Page 1

16 - 30

ລາຄາ: 5000 ກີ ບ

daopk 2013

45

Ihvpcxfvk-u[

16-22 ກ�ນຍາ 23-30 ກ�ນຍາ

rP'c8 200du[/,nh gmqkoahoF 0=h,6ogruj,g8u,3mG030 5709961

1108 SMS JOB Alert

ຊອກວຽກຜ່ານມືຖືດ້ວຍ

ry,

ON lqj'wx1108

ສະເພາະ

AT&T

;ywlmaf0v'z6hlhk'8ah'

8ts]kf-aj'9jP'

Coupon Inside

%OFF

“Passion for Great Products”

lt[a[


45

Issue 16-30 Sep. 2013

Editor’s Note

16 - 30

23-30 ກ�ນຍາ

ເ�ົາໃ�ໄ�ຍະນຄ�ງຈະໜີບພ�ນເ�ອງຂອງພິທີຮ�ບໃ�ປະກາດ ຂອງນ�ກສຶກ ສາຈາກຮ�ວມະຫາວິທະຍາໄ�ແ�ງຊາດ. ຂໍສະແ�ງຄວາມຍິນດີນ�ບ�ນ ດິ ດ ໃໝ່ ທຸ ກ ໆທ່ າ ນ. ຂໍ ອ ວຍພອນໄຊໃຫ້ ບັ ນ ດາທ່ າ ນຈົ່ ງ ໄດ້ ພົ ບ ກັ ບ ໜ້ າ ທີ່ ກ ານງານທີ່ ດີ ຄວາມວ່ າ ດີ ໃນທີ່ ນີ້ ໝ າຍຄວາມວ່ າ ຂໍ ໃ ຫ້ ເ ປັ ນ ວຽກ ທີ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ທ່ າ ນໄດ້ ຄົ້ ນ ພົ ບ ໃນສິ່ ງ ທີ່ ຕົ ນ ເອງມັ ກ ຫຼື ບໍ່ ມັ ກ ເພາະມັ ນ ບໍ່ ແມ່ ນ ເລື່ ອ ງງ່ າ ຍທີ່ ຈ ະຮູ້ ວ່ າ ຕົ ນ ເອງມັ ກ ແລະເໝາະກັ ບ ວຽກຫຍັ ງ ແທ້ . ສວນອີກເ�ດການໜງຄືເ�ອງຂອງການສອບເ�ັງພາກຄວາມຮູທ  ວ � ໄ�ເ�ອກາວໄ�ສູການສອບເ�ັງເ�າເ�ັນລ�ດຖະກອນ ຂອງຜູຕອງການ ເ�າເ�ັນລ�ດຖະກອນທ�ວປະເ�ດເ�ືອບສສິບພ�ນຄ�ນ ເ�ງຄ�ງຈະເ�ັນປາ ກ�ດການທເ�ົາຈະໄ�ເ�ັນນ�ກ�ນທຸກໆປີນບ � ຈາກນໄ�. ເ�ນດຽວກ�ນຂໍໃ� ທຸກຄ�ນໂ�ກດີເ�. ສ�ລ�ບບ�ດສ�ພາດ�ກໃ�ສະບ�ບນ ເ�ົາຍິນດີນ�ສະເ�ີເ�ອງລາວ ຄວາມເ�ັນມາເ�ັນໄ�ຂອງສະຖາບ�ນການທອງທຽວ ແ�ະ ການໂ�ງແ�ມ ແ�ງຊາດ ພອມທ�ງກາລະໂ�ກາດໃ�ການໄ�ວຽກເ�ັດງານທ�ພາຍ�ງ ສ�ເ�ັດການສຶກສາຈາກສະຖາບ�ນດ�ງກາວແ�ວ. ພິເ�ດ! ພິເ�ດ! ທານໃ�ທຖືວາລະສານຢູ ຢາໄ�ລືມວາທານກ� ລັ ງ ມີ ຂ ອງດີ ໃ ນມື ເ ດີ້ ເພາະວ່ າ ຢູ່ ໜ້ າ ຫຼັ ງ ໆຂອງວາລະສານສະບັ ບ ນີ້ ມັ ນ

ON lqj'wx1108

g7af]a[Ia[;Pd Career Advice

06

1108 SMS JOB Alert

rP'c8 200du[/,nh gmqkoahoF 0=h,6ogruj,g8u,3mG030 5709961

ສະເພາະ

AT&T

ry,

ສອງເຫດການເດັ່ ນ ທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ກຸ່ ມ ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນວາລະສານ

lt[a[

45

16-22 ກ�ນຍາ

ຊອກວຽກຜ່ານມືຖືດ້ວຍ

ສະບາຍດີທານຜູອານທຮ�ກແ�ງ

daopk 2013

Ihvpcxfvk-u[

ລາຄາ: 5000 ກີ ບ

;ywlmaf0v'z6hlhk'8ah'

8ts]kf-aj'9jP'

Coupon Inside

%OFF

ທ�ກສະທຕະ�າດແ�ງງານຕອງການ.

“Passion for Great Products”

g]njv'9kdxqd Cover Story

08

Lanith ສະຖາບ�ນການທອງທຽວ ແ�ະ ການໂ�ງແ�ມແ�ງຊາດ

dko[=]yskodkogg'yo Personal Finance

16

ບ�ດຮຽນການສາງຖານະຈາກປມ “Rich Dad Poor Dad”

Did You Know?

18 7ອາຊີບໜາສ�ນໃ� ທສາມາດໄ�ເ�ັດວຽກໄ�ທຸກປະເ�ດອາຊຽນ B1 lk]t[ko;Pd | JOB Index

ເ�ັມໄ�ດວຍຄູປອງ (coupon) ດ-ແ�ກ-ແ�ກ-ແ�ມ. ຂໍໃ�ທານອານ ເ�ງດີໆແ�ວນ�ໄ�ໃ�ໃ�ເ�ັນເ�ີດປະໂ�ດເ�. ສວນທານຜູອ  າ ນທເ�ັນ ເຈົ້ າ ຂອງກິ ດ ຈະການທ່ າ ນໃດສົ ນ ໃຈຢາກລົ ງ ໂຄສະນາແຈກ coupon ນ�ເ�ົາກຕິດຕມາໄ�ເ�ທ 021-254709. ລ�ງໃ�ລາໆ ບຄິດຄາບໍລິການ. Cover Story

;k]tlkoIhvpcxfvk-u[(108JOB) 3fpG [=]ylaf Ihvpcxfraogdqhkdi5[ 9edaf .[vto5pkfg]dmuG W$$}l,-D4;m X@$}!@}!@? leoad'ko8ah'1j6G gInvog]dmu W)_}!F 4t|qolk,clowmF[hkovko5F g,nv'9aomt[6]u

ໃນ

ແວດວົ ງ ການສຶ ກ ສາ ແລະ ກ າ ນ ປ ະ ກ ອ ບ ວິ ຊ າ ຊີ ບ ຢູ່

ບ້ າ ນເຮົ າ ໄລຍະນີ້ ຄົ ງ ຈະບໍ່ ມີ ປ ະເດັ ນ ໃດຮ້ ອ ນແຮງໄປກວ່ າ ເລື່ ອ ງຂອງຄຸ ນ ນະພາບການສຶ ກ ສາ ກັ ບ ທາງເລື ອ ກ ໃນການ ປະກອບອາຊີ ບ ຂອງໄວໜຸ່ ມ . ຄໍ າ ຖາມທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ນ ມາກໍ່ ຄົ ງ ຈະເປັ ນ

ot7vos^;';P'9ao 3mG X)&*{@!? @&$(W_F @&$#$_

ປະມານວ່າ:

Read more P08

c2adG X)&*{@!? @&$(W_ Email: info@108job.la Website: www.108job.la ry,mujG 3I'ry, Lao UNIPRINT Press Co.,Ltd mt[PoG W_W r9 @&W&@W!W

7totIa[zyf-v[G zh6-uhoeG

cdh;;ul5d fk]klko

mujxbdlkG

s5,gra' lyoxtgluf

sq;|hk[aookmydkoG

;aootrvo lyfmy]kf

dv'xt9e[aookmydkoG cdh;;ul5d fk]klko lq,l5fw7h w-pt;q' xtlko'ko}dkog'yoG graflt\vo

Featured employer

mujxbdlkfhkovvdc[[G 7eI6h rao]ngff 9af|hk c]t vvdc[[G vko5lvo s^;'37f wvmuG

saflts;ao ik-trqo

dko8ts^kfG

c/'mv' ]af8tot f;'ok]u cdh;dk.9

lt,k-ydleraoG

cva[gxuho lts^Po7e

-jk'4jkpI6[G

r6o-a[ gm;q'lk ;y]tlad ws^l5]y;q' ;y]tlad cl'graf,tou

ັ ວ ໂອກາດໃນການເຮດ

ຸ ຸ ວດ ົ ຄນ ່ີ ງ ັ ງານທສ ພະນກ

ລາວຄຳທປ ່ີ ກ ຶ ສາດາ ້ ນກ

ຕອ ້ ງການຮບ ັ ສະໝກ ັ ບກ ຸ ຄະລະກອນຫາ ຼ ຍຕຳແໜງ ່ . ເປດ ີ ໂອກາດໃຫແ ້ ກ

ມາດບວ ່ໍ າ ່ ຈະມປ ີ ະສບ ົ ການຫຍ ືຼ ງ ັ ບທ ່ໍ ນ ັ ມປ ີ ະສບ ົ ການໃນການເຮດ ັ ວຽກ,ທາ ຊານທາງດາ ້ ນການລງ ົ ທນ ື ມາຝກ ຶ ອມ ົ ຮມ ົ -ສດ ິ ສອນໃຫຈ ້ ນ ົ ເປນ ັ + ຜຊ ູ້ ວ ່ ຍຜຈ ູ້ ດ ັ ການ 3 ຕຳແໜງ ່

