Page 1

ລາຄາ: 5000 ກີ ບ

01 - 07 ພຶດສະພາ

01 - 15

rbfltrk 2014

Ihvpcxfvk-u[

08 - 15 ພຶດສະພາ

60 01 - 15

rbfltrk 2014

lt[a[

“Passion for Great Products”

San Jiang

lt[a[

60


Editor’s Note

60

Issue 01-15 May. 2014 ລາຄາ: 5000 ກີ ບ

01 - 07 ພຶດສະພາ

01 - 15

rbfltrk 2014

Ihvpcxfvk-u[

08 - 15 ພຶດສະພາ

ສະບາຍດີທານຜູອານທຮ�ກແ�ງ ທຸກມນ ອຸປະກອນຊວຍຜອນແ�ງກງເ�ອງມືສສານ ໂ�ຍສະເ�າະ ປະເພດທີ່ ເ ປັ ນ ເຄື່ ອ ງມື ຊ່ ວ ຍວຽກແບບສະຫຼ າ ດໆບໍ່ ວ່ າ ຈະເປັ ນ ສະມາດ ໂ�ນ ວ ື າ ແ�ັບເ�ັດໄ�ຮບ � ການຕອບຮ�ບຈາກຜູຄ  ນ � ໃ�ສ�ງຄ�ມາຍ ໃ�ບ�ນ ດາຄ້ າ ຍຜູ້ ຜ ະລິ ດ ທີ່ ຫຼ າ ກຫຼ າ ຍ ເຊື່ ອ ແນ່ ວ່ າ ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນຄົ ງ ຈະຄຸ້ ນ ເຄີ ຍ ດີກ�ບຍຫ Samsung ທປະຈຸບ�ນນຽວໄ�ທາງໃ�ໃ�ຕ�ວເ�ືອງວຽງຈ�ນກ ເ�ັມໄ�ດວຍໂ�ໂ�ກາໝາຍຂອງເ�ນ. ບົ ດ ສໍ າ ພາດພິ ເ ສດສະບັ ບ ນີ້ ທີ ມ ງານເຮົ າ ໄດ້ ຮັ ບ ກຽດໃຫ້ ເ ຂົ້ າ ສໍ າ ພາດກ�ບຜູບໍລິຫານຂອງ Samsung ປະຈ�ປະເ�ດລາວ ແ�ນອນວາ ເມື່ ອ ໄດ້ ພົ ບ ແລ້ ວ ເຮົ າ ບໍ່ ໄ ດ້ ຢຸ ດ ຢູ່ ກັ ບ ຄໍ າ ຖາມກ່ ຽ ວກັ ບ ທຸ ລ ະກິ ດ ບຸ ກ ຄະ ລາກອນ ແ�ະ ຜະລິດຕະພ�ນຂອງເ�ນເ�ານ�ນ ເ�ນຍ�ງໄ�ອະທິບາຍໃ� ພວກເ�ົາໄ�ຮູເ�ິງການດ�ເ�ີນໂ�ງການທາງສ�ງຄ�ມຂອງ Samsung ໃ�ຟງ� ອີກດວຍ. ໂ�ງການໜງທຫາກຈ�ບໄ�ກຄືໂ�ງການ Tech Institute. ລາຍລະອຽດເ�ັນແ�ວໃ�ແ�ນນ � ເ�ີນຕິດຕາມອານພາຍໃ�ເ�ມ  ໄ�ເ�ີຍ. ສວນທານໃ�ທເ�ັນຂາປະຈ�ອານຄໍລ�ຂອງເ�ົາຢູແ�ວ ໃ�ສະ ບ�ບນທານຈະໄ�ພ�ບກ�ບຫ�ວຂກຽວກ�ບຄ�ຖາມຍາກຍາກ ທອາດຈະຖືກ ຖາມລະຫວ່ າ ງການສໍ າ ພາດວຽກ ແລະ ມາດລະຍາດໃນການທັ ກ ທາຍ ແ�ກເ�ັນຕ�ນ.

Cover Story 06

Tech Institute

Carreer Advice 12 ມາລະຍາດໃນການກ່າວທັກທາຍແຂກ 16 10 ຄຳຖາມທີ່ຕອບຢາກທີ່ສຸດໃນເວລາສຳພາດ

Did You Know? 18 8 Generations

B1 Finding Job

ສ�ລ�ບຕ�ແ�ງງານວາງ ເ�ົາກຍ�ງຄ�ງມີຕ�ແ�ງວຽກດີໆຈາກບ�ນ ດາບໍລິສ�ດຊ�ນນ�ມານ�ສະເ�ີເ�ນເ�ີຍ. ຢາລືມວາຫາກທານຕອງການ ຄ�ນຫາວຽກແ�ບທ�ນທີ ແ�ະ ທ�ນເ�ດການຢູສະເ�ີ ທານກເ�າໄ�ກວດ ເ�ງໄ�ເ�ີຍຕະອດ24 ຊ�ວໂ�ງທ�ນທີ ທ www.108job.la

;k]tlkoIhvpcxfvk-u[(108JOB) 3fpG [=]ylaf Ihvpcxfraogdqhkdi5[ 9edaf .[vto5pkfg]dmuG W$$}l,-D4;m X@$}!@}!@? leoad'ko8ah'1j6G gInvog]dmu W)_}!F 4t|qolk,clowmF[hkovko5F g,nv'9aomt[6]u ot7vos^;';P'9ao 3mG X)&*{@!? @&$(W_F @&$#$_ c2adG X)&*{@!? @&$(W_ Email: info@108job.la Website: www.108job.la ry,mujG 3I'ry, Lao UNIPRINT Press Co.,Ltd mt[PoG W_W r9 @&W&@W!W

7totIa[zyf-v[G zh6-uhoeG

cdh;;ul5d fk]klko

mujxbdlkG

s5,gra' lyoxtgluf

sq;|hk[aookmydkoG

;aootrvo lyfmy]kf

dv'xt9e[aookmydkoG cdh;;ul5d fk]klko 7e76o ry,,tlvo xtlko'ko}dkog'yoG graflt\vo mujxbdlkfhkovvdc[[G 7eI6h rao]ngff 9af|hk c]t vvdc[[G vko5lvo s^;'37f wvmuG

lq,xtlq' rq'ry]k lq,l5fw7h w-pt;q'

dko8ts^kfG

f;'ok]u cdh;dk.9 xkcv,u mv'v5m5,

-jk'4jkpI6[G

;y]tlad cl'graf,tou Ihko cmoIad g;affyh' lt86fy3v

Featured employer

“Passion for Great Products”

San Jiang

lt[a[

60


ລາຄາ: 5000 ກີ ບ

01 - 07 ພຶດສະພາ 08 - 15 ພຶດສະພາ

01 - 15

rbfltrk 2014

Ihvpcxfvk-u[

lt[a[

60


6

Page

issue 60 01-15 May

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ເມື່ ອ ເອີ່ ຍ ເຖິ ງ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ເຄື່ ອ ງໃຊ້ ໄ ຟຟ້ າ ໃນຄົ ວ ເຮື ອ ນ ບໍ່ ວ່ າ ຈະເປັ ນ ໂທລະພາບ ຕູ້ ເ ຢັ ນ ແອເຢັ ນ ກໍ່ ຄື ອຸ ປ ະກອນ ພົກພາສະມາດທັງຫຼາຍ ຕັ້ງແຕ່ໂທລະສັບມືຖືທຸກລະດັບ ຈົນໄປຮອດແທັບເລັດ ໂນດບຸກ Samsung (ຊໍາຊຸງ) ຄືຍີ່ຫໍ້ສິນຄ້າ ທີ່ເຮົາພົບເຫັນໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງ ບໍ່ພຽງແຕ່ ໃນປະເທດເຮົາ ແຕ່ເກືອບວ່າທຸກແຫ່ງຫົນໃນທົ່ວໂລກເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຈຶ່ງບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມາແນະນໍາຊັບພະຄຸນຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບສິນຄ້າ ຂອງເພິ່ນ ແຕ່ການທີ່ເຮົາເຫັນກາໝາຍ Samsung ຢາຍຢູ່ຕາມທ້ອງຖະໜົນຫຼາຍປານນີ້ ຄົງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນສົນໃຈບໍ່ໝ້ອຍວ່າ Samsung ເພິ່ນມີຫ້ອງການຈິງຈັງຢູ່ບ້ານເຮົາບໍ່ ເພິ່ນເຮັດຫຍັງແດ່ນອກເໜືອຈາກການຈໍາໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການສິນຄ້າຂອງ Samsung.

sobj’dyf9tdelqj’glu,la’7q, 9kd SAMSUNG

ທີ ມ ງານ 108 ອາຊີ ບ ຈຶ່ ງ ໄດ້ ຂໍ ເ ຂົ້ າ ສໍ າ

ໄດ້ ວ່ າ ເປັ ນ ການນໍ າ ເອົ າ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ່ ໄ ດ້

ນັ້ນລະ ຈຶ່ງກ່າວ ໄດ້ວ່າແມ່ນ Built for Laos

ພາດຜູ້ ບໍ ລິ ຫ ານ ແລະ ບຸ ກ ຄົ ນ ທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງໃນ

ມາດຕະຖານລະດັບໂລກມາໃຫ້ຜູ້ຄົນໃນທ້ອງ

(ແປວ່າ ຜະລິດເພື່ ອລາວ) ທ່ານຜູ້ ອ່ານ.

