Page 1

21-31

,uok 2012

lt[a[

5,000

08

du[

W W W . 1 0 8 J O B . L A

Ihvpcxfvk-u[

JOB ;k]tlkole]a[7qo-vd;Pd

PJ S E I C N A C A V

> U N U O N <

ສະໝັກວຽກດ່ວນ �ງ​ກ | ໜ້າ​22-24​ຂະແ

ານຄ້າ​​ຮັບ​>​85​

ຕຳ​ແ�່​ງ

​ຕຳ​ແ�່​ງ ​ ວດຕະຫຼ​າດ​​ຮັບ​4 ຳຫຼ ສ ງ​ � ະແ ຂ 5​ ​2 | ໜ້າ

�ແ�ງ ຕຳ​ແ�່​ງ ກສາງ ຮ�ບ > 52 ຕ ື່​ນໆ​ເປີດຮັບ​>​45​ ງອ � ແ ະ​ ​ຂ 29 8| ໜ້າ​2 ່​ງ ​>​12​ຕຳ​ແ�່​ງ ີດຮັບ​>​3​ຕຳ​ແ� ໂຮງແຮມ​ເປີດຮັບ ເປ ​ ີ ງ​ ທ ີ � ຊ ແ ະ​ ໄອ ຂ ງ​ 3​ � ແ ​3 າ ້ ະ​ |​ໜ | ໜ້າ​27​ຂ ຳ​ແ�່​ງ າ​ເປີດຮັບ​>​60​ຕ ສ ກ ຶ ປ ​ ີ່ ທ ງ​ � ແ ະ​ | ໜ້າ​30-31​ຂ

�ງ | ໜາ 13-15 ຂະແ

San Jiang


4

www.108job.la

CONTENTS 07 08 09 10 12 16 26 32 34

17

ບກ.​ຖະແຫລ ​ ງ // Editor’s Note ກາລະເທສະ // Right Time - Right Place ມາລະຍາດໃນການສື່​ສານທາງໂທລະສັບ

ບັນດິດໃໝ່ // New Grad

ປະເມີນຕົນເອງກ່ອນຊອກວຽກ

ທຳນາຍ // Horoscope ທວາຍນິໃສ� ​ ຸ່ມສາວທັງ​12​ລາສີ

18

ເຄັດລັບຮັບວຽກ // Career Advice ບຸກຄະລິກກັບການເຮັດວຽກ

ອາຊີບດີ-ອົງກອນເດັ່ນ ​ // Great Job-Great Company ໂຄສົກລາຍການວິທະຍຸ​(PJ​Nounu) ຝາກປະຫວ ​ ັດ // Post CV ຮູບພາບເລົ່າ ​ ເລື່​ອງ // Photo Essay

COVER

ສຸຂະພາບ​ແລະ​ຄວາມງາມ // Health & Beauty

PJ Nounu

ຜິວພັນ� ​ ້າຕາຂອງສາວອອບຟິດສ​(Office)

34

photo

>​ພູນ​ຊັບ​​ເທ​ວົງສາ

32


6

www.108job.la ຊອກວຽກງ່າຍ​ຄ�​ນວຽກໄວ​ໃຊ້ສາລະບານວຽກ​

ກໍ່​ສ້າງ Construction

13-15

ສະຖາປະນິກ

ທີ່​ປຶກສາ Consulting

Analyst/Senior​Analyst

ພະນັກງານ​ເລຂາ​ນຸການ

ພະນັກງານ​ບໍລິ​ຫານ​ທຸລະ​ກິດ

Sales​Engineer

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຜູ້​ຈັດການ

ພະນັກງານ​ບັນຊີ​ສະໜາມ

ພະນັກງານ​ທີ່​ປຶກສາ

ແລະ​ອື່​ນໆ

ພະນັກງານ​ການ​ຕະຫຼ​າດ

ການຄ້າ Trading

22-24

​ແລະ​ອື່​ນໆ

ໂຮງແຮມ Hotel

ພະນັກງານກົດໝາຍ

ພະນັກງານຫ້ອງການບຸກຄະລາກອນ

ຜູ້ພັດທະນາເວບໄຊ

ພະນັກງານໄອທີ

ພະນັກງານຂາຍ

ພະນັກງານບັນຊີ

ບັນຊີສາງສິນຄ້າ

Head of Sales

ຜູ້ຊ່ວຍຜູ້ຈັດການ

Head of Accounting

​ແລະ​ອື່​ນໆ

ແລະ ອື່ນໆ

ສຳຫຼ​ວດຕະ� ​ າດ Market Research

25

ຂະແຫນ ​ ງອື່​ນໆ Other Sectors

Project​Manager

IT​Consultant

Marketing​Research​Assistant

ພະນັກງານ​ຂາຍ

ນັກ​ສຳພາດ

ຫົວໜ້າ​ຝ່າຍ​ການ​ເງິນ-​ບັນ​ຊີ

ຜູ້​ຊ່ວຍ​ນັກວິ​ເຄາະ​ຂ​ມູນ

ຫົວໜ້າ​ບໍລິສັດ/ຜູ້​ຈັດການ

ແລະ​ອື່​ນໆ

ຜູ້​ຈັດການ​ຝ່າຍ​ຂາຍ

ໄອຊີທີ ICT Administration​Manager Senior​Sale​Manager IT​Solution​Pre​Sale​Consultant ແລະ​ອື່​ນໆ

30-31

27

​ແລະ​ອື່​ນໆ​​

33

28-29


7

21 - 31 ມີນາ 2012

note

Ihvpcxfvk-u[

JOB ;k]tlkole]a [ 7q o -vd;Pd ວາລະສານຮ້ອຍ​ແປດ​ອາຊີບ​(108JOB) ວາລະສານ​ສ ຳລັ ບ ​ຄົ ນ ​ຊ ອກ​ວ ຽກ​ ພາຍ​ໃ ຕ້ ​ ບໍລິສັດ​ຮ້ອຍ​ແປດ​ພັນ​ເກ​າກຣຸບ​ຈຳກັດ ສ�ນ�ກງານ: ​ເຮືອນ​ເລກ​ທີ່​ 089/1,​ຖະໜົນສາມ​ແສນ​ໄທ,​ບ້ານ​ອານຸ,​ ເມືອງ​ຈັນທະ​ບູລີ​ນະຄອນຫຼ​ວງວຽງຈັນ ​ໂທ:​(856-21)​254709,​254349​​​​​​​​​ ແ�ັກ:​(856-21)​254709 Email:​info@108job.la​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ Website:​www.108job.la ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ເລກທີ:​044/ຖວທ.ສມຊ​(04/10/2011)

ຄະນະຮ�ບຜິດຊອບ ຜູຊນ�: ​ແກ້ວ​ວີ​ສຸກ​ດາລາ​ສານ ທປຶກສາ: ຫຸມ​ເພັງ​ສິນ​ປະ​ເສີດ ຫ�ວໜາບ�ນນາທິການ: ວັນນະ​ພອນ​ສິດທິ​ລາດ ກອງປະຈ�ບ�ນນາທິການ ແ�ະ ເ�ອໃ�: ແກ້ວ​ວິ​ສຸກ​ດາລາ​ສານ ທິບ​ພະ​ພອນ​ທິບ​ພະສຸ​ດາ

editor’s ສະບາ​ຍ ດີ ​ ທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນທີ່ ​ຮັ ກ ​ແ ພງ​ເ ວລາຜ່ າ ນໄປໄວອີ່ ຫຼີ ເ ນາະທ່ າ ນຜູ້ ອ່ າ ນອີ ກ ບໍ່ ຮ ອດເດື ອ ນກໍ ແ ມ່ ນ ປີ ໃ ໝ່ ລ າວເຮົ າ ອີ ກ ແລ້ ວ .​ສຳລັ ບ ທ່ າ ນໃດທີ່ ຍັ ງ ບໍ່ ທັ ນ ບັ ນ ລຸ ເ ປົ້ າ ໝາຍ ໜຶ່ງ​ ສ່ວນສີ່​ຂອງແ�ນປະຈຳປີ2012​ກໍໃຫ້ຟາ້ ວທົບທວນຄືນເບິ່ງ​ ກໍດໃີ ດວ່າເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ປບ ັ ປຸ ງ ຫຍັ ງ ແດ່ ເ ພື່ ອ ໃຫ້ ເ ຮັ ດ ສຳເລັ ດ ພາຍໃນເວລາທີ່ ເ ຫຼື ອ ອີ ກ ສາມສ່ ວ ນສີ່ ຫຼື ວ່ າ ເກົ້ າ ເດື ອ ນ ຕໍ່​ຈາກນີ້​.​ສຳລັບທີມງານ​108ອາຊີບ​ເຊິ່​ງລວມມີວາລະສານ 108ອາຊີບ​ແລະ​ເວັບໄຊທ www.108job.la​​ກໍມີແ�ນປະເມີນຕົນເອງຄືນເພື່​ອປັບປຸງ​ແລະ​ກະກຽມບໍລິການທີ່​ດີຂື້​ນ ກວ່າເກົ່​າໃນມໍ່​ໆນີ້​.​ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ອ່ານຕິດຕາມ​ແລະ​ໃຫ້ກຳລັງໃຈກັນແດ່ເດີ້​.​ ຕາມສຽງຮ້ ອ ງຂໍ ​ ບົ ດ ສຳພາດພິ ເ ສດຂອງສະບັ ບ ນີ້ ​ ທາງທີ ມ ງານໄດ້ ຮັ ບ ກຽດເປັ ນ ພິ ເສດຈາກໂຄສົ ກ ​ນຸ ນູ່ ​ (PJ​Nou​Nu)​ຜູ້ ດ ຳເນີ ນ ລາຍການວິ ທ ະຍຸ ສ ຽງໄສປະຈຳຫຼ າ ຍຄື້ ນ ວິທະຍຸ.​ປະສົບການແລະວິທີການປະຕິບັດໂຕຢ່າງມືອາຊີບຂອງ​PJ​Nou​Nu​ນີ້​ແຫລ ​ ະ ທີ່​ເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ສຶກໄດ້ເຖິງນ�​ໃຈຕໍ່​ສູ້​ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ​ແລະ​ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່​ບັນດາ ຜູ້ສະໜັບສະໜຸນ​ກໍຄືແ�ນລາຍການທີ່​ຟັງຢູ່ທຸກຫົນທຸກແຫ່ງ.​ນອກນັ້​ນໃນບົດທ່ານຍັງຈະ ໄດ້ ຮູ້ ກັ ບ ຄຳວ່ າ ​ PJ​ ແມ່ ນ ຫຍັ ງ ?​ ບໍ່ ແ ມ່ ນ DJ​ ຫວາ?​ ຜູ້ ທີ່ ສົ ນ ໃຈຢາກກ້ າ ວເຂົ້ າ ສູ່ ອ າຊີ ບ ນີ້​ຄວນກຽມຕົວຈັ່​ງໃດແດ່?​ເປັນຕ�​ນ.​ ສ່ວນເນື້​ອໃນຮອງອຶ່​ນໆ​ກໍມີຄວາມ​ໜ້າ​ສົນ​ໃຈເຊັ່​ນເຄີຍ​​ຜູ້ໃດທີ່​ກຳລັງຊອກວຽກຢູ່ຄວນ ອ່ານຄໍລ�​​ບັນດິດໃໝ່​ກ່ຽວກັບການປະເມີນຕົນເອງກ່ອນ​ລວມທັງມາລະຍາດໃນການສື່ສ ​ ານ ທາງໂທລະສັບໃນຄໍລ�​​ກາລະເທສະ.​ແລະ​ຄໍລ�​​ເຄັດລັບຮັບວຽກກໍໜ້າສົນໃຈເຊັ່​ນກັນດ້ວຍ ການແນະນຳເຖິງການເອົາໃຈໃສ່ປັບປຸງບຸກຄະລິກຂອງສາວຫ້ອງການ.

ປະສານງານ ແ�ະ ການເ�ິນ: ​ເພັດ​ສະໝອນ​ດາລາ​ສານ ຈ�ດໜາ ແ�ະ ອອກແ�ບ: ຄຳຮູ້​ພັນ​ລື​ເດດ ອານຸສອນ​� ​ ວງ​ໂຄດ

ບ�ນນາທິການບໍລິຫານ ແ�ວວີສຸກ ດາລາສານ

About 108JOB Magazine

ໄ�ທີ: ຫັດ​ສະຫວ ​ ັນ​ຣາຊະ​ພົນ ການຕະາດ: ​ແ�ງ​ທອງ​ລັດຕະນະ ສິນ​ທະ​ລັກ​ຈັນທະ​ວົງ ວິນິນດາ​ທິບພະສຸດາ ສະມາຊິກສ�ພ�ນ: ບັນ​ຖົມ​ມະນີ​ລັດ ຊາງຖາຍຮູບ: ພູນ​ຊັບ​​ເທ​ວົງສາ

ຊ່ວຍ​ພັດທະນາຊັກ​ກະ​ຍາ​ພາບ​ຂອງ​ຜູ້​ສະໝັກງານ;​ (3)​ໃຫ້ເຕັກ​ນິກວິທີການ,​​ເຄັດ​ລັບ​ຮັບ​ວຽກຕ່າງໆ​​ສຳລັບ​ຜູ້​ ​

ວາລະສານ​ “108​ ອາຊີ ບ ”​ ​ເ ປັ ນ ​ວ າລະສານລາຍ​

ທີ່​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ປະຈຳຢູ່​ແລ້ວ;​(4)​ໃຫ້ຂ​ມູນ​ທາງ​ດ້ານ​ການ​

10ວັນ​ທີ່​ສ້າງ​ຕັ້​ງ​ຂື້​ນ​ ໂດຍ​ບໍລິສັດ​ຮ້ອຍ​ແປດ​ພັນ​ເກ​າ​ກຣຸບ​

ສຶກສາ​ຕໍ່​ ທຶນ​ການ​ສຶກສາ​​ແລະ​ການ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​

ຈຳກັດ​ຕາມ​ໃບ​ອະນຸຍາດ​ເລກທີ​044/ຖວທ.ສມຊ​​ລົງວັນທີ​

ບັນຕ ​ ່າງ​ໆ;​​(5)​ເປັນຊ່ອງ​​ທາງ​ສ ​ ື່​ສານ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​,​​ແລະ​ມີປ ​ ະ​

04/10/2011​ໂດຍມີວັດຖຸ​ປະສົງ​ຕ�​ນຕໍ​ເພື່​ອ:

ສິດ​ທິ​ພາບ​ລະຫວ ​ ່າງ​ຜູ້​ວ່າ​ຈ້າງ​​ແລະ​​ຜູ້​ຊອກ​ວຽກ.

(1)​ສະໜອງ​ຄ ວາມ​ຮ ຽກຮ້ ອ ງ​ຕ້ ອ ງການ​ທ າງ​ດ້ າ ນ​

ນອກ​ນີ້​ ວາລະສານ​“108​ອາຊີບ”​​ຍັງ​ໄດ້​ສະໜອງ​​

ຂ​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ,​ຄວາມ​ຮູ້​ ​ແລະ​ຄຳ​ແນະນຳ​ຕ່າງໆ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​

ເນື້​ອ​ທີ່​ປະກາດ​ຮັບ​ສະ​ໝັກ​ພະນັກງານ​​​ໃຫ້​ແກ່​ບໍລິສັດ​​ແລະ​​

ທີ່​ເຂ​າວ ​ ຽກ​ໃ ​ ໝ່,​ຜູ້ທ ​ ີ່​ຕ້ອງການ​ປ່ຽນ​ວຽກ,​ຜູ້ທ ​ ີ່​ຕ້ອງການ​ຊອກ​

ອົງ​ກອນ​ຕ່າງໆ​​ແລະ​​ ການ​​ໂຄສະນາ​ສິນຄ້າ​​ແລະ​​ບໍລິການ​​

ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ອາຊີບ​ຕ່າງໆ;​(2)​ສະເ�ີເກັດ​ເລັກ​ເກັດ​ນ້ອຍ​​ທີ່​

ຂອງ​ບໍລິສັດ​,​ຫ້າງ​ຮ້ານ​ຕ່າງ​ໆ​ຕາມ​ຄວາມ​ເໝາະ​ສົມ.


8

ກາລະເທສະ

//

Right Time - Right Place

www.108job.la

ເລື່​ອງໂດຍ:​[​ທີມບັນນາທິການ​]

ການ​ຮັບ​ໂທລະສັບ​ຢ່າງ​ມື​ອາຊີບ​ໝາຍ​ເ ຖິງ​ມາດ​ລະ​ຍາດ​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບ​​ແລະພາບ​ລັກ​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ອົງ​ກອນ​ພະນັກງານ​ຕ້ອນຮັບ​ຫຼ​ື​ເ ລຂານຸການ​ຈຳ ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ມີ​ທັກ​ສະ​ໃນ​ການ​ເວ​າ​ຈາ​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ​(ຜູ້​ໂທມ​າ)​​ຜ່ານ​ທາງ​ໂທລະສັບ.​​ເຮັດໃຫ້​ລູກ​ຄ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ພໍ​ໃຈ​​ແລະ​ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ.​​ເພື່​ອສ້າງ​ຄວາມ ​ຮູ້ສຶກທີ່​ດີ​ໃນ​ການ​ຕິດຕໍ່​ສື່​ສານ​​ພະນັກງານ​ຕ້ອນຮັບ​ຫຼ​ື​ເລຂານຸການຄວນເອົາໃຈໃສ່ດັ່​ງ​ຕໍ່​ໄປ​ນີ້​ ການ ເວົ້ າ ຈາ ທາງ ໂທລະສັ ບ ເປັ ນ ​ກ ານ​ສື່ ສ ານ

ຕິດ​ໄວ້ໜ້າ​ໂຕະ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ລູກ​ຄ້າ​ຝາກ​ຄວາມ​ເຖິງ​

ຜ່ານ​ຄຳ​ເວ​າທີ່​ອີກຝ ​ ່າຍໜື່​ງບໍ່​ສາມາດເຫັນສີໜ້າ​

ທັນທີ​.

ຫຼື ​ ທ່ າ ​ທ າງ​ຂ ອງ​ທ່ າ ນດັ່ ງ ນັ້ ນ ການ​ສື່ ສ ານ​ທີ່ ​ຊັ ດ

ຫາກ ຮັ ບ ສາຍ ພ້ ອ ມ ກັ ນ ຫຼ າ ຍໆສາຍຄວນ​ກ່ າ ວ

ຖ້ ອ ຍ​ຊັ ດ ຄຳ​ດ້ ວ ຍ ​ ນ້ ຳ ສຽງທີ່ ເ ປັ ນ ​ມິ ດ ເປັ ນ ​ສິ່ ງ

ຢ່ າ ງ​ສຸ ພ າບ​ຫ າກ​ຕ້ ອ ງການ​ໃ ຫ້ ​ລູ ກ ​ຄ້ າ ​ຖື ​ສ າຍ

ທີ່ສ ​ ຳຄັນຢ ​ ່າງຍິ່ງ​ .​ນ�​ສຽງທີ່ໃ​ ຊ້ຄວນ​ເປັນນ ​ �​ສຽງ

​ຖ້ າ ,​ ​ແ ລະ​ ບໍ່ ຄ ວນ​ໃ ຫ້ ​ລູ ກ ​ຄ້ າ ​ຖື ​ສ າຍ​ຖ້ າ ​ເ ປັ ນ​

ທີ່​ເປັນ​ປົກກະຕິບໍ່​ເວ​າ​ສຽງດັງ​​ແລະ​ບໍ່​ໃສ່ອາລົມ

ເວລາດົ ນ ​ນ ານລູ ກ ​ຄ້ າ ​ອ າດ​ບໍ່ ພໍ ​ໃ ຈ​​ແ ລະ​ວາງ​

ໃນຄະນະທີ່​ເວ​າທາງໂທລະສັບ.

ສາຍໄປກ່ອນ.

ບຄວນຮັບປະທານອາຫານ ື ��ສງຂອງໃນ

ມີ ສະມາທິ ກັ ບ ການ ໂຕ້ ຕອບ ສ� ນ ທະນາ ກັ ບ ​ລູ ກ

​ຂ ະນະທີ່ ​ກ ຳລັ ງ ​ປ ະຕິ ບັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ​ເ ພາະ​ກ ານ

ຄ້ າ ​ທີ່ ຢູ່ ​ໃ ນ​ສ າຍ​ພະຍາຍາມ​ບໍ່ ສົ ນ ​ໃ ຈ​ຄົ ນ ​ຮ ອບ

ຮັບ​ໂທລະສັບ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ມີ​ອາຫານຢູ່​ໃນປາກ

​ຂ້ າ ງ.​ ຖ້ າ ​ໃ ຜ​ທີ່ ຢູ່ ​ຂ້ າ ງໆທ່ າ ນ​ຢ າກ​ສົ ນ ທະນາ

ສະແດງເຖີງຄວາມ​ບໍ່​ສຸ ພາບ​ບໍ່​ໃຫ້ ກຽດກັ ບລູ ກ

​ກັບ​ທ່ານ​ແມ່ນ​ໃຫ້​ເຂົາ​ຖ້າ​ກ່ອນ​​ແລ້ວ​ບອກເຂົາ

ຄ້າ​ແລະ​ບໍ່​ເປັນ​ມື​ອາຊີບ​.

ວ່ າ ​ລົ ມ ​ໂ ທລະສັ ບ ​ຢູ່ ແ ລ້ ວ ຈະ​ໄ ປຫາ​ ຫຼື ​ໂ ທກັ ບ

ບຄວນໃ�້ຄຳສັບທີ່ �າບຄາຍບສຸພາບ ຫຼ​​ື ​ເປັນ​

ໄປ​ທັນທີ​ທີ່​ທ່ານ​ວາງ​ສາຍ.

ຄຳ​ສັບ​ທີ່​ຄົນ​ອື່​ນ​ຟັງ​ບໍ່​ເຂ​າ​ໃຈ.