ຕຳແໜງ ່ ທຕ ່ີ ອ ້ ງກາ

+ ພະນກ ັ ງານໃຫຄ ້ ຳປກ ຶ ສາ 15 ຕຳແໜງ ່ + ພະນກ ັ ງານຫອ ້ ງການ 10 ຕຳແໜງ ່ + ພະນັກງານແປພາສາ 01 ຕຳແໜ່ງ ແລະອກ ີ ຫາ ຼ ຍຕຳແໜງ ່ ທລ ່ີ ຖ ໍ າ ້ ຫາ ່ ນຢູ່

ບລ ໍ ສ ິ ດ ັ ລາວຄຳ ຂອງພວກເຮາ ົ ກຳລງ ັ ຂະຫຍາຍຕວ ົ , ດງ ່ັ ນນ ້ັ ຈງ ່ຶ ຕອ ້ ງ ກາ ສນ ົ ໃຈຕດ ິ ຕ່ໍ Vientiane Branch1.......: 021 900223 .......- Branch2 Savannakhet ....... .......: 041 25 26 39 ....- Pakse


6

Page

issue 45 16-30 September

CAREER ADVICE g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ຍິນດີນໍາບັນດິດໃໝ່ທຸກຄົນຈາກຮົ້ວມະຫາ

ບໍ່ສາມາດ ຟັງ ເວົ້າ ອ່ານ ຂຽນ ໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິ

6. ທັກສະໃນການສຶກສາ ຮຽນຮູ້ ແບ່ງປັນ

ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ຖືວ່າບັນດາທ່ານໄດ້ເຮັດ

ພາບ ຄວາມສາມາດຂອງທ່ າ ນອາດຈະຫຼຸ ດ ຄຸ ນ

ແລະ ອົບຮົມສັ່ງສອນ

ຫຼ້ ອ ນໜ້ າ ທີ່ ໄ ປແລ້ ວ ອີ ກ ໜຶ່ ງ ຂັ້ ນ . ພ້ ອ ມດຽວກັ ນ

ຄ່າລົງທັນທີ.

ກໍ່ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ໂລກແຫ່ງການເຮັດວຽກ.

3. ທັກສະການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມ ຈາກຮົ້ວມະຫາວິທະຍາໄລ ກ້າວຕໍ່ໄປຂອງ ບັ ນ ດາທ່ າ ນກໍ່ ຄົ ງ ຈະແມ່ ນ ການກ້ າ ວເຂົ້ າ ສູ່ ຕ ະ

ແລະ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບຜິດຊອບ ວຽກງານ ໂດຍອິດສະຫຼະຄົນດຽວ

ກ າ ນ ຈົ ບ ກ າ ນ ສຶ ກ ສ າ ຈ າ ກ ສ ະ ຖ າ ບັ ນ ກ າ ນ ສຶ ກ ສ າ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ຈຸ ດ ຈົ ບ ຂ ອ ງ ກ າ ນ ຊ ອ ກ ຮູ້ ແ ຕ່ ມັ ນ ຄື ຈຸ ດ ເ ລີ່ ມ ຕົ້ ນ ຂ ອ ງ ກ າ ນ ສຶ ກ ສ າ ຕະຫຼ ອ ດຊີ ວິ ດ . ແຕ່ ກ ານຮຽນໃນຂະນະເຮັ ດ ວຽ ກກໍ່ ແ ຕກຕ່ າ ງຈາກການຮຽນໃນສະຖາບັ ນ ການ

ຫຼາດແຮງງານ ເປັນກໍາລັງແຮງຮຸ່ນໃໝ່ໃນການ

ໃນໂລກຂອງການເຮັດວຽກ ບໍ່ແມ່ນວ່າທ່ານ

ສຶ ກ ສາ ເຮົ າ ສຶ ກ ສາຢ່ າ ງ ມີ ເ ປົ້ າ ໝາຍສະເພາະ.

ປະກອບສ່ວນ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຊາດ

ເຮັດວຽກເອົາໃຈເຈົ້ານາຍແລ້ວຖືວ່າໄດ້ຄະແນນ

ນອກນັ້ນ ການແບ່ງປັນ ແລກປ່ຽນ ແລະ ສຶກສາ

ບ້ າ ນເມື ອ ງ ແລະ ຕົ ນ ເອງຕໍ່ ໄ ປ ໃນຖານະຂອງ

ດີ ເສັງຜ່ານໂລດ. ສິ່ງໜຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຄືການເຮັ

ອົບຮົມຮ່ວມກັບທີມຈໍານວນຫຼາຍກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງ

ສື່ມວນຊົນ ສາຍອາຊີບ ທີມງານ108ອາຊີບພວກ

ດວຽກຮ່ວມກັນເປັນທີມ ບໍ່ມີໃຜໂຊດ່ຽວໄດ້ດອກ.

ທັກສະ ທີ່ມັກຈະເປັນທີ່ຂາດແຄນໃນກຸ່ມນັກສຶກ

ເຮົາຂໍນໍາເອົາຫົວຂໍ້ວ່າດ້ວຍທັກສະປະເພດ soft

ແຕ່ໃນວຽກທີມທີ່ວ່ານັ້ນ ຫາກວ່າທ່ານຈໍາເປັນຕ້

ສາຈົບໃໝ່.

skills ທີ່ຕະຫຼາດແຮງງານ ຫຼືວ່າ ນາຍຈ້າງຕ້ອງ

ອງໄດ້ເຮັດວຽກໃນສ່ວນຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນເອ

ການມາແນະນໍາໃຫ້ຮູ້ກັນຕື່ມ.

ງພຽງລໍາພັງ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫຼ້ອນ ແລະ ຮຽ

7. ຄວາມເຂັ້ມແຂງ ແລະ ທັກສະໃນການ

ບຮ້ອຍໄດ້ໂດຍບໍ່ເອື່ອຍອີງໃສ່ແຕ່ທີມ.

ປັບຕົວ

1. ທັດສະນະຄະຕິອັນດີ: ດຸໝັ່ນ, ກະຕືລືລົ້ນ, ຄິດບວກ

4. ທັ ກ ສະໃນການແກ້ ໄ ຂບັ ນ ຫາຢ່ າ ງ ສ້າງສັນ

2. ທັກສະການສື່ສານ ທັ ກ ສະການສື່ ສ ານທີ່ ດີ ມີ ຄ ວາມຈໍ າ ເປັ ນ ສໍ າ ລັ ບ

5. ທັກສະການເຈລະຈາ ແລະ ການຕົກ

ທຸກສາຂາອາຊີບ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີຄວາມຮູ້ທາງ

ລົງກັບຄູ່ເຈລະຈາໄດ້

ວິ ຊ າສະເພາະດີ ປ ານໃດກໍ່ ຕ າມ ຫາກວ່ າ ທ່ າ ນ

ຜູ້ ໃ ຊ້ ແ ຮງງານເກື ອ ບທັ ງ ໝົ ດ ຕ້ ອ ງການພະ ນັກງານທີ່ກ້າຫານ ບໍ່ຢ້ານຄວາມຜິດພ້ອມທີ່ຈະ ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ. ດ້ວຍວິວັດທະນາກ ານຕ່າງໆທີ່ປ່ຽນແປງຢ່າງໄວວາໃນສັດຕະວັດນີ້ ທັ ກ ສະໜຶ່ ງ ທີ່ ເ ປັ ນ ທີ່ ຕ້ ອ ງການຢ່ າ ງແນ່ ນ ອນຄື ຄວາມສາ ມາດໃນການປັບຕົວກັບການປ່ຽນແປງ ທີ່ວ່ອງໄວ ແລະ ບໍ່ຢຸດຢັ້ງໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.


16 - 30 ກ�ນຍາ 2013

7


8

Page

issue 45 16-30 September

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ທ່ານ ວິລະສາ ຈັນທະລັງສີ

ທ່ານນາງ ຈຸນລະຈັນ ແພງດີ

ທ່ານນາງ ຫຼາ້ ວັນ ໂສຍບຸນພັນ

ທ່ານ ສຸລພ ິ ນ ົ ເພັງໄຊ

ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມແຫ່ງຊາດ ຫຼືວ່າ Lanith ເຊິ່ ງ ເປັ ນ ຄໍ າ ຫຍໍ້ ມ າ ຈາກຊື່ ເ ຕັ ມ ໆວ່ າ Lao National Institute of Tourism and Hospitality. Lanith ແມ່ນໂຄງການຊ່ວຍເຫຼືອ ແຫ່ ງ ລາຊະອານາຈັ ກ ລຸ ກ ຊຳບວກ ທີ່ ໃ ຫ້ ກ ານ

ໃນ

ຊ່ ວ ຍເຫຼື ອ ລັ ດ ຖະບານລາວໃນການສ້ າ ງຄວາມ ແວດວົ ງ ການສຶ ກ ສາ ແລະ ການປະ

ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຍົກລະດັບຄວາມສາມາດໃຫ້ແກ່

ກອບວິຊາຊີບຢູ່ບ້ານເຮົາໄລຍະນີ້ຄົງ

ຊັ ບ ພະຍາກອນມະນຸ ດ ໃນອຸ ດ ສາຫະກໍ າ ການ

ຈະບໍ່ມີປະເດັນໃດຮ້ອນແຮງໄປກວ່າເລື່ອງຂອງ

ທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສປປ ລາວ. ເຊິ່ງໂຄງການທີ່ມີລະ

ຄຸນນະ ພາບການສຶກສາ ກັບທາງເລືອກໃນການ

ບົ ບ ຄົ ບ ຊຸ ດ ນີ້ ໄ ດ້ ເ ລີ່ ມ ຈັ ດ ຕັ້ ງ ປະຕິ ບັ ດ ມາຕັ້ ງ ແຕ່

ປະກອບອາຊີບຂອງໄວໜຸ່ມ. ຄໍາຖາມທີ່ຕິດພັນ

ກາງປີ 2008 ແລ້ວ.

