Page 1

" HASSELT, duurzame stad op mensenmaat" Groen!Hasselt wil zich - met de steun van de kiezer engageren om de volgende jaren Hasselt mee te besturen. Wij willen de krachtlijnen van het huidige bestuur verder doortrekken en invullen met vernieuwende initiatieven en projecten. Groen!Hasselt legt hierbij zijn eigen accenten. Het programma is opgebouwd rond drie centrale ideeĂŤn: basisdemocratie, ecologie en sociaal beleid. De voorstellen en accenten die volgen illustreren hoe wij dit concreet invullen. Onze groene kandidaten voor de gemeenteraad zijn stuk voor stuk integere geĂŤngageerde mensen die dit programma hard willen verdedigen. Geen holle slogans maar haalbare beleidsopties. Dit programma is systematisch gebundeld. Het is als het ware ons menu met de hoofdschotels voor de volgende zes jaren. Nav gemeenteraadsverkiezingen 2006

Programma 2007-2012 "HASSELT, duurzame stad op mensenmaat " 1. Besturen met en voor de burger a. Besturen is duurzaam beheren b. Een moderne en klantvriendelijke dienstverlening c. Basisdemocratie : wijkplatformen en wijkplannen 2. Ecologie : een radicaal groen en duurzaam milieubeleid op verscheidene terreinen a. Natuur : natuur je buur! b. Ruimtelijke ordening : aangenaam wonen als kerngedachte c. Afval : preventie en selecteren is de groene boodschap d. Een duurzaam integraal waterbeheer e. Alternatieve energie en omschakeling wagenpark f. Verkeer op maat van de zwakke weggebruiker / geen ozonpieken g. Een duurzaam landbouwbeleid 3. Sociaal welzijn : een solidair en warm beleid met gelijke kansen voor iedereen a. Wijkwerking en ontmoeting als motor van het welzijnsbeleid b. Een kind-, jeugd- en gezinsvriendelijk beleid c. Tewerkstelling dient sociaal corrigerend te zijn d. Een dicht-bij-de- senioren beleid e. Minder- en andersvaliden: toegankelijkheid voor allen f. Migranten : integratie vraagt een onthaalbeleid en participatie g. Veiligheid : preventie naast repressie h. Ontwikkelingssamenwerking : solidair met de derde wereld en fair-trade i. Hasselt telt 5 % kansarmen: het beleid wil hen gelijke-kansen geven j. Schoolopbouw en opvoeding sondersteuning k. Welzijn voor allen en Hasselt gezonde stad


1. Bestuur Besturen met en voor de burger A. Besturen is duurzaam beheren "Groen!Hasselt kiest voor een duurzaam beheer" Wij kiezen voor een doordachte en beleidsmatige aanpak, waarbij projecten kaderen in een globalere visie gericht op een duurzame ontwikkeling. We wensen geen bevoegdheidsverzuiling maar een collegiaal bestuur met aandacht voor beleidsprojecten die resultaten geven in verschillende beleidsdomeinen. Voorwaarde is een gezonde financiĂŤle situatie die wij zullen nastreven door een beheersing van de personeelskosten en een begrenzing van de nieuwe leningen. Investeringen voor de instandhouding van het stadseigendom en de werking worden aangevuld met nieuwe projecten met gebruik van alle toelagemogelijkheden. Een duurzaam beheer betekent: geen financiĂŤle avonturen, geen afwentelen van de lasten naar de toekomst en een matige belastingsdruk naar draagkracht. B. Dienstverlening "Een moderne en klantvriendelijke dienstverlening" Groen!Hasselt wenst een degelijke, moderne en klantvriendelijke dienstverlening. De reeds bestaande informatiekanalen worden verbeterd en uitgebreid in de buitenwijken. Internet speelt in de dienstverlening een grote rol, vandaar ook een cursusaanbod om met internet te werken. Een onderzoek naar loketten die open zijn op zaterdag. Een gecentraliseerd nieuw uitgebouwd administratief centrum waar alle diensten gehuisvest worden is mogelijk na verhuis van politie. Het is een uitdaging voor de volgende zes jaren. Het kanaliseren van alle klachten gebeurt via de groene werklijn. Er is duidelijke informatie voor, tijdens en na de uitvoering van wegenwerken. Na de uitvoering van de werken vragen we een evaluatie met de buurtbewoners om desgevallend nog een en ander bij te sturen. Op sociaal vlak zal alle dienstverlening zo gedecentraliseerd mogelijk verlopen met een laagdrempelig en klantvriendelijke sociale dienst van stad en OCMW. Bestuurlijke vernieuwing is streven naar een maximale kwaliteit van dienstverlening met bijscholing van personeel en reorganisatie van diensten. We zien vier belangrijke laagdrempelige dienstverlenende loketfuncties:


