Årsrapport 2022

Page 1

Årsrapport 2022

www.saltens.no

Innholdsfortegnelse

2 www.saltens.no
1. Nok et urolig år s. 4 2. Dette er Saltens Gruppen s. 6 2.1 Østbø s. 8 2.2 Stoklands s. 10 2.3 Nordlandsbuss s. 12 2.4 SB Transport s. 14 2.5 Wiiks Transport s. 16 3. Bærekraft i Saltens Gruppen s. 18 3.1 Vesentlighetsanalyse s. 19 3.1.1 Klima, miljø og sirkulær økonomi s. 21 3.1.2 Transport s. 22 3.1.3 Gjenvinning s. 23 3.1.4 Trafikkuhell og materielle skader s. 24 3.2 Etikk, arbeidsmiljø og personsikkerhet s. 25 3.2.1 Personskader, uhell og sykefravær s. 26 3.2.2 Turnover, kvinnenadel og uetisk praksis s. 27 3.3 Samfunnsansvar og sysselsetting s. 28 3.3.1 Sysselsetting, integrasjon og likestilling s. 29 3.3.2 Lokale ringvirkninger s. 31 4. Eierstyring og selskapsledelse s. 32 5. Styrets årsberetning s. 39 6. Regnskap s. 47 6.1 Resultatregnskap s. 47 6.2 Balanse s. 48 6.3 Noter s. 50 6.4 Kontantstrøm s. 64 6.5 Revisors beretning s. 65
3 www.saltens.no

Nok et urolig år

2022 startet med stor optimisme. Konsernet hadde god fart ut av 2021 og forventningene var et nytt år uten for store forstyrrelser fra Covid. Konsernet har tung transporteksponering og indeksen som mange kontrakter reguleres etter var rekordhøy på slutten av 2021. Hele 9,3% var veksten i SSB sin transportindeks. Med høyere priser skulle vi ta igjen de økte drivstoffkostnadene fra 2021.

Russlands invasjon av Ukraina den 24. februar 2022 endret bildet og optimismen ble etter hvert erstattet med større usikkerhet.

2022 ble et år med rekordhøye energipriser og generell høy prisvekst. Prisen på våre innsatsfaktorer økte langt ut over budsjettforutsetningene. Konsernet er en stor forbruker av drivstoff når vi skal levere tjenester i et markedsområde som utgjør 35% av Norges landareal. En gjennomsnittlig prisvekst på diesel på 40% ble en tung post i regnskapet.

4 www.saltens.no
Anders Mjaaland, administrerende direktør, Saltens Gruppen

Normalt reguleres kundepriser en gang i året med utgangspunkt i SSB sine kostnadsindekser. Denne modellen holdt ikke vann i 2022 og vi er glade for at mange kunder aksepterte prisreguleringer gjennom hele året i takt med endringer i drivstoffprisene.

Etter sommeren i fjor opplevde vi en merkbar nedgang i volumene vi transporterer og håndterer. Bedriftene produserte mindre avfall, mengden byggevarer gikk ned og distribusjon av næringsmidler ble merkbart redusert. Dette var et signal om et mer avventende marked.

I 2022 har de av selskapene våre som er lite konjunkturfølsomme vist de beste resultatene. Dette er virksomheter med stort innslag av offentlige kontrakter. Selskapene som har en virksomhet som påvirkes av volum hos våre kunder har hatt et mer krevende år.

Mobilitet har gjort det bra med full drift av anbudet i Salten med elektriske busser, noe som skjermet selskapet for de verste dieselpris økningene. Miljø fikk et svakere år enn 2021, som var all time high. Spesielt nedgangen i volum andre halvår reduserte marginene i forhold til 2021. Gledelig var det at Stoklands leverte gode resultater etter flere dårlige år. For logistikk virksomheten vår var 2022 et svært krevende år med store kostnadsøkninger og volumnedgang.

Det store spørsmålet er om vi har lagt bak oss de mest urolige tidene og at svingningene i råvare – og energipriser blir mindre fremover.

Vi leverer tjenester som har en forventet markedsvekst. Miljøtjenester får god hjelp av samfunnets forventninger om mer sirkulær økonomi og gjenbruk av ressurser. Analyser fra Transportøkonomisk Institutt viser at landeveistransport er den transportformen som vil øke mest fremover, spesielt kortere transporter. Innen mobilitet er vi godt posisjonert når all busstransport innen få år skal elektrifiseres.