ກັ ນ ມາກໍ່ ຄົ ງ ຈະເປັ ນ ປະມານວ່ າ : ໃຫ້ ລູ ກ ຫຼ າ ນ ນ້ ອ ງນຸ່ ງ ທີ່ ຈົ ບ ຈາກມັ ດ ທະຍົ ມ ຕອນປາຍແລ້ ວ

ເພື່ ອ ໃຫ້ ຜູ້ ອ່ າ ນຂອງເຮົ າ ໄດ້ ຮັ ບ ຮູ້ ເ ຖິ ງ ຈຸ ດ

ຮຽນຕໍ່ ວິ ຊ າສະເພາະໃດໜຶ່ ງ ໃນສະຖາບັ ນ ອະ

ພິເສດຂອງໂຄງການ Lanith ແລະ ການປະກອບ

ຊີວະສຶກສາດີບໍ? ່ ຫຼວ ື າ່ ຕ້ອງເຂົາ້ ຮຽນປະລິນຍາຕີ

ສ່ວນໃນທາງປະ ຕິບັດຄືແນວໃດແດ່ ເຂົ້າໃນຂະ

ເທົ່ານັ້ນຈຶ່ງຈະຮັບປະກັນໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທໍາ.

ບວນການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃນ ຂະແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄື

ວາລະສານ108ອາຊີບ ເຮົາຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງ

Lanith ໄດ້ເພິ່ມທາງເລືອກຫຍັງແດ່ໃຫ້ໄວໜຸ່ມ

ໃນການສົ ນ ທະນາປະເດັ່ ນ ຮ້ ອ ນດັ່ ງ ກ່ າ ວດ້ ວ ຍ

ເຮົາໃນການເລືອກເສັ້ນທາງປະກອບອາຊີບ ທີມ

ການນໍາສະເໜີ ເລື່ອງລາວຂອງ ສະຖາບັນການ

ງານເຮົາຈຶ່ງໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖາບັນຂອງ


9

issue 45 16-30 September

Page

COVER STORY

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ເພິນ ່ ແລະ ທັງໄດ້ຮບ ັ ກຽດໃຫ້ພບ ົ ປະ ແລະ ແລກ ປ່ ຽ ນກັ ບ ຄູ ຝຶ ກ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການຝຶ ກ ແອບ ມາເປັ ນ ຢ່ າ ງດີ ຂ ອງ Lanith ເຖິ ງ ສະ

ແມ່ ນ ນໍ າ ສະເໜີ ໂ ດຍຮ່ ວ ມມື ກັ ບ ອົ ງ ການ ທ່ ອ ງ ທ່ ຽ ວ ແ ຫ່ ງ ຊ າ ດ ຜ່ າ ນ ຫຼັ ກ ສູ ດ ການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ໄລຍະສັ້ ນ ທີ່ ເ ອີ້ ນ

ຖານທີ່.

ວ່ າ “Passport to Success”

ບໍ່ເຄີຍເຮັດວຽກໂຮງແຮມ

ເຊິ່ ງ ເໝາະສົ ມ ກັ ບ ພະນັ ກ ງານທີ່

ມາກ່ອນ ກໍ່ເຂົ້າຮຽນນໍາ Lanith ໄດ້ບໍ່? ບັ ນ ດາທ່ າ ນທີ່ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມສໍ າ ພາດນໍ າ ພວກ ເຮົາໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ຮູ້ວ່າ Lanith ໄດ້ແບ່ງ ລັກສະ ນະການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ແລະ ການຖ່ າ ຍທອດຄວາມຮູ້ ທ າງການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ ແລະ ການໂຮງແຮມອອກ ເປັນສອງຮູບແບບຄື: • ຮູ ບ ແບບຂອງການສຶ ກ ສາ (Education) ເຊິ່ ງ ເປັ ນ ຫຼັ ກ ສູ ດ ອະຊີ ວ າສຶ ກ ສາທາງດ້ າ ນ ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ ແລະການໂຮງແຮມທີ່ ໄ ດ້ ມາດຕະຖານສາກົນທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ຈາກກະຊວງສຶກສາ ແລະ ກິລາ ເໝາະສໍາລັບ ນັກຮຽນທີ່ຈົບຊັ້ນມັດທະຍົມປາຍ. • ຮູບແບບຂອງການຝຶກອົບຮົມ (Training)

ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການທ່ອງທ່ຽວ ແລະໂຮງແຮມຢູ່ແລ້ວ ເພາະໄລຍະ ການຝຶກກໍ່ພຽງແຕ່ 2 ຫາ 4ວັນເທົ່ານັ້ນ. ຫຼັກສູດທັງໝົດແມ່ນອີງໃສ່ມາດຕະຖານອາ ຊຽນ ທີ່ແນ່ໃສ່ພັດທະນາຄວາມຮູ້ໃໝ່ທີ່ເຮັດ ໃຫ້ ຜູ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມສາມາດນໍ າ ໃຊ້ ຄ ວາມຮູ້ ໄ ດ້ ເລີຍໃນໜ້າວຽກຕົວຈິງ. ຟັງແລ້ວກໍຮ ່ ູເ້ ລີຍວ່າ Lanithເປັນໂຄງການ ທີ່ ໄ ດ້ ມີ ກ ານວາງແຜນອອກແບບໃຫ້ ເ ປັ ນ ສະ ຖາບັ ນ ທີ່ ຮ ອງຮັ ບ ການພັ ດ ທະນາຄົ ນ ໃນຂະ ແໜງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະໂຮງແຮມຮອບດ້ານ. ທ່ານຜູ້ອ່ານຄົງຈະຢາກຮູ້ໃນລາຍລະອຽດຕື່ມ ແລ້ ວ ວ່ າແຕ່ ລະຮູ ບແບບຂ້ າ ງເທິ ງນັ້ ນມີ ລາຍ ລະອຽດຄືແນວໃດແດ່.

ຂະແໜງການສຶກສາ (Education) ເຮົາມາຟັງຈາກຕົວແທນສອງທ່ານ ຈາກ ຂະແໜງການສຶ ກ ສາຄື ທ່ າ ນ ນາງ ຫຼ້ າ ວັ ນ ໂສຍບຸ ນ ພັ ນ ແລະ ທ່ າ ນ ສຸ ລິ ພົ ນ ເພັ ງ ໄຊ ພ້ ອ ມກັ ນ ເລີ ຍ . ເພິ່ ນ ກ່ າ ວວ່ າ ໃນຂະແໜງ ການສຶກສານີ້ ເຮົາມີຫຼັກສູດວິຊາຊີບທີ່ເປີດໃນ ເດືອນຕຸລານີ້ ແມ່ນເປັນເປັນສ່ວນຂອງຂະແໜງ ການສຶ ກ ສາເຊິ່ ງ ຈະເປີ ດ ເປັ ນ ຮຸ່ ນ ທໍ າ ອິ ດ ທີ່ ເ ພິ່ ນ ເປີດຮັບນັກຮຽນມັດທະຍົມປາຍທີ່ຈົບໃໝ່. ເຊິ່ງ ການຮຽນການສອນແມ່ນຢູ່ສະຖາບັນຂອງເພິ່ນ ເອງທີ່ ຕັ້ ງຢູ່ ຖັ ດຈາກວິ ທະຍາໄລປາກປ່າ ສັກສາ ຂາທີ່ເປີດມີ • ການບໍລກ ິ ານ ອາຫານ ແລະ ເຄືອ ່ ງດືມ ່ (Food & Beverage Operations) • ການບໍລິການ ສະຖານທີ່ພັກແຮມ (Accommodation Operations) • ການບໍລິການ ການເດີນທາງ ແລະ ການທ່ອງ ທ່ຽວ (Travel & Tourism Operations)


10

Page

issue 45 16-30 September

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ໄລຍະການຮຽນແມ່ນ 2ປີ 4ພາກຮຽນ. ໃນປີ ທໍາອິດນີ້ນັກຮຽນກໍ່ບໍ່ຕ້ອງເສຍຄ່າຮຽນອີກດ້ວຍ ແຖມຍັງມີໂອກາດ ໄດ້ ທຶ ນ ສຶ ກ ສາຕໍ່ ທັ ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດອີກ. ເຂົ້າຍາກບໍ່? ມີເງື່ອນໄຂ ຫຍັງແດ່? ທ່ານນາງ ຫຼ້າວັນ ເລົ່າຕໍ່ວ່າ ຜູ້ສະໝັກພຽງ ແຕ່ ຈົ ບ ຊັ້ ນ ມັ ດ ທະຍົ ມ ປາຍ ແລະ ມີ ສຸ ຂ ະພາບ ແຂງແຮງກໍ່ສະໝັກໄດ້ແລ້ວ.

Lanith ມີຈຸດພິເສດຄືແນວໃດ? ສໍ າ ລັ ບ ບາງທ່ າ ນທີ່ ຍັ ງ ບໍ່ ຮູ້ ສຶ ກ ວ່ າ ໜ້ າ ສົ ນ ໃຈພໍ ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຖາມທັງສອງທ່ານ (ແທນທ່ານ ຜູ້ ອ່ າ ນ)ໃຫ້ ເ ພິ່ ນ ເລົ່ າ ສູ່ ເ ຮົ າ ຟັ ງ ຕື່ ມ . ເພິ່ ນ ກ່ າ ວ ຕໍວ ່ າ່ Lanith ມີວທ ິ ກ ີ ານ ແລະ ແນວຄວາມຄິດໃນ ການສິ ດ ສອນທີ່ ກ້ າ ວໜ້ າ ໂດຍມີ ກ ານນໍ າ ໃຊ້ ອຸ ປ ະກອນ ແລະ ມາດຕະຖານການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ລະດັບສາກົນ. ນອກນັ້ນທາງສະຖານບັນເພິ່ນຍັງ ມີ ເ ຄື ອ ຂ່ າ ຍ ແລະ ສາຍພົ ວ ພັ ນ ທີ່ ດີ ເ ລີ ດ ກັ ບ ບັ ນ ດາ ຫົ ວ ໜ່ ວ ຍທຸ ລ ະກິ ດ ທາງດ້ າ ນການທ່ ອ ງ ທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມທີ່ສາມາດສ້າງໂອກາດ ທາງດ້ າ ນວຽກເຮັ ດ ງານທໍ າ ໃຫ້ ແ ກ່ ນັ ກ ສຶ ກ ສາທີ່ ຈົບຈາກສະຖາບັນ.