ຫ້ ອ ງການຂອງ Samsung ທີ່ ຕັ້ ງ ຢູ່ ອ າຄານ

ຖິ່ ນ ໄດ້ ໃ ຊ້ ສ ອຍ ແບບບໍ່ ຕົ ກ ຍຸ ກ ແຕ່ ກໍ່ ບໍ່ ລື ມ

ຫາກທ່ າ ນຈະຊື້ ຜ ະລິ ດ ຕະພັ ນ Samsung

ແຄພິ ຕໍ້ ທົ ວ ເວີ ຢູ່ ຂ້ າ ງທະນາຄານອິ ນ ໂດຈີ ນ

ການເອົ າ ໃຈໃສ່ ຄ ວາມຮູ້ ສຶ ກ ໃນການການ

ຄັ້ງຕໍ່ໄປ ກໍ່ໃສ່ໃຈໃນຈຸດນີ້ນໍາແດ່ກໍ່ຈະເປັນການ

ເຊິ່ງ ທ່ານ ປຣະພາດ ຣັດຕະນະພາດ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້

ນໍ າ ໃ ຊ້ ຜ ະ ລິ ດ ຕ ະ ພັ ນ ເ ພື່ ອ ໃ ຫ້ ແ ທ ດ ເ ໝ າ ະ

ດີເດີ້ ທ່ານຜູ້ອ່ານ.

ກຽດໂອ້ລົມນໍາພວກເຮົາຢ່າງເປັນກັນເອງ.

ກັ ບ ສະພາບການຂອງແຕ່ ລ ະທ້ ອ ງຖິ່ ນ . ເປັ ນ

Built for Laos

ຕົ້ ນ ທ່ າ ນປຣະພາດເລົ່ າ ໃຫ້ ຟັ ງ ວ່ າ ເຄື່ ອ ງໃຊ້

ໂຄງການ “Tech Institute”

ໄຟຟ້ າ ໃນ ຄົ ວ ເຮື ອ ນທີ່ ຂ າຍຢູ່ ນໍ າ ສູ ນ ຈໍ າ ໜ່ າ ຍ

ນອກຈາກການຂາຍ ແລະ ພັດທະນາຜະ

ທ່ານ ປຣະພາດເອງເພິ່ນມາເຮັດວຽກຢູ່ລາ

ທີ່ Samsung ຮັບຮອງນັ້ນ ຈະມີອຸປະກອນພິ

ລິ ດ ຕະພັ ນ ໃຫ້ ແ ທດເໝາະກັ ບ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ແລ້ ວ

ວເຮົາໄດ້ 7 ປີແລ້ວ ເວົາ້ ໄດ້ວາ່ ປະເທດລາວເປັນ

ເສດທີ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ປ້ ອ ງກັ ນ ຄວາມເສຍຫາຍທີ່

Samsung ຍັ ງ ມີ ໂ ຄງການທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການ

ບ້ານຫຼັງທີ 2 ເລີຍກໍ່ໄດ້ ແລະ ໄດ້ເຂົ້າມາເຮັດ

ອາດຈະເກິ ດ ຈາກບັ ນ ຫາກະແສໄຟຟ້ າ ຕົ ກ

ພັດ ທະນາໃນທ້ອງຖິ່ນທີ່ຕົນເອງໄປດໍາເນີນທຸ

ວຽກນໍາ Samsung ໄດ້ປີປາຍ. ສ່ວນ Sam-

ໄດ້ ດີ ກ ວ່ າ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ Samsung ທີ່ ນໍ າ

ລະກິດຢູ່ນໍາອີກດ້ວຍທ່ານຜູ້ອ່ານ. ໜຶ່ງໃນນັ້ນ

sung ເອງ ເຖິງແມ່ນວ່າສິນຄ້າຫຼາຍໆຢ່າງແມ່ນ

ເຂົ້າຈາກປະເທດອື່ນ ຫຼືວ່າ ໂທລະສັບສະມາດ

ກໍ່ຄືໂຄງການ Tech Institute ທີ່ຫາກໍ່ສໍາເລັດ

ໄດ້ຖືກນໍາເຂົ້າມາຂາຍໄດ້ເປັນໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ

ໂຟນກໍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ສະມາດໂຟນທີ່ຂາຍຢູ່ນໍາ

ເສັ ດ ສິ້ ນ ໄປ. ຈາກການສົ ນ ທະນາກັ ບ ທີ ມ ງານ

ກໍ່ຕາມ ແຕ່ ບໍລິສັດ Samsung ແມ່ນຫາກໍ່ມາ

ສູ ນ Samsung ຮອງຮັ ບ ກັ ບ ລະບົ ບ 3G 4G

Samsung ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ເຮົາຮູ້ນໍາກັນວ່າ ໂຄງ

ເປີດຫ້ອງການໄດ້ປະມານສອງປີ.

ຂອງບ້ານເຮົາໄດ້ດີກວ່າ ສະມາດໂຟນ Sam-

ການ “Tech Institute” ແມ່ ນ ໂຄງການ

sung ລ້ນ ຸ ດຽວກັນ ແຕ່ນາ ໍ ເຂົາ ້ ຈາກຕ່າງປະເທດ

ຮ່ ວ ມມື ເ ພື່ ອ ສົ່ ງ ເສີ ມ ແລະ ພັ ດ ທະນາການ

ຈາກການສົ ນ ທະນາກັ ບ ທ່ າ ນ ປຣະພາດ

ເນື່ອງຈາກວ່າ ບັນດາສິນຄ້າທີ່ວາງຂາຍຢູ່ສູນ

ສຶກສາ, ຊ່ວຍເຫຼືອໄວໜຸ່ມເພື່ອຮຽນຮູ້ ແລະ ໃຫ້

ເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ຮົ າ ໄດ້ ຮູ້ ວ່ າ ການເຮັ ດ ທຸ ລ ະກິ ດ ຂອງ

ນັ້ ນ ແມ່ ນ ເປັ ນ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທີ່ ໄ ດ້ ຜ່ າ ນກາ

ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທາງດ້ານເຕັກໂນໂລ

Samsung ນັ້ ນ ໃສ່ ໃ ຈກັ ບ ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ຫຼ າ ຍເວົ້ າ

ນທົ ດ ສອບຢ່ າ ງເໝາະສົ ມ ມາກ່ ອ ນແລ້ ວ ດັ່ ງ

ຊີໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເວົ້າລວມ, ເວົ້າສະເພາະ ກໍ່ເປັນ


7

issue 60 01-15 May

Page

COVER STORY

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ການເປີດໂອກາດໃນການສ້າງວຽກງານໃຫ້ເກີດ

ຍາສາດທຳມະຊາດ), ວິທະຍາໄລສຸດສະກະ,

ຫຼ າ ຍຂຶ້ ນ ແລະ ອີ ກ ຈຸ ດ ປະສົ ງ ໜຶ່ ງ ກໍ່ ເ ພື່ ອ ຕອບ

ວິທະຍາໄລເຄວສ໌, ວິທະຍາໄລສອນພິທັກລາວ

ສະໜອງຄວາມຮຽກຮ້ ອ ງຕ້ ອ ງການທາງດ້ າ ນ

ແລະ ສະຖານບັນເຕັກໂນໂລຊີວຽງຈັນ. ຈໍານວນ

ເນື້ອ ຫາທາງອອນລາຍຂອງສັງຄົມລາວ.

ນ້ອງນ້ອງນັກສຶກສາທັງໝົດ 42 ຄົນ ແບ່ງເປັນ ທີມໄດ້ 14 ທີມ (ທີມລະ 3 ຄົນ).

ໂຄງການລັ ກ ສະນະນີ້ ແ ມ່ ນ ໄດ້ ດ ຳເນີ ນ ລາວເອງທາງ Samsung ໄດ້ ຮ່ ວ ມມື ກັ ບ ຄະ

ເປົ້າໝາຍຂອງໂຄງການ “Tech Institute”

ນະວິ ສ ະ ວະກຳສາດທີ່ ເ ປັ ນ ໂຕແທນໃຫ້ ແ ກ່

ເປົ້ າ ໝາຍຂອງໂຄງການ “Tech Institute”

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ເພື່ອສ້າງກິດ

ແມ່ນມີຢູ່3 ຢ່າງຄື:

ຈະກຳສົ່ງເສີມຄວາມຮູ້ທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ

¬¬ ສົ່ງເສີມ ແລະ ພັດທະນາຄວາມຮູ້ດ້ານເຕັກ

ຢູ່ໃນຫຼາຍໆປະເທດທົ່ວ ໂລກ ເຊິ່ງໃນປະເທດ

ທັງພາຍໃນມະຫາວິທະຍາ ໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ

ໂນໂລຊີໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາລາວ

ຮ່ວມມືກັບໂຮງຮຽນອື່ນໆອີກ ທັງພາກລັດ ແລະ

¬¬ ສົ່ ງ ເສີ ມ ສະຖາບັ ນ ການສຶ ກ ສາໃຫ້ ມີ ອຸ ປ ະກ

ເອກະຊົ ນ ທີ່ ກ່ ຽ ວຂ້ ອ ງກັ ບ ດ້ າ ນເຕັ ກ ໂນໂລຊີ

ອນທີ່ ທັ ນ ສະໄໝ ແລະ ຮອງຮັ ບ ການຮຽນ-

ໃຫ້ ນັ ກ ສຶ ກ ສາລາວໄດ້ ທີ ຄ ວາມຮູ້ ແລະ ເຂົ້ າ

ການສອນ

ເຖິງເຕັກໂນໂລຊີໃໝ່ໆໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ.

