Page 1

ᛌᵹ㓾㝔 ༐ᵹ᫂


᭩ᮏ⯅స⪅௓⤂

༐ᵹẸ᫝୍఩㤶 ⓗᴗ㣾సᐙ䚹௚ฟ⏕᪊㤶 䠈⪋ṇᴗ᫝⚾ே 㓾⏕䚹௚ᅾ㻝㻥㻤㻝ᖺᚘ஑㱟⳹ே᭩㝔␌ᴗ䚹௚㻝㻢↨ቧᡆࣕ൦ᣀ֒૷࠰ ⡾൞ṗൈⲺ๧㍏ѣθ㙂ᗔ↚ቧ䯁ခҼԌሡ֒Ⲻ⭕⏥Ⱦҁᗂθॶ‸ ≇ҕࡦҼ俏⑥ཝᆮ㘈䟡Ⱦ㺂䟡ᒴᒪᗂθቧ䯁ခሡ๧㍏ሾ℺θҕ 䯁ᱸሡᮙᮽ䳼Ⱦ ³ᛌᵹ㓾㝔䇿㻌᫝༐ᵹẸⓗ඼୰୍ಶฟⰍⓗᩓᩥ㞟䠈ᅾ㻞㻜㻜㻟ᖺ㻣᭶ฟ ∧䠈᫝௚ᚘᕤస୰ⓗ⥂㦩୰ᑃฟⓗ୍ᮏ᭩䚹㏺ᮏ᭩⣼✚஢௚ᅾ㓾㝔 ᕤస᫬Ꮵ฿ⓗ㐨⌮䠈⏕ά୰ⓗᑠ஦䠈࿴㊦⑓ே಼┦⹦᫬ⓐ⏕ⓗ㊃ ஦䚹௚ⓗᩥ➹㢼㊃䠈⏕ື䠈౑ㆫ⪅⬟ᚇᐜ᫆ᆅ㐍ධ௚ⓗୡ⏺䠈⭘⭕ ާ匪Ⱦ


䛀ྚ㣤ᅾ㓾㝔䛁ศᯒ ㏺⠍ᩥ❶᫝ᥥᑃస⪅ᑞ㓾㝔㣶ᘍእⓗ㢼ᬒⓗḠ㈹䚹ẗ␜༗㣶ⓗ᫬ ೃ䠈㻌௚㒔᭳㑅᧪ᆘᅾ㠁❊ⓗᆘ఩䠈᫝Ⅽ஢ྚ㣤᫬⬟┳ぢ❊እ ⓗ㻌㼫㻌䇾ᅯ␓䇿䚹㻌㞪↛௚ⓗྠ஦಼㒔᭳ྲྀ➗௚㏺ᶏ㻌䇾ᾉₔ䇿㻌ⓗ೴ἲ䠈ణ ௚༽むᚓ᫝⏕άᚲ㡲せḠ㈹ẗ୍௳ᑠ஦᝟ᑵ᫝ᛌᵹ䚹௚ᅾᩥ❶୰ ㄒỀ㡾㔜䠈ణ௚㑏᫝ᅾ᭱ᚋಖᣢ஢௚ᗃ㯱ⓗ⢭⚄䠈䃠ⵁ仞Ქᢃ㜳䇉 Ԍਹᗍсж⻍ⲳ伥Ⱦ


ㆫᚋឤ᝿ ᚘ㏺⠍⡆ႝⓗᩓᩥ䠈ᡃ༽Ꮵ฿஢⏕ά୍ಶᚇ㔜せⓗ㐨⌮䠖せḠ㈹ே ⏕୰ⓗᑠ஦᝟ᡯ᭳ᛌᵹ䚹ẚዴ᭷᫬ᅾ⾤ୖྚ฿஢୍ሢ౽ᐅⓗᑠ⺮ ⢽䠈ᡃஓྍ௨⁹㊊୍ᩚኳ䚹ᚇྍᝰⓗ᫬㤶 ⓗ♫᭳⌧ᅾᕬ඘⁹஢ᛷ Ề䠈ே಼୙೵ᆅ⯇⾜↓⪵ᆅᢠ㆟䠈ᥦฟᨻᗓⓗᙅ㯶䠈༽୙ཤḠ㈹ᨻ ᗓᕬⅭᡃ಼೴ฟⓗ஦᝟䚹


