Page 1

www.108job.la

5,000

11-20

rbfltrk 2012

lt[a[

12

du[

Ihvpcxfvk-u[

;k]tlkole]a[7qo-vd;Pd

XroaduoctsBfoarnHealthy Living P

S E I C N A C A V 0tc|'

ເປີດຮັບ > 97 ຕຳແ

d=jlhk'

ໜ່ງ

0tc|'

ສະໝັກວຽກດ່ວນ

mujxbdlk

ເປີດຮັບ > 13 ຕຳແ

ໜ່ງ

More Positions

0tc|'

ເປີດຮັ

dko7hk

ບ > 85 ຕຳແໜ່ງ

JOB I N D E X06

...

�້າ

San Jiang


11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

3


4

www.108job.la

CONTENTS 07

ບກ. ຖະແ�ງ // Editor’s Note

08

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ // Health & Beauty ລັງແຄ ສາເຫດ ແລະ ວິທີຈັດການ

09

ບັນດິດໃໝ່ // New Grad ຮ່າງປະຫວັດຫຍໍ້

10

ເຄັດລັບຮັບວຽກ // Career Advice 7 ຄຸນສົມບັດຂອງຄົນທີ່ຈະກ້າວຂນເປັນຜູ້ບໍລິຫານ

12

32

ທຳນາຍ// Horoscope ທວາຍນິໃສຈາກມື້ທີ່ທ່ານເບື່ອໜ່າຍ

16

ອາຊີບດີ-ອົງກອນເດັ່ນ // Great Job - Great Compamy Xao Ban: Products for Healthy Living

32

ຮູບພາບເລາເລື່ອງ // Photo Essay 108ອາຊີບເ�ິງຄົນຮັກຖ່າຍຮູບ

33

COVER

ຝຶກອົບຮົມ-ຮຽນຕໍ່ // Trainning-Education

Xao Ban

photo > ພູນຊັບ ເທວົງສາ

21

18

18


5

11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

San Jiang

Coming Soon!

Hotel Apartment

Ban Dongpasack Vientiane Lao PDR Tel: 021 520555 Mobile: 020 56908066 www.laowosj.com Email: dingqingbiao1974@163.com


6

www.108job.la ຊອກວຽກງ່າຍ ຄົ້ນວຽກໄວ ໃຊ້ສາລະບານວຽກ

ໄອຊີທີ ICT

13

Marketing and Communication

ກໍ່ສ້າງ Construction

34

ຜູ້ຈັດການໂຄງການກໍ່ສ້າງຂົວ ແລະ ທາງ

ພະນັກງານສົ່ງເສີມການຂາຍ

ວິຊາການແຕ້ມແບບ

ວິຊາການສ້ອມແປງຄອມພິວເຕີ

ຊ່າງສ້ອມແປງກົນຈັກ

ແລະ ລະບົບເຄື່ອຂ່າຍ

ວິຊາການສຳຫຼວດຂົວ/ທາງ

ພະນັກງານຮັບຕ້ອນ/ເລຂາ

ພະນັກງານຂັບລົດ

ແລະ ອື່ນໆ

ແລະ ອື່ນໆ

ທີ່ປຶກສາ Consulting

14

ພະນັກງານທີ່ປຶກສາ

ອົງການ ໂຄງການ NGO Argro-Economist

ຜູ້ບໍລິຫານເທັກໂນໂລຢີ

Driver

ພະນັກງານການຕະຫຼາດ

Project Field Coordinator

ພະນັກງານເປັນ PG ໃຫ້ບໍລິສັດ

ແລະ ອື່ນໆ

ບໍລິການ Professional Services

15

ໂຮງແຮມ & ຮ້ານອາຫານ Hotel & Restaurant

Marketing Manager

ພະນັກງານຮັບຕ້ອນ

Accountant

ຜູ້ຈັດການຫ້ອງອາຫານ

Graphic Design

ພະນັກງານເສີບ

ພະນັກງານຂາຍ

ພະນັກງານໄອທີ

ຫົວໜ້າວິຊາການບັນຊີ

ພະນັກງານບັນຊີ

ແລະ ອື່ນໆ

ແລະ ອື່ນໆ

ການຄ້າ Trading

27

Climate Change Scenario Expeditor

ພະນັກງານບໍລິການລູກຄ້າ

ແລະ ອື່ນໆ

26

22-25

ຂະແຫນງອື່ນໆ Other Sectors

ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການຄວບຄຸມການຜະລິດ

ນັກຮຽນຮູ້ເພື່ອໄປຝຶກອົບຮົມນັກບິນ

ພະນັກງານຫ້ອງການ

ພະນັກງານຂາຍ

ຜູ້ຊ່ວຍບັນຊີ

ພະນັກງານຂັບລົດບັນທຸກໜັກ

Sale Manager

ພະນັກງານບັນຊີ

Service Advisor

ພະນັກງານການຕະຫຼາດ

ແລະ ອື່ນໆ

ແລະ ອື່ນໆ

30-31

28-29


7

11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

note

Ihvpcxfvk-u[

JOB ;k]tlkole]a [ 7q o -vd;Pd ວາລະສານຮ້ອຍແປດອາຊີບ (108JOB) ວາລະສານ ສຳລັ ບ ຄົ ນ ຊອກ ວຽກ ພາຍ ໃຕ້ ບໍລິສັດ ຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າກຣຸບ ຈຳກັດ

editor’s ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແພງ ສິບມື້ຜ່ານໄປອີກແລ້ວ ໄວແທ້ໆ. ເປັນຈັ່ງໃດແດ່ ທ່ານຜູ້ອ່ານ ໄດ້ອ່ານບົດສຳພາດກ່ຽວກັບອາຊີບນັກອອກແບບກຣາບຟິກໃນສະບັບທີ່ 11 ບໍ່? ຫວັງວ່າຄົງຈະໃຫ້ສາລະແກ່ທ່ານຜູ້ອ່ານໄດ້ແດ່ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ. ສ່ວນໃນສະບັບນີ້ ທີມງານ ຂໍ ເ ອົ າ ໃຈຜູ້ ທີ່ ສົ ນ ໃຈໃນທຸ ລ ະກິ ດ ຂະໜາດນ້ ອ ຍ ເຮົ າ ພູ ມ ໃຈສະເໜີ ບົ ດ ສຳພາດດີ ໆ ສຳລັ ບ ຄົນຮັກສຸຂະພາບ ແລະ ຜູ້ສົນໃຈເລິ່ມຕົ້ນເຮັດທຸລະກິດ ໂດຍໄດ້ຮັບກຽດຈາກ ເອື້ອຍ ນົງນຸດ ຜູ້ ກໍ່ ຕັ້ ງ ແລະ ບໍ ລິ ຫ ານ Xao Ban Group (“ຊາວບ້ າ ນ” ກຣຸ ບ ) ມາແບ່ ງ ປັ ນ ປະສົ ບ ການ ແລະ ແງ່ຄິດດີໆ (ທີ່ແຕກຕ່າງ) ໃນການຈັດສັນ ແລະ ບໍລິຫານໂອກາດຈົນເກີດເປັນທຸລະກິດ

ສຳນັກງານ: ເຮືອນ ເລກ ທີ່ 089/1, ຖະໜົນສາມ ແສນ ໄທ, ບ້ານ ອານຸ, ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂທ: (856-21) 254709, 254349 ແ�ັກ: (856-21) 254709 Email: info@108job.la Website: www.108job.la

ທີ່ ເ ຮັ ດ ໃຫ້ ຕົ ນ ເອງມີ ຄ ວາມສຸ ກ ໃນຖານະຜູ້ ລິ ເ ລີ່ ມ ແລະ ຜູ້ ໃ ຫ້ ແ ກ່ ຊຸ ມ ຊົ ນ ອ້ ອ ມຂ້ າ ງ.

ໃບອະນຸຍາດເລກທີ: 044/ຖວທ.ສມຊ (04/10/2011)

ຜູ້ ທີ່ ມີ ຄ ວາມຝັ ນ ຢາກກ້ າ ວຂຶ້ ນ ເປັ ນ ຜູ້ ບໍ ລິ ຫ ານໃນອະນາຄົ ດ ຕ້ ອ ງຕິ ດ ຕາມຄໍ ລໍ້ າ ເຄັ ດ

ຄະນະຮັບຜິດຊອບ

ລັ ບ ຮັ ບ ວຽກໃຫ້ ດີ ອ່ າ ນໃຫ້ ເ ຂົ້ າ ໃຈວ່ າ ຄຸ ນ ສົ ມ ບັ ດ ເຈັ ດ ປະການທີ່ ຜູ້ ບໍ ລິ ຫ ານຄວນມີ ປ ະກອບ

ຜູ້ຊນຳ: ແກ້ວວີສຸກ ດາລາສານ ທີ່ປຶກສາ: ຫຸມເພັງ ສິນປະເສີດ ຫົວໜ້າບັນນາທິການ: ວັນນະພອນ ສິດທິລາດ ກອງປະຈຳບັນນາທິການ ແລະ ເນື້ອໃນ: ແກ້ວວິສຸກ ດາລາສານ ທິບພະພອນ ທິບພະສຸດາ

ເວົ້ າ ຈັ່ ງ ຊັ້ ນ ບໍ່ ໄ ດ້ ໝ າຍວ່ າ ບົ ດ ອື່ ນ ໆໃນສະບັ ບ ນີ້ ຈ ະຂາດຄວາມໜ້ າ ສົ ນ ໃຈໃດ໋ ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນ. ສຳລັ ບ ຜູ້ ທີ່ ກ ຽມຈະຂຽນປະຫວັ ດ ຫຍໍ້ ເ ປັ ນ ຄັ້ ງ ທຳອິ ດ ໃນຊີ ວິ ດ ຕ້ ອ ງຢ່ າ ພາດ ໃຫ້ ຕິ ດ ຕາມອ່ າ ນຕອນທີ່ 2 ຂອງບົ ດ ແນະນຳກ່ ຽ ວກັ ບ ການກະກຽມຮ່ າ ງປະຫວັ ດ ຫຍໍ້ .

ດ້ ວ ຍຫຍັ ງ ແດ່ . ສ່ ວ ນທ່ າ ນຊາຍທີ່ ຂ າດຄວາມໝັ້ ນ ໃຈເນື່ ອ ງຈາກບັ ນ ຫາລັ ງ ແຄເຕັ ມ ຫົ ວ ເຊີນອ່ານບົດສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມໄດ້ເລີຍ. ທ່ າ ນຊາຍແລະ ທ່ າ ນຍິ ງ ທີ່ ຝັ ນ ຢາກເປັ ນ ນັ ກ ບິ ນ ເປີ ດ ໜ້ າ Job Index ດ່ ວ ນ. ການ ບິ ນ ລາວ ກຳລັ ງ ເປີ ດ ຮັ ບ ສະໝັ ກ ນັ ກ ຮຽນບິ ນ ທັ ງ ເພດຊາຍ ແລະ ຍິ ງ ຫຼ າ ຍຕຳແໜ່ ງ ເດີ້ ທ່ າ ນ. ຫາກທ່ າ ນມີ ຂໍ້ ຄິ ດ ເຫັ ນ ຫຍັ ງ ກ່ ຽ ວກັ ບ ການຊອກວຽກ ແລະ ການພັ ດ ທະນາທັ ກ ສະຕ່ າ ງໆຂອງຕົ ນ ເອງໃນການຮັ ບ ມື ກັ ບ ວຽກເຊີ ນ ສົ່ ງ ຂ່ າ ວເລົ່ າ ສູ່ ທີ ມ ງານ 108ອາຊີ ບ ຟັ ງ ເດີ້ ເຮົ າ ຈະພະຍາຍາມສັ ນ ຫາວິ ທີ ກ ານ ແລະ ຄຳແນະນຳມາຊ່ ວ ຍທ່ າ ນໄຂຂໍ້ ຂ້ ອ ງໃຈ.

ປະສານງານ ແລະ ການເ�ິນ: ເພັດສະໝອນ ດາລາສານ ຈັດໜ້າ ແລະ ອອກແບບ: ຄຳຮູ້ ພັນລືເດດ ອານຸສອນ �ວງໂຄດ ໄ�ທີ: ຫັດສະຫວັນ ຣາຊະພົນ ການຕະຫຼາດ: ແ�ງທອງ ລັດຕະນະ ສິນທະລັກ ຈັນທະວົງ ວິນິນດາ ທິບພະສຸດາ ສະມາຊິກສຳພັນ: ບັນຖົມ ມະນີລັດ ຊ່າງຖ່າຍຮູບ: ພູນຊັບ ເທວົງສາ ວິລະສັກ ໄຫຼສຸລິວົງ

ບັນນາທິການບໍລິຫານ ແ�້ວວີສຸກ ດາລາສານ

About 108JOB Magazine ຊ່ວຍພັດທະນາຊັກກະຍາພາບຂອງຜູ້ສະໝັກງານ; (3) ໃຫ້ເຕັກນິກວິທີການ, ເຄັດລັບຮັບວຽກຕ່າງໆ ສຳລັບຜູ້ ວາລະສານ “108 ອາຊີ ບ ” ເປັ ນ ວາລະສານລາຍ

ທີ່ເຮັດວຽກເປັນປະຈຳຢູ່ແລ້ວ; (4) ໃຫ້ຂໍ້ມູນທາງດ້ານການ

10ວັນ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂື້ນ ໂດຍບໍລິສັດ ຮ້ອຍແປດພັນເກົ້າກຣຸບ

ສຶກສາຕໍ່ ທຶນການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຈາກສະຖາ

ຈຳກັດ ຕາມໃບອະນຸຍາດເລກທີ 044/ຖວທ.ສມຊ ລົງວັນທີ

ບັນຕ່າງໆ; (5) ເປັນຊ່ອງ ທາງສື່ສານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະ ມີປະ

04/10/2011 ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງຕົ້ນຕໍເພື່ອ:

ສິດທິພາບລະຫວ່າງຜູ້ວ່າຈ້າງ ແລະ ຜູ້ຊອກວຽກ.

(1) ສະໜອງ ຄວາມ ຮຽກຮ້ ອ ງ ຕ້ ອ ງການ ທາງ ດ້ າ ນ

ນອກນີ້ ວາລະສານ “108 ອາຊີບ” ຍັງໄດ້ສະໜອງ

ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄຳແນະນຳຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ຜູ້

ເນື້ອທີ່ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ ແລະ

ທີ່ເຂົ້າວຽກໃໝ່, ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນວຽກ, ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຊອກ

ອົງກອນຕ່າງໆ ແລະ ການໂຄສະນາສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ

ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ອາຊີບ ຕ່າງໆ; (2) ສະເໜີເກັດ ເລັກ ເກັດ ນ້ອຍ ທີ່

ຂອງບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ຕາມຄວາມເໝາະສົມ.


8

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ

//

Health & Beauty

www.108job.la

lkgsf c]t ;ymu9afdko ຖ້າ​ໃຜ​ມີ​ລັງ​ແຄ​ຫຼາຍ ຈົນ​ຂຸລົ່ນລົງ​ເຕັມ​ເສື້ອ ກໍ​ອາດ​ເປັນ​ສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສຍ​ບຸກຄະ​ລິກ​ ແລ້ວ​ບໍ່ໝັ້ນ​ໃຈ​ໃນ​ຕົນ​ເອງ ເລື່ອງໂດຍ: [ ທີມບັນນາທິການ ]

ເສັ້ ນ ​ຜົ ມ ​ຊີ້ ຟູ , ຂາດ​ນ້ ຳ ໜັ ກ ​ແ ລະ ບໍ່ ​ເ ງົ າ ​ງ າມ

ລັ ງ ​ແ ຄ ​ແ ມ່ ນ ​ໂ ລ ກ ​ຜິ ວ ໜັ ງ ຊ ະ ນິ ດ ໜຶ່ ງ​

ປະລິ ມ ານ​ທີ່ ​ຫຼ າ ຍ​ເ ກີ ນ ໄປ, ການ​ໃ ຊ້ ​ນ້ ຳ ​ຢ າ

ໂດຍ​ທົ່ ວ ​ໄ ປ​ແ ມ່ ນ ​ເ ກີ ດ ​ຂື້ ນ ຢູ່ ​ບໍ ລິ ​ເ ວນໜັ ງ ຫົ ວ

ຢື ດ ຜົ ມ , ​ແ ພ້ ​ນ້ ຳ ​ຢ າ​ດັ ດ ​ຜົ ມ , ສະ​ຜົ ມ ​ແ ລ້ ວ​

ທີ່ ກ ຳ ລັ ງ ຈ ະ ​ເ ລີ ​ນ ​ເ ຕີ ບ ​ໂ ຕ ​ຕ າ ມ ​ປົ ກ ກ ະ ຕິ ​

ລ້ າ ງ ​ຢ າ ສ ະ ຜົ ມ ​ອ ອ ກ ບໍ່ ໝົ ດ ລ ວ ມ ​ໄ ປ ​ເ ຖີ ງ

ປົ ກ ກະຕິ ​ເ ຊ​ວ ​ເ ກົ່ າ ​ຈ ະ​ຕ າຍ ​ແ ລະ ຫຼຸ ດ ອອກ​

3.

ສ ະ ພ າ ບ ​ແ ວ ດ ​ລ້ ອ ມ ​ທ າ ງ ​ອ າ ກ າ ດ ​ເ ຊັ່ ນ :

ທຸ ກ ໆ ຄັ້ ງ ​ທີ່ ​ສ ະ ​ຜົ ມ ​ຄ ວ ນ ​ນ ວ ດ ໜັ ງ ຫົ ວ

ອາກາດ​ເ ຢັ ນ , ຄວາມ​ຮ້ ອ ນ, ຄວາມ​ແ ຫ້ ງ ,

ຄ່ ອ ຍ ໆ ເ ຊິ່ ງ ນ ອ ກ ຈ າ ກ ​ຈ ະ ​ຊ່ ວ ຍ​ຜ່ ອ ນ ຄ າ ຍ​

ຄວາມ​ອັ ບ ​ຊື້ ນ ​ຢູ່ ​ຫົ ວ ຖ້ າ ​ໃ ຜ​ມີ ​ລັ ງ ​ແ ຄ​ຫຼ າ ຍ

ຄວາມຄຽດ​ແ ລ້ ວ ຍັ ງ ​ສ າມາດ​ກ ຳຈັ ດ ​ເ ຊ​ວ

ຈົ ນ ​ຂຸ ​ລົ່ ນ ລົ ງ ​ເ ຕັ ມ ​ເ ສື້ ອ ກໍ ​ອ າ ດ ​ເ ປັ ນ ​ສ່ ວ ນ

ໜັ ງ ຫົ ວ ​ທີ່ ​ຕ າ ຍ ​ແ ລ້ ວ ​ໃ ຫ້ ຫຼຸ ດ ອ ອ ກ ​ໄ ປ ​ໄ ດ້ ​

ໜຶ່ ງ ທີ່ ​ເ ຮັ ດ ​ໃ ຫ້ ເ ສ ຍ ​ບຸ ກ ຄ ະ ​ລິ ກ ​ແ ລ້ ວ​

ງ່າຍ​ຂື້ນ

ມາຢູ່ ແ ລ້ ວ ສາ​ເ ຫດ​ຂ ອງ​ກ ານ​ເ ກີ ດ ​ລັ ງ ​ແ ຄ​ ແ ບ່ ງ ​ໄ ດ້ ​ຕ າ ມ ​ນີ້ ລັ ງ ​ແ ຄ ​ທີ່ ​ເ ກີ ດ ​ຈ າ ກ ​ພ າ ຍ​ ໃ ນ ​ແ ລ ະ ລັ ງ ​ແ ຄ ​ທີ່ ​ເ ກີ ດ ​ຈ າ ກ ​ພ າ ຍ ​ນ ອ ກ >>

ສາ​ເ ຫດ​ພ າຍ​ໃ ນ ອາດ​ຈະ​ເກີດ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ບໍ່ສົມບູນ​ຂອງ

​ຮໍ​ໂມນ, ​ໂລກ​ພູມ​​ແພ້​ໃນ​ນົມ, ຊອັກ​ໂກ​ແລັດ ຫຼື ຫອຍ​, ຂາດ​ກ ານ​ພັ ກ ຜ່ ອ ນ, ​ເ ກີ ດ ​ຈ າກ​ຄ ວາມ ຄຽດ, ການ​ບໍ ລິ ​ໂ ພ​ກ ນ້ ຳ ຕານ ຫຼື ອາຫານ​ທີ່ ​ ມີ ​ໄ ຂ​ມັ ນ ​ໃ ນ​ປ ະລິ ມ ານ​ທີ່ ​ຫຼ າ ຍ​ເ ກີ ນ ​ໄ ປ​ກໍ ​ອ າດ ​ເ ຮັ ດ ​ໃ ຫ້ ​ເ ກີ ດ ​ລັ ງ ​ແ ຄ​ໄ ດ້ ​ເ ຊັ່ ນ ​ກັ ນ ນ​ອ ກຈາກ​ນີ້ ບ າ ງ ​ຄົ ນ ​ຍັ ງ ​ເ ປັ ນ ​ລັ ງ ແ ຄ ​ທີ່ ​ເ ກີ ດ ​ຈ າ ກ​ ກຳມະພັນອີກດ້ວຍ

ບໍ່ ໝັ້ ນ ​ໃ ຈ ໃ ນ ​ຕົ ນ ​ເ ອ ງ ສ ະ ​ນັ້ ນ ​ມ າ ​ອ່ າ ນ ​ເ ບິ່ ງ​ ວິ ທີ ​ແ ກ້ ​ໄ ຂ ​ບັ ນ ຫ າ ​ລັ ງ ​ແ ຄ ​ພ້ ອ ມ ​ກັ ນ ​ເ ລີ ຍ

ນ ວ ດ ບ ຳ ບັ ດ ໜັ ງ ຫົ ວ ກ ຳ ຈັ ດ ​ລັ ງ ​ແ ຄ

4. ຄວນ​ເລືອກ​​ໃຊ້​ຢາສະຜົມ​ທີ່​ເໝາະສົມຄວນ​ ເປັ ນ ​ຢ າສະຜົ ມ ​ທີ່ ​ຊ່ ວ ຍ​ກ ຳຈັ ດ ​ລັ ງ ແຄ​ສ ະໝຳ່

>> ວິທີຈັດການກັບລັງແຄ

1.

ສ ະ ​ຜົ ມ ​ດ້ ວ ຍ ​ນ້ ຳ ​ເ ຢັ ນ ຈ ະ ​ຊ່ ວ ຍ ເ ຮັ ດ​

ໃຫ້ ໜັ ງ ຫົ ວ ບໍ່ ​ແ ຫ້ ງ ​ແ ລະ ບໍ່ ລ ອກ​ເ ປັ ນ ​ຂຸ ຍ​

ສະ​ເ ໝີ ​ແ ລະ ຄວນ​ລ້ າ ງ​ຢ າສະຜົ ມ ​ອ ອກ​ໃ ຫ້ ໝົ ດ ເ ພື່ ອ ​ກ ຳ ຈັ ດ ​ສ າ ນ ​ເ ຄ ມີ ​ທີ່ ​ຕົ ກ ​ຄ້ າ ງ

ສ າ ມ າ ດ ຊ່ ວ ຍ ຮັ ກ ສ າ ບໍ່ ໃ ຫ້ ເ ກີ ດ ສ າ ​ເ ຫ ດ​

5.

ຂ ອ ງ ​ກ າ ນ ​ເ ປັ ນ ລັ ງ ​ແ ຄ ​ແ ລ ະ ຍັ ງ ​ເ ຮັ ດ ​ໃ ຫ້ ​

ຄວນ​ເ ລື ອ ກກິ ນ ​ອ າຫານ​ທີ່ ​ມີ ​ສ່ ວ ນ​ປ ະກອບ​

ຜົ ມ ​ເ ບິ່ ງ ​ນຸ້ ມ ນ ວ ນ , ​ເ ງົ າ ​ງ າ ມ ​ໄ ດ້ ​ອີ ກ ​ດ້ ວ ຍ

ຂອງ​ທ າດ​ສັ ງ ກະສີ , ວິ ຕ າມິ ນ ​ບີ , ຊີ ​ແ ລະ

ຮັ ບ ​ປ ະ ທ າ ນ ​ອ າ ຫ າ ນ ​ທີ່ ​ມີ ​ປ ະ ​ໂ ຫ ຍ ​ດ

ອີ ​ຢູ່ ​ສ ະ​ເ ໝີ ​ເ ພື່ ອ ​ເ ປັ ນ ​ກ ານ​ບ ຳລຸ ງ ໜັ ງ ຫົ ວ . >>

ສາ​ເ ຫດ​ພ າຍ​ນ ອກ ​ເ ກີ ດ ​ຈ າກ​ກ ານ​ນ ຳ​ໃ ຊ້ ​ຜ ະລິ ດ ​ຕ ະພັ ນ

​ແ ຕ່ ງ ​ຜົ ມ ​ທີ່ ​ບໍ່ ຖື ກ ຕ້ ອ ງ ​ແ ລ ະ ອ າ ດ ​ໃ ຊ້ ​ໃ ນ

2. ຫຼີ ກ ລ້ ຽ ງ​ແ ສງ​​ແ ດດ​ທີ່ ​ຮຸ ນ ແຮງ ​ເ ພາະ​ແ ສງ​ ແດດ​ເປັນ​ຕົວ​ການ​ທີ່​ສຳຄັນ​ທີ່​ຈະ​ທຳລາຍ​ເສັ້ນ​ ຜົ ມ ​ແ ລະ ໜັ ງ ຫົ ວ ​ເ ຮັ ດ ​ໃ ຫ້ ​ເ ກີ ດ ໜັ ງ ຫົ ວ ​ແ ຫ້ ງ​


11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

ບັນດິດໃໝ່

//

9

New Grad

ເລື່ອງໂດຍ: [ ວິໄລພອນ ຈຸລາມະນີ ]

ຕອນທີ2 ຕໍ່ຈາກສະບັບທີ11

ດັ່ ງ ທີ່ ໄ ດ້ ກ່ າ ວໄປແລ້ ວ ໃນສະບັ ບ ທີ່ 11 ວ່ າ ຫົ ວ ຂໍ້ ທີ່ ຄ ວນປະກອບເຂົ້ າ ໃນຮ່ າ ງປະຫວັ ດ ຫຍໍ້ ນັ້ ນ ຄວນປະກອບມີ ລ າຍລະອຽດສ່ ວ ນຕົ ວ ; ປະຫວັ ດ ການສຶ ກ ສາ ແລະ ການເຮັ ດ ວຽກ; ທັ ກ ສະ ຄ ວ າ ມ ສ າ ມ າ ດ ; ຄ ວ າ ມ ສົ ນ ໃ ຈ ; ບຸ ກ ຄົ ນ ອ້ າ ງ ອີ ງ ແ ລ ະ ກ າ ນ ເ ປັ ນ ສ ະ ມ າ ຊິ ກ ສັ ງ ກັ ດ ໃ ນ ອົງກອນຕ່າງໆ.