Konsernet har dyktige ansatte i alle ledd og vi leverer daglig tjenester som er viktige for samfunnet. Vi leverer varer til butikker og næringsliv, vi henter avfall og sørger for best mulig gjenvinning og vi frakter folk dit de skal – med stadig lavere utslipp. Dette gjør vi med lokale driftsorganisasjoner.

Bærekraft tankegangen er en del av vår daglige virksomhet. Vi skal ha en sunn balanse mellom miljø, sosialt ansvar og økonomi fremover. Vår bærekrafts rapportering er i kontinuerlig utvikling og vi jobber med mål, tiltak og rapportering.

5 www.saltens.no
“et signal om et mer avventende marked”

Dette er Saltens Gruppen AS

Saltens Gruppen jobber innen tre forretningsområder og er en stor leverandør til det Nord-Norske markedet på miljø, logistikk og mobilitet. I tillegg har vi eiendomsselskapet SBR Eiendom AS.

Vårt overordnede mål er å være den foretrukne aktøren i nord innenfor våre virksomhetsområder. Våre selskap driftes og videreutvikles etter konsernets strategi om langsiktig og bærekraftig verdiskaping over tid for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og samfunnet forøvrig.

Saltens Gruppen har 6 datterselskap. Morselskapet leverer fellestjenester og stabsfunksjoner slik at driftsselskapene kan konsentrere seg om å utvikle og optimalisere sin kunderettede virksomhet.

Miljø

Våre to miljøselskap leverer tjenester som tar hånd om det våre kunder ikke lenger har bruk for. Vi skal levere sikre tjenester som sørger for innsamling og håndtering av avfall. Målet er at mest mulig av avfallet skal få et nytt liv som ressurser for industrien og energibransjen.

Avfallshåndtering, gjenvinning, miljøkartlegging, miljøopprydding, industrirengjøring, tankrengjøring, avfallslogistikk, slam og septikk håndtering, returmetaller, farlig avfall.

Logistikk

Våre tre logistikk selskap leverer tjenester knyttet til varetransport lokalt, regionalt, nasjonalt og på Nordkalotten.

Lokaltransport, distribusjon, express frakt, langtransport, grensekryssende transport, import og eksport, terminal og lager, fortolling, flytting og montering, spesialtransporter.

Mobilitet

Vårt buss selskap frakter nordlendinger dit de skal enten de skal på jobb, på skolen, ut på tur eller på idrettsarrangement.

Bytrafikk, langrutebusser, skolebusser, reiseliv, turbuss, minibusser, trafikkskole

6 www.saltens.no

Miljø Mobilitet Logistikk

Fosen

Sandnessjøen

Brønnøysund

Namdal

Meløy

Svolvær

Harstad

TROMSØ

Skibotn

Alta Leknes Presteid

Fauske BODØ

Mo i Rana

Rana

Mosjøøen

Mosjøen

Luleå

Kalix

7 www.saltens.no

Østbø er Nord-Norges største gjenvinningsbedrift. Selskapet leverer løsninger til bedrifter i hele Nord-Norge innen innsamling og behandling av avfall, industriservice, returmetaller og håndtering av farlig avfall. Selskapet har hovedkontor i Bodø.

Bærekraft er en integrert del av virksomheten i Østbø. Klimaregnskap brukes aktivt i egen virksomhet og ved utvikling av nye kundeløsninger. Selskapet har under utvikling nytt rapporteringssystem som skal automatisere miljørapporteringen og gi klimaregnskap i tilnærmet sanntid.

En vellykket og bærekraftig avfallshåndtering starter allerede hos kunde der vi tilrettelegger for en hensiktsmessig sortering og håndtering. Etter at vi har fått avfallet inn til oss, går varene gjennom en ytterligere sortering og forbehandling før det sendes videre til neste ledd i verdikjeden. Rene materialer sendes til industrien som råvare i produksjon av nye produkter. I 2022 ble 63% av innsamlet avfall

gjenvunnet til nye produkter. Øvrig avfall blir brukt som brensel i fjernvarmeanlegg - noe som bidrar til å avlaste det øvrige energisystemet, et energisystem som de siste året har blitt satt under et større press som følge av blant annet Russlands invasjon av Ukraina.

