Page 1

ລາຄາ: 5000 ກີ ບ

01 - 07 ພຶດສະພາ

01 - 15

rbfltrk 2014

Ihvpcxfvk-u[

08 - 15 ພຶດສະພາ

60 01 - 15

rbfltrk 2014

lt[a[

“Passion for Great Products”

San Jiang

lt[a[

60


Editor’s Note

60

Issue 01-15 May. 2014 ລາຄາ: 5000 ກີ ບ

01 - 07 ພຶດສະພາ

01 - 15

rbfltrk 2014

Ihvpcxfvk-u[

08 - 15 ພຶດສະພາ

ສະບາຍດີທານຜູອານທຮ�ກແ�ງ ທຸກມນ ອຸປະກອນຊວຍຜອນແ�ງກງເ�ອງມືສສານ ໂ�ຍສະເ�າະ ປະເພດທີ່ ເ ປັ ນ ເຄື່ ອ ງມື ຊ່ ວ ຍວຽກແບບສະຫຼ າ ດໆບໍ່ ວ່ າ ຈະເປັ ນ ສະມາດ ໂ�ນ ວ ື າ ແ�ັບເ�ັດໄ�ຮບ � ການຕອບຮ�ບຈາກຜູຄ  ນ � ໃ�ສ�ງຄ�ມາຍ ໃ�ບ�ນ ດາຄ້ າ ຍຜູ້ ຜ ະລິ ດ ທີ່ ຫຼ າ ກຫຼ າ ຍ ເຊື່ ອ ແນ່ ວ່ າ ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນຄົ ງ ຈະຄຸ້ ນ ເຄີ ຍ ດີກ�ບຍຫ Samsung ທປະຈຸບ�ນນຽວໄ�ທາງໃ�ໃ�ຕ�ວເ�ືອງວຽງຈ�ນກ ເ�ັມໄ�ດວຍໂ�ໂ�ກາໝາຍຂອງເ�ນ. ບົ ດ ສໍ າ ພາດພິ ເ ສດສະບັ ບ ນີ້ ທີ ມ ງານເຮົ າ ໄດ້ ຮັ ບ ກຽດໃຫ້ ເ ຂົ້ າ ສໍ າ ພາດກ�ບຜູບໍລິຫານຂອງ Samsung ປະຈ�ປະເ�ດລາວ ແ�ນອນວາ ເມື່ ອ ໄດ້ ພົ ບ ແລ້ ວ ເຮົ າ ບໍ່ ໄ ດ້ ຢຸ ດ ຢູ່ ກັ ບ ຄໍ າ ຖາມກ່ ຽ ວກັ ບ ທຸ ລ ະກິ ດ ບຸ ກ ຄະ ລາກອນ ແ�ະ ຜະລິດຕະພ�ນຂອງເ�ນເ�ານ�ນ ເ�ນຍ�ງໄ�ອະທິບາຍໃ� ພວກເ�ົາໄ�ຮູເ�ິງການດ�ເ�ີນໂ�ງການທາງສ�ງຄ�ມຂອງ Samsung ໃ�ຟງ� ອີກດວຍ. ໂ�ງການໜງທຫາກຈ�ບໄ�ກຄືໂ�ງການ Tech Institute. ລາຍລະອຽດເ�ັນແ�ວໃ�ແ�ນນ � ເ�ີນຕິດຕາມອານພາຍໃ�ເ�ມ  ໄ�ເ�ີຍ. ສວນທານໃ�ທເ�ັນຂາປະຈ�ອານຄໍລ�ຂອງເ�ົາຢູແ�ວ ໃ�ສະ ບ�ບນທານຈະໄ�ພ�ບກ�ບຫ�ວຂກຽວກ�ບຄ�ຖາມຍາກຍາກ ທອາດຈະຖືກ ຖາມລະຫວ່ າ ງການສໍ າ ພາດວຽກ ແລະ ມາດລະຍາດໃນການທັ ກ ທາຍ ແ�ກເ�ັນຕ�ນ.

Cover Story 06

Tech Institute

Carreer Advice 12 ມາລະຍາດໃນການກ່າວທັກທາຍແຂກ 16 10 ຄຳຖາມທີ່ຕອບຢາກທີ່ສຸດໃນເວລາສຳພາດ

Did You Know? 18 8 Generations

B1 Finding Job

ສ�ລ�ບຕ�ແ�ງງານວາງ ເ�ົາກຍ�ງຄ�ງມີຕ�ແ�ງວຽກດີໆຈາກບ�ນ ດາບໍລິສ�ດຊ�ນນ�ມານ�ສະເ�ີເ�ນເ�ີຍ. ຢາລືມວາຫາກທານຕອງການ ຄ�ນຫາວຽກແ�ບທ�ນທີ ແ�ະ ທ�ນເ�ດການຢູສະເ�ີ ທານກເ�າໄ�ກວດ ເ�ງໄ�ເ�ີຍຕະອດ24 ຊ�ວໂ�ງທ�ນທີ ທ www.108job.la

;k]tlkoIhvpcxfvk-u[(108JOB) 3fpG [=]ylaf Ihvpcxfraogdqhkdi5[ 9edaf .[vto5pkfg]dmuG W$$}l,-D4;m X@$}!@}!@? leoad'ko8ah'1j6G gInvog]dmu W)_}!F 4t|qolk,clowmF[hkovko5F g,nv'9aomt[6]u ot7vos^;';P'9ao 3mG X)&*{@!? @&$(W_F @&$#$_ c2adG X)&*{@!? @&$(W_ Email: info@108job.la Website: www.108job.la ry,mujG 3I'ry, Lao UNIPRINT Press Co.,Ltd mt[PoG W_W r9 @&W&@W!W

7totIa[zyf-v[G zh6-uhoeG

cdh;;ul5d fk]klko

mujxbdlkG

s5,gra' lyoxtgluf

sq;|hk[aookmydkoG

;aootrvo lyfmy]kf

dv'xt9e[aookmydkoG cdh;;ul5d fk]klko 7e76o ry,,tlvo xtlko'ko}dkog'yoG graflt\vo mujxbdlkfhkovvdc[[G 7eI6h rao]ngff 9af|hk c]t vvdc[[G vko5lvo s^;'37f wvmuG

lq,xtlq' rq'ry]k lq,l5fw7h w-pt;q'

dko8ts^kfG

f;'ok]u cdh;dk.9 xkcv,u mv'v5m5,

-jk'4jkpI6[G

;y]tlad cl'graf,tou Ihko cmoIad g;affyh' lt86fy3v

Featured employer

“Passion for Great Products”

San Jiang

lt[a[

60


ລາຄາ: 5000 ກີ ບ

01 - 07 ພຶດສະພາ 08 - 15 ພຶດສະພາ

01 - 15

rbfltrk 2014

Ihvpcxfvk-u[

lt[a[

60


6

Page

issue 60 01-15 May

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ເມື່ ອ ເອີ່ ຍ ເຖິ ງ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ເຄື່ ອ ງໃຊ້ ໄ ຟຟ້ າ ໃນຄົ ວ ເຮື ອ ນ ບໍ່ ວ່ າ ຈະເປັ ນ ໂທລະພາບ ຕູ້ ເ ຢັ ນ ແອເຢັ ນ ກໍ່ ຄື ອຸ ປ ະກອນ ພົກພາສະມາດທັງຫຼາຍ ຕັ້ງແຕ່ໂທລະສັບມືຖືທຸກລະດັບ ຈົນໄປຮອດແທັບເລັດ ໂນດບຸກ Samsung (ຊໍາຊຸງ) ຄືຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ທີ່ເຮົາພົບເຫັນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ ໃນປະເທດເຮົາ ແຕ່ເກືອບວ່າທຸກແຫ່ງຫົນໃນທົ່ວໂລກເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມາແນະນໍາຊັບພະຄຸນຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ຂອງເພິ່ນ ແຕ່ການທີ່ເຮົາເຫັນກາໝາຍ Samsung ຢາຍຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນຫຼາຍປານນີ້ ຄົງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນສົນໃຈບໍ່ໝ້ອຍວ່າ Samsung ເພິ່ນມີຫ້ອງການຈິງຈັງຢູ່ບ້ານເຮົາບໍ່ ເພິ່ນເຮັດຫຍັງແດ່ນອກເໜືອຈາກການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການສິນຄ້າຂອງ Samsung.

sobj’dyf9tdelqj’glu,la’7q, 9kd SAMSUNG

ທີ ມ ງານ 108 ອາຊີ ບ ຈຶ່ ງ ໄດ້ ຂໍ ເ ຂົ້ າ ສໍ າ

ໄດ້ ວ່ າ ເປັ ນ ການນໍ າ ເອົ າ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ່ ໄ ດ້

ນັ້ນລະ ຈຶ່ງກ່າວ ໄດ້ວ່າແມ່ນ Built for Laos

ພາດຜູ້ ບໍ ລິ ຫ ານ ແລະ ບຸ ກ ຄົ ນ ທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໃນ

ມາດຕະຖານລະດັບໂລກມາໃຫ້ຜູ້ຄົນໃນທ້ອງ

(ແປວ່າ ຜະລິດເພື່ ອລາວ) ທ່ານຜູ້ ອ່ານ.