ຂະແໜງການຝຶກອົບຮົມ (Training) ໂອກາດສໍາລັບຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກໃນຂົງເຂດການ ທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມຢູ່ແລ້ວເດ້ ຈະໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມກັບສະຖາບັນໄດ້ຄືແນວໃດແດ່? ຄໍາ ຖາມແນວນີ້ ຄົ ງ ຈະບໍ່ ມີ ໃ ຜຕອບເຮົ າ ໄດ້ ດີ ກ ວ່ າ ສອງທ່ າ ນຈາກຂະແໜງການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ນັ້ ນ ຄື : ທ່ານ ນາງຈຸນລະຈັນ ແພງດີ ແລະ ທ່ານວິລະສາ ຈັນທະລັງສີ. ເພິ່ນກ່າວວ່າ ພາລະບົດບາດຂອງ Lanith ນັນ ້ ນອກຈາກເປັນສູນກາງການຮຽນການ ສອນໃນ ລະບົ ບ ການສຶກສາປົກກະຕິແລ້ວ ເຮົາ ຍັ ງ ມີ ພ າລະກິ ດ ໃນການຍົ ກ ລະດັ ບ ຊັ ບ ພະຍາ ກອນມະນຸດທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ແລ້ວໃຫ້ຮຽນຮູ້ວິທະຍາ ການໃໝ່ ໆ ພັ ດ ທະນາທັ ກ ສະໃຫ້ ທັ ນ ຍຸ ກ ທັ ນ ສະ


11

issue 45 16-30 September

Page

COVER STORY

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ໄໝ ພັດທະນາສີມໃື ຫ້ຢາ່ ງຕໍເ່ ນືອ ່ ງໃຫ້ມຄ ີ ວາມຊໍາ

• ການດໍາເນີນລາຍການນໍາທ່ຽວ

ນິ ຊໍ າ ນານຫຼ າ ຍຂຶ້ ນ ໃຫ້ ເ ທົ່ າ ທຽມກັ ບ ມາດຕະ

• ການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດທ່ອງທ່ຽວ

ຖານສາກົນໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ.

ຫຼັກສູດ “Passport to Success” ເຮົ າ ໄດ້ ຮັ ບ ການແນະນໍ າ ວ່ າ ຫຼັ ກ ສູ ດ ດັ່ ງ ກ່ າວປະກອບມີ ຫຼ າ ຍຫຼັ ກ ສູ ດ ການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ທີ່ ປະກອບມີ ວິ ຊາຕົ້ ນ ຕໍ ວິ ຊ າທົ່ ວ ໄປ ແລະ ວິ ຊ າ ການດໍາເນີນງານຢູ່ 6 ພະແນກຕ່າງກັນຄື • ການບໍລິການອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ • ການປຸງແຕ່ງອາຫານ • ພະແນກຕ້ອນຮັບ • ພະແນກແມ່ບ້ານ

ຜົນປະໂຫຍດສໍາລັບຜູ້ປະກອບການຄື: ພະ ນັ ກ ງານຂອງທ່ າ ນຈະໄດ້ ຮ ຽນຮູ້ ວິ ຊ າສະເພາະ ຈາກຜູຮ ້ ູແ ້ ທ້ໆ ໂດຍທີບ ່ ໍຕ ່ ອ ້ ງຂາດການເປັນໄລຍະ

ຜູເ້ ຂົາ ້ ຮ່ວມໃນຝຶກອົບຮົມໃນຫຼກ ັ ສູດນີຈ ້ ະໄດ້

ຍາວ ສ່ ວ ນພະນັ ກ ງານເອງກໍ່ ສ າມາດນໍ າ ເອົ າ

ຮັບ “Passport to Success” (ອາດຈະແປວ່າ

ການຢັ້ ງ ຢື ນ ຄຸ ນ ນະພາບ ຂອງຕົ ນ ເອງນີ້ ຕິ ດ ໂຕ

ໃບເດີ ນ ທາງສູ່ ຄ ວາມສໍ າ ເລັ ດ ) ໜຶ່ ງ ໃບຈາກ

ໄປໄດ້ຕະຫຼອດເລີຍ ທ່ານໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃສກໍ່ຈະ

Lanith. ໂດຍທີ່ ແ ຕ່ ລ ະຄົ ນ ສາມາດເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ

ສາມາດຢັ້ງຢືນໃຫ້ນາຍຈ້າງຮັບ ຮູ້ໄດ້ວ່າທ່ານມີ

ໃນຫົວຂໍ້ ການຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະເວລາທີມ ່ ກ ີ ານ

ຄວາມສາມາດດ້ານໃດແດ່.

ເປີດສອນ. ຄວາມຄືບໜ້າຂອງແຕ່ລະຄົນຈະຖືກ

ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມ “Pass-

ບັນທຶກໄວ້ໃນໃບເດີນທາງດັ່ງກ່າວນີ້. ເຊິ່ງຫາກ

port to Success” ນັ້ ນ ຕ້ ອ ງໄດ້ ລົ ງ ທະບຽນ

ວ່າຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນນີ້ທ້ອນໂຮມ

ແລະ ມີ ຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່ າ ຍຈໍ າ ນວນໜຶ່ ງ . ບໍ່ ວ່ າ ທ່ າ ນຈະ

ຈໍານວນຫຼັກສູດໄດ້ຕາມກໍາໜົດແລ້ວກໍ່ຈະມີການ

ເປັ ນ ພະນັ ກ ງານ ຫຼື ວ່ າ ເຈົ້ າ ຂອງກິ ດ ຈະການ

ຈັດລະດັບໃຫ້ ເຊັ່ນວ່າທ່ານທີ່ຜ່ານ 9 ຫຼັກສູດໄດ້

ໂຮງແຮມ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວທີ່ສົນໃຈໃນການຝຶກ

ລະດັ ບ ທອງແດງ 12 ຫຼັ ກ ສູ ດ ໄດ້ ລ ະ ດັ ບ ເງິ ນ

ອົ ບ ຮົ ມ ຕ່ າ ງໆເຫຼົ່ າ ນີ້ ຂໍ ແ ນະນໍ າ ໃຫ້ ທ່ າ ນຕິ ດ ຕໍ່

ແລະ 15 ຫຼັກສູດ ໄດ້ລະດັບຄໍາ.

ສອບຖາມລາຍລະອຽດກັບທາງ Lanith ໄດ້ເລີຍ.


12

Page

issue 45 16-30 September

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ຄູສອນມາແຕ່ໃສ? ຫຼ າ ຍຄົ ນ ຄົ ງ ຈະສົ ງ ໃສຄື ຜູ້ ຂ ຽນວ່ າ ມີ ຫຼັ ກ ສູ ດ ດີ ໆ ແນວນີ້ ຖື ວ່ າ ເປັ ນ ສິ່ ງ ທີ່ ດີ ແ ຕ່ ວ່ າ ຄູ ຝຶ ກ ສອນມາແຕ່ໃສ? ມີຄວາມຮູ້ແທ້ບໍ່? ແນ່ນອນ ທີ່ ເຮົາຖາມກໍ່ບໍ່ແມ່ນເສຍມາລະຍາດພຽງແຕ່ຢາກ ໃຫ້ກະຈ່າງແຈ້ງ ແລະກໍ່ເປັນການເຮັດໃຫ້ຜູ້ປົກ ຄອງອຸ່ ນ ໃຈວ່ າ ລູ ກ ຫຼ າ ນຂອງທ່ າ ນຈະໄດ້ ຮ ຽນ ຈາກຜູ້ຮູ້ແທ້ໆ. ທັງສີ່ຄົນທີ່ທີມງານເຮົາໄດ້ພົບ ພວກເພິ່ນ ລ້ ວ ນໄດ້ ຜ່ າ ນການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ຢ່ າ ງເຂັ້ ມ ສອງປີ ເຕັມຈາກຕ່າງປະເທດ ທັງຢູ່ເອີຣົບ ແລະ ອາຊີບ ເພື່ ອ ເປັ ນ ການຮັ ບ ປະກັ ນ ວ່ າ ເພິ່ ນ ມີ ດີ ພໍ ທີ່ ຈ ະ ເປັນຜູ້ຖ່າຍທອດ. ນອກຈາກນັ້ນ ທາງໂຄງການ ຍັ ງ ມີ ຊ່ ຽ ວຊານໄລຍະຍາວ ແລະ ໄລຍະສັ້ ນ ຈໍ າ ນວນໜຶ່ ງ ໃຫ້ ກ ານສະໜັ ບ ສະໜູ ນ ຢູ່ ເ ບື້ ອ ງ ຫຼັງອີກດ້ວຍ.