ທີ່​ກ່າວ​ມາ​ທັງໝົດ​ນັ້​ນ​ເປັນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ

ທັກ ສະ ໃ� ການ ຟັງ ເປັນ ສງ ທີ່ ຈຳ ເປັນາຍຕ້ອງ​

ສຳຄັນກ ​ບ ັ ລ ​ກ ູ ຄ ​ າ້ ທີ່ຕ ​ດ ິ ຕໍ່ມ ​ າ​ທາງ​ໂທລະສັບ​​ແລະ

ຮູຈ ້ ກ ັ ຮ ​ບ ັ ຟ ​ ງັ ວ ​ າ່ ລ ​ກ ູ ຄ ​ າ້ ຕ ​ອ ້ ງການ​ສງິ່​ ໃ​ ດ​​ແລະ​ກ່າວ

ກໍ ​ແ ມ່ ນ ​ທັ ກ ​ສ ະການ​ສື່ ສ ານໃນຊີ ວິ ດ ​ກ ານ​ເ ຮັ ດ​

ທວນ​ຂໍ້ ຄ ວາມ​ອີ ກ ​ເ ທື່ ອ ໜຶ່ ງ ​ເພື່ ອ ​ໃ ຫ້ ​ແ ນ່ ​ໃ ຈ​ວ່ າ

ວຽກ​ທເີ່​ ປັນພ ​ ື້​ນຖານ​ທສ ີ່​ ຳຄັນຫຼ ​ ​ າຍ.​​ເຖີງວ່າຈ ​ ະ​ບ​ໍ່

ທ່ານ​ຮັບ​ຂ​ມູນ​ມາ​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງຄົບ​ຖ້ວນ.

ເຫັນໜ້າກັນ​​ແຕ່ຄ ​ ຳ​ເວາ ​ ​ແລະ​​ນ�​ສຽງກໍສ ​ າມາດ​

ຫາກຮ�ບສາຍແ�ນຜູອນ​ກໍ​ຕ້ອງ​ຮູ້ຈັກ​ຈົດ​ກ່າຍ​

ສ້ າ ງ​ຄ ວາມ​ຮູ້ ສຶ ກ ​ທັ ງ ທາງ​ບ ວກ​​ແ ລະ​ທາງ​ລົ ບ​

ວ່າ​ສາຍ​ທີ່​ໂທ​ມາ​ນັ້​ນ​ໂທ​ຫາ​ຜູ້​ໃດ?​​ເວລາ​ໃດ?​​

ໃຫ້​ກັບ​ລູກ​ຄ້າ​ໄດ້​ເທົ່​າໆກັນຫຼ​ື​ອາດ​ຈະ​ຫຼ​າຍ​ກວ່າ​

ເລື່​ອງ​ຫຍ ​ ັງ?​ຕອ້ງການ​ໃຫ້​ໂທ​ກັບ​ຫຼ​ື​ເພິ່​ນ​ຈະ​​ໂທ​

ການ​ສົ ນ ​ທ ະນາ​ເ ຊິ່ ງ ໜ້ າ ​ກັ ນ ​ຊໍ້ າ ​. ​ດັ ງ ​ມີ ​ຄໍ າ ກ່ າ ວ​

ມາ​​ໃ ໝ່ ? ​ ​ເ ປັ ນ ​ຕົ້ ນ ​. ​ ຫຼັ ງ ​ຈ າກ​ວ າງ​ສ າຍ​ແ ລ້ ວ ກໍ ​

ໄວ້​ວ່າ​“3​ສິ່​ງ​ທີ່​ຜ່ານ​​ໄປແລ້ວ​ບໍ່​ສາມາດ​ເອົາ​ກັບ​

ຄວນ​ເອົາຂ ​ ​ຄວາມ​ທີ່ບ ​ ັນທຶກໄ ​ ວ້ນ ​ ັ້​ນໄ ​ ປ​ວາງ​ໄວ້​ຫຼ​​ື

ຄືນມ ​ າໄດ້ນັ້ນ ​ຄ ​ ື:​ເ�ລາ, ໂ�ກາດ ແ�ະ ຄ�ເ�າ”.


21 - 31 ມີນາ 2012

ບັນດິດໃໝ່

//

9

New Grad

ນາຍຈ້ າ ງບາງຄົ ນ ບອກວ່ າ ຈຸ ດ ອ່ ອ ນອັ ນ ໃຫຍ່ ທີ່ ສຸ ດ ອັ ນ ໜຶ່ ງ ຂອງຜູ້ ສ ະໝັ ກ ທີ່ ເ ຂົ້ າ ສຳພາດ ເລື່​ອງໂດຍ:​[​ທີມບັນນາທິການ​]

ວຽກແມ່ນການຂາດເປາ ​ ໝາຍທີ່ຊ ​ ັດເຈນໃນອາຊີບ​ແລະ​ຫຼ​ັກຖານ​ຫຼ​​ື ສິ່ງ​ ຊ ​ວ ີ້​ ັດກ່ຽວກັບການປະເມີນ ຕົນເອງ. ເຈ​າຕ້ອງສາມາດບັນຍາຍເປ​າໝາຍຂອງເຈ​າຕໍ່​ກັບນາຍຈ້າງໄດ້ລະອຽດ​ແລະ​ຮັດກຸມ:​ແມ່ນ ຫຍ ​ ັງທີ່​ເຈ​າຢາກເຮັດ?​ໃນອົງກອນແບບໃດ?​ເຈ​າມີແ�ນຈັກຂັ້​ນຕອນເພື່​ອກ້າວໄປຫາເປ​າໝາຍ ນັ້​ນ? ໃນສ່ວນໜຶ່​ງຂອງການປະເມີນຕົນເອງເຈ​າຕ້ອງ

-​ສະພາບແວດລ້ອມຂອງການເຮັດວຽກທີ່​ດີ

ກຽມພ້ ອ ມທີ່ ຈ ະຕອບຄຳຖາມເຫຼົ່ າ ນີ້ ເ ປັ ນ ຕົ້ ນ .

-​ໂອກາດໃນການຮຽນຮູ້ສິ່​ງໃໝ່ -​ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງວຽກ

-​ຄ່າ​ນິຍົມ​ຫຼ​ື​ວ່າຄວາມ​ເຊື່​ອ​ທີ່​ເຈ​າ​ຄິດ​ວ່າ​ເຮັດ​ ໃຫ້​ເຈ​າ​ມີ​ຄວາມສຸກ​ໄດ້​ແມ່ນ​ຫຍ ​ ັງ?

-​ລາຍຮັບທີ່​ດີກວ່າ -​ຄວາມສຳເລັດໃນວຽກທີ່​ເຈ​າເຫັນສຳຄັນ

-​ຄວາມສົນໃຈຂອງເຈ​າແມ່ນຫຍ ​ ັງ?​

-​ອຳນາດ

-​ປະສົບການຂອງເຈ​າມີຫຍ ​ ັງແດ່?

-​ການນຳໃຊ້ທັກສະຂອງເຈ​າໃຫ້ໄດ້ຫຼ​າຍທີ່​ສຸດ

-​ທັກສະຂອງເຈ​າມີຫຍ ​ ັງແດ່?

-​ເຮັດວຽກເປັນຄະນະ

-​ລັກສະນະນິໄສຂອງເຈ​າມີແນວໃດແດ່?

-​ວຽກທີ່​ໃຊ້ແຮງງານ

ປະເມີນສະພາບແ�ດລ້ອມໃ�ການເຮັດວຽກທີ່

ເຫຼ​ົ່​າ​ນີ້​ເປັນ​ຕ�​ນ.​ຫາກ​ວ່າ​ນີ້​ເປັນ​ຄັ້​ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ເຈ​າ

ເ�າມັກ:

ໄດ້ຮູກ ້​ ່ຽວ​ກັບກ ​ ານ​ປະ​ເມີນຕ ​ ົນເ​ ອງ​ກບ ໍ​ ຕ ໍ່​ ້ອງແປກ​

-​ສັງຄົມວຽກຂອງເຈ​າ

ໃຈເພາະວ່ າ ​ມີ ​ຜູ້ ​ທີ່ ກ ຳລັ ງ ​ຊ ອກວຽກອີ ກ ​ຫຼ າ ຍໆ

-​ໜ້າທີ່​ຂອງເຈ​າ

ຄ ​ ົ ນທ ​ ີ່ຍ ​ ັ ງບ ​ ໍ່ເ​ ຄີຍໄດ້ຄ ​ ິດເ​ ຖິງເ​ ລື່​ອງ​ເຫຼ​​ົ່ານີ້​ເລີຍເຊັ່​ນ

-​ສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຈ​າ

ກັ ນ .​ ຫາກ​ເ ຈົ້ າ ປະເມີ ນ ຕົ ນ ເອງໄດ້ ດີ ເ ທົ່ າ ​ໃ ດ

-​ລາຍຮັບຂອງເຈ​າ

ເຈົ້ າ ​ກໍ ​ຍິ່ ງ ຈະ​ຮູ້ ​ວ່ າ ຕົ ນ ​ເ ອງ​ຍັ ງ ​ຂ າດ​ຫ ຍັ ງ ​? ແລະ​ຄວນຫາ​ວິທເີ​ ພີ່ມ ​ ເ​ ຕີມ​ປັບປຸງແນວ​ໃ​ ດ​ແດ່?

ຄ່ານິຍ�ມຂອງເ�າອາດເ�ນໃ�່:

ຂໍ​ໃຫ້​ໂຊກ​ດີ.​

-​ຄວາມໝັ້​ນຄົງຂອງວຽກ ວິໄລພອນ ຈຸລາມະນີ ຜູ້ກຕ�ງ ແລະ ບໍລິຫານ Career Pathway Programme Email: vchouramany@yahoo.com


10

ທຳນາຍ

//

Horoscope

www.108job.la

ລາສີມັງກອນ ມີ ​ນິ ​ໄ ສ​ທີ່ ​ສຸ ຂຸ ມ ​ເ ປັ ນ ​ຄົ ນ ​ທີ່ ​ນີ້ ງ ໆມີ ​ສ ະມາ​ທິ​ ຂ້ອນ​ຂ້າງ​ເອົາໃ​ ຈ​ຍາກ​,​ຂີ້​ດື້​ມີພ ​ າວະ​ການ​ເປັນຜ ​ ູ້ ນຳ​ສູງ​ຈະ​ເຮັດ​ຫຍ ​ ັງ​ແຕ່​ລະ​ຄັ້​ງ​ແມ່ນ​ມີ​ການວາງ​ ແ�ນ​ໄວ້ກ ​ອ ່ ນ​ສະ​ເໝີ,​ບໍ່ມ ​ກ ັ ຫຍ ​ ​ ຸງ້ ເ​ ລື່ອ ​ ງ​ຂອງ​ຊາວ ບ້ າ ນຈະ​ຄົ ບ ​ກັ ບ ​ໃ �​ແ ມ່ ນ ​ມີ ​ກ ານ​ເ ລື ອ ກ​ຄັ ດ ​ສັ ນ​ ເປັນ​ຢ່າງ​ດີ​ ​ແຕ່​ຖ້າ​ຄົບ​ກັບ​ໃ�​ແລ້ວ​ເຂົາ​ຈະ​ຍົກ ຍ້ອງ​​ແລະ​ຮັກ​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ.​ຖ້າ​ໃ�​ຄິດທີ່​ຈະ​ຄົບ ກັບໜຸ່ມ-ສາວ​ລາສີ​ນີ້​ຕ້ອງ​ມີ​ຄວາມ​ອົດທົນ​​ແລະ​​ ເຂ​ມ​ແຂງ​​ ສິ່​ງທີ່​ສຳຄັນ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ເບິ່​ງ ແຍງ​​ແລະ​ຊື່​ສັດ​ຢ່າ​ຄິດ​ຄົບ​ຫາ​ເພື່​ອ​ຂ້າເວລາ.

ລາສີກຸມພາ ນິໄ ​ ສ​ໂດຍ​ລວມ​ແລ້ວຈ ​ ະ​ເຈ​າຊ ​ ູ ້ແ ​ ບບງຽບໆ,​ ຮັກ​ອິດສະຫຼ​ະ,​ບໍ່​ມັກ​ໃຫ້​ໃ�​ມາ​ຈູ້ຈີ້​ຈຸກ​ຈິກ,​ມັກ​ ຄົ້ ນ ​ຫ າ​ສິ່ ງ ​ທີ່ ​ແ ປກ​ໃ ໝ່ , ​ ມຸ້ ງ ໝັ້ ນ ​ໃ ນ​ສິ່ ງ ​ທີ່ ​ຕົ ນ​ ເອງ​ມັ ກ​ຕ້ ອງການ​ສິ່ ງ​ໃ ດ​ແລ້ວ ​ແມ່ນ​ບໍ່ລົ້ມ​ເ ລີກ​ ງ່າຍໆ​​ເບິ່ງ​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ຮັກ​ເປັນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ສວຍ​ ງາມ​ສ ະ​ເ ໝີ ​ ມີ ​ອ າລົ ມ ​ໂ ລ​ແ ມນ​ຕິ ກ ຫຼ າ ຍ​ ​ໃ ຫ້ ​ ຄວາມ​ສ ຳຄັ ນ ​ກັ ບ ​ໝູ່ ເ ພື່ ອ ນ​ຫຼ າ ຍ​ ​ແ ລະ​ ຂ້ ອ ນ​ ຂ້ າ ງ​ຈ ະຄິ ດ ​ຮ ອບ​ຄ ອບ​ໃ ນ​ກ ານ​ຕັ ດ ສິ ນ ​ໃ ຈ​ຖ້ າ​ ໃ�​ຈະ​ເລືອກ​ຄົບ​ຫາກັບໜຸ່ມ-ສາວ​ລາສີ​ນີ້​ຕ້ອງ​ ໃຫ້​ອິດສະຫຼ​ະ,​ຮູ້ຈັກ​ຂອບ​ເຂດ​ຂອງ​ຄວາມ​ຮັກ​. ເລື່​ອງໂດຍ:​[​ທີມບັນນາທິການ​]

ລາສີມີນາ ​ເ ປັ ນ ​ຄົ ນ ​ທີ່ ​ອ່ ອ ນ​ໄ ຫວ​ ​ເ ບິ່ ງ ​ໂ ລກ​ໃ ນ​ແ ງ່ ​ດີ ເປັ ນ ​ຄົ ນ ​ທີ່ ​ມີ ​ຄ ວາມ​ເ ຊື່ ອ ໝັ້ ນ ​ໃ ນ​ໂ ຕ​ເ ອງ​ສູ ງ​​ ແລະ​ບໍ່​ມັກ​ຫູ​ເບົາ​ຟັງ​ໃ�​​​ເຊື່​ອໝັ້​ນ​ໂຕ​ເອງ​​ເປັນ​ ຄົ ນ ​ທີ່ ​ຂີ້ ຫ ວງ​ ​ຊື່ ສັ ດ ​ຕໍ່ ຄົ ນ ​ຮັ ກ ສະ​ເ ໝີ ​ ​ເ ປັ ນ ​ຄົ ນ​ ທີ່ ​ມັ ກ ​ຄິ ດ ,​ ມັ ກ ​ສັ ງ ​ເ ກດ​ ​ແ ຖມ​ຍັ ງ ເປັ ນ ​ຄົ ນ ​ເ ກັ ບ​ ຄວາມ​ລັ ບ ​ໄ ດ້ ​ເ ກັ່ ງ ​ຫຼ າ ຍ.​ສຳລັ ບ ​ຄົ ນ ​ທີ່ ​ເ ຂົ າ ​ຮັ ກ​ ເຂົ າ ​ຈ ະ​ມ ອບ​ຄ ວາມ​ອ່ ອ ນ​ໂ ຍນ​ ​ແ ລະ​ ຄວາມ​ ຫວ່ ງ ຫາ​ຢ່ າ ງ​ສ ະໝ່ ຳ ສະ​ເ ໝີ ​ ​ແ ລະ​ ຕ້ ອ ງການ​ ຢາກ​ໄ ດ້ ​ກັ ບ ​ຄື ນ ​ມ າ​ຄື ​ກັ ນ .​ ​ຖ້ າ ​ໃ �​ຄິ ດ ​ຈ ະ​ ຄົ ບ ຫາ​ກັ ບ ໜຸ່ ມ ສາວ​ລ າສີ ​ນີ້ ​ ຕ້ ອ ງ​ໃ ຈ​ເ ຢັ ນ ​ ​ໃ ຫ້ ​ ກຳລັ ງ ​ໃ ຈ​ກັ ບ ​ທຸ ກ ​ເ ລື່ ອ ງ​ທີ່ ​ກ ຳລັ ງ ​ປ ະສົ ບ ​ຢູ່ .​


11

21 - 31 ມີນາ 2012

ລາສີເມສາ

ລາສີກໍລະກ�ດ

ລາສີຕຸລາ

ຂ້ອນ​ຂາ ້ ງມີອ ​ າລົມຮ ​ອ ້ ນ​ແຮງ,​ໂມ​ໂ� ​າ ່ ຍ ​ ມີ​

ເປັນຄ ​ນ ົ ທ ​ ມ ​ີ່ ອ ​ີ າລົມຂ ​ນ ື້​ ໆ-ລົງໆ​​ເອົາແ ​ ນ່ເ​ ອົາ​

​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ສອງ​ບຸກຄະ​ລິກ​ມີ​ເຫດຜົນ​ມາ

ຄວາມ​ອົດທົນ​ໜ້ອຍ​ແຕ່​ຈະ​ເຂ​າ​ກັບ​ຄົນ​ອື່​ນ​ໄດ້

ນອນ​ບໄ ​ອ ່ ຍ​ມຄ ​ີ ວາມ​ໝນ ັ້​ ໃ​ ຈ​​ເປັນຄ ​ນ ົ ອ ​ອ ່ ນ ​ໍ່ ດ້​ບໍ່ຄ

ປະກອບ​ສະ​ເໝີ​ ພາຍ​ນອກ​ອາດ​ຈ ະ​ສຸຂຸມ,​ໃຈ

ງ່າຍຮັກໝູ່ຫຼ​າຍ,​ມີ​ເພື່​ອນ​ຝູງ​ຫຼ​າກຫຼ​າຍມັກ​ເມີນ

ຫວ ​ ານມີສ ​ ະ​ເນ່ເ​ �​າຢວນ​ໃຈ​ຈະ​ເປັນຄ ​ ົນລ ​ ະອຽດ

ເ​ �ັນ,​ອ່ອນ​ໂຍນ​​ເປັນນ ​ກ ັ ເ​ ຈລະຈາ​ທດ ​ີ່ ອ ີ ກ ີ ມ ​ມ ຸ ໜຶ່ງ​ ​

ເສີຍຕ ​ກ ໍ່​ ບ ັ ຄວາມ​ຮກ ັ ​​ແ ​ ຕ່ກ ​ຕ ​ໍ ອ ້ ງການຢູ,່ ​ຖ້າໃ​ �​ຄດ ິ

ອ່ອນ​ໃນ​ທກ ຸ ເ​ ລື່ອ ​ ງ​ອຸທດ ິ ເ​ ວລາ​​ແລະ​ທຸກຢ ​ າ່ ງ​ເພື່ອ ​

ເປັນຄ ​ນ ົ ອ ​ າລົມຮ ​ອ ້ ນ​ແຮງ​ໃນ​ທາ່ ທ ​ ເ​ີ �ືອກ​ເ�ັນ​ມັກ​

ທ ​ ີ່​ຈະ​ຄົບຫ ​ າກັບໜຸ່ມສາວ​ລາສີນ ​ ີ້​ແມ່ນຕ ​ ້ອງ​ເປັນ

​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ຮັກ​ສວຍ​ງາມ​​ແຕ່​ກໍ​ມີ​ບາງ​ຄັ້​ງ​ທີ່​

ທຸມ​ເທ​ຈົນໝົດ​ໃຈ​​ ຖ້າ​ໃ�​ຄິດ​ທີ່​ຈະ​ຄົບ​ຫາ​ຕ້ອງ​ມີ​

​ ່າຍ​ທີ່​ບອກ​ຮັກ​​ແລະ​ຊື່​ນ​ຊົມ​ກ່ອນ. ຝ

ເຮັ ດ ຫຍັ ງ ​ຕ າມ​ອ າລົ ມ ​ຫຼ າ ຍ​ເ ກີ ນ ​ໄ ປ​ດັ່ ງ ​ນັ້ ນ ​ຖ້ າ​

ຄວາມ​ພ້ອມ​ໃນ​ທຸກໆດ້ານ​ມີ​ຄວາມ​ຮັບ​ພິຊອບ.

ໃ�​ທີ່​ຄິດ​ຈະ​ຄົບ​ກັບໜຸ່ມ​-​ສາວ​ລາສີ​ນີ້​ຕ້ອງ​ພະ ຍາຍາມ​ສຶກສາ​​ແ ​ ລະ​​ເຂ​າໃຈອາລົມຂ ​ ອງ​ເຂົາໄ ​ ວ້ ​ໃຫ້ຫຼ​າຍ.

ລາສີພຶດສະພາ

ລາສີສິງ

ລາສີພະຈິກ

ເປັນຄ ​ ົນທ ​ ນ ີ່​ ງ​ ໆ,​ອົບອ ​ ຸ່ນ,​ລະອຽດອ່ອນ​ກັບ​

ເ​ ປັນຄ ​ ົນທ ​ ໂ ີ່​ ມ​ໂ� ​ ່າຍ ​ ​​ແຕ່ກ ​ ເໍ​ ຊົາໄ ​ ວ​​ເປັນນ ​ ັກວ ​ າງ​

ເປັນຄ ​ ົນທ ​ ມ ີ່​ ສ ີ​ ະ​ເນ່ລຶກລັບໜ້າຄ�ນ ​ຫ ​ າ​ດ້ວຍ

ສິ່ງ​ ຕ ​ ່າງໆ​ຮອບ​ຄອບ​ສະ​ເໝີ​ຍຶດຖືໃ​ ນ​ຄວາມໜັກ​

ແ�ນ​ທຊ ີ່​ ານ​ສະຫຼ​າດ​ຖ້າໃ​ �​ທຄ ີ່​ ິດຈ ​ ະ​ຄົບກ ​ ັບໝ ​ ຸ່ມ​

ສະ​ເນ່ອນ ັ ເ​ �າ​ ຍວນ​ໃຈ​ໃຫ້ເ​ ຂາ​ ມ ​ າ​ຫາ​ມັກເ​ ຮັດໃ​ ຫ້​

ແ�້ນໝັ້​ນຄົງ,​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ໄດ້​ຄົບ​ຄ້າ​ສະມາຄົມ​ກັບ​

ສາວ​ລາສີ​ນີ້​ພະຍາຍາມ​ຢ່າ​ເຮັດ​ນອກ​ເ�ືອຄຳ​

ເພື່​ອນ​ຝູງ​ຖ້າ​ຄົບ​ໃ�​ແລ້ວ​ແມ່ນ​ຄົບ​ແບບ​ຈິງ​ຈັງ​

ສັ່ ງ ຂອງ​ເ ຂົ າ ,​ ທ່ າ ນ​ຕ້ ອ ງ​ເ ປັ ນ ​ຄົ ນ ​ທີ່ ​ຍ ອມຮັ ບ​

ໃ�​ຫຼ​າຍຄົນຫຼ​ົງຮັກ,​ຖ້າຊ ​ ັງໃ​ �​ຈະ​ຊັງໜ້າຈົນເ​ ບິ່​ງ

ທຸ ກ ​ຄົ ນ ,​ນິ ​ໄ ສ​ທີ່ ​ຕິ ດ ​ໂ ຕ​ຂ ອງ​ຊ າວລາສີ ​ນີ້ ​ແ ມ່ ນ​

ແລະ​​ເຊື່​ອໝັ້​ນ​ໃນ​ການ​ນຳພາ​ຂອງ​ຊາວ​ລາສີ​ນີ້​.​

ໃຈນ້ ອ ຍ​ ຜູ້ ​ທີ່ ​ຈ ະ​ຄົ ບ ​ຫ າ​ລ າສີ ​ນີ້ ​ແ ມ່ ນ ຕ້ ອ ງ​ມີ ​

ໜ້ າ ກັ ນ ​ບໍ່ ຕິ ດ ​​ແ ຕ່ ມັ ກ ​ຈ ະ​ໃ ຫ້ ​ຄ ວາມ​ສ ຳຄັ ນ ​ກັ ບ ຄວາມສຳພັນ​ຫຼ​າຍກວ່າ​ຄວາມ​ຖືກຕ້ອງ​ຈະ​ໃສ່​ ໃຈກັ ບ ຄົ ນ ​ທີ່ ​ສ າມາດ​ເ ບິ່ ງ ​ແ ຍງເຂົ າ ​ໄ ດ້ ​ເ ທົ່ າ ນັ້ ນ

ຄວາມ​ຈິງ​ໃຈ,​​ເຂ​າ​ໃຈ​​ແລະ​ຕ້ອງ​ໃຈ​ເ�ັນ​ທີ່​ສຸດ.