ຫ້ ອ ງການຂອງ Samsung ທີ່ ຕັ້ ງ ຢູ່ ອ າຄານ

ຖິ່ ນ ໄດ້ ໃ ຊ້ ສ ອຍ ແບບບໍ່ ຕົ ກ ຍຸ ກ ແຕ່ ກໍ່ ບໍ່ ລື ມ

ຫາກທ່ າ ນຈະຊື້ ຜ ະລິ ດ ຕະພັ ນ Samsung

ແຄພິ ຕໍ້ ທົ ວ ເວີ ຢູ່ ຂ້ າ ງທະນາຄານອິ ນ ໂດຈີ ນ

ການເອົ າ ໃຈໃສ່ ຄ ວາມຮູ້ ສຶ ກ ໃນການການ

ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ກໍ່ໃສ່ໃຈໃນຈຸດນີ້ນໍາແດ່ກໍ່ຈະເປັນການ

ເຊິ່ງ ທ່ານ ປຣະພາດ ຣັດຕະນະພາດ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້

ນໍ າ ໃ ຊ້ ຜ ະ ລິ ດ ຕ ະ ພັ ນ ເ ພື່ ອ ໃ ຫ້ ແ ທ ດ ເ ໝ າ ະ

ດີເດີ້ ທ່ານຜູ້ອ່ານ.

ກຽດໂອ້ລົມນໍາພວກເຮົາຢ່າງເປັນກັນເອງ.

ກັ ບ ສະພາບການຂອງແຕ່ ລ ະທ້ ອ ງຖິ່ ນ . ເປັ ນ

Built for Laos

ຕົ້ ນ ທ່ າ ນປຣະພາດເລົ່ າ ໃຫ້ ຟັ ງ ວ່ າ ເຄື່ ອ ງໃຊ້

ໂຄງການ “Tech Institute”

ໄຟຟ້ າ ໃນ ຄົ ວ ເຮື ອ ນທີ່ ຂ າຍຢູ່ ນໍ າ ສູ ນ ຈໍ າ ໜ່ າ ຍ

ນອກຈາກການຂາຍ ແລະ ພັດທະນາຜະ

ທ່ານ ປຣະພາດເອງເພິ່ນມາເຮັດວຽກຢູ່ລາ

ທີ່ Samsung ຮັບຮອງນັ້ນ ຈະມີອຸປະກອນພິ

ລິ ດ ຕະພັ ນ ໃຫ້ ແ ທດເໝາະກັ ບ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ແລ້ ວ

ວເຮົາໄດ້ 7 ປີແລ້ວ ເວົາ້ ໄດ້ວາ່ ປະເທດລາວເປັນ

ເສດທີ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່

Samsung ຍັ ງ ມີ ໂ ຄງການທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການ

ບ້ານຫຼັງທີ 2 ເລີຍກໍ່ໄດ້ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດ

ອາດຈະເກິ ດ ຈາກບັ ນ ຫາກະແສໄຟຟ້ າ ຕົ ກ

ພັດ ທະນາໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕົນເອງໄປດໍາເນີນທຸ

ວຽກນໍາ Samsung ໄດ້ປີປາຍ. ສ່ວນ Sam-

ໄດ້ ດີ ກ ວ່ າ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ Samsung ທີ່ ນໍ າ

ລະກິດຢູ່ນໍາອີກດ້ວຍທ່ານຜູ້ອ່ານ. ໜຶ່ງໃນນັ້ນ

sung ເອງ ເຖິງແມ່ນວ່າສິນຄ້າຫຼາຍໆຢ່າງແມ່ນ

ເຂົ້າຈາກປະເທດອື່ນ ຫຼືວ່າ ໂທລະສັບສະມາດ

ກໍ່ຄືໂຄງການ Tech Institute ທີ່ຫາກໍ່ສໍາເລັດ

ໄດ້ຖືກນໍາເຂົ້າມາຂາຍໄດ້ເປັນໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ

ໂຟນກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ສະມາດໂຟນທີ່ຂາຍຢູ່ນໍາ

ເສັ ດ ສິ້ ນ ໄປ. ຈາກການສົ ນ ທະນາກັ ບ ທີ ມ ງານ

ກໍ່ຕາມ ແຕ່ ບໍລິສັດ Samsung ແມ່ນຫາກໍ່ມາ

ສູ ນ Samsung ຮອງຮັ ບ ກັ ບ ລະບົ ບ 3G 4G

Samsung ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຮົາຮູ້ນໍາກັນວ່າ ໂຄງ

ເປີດຫ້ອງການໄດ້ປະມານສອງປີ.

ຂອງບ້ານເຮົາໄດ້ດີກວ່າ ສະມາດໂຟນ Sam-

ການ “Tech Institute” ແມ່ ນ ໂຄງການ

sung ລ້ນ ຸ ດຽວກັນ ແຕ່ນາ ໍ ເຂົາ ້ ຈາກຕ່າງປະເທດ

ຮ່ ວ ມມື ເ ພື່ ອ ສົ່ ງ ເສີ ມ ແລະ ພັ ດ ທະນາການ

ຈາກການສົ ນ ທະນາກັ ບ ທ່ າ ນ ປຣະພາດ

ເນື່ອງຈາກວ່າ ບັນດາສິນຄ້າທີ່ວາງຂາຍຢູ່ສູນ

ສຶກສາ, ຊ່ວຍເຫຼືອໄວໜຸ່ມເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ໃຫ້

ເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ຮົ າ ໄດ້ ຮູ້ ວ່ າ ການເຮັ ດ ທຸ ລ ະກິ ດ ຂອງ

ນັ້ ນ ແມ່ ນ ເປັ ນ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ່ ໄ ດ້ ຜ່ າ ນກາ

ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລ

Samsung ນັ້ ນ ໃສ່ ໃ ຈກັ ບ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ຫຼ າ ຍເວົ້ າ

ນທົ ດ ສອບຢ່ າ ງເໝາະສົ ມ ມາກ່ ອ ນແລ້ ວ ດັ່ ງ

ຊີໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ເປັນ


7

issue 60 01-15 May

Page

COVER STORY

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ການເປີດໂອກາດໃນການສ້າງວຽກງານໃຫ້ເກີດ

ຍາສາດທຳມະຊາດ), ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ,

ຫຼ າ ຍຂຶ້ ນ ແລະ ອີ ກ ຈຸ ດ ປະສົ ງ ໜຶ່ ງ ກໍ່ ເ ພື່ ອ ຕອບ

ວິທະຍາໄລເຄວສ໌, ວິທະຍາໄລສອນພິທັກລາວ

ສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການທາງດ້ າ ນ

ແລະ ສະຖານບັນເຕັກໂນໂລຊີວຽງຈັນ. ຈໍານວນ

ເນື້ອ ຫາທາງອອນລາຍຂອງສັງຄົມລາວ.

ນ້ອງນ້ອງນັກສຶກສາທັງໝົດ 42 ຄົນ ແບ່ງເປັນ ທີມໄດ້ 14 ທີມ (ທີມລະ 3 ຄົນ).