> ຕໍ່ ໄ ປ ນີ້ ເ ຮົ າ ຂໍ ສ ະ ເ ໜີ ລ າ ຍ ລ ະ ອ ຽ ດ

> ປະເພດຂອງຮ່າງປະຫວັດຫຍໍ້

ໂດຍທີ່ ບໍ່ ຕ້ ອ ງບົ່ ງ ລະອຽດວ່ າ ໄດ້ ເ ຮັ ດ ຢູ່ ໃ ສກໍ່

ເພີ່ ມ ເຕີ ມ ວ່ າ ໃນແຕ່ ລ ະຫົ ວ ຂໍ້ ນັ້ ນ ຄວນປະ

ເຈົ້າອາດຈະເຄີຍເຫັນຮ່າງປະຫວັດຫຍໍ້ມາ

ໄດ້ ຈຸດຫຼັກແມ່ນເພື່ອອ້າງອີງວ່າເຈົ້າມີທັກສະທີ່

ກ ອ ບ ດ້ ວ ຍ ອົ ງ ປ ະ ກ ອ ບ ຍ່ ອ ຍ ໃ ດ ແ ດ່ .

ຫຼາຍແຕ່ຄວາມຈິງແລ້ວຫາກວ່າແບ່ງຕາມການ

ຈຳເປັ ນ ໂດຍການສະແດງໃຫ້ ເ ຫັ ນ ຄວາມສາ

1. ໃນສ່ ວ ນຂອງ ລາຍລະອຽດສ່ ວ ນຕົ ວ ຄວນ

ຈັດລຽງມັນສາມາດແບ່ງອອກເປັນສອງປະເພດ.

ມາດໃນຈຸດທີ່ສຳຄັນໆ.ພາຍຫຼັງຈາກສອງໝວດ

ປະກອບດ້ວຍ ຊື່ແລະນາມສະກຸນ / ຂໍ້ມູນສຳລັບ

1. ປະເພດທີ່ຈັດລຽງຕາມລຳດັບເຫດການ

ນີ້ ແ ລ້ ວ ຈິ່ ງ ລວມເອົ າ ພາກການຈ້ າ ງງານສັ້ ນ ໆ

ຕິດຕໍ່ເຊັ່ນ ທີ່ຢູ່ ເບີໂທ ອີເມວ

ນັກສຶກສາສ່ວນຫຼາຍໃຊ້ເປັນຮ່າງປະຫວັດ

2. ໃນສ່ວນຂອງ ການສຶກສາ ແລະ ປະຫວັດການ

ຫຍໍ້ ແ ບບນີ້ . ເຫດຜົ ນ ທີ່ ເ ອີ້ ນ ວ່ າ ຕາມລຳດັ ບ

ຈ້າງງານຄວນປະກອບດ້ວຍ ຊື່ສະຖາບັນການ

ເຫດການ ກໍ່ ຍ້ ອ ນວ່ າ ພາຍໃຕ້ ພ າກການສຶ ກ

ສຶກສາ ຫຼື ຊື່ບໍລິສັດ / ວັນທີ່ ເຂົ້າຮຽນ ຫຼື ເຮັດວຽກ

ສາ ແລະ ການຈ້ າ ງງານ ຈະລຽງຈາກໃໝ່ ຫ າ

(ເລີ່ມຕົ້ນ ແລະ ຈົບ) / ເມືອງ ແລະ ປະເທດທີ່

ເກົ່ າ ໝາຍວ່ າ ສະຖາບັ ນ ການສຶ ກ ສາ ຫຼື ປະ

ຮຽນ ຫຼື ເຮັດວຽກ

ສົ ບ ການທ້ າ ຍສຸ ດ ຂຶ້ ນ ກ່ ອ ນແລ້ ວ ລຳດັ ບ ຖອຍ

3. ໃນສ່ ວ ນຂອງ ທັ ກ ສະ ຄວນປະກອບດ້ ວ ຍ

ໄປຫາປະສົບການກ່ອນໆຕາມເວລາ. ສັງເກດ

ຄວາມສາມາດທາງພາສາ / ທັ ກ ສະຄອມພິ ວ

ວ່ າ ຈະວາງປະສົ ບ ການວຽກໄວ້ ໃ ນກຸ່ ມ ໃຫຍ່

ເຕີ / ທັ ກ ສະອື່ ນ ໆທີ່ ເ ຈົ້ າ ໄດ້ ຮ ຽນຈາກຫຼັ ກ ສູ ດ

ກຸ່ ມ ດຽວ ແລະ ລຽນລຳດັ ບ ຖອຍຫຼັ ງ ນາຍຈ້ າ ງ

ໄລຍະສັ້ ນ ເຊັ່ ນ ການບັ ນ ຊີ ; ການຕະຫຼ າ ດ;

ສ່ ວ ນ ຫຼ າ ຍ ມັ ກ ຮ່ າ ງ ປ ະ ຫ ວັ ດ ຫ ຍໍ້ ແ ບ ບ ນີ້

ການຊ່ຽນ

ເພາະອ່ານງ່າຍ ກົງໄປກົງມາ ແລະ ຈະບໍ່ຍາວ

4. ໃນສ່ວນຂອງ ຄວາມສົນໃຈພິເສດຄວນປະ

ເກີນໜຶ່ງໜ້າ.

ກອບດ້ ວ ຍກິ ດ ຈະກຳມະຫາວິ ທ ະຍາໄລທີ່ ໄ ດ້

2. ປະເພດທີ່ຈັດລຽງຕາມໜ້າວຽກ

ເຂົ້າຮ່ວມ / ວຽກຍາມວ່າງ ແລະ ຄວາມສົນໃຈ

ພົ ບ ເ ຫັ ນ ຫຼ າ ຍ ໃ ນ ກຸ່ ມ ຜູ້ ທີ່ ໄ ດ້ ມີ ປ ະ ສົ ບ

ເຊັ່ ນ ກິ ລ າ,ດົ ນ ຕີ , ທ່ ອ ງທ່ ຽ ວ, ແຕ່ ງ ຢູ່ ຄົ ວ ກິ ນ

ການວຽກຫຼາຍແລ້ວ ກຳລັງປ່ຽນຂະແໜງ ແລະ

ເປັນຕົ້ນ

ຢາກເນັ້ ນ ໜັ ກ ທັ ກ ສະທີ່ ປັ ບ ແລະ ປະຍຸ ກ ໄດ້

5. ໃນສ່ວນຂອງ ບຸກຄົນອ້າງອີງ ແລະ ການເປັນ

ຂອງເຈົ້ າ ຂອງປະຫວັ ດ ຕົ ວ ຢ່ າ ງເຊັ່ ນ ຖ້ າ ເຈົ້ າ

ສະມາຊິກ ໝາຍວ່າ ຫ້ລະບຸຊ,ື່ ຕຳແໜ່ງ ແລະ ວິທີ ຕິ ດ ຕໍ່ ຂ ອງຜູ້ ທີ່ ເ ຈົ້ າ ຢາກອ້ າ ອີ ງ ເຖິ ງ ເຈົ້ າ ຕ້ ອ ງ ຕິ ດ ຕໍ່ ຂໍ ອ ະນຸ ຍ າດໃນການລະບຸ ຊື່ ຂ ອງເພິ່ ນ ເສຍກ່ອນ / ຫາກເຈົ້າໄດ້ສັງກັດເປັນສະມາຊິກ ຂອງອົງການ ຫຼື ກຸ່ມໃດໜຶ່ງ ກໍໃຫ້ລະບຸໃສ່ນຳ.

ເຂົ້າໄປ ເຊິ່ງພຽງແຕ່ລຳດັບສະຖານທີ່ທີ່ເຈົ້າໄດ້ ເຮັດວຽກ ແລະ ຊ່ວງເວລາທີ່ໄດ້ເຮັດວຽກນັ້ນໆ.

ຮ່ າ ງປະຫວັ ດ ຫຍໍ້ ແ ບບຈັ ດ ລຽງຕາມໜ້ າ ວຽກຍັງໃຊ້ໄດ້ດີຖ້າເຈົ້າມີປະສົບການເຮັດວຽກ ແບບປົ ນ ເປບໍ່ ມີ ຈຸ ດ ເຊື່ ອ ມຕໍ່ ແ ຕ່ ລ ະອັ ນ ເຂົ້ າ ກັ ນ ດີ ປ ານໃດມັ ນ ຈະຊ່ ວ ຍເຈົ້ າ ໃຫ້ ເ ນັ້ ນ ໜັ ກ ຂໍ້ ເ ຊື່ ອ ມຕໍ່ ເ ຫຼົ່ າ ນັ້ ນ ແລະ ເຮັ ດ ໃຫ້ ປ ະຫວັ ດ ການເຮັ ດ ວຽກເບິ່ ງ ຄື ມີ ສູ ນ ລວມຂຶ້ ນ . ຖ້ າ ເປັ ນ ໄປໄດ້ ໃ ຫ້ ຮັ ກ ສາເນື້ ອ ໃນຂອງແຕ່ ລ ະພາກ ໃຫ້ ເ ປັ ນ ໄປຕາມລຳດັ ບ ເຫດການເພາະວ່ າ ຄົ ນ ສ່ ວ ນ ຫຼ າ ຍ ເ ຂົ້ າ ໃ ຈ ວ່ າ ຢູ່ ດ້ າ ນ ເ ທິ ງ ສຸ ດ ແມ່ ນ ສິ່ ງ ທີ່ ເ ກີ ດ ຂຶ້ ນ ທ້ າ ຍສຸ ດ ຢູ່ ແ ລ້ ວ ຮ່ າ ງປະ ຫ ວັ ດ ຫ ຍໍ້ ແ ບ ບ ນີ້ ຈ ະ ຍ າ ວ ບໍ່ ກ າ ຍ ໜຶ່ ງ ໜ້ າ ເຊັ່ນກັນ.

ຫາກສົ ນ ໃຈວຽກໃນຕຳແໜ່ ງ ຜູ້ ຈັ ດ ການຫ້ ອ ງ ກ າ ນ ເ ຈົ້ າ ອ າ ດ ຈ ະ ແ ຍ ກ ຮ່ າ ງ ປ ະ ຫ ວັ ດ ຫ ຍໍ້ ຂອງເຈົ້າອອກເປັນສອງໝວດ ຄື ການຈັດການ ແລະ ການຈັ ດ ລະບຽບ ແລ້ ວ ພາຍໃຕ້ ແ ຕ່ ລ ະ ໝວດຂຽນລາຍການສິ່ ງ ທີ່ ໄ ດ້ ເ ຮັ ດ ຜ່ າ ນມາ

ວິໄລພອນ ຈຸລາມະນີ ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ Career Pathway Programme Email: vchouramany@yahoo.com


10

ເຄັດລັບຮັບວຽກ

//

Career Advice

www.108job.la

ເລື່ອງໂດຍ: [ ທີມບັນນາທິການ ]

ເ ປົ້ າ ໝ າ ຍ ໃ ນ ກ າ ນ ເ ຮັ ດ ວ ຽ ກ ຂ ອ ງ

ສອງແລ້ວກຳລັງຄິດວ່າກ້າວຕໍ່ໄປຢາກເລື່ອນ

ທ່ າ ນແມ່ ນ ຫຍັ ງ ?ປະຕິ ເ ສດບໍ່ ໄ ດ້ ວ່ າ ໃນແຕ່

ຂັ້ນ ເປັນ ຫົວໜ້າ, ເປັນ ຜູ້ ຈັດການ ແລະ ເປັນ

ລ ະ ອົ ງ ກ ອ ນ ມີ ທັ ງ ຜູ້ ທີ່ ເ ຮັ ດ ວ ຽ ກ ແ ບ ບ ບໍ່ ມີ

ຜູ້ ບໍ ລິ ຫ ານ ຂໍ ສ ະແດງຄວາມຍິ ນ ດີ ນ ຳເພາະ

ເປົ້ າ ໝາຍເຮັ ດ ພໍ ໃ ຫ້ ໄ ດ້ ຕ າມທີ່ ຫົ ວ ໜ້ າ ສັ່ ງ ໃຫ້ເຮັດ. ແຕ່ກໍມີຄົນຈຳ ນວນບໍ່ໜ້ອຍທີ່ເຮັດ ວຽກຢ່ າ ງມີ ເ ປົ້ າ ໝາຍມີ ຄ ວາມກະຕື ລື ລົ້ ນ ວ່ າ ມື້ ໜຶ່ ງ ຂ້ າ ງໜ້ າ ຕົ ນ ເອງກໍ ຢ າກກ້ າ ວຂຶ້ ນ ສູ່ ຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂອງອົງກອນ ອາດຈະແມ່ນ ອົ ງ ກອນທີ່ ຕົ ນ ສັ ງ ກັ ດ ຢູ່ ໃ ນປະຈຸ ບັ ນ ຫຼື ບໍ່ ກໍ ຕາມ. ຫາກວ່າທ່ານເປັນພະນັກງານປະເພດທີ່

ວ່ າ ທ່ າ ນກຳລັ ງ ອ່ າ ນຖື ກ ບົ ດ ແລ້ ວ . ໃນບົ ດ ນີ້ ເ ຮົ າ ຂໍ ສ ະ ເ ໜີ ຄຸ ນ ສົ ມ ບັ ດ ຫຼື ວ່ າ ຄຸ ນ ລັ ກ ສະນະພື້ ນ ຖານທີ່ ຜູ້ ບໍ ລິ ຫ ານຄວນມີ . ທ່ າ ນ ລອງອ່ າ ນແລ້ ວ ສຳຫຼ ວ ດຄື ນ ເບິ່ ງ ວ່ າ ຕົ ນ ເອງ ມີ ແ ລ້ ວ ບໍ່ ຫາກບໍ່ ທັ ນ ມີ ທ່ າ ນກໍ ຄ ວນຄ່ ອ ຍໆ ພັດທະນາຕົນເອງໄດ້ໃດ.


11

11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

gxao7qomuj-njlaf

IPoI6h8ts^vf-u;yf

glplts^tc[j'xao

ຄວາມ​ຊື່ ສັ ດ ​ມີ ​ຄ ວາມ​ສ ຳຄັ ນ ​ຫຼ າ ຍກວ່ າ

ຜູ້ ບໍ ລິ ຫ ານທີ່ ດີ ນັ້ ນ ຈະມີ ນິ ​ໄ ສ​ທີ່ ​ມັ ກ ​ຮ ຽນຮູ້​

ຜູ້​ບໍລິຫານ​ຕ້ອງ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ຍິນ​ດີ​ເສຍສະຫຼະ

ຄວາມ​ສາມາດ​ພາຍ​ນອກ. ຄົນທ ​ ກ ີ່​ ້າວ​ສູຕ ່​ ຳ​ແໜ່ງ

ຢູ່ ສ ະເໝີ , ສົ ນ ​ໃ ຈ​ໃ ນ​​ແ ນວ​ຄິ ດ , ວິ ທ ະຍາ​ກ ານ, ​

ແລະ ແບ່ ງ ປັ ນ . ແບ່ ງ ປັ ນ ຄວາມ​ຮູ້ , ຄວາມ​ສ າ

ຜູ້ ​ບໍ ລິ ຫ ານ​ດ້ ວ ຍ​ຄ ວາມ​ຊື່ ສັ ດ ​ສຸ ​ດ ຈະລິ ດ ​ແ ລະ

ເຕັ ກ ​ໂ ນ​ໂ ລ​ຍີ ​ໃ ໝ່ ໆ , ໃສ່ ໃ ນໃນບັ ນ ຫາສັ ງ ຄົ ມ

ມາດ ແລະ ເສຍສະຫຼະອຸທິດ​ຕົນໃຫ້ກັບອົງກອນ

ຍຶດໝັ້ນ​ໃນ​ຄວາມ​ຊື່ສັດ​ຕະຫຼອດ ຈະກາຍ​ເປັນ​

ເສດຖະກິ ດ ແລະ ​ເ ປີ ດ ​ກ ວ້ າ ງ​ຍ ອມຮັ ບ ​ຟັ ງ

ດ້ວຍຄວາມເຕັມໃຈ ແລະ ບໍ່ຫຍໍ້ທໍ້ລວມທັງຍິນດີ

ຄົນ​ທີ່ໜ້າ​ເຄົາ​ລົບ​ນັບຖື​ຂອງ​ຜູ້​ໃຕ້​ບັງຄັບ​ບັນຊາ

ແລະ ຮຽນຮູ້ ຈ າກ​ຄົ ນ ​ອື່ ນ . ບໍ່ ຍຶ ດ ຕິ ດ ​ກັ ບ ​ຄ ວາມ​

ຖ່ າ ຍ ທ ອ ດ ຄ ວ າ ມ ຮູ້ ໃ ຫ້ ກັ ບ ຄົ ນ ຮຸ່ ນ ຕໍ່ ໆ ໄ ປ

ເປັ ນ ທີ່ ຮັ ກ ແພງຂອງເພື່ ອ ນຮ່ ວ ມງານ ແລະ

ຄິດຂ ​ ອງ​ຕົນ​ເອງ​ຝ່າຍ​ດຽວ.

ຊ່ ວ ຍກັ ນ ນຳພາອົ ງ ກອນໄປສູ່ ຄ ວາມຈະເລີ ນ

ກໍຈະ ໄດ້ຮັບຄວາມໄວ້ວາງໃຈຈາກລູກຄ້າອີກ.

dt8n]n]qho ຜູ້ ​ບໍ ລິ ຫ ານ​ຈ ະ​ຕ້ ອ ງ​ເ ປັ ນ ​ຄົ ນ ​ທີ່ ​ກ ະຕື ລື ​ລົ້ ນ

ແບບຍືນຍົງ.

7yfgxao{gIaf;Pdgxao ຜູ້ ​ບໍ ລິ ຫ ານ​ຈ ະ​ຕ້ ອ ງ​ເ ປັ ນ ​ຄົ ນ ​ທີ່ ​ໂ ດດ​ເ ດັ່ ນ ​

​ເຮັດ​ວຽກຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ. ມີ​ຄວາມ​ຄິດ​ສ້າງສັນ​ໃໝ່ໆ

ມີ ຄ ວາມຄິ ດ ຂອງຕົ ນ ເອງຕໍ່ ກັ ບ ທຸ ກ ໆບັ ນ ຫາ.

ຢູ່ສະ​ເໝີ ເ​ ພາະ​ອົງກ ​ ອນ​​ຈະບໍ່ປ ​ ະສົບຜ ​ ົນສຳ​​ເລັດ​

ຕ້ອງສາມາດເຂົ້າໃຈບັນຫາວິເຄາະ ແລະ ສະເໜີ

ໄດ້ຖ້າ​ມີ​ຜູ້​ບໍລິຫານ​ທີ່​ຊັກ​ຊ້າ ​ແລະ ​ເຮັດ​ວຽກ​ໄປ​

ແນວທາງແກ້ ໄ ຂຕໍ່ ກັ ບ ບັ ນ ຫາໃດໜຶ່ ງ . ບໍ່ ພ ຽງ

ເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະ​ມື້​​ຜ່ານ​ພົ້ນ​ໄປ ໂດຍ​ບໍ່ມີ​ການ​ຄົ້ນ​

ແຕ່ ຮູ້ ຄິ ດ ແຕ່ ຕ້ ອ ງມີ ຄ ວາມສາມາດຫັ ນ ເອົ າ

ຄິດບ ​ ັນຫາ ແລະ ປັບປຸງພັດທະນາ​ອົງກອນເລີຍ.​

ຄວາມຄິ ດ ໃຫ້ ກ າຍເປັ ນ ການປະຕິ ບັ ດ ໄດ້ ອີ ກ ດ້ ວ ຍ . ທີ່ ສ ຳ ຄັ ນ ກ່ ວ າ ນັ້ ນ ກ າ ນ ເ ຮັ ດ ວ ຽ ກ ເປັນຍັງໝາຍເຖິງຄວາມສາມາດໃນການນຳພາ ທີມໃຫ້ເຮັດວຽກໄດ້ນຳ.

|adgvqkg[qkl6h

7yf.oc'j[;d

ຄົນທ ​ ີ່ຈ ​ ະເປັນຜ ​ ູ້ບ ​ ໍລິຫານ​ໄດ້ນ ​ ັ້ນ ຕ້ອງ​ພ້ອມ​

ຄົ ນ ​ທີ່ ​ມີ ​ຄ ວາມ​ຄິ ດ ​ໃ ນ​ແ ງ່ ​ລົ ບ ​ຈ ະ​ນ ຳ​ແ ຕ່ ຄ ວາມ​

ທີ່​ຈະ​ຮັບມືກັບວຽກງານ​ທຸກ​ຢ່າງ ​ໂດຍ​ບໍ່​ເລືອກ​​

ຫຼົ້ມຈົມມ ​ າສູ່ອ ​ ົ ງກ ​ ອນ. ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຄິດວ ​ ່າ ເ​ ຮັດບໍ່​

ເຮັ ດ ​​ແ ຕ່ ​ວ ຽກທີ່ ​ຕົ ນ ​ເ ອງ​ສົ ນ ​ໃ ຈ​ເ ທົ່ າ ​ນັ້ ນ . ​ຜູ້ ​ບໍ ລິ​

ໄດ້ ຈິ່ ງ ​ບໍ່ ​ເ ກີ ດ ​ຄ ວາມ​ພ ະຍາຍາມ​ທີ່ ​ຈ ະເຮັ ດ ​ໃ ຫ້​

ຫານ​ທດ ີ່​ ຕ ີ​ ້ອງ​ສາມາດ​ຮັບມ ​ ື​ແລະ ປັບໂ ​ ຕ​ໃຫ້ເ​ ຂົ້າ​

ໄດ້ ​ເ ຖີ ງ ​ແ ມ້ ວ່ າ ​ຈ ະ​ຍັ ງ ​ບໍ່ ​ໄ ດ້ ​ລົ ງ ມື ​ເ ຮັ ດ ​ແ ຕ່ ​ກໍ ​​ລົ້ ມ​

ກັບ​ສະຖານະ​ການ​ໃຫ້​ໄດ້ ໂດຍ​ບໍ່ຫຼົບຫຼີກວຽກທີ່​

ເຫຼ ວ ກ່ ອ ນແລ້ ວ . ຄົ ນ ​ທີ່ ​ຈ ະ​ເ ປັ ນ ​ຜູ້ ​ບໍ ລິ ຫ ານຈະ​

ຄິ ດ ​ວ່ າ ​ຍ າກ​ໂ ພດ ຈະໜັ ກ ຫຼື ​ເ ບົ າ ກໍ ​ຕ້ ອ ງ​ສ າ

ຕ້ ອ ງ​ຄິ ດ ​ໃ ນແງ່ ບ ວກສະ​ເ ໝີ ວ່ າ : ເຮົ າ ​ເ ຮັ ດ ​ໄ ດ້ ​

ມາດ​ມພ ​ີ ບ ິ ໄຫວ​ຕສ ໍ່ ກ ູ​້ ບ ັ ບ ​ນ ັ ຫາໃຫ້ໄ ​ ດ້. ເຮັດໃຫ້ອງົ

ແລະ ພະຍາຍາມ​ຫ າ​ວິ ທີ ​ທ າງ​ວ່ າ : ຕ້ ອ ງ​ເ ຮັ ດ​

ກອນກໍ ສ າມາດປັ ບ ຕົ ວ ໃຫ້ ກ ຽມພ້ ອ ມຮັ ບ ມື ກັ ບ

ແນວ​ໃ ດ​ຈຶ່ ງ ​ຈ ະ​ເ ຮັ ດ ​ສິ ງ ​ນັ້ ນ ໃຫ້ ​ມັ ນ ​ສ ຳ​ເ ລັ ດ ​ໃ ຫ້ ​

ທຸກສະຖານະການໄດ້.

