Page 1

01-10

d5,rk 2012

5,000

lt[a[

03

du[

Ihvpcxfvk-u[

JOB ;k]tlkole]a[7qo-vd;Pd

a d i h t a R Anoma ອາໂ�ມາ ລ�ດທິດາ ຜູປະກ

ທມວນຊ�ນ ນ ອ ກ ີ ທ ິ ພ ະ � ແ າດຂາວ

S E I C N A C A V

ສະໝ�ກວຽກດວນ

ຄຸນຕາ

ແ�ງ ິມ ເ�ີດຮ�ບ >3 ຕ�

| ໜາ 24 ໂ�ງພ ຮ�ບ >19 ຕ�ແ�ງ ເ�ັກໂ�ຣນິກ ເ�ີດ

 າຍ & ອີ ເ�ອຄ

ອຸປະກອນ �ແ�ງ ຕ�ແ�ງ | ໜາ 23 7  ໆ ຮ�ບ >100 ຕ >4 ບ ຮ� ດ ີ ຂະແ�ງອນ ເ� � ງ 29 ສ າ  � ນ ຂ ໜ | & ະ ງ  ະນ ແ� | ໜາ 13-14 ພາຫ ເ�ີດຮ�ບ >19 ຕ� າ 26-27 ການຄາ ໜ | ງ  � �ແ ຕ >94 ຕ�ແ�ງ ທູດ ເ�ີດຮ�ບ >2 ທປຶກສາ ເ�ີດຮ�ບ 33 າ  | ໜາ 25 ສະຖານ ໜ | ງ  ເ�ີດຮ�ບ >71 ຕ�ແ� �ມ & ຮານອາຫານ ງແ ໂ� 2 -3 30 າ  |ໜ

LAO UNI-PRINT PRESS CO., LTD.

San Jiang


4

CONTENTS ສາລະບານວຽກ

job index ຊອກວຽກງ່າຍ ຄ�ນວຽກໄວ ໃ�້ສາລະບານວຽກ ຂະແ�ງການ // Industry

Sector

ພາຫະນະ & ຂົນສ�ງ // Auto & Logistics

ໜ້າ // Page

13-14

ບັນຊີ; ຫົວໜ້າຊ່າງ; ນາຍຊ່າງ; ພະນັກງານຫ້ອງການທ�ວ ໄປ; ຜູ້ຈັດການຝ່າຍບໍລິຫານ; ຜູ້ຈັດການຝ່າຍການຕະ າດ ແລະ ອື່ນໆ...

6

16 6 7 8 9 10

6

photo

ຮູບພາບເລົ່າເລື່ອງ // Photo Essay

ບັນຊີທວງໜ; ພະນັກງານຂັບລົດຂົນສ�ງ; ພະນັກງານນາຍ

ບກ. ຖະແ�ງ // Editor’s Note

ໂຮງພິມ // Printing

ທາງແ�ກ // CrossRoad

ເຮັດວຽກ ື ຮຽນຕໍ່ດີ? (ຕອນຈົບ) ອົມຍມ // JOKE

ຊ່າງກ້ອງ ແລະ ອື່ນໆ...

24

ພະນັກງານອອກແ�ບ; ພະນັກງານບັນຊີ

25

ສະຖານທູດ // Embassy

Computer Operator; Information Resource Center Asst/Webmaster ການຄ້າ // Trading

26-27

ຫົວໜ້າບຸກຄະລາກອນ ແລະ ບໍລິຫານ; ພະນັກງານ

ບັນດິດໃ�່ // New Grad

ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ທີ່ເ�າະກັບຂ້ອຍ

ຝຶກອົບຮົມ; ລູກຄ້າສຳພັນ; ຈັດຊວັດຖຸດິບ; ຊ່າງຕິດ Wall paper, Wall sticker; ໄ�ທີ ແລະ ອື່ນໆ... ຂະແ�ງອື່ນໆ // Other Sectors

29

ພະນັກງານຂາຍ; ຊ່າງໄ�ຟ້າ; ຄົນສວນ;ພະນັກງານຫ້ອງ

16

ອາຊີບດີ-ອົງກອນເດັ່ນ // Great Job-Great Company

ໂຮງແຮມ & ຮ້ານອາຫານ //

ທວາຍນິໃ�ຈາກຖົງຕີນທີ່ໃ�່ ອາໂນມາ: ຜູ້ປະກາດຂ່າວ ແລະ ພິທີກອນ ຝາກປະຫວັດ // Post CV ສຸຂະພາບ ແລະ ຄວາມງາມ // Health & Beauty

ໂລກຮ້າຍຂອງພະນັກງານໃນຫ້ອງການ

> ພູນຊັບ ເທວົງສາ

Featured employer LAO UNI-PRINT PRESS CO., LTD.

ພະນັກງານຂາຍສ�ງ; ພະນັກງານບັນຊີສາງ; ພະນັກງານ

ທຳນາຍ // Horoscope

34

> ຜູ້ປະກາດຂ່າວ ແລະ ພິທີກອນ

Network & Electronics

12

28 COVER

18

23

ອຸປະກອນເ�ືອຄ່າຍ & ອີເລັກໂຕຣນິກ //

ການ; ພະນັກງານຂັບລົດ; Assistant Sales Manager; Administrative Officer ແລະ ອື່ນໆ...

Hotel & Restaurant

30-32

ພໍ່ຄົວ; ພະນັກງານອະນາໄ�; ຫົວໜ້າບັນຊີ; ພະນັກງານ ເ�ີບ; ພະນັກງານຕ້ອນຮັບ; ພະນັກງານຜູ້ຊ່ວຍບາ; ພະນັກງານຄົວ ແລະ ອື່ນໆ... ທີ່ປຶກສາ // Consulting

33

ຝ່າຍບໍລິຫານ; ຝ່າຍບໍລິການລູກຄ້າ; Marketing; Business Manager; Translator; Interpreter; ວິສາວະກອນອອກແ�ບເ�ຫາ; ພະນັກງານຄຸ້ມຄອງ; ພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ອື່ນໆ...


6

ຮູບພາບເລົ່າເລື່ອງ // Photo Essay

www.108job.la

1 3

ອາຊີບຜ່ານຮູບພາບ

2 1 | ຊາວນາກຳລັງຫາບກ້າ.

(ພາບໂດຍ Thongpaseuth) 2 | ຮູບແຕ້ມຝີມືຄົນລາວ, ມີລວດລາຍທີ່ບໍ່ຄືໃຜ, ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເນັ້ນທີ່ ທຳມະຊາດ ແລະ ພຸດທະສາດສະໜາ. (ພາບໂດຍ Bay Vilasak) 3 | ສິນລະປິນ ເທີງເວທີ, ເຖີງຈະຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບທີ່ດີໃນບາງເວລາ, ແຕ່ກໍ່ຍັງ ກ້າວ ຕໍ່ໄປ ດ້ວຍໃຈຮັກ. (ພາບໂດຍ Maxie Langkorng)


7

11 - 20 ກຸມພາ 2012

note

Ihvpcxfvk-u[

JOB

editor’s ສະບາຍດີ ທ່ານຜູ້ອ່ານທີ່ຮັກແ�ງ ເປັນສະບັບທີ່ສາມແລ້ວ ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ມາທັກທາຍກັນ ເ�ງອາດຈະວ່າເປັນສະບັບ

;k]tlkole]a [ 7q o -vd;Pd

ທ້າຍເດືອນອອກຊ່ວງເ�ີກເ�ິນເດືອນກໍວ່າໄດ້ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະເ�ີຍໄດ້ວາລະສານ 108ອາຊີບ

ວາລະສານຮອຍແ�ດອາຊີບ (108JOB) ວາລະສານ ສ�ລ� ບ ຄ� ນ ຊອກ ວຽກ ພາຍ ໃ� ບໍລິສ�ດ ຮອຍແ�ດພ�ນເ�າກຣຸບ ຈ�ກ�ດ

ຢ່າລືມອຸດໜຸນຊ່ວຍກັນແດ່ ບໍ່ແ�ງເລີຍ ພຽງແຕ່ 5,000ກີບເທົ່ານ�ນ.

ສ�ນ�ກງານ: ເຮືອນ ເລກ ທີ່ 089/1, ຖະໜົນສາມ ແ�ນ ໄທ, ບ້ານ ອານຸ, ເ�ືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນວງວຽງຈັນ ໂທ: (856-21) 254709, 254349 ແ�ັກ: (856-21) 254709 Email: info@108job.la Website: www.108job.la ໃ�ອະນຸຍາດເລກທີ: 044/ຖວທ.ສມຊ (04/10/2011)

ຄະນະຮ�ບຜິດຊອບ

ນມາດ້ວຍການຊເ�ງ �ື ໄດ້ຮັບແຈກຢາຍມາກໍຕາມ ຖ້າຫາກມັກເນອໃນ �ືຮູບແ�ບກໍ ເ�ັ່ນເ�ີຍເນາະທ່ານຜູ້ອ່ານ ທາງທີມງານຂໍຂອບໃຈທຸກຄຳຕິຊົມທີ່ສ�ງເ�າມາຜ່ານທຸກ ຊ່ອງທາງການສື່ສານ. ເລື່ອງການນຳໃ�້ພາສາລາວນ�ນ ທີມງານບໍ່ມີຂແ�້ໂຕໃດໆນອກ ຈາກຈະຂໍນ້ອມຮັບໄວ້ ແລ້ວປັບປຸງໂຕເ�ງໃ�້ດີຂນໄປເລອຍໆ ພ້ອມໆກັບຄວາມຫວັງວ່າ ບັນດາທ່ານຜູ້ອ່ານ ກໍຄົງຈະໃ�້ການຊແນະ ແລະ ສະໜັບສະໜູນກັນຕໍ່ໄປ. ສະບັບນ ທ່ານໃດທີ່ເປັນແ�ນຂອງຜູ້ປະກາດຂ່າວ ແລະ ພິທີກອນຊື່ດັງ ອາໂນມາ ລັດທິດາ ຕ້ອງຟ້າວເປີດອ່ານຢ່າງໄວເລີຍ ອາໂນມາ ໄດ້ກະລຸນາມາເລົ່າປະສົບການ ແລະ ແ�່ງປັນຂຄິດດີໆ ໃນການເຮັດວຽກໃ�້ພວກເຮົາໄດ້ຖອດຖອນບົດຮຽນຮ່ວມກັນ. ເນອໃນ ຮອງອື່ນໆກໍໜ້າສົນໃຈ�າຍ ເ�ັ່ນວ່າ ບົດກ່ຽວກັບພະຍາດທີ່ພົບເລອຍໃນກຸ່ມພະນັກງານ

ຜູຊນ�: ແ�້ວວີສຸກ ດາລາສານ

ຫ້ອງການ, ການເລືອກສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ເ�າະສົມກັບຕົນເ�ງ ແລະ ສຳ�ັບທ່ານໃດ

ທປຶກສາ: ຫຸມເ�ັງ ສິນປະເ�ີດ

ອ່ານຕອນຈົບຂອງບົດໃນສະບັບນ. ຜູ້ສົນໃຈຊອກວຽກກໍບໍ່ຜິດຫວັງແນ່ນອນ ສະບັບນເຮົາມີ

ຫ�ວໜາບ�ນນາທິການ: ວັນນະພອນ ສິດທິລາດ ກອງປະຈ�ບ�ນນາທິການ ແ�ະ ເ�ອໃ�: ແ�້ວວິສຸກ ດາລາສານ ທິບພະພອນ ທິບພະສຸດາ ປະສານງານ ແ�ະ ການເ�ີນ: ເ�ັດສະໝອນ ດາລາສານ ຈ�ດໜາ ແ�ະ ອອກແ�ບ: ຄຳຮູ້ ພັນລືເດດ ອານຸສອນ �ວງໂ�ດ

ທີ່ໄດ້ອ່ານຫົວຂການເລືອກເ�ັ້ນທາງຮຽນຕໍ່ດີ �ືວ່າ ຄວນເຮັດວຽກກ່ອນດີຕ້ອງຢ່າພາດ ຕຳແ�່ງວ່າງມານຳສະເ�ີ�າຍຂນກວ່າເ�ົ່າອີກ. ສຳ�ັບຜູ້ທີ່ສ�ງຂຄວາມສ�ນ SMS ເ�າມາຂໍທົດລອງອ່ານ ຫາກວ່າສ�ງເຖິງຊ້າແດ່ກໍ ຕ້ອງຂໍໂທດຂໍອະໄ�ມານະທີ່ນດ້ວຍ. ໂດຍສະເ�າະແ�່ນທ່ານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄ� ຖ້າຫາກວ່າມີ ເ�ື່ອນໄ�ນຳໃ�້ອິນເຕີເນັດໄດ້ ແລະ ສົນໃຈອ່ານວາລະສານອອນລາຍກໍເ�ີນແຈ້ງຈຸດປະ ສົງດ�ງກ່າວມາທາງ www.facebook.com/108jobmagazine

About 108JOB Magazine

ໄ�ທີ: ຫັດສະຫວັນ ຣາຊະພົນ ການຕະາດ: ແ�ງທອງ ລັດຕະນະ ສິນທະລັກ ຈັນທະວົງ ສະມາຊິກສ�ພ�ນ: ບັນຖົມ ມະນີລັດ ຊ່າງຖ່າຍຮູບ: ພູນຊັບ ເທວົງສາ

ບ�ນນາທິການບໍລິຫານ ແ�ວວີສຸກ ດາລາສານ

ຊ່ອຍພັດທະນາຊັກກະຍາພາບຂອງຜູ້ສະໝັກງານ; (3) ໃ�້ເຕັກນິກວິທີການ, ເ�ັດລັບຮັບວຽກຕ່າງໆ ສຳລັບຜູ້ ວາລະສານ “108 ອາຊີ ບ ” ເປັ ນ ວາລະສານລາຍ

ທີ່ເຮັດວຽກເປັນປະຈຳຢູ່ແລ້ວ; (4) ໃ�້ຂມູນທາງດ້ານການ

10ວັນ ທີ່ສ້າງຕ�ງຂນ ໂດຍບໍລິສັດ ຮ້ອຍແປດພັນເ�າກຣຸບ

ສຶກສາຕໍ່ ທຶນການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມຈາກສະຖາ

ຈຳກັດ ຕາມໃ�ອະນຸຍາດເລກທີ 044/ຖວທ.ສມຊ ລົງວັນທີ

ບັນຕ່າງໆ; (5) ເປັນຊ່ອງ ທາງສື່ສານທີ່ຖືກຕ້ອງ, ແລະ ມີປະ

04/10/2011 ໂດຍມີວັດຖຸປະສົງຕ�ນຕໍເ�ື່ອ:

ສິດທິພາບລະຫວ່າງຜູ້ວ່າຈ້າງ ແລະ ຜູ້ຊອກວຽກ.

(1) ສະໜອງ ຄວາມ ຮຽກຮ້ ອ ງ ຕ້ ອ ງການ ທາງ ດ້ າ ນ

ນອກນ ວາລະສານ “108 ອາຊີບ” ຍັງໄດ້ສະໜອງ

ຂມູນຂ່າວສານ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄຳແນະນຳຕ່າງໆໃ�້ແ�່ຜູ້

ເນອທີ່ ປະກາດຮັບສະໝັກພະນັກງານ ໃ�້ແ�່ບໍລິສັດ ແລະ

ທີ່ເ�າວຽກໃ�່, ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການປ່ຽນວຽກ, ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການຊອກ

ອົງ ກອນ ຕ່າງ ແລະ ການ ໂ�ສະນາ ສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ

ຮູ້ ກ່ຽວ ກັບ ອາຊີບ ຕ່າງໆ; (2) ສະເ�ີເ�ັດ ເລັກ ເ�ັດ ນ້ອຍ ທີ່

ຂອງບໍລິສັດ, ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆ ຕາມຄວາມເ�າະສົມ.


8

ທາງແ�ກ

//

CrossRoad

www.108job.la

8vo9q[ ? ເລື່ອງໂດຍ [ ດຣ. ບຸນເຮັງ ]

ໃນຕອນທີ່1 ຫວັງວ່າທ່ານຄົງຈະໄດ້ແນວຄິດ

ຮຽນວ່າຈະຮຽນໄປເ�ື່ອ�ັງ ຈະເນັ້ນໄປຈຸດໃດ

ເ�ງໄດ້ສ້າງ ແລະ ສະສົມມາໂດຍບໍ່ຮູ້ຊາຕາກຳ

ບາງປະການ ກ່ຽວກັບທາງເລືອກທີ່ໄປຮຽນຕໍ່ເລີຍ.

ແລະ ຈະນຳສງທີ່ຮຽນນ�ນ ໄປປະຍຸກໃ�້ໄດ້

ວ່າ: ເ�ື່ອຮຽນຈົບອອກມາແລ້ວ ຕົນເ�ງຍັງຈະ

ດ�ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາກ່ອນໜ້ານແລ້ວວ່າ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ

ແນວໃດ. ຄົນທີ່ມີປະສົບການ ການເຮັດວຽກ

ໄດ້ຮັບຕຳແ�່ງ ໜ້າທີ່ການງານທີ່ດີຂນກວ່າ

ການຮຽນຕໍ່ເລີຍໂດຍກົງ �ືວ່າ ເຮັດວຽກກ່ອນໄລ

ກ່ອນແລ້ວຈງໄປຮຽນຕໍ່ ຈະສາມາດສ້າງມະໂນ

ເ�ົ່າ�ືບໍ່.

ຍະໜງ ແລ້ວຈງໄປຮຽນຕໍ່ ກໍມີຂດີຂເ�ຍຂອງມັນ.

ພາບໄດ້ງ່າຍກວ່າຄົນທີ່ບໍ່ມີປະສົບການເຮັດ

ສຳ�ັບການຕັດສິນໃຈຕົວຈິງນ�ນ ແລ້ວແຕ່ເ�ື່ອນ

ວຽກມາກ່ອນ.