ໂຄງການລັ ກ ສະນະນີ້ ແ ມ່ ນ ໄດ້ ດ ຳເນີ ນ ລາວເອງທາງ Samsung ໄດ້ ຮ່ ວ ມມື ກັ ບ ຄະ

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ “Tech Institute”

ນະວິ ສ ະ ວະກຳສາດທີ່ ເ ປັ ນ ໂຕແທນໃຫ້ ແ ກ່

ເປົ້ າ ໝາຍຂອງໂຄງການ “Tech Institute”

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອສ້າງກິດ

ແມ່ນມີຢູ່3 ຢ່າງຄື:

ຈະກຳສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ

¬¬ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກ

ຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດທົ່ວ ໂລກ ເຊິ່ງໃນປະເທດ

ທັງພາຍໃນມະຫາວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ

ໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ

ຮ່ວມມືກັບໂຮງຮຽນອື່ນໆອີກ ທັງພາກລັດ ແລະ

¬¬ ສົ່ ງ ເສີ ມ ສະຖາບັ ນ ການສຶ ກ ສາໃຫ້ ມີ ອຸ ປ ະກ

ເອກະຊົ ນ ທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ດ້ າ ນເຕັ ກ ໂນໂລຊີ

ອນທີ່ ທັ ນ ສະໄໝ ແລະ ຮອງຮັ ບ ການຮຽນ-

ໃຫ້ ນັ ກ ສຶ ກ ສາລາວໄດ້ ທີ ຄ ວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້ າ

ການສອນ

ເຖິງເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

¬¬ ສ້ າ ງກິ ດ ຈະກໍ າ ທີ່ ເ ປັ ນ ປະໂຫຍດໃຫ້ ນັ ກ ສຶ ກ ສາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

ໃນປີ ນີ້ ມີ ສ ະຖາບັ ນ ການສຶ ກ ສາເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ ທັງໝົດ 5 ສະຖາບບັນຄື: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດ (ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ແລະ ຄະນະວິທະ

ກິດຈະກຳ “Android App Academy” ໃນປີທໍາອິດຂອງໂຄງການ “Tech Institute” ແມ່ ນ ອີ ງ ໃສ່ ຄ ວາມຕ້ ອ ງການຂອງຕະຫຼ າ ດທັ ງ ໃນລາວ ແລະ ທິ ດ ທາງທົ່ ວ ໂລກ ທີ່ ມີ ທ່ າ ອ່ ຽ ງ ຄ ວ າ ມ ຕ້ ອ ງ ກ າ ນ ດ້ າ ນ ອຸ ປ ະ ກ ອ ນ ມື ຖື ຫຼ າ ຍ ຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໂຄງການ “Tech Institute” ປີ ທໍ າ ອິ ດ ຈຶ່ ງ ຈັ ດ ໃຫ້ ມີ ກ ານແຂ່ ງ ຂັ ນ ແລະ ຝຶ ກ ອົບຮົມພິເສດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “Android App Academy” ເພື່ອໃຫ້ມີ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດ ທະນາແອັບໂດຍຄົນລາວສູ່ສາກົນ ກິດຈະກຳ “Android App Academy” ແມ່ ນ ການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ໃນໄລຍະສັ້ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການພັ ດ ທະນາໂປຣແກຣມ ສຳລັ ບ ລະບົ ບ ປະຕິບັດການ Android ໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮູ້ຈັກ ຂັ້ນຕອນໃນການພັດທະນາຕັ້ງແຕ່ພື້ນຖານ ໄປ ຈົນຮອດສາມາດສ້າງເປັນໂປຣແກຣມທີ່ສົມບູນ ພ້ອມທີ່ຈະສາມາດດາວໂຫຼດນໍາໄປໃຊ້ໄດ້.


9

issue 60 01-15 May

Page

COVER STORY

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ມາດຖານການຕັດສິນ ທີມທີຊະນະ ແລະ ລາງວັນທີ່ໄດ້ ໃນມາດຖານການຕັດສິນ App ດີເດັ່ນ ແມ່ນເພິ່ນໄດ້ກໍານົດໃນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ “ຮ່ວມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາແອັບກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ” ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການຕັດສິນແມ່ນມີ 4 ມາດຖານຄື: ¬ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ

35%

¬ ປະໂຫຍດໃນການນຳໃຊ້ 30% ¬ ຜົນຕອບຮັບຈາກສັງຄົມ

20%

¬ ຄວາມສົມບູນຂອງຜົນງານ 15% ທີມທີ່ສ້າງຜົນງານໄດ້ດີເດັ່ນຈະໄດ້ມີໂອກາດຝຶກງານທີ່ບໍລິສັດ Samsung ປະຈໍາປະເທດລາວ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ ພ້ອມໄດ້ຮັບ ເບ້ຍລ້ຽງຈາກບໍລິສັດ Samsung ແລະ ຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລະບົບມືຖື ແລະ ທັກໂນໂລຍີໃໝ່ໆ. ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກກັບໂຄງການ “Tech Institute” ກັນໄປແລ້ວ ຕໍ່ໄປເຮົາຂໍແນະ ນໍາໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບທີມທີ່ໄດ້ຮັບຊະນະເລີດ ຫຼືວ່າ ທີມທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການສ້າງແອັບໃນລະບົບ Android ທີ່ຫາກໍ່ປະກາດຜົນກັນໄປໃນກາງເດືອນເມສາ 2014 ທີ່ຜ່ານມານີ້ເອງ. ກ່ອນອື່ນຢາກໃຫ້ນ້ອງໆແນະນຳຕົນເອງກັນກ່ອນ. 1. ທ້າວ ສອນມະນີ ແສງວິໄລ

ນັກສຶກສາປີທີ 3 ຈາກວິທະຍາໄລເຄວສ໌

2. ທ້າວ ສີມພະກອນ ເທບອຸທຸມ

ນັກສຶກສາປີທີ 3 ຈາກວິທະຍາໄລເຄວສ໌

3. ທ້າວ ວຽງໄຊ ສິງແກ້ວມະ

ນັກສຶກສາປີທີ 2 ຈາກວິທະຍາໄລເຄວສ໌

ນັ້ນກໍ່ແມ່ນຊື່ສຽງຮຽງນາມຂອງນັກສຶກສາ ຫຼືວ່າທີມທີ່ມີຜົນງານໃນການສ້າງແອັບດີເດັ່ນໃນໂຄງ ການ “Tech Institute”

ໄດ້ຫຍັງແດ່ຈາກປະສົບການການເຂົ້າຮ່ວມນໍາໂຄງການ “Tech Institute” ທັງສາມຄົນຕອບເປັນສຽງດຽວ ແລະ ເຫດຜົນດຽວກັນເລີຍວ່າ: ໂອກາດທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ ໄ ດ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໂຄງການດີ ໆ ແບບນີ້ ຫ າຈາກໃສບໍ່ ໄ ດ້ ອີ ກ ແລ້ ວ ແລະ ເປັ ນ ປະສົ ບ ການທີ່ ດີ ຫຼ າ ຍ ເພາະວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກ, ໄດ້ຮຽນຮູ້ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການພັດທະນາແອັບເທິງມືຖືໃນ ລະບົບ Android ເຊິ່ງທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ ການຝຶກອົບຮົມໝົດທຸກຄົນ ແລະ ຄູຝຶກທີ່ມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພວກເຮົາກໍ່ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ມີປະສົບການກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ການພັດທະນາ ແອັບມືຖືໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດມາເປັນຜູ້ຝຶກໃຫ້. ພວກເຮົາເອງຈຶ່ງໄດ້ຮຽນຮູ້ຕັ້ງ ແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານ, ເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆຂອງ ການພັດທະນາແອັບໃນມືຖື, ແນະ ນໍ າ ເຕັ ກນິ ກພິ ເ ສດຂອງການພັ ດທະນາແອັ ບຂັ້ ນສູ ງ ນອກນັ້ ນ, ພວກເຮົ າ ຍັ ງໄດ້ ຮ ຽນຮູ້ Coding ໃນການສ້າງແອັບເທິງມືຖື ຈົນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສ້າງແອັບຂອງຕົນເອງຂຶ້ນມາໄດ້ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນແອັບດີເດັ່ນຂອງໂຄງການນີ້.


10

Page

issue 60 01-15 May

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ແອັບທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ກ້າວຕໍ່ໄປ ທ້ າ ວ ວຽງໄຊ ຍິ້ ມ ຢ່ າ ງພາກພູ ມ ໃຈ ແລະ ກ່າວກັບທີມງານວາລະສານ 108 ອາຊີບວ່າ: ນ້ອງເອງຮູສ ້ ກ ຶ ດີໃຈຫຼາຍ ແລະ ພາກພູມໃຈທີໄ ່ ດ້ ສ້ າ ງແອັ ບ ເທິ ງ ມື ຖື ດ້ ວ ຍຕົ ນ ເອງ ຖື ວ່ າ ເປັ ນ ຜົ ນ ການທີພ ່ າກພູມໃຈຫຼາຍທີສ ່ ດ ຸ ເມືອ ່ ໄດ້ເຫັນແອັບ ທີ່ຕົນເອງສ້າງຂຶ້ນມາ ແລະ ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ ແທ້ຍິ່ງຣູ້ສຶກພູມໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ. ສໍາລັບແອັບທີ່ພວກນ້ອງສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນມີ ຊື່ແອັບວ່າ “Lao Traffic Rule” ເຊິ່ງເປັນແອັບ ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຂອງການຈາລະຈອນຕາມ ທ້ ອ ງຖະໜົ ນ ເຊິ່ ງ ພາຍໃນແອັ ບ ນີ້ ກໍ່ ຈ ະບອກ ໃຫ້ ຣູ້ ຈັ ກ ກົ ດ ລະບຽບຕ່ າ ງໆ ແລະ ມີ ຮູ ບ ພາບ ຂອງປ້ າ ຍຈາລະຈອນທັ ງ ໝົ ດ ທີ່ ເ ຮົ າ ສາມາດເ ບິ່ງໄດ້ເທິງມືຖືໃນລະບົບ Android. ປະຈຸບັນ ແອັ ບ ດັ່ ງ ກ່ າ ວໄດ້ ສ້ າ ງສໍ າ ເລັ ດ ແລ້ ວ 90% ຮັ ບ ຮອງວ່າຈະສາມາດດາວໂຫຼດໄປໃຊ້ໄດ້ແທ້ໃນ ຊີວິດປະຈໍາວັນປະມານທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ 2014 ນີ້. ສໍ າ ລັ ບ ການພັ ດ ທະນາແອັ ບ ຕໍ່ ໄ ປ ທ້ າ ວ ສີມພະກອນ ໄດ້ບອກຕື່ມວ່າ ພວກເຮົາຈະພັດ ທະນາແອັ ບ ທີ່ ສ້ າ ງຂຶ້ ນ ໂດຍຄົ ນ ລາວນີ້ ອ ອກ ມາອີກລຫຼາຍໆແອັບ ແລະ ສໍາລັບແອັບ “Lao Traffic Rule” ຈະມີການອັບເດດ