ແລະ​ບໍ່ ວ່ າ ​ຈ ະ​ມີ ​ຫ ຍັ ງ ​ເ ກີ ດ ​ຂື້ ນ ​ແ ມ່ ນ ​ຈ ະ​ບໍ່ ຍ ອມ​ ເສຍປຽບກ່ອນ​ແນ່ນອນ,​​ໃຊ້​ອາລົມ​ໃນ​ການ​ຕັດ ສິນ​ບັນຫາ​ດັ່​ງ​ນັ້​ນ​ໃ�​ທີ່​ຄິດຈະ​ຄົບ​ຕ້ອງ​ຍຸດຕິ​ ບັນຫາ​ໂດຍ​ການ​ຍອມ.

ລາສີມີຖ�ນາ

ລາສີກັນຍາ

ລາສີທັນວາ

ເປັນຜ ​ທ ູ​້ ມ ​ີ່ ຄ ​ີ ວາມ​ຄອ ່ ງ​ແຄ້ວວ ​ອ ່ ງ​ໄວ​ຈັດສັນ​

ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ມັກ​ຊ່ວຍ​ເຫຼ​ືອຜູ້​ອື່​ນ,​​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​

ເວລາ​ເປັນເ​ ງີນ ​ ເ​ ປັນທ ​ ອງ​ບໍ່​ມັກຢ ​ ູ ່ຊ ​ ື່​ໆ,​ມັກສ ​ ຶກສາ​

ມຸ້ງໝັ້​ນ,​ດຸໝັ່​ນມັກ​ເຮັດ​ແຕ່​ສິ່​ງ​ທີ່​ດີໆ​ແລະ​​ມີ​ປະ​

ຄົບຫາ,​ມັກ​ເຂ​າ​ສັງຄົມ​ພົບ​ປະ​ຜູ້​ຄົນຫຼ​າກຫຼ​າຍ​​

ຫາ​ຄ ວາມ​ຮູ້ ​ໃ ໝ່ ໆ ສະ​ເ ໝີ , ​ ໝັ້ ນ ​ໃ ຈ​ໃ ນ​ໂ ຕ​ເ ອງ​

ໂ� ​ ​ດໃຫ້​ແກ່ໝູ່​ເພື່​ອນ​ສະ​ເໝີເປັນ​ຄົນ​ໃຈເ�ັນ,​​

ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ນິ​ໄສ​ຫ້າວໆລຸຍ​ເປັນ​ລຸຍ,​ກົງ​ໄປ​ກົງ

ສູງ-ທັນ​ຄົນ,​​ສາມາດ​ແກ້​ໄຂ​ບັນຫາ​ໄດ້​ເກັ່​ງ​​ເຂ​າ​

ເອົາໃ ​ ຈ​ຍາກ​ແດ່ບ ​ າງ​ເວລາ,​ຊ່າງເລືອກ,​​ເວ​າກ ​ ົງ​

ກັ ບ ​ຄົ ນ​ງ່ າ ຍ​​ໃ ຊ້ ​ສະ​ເ ນ່ ຈ າກ​ຝີ ​ປ າກ​ເ ປັ ນ ​ອ າວຸ ດ​

​ມາບໍ່​ອ້ອມ​ຄ້ອມ​​ເຮັດ​ໂຕ​ຕາມ​ສະບາຍ​ເປັນ​ໄປ​

ໄປ​ກງົ ມ ​ າ​ຄ່ອງ​ແຄ້ວວ ​ອ ່ ງ​ໄວ​​ເວລາ​ເຮັດວຽກແມ່ນ

ຕາມ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ຮັກ​ອິດສະຫຼ​ະພາບ​ເສລີ.​ດັ່​ງ​

​ຈິ ງ ​ຈັ ງ ​​ແ ລະ​ຫວັ ງ ​ຜົ ນ ​ສູ ງ ​ຈຶ່ ງ ​ຄ ຽດງ່ າ ຍ.​ຖ້ າ ​ໃ ຜ

ນັ້ ນ ຖ້ າ ​ໃ ຜ​ຄິ ດ ​ທີ່ ​ຈ ະ​ຄົ ບ ​ຫ າລາສີ ​ນີ້ ​ທ່ າ ນ​ຕ້ ອ ງ​

ຄ ​ດ ິ ທ ​ ຈ ​ີ່ ະ​ຄບ ົ ຫາ​ຕ້ອງ​ເປັນຄ ​ນ ົ ສ ​ ະຫຼ​າດ​ໃຫ້ທ ​ ນ ັ ຄ ​ນ ົ

ດູ ​ແ ລ​ຕົ ວ ​ເ ອງ​ ຢ່ າ ​ອ ອກ​ກ ຳ​ສັ່ ງ ​ ​ແ ລະ​ ຕ້ ອ ງ​ໃ ຫ້ ​

ຖ້ າ ​ຄິ ດ ​ຈ ະ​ຈີ ບ ໜຸ່ ມ -ສາວ​ລ າສີ ​ນີ້ ຕ້ ອ ງ​ເ ປັ ນ ​ຄົ ນ​ ທີ່ ​ທັ ນ ​ເ ກ​ມ ​ພ້ ອ ມ​ທີ່ ​ຈ ະ​ລຸ ຍ ​ໄ ດ້ ​ຕ ະຫຼ ອ ດ​ເ ວລາ.

ສິ່​ງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ຕ້ອງ​ເອົາ​ໃຈ​​ແລະ​ຫວ ​ ່ງໄຍໃນ​ທຸກ​ ເວລາ.​

ເປັນຄ ​ ົ ນທ ​ ີ່ເ​ ບີກບານ​ມ່ວນ​ຊື່​ນ​ລ້າເລີງ,​ໜ້າ

ອິ ດ ສະຫຼ ະ ​ ​ໃ ຫ້ ​ຄ ວາມ​ເ ປັ ນ ​ສ ວ່ ນ ຕົ ວ ​ກັ ບ ​ເ ຂົ າ .​


12

ເຄັດລັບຮັບວຽກ

//

Career Advice

www.108job.la

ສະ​ໄໝນີ້​ເລີ່​ມມີ​ການ​ພັດທະນາ​ບຸກຄະ​ລິກ​ໂດຍຜ່ານຫຼັກສູດ​ຝຶກ​ອົບຮົມ​ຕ່າງໆ​ເກີດ​ຂື້ນ. ຖ້າ​ບຸກຄະ​ລິກບໍ່ດີ ຕໍ່​ໃຫ້​ມີໜ້າຕາ ​ແລະ ​ຮູບ​ຮ່າງ​ທີ່​ສວຍ​ງາມ​ຫຼາຍຂະໜາດ​ໃດ​ກໍ​ຕົກ​ອັນ​ດັບ​ໄປ​ໄດ້​ງ່າຍໆ​ເລີຍ. ຄົນ​ເຮົາ​ເລືອກ​ເກີດ​ບໍ່​ ໄດ້ ບໍ່​ສາມາດ​ກຳນົດ​ໃນ​ເວລາ​ກຳ​ເນີ​ດວ່າ​ຢາກ​ໄດ້ຮູບ​ຮ່າງ​ໜ້າ​ຕາຈັ່ງ​ຊັ້ນຈັ່ງ​ຊີ້ ​ແຕ່​ວ່າເຮົາ​ເລືອກ​ທີ່​ຈະ​ພັດທະນາ​ ຕົນ​ເອງ​ໄດ້ ດັ່ງ​ນັ້ນ​ແຫລະທ່ານ​ຜູ້​ອ່ານ ​ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ພັດທະນາ​ບຸກຄະ​ລິກ​ຕົນ​ເອງ​ໃຫ້​ດີ​ຂື້ນ. ຫາກ​ສູ້​ດ້ວຍ ໜ້າ​ຕາບໍ່​ໄດ້ບຸກຄະ​ລິກທີ່​ດີ​ນີ້​ແຫຼະ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຮົາ​ໄດ້ ຫາກ​ທ່ານ​ສວຍ​ງາມ​ຢູ່​ແລ້ວ ທ່ານ​ແຮງ​ຈະ​ມີ​ສະ​ເນ່ຂື້ນ​ອີກ. ບຸກຄະ​ລິກ​ທີ່​ດີ​ມີ​ສ່ວນ​ຊ່ວຍເຮັດ​ໃຫ້​ຄົນ​ປະສົບ​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ມາ​ຫຼາຍລາຍແລ້ວ ທ່ານ​ເອງ​ກໍ​ສາມາດ​ພັດ ທະນາ​ບຸກຄະ​ລິກ​ໄ ດ້​ຢ່າ ງ​ງ່າ ຍດາຍ​. ໂດຍ​ອາດ​ຈະ​ເ ລີ່​ມຈາກ​ການ​ຝຶກ​ແອບ​ໃ ນ​ສະຖານ​ທີ່​ເຮັດ​ວຽກກ່ອນ. ແນ່ ນອນ​ວ່າ ບົດ​ແນະ​ນຳ​ນ້ອຍໆ​ນີ້ ມັນ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່ພຽງພໍ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ບຸກຄະ​ລິກຂອງ​ທ່ານ​ດີ​ຂື້ນ​ແບບ​ຂ້າມ​ຄືນ ​ແຕ່​ສຳ ລັ ບ ​ທ່ າ ນ​​ໃ ດ​ທີ່ ​ບໍ່ ​ຄ່ ອ ຍ​ມີ ​ເ ວລາ ​ແ ລະ ​ຢ າກ​ລ ອງ​ເ ລີ່ ​ມ ​ເ ຮັ ດ ​ບ າງສິ່ ງ ຢ່ າ ງ​ໃ ໝ່ ໆ ກໍ ​ຄົ ງ ​ຈ ະພຽງພໍ ​ໃ ຫ້ ​ທ່ າ ນໄດ້ ​ທົດ​ລອງ​​ແລ້ວ​ລະ. ເລື່ອງໂດຍ: [ ທີມບັນນາທິການ ]

1. ການ​ຢືນນຳສະ​ເໜີ​ຢູ່​ໜ້າ​ກະດານ

3. ການ​ນັ່ງ​ເຮັດ​ວຽກຢູ່ໜ ​ ້າຈໍຄ ​ ອມ​ພິວ​ເຕີ້

ຢືນ​ທາງ​ດ້ານ​ຂວາ​ຂອງ​ກະດານ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້ມື ຫຼື

ນັ່ ງ ​ຫ່ າ ງ​ຈ າກໜ້ າ ຈໍ ​ປ ະມານ 18-28 ນີ້ ວ ປັ ບ

​ໂ ຕ​ບັ ງ ​ກ ະດານຢື ນ ​ໃ ນ​ທ່ າ ​ສັ ງ ​ລ ວມ, ລຳ​ຕົ ວ ​ຕັ້ ງ ​ກົ ງ ​ຊື່

ລະດັ ບ ໜ້ າ ຈໍ ​ມໍ ​ນິ ​ເ ຕີ້ ​ໃ ຫ້ ​ໄ ດ້ ​ລ ະດັ ບ ​ສ າຍຕາ ບໍ່ ກົ້ ມ ​ ຫຼື

ຢື ນ ​ຕ າມ​ສ ະບາຍ ​ບໍ່ ​ເ ກັ ງ ​ຕົ ວ ​ໃ ຊ້ ​ມື ​ປ ະກອບ​ຕ າມ​ທ່ າ

​ເ ງີຍ​ຈົນ​ເ ກີນ​ໄ ປ​ ຈຶ່ງ​ບໍ່​ເມື່ອ ຍ​ຄໍ ປັບ ​ຕັ່ງ​ໃຫ້​ສູງ​ໄດ້​ລະ

ທາງ​ຕາມ​ສົມຄວນຂາ​ຕ້ອງ​ຊື່​ກົງ ຢ່າ​ພັກ​ຂາ​ຫຼາຍ​ເກີນ

ດັ ບ ​ເ ພື່ ອ ​ໃ ຫ້ ​ວ າງ​ແ ຂນ​ສ ອກ​ໃ ຫ້ ຖ ະໜັ ດ ບໍ່ ຄົ ດ ງໍ

​ໄປ ​ຕີນບໍ່ຢືນ​ຕິດ​ກັນ​ເກີນ​ໄປ​ ຄວນ​ຫ່າງ​ກັນ​ພໍເໝາະ

ໂຕ​ໄ ປ​ທ າງໜ້ າ ຫຼື ​ ເອນ​ໂ ຕ​ໄ ປ​ທ າງ​ຫຼັ ງ ຫຼ າ ຍເກີ ນ

ພໍງາມ​ໃບໜ້າຍີ້ມ​ແຍ້ມ​ເປັນ​ມິດ​ກັບ​ຜູ້​ຟັງ ມີ​ການ​ສົບ

ໄປເຮັ ດ ໂຕ​ທ ຳ​ມ ະ​ດ າຢ່ າ ເກັ ງ ​ໂ ຕ​ເ ກີ ນ ​ໄ ປຄວນ​ປັ ບ

ຕາ​ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້​ຟັງ​ເປັນ​ໄລຍະໆບຸກຄະ​ລິກທີ່​ດີບໍ່ພຽງ​

ພະນັກ​ພີ​ງຫຼັງ​ໃຫ້​ສາມາດອີງຫຼັງໄດ້ ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ປວດ

ແຕ່​ເ ຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ເບິ່ງ​ແລ້ວ​ ມີສະ​ເນ່, ສະຫງ່າ ລາ​ສີ ຈັ ບ ​ເ ທົ່ າ ​ນັ້ ນ ​ແ ຕ່ ​ຍັ ງ ​ມີ ​ປ ະ​ໂ ຫຍ​ດ ຕໍ່ ສຸ ຂ ະພາບ​ຂ ອງ ທ່ານ​ໂດຍ​ກົງ​ອີກ​ດ້ວຍ ​ເພາະ​ການ​ຢືນ, ນັ່ງຢ່າງ​ຖືກ​ວິ ທີ ​ເຮັດ​ໃຫ້​ທ່ານ​ບໍ່ຕ້ອງ​ທໍລະມານ ກັບ​ອາການ​ປວດ ​ຫຼັງ, ປວດ​ຄໍ, ປວດ​ເອັນ ​ແລະ ​ເມື່ອ​ທ່ານ​ໄດ້​ພັດທະ ນາ​ບຸ ກ ຄະ​ລິ ກ ຄະ​ພ າບ​​ໄ ດ້ ​ລ ະດັ ບ ໜຶ່ ງ ​ແ ລ້ ວ ທ່ າ ນ​ກໍ ຈະ​ສ້ າ ງ​ຄ ວາມ​ປ ະ​ທັ ບ ​ໃ ຈ​ໃ ຫ້ ​ບຸ ກ ຄົ ນ ​ທີ່ ​ໄ ດ້ ​ພົ ບ ​ປ ະ ແລ​ະ ​ເ ປັ ນ ​ທີ່ ​ຈົ ດ ​ຈ ຳ​ໄ ດ້ ​ຢ່ າ ງ​ງ່ າ ຍດາຍ. ​ແ ຕ່ ​ຫ າກ​ວ່ າ ອ່ າ ນ​​ແ ລ້ ວ ຟັ ງ ​ແ ລ້ ວ ບໍ່ ​ປ ະ​ຕິ ​ບັ ດ ​ກໍ ​ບໍ່ ​ມີ ​ຫ ຍັ ງ ​ເ ກີ ດ ​ຂຶ້ ນ ໃດ໋ ທ່ າ ນ​ຕ້ ອ ງ​ໄ ດ້ ​ລົ ງ ມື ​ປ ະຕິ ບັ ດ ​ແ ທ້ ໆ ເທົ່ າ ​ນັ້ ນ ຈຶ່ ງ ​ຈ ະ ​ເກີດ​ຜົນ.

2. ການ​ຍ່າງ ຍ່ າ ງ​ຕົ ວ ​ຊື່ ​ແ ບບ​ສ ະບາຍໆ ບໍ່ ​ເ ຮັ ດ ​ຫຼັ ງ ກົ່ ງ ​ໄ ປ ທາງໜ້າທາງຫຼັງ​ໃບໜ້າ ​ແລະ ຕາ​ເ ບິ່ງ​ຊື່​ກົງ​ໄປ​ທາງ ໜ້າ ເບິ່ງ​ທາງ​ໃຫ້​ດີ​ ສາຍຕາ​ບໍ່​ເມີ່​ລອຍ ​ແລະ ບໍ່ລັອກ ​ແລັກ ຍ່າງແກວ່ງແຂນພໍປະມານ ສ່ວນລຳ​ຕົວແມ່ນ ໃຫ້ປ່ອຍ​ເປັນ​ທຳ​ມະ​ຊາດ.

ຫຼັ ງ ເວລາ​ນັ່ ງ ຫົ ວ ​ເ ຂົ່ າ ​ຕ້ ອ ງ​ໄ ດ້ ​ລ ະດັ ບ ​ດ ຽວກັ ນ ​ກັ ບ ​ສະ​ໂພ​ກ.


21 - 31 ມີນາ 2012

13

ກໍ່​ສ້າງ​​// Construction

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ບໍລິສ�ດຄູນມ�ງດາກສາງຂ�ວ-ທາງຈ�ກ�ດ ມີຄວາມຕອງການຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ເ�ອປະກອບ ເ�າໃ�ວຽກງານ 3 ຕ�ແ�ງດ�ງນ: 1. ພະນ�ກງານເ�ຂານຸການ ຍິງ 01 ຕ�ແ�ງ: ເ�ອນໄ�ຂອງຜູສະໝ�ກ: • ວຸດທິການສຶກສາ, ຈ�ບຊ�ນສູງ ຂນໄ�.( ສາຍບໍລິຫານ, ບ�ນຊີ-ການເ�ິນ ື ສາຍທກຽວຂອງ ) • ມີປະສ�ບໃ�ການເ�ັດວຽກຢາງໜອຍ 2 ປີຂນ ( ໄ�ພາສາອ�ງກິດຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ). • ສາມາດນ�ໃ�ຄວມພິວເ�ີ Microsoft Excel, Word ແ�ະ internet ໄ�ເ�ັນຢາງດີ. • ອາຍຸ 22 ປີຂນໄ� , ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ ແ�ະ ມີບຸກຄະລິກດີ. • ມີອຸດ�ມການເ�ັດວຽກດີ, ມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບ ແ�ະ ມີຄວາມກະຕືລລ�  ນໃ�ການເ�ັດວຽກ. 2. ພະນ�ກງານບ�ນຊີ-ຄ�ງເ�ິນສ�ດ ຍິງ 01 ຕ�ແ�ງ: ເ�ອນໄ�ຂອງຜູສະໝ�ກ • ວຸດທິການສຶກສາ, ຈ�ບຊ�ນສູງ ຂນໄ� ( ສາຍບ�ນຊີ-ການເ�ິນ ). • ມີປະສ�ບການເ�ັດວຽກກຽວກ�ບບ�ນຊີ-ການເ�ິນ 2 ປີຂນໄ� . • ສາມາດນ�ໃ�ຄວມພິວເ�ີ Microsoft Excel, Word ແ�ະ internet ໄ�ເ�ັນຢາງດີ. • ອາຍຸ: 25 ປີຂນໄ�, ມີບຸກຄະລິກດີ, ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ. • ມີອຸດ�ມການເ�ັດວຽກດີ , ມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບ ແ�ະ ກະຕືລືລນ � ໃ�ການເ�ັດວຽກ. 3. ແ�ບານ 01 ຕ�ແ�ງ. ເ�ອນໄ�ຂອງຜູສະໝ�ກ : • ມີປະສ�ບການເ�ັດວຽກກຽວກ�ບແ�ບານ 2 ປີຂນໄ� . • ແ�ງກິນເ�ັນ( ຕອນທຽງແ�ງກິນໃ�ພະນ�ກງານ ). • ມີອຸດ�ມການເ�ັດວຽກດີ , ມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບ ແ�ະ ກະຕືລລ�  ນໃ�ການເ�ັດວຽກ (ເ�ິນເ�ືອນດີ ມີສະ��ດດີການ) ສ�ນໃ�ຕິດຕສອບຖາມໄ�ທ : ບໍລິສ�ດ ຄູນມ�ງດາກສາງຂ�ວ-ທາງສະຖານທຕ�ງຢູ: ເ�ນທາງຕ�ດໃ� ໂ�ນສີນວນ, ບານນາໄ�, ເ�ືອງໄ�ເ�ດຖາ, ນະຄອນ�ວງວຽງຈ�ນ. ແ�ັກ: 021 453560.ໂ�: 021 453559 .020 77533599 ເ�ິດຮ�ບສະໝ�ກແ�ວ�ນທ 10/03/2012ຫາວ�ນທ 30/03/2012 ( ສະໝ�ກກອນມິສິດກອນ ) ເ�ກະສານປະກອບ. 1. ໃ�ຄ�ຮອງຂຽນດວຍຕ�ວເ�ງ. 2. ໃ�ຊີວະປະ��ດ� 3. ໃ�ປະກາດ , ໃ�ຄະແ�ນ.4. ໃ�ຢ�ງຢືນທຢູ 5. ໃ�ຢ�ງຢືນຄ�ປະກ�ນ.6.ໃ�ແ�ງໂ�ດ.7.ໃ�ກວດສຸຂະພາບ.8. ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈ�ນວນ 2 ໃ�

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ

ບໍລິສ�ດ ເ�ັດໄ�ພອນ ກຸຣບ ຈ�ກ�ດ ຜູດຽວ ມີຄວາມຕອງການ ໂ�ເ�ີລ�ດ 02 ຕ�ແ�ງ 1. ໂ�ເ�ີລ�ດຈ�ກ 01 ຕ�ແ�ງ 2. ໂ�ເ�ີລ�ດລາກຫາງປາ 01 ຕ�ແ�ງ ມີປະສ�ບການຢາງໜອຍ 02 ປີ, ອາຍຸ 25 ປີ ຂນໄ� ຜູໃ�ສ�ນໃ� ກະລຸນາ ຍນເ�ກະສານສະໝ�ກງານທຫອງການ ສ�ນໃ�ຕິດຕ ຕາມເ�ີໂ�: 020 22227491, 22472809,

021 351246

ສະຖານທຕ�ງຢູຖະໜ�ນ T4, ບານ ດອນກອຍ, ເ�ືອງ ສີສ�ດຕະນາກ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ.

