Page 1

16-31

85]k 2012

01-15

mao;k 2012

lt[a[

lt[a[

23 1426 14

5,000 du[

Ihvpcxfvk-u[

1-7 ທັນວາ

Ihvpcxfvk-u[

8-15 ທັນວາ

JOB INDEX Page B1

/&8

1 999 Tel: 021 921 888, 021 92

www.chevrolet-lao.com “Passion for Great Products”

San Jiang


08 09

[Dd 4tcs^' | Editor’s Note............................06 g7af]a[Ia[;Pd | Career Advice 7ສິ່ງເຕືອນໃຈສຳລັບນັກສຶກສາຝຶກງານ........................08 meokp | Horoscope ລົດຊາດອາຫານບອກນິໄສ.....................................09 zh6xtdv[dko | Entrepreneurship ເລືອກຜູຮ ້ ວ ່ ມກໍ່ຕັ້ງແນວໃດ......................................10 g]njv'9kdxqd | Cover Story ຊ່າງແຕ່ງໜ້າ Makeup Artist.................................12

18

l50trk[ & 7;k,'ko | Health & Beauty..........18 ເຄັດລັບນຳໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງ ແພ້ເຄື່ອງສຳອາງຈະເຮັດແນວໃດ

lk]t[ko;Pd | JOB Index...........................B1

Featured employer

COVER STORY

16-31

85]k 2012

01-15

mao;k 2012

lt[a[

lt[a[

23 1426 14

5,000 du[

Ihvpcxfvk-u[

1-7 ທ�ນວາ

Ihvpcxfvk-u[

8-15 ທ�ນວາ

JOB INDEX Page B1

12 Photo By: ວິລະສັກ ໄຫຼສຸລິວົງ

/&8

Tel: 021 921 888, 021 921

999

www.chevrolet-lao.com “Passion for Great Products”

San Jiang


note

editor’s ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງເຂົ້າສູ່ເດືອນສຸດທ້າຍຂອງປີເຕັມໂຕແລ້ວ ຫວັງວ່າທ່ານຜູ້ ອ່ານຫຼາຍໆທ່ານຄົງຈະພໍໃຈກັບປີ 2012 ທີ່ກຳລັງຈະຜ່ານໄປເນາະ. ໃນລະດັບຊາດຖືໄດ້ວ່າປີນີ້ບ້ານ ເຮົ າ ໄດ້ ມີ ກິ ດ ຈະກໍ າ ໃຫຍ່ ໆ ຫຼ າ ຍອັ ນ ທີ່ ຍິ່ ງ ໃຫຍ່ ແ ລະຫາກໍ່ ຜ່ າ ນໄປກໍ່ ແ ມ່ ນ ກອງປະຊຸ ມ ອາຊີ ເອີ ຣົ ບ (Asem Summit) ແລະ ບຸນພະທາດຫຼວງ ປີນີ້ເພິ່ນຈັດຍິ່ງໃຫຍ່ຫຼາຍ. ຕໍ່ຈາກນີ້ ໃນເດືອນທັນວາ ເຮົ າ ກໍ່ ຍັ ງ ຕ້ ອ ງພ້ ອ ມກັ ນ ເປັ ນ ເຈົ້ າ ພາບກິ ລ າມະຫາວິ ທ ະຍາໄລອາຊຽນ ແລະ ທີ່ ສ ຳຄັ ນ ທີ່ ສຸ ດ ກໍ່ ຄື ການສະເຫຼີ ມ ສະຫຼ ອ ງວັ ນ ຊາດ 2 ທັ ນ ວາຄົ ບ ຮອບ 37ປີ ນຳກັ ນ . ສໍ າ ລັ ບ ວາລະສານ 108ອາຊີ ບ ເຮົ າ ກໍ່ ດີ ໃ ຈທີ່ ໄ ດ້ ພົ ບ ກັ ນ ຢ່ າ ງເປັ ນ ປະຈຳ ໃນປີ ນີ້ ເ ຮົ າ ກໍ່ ຍັ ງ ຈະພົ ບ ກັ ນ ອີ ກ ປົ ກ ໝຶ່ ງ ໃນກາງເດື ອ ນຢູ່ .

ວາລະສານຮ້ອຍແປດອາຊີບ (108JOB) 3fpG [=]ylaf Ihvpcxfraogdqhkdi5[ 9edaf

.[vto5pkfg]dmuG W$$}4;mDl,- XW$}!W}!!? leoad'ko8ah'1j6G gInvog]dmu W)_}!F

4t|qolk,clowmF[hkovko5F g,nv'9aomt[6]u ot7vos^;';P'9ao

3mG X)&*{@!? @&$(W_F @&$#$_ c2adG X)&*{@!? @&$(W_ Email: info@108job.la Website: www.108job.la

ສະບັ ບ ນີ້ ເຮົ າ ໄດ້ ຮັ ບ ກຽດຈາກ ເລ້ Makeup Artist ປະຈໍ າ ຂອງວິ ສ າຫະກິ ດ ສ່ ວ ນບຸ ກ ຄົ ນ New-Link Lao ເຊິ່ງແມ່ນຜູ້ຈັດຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນ Revlon ຢ່າງເປັນທາງການຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ. Makeup Artist ເປັ ນ ອາຊີ ບ ໜຶ່ ງ ທີ່ ຫຼ າ ຍຄົ ນ ອາດຈະເຄີ ຍ ເຫັ ນ ຫຼື ເຄີ ຍ ໄດ້ ຍິ ນ ແຕ່ ບໍ່ ຄ່ ອ ຍໄດ້ ຮັ ບ ຮູ້ ເລື່ອງລາວຂອງເພິ່ນປານໃດ ສະນັ້ນ ສະບັບນີ້ເຮົາຈຶ່ງຂໍນຳຂຶ້ນປົກເພື່ອທ່ານຜູ້ອ່ານ.

ry,mujG 3I'ry, Lao UNIPRINT Press Co.,Ltd mt[PoG W_W r9 @&W&@W!W

7totIa[zyf-v[G

zh6-uhoeG cdh;;ul5d fk]klko mujxbdlkG s5,gra' lyoxtgluf

ສ່ ວ ນເລື່ ອ ງອື່ ນ ໆທີ່ ໜ້ າ ສົ ນ ໃຈໃນສະບັ ບ ກໍ່ ຍັ ງ ມີ ຫົ ວ ຂໍ້ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການເລື ອ ກຜູ້ ຮ່ ວ ມກໍ່ ຕັ້ ງ ບໍ ລິ ສັ ດ (How to pick a Co-founder?) ສຳລັບຜູ້ປະກອບການໜ້າໃໝ່ ແລະ ການຖະແຫຼ່ງຂ່າວເປີດ ໂຕຢ່ າ ງເປັ ນ ທາງການຂອງບໍ ລິ ສັ ດ ໄອໄອຈີ ສຶ ກ ສາລາວ ຢ່ າ ງເປັ ນ ທາງການເພິ່ ນ ຈະໃຫ້ ບໍລິການປະເມີນລະດັບພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເຕີທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ. ສຳລັ ບ ທ່ າ ນທີ່ ຊ ອກຫາວຽກໃໝ່ ກໍ່ ຍັ ງ ເໝື ອ ນເດີ ມ ທາງເຮົ າ ຈັ ດ ເຕັ ມ ຫຼ າ ກຫຼ າ ຍຕໍ າ ແໜ່ ງ ເຊັ່ ນ ເຄີ ຍ .

sq;|hk[aookmydkoG

;aootrvo lyfmy]kf

dv'xt9e[aookmydkoG

cdh;;ul5d fk]klko

lq,l5fw7h w-pt;q' xtlko'ko}dkog'yoG graflt\vo mujxbdlkfhkovvdc[[G

7eI6h rao]ngff

9af|hk c]t vvdc[[G

vko5lvo s^;'37f

wvmuG saflts;ao ik-trqo dko8ts^kfG

c/'mv' ]af8tot

;yoyofk my[rtl5fk

cdh;;ul5d fk]klko

f;'ok]u cdh;dk.9

lt,k-ydleraoG

[ao4q, ,tou]af

-jk'4jkpI6[G

r6o-a[ gm;q'lk

;y]tlad ws^l5]y;q'

ບັນນາທິການບໍລິຫານ

lqo.9]q'37ltok

021 254709


ບໍລິສັດ ໄອໄອຈີ ສຶກສາລາວ ເປັນບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ການບໍລິການດ້ານການປະເມີນລະດັບ ພາສາອັງກິດ ແລະ ຄອມພິວເ�ີ ທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມ ຮັບໃນລະດັບສາກົນ ໂດຍໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ເປັນຕົວແທນຢ່າງເປັນທາງການຈາກ Educational Testing Service (ETS) ເຊິ່ງເປັນສະຖາ ບັນທີ່ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ອອກແ�ບການສອບເສັງ ວັດລະດັບພາສາອັງກິດທີ່ໃຫຍທ ່ ສຸ ີ່ ດໃນໂລກ ແລະ Certiport Incorporation ເຊິ່ງເປັນບໍລສ ິ ດ ັ ແ�ວ �້າໃນໂລກທີ່ພັດທະນາບົດສອນ ແລະ ດຳເນີນການສອບເສັງວັດລະດັບຄວາມສາມາດໃນການນຳໃຊ້ຄອມພິວເຕີ. ບໍລິການການການທົດສອບ ຂອງໄອໄອຈີສຶກສາລາວ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນວົງກວ້າງ ລວມມີ: ໂທອິກ (TOEIC), ໂທໂຟ (TOEFL), ເອັມໂອເອັດສ (MOS), ໄອຊີ3 (IC3) ເປັນຕົ້ນ.

