Issuu on Google+

19 3 7

2 01

12

75

år -2

SB Buss SB Gods SB Miljø

2011 årsberetning


dommer. sjer og eien ak r, e p ka ls rse rnet Eier av datte ner for konse Stabsfunksjo ad ilhelm Hunst Adm. dir.: W 17 mill Morselskapet

66% l. 265 mil

100% 41 mill.

100% 149 mill.

100% 0

-

69% 4 1 2 mill.

dsreiser

Nordlan

100% 0

2

AS


Generalforsamling Ordinær Generalforsamling i Saltens Bilruter AS avholdes onsdag 30.05.2012 kl. 14.00 i selskapets kantine på Stormyra i Bodø. Selskapets funksjonærer vil være tilstede i lokalet fra kl. 13.00 for registrering av møtedeltakerne. Vennligst møt i god tid.

Saksliste for ­generalforsamling 1. Valg av møteleder 2. Valg av referent og en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder 3. Årsberetning 4. Regnskap 2011 5. Avvikling eller fusjon av Andøy Trafikklag 6. Revisors beretning 7. Fullmakt ervervelse av egne aksjer 8. Valg - styre - revisor - valgkomité 9.

Fastsettelse av godtgjørelser - styrets leder - styrets nestleder - styrets øvrige medlemmer - revisor - valgkomité


Våre forretningsområder

SB Gods - Vi får varene fram

SB Miljø - Ledende innen ­miljøtjenester

SB Persontrafikk – Vi frakter mennesker dit de skal, trygt og til rett tid

SB Gods er en av Nord-Norges største godstransportører.

Miljøselskapene i SB konsernet leverer tjenester til kommuner og næringsliv i hele landsdelen.

SB persontrafikk har som forretningsidè å ­transportere mennesker frem dit de skal. Vi ­vektlegger kvalitet, service, punktlighet og sikkerhet.

Hele landsdelen nås av våre biler. Vårt transportnett er vårt største ­fortrinn og vi skreddersyr logistikk­ løsninger i alle de tre nordligste fylkene. Vi får varene frem til rett tid og i rett kvalitet.

4

Samlet er SB Miljø en av de største avfalls- og miljø aktørene i NordNorge. Aktiviteten omfatter drift av ­renovasjonskontrakter for kommuner og offentlige avfallselskap, kommunal slamrenovasjon og ­levering av komplette avfallsløsninger til næringslivet.

SB Persontrafikk omfatter blant annet rutebusser, bybusser, ekspressbusser, skolekjøring, handikappkjøring og turbuss. Størstedelen av ­tjenestene leveres av datterselskapet SB ­Nordlandsbuss, som i dag er NordNorges største buss selskap. Våre tjenester bidrar til ­redusert ­forurensing og bedre ­fremkommelighet i trafikken. Effektiv kollektiv­transport er en viktig brikke i utviklingen av et mer ­miljøvennlig samfunn med mindre utslipp av klimagasser.


Årsberetning 2011 Virksomheten

Datterselskaper

Saltens Bilruter AS (SB) ble etablert i 1937. SB er morselskap i SB-konsernet med hovedkontor i Bodø. Selskapet er aktiv eier i ­datterselskaper og eier og drifter eiendommer. SB har 13 ansatte og selger tjenester til datterselskapene.

I tabellen nedenfor er vist hovedstørrelsene fra resultatregnskapene til datterselskapene.

Den operative ledelsen i datterselskapene er lokalisert på til sammen 16 anlegg i Nord-Norge fra Alta i nord til Mosjøen i sør. Konsernet har valgt å ha en nærhet til markedet i Nord-Norge, hvor vi kan tilby og tilpasse alle våre tjenester. SB er det største kombinerte selskapet innen kollektivtrafikk, godstransport og miljøvirksomhet i Nord-Norge. Konsernet har ca. 650 medarbeidere og disponerer ca. 500 kjøretøyer.

Året 2011 Det har i 2011 vært gjennomført en rekke tiltak med sikte på å ­bedre lønnsomheten i konsernet. Tiltakene har omfattet kostnadskutt, prisøkning på eksisterende kontrakter, effektivisering av drift gjennom bedre utnyttelse av kapasitet samt avvikling av ulønnsomme områder. Effekt av tiltak samt positiv markedsutvikling innenfor en del av våre områder har gitt en bedring av driftsresultatet med 10 mill. kr og resultat før skatt med 12,7 mill. kr i forhold til 2010. Driftsinntektene er økt med 6,2 % mens driftskostnadene er økt med 4,6 % og finanskostnadene redusert med 17,2 %.

Saltens Bilruter

Nordlandsbuss

Østbø

Nordlandsbuss AS Det største datterselskapet i SB konsernet er Nordlandsbuss AS, hvor SB eier 66 % og Nettbuss AS eier 34 % av aksjene. Nordlandsbuss AS startet i januar 2011 opp ekspressbussanbud Bodø-Sortland og Fauske-Narvik. Ekspressbussrutene har tilsammen en ruteproduksjon på 575.000 km. Disse kontraktene har medført investeringer i bussmateriell på ca. 14 mill. kr. I Nordland er nå all ruteproduksjon anbudsutsatt og N ­ ordlandsbuss AS har vunnet 8 anbud som utgjør ca. 58 % av ruteproduksjon i Nordland Fylkeskommune. Nordlandsbuss AS driver også en betydelig spesialtransport for funksjonshemmede, turkjøring samt ­kommersielle ruter. Fra 01.03.2011 startet ny avtale om brukertransport for Bodø Kommune. Alle ansatte som kjører i anbudet for Salten har tilgang til I-Pad og har gjennomgått brukeropplæring. Intern informasjon distribueres dermed i stor grad elektronisk, noe som gir en miljøgevinst og besparelse. Nordlandsbuss AS fikk i 2011 godkjent både Bodø og Mo i Rana som lærested for etterutdanning av yrkessjåfører og har også egne godkjente undervisningsansvarlige på begge plassene. Selskapet har i 2011 hatt en betydelig aktivitet for etterutdanning av våre sjåfører.