ໄດ້ ​ແລ້ວ​ລົງມື​ເຮັດ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ມຸ່ງໝັ້ນ ຄວາມ​ ຄິດ​ໃນ​ແງ່​ບວກ​ນີ້​ແຫຼະ​ທີ່​ຈະ​ນຳພາອົງກອນ​ໃຫ້​ ກ້າວ​ສູ່​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ໄດ້.

ຕຳແໜ່ ງ ຜູ້ ບໍ ລິ ຫ ານຖື ວ່ າ ມີ ບົ ດ ບາດສຳຄັ ນ ຢ່ າ ງຍິ່ ງ ໃນການນຳພາອົ ງ ກອນໃຫ້ ກ້ າ ວສູ່ ລ ະ ດັບແນວໜ້າ ຫຼືວ່າ ຈະດຶງສູ່ຄວາມຫຼ້າຫຼັງ ຖອຍ ຫຼັງລົງຄອງ. ດັ່ງນັ້ນການຈະໄດ້ເປັນຜູ້ບໍລິຫານ ນັ້ ນ ຈຶ່ ງ ຕ້ ອ ງ ມີ ກ າ ນ ກ ຽ ມ ພ້ ອ ມ ເ ປັ ນ ຢ່ າ ງ ດີ . ທາງທີ ມ ງານ108ອາຊີ ບ ເຮົ າ ເຊື່ ອ ແນ່ ວ່ າ 7ຂໍ້ ທີ່ ກ່ າ ວມານີ້ ຈ ະຊ່ ວ ຍເປັ ນ ແນວທາງໃນການ ວາງແຜນການກ້ າ ວຂື້ ນ ຜູ້ ບໍ ລິ ຫ ານທີ່ ດີ ໃ ນອາ ນາຄົ ດ ໄດ້ ຢ່ າ ງແນ່ ນ ອນ. ຂໍ ເ ປັ ນ ກຳລັ ງ ໃຈໃຫ້ ທຸກໆທ່ານ​ສະ​ເໝີ.


12

ທຳນາຍ

//

Horoscope

www.108job.la

ຈັນ-​ຄານ-​ພຸດ-​ພະຫັດ-​ສຸກ-​ເສົາ-​ອາທິດ ​ແມ່ນ​ມື້ໃດ​ທີ່​ທ່ານ​ບໍ່ມັກ ​ແລະ ​ເບື່ອໜ່າຍທີ່​ສຸດ​ໃນ 7 ມື້ນີ້ ໃນ​ອ າທິ ດ ໜຶ່ ງ ມີ 7 ມື້ ​ແ ລ້ ວ ​ມື້ ​ໃ ດ​ນໍ້ ທີ່ ​ເ ປັ ນ ​ມື້ ທີ່ ​ທ່ າ ນ​ບໍ່ ມັ ກ ​ ​ແ ລະ ຮູ້ ສຶ ກ ​ເ ບື່ ອ ໜ່ າ ຍທີ່ ​ສຸ ດ ສົ ງ ​ໄ ສ ​ກັ ນ ​ບໍ່ ວ່ າ ເປັ ນ ​ຫ ຍັ ງ ​ເ ຮົ າ ​ຈຶ່ ງ ​ເ ອົ າ ​ຄ ຳ​ຖ າມ​ເ ຫຼົ່ າ ນີ້ ​ມ າ​ຖ າມ​ທ່ າ ນ ​ເ ພາະ​ສ ະບັ ບ ​ນີ້ ເ ຮົ າ ​ຈ ະ​ນ ຳ​ເ ອົ າ ​ ມື້ທີ່​ທ່ານ​ຮູ້ສຶກ​ເບື່ອ​ມາ​ທວາຍ​ໃຈ​ກັນ​ເບິ່ງວ ​ ່າ​ສິ​ເປັນ​ແນວ​ໃດ.

ສຳລັບ​ຄົນ​ທີ່​ເບື່ອ​ວັນຈ ​ ັນ

ສຳລັບຄົນ​ທີ່​ເບື່ອ​ວັນ​ສຸກ

​ແມ່ນ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ເບື່ອໜ່າຍການ​ປ່ຽນ​ແປງ

​ເ ປັ ນ ​ຄົ ນ ​ທີ່ ​ບໍ່ ມັ ກ ​ເ ຮັ ດ ​ຄື ​ໃ ຜ ມີ ​ລັ ກ ສະນະ

ທໍ້ ​ແ ທ້ ​ຕໍ່ ບັ ນ ຫາ​ທີ່ ​ເ ຂົ້ າ ​ມ າ​ໃ ນ​ຊີ ວິ ດ ມັ ກ ​ເ ຮັ ດ ​ໂ ຕ​

ນ ​ ິໄ ​ ສ​ບາງ​ຢ່າງ​ທີ່ໂ ​ ດດ​ເດັ່ນ. ຈິງໃ ​ ຈ​ເປັນມ ​ ິ ດທ ​ ີ່ໜ້າ

ບໍ່ ​ໄ ດ້ ​ເ ລື້ ອ ງ ຖ້ າ ​ບໍ່ ມີ ​ຫ ຍັ ງ ​ເ ຂົ້ າ ​ມ າ​ໃ ນ​ຊີ ວິ ດ ກໍ ​ບໍ່

ຄົ ບ ​ຫ າ, ບໍ່ ມີ ​ມ ານ​ຍ າ ມີ ​ຄ ວາມສຸ ກ ​ກັ ບ ​ເ ລື່ ອ ງ​

ຢາກ​ຂົນ​ໄຂວຄົ້ນ​ຫາສິ່ງ​ໃໝ່ໆ​ເລີຍ ສ່ວນ​ເລື່ອງ

ແປກໆຫຼື ອີ ກ ​ມູ ມ ໜຶ່ ງ ກໍ ​ມີ ​ຄ ວາມສຸ ກ ​ກັ ບ ​ເ ລື່ ອ ງ

ຄວາມສຸກຂ ​ ອງ​ທ່ານ​ແມ່ນເ​ ກີດຂ ​ ື້ນໄ ​ ດ້ງ​ ່າຍ ແ ​ ລະ

ທີ່​ງ່າຍດາຍ​ທີ່ສ ​ ຸດ.

ຄວາມທຸກ​ກໍ​ເກີດ​ຂື້ນ​ໄດ້​ງ່າຍ​ຄື​ກັນ.

ສຳລັບ​ຄົນ​ທີ່ເບື່ອວ ​ ັນອ ​ ັງຄານ ​ເ ປັ ນ ​ຄົ ນ ​ທີ່ ​ສ າມາດ​ປັ ບ ​ຕົ ວ ​ໄ ດ້ ​ດີ ມີ ກ ານ

ສຳລັບ​ຄົນທ ​ ີ່ເບື່ອ​ວັນເ​ ສົາ ​ເ ປັ ນ ​ຄົ ນ ​ທີ່ ​ເ ບື່ ອ ​ຄ ວາມ​ຈ ຳ​ເ ຈ ມັ ກ ​ສ ະ

​ກ ຽມຄວາມ​ພ້ ອ ມ​ກ່ ອ ນທຸ ກ ​ຄັ້ ງ ​ເ ພື່ ອ ​ທີ່ ​ຈ ະເຈິ ​

​ແ ຫ ​ວ ງ ຫ າ ​ຄ ວ າ ມ ​ແ ປ ກ ​ໃ ໝ່ ​ໃ ຫ້ ​ກັ ບ ​ຊີ ວິ ດ

ກັ ບ ​ສິ່ ງ ​ໃ ໝ່ ໆ ​ເ ບິ່ ງ ​ໂ ລກ​ໃ ນ​ແ ງ່ ​ດີ ມີ ​ຄ ວາມ​ເ ປັ ນ​

ລັ ກ ສະນະ​ພ າຍ​ນ ອກ​ທີ່ ​ສ ະ​ແ ດງ​ອ ອກ​ມ າ​ເ ບິ່ ງ​

ຜູ້ ​ໃ ຫຍ່ ມັ ກ ​ໃ ຫ້ ​ຄ ຳ​ແ ນະນຳ ​ເ ປັ ນ ​ບຸ ກ ຄົ ນ ​ທີ່ ​

ແລ້ວ​ຄື​ເປັນ​ຄົນ​ນິ້ງໆສະບາຍໆ, ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​

ສາມາດ​ສັ່ ງ ສອນ​ບຸ ກ ຄົ ນ ​ອື່ ນ ​ໄ ດ້ ດີ ທ່ າ ນ​ເ ອງ​

ແຂງ​ໃ ນ​ໂ ຕ ​ແ ຕ່ ​ພ າຍ​ໃ ນ​ໃ ຈ​ເ ລິ ກ ໆ​ແ ມ່ ນ ​ມັ ກ

ຮູ້ ​ຕົ ວ ​ວ່ າ ​ຄ ຳ​ແ ນະນຳ​ນັ້ ນ ​ແ ມ່ ນ ​ມີ ​ປ ະ​ໂ ຫຍ​ດ

​ມີ ​ອ າການ​ອ່ ອ ນ​ໄ ຫວ ​ແ ລະ ​ໂ ລ​ເ ມນ​ຕິ ກ ​ຢ່ າ ງ

ຕໍ່ກັບ​ຕົນ​ເອງ​ສະ​ເໝີເຊັ່ນກັນ.

ເລິກ​​ຊື້ງ.

ສຳລັບ​ຄົນທ ​ ີ່ເບື່ອມື້ວັນ​ພຸດ

ສຳລັບ​ຄົນທ ​ ີ່ເບື່ອ​ວັນອ ​ າທິດ

ມີ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃນ​ເລື່ອງ​ລາວ​ຂອງ​ທຳ​ມະ​

ເປັ ນ ​ຄົ ນ ​ທີ່ ​ມັ ກ ​ຜ ະຈົ ນ ​​ໄ ພ, ອາລົ ມ ​ດີ ມີ ​

ຊາດ​ໄດ້ດ ​ ,ີ ເ​ ຂົ້າກ ​ບ ັ ຄ ​ນ ົ ໄ ​ ດ້ງ​ າ ່ ຍ, ມັກເ​ ບື່ອຫຍ ​ ງັ ໄ ​ ດ້​

ຄວາມສຸກ ແ ​ ລະ ມີຮ ​ ອຍ​ຍີ້ມໃ​ ຫ້ກ ​ ັ ບຄ ​ ົ ນອ ​ ້ອມ​ຂ້າງ​

ງ່າຍໆ ເ​ ວລາ​ເຫັນໃ​ ຜ​ເຮັດຫຍ ​ ງັ ທ ​ ບ ​ີ່ ຖ ໍ່ ກ ື ໃ​ ຈຕົນເ​ ອງ ​

ໄດ້ທ ​ ຸກ​ສະຖານະ​ການ ​​ໃນເວລາທີ່ຄົນອ້ອມຂ້າງ

ແລ້ ວ ​ແ ມ່ ນ ​ວ່ າ ຈະຕ້ ອ ງ​ສ ະ​ແ ດງ​ອ ອກ​ມ າ​ດ້ ວ ຍ​ ການ​ກະທຳ​ໃຫ້​ໄດ້, ບໍ່ມັກ​ເກັບ​ໄວ້ໃນ​ໃຈ, ​ເປັນ​ ຄົນໃຈຮ້ອນ ​ແລະ ຫ້າວ​ຫັນ​ເອົາ​ການ​ເອົາ​ງານ​.

ສຳລັບ​ຄົນ​ທີ່ເບື່ອວ ​ ັນພ ​ ະຫັດ ​ເປັນ​ຄົນ​ອາລົມ​ເຢັນ, ລຽບງ່າຍ​ສະບາຍໆ. ມີ ​ຂັ້ ນ ມີ ​ຕ ອນ​​ໃ ນການວາງ​ແ ຜນ, ມັ ກ ​ຄ ວາມ ສຸ ກ ​ຄ ວາມ​ສ ະບາຍ​ເ ປັ ນ ​ພິ ​ເ ສດ ຫຼີ ກ ໜີ ​ເ ລື່ ອ ງ ລ າ ວ ​ເ ມື່ ອ ​ຮູ້ ​ສຶ ກ ວ່ າ ​ຈ ະ ເ ​ກີ ດ ບັ ນ ຫ າ ດ້ ວ ຍ​ ລີລາ​ຫຼົບຫຼີກຂັ້ນເ​ ທບ.

ທຸກໃຈກໍ​ເປັນ​ທີ່​ປຶກສາ​ຫາ​ຄຳ​ຕອບ​ໃຫ້​ເພື່ອນ​ຝູງ​ ໄດ້​ສະ​ເໝີ ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ຊ່າງ​ຈົດ ຊ່າງ​ຈຳ ມຸ່ງໝັ້ນ ​ແລະ ເ​ ອົາ​ຈິງ​ເອົາ​ຈັງ​ກັບຊ ​ ີວິດ. ວ່າກັນໄປເນາະທ່ານຜູ້ອ່ານຖືກແດ່ ບໍ່ຖືກແດ່ ຕາມພາສາຄຳທວາຍ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວບາງ ໄລຍະຂອງຊີວິດເຮົາ ອາດຈະເບື່ອວັນຈັນແຕ່ບາງ ຄັ້ ງ ກໍ ອ າດຈະເບື່ ອ ວັ ນ ສຸ ກ ຕາມສັ ດ ຈະທຳທີ່ ມີ ກ ານ ໝູ ນ ວຽນປ່ ຽ ນໄປບໍ່ ມີ ສິ່ ງ ໃດຍື ນ ຍົ ງ ຕະຫຼ ອ ດການ. ບໍ່ ວ່ າ ທ່ າ ນຈະເບື່ ອ ມື້ ໃ ດກໍ ຕ າມຂໍ ແ ຕ່ ໃ ຫ້ ທ່ າ ນມີ ສ ະ ຕິ ສົ ມ ບູ ນ ໃນການດຳເນີ ນ ຊີ ວິ ດ ແຕ່ ລ ະມື ້ ໃ ຫ້ ດ ີ ກ ໍ ດີ ແ ລ້ ວ .


13

ໄອຊີທີ // ICT

11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ

VACANCY ANNOUNCEMENT SKYMEDIATOR, an IT service company, is looking for qualified personnel to join its growing team. We are looking for:

6 positions in Marketing and Communication Requirement:

• Fluent in French (1 Position), German (1 Position) Italian (1 Position), Spanish (1 Position), Chinese (1 Position) and Japanese (1 Position). • Good at Computer and internet skills. • Able to work in Vientiane Capital, Laos

Benefits:

• Good Salary and Benefits. • The company is able to assist with work permit documents.

Interested applicants please send a cover letter and CV to following email: job@skymediator.com

ບໍລິສ�ດ ດາຕາຄອມ ໄ�ສາງຕ�ງຂນໃ�ປີ 1996 ແ�ະ ໄ�ກາຍມາເ�ັນ ບໍລິສ�ດ ໜງທ ເ�ີບໂ�ໄ�ທສຸດ ໃ�ຂະແ�ງໂ�ລະຄ�ມ ແ�ະ ເ�ັກໂ�ໂ�ຊີ ລວມທ�ງລະບ�ບເ�ືອຄາຍ ໃ� ສ.ປ.ປ ລາວ. ຄຽງຄູກ�ບການໃ�ບໍລິການ ດານສອມແ�ງ ແ�ະ ບ�ລຸງຮ�ກສາລະບ�ບ ເ�ືອຄາຍຄອມພິວເ�ີ ແ�ະ ອິນເ�ີເ�ັດໃ�ແ� ຫ�ວໜວຍທຸລະກິດ ແ�ະ ວິສາຫະກິດ ຕາງໆ, ບໍລິສ�ດ ດາຕາຄອມ ຍ�ງເ�ັນຜູນ�ເ�າ ແ�ະ ຈ�ໜາຍ ຢາງເ�ັນທາງການໃ�ແ�ຜະລິດຕະພ�ນ ທມີຊສຽງລະດ�  ບໂ�ກເ�ນ: Dell, Toshiba, Kaspersky, Emerson, ແ�ະ ອນໆ. ຈາກຄວາມສ�ນິສ�ນານ ໃ�ວຽກງານຂະແ�ງດ�ງກາວ, ບໍລິສ�ດ ດາຕາຄອມ ໄ�ຮ�ບການຢ�ງຢືນມາດຕະຖານ ISO 9001 ໃ�ປີ 2008 ຈາກສະຖາບ�ນກວດສອບລະບ�ບຄຸນນະພາບ ຈາກປະເ�ດ ອິນເ�ຍ ື (IRQS). ປະຈຸບ�ນພວກເ�ົາກ�ລ�ງຕອງການບຸກຄ�ນທມີຄວາມກະຕືລືລນຕ � ວຽກງານ ເ�ອບ�ນຈຸ ເ�າເ�ັນພະນ�ກງານກ�ບໜວຍງານທເ�ມ ແ�ງຂອງ ບໍລິສ�ດ ທກ�ລ�ງຂະ�າຍຕ�ວ ສູງ. ຕ�ແ�ງທຕອງການມີດງນ � : I. ພະນ�ກງານສ�ງເ�ີມການຂາຍ: 02 ຕ�ແ�ງ • ເ�ອນໄ�ໃ�ການສະໝ�ກມີດງນ � : - ຈ�ບການສຶກສາ/ືສຶກສາປີສຸດທາຍໃ�ຂະແ�ງການ ບໍລິຫານ, ການຂາຍ, ບ�ນຊີ, ຖາມີຄວາມຮູດານ ຄອມພິວເ�ີ ຍງເ�ັນການດີ. - ມ�ກວຽກງານການຂາຍ, ການບໍລິການລູກຄາ ແ�ະ ມ�ກການເ�ັດວຽກກຽວກ�ບ ໄ�ທີ. - ມ�ກເ�ັດວຽກເ�ັນທີມ ແ�ະ ສາມາດສສານເ�ັນພາສາອ�ງກິດກ�ບລູກຄາໄ�ທຸກ ລະດ�ບ. II. ວິຊາການສອມແ�ງຄອມພິວເ�ີ ແ�ະ ລະບ�ບເ�ືອຂາຍ: 04 ຕ�ແ�ງ • ເ�ອນໄ�ໃ�ການສະໝ�ກມີດງນ � : - ຈ�ບການສຶກສາໃ�ຂະແ�ງວິທະຍາສາດຄອມພິວເ�ີ ທາງດານສອມແ�ງ ແ�ະ ບ�ລຸງຮ�ກສາລະບ�ບຄອມພິວເ�ີ - ມີມະນຸດສ�ພ�ນ ແ�ະ ຄວາມສາມາດໃ�ການສສານທດີທ�ງພາສາລາວ ແ�ະ ອ�ງກິດ. - ມີຄວາມຮູດານ PC ແ�ະ laptop. - ມີຄວາມສາມາດໃ�ການແ�ໄ�ບ�ນຫາ/Troubleshooting - ມີຄວາມຮູເ�ອງ Hardware; Microsoft Office 2003 ແ�ະ 2007. - ມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບສູງ ແ�ະ ສາມາດເ�ັດວຽກດວຍຕ�ວເ�ງ ື ເ�ັນກຸມ, ໃ� ຄວາມສ�ຄ�ນເ�ອງການບໍລິການລູກຄາໄ�ທຸກລະດ�ບ. III. ພະນ�ກງານຮ�ບຕອນ/ເ�ຂາ: 01 ຕ�ແ�ງ • ເ�ອນໄ�ໃ�ການສະໝ�ກມີດງນ � : - ຈ�ບການສຶກສາ/ືສຶກສາປີສຸດທາຍໃ�ຂະແ�ງເ�ຂານຸການ, ບໍລິຫານ, ບ�ນຊີ ື ຂະແ�ງການຄອມພິວເ�ີ. - ມີຄວາມຮູ/ື ປະສ�ບການດານເ�ຂານຸການ/ືວຽກງານຕອນຮ�ບມາກອນຈະພິຈາ ລະນາເ�ັນພິເ�ດ. - ມີຄວາມຮູກຽວກ�ບວຽກງານໄ�ທີຍງເ�ັ  ນການດີ. - ມີມະນຸດສ�ພ�ນ ແ�ະ ຄວາມສາມາດໃ�ການສສານທດີທ�ງພາສາລາວ ແ�ະ ອ�ງກິດ. ຜູທສ�  ນໃ�ສາມາດຍນໃ�ສະໝ�ກທປະກອບດວຍຊີວະປະ��ດ ື Résumé/ ື CV ແ�ະ ເ�ກະສານທກຽວຂອງອນໆ ລວມທ�ງຂຽນໃ�ສະໝ�ກ (ເ�ງສາມາດ ພ�ວພ�ນກ�ບຫອງການໂ�ຍກ�ງ ື ເ�າດາວໂ�ດຈາກເ�ັບເ�ຈ ຂອງບໍລິສ�ດ) ແ�ວ ສ�ງ ເ�ິງຫ�ວໜາພະແ�ກບໍລິຫານບໃ�ກາຍວ�ນທີ 30/05/2012.

Ihvpcxfvk-u[

JOB

ສ�ນໃ�ໂ�: 021 254349

ບໍລິສ�ດ ດາຕາຄອມ ຈ�ກ�ດ. ຊ�ນ 2 ອາຄານ ສີຫອມການຄາ ຖະໜ�ນ ສຸພານຸວ�ງ, ບານ ສີຫອມ, ເ�ືອງ ຈ�ນທະບູລີ; ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ, ສ.ປ.ປ ລາວ. ໂ�ລະສ�ບ: +856 21 250850-1 ຕ: 133 ໂ�ລະສານ: +856 21 219117. ອີເ�ລ: hr@datacomlao.com ເ�ັບເ�ຈ: www.datacomlao.com


14

ທີ່ປຶກສາ // Consulting

www.108job.la ບໍລິສ�ດຫຸນສວນທປຶກສາ ແ�ະ ການລ�ງທຶນສາກ�ນ ລາວ - �ຽດ (H.G.C.I) 6 - ANZ ¬ 33 ນຊາງ ເ�ີ: 021 222727 fax. 222729

ບໍລິສ�ດ ລາວ ອີ ເ�ຣດ ທປຶກສາການລ�ງທຶນ ຈ�ກ�ດ ເ�ັນບໍລິສ�ດ ທ ໄ�ຈ�ດທະບຽນຢາງຖືກຕອງຕາມກ�ດໝາຍ ໃ� ສາທາລະນະລ�ດ

ປະຊາທິປະໄ� ປະຊາຊ�ນລາວ. ໂ�ຍໄ�ຮ�ບອະນຸຍາດໃ�ເ�ັນຕ�ວ

ແ�ນ ແ�ພຽງຜູດຽວປະຈ�  ສ ປ ປ ລາວ ຂອງບໍລິສ�ດ ECT Capital

Management ຈ�ກ�ດ. ເ�ງສ�ນ�ກງານໃ�ຕ�ງຢູ ປະເ�ດນິວຊີແ�ນ ເ�ອບໍລິການ ທາງດານການປຶກສາລ�ງທຶນຊ - ຂາຍ ວ�ດຖ�ດິບ ແ�ະ

ເ�ິນຕຣາຕາງ ປະເ�ດ ໃ�ລະດ�ບສາກ�ນ. ສະນ�ນທາງບໍລິສ�ດພວກເ�ົາ ຈງມີຄວາມຕອງການພະນ�ກງານາຍຕ�ແ�ງດ�ງລຸມນ: ຕ�ແ�ງທຕອງການ I.

ພະແ�ກບໍລິຫານ.

ພະນ�ກງານບໍລິຫານຝາຍບຸກຄະລາກອນ/ພະນ�ກງານການບ�ນຊີ / ພະນ�ກງານບໍລິການລູກຄາ

II. ພະແ�ກພ�ດທະນາທຸລະກິດ ແ�ະ ການຕະາດ. ພະນ�ກງານທປຶກສາ/ພະນ�ກງານວິເ�າະ.

III. ພະແ�ກບໍລິຫານການຝຶກອ�ບຮ�ມ.

ຜູຈ�  ດການອາວຸໂ�/ຜູຈ�  ດການ/ຜູຊ  ວຍຜູຈ�  ດການ/ກຸມພະນ�ກງານ

IV. ພະແ�ກບໍລິຫານເ�ັກໂ�ໂ�ຢີ. ຜູບໍ  ລິຫານເ�ັກໂ�ໂ�ຢີ

ສ�ລ�ບຕ�ແ�ງທກາວມາຂາງເ�ີງ ຈະຕອງມີວຸດທິການສຶກສາຄືດ�ງນ: - ຕອງມີໃ�ປະກາດສະນິຍະບ�ດຈ�ບຊ�ນສູງໃ�ທາງເ�ດຖະກິດ/ການ

ເ�ິນ ແ�ະ ການທະນາຄານ/ບໍລິຫານ ທຸລະກິດ/ບ�ນຊີ/ການຕະາດ/

ຮ�ບສະໝ�ກ

ບໍລິສ�ດຫຸນສວນທປຶກສາ ແ�ະ ການລ�ງທຶນສາກ�ນລາວ - �ຽດ (H.G.C.I) ເ�ັນ ບໍລິສ�ດ

ລະ�າງຊາດແ�ງໜງທມີຊສຽງ ແ�ະ ໄ�ຮ�ບຄວາມໄ�ເ�ອເ�ອໃ�ຈາກຜູລ�  ງທຶນທ�ງາຍ ທ�ງ ພາຍໃ�ປະເ�ດ ແ�ະ ຕາງປເ�ດ. ປະຈຸບ�ນທາງບໍລິສ�ດຕອງ ການຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ: ພະນ�ກງານການຕະາດ (າຍຕ�ແ�ງ) - ໜາທຮ�ບຜິດຊອບ:

* ຊອກຫາ ແ�ະ ພ�ບປະກ�ບລູກຄາ.