ທ່ານນາງ ວຽງປະເສີດ ອິນທະວົງ, ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ໄອໄອຈີ ສຶກສາລາວ

ທ່ານ ດວານ ຫົງ ນາມ, ປະທານ ບໍລິສັດ ໄອໄອຈີ ສຶກສາລາວ

ດັ່ ງ ນັ້ ນ ສຳລັ ບ ທ່ າ ນໃດທີ່ ເ ຄີ ຍ ສົ ງ ໄສໃນລະດັ ບ ພາສາອັ ງ ກິ ດ ແລະ ໄອທີ ຂອງຕົນເອງ ຫຼືວ່າ ຂອງພະນັກງານເກົ່າ ແລະ ໃໝ່ ໃນຫ້ ອ ງການຂອງທ່ າ ນ ຕໍ່ ໄ ປກໍ່ ບໍ່ ຕ້ ອ ງເຈັ ບ ຫົ ວ ແລ້ ວ ເດີ້ ເພາະ ໄອໄອຈີ ສຶກສາລາວ ຈະຊ່ວຍແ�່ງເ�ົາດ້ວຍການນຳສະເໜີລະບົບ ການປະເມີນລະດັບທີ່ເປັນທຳ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ ເຊິ່ງ ມັນກໍ່ຍັງຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອອກແຮງງານລາວເຮົາ ກຽມພ້ອມຮັບມືກັບ ປະຊາຄົມ ເສດຖະກິດອາຊຽນ (AEC) ໃນປີ 2015ນີ້ ໄດ້ເປັນຢ່າງ ດີອີກດ້ວຍ. ສະບັບຕໍ່ໆໄປທ່ານຈະໄດ້ພົບກັບລາຍລະອຽດຂອງການທົດສອບ ໂທອິກ (TOEIC), ເອັມໂອເອັດສ (MOS) ແລະ ອື່ນໆ. ບັນຍາກາດລະຫວ່າງການສຳມະນາ


8

g7af]a[Ia[;Pd

Career Advice

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

www.108job.la

ຖ້ າ ຫາກ ທ່ າ ນ ເປັ ນ ນັ ກ ສຶ ກ ສາ ທີ່ ກ ຳລັ ງ ລົ ງ ຝຶ ກ ງານ ຢູ່ ຫຼື ມີ ແຜນ ຈະ ລົ ງ ຝຶ ກ ງານທ່ າ ນ ເຄີ ຍ ຖາມ ຕົ ນ ເອງ ບໍ່ ວ່າຄວນປະຕິບັດຕົນເອງແນວໃດໃນຊ່ວງໄລຍະຂອງການຝຶກງານເພື່ອໃຫ້ສາມາດເກັບກ່ຽວເອົາປະສົບການຈາກ ການຝຶກງານໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸຸດ? 108ອາຊີບ ສະບັບນີ້ມີຂຄິດໃນເລື່ອງນີ້ມາຕ້ອນ .


01 - 15 ທັນວາ 2012

Horoscope meokp

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

9

ບາງທ່ານ ອາດ ຈະມັກ ກິນ ສົ້ມ, ກິນ ຫວານ , ກິນ ເຄັມ ແຕກ ຕ່າງ ກັນ ໄປ, ແຕ່ ທ່ານ ຮູ້ ບໍ່ວ່າ ລົດ ຊາດ ຂອງ ອາຫານ ກໍ່ສາມາດ ບອກ ເ�ິງ ນິ ໄສ ຄົນໆນັ້ນໄດ້ ໄດ. ແຕ່ລະລົດ ຊາດຈະ ບອກ ນິ ໄສ ແນວໃດນັ້ນລອງມາອ່ານນຳກັນເລີຍ.

• ຄ�ນ ທ ມັກ ອາຫານ ລ�ດ ຊາດ �ານ: ຈະ ເປັນ ຄົນ ທີ່ ໃຈ ບຸນ, ລ່າ ເລີງສົດໃສ, ສ່ວນທາງດ້ານຄວາມຮັກ ຈະເປັນຄົນທີ່ຮັກງ່າຍ ແຕ່ ຖ້າຮັກໃ�ແລ້ວກໍ່ຈະຮັກຈິງ. ແຕ່ຂເສຍແມ່ນຈະເປັນຄົນທີ່ຂີ້ຫຶງ, ເອົາແນ່ເອົານອນບໍ່ໄດ້, ບໍ່ມັກເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວເອງ. • ຜູມັ ້ ກອາຫານລ�ດຊາດເ�ັມ: ສ່ວນຫຼາຍຈະເປັນຄົນທີ່ບໍ່ມັກການ ລົງທຶນ, ຫວັງແຕ່ວ່າຈະໄດ້ຜົນຕອບແທນຢ່າງດຽວ, ເປັນຄົນທີ່ ດຸໝັ່ນ ເກັບມ້ຽນເງິນເກງ ມັກຄວາມສະ�ົບ ແລະ ບໍ່ມັກຄົບຄ້າ ສະມາຄົມກັບໃ�ປານໃດ. • ຜູມັ ້ ກອາຫານລ�ດຊາດສ�ມ: ເປັນຄົນທີ່ມັກອອກງານສັງຄົມ, ມັກ ຄົບຄ້າສະມາຄົມກກັບທຸກລະດັບ ຈະເປັນຄົນທີ່ຊ່າງເວົ້າຊ່າງຈາ, ມັກເຮັດໂຕເດນ ຫາເງິນຄ່ອງແຕ່ກໍ່ໃຊ້ເງິນເກງ. ແຕ່ຂເສຍຄື ມັກ ເຮັດຫຼາຍອັນຫຼາຍແນວພ້ອມໆກັນ ຈຶ່ງຂາດຄວາມໃສ່ໃຈ ແລະ ອາດພາໄປສູ່ຄວາມລົ້ມເຫຼວໄດ້ງ່າຍ. • ຜູ້ ມັ ກ ອາຫານ ລົ ດ ຊາດ ເຜັ ດ : ເປັ ນ ຄົ ນ ທີ່ ມີ ອາ ລົ ມ ຮຸ ນ ແຮງ, ຕັດສິນ ໃຈ ເດັດຂາດ, ຄຽດງ່າຍ, ປາກ ຮ້າຍ ແຕ່ ໃຈດີ, ເປັນ ຄົນ ສະຫຼາດຮູ້ທັນຄົນ, ເວົ້າຈາກົງໄປກົງມາ, ບໍ່ຍອມຄົນງ່າຍໆ. ມັກ ອິດສະຫຼະ ແລະ ບໍ່ມັກໃຫ້ໃ�ມາສັ່ງ. • ຜູ້ ມັກ ອາຫານ ລ�ດ ຊາດຈືດ: ເປັນ ຄົນ ທີ່ ພໍ ໃຈ ໃນ ສິ່ງ ທີ່ ຕົນ ມີ, ມີ ເທົ່າໃດກໍ່ໃຊ້ເທົ່ານັ້ນ, ບາງເທື່ອກໍ່ກາຍເປັນຄົນທີ່ບໍ່ຄ່ອຍກະຕືລື ລົ້ນ. ສ່ວນຂເສຍ ເປັນພວກທີ່ໃຈນ້ອຍ ແລະ ໃຈອ່ອນ. ເປັນແນວໃດແດ່ທ່ານຜູອ່ ້ ານ ຫຼັງຈາກທີ່ອ່ານແລ້ວ ກໍ່ຢ່າລືມ ສັງເກດເ�ິ່ງເດີ້ວ່າ ຖືກກັບນິໄສຂອງຕົນເອງຫຼືບໍ່.


10

zh6xtdv[dko Entrepreneurship g]njv'3fpG mu,'ko Entrepreneurship !W)vk-u[

www.108job.la

ໃນເສັ້ ນ ທາງຂອງການເປັ ນ ຜູ້ ປ ະກອບການ ສຳ

ຂໍ້ຄິດງ່າຍໆໃນເວລາເລືອກຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດຄື:

ລັ ບ ຜູ້ ທີ່ ຮັ ບ ມູ ນ ຕໍ່ ຈ າກຄອບຄົ ວ ໃຫ້ ສື ບ ທອດກິ ດ

ໝູ່ທີ່ດີທີ່ສຸດ ສະໜິດທີ່ສຸດ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດທີ່ດີ

ຈະການທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ກໍ່ຄົງຈະບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງເລື່ອງ

ທີ່ສຸດຂອງທ່ານ.