Konsolidert konsern 2011

Konsolidert konsern 2010

225

588 657

554 102

SB Transport

Stok­lands Bilruter

Andøy Trafikklag

Driftsinntekter

17 452

265 875

141 799

149 040

41 475

Driftskostnader

14 320

255 179

131 925

143 244

39 634

704

561 233

3 132

10 696

9 874

5 796

1 841

(479)

27 424

Driftsresultat Netto Finans *) Resultat før skatt Skatt Resultat etter skatt

%

34 555

6,2 %

536 737

24 496

4,6 %

17 365

10 059

59

9 302

1 673

3 489

126

(7)

12 925

15 610

(2 685)

3 073

1 395

8 201

2 307

1 715

(472)

14 499

1 755

12 744

877

475

2 453

779

477

(132)

5 017

1 402

3 615

2 196

920

5 748

1 528

1 238

(340)

9 482

353

9 129

7 297

660

6 637

-

-

-

-

-

-

-

-

Morselskap andel etter skatt Morselskap andel etter skatt

Endring 2010 2011

Driftsresultat i % av o­ msetning

17,9 %

4,0 %

7,0 %

3,9 %

4,4 %

-212,9 %

4,7 %

3,1 %

Resultat før skatt i % av omsetning

17,6 %

0,5 %

5,8 %

1,5 %

4,1 %

-209,8 %

2,5 %

0,3 %

-17,2 %

5


Østbø AS SB eier 69 % av aksjene i Østbø AS. Eierskapet i Østbø er ledd i en strategi for at SB skal styrke sin posisjon innen miljø- og avfalls­ sektoren. Østbø gir konsernet muligheter for å delta i et marked i sterk vekst og utnytter vår desentrale ­avdelingsstruktur. Generelt har 2011 vært et år med positiv utvikling på alle viktige områder med økt aktivitet som har gitt god kapasitetsutnyttelse av anlegg, personell og materiell. Råvareprisene har også vært relativt høye. Det gode resultatet har gitt selskapet styrket likviditet som igjen gir handlefrihet og reduserte finanskostnader. For de enkelte virksomhetsområdene innenfor Østbø AS kan 2011 oppsummeres slik: • F arlig avfall; Har levert i tråd med budsjett. Mengdene har vært stabile gjennom året. • T ransport; Langtransport har levert bedre enn budsjettert. Det er laget driftsmodeller som i større grad tåler endringer i mengden. Dette innebærer større bruk av innleie og noe mindre kapasitet i egen regi. • R  eturmetall; Mengdeinngangen har vært brukbar i 2011. ­Avfallet må i større grad hentes «på rot», dvs. der det ligger. Dette er bakgrunnen for at vi i 2010 startet med riving av ­metallkonstruksjoner. I løpet av 2011 er det også utført riving av bolighus og mindre næringsbygg. • N  æringsavfall; Virksomhetsområdet har hatt en positiv utvikling gjennom året i alle markedsområder. Generelt har det vært høy aktivitet innen alle kundesegment. Er det stor fart i næringslivet, leveres det mer avfall. På slutten av året har deler av industrien slitt noe og har dempet noe av den positive utviklingen vi så tidlig på året. SB Transport AS SB Transport AS har et betydelig rutenett på gods i Nord Norge, med kontorer i Alta, Narvik, Bodø og på Mo. Selskapet har også ­virksomhet innenfor renovasjon. Godsvirksomheten er i hovedsak rettet inn mot transport av næringsmidler, både på kontrakt og ved egne ruter.

Andøy Trafikklag AS Selskapet drev frem til 2010 med buss, gods og verksteddrift men tapte anbudet på busstransport med virkning fra 1. januar 2011. Selskapet har i 2011 vært under avvikling og det er ingen virksomhet igjen i selskapet. Gjenværende bygg er solgt i 2012. Det vil i løpet av 2012 bli vurdert hva som skal gjøres videre med selskapet. Nordlandsreiser AS Selskapet hadde i 2011 ingen aktivitet.

Sykefravær, yrkesskade og arbeidsmiljø Sykefraværet i morselskapet Saltens Bilruter AS var i 2011 på 5,2%. Morselskapet forurenser ikke det ytre miljø og har ikke hatt uhell eller ulykker siste år. Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) i konsernet var 5,2 %. Langtidsfraværet, definert som fravær utover 16 dager, er den dominerende delen av fraværet. Det gjennomføres planmessige arbeidshelsemiljøsamtaler og ­kartlegginger, og nødvendige helsekontroller av medarbeidere i samarbeid med lokale bedriftshelsetjenester. Dette som et ledd i en systematisk overvåkning av arbeidsmiljøet og de ansattes helse­ tilstand. Samtlige selskaper i konsernet er IA- virksomheter (har samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv med NAV). Det er i konsernet rapportert 14 yrkesskader i driftsåret, 1 av skade­ tilfellene har vært av alvorlig art og har ført til lengre sykefravær.