䛀᫓䛁 ᮒ⮬Ύ


ᩥ❶࿴స⪅௓⤂ Ɣ ᮒ⮬Ύⓗ䛀᫓䛁᫝୍⠍᠕⏝ᢛ᝟ᡭἲᑃⓗ▷ᩥ Ɣ ฟ㌟⯅㻝㻤㻥㻤ᖺ䠈᫝Ụ⸽ே Ɣ ᫝୍఩⌧௦ᩓᩥᐙ䠈リே࿴Ꮵ⪅䚹 Ɣ 䛀⫼ᙳ䛁䚸䛀఼ᡃ䛁䚸䛀⥌䛁䠈࿴䛀᫓䛁䚹㼫


䛀᫓䛁ศᯒ Ɣ ᮒ⮬Ύᅾ㏺⠍䛀᫓䛁⿬ᥥ⧙஢♽ᅧ᫓ኳ⚽㯇ⓗ⮬↛㢼ᬒ Ɣ స⪅ᚇ㍝᫆ᆅᅾㆫ⪅㠃๓ᢕ᫓ኳⓗᬒⰍᅯീ໬஢ Ɣ ㇔ᐩⓗẚ௱θ㜳ᣀ↱⢟⮬ᴿ⭕ળж⁙ Ɣ 㩭᫂䚸‽☜䚸⏕ືⓗㄒゝ䚸⧙ᙧ⧙⫆ⓗᥥᑃ஢᫓ኳⓗྛ✀ ᬒ㇟䚹 Ɣ ᥥ⧙ⓗ᫓ኳ᾿₆┗⮴䠗⏤᪩⮳ኪ䠈⏤㐲฿㏆䠈⏤ྛ✀ᬒ⦓ ⓗᙧ≪䚸㢢Ⰽ䚸Ề࿡䠈฿⫆㡢㒔୍୍┗⥌䚹 Ɣ ᫓ኳⓗᑠⲡ䚸ᶞᮌ䚸ⰼᵫȽ᷒ሜȽጬ‫ވ‬Ƚ㎨䴞Ƚ䗨≇Ƚ 䜳жж᭓‫ޛ‬つ‫ޝ‬Ԛ䆶㘻ሽԌ೤ᖶⲺᱛཟθⴗ਄⵲㉴Ⱦ


䛀᫓䛁ㆫᚋឤ᝿ ᡃㆫ᏶㏺⠍ᩥ❶அᚋஓྍ௨ឤ฿స⪅ᥥᑃⓗ᫓ኳᅾ㠃๓ฟ ⌧䚹ᡃむᚓస⪅㏻㐣஢ᥥ⦓䠈⏕ືᆅᥥᑃ඘⁹⏕࿨ຊⓗ᫓ኳ ⓗ᫓ኳᬒ㇟䠈౗⾲⌧௚⮬ᕫ⇕ឡ⮬↛䠈⇕ឡ⏕ά䠈࿴௚㑣ᶏ Ḡ㈹㌟㑔ⓗẗ୍ᶏᮾす䠈ྍ௨┳฿௚㏣ồᮍ౗ⓗែᗘ䠈࿴௚ 㑣୍✀ᑞᑞ⏕άⓗṇ㠃᝿ἲ䚹


䛀❊䛁 㯣⹒㤶


స⪅௓⤂ 㯣⹒㤶᫝୍఩⯅╓୙ྠⓗసᐙ䚹୙ീᮒ⮬Ύ⯅༐ᵹ᫂䠈ዯ୪ἄ᭷ ொ㯠ྡỀ䠈ᅉ∔ዯྈ᫝ഹഹ୍఩ᖹซⓗᏥ⏕䚹ዯᅾ୍㛫ྡᮾ⳹୕ 㝔├ᖿᗞ⣖ᛕ୰Ꮵ⿬ㆫ᭩䚹㏺⠍సᩥ䛀❊䛁౽᫝ዯᑃᚓ≉ูฟⰍⓗ ୍⠍సᩥ䠈౽⤥⪁ᖌ➼஢ୖ⥙䠈⯅ᩥᏥ◊✲⪅୍㉳Ḡ㈹䚹