ປະກາດຕອງການໂ�ນກ�ມະສິດທດິນ ຕອງການຂາຍດີນ ດວນ ທ ບານ ໂ�ນສະອາດ ເ�ືອງ ໄ�ທານີ ຕິດແ�ມທາງຢາງ ເ�ອທ 11,389 ຕາແ�ັດ ລາຄາສາມາດຕລອງກ�ນໃ� ສ�ນໃ� ໂ�:

020 55389725


14

ກໍ່ສ້າງ // Construction

www.108job.la

Vacancy Announcement PT Construction Company Limited is now looking for the following positions: 1. Electromechanical Engineering Manager – 1 position in Vientiane Key Duties: Manage and coordinate with Owner Engineer in regards to electromechanical engineering and construction supervision of a 24 MW Hydropower Project in Attapeu Province, Lao PDR. Qualifications required: • Must have at least 5 years experience working in Hydropower development and construction specifically the electromechanical aspects of the project. • Must have at least a master’s degree in electrical or mechanical engineering from a fully accredited university. • Able to communicate fluently in English • Skilled in Microsoft Office, Autocad, and other engineering and drafting software • Able to multitask and willing to work overtime 2. Interim Payment Schedule (IPS) Processing Officer- 1 position in Vientiane Key Duties: • Follow up the implementation of activities and gather the reports of completed activities in weekly base on the approved master plan; • Draft the claimed payment schedule with s-curve in accordance to the claimed plan and make a summary of claimed items; • Arrange backup sheets, make the executive summary in English for each report of each activity which is certified by TEAM, and then finish monthly report for that IPS; • Work with TEAM on a whole document for IPS: check all backup sheets with claimed schedule and certify entire completed and correct backup sheets and IPS; Qualification Required: • Bachelor degree in Business Administration or related field • 3 years of professional experience relating to project management. • Effectively supply the required knowledge and skills in daily performance of assigned duties. • Ability to work under pressure and meet deadlines; • Strong interpersonal and communication skills. • Good computer skills including various office applications. Knowledge of MS Project would be a surplus • Proficient in speaking, writing and understanding English. 3. IT Supervisor – 1 position in Vientiane Qualification required: • Bachelor Degree in computer science or information technology • 5 years experience in support for Microsoft Windows Desktop and Server environment • Strong interpersonal and communication skills • Able to work under pressure • Proficient in speaking, writing and understanding English 4. HR Supervisor – 1 position in Vientiane Qualification required: • Bachelor Degree in Business Administration or related field • 5 years experience as HR Supervisor • Experience in data entry, timekeeping and payroll processing is an advantage • Knowledge of Lao regulation and understanding of Lao Labor regulations • Proficient in MS Office Suite, to include Word, Excel, and PowerPoint; • Excellent written and oral communications skills in Lao and English 5. Project Manager – 1 position in Xayabouly Qualification required: • Candidates of Xayabouly and nearby provinces are highly preferred. • Bachelor or Master Degree majoring Social Science or Environmental or similar field. • At least 5 years direct working experience in project management capacity including working experience in the resettlement activities, rural development project especially in the Northern Provinces. • Ability to work well with different target groups and different levels of government officials. • Highly motivated, openness and attitude of cooperation with excellent communication and report writing skills in Lao and English • Be able to supervise and facilitate project team in dealing with Resettlement program; • Proficient in MS Office Suite, to include Word, Excel, and PowerPoint, MS Project • Able to work under pressure and handle multiple tasks; • Have a strong communication skill and good at problem-solving • Excellent spoken and written in Lao and English Interested candidates should send required documents including a Cover Letter, CV, Copies of Diplomas and other relevant information directly to the Human Resources Department at: PT Construction Company Ltd., MB Building, Kaysone Phomvihane Avenue, Phonesaat Village, Xaysettha District, Vientiane, Lao PDR Tel: (856-21) 990286, 020-22224960, Fax: (856-21) 990289 or e-mail to : pphi@ptcon.net. Closing date for this position is 31 March 2012

VACANCY ANNOUNCEMENT S P S Exp-Imp Co., Ltd, specializing in quality industrial

and construction supplies & equipment is now looking to recruit employees for the following positions:

Sales Engineer Qualification required:

- Male-Female, aged 24-30 years old - Bachelor Degree in Civil/Mechanical Engineering - able to speak, read &write English fluently with good computer skills - two years minimum in construction/ mechanical equipment sales - Must be active & able to work independent - Willing to travel to project in the provinces when required - Base salary and good commission struction

One (1) Office Administrator Qualifications required:

- Male or Female, aged 20-25 years old - Batchelor Degree in Business Administration - Able to speak, read & write English fluently with good computer skills: Word &Excel - Two (2) years minimum experience in construction / mechanical equipment sales - Must be active & able to work independently

Please send detailed CV along with a letter of interest to our office at: Phonsynouan Rd, Area 11, Sisattanak District, P.O Box 3038, Vientiane or e-mail to: sps@laopdr.com Tel: (856-21) 453215-6, Fax: (856-21) 453216 ຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ບໍລິສ�ດ ວ�ງຂ�ນຕີ ກສາງ ຂ�ວທາງ ແ�ະ ຊ�ນລະປະທານ ຈ�ກ�ດ ມີຄວາມຕອງການພະນ�ກງານດ�ງນ: 1. ພະນ�ກງານບ�ນຊີສະໜາມ 01 ຕ�ແ�ງ ເ�ອນໄ�: • ເ�ດຊາຍ, ອາຍຸ ແ� 20 – 45 ປີ, • ຕອງຮູລ  ະບ�ບບ�ນຊີ • ຕອງສາມາດຊສານພາສາອ�ງກິດໄ� • ນ�ໃ� Word ແ�ະ Excel • ມີຄວາມດຸໝນຫ � າວຫ�ນ, ມີປະສ�ບການບຕ�ກວາ 01 ປີ. ຜູທມີ  ເ�ອນໄ� ແ�ະ ສ�ນໃ�ກະລຸນາປະກອບເ�ກະສານ ແ�ະ ຍນສະໝ�ກໄ�ທບໍ  ລິສ�ດ ຕ�ງຢູບານໂ�ນຕອງສະ�າດ , ເ�ືອງຈ�ນທະບູລີ, ນະຄອນ�ວງວຽງຈ�ນ. ໂ� 021 560187

ຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ

ບໍລິສ�ດ ໜອງໄ�ກສາງຂ�ວທາງ ຈ�ກ�ດ ຕອງການຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ 2ຕ�ແ�ງ ດ�ງລຸມນ: 1. ເ�ຂາ 1 ຕ�ແ�ງ 2. ຊິບປິງ 1 ຕ�ແ�ງ 3. ຄ�ນຂ�ບລ�ດພວງ າຍຕ�ແ�ງ ເ�ອນໄ�: - ຕ�ແ�ງທ 1 ແ�ະ 3 (ເ�ດຊາຍ) - ຕ�ແ�ງທ 2 (ເ�ດຍິງ/ເ�ດຊາຍ). - ມີຄວາມຮູດານພາສາອ�ງກິດ,ຮູນ�  ໃ�ຄອມພິວເ�ີ Word, Excel, internet, ຈ�ບ ຊ�ນກາງຂນໄ�, ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ, ມີປະສ�ບການໃ�ດານທກຽວຂອງ 1 ປີ ຂໃ�ໄ�, ສາມາດໄ�ຕາງແ�ວງໄ�, ມີເ�ິນເ�ືອນດີ ແ�ະ ສະ��ດດີການດີ ສ�ນໃ�ຕິດຕ 021 351 026, 021 330 101


15

ກໍ່ສ້າງ // Construction

21 - 31 ມີນາ 2012

ຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານດວນ ບໍລິສ�ດ ບານລາວ ສ�ວດ ອອກແ�ບ ແ�ະ ກສາງ ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ດ�ງນ:

• ຕ�ແ�ງເ�ຂາ

• ຕ�ແ�ງວິສະວະກອນ • ຕ�ແ�ງສະຖາປະນິກ

ເ�ອນໄ�ຜູສະໝ�ກ:

1 ຕ�ແ�ງ

3 ຕ�ແ�ງ 3 ຕ�ແ�ງ

• ຕ�ແ�ງເ�ຂາ: ຈ�ບຊ�ນສູງ/ປະລິນຍາຕີສາຂາບໍລິຫານ, ພາສາອ�ງກິດ ື

ສາຂາອນໆທກຽວຂອງ, ສາມາດເ�າ ແ�ະ ຂຽນພາສາອ�ງກິດໄ�ເ�ັນຢາງດີ, ມີຄວາມຮູດານ MS Office, ມີຄວາມຮູໃ�ການພິມເ�ກະສານ ແ�ະ ສ�ງ E-mail, ຖາມີປະສ�ບການຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ.

• ຕ�ແ�ງວິສະວະກອນ: ຈ�ບປະລິນຍາຕີໃ�ສາຂາວິສະວະກ�ໂ�ທາ, ສາມາດ

ນ�ໃ�ເ�ອງມືສ�ວດໄ�ເ�ນ: ກອງມຸມ, ກອງລະດ�ບເ�ັນຕ�ນ,ສາມາດນ�ໃ� ໂ�ຼແ�ມ AutoCAD ໄ�ດີ.

• ຕ�ແ�ງສະຖາປະນິກ: ຈ�ບປະລິນຍາຕີໃ�ສາຂາສະຖາປ�ດຕະຍາກ�ສາດ, ສາມາດນ�ໃ�ໂ�ຼແ�ມ AutoCAD, MSOffice ໄ�ດີ.

ແ�ລະຕ�ແ�ງແ�ນ ບຈ�ກ�ດເ�ດ ແ�ະ ອາຍຸ, ປະສ�ບການບສ�ຄ�ນ, ສ�

ຄ�ນຕອງມີໃ�ມ�ກໃ�ອາຊີບຂອງຕ�ນເ�ງ ແ�ະ ມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບໃ�ໜາວຽກທຕ�ນ ເ�ງປະຕິບ�ດຢູ. ມີຄວາມກະຕືລືລນໃ�ການເ�ັ � ດວຽກ,ມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບສູງ, ມະ ນຸດສ�ພ�ນ ດີ, ສາມາດເ�ັດວຽກເ�ັນທີມງານໄ�.

ໝາຍເ�ດ: ສາມາດເ�າພາສາອ�ງກິດ ແ�ະ ພາສາ�ຽດນາມໄ�ຈະພິຈາລະນາເ�ັນ ພິເ�ດ.

ເ�ີໂ�ລະສ�ບ: 021 480568, Fax 021 480569 E-mail: banlaodesign@hotmail.com

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ບໍລິສ�ດ ກຸມຄ�ໄ� ຊະນະ KHAMPHAY SANA GROUP

       

ດ�ເ�ີນທຸລະກິດ:

ກສາງເ�ຫາສະຖານຂ�ວທາງ ແ�ະ ຊ�ນລະປະທານ ຄອນກຣີດແ�ວ ແ�ະ ຜະລິດຕະພ�ນຄອນກຣີດ ໂ�ງງານຜະລິດເ�ີນີເ�ີ ແ�ະ ຜະລິດຕະພ�ນໄ� ຕ�ບແ�ງພາຍໃ� ແ�ະ ພາຍນອກເ�ຫະສະຖານ ຕອກ, ເ�າະ ແ�ະ ອ�ດເ�ົາເ�ັມທຸກປະເ�ດ ບໍລິສ�ດ ຄ�ໄ�ຊະນະ ປູກໄ� ແ�ະ ຟາມຄ�ບວ�ງຈອນ ບໍລິສ�ດ ຄ�ໄ�ຊະນະ ບໍລິການທອງທຽວ ແ�ະ ຣີສອດ ບໍລິສ�ດ ຄ�ໄ�ຊະນະ ນ�ເ�າ ແ�ະ ສ�ງອອກສິນຄາ

ມີຄວາມຕອງການຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານາຍຕ�ແ�ງດ�ງລຸມນ:

1. ຜູຈ�  ດການໂ�ງງານໄ�ແ�ຮູບ 1 ຕ�ແ�ງ • ມີປະສ�ບການດານການບໍລິຫານ • ສາມາດ ເ�າ, ຂຽນ ແ�ະ ອານ ພາສາອ�ງກິດໄ�ດີ • ຖາມີປະສ�ບການດານທຸລະກິດໄ�ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ 2. ຜູປະສານ  ງານ 2 ຕ�ແ�ງ • ຕອງໄ�ພາສາຈີນ • ຖາມີຄວາມຮູດານບ�ນຊີ ແ�ະ ພາສາອ�ງກິດ (ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ) • ມີຄວາມກະຕືລລ� ື ນໃ�ວຽກງານບໍລິຫານ 3. ພະນ�ກງານບ�ນຊີ 2 ຕ�ແ�ງ • ມີປະສ�ບການທາງດານບ�ນຊີ 3ປີຂນໄ� 4. ພະນ�ກງານວິຊາການຂ�ວທາງ 6 ຕ�ແ�ງ • ມີປະສ�ບການ 3 ປີ ຂນໄ� 5. ພະນ�ກງານວິຊາການຄຸມກສາງ (ພາກສະໜາມ) 5 ຕ�ແ�ງ • ມີປະສ�ບການ 3 ປີຂນໄ� ເ�ກະສານປະກອບມີ: ຊີວະປະ��ດ�, ສ�ເ�ົາໃ�ປະກາດຈ�ບການສຶກສາ, ສ�ເ�ົາ ບ�ດປະຈ�ຕ�ວ, ໃ�ຢ�ງຢືນທຢູ, ໃ�ແ�ງໂ�ດ (ບກາຍ 3 ເ�ືອນ), ຮູບ 3x4 2ໃ�, ໃ�ຢ�ງຢືນຜານ ງານ (ຖາມີ). ສ�ນໃ�ຕິດຕບໍລິສ�ດ ກຸມຄ�ໄ� ຊະນະ ທຢູ: ບານ ໜອງພະຍາ, ເ�ືອງ ໄ�ທານີ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ ເ�ີໂ�ຕິດຕ: 021-941196; 020-22233036; 020-55527686 E-mail: noelforever@hotmail.com

ປະກາດ ຮ�ບສະໝ�ກ ພະນ�ກງານ

ບໍລິສ�ດ ດີເ�ັມ ກສາງ-ການຄາ ຈ�ກ�ດ ມີຄວາມຕອງການເ�ອນຮວມງານດ�ງລຸມນ: 1. ພະນ�ກງານຕອນຮ�ບ 1 ຕ�ແ�ງ. ເ�ອນໄ�: • ຈ�ບຊ�ນສູງ ື ປະລິນຍາຕີ ໃ�ສາຂາ ບໍລິຫານ, ເ�ຂານຸການ • ສາມາດນ�ໃ� program computer ທ�ວໄ�. • ມີຄວາມຊສ�ດ,ອ�ດທ�ນ ແ�ະ ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ. 2. ພະນ�ກງານບ�ນຊີ 1 ຕ�ແ�ງ ເ�ອນໄ�: • ຈ�ບຊ�ນສູງ ື ປະລິນຍາຕີ ໃ�ສາຂາບ�ນຊີ. • ສາມາດນ�ໃ� program computer ທ�ວໄ�, program computer ບ�ນຊີວິສາຫະກິດ. • ມີຄວາມຊສ�ດ, ອ�ດທ�ນ ແ�ະ ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ. 3. ພະນ�ກງານຂາຍປ�ນ� 2 ຕ�ແ�ງ. ເ�ອນໄ�: • ຈ�ບຊ�ນສູງ ື ປະລິນຍາຕີ ໃ�ສາຂາ ກສາງ ື ສາຂາທກຽວ

ຂອງ • ສາມາດອອກວຽກທາງໄ�ໄ� ແ�ະ ເ�ັດວຽກໜ�ກໄ�. • ມີຄວາມຊສ�ດ, ອ�ດທ�ນ ແ�ະ ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ. • ມີປະສ�ບການຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ.  ເ�ກະສານປະກອບສະໝ�ກ: ໃ�ສະໝ�ກງານ,ໃ�ປະກາດ,ໃ�ຄະແ�ນ,ໃ�ຢ�ງຢືນທຢູ,ໃ� ແ�ງໂ�ດ,ໃ�ກວດສຸກະພາບ, ຊີວະປະ��ດ ແ�ະ ເ�ກະສານ ອນໆ. ສ�ນໃ�ກະລຸນາປະກອບເ�ກະສານສະໝ�ກງານໄ�ທ: ບໍລິສ�ດ ດີເ�ັມ ກສາງ-ການຄາ ຈ�ກ�ດ ຖະໜ�ນໜອງບອນ, ບານໂ�ນໄ�, ເ�ືອງ ໄ�ເ�ດຖາ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ. ໂ�: 021 415219,416861 ແ�ັກ: 021 414471. Email: dmcl_laos@yahoo.co.uk


16

ອາຊີບດີ​-​ອົງກອນເດັ່ນ ​

//

Great Job - Great Company

www.108job.la

o5oj 6 ເ�ອງໂ�ຍ [ກອງບ�ນນາທິການວາລະສານ 108ອາຊີບ]

ທາມກາງກະແ�ຂະ�າຍຕ�ວຂອງສສານມວນຊ�ນຂະແ�ງຕາງໆຢູໃ�ປະເ�ດລາວ ເຮົາ ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງຖືໄດ້ວ່າເປັນສື່ທີ່ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີ ຈາກຜູ້ ຟັ ງທັ ງຮຸ່ ນ ເ�າ ແ�ະ ຮຸນໃ�. ສງຊວ�ດທຊ�ດເ�ນທສຸດຄືຊິໜີບພ�ນຈ�ນວນຄນວິທະຍຸ ແ�ະ ຈ�ນວນ ຜູ້ ດ ຳເນີ ນ ລາຍການວິ ທ ະຍຸ ທີ່ ເ ພີ່ ມ ຂື້ ນ ຢ່ າ ງກ້ າ ວກະໂດດ. ຮູ ບ ແບບຂອງລາຍການວິ ທ ະຍຸ ກໍ ມີຄວາມາກາຍຂນ. ນອກນ�ນ ຊອງທາງທເ�າເ�ິງລາຍການວິທະຍຸກໍເ�ມຂນນ� ຄ�ນຟ�ງ ວິທະຍຸດຽວນບພຽງແ�ຟງ� ຜານເ�ອງຮ�ບວິທະຍຸມາດຕະຖານເ�ານ�ນ ແ�ຍງ� ມີທາງເ�ືອກອນໆ ທເ�ມຂນເ�ນ: ວິທະຍຸທຕິດມານ�ລ�ດ ື ທພວງມານ�ໂ�ລະສ�ບມືຖືເ�ັນຕ�ນ.

ຄວາມໝາຍຂອງ ຄ�ວາ DJ ແ�ະ PJ

ເ�ອເ�າເ�ິງລາຍການວິທະຍຸແ�ວ ຕ�ແ�ງໜງທຖືວາເ�ັນຫ�ວໃ�ຂອງລາຍການເ�ີຍ

ແ�ນໂ�ສ�ກ (DJ ື PJ) ປະຈ�ລາຍການ. ໂ�ຍທ�ວໄ�ແ�ວ ຄ�ວາ DJ ແ�ນເ�ັນອ�ກສອນ� ຂອງຄ�ວາ disc jockey ເ�ງໝາຍເ�ິງ ຜູທເ�ືອກແ�ນສຽງມາເ�ີດໃ�ຄ�ນອນຟ�ງ. ແ�ໃ� ປະຈຸ ບັ ນ ບໍ່ ວ່ າ ສື່ ໃ ນການເປີ ດ ນັ້ ນ ຈະເປັ ນ ສື່ ທີ່ ນ ອກເໜື ອ ຈາກແຜ່ ນ ສຽງແລ້ ວ ກໍ ຕ າມ ຄຳວ່ າ DJ ກໍຍ�ງຄ�ງຖືກໃ�ໃ�ການກາວອາງເ�ິງອາຊີບນຢູ. ໃ�ໄ�ຍະ�ງມານ ເ�ອງຈາກການພ�ດທະ ນາທາງດ າ ນ IT ເ�ັ ດ ໃ� ກ ານເ�ັ ບ ຮ� ກ ສາເ�ັ ງ ຕ າ ງໆແ� ນ ຢູ ໃ �ຮູ ບ ແ�ບຂອງດິ ຈິ ຕ ອ ນ (digital) ດັ່ ງ ນັ້ ນ ການເລື ອ ກເພັ ງ ມາເປີ ດ ກໍ ມັ ກ ຈະນຳໃຊ້ ໂ ປຣແກຣມເປັ ນ ໂຕຄວບຄຸ ມ ຄ�ວາ PJ (program jockey) ຈງໄ�ຮ�ບການກາວເ�ິງາຍຂນ.


17

21 - 31 ມີນາ 2012

 LAO UNIPRINT PRESS CO.,LTD.

LAO UNIPRINT PRESS CO., LTD

ï Fast & reliable high quality 4-color ofsetprinting at reasonable prices. ï One Stop Service from designing desig ning & prepress up to delivery to your door! Ban Vattaignai-Thong, Sikhottabong Distrct T: 021-254 118 F: 021-254 117 M: 020-5568 9471 E: uniprint@laotel.com


18

ອາຊີບດີ​-​ອົງກອນເດັ່ນ ​

//

Great Job - Great Company

www.108job.la

ນຸນູ - the PJ

ສຳລັ ບ ແຂກ ພິ ເສດ ໃນ ສະບັ ບ ນີ້ ວາລະສານ 108ອາຊີ ບ ໄດ້ ຮັ ບ ກຽດ ຈາກ

ໂ�ສ�ກສຸພາ ພອນ ສໍ ສະ��ນ (Souphaphone SORSAVANH) ື ວາ ຊທ ຄຸນ ຫູກ�ນແ�ແ�ນ PJ ນຸນູ.