* ແ�ະນ�ການບໍລິການ, ໃ�ຄ�ປຶກສາ ແ�ະ ບໍລິການຂມູນໃ�ລູກຄາ.

* ຕິດຕາມ ແ�ະ ດູແ�ລູກຄາ; ສາງເ�ືອຂາຍລະບ�ບຜູຮວມມືສະໝ�ກງານ. - ເ�ອນໄ�ຜູຮ�ບສະໝ�ກ:

* ຍິງ ື ຊາຍ ອາຍຸ 22 ປີ ຂນໄ�, ຈ�ບຊ�ນສູງ ື ປະລິນຍາຕີສາຂາໃ�ກໄ�, ມີມະ ນຸດສ�ພ�ນ

ດີ, ມີຄວາມກະຕືລືລນຕ � ໜາທວຽກງານຂອງຕ�ນເ�ງ, ມີຄວາມສາມາດໃ�ການຊອກຫາ ແ�ະ ດູແ�ລູກຄາ, ມີຄວາມດຸໝ�ນພຽນມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບຕ ໜາທວຽກ.

* ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດສ�ລ�ບຜູທມີປະສ�ບການ ການsales, ການຕະາດ, ການ ບໍລິການລູກຄາ.

ພະນ�ກງານເ�ັນ PG ໃ�ບໍລິສ�ດ ຈ�ນວນ 10ຄ�ນ: - ເ�ອນໄ�ຜູຮ�ບສະໝ�ກ: ຍິງອາຍຸ 20 ປີ ຂນໄ�, ຈ�ບຊ�ນສູງສາຂາໃ�ກໄ�. ສ�ລ�ບຜຼທກ�ລ�  ງເ�ັດວຽກໃ�ຂ�ງເ�ດຕາງໆ ແ�ະ ບ�ນດາຜູທ  ກ�ລ�ງສຶກສາຢູ ສາມາດເ�ັດ part time ື ຕາມເ�ລາທສະດວກດີ. - ສິດຜ�ນປະໂ�ດທຈະໄ�ຮ�ບ: * ທາງບໍລິສ�ດຈະຈ�ດການຝຶກອ�ບຮ�ມໃ�ຜູຮ�ບສະໝ�ກ.

* ສະພາບແ�ດລອມການເ�ັດວຽກທສະດວກດີ,ມີໜາວຽກໃ� ເ�ອພ�ດທະນາຕ�ວເ�ງ

* ລາຍຮ�ບແ�ລະເ�ືອນແ�ນບຈ�ກ�ດ, ນອກນ�ນ ທານຍ�ງໄ�ຮ�ບນະໂ�ບາຍສະ��ດດີການ ຕາງໆຕາມລະບຽບການຂອງກ�ດໝາຍລາວໄ�ວາງອອກ.

ເ�ກະສານປະກອບ: ໃ�ປະກາດສະບ�ບສ�ເ�ົາ; ຊີວະປະ��ດ�; ຮູບ 3x4 02 ໃ�. ສ�ນໃ�ຕິດຕພ�ວພ�ນໄ�ທເ�ີ  ໂ�: 021222727; 021222729- 30.

IT ື ທຽບເ�າ

- ຄວາມຮູພນຖານໃ�ການນ�ໃ� Computer (MS Office) / ຮູພາ ສາອ�ງກິດ ຍງເ�ັນການດີ

- ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ ແ�ະ ພາວະການເ�ັນຜູນ�

- ສ�ລ�ບຜູສ�  ເ�ັດການສຶກສາໃ� ື ກ�ລ�ງສຶກສາຢູກສາມາດ  ສະໝ�ກ ໄ�

ເ�ັດວຽກ 5 ວ�ນ/ອາທິດ (ວ�ນລ�ດຖະການ ) ແ�ະ ມີລາຍຮ�ບສູງມີໂ�ນ�ດ ປະຈ�ເ�ືອນ ສ�ລ�ບຜູທມີປະສ�ບການແ�ວ ຈະພິຈາລະນາພິເ�ດ. ທານຈະໄ�ຮ�ບການຝຶກອ�ບຮ�ມວຽກໃ� ເ�ັນເ�ລາ ສາມວ�ນ . ລາຍລະອຽດເ�ມເ�ີມ ເ�ີນຕິດຕ:.

ໜວຍ 8 ບານໜອງບອນ ເ�ືອງໄ�ເ�ດຖາ ນະຄອນ�ວງວຽງຈ�ນ ໂ�: 021 454 366 �ື ຕິດຕໂ�ຍກ�ງທ:

020 5555 4004 ທານ ພອນປະເ�ີດ ພອນອິນທາ

020 5499 8841 ທານ ນ. ຂວ�ນໃ� ສີວິໄ� DIVISION III �ື ສ�ງຊີວະປະ��ດ�ໄ�ທາງອີເ�ວດານລຸມນ: E-Mail: ectlaosetrade@gmail.com

ສ�ລ�ບຜູທຖື  ກຂ�ດເ�ືອກເ�ານ�ນຈະໄ�ຕິດຕຫາເ�ອມາສ�ພາດ, ທຸກໆເ�ກະສານທີສງໄ�ຈະເ�ັ � ບຮ�ກສາໄ�ເ�ັນຢາງດີ

ບໍລິສ�ດທປຶກສາການຄາ ແ�ະ ການເ�ິນ ຈ�ກ�ດຜູດຽວ CMDK Gold Lao Sole Company Limited

URGENTLY REQUIRED POSITION: DUTY STATION:

MARKETING (3 positions) VIENTIANE, LAO PDR

QUALIFICATIONS:  Age 25-35 Year Old  Bachelor’s degree in related field  At least 1 year in sales or marketing  Excellent organizational and communication skills ( written, verbal and interpersonal)  Fluency in spoken and written English and the ability to write report in English  Good knowledge of computer application (Microsoft) Qualified candidates are requested to submit an application containing updated resume, full details of qualifications, references, education certificates, expected salary, and recent photo to; JULIEN HOK Financial Controller Mobile: (+856 20) 58 892 863 (+856 20) 58 894 386 E-mail: julien.hok@cmdkgold.com ບານ ຫ�ດສະດີ, ເ�ືອງ ຈ�ນທະບູລີ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ Hatsadee Village, Chanthabury District, Vientiane Lao PDR Tel: (+856 21) 254 795/254 796, Fax: (+856 21) 254 933 Website: www.unitedgolbalasset.com


11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

15

ບໍລິການ // Professional Serveices

Top Value Service Unit 4, 5th Floor ANZ Building, 33 Lanexang Ave., Vientiane, Lao PDR, Tel: 240 312, Fax 222712

Vacancy Announcement Top Value Service is a general assistance serviced firm based in Vientiane, Lao PDR. It has been providing project consulting services related to International development cooperation since 2005 to top clients namely the World Bank, ADB, JICA and several ministries in Laos. Due to TVS’s rapid expansion and successful growth, we are continuously seeking qualified and experienced staff and consultants as following:

LONG-TERM EMPLOYEES

PROJECT CONSULTANTS

Marketing Manager- minimum requirements: master degree, 5 years marketing experience, good spoken and writing English and Lao

Project Manager- minimum requirements: master degree, 5 years experience in managing project, good computer skills, excellent spoken and writing English and Lao

Sales Officer- minimum requirements: bachelor degree, 3 years sales experience, strong interpersonal skill, good spoken and writing English and Lao

Project Assistant- minimum requirements: bachelor degree, 2 years experience in project admin and finance, good computer skill, good spoken and writing English and Lao

Accountant- minimum requirements: bachelor degree, 5 years experience with International accounting program, good spoken and writing English and Lao

Education Specialist - minimum requirements: master degree, 10 years experience in education sector, good computer skills, excellent spoken and writing English and Lao

Web Programmer- minimum requirements: bachelor degree, 5 years experience with web programming, good spoken and writing English and Lao

Agriculture Specialist - minimum requirements: master degree, 10 years experience in agricultural sector, good computer skills, excellent spoken and writing English and Lao

Mobile Application Developer- minimum requirements: bachelor degree, 2 years experience in development of mobile apps, good spoken and writing English and Lao

Procurement Specialist- minimum requirements: master degree, 10 years experience in project works, good computer skills, excellent spoken and writing English and Lao

Graphic Designer - minimum requirements: bachelor degree, 3 years experience in graphic design preferably on Adobe Creative Suites, good spoken and writing English and Lao

Gender and Social Development Specialist - minimum requirements: master degree, 10 years experience in social development, good computer skills, excellent spoken and writing English and Lao

Driver- minimum requirements: driving license, 2 years experience working with company or organization, basic spoken English

Civil Engineer- minimum requirements - master degree, 10 years experience in project works, good computer skills, excellent spoken and writing English and Lao

Interested candidates submit application to : Top Value Service by email: info@topvalueservice.com Only shortlisted candidates will be contacted for interview.

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ບໍລິສ�ດ ໂ�ເ�ັດ (KnowlAge) ເ�ັນບໍລິສ�ດທປຶກສາທາງດານທຸລະກິດ ການບໍລິຫານຈ�ດການຊ�ບພະຍາກອນມະນຸດ ແ�ະການຕະາດ. ໂ�ຍອີງ ໃ�ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງບໍລິສ�ດ ລູກຄາແ�ງໜງທດ�ເ�ີນທຸລະ ກິດເ�າສິນເ�ອ ມີຄວາມຕອງການຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານໃ�າຍຂະແ�ງ າຍຕ�ແ�ງດ�ງນ: 1. ພະນ�ກງານຂາຍ 1 ຕ�ແ�ງ 2. ພະນ�ກງານພິຈາລະນາສິນເ�ອ 1 ຕ�ແ�ງ 3. ພະນ�ກງານຕິດຕາມໜສິນ 1 ຕ�ແ�ງ 4. ພະນ�ກງານບ�ນຊີ 1 ຕ�ແ�ງ ເ�ອນໄ�: • ເ�ດ: ທຸກຕ�ແ�ງບຈ�ກ�ດເ�ດ (ຊາຍ ື ຍິງກໍໄ�) • ອາຍຸ: ທຸກຕ�ແ�ງອາຍຸລະ�າງ 20ປີ ຫາ 35ປີ • ປະສ�ບການ: ທຸກຕ�ແ�ງຄວນມີປະສ�ບການເ�ັດມາກອນ ື ວາເ�ີຍ ຜານການຝຶກງານມາກອນ (ຫາກມີປະສ�ບການໃ�ທຸລະກິດເ�າສິນເ�ອ ມາກອນຈະໄ�ຮ�ບການພິຈາລະນາກອນ) • ການສຶກສາ: ທຸກຕ�ແ�ງ ຄວນຈ�ບລະດ�ບຊ�ນກາງເ�ັນຢາງໜອຍ • ຄອມພິວເ�: ທຸກຕ�ແ�ງຕອງມີຄວາມຮູພນຖານໃ�ການໃ�ໂ�ຣແ�ຣມ Microsoft Office (Word, Excel ເ�ັນຕ�ນ) • ໃ�ຂ�ບຂ: ທຸກຕ�ແ�ງຕອງມີໃ�ຂ�ບຂລ�ດຈ�ກ ແ�ະຖາມີໃ�ຂ�ບຂລ�ດໃ� ຈະເ�ັນການດີ ຜູທ  ສ�ນໃ�ກະລຸນາກຽມເ�ກະສານ: ຊີວະປະ��ດ, ໃ�ຢ�ງຢືນທຢູ. ມາຍນດວຍຕ�ນເ�ງ ທ: ບໍລິສ�ດ ໂ�ເ�ັດ (KnowlAge) ບານ ອານຸ, ຖະໜ�ນສາມແ�ນໄ�, ເ�ືອງຈ�ນທະບູລີ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ ໂ�: 020 23300500 !!! ຫາກເ�ອນໄ�ທານບຄ�ບກໍສາມາດມາຍນໄ�

ບໍລິສ�ດ ບໍລິການບ�ນຊີ ແ�ະ ກວດສອບ ຈ�ກ�ດຜູດຽວ ACCOUNTING & AUDIT SERVICES LTD

ປະກາດຮ�ບພະນ�ກງານດວນ ຕອງການ ຮ�ບພະນ�ກງານຕ�ແ�ງ ລຸມນ: • ຫ�ວໜາວິຊາການບ�ນຊີ 1 ຕ�ແ�ງ (ຕອງຮຽນຈ�ບບ�ນຊີ ມີປະສ�ບການ ໃ�ການເ�ັດວຽກ�າຍກວາ 5ປີ ຂນໄ�) • ວິຊາການບ�ນຊີ 2 ຕ�ແ�ງ (ຕອງຮຽນຈ�ບບ�ນຊີ ມີປະ ສ�ບການ ໃ�ການເ�ັດວຽກ�າຍກວາ 2ປີ ຂນໄ�) ຖາທານສ�ນໃ� ຈະຮວມວຽກກ�ບພວກເ�ົາ ສາມາດຢນໃ�ຊີວະປະ��ດ ໄ�ທ ບໍລິສ�ດ ບໍລິການບ�ນຊີ ແ�ະ ກວດສອບ ຈ�ກ�ດຜູດຽວ ສ�ນ�ກງານຕ�ງຢູ ເ�ືອນເ�ກທີ: 096, ໜວຍ 08, ຖະໜ�ນ ສີເ�ືອງ, ບານ ສີເ�ືອງ, ເ�ືອງ ສີສ�ດຕະນາກ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ.

(ສະ��ດດີການດີ ມີໂ�ນ�ດທຸກເ�ືອນ ແ�ະ ທາຍປີ)

ສອບຖາມຂມູນ: 021 243453, 020 55506129, 020 22455501. E-mail: asl-auditlao@hotmail.com ໝາຍເ�ດ: ຖາສາມາດເ�າພາສາອ�ງກິດ �ື ພາສາຈີນໄ� ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ


16

ອາຊີບດີ - ອົງກອນເດັ່ນ

//

Great Job - Great Company

www.108job.la

ທ່ານນາງ ນົງນຸດ ອາຢາເມືອງ ກັບຜະລິດຕະພັນ “ຊາວບ້ານ”

ເລື່ອງໂດຍ [ກອງບັນນາທິການວາລະສານ 108ອາຊີບ]

ທ່ າ ມກາງກະແສອາຫານເພື່ ອ ສຸ ຂ ະ

ໃ ນ ບົ ດ ສ ຳ ພ າ ດ ພິ ເ ສ ດ ສ ະ ບັ ບ ນີ້ ເ ຮົ າ ໄ ດ້

ພາບທີ່ ກ ຳລັ ງ ເພີ່ ມ ພູ ນ ຂຶ້ ນ ຢູ່ ໃ ນບ້ າ ນເມື ອ ງ

ຮັ ບ ກຽດຈາກທ່ າ ນນາງ ນົ ງ ນຸ ດ ອາຢາເມື ອ ງ

ເຮົາ ເຊື່ອແນ່ວ່າທ່ານຜູ້ອ່ານສ່ວນຫຼາຍຄົງຈະ

ຜູ້ ສ້ າ ງຕັ້ ງ ແລະ ຜູ້ ຢູ່ ເ ບື້ ອ ງຫຼັ ງ ຕະຫຼ ອ ດໄລ

ຮູ້ຈັກໂຢເກິດ ຜະລິດຕະພັນນົມສົ້ມ. ແຕ່ມີຈັກ

ຍະເວລາເກືອບສິບປີຂອງຜະລິດຕະພັນຍີ່ຫໍ້

ທ່ານແດ່ທີ່ຮູ້ວ່າໂຢເກິດແມ່ນໜຶ່ງໃນຈຳນວນ

“ຊາວບ້ານ” (Xao Ban).

ສິນຄ້າບໍ່ຫຼາຍຢ່າງປານໃດທີ່ເຮົາຜະລິດເອງ

ທ​ມາຂອງຊ​“ຊາວບ້ານ”​?​

ໄດ້ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໄດ້ທົດແທນການ

ເຖິ ງ ວ່ າ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ແລະ ຄຸ ນ ນະ

ນຳເຂົ້ າ ໄດ້ ໃ ນລະດັ ບ ໜຶ່ ງ ແລ້ ວ . ທຸ ລ ະກິ ດ

ພາບແມ່ນໄດ້ຕັ້ງເປົ້າໄວ້ໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖານ

ແປຮູ ບ ອາຫານ ດັ່ ງ ກ່ າ ວນີ້ ສ້ າ ງຜົ ນ ກະທົ ບ

ສາກົ ນ ກໍ ຕ າມ ໃນໄລຍະເລີ່ ມ ຕົ້ ນ ການເຮັ ດ

ທາງບວກຕໍ່ ກັ ບ ຫ່ ວ ງໂສ້ ອຸ ປ ະທານ ຫຼື ວ່ າ

ກິ ດ ຈະກຳຕ່ າ ງໆພາຍໃນອົ ງ ກອນແມ່ ນ ເລີ່ ມ

supply chain ບໍ່ ໜ້ ອ ຍ ເນື່ ອ ງຈາກວ່ າ ມີ

ຈາກຄວາມເປັ ນ ຊາວບ້ າ ນ ແລະ ເພື່ ອ ຊາວ

ການສ້ າ ງວຽກເຮັ ດ ງານທຳທັ ງ ໃນຂະແໜງ

ບ້ານ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຊື່ຈື່ງ່າຍໆແຕ່ມີຄວາມ

ປຸ ງ ແຕ່ ງ ອາຫານກໍ ຄື ໃ ນຂະແໜງກະສິ ກ ຳທີ່

ໝາຍວ່ າ “ຊາວບ້ າ ນ”, ເອື້ ອ ຍນົ ງ ນຸ ດ ເລົ່ າ

ສະໜອງວັດຖຸດິບໃຫ້.

(ຂໍອະນຸຍາດເອິ້ນວ່າເອື້ອຍ).


11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

17


18

ອາຊີບດີ - ອົງກອນເດັ່ນ

//

Great Job - Great Company

www.108job.la

f q l h , \ kdw

ohe

ຮູ້ຈັກ “ຊາວບ້ານ” ບໍ່? ອີງໃສ່ວີດີໂອທາງການຂອງ “ຊາວບ້ານ” ເພິ່ນແນະນຳວ່າ “ຊາວບ້ານ” ແມ່ນກຸ່ມທຸລະ ກິ ດ ຂ ະ ໜ າ ດ ນ້ ອ ຍ ທີ່ ຕັ້ ງ ຂຶ້ ນ ເ ພື່ ອ ແ ປ ຮູ ບ ຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ການກະເສດ ໃຫ້ ເ ປັ ນ ສິ ນ ຄ້ າ ທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ເພື່ ອ ຈຳໜ່ າ ຍພາຍໃນປະເທດ. ສ້ າ ງຕັ້ ງ ຂື້ ນ ໃນປີ 2003 ເນັ້ນການສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນຊຸມຊົນ ໂດຍການຜະລິ ດ ອາຫານທົ ດ ແທນການນຳ ເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ຖືວ່າຕົນເອງເປັນກຸ່ມ

ຜະລິດຕະພັນເ�ກ ໂ�ເ�ິດ ກັບຜະລິດຕະ ພັນອື່ນໆຂອງ “ຊາວບ້ານ” ເອື້ອຍນົງນຸດໄດ້ເລາໃຫ້ຟັງວ່າ ປະຈຸບັນ ນີ້ໂຢເກິດ ຖືວ່າເປັນຜະລິດຕະພັນເອກຂອງ “ຊາວບ້ າ ນ” ກວມເອົ າ ປະມານ 80% ຂອງ ຍອດຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ທັ ງ ໝົ ດ .ນອກຈາກນັ້ ນ “ຊາວບ້ າ ນ” ຍັ ງ ມີ ນໍ້ າ ໝາກໄມ້ ສົ ດ ; ແຢມ ໝາກໄມ້ ຕ່ າ ງໆ; ຊອສໝາກເລັ່ ນ ; ໝາກ ເລັ່ນແຫ້ງ; ຊີສ (Cheese) ແລະ ນ�ເຜີ້ງປ່າ ເປັ ນ ຕົ້ ນ . ແລະ ກຳລັ ງ ພັ ດ ທະນາຜະລິ ດ ຕ ະ ພັ ນ ແ ປ ຮູ ບທີ່ ປະຍຸ ກມ າຈ າກອາຫາ ນ ພື້ ນ ບ້ າ ນຂອງລາວເຮົ າ ອິ ກ ຈຳນວນໜຶ່ ງ .

ທຸ ລ ະກິ ດ ທີ່ ນ້ ອ ຍ ແຕ່ ໜັ້ ນ ຄົ ງ ແລະ ຍື ນ ຍົ ງ .

ຈຸດກຳເນີດ “ຊາວບ້ານ” “ຊາວບ້ າ ນ” ຕ້ ອ ງການໃຫ້ ຜູ້ ບໍ ລິ ໂ ພກ

ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງ “ຊາວບ້ານ” ແມ່ນເກີດ

ໄດ້ ຮັ ບ ແຕ່ ສິ ນ ຄ້ າ ທີ່ ດີ ມີ ຄຸ ນ ນະພາບ ທັ ງ

ຈາກຄວາມລົງໂຕຂອງປັດໃຈຫຼາຍໆຢ່າງຜະ

ສ້ າ ງ ວ ຽ ກ ເ ຮັ ດ ງ າ ນ ທ ຳ ໃ ຫ້ ກັ ບ ຊຸ ມ ຊົ ນ

ສົ ມ ຜະສານກັ ນ ຈົ ນ ນຳໄປສູ່ ກ ານຕັ ດ ສິ ນ

“ຊາວບ້ າ ນ” ຈຶ່ ງ ເນັ້ ນ ທີ່ ຈ ະຄັ ດ ສັ ນ ເອົ າ ວັ ດ ຖຸ ດິ ບ ທີ່ ມ າຈາກທຳມະຊາດ ສະອາດ ປອດ

ໃຈຄັ້ ງ ສຳຄັ ນ ໃນການກ້ າ ວເຂົ້ າ ສູ່ ໂ ລກທຸ ລ ະ ກິດທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ແຕ່ ເ ຕັ ມ ໄປດ້ ວ ຍຄວາມສຸ ກ

ໄພເຊິ່ ງ ຈະມາຈາກທຸ ກ ໆພາກສ່ ວ ນຂອງ

ແລະ ຄວາມຫວັງໃນການການເປັນຜູ້ລິເ ລີ່ມ

ປະເທດລາວ ເນັ້ ນ ການຈ້ າ ງແຮງງານໃນ

ແລະ ເປັນຜູ້ໃຫ້ຂອງເອື້ອຍນົງນຸດ.

ທ້ ອ ງຖິ່ ນ ເພື່ ອ ກ່ໍ ໃ ຫ້ ເ ກີ ດ ລາຍໄດ້ ແລະ ກະ ຈາຍລາຍໄດ້ສູ່ຊຸມຊົນ.

ຄວາມຈິງແລ້ ວ ເອື້ ອຍນົ ງນຸ ດມີ ພື້ ນຖານ ການສຶກສາທາງເຕັກໂນໂລຊີ ສິ່ງແວດລ້ອມ


11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

ອາຊີບດີ - ອົງກອນເດັ່ນ

//

19

Great Job - Great Company

ບໍ່ເຄີຍຄິດວ່າຢາກເຮັດທຸລະກິດມາກ່ອນ. ໜຶ່ງ

ນຳວຽກຈົນບໍ່ຄ່ອຍມີເວລາໃຫ້ລູກ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້

ໃນສາເຫດທີ່ຈຸດປະກາຍແມ່ນເລີ່ມຈາກການ

ມານັ່ ງ ຄິ ດ ວ່ າ ຊີ ວິ ດ ຕົ ນ ເອງຕ້ ອ ງການຫຍັ ງ

ສະແຫວງຫາອາຫານທີ່ ມີ ຄຸ ນ ນະພາບໃຫ້

ແທ້ ເມື່ອຄິດໃສ່ລູກ ຕໍ່ໄປຖ້າເຂົາໃ�່ຂນເຂົາ

ແກ່ລກ ູ . ພາຍຫຼງັ ທີ່ເພິ່ນໄດ້ໄປລ້ຽງລູກຢູເ່ ອີຣບ ົ

ກໍ ຄົ ງ ຈະໄປພໍ ເ ຂົ າ ແລ້ ວ ໃນຊ່ ວ ງນີ້ ຕົ ນ ເອງ

ໄລຍະໜຶ່ງ ເມື່ອກັບມາລາວໃນປີ 1997 ຈຶ່ງ

ຈຶ່ ງ ຄ ວ ນ ຢູ່ ໃ ກ້ ຊິ ດ ກັ ບ ລູ ກ ໃ ຫ້ ຫຼ າ ຍ ທີ່ ສຸ ດ

ສັ ງ ເກດວ່ າ ຢູ່ ລ າວເຮົ າ ບໍ່ ຄ່ ອ ຍມີ ນົ ມ ສົ ດ ຈຳ

ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງຢາກເຮັດວຽກ ຫຼື ປະກອບອາຊີບ

ໜ່າຍຕາມຮ້ານຄ້າປານໃດ ຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ຂ້າມ

ທີ່ ບໍ່ ຕ້ ອ ງ ເ ດີ ນ ທ າ ງ ຫ່ າ ງ ຈ າ ກ ລູ ກ ຫຼ າ ຍ .