ໄ� ແລະ ຄວາມເ�າະສົມຂອງແຕ່ລະທ່ານ.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ, າຍຄົນທີ່ເຮັດວຽກ ແລ້ວຢາກກັບຄືນມາຮຽນຕໍ່ ຈະພົບຂ�ຸ້ງຍາກ

ຕໍ່ຈາກສະບັບທີ 2 ໜ້າ 8-9…

�າຍປະການ ເ�ັ່ນວ່າ ໄດ້ລືມສງທີ່ຕົນເ�ີຍ ຮຽນຜ່ານມາແລ້ວ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນ ໃ�່ ເ�ງອາດຈະເປັນການລົງທຶນທັງເວລາ

ການເ�າເຮັດວຽກກ່ອນແລ້ວຈງໄປຮຽນຕໍ່ ໃນລະດັບສູງຕໍ່ໄປ ກໍມີຂດີຢູ່າຍຢ່າງ. ສງທຳອິດທີ່ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຈາກການໄປ ເຮັດວຽກກ່ອນ ກໍ່ຄືການຄ�ນຫາຄວາມມັກ ແລະ ເ�ມພູນປະສົບການໃ�້ກັບຕົນເ�ງເ�ຍກ່ອນ. ມີ�າຍຄົນ, ພາຍ�ັງເຮັດວຽກໄດ້ໄລຍະໜງ ອາດເລີ່ມມີຄວາມມັກຮັກ ໃນວຽກທີ່ຕົນເຮັດ າຍຂນ ຈົນກໍ່ໃ�້ເ�ີດແຮງຈູງໃຈເ�ື່ອໄປສຶກ ສາຕໍ່ ເ�ື່ອຫາຄວາມຮູ້ເ�ມຕື່ມໃນສາຂາອາຊີບ ນ�ນໆ. ກົງກັນຂ້າມ ມີບາງຄົນອາດຄ�ນພົບວ່າ ຕົນເ�ງບໍ່ເ�າະສົມ ກັບວຽກທີ່ເຮັດເລີຍ ຈົນ ຕ້ອງຖອນໂຕອອກຈາກວຽກໄປໃນທີ່ສຸດ ແລ້ວ ກໍສືບຕໍ່ຄ�ນຫາສງທີ່ຕົນເ�ງມັກຕໍ່ໄປ. ເ�ື່ອງມື ໜງທີ່ຊ່ວຍຄ�ນຫາ ໃນສງທີ່ເ�າະສົມກັບຕົນ ເ�ງ ອາດຈະແ�່ນການໄປສຶກສາຕໍ່ຫາຄວາມຮູ້ ໃນຂະແ�ງທີ່ຕົນມີຄວາມສົນໃຈກວ່າ. ດ�ງນ�ນ, ການທ້ອນໂຮມປະສົບການເຮັດວຽກກ່ອນການ ໄປຮຽນຕໍ່ ຈະເຮັດໃ�້ເຮົາຮູ້ເປາໝາຍຂອງການ

ແລະ ເ�ິນຄຳ ເ�ື່ອກຽມໃ�່ການສອບເ�ັງຂນ

ອີກເທື່ອໜງ ທັງໝົດທີ່ກ່າວມາ ເປັນພຽງ ມຸມມອງ ແລະ ປະສົບການເລັກໆນ້ອຍໆຂອງ ຂ້າພະເຈາ ທີ່ຢາກຈະແ�່ງປັນ ກັບບັນດາທ່ານ. ຫວັງວ່າທ່ານຄົງຈະຕັດສິນເລືອກຍ່າງໄປຕາມ ທາງແ�ກ ທີ່ເ�າະສົມກັບເ�ື່ອນໄ� ທັງໃນ ແລະ ນອກຕົວຂອງທ່ານທີ່ສຸດ. ຂໍໃ�້ຕັດສິນ ໃຈຢ່າງມີສະຕິ ແລະ ໂ�ກດີ.

ລະດັບຊ�ນຕໍ່ໄປ. ບາງຄົນກໍເລີ່ມຮູ້ສຶກຂຄ້ານ ເ�າະໄດ້ປະລະການຮຽນໄປດົນເຕີບແລ້ວ.

ຖ້າທ່ານມີຄຳສະເ�ີ ື ຄຳຕຳໜິຕິຊົມ

ການກັບເ�າມາຮຽນໃ�່ໃນລະດັບທີ່ສູງຂນ

ກະລຸນາສ�ງຂຄວາມມາຫາຜູ້ຂຽນ

ອາດໝາຍເຖິງການຕັດສິນໃຈ ທີ່ຕ້ອງສະ�ະ

(ດຣ ບຸນເຮັງ)

ຕຳແ�່ງໜ້າທີ່ການງານ ແລະ ລາຍຮັບທີ່ຕົນ

ໄດ້ທີ່ bounhengs2005@yahoo.co.jp


11 - 20 ກຸມພາ 2012

ອົມຍມ

//

9

Joke

ເລື່ອງໂດຍ [ ທີມບັນນາທິການ ]

ນັກທຸລະກິດຄົນໜງ ໄປເປີດຮ້ານຂາຍ

ຫົວໜ້າເຜົ່າຄົນໜງໄດ້ຍິນວ່າ: ບັນດາຜູ້

ເ�ອຜ້າ ໃນຫ້າງຊັອບປງມໍແ�່ງໃ�່ ຜ່ານໄປ

ຊາຍໃນເຜົ່າ Thongpaseuth ທຸກຄົນລ້ວນແຕ່ຢ້ານເ�ຍ, ໃນ

ສອງເດືອນ ລາວກໍເລີ່ມມີຄູ່ແ�່ງ ມີຮ້ານຂາຍ

ງານລ້ຽງຄ�ງໜງ ເ�ື່ອທຸກຄົນໃນເຜົ່າ ມາພ້ອມ

ເ�ອຜ້າສອງຮ້ານ ມາຕ�ງຢູ່ຂ້າງໆກັບຮ້ານລາວ. ຮ້ານທາງຊ້າຍມືຕິດປ້າຍວ່າ: “ລາຄາຖືກທີ່ສຸດ!” ແລະ ຮ້ານທາງຂວາ ມືກໍຕິດປ້າຍໄວ້ວ່າ: “ມີໃ�້ເລືອກາຍທີ່ສຸດໃນເ�ືອງ” ນັກທຸລະກິດຄົນນ�ນຮູ້ດີວ່າ ລາວອາດບໍ່ມີ�ັງ ມາແ�່ງຂັນກັບທັງສອງຮ້ານນ�ນໄດ້ ຈົນໃນທີ່ ສຸດ ລາວກໍເລີຍຕິດປ້າຍໃ�່ໜ້າຮ້ານຂອງລາວ ວ່າ: “ທາງເ�າ” ເຖິງແ�່ນວ່າ ນເປັນພຽງເລື່ອງຕາ�ົກ ແຕ່ການໂຕ້ຕອບຂອງນັກທຸລະກິດນ�ນ ໄດ້ສະ ທ້ອນໃ�້ເ�ັນວ່າ ການແ�່ງຂັນນ�ນມີຢູ່ທຸກບ່ອນ

ໜ້າພ້ອມຕາ ຫົວໜ້າເຜົ່າຈງຕັດສິນໃຈ ພິສູດ ວ່າເລື່ອງທີ່ໄດ້ຍິນມາເປັນຄວາມຈິງ �ືບໍ່? ລາວໄດ້ເ�ນຜູ້ຊາຍທັງໝົດມາ ແລ້ວບອກວ່າ ໃ�້ຄົນທີ່ຢ້ານເ�ຍ ມາຢືນທາງເ�ອງຂວາມື ຂອງລາວແລ້ວຄົນທີ່ບໍ່ຢ້ານເ�ຍໃ�້ໄປຢືນທາງ ເ�ອງຊ້າຍມື ແລະແລ້ວ ກໍເປັນດ�ງທີ່ຄິດເ�ົາໄວ້ ຜູ້ຊາຍທຸກຄົນລຸກຂນມາຢືນທາງເ�ອງຂວາມື ຂອງລາວ ຍົກເວັ້ນຄົນໜງ ທີ່ຢືນຢູ່ເ�ອງຊ້າຍມື ຫົວໜ້າເຜົ່າຕົບມືຊື່ນຊົມຊາຍຜູ້ນ ແລ້ວເວາວ່າ “ຢ່າງໜ້ອຍກໍມີຜູ້ຊາຍຄົນໜງທີ່ບໍ່ຢ້ານເ�ຍ” ລາວກ່າວກັບລູກນ້ອງ ແລ້ວກໍຫັນກັບໄປຫາຜູ້ ຊາຍຄົນນ�ນ ແລ້ວຖາມວ່າ “ເວາໃ�້ຂ້ອຍຟັງ

ແຕ່ການຮັບມືຢ່າງມີຫົວຄິດປະດິດສ້າງກໍຈະ

ແດ່ຊາຍຜູ້ກ້າ ແ�່ນ�ັງທີ່ເຮັດໃ�້ເຈາກ້າເຮັດ

ຊ່ວຍໃ�້ທ່ານແ�່ງຂັນໄດ້ຢ່າງສະ�າດ ແລະ

ແຕກຕ່າງຈາກຄົນອື່ນໆ?”

ທັນການ.

“ບໍ່ຮູ້ຄືກັນ” ຊາຍຜູ້ນ�ນຕອບ “ເ�ຍຂອງຂ້ອຍ ບອກໃ�້ຂ້ອຍຢືນຢູ່ເ�ອງນ”

ສາວນ້ອຍຄົນໜງ ກຳລັງກຽມເ�າຫ້ອງ ຜ່າຕັດ ພະຍາບານໃ�່ຊຸດສີຂາວ ຍູ້ຕຽງທີ່ລາວ ນອນ ໄປຕາມລະບຽງ ແລະ ໄປ�ຸດຢູ່ຕໍ່ໜ້າ ຫ້ອງຜ່າຕັດ ແລະ ປະລາວໄວ້ຫ�ນ ແລ້ວພະຍາ ບານກໍເ�າໄປຫ້ອງຜ່າຕັດ ເ�ື່ອກວດເ�ງວ່າ ຫ້ອງກຽມພ້ອມແລ້ວ�ືຍັງ. ຊາຍໜຸ່ມຄົນໜງ ໃ�່ຊຸດສີຂາວຍ່າງເ�າມາເປີດຜ້າທີ່ປົກໂຕຄົນ ເຈັບອອກແລ້ວສຳ�ວດຮ່າງກາຍຂອງລາວ ພ້ອມທັງງຶກຫົວແລ້ວຊວນໝູ່ອີກສອງຄົນເ�າ ມາເ�ງອີກແລ້ວລົມກັນ… ຈະເລີ່ມລົງມືຜ່າຕັດຈັກໂ�ງ? ເ�ອຍຂອງຄົນເຈັບຖາມວ່າ: ບໍ່ຮູ້ເດະ! ຊາຍໃນຊຸດສີຂາວຕອບ ເ�ົາເຈາໃ�້ຂ້ອຍມາທາສີລະບຽງນ


10

ບັນດິດໃ�່

//

New Grad

www.108job.la

ເລື່ອງໂດຍ [ແ�ງດາວອນ ບັງອອນແ�ງແດດ]

ຖາຍ�ງຄິດບອອກວ່າຈະເ�ັດວຽກຢູ່ໃ� ທ່ານອາດໃ�້ເວລາ ປະມານ 2-3 ນາທີ ອ່ານຂ ແນະນຳທັງ 6 ຂຕຈາກນ ແລະ ໃ�້ເວລາປະ ມານ 10 ນາທີຂອງແ�່ລະມ ຄິດຫາ (ທັງສ້າງ ຈິນຕະນາການເຖິງ) ໜງ: ອົງກອນ ແລະ ໜ້າ

@

ຖ້າຕ້ອງການເຮັດວຽກກັບບໍລິສັດທີ່ ມີຊື່ສຽງ: ບັນດາບໍລິສັດທີ່ມີຊື່ສຽງ�າຍ

�ື ໜ້ອຍ ທັງທີ່ເປັນຂອງນັກລົງທຶນລາວ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ລົງທຶນຢູ່ລາວ ແ�່ນກຳລັງມີ

#

ຖາຕອງການເ�ັດວຽກກ�ບ ອ�ງການຈ�ດຕ�ງສາກ�ນ: ທ່ານຕ້ອງເ�າໃຈວ່າ ອົງການ

ຈັດຕ�ງສາກົນທີ່ທ່ານສົນໃຈຢູ່ ວ່າເ�ນມີພັນທະ ກິດ ແລະ ນະໂ�ບາຍລວມແນວໃດນະໂ�ບາຍ

ວຽກ ທີ່ທ່ານມີຄວາມມຸ້ງຫວັງ ແລະ ສະຖານທີ່

ຄວາມຕ້ອງການພະນັກງານຈຳນວນ�າຍໃນ

ການເ�ື່ອນໄ�ຊ່ວຍເ�ືອ ສປປ ລາວ ດ້ານ

�ື ບໍລິສັດ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດວຽກນຳໃນ

�າຍສາຂາວິຊາ. ນແ�່ນຂ່າວດີສຳ�ັບຜູ້ທີ່

ໃດແນວໃດເປັນຕ�ນ. ແລະ ທ່ານເ�ງມີແຮງບັນ

ອານາຄົດ ແລະ ສອງ: ປະເ�ີນຄວາມຮູ້ຄວາມ

ກຳລັງຈະກ້າວຂາເ�າສູ່ຕະ�າດແຮງງານ

ດານໃຈ�ັງເປັນພິເ�ດ, ໃນຖານະເປັນໄວ

ສາມາດໃນປະຈຸບັນຂອງຕົນເ�ງ ໃ�້ຮູ້ວ່າ ເຮົາ

ແ�່ນບໍ່. ຫາກວ່າສົນໃຈເຮັດວຽກກັບອົງກອນ

ໜຸ່ມລາວ ຕ້ອງການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປະຕິ

ຮູ້�ັງແລ້ວ, ເຮົາຍັງຂາດ�ັງ. ອັນນມັນປຽບ

ເ�ກະຊົນແທ້ໆ ການສຶກສາຂມູນ ຂອງບໍລິສັດ

ບັດກິດຈະກຳ ຂອງອົງການຈັດຕ�ງສາກົນ ດ�ງ

ສະເ�ືອນຄຳຄົມຈາກສາມກົກ ເລື່ອງດັງຈາກ

ທີ່ທ່ານ ຕ້ອງການເຮັດວຽກຮ່ວມ ໃນອານາຄົດ

ກ່າວແນວໃດ, ເ�ື່ອ�ັງ. ອີກສງໜງທີ່ສຳຄັນ

ປະຫວັດສາດຈີນ ທີ່ວ່າ “ຮູ້ເ�ົາ ຮູ້ເຮົາ ຮົບຮ້ອຍ

ແ�່ນມີປະໂຫຍດ�າຍ. ພ້ອມດຽວກັນນ�ນກໍ

ທີ່ບໍ່ຄວນລືມ ແ�່ນເລື່ອງພາສາຕ່າງປະເທດ.

ຄວນເ�າໃຈ ແລະ ສ້າງຄວາມໝ�ນໃຈຕໍ່ຄວາມ

ຄວນສຶກສາໃ�້ລະອຽດວ່າ ຈຳເປັນຕ້ອງຮູ້ພາ

ຮູ້ຄວາມສາມາດຂອງຕົນເ�ງ ໃນການປະກອບ

ສາຕ່າງປະເທດໃດໜງບໍ່ ຈງຈະສາມາດເ�າ

ສ່ວນເ�າໃນຂະບວນການພັດທະນາ ແລະ ຂະ

ເຮັດວຽກໃນອົງການຈັດຕ�ງສາກົນ ທີ່ທ່ານກຳ

!

ຄ�ງ ຊະນະຮ້ອຍຄ�ງ” ໃດທ່ານຜູ້ອ່ານ. ຖ້າຕ້ອງການເຮັດວຽກ ທີ່ຖືກກັບສາຂາ ວິຊາທີ່ຕົນເ�ງຮຽນມາກັບ ອົງການຈັດ ຕ�ງລັດ:

�າຍໂຕຂອງບໍລິສັດໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ທ່ານຄວນເ�າໃຈໃນສາຂາວິຊາຮຽນວ່າ

ເ�າະສົມກັບໜ້າທີ່ ຂອງອົງການຈັດຕ�ງຂອງ ລັດ ທີ່ທ່ານຕ້ອງການເຮັດວຽກນຳ ແລະ ຕ້ອງ ພິຈາລະນາຕົນເ�ງວ່າ ຈະສາມາດສະແດງ ຄວາມສາມາດ ທາງດ້ານຄວາມຄິດທີ່ສ້າງສັນ ດີທີ່ສຸດແນວໃດຕໍ່ນະໂ�ບາຍ ທີ່ພົວພັນເຖິງລະ ບຽບການ, ກົດໝາຍລາວ ແລະ ສາກົນ. ທ່ານ ຄວນມີຄວາມເ�າໃຈ �ື ມີຄວາມສົນໃຈຕໍ່ບັນ ດາຂກຳນົດດ�ງກ່າວ �ື ອາດຈະມີແນວຄິດວ່າ ຄວນຈະປັບປຸງ ໃ�້ແທດເ�າະກັບສະພາບ ການຂະ�າຍຕົວເ�ດຖະກິດສັງຄົມ ໃນແຕ່ ລະໄລຍະແນວໃດແດ່.

ຮູ້ເ�ົາ ຮູ້ເຮົາ

ຮົບຮ້ອຍ ຄ�ງ

ຊະນະຮ້ອຍຄ�ງ

ລັງສົນໃຈ.


11

11 - 20 ກຸມພາ 2012

4

ຖ້າຕ້ອງການເປັນເຈາຂອງທຸລະ ກິດ ຂອງຕົນເ�ງ: ທ່ານຄວນສ້າງຄວາມໝ�ນ

5

ຖ້າຕ້ອງການເຮັດວຽກກັບສະຖາ ບັນການສຶກສາ: ທ່ານຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ໃນວິ

6

ຖ້າຕ້ອງການເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ: ໃນປີ 2015 ຕະ�າດແຮງງານ ໃນອາຊຽນ (ASEAN) ຈະມີການເປີດ

ໃຈ ທີ່ຈະເປັນຜູ້ນຳສະເ�ີທຸລະກິດໃ�່ໆ ຕໍ່ວົງ

ຊາການ ທີ່ທ່ານຈະໄປສິດສອນ, ມີຄວາມມັກ

ກ້ວາງ. ເປັນການສ້າງໂ�ກາດໃ�້ໄວໜຸ່ມທີ່ມີຄວາມຮູ້

ການທຸລະກິດໃນລາວ ແລະຕ້ອງມີການສຶກສາ

ຮັກໃນການສິດສອນ ແລະ ຄວນມີຈິດໃຈກວ້າງ

ຄວາມສາມາດມີໂ�ກາດຈະຮ່ວມເຮັດວຽກກັບບັນດາ

ຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ, ຜູ້ສະໜອງ, ແ�່ງ

ຂວາງ ບໍ່ຈຳກັດຄວາມຮູ້ພຽງແຕ່ທິດສະດີຕາມ

ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃນພາກພນອາຊຽນ�າຍຂນ.

ເ�ິນທຶນເປັນຕ�ນ. ແລະ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດທ່ານ

ຕຳລາສິດສອນ. ຄວນເປັນແ�ບຢ່າງ ແລະ

ດ�ງນ�ນ ຫາກທ່ານມີຄວາມມຸ່ງຫວັງ ຢາກກາຍເປັນບຸກ

ຄວນນຳໃ�້ບົດຮຽນ ທີ່ທ່ານໄດ້ຮຽນຈາກສະຖາ

ສ້າງໂ�ກາດໃ�້ນັກສຶກສາມີຄວາມກ້າຫານ ໃນ

ຄົນອິນເຕີ ວິຖີຊີວິດທີ່ວ່າໄປເປັນພະນັກງານໃນທະ

ບັນການສຶກສາ ເ�າໃນການບໍລິຫານທຸລະກິດ

ການສະແດງຄວາມຄິດເ�ັນທີ່ແຕກຕ່າງອອກ

ນາຄານດັງຢູ່ (ຕົວຢ່າງວ່າ) ປະເທດສິງກະໂປ ແລ້ວ

ປຶກສາກັບຜູ້ມີປະສົບການ. ທັງຍັງຕ້ອງສຶກສາ

ຈາກຕຳລາຮຽນ, ເ�ື່ອສ້າງພນຖານ�ັກສູດ ວິ

ທຽວກັບມາຢາມບ້ານເດືອນລະຄ�ງ ກໍບໍ່ແ�່ນຄວາມ

ກົດໝາຍ, ລະບຽບ ແລະ ນະໂ�ບາຍຕ່າງໆ ທີ່

ທີການຮຽນແ�ບໃ�່ ໃ�້ນັກສຶກສາລຸ້ນຕໍ່ໄປ.

ຝັນອີກຕໍ່ໄປ. ສຳ�ັບທາງເລືອກນ ນອກຈາກວ່າ

ພົວພັນເຖິງທຸລະກິດຂອງທ່ານຢ່າງລະອຽດ

ຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ວິຊາສະເ�າະແ�້ນໜາແລ້ວ ຍັງຕ້ອງ

ແລະ ປະຕິບັດໃ�້ຖືກຕ້ອງ.