1. een gecentraliseerd administratief centrum met mogelijke elektronische communicatie; 2. een centrale woonwinkel voor alle informatie rond bouwen en wonen; 3. een werkwinkel voor alle informatie voor werkzoekenden met gelijke kansen voor iedereen, ook in de stadsdiensten; 4. een sociale dienstencampus met een open loket van stad en OCMW. Deze dienstverlenende functies zullen als 'modules' uitgebouwd worden waar de burger met al zijn vragen terecht kan. C. Basisdemocratie: Groen!Hasselt wenst wijkplatformen en wijkplannen "Het nieuwe bestuur stelt wijkplannen op met participatie van de inwoners via wijkplatformen" Via begeleide hoorzittingen en wijkplatformen kan de burger het beleid mee bepalen. Actieve participatie van de inwoners is het streefdoel voor het bestuur. Burgers worden sociale ondernemers in hun wijk en gestimuleerd via vorming. Wij wensen ruimte te scheppen voor ideeĂŤn en initiatieven van burgers, verenigingen, organisaties en basisgroepen. Daarom pleiten we voor een aanspreekbaar en open bestuur. Geen individueel dienstbetoon maar open informatiestructuren. Burgers kunnen verzoekschriften en agendapunten indienen en zelfs volksraadplegingen afdwingen. Een wijkwerker coĂśrdineert het geheel.


2 Ecologie Met Groen! kiest Hasselt voor een radicaal groen en duurzaam milieubeleid op verscheidene terreinen A. Natuur: "Natuur je buur! " Groen! staat garant voor een verdere natuurontwikkeling in Hasselt "Met Groen! zal Hasselt 'groen' blijven kleuren. De inwoners hebben recht op gezonde en zuivere lucht. Een groene gordel door de wijken. Geen ongebreidelde groei van woningen maar op mensenmaat met veel groen." Met Groen! in het Hasseltse beleid zal het "Gemeentelijk Natuur Ontwikkelings-Plan" (GNOP) punctueel opgevolgd worden. Hasselt krijgt de volgende jaren 200 ha bos bij met een groene gordel rond Hasselt, verbindingsgebieden en open ruimten via de deelgemeenten naar het centrum. De nadruk ligt op kwaliteitsvolle natuur, bosuitbreiding en verdere uitbouw van het Natuur Educatief Centrum te Kiewit met natuuronderwijs en laagdrempelige leeractiviteiten voor jong en oud. We wensen ook een toegankelijke natuur waar de Hasselaar kan leren, genieten en zich goed voelen. Een park in iedere wijk. Halt aan te ongeremde promotoren in deelwijken. Hasselt dient niet volgebouwd! Groen! pleit ook voor een verdere inventarisatie van al het Hasseltse groen en vraagt een concreet 'bomen'-beleid langs beken, fietspaden, parkings, KMO-zones en stimulansen voor het aanleggen van groendaken. Het stadspark aan het Cultureel Centrum willen we uitbouwen als een natuurlijke biotoop. De open ruimten binnen de Grote Ring worden - waar mogelijk - herschapen als kleine natuurbiotopen. Indien mogelijk wordt de grote tuin van de Gouverneur [midden in het Hasseltse Centrum] open gesteld voor het publiek als groene rustoase. Via educatieve activiteiten en tussentijdse evaluaties blijven burgers betrokken bij de natuurontwikkeling in Hasselt. Uiteraard blijft Hasselt pesticidenvrij. Een duidelijke fasering van allerlei groene en ecologische initiatieven zal gemaakt worden tijdens de legislatuur. B. Ruimtelijke Ordening: Groen!Hasselt vraagt een duidelijk structuurplan met aangenaam wonen als kerngedachte "Het nieuwe bestuur engageert zich voor een degelijk woonstructuurplan met raadpleging van de bevolking"