䛀❊䛁 ㏺୍ಶᨾ஦ᡤᥥ㏙ⓗᑵ᫝స⪅ᐙ❊እⓗ᝟ᬒ䚹ᑠ᫬ೃ䠈␜స⪅㑏 ୙⬟䑡ࡦネ⋵ᱸθྯቧᐨ㏉ቃネཌⲺᲥ㢨䶔ᑮ⟕ᚿҼȾᴶ⢯࡛Ⲻ দ䊗‫׵‬ᱥᑮᑮ࠰⨴Ⲻж㞘ᑠⰼㇿ䚹ྍ᫝䠈ዯ㛗኱ྡྷᚇከⓗ᝟ᬒஓ 㒔୙ᅾ஢䚹➨୍ᶏ᭱✺ฟⓗᨵㆰᑵ᫝୍ᒙཪ୍ᒙⓗ㧗ᶂ኱ᗭ䠈⪋ ᅾ୙᫝௨๓⡆ᶝⓗᒇᕝ䚹ⰼㇿஓᅾ୙ᅾ஢䠈᭦ఱἣ㒲ᒃ஢䚹ᡤ௨䠈 స⪅ᡤ᝿⾲㐩ⓗ᝟ឤ౽᫝୍ᑍග㝜୍ᑍ㔠䠈ᑍ㔠㞴㈙ᑍග㝜䚹స ⪅ᅾஓ୙⬟ᅇ฿ዯᑠ᫬ೃⓗ⎔ቃ䠈㑣㯠ⓗᖹ㟿䠈㑣㯠ᚓ㍝㧼䚹


䛀❊䛁ㆫᚋឤ ᡃむᚓస⪅ᡤᑃ฿ⓗ⌧㇟౽᫝ᡃ಼ዴ௒㤶 ᡤᏑᅾⓗ⌧㇟䚹௨๓ ⓗ⯈ᶂᕬ⥂ᚇ㞴෌ᢍᚓ฿஢䚹⌧ᅾᕬ⿕ၟᴗ໬ⓗᶂ┙௦᭰஢䚹᧦ ᭷᝟㊃ⓗேஓ㒔ᾘኻ஢䚹⦾ᛁ⥭ᙇⓗே᫝ᡃ಼㤶 ேⓗ࿨㐠䚹᫬ 㛫⬟བ᭯䇀ж࠽Ⲻθ⸣⸣഑ॷᒪ⭧ቅቅⲺ┷ᐓ䇀ᡆ㑷ҸⲺคᐸȾ ੂж‫ف‬ネਙθ঱൞ᱸ䯉޻䇀ᒱ❗ヤ


䛀᫬㛫䛁 ༐ᵹẸ


䛀᫬㛫䛁ศᯒ స∔ㆫ⪅␜ே᭳⿕㏺ᶏㄏேⓗᩥ❶྾ᘬ฿䚹ᩥ❶ᚇ⡆ႝ䠈ศ∔ඳ 㒊ศ䠗➨୍㒊ศᑵ᫝∘∘㊦ඤᏊゎ㔚ฟ䇺᫂ኳ䇻ⓗᴫᛕ䚹௹ష⡆ႝ䠈 ༽୍㯶ஓ୙ᐜ᫆ゎ㔚⤥୍ಶᡯᗄᎍཝⲺᆟᆆȾㅢӂ䜞࠼ቧᱥᆟᆆ 䀙䠁㎜⡮⡮㚲ԌⲺ䎻㜳࣑θ㜳ᣀь⮂‫ڒ‬义Ⱦ⮬❬θ䙏ᒩ㋯ᱥж‫ف‬ ㅇ䂧θ㙂䙏ㇽ⸣⸣Ⲻᮽㄖቧ㎆ᶕҼȾެሜθᮽㄖ䳧㰅Ҽᖾཐ␧ኚ Ⲻᝅ㗟Ⱦ ୡୖᚇከ஦᝟⾲㠃ୖ⡆ႝ䠈༽୙᫆⌮ゎ䚹ேୡ㛫඘⁹ⴭ㏺லၥ㢟䠈 ẗኳకⴭᡃ಼㉮䚹ᡤ௨䠈ே⏕୙᫝ྍ௨⏝⡆ႝⓗᏐ║౗⾲ⓑ䠈せぶ ㌟ᆅཤ㧓⌧䠈ᡯ⬟᫂ⓑ஦⌮䚹