ສາມາດຮັບມືກັບພາສາອັງກິດໄດ້ດີ ທັງຍັງຕ້ອງມີ ຄວາມສາມາດໃນການປັບຕົວໃ�້ເ�າກັບສະພາບ

ອະນາຄົດອັນສົດໃ� ກຳລັງລໍຖ້າທ່ານຢູ່ ຂໍພຽງແຕ່ມີຄວາມ

ແວດລ້ອມການເຮັດວຽກ ທີ່ມີຄວາມ�າກ�າຍ ທາງວັດທະນະທຳໄດ້ດ້ວຍ.

ຕ�ງໃຈ ແລະ ເ�ົາໃຈໃ�່ແທ້ໆ ໃນການຕິດຕາມ ລ່າຄວາມຝັນ ມໜງ ທ່ານຈະຕ້ອງສົມຫວັງ ແລະ ປະສົບຄວາມສຳເລັດ ຢ່າງແນ່ນອນ. ເ�ົາລະໄວໝຸ່ມທັງ�າຍເ�ີຍ ອະນາຄົດ ອັນສົດໃ�ກຳລັງລໍຖ້າທ່ານຢູ່ ຂໍພຽງແຕ່ມີ ຄວາມຕ�ງໃຈ ແລະ ເ�ົາໃຈໃ�່ແທ້ໆ ໃນການ ຕິດຕາມລ່າຄວາມຝັນ ມໜງທ່ານຈະຕ້ອງສົມ ຫວັງ ແລະ ປະສົບຄວາມສຳເລັດຢ່າງແນ່ນອນ ວາລະສານ 108ອາຊີບ ຂໍເປັນກຳລັງໃຈ ແລະ ຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານສະເ�ີ.


12

ທຳນາຍ

//

Horoscope

www.108job.la

ເລື່ອງໂດຍ [ ທີມບັນນາທິການ ]

ຄົນເຮົານິຊ່າງຕ�ງຂສັງເ�ດແທ້ໆ ບາງຄົນ ກໍເ�ົາສີຂອງຖົງຕີນມາຜູກໂ�ງໃ�່ກັບນິໄ� ຂອງຜູ້ໃ�່. ມາລອງອ່ານເ�ງເນາະມັນກໍມີສ່ວນ ຖືກຢູ່ໃດ. ຖ້າວ່າຖືກສຳລັບທ່ານກໍອາດຈະລອງ ຕ�ງຂໍສັງເ�ດກັບຄົນຮອບຂ້າງທ່ານເ�ງວ່າ ຖົງ ຕີນບອກນິໄ�ແທ້ບໍ່.

ສີຟ້າ

ສີນ�ຕານ

ຜູ້ທີ່ໃ�່ສີຟ້າແ�່ນຂາດຄວາມສາມາດໃນ

ຖົງຕີນສີນ�ຕານມັກຈະຖືກນຳມາໃ�່ເ�ື່ອ

ການສະແດງອອກ ື ບໍ່ສາມາດບັນລຸເປາໝາຍ

ທ່ານຮູ້ສຶກກັງວົນກັບຄວາມເປັນຢູ່ທາງດ້ານວັດ

ທາງອາລົມໄດ້. ສີຟ້າຈງໝາຍເຖິງພະລັງທາງ

ຖຸ�າຍເ�ີນໄປ. ສີນ�ຕານເປັນສີຂອງພນດິນ

ອາລົມທີ່ຖືກກົດດັນ �ື ເ�ັບກົດໄວ້ ແລະ ກຳ

ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ແຕ່ບໍ່ສາມາດນຳເ�ົາຄວາມອຸ

ລັງຫາທາງສະແດງອອກທາງຮ່າງກາຍ. ສີຟ້າ

ດົມສົມບູນນ�ນມາໄວ້ກັບໂຕໄດ້. ຖ້າທ່ານໃ�່ສີ

ຍັງເປັນສີຂອງຄົນທີ່ມີອາລົມອ່ອນໄ�.

ນ�ຕານເລອຍໆທ່ານມີຄວາມຕ້ອງການຄວາມ

ສີຂາວ

ໝ�ນຄົງທາງດ້ານເ�ດຖະກິດ �ື ທາງດ້ານວັດ

ຜູ້ໃ�່ຖົງຕີນສີຂາວແ�່ນກຳລັງປິດບັງ

ຖຸສູງ.

ສີດຳ

ຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ແທ້ຈິງຂອງໂຕເ�ງ ທີ່ກ່ຽວກັບ

ອາດຈະເປັນສີທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມທີ່ສຸດ

ການສະແດງອອກທາງຮ່າງກາຍ. ເປັນຄົນ

ຜູ້ທີ່ໃ�່ ມັກຈະປ່ຽນໃຈໂດຍບໍ່ບອກໃ�້ໃຜຮູ້

ຢ້ານຄົນອື່ນບໍ່ເ�າໃຈໂຕເ�ງ ດ�ງທີ່ຕົນຕ້ອງ

ລ່ວງໜ້າ ແລະ ຈະຊື່ສັດກັບຄົນທີ່ເ�ົາຢູ່ນຳ

ການ.

ເປັນບາງເວລາ. ຜູ້ທີ່ໃ�່ສີດຳນ ບໍ່ແ�່ນຄົນທີ່

ສີບົວ

ອ່ອນແ�. ມັກຕິດຕາມຜູ້ອື່ນ ໂດຍມີຈຸດມຸ້ງ

ຖົງຕີນສີບົວ ບອກໃ�້ຮູ້ວ່າທ່ານຮູ້ສຶກສົງ

ສີແດງ ຖົງຕີນສີແດງບອກໃ�້ຮູ້ວ່າ ຜູ້ທີ່ໃ�່ມີພະ ລັງກາຍຢ່າງ�ວງ�າຍ. ຜູ້ທີ່ໃ�່ຕ້ອງການ ການສຳຜັດທາງກາຍ ຈາກຄົນທີ່ຮັກເ�ງອາດ

ໝາຍໃນການສະແ�ງຫາບາງຢ່າງ. ສຳ�ັບ

ສານ ແລະ ພ້ອມຈະໃ�້ຄວາມອົບອຸ່ນແ�່ຄົນ

ຄົນທີ່ໃ�່ສີດຳເປັນບາງຄ�ງຄາວ ໝາຍເຖິງວ່າ

ອ້ອມຂ້າງ. ຕ້ອງການໃ�້ຄົນອື່ນມາມີສ່ວນຮ່ວມ

ຈະເປັນໝູ່, ເປັນເ�ື່ອນ �ື ຄົນຮັກແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າ

ກຳລັງຢູ່ໃນຊ່ວງເວລາແ�່ງຄວາມເ�ື່ອໜ່າຍ

ໃນທຸກສງທີ່ທ່ານເຮັດ ແລະ ທ່ານກໍຕ້ອງການ

ຈະກະຕຸ້ນຕົວເ�ງແນວໃດ ແລະ ປົດປ່ອຍຮ່າງ

ຊ່ວງເວລາທີ່ຕ້ອງການຊອກຫາຫົນທາງອອກ

ຕິດຕໍ່ກັບຄົນທີ່ຢູ່ໃ�້ ແຕ່ບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະລິເລີ່ມ

ກາຍອອກມາຢ່າງໃດ ເ�ື່ອໃ�້ສື່ເຖີງ ຄວາມຮູ້

ໃ�່ໆທີ່ໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ.

ແນວໃດດີ.

ສຶກເລິກໆຂອງຕົນເ�ງໄດ້.


13

ຍານພາຫານະ & ຂົນສ�ງ // Auto & Logistics

11 - 20 ກຸມພາ 2012

20/1/2012

18.5”

HP Pravilion Pro-3300L

HP Pro 3300

Tel: 021.413922 - 453594 (0 or 11 sales) 021.990188 / 452655 Mobil: 020.78114859 / 55509581 /55675756 14.0”

BenQ S42-M30

ï Core 2 Duo P8800(2.66GHz) ï Ram 2GB, LCD 14î - NVIDIA Graphic ï HDD 500GB, DVD RW ï Wireless LAN, Webcam ï ລາຄາ: 3,699,000 ກີບ 14.0”

Acer Asprice 4740 ï Intel Core I5-470 ( 2,53 GHz) ï Ram 2GB DDR3 ï HDD 500GB, DVD RW ï Wireless, Webcam 1.3 MPixel

ໂປໂມຊັນªûº»ñ®¯óÃÎú China ຫລຸດລາû¤¦½ªñº¡ 80%

À£õº¤Äê Model TH/A DSC-W180

* IPAD2 16GB Wi-Fi

= 3,999,000K * IPAD2 16GB 3G+wi-Fi = 4,899,000K ï IPAD2 32GB 3G+wi-Fi = 5,899,000K 14.0”

ລາຄາ: 4,799,000 ກີບ

Acer Aspire 4752 ï Core I3-2330(2.2 GHz,3M) ï Ram 2GB DDR3, LED 14î ï HDD 640GB, DVD RW ï Wireless LAN, Webcam ï ລາຄາ: 14.0”

14.0”

14.0”

14.0”

14.0”

ï Ram 4GB DDR3 ï HDD 500 GB, DVD RW ï Wireless LAN, Webcam ï LED 14î, ATI Graphic 1GB

ລາຄາ: 3,699,000 ກີບ

3,199,000 ກີບ

Acer Aspire one ï AMD (1.6 GHz) ï Ram 1GB DDR3 ï HDD 320 GB, DVD RW ï Wireless LAN,

10.1”

2,299,000 ກີບ

ï Dual Core P6200 (2.2 GHz) ï Ram 2GB DDR3 ï HDD 500GB, DVD RW ï Wireless LAN, Buletooth ï Graphic

Dell Inspiron 4010 ï Intel Core i3-2330 (2.1GHz) ï Ram 2GB DDR3, ï HDD 500GB, DVD RW ï Wireless , ATI Graphic 1GB ï Webcam 1.3 MPixel

Dell Inspiron N4050 ï Intel Core I5-2410 (2.3 GHz) ï Ram 4GB DDR3 ï HDD 500GB, DVD RW ï Wireless, ATI Graphic 1GB ï Webcam 1.3 MPixel

ລາຄາ: 4,099,000 ກີບ SamSung RC409

14.0”

ï Intel Core i7- (2.0GHz) ï Ram 4GB DDR 3 ï HDD 750GB, DVD RW ï Wireless,NVIDIA Graphic 2GB ï Webcam 1.3 MPixel

ລາຄາ: 7,899,000 ກີບ

Compaq Cq43 ï Dual Core 950 (2.1 GHz)

ï

Toshiba C640 ï Core I3-2310(2,1GHz) ï Ram 2GB DDR3 ï HDD 500GB, DVD RW ï Wireless LAN, Buletooth ï Battery 2 hours,

Dell Inspiron N4050 ï Intel Core I3-2330(2.1GHz) ï Ram 2GB DDR3 ï HDD 500GB, DVD RW ï Wireless LAN, Webcam ï Graphic

4,199,000 ກີບ

14.0”

Acer Asprice 4752ZG ï Intel Dual Core B950 (2.1 GHz) ï Ram 2GB DDR3 ï HDD 640GB, DVD RW ï Wireless LAN, Buletooth ï Webcam 1.3 MPixel,VGA 1GB

Compaq CQ43

ï AMD Dual core (1.6 GHz) ï Ram 2GB, ATi Graphic 512MB ï HDD 500GB,DVD RW ï Wireless LAN,webcam

ລາຄາ: 4,099,000 ກີບ

14.0”

ລາຄາ: 5,599,000 ກີບ

ລາຄາ: 4,599,000 ກີບ

3,699,000 ກີບ

ASUS X44L ï Intel Core i3-2310(2.1 GHz) ï Ram 2GB, LCD 14î ï HDD500 GB, DVD RW ï Wireless LAN, ï Webcam 1.3 MPlxel

10.1”

ລາຄາ: 3,599,000

Dell N4050 ï Dual core B950(2,1GHz) ï Ram 2GB DDR3,ATI Graphic ï HDD 500 GB, DVD RW ï Wireless, Webcam 1.3 MPixel

14.1”

Sony S3000 699,000ກີບ

LENOVO B470

ລາຄາ: 4,099,000 ກີບ

14.0”

DSC-W510 959,000 ກີບ DSC-WX7 2,099,000ກີບ

ລາຄາ: 4,499,000 ກີບ

ລາຄາ: 3,299,000

HP pro 430 ï Intel Core I3-2310 (2.1 GHz) ï Ram 2 GB DDR3 ï HDD 500 GB, DVD RW ï Wireless LAN, Webcam ï Graphic 512MB

Acer Aspire 4752Z ï Intel Dual Core B950 (2.1 GHz) ï Ram 2GB DDR3 ï HDD 640GB, DVD RW ï Wireless LAN, Buletooth ï Webcam 1.3 MPixel,

SamSung RV413

14.0”

ï AMD Dual Core (1.6 GHz) ï Ram 2GB DDR3 ï HDD 500 GB, DVD RW ï Wireless LAN, Buletooth ï ATI Graphic 1GB

ລາຄາ: 3,399,000 ກີບ

ລາຄາ: 4,099,000 ກີບ

ລາຄາ:3,499,000 ກີບ

Free: Bag + Mem

ລາຄາ: 3,899,000 ກີບ

4,399,000 ກີບ

Acer 4349 ï Celeron B815 (1.6 GHz) ï Ram 2GB DDR3 ï HDD 320 GB, DVD RW ï Wireless LAN, Buletooth ï Graphic,LCD 14î

Acer Asprce 4750

ï Dual Core G860 (3.0GHz,3M) ï Ram 2GB DDR3, DVD RW ï Samsung 18,5 î LCDî ï Graphic ,HDD 500 GB

ï AMD Dual Core . Ram 2GB, HDD 750B ï DVD RW, Reader card ï LCD Samsung 18,5î

14.0”

LENOVO B460 ï Intel CoreI5-520 (2.4 GHz) ï Ram 4GB, LCD 14î ï HDD 500 GB, DVD RW ï Wireless LAN, Buletooth ï Webcam ,NVIDIA Graphic 1GB

4,599,000 ກີບ

Sony VIO VPC ï Core i5-430M (2,27GHz) ï 4GB DDR 3 ï 320GB ,14î, DVD RW ï Intel HD Graphic

6,499,000 ກີບ

VPCSB38FH

ï Core I7-2660(2.7GHz) ï 4GB DDR3 ï 750 GB ,14î, DVD RW ï ATI Graphic HD6470 - LCD 13,3î

11,799,000 ກີບ

VPCSB35FH

- Intel Core I3 (3.0 GHz) - Celeron D (3.0 GHz) - Ram 1GB , DVD Rom - Ram 2GB , DVD RW - HDD 500GB, LCD 19î Samsung - HDD 500 GB - Intel Graphic Media 950

5,199,000 ກີບ

699,000ກີບ

OKI Laser B411d

IX 6560 A3+Print

2,099,000

ກີບ

- LCD 18,5î Samsung

2,399,000 ກີບ

Ext 500GB Acer

299,000ກີບ

ລາຄາ: 5,199,000 ກີບ

ລາຄາ: 5,199,000 ກີບ

1,599,000 ກີບ

- Intel Core i5-750(2,8GHz) - Ram 2GB DDR3, DVD RW - HDD 1TB, LCD Samsung18,5î - NVIDIA GeFrce with 1GB

3G

ລາຄາ: 6,499,000 ກີບ

Dell Optiplex 390DT ï Intel Core I3 (3.0GHz) ï Ram 2GB DDR3, DVD RW ï Samsung 18,5î LCDî ï HDD 500 GB,Parawell

Acer Asprice 3970 ï Intel Core I3-2100(3.1GHz) ï Ram 2GB DDR3, DVD RW ï Samsung 18,5î LCDî ï Graphic ,HDD 1TB

- Pentium 4 (3.0 GHz) - Ram 1GB, DVD Rom - HDD 80GB, LCD 15” - Main ASUS 775

ï Core I5-2400(2.7GHZ) ï Ram 4GB DDR3, DVD RW ï HDD 1TB, Compaq 20î ï Intel Graphic

1,390,000ກີບ

HP color Laser 100 HP Color Laser Print - Scan - Copy 1525n

4,099,000 ກີບ

ip 2770

LBP 6000

399,000 ກີບ

Laser P1102

Network Print

4,399,000 • ຕັດເຈ້ຍ Fax 983 ອັດຕະ ໂນມັດ

1,199,000

3,999,000

850,000

ກີບ

OKI Color Laser C110

Fax 701

1,099,000

ກີບ 2,390,000ກີບ Speaker 800W OKI Laser MB470fn

Print-scan Copy-fax

Fan Laptop

19,000ກີບ

99,000ກີບ

850,000

1,899,000 ກີບ

5,290,000ກີບ Wireless 150M USB 160,000ກີບ

3,190,000ກີບ

-

Network , Douplex and Wireless Printing 27ppm

7,999,000 ກີບ

ï Core I3-2330 (2,1GHz) ï 4GB ,500GB ï 14î LCD ï ATI Graphic 1GB

6,399,000 ກີບ

2,090,000ກີບ

ບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າ

ເຄື່ອງ

Acer Veriton M1390

ï Dual Core (3.0GHZ) ï Ram 2GB DDR3, DVD RW ï HDD 1TB, LCD Acer 19î ï Graphic Intel GMA 3100 UMA ລາຄາ: 4,099,000 ກີບ

HP Pro-3300L

ລາຄາ: 5,199,000 ກີບ

- Intel Dual Core (3.0GHz) - Ram 2GB, DVD RW - HDD 500GB - LCD 18,5î Samsung

3,299,000 ກີບ

6,499,000 ກີບ

- Pentium4 (3.0 GHz) - Ram 1GB, DVD Rom - HDD 80GB, LCD 19î Samsung - Main Asus 775

2,199,000 ກີບ

Samsung Pri,scan,copy

3G Router Airlive 2Lan ports 690,000 ກີບ

MP 287 Print-scan-copy

679,000

Dell Optiplex 390DT ï Core I5-2400(3.1GHz,4M) ï Ram 2GB DDR3, DVD RW ï Samsung 18,5î LEDî . HDD 500GB

ກີບ

2,399,000ກີບ

990,000ກີບ

MF3010

Print Scan Copy 1,499,000

ກີບ

609,000

ກີບ

R230

LQ 300 + II

1,899,000

LiDE 110

ກີບ

1,349,000ກີບ

LCD Projector Epson EB S9 = 3,590,000ກີບ Acer X1111(2,700Luments)=3,390,000ກີບ

Printer - Scan - copy - fax A3 Copy A3 Color Deskjet Brother 6710n Price: 4,699,000 Kip

SAMSUNG 4521, 1610,2010 = 280,000 Kip Brother 2130,2140,250 , 2050 = 280,000 Kip HP Toner 12A,15A,13A = 160,000Kip HP Toner 49A ,53A , 35A , 36A = 180,000 kip HP Toner 05A for Laserjet 2035,2055 = 240,000 kip Canon Toner 303, 312 , EP25 = 170,000 kip HP Color 6000A, 6001A,6002A, 6003A = 599,000 kip hp COLOR cb540, 541, 542, 543 = 599,000 kIP Toner Photocopy Canon NPG20, NPG28 = 170,000 Kip Toner Ricoh 1220d, 1230d 410 ,420 ,450I = 170,000 Kip

2320J

ອັດເອກະສານໄດ້ ສູງສຸດ

20

18.5”

18.5”

ï Core I3-550(3,2GHZ) ï Ram 2GB DDR3, DVD RW ï HDD 500B, Samsung 19îî ï Intelgraphic, Reader Card