We weten dat de ruimte schaars is. Toch kan via een structuurplan de ruimte geordend worden. Woonzones, woninguitbreiding, natuur, bedrijfsterreinen (KMO), landbouwplanning, ... al deze elementen komen in hun onderlinge samenhang aan bod. Belangrijke gedurfde keuzes moeten genomen worden. De woonbehoeftenota, opgesteld in de voorbije zes jaren dient nauwkeurig uitgevoerd. Neen aan ongebreidelde promotoren: "Hasselt op mensenmaat". Geen 100.000 maar 75.000 inwoners. Knelpunten voor Groen! zijn: het behoud van open ruimten, het voorzien van nieuwe milieuvriendelijke diensten en bedrijvenzones, de aanpak van speciale vervuilde zones (omgeving Kanaalkom en uitbouw Blauwe Boelvaar), en de uitvoering van de woonbehoeftenota. De stad Hasselt zal zich blijven engageren tot het actief aankopen van gronden die later als betaalbare bouwgronden kunnen verkaveld worden. Met speciale aandacht voor de deelgemeenten. Ook voor het centrum zijn verdere ontwikkelingen belangrijk: voor oudere woningen kunnen renovatiesubsidies overwogen worden en wonen boven winkels dient blijvend gestimuleerd. Leegstand blijft keihard bestreden. Geen speculatiekansen met Groen!Hasselt in het beleid. Sociale huisvesting gebeurt zoveel mogelijk inbreidingsgericht (geen nieuwe sociale wijken maar een spreiding van sociale woningen) en een toename van sociale woningen is noodzakelijk. De ingezette inhaalbeweging (van 3 naar 7% op 12 jaren tijd!) dient verder gezet. Het streefdoel van sociale woningen is 10 % in 2013. Bij iedere nieuwe verkaveling dient 15 % sociale woningbouw opgelegd aan de promotor. Ecologische woningbouw wordt gepromoot en gestimuleerd via subsidiĂŤring (bvb zonnecollectoren). Er kan onderzocht worden om bepaalde wijken te voorzien met windenergie (vb 1 windmolen per 50 huizen). De duurzaamheid van woningprojecten dient door de bouwcommissie gecontroleerd. Er kan een K-waarde (voor warmteisolatie) opgelegd worden zeker voor de sociale woningbouw. Kwaliteitsvol wonen wordt alleszins een beleidsprioriteit in de ruimtelijke ordening van de stad. Een sectorplan speciaal voor de landbouw zal ontwikkeld worden: wij willen enkel niet vervuilende landbouwactiviteiten en familiale bedrijven op ons grondgebied. Speciale aandacht voor waterzuivering, compostering en vermarkting van de eigen landbouwproducten door een maandelijkse boerenmarkt. Deze maandelijkse boerenmarkt kan plaats vinden in het NatuurEducatief Centrum (Domein Kiewit bvb op zondagvoormiddag). Groen!Hasselt is niet gekant tegen KMO-zones, maar vraagt de niet benutte KMO-ruimten (25%) eerst te gebruiken. Uiteraard pleiten we voor niet vervuilende ondernemingen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vraagt van de bedrijven een ecologische en sociale koers. De bedrijven worden gestimuleerd tot ecologische initiatieven zoals groene buffers en milieusparende inspanningen. GSM masten blijven 300 m verwijderd van woningen omwille van het 'voorzorgsprincipe'. Bij de opmaak van het structuurplan, zoals bij het ontwikkelen van KMO-zones of het regulariseren van zonevreemde bedrijven, zal de bevolking geraadpleegd worden.


