Page 1

KTAM Daily Update 10 July 2018 Research Department, Krung Thai Asset Management Update สรุ ปข่าวใน และต่างประเทศ | ปั จจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด สรุ ปข่ าวใน และต่ างประเทศ สหรัฐ ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ ก: ดาวโจนส์ ปิดพุ่ง 320.11 จุด รั บแรงซือ้ หุ้นแบงก์ ,เทคโนโลยี ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ กปิ ดพุง่ ขึน้ เมื่อ คืนวันจันทร์ (9 ก.ค.) โดยดัชนีดาวโจนส์ และ S&P 500 ต่างก็ทาสถิติ ปรับตัวขึ ้นแข็งแกร่งสุดในรอบกว่า 1 เดือน โดยได้ แรงหนุนจากหุ้นกลุ่ม ธนาคารที่ดีดตัวขึ ้น ก่อนที่ธนาคารรายใหญ่ของสหรัฐจะทยอยเปิ ดเผย ผลประกอบการในสัป ดาห์ นี ้ นอกจากนี ้ การพุ่ ง ขึ น้ ของหุ้ นกลุ่ม เทคโนโลยีและกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทัง้ การที่นักลงทุนยังคงขานรับ ตัวเลขจ้ างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ ยังเป็ นอีกปั จจัยที่ช่วยหนุนตลาด หุ้นนิวยอร์ กปิ ดในแดนบวกเช่นกัน ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิด ที่ 24,776.59 จุด พุง่ ขึ ้น 320.11 จุด หรือ +1.31% ดัชนี Nasdaq ปิ ดที่ 7,756.20 จุด เพิ่มขึ ้น 67.81 จุด หรือ +0.88% และดัชนี S&P 500 ปิ ด ที่ 2,784.17 จุด เพิ่มขึ ้น 24.35 จุด หรือ +0.88% (อินโฟเควสท์) ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ ก: เงินปอนด์ ร่วงเทียบดอลล์ วิกตกเมือง อังกฤษ,อนาคต Brexit เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สหรัฐ ในการซื ้อขายที่ตลาดปริ วรรตเงินตรานิวยอร์ กเมื่อคืนวันจันทร์ (9 ก.ค.) เนื่ องจากความกัง วลเกี่ ยวกับ ทิ ศ ทางการเมื อ งในอัง กฤษ หลังจากรัฐมนตรี คนสาคัญของอังกฤษประกาศลาออกจากตาแหน่ง ท่า มกลางความแตกแยกของคณะรั ฐ มนตรี อัง กฤษในประเด็ น การ แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) เงินปอนด์อ่อนค่าลงเมื่อเทียบ กั บ ดอลลาร์ ส หรั ฐ ที่ ร ะดับ 1.3256 ดอลลาร์ จากระดับ 1.3283 ดอลลาร์ ขณะที่ยูโรแข็งค่าขึน้ แตะระดับ 1.1748 ดอลลาร์ จากระดับ 1.1746 ดอลลาร์ และดอลลาร์ ออสเตรเลียแข็งค่าขึ ้นแตะระดับ 0.7466 ดอลลาร์ สหรัฐ จากระดับ 0.7430 ดอลลาร์ สหรัฐ ดอลลาร์ สหรัฐแข็งค่า เมื่อเทียบกับเงินเยน ที่ระดับ 110.81 เยน จากระดับ 110.68 เยน และ แข็ ง ค่า เมื่ อ เที ย บกับ ฟรั ง ก์ ส วิ ส ที่ ร ะดับ 0.9920 ฟรั ง ก์ จากระดับ 0.9900 ฟรังก์ (อินโฟเควสท์) ภาวะตลาดนา้ มัน: นา้ มัน WTI ปิ ดขยับขึน้ 5 เซนต์ รั บข่ าวการ ผลิตนา้ มันลิเบียลดลง สัญญานา้ มันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาด นิวยอร์ กปิ ดขยับขึน้ เมื่อคืนวันจันทร์ เมื่อคืนวันจันทร์ (9 ก.ค.) โดยได้ แรงหนุน จากการผลิ ต น า้ มัน ของลิ เ บี ที่ ป รั บ ตัว ลดลง รวมทัง้ การ คาดการณ์ที่ว่า ตลาดนา้ มันจะประสบภาวะตึงตัวหากสหรัฐประกาศ คว่าบาตรอิหร่าน อย่างไรก็ตาม สัญญาน ้ามันดิบขยับขึ ้นเพียงเล็กน้ อย เนื่องจากการเพิ่มปริ มาณการผลิตน ้ามันในสหรัฐยังคงสร้ างแรงกดดัน ต่อตลาด สัญญาน ้ามันดิบ WTI ส่งมอบเดือนส.ค. ขยับขึ ้น 5 เซนต์ ปิ ด ที่ 73.85 ดอลลาร์ /บาร์ เรล สัญญานา้ มันดิบเบรนท์ส่งมอบเดือนก.ย. เพิ่มขึน้ 96 เซนต์ หรื อ 1.2% ปิ ดที่ 78.07 ดอลลาร์ /บาร์ เรล (อิน โฟ เควสท์)

ภาวะตลาดทองคานิวยอร์ ก: ทองปิ ดบวก $3.8 เหตุวิตกสงคราม การค้ า หนุ น แรงซื อ้ สิ น ทรั พ ย์ ป ลอดภั ย สัญ ญาทองค าตลาด นิวยอร์ กปิ ดบวกเมื่อคืนวันจันทร์ (9 ก.ค.) เนื่องจากความวิตกกังวล เกี่ยวกับผลกระทบจากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐและจีนส่งผลให้ นักลงทุนเข้ าซือ้ ทองคาในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย สัญญาทองคา ตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดื อนส.ค. เพิ่มขึน้ 3.8 ดอลลาร์ หรือ 0.3% ปิ ดที่ 1,259.6 ดอลลาร์ /ออนซ์ (อินโฟเควสท์) ยุโรป