Ytre Miljø SB-konsernet forurenser det ytre miljø gjennom utslipp til luft fra busser og andre transportmidler. Det arbeides kontinuerlig og målrettet med å redusere utslippene. De nye bussene gir en miljøgevinst gjennom at de tilfredsstiller dagens miljøkrav. Konsernet er bevisst på å investere i materiell som har høy miljøstandard og lave utslipp til naturen. Det gjennomføres opplæringstiltak rettet mot energi­ effektivisering. Kombinasjonen av ny motorteknologi og strengere krav til utslipp fra myndighetene reduserer utslippene gradvis.

Resultatet er i 2011 rundt 1 mill. kr svakere enn budsjettert men nærmere 4 mill. kr bedre enn i 2010. Resultatforbedringen er ­realisert gjennom en kombinasjon av omlegging av eksisterende drift samt nedlegging av virksomhet. Iverksatte tiltak vil ha overhengseffekt inn i 2012.

Konsernet arbeider også målbevisst med håndtering av restavfall og spesialavfall der hovedmålet er å oppnå miljømessige gevinster. Konsernet er videre en betydelig miljøfaktor gjennom innsamling og gjenvinning av avfall gjennom Østbø AS.

Stoklands Bilruter AS Selskapet er en spesialisert leverandør av tjenester innen slam­ renovasjon. Selskapet har avtaler om slamrenovasjon i 36 ­kommuner, i hele landet. Selskapet driver i tillegg bensinstasjon, godsvirksomhet og kommersiell bussproduksjon.

Likestilling

6

Selskapet har en policy som skal sikre likebehandling mellom ­kjønnene. Av et styre på 5, er 2 medlemmer kvinne. Av mor­ selskapets 13 ansatte er 8 kvinner.


Diskriminering Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etninsitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, ­religion og livssyn. Konsernet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Aktivitetene omfatter blant annet rekruttering, lønns- og arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklingsmuligheter og beskyttelse mot trakassering. Konsernet har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. For ­arbeidstakere eller arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver.

Selskapet er godt skodd for å delta i fremtidige anbudskonkurranser om nye områder. Godsvirksomheten Godsvirksomheten har hatt stor vekst og det er gradvis bygd opp et betydelig rutenett i hele Nord-Norge. Transport av næringsmidler er lite påvirket av svakere konjunkturer, mens annen transport er mer konjunkturfølsom. Utfordringen er å dimensjonere bilpark og kapasitet i takt med endringer i godsmengden. Området har gode fremtidsutsikter.

Fremtidsutsikter

Miljøvirksomheten Miljøvirksomheten i SB Transport AS har utviklet solid erfaring innen drifting av renovasjonskontrakter. Selskapet har langsiktige avtaler og fokus vil være på effektiv drift.

SB har som mål å være en ledende leverandør av tjenester innen person­trafikk, gods og miljøtjenester. Vi skal være kundens foretrukne samarbeidspartner gjennom å tilby kostnadseffektive og kundevennlige løsninger med fokus på kvalitet, service og miljø.

Stokland Bilruter leverer miljøtjenester innen slamrenovasjon. ­Selskapet har vært konkurransedyktig i anbudsmarkedet og har gode fremtidsutsikter.

Vi skal: • Være til å stole på • Miljøbevisst • Nøysom og resultatorientert • Omsorgsfull overfor hverandre og våre omgivelser • Utviklingsorientert og kvalitetsbevisst

Miljøvirksomheten i Østbø AS er rettet direkte mot næringslivs­ kunder innen områder som farlig avfall, næringsavfall, EE-avfall/ metaller og transport. Denne virksomheten er konjunkturfølsom. Virksomhetsområdene til Østbø forventes å øke i takt med økende miljøfokus og strengere miljølovgivning. Dette vil i fremtiden gi grunnlag for god inntjening.

Det arbeides kontinuerlig med kostnadsbesparende tiltak for å styrke virksomheten i forhold til fremtidens utfordringer. Konsernet jobber med å vinne markedsandeler innenfor alle virksomhetsområdene. Dette skal gi forbedret lønnsomhet.

Forskning og utvikling

Bussvirksomheten SB-konsernet har vært konkurransedyktige i de siste års anbuds­ konkurranser. På rutebuss er organisasjonen tilpasset de nye bruttokontraktene hvor fylkeskommunen har overtatt det markedsansvaret som tidligere lå hos selskapene lokalt. Fokus fremover vil i større grad rettes mot en effektiv organisering og drift av ruteproduksjonen. Grunnlaget er lagt for en fremtidig solid og lønnsom drift.

• Ramsund – miljøopprydding sjøsedimenter • Kompetanseheving sjåfører og lederopplæring • Videreutvikling av datasysteme

Det har i 2011 medgått kostnader til forskning og utvikling i ­konsernet. Disse kostnadene er belastet resultatregnskapet, da ­kravene til balanseføring ikke ansees å være tilfredsstilt. De viktigste ­prosjektene som har generert slike utgifter er:

7


Risiko

Egenkapital og covenants

Finansiell risiko Morselskapet og konsernet er i begrenset grad eksponert for ­finansiell risiko på ulike områder og i svært liten grad eksponert for valutarisiko. Målsettingen er å avdempe den finansielle risikoen i størst mulig grad. Selskapets nåværende strategi innbefatter i liten grad bruk av finansielle instrumenter, men bruker i noen grad sikring i form av rentebytteavtaler og sikring av drivstoffpriser. Omfanget av dette er gjenstand for løpende vurdering.

Det langsiktige målet er at egenkapitalen skal være høyere enn 20 % av totalkapitalen. Per 31.12.2011 var egenkapitalen i konsernet 21,3 % mot 18,7 % på tilsvarende tidspunkt i fjor. Kravet i henhold til våre lånebetingelser er en egenkapitalandel på 21,5 %. Avviket er kommunisert med långiver som bekrefter at dette ikke vil få konsekvenser for våre lånebetingelser.