Brother 5890n Print-Scan Copy-fax Phone

OKI Laser color C3516 Print Scan copy Fax

ï Core i3-2330 (2.2GHz) ï 4GB ,500 GB ï 13,3î,LED DVD RW ï Graphic ATI HD6470

Sony Vio EG27FH

ກີບ

Samsung 650 Print-Scan Copy-fax Phone

Printer Brother HL2270DW

ລາຄາ: 4,099,000 ກີບ

50,000ກີບ

490,000ກີບ

179,000ກີບ

ï Dual Core E5800(3.0GHz,2M) ï Ram 2GB DDR3, DVD RW ï 18,5 î LCD Samsung ï Graphic ,HDD 500 GB

USB 4GB

Samsung 1760

Internet Sucurity KaperSky 2012

ມີ Software Karaoke ພ້ອມມີປື້ມໜັງສືເພັງ

ແຜ່ນຕໍ່ນາທີ

9,690,000ກີບ

Unitel


14

ຍານພາຫານະ & ຂົນສ�ງ // Auto & Logistics

ປະກາດຮັບສະໜັກງານ

ບໍລິສັດ ມະນີຍົມ ກຮຸບ ຈຳກັດ ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການໃຫ້ ບໍລິການຂອງລົດຍົນ, ອຸປະກອນກົນຈັກໜັກ, ໂຄງສ້າງພື້ນຖານຂອງງານ ກໍ່ສ້າງທີເປັ ່ ນທາງເລືອກທີດີ ່ ກວ່າ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກໃນຕະຫລາດ. ປະຈຸບັນ ພວກເຮົາກຳລັງຊອກຫາພະນັກງານເພີ່ມຂື້ນ ສຳລັບການ ຂາຍລົດຍົນ ແລະ ລາວ ຮຸນໄດ (HHI) ຈຳກັດ, (ເຊິ່ງເປັນຕົວແທນຈຳ ໝ່າຍຢ່າງເປັນທາງການ ຂອງເຄື່ອງກົນຈັກໜັກ ຮຸຸນໄດໃນ ສປປ ລາວ). ຫົວຫນ້າຊ່າງ

3 ຕຳແໜ່ງ

ລະດັບນາຍຊ່າງ

7 ຕຳແໜ່ງ

ຄຸນສົມບັດ

- ປະກາດສະນີຍະບັດ ວິຊາຊີບຊັ້ນສູງ, ຫລື ລະດັບ ປະລິນຍາຕີ ຫລື ທຽບເທົ່າ - ເພດຊາຍ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 45 ປີ - ການສືສານ ພາສາອັງກິດດີ, (ອ່ານອອກ ຂຽນໄດ້) - ຖ້າມີປະສົບການໃນພາກສະໝາມ ແລະ ເຄື່ອງກົນ ຈັກໜັກ (ລົດຈົກ, ລົດຕັດ, ລົດໂລ ແລະ ອື່ນໆ) ຈະ ພິຈາລະນາເປັນພິເສດ - ສາມາດໄປເຮັດວຽກສະໝາມໄດ້

ສະຖານທີເຮັດວຽກ ກໍາແພງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄລຍະເວລາ

ເປັນພະນັກງານປະຈຳ

ເງີນເດືອນ

ອິງຕາມໂຄງສ້າງບໍລິສັດວາງໃຫ້

ປະໂຫຍດແລະ ເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບ

1/ ການເຮັດວຽກນອກສະຖານທີ ຈະມີອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກໃຫ້ 2/ ປະກັນອຸປະຕິເຫດ 3/ ຊຸດຄວາມປອດໄພ

ພະນັກງານຂາຍ

7 ຕຳແໜ່ງ

ຄຸນສົມບັດ

+ ປະການສະນີຍະບັດ ຊັ້ນສູງ, ປະລິນຍາຕີ ຫລື ທຽບເທົ່າ + ເພດຊາຍ ຫລື ຍິງ ອາຍຸບໍ່ເກີນ 45 ປີ + ການສືສານພາສາອັງກິດ (ເວົ້າ,ອ່ານແລະຂຽນໄດ້) + ຫາກມີປະສົບການໃນການຂາຍ ລົດຍົນ, ລົດໜັກ ຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ + ທັດສະນະຄະຕິທີ່ດີກ່ຽວກັບລົດ ຫລື ຮັກໃນການ ຂາຍລົດ + ຮັກຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ປະສົບການໃໜ່

ສະຖານທີເຮັດວຽກ - ກຳແພງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄລຍະເວລາ

- ພະນັກງານປະຈຳ

ເງີນເດືອນ

- ຕາມດ້ວຍໂຄງສ້າງບໍລິສັດ

ປະໂຫຍດທີໄດ້ ່ ຮັບ 1/ ການເຮັດວຽກນອກສະຖານທີ່ ຈະມີອາຫານ ແລະ ທີພັກໃຫ້ 2/ ປະກັນອຸປະຕິເຫດ 3/ ຄ່ານາຍໜ້າ ກະລຸນາຕິດຕໍ່

1/ ທ່ານ ສົມສະນິດ ທິລາສັກ ( ຜູຈັ ້ ດການບໍລິການ ຫລັງການຂາຍ) ໂທລະສັບ: 020 5999 8111 Email Address: nith@manignomgroup.com 2/ ທ່ານ ນາງ: ລົດຈະນາ ແສງຄຳຢອງ (ປະສານ ງານລູກຄ້າ) ໂທລະສັບ: 020 59998222 EmailAddress: loth-aftersale@manignomgroup.com

ເພື່ອສົ່ງປະຫວັດສ່ວນຕົວຂອງຜູ້ກ່ຽວ ແລະ ປະກອບແບບຟອມສະໜັກໄດ້ທີ່ ລາວຮຸນໄດ(HHI)ຈຳກັດ ທີສຳນັ ່ ກງານຖະໜົນT2 Lao-Hyundai(HHI) Co.,Ltd

T2 Road

300 M.

Khounxay Hotel

www.108job.la


15

01 - 10 ກຸມພາ 2012

San Jiang

Coming Soon!

Hotel Apartment

Ban Dongpasack Vientiane Lao PDR Tel: 021 520555 Mobile: 020 56908066 www.laowosj.com Email: dingqingbiao1974@163.com


16

ອາຊີບດີ - ອົງກອນເດັ່ນ

//

Great Job - Great Company

www.108job.la

ANOMA ອາໂ�ມາ ລ�ດທິດາ

ຜູປະກາດຂາວໂ�ລະພາບ ແ�ະ ພິທີກອນ

ເ�ອງໂ�ຍ [ກອງບ�ນນາທິການວາລະສານ 108ອາຊີບ]

ເ�ອກຽມອານຂາວ

ນະຄອນ�ວງວຽງຈ�ນ, ເ�ລາ 6 ໂ�ງ

ພາກເ�າຜູປະກາດຂາວ

ເ�າ ຂອງວ�ນເ�າການມໜງ ໃ�ເ�ືອນ

ໂ�ລະພາບ ຕອງ

ມ�ງກອນ 2012 ທີມງານ ບ�ນນາທິການ ແ�ະ

ໄ�ຮອດສະຖານີ

ຊາງຖາຍຮູບວາລະສານ 108ອາຊີບ ໄ�ໄ�

ຕ�ງແ� 5:30

ຮອດສະຖານນີໂ�ລະພາບແ�ງຊາດລາວ

ທຸກໆເ�າ.

ເ�ອກະກຽມສ�ພາດ ແ�ະ ເ�ັບພາບບ�ນຍາ ກາດການເ�ັດວຽກສ�ດໆຂອງແ�ກພິເ�ດໃ� ສະບ�ບນ ອາໂ�ມາ ລ�ດທິດາ ໃ�ອາຊີບຜູ ປະກາດຂາວໂ�ລະພາບ ແ�ມີເ�ດຈ�ເ�ັນ ບສາມາດຖາຍພາບໄ�. ທາງທີມງານຈງໄ� ຂໍອະນຸຍາດເ�າໄ�ໃ� ເ�ງເ�ລານ�ດຕໄ� ແ�ນ 6 ຫາ 8ໂ�ງແ�ງຂອງວ�ນ ດຽວກ�ນ. ເ�ອກຽມອານຂາວພາກເ�າ ຜູປະ ກາດຂາວໂ�ລະພາບຕອງໄ�ຮອດສະຖາ ນີຕ�ງແ� 5:30 ທຸກໆເ�າ. ຖາບດ�ງນ�ນຈະ ບມີເ�ລາພຽງພໍໃ�ການທ�ຄວາມເ�າໃ� ແ�ະ ກະກຽມເ�ອໃ�ຂາວທຈະອານອອກ ອາກາດ. ນເ�ັນເ�ອງ ທ�ມະດາຂອງຊີວິດ ນ�ກຂາວ ແ�ະຜູປະກາດຂາວທຕອງມີ ຄວາມຍືດຍຸນສູງໃ�ເ�ອງຂອງເ�ລາ ໝາຍ ວາຕອງປ�ບຕ�ນເ�ງໃ�ໄ�ໄ�ກ�ບຄວາມຮຽກ ຮອງຕອງການ ແ�ະ ກ�ງຕເ�ລາ, ອາໂ�ມາ ກາວ. ນອກຈາກແ�ງກ�ດດ�ນທາງດານເ�ລາ ແ�ວ ນ�ກຂາວ ແ�ະ ຜູປະກາດຂາວຍ�ງຕອງ ມີສຸຂະພາບແ�ງແ�ງ. ຕອງຕນເ�ິກລຸກເ�າ ທຸກມທມີຄິວອານຂາວ ແ�ະ ບາງຄ�ງກໍຕອງ ໄ�ເ�ັດວຽກຈ�ນຮອດຄ�ຮອດມືດໂ�ຍສະ ເ�າະແ�ນເ�ລາທມີເ�ດການເ�ນຕາງໆ ທຕອງໄ�ຖາຍທອດສ�ດເ�ັນຕ�ນ.


17

01 - 10 ກຸມພາ 2012



LAO UNI-PRINT PRESS CO., LTD.

LAO UNIPRINT PRESS CO.,LTD

Ban Vattaignai-Thong, Sikhottabong District T : 021-254 118 F : 021-254 117 M : 020-5568 9471

ïບ ïແ ïເ ïຮ

ເປ

ຖະ Te


18

ອາຊີບດີ - ອົງກອນເດັ່ນ

//

Great Job - Great Company

www.108job.la

* ການກຽມໂ� ກອນການອານຂາວ

�າຍຄ�ນອາດຈະຢາກຮູ ນອກຈາກ

ວາ ອາໂ�ມາ ໄ�ສາງສ�ມປະສ�ບການ

ເ�ອງເ�ລາແ�ວ ຄຸນລ�ກສະນະທຜູປະກາດ

ແ�ະ ຄວາມສ�ເ�ັດ ມາແ�ວບໜອຍກໍ

ຕອງມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບຕ

ຂາວທດີຄວນມີຍ�ງມີ��ງ ອີກແ�?

ຕາມ ແ�ລາວກໍຍ�ງຄ�ງເ�າຈາຢາງເ�ັນກ�ນ

ວຽກງານໃ�ລະດ�ບສູງ�າຍ.

ອາໂ�ມາ ຕອບຢາງບຕອງຄິດເ�ີຍວາ ຕອງ

ເ�ງ ບຖືໂ� ແ�ະສຸພາບອອນນອມ�າຍ.

ຕອງຊອກຮູຢູຕະ�ອດໄ�

ຕິດຕາມຂາວສານທ�ງພາຍໃ� ແ�ະ ຕາງປະ

ໂ�ຍສະເ�າະແ�ນຈາກຜູ

ເ�ດຢູສະເ�ີ, ອານໃ��າຍໆ ເ�ີມຄວາມ

ທມີປະສ�ບການ�າຍກວາ,

ຮູຮອບຕ�ວກຽວກ�ບລະບ�ບການເ�ືອງເ�ຖະ

ແ�ບ�ນດາໄ�ໜຸມທມີຄວາມສ�ນໃ�ໃ�ວ�ງ

ຕອງມີສ�ມາຄາລະວະ,

ກິດ ແ�ະ ສ�ງຄ�ມຂອງລາວເ�ົາ, ເ�ິກອານ

ການສແ�ວໃ�ແ�? ອາໂ�ມາ ຈ�ດໃ�ຊຸດ

ຮ�ບຟ�ງຄ�ຕ�ໜິຕິຊ�ມ

ແ�ະ ອອກສຽງພາສາລາວໃ�ໄ�ຢາງ ຊ�ດ

ໃ�ເ�ີຍທານຜູອານ. ເ�ນວາຢາຄິດແ�

ແ�ວປ�ບປຸງຕ�ນເ�ງ

ແ�ງຖືກຕອງ, ແ�ະ ທສ�ຄ�ນກໍຕອງມີ ໄ�

ເ�ອງວາຕ�ນເ�ງໄ�ອອກໂ�ລະພາບແ�ວ

ໃ�ດີຂນຢູສະເ�ີ.

ພິບໃ�ການແ�ໄ�ບ�ນຫາສະເ�າະໜາໃ�

ດ�ງແ�ວພຽງຢາງດຽວ ຕອງຢາລືມວາເ�າ

ໄ�ດີເ�ັນຕ�ນ.

ໝາຍສ�ຄ�ນແ�ະພາລະກິດຂອງຕ�ນແ�ນ

ຢາເ�ີງໂ�ເ�ັດຂາດ.

ເ�ອຖາມວາ ມີຂຄິດດີໆແ�ະນ�ໃ�

��ງແ�? ແ�ນພຽງແ�ການໄ�ອອກໂ� ຟ�ງເ�ງແ�ວ ກໍບງາຍໃ�ນ?

ລະພາບບ? ຢາເ�ີງໂ�ເ�ັດຂາດ. ຕອງ

ແ�ນແ�ວ. ອາໂ�ມາຕອບ ແ�ະເ�າເ�ີມ

ມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບຕວຽກງານໃ�ລະດ�ບ

ວາ ແ�ມ�ນກໍຢູທຄວາມຕ�ງໃ�, ຄວາມພະ

ສູງ�າຍ. ຕອງຊອກຮູຢູຕະ�ອດໄ�

ຍາຍາມ ແ�ະການເ�ິກຝ�ນ��ອມຕ�ນ

ໂ�ຍສະເ�າະແ�ນຈາກຜູທມີປະສ�ບການ

ເ�ງຂອງຜູກຽວ (ຜູຂຽນຄຶດວາ ຄືຊິຄາຍໆ

�າຍກວາ, ຕອງມີສ�ມາຄາລະວະ, ຮ�ບ

ກ�ບຄ�ເ�າໃ�ພາສາ ອ�ງກິດທວາ Practice

ຟ�ງຄ�ຕ�ໜິຕິຊ�ມແ�ວປ�ບປຸງຕ�ນເ�ງໃ�

makes perfect). ອີກສງໜງທສ�ງເ�ດໄ�

ດີຂນຢູສະເ�ີ.

ໃ�ລະ�າງການສ�ນທະນາກໍຄື ເ�ິງແ�ນ


01 - 10 ກຸມພາ 2012

19


20

ອາຊີບດີ - ອົງກອນເດັ່ນ

ນອກຈາກອາຊີບຜູປະກາດຂາວແ�ວ

//

Great Job - Great Company

ຕອງຂໍຄາລະວະໃ�ຄວາມສາມາດໃ�

www.108job.la

ບ�ດໜາທພິທີກອນໄ�ເ�ັນຢາງດີ. ການອານ

ເ�ົາຍ�ງຄຸນເ�ີຍກ�ບອີກບ�ດບາດໜງ ຂອງ

ການຈ�ດຄິວອ�ີ. ຖາມວາມີຜູຊວຍບ ?

ແ�ະ ປະກາດຂາວເ�ັດໃ�ຮູຈ�ກສະພາບ

ອາໂ�ມາ. ນ�ນກໍຄືພິທີກອນເ�າະທານຜູ

ອາໂ�ມາຕອບວາບ, ທຸກຢາງລວມທ�ງການ

ຄວາມເ�ັນໄ�ໃ�ບານເ�ືອງເ�ັນຢາງດີ.

ອານ. ເ�ທີໃ�ທເ�ົາມ�ກເ�ັນຢູເ�ັນປະ

ຮ�ບງານແ�ະຈ�ດຄິວແ�ນຈ�ດການດວຍຕ�ນ

ດ�ງນ�ນ ໃ�ເ�ລາດ�ເ�ີນລາຍການໃ�ຖາ

ຈ�ກໍຄ�ງຈະແ�ນເ�ທີປະກວດນາງສາວ

ເ�ງ ດວຍປມຄິວວຽກເ�ມໜງເ�ານ�ນ.

ນະພິທີກອນໃ�ງານຕາງໆໂ�ຍສະເ�າະ ແ�ນງານພິທີການໃ�ໆເ�ັດໃ�ຕ�ນເ�ງມີ

ລາວ. ທານຜູອານຮູ �ືບ ວາທ�ງໆທມີວຽກ �ວງ�າຍຢູສະຖານີໂ�ລະພາບແ�ງ

ຖາມວາທ�ງສອງອາຊີບມີຄວາມຄາຍຄື

ຊາດແ�ວ ອາໂ�ມາຍ�ງຮ�ບເ�ັນພິທີກອນ

ກ�ນ�ື ບ? ສ���ບ ອາໂ�ມາ ອາຊີບຜູປະ

ໃ�ແ�ງານ ແ�ະ ພິທີການຕາງໆອີກປະ

ກາດຂາວ ແ�ະວຽກປະກາດຂາວເ�ັນພນ

ມານປີລະ 60 ຫາ 70 ງານວາຊ�ນ.

ຖານອ�ນດີ ແ�ະເ�ອໜູນໃ�ແ�ການປະຕິ

* ບ�ດບາດ ພິທີກອນ ຂອງ ອາໂ�ມາ ໄ�ນ�ມາ ເ�ງປະສ�ບການ ແ�ະ ຄວາມຊ�ງຈ�ທໜາ ປະທ�ບໃ�

ຄວາມເ�າໃ�ໃ�ງານ ແ�ະ ສາງຄວາມໝ�ນ ໃ�ໃ�ແ�ເ�າພາບໄ�ເ�ັນຢາງດີ.


01 - 10 ກຸມພາ 2012

21


22

ອາຊີບດີ - ອົງກອນເດັ່ນ

//

Great Job - Great Company

www.108job.la

* ອາໂ�ມາ ຈາກອະດີດ ເ�ິງປ�ດຈຸບ�ນ

ມາຮອດນ �າຍຄ�ນອາດຈະຢາກຮູ

ນອກຈາກນ�ນ ເ�ນຍ�ງໄ�ຕ�ງເ�າໝາຍໃ�ໃ

ຢູຕະ�ອດເ�ລາ ຕ�ງເ�າໝາຍໃ�ຊີວິດຕ�ນ

ເ�ິງຄວາມເ�ັນໄ�ເ�ັນມາຂອງອາໂ�ມາ

ຫຕ�ນເ�ງຄືການເ�ັນພິທີກອນພາສາອ�ງກິດ.