รั ฐมนตรี เบร็ กซิทอั งกฤษลาออกจากตาแหน่ งหลังผู้ นาอั งกฤษ ต้ องการคงความสัมพันธ์ ทางการค้ ากับสหภาพยุโรปไว้ นายเดวิด เดวิส รัฐมนตรี เบร็ กซิทอังกฤษประกาศลาออกจากตาแหน่งเนื่องจาก แผนการรั กษาความสัมพันธ์ ท างเศรษฐกิ จกับสหภาพยุโรปหรื ออียู. เอาไว้ อย่างเข้ มแข็ง แม้ จะถอนตัวออกจากอีย.ู แล้ ว นายกรัฐมนตรีเทเร ซา เมย์ของอังกฤษ จะเข้ าอธิบายกับสมาชิกรัฐสภาเกี่ยวกับแผนของ เธอที่จะให้ อังกฤษรับกฎข้ อบังคับเกี่ยวกับสินค้ าต่างๆ ของอียู.มาใช้ หลังถอนตัวจากอีย.ู แผนดังกล่าวของนายกรัฐมนตรีเมย์ทาให้ รัฐมนตรี จานวนมากไม่พอใจเนื่องจากพวกเขาต้ องการตัดขาดกับทางอีย.ู อย่าง สิน้ เชิง นายเดวิสขอลาออกในจดหมายที่ส่งหานายกรัฐมนตรี เมย์ ที่ วิพากษ์ วิจารณ์ข้อตกลงดังกล่าวรุนแรง เนื่องจากจะทาให้ องั กฤษอยู่ใน ต า แ หน่ ง ที่ จ ะเจรจาต่ อ รองกั บ อี ยู . อย่ า งยา กล า บา ก ( กร ม ประชาสัมพันธ์) นายบอริ ส จอห์ นสัน ลาออกจากรมต.ตปท.สหราชอาณาจั ก ร เว็บไซต์หนังสือพิมพ์เดอะการ์ เดียนของสหราชอาณาจักร อ้ างโฆษก ประจ าบ้ า นพัก หมายเลข 10 ถนนดาวนิ่ ง กรุ ง ลอนดอน บ้ า นพัก นายกรัฐมนตรี สหราชอาณาจักรว่านายบอริ ส จอห์นสัน ได้ ยื่นใบลา ออกจากต าแหน่ ง รั ฐ มนตรี ต่ า งประเทศสหราชอาณาจั ก รกั บ นายกรั ฐมนตรี เมย์ เมื่อบ่ายวันจัน ทร์ ตามเวลาท้ องถิ่ น เนื่ องจากไม่ พอใจที่ ส หราชอาณาจักร ยอมผ่อนผัน ให้ กับสหภาพยุโรป(อียู)มาก เกินไปในเรื่องการเจรจาเบร็กซิตในขณะนี ้ แต่ไม่ได้ เปิ ดเผยรายละเอียด ว่าผ่อนผันในเรื่ องใด โฆษกประจาบ้ านพักหมายเลข 10 ถนนดาวนิ่ง ระบุว่า นางเมย์ขอบคุณนายบอริสสาหรับการทางานที่ผ่านมา และจะ พิจารณาแต่งตัง้ รัฐมนตรี ต่างประเทศคนใหม่เข้ ามาปฏิบัติ งานแทน โดยเร็ ว นับเป็ นรัฐมนตรี คนที่ 3 ต่อจากนายเดวิด เดวิส รัฐมนตรี ด้าน การเจรจาเบร็ กซิต และนายสตีฟ เบเกอร์ รัฐมนตรี ช่วยเบร็ กซิตที่ยื่น ใบลาออกกับนางเมย์ในรอบ 24 ชม.แทนที่จะอยู่ร่วมทางานไปจนกว่า การเจรจาถอนตัวออกจากอียหู รื อเบร็ กซิตจะเสร็ จสิ ้น การลาออกของ รัฐมนตรีทงั ้ 3 คน มีขึ ้นหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีที่กระทรวงการคลัง เมื่อวันศุกร์ ที่แล้ ว ปรากฏว่าที่ประชุมถกเถียงกันอย่างหนักและนาย จอห์นสัน พูดเป็ นนัยว่าเขาอาจจะไม่อยู่ร่ว มงานในคณะรัฐมนตรี ไป จนกว่าข้ อตกลงเบร็กซิตจะเสร็จสิ ้น (แปซิฟิก)

1


KTAM Daily Update 10 July 2018 Research Department, Krung Thai Asset Management Update สรุ ปข่าวใน และต่างประเทศ | ปั จจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

