Page 1

16 - 30

ລາຄາ: 5000 ກີ ບ

rt9yd 2013

lt[a[

49

Ihvpcxfvk-u[

16-22 ພະຈິກ 23-30 ພະຈິກ

rP'c8 200du[/,nh gmqkoahoF 0=h,6ogruj,g8u,3mG030 5709961

1108 SMS JOB Alert

ຊອກວຽກຜ່ານມືຖືດ້ວຍ

ry,

ON lqj'wx1108

ສະເພາະ

AT&T

mk'g]nvd.s,j0v'lnj3m]trk[]k;

Coupon Inside

%OFF

“Passion for Great Products”


49

Issue 16-30 Nov. 2013

Editor’s Note ສະບາຍດີທານຜູອານທຮ�ກແ�ງ ເ�ັນຈ�ງໃ� ແ�ງແ�ງດີບ. ສ�ລ�ບຜູຢ  ູວ  ຽງໄ�ພາກ�ນໄ�ທຽວບຸນ ທາດວງຢູບ  ?  ສະບັ ບ ນີ້ ບົ ດ ສໍ າ ພາດເດັ ດ ໆມາອີ ກ ແລ້ ວ ເຮົ າ ໄດ້ ຮັ ບ ກຽດຈາກທ່ າ ນ ຫົ ງ ຄໍ າ ສຸ ວັ ນ ນະວົ ງ ຜູ້ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ທັ ງ ເປັ ນ ຜູ້ ບໍ ລິ ຫ ານສູ ງ ສຸ ດ ຂອງທີ ວີ ລ າວ (TVLAO)

g]njv'9kdxqd Cover Story

ມາເລົ່ າ ສູ່ ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນໄດ້ ຮູ້ ເ ຖິ ງ ຄວາມເປັ ນ ມາ ແລະ ວິ ໄ ສທັ ດ ຂອງສະຖານີ ທີ່ ໄ ດ້

08

ສ້ າ ງທາງເລື ອ ກໃໝ່ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ວົ ງ ການໂທລະພາບບ້ າ ນເຮົ າ . ສໍ າ ລັ ບ ຜູ້ ປ ະກອບການ ທານໃ�ທຢາກຟ�ງເ�ັດລ�ບການປະກອບກິດຈະການເ�ນກມີຄ�ແ�ະນ�ທໜາສ�ນ ໃ�າຍມາແ�ງປ�ນ.

TVLAO ທາງເ�ືອກໃ�ຂອງສໂ�ລະພາບລາວ

g7af]a[Ia[;Pd Career Advice

ສ�ລ�ບທານທສ�ນໃ�ການວາງແ�ນອາຊີບຂອງຕ�ນເ�ງ ໃ�ຄໍລ�ເ�ັດລ�ບຮ�ບ

16

ວຽກເ�ົາມີເ�ອງລາວຂອງ career path ມາລ�ມສູຟ�ງ ດວຍຄວາມ��ງວາທານຜູອານ

Career path ຫາຂຄິດ ວາງແ�ນເ�ນທາງອາຊີບ

ຈະເ�ົາໄ�ນ�ໃ�ໃ�ເ�ີດປະໂ�ດກ�ບການ ວາງແ�ນເ�ນທາງອາຊີບຂອງຕ�ນເ�ງ. ຕາມກະແ�AECໜອຍໜງ ຫາກທານໃ�ສ�ນໃ�ຢາກເ�ີນທາງໄ� ປະເ�ດອາ ຊຽນທານອາດຈະຢາກຮູຈ  ກ � ຂມູນພນຖານຂອງ ບານເ�ືອງ ເ�ນເ�ັກໆນອຍໆໃ�ຄໍລ�

Ihvpcxflk]t Did You Know?

ຮອຍແ�ດສາລະຂອງເ�ົາໄ�.

18

ຮູໄ�ກອນໄ� ປະເ�ດໃ�ອາຊຽນ

ນ ອ ກ ຈ າ ກ ນັ້ ນ ເ ຮົ າ ກໍ່ ຍັ ງ ຄົ ງ ມີ ຕໍ າ ແ ໜ່ ງ ວ ຽ ກ ດີ ໆ ຈ າ ກ ບັ ນ ດ າ ບໍ ລິ ສັ ດ ຊ�ນນ�ມານ�ສະເ�ີເ�ນເ�ີຍ. ຢາລືມວາຫາກທານຕອງການຄ�ນຫາ ວຽກແ�ບທ�ນທີ ແ�ະທ�ນການທານເ�າໄ�ໄ�ເ�ີຍຕະອດ 24 ຊ�ວໂ�ງທ www.108job.la

B1 lk]t[ko;Pd | JOB Index

ຄວາມພິເ�ດຂອງຄູປອງເ�ົາຍ�ງມີໃ�ທານຄືເ�າ. ທານໃ�ທຖື ວາລະສານຢູ ຢາໄ�ລືມວາທານກ�ລ�ງມີຂອງດີໃ�ມືເ�. ຢູໜາ�ງໆ ຂອງວາລະສານ ທີມງານເ�ົາ ໄ�ຮວມກ�ບຜູສະໜ�ບສະໜູນໃ�ດີມອບ ຄູປອງ (coupon) ດ-ແ�ກ-ແ�ກ-ແ�ມ. ຂໍໃ�ທານອານເ�ງດີໆແ�ວນ�ໄ�ໃ�ໃ�ເ�ັນເ�ີດປະໂ�ດເ�. ສວນທານຜູອານ ທເ�ັນເ�າຂອງກິດຈະການທານໃ�ສ�ນໃ�ຢາກລ�ງ ໂ�ສະນາແ�ກ coupon ນ�ເ�ົາ ກຕິດຕມາໄ�ເ�ທ 021-254709. ລ�ງໃ�ລາໆ.

Cover Story

;k]tlkoIhvpcxfvk-u[(108JOB) 3fpG [=]ylaf Ihvpcxfraogdqhkdi5[ 9edaf .[vto5pkfg]dmuG W$$}l,-D4;m X@$}!@}!@? leoad'ko8ah'1j6G gInvog]dmu W)_}!F 4t|qolk,clowmF[hkovko5F g,nv'9aomt[6]u ot7vos^;';P'9ao 3mG X)&*{@!? @&$(W_F @&$#$_ c2adG X)&*{@!? @&$(W_ Email: info@108job.la

ໃນຍຸ ກ ທີ່ ເ ຕັ ກ ໂນໂລຊີ ກ ານສື່ ສ ານ ມີ ກ ານພັ ດ ທະນາຫຼ າ ຍຄື ທຸ ກ ມື້ ນີ້ ສື່ ອິ ນ ເຕີເນັດອາດຈະ ຄ່ອຍໆກາຍເປັນຊ່ອງ ທາງຮັ ບ ເອົ າ ຂ່ າ ວສານຫຼ າ ຍຂື້ ນ ສໍ າ ລັ ບ ກຸ່ມຄົນຈໍານວນໜຶ່ງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນສ່ວນ ໃຫຍ່ ຂ ອງປະເທດເຮົ າ ແລ້ ວ ສື່ ໂ ທລະ ພາບຍັງຄົງເປັນສື່ຫຼັກ ແລະ ຄົງຈະເປັນ ສື່ ທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ຄວາມນິ ຍົ ມ ສູ ງ ຕໍ່ ໄ ປອີ ກ ດົ ນ ນານ. Read more P08

Website: www.108job.la ry,mujG 3I'ry, Lao UNIPRINT Press Co.,Ltd mt[PoG W_W r9 @&W&@W!W

7totIa[zyf-v[G zh6-uhoeG

cdh;;ul5d fk]klko

mujxbdlkG

s5,gra' lyoxtgluf

sq;|hk[aookmydkoG

;aootrvo lyfmy]kf

dv'xt9e[aookmydkoG cdh;;ul5d fk]klko lq,l5fw7h w-pt;q'

Featured employer

xtlko'ko}dkog'yoG graflt\vo mujxbdlkfhkovvdc[[G 7eI6h rao]ngff 9af|hk c]t vvdc[[G vko5lvo s^;'37f wvmuG dko8ts^kfG

saflts;ao ik-trqo c/'mv' ]af8tot f;'ok]u cdh;dk.9

-jk'4jkpI6[G

r6o-a[ gm;q'lk ;y]tlad ws^l5]y;q' ;y]tlad cl'graf,tou

ົ ຸ ຄນ ັ ທກ ັ ວຽກສຳລບ ໂອກາດໃນການເຮດ ູ ື ນສງ ິ ເດອ ເງນ

ຸ ທ-ິ ຸ ວດ ົ ຄນ ່ີ ງ ັ ງານທສ ພະນກ

ລາວຄຳທປ ່ີ ກ ຶ ສາດາ ້ ນການລງ ົ ທນ ຶ

ຕອ ້ ງການຮບ ັ ສະໝກ ັ ບກ ຸ ຄະລະກອນຫາ ຼ ຍຕຳແໜງ ່ . ເປດ ີ ໂອກາດໃຫແ ້ ກຜ ່ ທ ູ້ ກ ່ີ ຳລງ ັ ຊອກວຽກເຮດ ັ ງານທຳ ແລະ ມຄ ີ ວາມສາ ມາດບວ ່ໍ າ ່ ຈະມປ ີ ະສບ ົ ການຫຍ ືຼ ງ ັ ບທ ່ໍ ນ ັ ມປ ີ ະສບ ົ ການໃນການເຮດ ັ ວຽກ,ທາງບລ ໍ ສ ິ ດ ັ ຂອງພວກເຮາ ົ ຍງ ັ ມທ ີ ມ ີ ງານ