C. Afval: preventie en selecteren is de groene boodschap " Met Groen!Hasselt geen afvalbelasting in Hasselt maar preventie, selecteren en recycleren" Het restafval per Hasselaar is de laatste jaren verder gedaald. Tot ver onder het Vlaamse gemiddelde. Proficiat Hasselaar!! Deze inspanningen willen we belonen en verder stimuleren door een goede uitbouw van het containerpark (mogelijks een derde), preventieactiviteiten (o.a. composteren), leersensibilisatie op scholen en gescheiden ophalingen. Speciale aandacht in de toekomst voor handelaars en zelfstandigen. De aktie 'Hasselt Propere Stad' dient meermaals per jaar te gebeuren. De verdere uitbouw van het Hasselts Kringloopcentrum dient aangemoedigd te worden en door de Stad gestimuleerd, logistiek en financiĂŤel. Groen!Hasselt staat garant voor de verdere opvolging van het afvalbeleid en stelt onomwonden: geen afvalbelasting in Hasselt! De Hasselaar is immers op de goede weg. D. Groen!Hasselt kiest resoluut voor een duurzaam integraal waterbeheer "100 % beriolering en waterzuivering maar, geen regenwater in afvalwaterriolen" Twaalf jaren geleden was Hasselt slechts voor 60% berioleerd. Nu reeds 90%. Groen! wenst dat alle afvalwater uit de grachten en beken verdwijnt. Afvalwater dient naar o.a. kleinschalige en natuurlijke waterzuiveringsinstallaties afgevoerd te worden vooraleer gezuiverd in het oppervlaktewater terecht te komen. Regenwater hoort niet thuis in riolen, maar wordt, indien enigszins mogelijk, via andere wegen afgevoerd. Kleinschalige en goedkopere afvalwaterriolen zijn daardoor mogelijk. In beken, grachten en rivieren kan het regenwater ruimte krijgen om meanderend trager af te vloeien. Een ruimere rivierbedding, het vermijden van piekdebieten en aandacht voor gebieden waar het water in de bodem kan doordringen zal overstromingen tegengaan en biedt de natuur aan de oevers ruimte en kansen tot ontwikkeling. Wij wensen geen in dijken gevangen en gekanaliseerde rivier, maar wel bescherming van de woningen in natuurlijke overstromingszones. Burgers hebben recht op zuiver water en propere beken. Riolen, oppervlaktewater, waterwinning, natuurontwikkeling en uw directe leefomgeving maken deel uit van ĂŠĂŠn integraal plan.