ເ�ງຢູສະເ�ີ. ທາງທີມງານວາລະສານ

ລວມເ�ິງແ�ງບ�ນດານໃ� ທກາວເ�າສູອາ

ສ���ບແ�ນການໄ�ຍະຍາວບ�ນດາແ�ນໆ

108ອາຊີບ ກໍຄື 108job.la ຂໍອວຍພອນ

ຊີບນ ແ�ະ ແ�ນການໃ�ອະນາຄ�ດເ� ຍ�ງ

ຂອງ ອາໂ�ມາ ບຄວນພາດເ�. ມໃ�ມໜງ

ໃ�ອາໂ�ມາຈ�ງປະສ�ບຜ�ນສ�ເ�ັດ ໃ�ທຸກ

ຢາກເ�ັດ��ງແ�? ຂໍຍອນຄືນຫາອາດີດ

ເ�ນມີແ�ນອອກເ�ງເ�ັນຂອງຕ�ນເ�ງ ແ�ະ

ສງທເ�ັດ ຈະຂໍໃ�ກ�ລ�ງໃ�ຢູຫາງໆ.

ໜອຍໜງ. ອາໂ�ມາເ�າສູຟ�ງໂ�ຍ�ວາ

ຫາກວາເ�ລາ ອ�ນວຍເ�ນກໍຈະຂຽນປມ

ສ���ບທານຜູອານ ທາງທີມງານກໍ��ງ

ຕ�ນເ�ງຮຽນຈ�ບສາຂາອ�ກສອນສາດ (ພາສາ

ຖາຍທອດປະສ�ບການໃ�ລຸນນອງນຸງໄ�ນ�

ວາທານຄ�ງຈະໄ�ປະໂ�ດ ແ�ະແ�ຄິດໃ�

ອ�ງກິດ) ແ�ກອນຍ�ງບທ�ນມີວິຊາສສານມວນ

ໄ�ເ�ັນແ�ວທາງໃ�ການເ�ັດວຽກນ�. ຍ�ງ

ການເ�ັດວຽກ ແ�ະ ວາງແ�ນອະນາຄ�ດ

ຊ�ນເ�ອ. ຜູປະກາດຂາວລຸນເ�ອຍ ເ�ນ

ບຈ�ບ ທານຜູອານ. ອາໂ�ມາຍ�ງໄ�ວາງ

ບ�າຍກໍໜອຍ.

ເ�ອຍ ພວງມາໄ� ແ�ະ ຈິນຕະນາ ເ�ັນ

ແ�ນໃ�ຕ�ນເ�ງສ���ບການສຶກສາຕລະ

ແ�ງບ�ນດານໃ�ທເ�ັດໃ�ອາໂ�ມາກາວ

ດ�ບປະລິນຍາໂ�ອີກດວຍ.

ໂ�ລະພາບແ�ງຊາດ ກະລຸນາເ�ງໄ�ທ

ເ�າສູວ�ງການຂາວໂ�ລະພາບ. ຊ�ວພິບຕາ ອາໂ�ມາກໍໄ�ເ�ັດວຽກຢູສະຖານີໂ�ລະ

ຕຄ�ຖາມມວນທາຍທວາ ຖາກ�ບຄືນ

ພາບແ�ງຊາດ ເ�ັນເ�ລາ 11 ປີແ�ວ ສະ

ໄ�ອະດີດໄ�ອາໂ�ມາຢາກແ�ໄ�ສງໃ�

ເ�າະຕ�ແ�ງຜູປະກາດຂາວແ�ນໄ� 5 ປີ.

ບ? ເ�ນຕອບທ�ນທີວາ ຖາກ�ບຄືນໄ�ໃ� ອະດີດໄ�ຄືໃ�ໂ�ກຂອງໂ�ລະເ�ະມອນ

ປະຈຸບ�ນ ອາໂ�ມາຍ�ງບມີແ�ນ�ຸດ

ຂມູນເ�ມເ�ີມກຽວກ�ບ

ອາໂ�ມາຢາກຕ�ງໃ�ຮ�ຮຽນກວານ. ແ�ະ

ເ�ົາອາຊີບໃ�ໜງ ເ�ນຍ�ງມີຄວາມສຸກ ແ�ະ

ນ�ນກໍຄ�ງຊວຍ ສະ�ຸບໃ�ເ�ົາໄ�ວາ ຜູຍິງ

ຍ�ງຮູສຶກເ�ິງຄວາມທາທາຍຢູ.

ຜູນບເ�ີຍຢຸດຢູກ�ບທ ຂ�ນຂວາຍຊອກຮູ

http://www.tnl.gov.la/


11 - 20 ກຸມພາ 2012

ອຸປະກອນເ�ື່ອງຄ່າຍ & ອີເລັກໂຕຣນິກ // Network & Electronics

ເ�ອຮອງຮ�ບການຂະ�າຍສາຍທຸລະກິດຂອງລາວໂ�ບາຍກຣຸບຈງ ຕອງການ ເ�ອນຮວມງານເ�ອສາງຄວາມສ�ເ�ັດດ�ງລຸມນ :

1./ ພະນ�ກງານຂາຍສ�ງ: (ໂ�ລະສ�ບ, ກອງຖາຮູບ) ຈ�ນວນ 2 ຄ�ນ ຄຸນສ�ມບ�ດ ແ�ະ ໜາວຽກ : ສາງຊອງທາງການຈ�ນາຍໃ�ໄ�ເ�ີງມືລູກຄາແ�ະ ສາງ ຄວາມເ�ງພໍໃ�ສູງສຸດແ�ລູກຄາບ�ນພນຖານຂອງນະໂ�ບາຍຂອງບໍລິສ�ດ. ຕິດຕາມ ຍອດຂາຍ ແ�ະ ພ�ກດ�ນສີນຄາຂອງບໍລິສ�ດເ�້າສູຕະ  າດ. ຕອງມີຄວາມຮູດານ Microsoft office ແ�ະ ສາມາດພິມເ�ກະສານສ�ງ Mail ໄ�, ຖາມີຄວາມຮູພນຖານ  ແ�ະ ມີປະສ�ບການ ໃ�ດານນຈະພິດຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ 2./ ພະນ�ກງານບ�ນຊີສາງ: (ກອງວ�ງຈອນປິດ) ຈ�ນວນ 1 ຕ�ແ�ງ ຄຸນສ�ມບ�ດ ແ�ະ ໜາວຽກ: ເ�ດຊາຍ ອາຍຸ 22 ຫາ 30 ປີ,ລະດ�ບການສຶກສາຈ�ບຊ�ນ ກາງຂນໄ�, ຕອງມີຄວາມຮູ ແ�ະສາມາດນ�ໄ� Word , Excel ຮູນ�ໄ�ພນຖານ  ຄວາມພີວເ� (ສາມາດເ�າ ຂຽນພາສາອ�ງກິດໄ�ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ), ມີ ຄວາມຄຸໝນຫ � າວຫ�ນໃ�ໜາທວຽກງານ ຊສ�ດຕອ�ງກອນສາມາດເ�ັດວຽກກ�ບເ�ອນ ຮວມງານໄ�ດີ ບມີປະສ�ບການ ື ມີປະສ�ບການເ�ັດວຽກນມາກອນທາງພວກເ�ົາ ຈະມີທມງານສອນໃ�  3./ ພະນ�ກງານບ�ນຊີທວງໜ: ຈ�ນວນ 1 ຕ�ແ�ງ ຄຸນສ�ມບ�ດ ແ�ະ ໜາວຽກ : ລະດ�ບການສຶກສາຈ�ບຊ�ນກາງຂນໄ�, ຕອງມີຄວາມຮູ ແ�ະ ສາມາດນ�ໄ� Word , Excel ຮູນ�ໄ�ພນຖານຄວມພີ  ວເ� (ສາມາດເ�າຂຽນ ພາສາອ�ງກິດໄ�ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ ), ມີຄວາມຄຸໝນຫ � າວຫ�ນໃ�ໜາທ ວຽກງານ ສາມາດອອກວຽກນອກໄ� (ໄ�ເ�ັບເ�ີນ) 4./ ພະນ�ກງານກ�ມະກອນຂ�ນເ�ອງ: ຈ�ນວນ 3 ຕ�ແ�ງ ຄຸນສ�ມບ�ດ ແ�ະ ໜາວຽກ : ເ�ດຊາຍ ອາຍຸລະ�າງ 18 ປີ ຫາ 30 ປີ ມີໜາທຍ�ກຍໍ ເ�ອງຕາງໆ ທບໍລິສ�ດຈະສ�ງຕລູກຄາ 5./ ພະນ�ກງານຂ�ບລ�ດຂ�ນສ�ງ : ຈ�ນວນ 2 ຕ�ແ�ງ ຄຸນສ�ມບ�ດ ແ�ະ ໜາວຽກ : ເ�ດຊາຍ ອາຍຸ 18 ປີ ຫາ 35 ປີ ຕອງມີໃ�ຄ�ບຂ C ລ�ງມາ. ຮູເ�  ນທາງເ�ັນຢາງດີ. ພາພະນ�ກງານອອກຂາຍເ�ອງ ໄ�ສ�ງເ�ອງລູກຄາ ແ�ະ ສາຂາຂອງບໍລິສ�ດ

23

6./ ພະນ�ກງານແ�ບານ: 3 ຕ�ແ�ງ ຄຸນສ�ມບ�ດ ແ�ະ ໜາວຽກ : ອາຍຸ 20 ປີ ຫາ 30 ປີ ມີຄວາມດຸໝນ, � ຊສ�ດ ແ�ະຮ�ກສາ ຄວາມສະອາດພາຍໃ�ບໍລິສ�ດ ແ�ະ ບອນທບໍລິສ�ດກ�ນ�ດໄ� (ໝາຍເ�ດ ຕ�ແ�ງ ນແ�ນເ�ັດວຽກແ� 8:00 ໂ�ງ ຫາ 17:00 ໂ�ງ) 7./ ຜູຊວຍຫ�ວໜາຝາຍຂາຍ ແ�ະ ການຕະາດ : 1 ຕ�ແ�ງ ຄຸນສ�ມບ�ດ ແ�ະ ໜາວຽກ : ຈ�ບປະລີນຍາຕີຂນໄ�ດ  ານການບ�ນຊີການເ�ີນ, ບໍລິ ຫານ ທຸລະກິດ, ເ�ດຖະສາດ ື ຂະແ�ງການອນທກຽວຂອງສາມາດເ�າ ແ�ະ ຂຽນພາສາ ອ�ງກິດໄ�ດີ, ຖາເ�າພາສາຈີນ, �ຽດນາມ ືເ�ົາີ ໄ�ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ ຕອງມີໃ�ຜານງານມາກອນຢາງໜອຍ 2 ປີ ໃ�ສາຂາ ການຕະາດ ື ວາການຂາຍ ມາກອນ 8./ ຜູຊວຍຫ�ວໜາຝາຍການເ�ີນການບ�ນຊີພາຍໃ�: 1 ຕ�ແ�ງ ຄຸນສ�ມບ�ດ ແ�ະ ໜາວຽກ : ຈ�ບປະລີນຍາຕີ ື ໂ� ໃ�ສາຂາການເ�ີນ,ການບ�ນຊີ, ບໍລິຫານ ື ເ�ດຖະສາດ, ມີຄວາມເ�າໃ�ລະອຽດທາງດານການເ�ີນ, ການບ�ນຊີ, ສາ ມາດເ�ີດງ�ບປະຈ�ເ�ືອນ ແ�ະ ປະຈ�ປີເ�ອສ�ງພ�ນທະໄ�ສາມາດ ເ�າ ແ�ະ ຂຽນ ພາສາອ�ງກິດ ແ�ະ ຈີນ ໄ�ດີ, ຖາມີໃ�ຜານໃ�ຕ�ແ�ງທ ຕ�ນຮ�ບຜິດຊອບຢາງໜອຍ 3 ປີຂນໄ�ຈະພິ  ຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ  ທຸກຕ�ແ�ງແ�ນເ�ັດວຽກຕ�ງແ� 8:00 ໂ�ງ ຫາ 18:00 ໂ�ງ ແ�ະ ຕອງສາມາດ ປຽນກ�ນພ�ກວ�ນເ�ົາວ�ນທິດ. ມີຄວາມຕ�ງໃ�ຈງໃ�ການເ�ັດວຽກ.  ທຸກຕ�ແ�ງມີເ�ີນພິເ�ດເ�ນ : ເ�ີນລວງເ�ລາ, ເ�ີນຈາກຍອດຂາຍ,ເ�ີນອອກ ການ,ເ�ີນຈາກການຮ�ກສາພະຍາບານ,ມີພາຫະນະຂອງບໍລິສ�ດໃ�ໄ�ຕິດຕວຽກລູກ ຄາ ສ�ນໃ�ປະກອບເ�ກະສານມີ ຮູບ 3x4 2 ໃ�, ສ�ມະໂ�ຄ�ວ, ໃ�ຍ�ງຢືນທຢູ. ໃ�ແ�ງ ໂ�ດ, ໃ�ກວດສຸກກະພາບ, ວຸດການສຶກສາ, ໃ�ຜານງານ (ຖາມີ) ແ�ະ ອນໆຖາມີ ຂາຍສ�ງກອງຖາຍຮູບ ແ�ະ ກ�ມະກອນ ນ.ອີນແ�ງ : 020 58999762 ຂ�ນສ�ງ : ທ.ອານຸສອນ 020 58999765 ບ�ນຊີສາງ : ທ.ສ�ມສະກຸນ 020 55419192 ຂາຍສ�ງມືຖື ນ.ປາດຖະໜາ 020 58999755 ບ�ນຊີທວງໜ ນ.ລ�ດຈະນາ 020 22479365 ແ�ບານ ນ.ມະນີວອນ 020 55555518 ຜູຊວຍຫ�ວໜາຝາຍຂາຍ ແ�ະ ການຕະາດ ແ�ະຜູຊວຍຫ�ວໜາການເ�ີນການບ�ນຊີ ພາຍໃ�: ທານ ມ�ນຕີ 020 55555512


24

ໂຮງພິມ // Printing

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ໂຮງພິມ ລາວ ຢູນິພຣິນ ຈຳກັດ

www.108job.la Oji Lao Plantation Forest Co.,Ltd Vacancy Announcement Oji Lao Plantation Forest Company Limited (LPFL),founded 10 Feb 1999, is a Joint Venture Company between Government of Lao with 15 % of Shareholdings and 14 Companies from Japan leading by Oji Paper Co., Ltd with 85 % of Shareholdings. LPFL is granted to develop 50,000 hectares of tree plantations on concession areasin Bolikhamxay and Khammouan

ເ�ື່ອນໃ�:

Provinces in a period of 50 years.

ພະນັກງານບັນຊີ (ຍິງ) 2 ຕຳແ�່ງ (Senior Accountant)

District, and other two Operation Regional Offices in Pakxan, Bolikhamxay Province and

ຈົບຊ�ນກາງທາງດ້ານ ບັນຊີ-ການເ�ິນ ື ບໍລິຫານທຸລະກິດ (ຊ�ນກາງຂນໄປ)

LPFL has a Headquarter in Vientiane Capital City, situated at Ban SaphathongNeu, Sisattanak Songhong, Khammouan Province. A full-time vacancy has arisen for a Lao National to join our hard working team, as following position: Accountant x1 (Assistant to Finance Manager)

ສາມາດນຳໃ�້ Program ບັນຊີວິສະຫະກິດໄດ້

Duties & Qualifications:

ນຳໃ�້ຄອມພິວເຕີໄດ້ດີ

- Entry and processing of accounts payable and receivable

ສາມາດເວາ ແລະ ຂຽນພາສາອັງກິດໄດ້

�າຍເ�ດ: ຖ້າມີປະຊົບການເຮັດວຽກມາກ່ອນຈະພິຈາລະນາ (ດ້ານ ເ�ິນເດືອນ ແລະ ສະຫວັດດີການພິເ�ດ) ກ່ອນສະໝັກ ກະລຸນາປະກອບ ຄຳຮ້ອງ, ໃ�ຢ�ງຢືນທີ່ຢູ່, ປະຫວັດ ແລະ ເ�ກະສານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ສ�ງທີ່ ໂຮງພິມ ລາວຢູນິພຣິນ ຈຳກັດ ຕ�ງຢູ່ ບ້ານ ວັດໄຕໃຫຍ່ທ�ງ, ເ�ືອງສີໂ�ດຕະບອງ, ນະຄອນ�ວງວຽງຈັນ, ຕິດກັບຫ້ອງການບ້ານວັດ ໄຕໃຫຍ່ທ�ງ

ໂທລະສັບ: 021 254 118, 021 520 723 Email: uniprint@laotel.com ກະລຸນາສ�ງກ່ອນວັນທີ:10/2/2012. (ເ�ກະສານທີ່ມາຍື່ນບໍ່ສາມາດຖອນຄືນໄດ້)

- Female/Male - Ensure all invoices are verified, payments are properly supported and authorized - Management of cash/bank books (book-keeping), management of petty cash, preparation of month-end accounts. - Support some administrative function under the Financial and Administrative Manager - Qualification in accounting and office administration - Demonstrated analytical, problem solving and critical thinking skills Excellent written and spoken English - Good computer skills using Excel, Microsoft Word, and accounting software - Motivated, able to multitask and has a good working attitude An attractive salary will be offered to successful candidate. Suitably qualified applicants are encouraged to apply, please send your CV attached recent photo and a covering letter to: Oji Lao Plantation Forest Co., Ltd Attention: Ms Niphavanh KEOVILAY, Saphanthong Kang, Sisattanak District, Vientiane PO BOX 8832 Tel: 021-353511-3; Fax: 021-452260, Email: niphavanh@lpfl.la. Closing date for applications is 10th March. We regret that only candidates selected for interview will be contacted. Applicants’ CVs will not be returned.