108ອາຊີບ: ກາວເ�າສູວຽກ  ໂ�ສ�ກ ລາຍການວິທະຍຸແ�ວໃ�? PJ ນຸນູ: ຕອນຢູ ມ.2ເ�ັນອາສາສະໝ�ກ ຢູ່ ສູ ນ ຝຶ ກ ອົ ບ ຮົ ມ ພັ ດ ທະນາ ເຊິ່ ງ ໄດ້ ມີ ໂອກາດ ຝຶ ກ ອົບຮົມ ທັກ ສະ ຕ່າງໆ ຫຼາຍ ຢາງ. ເ�ອງຈາກວາຕ�ນເ�ງເ�ັນຄ�ນມ�ກ ເ�າ ແ�ະ ສະແ�ງອອກ ດ�ງນ�ນ ຕມາເ�ອ ມີໂ�ກາດທເ�ອຍສອນດາລາມາສອນ ການຈ� ດ ລາຍການ ວິ ທະ ຍຸ ຢູ ສູ ນ ຕ� ນ ເ�ງຈງໄ�ເ�າຝຶກນ�. ຈາກນ�ນກໍຮູສືກ ມັ ກ ໃນ ວຽກ ນີ້ ຕໍ່ ມ າ ໄດ້ ມີ ໂອ ກາດຈັ ດ ລາຍການເ�ັກນອຍຢູໄ�ຍະໜ  ງ. ແ�ວາ ການ ຈ� ດ ລາຍການ ວິ ທ ະຍຸ ຢ າ ງ ຈິ ງ ຈ� ງ ແ�ແ�ນພາຍ�ງທໃ� ແ�ະ ໄ�ເ�າ ສຶກສາຕລະດ�ບປະຣິນຍາຕຣີ ຢູທ  ຄະນະ ເ�ສ�ດສາດ(ການຢາ) ມະຫາວິທະຍາໄ� ວິ ທ ະຍາສາດ ສຸ ຂະ ພາບ ແລ້ ວ . ເອື້ ອ ຍ ອາໂ�ມາ ເ�ງເ�ລານ�ນເ�ນຍ�ງຈ�ດລາຍ

ການ ວິ ທະ ຍຸ World Music II ຢູ່ ຄື້ ນ

ຊວງເ�ລາໃ�ທຈ�ດໄ�ເ�ົາກໍຈ�ດຊວງນ�ນ ພະ

105.5 MHz ໄ� ມ າ ຊວນ ໃ� ໄ� ຊ ວ ຍ

ຍາຍາມເ�ັດໃ�ສຸດຂີດຢູສະເ�ີ.

ຈັ ດ ແທນ ເປັ ນ ຄັ້ ງ ຄາວ. ຕໍ່ ມານຸ ນູ່ ກໍ ໄດ້ ຮັ ບ ມ ອ ບ ໝ າ ຍ ໃ ຫ້ ຈັ ດ ແ ທ ນ ເ ອື້ ອ ຍ ອາໂ�ມາເ�ີຍ ຈ�ນຮອດປ�ດຈຸບ�ນ.

108ອາຊີບ: ລາຍການວິທະຍຸທຈ�ດ ຢູໃ�ປະຈຸບ�ນມີລາຍການ��ງແ�?

108ອາຊີບ: ທ�ງເ�ັດວຽກ ແ�ະ ຮຽນໜ�ກ ປານ ນີ້ ໃນ ຖານະ ທີ່ ເປັນ ໄວໜຸ່ມ ຜູ້ ໜຶ່ງ ຮູ້ ສຶ ກ ວ່ າ ຕົ ນ ໄດ້ ສູ ນ ເສຍ ຊີ ວິ ດ ຊ່ ວ ງ ນີ້ ໄ�ບ ເ�ອປຽບທຽບກ�ບໄ�ໜຸມຜູອນ? PJ ນຸນູ: ສວນາຍໝູເ�ອນກໍເ�າໃ�ນ�ຢູ

PJ ນຸນູ: ສລາຍການ. ສະ��ນບານນາ

ຫາກ ມີ ການ ພ�ບ ປະກ�ນ ກໍພະຍາຍາມຈ�ດ ຄິວ

(98.8MHz),

ສ ະ ເ � ຍິ ງ ລ າ ວ

ໃ�ເ�ົາຮວມນ�ໄ� ແ�ກໍຍອມຮ�ບວາ ມີາຍ

( 9 8 . 8 M H z ) , ຮ້ ອ ຍ ແ ປ ດ ພັ ນ ເ ກົ້ າ

ຄັ້ ງ ກໍ ໄປ ນຳ ໝູ່ ບໍ່ ໄດ້ ເພາະວ່ າ ເຮົ າ ຕ້ ອ ງ ມີ

ເລື່ ອ ງ ເລົ່ າ ເສົ າ -ອາທິ ດ (98.8MHz),

ຄວາມຮ�ບຜິດຊອບຕກ�ບລາຍການ. ເ�ອເ�ົາ

World Music II (105 MHz).

ໄ� ເ�ື ອ ກ ແ� ວ ແ�ະ ເ�ົ າ ກໍ ມ ວ ນ ກ� ບ ມ� ນ ຢູ

108ອາຊີບ: ໄ�ຍະຜານມາທ�ງຮຽນ ທ�ງເ�ັດວຽກ ບໍລິຫານເ�ລາຈ�ງໃ�?

ເຮົ າ ຈຶ່ ງ ຕ້ ອ ງ ເຮັ ດ ໃຫ້ ມັ ນ ດີ ທີ່ ສຸ ດ . ທີ່ ສໍ າ ຄັ ນ ແມ່ ນ ເຮົ າ ເອງ ຮູ້ ສື ກດີ ໃຈ ແລະ ພູ ມ ໃຈ ທີ່ ສາມາດຊວຍດຜ  ອນພາລະຂອງພແ� ດວຍ

PJ ນຸນ:ູ ຮຽນພາກເ�າ ແ�ະ ສວາຍ ກໍເ�ີຍ

ການຊວຍເ�ືອຕ�ນເ�ງໃ�ເ�ອງຂອງຄາຮຽນ

ຈ�ດ ລາຍການ ພາກ ຄ�່ ບຸກບືນ ເ�ັມທ ມີ

ຄານ�ມ�ນເ�ັນຕ�ນ.


20

ອາຊີບດີ​-​ອົງກອນເດັ່ນ ​

//

Great Job - Great Company

ນັ້ ນ ແຕ່ ຍັ ງ ລວມເຖິ ງ ຄື້ ນ ທີ່ ຢູ່ ແ ຄມຝັ່ ງ ຂອງ

108ອາຊີບ: ບ�ດບາດຂອງ PJ ກ�ບ ການ ນ� ໃ� ພາສາ ລາວມີ ແ�ວ ໃ� ແ�?

ປະເ�ດເ�ອນບານຂອງເ�ົາອີກດວຍ. ດ�ງນ�ນ ໂ�ດມ�ນຈງມີຢູວາ ເ�ັດຈ�ງໃ�ຈງຈະເ�ັດໃ� ຄ�ນຟ�ງ ແ�ະ ຜູສະໜ�ບສະໜູນລາຍການຫ�ນ

PJ ນຸນູ: ເ�ົາຕອງເ�ັນທ�ງຜູຮຽນ  ແ�ະ ຜູ

ມາໃ� ຄ ວາມສ� ນ ໃ�ວິ ທ ະຍຸ ຂ ອງລາວເ�ົ າ

ສອນຢູສະເ�ີ. ການນ�ໃ�ພາສາລາວ ໃ� ຖື ກຕອງ ແ�ນ ມີ ຄວາມ ສ� ຄ�ນ າຍ ສ�ລ�ບສ ດ�ງນ�ນ ຫາກມີຄ�ເ�າໃ�ທບ ຄ�ກໃ�ກໍພະຍາຍາມຖາມຈາກຜູຮູ. ອີກ ດານ ໜງ ອາດ ຈະ ແ�ນ ຍອນ ອິດ ທິພ�ນ ຂອງສທມາຈາກປະເ�ດອອມຂາງ ເ�ັດ ໃ� ກ ານໃ� ພາສາ ລາວ ຂອງ ຜູ ຟ� ງ ຈ� ນວນ ໜຶ່ ງ ກໍ ມີ ລັ ກ ສະ ນະ ຊອດ ກະ ຈາ ເ�ງມ�ນສະ ແ�ງ ໃ� ເ�ັນ ແ�ງ ໃ� ເ�ລາ ທີ່ ສົ່ງ ແຮງ ໃຈ ເຂົ້າ ມາ ຜ່ານ ຂໍ້ຄວາມ ສັ້ນ (sms)ຕ່ າ ງໆ. ດັ່ ງ ນັ້ ນ ຫາກ ພວກ ເຮົ າ ເ�ັ ນ ວ າ ມ� ນ ເ�ັ ນ ຄ� ຊອດ ກະຈາ ເ�ົ າ ກໍ ຈະ ແ�ງໃ� ແ�ະ ແ�ະນ� ຄ� ທ ຖືກ

www.108job.la

ຫຼ າ ຍຂຶ້ ນ . ທີ ມ ງານກໍ ປຶ ກ ສາກັ ນ ຢູ່ ສ ະເໝີ ວ່ າ ຕອງໃ�ເ�ລາທອານອອກອາກາດເ�ີຍ.

108ອາຊີບ: ໃ�ຖານະນທໄ�ເ�ັດ ວຽກໃ�ວ� ງ ການວິ ທ ະຍຸ ມ າໄ�ຍະ ໜຶ່ ງ ນຸ ນູ່ ຄິ ດ ວ່ າ ມີ ຫ ຍັ ງ ແດ່ ທີ່ ເ ປັ ນ ບ�ນຫາທາທາຍ?

ເ�ົ າ ຕ ອ ງເ�ັ ດ ໃ� ຜູ ຟ� ງ ຮູ ສຶ ກ ເ�ິ ງ ຄວາມໃ� ຊິດກ�ບທາງຄນ ເ�ັນຕ�ນວາ ສາງກິດຈະກ� ພ�ບປະກ�ນລະ�າງຜູຈ�ດກ�ບຜູຟ�ງໃ�ໄ�ພ�ບ ໜາພຕາກ�ນ ເ�ີດໂ�ກາດໃ�ໄ�ໂ�ລ�ມກ�ນ ເ�ງໜາ ຈ�ງຊ�ນແ�ວໃ�ເ�ລາຈ�ດລາຍການ ເຖິ ງ ຈະບໍ່ ເ ຫັ ນ ໜ້ າ ກັ ນ ກໍ ຕ້ ອ ງຈັ ດ ໃຫ້ ສ ະ

PJ ນຸນູ: ຄວາມຈິງແ�ວມ�ນກໍຍ�ງມີາຍ

ເ�ືອນວາ ເ�ົານ�ງລ�ມກ�ນຢູຕໜາກ�ນແ�ໆ.

ແ�ທຸກມນອ�ນທຮູສຶກໄ�ຢູທຸກມທຸກວ�ນ

ທາງຝ່ າ ຍຜູ້ ຈັ ດ ກໍ ຕ້ ອ ງສັ ນ ຫາແຕ່ ສິ່ ງ ດີ ໆ ມາ

ແ ມ່ ນ ກ າ ນ ແ ຂ່ ງ ຂັ ນ ທີ່ ນັ ບ ມື້ ຫຼ າ ຍ ຂຶ້ ນ

ມອບໃ�ແ�ແ�ນລາຍການ.

ຂອງຄນວິທະຍຸຕາງໆ ເ�ງມ�ນບແ�ນແ� ສະເພາະຄື້ ນ ພາຍໃນປະເທດເຮົ າ ເທົ່ າ


21 - 31 ມີນາ 2012

ອາຊີບດີ​-​ອົງກອນເດັ່ນ ​

//

21

Great Job - Great Company

108ອາຊີບ: ອ�ງປະກອບຂອງ DJ ື PJ ທດີຄວນມີ��ງແ�? PJ ນຸນູ: ແ�ນອນວາຫາກຢາກເ�ັນ PJ ກໍ ຕອງມ�ກການເ�າຄືນຸນູນິ. (ນຸນູເ�າເ�ິງຕ�ນ ເ�ງວາ) ຄ�ງໜງ PJຮຽງແ�ງຄນ 98.8 MHz ກໍເ�ີຍໃ�ສາຍາວາ “ບາໄ�” ພຸນລະ. ຄວາມ ຈິງແ�ວບແ�ນວາເ�າເ�ງແ�ຕອງເ�າເ�ັນ. ເ�າເ�ັນແ�ນການເ�າໃ�ຖືກກາລະເ�ສະ. ນອກນ�ນ ການຈ�ດລາຍການວິທະຍຸຍ�ງຕອງ ມີຈິນຕະນາການ ເ�າະວາລາຍການວິທະຍຸ ເ�ັນສທບມີພາບປະກອບການເ�ືອກຄ�ເ�າ ໃຫ້ ຜູ້ ຟັ ງ ສາມາດເຂົ້ າ ໃຈນຳຈຶ່ ງ ມີ ຄ ວາມສຳ ຄ�ນາຍ. ສວນອ�ງປະກອບອນໆກໍຄື: ຕອງ ຮ ຽ ນ ຮູ ແ � ະ ຕິ ດ ຕ າ ມ ຂ າ ວ ສ າ ນ ຢູ ສ ະ ເ �ີ ໂ�ຍສະເ�າະຫາກຈ�ດລາຍການຂາວສານ, ຕ ອ ງມີ ຄ ວາມຮ� ບ ຜິ ດ ຊອບສູ ງ , ເ�ັ ຍ ສະລະ, ປະສາດສ�ຜ� ດ ຕ ອ ງໄ� ເ�າະວ າ ຕ ອ ງໄ� ເ�ັດາຍໆຢາງໃ�ເ�ລາດຽວ ກ�ນ (ໃ�ບເ�ອ ໃຫ້ ເ ບິ່ ງ ຮູ ບ ຢູ່ ໜ້ າ ປົ ກ ຂອງວາລະສານກໍ ໄ ດ້ ) ທ�ງຫູ ທ�ງປາກ ທ�ງຕາ ແ�ະ ມືສອງຂາງ ບມີ ��ງໄ�ວາງເ�ີຍ. ສ�ຄ�ນທສຸດແ�ນຕອງສາ ມາດຄວບຄຸ ມ ອາລົ ມ ຕົ ນ ເອງໃຫ້ ໄ ດ້ ບໍ່ ວ່ າ ເຈົ້ າ ຈະເສັ ຍ ໃຈ ເສົ້ າ ໃຈມາແຕ່ ໃ ສ ແຕ່ ເ ມື່ ອ ຮອດເວລາອອກອາກາດແລ້ ວ ເຈົ້ າ ຕ້ ອ ງຮັ ກ

“ແ�ນອນວາຫາກຢາກເ�ັນ

ຈະໄ� ຮູ ຈ� ກ ກ� ບ ອາຊີ ບ ໂ�ສ� ກ ລາຍການວິ

ສາອາລ�ມທເ�ັນກາງໃ�ໄ� ບສະແ�ງອອກ

PJ ກໍຕອງມ�ກການເ�າ

ທະຍຸໄ�ດຂ ີ ນ.  ກອນຈ�ບ PJ ນຸນູ ຍ�ງເ�າໃ�ຟງ�

ຄືນຸນູນິ. (ນຸນູເ�າເ�ິງຕ�ນ

ຕມວາແ�ງໃ�ຄືກ�ລ�ງໃ� ຄວາມຜູກພ�ນ ແ�ະ ຄວາມປະທ�ບໃ�. ເ�ອງຈາກມີມິດລາຍການ

108ອາຊີ ບ : ເຫັ ນ ວ່ າ ນຸ ນູ່ ຈັ ດ ຫຼ າ ຍປະ ເ�ດລາຍການຢູແ�ວ ທ�ງເ�ງທ�ງຂາວ ສານ ແ�ະ ສາລະ ໃ�ອະນາຄ� ດ ຍ� ງ ມີລາຍການປະເ�ດໃ�ແ� ທຢາກຈ�ດ?

ເ�ງວາ) ຄ�ງໜງ PJ ຮຽງ ແ�ງຄນ 98.8 MHz ກໍເ�ີຍ

ທີ່ ຕິ ດ ຕາມຟັ ງ ຢູ່ ເ ປັ ນ ປະຈຳ ດັ່ ງ ນັ້ ນ ຫາກມື້

ໃ�ສາຍາວາ “ບາໄ�”

ໃ�ບສະບາຍມາຈ�ດລາຍການບໄ� ກໍຈະມີຂ

ພຸນລະ. ຄວາມຈິງແ�ວບ

ຄວາມສັ້ ນ ສົ່ ງ ເຂົ້ າ ມາຖາມຫາເປັ ນ ຈຳນວນ

ແ�ນວາເ�າເ�ງແ�ຕອງ

າຍໂ�ດ ືບາງຄ�ງກໍເ�ິງຂ�ນສ�ງຢາແ�ໄ�

PJ ນຸນູ: ເ�ອງຈາກວາເ�ັນຄ�ນມ�ກຄວາມທາ

ເ�າເ�ັນ.”

ເ�ິງຄວາມຮູສຶກສວນຕ�ວ.

ແ���ດມາໃ�ເ�ີຍກໍມີ.

ທາຍຢູແ�ວ ຫາກຈະລອງຄືຊິແ�ນລາຍການ

ຫາກທານໃ�ມີຄວາມສ�ນໃ�ໃ�ອາຊີບ

ກິ ລ າ ເພາະຍັ ງ ບໍ່ ເ ຄີ ຍ ໄດ້ ຈັ ດ ແບບຈິ ງ ຈັ ງ

ນກໍເ�ີນເ� ອາດຈະປະກອບເ�ັນອາຊີບເ�ີມ

ຈ�ກເ�ອ. ຮູວາມ�ນບງາຍແ�ນອນ ດ�ງນ�ນ ຖາ

ກໍໄ�ໃ�. ທາງ PJ ນຸນູ ເ�ນກໍວາ ຫາກມີໂ�

ຈະເ�ມແ�ໆກໍຕອງສຶກສາຫາຄວາມຮູເ�ມ

ກາດກໍ ພ້ ອ ມທີ່ ຈ ະຖ່ າ ຍທອດປະສົ ບ ການ

ເ�ີມໃ�ແ�ນໜາກອນຈງວາກ�ນ.

ແ�ະແ�ງປ�ນຄວາມຮູໃ�ກ�ບນອງໃ� ຜູສືບ ທອດຮຸນຕໄ�.

ຫວັ ງ ວ່ າ ຈາກການຕອບຄຳຖາມຂ້ າ ງ ຂອງໂ�ສ�ກມືອາຊີບ PJ ນຸນູ ທານຜູອານຄ�ງ


22

ການຄ້າ​//​Trading

www.108job.la

ປະກາດຮບສະໝ ກພະນ ກງານ ັ ັ ັ ້ ໄຟ, ຊຶ່ ງໄດຮ ້ ນມາດຕະຖານຄຸນນະພາບດາ້ ນ ບໍລສ ິ ັດ ປິ​ໂຕຣລຽ້ ມ ເທຣດດິງ້ ລາວ​ ຈາກ ໍ ັດ​ແມນບໍ ິ ັດນ ໍາເຂົ້າ ແລະ ຈາໜ ໍ າ່ ຍນາມ ໍ້ ັນເຊືອ ່ ລສ ້ ັບໃບຢັງຢື ການບໍລິຫານງານ ISO 9001, ລະບ ົບຈ ັດການດາ້ ນສິ່ ງແວດລອ ້ ມ & ດາ້ ນສຸຂະອະໄມ ISO 14001, ຄວາມປອດໄພ OHSAS 18001 ເພື່ ອ ເປັນການຕອບສະໜອງການຂະຫຍາຍຕ ົວຂອງທຸລະກິດ ຕອ ້ ງການ​ເພື່ ອ​ນຮວ ່ ມ​ງານ​ ລາຍ​ລະອຽດ​:

1.

ຜູຈ ້ ັດການບໍລິຫານລາ້ ງອ ັດສີດ / Car Care Manager

1 ຕ ໍາແໜງ ່

2.

ຜູຈ ້ ັດການບໍລິຫານຮາ້ ນຄາ້ ພລ ັສ / Plus Mart Manager

1 ຕ ໍາແໜງ ່

3.

ພະນ ັກງານກ ົດໝາຍ / Senior Legal Officer

1 ຕ ໍາແໜງ ່

4.

ຜູພ ັ ທະນາເວບໄຊ / Website Developer ້ ດ

1 ຕ ໍາແໜງ ່

5.

ຜູອ ້ ອກແບບກຣະຟິ ກ/Graphic Designer

1 ຕ ໍາແໜງ ່

6.

ການຕະຫລາດ / Marketing Officer

1 ຕ ໍາແໜງ ່

7.

ເລຂາປະທານບໍລິສ ັດ/ Personal Assistant

1 ຕ ໍາແໜງ ່

8.

ພະນ ັກງານຊວ ່ ຍວຽກບ ັນຊີ / Accounting Assistant(ຢູສ່ າຂາສະຫວ ັນນະເຂດ)

1 ຕ ໍາແໜງ ່

9.

ນາຍຊາ່ ງສອ ໍ ້ ັນສະຫວ ັນນະເຂດ) ້ ມບ ໍາລຸງ / Maintenance Technician(ຢູສ່ າງນາມ

1 ຕ ໍາແໜງ ່

້ ນ​ການ​ສຶກສາ,​ ໃບ​ຜາ່ ນ​ງານ, ​ໃບ​ຢງັ ​ຢືນ​ທ່ ີ ຢູ,່ ບ ັດປະຈາຕ ປະກອບ​ເອກະສານ: ​ຈ ົດໝາຍ​ສະໝກ 1 ​ໃບ. ັ ​ງານ, ໃບ​ຊວ ີ ະ​ປະຫວ ັດ, ​ໃບຢັງຢື ໍ ົວ ​ແລະ ຮູ​ບ 3x4 ຈານວນ ໍ

ລາຍລະອຽດຕາແໜ ງ ໍ ິ ັດ ປິໂຕຣລຽ້ ມ ເທຣດດິງ້ ລາວ ່ ງານທາ່ ນສາມາດສອບຖາມ ແລະ ປະກອບແບບຟອມສະໝ ັກງານໄດ ້ ທີ່ ຫອ ້ ງການບໍລສ ຈາກ ຸ ເຮືອງ, ເມືອງ ຈ ັນທະບູລ(ີ ໃກກ Tel: 020 55559040 & 020 56997471; ໍ ັດ ທີ່ ບາ້ ນ ສີບນ ້ ັບບອ ່ ນອອກຫວຍກິລາເກົ່ າ); Email: boungnuen.ds@petrotradelaos.com & siamphay.sslv@petrotradelaos.com. ປິດຮ ັບ 31 Mar 2012

San Jiang

Coming Soon!