Markedsrisiko Selskapet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld i hovedsak har flytende rente. Videre kan rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder. Kredittrisiko Risiko for tap på fordringer er vurdert som lav, og de avsetninger som er gjort for fremtidig tap vurderes å være tilstrekkelig. Konsernet har hittil ikke hatt vesentlige tap på fordringer. Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i Saltens Bilruter AS. Likviditetsrisiko Likviditeten i selskapet vurderes som god, men vi har økende ­fokus på forfalte fordringer. Forfallstidspunktet for kundefordringer og ­andre langsiktige fordringer er ikke vurdert reforhandlet eller innløst.

Selskapets frie egenkapital er per 31.12.2011 54,5 mill. kr mot 49,8 mill. kr på samme tidspunkt i fjor.

Medarbeidere Styret vil takke alle medarbeiderne for god innsats i det året vi har lagt bak oss, og håper at denne innsatsen vil fortsette i et nytt år med mange og varierende utfordringer.

Regnskapet Regnskapet i selskapet og konsernet Saltens Bilruter AS er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forut­ setningen er til stede. Styrets mål er å gi et utbytte som tilsvarer inntil halvparten av årsresultatet i et normalår. Årsresultatet er på kr 7.297.253 ,- som styret foreslår disponert slik: Overført fond for vurderingsforskjeller Avsatt til utbytte Overføring annen egenkapital Årets resultat

kr kr kr kr

31.12.2011 / 09.05.2012

Thor-Allan Nordvik

Ole Henrik Hjartøy

Styreleder

Nestleder

Rita Jacobsen

Gry Janne Rugås

Jon Anton Hansen

Wilhelm Hunstad

Adm Dir

8

1.716.879 2.621.325 2.959.049 7.297.253


Resultatregnskap 2011 Morselskapet 2010 2011 12 315 4 167 16 482

Konsern (alle tall i tusen)

13 279 4 173 17 452

2011

2010

580 103 8 554 588 657

539 986 14 116 554 102

66 004 245 618 64 768 58 368 42 500 12 171 9 020 62 784 561 233

50 678 242 213 62 471 58 566 41 883 12 991 8 440 59 495 536 737

27 424

17 365

726 13 651 -12 925

840 16 450 -15 610

14 499

1 755

5 017

1 402

9 482

353

ÅRSRESULTAT

9 482

353

Minoritetens andel av årsresultat Majoritetens andel av årsresultat

2 185 7 297

-307 660

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter Andre inntekter Driftsinntekter Driftskostnader Forbruk av materialer Lønn og personalkostnader Ordinære avskrivninger Drivstoff Rep. og vedlikehold (fremmedytelser) Assuranse og avgifter Administrasjon ekskl. lønn Øvrige driftskostnader Sum driftskostnader

9 363 1 050

9 603 1 123

167 554 2 557 166 13 857

549 376 2 486 183 14 320

2 625

3 132

DRIFTSRESULTAT

-1 280 181 270 364 -1 193

5 102 -33 232 258 5 043

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Inntekt på investering i datterselskap Renter fra konsernselskap Finansinntekter Finanskostnader Resultat av finansposter

1 432

8 175

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATT

772

877

Skattekostnad på ordinært resultat

660

7 297

-1 641 2 301 660

7 297

2 621 1 717 2 959 7 297

3 3

4, 5 6

4, 6

8 2 2

10

ORDINÆRT RESULTAT EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinær inntekt Ekstraordinær kostnad Skattekostnad på ekstraordinært resultat

660

Note

10

OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Overført fond for vurderingsforskjeller Overføringer til/fra annen egenkapital SUM OVERFØRINGER

9


Balanse – eiendeler Morselskapet 01-01-11 31-12-11

10

Konsern (alle tall i tusen) EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Goodwill Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler

1 240 1 240

1 446 1 446

13 293

12 475

745 14 038

440 12 915

Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom Vognparken Maskiner, verktøy, inventar mv. Sum varige driftsmidler

70 911 6 350 202 0 77 463

75 100 4 056 302 0 79 458

Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investeringer i aksjer og andeler Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle driftsmidler

92 741

93 819

Sum anleggsmidler

120 6 065

32 5 628

45 3 535 9 765

313 733 6 706

102 506

100 525

Omløpsmidler Beholdninger Kundefordringer Fordringer konsernselskap Tilgode skatt Andre fordringer Kontanter, bankinnskudd o.l Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

Note

31-12-11

01-01-11

6

9 067 0 9 067

11 705 0 11 705

6 6 6

48 487 310 578 17 353 376 418

50 009 329 088 19 441 398 538

2 777 630 3 407

2 677 1 142 3 819

388 892

414 062

1 661 50 264

1 560 56 433

6 890 33 825 92 640

8 948 26 118 93 059

481 532

507 121

8 9 5

10 12


Balanse – egenkapital og gjeld Morselskapet 01-01-11 31-12-11

Konsern

10 958 -473

10 958 -473

19 168 29 653

19 168 29 653

(alle tall i tusen) Egenkapital Innskutt egenkapital Selskapskapital Egne aksjer Overkursfond Annen Innskutt Egenkapital Sum innskutt egenkaptal

49 838 49 838

1 717 52 797 54 514

Opptjent egenkapital Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Minoritetens andel av egenkapital

79 491 77,5 %

84 167 83,7 %

Note

7, 11 11 11 11

2 859

3 181

2 859

3 181

10 345 13 204

1 122 4 303

Annen langsiktig gjeld Øvrig langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld

01-01-11

10 958 -473

10 958 -473

19 168 29 653

19 168 29 653

11 11

1 717 52 797 54 514

49 838 49 838

11

18 210

15 411

102 377 21,3 %

94 902 18,7 %

5 10

6 738 4 471 11 209

8 471 4 878 13 349

12

284 254 295 463

319 605 332 954

12

1 187 23 280

2 660 27 366

10

5 424 16 621 2 621 34 559 83 692

2 219 15 788 31 232 79 265

Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Sum avsetning for forpliktelser

31-12-11

1 180 9 811

936 392 4 786 1 008 1 139 2 621 1 173 12 055

Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Gjeld til konsernselskap Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Skyldig utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld

23 015

16 358

Sum gjeld

379 155

412 219

102 506

100 525

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

481 532

507 121

530 5 961 1 088 1 052

31.12.2011 / 09.05.2012

Thor-Allan Nordvik

Ole Henrik Hjartøy

Styreleder

Nestleder

Rita Jacobsen

Gry Janne Rugås

Jon Anton Hansen

Wilhelm Hunstad

Adm Dir

11


Noter til regnskapet Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Bruk av estimater Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har ­påvirket ­resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt u­ sikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under u­ tarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk. Valuta Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på ­transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-penge­poster som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, ­omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjons­tidspunktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta , omregnes til valutakursen fastsatt på balansedagen. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som ­anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på ­etableringstidspunktet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. Leasing­ objekter behandles som finansiell leasing når det vesentlige av økonomisk risiko og kontroll vedr. objektene er overført fra utleier til selskapet. Renter og avdrag bokføres ut fra en annuitets­beregning. Aksjer i datterselskap og tilknyttede selskaper Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet. Varer Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp)

12

Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering. Finansielle instrumenter Sikring av drivstoff via finansielle instrumenter bokføres i morselskapet som finansinntekt eller finanskostnad. Dette faktureres eller krediteres datterselskapene. Datterselskapene bokfører dette som økt eller redusert drivstoffkostnad. Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen ved utgangen av regnskapsåret (28%) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. Pensjonsforpliktelser Pensjonsforpliktelser er finansiert over driften og er beregnet og ført opp i balansen som en gjeldspost under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede innskuddsbaserte ordninger resultatføres. Pensjonspremien inngår i pensjonskostnaden og føres opp sammen med lønnskostnader. Pensjonskostnader til ansatte som er gått av med avtalefestet pensjon (AFP) resultatføres i sin helhet når det tas ut pensjon. Beløpet neddiskonteres over perioden med relevant rentesats. Den tidligere AFP-ordningen har vært underfinansiert, og medlemsbedriftene har fått beregnet en restforpliktelse Denne forpliktelsen er i sin helhet ført utenom resultat, og mot annen egenkapital. Konsernregnskap - konsolidering Datterselskaper er definert som selskaper der Saltens Bilruter AS eier mer enn 50% og hvor morselskapet har bestemmende innflytelse. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital. Tilknyttede selskaper er enheter hvor konsernet har betydelig (men ikke bestemmende) innflytelse, over den finansielle og operasjonelle styringen (normalt mellom 20% og 50% eierandel). Konsernregnskapet inkluderer konsernets andel av resultat fra tilknyttede selskaper regnskapsført etter egenkapitalmetoden fra det tidspunkt betydelig innflytelse oppnås og inntil slik innflytelse opphører. I konsernregnskapet er datterselskapenes egenkapital eliminert mot morselskapets investeringer i datterselskapene. Interne ford­ ringer og all intern gjeld er eliminert i konsernets balanse. Videre er alle vesentlige interne inntekter, gevinster og kostnader mellom ­konsernselskapene eliminert.


Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd.

Inntektsføring Varer og tjenester inntektsføres ved leveringstidspunktet. Leieinntekt inntektsføres i takt med leieavtalens løpetid. Resultat fra datterselskap / tilknyttet selskap resultatføres e­ tter egenkapitalmetoden på grunnlag av andel av vedkommende ­ ­selskapers netto årsresultat.

Note 2 Sammendratte poster Sammendratte poster

Morselskap 2011

Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum Finansinntekter

86 146 232

2010 162 108 270

Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader

258

364

258

364

Konsern 2011 2010 505 743 221 97 726 840 13 505 146 13 651

14 495 1 955 16 450

Note 3 Salgsinntekter Morselskap 2011 Tilskudd Salgsinntekter Andre inntekter Sum salgsinntekter

13 279 4 173 17 452

Konsern 2010

2011

12 315 4 167 16 482

0 580 103 8 554 588 657

2010 8 444 531 543 14 115 554 102

2011 578 883 9 774 588 657

2010 546 001 8 101 554 102

Geografisk fordeling konsern Nord-Norge Norge for øvrig Sum

Note 4 lønn

Lønn Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Sum

Morselskap 2011 2010 7 972 7 799 678 658 804 744 149 161 9 603 9 363

Konsern 2011 2010 214 258 206 063 13 284 12 356 8 807 9 042 9 269 7 754 245 618 242 213

Adm dir har en pensjonsordning usikret tilsvarende 66% av lønn ved avgang. Denne er aktuarberegnet og balanseført under pensjonsforpliktelser. Pensjonsordningen er pr. 31.12.2011 beregnet til 3112. Se pensjonsnote. Det foreligger ikke avtaler om særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforhold/verv. Det finnes ingen avtaler om opsjoner, og det er heller ikke noen avtaler om utbetaling av bonus. Adm direktør lønn AD Pensjonskostnader AD Andre lønnsrelaterte kostnader Godtgjørelse styre Honorar revisor eks mva Konsulenthonorar revisor eks mva Gjennomsnittlig antall ansatte:

1 292 350 163 201 94 15 13

1 230 360 165 229 117 0 14

723 172 553

819 98 559

Ved eierskifte har adm dir 2 års oppsigelsestid.