ຂອງການເລີ່ ມ ຕົ້ ນ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ປານໃດ. ແຕ່ ຫ າກວ່ າ ທ່ າ ນ ເ ປັ ນ ຜູ້ ໜຶ່ ງ ທີ່ ມີ ຄ ວ າ ມ ຄິ ດ ຮ້ ອ ຍ ແ ປ ດ ພັ ນ

ພະຍາຍາມຫຼີກເວັ້ນການຊວນເອົາຄູ່ສົມລົດ ຫຼືວ່າ ແຟນ(ຄົນຮັກ)

ເກົ້າປະການທີ່ເຊື່ອວ່າມັນຈະກາຍເປັນກິດຈະການ

ມາເປັ ນ ຜູ້ ຮ່ ວ ມກໍ່ ຕັ້ ງ ເພາະທັ ງ ສອງກໍ ລ ະນີ ຂ້ າ ງເທິ ງ ນັ້ ນ ທ່ າ ນອາດ

ທີ່ ດີ ເປັ ນ ປະໂຫຍດແກ່ ສັ ງ ຄົ ມ ແລະ ຢາກເຮັ ດ ໃຫ້

ຈະສ່ຽງກັບການສູນເສຍຄວາມຮູ້ສຶກດີໆລະຫວ່າງທ່ານເອງກັບຄົນ

ມັ ນ ເກີ ດ ເປັ ນ ຮູ ບ ເປັ ນ ຮ່ າ ງ ແຕ່ ບໍ່ ທັ ນ ໝັ້ ນ ໃຈປານ

ທີ່ ທ່ າ ນຮັ ກ . ຢ່ າ ລື ມ ວ່ າ ທຸ ລ ະກິ ດ ມັ ນ ມີ ໂ ອກາດພາດໄດ້ ແຕ່ ທ່ າ ນ

ໃດຫາກຈະຕ້ ອ ງໄດ້ ເ ດີ ນ ດ່ ຽ ວພຽງລຳພັ ງ ຈຶ່ ງ ເລີ່ ມ

ກໍ່ ຄົ ງ ຈະບໍ່ ຢ າກໃຫ້ ຄ ວາມສໍ າ ພັ ນ ສ່ ວ ນຕົ ວ ຂອງທ່ າ ນໄດ້ ຮັ ບ ຜົ ນ

ເຫຼື ອ ບຊ້ າ ຍເຫຼື ອ ບຂວາ ຊອກຫາຜູ້ ຮ່ ວ ມຊາຕາກຳ

ກະທົບໄປນຳ.

ທີ່ ພ້ ອ ມຈະຟັ ນ ຝ່ າ ອຸ ປ ະສັ ກ ຕ່ າ ງໆນາໆ ແລະ ສ້ າ ງ ສັ ນ ປັ້ ນ ຝັ ນ ໃຫ້ ເ ປັ ນ ຈິ ງ ທ່ າ ນກໍ່ ຈ ະພົ ບ ກັ ບ ຄຳຖາມ

ເລືອກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼືວ່າ ຜູ້ທີ່ເຄີຍເຮັດກິດຈະກຳໃດໜຶ່ງນຳກັນ

ພື້ ນ ຖານຄໍ າ ຖາມໜຶ່ ງ ແນ່ ນ ອນວ່ າ ທ່ າ ນຄວນຈະ

ມາກ່ອນຈະເປັນການດີ ເພາະວ່າທ່ານຮູ້ຈັກສີໄມ້ລາຍມືທາງທຸລະ

ເລື ອ ກຜູ້ ຮ່ ວ ມກໍ່ ຕັ້ ງ ຫຼື Co-founder ແນວໃດດີ ?

ກິດຂອງລາວມາແລ້ວ.

ຄໍລໍ້າ Entrepreneurship ວາລະສານ 108ອາຊີບ ເຫັ ນ ວ່ າ ນີ້ ແ ມ່ ນ ການຕັ ດ ສິ ນ ໃຈທີ່ ເ ປັ ນ ຕັ ບ ເປັ ນ ບີ

ເລືອກຜູ້ທີ່ມີທັກສະຄົນລະຢ່າງກັບທ່ານ ໝາຍຄວາມວ່າເລືອກເອົາ

ເປັ ນ ຮາກເຫງົ້ າ ທີ່ ຈ ະນຳໄປສູ່ ຄ ວາມສຳເລັ ດ ຫຼື

ຄວາມຄື ແລະ ຄວາມຕ່າງມາລວມກັນ ຄືກັນໃນແງ່ຂອງວິໄສທັດ

ລົ້ມເຫຼວຂອງທຸລະກິດໃນອານາຄົດ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຢາກ

ທິດທາງຂອງບໍລິສັດ ແຕ່ຄວາມຕ່າງໃນແງ່ຂອງທັກສະທີ່ຈະຊ່ວຍ

ນຳສະເໜີ ໃ ຫ້ ບັ ນ ດາທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນໄດ້ ພິ ຈ າລະນາ

ເສີມກັນເຮັດໃຫ້ເປົ້າໝາຍບັນລຸໄດ້.

How to pick

How to Pick

Co

How ot pick How ot pick

How to pick

How to pick

How ot pick

How to Pick How to Pick

how to pick

how to pick

ຮ່ວມກັນ.

Founder How ot pick

How to pick How to pick

How to Pick


11

01 - 15 ທັນວາ 2012

ປອບປີຮານຂາຍຢາເເ�ະເ�ອງສ�ອາງ • Prescription & Over the Counter drugs. ຢາປ�ວພະຍາດ. • Children Medicine & Vitamins. ຢາເເ�ະວິຕະມນເ�ັກນອຍ • Detox. ຢາປະເ�ດລາງສານພິດ. • Medical Devices. ອຸປະກອນການເເ�ດ. • Vitamins & Supplements. ວິຕະມນເເ�ະອາຫານເ�ີມ. ສ�ນ�ກງານ

064/2 (ຊ�ນ2) ຖະໜ�ນຂຸນບູລ�ມ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ, ສປປລ. ໂ�/ແ�ັກ: 021-216720

ສີຫອມ 043/6 ຖະໜ�ນ ເ�ັງບຸນ ໂ�: 030-9810108 ວງພຣະບາງ 58/6 ຖະໜ�ນ ສີສະ�າງວ�ງ ໂ�: 030-9967636

ສາຍລ�ມ 604/2 ຖະໜ�ນ ຂຸນບູລ�ມ ໂ�: 021-217383 ປາກເ�

ອີເ�ລ: poppysphamacylaos@gmail.com

• Protein Supplement.ໂ�ຼຕີນ ນກາມ. • Beauty Supplement. ອາຫານເ�ີມຄວາມງາມ. • Hygiene Products, Oral Care, Hair Care and Skin Care. ສິນຄາປະເ�ດ, ເເ�ວ, ຜ�ມ, ບ�ລຸງຜິວ. • First Aid. ປະຖ�ມພະຍາບານຂ�່ນຕ�ນ. • Cosmetics & Beauty Accessories. ເ�ອງສ�ອາງເເ�ະເ�ອງປະດ�ບ. Office

064/2 (2Flr) Khunbulom Road, Vientiane, Laos. Tel/Fax: 021-216720 Sihom 043/6 Hengboun Road Phone: 030-9810108 Luangprabang 58/6 Sisavangvong Road

Saylom 604/2 Khonboloum Road Phone: 021-217383 Pakse

Email: poppyspharmacylaos@gmail.com


ສິ ບ ປີ ກ່ ອ ນ ທ່ າ ມກາງກະແສສັ ງ ຄົ ມ ທີ່ ໄ ວໜຸ່ ມ ຕ່ າ ງພາກັ ນ ຮຽນເອົ າ ສອງ ຫຼື ສາມໃບປະກາດ ມີ ຄົ ນ ໃສ່ ໃ ຈກັ ບ ການຮຽນຕໍ່ ອາຊີວະສຶກສາໜ້ອຍຫຼາຍ (ຄວາມຈິງແລ້ວຈົນທຸກມື້ນີ້ອາຊີວະສຶກ ສາ ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມເທົ່າທີ່ຄວນ) ທ້າວ ວິໄລ ທິບຫູມ ;y w ]