¬¬ ສ້ າ ງກິ ດ ຈະກໍ າ ທີ່ ເ ປັ ນ ປະໂຫຍດໃຫ້ ນັ ກ ສຶ ກ ສາໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ

ໃນປີ ນີ້ ມີ ສ ະຖາບັ ນ ການສຶ ກ ສາເຂົ້ າ ຮ່ ວ ມ ທັງໝົດ 5 ສະຖາບບັນຄື: ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງ ຊາດ (ຄະນະວິສະວະກຳສາດ ແລະ ຄະນະວິທະ

ກິດຈະກຳ “Android App Academy” ໃນປີທໍາອິດຂອງໂຄງການ “Tech Institute” ແມ່ ນ ອີ ງ ໃສ່ ຄ ວາມຕ້ ອ ງການຂອງຕະຫຼ າ ດທັ ງ ໃນລາວ ແລະ ທິ ດ ທາງທົ່ ວ ໂລກ ທີ່ ມີ ທ່ າ ອ່ ຽ ງ ຄ ວ າ ມ ຕ້ ອ ງ ກ າ ນ ດ້ າ ນ ອຸ ປ ະ ກ ອ ນ ມື ຖື ຫຼ າ ຍ ຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃນໂຄງການ “Tech Institute” ປີ ທໍ າ ອິ ດ ຈຶ່ ງ ຈັ ດ ໃຫ້ ມີ ກ ານແຂ່ ງ ຂັ ນ ແລະ ຝຶ ກ ອົບຮົມພິເສດ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ “Android App Academy” ເພື່ອໃຫ້ມີ ການຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດ ທະນາແອັບໂດຍຄົນລາວສູ່ສາກົນ ກິດຈະກຳ “Android App Academy” ແມ່ ນ ການຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ໃນໄລຍະສັ້ ນ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການພັ ດ ທະນາໂປຣແກຣມ ສຳລັ ບ ລະບົ ບ ປະຕິບັດການ Android ໃຫ້ນັກສຶກສາໄດ້ຮູ້ຈັກ ຂັ້ນຕອນໃນການພັດທະນາຕັ້ງແຕ່ພື້ນຖານ ໄປ ຈົນຮອດສາມາດສ້າງເປັນໂປຣແກຣມທີ່ສົມບູນ ພ້ອມທີ່ຈະສາມາດດາວໂຫຼດນໍາໄປໃຊ້ໄດ້.


9

issue 60 01-15 May

Page

COVER STORY

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ມາດຖານການຕັດສິນ ທີມທີຊະນະ ແລະ ລາງວັນທີ່ໄດ້ ໃນມາດຖານການຕັດສິນ App ດີເດັ່ນ ແມ່ນເພິ່ນໄດ້ກໍານົດໃນພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ “ຮ່ວມສ້າງ ແລະ ພັດທະນາແອັບກ່ຽວກັບການສຶກສາ, ວັດທະນາທຳ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວ” ການໃຫ້ຄະແນນ ໃນການຕັດສິນແມ່ນມີ 4 ມາດຖານຄື: ¬ ຄວາມຄິດສ້າງສັນ

35%

¬ ປະໂຫຍດໃນການນຳໃຊ້ 30% ¬ ຜົນຕອບຮັບຈາກສັງຄົມ

20%

¬ ຄວາມສົມບູນຂອງຜົນງານ 15% ທີມທີ່ສ້າງຜົນງານໄດ້ດີເດັ່ນຈະໄດ້ມີໂອກາດຝຶກງານທີ່ບໍລິສັດ Samsung ປະຈໍາປະເທດລາວ ເປັນໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ ພ້ອມໄດ້ຮັບ ເບ້ຍລ້ຽງຈາກບໍລິສັດ Samsung ແລະ ຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບລະບົບມືຖື ແລະ ທັກໂນໂລຍີໃໝ່ໆ. ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກກັບໂຄງການ “Tech Institute” ກັນໄປແລ້ວ ຕໍ່ໄປເຮົາຂໍແນະ ນໍາໃຫ້ຮູ້ຈັກກັບທີມທີ່ໄດ້ຮັບຊະນະເລີດ ຫຼືວ່າ ທີມທີ່ມີຜົນງານດີເດັ່ນໃນການສ້າງແອັບໃນລະບົບ Android ທີ່ຫາກໍ່ປະກາດຜົນກັນໄປໃນກາງເດືອນເມສາ 2014 ທີ່ຜ່ານມານີ້ເອງ. ກ່ອນອື່ນຢາກໃຫ້ນ້ອງໆແນະນຳຕົນເອງກັນກ່ອນ. 1. ທ້າວ ສອນມະນີ ແສງວິໄລ

ນັກສຶກສາປີທີ 3 ຈາກວິທະຍາໄລເຄວສ໌

2. ທ້າວ ສີມພະກອນ ເທບອຸທຸມ

ນັກສຶກສາປີທີ 3 ຈາກວິທະຍາໄລເຄວສ໌

3. ທ້າວ ວຽງໄຊ ສິງແກ້ວມະ

ນັກສຶກສາປີທີ 2 ຈາກວິທະຍາໄລເຄວສ໌

ນັ້ນກໍ່ແມ່ນຊື່ສຽງຮຽງນາມຂອງນັກສຶກສາ ຫຼືວ່າທີມທີ່ມີຜົນງານໃນການສ້າງແອັບດີເດັ່ນໃນໂຄງ ການ “Tech Institute”

ໄດ້ຫຍັງແດ່ຈາກປະສົບການການເຂົ້າຮ່ວມນໍາໂຄງການ “Tech Institute” ທັງສາມຄົນຕອບເປັນສຽງດຽວ ແລະ ເຫດຜົນດຽວກັນເລີຍວ່າ: ໂອກາດທີ່ໄດ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ ໄ ດ້ ເ ຂົ້ າ ຮ່ ວ ມໂຄງການດີ ໆ ແບບນີ້ ຫ າຈາກໃສບໍ່ ໄ ດ້ ອີ ກ ແລ້ ວ ແລະ ເປັ ນ ປະສົ ບ ການທີ່ ດີ ຫຼ າ ຍ ເພາະວ່າພວກເຮົາໄດ້ຮູ້ຈັກ, ໄດ້ຮຽນຮູ້ ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນການພັດທະນາແອັບເທິງມືຖືໃນ ລະບົບ Android ເຊິ່ງທຸກຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການນີ້ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບ ການຝຶກອົບຮົມໝົດທຸກຄົນ ແລະ ຄູຝຶກທີ່ມາໃຫ້ຄວາມຮູ້ແກ່ພວກເຮົາກໍ່ແມ່ນບຸກຄົນທີ່ມີປະສົບການກ່ຽວກັບການຝຶກອົບຮົມ ການພັດທະນາ ແອັບມືຖືໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດມາເປັນຜູ້ຝຶກໃຫ້. ພວກເຮົາເອງຈຶ່ງໄດ້ຮຽນຮູ້ຕັ້ງ ແຕ່ຂັ້ນພື້ນຖານ, ເຂົ້າໃຈຂັ້ນຕອນ ແລະ ວິທີການຕ່າງໆຂອງ ການພັດທະນາແອັບໃນມືຖື, ແນະ ນໍ າ ເຕັ ກນິ ກພິ ເ ສດຂອງການພັ ດທະນາແອັ ບຂັ້ ນສູ ງ ນອກນັ້ ນ, ພວກເຮົ າ ຍັ ງໄດ້ ຮ ຽນຮູ້ Coding ໃນການສ້າງແອັບເທິງມືຖື ຈົນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດສ້າງແອັບຂອງຕົນເອງຂຶ້ນມາໄດ້ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນແອັບດີເດັ່ນຂອງໂຄງການນີ້.