นายกฯอังกฤษเตือนรั ฐสภาเตรี ยมพร้ อมรั บมือหากไม่ สามารถ ตกลงกับ EU กรณี Brexit นางเทเรซา เมย์ นายกรัฐมนตรี อังกฤษ กล่าวในวันจันทร์ ว่า รัฐสภาอังกฤษควรเตรี ยมพร้ อมรับสถานการณ์ ต่า งๆที่อาจเกิ ด ขึน้ หลังจากที่ อังกฤษแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) รวมทัง้ สถานการณ์ ที่ ว่า อัง กฤษอาจจะไม่ ส ามารถบรรลุ ข้ อตกลงกับสหภาพยุโรป (EU) หากอังกฤษไม่สามารถบรรลุข้อตกลง กับ EU เกี่ ย วกับ Brexit ก็ จ ะส่ง ผลกระทบต่อ งบประมาณของ EU รวมทังสิ ้ ทธิ ของประชาชนในสหราชอาณาจักร และ EU ในการอาศัย และเดินทางออกนอกประเทศ (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นยุโรป: หุ้นยุโรปปิ ดบวกตามทิศทางตลาดหุ้นทั่ว โลก ขณะนักลงทุนจับตาการเมืองอังกฤษ ตลาดหุ้นยุโรปปิ ดบวก เมื่อคืนวันจันทร์ (9 ก.ค.) ตามทิศทางตลาดหุ้นต่างๆทัว่ โลกซึง่ ดีดตัวขึ ้น ขานรับตัวเลขจ้ างงานที่แข็งแกร่ งเกินคาดของสหรัฐ ขณะเดียวกันนัก ลงทุนจับ ตาสถานการณ์ การเมืองในอังกฤษอย่า งใกล้ ชิด หลังจาก รั ฐ มนตรี ค นส าคั ญ ของอั ง กฤษได้ ประกาศลาออกจากต าแหน่ ง ท่า มกลางความแตกแยกของคณะรั ฐ มนตรี อัง กฤษในประเด็ น การ แยกตัวออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) ดัชนี Stoxx Europe 600 เพิ่มขึ ้น 0.6% ปิ ดที่ 384.51 จุด ดัช นี FTSE 100 ตลาดหุ้น ลอนดอนปิ ดที่ 7,687.99 จุด เพิ่มขึ ้น 70.29 จุด +0.92% ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมัน ปิ ดวันจันทร์ ที่ 12,543.89 จุด เพิ่มขึน้ 47.72 จุด +0.38% และดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้น ฝรั่ ง เศสปิ ดที่ 5,398.11 จุด เพิ่ ม ขึ น้ 22.34 จุด +0.42% (อินโฟเควสท์) ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเผยยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเดือนพ.ค.แตะที่ 1.94 ล้ าน ล้ านเยน กระทรวงการคลังญี่ปนเปิ ุ่ ดเผยในวันจันทร์ ว่า ญี่ปนมี ุ่ ยอด เกินดุลบัญชีเดินสะพัด 1.94 ล้ านล้ านเยน (1.756 หมื่นล้ านดอลลาร์ ) ในเดือนพ.ค. ทาสถิติเกินดุลติดต่ อกันเป็ นเดือนที่ 47 รายงานระบุว่า ญี่ปนขาดดุ ุ่ ลการค้ าสินค้ าในเดือนพ.ค.มูลค่า 3.04 แสนล้ านเยน และ เกินดุลการค้ าด้ านการบริการ 4.2 หมื่นล้ านเยน (อินโฟเควสท์) ญี่ปุ่นเผยดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจเดือนมิ.ย.ปรั บตัวขึน้ จาก อานิสงค์ ยอดขายสินค้ าตามฤดูกาล สานักงานคณะรัฐมนตรี ญี่ปนุ่ เปิ ดเผยในวันจันทร์ ว่า ความเชื่อมัน่ ทางธุรกิจของชาวญี่ปนที ุ่ ่ประกอบ อาชีพที่มีความอ่อนไหวต่อภาวะเศรษฐกิจปรับตัวขึ ้นในเดือนมิ.ย. โดย ได้ รั บ แรงหนุน จากยอดขายสิน ค้ า ตามฤดูก าล ส านัก ข่ า วเกี ย วโด รายงานว่า ดัชนีความเชื่อมัน่ diffusion index ซึ่งสะท้ อนความเชื่อมัน่ ในกลุม่ อาชีพที่ออ่ นไหวต่อสภาพเศรษฐกิจปั จจุบนั เช่น พนักงานขับรถ แท็กซี่ และพนักงานร้ านอาหาร อยู่ที่ระดับ 48.1 ในเดือนมิ.ย. เพิ่มขึน้ 1.0% เมื่อเทียบเป็ นรายเดือน (อินโฟเควสท์) ผู้ ว่ า การ BOJ ยั ง คงมุ ม มองเศรษฐกิ จ ญี่ ปุ่ นเชิ ง บวก แม้ ค วาม เชื่อมั่นภาคธุ รกิจชะลอตัว นายฮารุฮิโกะ คุโรดะ ผู้ว่าการธนาคาร

กลางญี่ ปนุ่ (BOJ) ยังคงมีมมุ มองเป็ นบวกต่อแนวโน้ มเศรษฐกิจของ ญี่ ปนุ่ โดยคาดว่าเศรษฐกิจภายในประเทศจะยังคงขยายตัวในระดับ ปานกลาง แม้ ความเชื่อมั่นทางธุรกิจและราคาผู้บริ โภคอ่อนแรงลงก็ ตาม นายคุโรดะได้ แสดงความเห็น ในการประชุมผู้จัด การสาขาของ BOJ ในวัน จัน ทร์ โดยย า้ ว่ า BOJ จะเดิ น หน้ านโยบายผ่ อ นคลาย การเงินต่อไปจนกว่าอัตราเงินเฟ้อจะแตะเป้าหมายที่ระดับ 2% ตามที่ BOJ กาหนดไว้ แม้ ส หรั ฐและยุโรปกาลังปรั บ นโยบายการเงิน เข้ า สู่ ภาวะปกติ ก็ ต าม ส านัก ข่ า วเกี ย วโดรายงานว่า นายคุโ รดะยัง คงมี มุมมองเป็ นบวกต่อเศรษฐกิจญี่ปนุ่ แม้ BOJ ได้ เปิ ดเผยเมื่อสัปดาห์ที่ แล้ วว่า ดัชนีความเชื่อมั่นทางธุรกิจของกลุ่มผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ ปนุ่ (ทังกัน) ซึ่งรวมถึงผู้ผลิตรถยนต์และสินค้ าอิเล็กทรอนิกส์ ประจาไตร มาส 2 อยู่ที่ +21 ลดลง 3 จุดจากระดับ +24 ในไตรมาส 1 และยัง ต่า กว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ ที่ระดับ +22 เนื่องจากต้ นทุนวัตถุดิบปรับตัว สูงขึ ้น และตลาดแรงงานยังคงอยูใ่ นภาวะตึงตัว (อินโฟเควสท์)