ຟາກໄປຊື້ ຈ າກປະເທດຂ້ າ ງຄຽງມາໄວ້ ເ ທື່ ອ

ອີກດ້ານໜຶ່ງ ດ້ວຍເຫດທີ່ສາມີຂອງເພິ່ນ

ລະຫຼ າ ຍໆລິ ດ . ແຕ່ ກໍ ມີ ຫຼ າ ຍຄັ້ ງ ທີ່ ກິ ນ ບໍ່ ທັ ນ

ເປັ ນ ຊ່ ຽ ວຊານຕ່ າ ງປະເທດທີ່ ປ ະຈຳຢູ່ ລ າວ

ເຮັດໃຫ້ນົມເຫຼືອ ເພິ່ນກໍເລີຍຄິດພໍ້ວ່າສະໄໝ

ມາຫຼ າ ຍປີ ເຮັ ດ ໃຫ້ ຄ ອບຄົ ບ ເພິ່ ນ ໄດ້ ພົ ບ

ຢູ່ ເ ອີ ຣົ ບ ລູ ກ ເຄີ ຍ ໄດ້ ກິ ນ ໂຢເກິ ດ ແຊບໆ

ປະກັ ບ ຄົ ນ ຕ່ າ ງປະເທດຫຼ າ ຍ ຈຶ່ ງ ໄດ້ ຍິ ນ

ແລະ ລູ ກ ກໍ ມັ ກ ອີ ກ ທັ ນ ໃດນັ້ ນ ວິ ນ ຍານນັ ກ

ໄດ້ ຟັ ງ ບັ ນ ຫາໃນການດຳລົ ງ ຊີ ວິ ດ ຢູ່ ລ າວ

ວິ ທ ະ ຍ າ ສ າ ດ ກໍ ເ ລິ່ ມ ເ ຮັ ດ ວ ຽ ກ ທັ ນ ທີ

ຂອງເຂົ າ ເຈົ້ າ ເຊັ່ ນ ວ່ າ ບໍ່ ມີ ໂ ຢເກິ ດ ດີ ໆ ຂາຍ.

ເ ອື້ ອ ຍ ນົ ງ ນຸ ດ ເ ລິ່ ມ ເ ຮັ ດ ໂ ຢ ເ ກິ ດ ກິ ນ ເ ອ ງ

ເຮັ ດ ໃຫ້ ເ ຫັ ນ ຊ່ ອ ງວ່ າ ງທາງການຕະຫຼ າ ດໄວ

ພາຍໃນຄອບຄົ ວ ເພາະວ່ າ ຮູ້ ຈັ ກ ທິ ດ ສະດີ

ກ່ອນຜູອ ້ ນ ຶ່ ບວກກັບຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ

ການເຮັ ດ ໂຢເກິ ດ ຈາກວິ ຊ າທີ່ ເ ຄີ ຍ ຮຽນຢູ່

ການດຳລົ ງ ຊີ ວິ ດ ຢູ່ ຕ່ າ ງປະເທດ ເຮັ ດ ໃຫ້

ແລ້ວ ພຽງແຕ່ຕ້ອງລົງມືປະຕິບັດທົດລອງເຮັດ

ເອື້ ອ ຍນົ ງ ນຸ ດ ໄດ້ ຕັ ດ ສິ ນ ໃຈລິ ເ ລີ່ ມ ທຸ ລ ະກິ ດ

ເບິ່ງ.

ທີ່ ບໍ່ ແ ມ່ ນ ເ ພື່ ອ ຫ ວັ ງ ຜົ ນ ກ ຳ ໄ ລ ທ າ ງ ທຸ ລ ະ ເຫດຜົ ນ ເທົ່ າ ນັ້ ນ ຍັ ງ ບໍ່ ພໍ ສ ຳລັ ບ ການ

ກິ ດ 100% ຂຶ້ ນ ພາຍໃຕ້ ຊື່ “ຊາວບ້ າ ນ”.

ເລິ່ ມ ຕົ້ ນ ທຸ ລ ະກິ ດ . ຄວາມຈິ ງ ແລ້ ວ ໃນຊ່ ວ ງ

ການເຮັ ດ ກໍ ແ ມ່ ນ ເຮັ ດ ໃນລະດັ ບ ທົ ດ ລອງ

ໄ ລ ຍ ະ ນັ້ ນ ເ ອື້ ອ ຍ ນົ ງ ນຸ ດ ກໍ ດ ຳ ລົ ງ ຊີ ວິ ດ ຄື ແ ມ່ ທົ່ ວ ໆໄປ ລ້ ຽ ງລູ ກ ສົ່ ງ ລູ ກ ໄປໂຮງຮຽນ ຄຽງຄູ່ ກັ ບ ການຮັ ບ ອາຊີ ບ ເສີ ມ ເປັ ນ ທີ່ ປຶ ກ ສາ ໂຄງການ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງຫຼາຍ ແຕ່ມາ ຮອດຈຸດໜຶ່ງເລີ່ມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງຕ້ອງແລ່ນ

ລູກຄ້າກຳລັງເລືອກຊື້ຜະລິດຕະພັນທີ່ຮ້ານ ຊາວບ້ານ ຂ້າງໂຮງຮຽນ ນານາຊາດ ວຽງຈັນ

ເລິ່ ມ ຈາກນ້ ອ ຍໆ ແຕ່ ກໍ ດີ ໃ ຈວ່ າ ໄດ້ ຄົ້ ນ ພົ ບ ແລະ ລົງມືເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກ ແລະ ຍັງ ຊ່ວຍໃຫ້ຊຸມຊົນມີວຽກເຮັດງານທຳໄປນຳອີກ. ມ າ ຮ ອ ດ ນີ້ ເ ອື້ ອ ຍ ນົ ງ ນຸ ດ ຜູ້ ເ ຊິ່ ງ ໄ ດ້ ຕັ ດ ສິ ນ ໃຈກ້ າ ວເຂົ້ າ ສູ່ ອ າຊີ ບ ໃໝ່ ທັ ງ ເລົ່ າ

ພະນັກງານກຳລັງກວດກາສິນຄ້າເຂົ້າຮ້ານ


20

ອາຊີບດີ - ອົງກອນເດັ່ນ

ແ ລ ະ ກໍ ທັ ງ ຢ າ ກ ຝ າ ກ ເ ຖິ ງ ທ່ າ ນ ຜູ້ ອ່ າ ນ

//

Great Job - Great Company

ແລະ ປອດໄພ ສົດຈາກທຳມະຊາດ.

www.108job.la

ເຂົ້ າ ສູ່ ໂ ລກທຸ ລ ະກິ ດ ບໍ່ ວ່ າ ຈະເປັ ນ ເຈົ້ າ ຂອງ

(ໂດຍສະເພາະທ່ານຍິງ) ແດ່ວ່າເວລາລ້ຽງລູກ

ໃນແງ່ ຂ ອງຕະຫຼ າ ດ ເອື້ ອ ຍນົ ງ ນຸ ດ ບໍ່ ມີ

ເອງ ຫຼືວ່າຈະເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃນອະນາຄົດວ່າ:

ເຮົ າ ຕ້ ອ ງໄດ້ ເ ປັ ນ ຕົ້ ນ ແບບທີ່ ດີ ໃ ຫ້ ລູ ກ ເຮັ ດ

ແຜນສົ່ ງ ອອກ (ເຊິ່ ງ ອາດຈະຂັ ດ ກັ ບ ຫຼ າ ຍໆ

1. ໃຫ້ກາ້ ຄິດ ແລະ ກ້າເຮັດໃນສິ່ງທີ່ແຕກຕ່າງ;

ໃຫ້ ລູ ກ ເຫັ ນ ເຖິ ງ ຄຸ ນ ຄ່ າ ຂອງການປະກອບ

ທຸ ລ ະກິ ດ ເພາະເພິ່ ນ ຄິ ດ ແຕກຕ່ າ ງຢູ່ ແ ລ້ ວ !)

2 . ຮ ຽ ນ ຮູ້ ຈ າ ກ ຄ ວ າ ມ ຜິ ດ ພ າ ດ ແ ລ ະ ມີ

ອາຊີບ ທຸກອາຊີບມີກຽດ ແລະ ທຸກຢ່າງຕ້ອງ

ເ ພິ່ ນ ຄິ ດ ວ່ າ ສ ະ ເ ພ າ ະ ຕ ະ ຫຼ າ ດ ພ າ ຍ ໃ ນ

ຄວາມອົ ດ ທົ ນ . “ຊາວບ້ າ ນ” ເອງກໍ ໄ ດ້ ຜ່ າ ນ

ເລິ່ມຈາກສູນ.

ກໍຍັງມີໂອກາດຂະຫຍາຍອີກຫຼາຍ ບໍ່ພຽງແຕ່

ການລອງຜິ ດ ລອງຖື ກ ມາຫຼ າ ຍ. ປີ ທ ຳອິ ດ

ຜະລິດຕະພັນໂຢເກິດ ຍັງລວມເຖິງຜະລິດຕະ

ທົ ດ ລ ອ ງ ຕ ະ ຫຼ າ ດ ປີ ຕໍ່ ມ າ ທົ ດ ລ ອ ງ ຫ າ

ພັ ນ ອື່ ນ ໆທີ່ ກ ຳລັ ງ ສ້ າ ງໂຕຂຶ້ ນ ມາພາຍໃຕ້

ສູ ດ ທີ່ ເ ໝ າ ະ ສົ ມ ທີ່ ສຸ ດ ສ ຳ ລັ ບ ຕ ະ ຫຼ າ ດ ;

ຕ ະ ຫຼ ອ ດ ໄ ລ ຍ ະ ເ ວ ລ າ ທີ່ ບໍ ລິ ຫ າ ນ

ຍີ່ຫໍ້ ແລະ ຄຸນນະພາບຂອງ“ຊາວບ້ານ”. ແຕ່

3. ຈະເຮັ ດ ຫຍັ ງ ຕ້ ອ ງເບິ່ ງ ຕະຫຼ າ ດກ່ ອ ນ

“ຊາວບ້ າ ນ”ເອື້ ອ ຍ ນົ ງ ນຸ ດ ໄດ້ ສ ະສົ ມ ປະສົ ບ

ເມື່ ອ ເວົ້ າ ເຖິ ງ ການຂະຫຍາຍກໍ ບໍ່ ໄ ດ້ ໝ າຍ

ເ ລີ່ ມ ນ້ ອ ຍ ໆ ເ ວ ລ າ ລົ້ ມ ກໍ ຈຶ່ ງ ບໍ່ ເ ຈັ ບ ຫຼ າ ຍ

ການບໍ່ ໜ້ ອ ຍ ເພິ່ ນ ຈຶ່ ງ ກະ ລຸ ນາ ແ ບ່ ງ ປັ ນສູ່

ເຖິ ງ ວ່ າ “ຊາວບ້ າ ນ”ຈະຂະຫຍາຍດ້ ວ ຍຕົ ວ

ຮູ້ ຕ ະ ຫຼ າ ດ ຄັ ກ ແ ນ່ ແ ລ້ ວ ຈຶ່ ງ ຂ ະ ຫ ຍ າ ຍ ຕໍ່ ;

ພວກເຮົາຟັງ.

ເອງຜູ້ ດ ຽວ ແຕ່ ຢ າກພັ ດ ທະນາເຄື ອ ຄ່ າ ຍ

4. ໃນໂລກນີ້ ບໍ່ ມີ ຫ ຍັ ງ ງ່ າ ຍດອກ ແຕ່ ກໍ ບໍ່ ມີ

ວ່ າ ດ້ ວ ຍ ເ ລື່ ອ ງ ຂ ອ ງ ຜ ະ ລິ ດ ຕ ະ ພັ ນ .

ຂອງຜູ້ສະໜອງ ໂດຍທີ່ “ຊາວບ້ານ” ຈະຊ່ວຍ

ຫ ຍັ ງ ຍ າ ກ ຈົ ນ ເ ກີ ນ ໄ ປ . ພ ຽ ງ ແ ຕ່ ຢ່ າ ລົ້ ມ

ເອື້ ອ ຍນົ ງ ນຸ ດ ກ່ າ ວວ່ າ ເມື່ ອ ເຮົ າ ມີ ຂ ອງດີ ບໍ່ ຈ ຳ

ໃນການຄວບຄຸມຄຸນນະພາບ ການວິໄຈພັດ

ເລີກຄວາມຕັ້ງໃຈ;

ເປັ ນ ຕ້ ອ ງສົ່ ງ ອອກສະເໝີ ໄ ປ ຜະລິ ດ ຂອງ

ທະນາຜະລິ ດ ຕະພັ ນ ແລະ ການຕະຫຼ າ ດ.

5. ທຸ ລ ະກິ ດ ລ້ ຽ ງງົ ວ ນົ ມ ຂະໜາດນ້ ອ ຍມີ ອ ະ

ກ້າວຕໍ່ໄປ

ນາຄົດທີ່ຈະປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼາຍໃນບ້ານເ

ດີ ໆ ໃຫ້ ຄົ ນ ພາຍໃນປະເທດເຮົ າ ນິ ແ ຫລະ ບໍ ລິ ໂ ພກ ເຮັ ດ ຈັ່ ງ ຊີ້ ຄົ ນ ພາຍໃນເຮົ າ ກໍ ໄ ດ້

ຂໍ້ຄິດເ�ິງຜູ້ອ່ານ

ສົ່ ງ ເ ສີ ມ ກັ ນ ເ ອ ງ ສ້ າ ງ ວ ຽ ກ ເ ຮັ ດ ງ າ ນ ທ ຳ

ກ່ ອ ນຈົ ບ ຜູ້ ຂ ຽນຂໍ ສ ະຫຼຸ ບ ຫຍໍ້ ຄຳແນະ

ໃ ຫ້ ກັ ນ ໃ ນ ຂ ະ ນ ະ ທີ່ ຜູ້ ບໍ ລິ ໂ ພ ກ ກໍ ໄ ດ້ ກິ ນ

ນຳເລັກໆນ້ອຍໆ (ແຕ່ຫາຟັງໄດ້ຍາກ) ຈາກ

ຜ ະ ລິ ດ ຕ ະ ພັ ນ ທີ່ ມີ ຄຸ ນ ນ ະ ພ າ ບ ສ ະ ອ າ ດ

ເອື້ ອ ຍນົ ງ ນຸ ດ ໃຫ້ ແ ກ່ ຜູ້ ທີ່ ກ ຳລັ ງ ຄິ ດ ຈະກ້ າ ວ

ຮົາ ເພິ່ນຄິດວ່າເປັນອາຊີບໜຶ່ງທີ່ໜຸມ ່ ສາວລາວ ບໍ່ຄວນເບິ່ງຂ້າມ ເພາະວ່າບ້ານເຮົາມີສະພາບ ອາກາດທີ່ ເ ໝາະ ມີ ດິ ນ ດອນທີ່ ອຸ ດົ ມ ສົ ມ ບູ ນ ຜູ້ບໍລິໂພກພາຍໃນກໍມີ.


11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

ອາຊີບດີ - ອົງກອນເດັ່ນ

//

Great Job - Great Company

ພາບບັນຍາກາດໃນຫ້ອງປຸງແຕ່ງຂອງ “ຊາວບ້ານ” ຂະບວນການຜະລິດໂຢເກິດຂອງ “ຊາວບ້ານ”

Step 01 ເລິ່ ມ ຈາກຕົ້ ມ ນົ ມ ສົ ດ ໃຫ້ ສຸ ກ ເພື່ ອ ຂ້ າ ເຊື້ ອ ໂລກ.

Step 02 ນຳໄປແຊ່ນ�ເຢັນເພື່ອໃຫ້ເຢັນລົງໂດຍໄວ.

Step 03 ຕື່ ມ ຫົ ວ ເຊື້ ອ ຂອງໂຢເກິ ດ ລົ ງ ໄປ ແລ້ ວ ນຳໄປ ບົ່ ມ ໃນນໍ້ າ ອຸ່ ນ ປະມານ 40 – 45ອົ ງ ສາ ເປັ ນ ເວລາ 3ຊົ່ວໂມງ.

Step 04 ເ ມື່ ອ ຄົ ບ ຕ າ ມ ເ ວ ລ າ ແ ລ້ ວ ກໍ ນ ຳ ໄ ປ ແ ຊ່ ເ ຢັ ນ ໃນອຸ ນ ຫະພູ ມ ປະມານ 5ອົ ງ ສາ ເປັ ນ ເວລາ ຢ່ າ ງໜ້ ອ ຍ 12ຊົ່ ວ ໂມງ ຫຼັ ງ ຈາກນັ້ ນ ນົ ມ ສົ ດ ກໍຈະແຂງກາຍເປັນໂຢເກິ ດທຳມະຊາດປາສະ ຈາກນ�ຕານ. ປົ ກ ກະຕິ ແ ລ້ ວ ໂຢເກິ ດ ເກັ ບ ໄວ້ ໄ ດ້ 3 ອາທິ ດ ໃນອຸນຫະພູມ 5 – 8ອົງສາ.

ຜະລິດຕະພັນ “ຊາວບ້ານ” ມີຂາຍຢູ່ໃສແດ່? >>> ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ:

> ຮ້ານ “ຊາວບ້ານ” ຂ້າງໆໂຮງຮຽນນານາຊາດວຽງຈັນ > ຮ້ານສີເມືອງ

> ຮ້ານພິມພອນ > ຮ້ານບຸນທະວີ > ຮ້ານລີເວີຊາຍ > ຮ້ານເອັມພອຍທ > Lao Plaza Hotel >>> ຫຼວງພະບາງ:

> Thunsamai Supermarket > Chi Than Supermarket

ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ “ຊາວບ້ານ”

Xao Ban Group ເລກທີ123/8 ບ້ານສະພັງໝໍ້ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ Tel/Fax: 021- 452 900; 020 - 2240 3415 www.xaoban.com

21


22

ການຄາ // Trading

www.108job.la

ຮບສະໝ ກພະນ ກງານດ ວ ັ ັ ັ ່ ນ DKSH is a Swiss Company operating in Asia ດີເຄເອັ ດສເ໌ ຮັດສ ໌ DKSH ເປັນຕ ົວແທນຈາໜ ໍ າ່ ຍ ການຄາ້ ສາກ ົນ ໃນການຂະຫຍາຍກຸມ ່ ການບໍລິການທາງການຕະ ຫຼາດໃນອາຊີ. ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນກຸມ ່ ບໍລິສ ັດ, ໃນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດຂອງພວກເຂົາໃນຕະຫຼາດທີ່ ມີຢູ່ ແລະ ພວກເຮົາມີປະສ ົບການຂະຫຍາຍອອກໄປສູຕ ່ ະຫຼາດ, ທົ່ ວ 365 ແຫງ່ ແລະ 35 ປະເທດ ທົ່ ວໂລກ, ຫຼາຍກວ ່ າ 140 ປີ ໃນປະຈຸບ ັນ. ້ . ເນື່ ອງຈາກ: ບໍລິສ ັດມີການຂະຫຍາຍໂຕ, ເພາະສະນນພວກເຮົ າຈິ່ ງຕອ ັ້ ້ ງການ ບຸກຄະລາກອນເພີ່ ມຂືນ

ກະລຸນາສະໝ ັກເຂົ້າມາ ແລະ ພວກເຮົາຈະສະເໜີຕ ໍາແໜງ ່ ທີ່ ເໝາະສ ົມ. 1) ຫົວໜາ້ ໜວ ່ ຍງານ ການຂາຍ ແລະ ການຕະຫຼ າດ / Sales & Marketing Supervisor 2) ຜູຊ ້ ວ ່ ຍການຕະຫຼ າດ / Sales & Marketing Assistant 3) ຜູນ ້ ໍາສະເໜີສິນຄາ້ ພະແນກ ເຄື່ ອງອຸປະໂພກບໍລິໂພກ / Sales Representative 4) ພະນ ັກງານຂາຍ ພະແນກ ການຢາ / Medical Detailer for Healthcare department 5) ຜູຊ ້ ວ ່ ຍພະແນກບໍລິຫານຫອ ້ ງການ / Assistant of Administration 6) ພະນ ັກງານສາງ / Wharehouse staff ຸ ທິການສຶກສາ ແລະ ປະສ ົບການເຮັດວຽກ. 7) ນອກຈາກຕ ໍາແໜງ ່ ຂາ້ ງເທິງນີ້ ຖາ້ ສ ົນໃຈກະລຸນາລະບຸວດ

່ ັ ນີ:້ ສະວ ັດດີການດີມຄ ີ ດ ື ງ ປະກ ັນໄພດາ້ ນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ຄຸມ ້ ກ ັນ 24 ຊ່ວົ ໂມງ. ປະກ ັນສຸຂະພາບ ຕະຫຼ ອດປີ . ການຝຶກອ ົບຮ ົມ ແລະ ກິດຈະກາຕ ໍ າ່ ງໆ

ັ ແລະ ລາງວ ັນຕາ່ ງໆໃຫແ ມີທ່ອງທຽວປະຈ າປີ ໍ ,ງານລຽ້ ງ ແຈກ ຂອງຂວນ ່ ້ ກພ ່ ະນ ັກງານທຸກໆປີ . ສະວ ັດດີການດີ,ເງີນເດືອນດີ.

Email: douangdala.chanphakeo@dksh.com HU

U

ໝາຍເຫດ: ມາຮ ັບໃບສະໝ ັກໄດທ ໍ້ ົ ,ໃບແຈງ້ ໂທດແລະໃບ ້ ່ ີບໍລິສ ັດ,ຮູບຖາ່ ຍຂະໜາດ 3x4 2 ໃບ, copy ບ ັດປະຈາຕ ້ ນຕາ່ ງໆທີ່ ມີ ສ່ງົ ໃບສະ ໝກ ຢັງຢື ິ ກອ ັ ກອ ່ ນ ( ເອກະສານທີ່ ຍື່ ນມາຈະບໍ່ ສ່ງົ ຄືນ ) ່ ນ ຍິ່ ງມີສດ ບໍລິສ ັດ DKSH LAOS Company Limited

່ ື ່ ດິດແທມ (ແຕກ ້ ການຢາ) ່ ອນຊວາ: ່

ບາ້ ນໂພນສີນວນ,ໜວ ່ ຍ18,ເມືອງສີສ ັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈ ັນ, ຕູ້ ປ.ນ. 8740

ໂທ:

021 453100 / 453099 / 454214

Think Asia. Think DKSH. www.dksh.com

ແຟັ ກ: 021 453103


23

ການຄ້າ // Trading

11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ດວນ

ບໍລິສ�ດ ນິວຈິບເ�ງ ຈ�ກ�ດ ຕອງການພະນ�ກງານ �າຍຕ�ແ�ງ ດ�ງນ: 1. ຕ�ແ�ງ ຜູຊ  ວຍຜູຈ�  ດການ ຄວບຄຸມການຜະລິດ, ກວດກາຄຸນະພາບ ( QC ) ປະຈ�ຢູໂ�ງງານ  ປະກອບ

Chevrolet – Lao Co., Ltd. Unit 19 Ban Nongduang Neua Asean Rd. (T2), Vientiane Capital Lao PDR Tel: 021 969 000, 969 111, 969 222, 969 333 Fax: 021 969 444 www.chevrolet-lao.com

ລ�ດຈ�ກ ຮອນດາ ຢູ�  �ກ10. - ເ�ອນໄ�ຜູສະໝ�ກ: ຕອງການຜູທ  ເ�ີຍມີປະສ�ບການລະດ�ບຫ�ວໜາການຜະລິດ �ື ຫ�ວໜາພະແ�ກມາ ກອນ ແ�ະ ສາມາດນ�ໃ� Computer ໄ�ດີ ແ�ະ ຮູພາສາອ�ງກິດໃ�ລະດ�ບດີ.

2. ຕ�ແ�ງ ຜູຊ  ວຍຜູຈ�  ດການ ຜູຊ  ວຍຜູຈ�  ດການ ຝາຍບຸກຄ�ນ ປະຈ�ຢູໂ�ງງານ  ປະກອບລ�ດຈ�ກ ຮອນດາ ຢູ ��ກ10. - ເ�ອນໄ�ຜູສະໝ�ກ: ຮຽນຈ�ບ ຝາຍບໍລິຫານບຸກຄ�ນ, ເ�ີຍມີປະສ�ບການກຽວກ�ບການບໍລິຫານບຸກຄ�ນມາ ກອນ ແ�ະ ສາມາດນ�ໃ� Computer ໄ�ດີ ແ�ະ ຮູພາສາອ�ງກິດໃ�ລະດ�ບດີ.

* ສ�ລ�ບ 02 ຕ�ແ�ງຂາງເ�ິງນ�ນ ຖາຮູພາສາຍປຸນ ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ

3. ຜູຊ  ວຍຜູຈ�ດການ ສູນສອມແ�ງລ�ດໃ� 01 ຕ�ແ�ງ • ເ�ດ ຊາຍ

• ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ

• ມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບສູງ

• ຈ�ບການສຶກສາແ�ລະດ�ບ ອະຊີວະສຶກສາຂນໄ� ໃ�ສາຂາ ສອມແ�ງລ�ດໃ� • ສາມາດວິເ�າະບ�ນຫາຕາງໆ ກຽວກ�ບລ�ດໃ�ໄ�

JOB ANNOUNCEMENT Chevrolet – Lao Co., Ltd. we are only authorized dealer of General Motor in Lao PDR under MANIGNOM Group as a new alternative of Automotive for customer, we are looking for more staff to be our team.