ສ່ ວ ນທ່ າ ນໃດທີ່ ສົ ນ ໃຈວ່ າ ຈົ ບ ແລ້ ວ ຈະມີ

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕຶ່ມ

ວຽກເຮັ ດ ບໍ່ ? ຜູ້ ຂ ຽນເອງເຂົ້ າ ໃຈວ່ າ ການທ່ ອ ງ ທ່ຽວ ແລະ ການໂຮງແຮມເປັນ ຂະແໜງການບໍ ລິ ກ ານທີ່ ມີ ທ່ າ ແຮງຫຼ າ ຍຂອງບ້ າ ນເຮົ າ ເປັ ນ ແຫຼ່ງສ້າງລາຍຮັບທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ຍັງມີທ່າກ້າວ ອີ ກ ຫຼ າ ຍ ດັ່ ງ ນັ້ ນ ຄົ ງ ຈະບໍ່ ມີ ບັ ນ ຫາເລື່ ອ ງວຽກ ເຮັດງານທໍາຢ່າງແນ່ນອນ. ດັ່ງນັ້ນ ຂໍສະຫຼຸບວ່າ ບໍ່ ຈໍ າ ເປັ ນ ຕ້ ອ ງຈົ ບ ປະລິ ນ ຍາຕີ ກໍ່ ມີ ວ ຽກດີ ໆ ໃຫ້ ເ ຮັ ດ ຢູ່ ມີ ທ າງເລື ອ ກທາງອະຊີ ວ ະອີ ກ ຈໍ າ ນວນຫຼ າ ຍ ແລະ ໃນນັ້ ນ ຫາກທ່ າ ນໃດສົ ນ ໃຈ ໃນວຽກການໂຮງແຮມ ແລະ ການທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ Lanith ອາດຈະ ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນໃນການຄົ້ນ ຫາທີ່ດີສໍາລັບທ່ານ.

ຫ້ອງການ Lanith (ໂຄງການລາວ/020) ວິທະຍາໄລເຕັກນິກປາກປ່າສັກ ຖະໜົ ນ ຂຸ ນ ບູ ລົ ມ ບ້ າ ນ ວັ ດ ຈັ ນ ເມື ອ ງຈັ ນ ທະບູ ລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຕູ້ ປ.ນ. 2098 tel: 021-263172 email: info@lanith.com website: www.lanith.com facebook: www.facebook.com/Lanith.Vientiane


16 - 30 ກ�ນຍາ 2013

ໂ�ງແ�ມ // Hotel

13


14

ບແ� & ການບໍລິການ // Mining & Professional Services

www.108job.la


16 - 30 ກ�ນຍາ 2013

15

ການຜະລິດ & ທປຶກສາ // Manufacturing & Consultant

Toyota Boshoku Lao Co., Ltd. ແມ່ນບໍລິສັດໃນເຄືອຂອງ ບໍລິສັດ Toyota Boshoku Asia ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະເທດໄທ, ແລະເປັນບໍລິສັດລູກຂອງ ບໍລິສັດ Toyota Boshoku Corporation ປະເທດຍີ່ປຸ່ນ. ພວກເຮົາຜະລິດຊິ້ນສ່ວນປະກອບລົດ ໂດຍະສະເພາະແມ່ນຜ້າ ແລະ ໜັງຫຸ້ມເບາະລົດ. ປະຈຸບັນ ພວກເຮົາກໍາລັງຮັບສະໝັກພະນັກງານຕາມຕໍາແໜ່ງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ່:

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ: ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

1. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍຊັບພະຍາກອນມະນຸດ 1 ຕໍາແໜ່ງ ການສໍາພາດຮອບທໍາອິດຈະ ຄຸນສົມບັດ ແລະ ລັກສະນະ ໄດ້ຈັດຂື້ນທີ່ ¬ ເພດຊາຍ/ເພດຍິງ ອາຍຸລະຫວ່າງ 28- 40 ປີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ¬ ຈົບປະລິນຍາຕຣີ ຫຼື ປະລິນຍາໂທ ພ້ອມປະສົບການຢ່າງຕໍ່າ 5ປີ ໃນທຸກຂົງເຂດຂອງວຽກງານຊັບພະ ຍາກອນມະນຸດ ¬ ສາມາດສື່ສານດ້ວຍພາສາອັງກິດໄດ້ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ບໍລິສັດເຮົາໃຫ້ເງິນເດື່ອນດີ ແລະ ສະຫວັດດິ ¬ ຮັບຜິດຊອບການຮັບສະໝັກພະນັກງານ ຈັດການເລື່ອງເງິນເດືອນ ແລະ ລະບົບສະຫວັດດິການ ການງາມ. ¬ ສ້າງກົດລະບຽບບໍລິສັດ ແລະ ບໍລິຫານແຮງງານສໍາພັນ (ການພົວພັນກັບພະນັກງານ) ຫາກທ່ານສົນໃຈສະໝັກກະລຸນາສົ່ງລາຍລະ 2. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບັນຊີ 1 ຕໍາແໜ່ງ ອຽດຕໍ່ໄປນີ້ ຄຸນສົມບັດ ແລະ ລັກສະນະ ¬ ເພດຊາຍ/ເພດຍິງ ອາຍຸລະຫວ່າງ 30- 40 ປີ ຊີວະປະຫວັດ (resume) ¬ ຈົບປະລິນຍາຕຣີ ຫຼື ປະລິນຍາໂທ ພ້ອມປະສົບການຢ່າງຕໍ່າ 5ປີ ¬ ຫຼັກຖານການສຶກສາ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ¬ ປະສົບການເຮັດວຽກຜ່ານມາ ¬ ຮັບຜິດຊອບວຽກງານການບັນຊີທັງໝົດຂອງບໍລິສັດ ¬ ບ້ານເກີດ ¬ ບໍລິຫານ cash flow, ໃບຮຽກເກັບເງິນ, ບົດລາຍງານອາກອນ ແລະ ບົດລາຍງານ ຫາສໍານັກງານໃຫຍ່ ¬ ເງິນເດືອນທີ່ທ່ານຄາດຫວັງ 3. ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຜະລິດ 1 ຕໍາແໜ່ງ ¬ ຮູບຖ່າຍທີ່ຫາກກໍ່ຖ່າຍມໍ່ໆນີ້ ຄຸນສົມບັດ ແລະ ລັກສະນະ ¬ ເພດຊາຍ/ເພດຍິງ ອາຍຸລະຫວ່າງ 28- 40 ປີ ແລ້ວສົ່ງໄປທີ່ tblao@tbasia.co.th ¬ ຈົບປະລິນຍາຕຣີ ຫຼື ປະລິນຍາໂທ ພ້ອມປະສົບການຢ່າງຕໍ່າ 5ປີ ມີແຕ່ຜູ້ສະໝັກທີ່ຜ່ານການຄັດ ¬ ຫາກມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບ Toyota Production System ຈະເປັນການດີ ເລືອກເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະໄດ້ຮັບການ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕິດຕໍ່ຈາກພວກເຮົາ. ¬ ຊີ້ນໍາພະນັກງານ ແລະ ຂະບວນການຜະລິດ ¬ ວາງແຜນ, ຈັດຕາຕະລາງ & ຄວບຄຸມຂະບວນການຜະລິດໂດຍລວມ ສໍາລັບລາຍລະອຽດເພີມ ່ ຕືມ ່ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ Ms. Keerati Suppatkul ຫຼື Mr. Nithiwut Numsrinirun. Tel: (+66)2-329-5000 # 2210 Website: http://www.toyota-boshoku-asia.com

Knowlage CONSULTING 089/1 Anou Village, Samsanthai Rd. Chanthabouly District, Vientiane Lao PDR Tel: 021 254349; Email: iknowlage@gmail.com

Knowlage is locally owned, rapidly growing management consulting firm. We offer various areas of consulting services, such as marketing, human resource service, change management, and due diligence to both local and international clients. With growing demand from the clients, we are continuously seeking experienced professionals to join our practices or be introduced to one of our clients’ growing and winning team. Candidates we are looking for included, but not limited to:

Graphic Designer:

Sales and Marketing:

Architect:

minimum requirements – bachelor degree with at least 2 years of experience in graphic design (part time or full time), good understanding of English and Lao.

minimum requirements – bachelor degree in any field with at least 2 years of experience in sales or marketing, good understanding of English and Lao.

minimum requirements – bachelor degree in architecture with at least 2 years of experience in residential design, good understanding of English would be an asset.

Web Programmer:

Admin. and Office Manager:

Civil Engineer:

minimum requirements – bachelor in IT or related fields with at least 2 years of web programming experience, knowledge of PHP and related skills in running a modern website, good understand of English is an asset.

minimum requirements – bachelor degree in any field with at least 2 years of experience in admin. or office management, good understanding of English and Lao.

minimum requirements – bachelor degree in civil engineer with at least 2 years of experience in construction site management, good understanding of English would be an asset.

Accountant: minimum requirements – bachelor degree with at least 4 years of experience, experience and knowledge of international accounting standard would be an asset, good understanding of English and Lao.

Business Analyst/Development: minimum requirements – bachelor degree in any field with at least 2 years of experience in marketing or business development, good understanding of English and Lao.

Humen Resource Manager: minimum requirements – bachelor degree in HR or related field with at least 2 years of experience in HR, good understanding of English and Lao.

Interested candidates (even with no working experience) are encouraged to apply by sending your application to Knowlage via email: iknowlage@gmail.com Only shortlisted candidates will be contacted for interview.