BOJ ชีม้ าตรการเก็บภาษีเหล็กของสหรั ฐอาจกระทบการผลิตใน ภาคตะวันตกของญี่ปุ่น ธนาคารกลางญี่ปนุ่ (BOJ) เปิ ดเผยว่า การ ตังก ้ าแพงภาษีเหล็กนาเข้ าของสหรัฐอาจส่งผลกระทบต่อภาคการผลิต ในแถบตะวันตกของญี่ ปนุ่ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ และสินค้ าขัน้ สุดท้ าย นายยาสุฮิโระ ยามาดะ ผู้จดั การ BOJ สาขาโอซาก้ า ซึ่งตังอยู ้ ่ ในเขตคัน ไซ ทางตะวัน ตกของญี่ ปุ่ น กล่า วว่า บริ ษั ท หลายแห่งใน ภูมิภาคยกให้ มาตรการกีดกันทางการค้ าเป็ นปั จจัยเสี่ยงอันดับ 1 (อิน โฟเควสท์) ธนาคารกลางญี่ ปุ่ นคงระดั บ การประเมิ น เศรษฐกิ จ ทัง้ 9 เขต ธนาคารกลางญี่ ปุ่ น (BOJ) ได้ ค งระดับ การประเมิ น เศรษฐกิ จ ของ ประเทศทัง้ 9 เขต ท่ามกลางความต้ องการที่แข็งแกร่งด้ านการส่งออก และการบริ โภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึน้ อย่างไรก็ต าม ธนาคารกลาง ญี่ปนจะยั ุ่ งคงติดตามผลกระทบที่เกิดจากฝนตกหนักในภาคตะวันตก ของประเทศอย่างใกล้ ชิด โดยภัยพิบตั ิดงั กล่าวได้ ส่งผลให้ เกิดน ้าท่วม บ้ า นเรื อนหลายพัน หลังคาเรื อน และมีผ้ ูเสียชีวิ ต แล้ ว กว่า 100 ราย สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า รายงานซากุระ รี พอร์ ท รายไตรมาส ระบุ ว่า ธนาคารกลางญี่ ปุ่ นได้ ค งระดับ การประเมิน เศรษฐกิ จทัง้ 9 เขต ได้ แก่ ฮอกไกโด, โตโฮกุ, โฮคุริค,ุ คันโต-โคชิเน็ตสึ, โตคาอิ, คินกิ, ชูโกกุ, ชิโกกุ และคิ ว ชู- โอกิ นาว่า โดยในรายงานได้ ใ ช้ คาบรรยายว่า มีการ ขยายตัว หรื อการฟื ้นตัว เพื่ออธิ บายสภาพเศรษฐกิจในภูมิภาคต่างๆ ดังกล่าว ซึง่ บ่งชี ้ถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้ วา่ จะเป็ นการขยายตัว ในระดับปานกลางก็ตาม (อินโฟเควสท์) ภาวะตลาดหุ้นโตเกียว: ดาวโจนส์ ปิ ดพุ่ ง 264.04 จุ ด หลังดาว โจนส์ บวกรับตัวเลขจ้ างงานสหรัฐ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิ ด พุ่งขึน้ ในวันจันทร์ โดยได้ แรงหนุนจากดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์ ก ที่ปิดในแดนบวกเมื่อวันศุกร์ หลังจากกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิ ดเผย

2


KTAM Daily Update 10 July 2018 Research Department, Krung Thai Asset Management Update สรุ ปข่าวใน และต่างประเทศ | ปั จจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ตัวเลขจ้ างงานนอกภาคการเกษตรที่ขยายตัวแข็งแกร่งเกินคาดในเดือน มิ.ย. สานักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดพุ่งขึน้ 264.04 จุด หรือ +1.21% แตะที่ 22,052.18 จุด (อินโฟเควสท์)

แผนยุทธศาสตร์ สาหรับทุนทางการเงินของรัฐ ยกระดับประสิทธิภาพ และการควบคุมดูแลของสถาบันทางการเงินของรัฐ ตลอดจนรักษาหรือ เพิ่มมูลค่าทุนทางการเงินของรัฐ (อินโฟเควสท์)

จีน

ภาวะตลาดหุ้ นจี น : เซี่ ยงไฮ้ คอมโพสิ ต ปิ ดบวก 67.88 จุ ด สอดคล้ องภูมิภาค ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิ ดตลาดวัน จันทร์ ปรับตัวสูงขึน้ ภายหลังจากที่นักลงทุนได้ ซึมซับข่าวการจัดเก็บ ภาษี สินค้ าของจีนและสหรัฐ สานักข่าวซินหัวรายงานว่า ดัชนีเซี่ยงไฮ้ คอมโพสิต บวก 67.88 จุด หรื อ 2.47% ปิ ดที่ 2,815.11 จุด (อิน โฟ เควสท์)