ໄປເລື້ ອ ຍໆ ແລະເຮັ ດ ໃຫ້ ມັ ນ ໜ້ າ ສົ ນ ໃຈຍິ່ ງ ຂຶ້ນອີກ ພ້ອມທັງຈະພັດທະນາໃຫ້ເປັນເກມໄດ້ ພ້ອມ ຄ້າຍກັບວ່າໃນເວລາທີ່ທ່ານຫຼິ້ນເກມຈາກ ແອັ ບ ນີ້ ກໍ່ ປ ຽບກັ ບ ວ່ າ ທ່ າ ນໄດ້ ໄ ປສອບເສັ ງ ໃບ ຂັບຂີພ ່ າກທິດສະດີ. (ສໍາລັບຜູຂ ້ ຽນເອງສໍາພາດ ໄປພ້ອມທັງຍິ້ມໄປດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈໄປ ເພາະໄດ້ເຫັນວ່ານັກສຶກສາລາວ ຫຼືວ່າ ຄົນລາວ ເຮົ າ ເອງກໍ່ ມີ ຄ ວາມສາມາດບໍ່ ນ້ ອ ຍໜ້ າ ໃຜໃນ ໂລກຄື ກັ ນ ອີ ກ ຢ່ າ ງທັ ງ ເປັ ນ ຄວາມພາກພູ ມ ໃຈທີ່ວ່າມີແອັບເທິງມືຖືທີ່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນຈາກຄົນລາວຢ່າງແທ້ຈິງ) ກ້າວກັບມາຫາທ່ານປຣະພາດ ເພື່ອສອບຖາມ ເພິ່ນເປັນການປິດທ້າຍການສົນທະນາໃນມື້ນີ້. 108 ອາຊີ ບ : ຢາກຖາມ ທ່ າ ນ ປຣະພາດ ຕື່ມອີກວ່າໂຄງການ ນີ້ໃນຕໍ່ໜ້າຈະເປັນແນວໃດ? ທ່ານ ປຣະພາດ: ສໍາລັບໂຄງກ ານນີ້ ໃ ນປີ ຕໍ່ ໄ ປພວກເຮົ າ ກໍ່ ຍັ ງຈະມີການຈັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ທາງເຮົາຈະມີໄດ້ມີກ ານປ່ ຽ ນຮູ ບ ແບບຂອງ ການຝຶກອົບຮົມ


11

issue 60 01-15 May

Page

COVER STORY

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຫົວຂໍ້ອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງ ການສ້າງແອັບແລ້ວ ນ້ອງໆນັກສຶກສາຜູ້ໃດສົນ ໃຈກໍ່ຕິດຕາມຂ່າວສານໂຄງການນີ້ໄດ້ທີ່ www.facebook.com/galaxylaos 108 ອາຊີບ: ສໍາລັບທາງບໍລິສັດ Samsung ໃນລາວເອງມີແຜນຮັບພະນັກງານເພີ່ມບໍ່ ແລະ ຕ້ອງມີທັກສະແນວໃດແດ່ ທ່ານ ປຣະພາດ: ສໍາລັບ Samsung ເອງກໍ່ ມີແຜນທີ່ຈະຮັບພະນັກງານເພີ່ມແນ່ນອນ ແລະ ທັ ກ ສະທີ່ ພ ວກເຮົ າ ຕ້ ອ ງການກໍ່ ແ ມ່ ນ ຕ້ ອ ງມີ Passion and Ownership. ບໍ ລິ ສັ ດ ມີ ລ ະ ບົ ບ ການຝື ກ ອົ ບ ຮົ ມ ທີ່ ດີ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ພ ະນັ ກ ງານ ຂອງພວກເຮົ າ ຢູ່ ແ ລ້ ວ ດັ່ ງ ນັ້ ນ ເລື່ ອ ງຂອງທັ ກ ສະການເຮັດວຽກນັນ ້ ແມ່ນພັດທະນາໄດ້ ບໍເ່ ປັນ ບັນຫາປານໃດ. ສິ່ງສໍາຄັນກວ່ານັ້ນຄື passion ຫຼືວ່າ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຢາກຈະເຮັດຢາກຈະ ເປັນ ແລະ ອີກສິ່ງໜຶ່ງກໍ່ຄື ownership ຫຼືວ່າ ຄວາມເປັ ນ ເຈົ້ າ ຂອງເຊິ່ ງ ໝາຍເຖິ ງ ການເຮັ ດ ວຽກ ແລະ ປະພືດຕົນໃນໜ້າວຽກສະເໝືອນກັບ ເປັນຂອງຕົນເອງ. 108 ອາຊີບ: ມີສິງ່ ໃດທີຢ ່ າກຝາກເຖິງຜູອ ້ າ ່ ນວາ ລະສານ 108 ອາຊີບ ທ່ າ ນ ປຣະພາດ: ສໍ າ ລັ ບ ສິ່ ງ ທີ່ ຢ າກຝາກ ກໍ່ ຄົ ງ ຈະແມ່ ນ ເລື່ ອ ງຂອງການເຮັ ດ ວຽກທຸ ກ ມື້

ນີ້ທຸກຢ່າງແມ່ນມີການພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະ

ທັ ງ ໝົ ດ ນີ້ ກໍ່ ແ ມ່ ນ ເລື່ ອ ງລາວທີ່ ດີ ໆ ທີ່ ທ າງ

ໂດດຫຼ າ ຍ ການເຮັ ດ ວຽກ ຫຼື ເຮັ ດ ສິ່ ງ ໃດກໍ ຕ າ

ທີ ມ ງານວາລະວານ 108 ອາຊີ ບ ນໍ າ ມາຝາກ

ມຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາໄປໃຫ້ທັນກັບໂລກ

ກັ ນ ສໍ າ ລັ ບ ໃຜທີ່ ສົ ນ ໃຈຢາກຮ່ ວ ມງານນໍ າ

ໃນປັດຈຸບນ ັ . ແຕ່ພາຍໃຕ້ເງືອ ່ ນໄຂການແຂ່ງຂັນ

ບໍລສ ິ ດ ັ Samsung Electronic ປະຈໍາປະເທດ

ກັນທີ່ສູງຂື້ນ ຍາດແຍ່ງເອົາຄວາມສໍາເລັດນັ້ນ

ລາວກໍ່ຕິດຕາມຕໍາແໜ່ງວຽກຂອງເພິ່ນໄດ້ເປັນ

ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຄິດວ່າ ການອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ

ປະຈໍາທາງ

ຍັງຄົງເປັນສະເໜ່ ແລະ ຈະເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ

www.108job.la ໄດ້ເດີ້.

ສູ່ ຄ ວາມສໍ າ ເລັ ດ . ເຊິ່ ງ ໃນຄົ ນ ລາວຍັ ງ ຄົ ງ ມີ ຢູ່ ເຕັມ ປ່ຽມ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກເຫັນການ ເຮັ ດ ວຽກທີ່ ຍັ ງ ຄົ ງ ຮັ ກ ສາຄວາມອ່ ອ ນນ້ ອ ມ ປະນີ ປ ະນອມ ມີ ນໍ້ າ ໃຈ ສະແດງໄມຕີ ທີ່ ດີ ແຕ່ ກໍ່ ເ ສີ ມ ດ້ ວ ຍທັ ນ ສະໄໝຮັ ກ ສາລະບຽບວິ ໄ ນ ທີ່ ດີ ແລ້ ວ ເຮົ າ ປະສົ ບ ກັ ບ ຄວາມສໍ າ ເລັ ດ ຢ່ າ ງ ແນ່ນອນ.