• ມີປະສ�ບການທາງດານການສອມແ�ງ ລະບ�ບເ�ອງຈ�ກລ�ດ ແ�ະ ລະບ�ບອີເ�ັກໂ�ຣນິກ ບຕ�ກວາ 03 ປີ • ມີຄວາມຊ�ນານທາງດານ ການສອມແ�ງລ�ດໃ�ຮອນດາ ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ • ສາມາດໃ�ຄອມພິວເ�ີ ໂ�ຣແ�ຣມພນຖານ Internet, E-mail ໄ�ດີ.

4. ຕ�ແ�ງແ�ບານ

-ເ�ອນໄ�ຜູສະໝ�ກ: ເ�ັນໂ�ດ �ື ມີຄອບຄ�ວ ກໄ�, ເ�ັດວຽກປະຈ� ແ�ະ ກິນນອນ ທບານພ�ກ��ກ10 ເ�ີຍ (ເ�ົາມີຫອງພ�ກໄ�ໃ�ແ�ວ).

ປະກອບເ�ກະສານດ�ງນ: • ໃ�ຢ�ງຢືນທຢູ

• ສ�ເ�ົາ ສ�ມະໂ�ຄ�ວ + ບ�ດປະຈ�ຕ�ວ • ຊີວະປະ��ດ�

• ສ�ເ�ົາ ໃ�ປະກາດ + ໃ�ຄະແ�ນ • ໃ�ຜານງານ ຖາມີ • ຮູບ 3x4 3ໃ�

 ໝາຍເ�ດ: ເ�ລາມາຢນເ�ກະສານ ທາງບໍລິສ�ດ ຈະມີແ�ບຟອມໃ�ຂຽນພອມ

ທານ ຜູທ  ມີຄວາມສ�ນໃ� ຍນເ�ກະສານໄ�ແ�ວ�ນທີ 03/05/2012 ທບໍລິສ�ດ ນິວຈິບເ�ັງ ຈ�ກ�ດ (ຫອງການຢູ ຊ�ນ 2) ຖະໜ�ນ ສຸພານຸວ�ງ ບານ ວ�ດໄ�ໃ�ທງ� ເ�ືອງສີໂ�ດຕະບອງ ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ.

ໂ�ຣ : 021-513050, 020-22212730, 020-22212740. E-mail : info@newchipxeng.com.

Sale Manager

1 position

Sale Advisor Sale Administration After Sale manager Service Advisor Customer Relationship Management (CRM) Receptionist Part Controller Senior Technician Technician Qualification:

15 positions

Work Base: Period:

Vientiane Capital

Salary: Allowance:

Follow with company structure

Please Contact

3 positions 1 position 4 positions 3 Positions 3 positions 3 Positions 5 positions 15 positions * Diploma, Bachelor or Master degree or equivalence * Male or Female age not over 45 years old * Good English communication (speak, read and write) * If have experienced on automotive field will have special consideration * Good attitude knowing about car and love to sale * Love challenging and new experience Permanent Staff 1. Vientiane Capital 2. Accident insurance 1. Mr. Phuvares Kongwatthanasupa (Group Managing Director) T: 020 2221 5111 mail: lex@ manignomgroup.com 2. Mr. Somxay Xayasith (Director) T: 020 5999 8555 mail: somxay@ manignomgroup.com To submit your CV and fill in application form at MANIGNOM AUTO GROUP Office at 105-6 Thongkhamkham Rd, Chanthabouly District, Vientiane Capital, Lao PDR (New showroom at Asean Rd (T2)


24

ການຄ້າ // Trading

www.108job.la

The Bosch Group is a leading global supplier of technology and services. With more than 350 subsidiaries across over 60 countries, its products are sold in around 150 countries. In 2011, the Bosch Group had revenues of approximately €51.4 billion. We are seeking professional qualified Lao nationals to join our office in Vientiane. 1. Sales Manager – Security & Safety Products & Systems, Laos

2. Sales Representative – Power Tools Division, Laos

This position will be part of our geographical expansion plan to explore and develop new markets (vertical, channel) to achieve sales targets of the assigned territory in line with sales action plan.

This role is responsible for promoting and selling Bosch's Power Tools products and/or services by interacting with established customers and developing new prospects in an assigned territory under supervision.

Job Description: • Achieve assigned sales and margin target in Laos PDR. • Identify and develop potential new channels, and grow Bosch Security Business in Laos PDR in line with channel expansion. • Target new vertical and conduct demand generation events and activities. • Conduct business development activities on target vertical. • Project sales action planning: identify prospect projects and complete sales cycle. • Perform market and competitor analysis. • Introduce Bosch Security & Safety Products & System to specifiers and A&E firms. • Report market requirements and trends to General Manager. • Support market influencer (e.g. tender texts, planning support) • Plan and implement training courses to customers and specifiers. • Support site commissioning and after sales.

Job Description: • Make periodical sales visits to customers under assigned territory to generate new business for full range of Bosch & Skil power tools and accessories • Follow up on trade receivables in line with agreed company credit terms • Maintain close follow up and assist on all sales related issues with the objective of enhancing company and customer rapport • Gather information on usage of power tools by providing advice, demonstration and service through monthly visits to end-users • Ensure and implement marketing & merchandising activities for the advancement of Bosch & Skil power tools business objectives • Coordinate and assist in Bosch & Skil power tools promotion for customers under assigned territory • Indentify, assess and open new distribution channels under assigned territory • Explore and identify new business potential or market opportunities and provide feedback to management • Coordinate & assist in organizing product training sessions in assigned territory • Ensure timely submission of all sales required by management • Any other tasks as assigned by the company

Job Requirements • At least 5 years work experience in sales and marketing. • Proven record in sales or marketing of security & safety industry is advantage. • University degree in electric, electronic engineering and IT. • Work experience in planning, installing and commissioning of Security & Safety Job Requirements system. • Fluent in both spoken and written Laos and Thai. Knowledge of English is a plus. • In depth knowledge local markets, channels and competitors. • Proficient knowledge of standard software (specially, MS excel, MS power point) • Installation know-how beneficial. • Well developed negotiation skills, hands on and capable of presenting and • Well established contacts to market driving parties. demonstrating power tools products. • Self Starter with dynamic and sales-oriented personality. • Certificate in Sales & Marketing. BA degree would be an advantage. • Self motivated and able to work independently in a remote office without • 2-3 years experience in sales is preferred supervision. * Interested and qualified candidates are to submit their cover letter and resume to: hr@th.bosch.com by 20 May 2012. • Bilingual (local language and fluent in English). Robert Bosch Limited, 066 Thadeua Road, –Vientiane, Lao P.D.R. • PC literate and good software skills (MS office).


11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

25

ການຄ້າ // Trading

VACANCY ANNOUNCEMENT EMPLOYMENT OPPORTUNITY

Talat Sao Shopping Mall Co., LTD. is seeking for candidates, Lao nationals, to fill in the following positions: Qualification and Experience : - Should have recognized qualification in related field and at least 2-3 years practical experience in accounting, administrative and secretarial work. Experience or working with international organizations will be an advantage. Accountant  Male / Female; aged 25-35 years old  Bachelor Degree in Accountancy  Ability to speak, read & write English fluently  Adequate computing skills in Microsoft Applications / Accounting Software  Compile / analyze financial information / statements; monthly / annual reports  Maintain Financial Accounting / Management reports; Audit procedures; discrepancies / irregularities  Budgeting, Forecasting, Cash Flow, Taxation, analysis of Revenue / Expenses  Knowledge of Accounting practices, Economics, Audit and its principles  Knowledge of applicable laws, Rules & Regulations  Minimum three (03) years relevant working experience Secretary  Female; aged 23-28  Bachelor Degree in any discipline  Ability to speak, read & write English fluently  Conduct translation English-Lao-English  Adequate computing skills in Microsoft Word / Excel  Manage external relationship / communications; contact point with Government Officials  Outgoing personality; active with ability to work independently; work beyond normal working hours when necessary  Minimum two (02 years of relevant working experience Administrative Assistant  Female; aged 22-27 years old  Bachelor Degree in Business Administration  Ability to speak, read & write English fluently  Adequate computing skills in Microsoft Word / Excel  Outgoing personality; active with ability to work independently  Minimum two (02) years working experience Please send your CV’s in English (with photograph) along with a letter of interest and two references to the following Administration Office 4th Floor, Talat Sao Shopping Mall 1 Lane Xang Avenue, Laos PDR Email: kylam@crescendas.com Tel: 856 21 285002-3, Fax: 856 21 285007 Remarks: Only short-listed candidates will be contacted for interview

Position:

• • • •

Exploration Country Manager -Laos Rio Tinto Exploration (RTX) Laos

Based in Vientiane True Explorer’s role Exciting Opportunity Successful & well resourced international exploration team

Rio Tinto Exploration (RTX) has a proven international track record of successful world class discovery across multiple commodities and is actively seeking further discoveries world wide. RTX operates as a global, integrated business comprising of 4 regional exploration teams, a Project Generation Group and global support teams (HR, Finance & Compliance, Data & Information Management and Laboratories). The RTX work environment covers the full spectrum of geographic areas and time zones. It comprises a wide variety of countries, cultures, language groups, environments and jurisdictions. It requires operation in co-located and virtual teams, in field and city locations, supported by effective collaboration, relationships and engagement. Rio Tinto has a presence in Laos through Lao Sanxai Minerals Ltd (LSM) which is a JV between Rio Tinto and Mitsui. LSM is focussed on a bauxite project in Southern Laos and has an administration office in Vientiane. RTX is seeking a Laos based country manager as the lead Geoscientist in country, reporting to the Australasia Region Exploration Director. You will be primarily responsible for the Laos bauxite program. Based in our Vientiane office with regular time in the field, you will have a local team of staff & contractors working on the program. The responsibilities of this role include: • Leading a multidisciplinary exploration team within Laos through all phases of the exploration process for delivery of discoveries. • Understand and interpret the technical, fiscal, legal, commercial, economic, community and corporate drivers that may impact upon creating value within the project. • Manage commercial, legal and statutory obligations for the project. • Ensure that Rio Tinto compliance obligations are met across all levels of the project. • Interaction across a range of parties internally including the product group (Rio Tinto Alcan), joint venture partners and external stakeholders including all levels of government, local communities and research agencies. • Recruit, develop and mentor a team that will be able to progress the project. To be considered for this role you will be degree qualified within Geosciences. Post graduate qualifications would be highly regarded. You will bring demonstrated experience in management roles in a resource environment, with specific experience in exploration. You will have experience in managing exploration programs and will have exposure to multi-disciplines. • Experience in developing countries/SE Asia preferable • Experience in bauxite / multi-commodity is preferred This is a varied role which will provide you with the opportunity to develop your skills and experience in a global resource company that is renowned for its safety standards. The working environment offers flexibility, a competitive remuneration package that includes additional benefits such as; health insurance subsidies, field allowances, flexible field rosters and health and well-being programs. How to Apply Interested candidates are requested to submit a letter of application with a CV and a recent photograph to Mr. Sompathana Simasing, ManagerAdministration (no later then 15th May 2012). Address: Lao Sanxai Minerals Co.,Ltd 5th Floor, ANZ Bank Building, 33 Lane Xang Ave, Hatsady Village, Chanthaboury District, Vientiane Capital, Lao PDR Fax: 856-20-218538 E-mail: sompathana.simasing@riotinto.com


26

ກໍ່ສ້າງ // Construction

ຕອງການເ�ອນຮວມງານ ກຸມບໍລິສ�ດ ມາລີນີ ຈ�ກ�ດ ຜູໄ�ຮ�ບສ�ປະທານກສາງຂ�ວຂາມ ນ� ງມ ບານເ�ືອງເ�າ - ປາກກະຍຸງທມີຄວາມຍາວ 274m ໃ�ມູນຄາປະ ມານ 17 ລານ $ ມີຄວາມຕອງການ ພະນ�ກງານວິຊາການເ�ອບ�ນຈຸ ຊ�ບຊອນເ�າໃ�ວຽກງານດ�ງກາວລະອຽດດ�ງນ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

ຜູຈ�  ດການໂ�ງການກສາງຂ�ວ ແ�ະທາງ 2 ຕ�ແ�ງ (ປະສ�ບ ການ 5 ປີ ຂນໄ�) ບຈ�ກ�ດທ�ງພາຍໃ� ແ�ະ ຕາງປະເ�ດ ວິສະວະກອນຂ�ວ/ທາງ/ເ�ຫາ 5 ຕ�ແ�ງ (ປະສ�ບການ 3 - 5 ປີ ຂນໄ�) ວິຊາການແ�ມແ�ບຂ�ວ ແ�ະ ທາງ 3 ຕ�ແ�ງ (ປະສ�ບການ 3- 5 ປີ ຂນໄ�) ວິຊາການສ��ວດຂ�ວ/ທາງ 3 ຕ�ແ�ງ (ປະສ�ບການ 3- 5 ປີ ຂນໄ�) ວິຊາການກສາງທ�ວໄ�ຂ�ວ-ທາງ-ເ�າຫາ 10 ຕ�ແ�ງ (ນ�ກຮຽນ ຈ�ບໃ� �ື ມີປະສ�ບການ ) ຜູຈ�ດການໂ�ງງານຄອນກີຼດ (ໂ�ງງານ) 3 ຕ�ແ�ງ ພະນ�ກງານເ�ຂາ-ຮ�ບຕອນ (ໄ�ພາສາອ�ງກິດ) 2 ຕ�ແ�ງ ພະນ�ກງານບ�ນຊີ - ການເ�ິນ ( ຊາຍ �ື ຍິງ ) 8 ຕ�ແ�ງ ຊາງສອມແ�ງກ�ນຈ�ກໜ�ກ 2 ຕ�ແ�ງ ໂ�ເ�ີລ�ດໂ� 10 ຕ�ແ�ງ ໂ�ເ�ີລ�ດເ�ນ 35 - 45 ໂ�ນ 2 ຕ�ແ�ງ ໂ�ເ�ີຂ�ບລ�ດບໍລິຫານ 3 ຕ�ແ�ງ ສະເ�ີລ�ດປ�ປູນ 2 ຕ�ແ�ງ

ກະລຸນາຕິດຕ: ພ�ວພ�ນເ�ົາແ�ບຟອມສະໜ�ກງານໄ�ທ ສ�ນ�ກງານໃ�ຍ ບໍລິສ�ດ ມາລິນີ ຈ�ກ�ດ ທບານ ໂ�ນສະ�າ (ສາມແ�ກສະໜາມມາ) ເ�ືອງໄ�ເ�ດຖາ, ນະຄອນ�ວງວຽງຈ�ນ. ໂ�: 414931 , 413703, 55511117, 55726058 E - mail: mlngrp@laotel.com, thn.b4812@yahoo.com, spdouthith@yahoo.com

ຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານດວນ

ບໍລິລ�ດ ເ�ັດບ�ນດິດກສາງ ຈ�ກ�ດຜູດຽວ ມີຄວາມຕອງເ�ອນ ຮວມງານດ�ງນ: 1. ພະນ�ກງານຂ�ບລ�ດ 20 ຕ�ແ�ງ 2. ພະນ�ກງານຂ�ບລ�ດດາມ 20 ຕ�ແ�ງ ໝາຍເ�ດ: ມີປະສ�ບການ 5 ປີຂນໄ�  ສ�ນໃ�ຕິດຕ ສ�ນ�ກງານຂອງບໍລິສ�ດຕ�ງຢູ ບານຊາງຄູ, ເ�ືອງ ໄ�ທານີ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ ໂ�: 021 771305

020 55033350, 55555569

www.108job.la

ປະກາດ ຮ�ບສະໝ�ກ ພະນ�ກງານ

ບໍລິສ�ດ ດີເ�ັມ ກສາງ-ການຄາ ຈ�ກ�ດ ມີຄວາມຕອງການເ�ອນຮວມງານດ�ງລຸມນ: 1. ພະນ�ກງານຕອນຮ�ບ 1 ຕ�ແ�ງ. ເ�ອນໄ�: • ຈ�ບຊ�ນສູງ ື ປະລິນຍາຕີ ໃ�ສາຂາ ບໍລິຫານ, ເ�ຂານຸການ • ສາມາດນ�ໃ� program computer ທ�ວໄ�. • ມີຄວາມຊສ�ດ,ອ�ດທ�ນ ແ�ະ ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ. 2. ພະນ�ກງານບ�ນຊີ 1 ຕ�ແ�ງ ເ�ອນໄ�: • ຈ�ບຊ�ນສູງ ື ປະລິນຍາຕີ ໃ�ສາຂາບ�ນຊີ. • ສາມາດນ�ໃ� program computer ທ�ວໄ�, program computer ບ�ນຊີວິສາຫະກິດ. • ມີຄວາມຊສ�ດ, ອ�ດທ�ນ ແ�ະ ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ. 3. ພະນ�ກງານຂາຍປ�ນ� 2 ຕ�ແ�ງ. ເ�ອນໄ�: • ຈ�ບຊ�ນສູງ ື ປະລິນຍາຕີ ໃ�ສາຂາ ກສາງ ື ສາຂາທກຽວ

ຂອງ • ສາມາດອອກວຽກທາງໄ�ໄ� ແ�ະ ເ�ັດວຽກໜ�ກໄ�. • ມີຄວາມຊສ�ດ, ອ�ດທ�ນ ແ�ະ ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ. • ມີປະສ�ບການຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ.  ເ�ກະສານປະກອບສະໝ�ກ: ໃ�ສະໝ�ກງານ,ໃ�ປະກາດ,ໃ�ຄະແ�ນ,ໃ�ຢ�ງຢືນທຢູ,ໃ� ແ�ງໂ�ດ,ໃ�ກວດສຸກະພາບ, ຊີວະປະ��ດ ແ�ະ ເ�ກະສານ ອນໆ. ສ�ນໃ�ກະລຸນາປະກອບເ�ກະສານສະໝ�ກງານໄ�ທ: ບໍລິສ�ດ ດີເ�ັມ ກສາງ-ການຄາ ຈ�ກ�ດ ຖະໜ�ນໜອງບອນ, ບານໂ�ນໄ�, ເ�ືອງ ໄ�ເ�ດຖາ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ. ໂ�: 021 415219,416861 ແ�ັກ: 021 414471. Email: dmcl_laos@yahoo.co.uk


11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

27

ອົງການ ໂຄງການ // NGO

Project Field Coordinator IUCN Lao PDR Country Office

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກງານ ພະນ�ກງານ ຮ�ກສາຄວາມປອດໄ� (ຍາມ) ເ�ຣ�ນອິນເ�ີເ�ເ�ິນເ�ວ “ເ�ອນມິດ” ໂ�ງການຊວຍເ�ືອເ�ັກຂາງຖະໜ�ນ ແ�ະ ສາງ ບຸກຄະລາກອນບໍລິຫານໂ�ງການ ແ�ບຍືນຍ�ງໃ� ສປປ ລາວ. ໂ�ງການຮວມ ລະ�າງ ກະຊວງແ�ງງານ ແ�ະ ສະ��ດ ດີການສ�ງຄ�ມ ແ�ະ ອ�ງການ ເ�ຣ�ນອິນເ�ີ ເ�ເ�ິນເ�ວ. ຕອງການຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານຊາຍ ທເ�ັນຄ�ນລາວ 2 ທານ. ຕ�ແ�ງ: ພະນ�ກງານ ຮ�ກສາຄວາມປອດໄ� ທສູນເ�ອນມິດ ແ�ະ ຮານອາຫານໝາກ ເ�ັດ ປະຈ�ຢູນະຄອນວງວຽງຈ�ນ ໜາວຽກຫ�ຼກ: • ຮ�ກສາຄວາມປອດໄ�ຢູສະຖານທປະຈ�ການ • ຮ�ບຜິດຊອບເ�ງແ�ງອຸປະກອນ ແ�ະ ສ�ບສິນທ�ງໝ�ດພາຍໃ�ອາຄານ • ສາມາດປ�ບປຽນເ�ລາເ�ັດວຽກໄ� • ແ�ງຫ�ວໜາໜວຍງານ ທ�ນທີ ຫາກມີເ�ດການສຸກເ�ີນເ�ີດຂນ • ບ�ວລະບ�ດ ຮ�ກສາ ຕ�ນໄ�, ສະຖານທ ແ�ະ ອານາໄ�ເ�ນ ເ�ອນໄ�: • ມີປະສ�ບການໃ�ການຍາມມາກອນ ຍງເ�ັນການດີ • ອາຍຸ 25 ປີ ຂນໄ� • ສຸຂະພາບແ�ງແ�ງດີ • ມີທ�ດສະນະດີ ແ�ະ ເ�ັນຄ�ນເ�ງໂ�ກໃ�ແ�ດີ ຜູສ�ນໃ�ສາມາດສ�ງຈ�ດໝາຍສະໝ�ກງານ ແ�ະ ຊີວະປະ��ດ ມາທ ໂ�ງການເ�ອນ ມິດ, ຖະໜ�ນໄ�ໜາມ, ບານສີສະເ�ດ (ກ�ງກ�ນຂາມກ�ບເ�ືອນພ�ກກະຊວງສຶກສາ) ເ�ີໂ�/ແ�ັກ: 021 261389. Email: lamphuei@friends international.org ອ�ງການເ�ຮ�ນອິນເ�ີເ�ເ�ີນເ�ວ ແ�ນໃ�ສິດສະເ�ີພາບ. ການຄ�ດເ�ືອກແ�ນອີງໃ� ຄວາມສາມາດໂ�ຍບຈ�ແ�ກອາຍຸ, ເ�ດ, ຊ�ນເ�າ, ຄວາມພິການ, ສະຖານະການເ�ິນ ໃ�ສ�ງຄ�ມ ື ສາດສະໜາ. ປິດຮ�ບສະໝ�ກວ�ນທີ 25 ພຶດສະພາ 2012. (ໝາຍເ�ດ: ຈ�ດໝາຍສະໝ�ກງານ ແ�ະ ຊີວະປະ��ດແ�ນບໄ�ສງຄື � ນ). ຜູຖືກຄ�ດ ເ�ືອກເ�ານ�ນທຈະໄ�ຕິດຕມາສ�ພາດ. Friends-International Laos PDR: Phai Nam Road, PO Box 10688, Vientiane, Lao PDR Tel: (856) 021 261 389, Email: lamphuei@friends-international.org, www.friends-international.org “Job Announcement”

Improving the Resilience of the Agricultural Sector in Lao PDR to Climate Change Impacts IRAS - NAPA Follow-Up Project Job Announcement Climate change is a subject that impacts the way we live and work. It is having a significant impact on many economic sectors including agriculture. The United Nations Development Programme (UNDP) has been active in fighting against climate change since 1990. With funding from the Global Environment Facility (GEF) and technical support from UNDP, the Lao PDR completed the National Adaptation Programme of Action to Climate Change (NAPA). UNDP and the Ministry of Agriculture and Forestry (MAF), executed through the National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) have completed the formulation of the project “Improving the Resilience of the Agriculture Sector in Lao PDR to Climate Change Impacts” as part of the NAPA follow-up. The following long-term positions are immediately available in the project: 1 Agro-Economist, Vientiane 1 Agro-Ecologist, Vientiane 1 Climate Change Scenario Expeditor, Vientiane 1 Policy Development Facilitator, Vientiane 1 Media and Publication Assistant, Vientiane 2 Monitoring and Evaluation/Reporting Assistants, Xayaboury and Savannakhet 1 Driver, Savannakhet 1 Driver, Vientiane The project aims to have 50% of the positions occupied by female staff. Women are strongly encouraged to apply. For detailed Terms of Reference (ToR) please contact: Ms Dalavanh Sisoutham Tel: 021 771594 or 020 28225315, email address: dalavanh_s@ yahoo.com or download Terms of Reference or for electronic applications on NAFRI website at: www.nafri.org.la Please send your written application for a specified position, consisting of cover letter and comprehensive CV, to Ms Dalavanh Sisoutham; NAFRI/ MAF. Tel: 021 771594 or 28225315; email address: dalavanh_s@yahoo.com Deadline for applications: 23 May 2012

IUCN, International Union for Conservation of Nature is seeking to recruit a self-motivated and competent staff for the position of Project Field Coordinator for “A programme for long-term conservation of the southern white-cheeked crested gibbon In Phou Hin Poun National Protected Area” IUCN Lao PDR Country Office based in Vientiane. This position directly reports to the Administration and Human Resources Officer, IUCN Lao PDR and functionally to the Country Representative, IUCN Lao PDR.