ປະກາດ ຮ�ບພະນ�ກງານ(ດວນ)

ບໍລິສ�ດຂອງເ�ົາມີຄວາມຕອງການ ພະນ�ກງານວິຊາການ ດານເ�ຫາດ�ງຕໄ�ນ: 1. ວິສາວະກອນອອກແ�ບ ເ�ຫາ - ມີປະສ�ບການໃ�ການອອກແ�ບ 10 ປີຂນໄ�  ຈ�ນວນ 01 ຕ�ແ�ງ 2. ວິສະວະການກສາງເ�ຫາ - ມີປະສ�ບການໃ�ການກສາງ ເ�ຫາ 10 ປີຂນໄ�  ຈ�ນວນ 03 ຕ�ແ�ງ 3. ວິຊາການ ຄູມການກສາງ(FORMAN) - ມີປະສ�ບການ 05 ຫາ 10 ປີ ຈ�ນວນ 03 ຕ�ແ�ງ 4. ວິສາວະກອນ ເ�ຫາ - ມີປະສ�ບການນ�ໃ� AUTOCAD 05 ປີຂນໄ�  ຈ�ນວນ 01 ຕ�ແ�ງ 5. ພະນ�ກງານ ຄູມຄອງ; ເ�ີກຈາຍວ�ດສະດູກສ  າງ ຢູສະໜາມກລສາງ - ມີປະສ�ບການ 05 ປີຂນໄ�  ຈ�ນວນ 03 ຕ�ແ�ງ 6. ພະນ�ກງານ ຂ�ບລ�ດ - ມີປະສ�ບການ 10 ຫາ 15 ປີຂນໄ�  ຈ�ນວນ 02 ຕ�ແ�ງ ສ�ນໃ�ກະລຸນາໂ�ເ�ີ: 020 59532315 �ຶ ສ�ງ E-mail: vsconstruction98@gmail.com


11 - 20 ກຸມພາ 2012

25

ສະຖານທູດ // Embassy

VACANCY ANNOUNCEMENT (Announcement No. 12/03) OPEN TO: All interested candidates POSITION: Computer Operator (LAN), FSN-7 OPENING DATE: January 18, 2012 CLOSING DATE: February 3, 2012 WORK HOURS: Full-time; 40 hours/week SALARY: Actual grade and salary will be based on the qualifications of the applicant. NOTE: THIS IS A LOCAL POSITION. THE SELECTED CANDIDATE WILL COME UNDER LOCAL LABOR LAW, AND BE PAID ACCORDING TO THE EMBASSY’S LOCAL COMPENSATION PLAN. ALL ORDINARY RESIDENT APPLICANTS MUST BE RESIDING IN LAOS AND HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION. The U.S. Embassy in Vientiane is seeking an individual for the position of Computer Operator (LAN) in the Information Programs Center (IPC). BASIC FUNCTION OF POSITION The incumbent assists the Information Programs Center (IPC) in four distinct areas: computer and network- related duties, computer application and operating systems, maintaining the embassy Website, the Embassy telephone system, and radio installation and maintenance. S/he is responsible for the day-to-day operations, installation, and maintenance of the embassy’s unclassified OpenNet Local Area Network (LAN) – consisting of nine Windows 2003 Servers and 124 Windows XP workstations. As an IRM staff member s/he is also responsible for interfacing with all Embassy OpenNet users and developing solutions to improve their productivity on the embassy LAN. S/he also interfaces with all embassy sections in maintaining AmEmbassy Vientiane's Unclassified OpenNet Website. QUALIFICATIONS REQUIRED NOTE: All applicants must address each selection criterion detailed below with specific and comprehensive information supporting each item. 1. Education: An Associate degree in computer science is required. Commercial computer certification may be substituted (Comptia A+ , Net+ and Security+, MCP, MCSA, MCSE). 2. Prior Work Experience: Three years to four years of progressively responsible experience as a Computer Systems administrator. This experience should encompass LAN/WAN operations and extend down to basic hardware troubleshooting and repair. 3. Language Proficiency: Level III – A thorough working knowledge of English is required to include technical terms used in Computer Systems administration. Level III Lao - A thorough knowledge of spoken and written Lao is required to interface with local providers. 4. Knowledge: Familiarity with systems analysis and basics of LAN/WANs. Working knowledge of Windows 2003, Windows XP Professional, Exchange 2003, and SMS operating systems and applications. Advanced knowledge of the Microsoft Office 2003 applications. 5. Skills and Abilities: Advanced Familiarity with systems analysis and basics of LAN/ WANs. Working knowledge of Windows 2003 Server, Windows XP, Exchange 2003 and SMS operating systems and applications. Advanced knowledge of the Microsoft Office 2007 applications, Adobe Photoshop CS, and SharePoint. Be able to train groups of users in new programs, procedures, etc. HOW TO APPLY Interested applicants for this position must submit the following for the application to be considered: 1. Universal Application for Employment (Form DS-174). Download the form at: http:// laos.usembassy.gov/job_opportunities.html 2. Candidates who claim U.S. Veterans preference must provide a copy of their Form DD-214 with their application. 3. Any other documentation (e.g., essays, certificates, awards, copies of degrees earned) that addresses the qualification requirements of the position as listed above. SUBMIT APPLICATION TO Human Resources Office American Embassy Rue Bartholonie, That Dam PO Box 114, Vientiane, Laos (Hardcopy or e-mail attachments are accepted) POINT OF CONTACT Telephone: 856-21-267176 Fax: 856-21-267140 E-mail: VientianeHR@state.gov (Please clearly specify the JOB TITLE of the position you are applying for in the subject line of your email to avoid any delay and/or confusion in communication). Interested persons should contact Embassy Human Resources Office for more information. Blank application forms may be picked up from the cabinet inside the Embassy entrance. Only shortlisted candidates will be notified. CLOSING DATE FOR THIS POSITION: February 3, 2012 An Equal Opportunity Employer

VACANCY ANNOUNCEMENT (Announcement No. 12/02) OPEN TO: All interested candidates POSITION: Information Resource Center Asst/Webmaster,FSN-7 OPENING DATE: January 19, 2012 CLOSING DATE: February 3, 2012 WORK HOURS: Full-time; 40 hours/week SALARY: Actual grade and salary will be based on the qualifications of the applicant. NOTE: THIS IS A LOCAL POSITION. THE SELECTED CANDIDATE WILL COME UNDER LOCAL LABOR LAW, AND BE PAID ACCORDING TO THE EMBASSY’S LOCAL COMPENSATION PLAN. ALL ORDINARY RESIDENT APPLICANTS MUST BE RESIDING IN LAOS AND HAVE THE REQUIRED WORK AND/OR RESIDENCY PERMITS TO BE ELIGIBLE FOR CONSIDERATION. The U.S. Embassy in Vientiane is seeking an individual for the position of Information Resource Center Assistant and Webmaster in the Public Affairs Section. BASIC FUNCTION OF POSITION Under the supervision of the Information Resource Center (IRC) Director, provides outreach and research of wide scope, markets IRC products and services, manages content on the Embassy’s website page, and assists in IRC acquisitions. For outreach: designs, produces, and disseminates IRC electronic and print products to target audiences (both inside and outside of the Embassy). Responds to clients’ requests in timely manner. Monitors news databases for stories pertaining to Laos and U.S. interests in the region. For marketing: develops and maintains contact with target audience members through programs and outreach services. For content management: Creates content for the Embassy website and works with all Embassy sections and agencies to ensure content is correct, timely, and relevant. For acquisitions: recommends to IRC Director appropriate print resources for IRC and the two American Corners in Laos. Serves as the first point of contact for visitors to the Information Resource Center (IRC). QUALIFICATIONS REQUIRED NOTE: All applicants must address each selection criterion detailed below with specific and comprehensive information supporting each item. 1. Education: A university degree in information science, computer science, communications, or related fields. 2. Prior Work Experience: Two to four years of progressively responsible experience in the field of information research, library reference services, and content development for websites and social media platforms. 3. Language Proficiency: Level III good working in written and spoken English and a high degree of proficiency in spoken and written Lao are required. 4. Knowledge: Knowledge of electronic information retrieval and delivery tools with a focus on the Internet and other web-based tools. Understanding of standard information science practices and procedures. Knowledge of HTML, email, web page design and production techniques, social media design and management, customer relationship management, and marketing. Versed in wide range of issues dealing with U.S. government and political processes, U.S. foreign policy, legislative and other domestic issues, as well as U.S. society, culture, and values. Good knowledge of reference and resource materials in the subject areas emphasized in the Embassy’s Mission Strategic Plan (MSRP). 5. Skills and Abilities: Excellent customer service orientation, as well as superior interpersonal and cross cultural communication skills. Excellent written and oral communication skills; good public speaking skills. Maintain frequent and close contact with target audience. Work effectively with American and Lao staff. Ability to carry out reference searches rapidly; respond to complex requests in a timely manner on topics that are often “breaking news.” Able to independently plan, organize, and carry out assigned responsibilities using electronic based technologies, including online and print resources. Ability to prioritize work schedule and high volume of incoming requests from various actors. HOW TO APPLY Interested applicants for this position must submit the following for the application to be considered: 1. Universal Application for Employment (Form DS-174). Download the form at: http://laos. usembassy.gov/job_opportunities.html 2. Candidates who claim U.S. Veterans preference must provide a copy of their Form DD-214 with their application. 3. Any other documentation (e.g., essays, certificates, awards, copies of degrees earned) that addresses the qualification requirements of the position as listed above. SUBMIT APPLICATION TO Human Resources Office American Embassy Rue Bartholonie, That Dam PO Box 114, Vientiane, Laos (Hardcopy or e-mail attachments are accepted) POINT OF CONTACT Telephone: 856-21-267176 Fax: 856-21-267140 E-mail: VientianeHR@state.gov (Please clearly specify the JOB TITLE of the position you are applying for in the subject line of your email to avoid any delay and/or confusion in communication). Interested persons should contact Embassy Human Resources Office for more information. Blank application forms may be picked up from the cabinet inside the Embassy entrance. Only shortlisted candidates will be notified. CLOSING DATE FOR THIS POSITION: February 3, 2012 An Equal Opportunity Employer


26

ການຄ້າ // Trading

www.108job.la


11 - 20 ກຸມພາ 2012

27

ການຄ້າ // Trading ບໍລິສ�ດ ຊີ.ພີ.ລາວ ຈ�ກ�ດ

N E W - L I N K - LA O PT E ENTERPRISE

ຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ ບໍລິສ�ດ ຊີ.ພີ.ລາວ ຈ�ກ�ດ ມີຄວາມຕອງການຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ າຍຕ�ແ�ງທ ບ�ນຈຸປະຈ�ຢູ ສ�ນ�ກງານໃ�, ໂ�ງງານອາຫານສ�ດ, ຟາມລຽງສ�ດ ແ�ະ ສາຂາ ຕາງແ�ວງ.  ລາຍລະອຽດ: • ຮ�ບພະນ�ກງານສະເ�າະແ� ຄ�ນລາວ • ຕ�ແ�ງ ພະນ�ກງານໄ�ທີ • ຕ�ແ�ງ ພະນ�ກງານບ�ນຊີ-ການເ�ິນ • ຕ�ແ�ງ ພະນ�ກງານວິຊາການລຽງສ�ດ • ຕ�ແ�ງ ພະນ�ກງານຝາຍຂາຍ • ຕ�ແ�ງ ພະນ�ກງານຈ�ດຊວ�ດຖຸດິບ • ຕ�ແ�ງ ຊາງໄ�ຟາ, ຊາງສອມແ�ງ  ເ�ອນໄ�ຜູສະໝ�ກ: • ຈ�ບຂະແ�ງສຶກສາ ດານບ�ນຊີ-ການເ�ິນ • ຈ�ບຂະແ�ງສຶກສາ ໄ�ທີ ແ�ະ ຝາຍອນທກຽວຂອງກໄ� • ຈ�ບຂະແ�ງສຶກສາ ນິຕິສາດ ແ�ະ ລ�ດຖະສາດ • ຈ�ບຂະແ�ງສຶກສາ ດານລຽງສ�ດ ແ�ະ ການປະມ�ງ, ປູກພືດ • ຈ�ບຂະແ�ງສຶກສາ ດານບໍລິຫານ, ການຕະາດ • ຈ�ບຂະແ�ງສຶກສາ ດານໄ�ຟາ, ສອມແ�ງ • ຕອງຈ�ບການສຶກສາຊ�ນສູງຂນໄ� ແ�ະ ສາມາດໃ�ຄອມພິວເ�ີໄ�ເ�ັນຢາງ ດີຖາໄ�ພາສາອ�ງກິດຈະພິຈາລານາເ�ັນພິເ�ດ (ສ�ລ�ບພະນ�ກງານ ຊາງໄ� ຟາ ຊາງສອມແ�ງຈ�ບຊ�ນກາງຂນໄ� )  ວິທີສະໝ�ກ: ຖາຫາກທານໃ�ມີຄວາມສ�ນໃ�ສາມາດຕິດຕຂໍເ�ົາແ�ບຟອມສະໝ�ກງານໄ�ທ ຝາຍບຸກຄ�ນ ແ�ະ ທຸລະການ ຕິດຕໄ�ຕາມທຢູຂາງລຸມນ: ສ�ນ�ກງານຕ�ງຢູ: ຖະໜ�ນກ�ແ�ງເ�ືອງ, ບານໂ�ນທ�ນ, ເ�ືອງໄ�ເ�ດຖາ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ ໂ�ລະສ�ບ: 021 453508-10, ມືຖື: 020 56701447, 020 77881708 Email: Bountama@hotmail.com ື Happysytp@gmail.com

Nakhoiy Rd., Ban Khamsavath-Unit 2, Xaysettha District, Vientiane Tel: 030 987 2333 E-mail: nlinklao@gmail.com

ຮັບສະໝັກພະນັກງານ ວິສາຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນ ນິວລິ້ງລາວ (NLL) ຕົວແທນຈຳໜ່າຍເຄື່ອງສຳອາງ ເລຟລອນ (Revlon), ນົວຖົ້ວເຫຼື່ອງ ໄວຕາມິວ (Vitamilk), ແລະຂະນົມ ກູ່ລິໂກະ (Glico) ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານ:

HQ Warehouse Supervisor: Revlon Sales Supervisor: 1 ຕຳແໜ່ງ 2 ຕຳແໜ່ງ ທັກສະພື້ນຖານ: ທັກສະພື້ນຖານ: ï ປະສົບການ 1 ປີຂຶ້ນໄປ ï ປະສົບການ 1 ປີຂຶ້ນໄປ ï ເກັ່ງ Excel/Word ï ເກັ່ງ Excel/Word ï ໄດ້ພາສາອັງກິດຈະພິຈາລະນາພິເສດ ï ໄດ້ພາສາອັງກິດ ຈະພິຈາລະນາພິເສດ ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບໂດຍຫຍໍ້: ï ບໍລິຫານວຽກງານສາງ, ກວດນັບສິນ ໜ້າທີຮັບຜິດຊອບໂດຍຫຍໍ້: ຄ້າ ແລະ ລາຍງານ ï ບໍລິຫານຄວບຄຸມຮ້ານແລະພະນັກງານ ï ປັບປຸງພັດທະນາລະບົບເບີກຈ່າຍສິນ ຂາຍ ຄ້າ ï ປັບປຸງພັດທະນາການຂາຍແລະການ ï ບໍລິຫານຈັດການສິນຄ້າໃຫ້ເປັນລະ ຕະຫຼາດ ບົບລະບຽບ ï ເພີ້ມຍອດຂາຍ

ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020 22225633

ຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານດວນ ບໍລິສ�ດ SnK ເ�ັນບໍລິສ�ດ ທນ�ເ�າວ�ດສະດຸກສ  າງມາຈາກເ�ົາີ ແ�ະ ຮ�ບຕ�ບແ�ງພາຍໃ�. ມີຄວາມຕອງການເ�ອນຮວມງານດ�ງຕໄ�ນ: -

-

ພະນ�ກງານບ�ນຊີຫອງການ 01 ຕ�ແ�ງ: (ເ�ດຍິງ) ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ, ຈ�ບບ�ນຊີຊນສູ � ງຂນໄ� ສາມາດເ�າ - ຂຽນພາ ສາອ�ງກິດໄ�, ສາມາດນ�ໃ�ຄອມພິວເ�ີ Word, Excel ໄ� ແ�ະ ມີປະສ�ບການ. ຊາງຕິດ Wall paper, Wall Sticker 02 ຕ�ແ�ງ: (ເ�ດຊາຍ) ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ, ມີປະສ�ບການ ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ. (ເ�ິນເ�ືອນສູງ ແ�ະ ສະຫ�ວດດີການດີ )

ເ�ກະສານປະກອບມີ: ໃ� CV ເ�ັນພາສາອ�ງກິດ (ສະເ�າະພະນ�ກ ງານຫອງການ) ໃ�ຢ�ງຢືນການສຶກສາ, ໃ�ຢ�ງທຢູ, Copy ບ�ດປະຈ� ຕ�ວ ື ສ�ມະໂ�ຄ�ວ ແ�ະ ໃ�ຜານງານ ( ຖາມີ ) ຕິດຕສອບຖາມທ ຖະໜ�ນ ອາຊຽນ, ບານ ສີບຸນເ�ືອງ, ເ�ືອງ ຈ�ນທະບູລ.ີ

ໂ� : 021

261 645, 020 7787 1117.


28

ຝາກປະຫວັດ // Post CV

www.108job.la

Q1. ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຄວນຝາກປະຫວັດໄວ້ກັບ ວາລະສານ 108ອາຊີບ. Q2. ມີຂໍ້ມູນປະຫວັດຢູ່ໃນ 108job.la ແລ້ວໄດ້ຫຍັງ. A1. ທາງທີມງານ 108ອາຊີບຈະຕີຂໍ້ມູນປະຫວັດຂອງທ່ານເຂົ້າໃນເວັບໄຊທ໌ 108job.la ແທນທ່ານ. A2. ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດໄດ້ຮັບຂ່າວສານກ່ຽວກັບຕຳແຫນ່ງວ່າງໂດຍກົງ ແລ້ວຍັງເພີ່ມໂອກາດ ໃຫ້ບໍລິສັດ ຫລື ອົງກອນ ຜູ່ວ່າຈ້າງ ໃນການຄົ້ນພົບທ່ານໄດ້ງ່າຍ ແລະ ໄວຍິ່ງຂຶ້ນ. ທ່ານ ບໍ່ໄດ້ລົງທຶນຫຍັງຫມົດ ຝາກຟຣີ! ຫາກສົນໃຈ ຢ່າລໍຊ້າ ເຊີນຕື່ມຂໍ້ມູນໃນຮ່າງນີ້ ຕັດອອກຈາກວາລະສານ ແລ້ວສົ່ງເຖິງວາລະສານ 108ອາຊີບ ຕາມທີ່ຢູ່ໃນຫນ້າ ບ.ກ ຫລື ໂທຖາມໄດ້ທີ່ເບີ 021 254349

ຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ

ຊື່/ນາມສະກຸນ (ທ້າວ/ນາງ):.................................................................................................. Name/Surname (Mr/Miss/Mrs):..................................................................................... ວັນເດືອນປີເກີດ:........................, ສະຖານະ:

๑ໂສດ

๓ສົມລົດ, ສັນຊາດ:............................

ສາດສະຫນາ:........................., ທີ່ຢູ່ປະຈຸບັນ ບ້ານ:..............................,ເຮືອນເລກທີ:................ ຫນ່ວຍ:..................ເມືອງ:............................................ແຂວງ:............................................

ປະຫວັດການເຮັດວຽກ

ວຸດທິການສຶກສາ

ຕຳແຫນ່ງວຽກ

ເບີຕິດຕໍ່...................................................., Email:............................................................ ຕຳແຫນ່ງວຽກທີ່ສົນໃຈສະຫມັກ

2:..................................................ເງິນເດືອນຕ້ອງການ:......................................... ກີບ 3:..................................................ເງິນເດືອນຕ້ອງການ:......................................... ກີບ

ວຸດທິການສຶກສາແຕ່ລະໄລຍະ

ສະຖາບັນການສຶກສາ

ຜ່ານມາເຄີຍເຮັດວຽກຢູ

ໄລຍະເວລາເຮັດວຽກ

ບໍລິສັດ/ອົງກອນໃດມາກ່ອນ

ພາສາ

ຄວາມສາມາດພິເສດ

1:..................................................ເງິນເດືອນຕ້ອງການ:......................................... ກີບ

ແຕ່ປີ

ຫາປີ

ເວົ້າ ຂຽນ ອ່ານ ພິມ

ສາຂາວິຊາ

ເປັນເວລາຈັກປີ

Microsoft Offce

ພາສາອັງກິດ

Word

ພາສາຈີນ

Excel Power Point

ພາສາຍີ່ປຸນ

Outlook

ພາສາ...

ຫມາຍເຫດ:

A = ດີຫລາຍ

Access Point B = ດີ C = ພໍໃຊ້

Publisher Project

ປີຈົບການສຶກສາ

ເງິນເດືອນໆສຸດທ້າຍ

ຕຳແຫນ່ງ

Other Software

ຄະແນນສະເລ່ຍ

(ຄິດໄລ່ເປັນເງິນກີບ)

ຄວາມສາມາດພິເສດອື່ນໆ ໃບຂັບຂີ່ລົດໃຫຍ່

ມີ

ບໍ່ມີ

ໃບຂັບຂີ່ລົດຈັກ

ມີ

ບໍ່ມີ

ອື່ນໆ.................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ........................................... ...........................................