12

Page

issue 60 01-15 May

CAREER ADVICE g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ພະນັ ກ ງານໂຮງແຮມທີ່ ຢູ່ ໃ ນພະ ແນກຕ້ ອ ນຮັ ບ ບໍ ລິ ກ ານ ຈະຕ້ ອ ງກ່ າ ວ ທັ ກ ທາຍແຂກໃນເວລາແຂກຍ່ າ ງເຂົ້ າ

,k]tpkf

ມາໃນໄລຍະ 1.5 ແມັດ ພ້ອມຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສົ ບ ສາຍຕາພາຍໃນ 10 ວິ ນ າທີ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ສະບາຍດີ” ພ້ອມຍົກມືນົບ ໃຫ້ຖກ ື ຕ້ອງຕາມຫຼກ ັ ການ, ນົບແບບລາວ ໂດຍໃນໂຮງແຮມລະດັ ບ ສູ ງ ຮວມເຖິ ງ

.odkodjk;

ຮ້ານອາຫານ ຫຼື ພັດຕະຄານຊັ້ນດີຈະໃຊ້

madmkpc0d

ໄດ້ຫາຼ ຍເທົາ່ ນັນ ້ ຫາກເປັນພັດຕະຄານ ຫຼື

ເຕັກນິກສ້າງຄວາມປະທັບໃຈດ້ວຍການ ກ່າວທັກທາຍສະບາຍດີແຂກ ຍິງ່ ໄປກວ່າ ນັ້ນພະນັກງານສາມາດຈົດຈໍາຊື່ແຂກໄດ້ ຫຼ າ ຍເທົ່ າ ໃດຍິ່ ງ ສ້ າ ງຄວາມປະທັ ບ ໃຈ ໂຮງແຮມທີ່ມີລູກຄ້າຊາວຕ່າງຊາດຫຼາຍ ກວ່າເປັນພາສາຂອງແຂກຕ່າງປະເທດ ຄົ ນ ນັ້ ນ ເຊັ່ ນ : ພາສາອັ ງ ກິ ດ , ຝຣັ່ ງ , ສະ ເປນ, ຢີປ ່ ນ ຸ່ , ຈີນ, ເກົາຫຼີ ແລະ ຄວນເວົາ້ ໃຫ້ ຖື ກ ຕ້ ອ ງຕາມຫຼັ ກ ການທັ ກ ທາຍຂອງ ພາສານັ້ນໆ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງທີ່ຄວນຫຼີເວັ້ນ: ¬¬ ຫ້າມເອີ້ນຊື່ແຂກຜິດເດັດຂາດ ຫາກບໍ່ໝັ້ນໃຈ

¬¬ ບໍສ ່ ນ ົ ໃຈແຂກ ບໍທ ່ ກ ັ ທາຍແຂກໃຫ້ແຂກຢ່າງຫາ

¬¬ ໃຊ້ຄໍາພາສາອັງກິດທີ່ຈະສະແດງເຖິການຍົກ

ຊື່ລູກຄ້າຄວນກ່າວທັກທາຍ ສະບາຍດີ ແລະ

ໂຕະເອງ ຫຼື ທໍ າ ທ່ າ ເຮັ ດ ເປັ ນ ບໍ່ ເ ຫັ ນ ແຂກສະ

ຕົ ນ ສະເໝີ ກັ ບ ແຂກເຊັ່ ນ : Hi, Hello? ຫຼື

ຍົກມືນົບຕາມປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ.

ແດງທ່າທາງຢ້ານ ຫຼື ຫຼບ ົ ຫຼກ ີ ແຂກຕ່າງປະເທດ.

Good Morning Mr. ຊື່ໆ ໂດຍບໍ່ຖາມຊື່ແຂກ ເຊິ່ງອາດເກີດຈາກການຈື່ຊື່ແຂກບໍ່ໄດ້.

¬¬ ຢ່າກ່າວທັກທາຍເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ

¬¬ ໂບກມື ຫຼື ທໍາທ່າອໍແ ້ ອ້ແຂກສະແດງຄວາມເປັນ

ຕາມດ້ວຍການນົບແບບລາວ ເພາະເປັນການ

ກັ ນ ເອງກັ ບ ແຂກຫຼ າ ຍເກີ ນ ໄປກໍ່ ເ ປັ ນ ສິ່ ງ ທີ່ ບໍ່

¬¬ ການຮັບຮອງແຂກ ຫຼື ການໃຊ້ບໍລິການທີ່ໜ້າ

ຂັດກັນກັບທາງວັດທະນະທໍາ, ຖ້າຈະຍົກມືນົບ

ເໝາະສົ ມ ເພາະພະນັ ກ ງານບໍ່ ຄ ວນປະຕິ ບັ ດ

ປະທັບໃຈນັນ ້ ເລີມ ່ ຕົນ ້ ຈາກການສ້າງຄວາມປະ

ກໍຄ ່ ວນກ່າວທັກທາຍແບບລາວ ແຕ່ຖາ້ ຈະກ່າວ

ຕົນສະ ເໝີແຂກ.

ທັບໃຈຄັ້ງທໍາອິດດັ່ງພາສາອັງກິດທີ່ວ່າ: “You

ທັກທາຍເປັນພາສາຕ່າງປະເທດກໍ່ຄວນຕາມ ຈັບມືຕາມວັດທະນະທໍາຕາເວັນຕົກ.

only have one chance to make a good ¬¬ ທັ ກ ທາຍແຂກດ້ ວ ຍສຽງແພ່ ວ ເບົ າ ອາດເຮັ ດ

first impression” ວຽກບໍລິການທີ່ດີຄືການ

ໃຫ້ ແ ຂກບໍ່ ໄດ້ ຍິ ນ ຫຼື ຮ້ ອງແຮງທັ ກທາຍຈາກ

ສ້ າ ງຄວາມປະທັ ບ ໃຈຄັ້ ງ ທໍ າ ອິ ດ ທີ່ ພົ ບ ດັ່ ງ ນັ້ ນ

¬¬ ຢ່າງໃດກໍດ ່ ີ ການທີຊ ່ າວຕ່າງຊາດມາທ່ຽວເມືອງ

ໄລຍະໄກອາດເຮັ ດ ໃຫ້ ແ ຂກຕົ ກ ໃຈ ບາງຄັ້ ງ

ຄວນເລີ່ ມ ຈາກການກ່ າ ວທັ ກ ທາຍຢ່ າ ງຖື ກ

ລາວເຂົ້າຮ້ານອາຫານລາວພວກເຂົາມີຄວາມ

ອາດເປັນການຮ້ອງຂ້າມຫົວແຂກຄົນອື່ນເຊິ່ງ

ຕ້ອງພ້ອມດ້ວຍຮອຍຍິ້ມທີ່ງາມຕາແບບລາວ.

ຕ້ອງການໃນການຕ້ອນຮັບແບບລາວໆ ແລະ

ເປັນມາລະຍາດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.

ການທັກທາຍແບບລາວແທ້ຫຼາຍກວ່າ.


14

ບແ� // Mining

www.108job.la

[=]ydko.s,j0v' Unitel + 108JOB Ia[0jk;;Pdmao.9fh;p[=]ydko

108JOB SMS Alert

Presented by:

s,;f !

1 1 0 8

s,;f @

1 #

1 1 0 8

s,;f #

2 #

1 1 0 8

s,;f $

3 #

1 1 0 8

s,;f &

4 #

1 1 0 8

s,;f *

5 #

1 1 0 8

6 #


01 - 15 ພຶດສະພາ 2014

ໂ�ງແ�ມ & ຮານອາຫານ // Hotel & Restaurant

15


16

Page

issue 60 01-15 May

CAREER ADVICE g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ໄລ

ຍະເວລາແຫ່ ງ ການສໍ າ ພາດງານ ເປັ ນ ໄລຍະເວລາ ແຫ່ ງ ຄວາມທ້ າ ທ້ າ ຍຍາກຫຼ າ ຍສໍ າ ລັ ບ ຜູ້ ຫ າວຽກຈະ