E. Alternatieve energie: het door Groen! gestarte alternatieve energieplan dient verder gezet. Omschakeling van het wagenpark " 7% alternatieve energie in Hasselt door wind- en waterkracht en alternatieve brandstof voor de wagen " Op dit ogenblik staan er onder impuls van Groen! Hasselt reeds drie windmolens in Hasselt. Dit kan nog beter. Er is nog plaats voor meer windmolens en met energie door waterkracht uit sluis en watermolens kan minstens 7% van de Hasselaren stroom halen uit zuivere energie. Daarenboven willen we een programma uitwerken waarbij de Hasselaar effectief aandelen kan kopen voor deze energievorm. Hasselt wil de "alternatieve energiestad" van Vlaanderen worden en het voortouw nemen met als doel: stop aan kernenergie en stop aan vervuilende energiewinning. Ook voor de eigen gebouwen worden allerlei initiatieven genomen zoals zonneĂŤnergie in sporthallen, scholen en in het nieuw te bouwen zwembad. Het wagenpark van de stad Hasselt wordt stilaan omgevormd met milieuvriendelijke technieken: hybride-wagens, kleine elektrische wagens in de binnenstad, plantaardige olie, strenge roetfilters. Uiteraard zijn we fier dat Hasselt onder onze impuls meer fietsen in beheer heeft dan wagens. Maar het kan altijd beter. F. Verkeer: op maat van de zwakke weggebruiker en weg met de ozonpieken. "Groen! Hasselt streeft naar een verkeersveilig Hasselt met een radicaal fiets- en mensvriendelijk verkeersplan" Hasselt is goed op weg om via de gratis bussen de basismobiliteit voor iedereen te garanderen. Daartoe dienen nog enkele blinde vlekken in de buitengemeenten aangepakt. De verkeersveiligheid in deelgemeenten en schoolomgevingen dienen aangepakt te worden. Een streng snelheidsplan met sensibilsatie, snelheidscontroles, resolute aanpak van foutparkeerders en duidelijke signalisaties en verkeersborden zijn noodzakelijk. De binnenstad kan verkeersarm via parkeren aan de randen en pendelbusdiensten. Allerlei voetgangersdoorgangen in de binnenstad zijn gepland . Een fietsbeleidsplan met de aanleg en verbetering en van fietspaden en doorsteken, ondersteunt de aandacht voor fietsers. Aan bushalten komen comfortabele fietsenstallingen. Groen! pleit ook voor de mogelijkheid om fietsen mee te nemen op de bus. Alle vijf jaren worden samen met de inwoners alle wijk-knelpunten opgesteld en aangepakt.


Vooral in functie van de zwakke weggebruikers. Speelstraten kunnen ook in de winter (bvb sneeuwstraten bij sneeuwval). De realisatie van een verkeersveilig Hasselt is en blijft voor ons een prioriteit. Speciale aandacht gaat daarbij naar de zwakke weggebruikers. Geen nieuwe wegen maar samen, niet minder, maar anders mobiel. Dit blijft voor Groen! een belangrijk bestuursdoel. Willen we de gevaarlijke zomerse ozonpieken vermijden, dan vraagt dit een integrale aanpak waarin een totaal fietsbeleidsplan een belangrijk onderdeel is. Ook het ombouwen van het eigen wagenpark naar alternatieve technieken kadert hierin. G. Een duurzaam landbouwbeleid "We kiezen voor gezonde landbouw" We willen meer biologische landbouw te Hasselt. Daartoe dienen sensibilisering, omschakeling en consumentenaanbod ontwikkeld te worden. Groen!Hasselt pleit daarom voor een 'Gemeentelijke landbouwcel' binnen de milieudienst, die dit geheel zal ondersteunen. 10% biologische landbouw in Hasselt tegen 2013 is ons streefdoel. Ook speciale acties zoals thuiscompostering en waterzuivering in de landbouw worden uitgetest. Dierenwelzijn op ons grondgebied mag geen ijdel woord zijn. Familiebedrijven worden gesteund en diversiteit met lokale vermarkting blijft een doelstelling. Dit zou maandelijks op een zondagvoormiddag-landbouwmarkt kunnen in het Domein Kiewit. Landbouw in Hasselt wordt daardoor een 'Fair-Trade-landbouw'. We vragen in scholen en in kinderdagverblijven: gezond Hasselts fruit voor onze spruit. In het structuurplan worden speciale zones voorzien voor milieu- en natuurvriendelijke landbouw. De landbouwers worden ook ingeschakeld in het 'open ruimte'-beheer via beheersovereenkomsten en subsidiĂŤring.