16

Page

issue 45 16-30 September

Personal Finance g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ບົດຮຽນການສ້າງຖານະຈາກປື້ມ

“ພໍຮ ່ ງັ່ ມີ ພໍຍ ່ າກຈົນ” Rich Dad Poor Dad

ຫຼ

າຍຄົນທີມ ່ ກ ັ ສະແຫວງຫາຄວາມຮູກ ້ ຽ່ ວ ກັບ ການສ້ າ ງຖານະການບໍ ລິ ຫ ານຄວາມມັ່ ງ

ມີ ຫຼື ການບໍລິຫານການເງິນຄົງຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຊື່ ປື້ມRich Dad Poor Dad ຫາກແປເປັນພາສາ ເຮົາອາດຈະແມ່ນ “ພໍ່ຮັ່ງມີ ພໍ່ຍາກຈົນ“ ເຊິ່ງເປັນ ປືມ ້ ທີທ ່ າ່ ນ Robert Kiyosaki ນັກທຸລະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນອາເມລິກາຂຽນຂຶ້ນເມື່ອຫຼາຍປີກ່ອນ. ເນື້ ອ ໃນຂອງປື້ ມ ມີ ຄ ວາມໜ້ າ ສົ ນ ໃຈທັ ງ ໃນ ແງ່ ຂ ອງເນື້ ອ ໃນ ແລະ ວິ ທີ ກ ານນໍ າ ສະເໜີ . ເວົ້າລວມແລ້ວເປັນປື້ມທີ່ສອນໃຫ້ເຮົາ ຄົນເຮັດ ວຽກທົ່ ວ ໆໄປ ໃຫ້ ຊ ອກຮູ້ ຄ ວາມຮູ້ ພື້ ນ ຖານກ່ ຽ ວ ກັບການເງິນແດ່ ເຖິງແມ່ນວ່າເຮົາອາດຈະບໍແ ່ ມ່ນ ນາຍທະນາຄານ ບໍໄ ່ ດ້ເຮັດວຽກບັນຊີ ນັກການເງິນ ກໍ່ຕາມ ແຕ່ຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຮົາກໍ່ຍັງຄົງຕ້ອງ ໄດ້ ຢູ່ ນໍ າ ເງິ ນ ມີ ຄ ວາມສຸ ກ ຄວາມທຸ ກ ຍ້ ອ ນເງິ ນ . ສ່ ວ ນວິ ທີ ກ ານນໍ າ ສະເໜີ ທີ່ ນໍ າ ເອົ າ ຖານະການ ເງິ ນ ໃນຊີ ວິ ດ ບັ້ ນ ປາຍຂອງສອງຕົ ວ ລະຄອນທີ່ ມີການສຶກສາ ແລະ ປະຫວັດ ການປະກອບອາ ຊີບທີແ ່ ຕກໂຕນກັນຫຼາຍມາປຽບທຽບກໍເ່ ປັນການ ຢັ້ງຢືນວິທີຄິດຂອງຜູ້ຂຽນໄດ້ເປັນຢ່າງດີ. ສອງຕົວລະຄອນທີ່ວ່ານັ້ນຄື ໜຶ່ງພໍ່ຜູ້ໃຫ້ກໍາ ເນີດຂອງຜູ້ຂຽນເອງ ເພິ່ນມີການສຶກສາສູງ ມີໜ້າ ທີ່ການງານດີ ແຕ່ກໍ່ຍັງຕ້ອງດິ້ນຮົນ ກັບເລື່ອງເງິນ ຕະຫຼອດຊີວິດ (ເປັນຕົວລະຄອນ Poor Dad) ສອງຜູ້ ທີ່ ຜູ້ ຂ ຽນເອງນັ ບ ຖື ຄື ພໍ່ ເ ຊິ່ ງ ບໍ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການ


17

Page

issue 45 16-30 September

Personal Finance g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ສຶກສາສູງ ແຕ່ກໍສ ່ າມາດເຮັດໃຫ້ຊວ ີ ດ ິ ບັນ ້ ປາຍປາ

ແມ່ນເງິນທີ່ທ່ານໄດ້ມາຈາກການເຮັດວຽກ ອາດ

ສະຈາກຄວາມຫຍຸ້ ງ ຍາກທາງດ້ າ ນການເງິ ນ

ແມ່ນໃນຮູບຂອງເງິນເດືອນ ຫຼືວ່າ ຄ່າຈ້າງ. ລາຍ

(ເປັນຕົວລະຄອນ Rich Dad).

ຈ່ າ ຍ (Expenses) ແມ່ ນ ຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່ າ ຍເຊັ່ ນ ຄ່າອາຫານການກິນ ຄ່າເຊົາ່ ຄ່າເດີນທາງ ຄ່າໃຊ້

ໃຈຄວາມສໍາຄັນໜຶ່ງຂອງປື້ມ “Rich Dad Poor Dad” ແມ່ນ: “ລະດັບການສຶກສາສູງ ກັບ

ຈ່າຍໃນການພັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມ. ຊັບສິນ (As-

Robert

Kiyosaki

set) ແມ່ ນ ສິ່ ງ ທີ່ ເ ພິ່ ມ ເງິ ນ ເຂົ້ າ ໃນກະເປົ າ ຂອງ

ໜ້ າ ທີ່ ກ ານງານກໍ່ ບໍ່ ສ າມາດຄໍ້ າ ປະກັ ນ ໃຫ້ ມີ

ທ່ານ ເຊັ່ນ ຫຸ້ນ ພັນທະບັດ ການລົງທຶນອື່ນໆ.

ຄວາມຮັ່ງມີໄດ້ ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການຮຽນ

ໜີ້ສິນ (Liability) ແມ່ນສິ່ງທີ່ເອົາເງິນອອກຈາ

ຮູ້ ແລະ ການໝູນໃຊ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ

ກກະເປົ າ ຂອງທ່ າ ນ ເຊັ່ ນ ວ່ າ ຄ່ າ ຜ່ ອ ນລົ ດ ຄ່ າ

ເທົ່ານັ້ນ ຈຶ່ງຈະ ເຮັດໃຫ້ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນ

ຜ່ອນເຮືອນ ບັດຄຣິດດິດ ເປັນຕົ້ນ.

ແລະ ບັນຫາທາງດ້ານການເງິນໄດ້ດີ.” ຫາກປຽບທຽບສີ່ ລ າຍການດັ່ ງ ກ່ າ ວຂ້ າ ງເ ບາງບົດຮຽນຈາກປື້ມ“Rich Dad Poor Dad”:

ໜຶ່ງ: ຄົນຮັ່ງມີບໍ່ເຮັດວຽກເພື່ອເງິນ

ທິງ ຂອງຄົນສອງກຸ່ມຄືກຸ່ມທີ່ບໍ່ໃສ່ໃຈບໍລິຫານເ ງິນຄໍາ ເລີຍ ກັບ ກຸ່ມທີ່ຮັ່ງມີ ເຮົາມັກຈະເຫັນຄວ າມແຕກຕ່າງກັນດັ່ງນີ້: ກຸ່ມທີ່ບໍ່ໃສ່ໃຈບໍລິຫານການເງິນສ່ວນບຸກຄົນ:

ມັ ນ ມີ ສ ອງແຮງຍູ້ ອັ ນ ສໍ າ ຄັ ນ ທີ່ ຄົ ນ ເຮົ າ ບໍ່ ສ

ອາຊີ ບ ການງານ (ເຊິ່ ງ ຊ່ ວ ຍສ້ າ ງລາຍຮັ ບ

າມາດພັ ດ ທະນາຄວາມມັ່ ງ ມີ ຄື : ຄວາມຢ້ າ ນ

ປະຈໍາ) ກໍໃ ່ ຫ້ເກີດຜົນຕອບເທນໜ້ອຍກວ່າລາຍ

ແລະ ຄວາມຢາກໄດ້ ຢ າກມີ . ຄວາມຢ້ າ ນ ວ່ າ

ຈ່າຍປະຈໍາ ບໍ່ມີຊັບສິນ, ບໍ່ມີໜີ້ສິນ

ຈ ະ ບໍ່ ສ າ ມ າ ດ ຮັ ບ ມື ກັ ບ ລ າ ຍ ຈ່ າ ຍ ປ ະ ຈໍ າ ເ ດື ອນ ຄວາມຢ້ າ ນທີ່ ຈ ະສູ ນ ເສັ ຍ ລາຍຮັ ບ ປະຈໍ າ

ກຸ່ມທີ່ບໍລິຫານການເງິນໄດ້ຂ້ອນຂ້າງດີ:

ເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ຮົ າ ບໍ່ ກ້ າ ສະແຫວງ ຫາໂອກາດໃໝ່ ໆ .

ລາຍໄດ້ ຈ າກຊັ ບ ສິ ນ (ຫຸ້ ນ , ພັ ນ ທະບັ ດ ,

ຄວາມຢາກໄດ້ຢາກມີ ເຮັດໃຫ້ຄນ ົ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຈາ່

ເງິນຝາກ) ເກີນກວ່າລາຍໄດ້ຈາກການປະກອ

ຍໄປກັບເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມລາຄາແພງໆ ອາຫານການ

ບອາຊີບປະຈໍາ ບໍ່ມີໜີ້ສິນ

ກິນຊັ້ນເລີດ ຂັບລົດລາຄາແພງ ທັງໝົດນັ້ນ ເຮັ ດໃຫ້ຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກເປັນພະນັກງານເ

ເຖິ ງ ແມ່ ນ ວ່ າ ປື້ ມ ດັ່ ງ ກ່ າ ວຜູ້ ຂ ຽນອາດຈະ

ພາະຂາດເງິນບໍ່ໄດ້ເປັນອັນຂາດ. ຄົນທີ່ຮັ່ງມີນັ້ນ

ຂຽນໂດຍອີ ງ ໃສ່ ສ ະພາບຂອງສັ ງ ຄົ ມ ຕະເວັ ນ

ເຂົາໃສ່ໃຈກັບການສ້າງຊັບສິນ ເຊັ່ນ ດິນ ແລະ

ຕົ ກ ແຕ່ ກໍ່ ຫ ວັ ງ ວ່ າ ຄົ ງ ຈະຊ່ ວ ຍໃຫ້ ພ ວກເຮົ າ

ຫຸ້ນ. ໃຫ້ຊັບສິນເຮັດວຽກຫາເງິນໃຫ້.

ໄດ້ ເ ຫັ ນ ພາບ ຫາກປຽບທຽບກັ ບ ສະພາບສັ ງ

ສອງ: ຮຽນຮູ້ເລື່ອງການເງິນ

ຄົ ມ ທີ່ ປ່ ຽ ນແປງໄປຍ່ າ ງໄວວາໃນບ້ າ ນເຮົ າ ໄດ້ ເຊັ່ ນ ກັ ນ ໂດຍສະເພາະກໍ່ ແ ມ່ ນ ໃນຕົ ວ ເມື ອ ງ ໃຫຍ່ . ຫວັ ງ ວ່ າ ທ່ າ ນຄົ ງ ຈະເອົ າ ໄປໝູ ນ ໃຊ້ ໃ ຫ້

ການຊອກຮູ້ ເ ລື່ ອ ງການເງິ ນ ໃຫ້ ເ ໝາະສົ ມ ແມ່ ນ ຫົ ວ ໃຈສໍ າ ຄັ ນ ໃນການບໍ ລິ ຫ ານການເງິ ນ ສ່ວນບຸກຄົນ. ທ່ານ Robert Kiyosaki ໄດ້ກ່າວ ວ່ າ ທ່ າ ນຄວນເຂົ້ າ ໃຈວ່ າ ລາຍຮັ ບ (income)

ເກີ ດ ປະໂຫຍດຕໍ່ ກ ານດໍ າ ລົ ງ ຊີ ວິ ດ ຂອງທ່ າ ນ ໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ.