Our mission “To influence, encourage & assist societies throughout the world to conserve the integrity & diversity of nature & to ensure that any use of natural resources is equitable & ecologically sustainable.” IUCN is a world leader in developing knowledge & understanding for effective conservation action. A unique worldwide partnership, IUCN brings together states, government agencies & NGO members, & some 10,000 scientists & experts from 181 countries in a global web of networks to provide a neutral forum for dialogue & action on environment & sustainable development issues. url: http://www.iucn.org

Primary Responsibilities for this position include; Main functions • Monitoring and reporting on implementation of project field activities by partners (Personal monthly workpans and reports, field visit reports including expense reports, etc.) • Providing implementation support to project partners where required. • Preparing detailed activity plans and budgets for project field activities. • Facilitate and assist visits by the project coordinator, government officials and consultants in their studies, meetings and program activities including translating, interpreting, where necessary. • Managing project funds for field operations and taking responsibility for expenditures of project funds and reporting field expenditure. • Following formal procedures within IUCN and to meet government requirements in order to implement field activities. • Regularly communicating with partners to identify project support needs, monitor project field activities and report project progress. • Identifying and developing opportunities for partnerships with local stakeholders to meet project outcomes. • Translating project outputs from English to Lao and vice versa as required. • Conduct other activities including joint delivery of outputs with other project staff as required to meet the project objectives. • Supervise and guide the involvement of protected areas staff and interns in networking functions. • Support the implementation of international policies, plans and strategies that are relevant to the field of protected areas in Lao PDR in particular; Other regular functions • Ensure that project office and field operations are conducted to a high level of health, safety, integrity, environmental good practice and cultural sensitivity. This includes ensuring that field medical kits are in good order and taken out on every field trip • Ensure that IUCN policies and guidelines are followed within the implementation of project activities. • Preparing detailed and budgets for project field activities Requirements: Required Skills: • Post graduate degree in natural resource management, conservation, ecology, politics or similar knowledge gained through working experience; • Good knowledge in written and spoken English preferred; • Fluent in written and spoken Lao; • Good interpersonal and communication skills; • Good computer skills. Essential Experience • At least 5 years of working experience within GoL and international organisation preferably within MAF or WREA • Project implementation experience This position is open for Lao Nationals only and is for the initial contract for a period of two years with the possibility of extension. This position is classified as P1 in our classification system and the minimum starting basic monthly salary is USD 700 with a comprehensive health and life insurance. Interested candidates should send their applications including CV and the names and contact information of two references by latest 17 May 2012. Please send your application to: IUCN Lao Country Office, 082/01 Fa Ngum Road, Ban Wat Chan, P.O. Box 4340, Vientiane, Lao PDR, Tel: 021 216401, Fax: 021 216127, Or send your application by e-mail to: laorecruitment@iucn.org The full TOR can be downloaded at: http://www.iucn.org/lao Only short-listing candidates will be notified for the interview


28

ຂະແຫນງອື່ນໆ // Other Sectors

www.108job.la

ຫ •

! (Akasaka

General,

Vientiane) . (

) .

200 - 300

$

,

.

Tel:

020 - 59569337 020 - 55400099 E- mail: handa@ogisaka.jp http://www.ogisaka.jp/

ບໍລິສ�ດ ສະ�າມອິນເ�ີ ຈ�ກ�ດ ຕ�ວແ�ນຈ�ໜາຍສິນຄາອຸປະໂ�ກ-ບໍລໂ� ິ ກ ຊ�ນນ�ຈາກປະເ�ດໄ� ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານດວນ ທພອມເ�ມວຽກທ�ນທີ ໃ�ວ�ນທີ 01/05/2012 ເ�ັນຕ�ນໄ� 1. ຕ�ແ�ງ PC ຝາຍຂາຍ ປະຈ�ຮານຄາ າຍຕ�ແ�ງ 2. ຕ�ແ�ງ Merchandising ຝາຍຂາຍ 4 ຕ�ແ�ງ ລາຍໄ�ດີ ແ�ະ ສ�ລ�ບ ຕ�ແ�ງ PC ມີ Incentive ໃ� ສ�ນໃ� ຕິດຕມາທ Marketing Marnager ນາງ ອຸໄ�ວ�ນ ໂ�ຈະນາວິ ໄ�ວຸດ 020 55333330,021 24-3333,

ຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານຂາຍດວນ

ຮານຂາຍເ�ອຜາເ�ີດໃ� ມີ ສິນຄາ ປະເ�ດ ເ�ີບ ໂ�ງ ແ�ະ ເ�ອຜາ ຕອງການຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານຂາຍ ຍິງ 1 ຕ�ແ�ງ ຄຸນສ�ມບ�ດ : • ເ�ດຍິງ • ອາຍຸ 20 - 28 ປີ • ຈ�ບຊ�ນກາງ, ຊ�ນສູງ • ມີບຸກຄະລິກະພາບດີ ແ�ະ ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ • ຕອງມ�ກໃ�ການຂາຍ ແ�ະ ບໍລິການລູກຄາ ສ�ນໃ�ຕິດຕດວນ ທເ�ີໂ�ລະສ�ບ 020 22213169 ສ�ງຮູບຖາຍ, ຊີວະປະ��ດ� ແ�ະ ລະດ�ບການສຶກສາ ມາທ E-mail : meo_funny@hotmail.com

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກ ນ�ກຮຽນບິນ

ປະຕິບ�ດຕາມແ�ນພ�ດທະນາ ຂອງ ລ�ດວິສາຫະກິດການບິນລາວ (ສາຍການບິນແ�ງຊາດລາວ - National Flag Carrier of The Lao PDR) • ເ�ອເ�ັນການກະກຽມໃ�ການນ�ເ�າເ�ືອບິນ ອາຍພ�ນເ�ມອີກ ແ�ະ ຂະ�າຍເ�ນບິນໄ�ໃ�ໄ�ໃ�ລະດ�ບພາກພນ ລ�ດວິສາຫະກິດການບິນລາວ ມີຄວາມຍິນດີປະກາດຮ�ບສະໝ�ກນ�ກຮຽນຮູ ເ�ອໄ�ຝຶກອ�ບຮ�ມເ�ັນນ�ກບິນຈ�ນວນ 10 ຄ�ນ, ຕາມເ�ອນໄ� ແ�ະ ລາຍ ລະອຽດດ�ງລຸມນ : ກ. ເ�ອນໄ�ທ�ວໄ� : 1. ເ�ດຍິງ ແ�ະ ເ�ດຊາຍ (ມີຈຸດປະສ�ງທຢາກຈະສາງ ແ�ະ ມີນ�ກບິນ ເ�ດຍິງ ຈຸທ�ອິດ ຂອງຊາດລາວ) 2. ອາຍຸ ລະ�າງ 20 ຫາ 27 ປີ ແ�ະ ມີລວງສູງ 1,65 ແ�ັດຂນໄ�, ແ�ບເ�ີ  ນ 1,85 ແ�ັດ 3. ມີສຸຂະພາບແ�ງແ�ງດີ, ບມີຮອຍແ�ວໃ�ຍ (ຍ�ກເ�ນທໄ�ຜານການ ຜາຕ�ດໃ�ຕງ ທພາໃ�ມີຮອຍແ�ວ) 4. ມີຄຸນສ�ມບ�ດດີ, ລະບຽບວິໃ�ສູງ - ປະຕິບ�ດໂ�ງເ�ລາຢາງເ�ງຄ�ດ, ສຸພາບຮຽບຮອຍ, ບກາວລາວ, ມີຄວາມຕ�ດສິນໃ� ແ�ະ ຄວາມຮ�ບຜິດ ຊອບສູງ 5. ສາມາດລອຍນ�ໄ� ຂ. ມາດຖານການສຶກສາ ແ�ະ ຄວາມຮູພນຖານ:  1. ຈ�ບປະຖ�ມສ�ມບູນ (ໃ�ປະກາດພອມດວຍຄະແ�ນຄ�ດຕິດພອມ) 2. ຕອງໄ�ພາສາອ�ງກິດໃ�ລະດ�ບດີທສຸ  ດ (ສາມາດອານ, ຂຽນ, ເ�າ, ຟ�ງ ແ�ະ ເ�າໃ�ໄ�ດີທສຸ  ດ) ເ�າະວິຊາຮຽນ ແ�ະ ເ�ກກະສານລວນແ� ເ�ັນພາສາອ�ງກິດທ�ງໝ�ດ) 3. ມີຄວາມຮູຮອບຕ�ວ, ຄວາມຈ� ແ�ະ ພິກໄ�ສູງ (IQ - Intelligence Quotient and EQ- Emotional Quotient) 4. ມີຄວາມຄອງແ�ວທາງດານຄອມພິວເ�ີ ແ�ະ IT ຄ. ການກວດສອບ, ວິຊາທສອບເ�ັງ ແ�ະ ສະຖານທຮຽນ: 1. ຮາງກາຍ ແ�ະ ສຸຂະພາບຂ�ນ 1 (Medical Check Class 1) ຕາມ ມາດຖານການບິນສາກ�ນ 2. ພາສາອ�ງກິດ, ເ�ກ, ແ�ະ ວ�ດຖ� 3. ພິກໄ�, ຄວາມຊ�ງຈ�, ຄວາມຮູຮອບຕ�ວ 4. ກວດກາຄ�ງທ 01 ໂ�ຍຄະນະກ�ມະການຂອງ ການບິນລາວ ແ�ະ ��ງຈາກນ�ນແ�ນ ກ�ມະການມາຈາກ ປະເ�ດ ຝຣ�ງເ�ດ (ມະຫາວິທະຍາໄ� ການບິນ ENAC) 5. ສ�ງໄ�ສຶກສາ ແ�ະ ຮຽນບິນທ ຝຣ�ງເ�ດ ຈ�ນວນ 04 ຄ�ນ ແ�ະ ເ�ືອນ�ນຮຽນຢູ ປະເ�ດອອມຂາງ ງ. ວິທີ ແ�ະ ຂ�ນຕອນໃ�ການສະໝ�ກ : 1. ຜູທຮ�  ບປະກ�ນວາມີເ�ອນໄ�ຂາງເ�ິງນ ສາມາດຮ�ບ ແ�ະ ສ�ງເ�ກກະ ສານສະໝ�ກໄ�ທ ສ�ນ�ກງານໃ� ລ�ດວິສາຫະກິດການບິນລາວ. ຖະໜ�ນປາງຄ�-2 (ກ�ງກ�ນຂາມກ�ບທະນາຄານການຄາຕາງປະເ�ດ ລາວ) 2. ໂ� : (021) 212057 ແ�ະ ຕພະແ�ກຈ�ດຕ�ງ - ພະນ�ກງານ 3. ປິດຮ�ບສະໝ�ກຄ�ຮອງ ວ�ນສຸດທາຍໃ�ວ�ນທ 30 ເ�ືອນ ພຶດສະພາ (05) ປີ 2012 Lao Airlines., 2- Pangkham Rd., PO. Box 6441, Vientiane, Lao P.D.R Tel: 856 (021) 212055- 57, Fax: 856 (021) 212065, E-Mail: laoairlines@laoairlines.com, Website: http://www.laoairlines.com


11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

29

ຂະແຫນງອື່ນໆ // Other Sectors

ເ�ຂາ ແ�ະ ພະນ�ກງານຂາຍ (ຮ�ບດວນຈ�ນວນບຈ�ກ�ດ) ບໍລິສ�ດເ�ັນສະບາຍ ເ�ັນບໍລິສ�ດການບໍລິການດານອະສ�ງຫາລິມະຊ�ບໃ�ອ�ນດ�ບຕ�ນໆຂອງປະ ເ�ດເ�ົາ ທໃ�ການບໍລິການ ເ�າ ຊ ຂາຍ ດິນ ເ�ືອນ ກິດຈະການ ແ�ະ ສ�ປະທານທດິນກະສິ ກ�/ອຸດສາຫະກ�ໃ�ຂອບເ�ດທ�ວປະເ�ດ ເ�ອນໄ� • ຈ�ບຊ�ນສູງ, �ື ປະລິນຍາຕຣີ, • ໄ�ພາສາອ�ງກິດ ແ�ະ ຖາໄ�ພາຈີນ �ືພາສາອນໆ ນ� ຈະພິຈາລະນາພິເ�ດ • ມີຄວາມຮູທາງດານເ�ັບໄ� ອິນເ�ີເ�ັດ MS Office ສ�ງ ໃ�ຊີວະປະ��ດ (CV/Resume), ສ�ເ�ົາໃ�ປະກາດ ແ�ະໃ�ຜານງານ(ຖາມີ)ມາທີອີເ�ລ rentsbuy@gmail.com ສອບຖາມຂມູນເ�ມເ�ີມໄ�ທ ບໍລິສ�ດ ເ�ັນສະບາຍ ຈ�ກ�ດ ບານວ�ດໄ�ນອຍທາ ມ.ສີໂ�ດຕະບອງ ນະຄອນ�ວງວຽງຈ�ນ, ຫອງການ 021 223032 ມືຖື 020 23333347 www.RentsBuy.com

ບໍລິສ�ດ ອາສາ ວິສາວະກ�ໄ�ຟາ ຈ�ກ�ດ

ມີຄວາມຕອງການຮ�ບສະມ�ກພະນ�ກງານາຍຕ�ແ�ງ: 1. ພະນ�ກງານ ຂ�ບລ�ດເ�ົາ 2. ພະນ�ກງານ ຂ�ບລ�ດບ�ນທຸກໜ�ກ 3. ພະນ�ກງານ ຂ�ບລ�ດຈ�ກ, ລ�ດດຸດ 4. ພະນ�ກງານ ລ�ດໄ� ສ�ນໃ�ເ�ີນຕິດຕທສ�ນ�ກງານ ຕ�ງຢູບານວ�ງຊາຍ, ເ�ືອງໄ� ເ�ດຖາ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ.Tel : 021 412201, 020 5552 6291, 020 2252 9039, 020 2307 2246, ເ�ກະສານປະກອບມີ: ໃ�ຄ�ຮອງ, ຊີວະປະ��ດ, ໃ�ປະກາດຈ�ບຊ�ນ, ໃ�ຢ�ງຢືນທຢູ, ສ�ເ�ົາບ�ດປະຈ�ຕ�ວ,ໃ�ແ�ງໂ�ດ (ບເ�ີນ 3 ເ�ືອນ), ໃ�ກວດສຸຂະພາບ (ບເ�ີນ 3 ເ�ືອນ), ໃ�ຂ�ບຂ XE-PIAN XE-NAMNOY POWER COMPANY LIMITED 6th Floor Capital Tower, 23 Singha Road, Nongbone Village, Saysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR Telephone: 021 455 025 Facsimile: 021 455 025

Vacancy Announcement for Human Resources Manager (1 Position)

Description Xe-Pian Xe-Namnoy Power Company Limited (PNPC) has been established from March 2012 in order to design, build and operate hydroelectric power project, which will be located in Champasak Province and Attapeu Province. We are urgently seeking for highly motivated and proactive staff for Human Resource Manager position to manage and implement HR strategies. Duties and Responsibilities • Plan and Implement Human Resource work and Administrative work to meet with the Company's Policy, objection and Lao PDR’s laws • Recruit new Employee, who is fit with company’s requirements • Design and Implement annual performance evaluation program • Develop and Implement Training • Design and Implement program for employees’ relationship enforcement (eg. Annual trip, etc.) • Contact Lao PDR’s authorities concerning necessary permits or licenses in relation to HR work (eg. update rules of work, implement of Social Security, etc.) • Provide counseling services for the day-to-day employee problems and complaints • Set up and implement the company salary structure, compensation, welfare and benefits • Maintain company rules of work and regulations. Occasionally, review and revise it in accordance with Lao PDR’s laws Qualifications • Lao’s Nationality, male with age over 30 years old • Bachelor's Degree or higher in HR Management or any related fields • Minimum of 6 years in all HR functions including administration and facility with 3 years in management level • Have experiences in work relating to expatriate employees (eg. work permit, etc.) • Fluent in writing, reading and speaking English language • Able to work in Vientiane Capital, Champasak province and Attapeu province • Possess strong computer literacy • Able to speak in Korean language is preferable -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Application Close on 16 May 2012

Please send your CV, your photo, your contact, copy of records of working experience and copy of educational certificates to Mr. Tatthep Chuaykoblap, E-mail address: tatthepc@ratch.co.th. Should you have any query, please contact to telephone number: 021 455025 or 020 588 71225.

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ 

ບໍລິສ�ດ ແ�ດສໂ�ໂ� ລາວຈ�ກ�ດ, ເ�ງເ�ັນຕ�ວແ�ນຈ�ໜາຍຢາງ Silverstone ໃ� ສ ປ ປ ລາວ ພວກເ�ົາຕອງການເ�ອນຮວມງານາຍຕ� ແ�ງດ�ງນ: 1. ພະນ�ກງານບ�ນຊີ 1 ຕ�ແ�ງ - ເ�ອນໄ�ຜູສະໝ�ກ: ຍິງ ື ຊາຍ ອາຍຸ 22 ປີ ຂນໄ�, ຈ�ບປະລິນຍາ ຕີການບ�ນຊີ, ການເ�ິນ ື ສາຂາທກຽວຂອງ.ສາມາດຂຽນ ແ�ະ ເ�າພາສາອ�ງກິດໄ�ດີສ�ມຄວນ (ມີປະສ�ບການມາກອນຈະພິຈາລະນາ ເ�ັນພິເ�ດ) 2. ພະນ�ກງານການຕະາດ (າຍຕ�ແ�ງ) - ເ�ອນໄ�ຜູສະໝ�ກ: ຍິງ ື ຊາຍ ອາຍຸ 22 ປີ ຂນໄ�, ຈ�ບຊ�ນສູງ ື ປະ ລິນຍາຕີສາຂາໃ�ກໄ�, ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ, ມີຄວາມກະຕືລລ� ື ນຕໜາທ ວຽກງານຂອງຕ�ນເ�ງ, ມີຄວາມສາມາດໃ�ການຊອກຫາລູກຄາ ແ�ະ ດູ ແ�ລູກຄາ, ມີຄວາມດຸໝ�ນ, ມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບຕໜາທວຽກງານ.  ສ�ລ�ບຜູທ  ມີປະສ�ບການທາງດານການຂາຍ Sales, ການຕະາດ ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ 3. ພະນ�ກງານຂ�ບລ�ດ 1 ຕ�ແ�ງ - ເ�ອນໄ�ຜູສະໝ�ກ: ເ�ດຊາຍ, ມີໃ�ຂ�ບຂຍານພາຫະນະ,ສາມາດເ�ັດ ວຽກລວງເ�ລາໄ�.  ເ�ກະສານປະກອບມີ: ຊີວະປະ��ດ�, ໃ�ຢ�ງຢືນການສຶກສາ, ໃ� ຢ�ງຢືນທຢູ, ໃ�ຢ�ງຢືນຮ�ບປະກ�ນ, ສ�ເ�ົາບ�ດປະຊາຊ�ນ ື ສ�ມະໂ� ຄ�ວ, ໃ�ຜານງານ(ຖາມີ).  ຫອງການຕ�ງຢູ: ຖະໜ�ນໜອງໜຽງ-ວ�ງຊາຍ, ບານ ໂ�ນສະຫງາ, ເ�ືອງ ໄ�ເ�ດຖາ,ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ ໂ�: 021 463002, 463051 (ນາງ ສຸດໃ�) ສ�ນໃ�ສາມາດຕິດຕດວຍຕ�ນເ�ງ ື ສ�ງ CV ໂ�ຍ�ມາທ Jazzauto.lao@gmail.com

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ

ບໍລິສ�ດ ໄ�ອິຈິເ�ັນຊິລາວ ຈ�ກ�ດ ເ�ັນບໍລິສ�ດຜະລິດສາຍໄ� (ຮາເ�ສ HARNESS) ທເ�ັນສວນປະກອບ�ກຂອງຊນສວນພາຍໃ�ເ�ອງໃ�ໄ� ຟາຕາງໆເ�ນ: ຄ�ອມພິວເ�ີ, ໝນ�ອຸນລວມໄ�ເ�ິງຍານພາຫະນະທຄ�ນເ�ົາ ນ�ໃ�ໃ�ຊີວິດປະຈ�ວ�ນ. ສ�ນ�ກງານໃ�ຂອງພວກເ�ົາຕ�ງຢູໂ  �ຊາກາປະ ເ�ດຍປຸນ ແ�ະ ພວກເ�ົາຍ�ງມີສາຂາຢູອີກາຍບອນ. ປະຈຸບ�ນບໍລິສ�ດໄ�ອິຈິເ�ັນຊິໄ�ຖືກສາງຂນຢູປະເ�ດລາວແ�ວ (ທບານໂ�ນທອງ, �ກ21, ກາຍເ�ນກິລາຊີເ�ມໄ�ປະມານ 5km). ບໍລິສ�ດຂອງພວກເ�ົາຕອງການເ�ອນຮວມງານຈ�ນວນ2ຄ�ນ, ມາ ຊວຍໃ�ການຜະລິດແ�ະຈະໄ�ເ�ັນຫ�ວໜາກຸມການຜະລິດຂອງບໍລິສ�ດເ�ົາ. ເ�ງ 2 ຄ�ນ ດ�ງກາວນ�ນຕອງມີຄຸນສ�ມບ�ດດ�ງນ : ຄຸນສ�ມບ�ດ :  ເ�ດຊາຍ  ຈ�ບ ມ 6  ອາຍຸລະ�າງ 18-35  ສາມາດນ�ໃ� ຄ�ອມພິວເ�ີ ໄ�ລະດ�ບດີ ( Word, Excel ..)  ຖາໄ�ພາສາຈີນ ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ. ບຈ�ເ�ັນຕອງມີປະສ�ບການ!ເ�າະ�ງຈາກທ�ນທີທສ�  ພາດຜານແ�ວພວກ ເ�ົາຈະສ�ງໄ�ຝຶກງານຢູຕາງປະເ�ດ ເ�ອກ�ບມາເ�ັນຜູນ�ທມີຄຸນະພາບໃ� ບໍລິສ�ດຂອງພວກເ�ົາ  ສ�ນໃ�ຕິດຕ ນາງ ພະນິດາ ໄ�ຍະວ�ງ ໂ� : 020 58030808 – 021 241356 (ຕາມໂ�ງລາດຊະການ) ື ເ�າເ�ງເ�ັບໄ�ຂອງພວກເ�ົາໄ�ທ: www.daiichi-denshi.co.jp/english/index.html


30

ໂຮງແຮມ & ຮ້ານອາຫານ // Hotel & Restaurant

www.108job.la

Vacancy Annoucement Vientiane Plaza Hotel is providing the hotel service, Shopping and Rental Office with international standard, The Hotel is situated right in the heart of Vientiane Capital and just a walking distances to the ministries and favorite businesses. We are now seeking for candidates for the following positions: FRONT OFFICE DEPARTMENT Receptionist (Male & Female): Good appearance, Good hospitality, Good personality, Team work, Flexible time working, Good English  Bellman: Good hospitality, Good appearance, Healthy, Flexible working time and can drive car (If have experience and Can speak English will be consider)  FOOD & BEVERAGE DEPARTMENT  Food & Beverage Manager (Urgent) Basic Function For The Following Position: - The incumbent report directly to the General Manager and Executive Assistant General Manager - Supervises the functioning of all Food and Beverage employees - Coordinates and supervises the preparation, presentation and service of food products to ensure the highest quality at all times - Supervises an coordinates pricing and preparation of menus, beverage - Coordinates with the Finance Manager to determine the minimum and maximum Food and Beverage par stocks - Controls and analyses, on an on-going basis, in order to optimize the following: Quality levels of product and service  Guest satisfaction  Merchandising and marketing  Operating costs Qualification Required: 1. Education: Bachelor Degree Of Hotel & Restaurant Management 2. Work Experience: F & B Manager or F & B Supervisor in Hotel & Restaurant 3. Language Proficiency: Good English (Speak, Listen & Written) 4. Skill and Ability: Microsoft Office, Outlook And has Leadership Power Minimum 5 year experience in Hotel & Restaurant  Waiter and Waitress: Good hospitality, Team work, Flexible time working and love service. If can speak English is a plus  FINANCE DEPARTMENT  Accountant Have knowledge about Lao accounting, deal with payroll and tax payment, fluent in MS Word & Excel, can speak English (Minimum 2 years experience in tax payment)  KITCHEN DEPARTMENT  Executive Chef (Urgent) - Oversee the management of the kitchen operations - Manage staff within the hotel’s organization structure and human resource and hotel policies - Provide a professional, advisory and executive support service to the General Manager assisting menu planning - Maintain Food Cost according to Vientiane Plaza standard - Manage the delivery of both presentation and high quality food & products to guests (Minimum 5 years experience in Executive Chef)  Asian Cook : Good hospitality, Healthy, Hygiene, Team work, Flexible time working (Minimum3 years experience in Asian food)  Salad Cook: Good hospitality, Healthy, Hygiene, Team work, Flexible time working (Minimum 3 years experience in Western &Asian Salad)  Steward: Good hospitality, Healthy, Hygiene, Team work, Flexible time working (Having experience is a plus)  HOUSEKEEPING DEPARTMENT  Executive Housekeeping Manager (Urgent) - Provide training schedule to all team member - Daily reports room movement - Keeping par stock for the guest room linen and F&B items - Keep proper and open communication with engineering, front office - Prepare weekly schedule for team - Follow up housekeeping store and process purchase order or store requisition - Can speak English & can use MS office and Outlook (Minimum 3 year experience in Housekeeping Manager)  Room Attendance: Good hospitality, Team work, Healthy, Honestly Flexible time working and enthusiastic in working (Minimum 1 year experience, and speak English is plus)  Public Area Attendance: Good hospitality, Team work, Healthy, Honestly Flexible time working and enthusiastic in working  SECURITY DEPARTMENT  Security Officer:(Urgent) Good hospitality, Team work, Healthy, Flexible time working and enthusiastic in working (Having experience is a plus)  