モᙡㄆ▱ Ɣ ஝⃄⃄ Ɣ Åₔ Ɣ 㞽☁ Ɣ ‐Ỉ


ᩥ❶ẚ㍑ ㏺ඳ⠍ᩥ❶㼇❊㼉࿴㼇᫬㛫㼉୍ಶᚇ኱ⓗඹྠ㯶ᑵ᫝㢮ఝⓗ୺㢟䚹௚಼ ศูஓ᫝ᑃ㜝᪊⯅᫬㛫⫃ಀⓗෆᐜ䚹㼇᫬㛫㼉ⓗస⪅༐ᵹ᫂⏝஢ᗃ 㯱ⓗྲྀྥ౗ᑃᩥ❶䠈⪋㯣⹒㤶ᑵ⏝஢୍ಶ㍑᭷⸤⾡ⓗ᪉ྥ᥋゙୺ 㢟䚹 ಶே౗ㄝ䠈ᡃむᚓ㼇❊㼉㏺⠍ᩥ❶᭦᭷ᩀ䚹ᩥ❶㞪↛ἄ᭷㑣㯠┤᥋䠈 ༽ከฟ஢୍✀௧ேᅇ࿡ⓗឤむ䠈౑ᡃ୙▱୙む୰ᅇ᝿༑ከᖺ๓㤶  ⓗ᝟ᬒ䠈᫝ከ㯠᭷ே᝟࿡ⓗ䚹㼇᫬㛫㼉㞪↛඘⁹ⴭᗃ㯱䠈ణ᫝ἄ᭷ ⤥ᡃொ㯠ⓗᛮ᝿ᖳຓ


䛀⫼ᙳ䛁 ᮒ⮬Ύ


ᩥ❶௓⤂ Ɣ グᩌⓗ᫝㻝㻥㻝㻣ᖺ෤ኳⓗ஦䠈⾲⌧ⓗ᫝ேୡ㛫᭱Ⅽᬑ㏻∗Ꮚஅ ᝟䚹ᩥ❶ⓗ୺ゅᑵ᫝ᮒ⮬Ύ⮬ᕫ䠈⪋ᅉⅭ᭷஦䠈ᮒ⮬Ύ࿴௚∗ ぶ୍㉳஍ⅆ㌴䠈⪋䛀⫼ᙳ䛁グ㏙ⓗ᫝௚ಲᅾᾆཱྀᮾ❰ศᡭ᫬ⓗ᝟ ᬒ䚹


䛀⫼ᙳ䛁ศᯒ ㎨᏶♽ẕⓗ႙஦䠈ᮒ⮬Ύせᅇ໭኱䠈∗ぶஓⅭ஢⏕ィ⪋໠໠๓  ༡ிㅛ⫋䠈᪊᫝∗Ꮚྠ⾜⮳༡ி䠈⪋ᩥ❶グ㏙᫝ᅾ❰ศᡭ᫬ⓗ᝟ ᬒ䚹ᩥ୰ᡤグⓗ㈙ᶲᏊ䠈౑ẗಶㆫ⪅㒔㞴௨ᛀᠰ䚹స⪅┳㏺௚∗ぶ 㑣຿◿ዑἼⓗ⫼ᙳ䠈ᡯⓐ⌧∗ぶⅭ௚ᡤ೴ⓗ୍ษ䠈ឤືᚓὶῊ䚹㑣 ሙ㠃ឤே⮳῝䠈⤥స⪅␃ୗ㞴௨☻⁛ⓗ༳㇟䚹ඤᏊ᠕ヱᑞ∗ぶⓗ ⫼ᙳ᫝㠀ᖖ⇍ᜳ䠈ణ㏺ḟせᥥᑃⓗ䠈༽୙᫝㑣ᖖぢⓗ⫼ᙳ䠈⪋᫝ᅾ ౑௚ᴟⅭឤື䚸⤊⏕㞴ᛀⓗ㑣ಶ⫼ᙳ䟿 Ɣ ㏻㐣ಽᩌⓐ䠈ᢛⓐ⮬ᕫ㞴ᛀ∗ぶⓗ⫼ᙳ䚹 Ɣ グᩌ∗ぶᅾⅆ㌴❰Ⅽ⮬ᕫᡴ㯶୍ษⓗ஦౛䠈⾲㐩஢స⪅ᑞ∗ぶ ⓗឤ⃭௨ཬᑞ∗ぶⓗᛮᛕ䚹