13


Note 5 Pensjonsforpliktelser (i hele 1.000) Selskapet og konsernet kommer inn under reglene for OTP. Ordningen i SB konsernet tilfredsstiller kravene. Konsernet har innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte gjennom livselskap. Ordningen sikrer ansatte mellom 2% og 5% innskudd av lønn mellom 1 og 6 G. Medlemsinnskudd fra ansatte inngår som en del av finansieringen av pensjonsordningen. 2011 Faktisk premiefond er ført i balansen med følgende beløp:

Saltens Bilruter AS: Konsernet

2010 6

459

Balanseførte pensjonsforpliktelser gjelder ansatte som er gått av med avtalefestet pensjon (AFP) samt tjenestepensjon over drift. ­Forpliktelsen er beregnet totalkostnad for bedriftens egenandel i AFP-perioden for de som er gått av med AFP, neddiskontert med 5%. Beregnet balanseførte pensjonsforpliktelse utgjør:

2011 3 181 6 738

Saltens Bilruter AS: Konsernet

2010 2 859 8 471

Adm dir har i tillegg en usikret pensjonsordning tilsvarende 66% av lønn ved avgang. Forpliktelsen er aktuarberegnet og balanseført under pensjonsforpliktelser. Det er benyttet følgende aktuarmessige forutsetninger: Diskonteringsrente Årlig lønnsvekst Økning i folketrygdens grunnbeløp/inflasjon

5,40 % 4,50 % 4,25 %

Note 6 Varige driftsmidler Morselskap Anskaffelseskost pr. 01 01 Tilgang Avgang Samlede av og nedskrivinger Bokført verdi pr. 31.12 Årets ordinære avskrivinger Økonomisk levetid Avskrivingsplan

35 800 23 325 12 475

Inventar/ maskiner 4 942 4 502 440

818

305

10-30 år Lineær

3-5 år Lineær

Fast eiendom

Sum 40 742 27 827 12 915 1 123

Posten «inventar/maskiner» inkluderer også it-utstyr som er leaset over 3 år. Nåverdi på leasinggjeld er beregnet til 422. Utstyret er verdsatt til 422. Konsernet Anskaffelseskost pr. 01 01 Tilgang Avgang Samlede av og nedskrivinger Bokført verdi pr. 31.12 Årets ordinære avskrivinger

Leieavtaler Konsernet årlig leie

101 055 1 703 54 271 48 487

Inventar/ maskiner 69 408 5 027 5 468 51 614 17 353

3 416 10 - 30 år Lineær

Fast eiendom

Fast eiendom 5 525

254 880 20 095 23 152 108 946 142 877

Balanseførte leieavtaler 277 978 25 073 14 866 120 484 167 701

6 562

20 709

3 - 10 år Lineær Inventar/ maskiner 1 733

Vognparken

Goodwill 24 840 15 773 9 067

728 161 51 898 43 486 351 088 385 485

31 443

2 638

64 768

5-13 år

5-10 år

5-10 år

Lineær

Lineær

Lineær

Vognparken

Sum

8 938

16 196

Goodwill i konsernet er knyttet til investeringen i Østbø AS og deres tilknyttede selskap, samt i SB Transport avd. Ofoten. Investeringen i Østbø hadde en horisont som er vesentlig lengre enn 5 år og avskrives over 10 år.

14

Sum


Note 7 Aksjekapital og aksjonærer Selskapet har 109.585 aksjer hver pålydende kr 100, samlet aksjekapital utgjør kr 10.958.500,-. Selskapet har kun en aksjeklasse. Selskapets største aksjeeiere som eier mer enn 1% av aksjekapitalen pr 31.12.2011 er: Aksjonærens navn:

Antall aksjer:

Andel:

44 730 18 125 6 300 4 785 4 732 4 215 2 665 2 475 2 339 1 790 1 500 1 500 1 450

40,8 % 16,5 % 5,7 % 4,4 % 4,3 % 3,8 % 2,4 % 2,3 % 2,1 % 1,6 % 1,4 % 1,4 % 1,3 %

Bodø kommune Nordlandsbanken ASA Saltdal kommune Erling Sannes jr. Saltens Bilruter AS (egne aksjer) Otto Koch AS Nordea Bank Norge AS Fauske kommune Wilhelm Hunstad Sørfold kommune Beiarn kommune Steigen kommune Hamarøy kommune

Selskapets tillitsmenn har eierandeler og rettigheter til eierandeler: Antall aksjer: 2 339

Daglig leder: Wilhelm Hunstad

Note 8 Datterselskaper Navn SB Transport AS Nordlandsreiser AS Stoklands Bilruter AS Andøy Trafikklag AS Nordlandsbuss AS Østbø AS

Anskaffelsestidspunkt 1986 2009 1986 1997 1998 2006

Forretningskontor Bodø Bodø Presteid Andenes Bodø Bodø

Eierandel 100 % 100 % 100 % 100 % 66 % 69 %

Stemmeandel 100 % 100 % 100 % 100 % 66 % 69 %

Endringer verdsettelse døtre: Kostpris Stoklands Bilruter AS Nordlandsreiser AS SB Transport AS Andøy Trafikklag AS Nordlandsbuss AS Østbø AS Sum