ຕອບຄໍາຖາມແບບໃດໃຫ້ຜູ້ສໍາພາດວຽກປະທັບໃຈແລະ ໄດ້ວຽກ ໃນທີ່ ສຸ ດ . ນອກຈາກຄໍ າ ຖາມພື້ ນ ຖານທີ່ ມັ ກ ຈະຖື ກ ຖາມຢູ່ ສ ະ ເໝີ ເ ຊັ່ ນ : ເລົ່ າ ປະຫວັ ດ ຂອງທ່ າ ນໃຫ້ ກໍ າ ມະການໄດ້ ຮູ້ ຈັ ກ ທ່ າ ນ ຫຼາຍຂື້ນ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງມາສະໝັກວຽກກັບບໍລິສັດເຮົາ ແລ້ວ ທ່ າ ນຄິ ດ ວ່ າ ແມ່ ນ ຫຍັ ງ ຄື ຄຸ ນ ສົ ມ ບັ ດ ພິ ເ ສດທີ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ທ່ າ ນເໜາະ ສົມກັບ ວຽກນີ້ ທ່ານອາດຈະພົບກັບຄໍາຖາມທີ່ຍາກທີ່ສຸດ ເຊິ່ງທ່ານ ຈະກຽມໂຕມາຢ່າງດີເພື່ອທີ່ຈະສາມາດຕອບຄໍາຖາມໄດ້ຢ່າງສະ ຫຼາດກັບ 10 ຕົວຢ່າງຂອງຄໍາຖາມທີ່ຕອບຍາກທີ່ສຸດ ເຊິ່ງພວກເຮົາ ຮວບຮວມມາໃຫ້ທ່ານດັ່ງນີ້:

Q3 : ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຄວນເລືອກ ທ່ າ ນແທນທີ່ ຈ ະເລື ອ ກຜູ້ ສ ະໝັ ກ ຄົ ນ ອື່ນໆ? A: ດ້ ວ ຍການທີ່ ທ່ າ ນບໍ່ ມີ ປ ະສົ ບ ການເລື່ ອ ງ ການເຮັ ດ ວຽກມາກ່ ອ ນທ່ າ ນຈຶ່ ງ ມີ ຄ ວາມພ້ ອ ມ ຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຫາປະສົບການໃໝ່ໆ ທ່ານມີຄວາມ

Q1: ເປັ ນ ຫຍັ ງ ທ່ າ ນຈຶ່ ງ ບໍ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ຜົ ນ

Q2: ເປັ ນ ຫຍັ ງ ເຈົ້ າ ຄື ບໍ່ ຫ າວຽກພິ ເ ສດ

ກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຕໍ່ວຽກງານ

ການຮຽນໄດ້ດີກວ່ານີ້?

ເຮັດໃນຊ່ວງປິດພາກຮຽນ?

ນີ້ ທ່ າ ນຈຶ່ ງ ນໍ າ ເອົ າ ປະສົ ບ ການຈາກການຮຽນ,

A: ສໍ າ ລັ ບ ຄໍ າ ຖາມນີ້ ຄ ວນຕອບໃຫ້ ຜູ້ ສໍ າ ພາດ

A: ເຮົ າ ຄິ ດ ວ່ າ ປະສົ ບ ການສາມາດເກັ ບ ກ່ ຽ ວ

ການເຮັດບົດລາຍງານເປັນກຸ່ມ,ການເຮັດກິດຈະ

ເຫັນວ່າ ຜົນການຮຽນບໍ່ແມ່ນຈຸດດ້ອຍຂອງເຮົາ

ໄດ້ ຫຼ າ ຍທາງເຊັ່ ນ ກັ ນ ເຮົ າ ເລື ອ ກທີ່ ຈ ະເຮັ ດ ກິ ດ

ກໍ າ ຕ່ າ ງໆ ທັ ງ ໃນຄະນະ ຫຼື ນອກຄະນະ ແລະ

ເຖິງວ່າເຮົາຈະຮຽນບໍ່ເກັ່ ງ ແຕ່ ເ ຮົ າ ມີ ຄຸ ນສົ ມບັ ດ

ຈະກໍ າ ໃນມະຫາວິ ທ ະຍາໄລ ໂດຍເປັ ນ ສະມະ

ນອກມະຫາວິທະຍາໄລ ຮວມເຖິງການຝຶກງານ

ດ້ າ ນອື່ ນ ທີ່ ຄິ ດ ວ່ າ ສາມາດທົ ດ ແທນກັ ນ ໄດ້ ເ ຮົ າ

ຊິ ກ ກຸ່ ມ ພັ ດ ທະນາຊົ ນ ນະບົ ດ ເພາະເຮົ າ ຮຽນ

ມາໃຊ້ເພື່ອຕົວຢ່າງທັກສະຕ່າງໆທີ່ທ່ານມີເຊັ່ນ:

ຄິດວ່າຜົນການຮຽນບໍ່ແມ່ນຄໍາຕອບຂອງທຸກສິ່ງ,

ຮູທ ້ ີຈ ່ ະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອືນ ່ ໃນແງ່ຂອງການ

ທັ ກ ສະໃນການສື່ ສ ານ, ທັ ກ ສະໃນການເຮັ ດ

ຊີ ວິ ດ ໃ ນ ມ ະ ຫ າ ວິ ທ ະ ຍ າ ໄ ລ ຍັ ງ ມີ ຫຼ າ ຍ ສິ່ ງ ທີ່

ສື່ສານເປັນການເປີດຮັບຄວາມເຫັນ, ການເຮັດ

ວຽກເປັນທີມ, ທັກສະໃນການແກ້ບັນຫາ, ຄວາມ

ໜ້າຄົ້ນຫາ ແລະ ຮຽນຮູ້ ເຮົາຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເຮັດ

ວຽກເປັນທີມ ແລະ ການຕັດສິນໃຈເປັນຕົ້ນ ອີກ

ສາມາດໃນການຄິດລິ ເລີ້ມ, ຄວາມສາມາດໃນ

ກິດຈະກໍາຄວບຄູ່ໄປກັບການຮຽນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້

ທັ ງ ເຮົ າ ຍັ ງ ໄດ້ ຮູ້ ຈັ ກ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບທັ ງ ຕົ ນ

ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ

ທ່ານໄດ້ພບ ົ ຄົນຫຼາຍປະເພດ, ໄດ້ຮຽນຮູສ ້ ິງ່ ຕ່າງໆ

ເອງ ແລະ ກໍ່ສັງຄົມທີ່ເຮົາຢູ່, ປະສົບການເຫຼົ່ານີ້

ການປັ ບ ໂຕເຊິ່ ງ ທັ ກ ສະເຫຼົ່ າ ນີ້ ມີ ຄ ວາມສໍ າ ຄັ ນ

ທີ່ຢູ່ນອກຕໍາລາຮຽນ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດມາປັບໃຊ້

ບໍ່ອາດປະເມີນຄ່າເປັນເງິນໄດ້ ແຕ່ເຮົາເຊື່ອໜັ່ນ

ແລະ ຈໍ າ ເປັ ນ ຢ່ າ ງ ຍິ່ ງ ຕໍ່ ກ ານເຮັ ດ ວຽກຈຶ່ ງ ເຮັ ດ

ໃນຊີວິດການເຮັດວຽກໄດ້.

ວ່າທັກສະຕ່າງໆທີ່ເຮົາໄດ້ຈາກການເຮັດກິດຈະ

ໃຫ້ ໝັ້ ນ ໃຈວ່ າ ທ່ າ ນມີ ຄ ວາມເໜາະສົ ມ ແລະ

ກໍ າ ຈະຊ່ ວ ຍໃຫ້ ເ ຮົ າ ມີ ຄ ວາມພ້ ອ ມສໍ າ ລັ ບ ຊີ ວິ ດ

ສາມາດເຮັດວຽກນີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ການເຮັດວຽກໃນອານາຄົດ.


17

Page

issue 60 01-15 May

CAREER ADVICE g]njv’3fpG mu,[aookmydko

Q4 : ຖ້ າ ບໍ ລິ ສັ ດ ຂອງເຮົ າ ແລະ ບໍ ລິ

ຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບມາເປັນເຫດຜົນຫຼາຍ

ມອງຂອງທ່ານເພີ່ມຕື່ມລົງໄປບົນພື້ນຖານຂອງເ

ສັ ດ ຄູ່ ແ ຂ່ ງ ຂອງເຮົ າ ຮັ ບ ທ່ າ ນເຂົ້ າ ເຮັ ດ

ກວ່ າ ການເວົ້ າ ວ່ າ ທ່ າ ນບໍ່ ເ ພິ່ ງ ພໍ ໃ ຈໃນຄ່ າ ຕອບ

ຫດ ແລະ ຜົນ ພ້ອມທັງຍໍ້າວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າການ

ວຽກໃນເວລາດຽວກັ ນ ທ່ າ ນຈະເລື ອ ກ

ແທນ ໂດຍເນັ້ນວ່າທ່ານໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງຮອບ

ເຮັດວຽກເປັນທີມຈະເຮັດໃຫ້ມຄ ີ ວາມເຫັນທີແ ່ ຕກ

ເຮັ ດ ວຽກກັ ບ ບ່ ອ ນໃດ (ໃນຂະນະທີ່ ທັ ງ

ຄອບຈົນໝັ້ນໃຈວ່າຄວນຈະຊອກວຽກບ່ອນໃດ

ຕ່າງຈຶ່ງຈະເກີດແນວຄິດສ້າງສັ້ນຂື້ນ.