ແລະ

ຜຊ ູ້ ຽ່ວ

ຊານທາງດາ ້ ນການລງ ົ ທນ ື ມາຝກ ຶ ອມ ົ ຮມ ົ -ສດ ິ ສອນໃຫຈ ້ ນ ົ ເປນ ັ + ຜຊ ູ້ ວ ່ ຍຜຈ ູ້ ດ ັ ການ 3 ຕຳແໜງ ່

ຕຳແໜງ ່ ທຕ ່ີ ອ ້ ງການ:

+ ພະນກ ັ ງານໃຫຄ ້ ຳປກ ຶ ສາ 15 ຕຳແໜງ ່ + ພະນກ ັ ງານຫອ ້ ງການ 10 ຕຳແໜງ ່ + ພະນັກງານແປພາສາ 01 ຕຳແໜ່ງ ແລະອກ ີ ຫາ ຼ ຍຕຳແໜງ ່ ທລ ່ີ ຖ ໍ າ ້ ຫາ ່ ນຢູ່ ບລ ໍ ສ ິ ດ ັ ລາວຄຳ ຂອງພວກເຮາ ົ ກຳລງ ັ ຂະຫຍາຍຕວ ົ , ດງ ່ັ ນນ ້ັ ຈງ ່ຶ ຕອ ້ ງ ການບກ ຸ ຄະລະກອນຈຳນວນຫາ ຼ ຍ ເພອ ່ື ມາບລ ໍ ຫ ິ ານວຽກ ສນ ົ ໃຈຕດ ິ ຕ່ໍ


6

www.108job.la


12-15/12/2013

ເວລາ 11:00 - 19:00

'koltcf'lyo7hkv5flkstde rkdvujlko7ah'mu! ອິນດັດສຖ່ຽວ ເອັກສໂປ 2013 - ອີສານ (INDUSTRIAL EXPO 2013 – I-SAN)

>>> ຊັ້ນ 4 ອຸດອນທານີຮໍ ສູນການຄ້າ ເຊັນທັ້ນພຣາຊາ ອຸດອນທານີ ຈັງຫວັດອຸດອນທານີ ປະເທດໄທ <<<

ທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບ

ເໝາະສຳຫຼັບ

ສິນຄ້າອຸດສາຫະກຳ ວັດສະດຸ ອຸປະກອນ ເຄື່ອງມື ເຄື່ອງໃຊ້ ເຄື່ອງຈັກ

ຜູ້ປະກອບການໄທ ແລະ ລາວ, ຜູ້ສົ່ງອອກ, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ, ນັກທຸລະກິດ,

 Material Handling

ເຈົ້າຂອງກິດຈະການ, ນັກລົງທຶນ, ໜ່ວຍງານພາກລັດ, ສະຖາບັນການສຶກສາ,

 Factory Equipment

ໂຮງງານ, ໂຮງແຮມ, ໂຮງໝໍ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈ.

 Packaging & Printing  Auto Parts  Furniture & Fitting  Building/Decor  Others

ຜູ້ສະໜັບສະໜູນການຈັດງານ  ສະມາຄົມສະຖາປະນິກ ແລະ ວິສະວະກອນກໍ່ສ້າງລາວ (Association of Lao Architects and Civil Engineers -ALACE)  ສະມາຄົມເຟີນິເຈີລາວ(Lao Furniture Association - LFA)

ຜູ້ຈັດງານ

ອາຊຽນ ບີວຊິເນສ ຄອນແທກ 599/9 ຖະໜົນພານນົກ ແຂວງບ້ານຊ່າງຫຼໍ່ ເຂດບາງກອກນ້ອຍ ກຸງເທບ 10700 ໂທລະສັບ: 0 2866 4018 ເຟັກ: 0 286 4019 ເວັບໄຊສ http://www.database-all.com/INDUSTRIAL-EXPO-2013-I-SAN-UDONTHANI.html ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ ຫຼື ສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມສະແດງງານ

ເຂົາ້ ງານຟຣີ

ຕິດຕໍ່ຝ່າຍຂາຍ ສະລັນຍາ ພຣິກບຸນຈັນ ມືຖື 081 822 3034 ອີເມວ sarunya.prik@yahoo.com


8

Page

issue 49 16-30 November

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

mk'g]nvd.s,j0v'lnj3m]trk[]k;

ໃນຍຸ ກ ທີ່ ເ ຕັ ກ ໂນໂລຊີ ກ ານສື່ ສ ານມີ ກ ານ

ກິລາ, ວັດທະນະທໍາ, ທຸລະກິດ, ວິທະຍາສາດ,

ສະຖານີໂທລະພາບເອກະຊົນ100% ແຫ່ງທໍາ

ພັດທະນາຫຼາຍຄືທຸກມື້ນີ້ ສື່ອິນເຕີເນັດອາດຈະ

ກະສິ ກໍ າ , ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ ແລະ ອື່ ນ ໆ) ທີ່ ກ່ ຽ ວພັ ນ

ອິ ດ ຂື້ ນ ໃນປະເທດເຮົ າ . ແລະ ແນ່ ນ ອນທີ່ ສຸ ດ

ຄ່ ອ ຍໆກາຍເປັ ນ ຊ່ ອ ງທາງຮັ ບ ເອົ າ ຂ່ າ ວສານ

ກັ ບ ຊີ ວິ ດ ການເປັ ນ ຢູ່ ປ ະຈໍ າ ວັ ນ ຂອງຄົ ນ ລາວ

ຄວາມເປັນເຈົາ ້ ຂອງ ບໍໄ ່ ດ້ໝາຍວ່າເພິນ ່ ຈະເຮັດ

ຫຼາຍຂື້ນສໍາລັບກຸ່ມຄົນຈໍານວນໜຶ່ງ ແຕ່ສໍາລັບ

ເຮົາພັດຍັງບໍ່ພໍ. ດັ່ງນັ້ນ ຈື່ງວ່າ ເຫຼືອບໍ່ພໍ.

ຕາມໃຈມັ ກ ຄື ດັ່ ງ ຄວາມຝັ ນ ລົ ມ ໆແລ້ ງ ໆທີ່ ໄ ດ້ ກ່າວມາເພິ່ນມີແນວທາງ ວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າ

ຄົ ນ ສ່ ວ ນໃຫຍ່ ຂ ອງປະເທດເຮົ າ ແລ້ ວ ສື່ ໂ ທລະ ພາບຍັງຄົງເປັນສື່ຫຼັກ ແລະ ຄົງຈະເປັນ ສື່ທີ່ໄດ້ ຮັບຄວາມນິຍົມສູງຕໍ່ໄປອີກດົນນານ.

ພ າ ຍ ໃ ຕ້ ເ ງື່ ອ ນ ໄ ຂ ຄ ວ າ ມ ເ ປັ ນ ຈິ ງ ຄື ທີ່ ກ່າວມາຂ້າງເທິງນັ້ນ TVLAO ຈຶ່ງໄດ້ຮັບການ

ໝາຍໃນການ ສ້າງສັນສື່ໂທລະພາບທີ່ໄດ້ຄຸນ ນະພາບສໍາລັບສັງຄົມລາວເຮົາຢ່າງຊັດເຈນ.

ສ້ າ ງຕັ້ ງ ຂື້ ນ ເປັ ນ ສະຖານີ ໂ ທລະພາບນ້ ອ ງໃໝ່ ຄວາມສໍ າ ຄັ ນ ຂອງໂທລະພາບຕໍ່ ກັ ບ ສັ ງ

ທີ່ ມ າແຮງຫຼ າ ຍດ້ ວ ຍແນວທາງການບໍ ລິ ກ ານ

ເປັ ນ ໂອກາດດີ ຫຼ າ ຍ ສໍ າ ລັ ບ ວາລະສານ

ຄົ ມ ໃ ດ ໜຶ່ ງ ບໍ່ ພ ຽ ງ ແ ຕ່ ກ າ ນ ເ ປັ ນ ຊ່ ອ ງ ທ າ ງ

ແລະ ການນໍາສະເໜີທີ່ ກ້າວໄກ ວ່ອງໄວ ແລະ ທັນ

108ອາຊີບ ທີ່ໄດ້ມີໂອກາດ ເຂົ້າສໍາພາດຊາຍ

ການສື່ສານທີ່ກວ້າງໄກ ແລະ ທົ່ວເຖິງເທົ່ານັ້ນ

ສະໄໝ.

ຜູ້ ໜ້ າ ອິ ດ ສ າ ທ່ າ ນ ນີ້ ເ ພິ່ ນ ຄື ທ່ າ ນ ຫົ ງ ຄໍ າ ສຸວນ ັ ນະວົງ ຜູສ ້ າ້ ງຕັງ້ , ຜູລ ້ ງົ ທຶນ, ປະທານ ແລະ

ຫາກ ແຕ່ ເນື້ອຫາ ຫຼືວ່າ ເນື້ອໃນ (contents) ແລະ ວິ ທີ ກ ານນໍ າ ສະເໜີ (presentation)

ໃຜເປັນເຈົ້າຂອງ TVLAO?

ຜູ້ອໍານວຍການຂອງ TVLAO.

ກໍ່ມີສ່ວນສໍາຄັນ ໃນການຕັ ດສິ ນວ່ າຈະໄດ້ ຮັ ບ

ບໍ່ ຮູ້ ວ່ າ ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນເຄີ ຍ ຈິ ນ ຕະນາການບໍ່

ຄວາມສໍ າ ເລັ ດ ແລະ ໄດ້ ຮັ ບ ຄວາມນິ ຍົ ມ ຊົ ມ

ວ່າ ຫາກເຮົາມີສະຖານີໂທລະພາບຂອງຕົນເອງ

ຊອບຈາກສັ ງ ຄົ ມ ທົ່ ວ ໄປຫຼື ບໍ່ . ໂດຍສະເພາະ

ໄດ້ຄງົ ຈະເປັນການດີ ເພາະເຮົາຈະໄດ້ ເບິງ່ ລາຍ

ເປັ ນ ຫຍັ ງ ຈຶ່ ງ ຢາກສ້ າ ງສະຖານີ ໂ ທລະ ພາບ?