10

Page

issue 60 01-15 May

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ແອັບທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ແລະ ກ້າວຕໍ່ໄປ ທ້ າ ວ ວຽງໄຊ ຍິ້ ມ ຢ່ າ ງພາກພູ ມ ໃຈ ແລະ ກ່າວກັບທີມງານວາລະສານ 108 ອາຊີບວ່າ: ນ້ອງເອງຮູສ ້ ກ ຶ ດີໃຈຫຼາຍ ແລະ ພາກພູມໃຈທີໄ ່ ດ້ ສ້ າ ງແອັ ບ ເທິ ງ ມື ຖື ດ້ ວ ຍຕົ ນ ເອງ ຖື ວ່ າ ເປັ ນ ຜົ ນ ການທີພ ່ າກພູມໃຈຫຼາຍທີສ ່ ດ ຸ ເມືອ ່ ໄດ້ເຫັນແອັບ ທີ່ຕົນເອງສ້າງຂຶ້ນມາ ແລະ ມັນສາມາດໃຊ້ໄດ້ ແທ້ຍິ່ງຣູ້ສຶກພູມໃຈຫຼາຍຂຶ້ນ. ສໍາລັບແອັບທີ່ພວກນ້ອງສ້າງຂຶ້ນມານັ້ນມີ ຊື່ແອັບວ່າ “Lao Traffic Rule” ເຊິ່ງເປັນແອັບ ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຂອງການຈາລະຈອນຕາມ ທ້ ອ ງຖະໜົ ນ ເຊິ່ ງ ພາຍໃນແອັ ບ ນີ້ ກໍ່ ຈ ະບອກ ໃຫ້ ຣູ້ ຈັ ກ ກົ ດ ລະບຽບຕ່ າ ງໆ ແລະ ມີ ຮູ ບ ພາບ ຂອງປ້ າ ຍຈາລະຈອນທັ ງ ໝົ ດ ທີ່ ເ ຮົ າ ສາມາດເ ບິ່ງໄດ້ເທິງມືຖືໃນລະບົບ Android. ປະຈຸບັນ ແອັ ບ ດັ່ ງ ກ່ າ ວໄດ້ ສ້ າ ງສໍ າ ເລັ ດ ແລ້ ວ 90% ຮັ ບ ຮອງວ່າຈະສາມາດດາວໂຫຼດໄປໃຊ້ໄດ້ແທ້ໃນ ຊີວິດປະຈໍາວັນປະມານທ້າຍເດືອນພຶດສະພາ 2014 ນີ້. ສໍ າ ລັ ບ ການພັ ດ ທະນາແອັ ບ ຕໍ່ ໄ ປ ທ້ າ ວ ສີມພະກອນ ໄດ້ບອກຕື່ມວ່າ ພວກເຮົາຈະພັດ ທະນາແອັ ບ ທີ່ ສ້ າ ງຂຶ້ ນ ໂດຍຄົ ນ ລາວນີ້ ອ ອກ ມາອີກລຫຼາຍໆແອັບ ແລະ ສໍາລັບແອັບ “Lao Traffic Rule” ຈະມີການອັບເດດ

ໄປເລື້ ອ ຍໆ ແລະເຮັ ດ ໃຫ້ ມັ ນ ໜ້ າ ສົ ນ ໃຈຍິ່ ງ ຂຶ້ນອີກ ພ້ອມທັງຈະພັດທະນາໃຫ້ເປັນເກມໄດ້ ພ້ອມ ຄ້າຍກັບວ່າໃນເວລາທີ່ທ່ານຫຼິ້ນເກມຈາກ ແອັ ບ ນີ້ ກໍ່ ປ ຽບກັ ບ ວ່ າ ທ່ າ ນໄດ້ ໄ ປສອບເສັ ງ ໃບ ຂັບຂີພ ່ າກທິດສະດີ. (ສໍາລັບຜູຂ ້ ຽນເອງສໍາພາດ ໄປພ້ອມທັງຍິ້ມໄປດ້ວຍຄວາມພາກພູມໃຈໄປ ເພາະໄດ້ເຫັນວ່ານັກສຶກສາລາວ ຫຼືວ່າ ຄົນລາວ ເຮົ າ ເອງກໍ່ ມີ ຄ ວາມສາມາດບໍ່ ນ້ ອ ຍໜ້ າ ໃຜໃນ ໂລກຄື ກັ ນ ອີ ກ ຢ່ າ ງທັ ງ ເປັ ນ ຄວາມພາກພູ ມ ໃຈທີ່ວ່າມີແອັບເທິງມືຖືທີ່ເປັນພາສາລາວ ແລະ ສ້າງຂຶ້ນຈາກຄົນລາວຢ່າງແທ້ຈິງ) ກ້າວກັບມາຫາທ່ານປຣະພາດ ເພື່ອສອບຖາມ ເພິ່ນເປັນການປິດທ້າຍການສົນທະນາໃນມື້ນີ້. 108 ອາຊີ ບ : ຢາກຖາມ ທ່ າ ນ ປຣະພາດ ຕື່ມອີກວ່າໂຄງການ ນີ້ໃນຕໍ່ໜ້າຈະເປັນແນວໃດ? ທ່ານ ປຣະພາດ: ສໍາລັບໂຄງກ ານນີ້ ໃ ນປີ ຕໍ່ ໄ ປພວກເຮົ າ ກໍ່ ຍັ ງຈະມີການຈັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແຕ່ທາງເຮົາຈະມີໄດ້ມີກ ານປ່ ຽ ນຮູ ບ ແບບຂອງ ການຝຶກອົບຮົມ


11

issue 60 01-15 May

Page

COVER STORY

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ເຊິ່ງອາດຈະເປັນຫົວຂໍ້ອື່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຂອງ ການສ້າງແອັບແລ້ວ ນ້ອງໆນັກສຶກສາຜູ້ໃດສົນ ໃຈກໍ່ຕິດຕາມຂ່າວສານໂຄງການນີ້ໄດ້ທີ່ www.facebook.com/galaxylaos 108 ອາຊີບ: ສໍາລັບທາງບໍລິສັດ Samsung ໃນລາວເອງມີແຜນຮັບພະນັກງານເພີ່ມບໍ່ ແລະ ຕ້ອງມີທັກສະແນວໃດແດ່ ທ່ານ ປຣະພາດ: ສໍາລັບ Samsung ເອງກໍ່ ມີແຜນທີ່ຈະຮັບພະນັກງານເພີ່ມແນ່ນອນ ແລະ ທັ ກ ສະທີ່ ພ ວກເຮົ າ ຕ້ ອ ງການກໍ່ ແ ມ່ ນ ຕ້ ອ ງມີ Passion and Ownership. ບໍ ລິ ສັ ດ ມີ ລ ະ ບົ ບ ການຝື ກ ອົ ບ ຮົ ມ ທີ່ ດີ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ພ ະນັ ກ ງານ ຂອງພວກເຮົ າ ຢູ່ ແ ລ້ ວ ດັ່ ງ ນັ້ ນ ເລື່ ອ ງຂອງທັ ກ ສະການເຮັດວຽກນັນ ້ ແມ່ນພັດທະນາໄດ້ ບໍເ່ ປັນ ບັນຫາປານໃດ. ສິ່ງສໍາຄັນກວ່ານັ້ນຄື passion ຫຼືວ່າ ຄວາມກະຕືລືລົ້ນທີ່ຢາກຈະເຮັດຢາກຈະ ເປັນ ແລະ ອີກສິ່ງໜຶ່ງກໍ່ຄື ownership ຫຼືວ່າ ຄວາມເປັ ນ ເຈົ້ າ ຂອງເຊິ່ ງ ໝາຍເຖິ ງ ການເຮັ ດ ວຽກ ແລະ ປະພືດຕົນໃນໜ້າວຽກສະເໝືອນກັບ ເປັນຂອງຕົນເອງ. 108 ອາຊີບ: ມີສິງ່ ໃດທີຢ ່ າກຝາກເຖິງຜູອ ້ າ ່ ນວາ ລະສານ 108 ອາຊີບ ທ່ າ ນ ປຣະພາດ: ສໍ າ ລັ ບ ສິ່ ງ ທີ່ ຢ າກຝາກ ກໍ່ ຄົ ງ ຈະແມ່ ນ ເລື່ ອ ງຂອງການເຮັ ດ ວຽກທຸ ກ ມື້

ນີ້ທຸກຢ່າງແມ່ນມີການພັດທະນາຢ່າງກ້າວກະ

ທັ ງ ໝົ ດ ນີ້ ກໍ່ ແ ມ່ ນ ເລື່ ອ ງລາວທີ່ ດີ ໆ ທີ່ ທ າງ

ໂດດຫຼ າ ຍ ການເຮັ ດ ວຽກ ຫຼື ເຮັ ດ ສິ່ ງ ໃດກໍ ຕ າ

ທີ ມ ງານວາລະວານ 108 ອາຊີ ບ ນໍ າ ມາຝາກ

ມຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາໄປໃຫ້ທັນກັບໂລກ

ກັ ນ ສໍ າ ລັ ບ ໃຜທີ່ ສົ ນ ໃຈຢາກຮ່ ວ ມງານນໍ າ

ໃນປັດຈຸບນ ັ . ແຕ່ພາຍໃຕ້ເງືອ ່ ນໄຂການແຂ່ງຂັນ

ບໍລສ ິ ດ ັ Samsung Electronic ປະຈໍາປະເທດ

ກັນທີ່ສູງຂື້ນ ຍາດແຍ່ງເອົາຄວາມສໍາເລັດນັ້ນ

ລາວກໍ່ຕິດຕາມຕໍາແໜ່ງວຽກຂອງເພິ່ນໄດ້ເປັນ

ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຄິດວ່າ ການອ່ອນນ້ອມຖ່ອມຕົນ

ປະຈໍາທາງ

ຍັງຄົງເປັນສະເໜ່ ແລະ ຈະເປັນປັດໃຈສໍາຄັນ

www.108job.la ໄດ້ເດີ້.