02ບໍລິສັດຢູ່ໃນຖານະເທົ່າທ່ຽມກັນ)

ເຊິ່ ງ ທ່ າ ນເຊື່ ອ ວ່ າ ບໍ ລິ ສັ ດ ທີ່ ທ່ າ ນສະໝັ ກ ຢູ່ ໃ ຫ້

A: ຄໍາຖາມນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ທ່ານສະແດງຄວາມ

ໂອກາດພະນັກງານໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ກ້າວໜ້າ

Q9 : ທ່ານມີວິທີຈັດການກັບຄວາມກົດ

ຈິ່ງໃຈຕໍ່ບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນ ທ່ານຍັງຕ້ອງມີຄວາມຮູ້

ໃນອາຊີບຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ດັນໄດ້ແບບໃດ ?

ກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງນໍາອີກ ແບບ

A:

ວິ ທີ່ ໜຶ່ ງ ທີ່ ໄ ດ້ ຜົ ນ ດີ ຄື ກ ານຕັ້ ງ ສະຕິ , ບໍ່

Q7: ທ່ານຮຽນຈົບມາຊອກຫຼາຍເດືອນ

ຮ້ ອ ນຮົ ນ ໄປກັ ບ ສິ່ ງ ທີ່ ມ າກົ ດ ດັ ນ ໃຫ້ ເ ກີ ດ ຄວາມ

ແລ້ວ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຍັງຫາວຽກເຮັດ

ຄ້ຽດ ແຕ່ຄວນຄິດວ່າຄວາມກົດດັນເປັນພຽງພະ

ກາດໃຫ້ທາ ່ ນໃດ້ຮຽນຮູ້ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ

ບໍ່ໄດ້

ລັງງານທີ່ຈະນໍາໄປພັດທະນາສ້າງສັນງານຕ່າງໆ

ຮວມເຖິງການມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບການ

A: ທ່ານບໍແ ່ ມ່ນຄົນເລືອກວຽກ ແຕ່ທາ່ ນກໍາລັງຄົນ ້

ຕະຫຼ ອ ດຈົ ນ ພັັ ກ ດັ ນ ໃຫ້ ໂ ຕທ່ າ ນກ້ າ ວຂ້ າ ມຜ່ າ ນ

ງານໃນອານາຄົດເປັນອັນທີ່ສໍາຄັນ.

ຫາວຽກທີ່ທ່ານສົນໃຈ ແລະ ເໜາະກັບຕົວທ່ານ

ອຸປະສັກຕ່າງໆໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດໃຫ້ໄດ້ພ້ອມ

ແທ້ໆ ເຊິ່ງໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາທ່ານໄດ້ມີ

ຍົກຕົວຢ່າງວິທີຈັດການກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເກີດ

Q5 : ທ່ານຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົາ ່ ໃດ ?

ໂອກາດໃນການສໍາພາດວຽກແດ່ແລ້ວ ແຕ່ທ່ານ

ຂຶ້ ນ ໃນການຮຽນຂອງທ່ າ ນເຊັ່ ນ ການລໍ າ ດັ ບ

A: ໃນຖານະທີ່ ທ່ າ ນເປັ ນ ບັ ນ ດິ ດ ຈົ ບ ໃໝ່ ແລະ

ຍັ ງ ບໍ່ ໄ ດ້ ຕົ ກ ລົ ງ ໃຈກັ ບ ບ່ ອ ນໃດເພາະຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ

ສີງ່ ທີຕ ່ ອ ້ ງເຮັດກ່ອນ ຫຼື ຫຼງັ ໃນກໍລະນີຕອ ້ ງສົງ່ ວຽກ

ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ມີ ປ ະສົ ບ ການໃນການເຮັ ດ ວຽກ ທ່ າ ນ

ໄດ້ພບ ົ ວຽກທີເ່ ໜາະສົມກັບໂຕທ່ານ ແລະ ທີທ ່ າ່ ນ

ພ້ອມໆກັນຫຼາຍວິຊາ.

ອາດຈະໃຫ້ບໍລິສັດພິຈາລະນາເງິນເດືອນໃນອັດ

ສະໝັກ ວຽກບ່ອນນີ້ເພາະວ່າເປັນບ່ອນທີ່ຢາກ

ຕາປົກກະຕິຂອງຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ຈ່າຍໃຫ້ກັບ

ເຮັດ ແລະ ຄິດວ່າເຮັດໄດ້ດີ.

ໃດກໍ່ດີການເລືອກວ່າຈະເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດໃດ ນັ້ນ ຄວນຈະພິຈາລະນາຈາກບໍລິສັດທີ່ເປີດໂອ

ນັ ກ ສຶ ກ ສາຈົ ບ ໃໝ່ ໃ ນແຕ່ ລ ະສາຍອາຊີ ບ ແລະ

Q10 : ຈຸດດ້ອຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ແມ່ນຫຍັງ?

Q8 : ທ່ານຈະບອກນາຍຈ້າງ ຫຼື ບໍວ ່ າ່ ທ່ານ

A: ໃນຂໍ້ ນີ້ ທ່ າ ນຄວນບອກຈຸ ດ ດ້ ອ ຍເປັ ນ ຈຸ ດ

ນາຍຈ້າງພິຈາລະນາເງິນເດືອນໃຫ້ທ່ານອີກຄັ້ງ

ມີມູມມອງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ

ແຂງຂອງໂຕເອງ ໂດຍການບອກກ່ າ ວຂໍ້ ດ້ ອ ຍ

ເມື່ອພົ້ນໄລຍະການທົດສອບວຽກ.

A: ແນ່ ນ ອນທ່ າ ນຄວນມີ ກ ານແລກປ່ ຽ ນຄວາມ

ຂອງທ່ານທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:

ຄິດເຫັນໃນທາງສ້າງສັນ ຫຼັງຈາກນາຍຈ້າງເວົ້າ

ທ່ າ ນເປັ ນ ຄົ ນ ຂີ້ ລື ມ ດັ່ ງ ນັ້ ນ ເວລາຈະເຮັ ດ ຫຍັ ງ

Q6: ທ່ານຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ເປັນຫຍັງທ່ານ

ຈົບທ່ານສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ ໂດຍ

ທ່ າ ນມັ ກ ຈະກວດເບິ່ ງ ຄື ນ ຫລາຍໆຮອບ ເພື່ ອ

ຈຶ່ງອອກຈາກວຽກທີ່ຫາກໍ່ເຮັດໄດ້ບໍ່ດົນ

ເລີ້ ມ ວ່ າ ທ່ າ ນເຫັ ນ ພ້ ອ ມກັ ບ ຄວາມຄິ ດ ຂອງເຂົ າ

ບໍໃ່ ຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດຂືນ ້ ເຊິງ່ ຈະເຮັດໃຫ້ ວຽກ

A: ຄວນຍົ ກ ເອົ າ ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ

ແຕ່ວ່າເບິ່ງອີກມູມໜື່ງຈະພົບວ່າມີບາງຢ່າງທີ່ໜ້າ

ທີ່ ເ ຮັ ດ ອອກມາມີ ຄ ວາມຖື ກ ຕ້ ອ ງຫລາຍຍິ່ ງ ໆ

ໂອກາດໃນການພັດທະນາ ຄວາມສາມາດເພື່ອ

ສົນໃຈເຊັ່ນກັນ ຈາກນັ້ນທ່ານກໍ່ອະທິບາຍມູມ

ຂື້ນໄປອີກ.