สนง.สถิติจีนเผยดัชนี CPI เดือนมิ.ย.ขยายตัว 1.9% สานักงาน สถิ ติ แ ห่งชาติ จีน (NBS) รายงานในวัน จัน ทร์ ว่า ดัชนี ราคาผู้บ ริ โภค (CPI) ซึ่งเป็ นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สาคัญ ปรับตัวขึน้ 1.9% ในเดือนมิ.ย. เมื่อเทียบเป็ นรายปี โดยดัชนี CPI เดือนมิ.ย.ขยายตัวรวดเร็ วกว่าเดือน พ.ค.ซึง่ มีการขยายตัว 1.8% (อินโฟเควสท์) จีนเล็งยกระดั บ การบริ หารจั ด การทุนทางการเงินของรั ฐ หวัง ขจั ด ปั จจั ย เสี่ ย ง คณะกรรมการกลางแห่ง พรรคคอมมิ ว นิ ส ต์ จีน (CPC) และคณะรัฐมนตรีจีน เปิ ดเผยแนวปฏิบตั ิซงึ่ มีเนื ้อหาว่า ทางการ จีนจะยกระดับ การบริ ห ารจัด การทุน ทางการเงิน ของรั ฐ เพื่อรองรั บ เศรษฐกิจที่แท้ จริ ง ป้องกันปั จจัยเสี่ยงทางการเงิน และยกระดับการ ปฏิรูปทางการเงินให้ ลา้ ลึกยิ่งขึน้ แนวปฏิบัติดังกล่าวระบุว่า ทุนทาง การเงินของรั ฐเป็ นหลักประกัน ที่ สาคัญ ในการท าให้ ป ระเทศชาติมี ความทัน สมัย และรั กษาความมั่น คงทางการเงิ น ของประเทศ การ ยกระดับการบริ หารจัดการทุนทางการเงินของรัฐ มีเป้าหมายเพื่อปรับ ไทย ตลท.เผย SET เดือน มิ.ย.ปรับลงสอดคล้ องทั่วโลกกังวลสงคราม การค้ า-เฟด ต่ างชาติขายกว่ า 4.8 หมื่นลบ. นายภากร ปี ตธวัชชัย กรรมการและผู้จัด การ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย (ตลท.) เปิ ดเผยว่า ในเดือน มิ.ย.61 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับตัวลดลง สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางของดัช นี ต ลาดหลัก ทรั พ ย์ ทั่ว โลก ส่ ง ผลให้ Forward P/E ของตลาดหลักทรัพย์ไทยลดลงมาอยู่ที่ระดับ 14.57 เท่า ซึ่ ง เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น กั บ ตลาดอื่ น ในภูมิ ภ าค ความกั ง วล เกี่ ย วกับ ความขัด แย้ ง ทางการค้ า และการปรั บ การด าเนิ น นโยบาย การเงิ น ของธนาคารกลางสหรั ฐ อเมริ ก าเป็ นปั จ จัย หลักที่ ส่ง ผลต่อ ทิศทางของดัชนีในเดือนนี ้ สาหรับเศรษฐกิจไทยยังคงมีแนวโน้ มเติบโต อย่างแข็งแกร่งจากปั จจัยขับเคลื่อนภายในประเทศ อาทิ การเร่งลงทุน ของภาครั ฐ และการลงทุน ภาคเอกชนที่ เ ริ่ ม ฟื ้น ตัว ทัง้ นี ้ ผู้ ลงทุน ต่า งประเทศขายสุทธิ ในตลาดหลักทรั พย์ ไทย 48,714 ล้ า นบาท ซึ่ง เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกับ ตลาดหลักทรั พ ย์ อื่ น ในภูมิ ภ าคที่ ผ้ ูล งทุน ต่างประเทศขายสุทธิเป็ นส่วนใหญ่ และเคลื่อนไหวในทิ ศทางเดียวกับ ตลาดตราสารหนี ้ของไทยที่ผ้ ลู งทุนต่างประเทศมีสถานะขายสุทธิ ครึ่ง ปี แรกของปี 61 ผู้ล งทุน ต่างชาติ ขายสุทธิ ในตลาดหุ้นไทย 179,844 ล้ านบาท โดย ณ สิ ้นเดือน มิ.ย.61 ประมาณการมูลค่าการถือครองหุ้น โดยผู้ล งทุนต่า งประเทศอยู่ร ะดับ 4.85 ล้ า นล้ า นบาท หรื อ คิ ด เป็ น

เอเชียและอื่นๆ ภาวะตลาดหุ้นอินเดีย: ดัชนี Sensex พุ่งกว่ า 200 จุด ดีดตัวขึน้ ติดต่ อกัน 2 วัน ดัชนี Sensex ตลาดหุ้นอินเดียพุ่งขึน้ กว่า 200 จุด โดยดีดตัวขึน้ เป็ นวันทาการที่ 2 ในวันจันทร์ ตลาดได้ แรงหนุนจากการ เปิ ดเผยตัวเลขการจ้ างงานที่แข็งแกร่งของสหรัฐ รวมทังการที ้ ่ธนาคาร กลางญี่ ปนส่ ุ่ งสัญญาณใช้ นโยบายผ่อนคลายทางการเงินต่อไป ทังนี ้ ้ ดัชนี S&P BSE Sensex ปิ ดตลาดบวก 276.86 จุด หรือ 0.78% สูร่ ะดับ 35,934.72 (อินโฟเควสท์)

29.73% ของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม ลดลงเล็กน้ อยจาก ระดับ 30.84% ณ สิ ้นปี 60 (อินโฟเควสท์) SCB EIC ปรั บเพิ่มคาดการณ์ GDP ไทยปี นีเ้ ป็ น 4.3% จาก 4% หลั ง ส่ ง ออก-ท่ อ งเที่ย วโตดี ,จั บ ตาความเสี่ ย งสงครามการค้ า ศูนย์วิจัยเศรษฐกิ จและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ปรับ ประมาณการเศรษฐกิ จ ไทยปี 61 ขยายตัว ที่ 4.3%YOY จากเดิ ม 4.0%YOY สะท้ อนการเติบโตที่แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา โดยครึ่งปี แรก เศรษฐกิ จ ไทยขยายตัว ได้ ดี แ ละทั่ว ถึ ง มากขึ น้ จากแรงส่ ง ของภาค ต่างประเทศทังการส่ ้ งออกสินค้ าและการท่องเที่ยวที่ยงั คงขยายตัวได้ ในระดับสูง ส่งผลทาให้ อปุ สงค์ของภาคเอกชนภายในประเทศเริ่ มฟื ้น ตัว ตามมาทัง้ การบริ โภคและการลงทุน ขณะที่ การใช้ จ่า ยภาครั ฐ ก็ กลับมาขยายตัวหลังจากหดตัวในช่วงปลายปี ที่ผ่านมา สาหรับในช่วง ครึ่ ง ปี หลัง มองว่า มี ค วามเสี่ ย งเพิ่ ม ขึ น้ มากกว่า ช่ว งครึ่ ง ปี แรกจาก ผลกระทบของมาตรการกีด กันทางการค้ าที่ มีออกมามากขึน้ จากฝั่ ง สหรั ฐ ฯ และการตอบโต้ ข องประเทศผู้ ได้ รั บ ผลกระทบ SCB EIC ประเมินว่าในระยะสัน้ ผลกระทบต่อการส่งออกของไทยโดยรวมยัง จากัดเนื่องจากสัดส่วนของมูลค้ าการส่งออกสินค้ าที่ได้ รับผลกระทบ เทียบกับการส่งออกรวมของไทยอยู่ในระดับไม่สงู ทาให้ การส่งออกใน ภาพรวมทัง้ ปี 61 จึงยังมีแนวโน้ มขยายตัวได้ ตามทิศทางการค้ า โลก ทัง้ นี ้ SCB EIC คาดการณ์ ว่ามูลค่าการส่งออกสินค้ าของไทยทังปี ้ จะ เติบโตที่ 8.5%YOY อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงสงครามการค้ ามีโอกาส