ໃນຍຸກທີ່ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ມີໃຫ້ບໍລິໂພກຢ່າງລົ້ນ

ການທີ່ ຕົ ນ ເອງມັ ກ ໄດ້ ຢ່ າ ງບໍ່ ຕ້ ອ ງມີ ໂ ຄສະນາ

ໃນມື້ທີ່ສະພາບອາກາດເຢັນສະບາຍທ່າມ

ເຫຼື ອ ແຕ່ ບໍ່ ພໍ . ການເຂົ້ າ ເຖິ ງ ສື່ ອິ ນ ເຕີ ເ ນັ ດ ໄດ້

ຂັ້ນ ເລືອກເບິ່ງເລືອກຊົມແຕ່ສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກ.

ກາງທົ່ ງ ນາໃຈກາງເມື ອ ງເຂດບ້ າ ນໂພນພະ

ເຮັ ດ ໃຫ້ ຄົ ນ ເຮົ າ ສາມາດທີ່ ຈ ະຮັ ບ ຮູ້ ຂ່ າ ວສານ

ຜູ້ຂຽນກໍ່ເຄີຍຄິດຫຼິ້ນລົມໆແລ້ງໆ ແນວນັ້ນຄືກັນ

ເນົາ ທ່ານຫົງຄໍາ ໄດ້ຕ້ອນຮັບພວກເຮົາໃນຫ້ອງ

ດ້ານໃດ ກ່ຽວກັບຫຍັງກໍ່ເກືອບວ່າໄດ້ເລີຍ ຈົນ

(ໃນໄວເດັກ).

ປະຊຸມຂອງອາຄານສໍານັກງານໃຫຍ່ 5ຊັນ ້ ຂອງ TVLAO.

ບາງຄັ້ ງ ຮູ້ ສຶ ກ ວ່ າ ມັ ນ ຫຼ າ ຍໂພດຈົ ນ ບໍ່ ຮູ້ ວ່ າ ອັ ນ ໃດແມ່ ນ ຂ່ າ ວແທ້ ອັ ນ ໃດແມ່ ນ ຂ່ າ ວລວງ.

ແຕ່ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຝັນລົມໆແລ້ງໆ

ແຕ່ ໃ ນຂະນະດຽວກັ ນ ສື່ ທີ່ ໃ ຫ້ ຄ ວາມໃສ່ ໃ ຈ

ທ່ານຜູ້ອ່ານ. ເພິ່ນໄດ້ລົງມືເຮັດແທ້ທໍາຈິງ. ນັ້ນ

ດ້ວຍຄວາມຢາກຮູ້ (ແກມອິດສາໜ້ອຍໜຶງ່ )

ພັ ດ ທະນາເນື້ ອ ຫາ (ທັ ງ ຂ່ າ ວສານ, ບັ ນ ເທີ ງ ,

ຄືການລົງທຶນ, ລົງແຮງ ສ້າງຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ

ທີມງານເຮົາໄດ້ຖາມທ່ານຫົງຄໍາວ່າ ເພິນ ່ ມີແນວ


9

issue 49 16-30 November

Page

COVER STORY

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ຫົງຄຳ ສຸວັນນະວົງ

ປະທານ / President / CEO


10

Page

issue 49 16-30 November

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ຄິ ດ ແນວໃດຈຶ່ ງ ໄດ້ ຕັ ດ ສິ ນ ໃຈສ້ າ ງສະຖານີ ໂ ທ ລະພາບ? ເພິ່ນກໍ່ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງແບບກົງໄປກົງ ມາວ່າ: ການເຮັດໂທລະພາບນັ້ນ ສ່ວນໜຶ່ງມັນ ກໍຄ ່ ທ ື ລ ຸ ະກິດສ້າງເນືອ ້ ຫາ (content business) ແນ່ນອນວ່າຕ້ອງມີເງິນທຶນ ແຕ່ມັນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງ ວ່າມີເງິນຫຼາຍແລ້ວເຮັດໄດ້ເລີຍ ມັນຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ມີ ຫົ ວ ຄິ ດ ປະດິ ດ ສ້ າ ງ, ມີ ຄ ວາມໜ້ າ ເຊື່ ອ ຖື ແລະ ໄດ້ ຮັ ບ ຄວາມເຊື່ ອ ໝັ້ ນ ຈາກຂັ້ ນ ເທິ ງ , ມີ ຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການທີ່ຫຼາກຫຼາຍ, ແລະ ທີ່ສໍາຄັນຕ້ອງມີໃຈມັກແທ້ໆ. ເລື່ອງຄວາມມັກ ລາຍການໂທລະພາບນັນ ້ ທ່ານຫົງຄໍາ ເລົາ ່ ຕໍວ ່ າ ່ ເພິ່ນມັກ ແລະ ຕິດຕາມຂ່າວສານລະຫວ່າງປະ ເທດຫຼ າ ຍທີ່ ສຸ ດ ໃນຍຸ ກ ທີ່ ຍັ ງ ເປັ ນ ລັ ດ ຖະກອນ ຢູ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ. ຍິ່ງຟັງ ກໍ່ຍິ່ງໜ້າອິດສາເນາະ ທ່ານຜູ້ອ່ານ. ບໍ່ ແ ມ່ ນ ວ່ າ ອິ ດ ສາບັ ງ ບຽດໃດ ແຕ່ ຮູ້ ສຶ ກ ດີ ໃ ຈ ແລະ ອຸ່ນໃຈຫຼາຍກວ່າ ທີ່ມີຜູ້ເຫັນການໄກ ມີວິ ໄສທັ ດ ຄື ທ່ າ ນຫົ ງ ຄໍ າ ເຂົ້ າ ມາບຸ ກ ເບີ ກ ທຸ ລ ະກິ ດ ໂທລະພາບຢ່າງຈິງຈັງ. ເພາະໂທລະພາບຖືໄດ້ ວ່າເປັນສື່ມວນຊົນຂະແໜງສໍາຄັນໜຶ່ງໃນການ ສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ໃຫ້ຄວາມຮູ້ເທົ່າເຖິງການ ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ ຫາກເຮົາໄດ້ຜູ້ທີ່ຂາດຈັນຍາບັນ ແລະ ຂາດຄວາມຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບມາດໍ າ ເນີ ນ ກິດຈະ ການສື່ຂະແໜງນີ້ກໍ່ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ສັງຄົມ ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະໄດ້ຮັບຊົມລາຍການທີ່ມີຂາດ ຄຸນນະພາບ ແລະ ຂາດຄວາມສ້າງສັນ.

TVLAO ເປັນສະຖານີໂທລະພາບສະ ເພາະ ຫຼືວ່າ ສະຖານີທົ່ວໄປ ທ່ານຫົງຄໍາ ຕອບວ່າ TVLAO ເປັນສະຖາ

ນີໂທລະພາບທົ່ວໄປ ທີ່ອາດຈະມີສັດສ່ວນລາຍ ການກິລາຫຼາຍແດ່ ແຕ່ບໍໄ ່ ດ້ໝາຍວ່າເປັນສະຖາ ນີສະເພາະທີ່ລົງເລິກດ້ານໃດໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. TVLAO ຈະປັບຕົວໄປຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງ ການຕົວຈິງຂອງສັງຄົມ ແຕ່ຫາກເຮັດດ້ານໃດກໍ່ ຈະເນັ້ນໃຫ້ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ແຕກຕ່າງ. ເປັນ ຕົນ ້ ວ່າ ການນໍາສະເໜີລາຍການຂ່າວສານບ້ານ ເມືອງກໍ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງໃນຮູບແບບການນໍາ ສະເໜີ ແຕ່ການນໍາສະເໜີທຸກຢ່າງແມ່ນມີແຫຼ່ງ ອ້າງອີງ ແລະ ພ້ອມຮັບຜິດຊອບ. ສ່ວນການນໍາ ສະເໜີຂ່າວຕ່າງປະເທດກໍ່ໄດ້ ຊື້ລິຂະສິດຂ່າວ ໂດຍກົງຈາກສໍານັກຂ່າວຕ່າງປະເທດ ຈຶ່ງເຮັດ ໃຫ້ການນໍາສະເໜີມີຄວາມວ່ອງໄວ ແລະ ທັນ ເຫດການ.

ລາຍການເດັ່ນທາງ TVLAO ລະຫວ່າງການສໍາພາດເຮົາກໍໄ ່ ດ້ຮູວ ້ າ່ ນອກ ຈາກການພັ ດທະນາລາຍການໃໝ່ໆຢ່າ ງເປັນ ປະຈໍາແລ້ວ ທາງ TVLAO ຍັງໄດ້ພະຍາຍາມ ນໍ າ ເອົ າ ການຖ່ າ ຍທອດສົ ດ ລາຍການກິ ລ າ ຕ່າງໆມາໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຕດ ິ ຕາມຊົມ ແລະ ຕິດ ຕາມເຊຍຢູ່ ເ ລື້ ອ ຍໆ. ອັ ນ ເດັ່ ນ ໆທີ່ ກໍ າ ລັ ງ ຈະ ເກີ ດ ຂື້ ນ ກໍ່ ຄື ການເປັ ນ ຜູ້ ຖ່ າ ຍທອດສົ ດ ພຽງ ຜູ້ ດ ຽວສໍ າ ລັ ບ ມະຫາກໍ າ ກິ ລ າຊີ ເ ກມຄັ້ ງ ທີ່ 27 ທີ່ ປ ະເທດມຽນມ້ າ ເປັ ນ ເຈົ້ າ ພາບໃນເດື ອ ນ ທັນວານີ.້ ນອກນັນ ້ ເມືອ ່ ມໍໆ ່ ມານີ້ TVLAO ຍັງໄດ້ ເຊັນສັນຍາກັບ World Golf Asia ເພື່ອຖ່າຍ ທອດສົດການແຂ່ງຂັນ Lao Amateur Golf Championship 2014 ແລະ ເຊັນສັນຍາຖ່າຍ


11

Page

issue 49 16-30 November

COVER STORY

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

dhk;wd ;jv'w; maoltws, ໃນຖານະຂອງສື່ ມ ວນຊົ ນ ເຫດການດັ່ ງ

ລາວໃຫ້ໄດ້ພາຍໃນສອງປີ.