3 Sociaal welzijn Groen!Hasselt kiest voor een solidair en warm welzijnsbeleid met gelijke kansen voor iedereen A. Wijkwerking en ontmoeting als motor van het welzijnsbeleid "Van leefomgeving naar samenleving" In alle wijken worden wijkplatformen opgericht waarbij inwoners en ambtenaren onder supervisie van een wijkwerker wijkplannen opstellen. Inwoners en verenigingen krijgen financiĂŤle steun, vorming en begeleiding en worden gestimuleerd om door allerlei initiatieven zoals buurtfeesten, buurtkranten, wijkbioscoop, sportactiviteiten. mensen samen te brengen. Via de wijkwerking kan ook de bestuursinspraak georganiseerd worden. Groen!Hasselt pleit voor het herzien van de adviesraden per thema en wil wijkgebonden adviesraden. Buurtbudgetten die de inwoners zelf beheren worden als een vast bestuursitem uitgebouwd. Hasselt aan de mensen en Hasselt kort bij de mensen! Via de wijkwerkingen kunnen ook allerhande initiatieven genomen worden in andere domeinen (klimaatwijken, composteringsactiviteiten, wijkvergroening, jongerenactiviteiten, enz.). B. Groen! kiest voor een kind-, jeugd- en gezinsvriendelijk beleid "Bij alle beleidsopties staat het kind centraal" De stad Hasselt zal verder een gezins- en kindvriendelijk beleid voeren met oog voor alle kinderrechten. Kinderen hebben recht op vrije tijd met speelstraten (ook in de winter), sport en cultuur, propere lucht, een veilig verkeer, ... De buitenschoolse opvang zal veel aandacht krijgen in Hasselt en verder ontwikkeld worden met ouderparticipatie. De kinderen primeren en mogen mee de inrichting van accommodaties en activiteiten bepalen. Voor kansarme kinderen worden speciale projecten ontwikkeld zoals gezinsondersteuning en leerondersteuning. Hiervoor zal de stad Hasselt extra middelen voorzien. Een vergeten maar belangrijke jongerengroep zijn de 12-18 jarigen. Voor deze groep dient een inspraakformule ontwikkeld te worden. Speciale activiteiten op gebied van sport, muziek en cultuur kunnen niet alleen vormend maar ook preventief werken.


C. Tewerkstelling dient sociaal corrigerend te zijn "Tewerkstelling is een voorwaarde voor welzijn. Daarom vraagt Groen! extra aandacht voor sociale economie en voor maatschappelijk verantwoord ondernemen" Hasselt voerde de afgelopen jaren een degelijk sociaal tewerkstellingsbeleid met formidabele resultaten. Hondderden mensen konden terecht in sociale tewerkstellingsprojecten: buitenschoolse opvang, PWA, Stadswachten, dienstenbanen, sociale economie-projecten en opleidingen. Ook arbeidszorg voor de echt zwakkeren werd voorzien en gefinancierd. Alle partners op het terrein van tewerkstelling zijn op ĂŠĂŠn plaats te vinden: de Hasseltse Werkwinkel. Hier kan de werkloze terecht voor al zijn vragen en worden tewerkstellingsprogramma's uitgewerkt. Individuele opleidingen en begeleidingen voor moeilijk bemiddelbaren en laaggeschoolden worden georganiseerd. Werk voor iedereen, ook voor de zwakkeren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt een opdracht voor alle Hasseltse bedrijven. Bij stedelijke aanbestedingen wordt ecologische en sociale criteria ingelast. Zelf streeft de stad naar 10% Sociale Economie in de eigen uitvoeringsdiensten zoals groenonderhoud, speelpleinonderhoud, kleine herstellingen en werken.. Een totaal kansarmoedeplan wordt met optimale inbreng van alle partners actief op het welzijnsterrein uitgewerkt. Waar middelen tekort zijn past de stad zo nodig bij. D. Seniorenbeleid: Groen! wenst een dicht-bij-de-senioren-beleid "Senioren dienen zo lang mogelijk kwaliteitsvol in de eigen buurt te wonen, te leven en te genieten" Gezonde senioren moeten in de eigen buurt kunnen blijven. Daartoe dienen gedecentraliseerde service-flats ontwikkeld met alle dienstverlening ter plaatse. Buurtmaaltijden brengen de senioren samen. Ontmoeting en sport voor senioren in de eigen buurt dient gestimuleerd. Ook de thuiszorg dient gestimuleerd via poetshulp, boodschappen- en klussendienst en mantelzorgbetoelaging. Waar nodig kunnen in wijken dienstencentra ingericht worden. E. Minder- en andersvaliden: toegankelijkheid voor allen "Bij alle wegenwerken en vergunningen voor publieke gebouwen dient een toegankelijkheidsstudie gemaakt" De voorbije jaren verschenen er voor het eerst 'blindentegels' in de stad Hasselt. Deze zijn