11 460 373 750 5 480 11 759 29 831 59 653

Balanseført EK på kjøpstidspunkt 2 632 373 750 2.375 11 759 12 299 30 188

IB 2011 18 051 373 8 945 1 764 19 856 21 922 70 911

Resultat 2011

Andre endringer 2011

1 238

-2 659

1 528 -341 617 3 985 7 027

243 106 -528 -2 838

UB 2011 16 630 373 10 473 1 666 20 579 25 379 75 100

15


Note 9 Aksjer i andre selskaper Selskapets aksjekapital

Antall aksjer

Eierandel

Andre aksjer og andeler Sum morselskap Sum datterselskap Sum konsernet

Pålydende totalt

223 223 363 586

Balanseverdi pr 01.01.2011

Kostpris

314 314 4 555 4 868

202 202 2 475 2 677

Tilgang 2011

100 100 100

Balanseverdi pr 31.12.2011

Avgang 2011

-

302 302 2 475 2 777

NOTE 10 Skatt Skatt morselskap Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt Endring utsatt skatt ordinært resultat Sum skatt på ordinært resultat:

2011 1 008 -131 877

2010 1 088 -317 772

Betalbar skatt Regnskapsmessig resultat før skatt Resultatandel døtre: Korrigert regnskapsmessig resultat før skatt Ikke fradragsberettigede kostnader Ikke skattepliktige poster Endringer i midlertidige forskjeller Mottatt / gitt konsernbidrag Årets grunnlag for betalbar skatt Betalbar skatt (28% av positivt beløp)

2011 8 175 5 102 3 073 61 0 735 -268 3 600 1 008

2010 1 431 -1 280 2 712 49 -102 862 367 3 887 1 088

Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt: Driftsmidler Omløpsmidler Pensjonspremiefond og pensjonsforpliktelser: Grunnlag for utsatt skatt: Utsatt skatt (28%) Utsatt skatt vedr. konsernbidrag: Utsatt skattekostnad ordinære poster

2011 -1 933 -50 -3 181 -5 165 -1 446

2010 -1 521 -50 -2 859 -4 429 -1 240

2011 5 424 -407 5 017

2010 2 219 -817 1 402

2011 14 499 3 060 1 813 19 372 19 372 5 424

2010 1 755 -332 6 503 7 926 7 926 2 219

Skatt konsern Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt ordinært resultat: Endring utsatt skatt ordinært resultat Sum skatt på ordinært resultat: Betalbar skatt Regnskapsmessig resultat før skatt Permanente forskjeller Endringer i midlertidige forskjeller Årets grunnlag for betalbar skatt Skattbart overskudd selskaper i konsernet Betalbar skatt (28% av positivt beløp) Grunnlag refusjon tidligere års skatt

16

Endring -413 0 -323 -735 -206 75 -131


Midlertidige forskjeller som påvirker betalbar skatt: Driftsmidler Omløpsmidler Pensjonspremiefond og pensjonsforpliktelser: Skattemessig fremførbart underskudd Grunnlag for utsatt skatt: Utsatt skatt (28%) Utsatt skatt (20%) Utsatt skattekostnad ordinære poster

2011 61 245 -717 -6 732 -37 830 15 966 4 471 4 471

2010 51 099 -303 -8 011 -25 006 17 779 4 627 251 4 878

Endring 10 146 -414 1 279 -12 824 -1 813 -156 -251 -407

Utsatt skatt 20% gjaldt oppskrivninger i Østbø. Det var valgt en lavere sats ut fra en vurdering om at tidsperspektivet på denne oppskrivningen var lengre enn øvrige midlertidige forskjeller

Note 11 Endringer i egenkapital Morselskapet Posteringer som påvirker egenkapitalen: Egenkapital 01.01.2011

Aksjekapital 10 959

Egne aksjer -474

Annen innskutt egenkapital

Overkursfond

Fond for Annen vurderingsegenkapital forskjeller

19 168

Årets resultat:

1 717

Foreslått utbytte: Egenkapital 31.12.2011

10 959

-474

19 168

Egne aksjer

Annen innskutt egenkapital

-474

19 168

1 717

Sum

49 839

79 492

5 580

7 297

-2 621

-2 621

52 327

84 167

Konsernet Posteringer som påvirker egenkapitalen: Egenkapital 01.01.2011

Aksjekapital 10 959

Overkursfond

MinoritetsAnnen andel egenkapital 15 410

Emisjon Østbø

615

Årets resultat:

2 185

Foreslått utbytte: Egenkapital 31.12.2011

10 959

-474

19 168

18 210

49 839

Sum 94 902 615

7 297

9 482

-2 621

-2 621

54 514

102 377

17


Note 12 Gjeld Morselskapet 2011

2010 0

2011 39 085

2010 52 757

422 936

639 7 769

144 181 157 083

167 306 171 118

19 307

92 541

434 400

455 101

440

386

8 447

8 480

0

0

28 248

29 977

Annen gjeld som forfaller etter 31.12.2016: Leasinggjeld Annen gjeld og ubenyttet kassakreditt sikret med pant: Bokført verdi av eiendeler stillet som sikkerhet for denne pant. Bundne bankinnskudd pr 31.12. Ubenyttet kassakreditt var pr 31.12.