ກ່ າ ວຖື ວ່ າ ເປັ ນ ບົ ດ ທົ ດ ສອບຄັ້ ງ ສໍ າ ຄັ ນ ສໍ າ ລັ ບ

• ເປັ ນ ສະຖານີ ໂ ທລະພາບທີ່ ໄ ດ້ ຮັ ບ ການ

TVLAO ທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງສື່

ຍອມຮັບໃນຂົງເຂດອາຊຽນພາຍໃນຫ້າປີ.

ຢ່າງສົມພາລະບົດບາດ ແລະ ຕາມຄວາມຄາດ

• ນໍາສະຖານີຖານີໂທລະພາບ TVLAO ເຂົາ້

ຫວັ ງ ຂອງສັ ງ ຄົ ມ ຕ້ ອ ງເຮັ ດ ໃຫ້ ໄ ດ້ ສົ ມ ດັ່ ງ ຄໍ າ

ຈົດທະບຽນໃນຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ.

ຂັວນຂອງສະຖານີທີ່ວ່າ: “ກ້າວໄກ ວ່ອງໄວ ທັນ ສະໄໝ”. ຜູ້ ຂ ຽນເອງຄິ ດ ວ່ າ TVLAOໄດ້ ເ ສັ ງ ຜ່ານແລ້ວສໍາລັບໂຈດຂໍ້ນີ້.

ຄໍາແນະນໍາແດ່ຜູ້ລິເລີ່ມທຸລະກິດໃໝ່ ໃນຖານທີ່ທ່ານຫົງຄໍາເປັນຜູ້ປະກອບການ ຄົ ນ ໜຶ່ ງ ທີ່ ໄ ດ້ ເ ຄີ ຍ ຜ່ າ ນວຽກພາກລັ ດ ມາ, ເຄີ ຍ

ໃນແງ່ ຂ ອງທຸ ລ ະກິ ດ ເຫດການດັ່ ງ ກ່ າ ວ

ສຶກສາຢູ່ອະດີດສະຫະພາບໂຊວຽດ ທັງໄດ້ໄປ

ປຽບສະເໝື ອ ນຈັ ງ ຫວະທີ່ TVLAO ຕ້ ອ ງຫັ ນ

ຮຽນຕໍ່ ລ ະດັ ບ ປະລິ ນ ໂທທາງດ້ າ ນບໍ ລິ ຫ ານທຸ

ເອົ າ ວິ ກິ ດ ໃຫ້ ເ ປັ ນ ໂອກາດໃຫ້ ໄ ດ້ ເ ພາະມັ ນ

ລະກິ ດ (MBA) ທີ່ ມ ະຫາວິ ທ ະຍາໄລຮາວາຍ

ເປັນໂອກາດອັນດີທີ່ TVLAO ຈະໄດ້ນໍາສະເໜີ

ແລະ ກໍາລັງຈະໄດ້ຮັບປະລິນຍາເອກ(ດອກເຕີ/

Fan Club) 2013-2016 ອີກດ້ວຍ.

ຂ່າວສານໃນຮູບແບບຂອງຕົນໃນມິຕິຂອງຍຸດ

Ph.D.)ດ້ າ ນບໍ ລິ ຫ ານທຸ ລ ະກິ ດ ຈາກມະຫາວິ

ທະສາດທາງທຸ ລ ະກິ ດ ນີ້ ມັ ນ ອາດຈະຕ້ ອ ງໄດ້

ທະຍາໄລຂອນແກ່ ນ ໃນມໍ່ ໆ ນີ້ ທີ ມ ງານເຮົ າ ຈຶ່ ງ

ບົ ດ ບາດໃນໄລຍະຕິ ດ ຕາມເຫດການ ເຮືອບິນຕົກ

ໃຊ້ ເ ວລາອີ ກ ໄລຍະໜຶ່ ງ ເພື່ ອ ພິ ສູ ດ ວ່ າ ການ

ໄດ້ ຂໍ ໃ ຫ້ ເ ພິ່ ນ ໃຫ້ ຄໍ າ ແນະນໍ າ ແກ່ ບັ ນ ດາຜູ້ ປ ະ

ເຮັ ດ ວຽກຂອງTVLAOໃນຊ່ ວ ງເວລາທີ່ ຫ ຍຸ້ ງ

ກອບການໜ້າໃໝ່ (ໜ້າເກົາ່ ກໍຟ ່ ງັ ໄດ້ເດີ)້ ໄວ້ເປັນ

ຍາກນີ້ ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ກ້າວຂຶ້ນເປັນສະຖາ

ແນວທາງໃນການບຸກເບີກ ແລະ ພັດທະນາທຸລະ

ນີ ໂ ທລະພາບອັ ນ ດັ ບ ໜຶ ງ ໃນດວງໃຈຂອງຄົ ນ

ກິດຕໍໄ ່ ປ. ທ່ານຫົງຄໍາ ກ່າວວ່າ “ແຕ່ລະທຸລະກິດ

ລາວເຮົາໄດ້ຫຼືບໍ່.

ບໍ່ຄືກັນ. ຜູ້ປະກອບການ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈທຸລະກິດ

ທອດສົດເຕະບານແຟນຄລັບ ພຣີເມຍ ລີກອັງ ກິດ (English Football Premier League

ສໍ າ ລັ ບ ເຫດການອຸ ບັ ດ ຕິ ເ ຫດເຮື ອ ນບິ ນ ຖ້ຽວ QV 301 ຂອງການບິນລາວຕົກເມື່ອວັນທີ 16 ຕຸລາ ທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ແນ່ນອນວ່າທຸກຄົນໃນ ປະເທດມີ ຄ ວາມເສົ້ າ ໂສກເສັ ຍ ໃຈ. ສໍ າ ລັ ບ TVLAO ນອກຈາກຄວາມເສົ້າໂສກແລ້ວມັນມີ ຄວາມໝາຍພິ ເ ສດຫຼ າ ຍກວ່ າ ນັ້ ນ ບໍ່ ວ່ າ ທາງ ດ້ານຍຸດທະສາດທຸລະກິ ດ ກໍ່ ຄື ໃ ນຖານະຂອງ ສື່ມວນຊົນ.

ວິໄສທັດຂອງ TVLAO ທ່ານຫົງຄໍາໄດ້ຕັ້ງວິໄສທັດອັນຊັດເຈນໃຫ້ ກັບ TVLAO ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນເລີຍ ນັ້ນຄື: • ເປັນສະຖານີໂທລະພາບອັນດັບໜຶ່ງຂອງ

ທີ່ຕົນເອງກໍາລັງດໍາເນີນ ຢູ່ຢ່າງແທ້ຈິງ. ຕ້ອງໄດ້ ຊອກຮູ້ ແລະ ຮຽນຮູ້ຢູ່ສະເໝີ. ຫາກທຸລະກິດທີ່ ດໍາເນີນຢູ່ມີຜູ້ອື່ນເຮັດຢູ່ແລ້ວ, ທ່ານກໍ່ຕ້ອງເຮັດ ໃຫ້ ດີ ກ ວ່ າ . ຫາກເຮັ ດ ແລ້ ວ ເຮັ ດ ຄື ໝູ່ ບໍ່ ເ ຮັ ດ ດີ ກວ່າ. ເຮັດທຸລະກິດຫຍັງກໍ່ຕ້ອງມີຈຸດແຂງສ້າງ ຄວາມແຕກຕ່າງໃຫ້ໄດ້”


12

Page

issue 49 16-30 November

COVER STORY g]njv’3fpG mu,[aookmydko

TVLAO timeline • ຕົ້ນປີ 2010 ໄດ້ຈົດທະບຽນ ບໍລິສັດ ທີວີລາວ ຈໍາກັດ • 2011 ຜະລິດລາຍການອອກອາກາດຜ່ານສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ 3 • 2012 ຕັດສິນໃຈລົງທືນສ້າງອາຄານສໍານັກງານໃໝ່ ລົງທຶນໃນອຸປະກອນ ແລະ ຍື່ນຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງສາຖານີ ໂທລະພາບເອກະຊົນເຕັມໂຕ (TVLAO) • 4/1/2013 ໄດ້ ຮັ ບ ໃບອະນຸ ຍ າດໃຫ້ ດໍ າ ເນີ ນ ກິ ດ ຈະການສະຖານີ ໂ ທລະພາບຢ່ າ ງເປັ ນ ທາງການຈາກກົ ມ ສື່ ມ ວນຊົ ນ ກະຊວງຖະແຫຼ ງ ຂ່ າ ວ ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ • 6/2/2013 ເລີ່ມຕົ້ນທົດລອງອອກອາກາດ • 6/3/2013 ເລີ່ມອອກອາກາດປົກກະຕິຢ່າງເປັນທາງການ • ປະຈຸ ບັ ນ TVLAO ອອກອາກາດ 24ຊົ່ ວ ໂມງ ດ້ ວ ຍລະບົ ບ HD ໂດຍຜ່ າ ນດາວທຽມ THAICOM 5 ເຊິ່ ງ ສາມາດຄອບຄຸ ມ ຜູ້ ຊົ ມ ໃນ 25ປະເທດທົ່ວໂລກ.

ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕຶ່ມ Address: ຮ່ອມ 3 ບ້ານໂພນພະເນົາ ໜ່ວຍ 6 ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Tel: 021-415 303 Fax: 021-415 304 Website: www.tvlao.tv


16 - 30 ພະຈິກ 2013

ທອງທຽວ & ຮານອາຫານ // Tourism & Restaurant

13


16

Page

issue 49 16-30 November

CAREER ADVICE g]njv’3fpG mu,[aookmydko

career path shk0=h7yf ;k'czoglahomk'vk-u[

Career path ແມ່ນຫຍັງ? ເປັນຫຍັງຄົນເຮັດວຽກທຸກຄົນຈຶ່ງຕ້ອງຮູ້ຈັກ ຄໍາສັບນີ້? ແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮູ້ ທ່ານຄວນປະຕິບັດ ພ້ອມ. ຫາກແປຕາມຄໍ າ career ແປວ່ າ ອາຊີ ບ path ແປວ່ າ ເສັ້ ນ ທາງ ດັ່ ງ ນັ້ ນ ເມື່ ອ ຮວມກັ ນ career path ຈຶ່ງແປວ່າ ເສັ້ນທາງອາຊີບ. ຫາກ ປຽບການປະກອບອາຊີບຄືການອອກເດີນທາງ ໄກຄັ້ ງ ໜຶ່ ງ ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ກ ານເດີ ນ ທາງ ນັ້ ນ ໆມີ ຄວາມໝາຍ ແລະ ບັນລຸວດ ັ ຖຸປະສົງ ແລະ ໄປຮອດ ຈຸດໝາຍປາຍທາງ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າ ວັດຖຸ ປະສົ ງ ຂອງການເດີ ນ ທາງແມ່ ນ ຫຍັ ງ ຈຸ ດ ໝາຍ ປາຍທາງທີ່ທ່ານຢາກໄປຮອດໄປເຖິງນັ້ນແມ່ນ ຫຍັງ. ການປະກອບອາຊີ ບ ກໍ່ ເ ຊັ່ ນ ດຽວກັ ນ ຫາກ ທ່ານເລືອກທີ່ຈະເດີນສາຍອາຊີບໃດແລ້ວ ທ່ານ ກໍ່ຄວນມີເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດເຈນວ່າໃນໄລຍະເວລາ ໜຶ່ ງ ປີ ສາມປີ ຫຼື ຫ້ າ ປີ ຂ້ າ ງໜ້ າ ທ່ າ ນຈະຕັ້ ງ ເປົ້ າ ໝາຍສູຊ ້ ນ ົ ໃຫ້ກບ ັ ຕົນເອງຄືແນວໃດ ແລ້ວ ການທີ່ ຈະໄປຮອດແຕ່ລະຈຸດນັ້ນໄດ້ທ່ານຈະວາດພາບ ແຜນການເດີນທາງ ຫຼືວ່າ ເສັ້ນທາງອາຊີບຂອງ ທ່ານຄືແນວໃດ? ຕໍ່ ໄ ປນີ້ ຂໍ ແ ນະນໍ າ ໃຫ້ ທ່ າ ນໄດ້ ຮູ້ ຈັ ກ ກຸ ນ ແຈ ສໍາຄັນໃນການວາງແຜນເສັ້ນທາງອາຊີບ.

1. ຕ້ອງກໍານົດວິໄສທັດ ແລະ ເປົ້າໝາຍ ລວມຂອງຕົນເອງ.

2. ຮຽນແລ້ວ ຮຽນອີກ ຊອກຮູ້ຢູ່ເລື້ອຍໆ.

ບໍ່ ວ່ າ ວິ ໄ ສທັ ດ ແລະເປົ້ າ ໝາຍທີ່ ວ່ າ ນີ້ ຈ ະ

ຂະແໜງການໃດກໍຕ ່ ອ ້ ງຮຽນຮູຢ ້ ູສ ່ ະເໝີ. ແຕ່ການ

ເປັ ນ ແບບລວມໆ ຫຼື ຈ ະສະເພາະເຈາະຈົ ງ ກໍ່ ດີ

ຮຽນທີ່ວ່ານີ້ບໍ່ໝາຍເຖິງການເຂົ້າຮຽນຢູ່ໃນສະຖາ

ຫາກທ່ າ ນມີ ໄ ວໃນໃຈແລ້ ວ ທ່ າ ນກໍ່ ຈ ະສາມາດ

ບັ ນ ການສຶ ກ ສາເທົ່ າ ນັ້ ນ ມັ ນ ອາດຈະແມ່ ນ ການ

ຕັ ດ ສິ ນ ໃຈຮັ ບ ເອົ າ ຫຼື ປ ະຕິ ເ ສດໂອກາດທີ່ ຜ່ າ ນ

ຊອກຮູໂ ້ ດຍການອ່ານ ການຄົນ ້ ຄວ້າດ້ວຍຕົນເອງ

ເຂົ້າມາໃນຊີວິດໃນແຕ່ລະໄລຍະໄດ້ຢ່າງເໝາະ

ການເຂົ້ າ ຮວມງານສໍ າ ມະນາການສັ ງ ເກດຈາກ

ສົມ. ທີ່ສໍາຄັນຄືທ່ານຕ້ອງເຂົ້າໃຈ ແລະ ຮູ້ຈັກເປົ້າ

ສະພາບແວດລ້ອມ ເປັນຕົ້ນ.

ໝາຍຂອງຕົ ນ ເອງຢ່ າ ງແທ້ ຈິ ງ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ເຮັ ດ ນໍ າ ໝູ່ ຫຼື ວ່ າ ເຮັ ດ ຕາມໃຈຄົ ນ ອື່ ນ . ນອກນັ້ ນ ທ່ າ ນກໍ່ ຕ້ ອ ງ ເຂົ້ າ ໃຈວ່ າ ແຕ່ ລ ະຄົ ນ ມີ ນິ ຍ າມຄວາມສໍ າ ເລັ ດ ທີ່ ແ ຕກຕ່ າ ງກັ ນ ທ່ າ ນເທົ່ າ ນັ້ ນ ຈຶ່ ງ ຈະຮູ້ ວ່ າ ຕົນເອງບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ປະສົບຄວາມສໍາ ເລັດ ຄືແນວໃດ!

ບຸ ກ ຄົ ນ ທີ່ ປ ະສົ ບ ຄວາມສໍ າ ເລັ ດ ບໍ່ ວ່ າ ຢູ່ ໃ ນ


17

issue 49 16-30 November

Page

CAREER ADVICE g]njv’3fpG mu,[aookmydko

3. ເປີດໃຈພ້ອມຮັບໂອກາດທີ່ທ່ານອາດ ຈະບໍ່ໄດ້ຄາດຄິດ.

5. ຕັ້ ງ ເປົ້ າ ໝາຍນ້ ອ ຍໆ ຕະຫຼ ອ ດການ ເດີນທາງ.

ແນ່ ນ ອນວ່ າ ທ່ າ ນຕ້ ອ ງມີ ສ ະມາຖິ ກັ ບ ເສັ້ ນ

4. ຍືດໄດ້ ຫົດໄດ້ ປັບໂຕໄປຕາມສະພາບ ການໂລກ ແລະ ຕະຫຼາດແຮງງານທີປ ່ ຽ່ ນ ແປງຢູ່ສະເໝີ.

ທາງອາຊີບທີຕ ່ ນ ົ ເອງວາງໄວ ແຕ່ກໍບ ່ ໍມ ່ ໃີ ຜສາມາດ

ນີ້ ຄື ຄ ວາມເປັ ນ ຈິ ງ ທີ່ ຂັ ດ ແຍ້ ງ ກັ ນ ຄົ ນ ສ່ ວ ນ

ແຜນການດໍາເນີນງານ ແລະ ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄລຍະ

ຄາດການຫຍັງໄດ້ຮ້ອຍສ່ວນຮ້ອຍ ດັ່ງນັ້ນ ຫາກ

ໃຫຍ່ມັກຄວາມທັນສະໄໝ ແຕ່ຫາກວ່າການປ່ຽນ

ສັ້ນເປັນໄລຍະໄລຍະ. ປຽບເໝືອນການປີນຂັ້ນ

ວ່າຍາມໃດມີຄວາມທ້າທາຍໃໝ່ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ

ແປງທາງດ້ານເສດຖະກິດ ວັດທະນະທໍາ ແລະ

ໃດ ການບັນລຸແຕ່ລະຂັ້ນມັນຍ່ອມເປັນສິ່ງຢັ້ງຢຶນ

ທ່ານກໍ່ຕ້ອງມີສະຕິ ພິຈະລະນາ ແລະ ຕັດສິນໄດ້

ເຕັກໂນໂລຊີ ມັນໄວ ແລະ ຫຼາຍໂພດເຮົາກໍ່ຕ້ອງ

ວ່າຕົນເອງບໍ່ ໄດ້ເດີນຜິດແລວທາງ ແລະ ກໍ່ເປັນ

ວ່າຫາກທ່ານຮັບເອົາໂອກາດນັນ ້ ແລ້ວ ມັນຈະສົງ່

ໄດ້ແລ່ນນໍາຈົນເມື່ອຍພຸ້ນລະ. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມັກ

ກໍາລັງໃຈໃຫ້ຕົນເອງກ້າວຕໍ່ໄປໃຫ້ສຸດທາງ.