䛀⫼ᙳ䛁ㆫᚋឤ ᡃㆫᚋឤむᙸᙿᡃ␜᫬ஓᅾሙ䠈ஓ┳฿஢୍఩ோឿⓗ∗ぶᑞඤᏊ ⓗ㜝ᠰ࿴㧓㈞ⓗ᝟ᬒ䚹స⪅ἄ᭷ொ㯟ᙧᐜⓗ➹ቚ䠈⪋⏝ⓗㄒྃஓ ୙ከ䠈ణ㣬ྵⓗឤ᝟῝้䠈ణ༽⏕ືᆅ໙␓஢∗ぶⓗᙧ㇟䚹 ᡃ┳᏶஢㠀ᖖឤື㻘ஓ୙⚗ⓗ᝿㉳ᡃ⯅∗ẕⓗ㜝ಀ䚹⌧ᅾᡃ᪥₞㛗 ኱㻘ᕤస㈇᧴ஓ㛤ጞ㔜஢㻘ே㒔ㆰᚓᚇᛁ䚹᭷᫬ೃ∗ẕ᝿㜝ᚰ୍ୗ ᡃ㻘┳┳ᡃⓗ⏕άᛠ㯟ᶏ㻘ᡃ᭳ᢕᅉⅭᕤసᡤ⭘⭕Ⲻᙈ៚㯿↚Ⲳ⍟ ࠰ּȾӁᗂᢃⲲ㿰ࡦ䙏ᱥཐ哲Ⲻуቃᡇ‫Ⲻه‬⡬∃ҕᱥഖ⛰䰒ᗹ ᝑ䆭ᡇ‫ه‬ᢃᜩҼ䀙ᡇ‫ه‬㙂ᡇ‫ه‬঱⭞䙏哲᜗ࣙⲺខᓜৱቃᖻԌ‫"ه‬ ਃⴷᗂᡇҕ㿰ᗍᴿ唔ថ᝝Ⱦ ㏺ୡ⏺ୖ᫝ἄ᭷ẚぶ᝟᫝᭦㔜せⓗ䟿ᡃ಼୍ᐃせ⌋ᝰ║๓ே㻘ྰ ๎ᚋ᜼Ⳙཬ㻍


䛀᫓䛁࿴䛀⫼ᙳ䛁ᩥ❶ẚ㍑ ┦ྠ㻦 ඳ⠍ᩥ❶㒔⬟ᚇ᏶ᩚᆅᑘ୍ಶ᝟ᬒ࿊⌧฿ㆫ⪅ⓗ║๓䚹 ୙ྠ㻦 䛀᫓䛁㻦㻌ឤむ㻦㻌㢢Ⰽ⧥⣮㻘㩭㇗㻘㻌ᖔฟ㛤ᚰⓗỀẾ ᙧᘧ㻦㻌⏺இリḷ㻘ᩓᩥஅ㛫 䛀⫼ᙳ䛁㻦㻌ឤむ㻦㻌㢢Ⰽẚ㍑⅊ῐ㻘⪋ୟ➨୍ẁᑵᥦ฿♽ẕⓗṚ㻘㻌௧ỀẾ៧യ ᙧᘧ㻦㻌ᩓᩥ