29

ຂະແ�ງອື່ນໆ // Other Sectors

11 - 20 ກຸມພາ 2012

ບໍລິສ�ດ ຢູນາຍເ�ັດ ເ�ີຄູລີ ກຣູບ (ລາວ) ຈ�ກ�ດ UNITED MERCURY GROUP (LAO) CO., LTD

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ

ບໍລິສ�ດຂອງພວກເ�ົາເ�ັນບໍລິສ�ດຕ�ວແ�ນຈ�ໜາຍເ�ອງຈ�ກໜ�ກ ແ�ະ ຈະເ�ີດບໍລິ ການໃ�ບຊານ ສະນ�ນທາງບໍລິສ�ດຂອງພວກເ�ົາຈງຕອງການເ�ອນຮວມງານາຍ ຕ�ແ�ງດ�ງນ: 1. Assistant Sales manager າຍຕ�ແ�ງ 2. Administrative officer າຍຕ�ແ�ງ 3. Sales and Marketing Executive າຍຕ�ແ�ງ 4. Finance and Account officer າຍຕ�ແ�ງ 5. Mechanic າຍຕ�ແ�ງ 6. Technician າຍຕ�ແ�ງ ເ�ອນໄ�ຂອງຜູສະໝ�ກ: - ເ�ັນຄ�ນລາວ,ອາໄ�ຢູນະຄອນວງ,ມີຄວາມຫາວຫ�ນ ແ�ະ ມີຄວາມຮ�ບຜິດ ຊອບຕໜາທວຽກງານ - ສ�ລ�ບຕ�ແ�ງ 1-5 .ຖາມີຄວາມຮູ, ມີປະສ�ບການໃ�ສາຂາທກຽວຂອງມາ ກອນ ແ�ະ ສາມາດເ�າພາສາອ�ງກິດໄ�ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ. ເ�ກະສານປະກອບໃ�ການສະໝ�ກງານມີ: - ໃ�ຄ�ຮອງຂໍສະໝ�ກງານ (ຂຽນເ�ັນພາສາອ�ງກິດ) - ຊີວະປະຫ�ວດ CV (ຂຽນເ�ັນພາສາອ�ງກິດ) - ສ�ເ�ົາໃ�ຢ�ງຢືນການສຶກສາແ�ະໃ�ປະກາດສະນິຍະບ�ດ - ໃ�ຢ�ງຢືນທຢູ,ສ�ເ�ົາບ�ດປະຈ�ຕ�ວ ື ສ�ເ�ົາປມສ�ມະໂ�ຄ�ວ , - ໃ�ຢ�ງຢືນການເ�ັດວຽກຖາມີ - ຮູບຖາຍບເ�ີນ3ເ�ືອນ 2 ແ�ນ ການຢນເ�ກະສານ: ຜູທສ�  ນໃ�ສາມາດຢນເ�ກະສານດວຍຕ�ນເ�ງໄ�ທຫ  ອງ ການຕ�ງຢູບານ ສ�ມສະນຸກ ເ�ືອງ ຫາດຊາຍຟອງ ື ຫອງຂາຍຕ�ງຢູບ  ານ ດອນໜູູນ ເ�ືອງໄ�ທານີ. ຕິດຕໄ�ທເ�ີ  : 021353417 - 020 55454525 ື ສາມາດສ�ງຜານທາງ Email: Umglao.secretary@gmail.com , chalongchaikr@gmail.com.

ປະກາດຮ�ບພະນ�ກງານ ບໍລິສ�ດຢາສູບຫ�ງຖາໂ�ກດີລາວ-ຈີນເ�ັນບໍລິສ�ດໃ�ແ�ະມີຕ�ວແ�ນຈ� ໜາຍາຍ ສາຂາຢູປະເ�ດລາວຄື:ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ, ສະ��ນນະເ�ດ, ອຸດ�ມໄ�, ວງພະບາງ, ຊຽງຂວາງ, ບໍລຄ�ໄ�, ິ ປາກເ�, ມີລາຍໄ�ຕປີ  30ລານ ໂ�ລາ, ມີພະນ�ກງານທ�ງໝ�ດ 260 ຄ�ນ. ປະຈຸບ�ນທາງບໍລິສ�ດຂອງ ພວກເ�ົາແ�ນມີຄວາມຕອງການພະນ�ກງານຫອງການ ແ�ະ ພະນ�ກງານ ຂາຍມາຮວມງານ. ເ�ອນໄ�ຜູສະໝ�  ກ - ບຈ�ກ�ດເ�ດອາຍຸລະ�າງ 20-30ປີ - ວຸດທິການສຶກສາຈ�ບຂ�ນສູງຂນໄ�,ມີຄວາມຮູໃ�ການໃ�ຄອມພີວເ�ີ Word, Excel, Internet - ຕອງມີຄວາມຮູຄວາມສາມາດໃ�ການໃ�ພາສາຈີນ ື ພາສາອ�ງກິດເ�ັນ ຢາງດີ. - ຕອງມີຄວາມດຸໝນ,ຊ � ສ�ດ,ຫາວຫ�ນຕວຽກງານ, ມີບຸກຄະລິກະພາບດີ, ມະນຸດສ�ພ�ນດີ,ມີຄວາມສາມ�ກຄີໃ�ການເ�ັດວຽກຮວມກ�ນ,ຮ�ກໃ�ອາ ຊີບ ແ�ະ ໜາວຽກຂອງຕ�ນ. - ຖາມີໃ�ອະນຸຍາດຂ�ບຂລ�ດຈ�ກ ືລ�ດໃ�ຍງເ�ັນການດີ (ມີພະຫະນະ ທຽວການເ�ັນຂອງຕ�ນເ�ງ) ເ�ກກະສານປະກອບມີ: ໃບຢ�ງຢືນທຢູ,ໃ�ຄ�ປະກ�ນ,ໃ�ກວດສຸຂະພາບ,ໃ�ແ�ງໂ�ດ,ຊີວະປະ ��ດ,ໃ�ປະກາດືໃ�ຢ�ງຢືນການສຶກສາ,ໃ�ຜານງານ(ຖາມີ). (ສ�ລ�ບເ�ີນເ�ືອນສາມາດລ�ມກ�ນໄ�ທຫ  ອງການ) ສະຖານທແ�ນຕ�ງຢູບ  ານໂ�ນສີນວນ,ເ�ືອງສີສ�ດຕະນາກ,ນະຄອນວງ ວຽງຈ�ນ(ທາງຕ�ດໃ�ຕໜ  າກ�ງໄ�) ສ�ນໃ�ຕິດຕໃ�ໂ�ງລ�ດຖະການ ໂ�:021414230 (ກະລຸນາມາດວຍຕ�ນເ�ງ) ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກຄືນ (ດວນ)

ຈອງວາລະສານ 108 ອາຊີບ ສ�ງຈອງຮັບເ�ອຍືດ ວາລະສານ 108 ອາຊີບ. ຟຣີ (ສຳັບ 1 ປີ) ພ້ອມອ່ານວາລະສານ ຟຣີ 3 ສະບັບ

   

ລາຄາ 5,000 kip/ ສະບັບ 1 ປີ 180,000 kip ເ�ືອພຽງ 150,000 kip (36 39 ສະບັບ) 6 ເດືອນ 90,000 kip ເ�ືອພຽງ 80,000 kip (18 21 ສະບັບ) ສົນໃຈຕິດຕໍ່ 020 77005800

ບໍລິສ�ດ ກຣິດຕະພ�ງ ກຣຸບ ຈ�ກ�ດ ເ�ັນບໍລິສ�ດພາຍໃ�ຂອງຄ�ນລາວ ຊງຈ�ດທະບຽນພາຍໃ� ກ�ດໝາຍ ສປປ.ລາວ. ຊງເ�ັນບໍລສ� ິ ດໜງ ທມີເ�າໝາຍນ�ໜາວຽກງານ ການກສາງໂ�ງລາງ, ພ�ດທະນາທຸລະກິດ ແ�ະ ການລ�ງທຶນ ເ�ອຊວຍຍ�ກລະດ�ບຄຸນນະພາບ ຊີວິດການເ�ັນຢູ ເ�ອເ�ັນຮາກຖານການພ�ດທະນາເ�ດຖະກິດ-ສ�ງຄ�ມ ໃ�ແ�ບຍືນຍ�ງ. ປະຈຸບ�ນ ບໍລິສ�ດ ກຣິດຕະພ�ງ ກຣຸບ ຈ�ກ�ດ ມີຄວາມຕອງການພະນ�ກງານ�າຍຕ�ແ�ງ ທມີຄວາມຕ�ງໃ� ແ�ະ ມີຄວາມຮ�ບຜິດຊອບ ເ�ອເ�າຮວມງານ ກ�ບພວກເ�ົາ, ຊງມີຕ�ແ�ງ ດ�ງລຸມນ: 1. ຜູຊ  ວຍຜູຈ�ດການຝາຍບຸກຄະລາກອນ (Assistant of HR Manager) ເ�ດຊາຍ 1 ຕ�ແ�ງ 2. ຜູຊ  ວຍຜູຈ�ດການ ບ�ນຊີ - ການເ�ິນ (Assistant of Financial Manager) 1 ຕ�ແ�ງ 3. ຜູຊ  ວຍຜູຈ�ດການການຕະາດ (Assistant of Marketing Manager) 2 ຕ�ແ�ງ 4. ພະນ�ກງານການຕະາດ (Marketing of Officer) 4 ຕ�ແ�ງ 5. ພະນ�ກງານບ�ນຊີ (Accountant) 2 ຕ�ແ�ງ 6. ພະນ�ກງານຫອງການ (Administrative Officer) 1 ຕ�ແ�ງ 7. ພະນ�ກງານພ�ດທະນາທຸລະກິດ (Business Development Officer) 3 ຕ�ແ�ງ 8. ພະນ�ກງານຊາງໄ�ຟາ (Electrician) 1 ຕ�ແ�ງ 9. ພະນ�ກງານຂ�ບລ�ດ(Driver) 1 ຕ�ແ�ງ 10. ຄ�ນສວນ (Gardener) 1 ຕ�ແ�ງ ໝາຍເ�ດ: ສ�ລ�ບຕ�ແ�ງທີ 1 - 3 ແ�ນອາຍຸ 30 ປີຂນໄ�,  ດານວຸດທິການສຶກສາ ແ�ນຈ�ບ ຂະແ�ງທກຽວຂອງ, ສາມາດເ�າພາສາອ�ງກິດ ື ພາສາຈີນໄ� ຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດ. ຜູສ�ນໃ�ເ�ີນຕິດຕໄ�ທ ບໍລິສ�ດ ກຣິດຕະພ�ງ ກຣຸບ ຈ�ກ�ດ. ຖະໜ�ນໄ�ສອນ ພ�ມວິຫານ ບານ ໂ�ນສະອາດ, ເ�ືອງໄ�ເ�ດຖາ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ. ໂ�/ແ�ັກ 021 453477, 020 97111425 ື ສ�ງ CV ມາໄ�ທີ Email: pvilaysone@hotmail.com ເ�ກະສານຕິດຂ�ດມີ : ໃ�ຢ�ງຢືນທຢູ, ໃ�ຮ�ບປະກ�ນ, ໃ�ກວດສຸຂະພາບ, ໃ�ແ�ງໂ�ດ, ສ�ເ�ົາ ສ�ມະໂ�ຄ�ວ, ສ�ເ�ົາບ�ດປະຊາຊ�ນ, ສ�ເ�ົາໃ�ປະກາດ ແ�ະໃ�ຜານງານ (ຖາມີ). ຮູບ 3x4 2 ໃ� ປິດຮ�ບສະໝ�ກວ�ນທີ 01/02/2012


30

ໂຮງແຮມ & ຮ້ານອາຫານ // Hotel & Restaurant

ໂ�ງແ�ມແ�ມີລີ

ຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານດວນ

ຕອງການຮ�ບພະນ�ກງານດ�ງນ : 1. ພະນ�ກງານຊາງແ� 2 ຕ�ແ�ງ (8.00 -16.00) 2. ພະນ�ນງານຫວກະເ�ົາ 2 ຕ�ແ�ງ (7.00 -15.00) 3. ພະນ�ກງານເ�ີບ 2 ຕ�ແ�ງ (14.30 -22.30 ) 4. ພະນ�ກງານ ຮ�ບຕອນ 2 ຕ�ແ�ງ (15.00 -23.00 ) ສ�ລ�ບຕ�ແ�ງ 2 ແ�ະ 3 ຕອງເ�າ ພາສາອ�ງກິດພໍໃ�ໄ�, ແ�ະ ຕ�ແ�ງ ທີ 4 ຕອງເ�າພາສາອ�ງກິດ ື ຝຣ�ງ ື ພາສາ�ຽດນາມ ໄ�ໃ�ລະດ�ບດີສ�ມຄວນ. ສ�ນໃ�ຍນເ�ກະສານ ື ຕິດຕໂ�ລະສ�ບ : 021 260448 - 49

ໂ�ງແ�ມປາກວິວເ�ກເ�ຄິວຕີບຊູດ (Parkview Executive Suites) ຕອງການຮ�ບສະໝ�ກ ພະນ�ກງານດ�ງນຄື:  ພະນ�ກງານອອກກ�ລ�ງກາຍ 1 ຕ�ແ�ງ ( Sport Activity )  ພະນ�ກງານເ�ີດປະຕູ 1 ຕ�ແ�ງ ( Bell Boy )  ພະນ�ກງານຊາງໄ�ຟາ 2 ຕ�ແ�ງ ( Technician )  ແ�ບານ 5 ຕ�ແ�ງ ( Attendant )  ພະນ�ກງານຊວຍຄ�ວຊາຍ 1 ຕ�ແ�ງ ( Steward ) ສ�ນໃ�ເ�ີນຕິດຕໄ�ທພະແ�ກບຸກຄ�ນຂອງໂ�ງແ�ມປາກວິວ ື ໂ�: 250888 Ext.140 Email: op.hrparkview@gmail.com ເ�ກະສານຕິຂ�ດມີ: 1. ໃ�ຢ�ງຢືນທຢູ 2. ໃ�ຮ�ບປະກ�ນ 3. ໃ�ຊີວະປະ��ດ 4. ໃ�ຜານງານ (ຖາມີ) 5. ໃ�ກວດສຸຂະພາບ 6. ຮູບ 3x4 2 ໃ�

ໂ�ງແ�ມທິບຸນມາ

ຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ

ຕອງການຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານດ�ງນ: 1. ພຄ�ວ 1 ຕ�ແ�ງ ຕອງມີປະສ�ບການ 2 ປີຂນໄ� 2. ພະນ�ກງານເ�ີບ 2 ຕ�ແ�ງ 3. ພະນ�ກງານອະນາໄ� 1 ຕ�ແ�ງ ສະຖານທຕ�ງຢູບ  ານດານຊາງ, ຖະໜ�ນທາງອນ, ເ�ືອງໄ�ທານີ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ. ສ�ນໃ�ຕິດຕ 020

www.108job.la

55517183, 020 22166888

ບໍລິສ�ດທອງທຽວໂ�ດຊິຂອງເ�ົາີ ຕອງການຮ�ບສະໝ�ກ ພະນ�ກງານ ທສາມາດເ�າ ແ�ະ ຂຽນພາສາເ�ົາີໄ�ດີ. - ພະນ�ກງານ 1 ຕ�ແ�ງ ແ�ເ�ືອນ 1 ຕ�ແ�ງ ແ�ເ�ືອນຕອງຈ�ບມໍປາຍຂນໄ�, ສາມາດເ�າພາສາ ອ�ງກິດໄ�, ເ�ິນເ�ືອນດີ. ສ�ນໃ�ຕິດຕ ເ�ີຄ�ນລາວ 020 97970554 ເ�ົາີ 020 99336521

CCC HOTEL COSMO

ຫອງນອນ

ລາຄາປ�ກກະຕິແ�ນ65$ ລາຄາແ�ກທມີສ�ນຍາແ�ນ 50$ ຕຽງດຽວ ແ�ະ ຄູ ລາຄາຄືກ�ນ

ຮ�ບສະໝ�ກ ພະນ�ກງານ

ປະຊຸມ

ລາຄາຈະຄິດໄ�ເ�ັນແ�ັກ ເ�ັດລາຄາ 19 $ (1ຄ�ນ) ແ�ັກເ�ັດມີລາຍອ�ນທຢູໃ� ລາຄາດຽວ

ງານດອງ

ລາຄາລວມອາຫານ ແ�ະ ເ�ອງ ດມແ�ນ130.000–150.000 ກີບຕ1ບ�ດດ�ນຕີ1.500.000 ກີບ ລາຍການຟຣີມີາຍລໍຖາທານຢູ ທໂ�ງແ�ມ ໂ�ສໂ�

ປງບາບີຄິວ ສະລອຍນ�

ບາບິຄິວທະເ�ລາຄາ 1ຄ�ນ 19 $ ມີເ�ງບ�ນເ�ງໃ�ຄ�ຄືນ ທພິເ�ດຂອງທານ ງານວ�ນເ�ີດ ງານລຽງສາງສ�ນກ�ນ

ພະນ�ກງານການຕະາດ: 4 ຕ�ແ�ງຮຽນຈ�ບປະລີນຍາຕີ ມີຄວາມຮູພາສາອ�ງກີດ ື ເ�ົາີ ເ�າເ�ງສຸພາບ ພະນ�ກງານຈ�ດລຽງ: 8 ຕ�ແ�ງເ�ັນຄ�ນຮຸນໃ�ຍສຸກະພາບແ�ງແ�ງຊສ�ດໃ�ໜາທດຸໝນໃ�ວຽກງານ � ພະນ�ກງານແ�ບານ: 5 ຕ�ແ�ງເ�ັນຄ�ນມ�ກທ�ຄວາມສະອາດຊສ�ດໃ�ໜາທດຸໝນໃ�ວຽກງານ � ພະນ�ກງານແ�ັບຫອງຄ�ວ: 3 ຕ�ແ�ງຕອງຮຽນຈ�ບປຸງແ�ງມາໂ�ຍສະເ�າະປະລິຍາຕີ/ໂ� ຄ�ນຂ�ບລ�ດ 3 ຕ�ແ�ງມີປະສ�ບການ 1 ປີຂນໄ�  ຖາມີຄວາມຮູການສອມແ�ງທາງເ�ົາຈະພິຈາລະນາພິເ�ດ

ສ�ນໃ�ຕິດຕໄ�ທ 020 5555-5126 021 711-17-7 ບານ ພະຂາວ ເ�ືອງໄ�ທານີ ແ�ວງນະຄອນວງວຽງຈ�ນ Email: ccc.cosmo@gmail.com – hotel_cosmo@yahoo.com www.hotelcosmolaos.com