ຜົນຄືແນວໃດຕໍ່ກັບເສັ້ນທາງອາຊີບທີ່ຕົນເອງໄດ້

ຫຼືບໍ່ມັກກໍ່ຕາມ ການວາງແຜນອາຊີບນັ້ນ ບາງຄັ້ງ

ວາງໄວ້. ການຮັບເອົາໂອກາດໃໝ່ນັນ ້ ບາງຄັງ້ ມັນ

ທ່ານກໍ່ຕ້ອງຮຽນຮູ້ໃນຂົງເຂດວຽກງານທີ່ຕົນເອງ

ກໍ່ລວມເຖິງການເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງບໍ່ເຄີຍເຮັດ

ເຮັດຢູ່ດັ່ງທີ່ກ່າວໃນຂໍ້ 2 ແຕ່ມີຫຼາຍໆຄັ້ງທ່ານກໍ່

ແຕ່ຕ້ອງກ້າຮັບເອົາການທ້າທາຍໃໝ່ຢູ່ສະເໝີ.

ຕ້ອງກ້າ ຮັບເອົາຄວາມທ້າທາຍໃໝ່ດັ່ງທີ່ໄດ້ເວົ້າ ເຖິງໃນຂໍ້ 3. ໃນທີ່ສຸດ ທ່ານກໍ່ຕ້ອງພ້ອມປັບຕົວ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ແລະ ວິໄສທັດຂອງທ່ານ ເອງທີ່ໄດ້ເວົ້າຢູ່ໃນຂໍ້ 1.

ທ່ າ ນຄວນມີ ເ ປົ້ າ ໝາຍໄລຍະຍາວແຕ່ ສ້ າ ງ


18

Page

issue 49 16-30 November

Did You Know? g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ມາເລເຊຍ (Malaysia) ໄທ (Thailand) 1.

ການແຕ່ງກາຍເພື່ອເຂົ້າເບິ່ງພະລາດສະວັງ ແລະໂບຮານສະຖານບາງແຫ່ງອາດມີ ຂໍ້ກໍານົດທີ່ຕ້ອງ ປະຕິບັດຕາມຢ່າງເຂັ່ງຄັດ

3.

ເວລາຢູ່ມາເລເຊຍໄວກວ່າເວລາຢູ່ລາວ 1 ຊົ່ວໂມງ.

2.

ມາເລເຊຍໃຊ້ສະກຸນເງິນຣິງກິດມາເລເຊຍ (Ringgit)

3.

ການຂັບຂີຍ ່ ານພະຫະນະທີ່ ມາເລເຊຍ ແມ່ນຕ່າງຈາກປະເທດລາວ ຄື ທາງ ມາເລເຊຍ ພວງມະໄລລົດໃຫຍ່ຈະຢູ່ທາງຟາກຂວາ ແລະ ການຂັບຂີ່ແມ່ນທາງດ້ານຊ້າຍ ທ່ານ

ໃນປະເທດໄທ ພວງມະໄລດອກໄມ້ນອກຈາກຈະເອົາໄວ້ບູຊາຄູບາອາຈານແລ້ວຍັງ ໃຊ້ໄວ້ຕ້ອນ ຮັບຜູ້ມາຢ້ຽມຢາມອີກດ້ວຍ

2.

1.

ຄວນໃຊ້ຄວາມລະມັດລະວັງໃນການຍ່າງ ແລະການຂ້າມຫົນທາງ 4.

ການໃຊ້ບັດເຄຣດິດຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານສະດວກສະບາຍຂຶ້ນຫຼາຍ

5.

ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່ຂອງ ສະຖານທູດລາວ ຢູ່ມາເລເຊຍ ກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ ທີ່ຢູ່: No.12 A Persiaran Madge, 55000 Kuala Lumpur, Malaysia

ການລ່ອງເຮືອເບິ່ງແມ່ນໍ້າເຈົ້າພະຍາໃນເວລາກາງຄໍ່າກາງຄືນຖືເປັນໜຶ່ງໃນກິດຈະ

ເບີໂທ: (+60 3)4251 1118, (+60 3)242 0344; Mob: (+60 3 012)218 0074

ກໍາທີ່ບໍ່ຄວນພາດ 4.

ຕະຫຼາດນໍ້າເປັນບ່ອນທ່ອງທ່ຽວທີ່ດີສໍາລັບທ່ານໃດທີ່ມັກອາຫານນາໆຊະນິດ

5.

ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່ຂອງ ສະຖານທູດລາວ ຢູ່ໄທ ກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ

Fax: (+60 3)4251 0080

Tel: 520.502/1-3, Soi Ramkhamhaeng 39, Bangkapi, Bangkok 10310, Thailand ເບີໂທ: (66-2)539 6667-8, 539 7341; Fax: (66-2)539 6678, 539 3827 Website: laoembassybkk.com

ສິງກະໂປ (Singapore) 1.

I6hw;hdjvowx xtgmf.ovk-Po

ຮູບປັ້ນສິງໂຕທະເລພົ່ນນໍ້າເອີ້ນວ່າ Merlion ແມ່ນສັນຍາລັກຂອງສິງກະໂປໂຕ ແມ່ ແລະ ໂຕລູກຢູທ ່ ີ່ Merlin Park ໃກ້ກບ ັ ໂຮງແຮມ One Fullerton ໃນຂະນະທີໂ ່ ຕພໍໄ ່ ປ ເຮັດທຸລະກິດທີ່ເກາະ ເຊນໂຕຊ່າ ທ່ານຄວນຫາໂອກາດໄປຖ່າຍຮູບກັບພວກເຂົາ

2.

ຄວນ ຊື້ຫົວຕໍ່ປັກໄຟຟ້າ ເພາະທີ່ສິງກະໂປໃຊ້ປັກ 3 ຂາ ແບບຫຼ່ຽມ ກະແສໄຟຟ້າແມ່ນ 220 – 240 ໂວນ

3.

ຂຶ້ນລົງຄັນໄດເລື່ອນຄວນ ຢືນແອບທາງດ້ານຊ້າຍ ເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ຟ້າວ ໄປກ່ອນ

4.

ເຂດ ລິດເຕິນອິນດຽນ ເປັນເຂດຂາຍເຄື່ອງທີ່ລະນຶກລາຄາປະຢັດ ສະນັ້ນ ບໍ່ຄວນ ພາດດ້ວຍປະການທັງປວງ

5.

ເບີ ໂ ທລະສັ ບ ທີ່ ໃ ຊໃນການແຈ້ ງ ເຫດສຸ ກ ເສີ ນ ກັ ບ ຕໍ າ ຫຼ ວ ດແມ່ ນ 999 ທີ່ ຢູ່ ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່ຂອງ ສະຖານທູດລາວ ຢູ່ສິງກະໂປກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນທີ່ຢູ່: 479B Goldhill Centre, Tomson Road, Singapore Tel: (+65) 250 6044, 735 1939 Fax: (+65)250 6014

ມຽນມ້າ (Myanmar) 1.

ມຽນມ້າໃຊ້ສະກຸນເງິນຈາດ (Burmese Kyat)

2.

ຊາວມຽນມ້າຂັບລົດທາງຟາກຂົວເຊິ່ງຄືກັນກັບລາວ

3.

ຜູ້ຊາຍມຽນມ້ານິຍົມຄ້ຽວໝາກ ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຍິງມັກທານາຄາປະທິນໂສມ

4.

ຄວນຊື້ເຄື່ອງຈາກຮ້ານທີ່ມີໃບຮັບຮອງຈາກລັດຖະບານ ຫຼື ຮ້ານຄ້າທີ່ມີຊື່ສຽງ ບໍ່ສະນັ້ ນທ່ານຈະມີບັນຫາເວລານໍາສິ່ງຂອງນັ້ນໆອອກນອກປະເທດ

5.

ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່ຂອງ ສະຖານທູດລາວ ຢູ່ມຽນມ້າ ກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ ທີ່ຢູ່: No N.A 1 Diplomatic Quarters, Franser Road, Rangoon, Myanmar Tel: (+95-1)222 482 Fax: (+95-1)227 446 Fax: (+976)1-132 084


19

Page

issue 49 16-30 November

Did You Know?

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ອິນໂດເນເຊຍ (Indonesia ) 1.

ເວລາຢູ່ອິນໂດເນເຊຍແບ່ງເປັນ 3 ເຂດເວລາ ໂດຍເຂດຕາເວັນຕົກເວລາຈະທຽບ ເທົ່າກັບເວລາປະເທດລາວ ເຂດກາງເວລາຈະໄວກ່ວາ ລາວ 1 ຊົ່ວໂມງ ແລະ ເຂດຕາ ເວັນອອກເວລາຈະໄວກວ່າລາວ 2 ຊົ່ວໂມງ.

2.

ທ່ານຄວນລະມັດລະວັງໃນການຍ່າງ ເພາະອາດຈະຫຼົງຢຽບສິ່ງຂອງເສັ້ນໄຫວ້ທີ່ມັກ ຈະວາງຢູ່ຕາມພື້ນໄດ້

3.

ການຍ່າງຫຼີ້ນໃນເວລາກາງຄືນອາດຈະບໍ່ປອດໄພສໍາລັບທ່ານ ຫາກມີເຫດດ່ວນຄວນ ແຈ້ງໂດຍການໂທຫາ 110

4.