my [ s6 ,

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

(ຫຼື ວ່ າ ເລ້ ) ໄດ້ ເ ລື ອ ກເສັ້ ນ ທາງສາຍອາຊີ ວ ະຕັ້ ງ ແຕ່ ຍັ ງ ຮຽນຢູ່ ຊັ້ ນ ມັດທະຍົມປີທີ່ສາມ ດ້ວຍການເຂົ້າສູ່ວົງການຄວາມສວຍຄວາມງາມ ກັບເຄື່ອງສໍາອາງRevlon (ເຣຟລອນ). ເກືອບສິບປີທີ່ເລ້ເຮັດວຽກ ແລະ ເຕີ ບ ໂຕຂຶ້ ນ ໃນວົ ງ ການສິ ລ ະປະການແຕ່ ງ ໜ້ າ ໃນບ້ າ ນເຮົ າ ລາວໄດ້ປະກອບອາຊີບນີ້ດ້ວຍຄວາມສຸກ ຄວາມມ່ວນ ແລະ ຍັງມີ ແຜນທີ່ ຍ່ າ ງໄປຕາມເສັ້ ນ ທາງນີ້ ໃ ຫ້ ໄ ກກວ່ າ ທີ່ ເ ປັ ນ ຢູ່ ອີ ກ ໃນອານາ ຄົດ ເລ້ມີເປົ້າໝາຍຈະເປີດໂຮງຮຽນສອນແຕ່ງໜ້າ ແລະເສີມສວຍ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສາກົນ. “ໄກ່ງາມຍ້ອນຂົນ ຄົນງາມຍ້ອນແຕ່ງ” ຄໍາບູຮານເພິ່ນກ່າວໄວ້ ບໍ່ມີຜິດ ທ່ານຜູ້ອ່ານ. 108ອາຊີບ ເຫັນວ່າມັນເປັນອາຊີບທີ່ນ່າສົນ ໃຈອີ ກ ໜຶ່ ງ ອາຊີ ບ Makeup Artist ບໍ່ ພ ຽງແຕ່ ມີ ສ່ ວ ນເຮັ ດ ໃຫ້ ຜູ້ ໄດ້ ຮັ ບ ການແຕ່ ງ ເຕີ ມ ເສີ ມ ສວຍງາມຂຶ້ ນ ແລ້ ວ ເກີ ດ ຄວາມໝັ້ ນ ໃຈ ເທົ່ າ ນັ້ ນ ແຕ່ ຍັ ງ ເຮັ ດ ໃຫ້ ບຸ ກ ຄົ ນ ອຶ່ ນ ໆທີ່ ພົ ບ ພໍ້ ໄ ດ້ ມີ ຄ ວາມສົ ດ ຊື່ ນ


14 ສາຍຕາ ແລະ ຫົ ວ ໃຈກໍ່ ອີ່ ມ ເຕັ ມ ໄປນຳອີ ກ . ດັ່ ງ ນັ້ ນ ສະບັ ບ ນີ້ ເ ຮົ າ ຈຶ່ ງ ໄ ດ້ ຂໍ ອ ະ ນຸ ຍ າ ດ ພິ ເ ສ ດ ກັ ບ ວິ ສ າ ຫ ະ ກິ ດ ສ່ ວ ນ ບຸ ກ ຄົ ນ New-Link Lao ຜູ້ ດ ຳເນີ ນ ກິ ດ ຈະການຈັ ດ ຈຳໜ່ າ ຍຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ເຄື່ ອ ງສຳອາງລະດັ ບ ໂລກ Revlon ໃນ ສປປ ລາວ ຢ່າງເປັນການ ໃຫ້ເຮົາໄດ້ພົບ ແລະ ຂໍສຳພາດ Makeup Artist ມື ເ ອກຂອງເພິ່ ນ . ເລ້ ເປັ ນ ໝຸ່ ມ ທີ່ ອ າລົ ມ ດີ ເປັ ນ ກັ ນ ເອງເຕັ ມ ໄປດ້ ວ ຍລາສີ ຂ ອງມື ອ າຊີ ບ ເວົ້ າ ໄດ້ ວ່ າ ເປັ ນ ສິ ລ ະປິ ນ ນັ ກ ແຕ່ ງ ໜ້າທີ່ຄົນລາວເຮົາພູມໃຈໄດ້ເລີຍລະ. ເລ້ ແລະ ທີມງານRevlon (ໂດຍສະເພາະສາຂາຕະຫຼາດເຊົ້າ) ໄດ້ ສ ະລະເວລາລົ ມ ໃຫ້ ຟັ ງ ຢ່ າ ງເປັ ນ ກັ ນ ເອງຕັ້ ງ ແຕ່ ຄ ຳຖາມງ່ າ ຍໆ ວ່າເປັນ�ັງຈຶ່ງໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງນີ້ຄວາມ�ຸ້ງຍາກທ້າທາຍ ໃນອາຊີ ບ ລັ ກ ສະນະຂອງວຽກຄຸ ນ ລັ ກ ສະນະຂອງຄົ ນ ທີ່ ເ ໝາະ ສົມກັບອາຊີບນີ້ ຕະຫຼອດຮອດຄວາມຫວັງ ແລະ ແ�ນການໃນອາ ນາຄົ ດ ຂອງເລ້ ຕໍ່ ກັ ບ ວົ ງ ການເສີ ມ ສວຍ ແລະ Makeup Artist ຂອງລາວເຮົາ.

ແ�ງຈູງໃ� ກ້າວທ�ອິດ ກັບ ການຮຽນຮູ້ ຖາມວ່າແມ່ນ�ັງພາເລ້ເຂົ້າສູ່ເສັ້ນທາງອາຊີບຂອງ Makeup Artist? ເລ້ຕອບກົງໆງ່າຍໆວ່າແມ່ນຄວາມມັກ. ຕັ້ງແຕ່ນອ ້ ຍເລ້ກເລີ່ ໍ່ ມ ມັກແຕ່ງໜ້າແລ້ວ ເວລາໃດທີ່ໄດ້ອອກງານດອງກັບຜູໃ້ ຫຍ່ ສິ່ງທຳອິດ ທີ່ຕ້ອງສັງເກດແມ່ນການແຕ່ງໜ້າຂອງເຈົ້າສາວ. ເລ້ຈະເວົ້າກັບຕົນ ເອງສະເໝີວ່າເຈົ້າສາວຄົນນີ້ແຕ່ງໜ້າງາມ ຫຼື ບໍ່ງາມຈັ່ງໃດ. ຄວາມ ມັ ກ ຂອງເລ້ ນັ້ ນ ມັ ນ ຫຼ າ ຍເຖິ ງ ຂັ້ ນ ວ່ າ ຮຽນແຕ່ ງ ໜ້ າ ດ້ ວ ຍການແຕ່ ງ ໜ້າ ຕົນເອງ ແ�ຄວ ແຕ່ງຄວເອງກໍ່ເຄີຍເຮັດມາແລ້ວ. ມາຮອດມື້ ໜຶ່ງໂຊກຊາຕາກໍ່ນຳພາໃຫ້ເລ້ເຂົ້າສູ່ວົງການ ແລະ ປະກອບອາຊີບ Makeup Artist ເຕັມໂຕເມື່ອຜູ້ບໍລິຫານຂອງ New-Link Lao ເຊິ່ງ ລື້ງເຄີຍກັນມາກ່ອນໄດ້ຊກ ັ ຊວນໃຫ້ໄປເຮັດວຽກນຳຢູຮ ່ າ ້ ນ Revlon. ຈາກນັ້ນມາ ເລ້ກໍ່ໄດ້ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກໃຫ້ກາຍເປັນວິຊາລ້ຽງ ຊີ ບ ຂອງຕົ ນ ເຊິ່ ງ ເປັ ນ ການປະສົ ມ ປະສານທີ່ ຫຼ າ ຍຄົ ນ ອິ ດ ສານຳ ບໍ່ ໜ້ ອ ຍ ແມ່ ນ ບໍ່ ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນ. ເຖິ ງ ວ່ າ ການສຶ ກ ສາໃນລະບົ ບ ຂອງ ເລ້ ໄ ດ້ ຢຸ ດ ຢູ່ ທີ່ ມັ ດ ທະຍົ ມ ຕອນປາຍ ແຕ່ ກ ານຮຽນຮູ້ ບໍ່ ເ ຄີ ຍ ຢຸ ດ ຢັ້ ງ , ເລ້ ກ່ າ ວຢໍ້ າ . ນອກຈາກການຮຽນຮູ້ ຈ າກປະສົ ບ ການໂຕຈິ ງ ໃນ ແຕ່ລະມື້ທີ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ແລ້ວ ໃນແຕ່ລະປີ ເລ້ໄດ້ແ�່ງເວລາໄປສຶກ ສາຫາຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆຈາກຕ່າງປະເທດຢູ່ສະເໝີ.