18

7

Page

issue 45 16-30 September

Did You Know? g]njv’3fpG mu,[aookmydko

vk-u[sohklqo.9

mujlk,kfwxgIaf;Pdwfh.om5dxtgmfvk-Po

ສຳລັ ບ ຜູ້ ທີ່ ກ ຳລັ ງ ຕິ ດ ຕາມຂ່ າ ວສ່ ວ ນ

ເລື່ ອ ງປະຊາຄົ ມ ເສດຖະກິ ດ ອາຊ່ ຽ ນ AEC (Asean Economics Community) ຫຼື ການລວມໂຕກັນທາງເສດ ຖະກິດຂອງສະມາຊິກທັງ 10 ປະເທດ ປະກອບມີ:

ານລວມໂຕກັ ນ ໃນຄັ້ ງ ນີ້ ກຳລັ ງ ຈະເລີ່ ມ

ເກາະ ບາຫຼີ ປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ເພີ່ນໄດ້ກຳ

ຈາກຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ໃນອານາຄົດ

ຂຶ້ນ ຢ່າງຈິງຈັງ ໃນວັນທີ 1 ມັງກອນ 2015,

ໜົດເອົາຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຮັບຮູ້ ເຊິ່ງກັນ ລະ

ຂອງຜູ້ປະກອບວິຊາຊີບ ຫຼື ຜູ້ໃຊ້ແຮງງານໃນສາ

ຫຼື ອີກ 1ປີ ກວ່າໆ ຂ້າງໜ້ານີ,້ ນະຈຸດນີ້ ນອກຈາກ

ກັນ (Mutual Recognition Arrangements:

ຂາຕ່າງໆ ສາມາດເລືອກໄປເຮັດວຽກໃນປະເທດ

ບັ ນ ດາທຸ ລ ະກິ ດ ຕ່ າ ງຈະຕ້ ອ ງໄດ້ ມີ ກ ານຕື່ ນ ຕົ ວ

MRAs) ດ້ານຄຸນສົມບັດ ແລະ ເງື່ອນໄຂໃນສາ

ສະມາຊິ ກ ອາຊ່ ຽ ນໄດ້ ຢ່ າ ງອິ ດ ສະຫຼ ະ ຈຶ້ ນ ພາຍ

ເພື່ ອ ຮັ ບ ມື ກັ ບ ຄູ່ ແ ຂ່ ງ ຈາກຕ່ າ ງປະເທດທີ່ ຈ ະ

ຂາວິ ຊ າຊິ ບ ຫຼັ ກ ເພື່ ອ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ

ໃຕ້ MRA ເບື້ຶງຕົ້ນໄດ້ກຳໜົດຄອບຄຸມເອົາໄວ້7

ເຂົ້ າ ມາເຮັ ດ ທຸ ລ ະກິ ດ ໃນລາວແລ້ ວ ບັ ນ ດາຜູ້ ປ ະ

ໃຫ້ ແ ກ່ ກ ານເຄື່ ອ ນຍ້ າ ຍແຮງງານຊ່ ຽ ວຊານ

ສາຂາອາຊີບຫຼັກດັ່ງນີ້:

ກອບອາຊີ ບ ທັ ງ ຫຼ າ ຍ ກໍ່ ຕ້ ອ ງມີ ຄ ວາມຕື່ ນ ຕົ ວ

ຫຼື ຜູ້ ທີ່ ມີ ຄ ວາມສາມາດພິ ເ ສດພາຍໃນອາຊ່ ຽ ນ

ໃນເລື່ ອ ງດັ່ ງ ກ່ າ ວເຊັ່ ນ ກັ ນ , ການລາຍງານຜົ ນ

ໄດ້ຢ່າງເສລີ

ຂອງການປະຊຸ ມ ສຸ ດ ຍອດອາຊ່ ຽ ນຄັ້ ງ ທີ່ 9ຢູ່


19

issue 45 16-30 September

Page

Did You Know?

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ອາຊີບ ວິສະວະກອນ

ອາຊີບ ພະຍາບານ

ອາຊີບ ສະຖາປະນິກ

(Engineering Services)

(Nursing Services)

(Architectural Services)

ອາຊີບ ການສຳຫຼວດ

ອາຊີບ ນັກບັນຊີ

ອາຊີບ ທັນຕະແພດ (ໝໍປົວແຂ້ວ)

ອາຊີບ ແພດ

(Surveying Qualifications)

(Accountancy Services)

(Dental Practitioners)

(Medical Practitioners)

ແນ່ ນ ອນວ່ າ ຍັ ງ ມີ ລ າຍລະອຽດປີ ກ ຍ່ ອ ຍທີ່ ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ຕດ ິ ຕາມ ສຳລັບແຕ່ລະຂະແໜງ

ຈະສົ່ ງ ຜົ ນ ກະທົ ບ ຕໍ່ ສ າຂາວິ ຊ າຊີ ບ ດັ່ ງ ກ່ າ ວໄດ້ ຫາກບໍ່ກະກຽມເພື່ອການແຂ່ງຂັນທີ່ສູງຂຶ້ນ

ການອາຊີບແຕ່ເຮົາກໍ່ຄົງຈະເຫັນພາບລວມແລ້ວ

ມ າ ຮ ອ ດ ນີ້ ທ າ ງ ທີ ມ ງ າ ນ ວ າ ລ ະ ສ າ ນ ຮ້ ອ ຍແປດອາຊີ ບ ຫວັ ງ ວ່ າ ຂໍ້ ມູ ນ ນີ້ ຈ ະເປັ ນ ປະ ໂຫຍດໃຫ້ ແ ກ່ ຜູ້ ທີ່ ກ ຳລັ ງ ປະກອບອາຊີ ບ ໃນ 7

ວ່ າ ຂໍ້ ຕົ ກ ລົ ງ ເຄື່ ອ ນຍ້ າ ຍແຮງງານເສລີ ໃ ນກຸ່ ມ

ດ້ ວ ຍເຫດນີ້ ເ ອງໜ່ ວ ຍງານທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງທັ ງ

ປະເທດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກໍ່ຄືນ້ອງໆນັກຮຽນທີ່ກຳລັງ

ປະເທດອາຊ່ຽນ ທັງ 7ອາຊີບ ໃນປີ 2015, ເຖິງຈະ

ພາກລັ ດ ແລະ ເອກະຊົ ນ ລວມທັ ງ ຜູ້ ກ ະກອບ

ຊອກຫາວຽກໃນຂະແໜງການເຫຼົ່ າ ນີ້ ໃ ນຕະ

ເປັນໂອກາດດີຂອງຄົນລາວໃນສາຍວິຊາຊີບດັ່ງ

ອາຊີບທັງ 7 ເອງຈະຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງພັດ

ຫຼາດແຮງງານມີຄວາມຕ້ອງການເພື່ອວາງແຜນ

ກ່າວ ແຕ່ໂອກາດກຊ່ມາພ້ອມກັບຄວາມທ້າທາຍ

ທະນາ ແລະ ຍົກລະດັບມາດຕະຖານໃຫ້ສູງຂຶ້ນ

ອານາຄົນຕໍ່ໄປ.

ມີຈຸດທີ່ຕ້ອງລະວັງເຊັ່ນດຽວກັນ ເພາະແຮງງານ

ເພື່ ອ ກ່ ຽ ມພ້ ອ ມແຂ່ ງ ຂັ ນ ກັ ບ ອີ ກ ນານາປະເທດ

ຈາກເທດອື່ນ ອາດຈະເຂົ້າມາເຮັດວຽກໃນລາວ

ໃນລະດັບສາກົນ.


lk,kf8afgvqk-yholj;o76xJv’grnjvgvqkwxgxaolj;os]5fwfh Cut these COUPON for discount upon the stated conditions

ນ"#ດ%ມສະອາດ ນ"#ດ%ມໂດ,ງດ.ງ

-10%

le]a[]6d7hkmjko.fmuj,k.-h[=]ydko s^n -nhlyo7hkm5d-toyf 0v' mk'Ihko lk,kf8afgvqk 76xJv',koegrnjvia[lj;os]5f !Wgxyg-ao

ນ"#ດ%ມ ໂດ(ງດ*ງ

ພ,ເສດ ສ"ລ*ບລ1ກຄ#າ ໜ*ງສ6 108 ອາຊ9ບ, ຊ: 10 ແກ*ດ ແຖມ 2 ແກ*ດ ທ*ນທ9 ຕ#ອງການສ1ງນ"#ດ%ມ ໂທ: 020 7788 0088; 7788 8989

lt4komuj8ah'16j[hkov5[,5'F g,nv'lu37f8t[v'F oe7vos^;';P'9ao XIjv'3[fok7e? 8yf8=jlv[4k,0=h,6owfhmug[u

020 55529180

g’njvow0dkooe.-h76xJv’ !D 76xJv’ouhlk,kf.-hwfhrP’ !.[ 8=h7ah’ @D 76xJv’ouhlk,kf.-hwfh8k,g’njo.00v’Ihkogmqjkoaho #D 76xJv’ouhlk,kfoe.-hrkp.og;]kmujdeoqfgmqjkoaho

Media Partner Ihvpcxfvk-u[

JOB


lk,kf8afgvqk-yholj;o76xJv’grnjvgvqkwxgxaolj;os]5fwfh Cut these COUPON for discount upon the stated conditions

DHONG DHANG

EVENT & CATERING SERVICE

ຮ"ບຈ"ດງານພ*ທ,, ງານລ.ຽງຕ1າງໆ ພ*ເສດ!!!