ໃນອິນໂດເນເຊຍ ໃຊ້ຈ່າຍເງິນກັນດ້ວຍເງິນລູເປຍ (Rupiah) ແລະ ຖ້າຖາມລາຄາ ສິນຄ້າແລ້ວບໍ່ຄິດຈະຊື້ ທ່ານກໍຄວນປະຕິເສດໄປໂດຍກົງ ທ່ານບໍ່ຄວນຕໍ່ລາຄາອີກ

5.

ທີຢ ່ ູ່ ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍຂ ່ ອງ ສະຖານທູດລາວ ຢູອ ່ ນ ິ ໂດເນເຊຍ ກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ

ກໍາປູເຈຍ (Cambodia) 1.

ໃນກໍາປູເຈຍ ໃຊ້ຈ່າຍເງິນສະກຸນ ກໍາປູເຈຍຫຼຽວ (Cambodia Riel) ເປັນຫຼັກ ແຕ່ກໍ່ ສາມາດໃຊ້ເງິນສະກຸນ ຢູເອັດດອນລາໄດ້ (US Dollar)

2.

ຄົນກໍາປູເຈຍນິຍົມທັກທາຍດ້ວຍການກະທໍາທີ່ເອີ້ນວ່າ ສົມເປຍ (Sompiah) ລັກສະ ນະຄ້າຍການນົບຂອງຄົນລາວ

3.

ສັນຍານໂທລະສັບຈະມີແຕ່ສະເພາະເມືອງໃຫຍ່ໆ

4.

ບໍວ ່ າ່ ຈະຢ່າງໃດກໍຕ ່ າມ ຄວນ ໃຊ້ມຂ ື ວາຈະປອດໄພ ບໍວ ່ າ່ ການສົງ່ ເຄືອ ່ ງການຮັບເຄືອ ່ ງ ຫຼື ການຮັບປະທານອາຫານ

5.

ທີຢ ່ ູ່ ແລະເບີໂທຕິດຕໍຂ ່ ອງ ສະຖານທູດລາວ ຢູກ ່ າໍ ປູເຈຍ ກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ ທີຢ ່ ູ:່ 15-17 Mao Tse Tung Blvd, PO Box 19, Phnom Penh, Cambodia Tel:

ທີ່ຢູ່: Jl. Patra Kuningan XIV, No. 1A, Jakarta, Selatan 12950 Tel: (+62)

(+855 23) 982 632; Mob: (+855 021) 812 352; Fax: (+855 23) 720 907

21-5202 673, (+62) 21-5229 602; Fax: (+62) 21-5229 601

ບູຣໄນ (Brunei) 1.

ເວລາຢູ່ບຣູໄນໄວກວ່າເວລາຢູ່ປະເທດລາວ 1 ຊົ່ວໂມງ

2.

ທ່ານສາມາດໃຊ້ຈ່າຍໄດ້ດ້ວຍເງິນສະກຸນໂດລາບູຣໄນ(Dollar Brunei) ແລະ ໂດລາ ສິງກະໂປ(Dollar Singapore)

3.

ບໍ່ຄວນ ຖ່າຍຮູບເມື່ອຢູ່ບໍລິເວນສະຖານທີ່ສາດສະໜາ ເຊັ່ນວ່າ ມັດສະຢິດ

4.

ເຂດ ກາດອງ (Gadong) ຄືແລ່ງຊອບປິງ້ , ກິນ, ດືມ ່ , ທ່ຽວ ລວມເຖິງບ່ອນທີທ ່ າ່ ນສາມາດ ຊື້ຂອງຝາກຂອງຕ້ອນກັບບ້ານໄດ້

5.

ທີ່ ຢູ່ ແລະເບີ ໂ ທຕິ ດ ຕໍ່ ຂ ອງ ສະຖານທູ ດ ລາວ ຢູ່ ບ ຣູ ໄ ນ ກໍ ລ ະນີ ເ ກີ ດ ເຫດສຸ ກ ເສີ ນ ທີ່ຢູ່: Simfang 480,Jalang Kebang Saan Lama, 3786 Off Jalan Muara Bander Seri Begawan 3786, Brunei Darussalam Tel: (+637 02) 345 666 ; Mob: (+678-8) 728 379; Fax: (+673 02) 345 888

ຟິລິບປິນ (Philippine) 1.

ເວລາໃນຟິລິບປິນໄວກວ່າຢູ່ລາວ 1 ຊົ່ວໂມງ.

2.

ຢູ່ຟິລິບປິນໃຊ້ຈ່າຍເງິນສະກຸນ ເປໂຊ (Peso)

3.

ທ່ານ ຄວນ ຖືຄັນຮົ່ມຕິດໂຕຫາກໄປທ່ຽວເມືອງບາກຽວ ເພາະເມືອງນີ້ເປັນເມືອງທີ່ຝົ

ຫວຽດນາມ (Vietnam) 1.

ວາງມືຊ້າຍໄວ້ເທິງມືຂວາ 2.

ທ່ານ ຄວນ ຕິດຕາມຂ່າວສານເລື່ອງການເຕືອນໄພໃຫ້ດີເພາະໄພທໍາມະຊາດມັກເກີ

3.

ທີຢ ່ ູ່ ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍຂ ່ ອງ ສະຖານທູດລາວ ຢູຟ ່ ລ ິ ບ ິ ປິນ ກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ ທີຢ ່ ູ:່

4.

ຄະດີຢາເສບຕິດ ແລະ ຄະດີສໍ້ໂກງຂອງໜ່ວຍງານລັດໃນຫວຽດນາມມີບົດລົງໂທດ ໜັກເຖິງຂັ້ນປະຫານຊີວິດ

34 Lapu-Lapu Avenue, Magallanes Village, Makati City, Metro Manila, Philippines, Tel: (+63-2)852 5759 (+63-2)852 597; Fax: (+63-2)852 5759

ຕະຫຼາດດົງບັງເປັນຕະຫຼາດຂອງທີ່ລະລຶກທີ່ຄວນໄປຢາມ ແລະ ການຊື້ສິນຄ້າຄັ້ງໃດ ຄວນຕໍ່ໃຫ້ຫຼາຍໆ ສິ່ງສໍາຄັນຄື ຄວນກວດສິນຄ້າໃຫ້ດີ ລະວັງເຄື່ອງມີຕໍານິ

ດຂື້ນຫຼາຍໃນຟິລິບປິນ 5.

ຄົນຫວຽດນາມມັກຮັບ - ສົງ່ ເຄືອ ່ ງຂອງດ້ວຍສອງມື ໂດຍສະເພາະນາມບັດເມືອ ່ ຮັບແລ້ວ ຄວນອ່ານອອກສຽງເພື້ອສະແດງຄວາມໃສ່ໃຈ

ນຕົກຫຼາຍທີ່ສຸດໃນຂອບເຂດອາຊຽນ 4.

ການທັກທາຍຂອງຄົນຫວຽດນາມບາງຄົນຈະໃຊ້ການສໍາຜັດແບບສອງມືໂດຍການ

5.

ທີ່ຢູ່ ແລະ ເບີໂທຕິດຕໍ່ຂອງ ສະຖານທູດລາວ ຢູ່ຫວຽດນາມ ກໍລະນີເກີດເຫດສຸກເສີນ ທີ່ຢູ່: 22 Rue Tran Bing Trong Hanoi, S.R Vietnam Tel: (84-4)942 4576 (84-4)942 9746; Fax: (84-4)822 8414


lk,kf8afgvqk-yholj;o76xJvâ&#x20AC;&#x2122;grnjvgvqkwxgxaolj;os]5fwfh Cut these COUPON for discount upon the stated conditions


lk,kf8afgvqk-yholj;o76xJvâ&#x20AC;&#x2122;grnjvgvqkwxgxaolj;os]5fwfh Cut these COUPON for discount upon the stated conditions


22

ບແ� & ການບໍລິການ // Mining & Pofessional Service

www.108job.la

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ບໍລິສ�ດລາວຄ�ທປຶກສາທາງດານການລ�ງທຶນ ມີຄວາມຕອງການຂະ�າຍບໍລີສ�ດໃ�ຈງມີຄວາມຕອງການເ�ອນຮວມງານາຍຕ�ແ�ງດ�ງນ: 1.) ຜູຊວຍຜູອ�ນວຍການ 1 ຕ�ແ�ງ

3.) ພະນ�ກງານການຕະາດ ຈ�ນວນ 50 ຕ�ແ�ງ

• ວຸດທິການສຶກສາຈ�ບປະລິນຍາຕີສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ.

• ສາມານ�ໃ�ຄອມພິວເ�ີໄ�ດ,ີ ມີຄວາມຫາວຫ�ນ ແ�ະ ກະຕືລລ ື ນໃ�ໜ � າທວຽກ ງານ.

• ມີປະສ�ບການຢາງໜອຍ 1 ປີ ໃ�ຕ�ແ�ງງານຈະໄ�ຮ�ບພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ.

• ບໍ່ ຈ ຳກັ ດ ອາຍຸ , ເພດ ຈົ ບ ຊັ້ ນ ສູ ງ ຂື້ ນ ໄປ ມີ ບຸ ກ ຄະລິ ກ ຂະພາບດີ ແລະ ມີ ຄ ວາມຕັ້ ງ ໃ�ເ�ັດວຽກ.

2.) ຜູຈ�ດການ ( ຝາຍບຸກຄະລາກອນ ) 3 ຕ�ແ�ງ +ເ�ອນໄ�ຜູສະໝ�ກ

• ເ�ິງວາມີວຽກປະຈ�ກສາມາດເ�ັດໄ� ສາມາດສາງລາຍຮ�ບໄ�ດີ,

• ວຸດທິການສຶກສາຈ�ບປະລິນຍາຕີສາຂາເ�ດຖະສາດບໍລິຫານທຸລະກິດ. • ສາມາດເ�ັດວຽກໃ�ຄວາມກ�ດດ�ນ ແ�ະ ຫາວຫ�ນຕວຽກງານ.