www.108job.la


15

01 - 15 ທັນວາ 2012

ລັກສະນະວຽກ ແລະ ຄຸນສ�ມບັດທເ�າະສ�ມ ເລ້ຮບ ັ ແຕ່ງໜ້າໃຫ້ທກ ຸ ປະເພດລູກຄ້າ ຕັ້ງແຕ່ດາລາ ນັກສະແດງ ນັ ກ ຮ້ ອ ງ ບຸ ກ ຄົ ນ ສຳຄັ ນ ຈົ ນ ໄປຮອດເຈົ້ າ ສາວ ນາງງາມ ຫຼື ວ່ າ ນາງແ�ບວາລະສານ ນາງແ�ບປະຕິທິນ. ເວລາໃນການເຮັດວຽກ ມີ ຄ ວາມຍື ດ ຍຸ່ ນ ຜູ້ ສົ ນ ໃຈເຮັ ດ ວຽກໃນໂມງປະຈຳກໍ່ ເ ຮັ ດ ຢູ່ ຮ້ າ ນ Revlon ໄດ້. ຜູ້ທີ່ຈະເປັນ Makeup Artist ທີ່ດີໄດ້ຍັງຕ້ອງເປັນ ຜູ້ ທີ່ ມີ ສຸ ຂ ະພາບແຂງແຮງ ມີ ມ ະນຸ ດ ສໍ າ ພັ ນ ດີ ມັ ກ ວຽກບໍ ລິ ກ ານ ຕ້ ອ ງຮູ້ ຈັ ກ ຊວນລູ ກ ຄ້ າ ລົ ມ ໄດ້ ຫຼ າ ຍອັ ນ ຫຼ າ ຍແນວ (ເພື່ ອ ເຮັ ດ ໃຫ້ ລູກຄ້າປະຕິບັດຕົນສະບາຍໆ ບໍ່ເກັງໂພດ) ມີຄວາມອົດທົນ ແລະ ຊອກຮູ້ ສິ່ ງ ໃໝ່ ໆ ຢູ່ ສ ະເໝີ . ແລະ ທີ່ ສໍ າ ຄັ ນ ເມື່ ອ ເຫັ ນ ຄວາມງາມ ຂ ອ ງ ຄົ ນ ອື່ ນ ( ດ້ ວ ຍ ມື ຕົ ນ ເ ອ ງ ) ແ ລ້ ວ ຕົ ນ ເ ອ ງ ມີ ຄ ວ າ ມ ສຸ ກ ເ ລ້ ຢໍ້ າ ວ່ າ ຕົ ນ ເ ອ ງ ເ ປັ ນ ແ ນ ວ ນັ້ ນ ແ ທ້ ໆ . ສິ່ ງ ທີ່ ເ ວົ້ າ ນີ້ ມັ ນ ສ ະ ທ້ ອ ນອອກທີ່ ກ ານແຕ່ ງ ກາຍຂອງຜູ້ ກ່ ຽ ວນຳ. ເພາະວ່ າ ຄວາມຈິ ງ ແລ້ ວ ເລ້ ອ ະທິ ບ າຍວ່ າ ເຫດຜົ ນ ທີ່ Makeup Artist ສ່ ວ ນຫຼ າ ຍ ມັ ກ ແຕ່ ງ ໂຕໃນຊຸ ດ ທີ່ ມີ ສີ ເ ຂັ້ ມ ດຳແມ່ ນ ເພື່ ອ ບໍ່ ຢ າກໃຫ້ ຕົ ນ ເອງ

ໂດດເດນກ່າວລູກຄ້າ. ຟັງຮອດນີ້ ຜູ້ຂຽນເອງຮູ້ສຶກຂົນໜາວລຸກກັບ ຄວາມເປັນມືອາຊີບ ຄວາມໃສ່ໃຈທີ່ມີໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າຂອງເພິ່ນແທ້ໆ.

ກ້າວຕໍ່ໄປຂອງເລ້ໃນວ�ງການ ເລ້ເລົ່າວ່າ ອາຊີບ Makeup Artist ເປັນອາຊີບທີ່ຖືວ່າສ້າງ ລາຍຮັບໄດ້ດສ ີ ມ ົ ຄວນ ແລະ ຍັງມີໂອກາດໄດ້ພບ ົ ປະຜູຄ ້ ນ ົ ຫຼາກຫຼາຍ ສາຂາອາຊີບ ມີຄວາມອິດສະຫຼະໃນການເຮັດວຽກ ຄວາມຕ້ອງກາ ນຂອງສັງຄົມກໍ່ນັບມື້ນັບຫຼາຍຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຖືໄດ້ວ່າເປັນອາຊີບທີ່ດີ ແລະ ໝັ້ນຄົງອີກອາຊີບໜຶ່ງ ແຕ່ກໍ່ມີຜູ້ທີ່ປະກອບເປັນອາຊີບຈິງໆ ຈັ ງ ໆໜ້ ອ ຍຫຼ າ ຍໃນບ້ າ ນເຮົ າ . ດັ່ ງ ນັ້ ນ ເລ້ ຈຶ່ ງ ມີ ແ ຜນການວ່ າ ໃນ ອານາຄົ ດ ອັ ນ ໃກ້ ນີ້ ຢ າກເປີ ດ ໂຮງຮຽນສອນດ້ າ ນນີ້ ຂຶ້ ນ ຢ່ າ ງຈິ ງ ຈັ ງ ເພື່ ອ ຈະໄດ້ ຖ່ າ ຍທອດວິ ຊ າ ສ້ າ ງຮຸ່ ນ ສື ບ ທອດ ທັ ງ ຍັ ງ ເປັ ນ ການ ສ້ າ ງຄວາມເຂົ້ າ ໃຈທີ່ ຖື ກ ຕ້ ອ ງກ່ ຽ ວກັ ບ ອາຊີ ບ Makeup Artist ໃຫ້ສັງຄົມທ�ວໄປໄດ້ຮັບຮູ້ (ແລະ ກາຍເປັນຂມູນປະກອບການຕັດ ສິ ນ ໃຈເລື ອ ກອາຊີ ບ ໄດ້ ເ ປັ ນ ຢ່ າ ງດີ ໃນຄວາມເຫັ ນ ຂອງຜູ້ ຂ ຽນ).


16

ພິດສ

ະໄໝ

ະ ພິມມ

ສອນ

,

er Sup

viso

r

ະ ຈິນຕ

ນາ ມ

ົງ, ຫາວ

Bea

u

dv ty A

isor

ແສງ

ແກ

ຳມ ້ວ ທ

ະວົງ

pe , Su

rvis

or

www.108job.la

າງ lon ທ v e ນR ສາ ັ ຮາ້ ບ ກ ທີ່ປຶກ ມ າ ນ າ ຖ ອບ າ ນ ັ ກງ ລະ ສ ( ພະ າມສ ແ r ວ o n ດ ຄ s າ i ະນາ elvo Adv ້ ຳພ ສ st uty ພັ ດ ທ ນໄດ Arti a ງ ັ ຽ @R e ້ ູ ຂ ຫຼ p B ີ່ ຜ ຍ u ທ ງາ ນ ake . ພາ ເທາົ່ ໜັ ດ ະນ ັກ ຫຼາຍ ັນ M ພ ນ ປ ມຖະ ນ ເ ວ າ າ ນ ້ ຶ ນ ວ ກ ຂ ຳ ຄ ະ ້າວ )ຈ ຕ ້ ອງ ແລະ ງທີ່ຈ ງາມ ເພິ່ນ ີ່ ຈ ະ ກ ນ ມ ມ ົ ທ ດ ຸ າ ສ ດ ຢ ວ ະ ກາ ໝາ ໍ່ເຄີຍ າມ ກັ ບ ຄ ມີ ໂ ອ າມເ ງກໍ່ບ ະ ກ່ ຽ ວ ວ ີ່ ມີ ຄ ວ ອ ຈ ່ ໍ ເ ຄ ່ ທ ້ ູ ກ ຕ n ຜ ວ ້ວແ ອນ ແ ລ້ evlo r ແລ ລາກ ງR ມາດ o ະ າ s i ຄ ທ rv ່ວນ ີ ມ ບຸ ກ upe ົນ. ສ ົ່ ງ ເ ສ ຄ ສ ຫຼື S ກ ຸ ະ ນນີ້. ບ ມ ທີ່ ຈ ີບດ້າ ຕ່ ລ ະ ອ ້ ຊ ແ າ ງ ພ ຂອ ລະ ໃນອ າແ ຮັກ ນ ກ ັ ະ ມ ລະ ພັ ດ ທ ັ້ນ ແ ໝ ງ ຸ ້ ມ