ພະແນກຮັບຕ້ອນ ພະນັກງານຮັບຕ້ອນ(ຍິງ) :ມີບຸກຄະລິກດີ, , ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ການບໍລິການດີ, ເຮັດວຽກ ເປັນທີມ, ເຮັດວຽກປ່ຽນ ເວລາໄດ້ ສາມາດເວົ້າ, ຂຽນ, ຟັງ ພາສາອັງກິດເຂົ້າໃຈດີ  ພະນັກງານຍົກກະເປົາ (ຊາຍ) ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ບຸກຄະລິກດີ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ເຮັດວຽກ ປ່ຽນເວລາໄດ້, ສາມາດຂັບລົດໃຫຍ່ (ຖ້າມີປະສົບການ ແລະ ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດຈະມີການ ພິຈາລະ ນາພິເສດ)  ພະແນກຫ້ອງອາຫານ  ຜູ້ຈັດການຫ້ອງອາຫານ: (ດ່ວນ) ໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບຫຼັກມີຄືດັ່ງລຸມນີ້: - ລາຍງານໜ້າວຽກໂດຍຕົງຫາຜູ້ຈັດການໃຫຍ່ ຫຼື ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ - ຄວບຄຸມດູແລພະນັກງານຫ້ອງອາຫານ - ຄວບຄຸມດູແລການຕຽມງານລ້ຽງ ແລະ ນຳສະເໜີການບໍລິການ ພ້ອມດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ດີ ທີ່ສຸດ ໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າ - ຄວບຄຸມດູແລການກຳນົດລາຄາອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ - ປະສານງານກັບຜູ້ຈັດການຝ່າຍການເງິນ ຄວາມຮູ້, ລະດັບການສຶກສາທີ່ຕ້ອງການ - ລະດັບການສຶກສາ: ປະລິນຍາຕີດ້ານການບໍລິຫານໂຮງແຮມ ແລະ ຮ້ານອາຫານ - ມີປະສົບການ: ຜູ້ຈັດການຫ້ອງອາຫານ ຫຼື ຜູ້ຄວບຄຸມດູແລຫ້ອງອາຫານ - ພາສາຕ່າງປະເທດ: ມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດ - ມີຄວາມສາມາດນຳໃຊ້ Microsoft Office, Outlook ແລະ ມີພາວະເປັນຜູ້ນຳ - ປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 5 ປີ  ພະນັກງານເສີບຊາຍ ແລະ ຍິງ: ມີການບໍລິການດີ, ເຮັດວຽກເປັນທີມ, ເຮັດວຽກປ່ຽນເວລາ ໄດ້ ແລະ ຮັກວຽກບໍລິການ  ພະແນກການເງິນ  ພະນັກງານບັນຊີ: ມີຄວາມຮູ້ທາງດ້ານ ບັນຊີລາວ, ສາມາດຄິດໄລ່ເງິນເດືອນ ແລະ ອາກອນ, ມີຄວາມຄ່ອງແຄ້ວໃນການນຳໃຊ້ MS Word & Excel ສາມາດເວົ້າ, ຂຽນ ແລະ ອ່ານພາສາ ອັງກິດ ໄດ້ດີ. (ປະສົບການຢ່າງນ້ອຍ 2 ປີ ກ່ຽວກັບການຄິດໄລ່ອາກອນ)  ພະແນກຄົວ:  ຫົວໜ້າຄົວ: ເບິ່ງລວມທຸກຢ່າງພາຍໃນຫ້ອງຄົວ, ນຳໃຊ້ພະນັກງານໃຫ້ເໝາະສົມກັບວຽກ, ຄິດຄົ້ນເມນູອາຫານ, ຕິດຕາມຄຸນນະພາບອາຫານແລະ ຄວາມສະອາດຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ, ຄວບຄຸມລາຄາອາຫານ ແລະ ສັ່ງຊື້ອາຫານໃຫ້ເໜາະສົມກັບການ ນຳໃຊ້. (ປະສົບການຢ່າງນ້ອຍ 5 ປີ)  ຄົວແຕ່ງອາຫານອາຊີ: ມີການບໍລິການດີ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ສະອາດຮຽບຮ້ອຍ, ເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ເຮັດວຽກປ່ຽນເວລາໄດ້ (ປະສົບການຢ່າງນ້ອຍ 3 ປີ)  ຄົວສະລັດ: ມີການບໍລິການດີ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ສະອາດຮຽບຮ້ອຍ, ເຮັດວຽກເປັນທີມ ແລະ ເຮັດວຽກປ່ຽນເວລາໄດ້ (ປະສົບການຢ່າງນ້ອຍ 3 ປີ)  ພະນັກງານລ້າງຈານ: ມີການບໍລິການດີ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ຮັກ ຄວາມສະອາດຮຽບຮ້ອຍ, ເຮັດວຽກເປັນທີມແລະ ເຮັດ ວຽກປ່ຽນເວລາໄດ້  ພະແນກແມ່ບ້ານ (ດ່ວນ)  ຫົວໜ້າແມ່ບ້ານ (ດ່ວນ)  

-

  

ຈັດເຝິກອົບຮົມໃຫ້ພະນັກງານ ລາຍງານປະຈຳວັນກ່ຽວກັບການອານາໄມຫ້ອງນອນ ຮັບຜິດຊອບສາງຜ້າສຳລັບຫ້ອງແຂກ ແລະ ຫ້ອງອາຫານ ພົວພັນກັບພະແນກຊ່າງ ແລະ ພະແນກຕ້ອນຮັບ ສ້າງຕາຕະລາງເຮັດວຽກປະຈຳອາທິດຂອງພະນັກງານ ຕິດຕາມເຄື່ອງໃຊ້ໃນສາງ ແລະ ສັ່ງຊື້ ຫຼື ຕຽມເອກະສານຂໍເບີກຈ່າຍຈາກສາງໃຫຍ່ ສາມາດເວົ້າພາສາອັງກິດ ແລະ ນຳໃຊ້ MS Office & Outlook (ປະສົບການຢ່າງນ້ອຍ 3ປີ) ພະນັກງານອານາໄມຫ້ອງນອນ: ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ເຮັດວຽກເປັນທີມ, ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງ ແລະ ມີຄວາມຊື່ສັດ ສາມາດເຮັດວຽກປ່ຽນເວລາໄດ້ ແລະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນໝ້າທ່ີວຽກ ງານ (ປະສົບການຢ່າງໜ້ອຍ 1 ປີ ຖ້າມີຄວາມຮູ້ດ້ານພາສາອັງກິດຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ) ພະນັກງານອານາໄມທົ່ວໄປ:ມີມະນຸດສຳພັນດີ, ເຮັດວຽກເປັນທີມ,ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງແລະ ມີຄວາມຊື່ສັດສາມາດເຮັດວຽກປ່ຽນເວລາໄດ້ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນໜ້າທ່ີວຽກງານ ພະແນກຮັກສາຄວາມປອດໄພ ພະນັກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ(ດ່ວນ): ມີການບໍລິການດີ, ສຸຂະພາບແຂງແຮງ, ເຮັດວຽກເປັນທີມ, ເຮັດວຽກປ່ຽນເວລາໄດ້ ແລະ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນໜ້າທ່ີວຽກງານ (ມີປະ ສົບການຈະຮັບພິຈາລະນາເປັນພິເສດ)

Contact Information: Human Resources Department, Tel: 021 265 365 Ext:320 Mrs. Ladda PHOMMAXAY (Tel: 020 5965 8883) , Ms. Bangon INTHIVONG (Tel: 020 9864 2686), Email address: hr@vientianeplazalao.com Sailom Road, Hatsady Neua Village, Chanthabouly Dist, Vientiane, Lao PDR, Tel: (+856) 21 265 365; Fax: (+856) 21 265 399; Website: www.vientianeplazalao.com


31

ໂຮງແຮມ & ຮ້ານອາຫານ // Hotel & Restaurant

11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ໂຮງແຮມ ສະບາຍດີແອັດລາວ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກ ງານເຊີ່ງມີລາຍຊື່ລະອຽດດັ່ງນີ້: 1. Captain ຫ້ອງອາຫານ:

01 ຕຳແໜ່ງ.

2. ຊ່າງໄຟ ຫລືຊ່າງແອ:

02 ຕຳແໜ່ງ.

3. ພະນັກງານຫິ້ວກະເປົ໋າ:

01 ຕຳແໜ່ງ.

ປະກາດຮ�ບສະ��ກພະນ�ກງານ

Fax: 021 265 143, ມືຖື: 020 98223222.

ໂ�ງແ�ມຊ�ງຈຽງຈະເ�ີດບໍລິການໃ�ໄ�ໆນ,ປະຈຸບ�ນທາງ ບໍລິສ�ດ ຊ�ງຈຽງລາວ ຈ�ກ�ດ ມີຄວາມຕອງການຮ�ບສະ��ກພະນ�ກງານຈ�ນວນ�າຍ ເ�ອຮ�ບໃ�ໂ�ງແ�ມຊ�ງ ຈຽງດ�ງລຸມນ: 1. ພະນ�ກງານຕອນຮ�ບ 2. ພະນ�ກງານອານາໄ� 3. ພະນ�ກງານບ�ນຊີ 4. ພະນ�ກງານເ�ີບອາຫານ 5. ພະນ�ກງານບໍລິການລູກຄາ 6. ຫ�ວ�າ�ວຍງານຕາງໆ ຄຸນສ�ມບ�ດຂອງຜູສະ��ກງານ: 1. ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ. 2. ຈ�ບການສຶກສາຊ�ນກາງຂນໄ�ຍງເ�ັນການດີ. 3. ສາມາດສສານພາສາຈີນ �ື ພາສາອ�ງກິດໄ�ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ. 4. ມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບສູງ. 5. ຖາມີປະສ�ບການດານວຽກງານໂ�ງແ�ມຍງເ�ັນການດີ. 6. ຖາມີຄວາມສາມາດນ�ໃ� computer ຂ�ນພນຖານຍງເ�ັນການດີ. ເ�ກະສານປະກອບ (ກະລຸນາສ�ງມາທ: ຫອງການບໍລິສ�ດ ຊ�ງຈຽງລາວຈ�ກ�ດ ຊ�ນ3, ຢູໃ�ຕະ�າດຊ�ງຈຽງ): ຊີວະປະ��ດ, ສ�ເ�ົາບ�ດປະຈ�ຕ�ວ �ື ສ�ມະໂ� ຄ�ວ, ໃ�ຢ�ງຢຶນການສຶກສາ, ໃ�ຢ�ງຢືນທຢູ, ໃ�ຄ�ປະການ, ເ�ີໂ�ລະສ�ບມືຖື. �າຍເ�ດ: ກອນເ�າເ�ັດວຽກຕ�ວຈິງຈະມີການຝຶກອ�ບຮ�ມ ແ�ວຈງແ�ງ�າທ ຕ�ແ�ງຕາມຄວາມສາມາດ (ມີເ�ິນເ�ືອນໃ�ໄ�ຍະການ ຝຶກອ�ບຮ�ມ)

Email: rsvn@sabaideeatlaohotel.com

ສ�ນໃ�ເ�ີນຕິດຕ: ທາວ ແ�ວປະເ�ີດ ໂ�: 021-520999,020-54422288

(ເງິນເດືອນດີ,ສະຫວັດດີການດີຖ້າເຮັດວຽກກັບ ໂຮງແຮມ ສະບາຍດີແອັດລາວ) ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມສົນໃຈສາມາດປະກອບເອກະສານ ສະໝັກງານໄດ້ທີ່: ໂຮງແຮມ ສະບາຍດີແອັດລາວ, ບ້ານຊຽງຍືນ, ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. (ກົງກັນຂ້າມກັບ ກະຊວງແຮງງານສະຫັວດດີການສັງຄົມ) ສາມາດຕິດຕໍສອບ ່ ຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມໄດ້ທີ່ ເບີໂທ: 021 265 152, 265 141, 265 142,


32

ຮູບພາບເລາເລື່ອງ // Photo Essay

www.108job.la

ເລື່ອງໂດຍ: [ ທີມບັນນາທິການ ]

ຝາກ ເຖີ ງ ບັ ນ ດາ ທ່ າ ນ ຜູ້ ອ່ າ ນ ທັ ງ ຫຼ າ ຍ ຫຼື ຊ່ າ ງ

ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າໃຊ້ຈາ ່ ຍໃດໆທັງນັ້ນ, ບໍ່ຈຳກັດ

ໄດ້ ພວກ ເຮົ າ ຈະ ເປັ ນ ສື່ ໃນກາງ ການ ນຳ ສະ

ຖ່ າ ຍພາບ ທ່ າ ນ ໃດທີ່ ມີ ສີ ມື ດີ ໆ , ຜູ້ ທີ່ ມັ ກ ຮັ ກ

ຈຳນວນຮູ ບ ພາບ ພຽງ ແຕ່ ທ່ າ ນຖ່ າ ຍຮູ ບ ໃນ

ເໜີ ຮູ ບ ພາບ ຂອງ ທ່ າ ນ ຜ່ າ ນ ທາງ ວາລະສານ

ໃນການ ຖ່ າ ຍຮູ ບ ມີ ຄວາມສົ ນ ໃຈ ຢາກ ຈະ ນຳ

ການ ດຳລົ ງ ຊີ ວິ ດ ທີ່ ສື່ ເ ຖີ ງ ການ ປະກອບ ອາຊີ ບ

108ອາຊີ ບ ເພື່ ອ ໃຫ້ ສັ ງ ຄົ ມ ໄດ້ ຮັ ບ ຮູ້ , ໄດ້ ເຫັ ນ

ສະເໜີຜົນງານຂອງທ່ານເອງ ໃນຮູບແບບການ

ໃດໜຶ່ ງ ພ້ ອ ມ ຄຳອະທິ ບ າຍ ສັ້ ນ ໆ ແລະ ຊື່ , ອີ

ຜົ ນ ງານ ທີ່ ເກີ ດ ຈາກ ຄວາມ ຕັ້ ງ ໃຈ ຂອງ ທ່ າ ນ.

ຖ່າຍຮູບຂອງທ່ານເອງ ແມ່ນສາມາດສົ່ງຮູບຂອງ

ເມ ວ ເບີ ໂທ ຕິ ດ ຕໍ່ ຂ ອງ ຜູ້ ຖ່ າ ຍຮູ ບ ນັ້ ນ ໆ ແລ້ ວ

ທ່ານເຂົ້າມາທີ່ວາລະສານ 108 ອາຊີບໄດ້ງາ ່ ຍໆ

ສົ່ ງ ເຂົ້ າ ມາ ຫາ ທາງ

ທີ ມງານ ຂອງ ພວກ ເຮົ າ

rk[3fpG Bay Vilasak

ການສະແດງຕະຫຼົກຂອງນັກຕະລົກລາວ ອາດເປັ ນ ອາຊີ ບ ທີ່ ຍັ ງ ບໍ່ ມີ ຜູ້ ຄົ ນ ຮູ້ ຈັ ກ ຫຼ າ ຍ, ແຕ່ ກໍ່ ສ າມາດມອບຄວາມສຸ ກ ແລະ ຮອຍຍີ້ ມ ໃນແຕ່ ລ ະ ຄັ້ງທີ່ພວກເຂົາສະແດງ.

ຄວານຊ້າງ ແມ່ ນ ອີ ກ ອາຊີ ບ ໜຶ່ ງ ທີ່ ຕິ ດ ພັ ນ ກັ ບ ການ ດຳລົ ງ ຊີ ວິ ດ ຂອງ ຄົ ນ ລາວ ໂດຍ ປົ ກ ກະຕິ ແລ້ ວ ຄວານຊ້ າ ງ ຈະ ຖື ກ ຄັ ດ ເລື ອ ກ ເພື່ ອ ຮຽນ ບັ ງ ຄັ ບ ຊ້ າ ງ ຕັ້ ງ ແຕ່ ນ້ ອ ຍ ແລະ ຈະ ເລີ ນເຕີ ບ ໂຕ ພ້ ອ ມກັ ບ ຊ້ າ ງ ເລີ ຍ ຮູ ບ ນີ້ ສະ

rk[3fpG r6o-a[ gm;q’lk

ແດງໃຫ້ເຫັນຄວານຊ້າງທີ່ກຳລັງນຳຊ້າງຂອງລາວລົງອາບນຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ທ່ານໃດສົນໃຈຢາກສ�ງພາບຖ່າຍງາມໆຈາກສີມືທ່ານເ�ງ ແ�່ນສາມາດຕິດຕໍ່ຫາທາງທີມງານຂອງພວກເ�ົາໄດ້ທີ່ Tel: +856-21 254349 E-mail: Thipphaphone@108job.la


11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

33

ຝຶກອົບຮົມ-ຮຽນຕໍ່ // Trainning-Education

             

                 

                             

   

         

  

                        

      

          

   

                           

                                                                         

       

                   Email:borivone.p@laosaft.org 


34

ຝຶກອົບຮົມ-ຮຽນຕໍ່ // Trainning-Education

www.108job.la

຋ຶຶຌກາຌສຶກສາເຌລະ ສາເຌລະຈ ະຈ ັຍ  ຋ຶຌຌ ັກສຶກສາ຃ຌ຃ວ າໄ ຺ໄ  ຎະລິຌງາຉີ

   

 ຆຌສູ ັໄ ຄ ວິຆ  ວ າຆີ ຆຍ ຌກາຄ ິ າ ີ ຆຌ ັ ໄ ກາຄ ັຌ

Postgraduate Study Undergraduate College of Technology Specialized Training College Course

຋ີໃ ຠະຫາວິ຋ະງາແລ຾ຫຄ ໃ ຆາຈ ຅ະຽຎີ ຈຎະຊ ຺ຠຌິຽ຋ຈ

ໄ ຌ ຾ລະເຫຂ ູ ກຼໃ ວກ ັຍ ຋ຶຌກາຌສຶກສາຂຬຄລ ັຈຊະຍາຌງີໃຎຸໃຌ ໄ ຠ

ວ ັຌຽສ຺ າ ຋ີໃ 12.ພຶຈສະພາ.2012 ຽວລາ 9.00 ຫາ 12.00 ຿ຠຄຽຆ຺ໄາ

MEXT Scholarship seminar will be held on 12 May 2012 (Sat) From 9:00 – 12:00 AM at the National University of Laos.

ໄ ຌ ຋າໃ ຌເຈສ ຺ຌເ຅ກະລຸຌາຉິຈຉໃ ສຬຍຊາຠຂຠ ູ ຽພີໃ ຠຽຉີຠ຋ີໃ ສະຊາຌ຋ູຈງີໃ ຎຸໃຌ [຿຋:414400ext.28 ສຬຍຊາຠ: ຅ິວ ຾ລະ ຠາລີ ] ສາລ ັຍຌ ັກສຶກສາ຋ີໃ ສ ັຄກ ັຈມູຠ ັກແຈ຋ ໃ ະຫາວິ຋ະງາແລ຾ຫຄໃ ຆາຈ຾ຠຌສາຠາຈແຎສະໝ ໃ ໄ ີໃ ຫຬ ໄ ຄກາຌວິຆາກາຌຂຬຄຠະຫາວິ຋ະງາແລ ຾ຫຄ າ຾ຍຍຟຬຠແຈ຋ ໃ ຆາຈ.ສາລ ັຍຌ ັກອຼຌຌຬກ຋ີໃ ຍໃ ແຈສ ໄ ັຄກ ັຈມູຠ ໃ ະຫາວິ຋ະງາແລ຾ຫຄໃ ຆາຈ຾ຠຌສາຠາຈພ຺ວພັຌຽຬ຺ ໃ ໄ ີໃ ສະຊາຌ຋ູຈ

ງີໃ ຎຸໃຌຎະ຅າ ສຎຎ ລາວ ຾ລະຎະກຬຍ຾ຍຍຟຬຠສຄ຺ໃ ເຫສ ໄ ະຊາຌ຋ູຈງີໃ ຎຸໃຌ຿ຈງກ ຺ຄຫົືສາຠາຈຈາວ຿ຫົຈ຾ຍຍຟຬຠຉາໃ ຄໂແຈ຅ ໄ າກ ຽວຍແຆຂຬຄສະຊາຌ຋ູຈງີໃ ຎຸໃຌ: http://www.la.emb-japan.go.jp

     

 ຫຼກ ຮູ້  ນຮຽນຮູ  ັ ສູດ ເລີມ້ ຕນຮຽນ ົ້ ປະກອບມີ ປະກອບມີ



ພາກວິ າ.. ວ ັນຈ ພາກວິຊາ ັນຈ ັນ  ວ ັນສຸ ັນສຸກ, ລວມ



ອາທິດ.

  2007  2007

2007 2007  

 Àìš´ìö¤ê½®¼−



 Àປີດ»¼−¸ñ−êó

ພາກເຊົ ພາກ ເຊົ້ າ:

    

 ເວລາຮຽນ: ເວລາຮຽນ:

ພາກບ ຍ:: ພາກ ບາ່ ຍ

ພາກແລງ: ພາກ ແລງ:

08:30  10:00

13:00  14:30

17:00  18:30

10:30  12:00

15:00  16:30

18:35  20:00

ຮຽນຮູ້  ການນ ໍາໃຊ ້ ຂ ຂນພື ຖານ.. ນ ັ ້ ພື້ນຖານ

ຊ ສາມາດນ າດນ ໍາໃຊຢ ການນ ໍາໃຊຊອບແວຣ ້ າ່ ງມີປະສິດຕິພາບສຸງ ເຂົ້າໃນວຽກງານ ປະຈຸບ ັນນີ້ ້ ອບແວຣ  ທີ່ ສາມ

ໃນການປັ ປັບແຕງ່ ຮູບພາບ ເພີ້ມສີສ ັນຮູບພາບໃດຕ ການນ ໍາໃຊ ້  ເຂົ້າໃນການ ້ າມຄວາມຕອ ້ ງການ ້ ນ ຕາ່ ງໆ ວິທີນ ໍາໃຊ ້  ເຂົ້າໃນການ ຊອກຄ ຊອກຄນຫາຂໍ ນ ູ ໃນ ຕ ົ້ ຫາຂໍມ

້ ຕນຮຽນຮູ  ຫັຼກສູດນີເ້ ໝາະສ ໍາສ ັບທາ່ ນທີ່ ຈະ ຈະເລີ ເລີມ ຫ ຮູ້ Computer ໃໝຫຼ ນຮຽນ ົ້ ່ ືຼ ທາ່ ນເຄີຍໃຊມ ້ າແລວ ້ ແຕຕ ່ ອ ້ ງການຍ ົກລະດ ັບຄວາມຮູຕ ້ ື່ ມ ກໍສາມາດເຂົ ໃ້ ດ.້ າມາດເຂົ້າຮວ ມຮຽນຫຼກ ັ ສູດນີໃດ ່ ມຮຽນຫຼ

 ໂຄງການດງັ່ ກາ່ ວແມນທາງ  ເປັນຜູໃ້ ຫກ ້ ານຊວ ່ ຍເຫຼືອເພື່ ອສງົ່ ເສີມ ຜູດ ່ ້ ອ ້ ຍໂອກາດໃນການນ ໍາໃຊ ້ Computer. ້ ະໄດຮ  ນ ັກຮຽນທີ່ ະບ ຈ ໃບປະກາສະ ປະກາສະນີ ສະນີຍະ ບ ັດ ຮ ັບຮອງຈາກ ຈາກໂຄງການ .. ຫຼກ ຈະ ັກຮຽນທີ່ ຈ ົບົບຫຼ ັບໃບປະກາ ັບຮອງຈາກໂຄງການ ັ ສູດນີຈະໄດ ້ ັບໃບ

 ຫອ ້ ງຮຽນ  ຄ ົນ /ຊຸດ 

 ລົງທະບຽນຮຽນ

ຊນັ ້ 2 ຫອ ້ ງ

  ສະຖານທີ່ ຕງຢູ ະໜົນໄກສອນ,, ເມືອງໄຊເສດຖາ ງໄຊເສດຖາ,, ນະຄອນຫຼ ວງວຽງຈ ັນ, ລາວອາເມລິກາ ຖະໜົນໄກສອນ ັ້ ່ ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລ ລາວ ັນ, ສປປ ລາວ  ໂທລະສ ໂທລະສ ັບ 900455.  ັບ:: (021) 900454, 900455. 55704798, 5704798, 55627148, 5627148, 55342445, 55606324

For further information, please contact the Embassy of Japan [Tel. 414400 ext. 28 (Jew &Mali)]. Application forms and guidelines are available at the Embassy and also downloadable From the Embassy website: http://www.la.emb-japan.go.jp


35

ຝຶກອົບຮົມ-ຮຽນຕໍ່ // Trainning-Education

11 - 20 ພຶດສະພາ 2012

-

(

),

5 (MBA

Program)

JICA -

(MBA)

ASEAN . 5

06

2

, 

 , 

  (GPA) = ,

 

, 

(

(

x4)

, 

Email.

:

) 23/04/2012

06/07/2012

11/07/2012), (19/07/2012),

09-10/07/2012

16-17/07/2012),

0/07/ - 31/07/2012),

10/08/2012). 4 25

-

-

4

5 5

50%

720156, 725008 ( .

(

); 020 77617631 ( .

6 , 725016 )

020 23205552


108JOB Magazine Issue12  
108JOB Magazine Issue12  

The First and Only Job Magazine in Laos. Only 5,000KIP per copy. Want to try a beautiful paper copy? Send a sms with text "108JOB" to 020-77...

Advertisement