ສູ່ ຄ ວາມສໍ າ ເລັ ດ . ເຊິ່ ງ ໃນຄົ ນ ລາວຍັ ງ ຄົ ງ ມີ ຢູ່ ເຕັມ ປ່ຽມ ດັ່ງນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຢາກເຫັນການ ເຮັ ດ ວຽກທີ່ ຍັ ງ ຄົ ງ ຮັ ກ ສາຄວາມອ່ ອ ນນ້ ອ ມ ປະນີ ປ ະນອມ ມີ ນໍ້ າ ໃຈ ສະແດງໄມຕີ ທີ່ ດີ ແຕ່ ກໍ່ ເ ສີ ມ ດ້ ວ ຍທັ ນ ສະໄໝຮັ ກ ສາລະບຽບວິ ໄ ນ ທີ່ ດີ ແລ້ ວ ເຮົ າ ປະສົ ບ ກັ ບ ຄວາມສໍ າ ເລັ ດ ຢ່ າ ງ ແນ່ນອນ.


12

Page

issue 60 01-15 May

CAREER ADVICE g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ພະນັ ກ ງານໂຮງແຮມທີ່ ຢູ່ ໃ ນພະ ແນກຕ້ ອ ນຮັ ບ ບໍ ລິ ກ ານ ຈະຕ້ ອ ງກ່ າ ວ ທັ ກ ທາຍແຂກໃນເວລາແຂກຍ່ າ ງເຂົ້ າ

,k]tpkf

ມາໃນໄລຍະ 1.5 ແມັດ ພ້ອມຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສົ ບ ສາຍຕາພາຍໃນ 10 ວິ ນ າທີ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ສະບາຍດີ” ພ້ອມຍົກມືນົບ ໃຫ້ຖກ ື ຕ້ອງຕາມຫຼກ ັ ການ, ນົບແບບລາວ ໂດຍໃນໂຮງແຮມລະດັ ບ ສູ ງ ຮວມເຖິ ງ

.odkodjk;

ຮ້ານອາຫານ ຫຼື ພັດຕະຄານຊັ້ນດີຈະໃຊ້

madmkpc0d

ໄດ້ຫາຼ ຍເທົາ່ ນັນ ້ ຫາກເປັນພັດຕະຄານ ຫຼື

ເຕັກນິກສ້າງຄວາມປະທັບໃຈດ້ວຍການ ກ່າວທັກທາຍສະບາຍດີແຂກ ຍິງ່ ໄປກວ່າ ນັ້ນພະນັກງານສາມາດຈົດຈໍາຊື່ແຂກໄດ້ ຫຼ າ ຍເທົ່ າ ໃດຍິ່ ງ ສ້ າ ງຄວາມປະທັ ບ ໃຈ ໂຮງແຮມທີ່ມີລູກຄ້າຊາວຕ່າງຊາດຫຼາຍ ກວ່າເປັນພາສາຂອງແຂກຕ່າງປະເທດ ຄົ ນ ນັ້ ນ ເຊັ່ ນ : ພາສາອັ ງ ກິ ດ , ຝຣັ່ ງ , ສະ ເປນ, ຢີປ ່ ນ ຸ່ , ຈີນ, ເກົາຫຼີ ແລະ ຄວນເວົາ້ ໃຫ້ ຖື ກ ຕ້ ອ ງຕາມຫຼັ ກ ການທັ ກ ທາຍຂອງ ພາສານັ້ນໆ.

ຂໍ້ຄວນລະວັງທີ່ຄວນຫຼີເວັ້ນ: ¬¬ ຫ້າມເອີ້ນຊື່ແຂກຜິດເດັດຂາດ ຫາກບໍ່ໝັ້ນໃຈ

¬¬ ບໍສ ່ ນ ົ ໃຈແຂກ ບໍທ ່ ກ ັ ທາຍແຂກໃຫ້ແຂກຢ່າງຫາ

¬¬ ໃຊ້ຄໍາພາສາອັງກິດທີ່ຈະສະແດງເຖິການຍົກ

ຊື່ລູກຄ້າຄວນກ່າວທັກທາຍ ສະບາຍດີ ແລະ

ໂຕະເອງ ຫຼື ທໍ າ ທ່ າ ເຮັ ດ ເປັ ນ ບໍ່ ເ ຫັ ນ ແຂກສະ

ຕົ ນ ສະເໝີ ກັ ບ ແຂກເຊັ່ ນ : Hi, Hello? ຫຼື

ຍົກມືນົບຕາມປົກກະຕິເທົ່ານັ້ນ.

ແດງທ່າທາງຢ້ານ ຫຼື ຫຼບ ົ ຫຼກ ີ ແຂກຕ່າງປະເທດ.

Good Morning Mr. ຊື່ໆ ໂດຍບໍ່ຖາມຊື່ແຂກ ເຊິ່ງອາດເກີດຈາກການຈື່ຊື່ແຂກບໍ່ໄດ້.

¬¬ ຢ່າກ່າວທັກທາຍເປັນພາສາຕ່າງປະເທດ ແລະ

¬¬ ໂບກມື ຫຼື ທໍາທ່າອໍແ ້ ອ້ແຂກສະແດງຄວາມເປັນ

ຕາມດ້ວຍການນົບແບບລາວ ເພາະເປັນການ

ກັ ນ ເອງກັ ບ ແຂກຫຼ າ ຍເກີ ນ ໄປກໍ່ ເ ປັ ນ ສິ່ ງ ທີ່ ບໍ່

¬¬ ການຮັບຮອງແຂກ ຫຼື ການໃຊ້ບໍລິການທີ່ໜ້າ

ຂັດກັນກັບທາງວັດທະນະທໍາ, ຖ້າຈະຍົກມືນົບ

ເໝາະສົ ມ ເພາະພະນັ ກ ງານບໍ່ ຄ ວນປະຕິ ບັ ດ

ປະທັບໃຈນັນ ້ ເລີມ ່ ຕົນ ້ ຈາກການສ້າງຄວາມປະ

ກໍຄ ່ ວນກ່າວທັກທາຍແບບລາວ ແຕ່ຖາ້ ຈະກ່າວ

ຕົນສະ ເໝີແຂກ.

ທັບໃຈຄັ້ງທໍາອິດດັ່ງພາສາອັງກິດທີ່ວ່າ: “You

ທັກທາຍເປັນພາສາຕ່າງປະເທດກໍ່ຄວນຕາມ ຈັບມືຕາມວັດທະນະທໍາຕາເວັນຕົກ.

only have one chance to make a good ¬¬ ທັ ກ ທາຍແຂກດ້ ວ ຍສຽງແພ່ ວ ເບົ າ ອາດເຮັ ດ

first impression” ວຽກບໍລິການທີ່ດີຄືການ

ໃຫ້ ແ ຂກບໍ່ ໄດ້ ຍິ ນ ຫຼື ຮ້ ອງແຮງທັ ກທາຍຈາກ

ສ້ າ ງຄວາມປະທັ ບ ໃຈຄັ້ ງ ທໍ າ ອິ ດ ທີ່ ພົ ບ ດັ່ ງ ນັ້ ນ

¬¬ ຢ່າງໃດກໍດ ່ ີ ການທີຊ ່ າວຕ່າງຊາດມາທ່ຽວເມືອງ

ໄລຍະໄກອາດເຮັ ດ ໃຫ້ ແ ຂກຕົ ກ ໃຈ ບາງຄັ້ ງ

ຄວນເລີ່ ມ ຈາກການກ່ າ ວທັ ກ ທາຍຢ່ າ ງຖື ກ

ລາວເຂົ້າຮ້ານອາຫານລາວພວກເຂົາມີຄວາມ

ອາດເປັນການຮ້ອງຂ້າມຫົວແຂກຄົນອື່ນເຊິ່ງ

ຕ້ອງພ້ອມດ້ວຍຮອຍຍິ້ມທີ່ງາມຕາແບບລາວ.

ຕ້ອງການໃນການຕ້ອນຮັບແບບລາວໆ ແລະ

ເປັນມາລະຍາດທີ່ບໍ່ເໝາະສົມ.

ການທັກທາຍແບບລາວແທ້ຫຼາຍກວ່າ.


14

ບແ� // Mining

www.108job.la

[=]ydko.s,j0v' Unitel + 108JOB Ia[0jk;;Pdmao.9fh;p[=]ydko

108JOB SMS Alert

Presented by:

s,;f !