17

01 - 15 ທັນວາ 2012

Re

T

R eam

evlo

P vlon

rod

ucts

n

ັດໃ

ູ້ ອ່ າ ນ

້າງ ີດກວ ປ ເ ີ່ ຊີ ບ ທ ນ ົນໃຈ ັນອາ ະ ບັ ບ ປ ໃດສ ສ ເ ນ t ບ ີ າ ່ s i Art ອາຊ າກທ ກໃນ ັ້ນ ຫ 108 ເ ລື ອ eup ນ ງ k າ ່ ງ ັ່ າ a ວ M າດ ີບ ປັ ນ ທ ຫວັງ ສຶກສ ດ້ ວ່ າ ອາຊ ນາເ ໄ ນ 8 າ 0 ນ ັ ະ ກ 1 ຫ ານ ິຈາລ ັງ. ເ ະດັບ ອງ ທີ ມ ງ ອງພ ທຸກລ ລ ໍ່ ດ ານຂ ຜິດຫວ ກ ສ ດ ຫ ິ ເ ິ ຈ ພ ລ ໍ ພ ໃ ເ ຳ ີ່ສົນ າະ. ນະບ ັບທຸກ ່າຍທ ງໆທ ດ້ ເ ນ ັງຄະ ຖ ີ່ ອ ສຳລ ້ ໄ ຍ ທ ນ ນ ັ າ ຳກ ຈມ ຖານ ມີພີ່ໆ ສຳ ຊີ ບ ນ ອບໃ ື້ອສະ າ ຂ ຟ ຫຼືວ່າ ການ ອ ເ ມ ນ ີ ບ າ ອ ື້ ນ ອ ວ ອ ເ ງຄ ດຳ ີ່ໄດ້ເ ປະກ ະແດ ການ nທ o ການ ນ ສ ້ ີ v ໃ l ນ າ ດ Re ວລ ອກາ ຫຼະເ ແລະ ະ o ສ ຂໍ ຖື ໂ a ລະ kL -Lin ວກ ແ ດ w ະ e N າມສ ຍຄວ ວ ນ ຍ. ອຳ ນີ້ດ້ວ ງ ັ້ ຄ ໃນ ພາດ ຈະ ີ້ກໍ່ຄົງ

ບໍ່ເຮ

evlo

n

ັບ ່ຽວກ

Rev

lon

ຕິດຕ

ໍ່

0 800 ມູນກ 8 ຂ 2 ມ 8 ຖາ laos 20 2 m ສອບ lon. e: 0 l.co v i r t e a r n m/ gm l Ce k.co ao@ Cal o l k o n b nli ce ail: w.fa w Em w ok: n ebo evlo Fac ນR າ ງ ່ວມ 333 ື່ອນຮ 872 9 ພ ເ 0 ເປັນ , 03 ຈມາ 000 ໃ 8 ນ ົ 8 ສ 82 20 2 0 : ໂທ

A ນຜ ຫ້ ທ່ າ

tR bou

ຸນາ ກະລ


18

l50trk[&7;k,'k,

Health&Beauty

www.108job.la

g]njv’3fpG mu,[aookmydko

ມື້ນີ້ 108ອາຊີບ ມີຂແນະນຳດີໆ ສຳລັບການໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງໃຫ້

ສຳລັບບົດນີ້ແມ່ນຂແນະນຳສຳລັບສາວໆທີ່ມັກໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງໃຫ້

ກັບສາວໆທັງຫຼາຍ, ລອງມາອ່ານນຳກັນເລີຍ.

ຮູທັ ້ ນວິທການ ີ ປະຕິບັດທີ່ຖືກຕ້ອງໃນເວລາທີ່ມີອາການແພ້ເຄື່ອງສຳ

ຂໍ້ແນະນ�ສ�ລັບການໃ�້ເ�ອງສ�ອາງ • ອັດຝາເຄື່ອງສຳອາງທຸກເທື່ອຫຼັງຈາກໃຊ້ແລ້ວ. • ຮັກສາຄວາມສະອາດກະປຸກ ຫຼື ກ່ອງບັນຈຸເຄື່ອງສຳອາງ. • ມ້ຽນເຄື່ອງສຳອາງໄວ້ໃນບ່ອນບໍ່ຮ້ອນ ຫຼື ເ�ັນເກີນໄປ, ບ່ອນທີ່ ອາກາດຖ່າຍເທສະດວກດີ.

ອາງ.

ສງທຄວນປະຕິບັດໃນເວລາແ�້ເ�ອງສ�ອາງ ຖ້າສົງໄສວ່າແພ້ເຄື່ອງສຳອາງຊະນິດໃດຄວນຢຸດໃຊ້ເຄື່ອງສຳ ອາງ ຊະນິດ ນັ້ນ ທັນທີ ຖ້າມີຫຼາຍຊະນິດ ໃຫ້ຢຸດໃຊ້ຊະນິດທີ່ນຳມາ ໃຊ້ໃ�່ແລ້ວເກີດອາການກ່ອນ ຖ້າ ຫາກ ອາການ ດີ ຂຶ້ນ ກໍ່ອາດສະ

• ໃຫ້ລ້າງເຄື່ອງສຳອາງອອກໃຫ້ໝົດກ່ອນນອນ.

ແດງວ່າເຄື່ອງສຳອາງຊະນິດນັ້ນເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ແພ້, ຖ້າຫາກ

• ໝັ່ນເ�ິ່ງອາຍຸຂອງເຄື່ອງສຳອາງ, ຖ້າຫາກໝົດອາຍຸແລ້ວກໍ່ໃຫ້

ມີອາການແພ້ຫຼາຍຈົນຜິວໜ້າອັກເສບໃຫ້ຢຸດໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງທຸກ

ຖມ. • ຖ້າຫາກຜິວໜັງມີການຕິດເຊື້ອ ກໍ່ຄວນຢຸດໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງນັ້ນ

ຊະນິດ. ຫາກຈຳເປັນໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ແຕ່ ແປ້ງເດັກ, ລິບສະຕິກ (ຖ້າບໍ່ມີ ຜື່ນຢູ່ປາກ).

ທັນທີ.

ຂໍ້ຫ້າມໃນການໃ�້ເ�ອງສ�ອາງ • ຢ່າໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງຂອງຄົນອື່ນ ຫຼື ເອົາເຄື່ອງສຳອາງໃຫ້ຄົນ

ວິ ທີ ພິ ສູ ດ ວ່ າ ເຄື່ ອ ງ ສຳອາງ ຊະນິ ດ ນັ້ ນ ເປັ ນ ສາ ເຫດ ເຮັ ດ ໃຫ້ ເກີດອາການແພ້ ຫຼືບໍ່, ໃຫ້ ທົດສອບໂດຍທາເຄື່ອງສຳອາງທີ່ສົງໄສ

ອື່ນຢືມ ເພາະອາດຈະແ�່ເຊື້ອພະຍາດໃຫ້ກັນໄດ້.

ໃສ່ບໍລິເວນແຂນ ມື້ລະ 2 ຄັ້ງເປັນເວລາ 1 ອາທິດ ຖ້າມີຜື່ນຂຶ້ນກໍ່ສະ

• ໃຫ້ລ້າງໜ້າສະອາດກ່ອນໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງທຸກຄັ້ງ.

ແດງວ່າແພ້ເຄື່ອງສຳອາງຊະນິດນັ້ນແທ້ ຄວນຢຸດໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງ

• ຫ້າມແຕ່ງໜ້າຂະນະຢູ່ໃນລົດ ເພາະອາດຈະແທງຕາ ຫຼື ກໍ່ໃຫ້

ນັ້ນໆທັນທີ.

ເກີດອຸບັດຕິເຫດໄດ້. • ຫ້າມຕື່ມ ນໍ້າລົງ ໃນເຄື່ອສຳອາງ ເພາະອາດຈະມີເຊື້ອພະຍາດ ໄດ້. ນີ້ກໍ່ ແມ່ນວິທີ ເລັກໆນ້ອຍໆທີ່ ເຮົານຳ ມາສະເໜີ , ເຊິ່ງອາດຈະ ເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບທ່ານໄດ້ເສີມຄວາມງາມຢ່າງຖືກວິທີ.

ຖ້າເກີດອາການແພ້ຢ່າງຮຸນແຮງ ຄວນຈະໄປພົບແພດຜິວໜັງ ເພື່ອຈະປິ່ນປົວໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມວິທະຍາສາດການແພດ. ບໍ່ຄວນ ຊື້ ຫຼື ຈັດຢາເອງ ເຊິ່ງອາດເກີດອັນຕະລາຍທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າໄດ້.


01 - 15 ທັນວາ 2012

ໂຮງແຮມ & ຮ້ານອາຫານ // Hotel & Restaurant

19

San Jiang

Coming Soon!