Elektrifisering av maskinpark og bilpark er tiltak for å redusere utslipp fra egen virksomhet. Utfordringen er infrastruktur og strømkapasitet på våre anlegg, samt teknologisk utvikling på utstyrssiden. I løpet av 2023 har vi som mål å utvikle infrastruktur og tilrettelegge for strøm til maskiner, kjøretøy og prosessutstyr på to av våre anlegg.

Det er en selvfølge for våre kunder at vi skal håndtere deres avfall i tråd med beste praksis for miljø og klima. Vi utvikler kontinuerlig vårt arbeid med bærekraft og det omfatter i dag mer enn bare gjenvinning og ombruk. Vi har gjennomført en vesentlighetsanalyse og identifiserte en rekke fokusområder som vi har en mulighet til å påvirke og som påvirker oss.

Antall ansatte: 177

Antall kjøretøy: 100

Antall maskiner: 19

Antall anlegg: 11

8 www.saltens.no
9 www.saltens.no

Stoklands er Nord-Norges største leverandør av tjenester innen innhenting og avvanning av slam og septikk. Selskapet har også en betydelig virksomhet i Trøndelag, Møre og Romsdal og Viken. Selskapet har hovedkontor i Hamarøy.

Stoklands er en hjørnesteinsbedrift på Hamarøy og er viktig for sysselsettingen og inntekter til kommunen. Bedriften leverer en rekke tjenester lokalt i tillegg til sine nasjonale slamkontrakter. Tjeneste omfatter bensinstasjon, verksted, postkjøring og godstransport.

Stoklands har kontrakter med over 50 kommuner innen innsamling og avvanning av slam. Selskapet tømmer mellom 24.000 og 28.000 tanker hvert år, noe som tilsvarer 100 000 m3 slam.

Selskapet har som mål å ha moderne utstyr med den beste avvanningsteknologien. Effektiv avvanning av slam gjør at transportbehovet går ned, noe som betyr redusert drivstoff- og energiforbruk.

Innhenting og håndtering av slam er en del av sirkulærøkonomien. Stoklands kjører årlig 12.000 tonn avvannet slam til sluttbehandlingsanlegg som omdanner denne råvaren til biogass og kompostjord. Slam vi håndterer inneholder verdifulle næringsstoffer og energi som kan utnyttes i et bærekraftig system.

Antall ansatte: 51

Antall kjøretøy og maskiner: 34

Antall anlegg: 1

10 www.saltens.no
11 www.saltens.no

Nordlandsbuss er et av de største busselskapene i Nord-Norge. Selskapet disponerer 209 kjøretøy, og drifter anbudskontrakter for Nordland fylkeskommune, kommuner og helseforetak. Nordlandsbuss leverer også transporttjenester rettet mot næringsliv og tur- og turistmarkedet.

Hovedkontoret ligger i Bodø, med underavdelinger i Sandnessjøen, Mo i Rana, Meløy, Fauske og i Hamarøy / Steigen.

Selskapet har den største parken av tunge nullutslippskjøretøy i Nord-Norge. Hele bytrafikken i Bodø by kjøres med 32 elektriske busser. I 2022 har elektriske busser redusert klimautslippene med mer enn 2.000 tonn CO2

Oppdraget i Bodø har gitt selskapet verdifull erfaring når nye anbudsområder skal elektrifiseres. I 2022 vant selskapet

bussanbudet for Ytre Helgeland, og vil innen 3 år levere helelektrisk og utslippsfri kollektivtrafikk i dette ruteområdet også.

Antall ansatte: 404

Antall kjøretøy og maskiner: 209

Antall anlegg: 6

Selskapet har egen driftssentral som følger vognløp i sanntid på store deler av den daglige produksjonen. Det jobbes aktivt med implementering av innovative løsninger innenfor IT-systemer om bord i kjøretøyene, samt at mye av opplæring i selskapet skjer ved digitale hjelpemidler.

Nordlandsbuss er en inkluderende arbeidsplass med stort spenn i alder og bakgrunn. Vi er en mangfoldig arbeidsplass med 404 dyktige ansatte med bakgrunn fra hele 20 forskjellige land. Vi er stolte av at andelen sjåfører med fagbrev i selskapet er over 30 %. Nordlandsbuss leverer også opplæringstjenester via egen kompetanseskole, SB Skolen, til både interne og eksterne kunder. Skolen tilbyr blant annet obligatorisk YSK, kompetansebevis for yrkessjåfører.