1 1 0 8

s,;f @

1 #

1 1 0 8

s,;f #

2 #

1 1 0 8

s,;f $

3 #

1 1 0 8

s,;f &

4 #

1 1 0 8

s,;f *

5 #

1 1 0 8

6 #


01 - 15 ພຶດສະພາ 2014

ໂ�ງແ�ມ & ຮານອາຫານ // Hotel & Restaurant

15


16

Page

issue 60 01-15 May

CAREER ADVICE g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ໄລ

ຍະເວລາແຫ່ ງ ການສໍ າ ພາດງານ ເປັ ນ ໄລຍະເວລາ ແຫ່ ງ ຄວາມທ້ າ ທ້ າ ຍຍາກຫຼ າ ຍສໍ າ ລັ ບ ຜູ້ ຫ າວຽກຈະ

ຕອບຄໍາຖາມແບບໃດໃຫ້ຜູ້ສໍາພາດວຽກປະທັບໃຈແລະ ໄດ້ວຽກ ໃນທີ່ ສຸ ດ . ນອກຈາກຄໍ າ ຖາມພື້ ນ ຖານທີ່ ມັ ກ ຈະຖື ກ ຖາມຢູ່ ສ ະ ເໝີ ເ ຊັ່ ນ : ເລົ່ າ ປະຫວັ ດ ຂອງທ່ າ ນໃຫ້ ກໍ າ ມະການໄດ້ ຮູ້ ຈັ ກ ທ່ າ ນ ຫຼາຍຂື້ນ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງມາສະໝັກວຽກກັບບໍລິສັດເຮົາ ແລ້ວ ທ່ າ ນຄິ ດ ວ່ າ ແມ່ ນ ຫຍັ ງ ຄື ຄຸ ນ ສົ ມ ບັ ດ ພິ ເ ສດທີ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ທ່ າ ນເໜາະ ສົມກັບ ວຽກນີ້ ທ່ານອາດຈະພົບກັບຄໍາຖາມທີ່ຍາກທີ່ສຸດ ເຊິ່ງທ່ານ ຈະກຽມໂຕມາຢ່າງດີເພື່ອທີ່ຈະສາມາດຕອບຄໍາຖາມໄດ້ຢ່າງສະ ຫຼາດກັບ 10 ຕົວຢ່າງຂອງຄໍາຖາມທີ່ຕອບຍາກທີ່ສຸດ ເຊິ່ງພວກເຮົາ ຮວບຮວມມາໃຫ້ທ່ານດັ່ງນີ້:

Q3 : ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຄວນເລືອກ ທ່ າ ນແທນທີ່ ຈ ະເລື ອ ກຜູ້ ສ ະໝັ ກ ຄົ ນ ອື່ນໆ? A: ດ້ ວ ຍການທີ່ ທ່ າ ນບໍ່ ມີ ປ ະສົ ບ ການເລື່ ອ ງ ການເຮັ ດ ວຽກມາກ່ ອ ນທ່ າ ນຈຶ່ ງ ມີ ຄ ວາມພ້ ອ ມ ຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຫາປະສົບການໃໝ່ໆ ທ່ານມີຄວາມ

Q1: ເປັ ນ ຫຍັ ງ ທ່ າ ນຈຶ່ ງ ບໍ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ຜົ ນ

Q2: ເປັ ນ ຫຍັ ງ ເຈົ້ າ ຄື ບໍ່ ຫ າວຽກພິ ເ ສດ

ກະຕືລືລົ້ນ ແລະ ມີຄວາມສົນໃຈຫຼາຍຕໍ່ວຽກງານ

ການຮຽນໄດ້ດີກວ່ານີ້?

ເຮັດໃນຊ່ວງປິດພາກຮຽນ?

ນີ້ ທ່ າ ນຈຶ່ ງ ນໍ າ ເອົ າ ປະສົ ບ ການຈາກການຮຽນ,

A: ສໍ າ ລັ ບ ຄໍ າ ຖາມນີ້ ຄ ວນຕອບໃຫ້ ຜູ້ ສໍ າ ພາດ

A: ເຮົ າ ຄິ ດ ວ່ າ ປະສົ ບ ການສາມາດເກັ ບ ກ່ ຽ ວ

ການເຮັດບົດລາຍງານເປັນກຸ່ມ,ການເຮັດກິດຈະ

ເຫັນວ່າ ຜົນການຮຽນບໍ່ແມ່ນຈຸດດ້ອຍຂອງເຮົາ

ໄດ້ ຫຼ າ ຍທາງເຊັ່ ນ ກັ ນ ເຮົ າ ເລື ອ ກທີ່ ຈ ະເຮັ ດ ກິ ດ

ກໍ າ ຕ່ າ ງໆ ທັ ງ ໃນຄະນະ ຫຼື ນອກຄະນະ ແລະ

ເຖິງວ່າເຮົາຈະຮຽນບໍ່ເກັ່ ງ ແຕ່ ເ ຮົ າ ມີ ຄຸ ນສົ ມບັ ດ

ຈະກໍ າ ໃນມະຫາວິ ທ ະຍາໄລ ໂດຍເປັ ນ ສະມະ

ນອກມະຫາວິທະຍາໄລ ຮວມເຖິງການຝຶກງານ

ດ້ າ ນອື່ ນ ທີ່ ຄິ ດ ວ່ າ ສາມາດທົ ດ ແທນກັ ນ ໄດ້ ເ ຮົ າ

ຊິ ກ ກຸ່ ມ ພັ ດ ທະນາຊົ ນ ນະບົ ດ ເພາະເຮົ າ ຮຽນ

ມາໃຊ້ເພື່ອຕົວຢ່າງທັກສະຕ່າງໆທີ່ທ່ານມີເຊັ່ນ:

ຄິດວ່າຜົນການຮຽນບໍ່ແມ່ນຄໍາຕອບຂອງທຸກສິ່ງ,

ຮູທ ້ ີຈ ່ ະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຄົນອືນ ່ ໃນແງ່ຂອງການ

ທັ ກ ສະໃນການສື່ ສ ານ, ທັ ກ ສະໃນການເຮັ ດ

ຊີ ວິ ດ ໃ ນ ມ ະ ຫ າ ວິ ທ ະ ຍ າ ໄ ລ ຍັ ງ ມີ ຫຼ າ ຍ ສິ່ ງ ທີ່

ສື່ສານເປັນການເປີດຮັບຄວາມເຫັນ, ການເຮັດ

ວຽກເປັນທີມ, ທັກສະໃນການແກ້ບັນຫາ, ຄວາມ

ໜ້າຄົ້ນຫາ ແລະ ຮຽນຮູ້ ເຮົາຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເຮັດ

ວຽກເປັນທີມ ແລະ ການຕັດສິນໃຈເປັນຕົ້ນ ອີກ

ສາມາດໃນການຄິດລິ ເລີ້ມ, ຄວາມສາມາດໃນ

ກິດຈະກໍາຄວບຄູ່ໄປກັບການຮຽນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້

ທັ ງ ເຮົ າ ຍັ ງ ໄດ້ ຮູ້ ຈັ ກ ຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບທັ ງ ຕົ ນ

ການບໍລິຫານຈັດການ ແລະ ຄວາມສາມາດໃນ

ທ່ານໄດ້ພບ ົ ຄົນຫຼາຍປະເພດ, ໄດ້ຮຽນຮູສ ້ ິງ່ ຕ່າງໆ

ເອງ ແລະ ກໍ່ສັງຄົມທີ່ເຮົາຢູ່, ປະສົບການເຫຼົ່ານີ້

ການປັ ບ ໂຕເຊິ່ ງ ທັ ກ ສະເຫຼົ່ າ ນີ້ ມີ ຄ ວາມສໍ າ ຄັ ນ

ທີ່ຢູ່ນອກຕໍາລາຮຽນ ເຊິ່ງເຮົາສາມາດມາປັບໃຊ້

ບໍ່ອາດປະເມີນຄ່າເປັນເງິນໄດ້ ແຕ່ເຮົາເຊື່ອໜັ່ນ

ແລະ ຈໍ າ ເປັ ນ ຢ່ າ ງ ຍິ່ ງ ຕໍ່ ກ ານເຮັ ດ ວຽກຈຶ່ ງ ເຮັ ດ

ໃນຊີວິດການເຮັດວຽກໄດ້.

ວ່າທັກສະຕ່າງໆທີ່ເຮົາໄດ້ຈາກການເຮັດກິດຈະ

ໃຫ້ ໝັ້ ນ ໃຈວ່ າ ທ່ າ ນມີ ຄ ວາມເໜາະສົ ມ ແລະ

ກໍ າ ຈະຊ່ ວ ຍໃຫ້ ເ ຮົ າ ມີ ຄ ວາມພ້ ອ ມສໍ າ ລັ ບ ຊີ ວິ ດ

ສາມາດເຮັດວຽກນີ້ໄດ້ເປັນຢ່າງດີ.

ການເຮັດວຽກໃນອານາຄົດ.


17

Page

issue 60 01-15 May

CAREER ADVICE g]njv’3fpG mu,[aookmydko

Q4 : ຖ້ າ ບໍ ລິ ສັ ດ ຂອງເຮົ າ ແລະ ບໍ ລິ

ຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບມາເປັນເຫດຜົນຫຼາຍ

ມອງຂອງທ່ານເພີ່ມຕື່ມລົງໄປບົນພື້ນຖານຂອງເ

ສັ ດ ຄູ່ ແ ຂ່ ງ ຂອງເຮົ າ ຮັ ບ ທ່ າ ນເຂົ້ າ ເຮັ ດ

ກວ່ າ ການເວົ້ າ ວ່ າ ທ່ າ ນບໍ່ ເ ພິ່ ງ ພໍ ໃ ຈໃນຄ່ າ ຕອບ

ຫດ ແລະ ຜົນ ພ້ອມທັງຍໍ້າວ່າທ່ານເຊື່ອວ່າການ

ວຽກໃນເວລາດຽວກັ ນ ທ່ າ ນຈະເລື ອ ກ

ແທນ ໂດຍເນັ້ນວ່າທ່ານໄດ້ພິຈາລະນາຢ່າງຮອບ

ເຮັດວຽກເປັນທີມຈະເຮັດໃຫ້ມຄ ີ ວາມເຫັນທີແ ່ ຕກ

ເຮັ ດ ວຽກກັ ບ ບ່ ອ ນໃດ (ໃນຂະນະທີ່ ທັ ງ

ຄອບຈົນໝັ້ນໃຈວ່າຄວນຈະຊອກວຽກບ່ອນໃດ

ຕ່າງຈຶ່ງຈະເກີດແນວຄິດສ້າງສັ້ນຂື້ນ.