 ພະນ�ກງານທຸກຄ�ນທໄ�ເ�າສ�ພາດແ�ນຕອງໄ�ເ�າຝຶກອ�ບຮ�ມທ�ຄວາມເ�າ ໃ�ກຽວກ�ບໜາວຽກ(ຕະາດຫຸນ, ສະກຸນເ�ິນຕາງໆ)

ພິເ�ດ: ທານຈະໄ�ຮ�ບການແ�ະນ� ຈາກຜູຊຽວຊານ ແ�ະ ມີປະສ�ບການທາງດານການລ�ງທຶນທ�ງພາຍໃ� ແ�ະ ຕາງປະເ�ດຄອຍໃ�ຄ�ປຶກສາ ແ�ະ ທຸກທານຍ�ງມີໂ�ກາດໄ�ຮ�ບ I-Phone 5s, IPAD, SAMSUNG GALAXY S4 ໃ�ທຸກໆເ�ືອນ.

ສ�ນໃ�ຕິດຕພ�ວພ�ນໄ�ທີ 021 990233 – 021 990236 E-Mail: mee.souphasone@gmail.com


7KHXQ+LQERXQ3RZHU&RPSDQ\

THPC OMD Engineers and Leaders Sharpen Management Skills At the end of September, Managers and Team Leaders from the Theun-Hinboun Power Company’s Operations and Maintenance Division (OMD) became the second group of THPC staff to complete leadership and management training with Vientianebased firm Enterprise and Development Consultants. The six-day course was conducted over three separate two-day modules in July and September 2013, with the final session held away from site at a Vientiane hotel. The trainers used short lectures, group discussions, case studies and participant feedback to introduce and explore a variety of management techniques to the staff. The OMD teams were joined by representatives of the Corporate Affairs and Corporate Support Services departments, making a total of 17 THPC personnel benefitting from the company’s policy of upgrading professional skills. The first module introduced basic concepts of management and leadership, emphasizing that leadership is not defined by a person’s position, but rather by qualities that can be learned and developed. The session also explored concepts such as emotional intelligence and change management, with the trainer providing a simple action plan to for the participants to implement back in their daily jobs. In module 2 the THPC staff then shared how they had applied these lessons in real work situations. This module also featured the topics of “effective teams”, “effective communication”, assertiveness and “feed-backing”. Following discussion of the concept and principles of delegation and team coaching, participants came up with individual action plans to improve their leadership and managerial competencies. On their return in module 3, they again shared their experiences in applying these action plans on the job. The final session also provided an opportunity to explore methods of motivation and problem-solving techniques. Course evaluation by participants showed most of the trainees found the course good and some thought it excellent. EDC’s trainers meanwhile recommended that participants should keep their learning momentum going by extending their knowledge to others in their departments, and by sharing their progress with Social and Environmental Division colleagues, who have already undertaken the same training.


ກຽວກ�ບບໍລິສ�ດ

ບໍລິສ�ດ ເ�ັມ ເ�ັມ ຈີ ແ�ນບໍລິສ�ດແ�ທາດສາກ�ນເ�ງມີສ�ນ�ກງານໃ�ຍຕ�ງຢູ ເ�ລເ�ລ, ປະເ�ດອ�ດສະຕາລີ. ໂ�ງການຜະລິດຄ� ແ�ະ ທອງຂອງພວກເ�ົາ ແ�ນຕ�ງຢູ

ເມື ອ ງວິ ລ ະບູ ລີ , ແຂວງສະຫວັ ນ ນະເຂດ. ພວກເຮົ າ ມີ ຫຼ າ ຍຕຳແໜ່ ງ ງານ ແລະ ຫຼ າ ຍຫຼັ ກ ສູ ດ ຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ແລະ ການພັ ດ ທະນາທັ ກ ສະ ພ້ ອ ມທັ ງ ໂອກາດໃນການພັ ດ ທະນາອາ ຊີບໃ�ແ�ພະນ�ກງານນ�ອີກ. ພະນ�ກງານຂອງ ພວກເ�ົາມີຄວາມເ�ງພໍໃ�ໃ�ສະພາບແ�ດລອມຂອງການ ເ�ັດວຽກທປອດໄ� ແ�ະ ເ�ັນມິດ ພອມກ�ບເ�ິນເ�ືອນທສູງ ແ�ະ ສະ��ດດີການທດີນ�ອີກ.

ດານສະ��ດດີການ

ນອກຈາກເ�ິນເ�ືອນພນຖານແ�ວ ບໍລິສ�ດພວກເ�ົາຍ�ງມີສະ��ດດີການອນໆໃ�ແ�ພະນ�ກງານຕມອີກເ�ນ:

• ການເ�າຮວມຝຶກອ�ບຮ�ມໃ�ສາຂາທກຽວຂອງກ�ບໜາວຽກຢູພາຍໃ� ແ�ະ ຕາງປະເ�ດ • ປະກ�ນອຸປະຕິເ�ດສວນບຸກຄ�ນ ແ�ະ ປະກ�ນສຸຂະພາບ (ລວມເ�ິງສະມາຊິກຄອບຄ�ວຂອງທານ) • ເ�ິນກະຕຸກຊຸກຍູໄ�ຍະສ�ນ (ເ�ິນໂ�ນ�ດ) ຈາຍທຸກໆ 3 ເ�ືອນ • ວ�ນພ�ກປະຈ�ປີສູງສຸດ 37 ມ ອີງໃ�ຊ�ວໂ�ງເ�ັດວຽກ (ສາມາດປຽນເ�ັນເ�ິນໄ� ຖາຫາກທານບໃ�) • ເ�ັນສະມາຊິກສູນອອກກ�ລ�ງກາຍແ�ງດາລາ ແ�ະ ບີບີ (ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ) ແ�ະ ໂ�ງແ�ມດາວສະ��ນ (ສະ��ນນະເ�ດ) ນອກນັ້ ນ , ບໍ ລິ ສັ ດ ຂອງພວກເຮົ າ ຍັ ງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່ າ ຍໃນການເດີ ນ ທາງໄປ-ກັ ບ ເຊໂປນໂດຍທາງຍົ ນ ແລະ ທາງລົ ດ . ພວກເຮົ າ ຍັ ງ ມີ ຫ້ ອ ງພັ ກ ອາໄສທີ່ ສ ະອາດ, ມີ ທັ ງ ອາຫານລາວ ແລະ ອາຫານຕ່ າ ງປະເທດ, ເຄື່ ອ ງແບບເຮັ ດ ວຽກ, ສູ ນ ອອກກຳລັ ງ ກາຍ, ສູ ນ ປິ່ ນ ປົ ວ ສຸ ຂ ະພາບທີ່ ທັ ນ ສະໄໝ ແລະ ມີ ສ ະ ��ດດີການອນໆນ�ອີກ. ພະນ�ກງານຂອງບໍລິສ�ດພວກເ�ົາເ�ັດວຽກ ຕ�ວຈິງຢູພາກສະໜາມ 28 ມ, ພ�ກ 14 ມ ື ເ�ັດວຽກ 14 ມ, ພ�ກ 7 ມ, ສວນພະນ�ກງານທປະຈ�ຢູຫອງການ ວຽງຈ�ນແ�ນເ�ັດວຽກ 5 ມ, ພ�ກ 2 ມ.

ໂ�ກາດໃ�ການເ�ັດວຽກກ�ບບໍລິສ�ດເ�ັມເ�ັມຈີ ລານຊາງມີເ�ໂ�ນສ ລິມິເ�ັດ (ບຄ�ເ�ໂ�ນ) !D crflt|k, Xs^kp8ec|j'?

#D -jk'w2]qf|ad Xs^kp8ec|j'?

• ປະຈ�ຢູພາກສະໜາມ, ບຄ�ເ�ໂ�ນ

• ປະຈ�ຢູພາກສະໜາມ, ບຄ�ເ�ໂ�ນ

@D sq;|hk75,'ko-jk'lhv,cx']qf|ad Xs^kp8ec|j'?

$D -jk'9vf}g-njv,]qf|ad Xs^kp8ec|j'?

• ປະຈ�ຢູພາກສະໜາມ, ບຄ�ເ�ໂ�ນ

• ປະຈ�ຢູພາກສະໜາມ, ບຄ�ເ�ໂ�ນ

ທານສາມາດຊອກຫາຂມູນກຽວກ�ບຕ�ແ�ງວາງ ແ�ະ ສະໝ�ກງານກ�ບບໍລິສ�ດຂອງພວກເ�ົາໄ�າຍຊອງທາງເ�ນ: ເ�ບໄ� www.mmg.com ອີເ�ລ: LXMLSepon.careers@mmg.com ື ສອບຖາມຂມູນເ�ມຕມຕາມທຢູລຸມນ:

ເ�ັມເ�ັມຈີ ລຊມລ ເ�ໂ�ນ ຕູໄ�ສະນີ 4486, ຖະໜ�ນບູລິຈ�ນ, ບານໂ�ນສີນວນ, ເ�ືອງ ສີສ�ດຕະນາກ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ, ສ.ປ.ປ. ລາວ ໂ�ລະສ�ບ: +856 21 268411 – 5 ໂ�ລະສານ: +856 21 268201 ມືຖື: +856 20 22213213, 22235838, 22235873

WWW.MMG.COM

Find More JOB Vacancy at:

http://careers.mmg.com/clw/en/listing/

108JOB Magazine Issue49  

The First & Only Job and Career Development Magazine for Young Professionals and Entrepreneurs in Laos. Out every 15 days. Back issues avai...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you