ຈ"ດງານລ.ຽງ 100 ທ1ານຂ6ນໄປ ເພ9ມໃຫ.ອ,ກ 20 ທ1ານ ເລ?ມມ6ນ9 ຈ@ນຮອດ 30 ກ"ນຍາ 2013 Call us:

9999 9915

Like us on facebook:

DHONGDHANG

time

24/7

ຮ"ບຈ"ດງານພ*ທ,, ງານລ.ຽງຕ1າງໆ ແລະ ຈ"ດອາຫານ ຕາມຄວາມຕ.ອງການຂອງທ1ານ


16 - 30 ກ�ນຍາ 2013

ພະລ�ງງານ // Energy

Theun-Hinboun Power Company

23

Join us to help power Lao economic & social development

THPC has been generating electricity in the Lao PDR since 1998, providing significant revenues to the country through exports and making a huge contribution to national growth and development. THPC’s hydropower plant is located in both Bolikhamxay and Khammouane provinces. The company’s two Powerhouses together generate around 500 MW of electricity, including 60 MW for domestic consumption. THPC invests in its staff for the future. As a majority Lao-owned hydropower company, the well-being and professional progress of our employees are of paramount importance. In addition to a competitive salary and benefits package, THPC offers training opportunities plus excellent living conditions for staff and their families based at the main company site in Khammouane. Facilities include spacious housing, top-class sports facilities, a fully-equipped medical clinic and a private school. The Theun-Hinboun Power Company Limited is currently looking for the following personnel to join out team:

Water Quality Monitoring Officer One position (THPC plant, Khammouane Province) Responsibilities • Participate in daily monitoring of water quality, and provide training on monitoring to government counterparts

• Ensure the quality water sample testing across the THPC project is compliant with Lao

and international standards for human health, aquatic life systems and the environment

• Assist with QA and QC procedures in the laboratory and the field • Liaise with other THPC units on surveillance of the watershed • Help prepare work-plans and laboratory activity schedules • Provide data input and conduct data analysis for reports

• Work towards improvement of the water quality database. Qualifications • Degree in Environmental Science or related discipline and/or minimum three years of field experience

• Ability to work in team and unsupervised

• Good technical skills with WQM laboratory and field analysis equipment • Data interpretation and reporting skills

• Strong in work planning and equipment maintenance Interested candidates should send a CV with covering letter by e-mail to: Bandith@thpclaos.com, Attn: Ms. Malavanh Vilaysom, Senior HR Officer. Theun-Hinboun Power Company, 2nd Floor. Simuang Commercial Center, Fa Ngum Rd, Ban Phia Vat, Sisattanak District, P.O. Box 3382, Vientiane, Lao PDR, Tel:

856-21-217515, Fax: (856-21) 217 529

Deadline: 20 September 2013. Only short-listed candidates will be contacted for interview. Applications will not be returned. Visit www.thpclaos.com for more information on THPC hydropower.


ກຽວກ�ບບໍລິສ�ດ

ບໍ ລິ ສັ ດ ເອັ ມ ເອັ ມ ຈີ ແມ່ ນ ບໍ ລິ ສັ ດ ແຮ່ ທ າດສາກົ ນ ເຊິ່ ງ ມີ ສ ຳນັ ກ ງານໃຫ່ ຍ ຕັ້ ງ ຢູ່ ເມລ໌ ເ ບີ້ ລ໌ , ປະເທດອົ ດ ສະຕາລີ . ໂຄງການຜະລິ ດ ຄຳ ແລະ ທອງຂອງພວກເຮົ າ ແມ່ ນ ຕັ້ ງ ຢູ່

ເມື ອ ງວິ ລ ະບູ ລີ , ແຂວງສະຫວັ ນ ນະເຂດ. ພວກເຮົ າ ມີ ຫຼ າ ຍຕຳແໜ່ ງ ງານ ແລະ ຫຼ າ ຍຫຼັ ກ ສູ ດ ຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ແລະ ການພັ ດ ທະນາທັ ກ ສະ ພ້ ອ ມທັ ງ ໂອກາດໃນການພັ ດ ທະນາອາ ຊີບໃ�ແ�ພະນ�ກງານນ�ອີກ. ພະນ�ກງານຂອງ ພວກເ�ົາມີຄວາມເ�ງພໍໃ�ໃ�ສະພາບແ�ດລອມຂອງການ ເ�ັດວຽກທປອດໄ� ແ�ະ ເ�ັນມິດ ພອມກ�ບເ�ິນເ�ືອນທສູງ ແ�ະ ສະ��ດດີການທດີນ�ອີກ.

ດານສະ��ດດີການ

ນອກຈາກເ�ິນເ�ືອນພນຖານແ�ວ ບໍລິສ�ດພວກເ�ົາຍ�ງມີສະ��ດດີການອນໆໃ�ແ�ພະນ�ກງານຕມອີກເ�ນ:

• ການເ�າຮວມຝຶກອ�ບຮ�ມໃ�ສາຂາທກຽວຂອງກ�ບໜາວຽກຢູພາຍໃ� ແ�ະ ຕາງປະເ�ດ • ປະກ�ນອຸປະຕິເ�ດສວນບຸກຄ�ນ ແ�ະ ປະກ�ນສຸຂະພາບ (ລວມເ�ິງສະມາຊິກຄອບຄ�ວຂອງທານ) • ເ�ິນກະຕຸກຊຸກຍູໄ�ຍະສ�ນ (ເ�ິນໂ�ນ�ດ) ຈາຍທຸກໆ 3 ເ�ືອນ • ວ�ນພ�ກປະຈ�ປີສູງສຸດ 37 ມ ອີງໃ�ຊ�ວໂ�ງເ�ັດວຽກ (ສາມາດປຽນເ�ັນເ�ິນໄ� ຖາຫາກທານບໃ�) • ເ�ັນສະມາຊິກສູນອອກກ�ລ�ງກາຍແ�ງດາລາ ແ�ະ ບີບີ (ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ) ແ�ະ ໂ�ງແ�ມດາວສະ��ນ (ສະ��ນນະເ�ດ) ນອກນັ້ ນ , ບໍ ລິ ສັ ດ ຂອງພວກເຮົ າ ຍັ ງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່ າ ຍໃນການເດີ ນ ທາງໄປ-ກັ ບ ເຊໂປນໂດຍທາງຍົ ນ ແລະ ທາງລົ ດ . ພວກເຮົ າ ຍັ ງ ມີ ຫ້ ອ ງພັ ກ ອາໄສທີ່ ສ ະອາດ, ມີ ທັ ງ ອາຫານລາວ ແລະ ອາຫານຕ່ າ ງປະເທດ, ເຄື່ ອ ງແບບເຮັ ດ ວຽກ, ສູ ນ ອອກກຳລັ ງ ກາຍ, ສູ ນ ປິ່ ນ ປົ ວ ສຸ ຂ ະພາບທີ່ ທັ ນ ສະໄໝ ແລະ ມີ ສ ະ ��ດດີການອນໆນ�ອີກ. ພະນ�ກງານຂອງບໍລິສ�ດພວກເ�ົາເ�ັດວຽກ ຕ�ວຈິງຢູພາກສະໜາມ 28 ມ, ພ�ກ 14 ມ ື ເ�ັດວຽກ 14 ມ, ພ�ກ 7 ມ, ສວນພະນ�ກງານທປະຈ�ຢູຫອງ ການວຽງຈ�ນແ�ນເ�ັດວຽກ 5 ມ, ພ�ກ 2 ມ.

ໂ�ກາດໃ�ການເ�ັດວຽກກ�ບບໍລິສ�ດເ�ັມເ�ັມຈີ ລານຊາງມີເ�ໂ�ນສ ລິມິເ�ັດ (ບຄ�ເ�ໂ�ນ) !D sq;|hk|j;p'ko/jkpzt]yf7e

#D sq;|hk75,'ko-jk'lhv,cx']qf|ad Xs^kp8ec|j'?

• ປະຈ�ຢູພາກສະໜາມ, ບຄ�ເ�ໂ�ນ

@D rtoad'koln[l;o7;k,xvfwr • ປະຈ�ຢູພາກສະໜາມ, ບຄ�ເ�ໂ�ນ

• ປະຈ�ຢູພາກສະໜາມ, ບຄ�ເ�ໂ�ນ

$D -jk'w2]qf|ad Xs^kp8ec|j'? • ປະຈ�ຢູພາກສະໜາມ, ບຄ�ເ�ໂ�ນ

ທານສາມາດຊອກຫາຂມູນກຽວກ�ບຕ�ແ�ງວາງແ�ະສະໝ�ກງານກ�ບບໍລສ ິ ດ � ຂອງພວກເ�ົາໄ�າຍຊອງທາງເ�ນ:ເ�ບໄ�www.mmg.comອີເ�ລ:LXMLSepon.careers@mmg.com ື ສອບຖາມຂມູນເ�ມຕມຕາມທຢູລຸມນ:

ເ�ັມເ�ັມຈີ ລຊມລ ເ�ໂ�ນ ຕູໄ�ສະນີ 4486, ຖະໜ�ນບູລິຈ�ນ, ບານໂ�ນສີນວນ, ເ�ືອງ ສີສ�ດຕະນາກ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ, ສ.ປ.ປ. ລາວ ໂ�ລະສ�ບ: +856 21 268411 – 5 ໂ�ລະສານ: +856 21 268201 ມືຖື: +856 20 22213213, 22235838, 22235873

WWW.MMG.COM

Find More JOB Vacancy at:

http://careers.mmg.com/clw/en/listing/

108JOB Magazine Issue45  

The First & Only Job and Career Development Magazine for Young Professionals and Entrepreneurs...

Advertisement