02ບໍລິສັດຢູ່ໃນຖານະເທົ່າທ່ຽມກັນ)

ເຊິ່ ງ ທ່ າ ນເຊື່ ອ ວ່ າ ບໍ ລິ ສັ ດ ທີ່ ທ່ າ ນສະໝັ ກ ຢູ່ ໃ ຫ້

A: ຄໍາຖາມນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ໃຫ້ທ່ານສະແດງຄວາມ

ໂອກາດພະນັກງານໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ກ້າວໜ້າ

Q9 : ທ່ານມີວິທີຈັດການກັບຄວາມກົດ

ຈິ່ງໃຈຕໍ່ບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນ ທ່ານຍັງຕ້ອງມີຄວາມຮູ້

ໃນອາຊີບຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງການ.

ດັນໄດ້ແບບໃດ ?

ກ່ຽວກັບທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດຄູ່ແຂ່ງນໍາອີກ ແບບ

A:

ວິ ທີ່ ໜຶ່ ງ ທີ່ ໄ ດ້ ຜົ ນ ດີ ຄື ກ ານຕັ້ ງ ສະຕິ , ບໍ່

Q7: ທ່ານຮຽນຈົບມາຊອກຫຼາຍເດືອນ

ຮ້ ອ ນຮົ ນ ໄປກັ ບ ສິ່ ງ ທີ່ ມ າກົ ດ ດັ ນ ໃຫ້ ເ ກີ ດ ຄວາມ

ແລ້ວ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຍັງຫາວຽກເຮັດ

ຄ້ຽດ ແຕ່ຄວນຄິດວ່າຄວາມກົດດັນເປັນພຽງພະ

ກາດໃຫ້ທາ ່ ນໃດ້ຮຽນຮູ້ ພັດທະນາຄວາມສາມາດ

ບໍ່ໄດ້

ລັງງານທີ່ຈະນໍາໄປພັດທະນາສ້າງສັນງານຕ່າງໆ

ຮວມເຖິງການມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນອາຊີບການ

A: ທ່ານບໍແ ່ ມ່ນຄົນເລືອກວຽກ ແຕ່ທາ່ ນກໍາລັງຄົນ ້

ຕະຫຼ ອ ດຈົ ນ ພັັ ກ ດັ ນ ໃຫ້ ໂ ຕທ່ າ ນກ້ າ ວຂ້ າ ມຜ່ າ ນ

ງານໃນອານາຄົດເປັນອັນທີ່ສໍາຄັນ.

ຫາວຽກທີ່ທ່ານສົນໃຈ ແລະ ເໜາະກັບຕົວທ່ານ

ອຸປະສັກຕ່າງໆໄປສູ່ຄວາມສໍາເລັດໃຫ້ໄດ້ພ້ອມ

ແທ້ໆ ເຊິ່ງໃນໄລຍະເວລາທີ່ຜ່ານມາທ່ານໄດ້ມີ

ຍົກຕົວຢ່າງວິທີຈັດການກັບຄວາມກົດດັນທີ່ເກີດ

Q5 : ທ່ານຕ້ອງການເງິນເດືອນເທົາ ່ ໃດ ?

ໂອກາດໃນການສໍາພາດວຽກແດ່ແລ້ວ ແຕ່ທ່ານ

ຂຶ້ ນ ໃນການຮຽນຂອງທ່ າ ນເຊັ່ ນ ການລໍ າ ດັ ບ

A: ໃນຖານະທີ່ ທ່ າ ນເປັ ນ ບັ ນ ດິ ດ ຈົ ບ ໃໝ່ ແລະ

ຍັ ງ ບໍ່ ໄ ດ້ ຕົ ກ ລົ ງ ໃຈກັ ບ ບ່ ອ ນໃດເພາະຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ

ສີງ່ ທີຕ ່ ອ ້ ງເຮັດກ່ອນ ຫຼື ຫຼງັ ໃນກໍລະນີຕອ ້ ງສົງ່ ວຽກ

ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ມີ ປ ະສົ ບ ການໃນການເຮັ ດ ວຽກ ທ່ າ ນ

ໄດ້ພບ ົ ວຽກທີເ່ ໜາະສົມກັບໂຕທ່ານ ແລະ ທີທ ່ າ່ ນ

ພ້ອມໆກັນຫຼາຍວິຊາ.

ອາດຈະໃຫ້ບໍລິສັດພິຈາລະນາເງິນເດືອນໃນອັດ

ສະໝັກ ວຽກບ່ອນນີ້ເພາະວ່າເປັນບ່ອນທີ່ຢາກ

ຕາປົກກະຕິຂອງຕະຫຼາດແຮງງານທີ່ຈ່າຍໃຫ້ກັບ

ເຮັດ ແລະ ຄິດວ່າເຮັດໄດ້ດີ.

ໃດກໍ່ດີການເລືອກວ່າຈະເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດໃດ ນັ້ນ ຄວນຈະພິຈາລະນາຈາກບໍລິສັດທີ່ເປີດໂອ

ນັ ກ ສຶ ກ ສາຈົ ບ ໃໝ່ ໃ ນແຕ່ ລ ະສາຍອາຊີ ບ ແລະ

Q10 : ຈຸດດ້ອຍທີ່ສຸດຂອງທ່ານ ແມ່ນຫຍັງ?

Q8 : ທ່ານຈະບອກນາຍຈ້າງ ຫຼື ບໍວ ່ າ່ ທ່ານ

A: ໃນຂໍ້ ນີ້ ທ່ າ ນຄວນບອກຈຸ ດ ດ້ ອ ຍເປັ ນ ຈຸ ດ

ນາຍຈ້າງພິຈາລະນາເງິນເດືອນໃຫ້ທ່ານອີກຄັ້ງ

ມີມູມມອງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນ

ແຂງຂອງໂຕເອງ ໂດຍການບອກກ່ າ ວຂໍ້ ດ້ ອ ຍ

ເມື່ອພົ້ນໄລຍະການທົດສອບວຽກ.

A: ແນ່ ນ ອນທ່ າ ນຄວນມີ ກ ານແລກປ່ ຽ ນຄວາມ

ຂອງທ່ານທີ່ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ:

ຄິດເຫັນໃນທາງສ້າງສັນ ຫຼັງຈາກນາຍຈ້າງເວົ້າ

ທ່ າ ນເປັ ນ ຄົ ນ ຂີ້ ລື ມ ດັ່ ງ ນັ້ ນ ເວລາຈະເຮັ ດ ຫຍັ ງ

Q6: ທ່ານຫາກໍ່ຮຽນຈົບ ເປັນຫຍັງທ່ານ

ຈົບທ່ານສາມາດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນໄດ້ ໂດຍ

ທ່ າ ນມັ ກ ຈະກວດເບິ່ ງ ຄື ນ ຫລາຍໆຮອບ ເພື່ ອ

ຈຶ່ງອອກຈາກວຽກທີ່ຫາກໍ່ເຮັດໄດ້ບໍ່ດົນ

ເລີ້ ມ ວ່ າ ທ່ າ ນເຫັ ນ ພ້ ອ ມກັ ບ ຄວາມຄິ ດ ຂອງເຂົ າ

ບໍໃ່ ຫ້ເກີດຄວາມຜິດພາດຂືນ ້ ເຊິງ່ ຈະເຮັດໃຫ້ ວຽກ

A: ຄວນຍົ ກ ເອົ າ ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ ແລະ

ແຕ່ວ່າເບິ່ງອີກມູມໜື່ງຈະພົບວ່າມີບາງຢ່າງທີ່ໜ້າ

ທີ່ ເ ຮັ ດ ອອກມາມີ ຄ ວາມຖື ກ ຕ້ ອ ງຫລາຍຍິ່ ງ ໆ

ໂອກາດໃນການພັດທະນາ ຄວາມສາມາດເພື່ອ

ສົນໃຈເຊັ່ນກັນ ຈາກນັ້ນທ່ານກໍ່ອະທິບາຍມູມ

ຂື້ນໄປອີກ.