ᡃᑵ᫝ኳྡྷ㻦 ⭠⢊㻚ே⏕

⢣㈡⌼


᭩ᮏ⯅స⪅⡆௓ ᱱ㈡⌼᫝㤶 ୍఩ⴭྡⓗ⿵⩦⪁ᖌ䠈⏒⮳⿕チከே✃Ⅽ䇾⿵⩦ኳ ྡྷ䚹䇿ዯ㐍ධ⿵⩦ⓗ⾜ᴗᕬ᭷஧༑ከᖺ஢䠈㻌ẗኳ㒔ᩍ฿ᩝⓒಶᏥ ⏕䚹ዯᅾ ኱ᩥᏥ㝔୺ಟ⩻㆞䠈ణ༽฿஢ฟ౗ᕤస᫬䠈㑅᧪஢ᩍᏥ ⓗ㐨㊰䚹㏻㐣ᗄᖺⓗດຊ䠈ዯ⤊᪊๰㎨஢㑂⌮Ꮵᰯ䠈ᅾ㤶 ⿵⩦Ꮵ ᰯஅ୰⟬ᚇ᭷ྡỀ䚹ዯᅉⅭᅾ୺ಟ⩻㆞ㄢᇽⓗ㐣⛬୰ឡୖ஢୰ᩥ ㄒᩥ䠈ᑵỴᐃᑃฟ䇾ᡃᑵ᫝ኳྡྷ䇿䠈ᅾ㻞㻜㻜㻥ᖺ㻡᭶ฟ∧䚹


ᩥ❶ศᯒ㻌 ㏺⠍ᩥ❶୺せ᫝᝿⾲㐩స⪅ᑞே⏕⯅ᡂຌⓗ┳ἲ㻚㻌ᩥ୰ⓗ㔜㯶ᅾ ᪊ே⏕୰᫝ྰᛌᵹ㻘㻌ᡂຌ㒔඲㠁⮬ᕫⓗែᗘ㻚㻌స⪅⾲⌧஢௚ᑞᡂຌ ⓗ⌮ゎᑵ᫝㻌㻎௧㌟㑔ⓗேᛌᵹ㻘ᨺᚰ㻚㻎㻌⫎㉳౗୍㯶ஓ୙᫆Ⅽ㻘ణ඼ᐿ せㆸ㌟᪍ⓗேᛌᵹ㤳ඛᑵせ⮬ᕫᛌᵹᡯ⾜㻚㻌స⪅⧤⧰ᑵゎ㔚ዴఱ ⬟౑⮬ᕫᛌᵹ㻦㑣ᑵ᫝せᅾ㏫ቃ୰✚ᴟᆅᑜᢍゎỴၥ㢟ⓗ᪉ἲ࿴୙ せኴᅾஇ຾ᡈᩋ㻚


ᑃసᢏᕦ Ɣ ẚ௱⌋φԛ㞮㊿∊௱Ӱ⭕ҕ⭞уੂⲺ䟢ᯏּ∊௱㲋⨼அ亂Ⲻ ᯯ⌋㠽ខᓜ⭞ޭ儊ּ䀙䠁Ӱ⭕䙏⁙㼽䴒Ⲻ䚉⨼ֵ֒㘻㜳ᴪ ⴪᧛θ␻Ღ൦ᨆ࠰䄌唔Ⱦ౛Ꮚ䠖㻌䇾㐣⏕ά඼ᐿ୍ዴྚ⭠⢊䠖௷ 㔞䠈㌾◳䠈㛗▷ⓙ⏤๧⭠⢊ⓗ఑఑Ỵᐃ䠈ᡃ಼ྈྍ௨᥍ไ₢ ᩱ䚹䇿 Ɣ ཯ၥྃ䠖ᢕㆫ⪅ᢼ㏆ᩥ୰䠈ྉㆫ⪅ዲዲᛮ⪃ၥ㢟ⓗពᛮ䚹౛Ꮚ䠖 䇾ᅾ୍ษᐈやⓗᶆ‽ୗ㔞䠈ᡃ⟬ᚓୖ᫝ီ୍㛛Ꮚⓗᡂຌ䠛䇿 Ɣ ⏝⮬ᕫ⏕ά୰ⓗ⥂㦩౗⯇౛೴㛤㢌䠖స⪅ᅾ➨୍ẁᑵ㐠⏝஢ዯ ୍ኳ᥋ཷゼၥⓗሙ㠃࿴㢟┠౗௓⤂ㄽ㯶䚹㏺౑ㆫ⪅ឤ฿྾ᘬ䠈 ᭷ぶษឤ䠈⪋᝿⧤⧰ㆫୗཤ䚹 Ɣ ᥦฟ୍⯡ⓗ౛Ꮚ䠖స⪅⯇౛᫬୙ᥦྡ䠈⪋㐠⏝஢୍⯡ᛶⓗモ ㄒ䠈ዴ㻌䇾ⱥ㞝ዲ₎䇿䚹㏺லモㄒໟᣓ஢඲㒊㏺୍㢮ⓗே䠈ᡂⅭ୍ ಶ୙ྍᡴಽⓗ౛Ꮚ䚹 Ɣ ⦻⤖ẁ▷⪋Ύᬓ䠖స⪅ᅾ⦻⤖ẁ୰෌ḟᥦฟ஢⭠⢊⯅ே⏕அ୰ ⓗẚ௱θֵদ䊗ᴪ␧ࡱθҕᨆ࠰Ҽжਛ㑳㎆ѣᗹᙓᜩⲺжਛ 䂧ιιćᡆ⧁ᮍᇽ㠠ਚⲼ❬θռь⮂р䚺ⵕⲺᴿᘡ‸Ⲻᮍ ᇽȾĈ䙏ਛ䂧䴌❬у⴪᧛θռᆹ␧␧Ⲻ੡㗟ᖾԚ䆶㘻ਃᙓȾ 䙏ਛ䂧ᕭ䃵ҼᮽѣⲺ䄌唔ιᡆࣕᱥ൞᯲ж‫ف‬ӰⲺᗹខ䚹