Hotel Apartment

Ban Dongpasack Vientiane Lao PDR Tel: 021 520555 Mobile: 020 56908066 www.laowosj.com Email: dingqingbiao1974@163.com


23

ການຄ້າ​//​Trading

21 - 31 ມີນາ 2012

ຮັບສະໝັກດ່ວນ ບໍລິສ�ດ ເ�ພີ ຈ�ກ�ດ ດ�ເ�ີນທຸລະກິດນ�ເ�າ ແ�ະ ເ�ັນຕ�ວແ�ນຈ�ໜາຍສິນຄາອຸປະໂ�ກ - ບໍລິໂ�ກ ມາາຍກວາ 15 ປີ ປ�ດຈຸບ�ນບໍລິສ�ດ ຕອງການບຸກຄະລາກອນ ທມີຄວາມຮູ ຄວາມສາມາດ, ເ�ອຮອງຮ�ບການຂະ�າຍຕ�ວດານທຸລະກິດຂອງບໍລິສ�ດ ໃ�ຕ�ແ�ງດ�ງລຸມນ:

ຕ�ແ�ງ

• Supervisor ພະແ�ກຂາຍ ກຸມສິນຄາ Automotive • Supervisor ດານ ໄ�ທີ • Supervisor ພະແ�ກຊ�ບພະຍາກອນມະນຸດ

ຄຸນສ�ມບ�ດ

ເ�ດ: ອາຍຸ: ການສຶກສາ: ຄວາມສາມາດ: ປະສ�ບການ:

4 ຕ�ແ�ງ 1 ຕ�ແ�ງ 1 ຕ�ແ�ງ

ຊາຍ/ຍິງ ລະ�າງ 22 - 35 ປີ ລະດ�ບປະລິນຍາຕີຂນໄ�.  ເ�າ,ຂຽນ,ອານພາສາອ�ງກິດອອກ ແ�ະ ສາມາດໃ� ຄອມພິວເ�ີໄ�ດີ ຢາງນອຍ 1 ປີ ສາມາດເ�ິນທາງໄ�ເ�ັດວຽກຕາງແ�ວງໄ� HR Supervisor ມີຄວາມຮູດານການຈ�ດສ�ມະນາ ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ

ຕ�ແ�ງ • • •

ພະນ�ກງານຂາຍ ພະນ�ກງານສາງ , ສ�ງສິນຄາ ແ�ະ ຈ�ດໂ�ສິນຄາ ພະນ�ກງານຂ�ບລ�ດ

ຄຸນສ�ມບ�ດ

ເ�ດ: ອາຍຸ: ການສຶກສາ:

ຄວາມສາມາດ:

າຍຕ�ແ�ງ າຍຕ�ແ�ງ າຍຕ�ແ�ງ

ຊາຍ/ຍິງ ລະ�າງ 18 - 30 ປີ - ມ�ດທະຍ�ມສຶກສາຂນໄ� ສ��ບພະນ�ກງານສາງ, ສ�ງສິນຄາ ແ�ະ ຂ�ບລ�ດ - ຊ�ນກາງຂນໄ� ສ��ບພະນ�ກງານຂາຍ - ມີຄວາມສາມາດດານການຄິດໄ�ເ�ກ - ໃ�ຂ�ບຂປະເ�ດ ABC ສ��ບພະນ�ກງານຂ�ບລ�ດ - ມີຄວາມຊສ�ດ ດຸ��ນ ຮ�ບຜິດຊອບ ອ�ດທ�ນ

ສ�ນໃ�ສະໝ�ກດວຍຕ�ນເ�ງໄ�ທ: ສ�ນ�ກງານໃ�ຢສີຫອມ: 013 ຖະໜ�ນ ສຸພານຸວ�ງ, ບານວ�ດຈ�ນ, ເ�ືອງຈ�ນທະບູລີ, ນະຄອນວງວຽວຈ�ນ, P.O Box 256 ໂ�ລະສ�ບ: 021 21239, 021 240892-3 ແ�ັກ: 021 217586 E-mail: goong@kplaocompany.com ສ�ນ�ກງານ ແ�ະ ສາງສິນຄາ �ກ 7:

ບານນາແ�, ເ�ືອງສີໂ�ດຕະບອງ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ.ໂ�ລະສ�ບ: 021 254655, 254656 ແ�ັກ 021 254593 E-mail: goong@kplaocompany.com

* ໄ�ຮ�ບເ�ິນເ�ືອນສູງ, ສະ��ດດິການດີ, ມີທຶນການສຶກສາ, ອ�ບຮ�ມ ສ�ມະນາທ�ງໃ� ແ�ະ ຕາງປະເ�ດ, ເ�ຍຂະ��ນ, ປະກ�ນສ�ງຄ�ມ, ພ�ກປະຈ�ປີ ແ�ະ ປະເ�ນີ***

Job Tittle Division/Department Positions Location Responsibilities

Qualification

Benefit

Bridgestone Sales Representative Supervisor (BS Family / Shop & Fleet) Sales Division, Automotive part Department 4 Vientiane Selling Bridgestone Tire to the Tire shops as well as fleets customers. Provide marketing information for both supplier and customer. Communicate all Tire shop / Fleet customer requirements to all related internal department. Analyze problem or current work for development purpose. Male, age 22-27 years old. Bachelor’s Degree in Marketing, Business Administration or related fields, Good command of English and computer skills. Experience in Sales and/or marketing would be advantage. Willingness and able to travel domestically with driving license. Knowledge or interest in automotive business is preferable. Open mind to learn more and quickly adapt to environment change. A generous remuneration and benefit package is offered. Domestic & Oversea Trainings. Interested applicants should send their CV to the address below by February 2012 KP COMPANY LIMITED 013 Souphanouvong Avenue, Watchan Village, ChanthaboulyDistrict, Vientiane Capital, P.O Box: 256 Tel: 021 21239, 021 240892-3 Fax: 021 217586 E-mail: goong@kplaocompany.com

Authorized Distributor for


24

ການຄ້າ​//​Trading

www.108job.la

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ດວນ

ບໍລິສ�ດ ລາວມິດຊູບິຊິ ເ�ຟວດິວຕ ອີເ�ັກທຣິກ ຈ�ກ�ດ ຕອງການພະນ�ກງານ 2 ຕ�ແ�ງ ດ�ງລຸມນ : 1 : ພະນ�ກງານຂາຍ 1 ຕ�ແ�ງ - ເ�ອນໄ�ຜູສະໝ�  ກ ແ�ນ 1 . ບຈ�ກ�ດເ�ດຍິງ ື ຊາຍ ອາຍຸ 25 ປີຂນໄ� 2 . ລະດ�ບການສຶກສາຈ�ບຊ�ນສູງຂນໄ� ສາຂາບໍລິຫານທຸລະກິດ ື ສາຂາທກຽວຂອງ 3 . ຮູນ�ໃ�ຄອມພິດເ�ີ Ms Excel , Ms Word ລະດ�ບດີ ຮູນ�ໃ� E-mail 5 . ຮູແ�ນວຽກປະກອບເ�ກະສານພາຍໃ�ຫອງການ 6 . ມີປະສ�ບການເ�ັດວຽກມາກອນຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ 7 . ມີຄວາມຊສ�ດ , ອ�ດທ�ນ , ມະນຸດສ�ພ�ນດີ ແ�ະຫາວຫ�ນໃ�ການເ�ັດ ວຽກ 2 . ພະນ�ກງານຊາງໄ�ຟາ 1 ຕ�ແ�ງ - ເ�ອນໄ�ຜູສະໝ�  ກ ແ�ນ 1 . ເ�ດຊາຍ ອາຍຸ 20 ຫາ 30 ປີ 2 . ລະດ�ບການສຶກສາຈ�ບຊ�ນສູງ ສາຂາທກຽວຂອງ 3 . ມີປະສ�ບການເ�ັດວຽກ 2 ປີ ຂນໄ�ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ 4 . ມີຄວາມຊສ�ດ , ອ�ດທ�ນ ແ�ະ ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ. ຫາວຫ�ນໃ�ການ ເ�ັດວຽກ ສ�ນໃ�ກະລຸນາປະກອບເ�ກກະສານໄ�ທ : ບໍລິສ�ດ ລາວມິດຊ�ບິຊິ ເ�ຟວດິວຕ ອີເ�ັກທຣິກ ຈ�ກ�ດ ຖະໜ�ນທ�ງຂ�ນຄ� ເ�ືອງຈ�ນທະບູລີ , ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ ໂ� : 020 9999 9011 , 020 9999 8581 ,021 263580 E-mail : vira@laomitsuelectric.com , info@laomitsuelectric.com ບໍລິສ�ດ ພີ ແ�ນ ພີ ອິນເ�ີເ�ັດດງ ຈ�ກ�ດ. P & P INTERTRADING CO.,LTD. ຊງເ�ັນຕ�ວແ�ນຈ�ໜາຍເ�ອງໃ�ໄ�ຟາຍຫ ໃ� ສ ປ ປ.ລາວ ຕອງການຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ດ�ງນ: 1. ຝາຍຂາຍເ�ອງໃ�ໄ�ຟາ SAMSUNG 2 ຕ�ແ�ງ - ວຸດທິການສຶກສາ ຈ�ບຊ�ນສູງ - ປະລິນຍາຕີ - ມີເ�ິນເ�ືອນປະຈ� + ຄານ�ມ�ນ + Commission - ຖາມີປະສ�ບການໃ�ການຕະາດຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ - ມີພາຫະນະເ�ັນຂອງຕ�ນເ�ງ 2. ບ�ນຊີສາງສິນຄາ ( Stock) 1 ຕ�ແ�ງ - ວຸດທິການສຶກສາ ຈ�ບຊ�ນສູງ - ປະລິນຍາຕີ - ໃ�ໂ�ຼແ�ຼມ ໃ�ຄອມພິວເ�ີໄ� - ສຸຂະພາບແ�ງແ�ງ 3. ຜູຊວຍບ�ນຊີສາງສິນຄາ ( Stock) 3 ຕ�ແ�ງ - ວຸດທິການສຶກສາ ຈ�ບຊ�ນສູງ - ປະລິນຍາຕີ - ໃ�ໂ�ຼແ�ຼມ ໃ�ຄອມພິວເ�ີໄ� - ສຸຂະພາບແ�ງແ�ງ 4. ພະນ�ກງານພ�ວພ�ນຕາງປະເ�ດ 1 ຕ�ແ�ງ - ວຸດທິການສຶກສາ ຈ�ບຊ�ນສູງ - ປະລິນຍາຕີ - ສາມາດ ນ�ໃ�ພາສາອ�ງກິດໄ�ດີ ທ�ງເ�າ, ອານ ແ�ະ ຂຽນ. 5. ແ�ບານສ�ນ�ກງານ 1 ຕ�ແ�ງ 6. ພະນ�ກງານຂ�ບລ�ດສ�ງເ�ອງ າຍຕ�ແ�ງ 7. ກ�ມະກອນຍ�ກເ�ອງ(ອານ,ຂຽນ ພາສາລາວໄ�) າຍຕ�ແ�ງ ທານໃ�ສ�ນໃ�ສາມາດປະກອບເ�ກະສານໃ�ສະໝ�ກຍນໄ�ທ: ບໍລິສ�ດ ພີ ແ�ນ ພີ ອິນເ�ີເ�ັດດງ ຈ�ກ�ດ. ຕ�ງຢູເ�ກທີ  151ຖະໜ�ນໄ�ສອນ ພ�ມວິຫານ, ບານ ໂ�ນສະອາດ, ເ�ືອງ ໄ�ເ�ດຖາ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ ສ�ນໃ�ສອບຖາມໂ�: 021 450 443 / 451 434; ເ�ລາ 9:00-17:00 (ຈ�ນ-ເ�ົາ)

(021)2


21 - 31 ມີນາ 2012

25

ສຳຫຼ​ວດຕະຫຼ​າດ​//​Market Research

Job Vacancy - Marketing Research Assistant

Job Vacancy -Project Manager 2 position

Indochina Research Ltd (IRL) is a market and social research company with 10 years experience of providing innovative research - solutions to multi national companies and donor organizations in the dynamic and evolving markets of Indochina (Vietnam, Cambodia, Laos)

Indochina Research Ltd (IRL) is a market and social research company with 10 years experience of providing innovative research - solutions to multi national companies and donor organizations in the dynamic and evolving markets of Indochina (Vietnam, Cambodia, Laos)

Duties: Managing, coordinating and supervising allocated research projects Coordinate with client on the project implement and progress Prepare project schedules, costing and budgets planning Manage appropriate FW/QC documents and ensure that all reporting is completed Supervise Field/QC Supervisors and ensure all QC procedures are carried out Maintain records / file for each project that is to be filed Work closely with the project staff to ensure all research projects is achieved as schedules are met

Duties: Provide typing, translation and secretarial service to research managers Assist research manager to complete research task including data collection Arrange and manage related documents for the projects as required by research manager Participate in some phases of research including development of the tools, implementation and analysis Qualifications & Skills: Bachelor Degree in research and marketing related fields or experience in working in marketing Willing to learn about market research and be researcher in future Good level spoken and written English, proven communication skills Good MS Office skills (Word, Excel, PowerPoint, Outlook Email etc.) Knowledge of data processing, data analysis and statistic will be an advantage Being a Fast learner and Hard worker, high level of honesty and Integrity is essential

Qualifications & Skills: Q Bachelor Degree in research and social science related fields At least 3 years working experience in research, Social or business development Experience in Qualitative Research Project will be an advantage Knowledge of data processing, data analysis and statistic will be an advantage Group dynamics, time management, project management and negotiation skills Good people management skills Good level spoken and written English, proven communication skills Excellent MS Office skills (Word, Excel, PowerPoint, Outlook Email etc.) Being a Fast learner and Hard worker, high level of honesty and Integrity is essential

IRL provides competitive salary and benefits, and working environment of a family. We invite you to join us.

IRL provides competitive salary and benefits, and working environment of a family. We invite you to join us.

Closing date for application is 31 March 2012

Closing date for application is 31 March 2012

For Full Job Description and further information please contact IRL office. IRL Building, 282/17 Ban Phontong-savath, Chanthabury Dist., Vientiane Capital. TEL: (856) 21 562 881-4 ext. 107 FAX: (856) 21 562 880 Email: lattana@indochinaresearch.com

For Full Job Description and further information please contact IRL office. IRL Building, 282/17 Ban Phontong-savath, Chanthabury Dist., Vientiane Capital. TEL: (856) 21 562 881-4 ext. 107 FAX: (856) 21 562 880 Email: lattana@indochinaresearch.com

ບໍລິສ�ດອິນໂ�ຊາຍນາລີເ�ີດ (ລາວ) ຈ�ກ�ດ ເ�ັນບໍລິສ�ດວິໄ�ການຕະ�າດ ແ�ະ ສ�ງຄ�ມລະດ�ບແ�ວ�າ ແ�ະ ມີປະສ�ບການາຍກວາ 10 ປີ ໃ� ສປປ ລາວ.

ບໍລິສ�ດຂອງພວກເ�ົາກ�ລ�ງຊອກຫາສະມາຊິກໃ�ທເ�ັນຄ�ນ�ຸມ, ຮຽນຮູໄ�, ມ�ກການຮຽນຮູແ�ະພ�ດທະນາຕ�ນເ�ງ.

ບໍລິສ�ດຂອງພວກເ�ົາກ�ລ�ງຊອກຫາສະມາຊິກໃ�ທເ�ັນຄ�ນ�ຸມ, ຮຽນຮູໄ�, ມ�ກການຮຽນຮູແ�ະພ�ດທະນາຕ�ນເ�ງ.

ຕ�ແ�ງ: ນ�ກສ�ພາດ

ຕ�ແ�ງ: ຜູຊວຍນ�ກວິເ�າະຂມູນ

ຄຸນນະວຸດ ແ�ະ ຄວາມສາມາດ: • • • • • • •

ບໍລິສ�ດອິນໂ�ຊາຍນາລີເ�ີດ (ລາວ) ຈ�ກ�ດ ເ�ັນບໍລິສ�ດວິໄ�ການຕະ�າດ ແ�ະ ສ�ງຄ�ມລະດ�ບແ�ວ�າ ແ�ະ ມີປະສ�ບການາຍກວາ 10 ປີ ໃ� ສປປ ລາວ.

ຈ�ບຊ�ນກາງ ສູງ ື ປະລິນຍາຕີ ໃ�ການສສານ ື ສາຂາທກຽວຂອງ ຮຽນຮູໄ�, ມ�ກທຈະຮຽນຮູ ແ�ະ ມ�ກທຈະພ�ດທະນາຕ�ນເ�ງ ມ�ກ ແ�ະ ຮ�ກທຈະເ�ັດນ�ພວກເ�ົາໃ�ໄ�ຍະຍາວ ມີຄວາມກະຕືລືລນ � ມີຄວາມສ�ດຊ ຖາສສານພາສາອ�ງກິດໄ�ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ ສາມາດນ�ໃ�ຄອມພິວເ�ີໄ�

ບໍລິສ�ດພວກເ�ົາສະ�ອງເ�ິນເ�ືອນ ແ�ະ ສະ��ດດີການດີ ແ�ະ ເ�ັດວຽກໃ�ບ�ນຍາກາດແ�ບຄອບຄ�ວ. ຂໍເ�ີນທານເ�າມາຮວມງານກ�ບພວກເ�ົາ.

ປິດຮ�ບສະ��ກວ�ນທີ: 31/3/2012 ບານ ໂ�ນຕອງສະ�າດ, ເ�ືອງຈ�ນທະບູລີ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ, ສປປ ລາວ.

TEL: (856) 21 562 8814 FAX: (856) 21 562 880 Email: lattana@indochinaresearch.com www.indochinaresearch.com

ຄຸນນະວຸດ ແ�ະ ຄວາມສາມາດ:

• • • • • • • •

ຮູແ�ະເ�ີຍນ�ໃ� ໂ�ຼແ�ຼມ SPSS ໃ�ລະດ�ບພໍໃ�ຂນໄ�  (ສ�ຄ�ນ) ຮຽນຮູໄ�, ມ�ກທຈະຮຽນຮູ ແ�ະ ມ�ກທຈະພ�ດທະນາຕ�ນເ�ງ ມ�ກ ແ�ະ ຮ�ກທຈະເ�ັດນ�ພວກເ�ົາໃ�ໄ�ຍະຍາວ ມີຄວາມກະຕືລືລນ � ມີຄວາມສ�ດຊ ຖາສສານພາສາອ�ງກິດໄ�ຈະເ�ັນຂດີ ຖາມີຄວາມສາມາດດານ MS Access ຈະພິຈາລະນາພິເ�ດ ບານໂ�ນຕອງສະ�າດ, ເ�ືອງຈ�ນທະບູລີ, ນະຄອນ�ວງວຽງຈ�ນ, ສປປ ລາວ. ບໍລິສ�ດພວກເ�ົາສະ�ອງເ�ິນເ�ືອນ ແ�ະ ສະ��ດດີການດີ ແ�ະ ເ�ັດວຽກໃ�ບ�ນຍາກາດແ�ບຄອບຄ�ວ. ຂໍເ�ີນທານເ�າມາຮວມງານກ�ບພວກເ�ົາ.

ປິດຮ�ບສະ��ກວ�ນທີ: 31/3/2012

ບານ ໂ�ນຕອງສະ�າດ, ເ�ືອງຈ�ນທະບູລີ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ, ສປປ ລາວ.

TEL: (856) 21 562 8814 FAX: (856) 21 562 880 Email: lattana@indochinaresearch.com www.indochinaresearch.com


26

ຝາກປະຫວັດ // Post CV

www.108job.la

Q1. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄວນຝາກປະຫວັດໄວ້ກັບ ວາລະສານ 108ອາຊີບ. Q2. ມີຂໍ້ມູນປະຫວັດຢູ່ໃນ 108job.la ແລ້ວໄດ້ຫຍັງ. A1. ທາງທີມງານ 108ອາຊີບຈະຕີຂໍ້ມູນປະຫວັດຂອງທ່ານເຂົ້າໃນເວັບໄຊທ໌ 108job.la ແທນທ່ານ. A2. ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ຮັບຂ່າວສານກ່ຽວກັບຕຳແຫນ່ງວ່າງໂດຍກົງ ແລ້ວຍັງເພີ່ມໂອກາດ ໃຫ້ບໍລິສັດ ຫລື ອົງກອນ ຜູ່ວ່າຈ້າງ ໃນການຄົ້ນພົບທ່ານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວຍິ່ງຂຶ້ນ. ທ່ານ ບໍ່ໄດ້ລົງທຶນຫຍັງຫມົດ ຝາກຟຣີ! ຫາກສົນໃຈ ຢ່າລໍຊ້າ ເຊີນຕື່ມຂໍ້ມູນໃນຮ່າງນີ້ ຕັດອອກຈາກວາລະສານ ແລ້ວສົ່ງເຖິງວາລະສານ 108ອາຊີບ ຕາມທີ່ຢູ່ໃນຫນ້າ ບ.ກ ຫລື ໂທຖາມໄດ້ທີ່ເບີ 021 254349

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ຊື່/ນາມສະກຸນ (ທ້າວ/ນາງ):.................................................................................................. Name/Surname (Mr/Miss/Mrs):..................................................................................... ວັນເດືອນປີເກີດ:........................, ສະຖານະ:

๑ໂສດ

๓ສົມລົດ, ສັນຊາດ:............................

ສາດສະຫນາ:........................., ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ ບ້ານ:..............................,ເຮືອນເລກທີ:................ ຫນ່ວຍ:..................ເມືອງ:............................................ແຂວງ:............................................