3


KTAM Daily Update 10 July 2018 Research Department, Krung Thai Asset Management Update สรุ ปข่าวใน และต่างประเทศ | ปั จจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ทวีความรุ นแรงขึน้ ได้ อีกหลังจากนี ซ้ ึ่งอาจกระทบกับ การค้ า โลกและ ภาคการส่งออกของไทยในระยะต่อไป ผู้สง่ ออกควรให้ ความสาคัญเพิ่ม ขึ ้นกับกลยุทธ์ การรับมือไม่ว่าจะเป็ นการหาตลาดใหม่รองรับ หรื อการ เตรี ยมความพร้ อมกับการแข่งขันที่อาจมีเพิ่มขึน้ ในบางตลาด (อินโฟ เควสท์)

42,276.96 ล้ านบาท การซื ้อขายหุ้นวันจันทร์ ดัชนีห้ นุ ไทยเคลื่อนไหว ในแดนบวกตลอดทังวั ้ น โดยดัชนีฯแตะจุดสูงสุดที่ 1,629.21 จุด และ แตะจุดต่าสุดที่ระดับ 1,620.92 จุด ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวัน จั น ทร์ เพิ่ ม ขึ น้ 679 หลั ก ทรั พ ย์ ลดลง 534 หลั ก ทรั พ ย์ และไม่ เปลี่ยนแปลง 409 หลักทรัพย์ (อินโฟเควสท์)

"คลัง" เก็บ รายได้ รัฐ วิสาหกิจ 9 เดื อน เกินเป้ า 23.87% สคร. จัด เก็ บ รายได้ รัฐวิ ส าหกิ จ 9 เดื อนของปี งบฯ 61 สูงกว่า เป้ าร้ อยละ 23.87 ช่ ว ยรั ก ษาเสถี ย รภาพการคลั ง นายประภาศ คงเอี ย ด ผู้อานวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิ ส าหกิ จ (สคร.) เปิ ดเผยว่า ในช่วง 9 เดือนของปี งบประมาณ 2561 (ต.ค.60 - มิ.ย.61) สคร.สามารถจัดเก็บเงินนาส่งรายได้ แผ่นดิน 130,603.59 ล้ านบาท ซึง่ สูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้ แผ่นดินสะสม 25,171.03 ล้ านบาท หรื อ คิ ด เป็ นร้ อยละ 23.87 ของเป้ าหมายรายได้ แผ่ น ดิ น สะสม (105,432.56 ล้ า นบาท) โดยเดื อ นมิ ถุน ายน 2561 จัด เก็ บ รายได้ แผ่นดิน 4,672.43 ล้ านบาท ทังนี ้ ้ คาดว่าภายในปี งบประมาณ 2561 สคร.จะสามารถจั ด เก็ บ เงิ น รายได้ แ ผ่ น ดิ น เป็ นไปตามเป้ าหมายที่ กาหนดไว้ ที่ 137,000 ล้ านบาท ซึ่งจะเป็ นส่วนสาคัญในการช่วยรักษา เสถียรภาพการคลังของประเทศได้ อีกทางหนึ่ง นายชาญวิทย์ นาคบุรี รองผู้ อ านวยการ สคร. ในฐานะโฆษก สคร. กล่ า วเพิ่ ม เติ ม ว่ า รัฐวิสาหกิจที่นาส่งรายได้ สะสมสูงสุด 5 ลาดับแรก ได้ แก่ สานักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย บริ ษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ผู้จดั การ) (อินโฟเควสท์)

ภาวะตลาดตราสารหนีไ้ ทย: Yield Curve นิ่งในทุกช่ วงอายุ ต รา สาร สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสาร หนี ไ้ ทยประจาวันจัน ทร์ มีมูล ค่า การซือ้ ขายรวมทัง้ วัน อยู่ที่ 42,837 ล้ านบาท ด้ านประเภทของนักลงทุน ที่มีมลู ค่าการซือ้ ขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ 1. กลุม่ บริษัทหลักทรัพย์จดั การกองทุน (บลจ.) ซื ้อสุทธิ 4,585 ล้ านบาท 2. กลุ่มบริ ษัทจดทะเบียนในประเทศ ซือ้ สุทธิ 6,494 ล้ านบาท ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 120 ล้ านบาท Yield พัน ธบัต รอายุ 5 ปี ปิ ดที่ 2.15% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน Yield Curve นิ่งในทุกช่วงอายุตราสาร ด้ านกระแสเงินลงทุนของนัก ลงทุนต่างชาติวันจันทร์ NET OUTFLOW 120 ล้ านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 120 ล้ านบาท และไม่มีตราสารหนี ้ที่ถือครองโดยนักลงทุน ต่างชาติหมดอายุ สาหรับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนั ก ลงทุ น ต่ า งชาติ 2,545 ล้ านบาท ด้ านปั จจั ย ต่างประเทศ ตลาดยังคงติดตามการทาสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐฯ และจีนอย่างใกล้ ชิด หลังจากเมื่อวันศุกร์ ที่ผ่านมา (6 ก.ค.) สหรัฐฯ ได้ เรี ย กเก็ บ ภาษี 25% ต่อ สิ น ค้ า น าเข้ า จากจี น จ านวนมากกว่า 800 รายการ คิดเป็ นมูลค่า 3.4 หมื่นล้ านดอลลาร์ ขณะที่จีนก็ได้ ตอบโต้ ด้วย การเก็บภาษี 25% ต่อสินค้ านาเข้ าจากสหรัฐฯ ในวงเงินที่เท่ากัน (อิน โฟเควสท์)