ເມື່ ອ ໃດທີ່ ທ່ າ ນເຮັ ດ ວຽກຈົ ນ ເປັ ນ ທີ່ ພໍ ໃ ຈກໍ່ ຂໍ ໃ ຫ້


18

Page

issue 60 01-15 May

Did You Know? g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ໃນອານາຄົ ດ ຂ້ າ ງໜ້ າ ສັ ງ ຄົ ມ ບ້ າ ນ ເຮົ າ ກໍ່ ຈ ະກາຍເປັ ນ ສັ ງ ຄົ ມ ຜູ້ ສູ ງ ອາຍຸ ຄື ກັນກັບປະເທດອື່ນ ສວນທາງກັບອັດຕາ ການເກີ ດ ທີ່ ມີ ແ ນວໂນ້ ມ ຫຼຸ ດ ລົ ງ ເນື່ ອ ງ ຈາກຜູ້ ຍິ ງ ໃນຍຸ ກ ໃໝ່ ເ ປັ ນ Working women ຫຼາຍຂຶນ ້ , ສົນໃຈເຮືອ ່ ງການເຮັດ ວຽກຫຼ າ ຍກວ່ າ ຈະຄິ ດ ມີ ຄ ອບຄົ ວ ໃນ ເມື ອ ງໃຫຍ່ ຈຶ່ ງ ເຕັ ມ ໄປດ້ ວ ຍສາວໂສດ ຈຳນວນຫຼ ວ ງຫຼ າ ຍ ນີ້ ເ ປັ ນ ສາເຫດໜຶ່ ງ ທີ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ໂ ຄງສ້ າ ງຂອງປະຊາກອນ

ແຕ່ ຄ ວາມຈິ ງ ແລ້ ວ ໂຄງສ້ າ ງຂອງສັ ງ ຄົ ມ ມີ ການປ່ຽນແປງມາຕະຫຼອດ ທຸກຍຸກທຸກສະໄໝຢູ່ ແລ້ວ ຂຶນ ້ ຢູກ ່ ບ ັ ສະຖານະການທາງການ ເມືອງ, ສັງ ຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດໃນຊ່ວງນັ້ນໆ ທີ່ເປັນໂຕກະ ຕຸນ ້ ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄົນໃນແຕ່ລະຍຸກ ແຕ່ ລ ະສະໄໝ ກໍ່ ຈ ະມີ ພຶ ຕິ ກ ຳ, ຄວາມຄິ ດ , ທັ ດ ສະນະຄະຕິ, ການດຳລົງຊີວິດ, ຄວາມຮູ້ຄວາມ ສາມາດ, ຄ່ານິຍົມ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການ ທີ່ແຕກຕ່າງ ກັນໄປ ດັ່ງນັ້ນ ທາງປະເທດສະຫະ ລັດ ອາເມລິກາ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດແບ່ງກຸ່ມຄົນອອກເປັນ ລຸ້ນ ມີທັງໝົດ 8 ລຸ້ນ, ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Generation (ຈີເນີເລຊັ້ນ) ຕັ້ງແຕ່ອາດີດຈົນເຖິງປະຈຸບັນເຊິ່ງ ກົດເກນການຈັດແບ່ງລຸ້ນນີ້ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນທົ່ວໂລກນຳອີກ.

ຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງໄປ ແລະ ໃນອານາຄົດ

ຕໍໄ ່ ປເຮົາຈະມາເບິງ່ ນຳກັນວ່າ ຄອບຄົວ, ຄົນ

ພວກເຮົາອາດຈະປະສົບກັບປັນຫາຂາດ

ອ້ອມຂ້າງຂອງທ່ານ ແລະ ໂຕທ່ານເອງຢູ່ໃນລຸ້ນ

ແຄນແຮງງານກໍ່ເປັນໄດ້.

ໃດ, ແລະ ມີອຸປະນິໃສຄ້າຍໆກັບຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່.


19

issue 60 01-15 MAY

Page

Did You Know?

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

1. Lost Generation (ຄົນທີເກີດປີ ຄ.ສ 1883-1900) ເປັນສະໄຫມສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ I ປັດຈຸບັນ ຄົນກຸ່ມນີ້ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໝົດແລ້ວ.

2. Greatest Generation (ຄົນທີເກີດປີ ຄ.ສ 1901-1924) ຄືຍຸກກ່ອນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ II ເປັນຍຸກໃນ ການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຜູ້ຄົນໃນ ສະໄຫມນັ້ນຈະມີຄວາມເປັນທາງການສູງ.

3. Silent Generation (ຄົນທີເກີດປີ ຄ.ສ 1925-1945) ເປັນໄລຍະສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ II ພໍດີ ຄົນສະ ໄຫມນີ້ ເ ປັ ນ ຄົ ນ ທີ່ ມີ ຄ ວາມຈົ ງ ຮັ ກ ພັ ກ ດີ ຕໍ່ ນ າຍ ຈ້າງແລະ ປະເທດຊາດສູງ ຜູຍ ້ ງິ ເລີມ ້ ອອກມາເຮັດ ວຽກນອກບ້ານຫຼາຍຂຶ້ນ.

4.Baby Boomer (ຄົນທີເກີດປີ ຄ.ສ 1946-1964) ສະໄຫມສິ້ນສຸດສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ II ຄົນສະ ໄໝນີ້ຄືຄົນທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 49 ປີຂຶ້ນໄປ ເປັນຄົນ ທີ່ມີຊີວິດເພື່ອການເຮັດວຽກ, ປະຫຍັດ, ອົດອອມ ແລະ ຮອບຄອບ.

5. Generation-X (ຄົນທີເກີດປີ ຄ.ສ 1965-1979) ເປັນສະໄຫມທີ່ໂລກມີຄວາມຮັ່ງມີແລ້ວ ເປັນ ຄົນທີ່ປະຈຸບັນຢູ່ໃນໄລຍະເຮັດວຽກ ຈະເຕີບໃຫຍ່ ມາພ້ ອ ມກັ ນ ກັ ບ ວີ ດີ ໂ ອເກມ, ຄອມພິ ວ ເຕີ ,

ເພງ Hip Hopແລະ ບາງຄົນກໍ່ຍັງທັນທີ່ຈະໄດ້ ເບິ່ ງ ໂທລະພາບທີ່ ເ ປັ ນ ຈໍ ຂ າວດຳ, ມັ ກ ຫຍັ ງ ທີ່ ງ່ າ ຍໆ ບໍ່ ຕ້ ອ ງເປັ ນ ທາງການ,ເປັ ນ ໂຕຂອງໂຕ ເອງສູງ ແລະ ມີຄວາມ ຄິດສ້າງສັນ.

6. Generation-Y (ຄົນທີເກີດປີ ຄ.ສ 1980-1997) ເປັນສະໄຫມທີ່ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອິນເຕີ ເນັດຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຄົນຈໍາພວກນີ້ມັກເຮັດວຽກ ທາງດ້ານໄອທີ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ສາ ມາດເຮັດຫຍັງຫຼາຍໆຢ່າງພ້ອມກັນໃນເວລາດຽວ ກັ ນ , ເປັ ນ ຄົ ນ ເບິ່ ງ ໂລກໃນແງ່ ດີ ແ ຕ່ ມີ ຄ ວາມອົ ດ ທົນບໍ່ສູງ.

7. Generation-Z (ຄົນທີເກີດປີ ຄ.ສ 1997 ຂຶ້ນໄປ) ຄືກຸມ ່ ຂອງເດັກນ້ອຍ ຈະເປັນກຸມ ່ ທີເ່ ຕີບໃຫຍ່ ມາພ້ອມກັບສິງ່ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງ ທີຢ ່ ູແ ່ ວດລ້ອມ, ມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ເຄືອ ່ ງ ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ແລະ ຮຽນຮູ້ໄດ້ໄວ.

8. Generation-C ຄື ກຸ່ ມ ຄົ ນ ສະໄຫມໃຫມ່ ທີ່ ບໍ່ ໄ ດ້ ແ ບ່ ງ ຕາມ ອາຍຸຄື 7 Generation (ສະໄຫມ) ແຕ່ຈດ ັ ກຸມ ່ ຕາມ ພຶ ດ ຕິ ກໍ າ ການໃຊ້ ໂ ທລະສັ ບ ມື ຖື , ອິ ນ ເຕີ ເ ນັ ດ ແລະ Social Network, ມີ ພຶ ດ ຕິ ກ ຳເສບຕິ ດ ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແບ່ງປັນໄດ້ຕະຫລອດເວລາ.


lk,kf8afgvqk-yholj;o76xJv’grnjvgvqkwxgxaolj;os]5fwfh Cut these COUPON for discount upon the stated conditions


1kdwfh;Pd.\j c8j[j=,ug;]k -vd

21

.-h[=]ydko !!W) 0v' UNITEL saogfjD

-vd;Pd,kgxaogfnvo]t Page ,uc8j;Pd[=j4Start nd.9F 1kdgIa f;Pdwvmu up Advice g]njv’3fpG mu,[aookmydko ,uc8j;Pd0a[]qf issue 58 01-15 Apirl

[=j8hv'-vdF [=j8hv'skF g]nvd;Pdwfh 8k,.9F Ia[0jk;;Pdwfhm5d,nh zjko,n4n

Presented by:

s,;f !

1 1 0 8

s,;f @

1 #

1 1 0 8

s,;f #

2 #

1 1 0 8

s,;f $

3 #

1 1 0 8

s,;f &

4 #

1 1 0 8

s,;f *

5 #

1 1 0 8

6 #


Get Latest Job Information

Update

Daily

Instant Feed to

Social Network


108JOB Magazine Issue60  

The First & Only Job and Career Development Magazine for Young Professionals and Entrepreneurs in Laos. Out every 15 days. Back issues avail...

108JOB Magazine Issue60  

The First & Only Job and Career Development Magazine for Young Professionals and Entrepreneurs in Laos. Out every 15 days. Back issues avail...

Advertisement