ㆫᚋឤ᝿ ᡃ➨୍ḟ┳฿㏺⠍ᩥ❶ⓗ㢟┠᫬䠈㞴௨᝿ീᚓ฿⭠⢊࿴ே⏕அ୰ ⓗ㜝ಀ䚹ణᡃ┳᏶஢ᩥ❶ᚋ䠈༽῝῝ᆅពᩱ฿௚಼ᆅ┦ྠஅ⹦䠈ஓ ⭘⭕Ҽቃ᯲⭕⍱ѣᱥੜᡆࣕⲺ᯦ᝅ㿁Ⱦ㞮㊿Ⲻᶆᯏ㠽䮭⸣θ‫܅‬Ӱ ⭕ж⁙θ䜳уᱥ⭧֖⊰ᇐⲺȾռ֖঱ਥԛ䳞ᝅ൦䚮᫽㠠ᐧ௒ᝑⲺ ╵ᯏȾᡇᗔ䙏ㇽᮽѣ㿰ᛕࡦҼᡇжᇐ㾷㐀㐀ᣉօᡇᴿⲺᒮ⿅ૂཟ 䌒㎜ᡇⲺₕᴹּⴗ䠅਌ᗍ⭕⍱ѣⲺᘡ‸㠽ᡆࣕȾ


సရẚ㍑ ³ྚ㣤ᅾ㓾㝔䇿⯅䇾⭠⢊ே⏕䇿䚹ே⏕䇿㒔ᢛⓐྠᶏⓗ㐨⌮䠖ᡃ಼᠕ヱ ᵹやᆅᑞᚅ⏕ά䠈୺ືᆅ౑ே⏕㐣ᚓ᭦ᛌᵹ䠈඘㊊䚹ඳ⠍㒔᫝㻞㻜㻜㻜 ᖺᚋฟ∧䠈ᡤ௨㒔᫝㍑⌧௦ⓗసရ䚹༐ᵹẸᅾ㓾㝔⿹ྚⴭῐῐᆅⓑ 㣤䠈༽᠐ᚓḠ㈹❊እⓗ⨾ᬒ䚹⢣㈡⌼ྠᶏஓ᫝៰ⴭᵹや㠃ᑞ㏫ቃⓗ ⢭⚄౗ྲྀᚓ⏕ά୰ⓗᡂຌ䚹ඳ఩స⪅㒔㠃ᑞᚇከቶຊ䠈ዴᯝ୙⏝⮬ ᕫⓗᚰែ౗ゎᩓ䠈ே⏕୍ᐃᚇ㎞ⱞ䚹༐ᵹẸⓗㄒỀẚ㍑ᗃ㯱䠈⪋⢣ ㈡⌼ᑵ㍑ỿ㔜䚹

開心果  

翟宇卓,伍雅愉和葉映彤的散文專集

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you