Hotel Apartment

Ban Dongpasack Vientiane Lao PDR Tel: 021 520555 Mobile: 020 56908066 www.laowosj.com Email: dingqingbiao1974@163.com


20

ການຄ້າ // Trading

www.108job.la


Comming Soon

Presented by:

ໄ�ໆນ

fj;o Ia[lts,ad rtoad'ko

ONMFA send to 1108

ONEAM send to 1108

ONICT send to 1108

ONGOR send to 1108

ONPTI send to 1108

ONOTH send to 1108

;ymults,ad * ພິມ ON * ຕາມດວຍໝວດວຽກ

* ແ�ວສ�ງມາເ�ີ 1108

ຄາບໍລິການ 200ກີບຕມ ຕໜງໝວດວຽກ ຂມູນເ�ມຕມ: Call Center ື www.108job.la


22

ພະລັງງານ/ບໍ່ແຮ່ & ບໍລິການ // Energy/Mining & Professional Services

ບໍລິສັດຫຸ້ນສ່ວນທປຶກສາ ແລະ ການລ�ງທຶນສາກ�ນ ລາວ - �ຽດ (H.G.C.I) ໜ່ວຍ 19 ຖະໜ�ນດ�ງປາຍນາ, ບ້ານ ໂ�ນສະ�ັນເ�ືອ ເ�ືອງ ສີສັດຕະນາກ ນະຄອນ�ວງວຽງຈັນ ເ�ີ: 021 252511 fax. 252561

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ບໍລິສັດ ຫຸ້ນສ່ວນທີ່ປຶກສາ ແລະ ການລົງທຶນສາກົນລາວ - ຫວຽດຈຳກັດ (H.G.C.I) ເປັນບໍລິສັດ ລະຫວ່ າ ງຊາດແຫ່ ງ ໜຶ່ ງ ທີ່ ມີ ຊື່ ສ ຽງ ແລະ ໄດ້ ຮັ ບ ຄວາມ ໄວ້ ເ ນື້ ອ ເຊື່ ອ ໃຈຈາກຜູ້ ລົ ງ ທຶ ນ ທັ ງ ຫຼ າ ຍ ທັ ງ ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຕ່ າ ງປເທດ.ປະຈຸ ບັ ນ ທາງບໍ ລິ ສັ ດ ຂອງພວກເຮົ າ ມີ ຄ ວາມຕ້ ອ ງ ການເພື່ອນຮ່ວມງານ: 1. ພະນັກງານການຕະາດ

າຍຕ�ແ�່ງ

2. ພະນັກງານທປຶກສາການລ�ງທຶນ

າຍຕ�ແ�່ງ

3. ພະນັກງານເປັນ PG ໃ�້ບໍລິສັດ

ຈ�ນວນ10ຄ�ນ

(ຍິງອາຍຸ 20 ປີ ຂຶ້ນໄປ, ຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ). 4. ສ�ລັບຜູ້ທກ�ລັ  ງເ�ັດວຽກໃນຂ�ງເ�ດຕ່າງໆ ແລະ ບັນດາຜູ້ທກ�ລັ  ງສຶກສາຢູ່ສາມາດ ເ�ັດ part time ນ�ບໍລິສັດກໍໄ�້ ື ຕາມເວລາທສະດວກດີ - ສິ ດ ຜົ ນ ປະໂຫຍດທີ່ ຈ ະໄດ້ ຮັ ບ : ລາຍຮັ ບ ແຕ່ ລ ະເດື ອ ນແມ່ ນ ບໍ່ ຈ ຳກັ ດ ; ໄດ້ ຮັ ບ ໂບນັ ດ ທຸກເດືອນ, ທຸກໄຕມາດ ແລະ ທ້າຍປີ; ຈະໄດ້ຮັບການເ�ິກອົບຮົມສຳລັບຜູ້ສະໝັກທັງໝົດ; ມີ ໂອກາດໄດ້ໄປທ່ຽວຕ່າງປະເທດເປັນປະຈຳ; ນອກນັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບນະໂ�ບາຍສະຫວັດດີການ ຕ່າງໆຕາມລະບຽບການຂອງ ກົດໝາຍລາວໄດ້ວາງອອກ ແລະ ສົນໃຈຍື່ນໃ�ສະໝັກໄດ້ທ:ີ່ ໜ່ວຍ 19 ຖະໜົນ ດົງປາຍນາ, ບ້ານ ໂພນສະຫັວນເໜືອ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເ�ກະສານປະກອບ: ໃ�ປະກາດສະບັບສຳເນົາ; ຊີວະປະຫວັດ�; ໃ�ຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່;ຮູບ 3x4 02 ໃ�. ໂ�: 85621 252511, ແ�ັກ: 85621 252561 (ໃນໂ�ງລັດຖະການ) E-mail: ngoctung0872@yahoo.com.vn

www.108job.la


ພະລັງງານ/ບໍ່ແຮ່ & ບໍລິການ // Energy/Mining & Professional Services

01 - 15 ທັນວາ 2012

Theun-Hinboun Power Company

23

Join us to help power Lao economic & social development THPC’s Hydropower Operation is located in both Bolikhamxay and Khammouane Provinces. THPC has been generating electricity in the Lao PDR since 1998, providing significant revenues to the country through exports and making a huge contribution to national growth and development. At the end of 2012 completion of the Theun-Hinboun expansion project will enable THPC to more than double its generating capacity to 500 MW, including 60 MW for domestic consumption. THPC invests in its staff for the future. As a majority Lao-owned hydropower company, the well-being and professional progress of our employees is of paramount importance. In addition to a competitive salary and benefits package, THPC offers training opportunities plus excellent living conditions for staff and their families based at the main company site in Khammouane. Facilities include spacious housing, top-class sports facilities, a fully-equipped medical clinic and a private school. The Theun-Hinboun Power Company Limited is looking for:

1. Environmental Management and Monitoring Department Manager (Site Office)

3. Senior Administrative Officer (1 Position, Vientiane Office)

Supervises and monitors all activities of the Administrative and secretarial department of THPC-HO to assure effective office support and operate smoothly, efficiently and in a THPC- Social and Environmental Division is now seeking an experienced Lao national for timely manner. the position as Environmental Management and Monitoring Department (EMMD) Manager. The Environmental Department Manager will be leading the environment related activities of Responsibilities: THPC including water quality monitoring, waste management, land use planning, watershed • Supervising and providing guidance to administrative members regarding the commitmanagement, and reforestation ment of works assigned; Key responsibilities: • Actively communicating within administrative team and with other divisions in a coopera• Responsible for the planning and implementation of the environment management and tive and good will manner through all possible communication means; monitoring programs, and dealing with issues that arise (adaptive management);• • Organizing and maintaining the master filing system of the THPC-HO; Management and follow up of THPC’s environment related activities assuring timely im• Providing administrative support to other divisions and managers when required; plementation and quality of work; • Supervising meeting and a logistic arrangement including travel insurance, hotel and • Preparation of periodic reports, annual implementation plan, program budgeting to senior transportation service agreements and recommends selection of travel agencies; management; • Coordinating the assignment of office space, computers, furniture, and equipment; • Coordination with other SED departments to ensure the implementation of EMMD activi• Preparing and monitoring office expenses and or budgets of HO and School, and highties are in line with other SED program framework; lights areas of concern to department manager; • Coordination with the Ministry of Natural Recourses and Environment and its line agencies • Assisting Admin/HR Manager for developing administrative policy and regulation; at provincial and district levels to ensure environment programs and issues are being addressed within the framework of the License Agreement and Government of Lao PDR Required Qualifications: policy and regulations • University degree or college graduate (preference for Business Administration). • Plan and participate in government and other organization visiting mission, attending • Prefer work experience in private sector at least 3 years. related environment meetings, and reporting to SED management • Good interpersonal skills and ability to demonstrate good judgement. • Responsible for personnel management of EMMD staff including task assignments, staff • Good PC skills (MS Office). issues, and performance assessment as well as EMMD’s program administration. • Good command of English skills both verbal and written. • Lao National Required Qualifications: • Degree in environmental management or other relevant disciplines; • At least 5 years of experience within the field of environmental management and monitoring of impacts; • Good communication and personnel management skills • Proven leadership role in recent positions; • Effective reporting and communication skills; • Written and spoken English language ability

2. Health and Education Department Manager (Site Office) THPC- Social and Environmental Division is now seeking an experienced Lao national for the position as Environmental Management and Monitoring Department (EMMD) Manager. The Environmental Department Manager will be leading the environment related activities of THPC including water quality monitoring, waste management, land use planning, watershed management, and reforestation Key responsibilities: • Responsible for the management of health and education activities including planning, work scheduling and budgeting, coordination and quality assurance; • Preparation of periodic reports, annual implementation plan to senior management; • Advising senior management on health and education policies and strategies; • Coordination with other SED departments to ensure the implementation of HED activities are in line with other SED program framework; • Coordination with GOL health and education authorities at province and district level to ensure HED programs and issues are being addressed within the framework of the License Agreement and Government of Lao PDR policy • Plan and participate in government and other organization visiting mission, attending related health and education meetings, and report to SED management • Responsible for personnel management of HED staff including task assignments, staff issues, and performance assessment as well as HED’s program administration. Required Qualifications: • Recognised qualification relevant to implementation of community health or education programmes in Lao PDR. (Public Health / WASH experience preferred); • At least 6 years experience of project implementation in a rural setting with a proven ability to work sensitively adapting to the needs of diverse communities; • High level planning and organisational skills, with ability to supervise field-based activities; • Proven leadership role in recent positions; • Effective reporting, coordination, and communication skills; • Written and spoken English language ability;

4. Administrative Officer (1 Position, Vientiane Office) The responsibilities of the Administrative Officer are to administer and monitor all activities of the Administrative section of THPC-HO, ensuring that THPC-HO is operating smoothly, efficiently and in a timely manner. Responsibilities: • Reporting directly to the Senior Admin Officer. • Dealing with in-coming and out-going communication (telephone, letter, fax) and helping with document photocopy. • Recording incoming and outgoing documents, then distribute incoming documents to a related person; • Assisting in setting up letters or documents in the standard format for Lao and English version; • Assisting in translation of some documents when required; • Organizing and maintaining the filing system and organizational documents of the THPCHO; • Arranging the logistic arrangements for THPC visitors and arranging transportation day by day for staff; • Assisting in producing THPC Promotional Goods such as Calendars, Brochures, etc... • Providing administrative support to other divisions and managers when required; • Communicating regularly and developing reports, work plan, time schedule, arising problems, and results of related works to the immediate supervisor. Required Qualifications: • University degree or college graduate (preference for Business Administration). • Minimum three (3) years experience in related field (prefer work experience in private sector). • Good interpersonal skills and ability to demonstrate good judgement. • Motivated, able to multitask and has a good working attitude • Keen to learn and be able to work under the pressure or unsupervised. • Good command of English skills both verbal and written. • Good PC skills (MS Office). • Lao national.