symbool voor een toegankelijk beleid. Het stadsbestuur zal verder via sensibilisering, subsidiĂŤring en met participatie van de doelgroep - via een 'gehandicaptenadviesraad' - prioriteit geven aan andersvaliden. Hasselt werd door de Verenigde Naties als pilootgemeente uitgeroepen voor haar gehandicaptenbeleid. Een Agenda 22 (met 22 universele regels) wordt in Hasselt uitgewerkt. Plannen voor wegenwerken en aanvragen voor vergunningen voor renovatie en nieuwbouw van winkels en gebouwen dienen aangepast aan minder-mobiele personen en - in een aantal gevallen - van een toegankelijkheidsstudie voorzien. F. Migranten: integratie vraagt een onthaalbeleid en participatie "Hasselt wil een verdraagzame stad zijn en door het onthaalbureau de integratie bevorderen" Geen racisme, extremisme en onverdraagzaamheid maar verdraagzaamheid van het gezond verstand. Met onze hulp kunnen deze mensen zich aanpassen en integreren. Daarom wensen wij een actief 'onthaalbureau' waarbij migranten en nieuwkomers een begeleiding aangeboden wordt zoals taallessen, maatschappelijke integratie en tewerkstelling. Samen werken aan een intercultureel Hasselt, waar wederzijds respect en ontmoeting belangrijk zijn en er geen eilandjesof 'ieder-voor-zich'-houding. Organisaties zoals 'Perspectief', die de politiek vluchtelingen organiseert, krijgen financiĂŤle en logistieke steun. Een jaarlijks 'Wereldfeest' brengt culturen samen. Van andere culturen kunnen we veel leren (en niet enkel culinair). Het verrijkt ons en Hasselt. G. Veiligheid: preventie naast repressie "We willen hard zijn voor de criminaliteit maar ook voor de oorzaken van criminaliteit " De criminaliteit oplossen zal vele maatregelen vragen. Naast effectieve repressie via politie en gerecht kiezen we ook voor preventieprojecten. Door goede preventie en sensibilisering werken we aan een veiligere samenleving waarin mensen respectvol met mekaar omgaan en waarin izeder zijn verantwoordelijkheid opneemt. Deze acties gebeuren hoofdzakelijk op wijkniveau. Vooral jongeren zijn een doelgroep voor preventie. De volgende jaren wordt fors geĂŻnvesteerd in wijk- en schoolprojecten voor een geweldarmere samenleving, het vermijden en terugdringen van druggebruik, overlast en criminaliteit.


H. Ontwikkelingssamenwerking: het is onze plicht solidair te zijn met de derde wereld. Hasselt FairTrade-gemeente! 1"Door voldoende middelen (streefdoel 1 % van onze begroting) te voorzien en door allerlei acties maken we van de stad een solidaire stad" Groen!Hasselt zette de afgelopen jaren 'Ontwikkelingssamenwerking' op de Hasseltse politieke agenda. Sensibilisatie, een jaarlijks wereldfeest, projectenfinanciering (van 6 ontwikkelingsprojecten in de Derde Wereld naar 20 in zes jaren tijd!), ethisch beleggen, een stedenband met het zuiden en de titel Fair-Trade gemeente maakten van Hasselt een solidaire stad.