11 - 20 ກຸມພາ 2012

ໂຮງແຮມ & ຮ້ານອາຫານ // Hotel & Restaurant

31


11 - 20 ກຸມພາ 2012

32

ໂຮງແຮມ & ຮ້ານອາຫານ // Hotel & Restaurant

ໂ�ງແ�ມ ອິນທິຣາ ກຣຸບ - ຂອບໃ�ເ�ີ

ຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ

ຫ�ວໜາບ�ນຊີ: • ປະສານວຽກງານກ�ບນ�ກບ�ນຊີ 6 ຄ�ນ • ປະສ�ບການຢາງໜອຍແ�ນຕອງ 4 ປີ ຂນໄ� • ທ�ກສະໃ�ການເ�ັດວຽກ: ການກ�ກ�ບຄວບຄຸມ, ການເ�ິກອ�ບ ຮ�ມ, ການສ�ງຊ, ການບ�ນຊີເ�ອງຂອງທຢູໃ�  ສາງເ�ອງ • ຕ�ແ�ງນສ��ບຄ�ນລາວເ�ານ�ນ ທ�ກສະ ແ�ະ ຄວາມຮູ: • ສາມາດໃ�ພາສາອ�ງກິດ ແ�ະ ລາວໄ�ດີ (ອານ, ເ�າ, ຂຽນ, ຟ�ງເ�າໃ�) • ສາມາດໃ�ຄອມພິວເ�ີໄ�ເ�ັນຢາງດີ • ຄວາມຮູທາງດານການນ�ໃ�ໂ�ຣແ�ຣມບ�ນຊີໃ�ຄອມພິວເ�ີ • ສາມາດປະມວນຜ�ນລາຍງານ ແ�ະ ໃ�ຄ�ແ�ະນ�ກຽວກ�ບ ການແ�ໄ�ບ�ນຫາໄ� • ເ�ອນໄ�ທາງການເ�ິນແ�ນຂນກ�ບເ�ອນໄ�ຂອງຜູສະໝ�  ກ ກະລຸນາສ�ງປະ��ດ�ມາທ: ພະແ�ກປະຊາສ�ພ�ນຝາຍບຸກຄ�ນ, ຖະໜ�ນແ�ງບຸນ, ບານ ຫາຍ ໂ�ກ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ ໂ�: 021 251 564, 5590 6554 ແ�ັກ: 021 263 074 ື ອີເ�ລມາທ:hr@inthira.com ອິນທິຣາ ກຣຸບ - ຂອບໃ�ເ�ີ

ຮ�ບສະໝ�ກພະນ�ກງານ

ຮານອາຫານ ຂອບໃ�ເ�ີ ຕອງການເ�ອນຮວມງານຂາງລຸມນ: 1. ພະນ�ກງານຕອນຮ�ບ 2 ຕ�ແ�ງ ຊວງແ�ງ 2. ພະນ�ກງານເ�ີບ 3 ຕ�ແ�ງ ຊວງແ�ງ 3. ພະນ�ກງານເ�ີບ 3 ຕ�ແ�ງ ຊວງເ�າ 4. ພະນ�ກງານຜູຊວຍບາ 3 ຕ�ແ�ງ ຊວງແ�ງ 5. ພະນ�ກງານຂາຍເ�ອງ 2 ຕ�ແ�ງ ຊວງເ�າ ເ�ອນໄ�ຂອງຜູສະໝ�ກ: - ມີມະນຸດສ�ພ�ນດີ - ສຸຂະພາບແ�ງແ�ງ - ພະນ�ກງານທຸກຕ�ແ�ງແ�ນຕອງສາມາດເ�າພາສາອ�ງກິດໄ� ຂ�ນພນຖານ, ສາມາດໃ�ຄອມພິວເ�ີໄ�ພໍປະມານ ແ�ະ ຮ�ກໃ� ວຽກບໍລິການ. ສ�ນໃ�ເ�າຮວມງານກະລຸນາສ�ງປະ��ດ�ພອມໃ�ຢ�ງຢືນທຢູ, ໃ�ຮ�ບປະກ�ນ, ໃ�ຢ�ງຢືນການສືກສາ, ສ�ເ�ົາບ�ດປະຈ�ຕ�ວ �ື ເ�າ ມາເ�ົາແ�ບຟອມສະໝ�ກວຽກຕາມທຢູຂ  າງລຸມນ: ຫອງການບໍລິຫານ, ຕ�ງຢູບ  ານຫາຍໂ�ກ, ຖະໜ�ນ ແ�ງບູນ,ເ�ືອງ ຈ�ນທະບູລີ, ນະຄອນ�ວງວຽງຈ�ນ �ື ໂ�: 021 251 564, 020 5590 6554 ,Fax: 021 263 074 E-mail: hr@inthira.com


11 - 20 ກຸມພາ 2012

33

ທີ່ປຶກສາ // Consulting

ປະກາດຮ�ບຊຽວຊານ

INDOCHINA GOLD ແ�ໜງໃ�ສາຂາຂອງ APPOLLO GROUP

 ພວກເ�ົາມີຄວາມຊ�ນານດານ: - ການລ�ງທຶນ, ທີປືກສາການລ�ງທຶນ (ເ�ີນ,ຄ�,ເ�ີນຕາ,ນ�ມ�ນ……….) - ຜະລິດຕະພ�ນການຢາ - ອຸປະກອນຕ�ບແ�ງ,ກສາງ - ທຸລະກິດອາສ�ງຫາລິມະສ�ບ - ທຸລະກິດພະລ�ງງານ.ທາງທະເ�  ຍອນຄວາມຕອງການເ�ິດກວາງສາຂາໃ�ໃ�ທ�ວປະເ�ດພວກເ�ົາຈງຕອງການຮ�ບສະໝ�ກ ພະນ�ກງານເ�າໄ�ບ�ນຈຸໃ�ຕ�ແ�ງດ�ງລຸມນ: - ພະນ�ກງານດູແ�ລູກຄາທາງໂ�ລະສ�ບ(5 ຕ�ແ�ງ,ເ�ດຍິງ) - ພະນ�ກງານທີປຶກສາ(15 ຕ�ແ�ງ) - ພະນ�ກງານ Marketing (20 ຕ�ແ�ງ ) - Assistant Business Manager (5 ຕ�ແ�ງ) - Business Manager (3 ຕ�ແ�ງ) - ພະນ�ກງານແ�ພາສາ�ຽດນາມ(2 ຕ�ແ�ງ)ຕິດຕ Mr kenly, Tel:99994365  ເ�ອນໄ�: - ຈ�ບຊ�ນກາງຂນໄ� - ຮູນ�ໃ� Computer,ມີທ�ກສະມ�ກໃ�ການສ�ນທະນາ - ດຸໜ�ນໃ�ການເ�ັດວຽກ - ຖາມີປະສ�ບການໃ�ຂ�ງເ�ດບໍລິຫານ,ການເ�ິນຈະພິຈາລະນາເ�ັນພິເ�ດສິດທິ: - ໄ�ຮ�ບການຝຶກອ�ບຮ�ມ ຈາກຜູຊຽວຊານທາງດານບໍລິຫານທຸລະກິດ,Marketing - ລາຍຮ�ບບຈ�ກ�ດຂນກ�ບຄວາມສາມາດຂອງບຸກຄ�ນ - ໄ�ຮ�ບໂ�ນ�ດຕາມຂກ�ນ�ດຂອງບໍລິສ�ດທຸກເ�ືອນ  ສ�ນໃ�ຕິດຕ: ທານ: ນາງ ວິດປະເ�ີດ ວ�ງມະນີ Tel: 020 5864 9040 ື 020 9714 3966 Email : lala.1488@yahoo.com ໂ�:021 990236 ື 021990223 ສະຖານທີຕງຢູ � ຕຶກປະກ�ນໄ�ລາວ-�ຽດ,ຊ�ນ4,ເ�ືອນເ�ກທີ 44 ຖະໜ�ນລານຊາງ, ນະຄອນວງວຽງຈ�ນ ສ.ປ.ປ.ລາວ

M GROUP/ ບ�ວລະພາ ພ�ດທະນາ ວິສາວະກອນທປຶກສາ ຈ�ກ�ດ ມີຄວາມຕອງການຮ�ບພະນ�ກງານຈ�ນວນ�າຍຕ�ແ�ງເ�ອບ�ນຈຸເ�າໂ�ງ ການເ�ງມີລາຍລະອຽດດ�ງລຸມນ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

ວິສາວະກອນສາງທາງ x2 ຕ�ແ�ງ ວິສາວະກອນໂ�ງສາງ/ຮອງນ� x2 ຕ�ແ�ງ ວິສາວະກອນວ�ດສະດຸປູຢາງ x2 ຕ�ແ�ງ ວິສາວະກອນກວດກາຄຸນນະພາບ x2 ຕ�ແ�ງ ນ�ກສ�ວດວ�ດແ�ກ x2 ຕ�ແ�ງ ຜູຄຸມງານກສາງທາງ x2 ຕ�ແ�ງ ນ�ກວິໄ�ວ�ດສະດຸກສ  າງ x2 ຕ�ແ�ງ ວິສາວະກອນອາຄານ x2 ຕ�ແ�ງ ວິສາວະກອນໄ�ຟາ x2 ຕ�ແ�ງ ວິສາວະກອນນ�້ປະປາ x2 ຕ�ແ�ງ ຫ�ວໜາບໍລິຫານ x1 ຕ�ແ�ງ ການເ�ິນ ແ�ະ ບ�ນຊີສາກ�ນx2 ຕ�ແ�ງ

ເ�ອນໄ�ຂອງຜູສະໝ�ກ ປະສ�ບການຢາງໜອຍ 5 ປີໃ�ວຽກງານທກຽ່ວຂອງ ທານໃ�ທສ�ນໃ� ກະລຸນາ ສ�ງປະ��ດ (CV)ພອມເ�ກະສານສະໝ�ກວຽກ ຕາງໆ ບໍລິສ�ດ ບ�ວລະພາ ພ�ດທະນາ ວິສາວະກອນທປຶກສາ ຈ�ກ�ດ 129 ຖະນ�ນ ທາເ�ືອ ບານ ທາດຂາວ ໂ�: 021-262926, ແ�ັກ: 021-262380 Email: bdcsm@laotel.com ື burapha.dc@gmail.com

Excellence. Delivered.

ປະກາດຮ�ບສະໝ�ກງານ ບໍລິສ�ດ ລາວ ອີ-ເ�ຣດ ທປຶກສາດານການລ�ງທຶນຈ�ກ�ດ ເ�ັນບໍລິສ�ດຕ�ວແ�ນ ຂອງບໍລິສ�ດ ECT Capital Management Limited ຊງມີ ສ�ນ�ກງານໃ�ຕ�ງຢູປະເ�ດນິວຊີແ�ນ, ເ�ັນບໍລິສ�ດທໃ�ການບໍລິການທປຶກ ສາກຽວກ�ບການລ�ງທຶນ ໃ�ຕະາດການເ�ິນຂອງໂ�ກຜານລະບ�ບ Internet ຊງນ�ກລ�ງທຶນສາມາດລ�ງທຶນໃ� ຕະາດແ�ກປຽນເ�ິນຕາ (FOREX), ໂ�ຫະຄ�, ເ�ິນ, ນ�ມ�ນ, ກາເ�, ໆລໆ. ບໍລິສ�ດຂອງພວກເ�ົາໄ�ເ�ີດດ�ເ�ີນການມາຕ�ງແ�ເ�ືອນ ພະຈິກ 2010 ແ�ະ ກ�ລ�ງເ�ີບໃ�ຂະ�າຍ ຕ�ວຢາງວອງໄ� ສະນ�ນຈງມີຄວາມຕອງການພະນ�ກງານເ�ັນຈ�ນວນາຍເ�ອຮອງຮ�ບກ�ບການຂະ�າຍຕ�ວ ດ�ງກາວ ພວກເ�ົາແ�ນບໍລິສ�ດລະ�າງປະເ�ດທກ�ລ�ງຊອກຫາເ�ອນຮວມງານທມີສ�ກກະຍະພາບເ�ອທຈະ ເ�າຮວມງານ ກ�ບບໍລິສ�ດຂອງພວກເ�ົາທກ�ລ�ງເ�ີບໃ�ຍຂະ�າຍຕ�ວ. ເ�ືອທານເ�າມາຮວມເ�ັດວຽກນ� ພວກ ເ�ົາໃ�ມນທານຈະ ໄ�ພ�ບກ�ບສິດທິພິເ�ດດ�ງຕໄ�ນ:  ຈະໄ�ຮບ � ການເ�ິກອ�ບຮ�ມສ�ລ�ບບ�ນດາຜູສ  ະໝ�ກທ�ງໝ�ດ  ມີໂ�ກາດໄ�ຮ�ບສິດທິພິເ�ດໄ�ທອງທຽວຕາງປະເ�ດ  ສາມາດປ�ບປຽນໂ�ງເ�ລາໃ�ການເ�ັດວຽກໄ�  ມີໂ�ກາດທຈະໄ�ຮບ � ເ�ີນລາຍໄ�ສງູ (ວຽກທອາໃ�ເ�ລາ�າງ)  ແ�ລະເ�ືອນຈະໄ�ຮ�ບເ�ີນລາຍໄ�ພິເ�ດ  ເ�ັດຢູບານກໄ�  ບາງເ�ລາ  ເ�ັດໄ�ນ�ຮຽນໄ�ນ�ກໄ�  ເ�ັມເ�ລາ ບຈ�ເ�ັນຕອງສະເ�າະຜູທມີ  ຄວາມຊ�ນານ ື ມີປະສ�ບການ ືວາ ຄວາມຮູຄວາມສາມາດແ�ະທ�ກສະພິເ�ດທາງ ດານ Computer. ພຽງແ�ເ�ັນຜູທມີ  ເ�ອນໄ�ໃ�ການສະໝ�ກເ�ິ¤ແ�ນວາທານຈະກ�ລ�ງສຶກສາຢູ, ກ�ລ�ງເ�ັດວຽກ ື ອອກບ�ນານແ�ວກຕາມ

ຕ�ແ�ງທຮ�ບສະໝ�ກມີດງລຸ � ມນ:

1. ພະນ�ກງານຕອນຮ�ບ 5. ທປຶກສາທາງດານທຸລະກິດ 2. ຝາບບໍລິຫານ 6. ຜູຈ�ດການຝາຍທຸລະກິດ 3. ຝາຍບໍລິການລູກຄາ 7. ຜູຊວຍຜູຈ�ດການຝາຍທຸລະກິດ 4. ຝາຍບ�ນຊີ 8. ພະນ�ກງານຂາຍ (ເ�ກະສານຕິດຂ�ດປະກອບມີ): ຮູບຂະໜາດ 3x4 ຈ�ນວນໜງໃ�, ຊີວະປະ��ດ, ໃ�ຢ�ງຢືນທຢູ, ໃ�ຍ�ງຢືນການສຶກສາ ໃ�ຜານງານຖາມີ ສ�ນໃ�ກະລຸນາຕິດຕສອບຖາມ: ທານ ໄ�ຍະເ�ດ ຈ�ນທະລາດ 020 2260 1371 ື ອີເ�ວ: sayadeth@gmail.com; 021 454366 ຈ�ນ ເ�ິງ ສຸກ 9.00am – 5.00pm

WHO WE ARE Center Link Consulting is a multi-dimensional consulting firm providing business growth solutions, certified translation services and risk management products to companies and individuals located in Laos, as well as to foreign investors seeking to establish operations in the country. The international Center Link Consulting team has held various management positions for global organizations, including Fortune 500 companies, and strives to continuously bring ever more value to our clients' projects.

W H AT W E D O B U S I N E S S C O N S U LT I N G T R A N S L AT I O N INSURANCE COVERAGE

JOB ANNOUNCEMENT To complement our team of language specialists, we are now looking for qualified freelance TRANSLATORS and INTERPRETERS mastering any of the following language pairs: English - Lao

French - Lao

Chinese - Lao

H O W T O C O N TA C T U S Interested candidates should send a cover letter and a CV by e-mail to: Center Link Consulting, Ltd. ASEAN Road (T2), Sidamdouane Village, Chanthabouly District, Vientiane Tel: +856 21 254 700 | Mobile: +856 20 5557 9079 contact@centerlink-consulting.com www.centerlink-consulting.com


34

ສຸຂະພາບແລະຄວາມງາມ

//

Health & Beauty

www.108job.la

ຂອງພະນັກງານຫ້ອງການ ເລື່ອງໂດຍ [ທີມບັນນາທິການ]

ສາເ�ດເ�ີດຈາກຄວາມຄຽດ ແຕ່ສາເ�ດ

ອາການປວດຕາ, ນ�ຕາແ�້ງ ນອກຈາກ

ສວ່ນາຍເ�ີດຈາກອາການນ�ງເຮັດວຽກ

ອີກປະການໜງທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື ການດື່ມເ�ື່ອງ

ຄວາມຄຽດແລ້ວສາເ�ດໃຫຍ່ໆ ກໍແ�່ນການ

ຜິດທ່າທາງ, ນ�ງຕ�ງທີ່ບໍ່ຮັບຮອງຕໍ່ການເຮັດວຽກ

ດື່ມທີ່ມີສານແ�ວກໍຮໍ ແລະ ຄາເ�ອິນ (ກາເ�

ນ�ງຢູ່ໜ້າຈໍດົນເ�ີນມລະ 6 ຊ�ວໂ�ງ. ການຂາດ

ເຖີງວ່າທ່ານນ�ງຖືກທ່າແລ້ວ ແຕ່ຫາກວ່ານ�ງ

ນ�ອັດລົມ, ຢາຊູກຳລັງ) ອາຫານໄ�ມັນສູງ,

ວິຕາມິນ A ແລະ B-complex

ເປັນເວລາດົນນານກໍເຮັດໃ�້ເ�ື່ອຍ ແລະ ປວດຕາມຄໍ ແລະ ບ່າໄ�່ໄດ້.

ອາຫານປະເ�ດເນອສັດ 90%. ອີກສາເ�ດ ໜງທີ່ໜ້າສົນໃຈຄື ການຂາດການອອກກຳລັງ ກາຍ. ໂດຍປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງອອກກຳລັງກາຍ ປະມານ10ຊ�ວໂ�ງຕໍ່ອາທິດເປັນຢ່າງໜ້ອຍ.

ອັນເນື່ອງມາຈາກຄວາມຄຽດ ແ�ດທິເລຍ ຈະເຮັດວຽກຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ໃນພາວະທີ່ ທ່ານຄຽດ ແລະ ມີອາຫານເ�ື່ອງດື່ມ ຈຳພວກ ກາເ�, ແ�ວກໍຮໍ ລວມທັງການໂ�້ລົມ ເວາຈາ ໜ້ອຍກວ່າປົກກະຕິ ກໍຈະເຮັດໃ�້ນ�ລາຍບູດ ທ້ອງອືດ ມີກົດໃນກະເ�າະອາຫານ ຄືຕົວການັກ ແຕ່ການນອນບໍ່ພໍ ກໍມີສວ່ນເຮັດ ໃ�້ເ�ີດອາການ ເ�ົ່ານຄືກັນ ການກີນອາຫານ ແ�ບຮີບດ່ວນ ເຮັດໃ�້ກະເ�າະ ແລະ ລະບົບ ຂັບຖ່າຍເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີປະສິດທິພາບ

ເ�ີດຈາກການນ�ງດົນເ�ີນໄປ ເຮັດໃ�້ບ�ນ

ເ�າະເ�ື່ອທ່ານບໍ່ໄດ້ເວາ ນ�ລາຍຈະບໍ່ຖືກບີບ

ທ້າຍຖືກການກົດທັບ ແລະ ເ�ັ້ນເລືອດດຳ ບໍລິ

ອອກມາ ດ�ງນ�ນ ປາກຈງແ�້ງ ແລະ ແ�ັດທີ

ເວນລຳໄ�້ ກໍ່ເ�ີດອາການ, ເລືອດຂ້ອນ, ບວມ

ເລຍຈື່ງອອກມາຍ່ອຍນ�ລາຍາຍກວ່າປົກກະ

ແລະ ຖ້າມີນ�ໜັກາຍອາການກໍເປັນໄວຂືນ

ຕິ ັງຈາກນ�ນ ມັນກໍຈະປ່ອຍແ�ສອອກມາອາ

ຄວນລຸກຢ່າງແດ່.

ການແ�້ວເປັນແ�ງ ກໍເປັນສາເ�ດໜື່ງທີ່ເຮັດ ໃ�້ປາກເ�ັນໄດ້


108JOB Magazine Issue03  

The First and Only Job Magazine in Laos. Only 5,000KIP per copy. Want to try a beautiful paper copy? Send a sms with text "108JOB" to 020-77...

Advertisement