ເມື່ ອ ໃດທີ່ ທ່ າ ນເຮັ ດ ວຽກຈົ ນ ເປັ ນ ທີ່ ພໍ ໃ ຈກໍ່ ຂໍ ໃ ຫ້


18

Page

issue 60 01-15 May

Did You Know? g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ໃນອານາຄົ ດ ຂ້ າ ງໜ້ າ ສັ ງ ຄົ ມ ບ້ າ ນ ເຮົ າ ກໍ່ ຈ ະກາຍເປັ ນ ສັ ງ ຄົ ມ ຜູ້ ສູ ງ ອາຍຸ ຄື ກັນກັບປະເທດອື່ນ ສວນທາງກັບອັດຕາ ການເກີ ດ ທີ່ ມີ ແ ນວໂນ້ ມ ຫຼຸ ດ ລົ ງ ເນື່ ອ ງ ຈາກຜູ້ ຍິ ງ ໃນຍຸ ກ ໃໝ່ ເ ປັ ນ Working women ຫຼາຍຂຶນ ້ , ສົນໃຈເຮືອ ່ ງການເຮັດ ວຽກຫຼ າ ຍກວ່ າ ຈະຄິ ດ ມີ ຄ ອບຄົ ວ ໃນ ເມື ອ ງໃຫຍ່ ຈຶ່ ງ ເຕັ ມ ໄປດ້ ວ ຍສາວໂສດ ຈຳນວນຫຼ ວ ງຫຼ າ ຍ ນີ້ ເ ປັ ນ ສາເຫດໜຶ່ ງ ທີ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ໂ ຄງສ້ າ ງຂອງປະຊາກອນ

ແຕ່ ຄ ວາມຈິ ງ ແລ້ ວ ໂຄງສ້ າ ງຂອງສັ ງ ຄົ ມ ມີ ການປ່ຽນແປງມາຕະຫຼອດ ທຸກຍຸກທຸກສະໄໝຢູ່ ແລ້ວ ຂຶນ ້ ຢູກ ່ ບ ັ ສະຖານະການທາງການ ເມືອງ, ສັງ ຄົມ ແລະ ເສດຖະກິດໃນຊ່ວງນັ້ນໆ ທີ່ເປັນໂຕກະ ຕຸນ ້ ໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງ ແລະ ຄົນໃນແຕ່ລະຍຸກ ແຕ່ ລ ະສະໄໝ ກໍ່ ຈ ະມີ ພຶ ຕິ ກ ຳ, ຄວາມຄິ ດ , ທັ ດ ສະນະຄະຕິ, ການດຳລົງຊີວິດ, ຄວາມຮູ້ຄວາມ ສາມາດ, ຄ່ານິຍົມ ແລະ ການບໍລິຫານຈັດການ ທີ່ແຕກຕ່າງ ກັນໄປ ດັ່ງນັ້ນ ທາງປະເທດສະຫະ ລັດ ອາເມລິກາ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດແບ່ງກຸ່ມຄົນອອກເປັນ ລຸ້ນ ມີທັງໝົດ 8 ລຸ້ນ, ຫຼື ເອີ້ນວ່າ Generation (ຈີເນີເລຊັ້ນ) ຕັ້ງແຕ່ອາດີດຈົນເຖິງປະຈຸບັນເຊິ່ງ ກົດເກນການຈັດແບ່ງລຸ້ນນີ້ ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມ ແລະ ນຳໃຊ້ໃນທົ່ວໂລກນຳອີກ.

ຄ່ອຍໆປ່ຽນແປງໄປ ແລະ ໃນອານາຄົດ

ຕໍໄ ່ ປເຮົາຈະມາເບິງ່ ນຳກັນວ່າ ຄອບຄົວ, ຄົນ

ພວກເຮົາອາດຈະປະສົບກັບປັນຫາຂາດ

ອ້ອມຂ້າງຂອງທ່ານ ແລະ ໂຕທ່ານເອງຢູ່ໃນລຸ້ນ

ແຄນແຮງງານກໍ່ເປັນໄດ້.

ໃດ, ແລະ ມີອຸປະນິໃສຄ້າຍໆກັບຂໍ້ມູນຕໍ່ໄປນີ້ບໍ່.


19

issue 60 01-15 MAY

Page

Did You Know?

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

1. Lost Generation (ຄົນທີເກີດປີ ຄ.ສ 1883-1900) ເປັນສະໄຫມສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ I ປັດຈຸບັນ ຄົນກຸ່ມນີ້ໄດ້ເສຍຊີວິດໄປໝົດແລ້ວ.

2. Greatest Generation (ຄົນທີເກີດປີ ຄ.ສ 1901-1924) ຄືຍຸກກ່ອນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ II ເປັນຍຸກໃນ ການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ ຜູ້ຄົນໃນ ສະໄຫມນັ້ນຈະມີຄວາມເປັນທາງການສູງ.

3. Silent Generation (ຄົນທີເກີດປີ ຄ.ສ 1925-1945) ເປັນໄລຍະສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ II ພໍດີ ຄົນສະ ໄຫມນີ້ ເ ປັ ນ ຄົ ນ ທີ່ ມີ ຄ ວາມຈົ ງ ຮັ ກ ພັ ກ ດີ ຕໍ່ ນ າຍ ຈ້າງແລະ ປະເທດຊາດສູງ ຜູຍ ້ ງິ ເລີມ ້ ອອກມາເຮັດ ວຽກນອກບ້ານຫຼາຍຂຶ້ນ.

4.Baby Boomer (ຄົນທີເກີດປີ ຄ.ສ 1946-1964) ສະໄຫມສິ້ນສຸດສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ່ II ຄົນສະ ໄໝນີ້ຄືຄົນທີ່ມີອາຍຸຕັ້ງແຕ່ 49 ປີຂຶ້ນໄປ ເປັນຄົນ ທີ່ມີຊີວິດເພື່ອການເຮັດວຽກ, ປະຫຍັດ, ອົດອອມ ແລະ ຮອບຄອບ.

5. Generation-X (ຄົນທີເກີດປີ ຄ.ສ 1965-1979) ເປັນສະໄຫມທີ່ໂລກມີຄວາມຮັ່ງມີແລ້ວ ເປັນ ຄົນທີ່ປະຈຸບັນຢູ່ໃນໄລຍະເຮັດວຽກ ຈະເຕີບໃຫຍ່ ມາພ້ ອ ມກັ ນ ກັ ບ ວີ ດີ ໂ ອເກມ, ຄອມພິ ວ ເຕີ ,

ເພງ Hip Hopແລະ ບາງຄົນກໍ່ຍັງທັນທີ່ຈະໄດ້ ເບິ່ ງ ໂທລະພາບທີ່ ເ ປັ ນ ຈໍ ຂ າວດຳ, ມັ ກ ຫຍັ ງ ທີ່ ງ່ າ ຍໆ ບໍ່ ຕ້ ອ ງເປັ ນ ທາງການ,ເປັ ນ ໂຕຂອງໂຕ ເອງສູງ ແລະ ມີຄວາມ ຄິດສ້າງສັນ.

6. Generation-Y (ຄົນທີເກີດປີ ຄ.ສ 1980-1997) ເປັນສະໄຫມທີ່ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ອິນເຕີ ເນັດຈະເລີນກ້າວໜ້າ ຄົນຈໍາພວກນີ້ມັກເຮັດວຽກ ທາງດ້ານໄອທີ, ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ ແລະ ສາ ມາດເຮັດຫຍັງຫຼາຍໆຢ່າງພ້ອມກັນໃນເວລາດຽວ ກັ ນ , ເປັ ນ ຄົ ນ ເບິ່ ງ ໂລກໃນແງ່ ດີ ແ ຕ່ ມີ ຄ ວາມອົ ດ ທົນບໍ່ສູງ.

7. Generation-Z (ຄົນທີເກີດປີ ຄ.ສ 1997 ຂຶ້ນໄປ) ຄືກຸມ ່ ຂອງເດັກນ້ອຍ ຈະເປັນກຸມ ່ ທີເ່ ຕີບໃຫຍ່ ມາພ້ອມກັບສິງ່ ອຳນວຍຄວາມສະດວກຫຼາຍຢ່າງ ທີຢ ່ ູແ ່ ວດລ້ອມ, ມີຄວາມສາມາດໃນການໃຊ້ເຄືອ ່ ງ ເຕັກໂນໂລຊີຕ່າງໆ ແລະ ຮຽນຮູ້ໄດ້ໄວ.

8. Generation-C ຄື ກຸ່ ມ ຄົ ນ ສະໄຫມໃຫມ່ ທີ່ ບໍ່ ໄ ດ້ ແ ບ່ ງ ຕາມ ອາຍຸຄື 7 Generation (ສະໄຫມ) ແຕ່ຈດ ັ ກຸມ ່ ຕາມ ພຶ ດ ຕິ ກໍ າ ການໃຊ້ ໂ ທລະສັ ບ ມື ຖື , ອິ ນ ເຕີ ເ ນັ ດ ແລະ Social Network, ມີ ພຶ ດ ຕິ ກ ຳເສບຕິ ດ ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ແບ່ງປັນໄດ້ຕະຫລອດເວລາ.


lk,kf8afgvqk-yholj;o76xJv’grnjvgvqkwxgxaolj;os]5fwfh Cut these COUPON for discount upon the stated conditions


1kdwfh;Pd.\j c8j[j=,ug;]k -vd

21

.-h[=]ydko !!W) 0v' UNITEL saogfjD

-vd;Pd,kgxaogfnvo]t Page ,uc8j;Pd[=j4Start nd.9F 1kdgIa f;Pdwvmu up Advice g]njv’3fpG mu,[aookmydko ,uc8j;Pd0a[]qf issue 58 01-15 Apirl

[=j8hv'-vdF [=j8hv'skF g]nvd;Pdwfh 8k,.9F Ia[0jk;;Pdwfhm5d,nh zjko,n4n

Presented by:

s,;f !

1 1 0 8

s,;f @

1 #

1 1 0 8

s,;f #

2 #

1 1 0 8

s,;f $

3 #

1 1 0 8

s,;f &

4 #

1 1 0 8

s,;f *

5 #

1 1 0 8

6 #


Get Latest Job Information

Update

Daily

Instant Feed to

Social Network


108JOB Magazine Issue60  

The First & Only Job and Career Development Magazine for Young Professionals and Entrepreneurs in Laos. Out every 15 days. Back issues avail...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you