Konsernet

Morselskapet har pr 31.12. stilt følgende garantier: Nordlandsbuss AS SB Transport AS

18

NOK 100 000 til DNBNORFINANS NOK 3 000 til Nordea


Kontantstrøm Morselskapet 2010

2011

1 431 -330 1 050 1 280

8 175 -1 088

452 2 512 -73 -645 5 678

323 256 -138 1 137 4 686

-541

-1 493

-541

KONTANSTRØMSANALYSE (indirekte modell) LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

Konsern 2011

2010

Ordinært resultat før skattekostnad Betalbar skatt Gevinst/Tap ved salg av anleggsmidler Av- og nedskrivninger Resultatandel datterselskap Resultatandel tilknyttede selskap Endring netto pensjoner utenom e.o. poster Endring lager og kortsiktige fordringer Endring leverandørgjeld Endring andre tidsavgrensninger NETTO LIKV.ENDRING FRA VIRKSOMHETEN (A)

14 499 -2 219 -2 660 64 768 -1 279 8 124 -4 086 4 744 81 889

15 1 146 22 132 -1 649 5 502 86 681

-1 493

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER Utbetalt ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalt ved salg av varige driftsmidler NETTO LIKV.ENDRING FRA INVESTERINGER (B)

-46 808 8 875 -37 932

-46 388 13 820 -32 568

-9 223 935 2 293 -5 995

515 43 843 -79 194 -1 473 59 59

-2 097

-3 836 -2 000 -7 933

LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING Utbetalt utbytte Emisjon Østbø Nye lån Nedbetaling av lån Endring i kassekreditt Endring langsiktige fordringer NETTO LIKV.ENDRING FRA FINANSIERING (C)

31 065 -81 518 -5 415 1 545 -56 420

-2 796 6 331

-2 802 3 535

7 707 26 118

-2 307 28 425

3 535

733

33 825

26 118

1 123 -5 102

-2 097

Netto likviditetsendring gjennom året (A+B+C) Likviditetsbeholdning 01.01. Tilført likviditet ved fusjon og kjøp av selskaper LIKVIDITETSBEHOLDNING PR. 31.12.

1 755 -985 -3 706 62 471

19


Revisjonsberetning

20


21


Vedtekter for Saltens Bilruter AS Kap. I: Formål § 1-1: Saltens Bilruter AS har til formål å drive rutebil­trafikk og annen forretningsvirksomhet, samt å delta i andre ­selskaper av ­lignende art. Kap. II: Firma, kontorkommune § 2-1: Selskapets firma er Saltens Bilruter AS. Dets forretningskontor er Bodø kommune. Kap. III: Aksjekapital § 3-1: Aksjekapitalen er kr. 10 958 500 Fordelt på 109 585 aksjer à kr 100,Fullt innbetalt og lydende på navn. § 3-2: Erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av styrets godkjennelse. Styret kan nekte samtykke hvor ­ervervet etter styrets skjønn, kan anses å være ledd i en oppkjøps- eller fusjonsplan som er i strid med selskapets interesser, eller for øvrig hvis overdragelsen ­innebærer for sterk konsentrasjon av aksjer. Styret kan nekte å ­godkjenne en overdragelse såfremt den innebærer at en aksjonær får mer enn 10% av aksjene.

§ 4-4: Selskapets signatur innehas av styreleder og a­ dministrerende direktør i fellesskap, eller i en av disses forfall, av den gjenværende og 1 styremedlem. Og i tilfelle av at både styreleder og adm. direktør har forfall – av 3 styremedlemmer i fellesskap. § 4-5: Adm. direktør er selskapets forretningsfører og daglig leder og representerer selskapet utad i anliggender som faller innenfor myndighetsområdet. Kap. V: Generalforsamlingen § 5-1: Generalforsamlingen innkalles av styrets leder med minst 14 dagers varsel. Ordinær generalforsamling holdes innen 6 måneder etter utgangen av regnskapsåret. § 5-2: På generalforsamlingen utføres stemmerett etter følgende gradering: Inntil 2% - 1 aksje – 1 stemme Over 2% - 2 aksjer – 1 stemme Stemmerett utøves enten personlig eller ved fullmektig. Skriftlig fullmakt må fremlegges. Umyndige stemmer ­utøves av verge. Juridisk person stemmer med sin representant som ikke selv behøver å være aksjonær. Enhver kan stemme som om vedkommende var eier også av de aksjer fullmakts- og representasjonsforholdet gjelder.

§ 3-3: Selskapet er registrert i verdipapirsentralen. Overdragelse av aksjer må være godkjent av styret minst 4 uker før generalforsamling for å gi stemmerett. Kap. IV: Styret § 4-1: Selskapets styre består av 4 – 7 medlemmer med 2 varamenn etter generalforsamlingens nærmere bestemmelse. Minst 2 av styre­medlemmene skal være bosatt i Bodø Kommune. 1 styremedlem og en av varamennene velges blant de ansatte i selskapets ­datterselskaper. § 4-2: Styret har møte så ofte som forretningens gang tilsier det, dog minst 1 gang hver annen måned. Møtet innkalles av styreleder med 1 ukes varsel, vedlagt saksliste og saksdokumenter. Styret er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av medlemmene er tilstede. Styret kan meddele prokura. § 4-3: Styret ansetter selskapets adm. direktør og fast­setter lønnsarbeids- og ansettelsesvilkår.

22

§ 5-3: På den ordinære generalforsamling skal behandles: A) fastsetting av resultatregnskap og balanse B) anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i hht. den fastsatte balanse, samt utdeling av ­utbytte. C) valg av styre og revisor, samt en valgkomitè på 3 medlemmer med varamedlemmer. D) fastsettelse av godtgjørelse til selskapets tillitsvalgte og revisor. E) andre saker som i hht. lov hører innunder general­forsamlingen. § 5-4: Valgkomitèen legger fram innstilling til generalforsamling på kandidater til styret med varamedlemmer.


23


Stormyrveien 3, 8008 Bodø Postboks 64, 8088 Bodø Telefon: 478 83 999 E-post: saltensbil@saltensbil.no www.nordlandsbuss.no

Grafisk produksjon: Forretningstrykk AS, Bodø

– Det naturlige førstevalg!


SB konsernet Årsmelding 2011