We willen dit als beleidsbevoegdheid onverminderd verder zetten. Het 11.11.11.-manifest voor 'duurzame solidaire gemeenten' is een uitstekende leidraad. I. Hasselt telt 5% kansarmen, ons beleid wil hen 'Gelijke Kansen' geven "Een 'nieuw sociaal beleidsplan' wordt opgesteld" Een totaal beleidsplan wordt opgesteld met een meerjarenplanning. Prioriteiten zijn sociale huisvesting, sociale tewerkstelling en kansen voor steun en ontmoeting. De OCMW-dienstverlening willen wij laagdrempelig en gedecentraliseerd bereikbaar organiseren. Geen hangmat maar een springplank. Bij het opstellen van dit beleidsplan willen we daadwerkelijk de 'vierde wereldorganisaties' betrekken als stem voor kansarmen. Ook willen we in Hasselt een 'huurdersraad' per sociale woonwijk. Ontmoetingsplaatsen zoals sociale restaurants en opvang voor daklozen vragen extra steun. Dagelijks gratis een kop Fair-Trade koffie in deze ontmoetingsplaatsen. Dit nieuwe sociale beleidsplan dient anticiperend, vernieuwend en vooral laagdrempelig te zijn met raadpleging van alle partners op het terrein (Platform kansarmoede, Sint Vincentiusverenigingen, anderen). J. Schoolopbouw en opvoedingsondersteuning als nieuwe beleidsaccenten "Kinderen en jongeren opvoeden: een project van gezin, school en samenleving" We ervaren dat in een stad als Hasselt onverminderd in onderwijsprojecten dient ge誰nvesteerd. Zowel in het Lager als Secundair onderwijs zijn scholen geen eilanden meer in onze maatschappij maar vormen zij een deel van buurt, stad en samenleving. Groen!Hasselt vraagt de verdere uitbouw van een onderwijsondersteuning zoals de taalbegeleiding door een vlinderleerkracht over alle onderwijsnetten heen, een huiswerkondersteuning in wijken, projecten zoals "Leren Thuis Leren" voor jongeren, en opvang van spijbelende jongeren die even mislopen.


Daarenboven vragen we dat Minister Vervotte haar belofte van een 'Opvoedingswinkel' in Hasselt eindelijk waar maakt. Anders dient de stad Hasselt naar een andere of eigen financiering te zoeken. We mogen niet wachten op loze beloften van de hogere overheid. K. Welzijn voor allen en Hasselt gezonde stad "Kwaliteit, geluk en gezondheid voor iedereen door warme ontmoeting " Sport, cultuur en ontspanning dient zich te richten tot iedereen en moet toegankelijk zijn voor allen. Wij willen dat mensen mekaar meer ontmoeten in hun straat, buurt en wijk. In alle wijken dienen goede basisvoorzieningen (ontmoetingscentrum, jeugdlokaal, sportinfrastructuur, speelpleintje, een park) te zijn en aandacht voor allerlei activiteiten. De sport-, jeugd-,socio-culturele en andere verenigingen zijn de basis van de samenlevingsopbouw en verdienen daarom de steun van de stad. Een aangename, warme en respectvolle ontmoeting draagt in belangrijke mate bij tot een kwaliteitsvolle samenleving. De volgende jaren willen wij een project "Hasselt, gezonde stad" realiseren. Een totaalprogramma van initiatieven van diverse aard en gespreid over verscheidene beleidsbevoegdheden voor een gezondere leefomgeving en om Hasselaren te stimuleren tot een "gezonde(re)" levenswijze. 'Hasselt in vorm' wordt voor Groen!Hasselt een belangrijk beleidspunt voor de toekomst. Groen!Hasselt gaat voor een gezonde leefomgeving in een warm, sociaal en duurzaam Hasselt.

Groen!Hasselt

Programma 2007-12  
Programma 2007-12  

Programmapunten van Groen!Hasselt nav de gemeenteraadsverkiezingen 2006

Advertisement