ภาวะตลาดหุ้นไทย: ปิ ดบวก 8.20 จุ ด ตามภูมิภาคหลังตอบรั บ สงครามการค้ า ไปมากแล้ ว , Valuation ต่ า เพิ่ ม ความน่ าสนใจ SET ปิ ดช่วงบ่ายที่ระดับ 1,622.96 จุด เพิ่มขึน้ 8.20 จุด (+0.51%) มูลค่าการซื ้อขาย 42,276.96 ล้ านบาท นักวิเคราะห์ฯเผยตลาดหุ้นไทย วัน จัน ทร์ ผัน ผวนแดนบวกเช่ น เดี ย วกับ ตลาดภูมิ ภ าคหลัง ตอบรั บ สงครามการค้ าไปมากแล้ ว ทาให้ Valuation ของตลาดฯต่ าลงสร้ าง ความน่าสนใจให้ นักลงทุน โดยเฉพาะสถาบัน แต่ยงั มอง Upside เริ่ ม จากัด -ไร้ ปั จจัยบวกผลักดัน ให้ ไปต่อ แนะติ ด ตามกลุ่มแบงก์ ท ยอย ประกาศงบฯปลายสัปดาห์นี ้ วันอังคารตลาดฯมีโอกาสย่อตัวลง ให้ มี แนวรับ 1,610 แนวต้ าน 1,630-1,640 จุด ตลาดหลักทรัพย์ปิดวันจันทร์ ที่ระดับ 1,622.96 จุด เพิ่ มขึน้ 8.20 จุด (+0.51%) มูลค่าการซื ้อขาย

ภาวะตลาดเงินบาท: ปิ ด 33.15 ระหว่ างวันผันผวนก่ อนกลับ มา อ่ อนค่ าจากช่ วงเช้ าตามทิศทางภูมิภาค ไร้ ปัจจัยใหม่ นักบริ หาร เงินจากธนาคารกรุงศรี อยุธยา เปิ ดเผยว่า เงินบาทปิ ดตลาดเย็นนี ้อยูท่ ี่ 33.15 บาท/ดอลลาร์ อ่อนค่าเล็กน้ อยจากเปิ ดตลาดเช้ าที่ระดับ 33.12 บาท/ดอลลาร์ เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับภูมิภาค ระหว่างวันเงิน บาทเคลื่อนไหวระหว่าง 33.08-33.15 บาท/ดอลลาร์ "บาทปิ ดตลาด อ่อนค่าสุดของวัน เคลื่อนไหวตามภูมิภาค ระหว่างวันเปลี่ยนแปลงไป ตามแรงซือ้ และขายดอลลาร์ ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ ามา" นักบริ หารเงิน กล่า ว นัก บริ ห ารเงิ น ประเมิ น กรอบการเคลื่อ นไหวของเงิ น บาทวัน อังคารไว้ ที่ 33.05-33.20 บาท/ดอลลาร์ (อินโฟเควสท์)

ปั จจัยที่ต้องติดตาม -

ดัชนีราคาผู้บริ โภค (CPI) เดือนมิ.ย. จีน ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เดือนมิ.ย. จีน

4


KTAM Daily Update 10 July 2018 Research Department, Krung Thai Asset Management Update สรุ ปข่าวใน และต่างประเทศ | ปั จจัยที่ต้องติดตาม | ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด

ตัวเลขเศรษฐกิจ และภาพรวมตลาด Monday

9 Release May

Actual Cons. Prior ¥1938.3b ¥1266.0b ¥1845.1b

BoP Current Account Adjusted

May

¥1850.0b ¥1184.8b ¥1885.5b

Trade Balance BoP Basis

May

-¥303.8b -¥483.1b

Bank Lending Incl Trusts YoY

Jun

Bank Lending Ex-Trusts YoY

Jun

Bankruptcies YoY

Jun Jun

JP BoP Current Account Balance

CH Foreign Reserves

---

2.00% 1.90%

-2.26%

--

-4.36%

$3112.13b $3101.80b $3110.62b

Tuesday Actual

Cons.

Prior $9.262b

Consumer Credit

May

-- $12.000b

ZEW Survey Expectations Machine Tool Orders YoY

Jul Jun P

---

PPI YoY

Jun

CPI YoY

Jun

---

4.50% 1.90%

Aggregate Financing CNY

Jun

--

1425.0b

760.8b

New Yuan Loans CNY

Jun

--

1520.0b

1150.0b

Money Supply M2 YoY

Jun

--

8.40%

8.30%

Cons. 0.2%

Prior 0.5%

-- -1260.0% -14.90%

Wednesday

4.10% 1.80%

11 Release Jun

Actual --

PPI Ex Food and Energy MoM

Jun

--

0.2%

0.3%

PPI Final Demand YoY

Jun Jun

--

3.10%

3.10%

--

2.60%

2.40%

JP PPI YoY

Jun

--

2.80%

2.70%

PPI MoM

Jun

--

0.20%

0.60%

Tertiary Industry Index MoM

May

--

-0.30%

1.00%

Actual

Cons.