Interested candidates should send a CV with covering letter by e-mail to: dalounny@thpclaos.com, Attn: Ms. Malavanh Vilaysom, Senior HR Officer. Theun-Hinboun Power Company, 2nd Floor. Simuang Commercial Center, Fa Ngum Rd, Ban Phia Vat, Sisattanak District, P.O. Box 3382, Vientiane, Lao PDR, Tel: 856-21-217515, Fax: (856-21) 217 529 Deadline: 12 December 2012. Only short-listed candidates will be contacted for interview. Applications will not be returned. Visit www.thpclaos.com for more information on THPC hydropower.


ກ່ຽວກັບບໍລິສັດ ບໍລສ ິ ດ ັ ເອັມເອັມຈີ ແມ່ນບໍລສ ິ ດ ັ ແຮ່ທາດສາກົນເຊິ່ງມີສຳນັກງານໃຫ່ຍຕັ້ງຢູ່ ເມລເ�ີລ, ປະເທດອົດສະຕາລີ. ປະຈຸບນ ັ ພວກເຮົາມີພະນັກງານຫຼາຍກວ່າ 5,000 ຄົນ ກຳລັງເຮັດວຽກຢູໂ ່ ຄງການຜະລິດຄຳ ແລະ ທອງເຊໂປນ, ເມືອງ ວິລະບູລີ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ບໍລິສັດພວກເຮົາມີຫຼາຍຕຳແໜ່ງງານ ແລະ ມີຫຼັກສູດໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ພັດທະນາທັກສະ ແລະ ໂອກາດໃນການພັດທະນາອາຊີບ ໃຫ້ແກ່ພະນັກງານນຳອີກ. ພະນັກງານພວກເຮົາມີຄວາມເພີ່ງພໍໃຈໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮັດວຽກທີ່ປອດໄພ ແລະ ເປັນມິດ ພ້ອມກັບເງິນເດືອນທີ່ສູງ ແລະ ສະຫວັດດີການທີ່ດີອື່ນໆອີກດ້ວຍ.

ດ້ານສະ�ັດດີການ ນອກຈາກເ�ິນເ�ືອນພນຖານແລ້ວ ບໍລິສັດພວກເ�ົາຍັງມີສະ�ັດດີການອນໆໃ�້ແ�່ພະນັກງານຕມອີກເ�ນ: • ການເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃນສາຂາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບໜ້າວຽກຢູ່ພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ • ປະກັນອຸປະຕິເຫດສ່ວນບຸກຄົນ ແລະ ປະກັນສຸຂະພາບ (ລວມເ�ິງສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານ) • ເງິນກະຕຸກຊຸກຍູ້ໄລຍະສັ້ນ (ເງິນໂ�ນັດ) ຈ່າຍທຸກໆ 3 ເດືອນ • ວັນພັກປະຈຳປີສູງສຸດ 37 ມື້ ອີງໃສ່ຊ�ວໂມງເຮັດວຽກ (ສາມາດປ່ຽນເປັນເງິນໄດ້ ຖ້າຫາກທ່ານບໍ່ໃຊ້) • ເປັນສະມາຊິກສູນອອກກຳລັງກາຍແສງດາລາ ແລະ ບີບີ (ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ) ແລະ ໂຮງແຮມດາວສະຫວັນ (ສະຫວັນນະເຂດ) ນອກນັ້ ນ , ບໍ ລິ ສັ ດ ຂອງພວກເຮົ າ ຍັ ງ ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັ ບ ຜິ ດ ຊອບຄ່ າ ໃຊ້ ຈ່ າ ຍໃນການເດີ ນ ທາງໄປ-ກັ ບ ເຊໂປນໂດຍທາງຍົ ນ ແລະ ທາງລົ ດ . ພວກເຮົ າ ຍັ ງ ມີ ຫ້ ອ ງພັ ກ ອາໄສ ທີ່ ສ ະອາດ, ມີ ທັ ງ ອາຫານລາວ ແລະ ອາຫານຕ່ າ ງປະເທດ, ເຄື່ ອ ງແບບເຮັ ດ ວຽກ, ສູ ນ ອອກກຳລັ ງ ກາຍ, ສູ ນ ປິ່ ນ ປົ ວ ສຸ ຂ ະພາບທີ່ ທັ ນ ສະໄໝ ແລະ ມີ ສ ະຫວັ ດ ດີ ກ ານອື່ ນ ໆນຳອີ ກ . ພະນັ ກ ງານຂອງບໍ ລິ ສັ ດ ພວກເຮົ າ ເຮັ ດ ວຽກຕົ ວ ຈິ ງ ຢູ່ ພ າກສະໜາມ 28 ມື້ , ພັ ກ 14 ມື້ ຫຼື ເຮັ ດ ວຽກ 14 ມື້ , ພັ ກ 7 ມື້ , ສ່ ວ ນພະນັ ກ ງານທີ່ ປ ະຈໍ າ ຢູ່ ຫ້ ອ ງການວຽງຈັ ນ ແມ່ ນ ເຮັ ດ ວຽກ 5 ມື້ , ພັ ກ 2 ມື້ .

ໂ�ກາດໃນການເ�ັດວຽກກັບບໍລິສັດເ�ັມເ�ັມຈີ ລ້ານຊ້າງມີເນໂ�ນສ ລິມິເ�ັດ (ບໍ່ຄ�ເ�ໂປນ) !D zh6xtlko'kofhkodko9af8ah'czo'ko[=]ydko g-njv,3p'm5]tdyf X!8ec|j'?

$D sq;|hk75,'ko-jk'9vf}g-njv, X# 8ec|j'?

(D -jk'lhv,cx'dqo9ad X@ 8ec|j'?

@D ;ylt;tdvo[=jcIj X! 8ec|j'?

&D ;y-kdkod;fdk c]t 8yf8k,ltrk[g7njv'9ad X$ 8ec|j'?

)D -jk'9vf}g-njv, X!W 8ec|j'?

#D sq;|hk75,'ko-jk'lhv,cx']qf X!) 8ec|j'?

*D -jk'lhv,cx']qf|ad X#W 8ec|j'?

• ປະຈຳຢູ່ຫ້ອງການວຽງຈັນ

• ປະຈຳຢູ່ພາກສະໜາມ, ບໍ່ຄຳເຊໂປນ

• ປະຈຳຢູ່ພາກສະໜາມ, ບໍ່ຄຳເຊໂປນ

• ປະຈຳຢູ່ພາກສະໜາມ, ບໍ່ຄຳເຊໂປນ

• ປະຈຳຢູ່ພາກສະໜາມ, ບໍ່ຄຳເຊໂປນ

• ປະຈຳຢູ່ພາກສະໜາມ, ບໍ່ຄຳເຊໂປນ

• ປະຈຳຢູ່ພາກສະໜາມ, ບໍ່ຄຳເຊໂປນ

• ປະຈຳຢູ່ພາກສະໜາມ, ບໍ່ຄຳເຊໂປນ

ທ່ານສາມາດຊອກຫາຂມູນກ່ຽວກັບຕຳແໜ່ງວ່າງ ແລະ ສະໝັກງານກັບບໍລິສັດຂອງພວກເຮົາໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງເຊນ: ເວບໄຊ www.mmg.com ອີເມລ: LXMLSepon.careers@mmg.com ຫຼື ສອບຖາມຂມູນເພີ່ມຕື່ມຕາມທີ່ຢູ່ລຸ່ມນີ້:

ເ�ັມເ�ັມຈີ ລຊມລ ເ�ໂປນ ຕູ້ໄປສະນີ 4486, ຖະໜ�ນບູລິຈັນ, ບ້ານໂ�ນສີນວນ, ເ�ືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນວງວຽງຈັນ, ສ.ປ.ປ. ລາວ ໂ�ລະສັບ: +856 21 268411 – 5 ໂ�ລະສານ: +856 21 268201 ມືຖື: +856 20 22213503, 22235838, 22235873

WWW.MMG.COM

Find More JOB Vacancy at:

http://careers.mmg.com/clw/en/listing/

108JOB Magazine Issue26  

The First and Only Job and Career Development Magazine for Young Professionals and Entrepreneurs in Laos.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you