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

ວຸດທິການສຶກສາ

ຕຳແຫນ່ງວຽກ

ເບີຕິດຕໍ່...................................................., Email:............................................................ ຕຳແຫນ່ງວຽກທີ່ສົນໃຈສະຫມັກ

2:..................................................ເງິນເດືອນຕ້ອງການ:......................................... ກີບ 3:..................................................ເງິນເດືອນຕ້ອງການ:......................................... ກີບ

ວຸດທິການສຶກສາແຕ່ລະໄລຍະ

ສະຖາບັນການສຶກສາ

ຜ່ານມາເຄີຍເຮັດວຽກຢູ

ໄລຍະເວລາເຮັດວຽກ

ບໍລິສັດ/ອົງກອນໃດມາກ່ອນ

ພາສາ

ຄວາມສາມາດພິເສດ

1:..................................................ເງິນເດືອນຕ້ອງການ:......................................... ກີບ

ແຕ່ປີ

ຫາປີ

ເວົ້າ ຂຽນ ອ່ານ ພິມ

ສາຂາວິຊາ

ເປັນເວລາຈັກປີ

Microsoft Offce

ພາສາອັງກິດ

Word

ພາສາຈີນ

Excel Power Point

ພາສາຍີ່ປຸນ

Outlook

ພາສາ...

ຫມາຍເຫດ:

A = ດີຫລາຍ

Access Point B = ດີ C = ພໍໃຊ້

Publisher Project

ປີຈົບການສຶກສາ

ເງິນເດືອນໆສຸດທ້າຍ

ຕຳແຫນ່ງ

Other Software

ຄະແນນສະເລ່ຍ

(ຄິດໄລ່ເປັນເງິນກີບ)

ຄວາມສາມາດພິເສດອື່ນໆ ໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່

ມີ

ບໍ່ມີ

ໃບຂັບຂີ່ລົດຈັກ

ມີ

ບໍ່ມີ

ອື່ນໆ.................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ...........................................


27

ໄອຊີທີ // ICT

21 - 31 ມີນາ 2012

Current Vacancy

You Dream, You Plan, with ZTE, You Achieve

 About the Company Company Profile(website:http://www.zte.com.cn) ZTE Corporation is a leading global provider of telecommunications equipment and network total solutions. ZTE now has about 100000 employees and more than 140 representative offices around the world.The business in Laos now is currently growing up. Therefore, seeking for the high motivated and professional candidates to join us as following positions:

1. Administration Manager: 1 post

Responsibilities: • This position functions as administration and facility manager for ZTE Laos branch office. • Set up and manage new office amenities and facility. • Take charge of office sercurity and Health & Safety. • Organize reception for visitors(Arrange logistics, contacts and welcome sign where needed). • Assist in travel related affairs. • Manage external relationship and communications and act as first contact point in regards to government affairs. • Manage receptionist and cleaning lady. Qualification: • Bachelor degree is preferred. • At Least 2 years experience in the related field. • Good communication skills, team cooperation, self-learning ability, professional dedication. • This job requires a proactive attitude and good inter-personal skills. In addition, the candidate is expected to have a strong task driven mindset and is responsive to requests that are related to the job scope. • Proficiency Chinese(Mandarin), can communicate in English will be an advantage.

2. Senior Sale Manager: 1 post

Responsibilities: • Identify market potential and qualifying accounts • Collect and analyze market information; plan, organize and implement projects • Plan and achieve sales target, account penetration, customer satisfaction and retention • Analyze project proposals • Maintain good rapport with customers and keep abreast of market development • Collect and update relevant Mobile phone product information and survey based on market, benchmarking, technical and customer input to support Mobile phone product sales. • Define and drive marketing strategies with sales teams • Help to manage the creation of marketing communication, product training, and other product launch materials • Actively seeks out new business opportunities Qualifications: • Completed Bachelor or Master Degree in telecommunications, electronics or computer sciences. • At least 3 years Marketing/Sales experience, has Telecommunication market experience is preferable. • Good team work, Communication and Presentation skills, Sense of responsibility, Ability to undertake stress, Agile to work under emergency situation and solve problems, Strong customer PR, leadership and negotiation skills • Excellent communication, presentation, negotiation and leadership skills • Action oriented, results driven, aggressive and persistent • Proficient in English, Chinese is preferable. We provide fair selection process. We offer benefits such as annual incentive, 13-month salary.We offer you very attractive income and challenging position. Hope you can realize your dream with us together. Please submit your resume (or copy of work if have ) before March 30th,2012. Only short listed candidates will be called for interview Tel: 98259382 Email: fan.lei4@zte.com.cn Address: Simuong Commercial Centre, 4th floor, Fangum Road. Website: http://www.zte.com.cn

Datacom Co. Ltd. Was established in 1997 from five staff members, now the companies employs more than 50 full-time staffs. As a Leader in Enterprise IT services and products in Lao PDR, Datacom is celebrating its 15th year Anniversary with constantly rising and fast growing businesses. As Authorised distributor for DELL Inc. for 15 years (PCs, Notebooks, Servers, Storage and Solution) for Lao Market, as well as other global brand such APC (American Power Conversion now under Schneider electrics), Emerson, Toshiba (Notebook), Level 1 and others, we are inviting new interested, challenge loving personnel to join our family in the following position.

IT Solution Pre Sale Consultant i.

Responsibilities include but not limited:

• Selling leading edge IT Solutions across a wide range of industries including Government, Education, Health, Finance and etc. • Give formal presentations to current or future prospect customers on solution issues • Provide technical leadership for the planning and vision for the customer’s technology directions • Maintain knowledge, skills and market awareness in a specialty area • Understand the customer’s business; technical issues, requirements and strategy • Work in partnership with Datacom’s Global Brand partners. • Lead the planning and design of customer-specific solutions • Develop appropriate technical and business managerial level contacts • Visiting regular and prospective client businesses to establish and act on selling opportunities • Promote new solutions, goods and services to existing and prospective clients • Assessing customers’ needs and explaining the goods and services which meet their needs • Reporting to sales management team

ii. Ideal candidates:

• Education background in IT or related area • A minimum of 1-2 years IT Sales Experience (a Candidate with more years of experience will be of advantage) • Experience in handling the full sales cycle is essential • Excellent communication and presentation skills • Excellent problem solving skills, with an emphasis on innovative and creative solutions • Excellent sales qualification skills with proven ability to negotiate and close win/win solutions for all parties • Self-motivation and drive with a strong sense of teamwork. • Excellent organisational and time management skills

iii. Reporting to:

• Top Management team. Interest applicants are requested to submit your recent resume with cover letter expressing your suitability for the position. Successful candidate will receive a special contract agreement with multiple benefits and income.

DATACOM Co., Ltd

2nd Floor., Sihom Commerce Center Building, Souphanouvong Road, Sihom, Chanthabuly District Vientiane Capital, Lao P.D.R Tel: +856 21 250850-1 Fax: +856 21 219117 Email: hr@datacom.com or info@datacomlao.com Equal Opportunity Statement DATACOM is determined to be an equal opportunity employer and seek to employ employee from different sections. The aim of this statement is to make sure that no staff-member or job applicant will be treated less fairly than other person on the grounds of ethnic origin, disability, race, nationality, age, gender, marital status or other grounds that are unjustifiable.


28

ຂະແຫນງອື່ນໆ // Other Sectors

www.108job.la ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ບໍລິສ�ດ ໄ�ລອນ ລາວ ຈ�ກ�ດ Tailon Lao CO.,LTD

Vacancy Announcement Oji Lao Plantation Forest Company Limited (LPFL), founded 10 Feb 1999, is a Joint Venture Company between Government of Lao with 15 % of Shareholdings and 15 Companies from Japan leading by Oji Paper Co., Ltd with 85 % of Shareholdings. LPFL is granted to develop 50,000 hectares of tree plantations on concession areas in Bolikhamxay and Khammouan Provinces in a period of 50 years. LPFL has a Headquarter in Vientiane Capital City, situated at Ban Saphathong Kang, Sisattanak District, and other two Operation Regional Offices in Pakxan, Bolikhamxay Province and in Songhong, Khammouan Province. A full-time vacancy has arisen for a Lao National to join our hard working team, as following positions: IT Consultant x1 (Based in Vientiane) Duties and Responsibilities: To support developing in internal management system Qualifications: - Graduate in Computer Engineering or related field. - Knowledge of Hardware and Software certainly. - High Experienced in system development is advantage. - Excellent written and spoken English Term of contract: 6-monts, can be extendable Working time: Full or part time depend on condition Senior Accountant Officer x1 (Based in Vientiane, sometimes require to travel to Site office) Duties & Qualifications: • compile and analyze financial information to prepare financial statements including monthly and annual accounts • ensure financial records are maintained in compliance with accepted policies and procedures • ensure all financial reporting deadlines are met • prepare financial management reports • ensure accurate and timely monthly, monthly and year end close • establish and monitor the implementation and maintenance of accounting control procedures • resolve accounting discrepancies and irregularities • continuous management and support of budget and forecast activities • monitor and support taxation issues • develop and maintain financial data bases • financial audit preparation and coordinate the audit process • ensure accurate and appropriate recording and analysis of revenues and expenses • analyze financial information to recommend or develop efficient use of resources and procedures, provide strategic recommendations and maintain solutions to business and financial problems • Excellent written and spoken English Education and Experience • accounting degree or equivalent • knowledge of accepted accounting practices and principles • knowledge of economic principles • knowledge of auditing practices and principles • knowledge of applicable laws, codes and regulations • knowledge and experience of related computer applications • minimum of 3 years experience in the management of financial systems and budgets, financial reporting, financial data analysis, auditing, taxation and providing financial advice An attractive salary will be offered to successful candidate. Suitably qualified applicants are encouraged to apply, please send your CV attached recent photo and a covering letter to: Oji Lao Plantation Forest Co., Ltd Attention: Ms Niphavanh KEOVILAY, Saphanthong Kang, Sisattanak District, Vientiane PO BOX 8832 Tel: 021-353511-3; Fax: 021-452260, Email: niphavanh@lpfl.la. Closing date for applications is 31th March. We regret that only candidates selected for interview will be contacted. Applicants’ CVs will not be returned.

ຮານ W & W Computer ຕອງການພະນ�ກງານດ�ງນ: 1. ພະນ�ກງານຂາຍ 2 ຕ�ແ�ງ - ມີຄວາມຮູທາງດານ IT - ຖາບມີປະສ�ບການທາງຮານຈະສອນໃ� 2. ພະນ�ກງານ Admin 1 ຕ�ແ�ງ - ເ�ັດວຽກເ�ັນຜູຊ  ວຍຫອງການ, ສາມາດເ�ັດອິນວອຍ ແ�ະ ໃ�ສະເ�ີລາຄາຕາງໆໄ�. - ຮູນ�ໃ�ຄອມພິວເ�ີໄ�ດີ. ສ�ນໃ�ສາມາດຕິດຕສອບຖາມໄ�ທີ ຮ�ານ W & W Computer ບານ ຫ�ດສະດີ ຖະໜ�ນ ສາຍລ�ມ (ສາມແ�ກລາວໂ�ລະຄ�ມ) ເ�ີໂ�ຕິດຕ 021260500, 020 22004000

ດ�ເ�ີນທຸລະກິດດານ:ຕ�ດ�ິບເ�ອຜາເ�ອສ�ງອອກຕາງປະເ�ດ. ຈະໄ�ເ�ີດດ�ເ�ີນທຸລະກິດ ຢາງເ�ັນທາງການໃ�ກາງເ�ືອນ ເ�ສາ(04) ປີ 2012. ປະຈຸບ�ນ ພວກເ�ົາຕອງການເ�ອນ ຮວມງານຈ�ນວນາຍຕ�ແ�ງດ�ງນ: 1. ຫ�ວໜາຝາຍການເ�ິນ-ບ�ນຊີ 1 ຕ�ແ�ງ - ມີຄວາມຮູດານສວຍສາອາກອນ, ສະບປິດບ�ນຊີ 2. ຫ�ວໜາຫອງການ 1 ຕ�ແ�ງ - ມີຄວາມຮູເ�າໃ� ລະບຽບກ�ດໝາຍແ�ງງານຂອງ ສປປລາວເ�ັນຢາງດີ. - ມີຄວາມເ�ັນຜູນ� ແ�ະ ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ 3. ພະນ�ກງານຫອງການ 1 ຕ�ແ�ງ 4. ຫ�ວໜາຝາຍຜະລິດ 1 ຕ�ແ�ງ 5. ນາຍຊາງຈ�ກ�ິບ 1 ຕ�ແ�ງ 6. ຫ�ວໜາສາຍການຜະລິດ 2 ຕ�ແ�ງ 7. ຫ�ວໜາອອກແ�ບ-ຕ�ດ 1 ຕ�ແ�ງ 8. ພະນ�ກງານສາງ 1 ຕ�ແ�ງ - ທຸກໆຕ�ແ�ງຕອງມີປະສ�ບການຢາງໜອຍ 03ປີ - ສາມາດນ�ໃ�ຄອມພິວເ�ີ Excel,Word,Internet 9. ພະນ�ກງານຕ�ດ�ິບ 60 ຕ�ແ�ງ - ສ�ລ�ບຜູຢູຫາງໄ�ືຕາງແ�ວງ, ບໍລິສ�ດມີຫໍພ�ກໃ�ຢູ ແ�ະ ຈະຊວຍຄາເ�ີນທາງຈາກສະຖານີ ຂ�ນສ�ງຂອງແ�ວງ - ຮອດຫໍພ�ກຂອງບໍລິສ�ດ - ເ�ກະສານປະກອບ: ຊີວະປະ��ດ�, ສ�ເ�ົາໃ�ປະກາດຈ�ບການສຶກສາ,ສ�ເ�ົາບ�ດປະ ຈ�ຕ�ວ,ໃ�ຢ�ງຢືນທຢູແ�ະໃ�ແ�ງໂ�ດ(ບກາຍ03ເ�ືອນ),ຮູບ 3X4 (2ແ�ນ) - ເ�ີດຮ�ບສະໝ�ກແ�ວ�ນນເ�ັນຕ�ນໄ� ເ�ິງຕ�ນເ�ືອນເ�ສາ(04), ປີ 2012 ຕອນເ�າ 9:00 ຫາ 12:00 ຕອນແ�ງ 13:30 ຫາ 16:30 ສ�ນໃ�ຕິດຕ: ບໍລິສ�ດ ໄ�ລອນ ລາວ ຈ�ກ�ດ (Tailon Lao CO.,LTD) ກມ 14, ບານນາໄ�, ເ�ືອງຫາດຊາຍຟອງ, ກ�ແ�ງນະຄອນວຽງຈ�ນ ໂ�ລະສ�ບ: 020-97335529, 020-28271111 E-mail : phouttha@hotmail.com, phetbaysy@gmail.com

ຮ�ບສະໜ�ກພະນ�ກງານ

ສ�ລ�ບບໍລິສ�ດທອງທຽວນ�ຂອງ (ຈະເ�ີດໃ�ຢເ�ື ູ ອງສີໂ�ດຕະບອງ) 1.

ຫ�ວໜາບໍລິສ�ດ/ຜູຈ�  ດການ 1 ຕ�ແ�ງ, ອາຍຸ 28 ປີຂນໄ�, ຮູຂນວາງແ�ນ ການ-ຮູບໍລິຫານ-ຄຸມຄອງ-ນ�ພາດີເ�ງແ�.

2.

ພະນ�ກງານບ�ນຊີ/ການເ�ິນ 1 ຕ�ແ�ງ, ອາຍຸ 27 ປີຂນໄ�

3.

ພະນ�ກງານຫອງການ ແ�ະ ເ�ຂາ 2 ຕ�ແ�ງ, ອາຍຸ 24 ປີຂນໄ�

4.

ທ�ງໝ�ດແ�ນຈ�ບປະລິນຍາຕີຂນໄ�, ເ�າຂຽນພາສາອ�ງກິດ-ນ�ໃ�ຄອມພິວເ�ີ ໄ�ດີ ແ�ະ ມີປະສ�ບການ 3 ປີຂນໄ�, ມີເ�ິນເ�ືອນ ແ�ະ ມີຫຸນລ�ມນ�.

5.

ຖາສ�ນໃ�ເ�ີນສ�ງໃ�ສະໝ�ກ ແ�ະ ໃ�ຢ�ງຢືນປະສ�ບການໃ�ບໍລິສ�ດຟາ ວ�ດທະນາ, ບານທ�ງຂ�ນຄ�, ເ�ືອງ ຈ�ນທະບູລີ (ຕໜາບໍລິສ�ດໂ�ໂ�ຕາ) ື ສ�ງ Email: goldlaos@gmail.com

ື ໂ�ສອບຖາມໄ�ທ: 021 261978

ຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ

ບໍລິສ�ດ ການຢາເ�ເ�ຍ ຈ�ກ�ດ

ຈ�ໜາຍຢາປ�ວພະຍາດ ແ�ະ ອຸປະກອນການແ�ດ

ມີຄວາມຕອງການເ�ອນຮວມງານເ�ມ 1ຕ�ແ�ງດ�ງນ: 1. ພະນ�ກງານ ບ�ນຊີ ເ�ດຍິງ ອາຍຸ 20 - 25 ປີ

- ຕອງຈ�ບຊ�ນສູງຂນໄ� ສາມາດເ�າ ແ�ະ ຂຽນພາສາອ�ງກິດໄ�

ເ�ັນຢາງດີ. ຮູນ�ໄ�ຄອມພິວເ�ີໄ�ຢາງຄອງແ�ວ. ພິເ�ດ: ເ�ິນເ�ືອນສາມາດຕລອງກ�ນໄ�.

- ສ�ນໃ�ເ�ີນຕິດຕ ບໍລິສ�ດ ການຢາເ�ເ�ຍ ຈ�ກ�ດ

ບານໂ�ນພະເ�ົາ, ເ�ືອງໄ�ເ�ດຖາ, ນະຄອນ�ວງວຽງຈ�ນ ໂ�: 021 265241, 020 55555817


21 - 31 ມີນາ 2012

ຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານຂ�ບລ�ດຕາມສ�ນຍາ

ຫອງວາການສະພາແ�ງຊາດ ມີຄວາມຕອງການຮ�ບ ສະໝ�ກພະນ�ກງານຂ�ບລ�ດຕາມສ�ນຍາຈ�ນວນ 10 ຕ�ແ�ງ ເ�ອປະກອບເ�າ ວຽກງານການຂ�ບຂຂອງການນ�ສະພາແ�ງ ຊາດ. ເ�ອນໄ�ຂອງຜູສະໝ�ກ: - ສຸຂະພາບແ�ງແ�ງດີ - ການສຶກສາຈ�ບມໍປາຍ - ມີໃ�ອະນຸຍາດຂ�ບຂລ�ດເ�ງ-ລ�ດໃ�ຍ - ອາຍຸລະ�າງ 22-30 ປີ - ມີອ�ດຕະຍາໄ�ດີ - ມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບ ແ�ະ ຮ�ກອາຊີບຕ�ນເ�ງ - ມີປະສ�ບການຂ�ບລ�ດມາແ�ວຢາງໜອຍ 3 ປີ ຂນໄ� - ມີພາຫະນະທຽວການເ�ັນຂອງຕ�ນເ�ງ ເ�ກະສານປະກອບມີ: - ໃ�ຄ�ຮອງ 1 ສະບ�ບ - ໃ�ຢ�ງຢືນທຢູ 2 ສະບ�ບ - ສ�ເ�ົາບ�ດປະຈ�ຕ�ວ 1 ສະບ�ບ - ໃ�ຢ�ງຢືນສຸຂະພາບ 1 ສະບ�ບ - ໃ�ແ�ງໂ�ດ 1 ສະບ�ບ ຮ�ບສະໝ�ກເ�ມແ�ວ�ນປະກາດ ຮອດວ�ນທີ 31 ມີນາ 2012 ສ�ນໃ�ຕິດຕລາຍລະອຽດໄ� ໂ�: 021

29

ຂະແຫນງອື່ນໆ // Other Sectors

413523, 020 55306037

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ບໍລິສ�ດ ໂ�ເ�ັດ (KnowlAge) ເ�ັນບໍລິສ�ດທປຶກສາທາງດານທຸລະກິດ ການບໍລິຫານຈ�ດການຊ�ບພະຍາກອນມະນຸດ ແ�ະການຕະາດ. ໂ�ຍອີງໃ� ຄວາມຮຽກຮອງຕອງການຂອງບໍລິສ�ດ ລູກຄາແ�ງໜງທດ�ເ�ີນທຸລະກິດເ�າ ສິນເ�ອ ມີຄວາມຕອງການຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານໃ�າຍຂະແ�ງ າຍຕ� ແ�ງດ�ງນ: 1. ພະນ�ກງານຂາຍ 1 ຕ�ແ�ງ 2. ພະນ�ກງານພິຈາລະນາສິນເ�ອ 1 ຕ�ແ�ງ 3. ພະນ�ກງານຕິດຕາມໜສິນ 1 ຕ�ແ�ງ 4. ພະນ�ກງານບ�ນຊີ 1 ຕ�ແ�ງ ເ�ອນໄ�: • ເ�ດ: ທຸກຕ�ແ�ງບຈ�ກ�ດເ�ດ (ຊາຍ ື ຍິງກໍໄ�) • ອາຍຸ: ທຸກຕ�ແ�ງອາຍຸລະ�າງ 20ປີ ຫາ 35ປີ • ປະສ�ບການ: ທຸກຕ�ແ�ງຄວນມີປະສ�ບການເ�ັດມາກອນ ືວາເ�ີຍຜານ ການຝຶກງານມາກອນ (ຫາກມີປະສ�ບການໃ�ທຸລະກິດເ�າສິນເ�ອມາ ກອນຈະໄ�ຮ�ບການພິຈາລະນາກອນ) • ການສຶກສາ: ທຸກຕ�ແ�ງ ຄວນຈ�ບລະດ�ບຊ�ນກາງເ�ັນຢາງໜອຍ • ຄອມພິວເ�: ທຸກຕ�ແ�ງຕອງມີຄວາມຮູພນຖານໃ�ການໃ�ໂ�ຣແ�ຣມ Microsoft Office (Word, Excel ເ�ັນຕ�ນ) • ໃ�ຂ�ບຂ: ທຸກຕ�ແ�ງຕອງມີໃ�ຂ�ບຂລ�ດຈ�ກ ແ�ະຖາມີໃ�ຂ�ບຂລ�ດໃ� ຈະເ�ັນການດີ ຜູທ  ສ�ນໃ�ກະລຸນາກຽມເ�ກະສານ: ຊີວະປະ��ດ, ໃ�ຢ�ງຢືນທຢູ. ມາຍນດວຍຕ�ນເ�ງ ທ: ບໍລິສ�ດ ໂ�ເ�ັດ (KnowlAge) ບານ ອານຸ, ຖະໜ�ນສາມແ�ນໄ�, ເ�ືອງຈ�ນທະບູລີ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ ໂ�: 020 23300500 !!! ຫາກເ�ອນໄ�ທານບຄ�ບກໍສາມາດມາຍນໄ�


30

ທີ່ປຶກສາ // Consulting

Emerging Markets Group Holding is a business consulting and investment advisory firm with businesses in Laos, Cambodia and the region. Our business consulting group, Emerging Markets Consulting (EMC), brings international best practices to the private and development sectors in Southeast Asia. EMC offers our clients an unparalleled combination of international expertise and extensive local knowledge, with world-class talent based in the countries in which we operate. As our firm expands, we seek to build our team in EMC’s Vientiane, Lao PDR office. If you are interested in pursuing a consulting career with international growth opportunities and using business methodologies and financial analysis to support clients on strategic, market analytical and operation matters, we would like to hear from you. We are now inviting applicants with private sector development and business experience to apply for the position: Consultant and Analyst/Senior Analyst (1 position, Based on Experience and Qualifications).These positions are for long-term employment and offer significant growth and travel opportunities. Consultant (1 position)

LAOS E-TRADE INVESTMENT COUNSUTANT COMPANY LTD ບໍລິສ�ດລາວອີເ�ຣດທປຶກສາການລ�ງທືນຈ�ກ�ດ

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ບໍລິສ�ດ ລາວອີເ�ຣດທປຶກສາການລ�ງທືນ ຈ�ກ�ດມີ

LT

Role and Responsibilities • Apply business consulting principles to private sector development and investment project in Laos and Cambodia. • Contribute to a growing firm by taking ownership of tasks on fast-paced projects for clients such as multilateral development banks, international donors, as well as private sector companies. • Take overall responsibility for managing elements of client projects including researching, analyzing and developing insights for our private sector and development clients • Support and guide other EMC team members. Define and lead research and analytical tasks and prepare client ready deliverables • Communicate articulately and build strong relationships with clients • Share knowledge and contribute to staff development • Ensure that EMCs brand and image are maintained and that the highest standards of ethical • conduct are employed in the conduct of EMC’s work Qualifications & Experience Required • The position is opened to Lao and foreign nationals • Five years or more of business experience, MBA or equivalent preferred but not required • Recognized university degree in relevant discipline (Business, Economics, Finance) • Personable, excellent English writing, communication and presentation skills • Excellent data driven analytical capabilities and skills in Microsoft Office applications • Top performer: insist on excellence in everything you do • Fast learner and pro-active: pride yourself on ability to learn things quickly • Smart decision maker: able and willing to gather the right data quickly, identify the point at which more information isn’t cost effective to collect, and make decisions on your own • Ability to work in a multicultural team and as part of a team

www.108job.la

Analyst/Senior Analyst (1 position, Based on Experience and Qualifications) Responsibilities: • Prepare and execute analytical tasks to be used in developing client deliverables • Conduct research through a variety of modes in support of EMC’s consulting engagements • Provide logistical and administrative support to the EMC consulting team • Demonstrate initiative and willingness to learn and adapt quickly to new clients’ • requirements and subject areas • Develop own professional skills at high pace Qualifications & Experience Required: • Lao national • Females are encouraged to apply. • Four years or more of business or private sector development experience preferred • Solid understanding of Lao business environment, financial concepts, and business drivers • Excellent analytical capabilities, project management skills preferred • Proficient in MS Office software applications (PowerPoint, Word, Excel) • Bachelors Degree in a relevant discipline (Economics, Business, Finance) required, post- graduate Masters degree or course work preferred • Demonstrated capacity to work with little supervision, self driven and focused • Ability to work in a multi-national environment and as part of a team • Excellent spoken and written English; able to read technical documents in English language st

Applications: (Deadline March 31 , 2012) Interested applicants should submit a curriculum vitae and cover letter to: careers@emergingmarkets.com.la. Or Emerging Markets Consulting office 45/06 Setthathirath Road, Hongkad Building, Ban Haisok. P.O box 5438, Vientiane Capital, Te/Fax: +856-21-219 875. For more information about us, please find at www.emergingmarkets.asia.

ຄວາມຕອງການພະນ�ກງານດ�ງລຸມນ: 1. ພະນ�ກງານບ�ນຊີທວໄ� �

2. ພະນ�ກງານ IT Computer

3. ພະນ�ກງານບໍລິຫານທຸລະກິດ 4. ທປຶກສາການລ�ງທືນ 5. ຜູຊວຍຜູຈ�ດການ

6. ນ�ກລ�ງທືນ ແ�ະ ຜູທີສ�ນໃ�ໃ�ການລ�ງທືນ 7. ພະນ�ກງານຫອງການທ�ວໄ�

ປະກອບເ�ກະສານດ�ງນ: ຮູບ 3x4 2ໃ�,ໃ�ຢ�ງຢືນ ການສຶກສາ,ຊີວະປະວ�ດ�,ໃ�ຜານງານ(ຖາມີ) ລາຍໄ�ຕອບແ�ນຂ�ນຕ�ຕເ�ືອນ 200$ ຫາ 800$ ແ�ະໂ�ນ�ດທຸກເ�ືອນ, ຫາກທານໃ�ຕອງການວຽກ ເ�ີມລາຍໄ�ດີສາມາດຕິດຕທາງບໍລິສ�ດເ�ົາໄ� ແ�ະ ສາມາດສອບຖາມລາຍລະອຽດເ�ມເ�ມໄ�, ພິເ�ດພວກເ�ົາ ບຈ�ກ�ດອາຍຸແ�ະຄຸນນະວຸດທິການ ສຶກສາ. ສອບຖາມ: Mr. Khantinoi 02077820552, 02099545857, 02022277466


21 - 31 ມີນາ 2012

31

ທີ່ປຶກສາ // Consulting

ຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ

ບໍລິສ�ດ ກຣີນແ�ນເ�ີຈີ ຈ�ກ�ດຜູດຽວ(GRECO)  ເ�ັນບໍລິສ�ດ ທປືກສາດານພະລ�ງງານ, ສງແ�ດລອມ ແ�ະ ພ�ດທະນາຊ�ນນະບ�ດແ�ບຍືນຍ�ງ ມີຄວາມຕອງການ ພະນ�ກງານ 03 ຕ�ແ�ງຄື : 1. ວິຊາການ ດານສງແ�ດລອມ 01 ຕ�ແ�ງ. ເ�ອນໃ�: ຕອງຈ�ບປະລິນຍາຕີຂນໄ�, ປະສ�ບການຢາງໜອຍ 2 ປີ, ສາມາດຂຽນບ�ດລາຍງານໄ� ແ�ະ ຮູພາສາອ�ງກິດເ�ັນຢາງ ດີ. 2. ວິຊາການ ດານການສ��ວດ ແ�ະ ອອກແ�ບ ກສາງ 01 ຕ�ແ�ງ. ເ�ອນໃ�: ຕອງຈ�ບປະລິນຍາຕີຂນໄ�, ປະສ�ບ ການຢາງໜອຍ 3 ປີ, ແ�ະ ຮູພາສາອ�ງກິດເ�ັນຢາງດີ. 3. ວິຊາການ ດານບ�ນຊີ - ການເ�ິນ 01 ຕ�ແ�ງ. ເ�ອນໃ�: ຕອງຈ�ບຊ�ນສູງຂນໄ�, ມີປະສ�ບການໃ�ການເ�ັດບ�ນຊີລາວ ແ�ະ ສາກ�ນ ຢາງໜອຍ 2 ປີ ແ�ະ ຮູພາສາອ�ງກິດເ�ັນຢາງ ດີ. ສ�ນໃ�ເ�ີນ: ປະກອບເ�ກະສານສະໝ�ກໄ�ທ ສ�ນ�ກງານ ຕ�ງຢູບານ ໜອງໜຽງ, ເ�ືອງ ໄ�ເ�ດຖາ, ນະຄອນ�ວງ ວຽງຈ�ນ. ໂ�/ແ�ັກ: 021 720 463, 020 5888 8540, E-mail:king_la2001@yahoo.com ປິດຮ�ບສະໝ�ກ ວ�ນທ: 28 / 03 / 2012

ບໍລິສ�ດ ແ�ນ ມິເ�ນນຽມ ຄອນຊາວເ�ັນ ລາວ ຈ�ກ�ດ ຕ�ແ�ງ:

ຕອງການພະນ�ກງານດວນ:

- Marketing - Sale Executive ໜາທຮ�ບຜິດຊອບ: ພ�ບປະກ�ບກຸມລູກຄາເ�ອປິດການຂາຍຕາມແ�ນການທ ໄ�ມອບໝາຍໃ�. ຄຸນນະວຸດທິ: 1. ເ�ດຊາຍ ື ຍິງ ອາຍຸຕງແ� � 22-30 ປີ 2. ຈ�ບປະລິນຍາຕີ ື ທຽບເ�າ (ສາຂາ ເ�ດຖະສາດ, ການຕະາດ, ບໍລິຫານ, ທະນາຄານ, ບ�ນຊີ, ການເ�ິນ ແ�ະ ອນໆ) 3. ມີປະສ�ບການກຽວກ�ບດານການເ�ິນມາກອນ(ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ) 4. ອາດທະຍາໃ�ດີ, ມີທ�ກສະໃ�ການເ�າ, ມະນຸດສ�ພ�ນດີ, ມີທ�ກສະດານການຕະາດ ແ�ະ ມີແ�ວຄິດສາງສ�ນໃ�ທາງບວກ 5. ດຸໝນໃ�ການເ�ັ � ດວຽກ ແ�ະ ມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບໃ�ໜາທວຽກງານສູງ 6. ມີຄວາມຮູພນຖານກ  ຽວກ�ບຄອມພິວເ�ີ (Microsoft Office) ແ�ະ ຮູຈ�ກນ�ໃ�ອີນເ�ີເ�ັດ 7. ມີພາຫະນະເ�ັນຂອງຕ�ນເ�ງ 8. ຄາຕອບແ�ນມີ: ເ�ິນເ�ືອນ, ເ�ິນພິເ�ດກະຕຸນຍອດຂາຍທຸກເ�ືອນ, Commission ຄິດຕາມຍອດຂາຍທເ�ັດໄ� ສ�ນໃ�ສາມາດເ�າມາພ�ວພ�ນ ແ�ະ ປະກອບເ�ກກະສານສະໝ�ກໄ�ທ ບໍລິສ�ດ ແ�ນ ມິເ�ນນຽມ ຄອນຊາວເ�ັນລາວ ຈ�ກ�ດ. ອາຄານ ເ�ເ�ັນແ�ັດ ວຽງຈ�ນພານິດ, ຊ�ນ7, ຖະໜ�ນລານຊາງ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ ຕູ ປ.ນ 5001 ໂ�: 856 21-240 318-9, 240 295 Mobile: 020 2223 0316 ແ�ັກ: 856 21 240-297 Website: www.pmc.co.th


ງານສີມືທີ່​ບ�​ງບອກເຖິງຄວາມມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງ​ແລະ​ຄວາມອົດທົນຂອງຄົນລາວ

ພາບໂດຍ:​Mr.Xaisongkham​(ກຸ່ມ​langkorng)


21 - 31 ມີນາ 2012

ໂຮງແຮມ // Hotel

Vacancy Annoucement Vientiane Plaza Hotel is providing the hotel service, Shopping and Rental Office with international standard. The Hotel is situated right in the heart of Vientiane Capital and just a walking distances to the ministries and favorite businesses, We are now seeking for candidates with the strong commitment to serve for the following positions: 1. Chief Accountant (Urgent) Basic Function For The Following Position: • Produces the Annual Revenue Plan in conjunction with Executive Committee, Sales and Marketing Budgets and forecasts • Procures new and repeat business for the hotel by monitoring contract with agents, distributor and vendors • Ensure monitoring monthly cost in line with budget • Oversees the financing arrangements, repayment of debts, cash flow and forecasts • Ensure policy of cash controls, amounts of house banks and control procedure and limitation, banking arrangement, employees and cashier over/short policy • Payroll policy and procedure, mechanism for controlling payroll, over-time authorization and procedure, employee loan and advance cash policy and procedure, casual labor policy, employee city ledger and discounts procedure. • Ensure cashiering efficiency performance Qualification Required: Education: Bachelor or Master Degree of Accounting. Minimum 5 Year experience in accounting 2. Executive Chef (Urgent) • Oversee the management of the kitchen operations • Manage staff within the hotel’s organization structure and human resource and hotel policies • Provide a professional, advisory and executive support service to the General Manager assisting menu planning • Maintain Food Cost according to Vientiane Plaza standard • Manage the delivery of both presentation and high quality food & products to guests Qualification Required: 1. Work Experience: Executive Chef Or Sous Chef in Hotel or Restaurant 5 Year 2. Language And Skill Proficiency:Good English (Speak, Listen & Written), Microsoft Office, Outlook Skill 3. Sale Executive: (Urgent) Good appearance, Good communication and negotiation skill, Fluent in English, Good computer skill, especially MS Office if have experience working in Hotel, Guesthouse and Tourist Company is a plus. Here below is key responsibility • With Sales Manager plan sales strategy and implement tactics to achieve budget • Maintain a regular sales call pattern • Monitor competitive set and communicate tactical changes to Manager • Attend regular meetings • Entertain prospects and existing key accounts with the view to sustain business and generate further sales • Report as required on sales activities and successes • Participate in conducting client interviews • Monitor competitor activities • Build profile in market place • To carry out any other duties that may be requested by the Hotel Management. • Assist Sales Manager with collateral distribution and direct mail campaigns

Interested application, please submit your application before 31th March 2012. Sailom Road, Hatsady Neua Village, Chanthabouly District, Vientiane Capital Email: hr@vientianeplazalao.com; Website: www.vientianeplazalao.com Tel: 021 265 365 Ext:320

Mrs. Ladda PHOMMAXAY (Tel: 020 5965 8883), Ms. Bangon INTHIVONG (Tel: 020 9864 2686)

33


34

ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ

//

Health & Beauty

www.108job.la

ເລື່ອງໂດຍ: [ ທີມບັນນາທິການ ]

ເຖິງ​ແມ່ນວ່າ​ແຕ່​ລະມື້ທ່ານຈະ​ຫຍຸ້ງ​ວຸ້ນວາຍ​ເທົ່າ​ໃດ ສາວໆກໍຕ້ອງ​ບໍ່ລືມ​ໃສ່​ໃຈ​ໃນ​ເລື່ອງ​ຄວາມ​ສວຍ​ງາມ ​ແລະ ຄວນ​ດູ​ແລ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ສຸຂະ

ພາບ​ໃຫ້​ແຂງ​ແຮງຢູ່ສະ​ເໝີ ເພາະ​ໃນ​ໂລກ​ຂອງ​ທຸລະ​ກິດ ​ແລະ ການ​ເຮັດ​ວຽກ ຄວາມ​ປະ​ທັບ​ໃຈ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ພົບ​ກັນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ (First Impression) ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ສຳຄັນ​ທີ່​ສຸດ​. ​ແລະ​ ກໍຈະ​ຊ່ວຍ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ສຳ​ເລັດ​ທັງ​ໃນ​ດ້ານ​ການ​ເຮັດ​ວຽກ ​ແລະ ຊິວິດ​ສວ່ນຕົວສະບັບນີ້ທ ​ າງ​ທີ​ມງານ ​ວາລະສານ 108 ອາຊີບ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ນຳ​ເອົາ​ເຄັດ​ລັບ​ຄວາມ​ງາມ​ສຳ​ຫຼັບສາວ​ເຮັດ​ວຽກຄົນ​ເກັ່ງ​ມາ​ຝາກ

ຜິວພັນແມ່ນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນອັນດັບໜຶ່ງ ຜິວພັນໂດຍສະເພາະຜິວໜ້ານັ້ນມີ

• ການບຳລຸງ ແລະ ປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງ

ຄວາມສຳຄັ ນ ເປັ ນ ອັ ນ ດັ ບ ໜຶ່ ງ ເພາະຜິ ວ ໜ້ າ ສ

ແດດກໍເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນສາວໆບາງຄົນຕ້ອງ

າມາດບົ່ ງ ບອກໄດ້ ວ່ າ ເຈົ້ າ ຂອງຜິ ວ ນັ້ ນ ມີ ສຸ ຂ ະ

ເ ຮັ ດ ວ ຽ ກ ນ ອ ກ ສ ະ ຖ າ ນ ທີ່ ແ ລ ະ ປ ະ ເ ຊີ ນ

ພາບດີ ຫຼື ບໍ່ ຕະຫຼ ອ ດຮອດການມີ ຄ ວາມຮັ ກ

ໜ້ າ ກັ ບ ແສງແດດຈົ ນ ກໍ່ ໃ ຫ້ ເ ກີ ດ ບັ ນ ຫາຜິ ວ ໄວ

ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕົວເອງດີຂະໜາດໃດ.

ຕໍ່ ແ ດດຜິ ວ ຄ້ ຳ ເສຍງ່ າ ຍລອງຊອກຫາຜະລິ ດ

• ຄວນເລີ່ ມຈາກການປະເມີ ນວ່ າ ຜິ ວຂອງຕົ ວ

ຕະພັ ນ ທີ່ ເ ໝາະສຳລັ ບ ຜິ ວ ທີ່ ໄ ວຕໍ່ ແ ສງແດດ.

ເອງເປັນຜິວປະເພດໃດ ແລະ ມີບັນຫາດ້ານໃດ

ແຕ່ງໜ້າ​ເພື່ອຄ ​ ວາມ​ງາມ​ທີ່​ເປັ່ງປ ​ ະກາຍ

ແດ່ ຄ ວນເລື ອ ກໃຊ້ ຜ ະລິ ດ ຕະພັ ນ ບຳລຸ ງ ຜິ ວ ທີ່

ໃນສະບັ ບ ນີ້ ເ ຮົ າ ອາດຈະເວົ້ າ ເຖິ ງ

ເໝາະສົມກັບຜິວຕົນເອງ.

ເລື່ ອ ງທີ່ ເ ປັ ນ ພື້ ນ ຖານແດ່ ຈັ ກ ໜ້ ອ ຍແຕ່ ເ ທົ່ າ

ເປັນ​ເລື່ອງ​ສຳຄັນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງໃຫ້​ເລືອກ​ເຄື່ອງ​ສຳ

• ທຳຄວາມສະອາດຜິ ວ ໜ້ າ ມື້ ລ ະ 2ເທື່ ອ ຢ່ າ ງ

ທີ່ ສັ ງ ເກດຜ່ າ ນມາກໍ ຍັ ງ ມີ ສ າວໆອີ ກ ຈຳນວນ

ອາງ​ທີ່ ​ຊ່ ວ ຍດຶ ງ ​ຄ ວາມ​ງ າມ​ຕ າມ​ທ ຳ​ມ ະ​ຊ າດ​

ສະໝ່ຳສະເໝີ.

ບໍ່ໜອ ້ ຍທີ່ຍງັ ປະຕິບດ ັ ບໍ່ໄດ້ຕາມນີ້.ດັ່ງນັ້ນ ໃນສະ

ຂອງທ່ າ ນອອກ​ມ າ​ແ ຕ່ ​ກໍ ​ບໍ່ ​ເ ຖິ ງ ​ກັ ບ ​ກ ານ​ປ່ ຽ ນ​

• ຖ້າໃຊ້ເຄື່ອງສຳອາງເປັນປະຈຳ ຄວນໃຊ້ຜະ

ບັ ບ ນີ້ ທ າງທີ ມ ງານຈຶ່ ງ ຕັ ດ ສິ ນ ໃຈນຳສະເໜີ

ແປງຕົ ວ ເອງເປັ ນ ຄົ ນ ລະຄົ ນ ​ເ ຊັ່ ນ : ​ເ ລື ອ ກ​ສີ ​

ລິດຕະພັນປະເພດ Make Up Remover ເພື່ອ

ເລື່ ອ ງງ່ າ ຍໆທີ່ ເ ປັ ນ ພື້ ນ ຖານແຕ່ ຈ ຳເປັ ນ ຄື ຈັ່ ງ

ຂອງ​ຮອງພື້ນທີ່ກ ​ ົ ມກ ​ ືນໄ ​ ປ​ກັບສ ​ ີຜ ​ ິວ ຫາກ​ທ່ານ

ເຊັດທຳຄວາມສະອາດກ່ອນ.

ຊີ້ແຫລະ.

ການ​ແ ຕ່ ງ ໜ້ າ ຢ່ າ ງ​ເ ໝາະສົ ມ ​ນັ ບ

​ມີ ​ຜິ ວ ຂາວຄວນເລື ອ ກ​ບັ ດ ສອອນ​ສີ ​ບົ ວ ຫຼື ສີ ນ້ ຳ ຕານ​ອົ ມ ສົ້ ມ ໃນຂະນະ​ທີ່ ​ຜິ ວ ສີ ແ ທນ​ຄ ວນ ເ ລື ອ ກ ສີ ​ສົ້ ມ ທີ່ ​ຈ ະ ຊ່ ວ ຍ ​ເ ຮັ ດ ​ໃ ຫ້ ໃ ບ ໜ້ າ ເບິ່ງແລ້ວໂດດ​ເດັ່ນ​ເບິ່ງແລ້ວສຸຂະພາບດີສຳ ລັບສີສັນເຄື່ອງສຳອາງອື່ນໆຄວນ​ເລືອກສີໄປ ໃນໂທນດຽວກັນແຕ່ໂດຍລວມຄວນເລືອກ​ສີ ​ທີ່ນ ​ ຸ້ມນວນບໍ່ເຈີດ​ຈ້າ​ເກີນ​ໄປ.


www.108job.la ###

###

5,000

lt[a[

2012

##

du[

Issue ຕໄ�

Ihvpcxfvk-u[

JOB

ຈະແ�ນອາຊີບຫ�ຍງ

;k]tlkole]a[7qo-vd;Pd

ຄ�ນຫາ ອາຊີບ ທທານຢາກຮູຈ�ກ ກ�ບ ວາລາສານ 108 ອາຊີບ

ອາຊີບ��ງ ອ�ງກອນໃ�

ຕ�ແ�ງໃ� ທທານສ�ນໃ�

ທານສາມາດສ�ງມາທ:

E-mail: at108job@gmail.com ື ເ�າໄ� Post ໃ� www.facebook/108jobmagazine

ທ�ດລອງ ອານຟຣີ *

ໂ� ື ສ�ງ SMS (ພິມ 108JOB) ໄ�ທເ�ີ 020 77005800

ລ�ງໂ�ສະນາຟຣີ * ໂ� ື ສ�ງ SMS (ພິມ 108JOB) ໄ�ທເ�ີ 020 28811009

*ທານໃ�ຕິດຕກອນໄ�ຮ�ບສິດກອນ


108JOB Magazine Issue08  
108JOB Magazine Issue08  

The First and Only Job Magazine in Laos. Only 5,000KIP per copy. Want to try a beautiful paper copy? Send a sms with text "108JOB" to 020-77...

Advertisement