Prior

7-Jul

--

225k

231k

30-Jun

--

--

1739k

CPI MoM

Jun

--

0.20%

0.20%

CPI Ex Food and Energy MoM

Jun

CPI YoY

Jun

---

0.20% 2.90%

0.20% 2.80%

CPI Ex Food and Energy YoY

Jun

--

0.023

0.022

CPI Index NSA

Jun

--

252.05

251.59

Jun May

---

257.36 1.20%

256.89 -0.90%

May

--

2.30%

1.70%

Cons. --

Prior -0.2%

US PPI Final Demand MoM

PPI Ex Food and Energy YoY

Thursday

12 Release

US Initial Jobless Claims Continuing Claims

CPI Core Index SA

EU Industrial Production SA MoM Industrial Production WDA YoY

Friday

13 Release

JP Industrial Production MoM

May F

Actual --

Industrial Production YoY

May F

--

--

4.2%

Capacity Utilization MoM

May

--

--

1.80%

Jun Jun Jun

----

$27.72b 10.00% 21.50%

$24.92b 12.60% 26.00%

CH Trade Balance Exports YoY Imports YoY

As of 10-Jul-18 Chg %Chg.

9-Jul-18

SET SET50 SET100 MAI Institution Net Position Proprietary Net Position Foreign Net Position Individual Net Position Total Trading Value

1,622.96 1,069.83 2,366.75 419.44 3,902.99 -826.05 -2,545.40 3,902.99 33,618.10

+8.20 +6.12 +14.00 +0.32

+0.51% +0.58% +0.60% +0.08%

Major Indices Dow Jones S&P 500 Nasdaq STOXX Europe 50 FTSE 100 DAX Nikkei 225 Shanghai Composite Hang Seng KOSPI BES Sensex Jakarta Composite Philippines Composite Ho Chi Minh

9-Jul-18 24,776.59 2,784.17 7,756.20 3,457.00 7,687.99 12,543.89 22,052.18 2,815.11 28,688.50 2,285.80 35,934.72 5,807.38 7,217.73 915.12

Chg +320.11 +24.35 +67.81 +19.00 +70.29 +47.72 +264.04 +67.88 +372.88 +12.93 +276.86 +112.47 +31.11 -2.39

%Chg. +1.31% +0.88% +0.88% +0.55% +0.92% +0.38% +1.21% +2.47% +1.32% +0.57% +0.78% +1.97% +0.43% -0.26%

9-Jul-18 73.97 75.08 78.19 73.85

Chg +0.10 +0.82 +1.09 +0.05

%Chg. +0.14% +1.10% +1.41% +0.07%

10 Release

US EU JP CH

¥573.8b

2.20% 2.10%

Thai Stock Market

Crude Commodities WTI ($/bl) Dubai ($/bl) Brent ($/bl) NYMEX ($/bl) COMEX Gold

1,258.70

+4.40

+0.35%

Batic Dry Index

1,622.00

+0.00

+0.00%

Exchange Rate USD/THB EUR/USD USD/JPY GBP/USD USD/CHY USD/KRW Dollar Index

9-Jul-18 33.06 1.1749 110.81 1.3250 6.6151 1,112.62 94.076

Thai Bond Market Total Return Index Outright/ Cash Trading Bond Yield 9-Jul-18 Change (bps)

US Bond Market Bond Yield 9-Jul-18 Change (bps)

9-Jul-18

6-Jul-18

%Chg.

33.13 1.1753 110.47 1.3287 6.6415 1,114.55 93.976

-0.22% -0.03% +0.31% -0.28% -0.40% -0.17% +0.11%

6-Jul-18

%Chg.

272.52 272.44 +0.03% 42,837.17 56,702.86 -24.45% 1M 3M 6M 1Y 2Y 3Y 1.2123 1.3317 1.4927 1.5554 1.7039 1.8412 +1.21 +0.14 -0.04 -0.16 +0.41 +0.07 5Y 7Y 10Y 15Y 20Y 30Y 2.1540 2.4197 2.7968 3.1523 3.2986 3.6125 +0.31 +0.43 +0.30 +0.07 +0.15 -0.12

3M 1.98 +1.00

2Y 2.57 +4.00

3Y 2.66 +2.00

5Y 2.75 +4.00

10Y 2.86 +4.00

30Y 2.96 +2.00

เอกสารฉบับนี้จดั ทาโดยฝา่ ยวิจยั บมจ.หลักทรัพย์จดั การกองทุนกรุงไทย (“บริษทั ”) ข้อมูล บทความ บทวิเคราะห์และการคาดหมาย รวมทัง้ การแสดงความคิดเห็นทัง้ หลายทีป่ รากฎในเอกสารฉบับนี้ จัดทาบนพืน้ ฐานแหล่งข้อมูลทีด่ ที สี่ ดุ ทีไ่ ด้รบั มา และพิจารณาแล้วเห็นว่าน่าเชือ่ ถือ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัด สินใจลงทุน และอาจเปลีย่ นแปลงได้โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งล่วงหน้า แต่อย่างใด รายงานฉบับนี้ไม่ถอื เป็ นคาเสนอหรือคาชีช้ วนให้ลงทุน และ3จัดทาขึน้ เป็ นการเฉพาะเพือ่ ประโยชน์แก่บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับบริษทั เท่านัน้ มิให้นาไปเผยแพร่ทางสือ่ มวลชน หรือโดยทาง อืน่ ใด บริษทั ไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทีเ่ กิดขึน้ โดยตรงหรือเป็ นผลจากการใช้เนื้อหาหรือรายงานฉบับนี้

5

Thunchanok  
Thunchanok  
Advertisement