12 www.saltens.no
13 www.saltens.no

SBT er et distribusjonsselskap for næringsmidler og stykkgods med aktivitet i hele Nord-Norge. Selskapet transporterer temperert gods og annen last. Selskapet har hovedkontor i Bodø og avdelingskontor i Mosjøen, Mo i Rana, Tromsø og Alta.

SBT er i løpet av arbeidsuken innom nesten samtlige kommuner i Nord-Norge med varer til butikkene, stykkgods til kunder eller andre typer transportoppdrag.

SBT kjører en rekke ruter hvor det samkjøres last fra flere kunder. Dette gjør at kapasitetsutnyttelsen øker og reduserer forbruket av diesel i forhold til en løsning

Antall ansatte: 123

Antall kjøretøy og maskiner: 97

Antall anlegg: 5

hvor den enkelte kunde hadde sin egen transport. Vi beregner at samkjøring reduserer klimautslipp med ca. 400 tonn CO2 per år.

Selskapet har også kontrakter med kunder hvor transporten kjøres med HVO (Hydrogenert Vegetabilsk Olje) i stedet for diesel. Dette reduserer klimautslippene med 90% sammenlignet med ordinær diesel.

SBT tilbyr sine kunder nullutslipps- og lavutslippsløsninger på nærdistribusjon. På lengre distribusjonsruter er fokus i dag å redusere drivstoff forbruk per km.

14 www.saltens.no
15 www.saltens.no

Wiiks Transport kjører regional- og langtransport på Nordkalotten. Selskapet er markedsleder på grensekryssende transporter mellom Nord-Sverige og NordNorge. Selskapet har hovedkontor i Skibotn og en større avdeling i Luleå med trafikkmegling og terminaldrift. Avdelingen i Skibotn har en betydelig virksomhet innen fortolling.

Selskapet transporterer byggevarer, stykkgods og avfall som skal frem til næringslivskunder og varmeverk. Selskapet har som målsetting at bilene skal ha last på alle strekninger. En aktiv og profesjonell trafikkledelse på norsk og svensk side sørger for dette.

Selskapet har 9 modulvogntog som transporterer 50% mer enn et ordinært vogntog uten at drivstofforbruket øker vesentlig. Denne omleggingen gir en reduksjon i utslipp av CO2 mer enn 700 tonn, tilsvarende utslippet til ca. 450 personbiler.

Selskapet har i tillegg til modulvogntogene erstattet gammelt materiell med nytt og mer drivstoffeffektivt materiell. Dette har gitt en ytterligere reduksjon i utslipp med 60 tonn CO2

Wiiks kjører årlig nærmere 4 mill. km. Selskapet jobber aktivt med å redusere forbruket per kjørt km gjennom løpende oppfølging av sjåførenes kjørestil.

Antall ansatte: 57

Antall kjøretøy og maskiner: 35

Antall anlegg: 3

16 www.saltens.no
17 www.saltens.no

Bærekraft i Saltens Gruppen

Bærekraft har gått fra å være et moteord til å bli et essensielt prinsipp for et ansvarlig næringsliv. Bedrifter står overfor økende forventninger fra samfunnet om å ta ansvar for sine handlinger og bidra positivt til samfunnet og miljøet.

Saltens Gruppen er en stor aktør innenfor mobilitet, miljø og logistikk i Nord-Norge. Konsernets kjerneprosesser er sentrale for et velfungerende og bærekraftig lokalsamfunn. Landeveis transport og avfallshåndtering er to områder som er særskilt utpekt som strategisk viktig i Norges satsning mot et utslippsfritt samfunn og i omstillingen til en sirkulær økonomi.

Vår bærekraftsrapportering følger de ulike dimensjonene av bærekraft i bedrift, inkludert miljømessige, sosiale og økonomiske aspekter. Det handler om å minimere negativ påvirkning på miljøet, ta sosialt ansvar og å skape økonomisk verdi på en langsiktig og bærekraftig måte.

Våre mål, tiltak og nøkkeltall fokuserer på å redusere utslipp, fremme mangfold og inkludering, etablere etiske forsyningskjeder samt engasjere seg med interessenter. Å sette målbare mål, iverksette styringssystemer og rapportere fremgang er avgjørende for å vise at bærekraft er mer enn bare tomme ord, men faktiske handlinger og resultater.

For å identifisere prioriterte fokusområder for Saltens Gruppen er det gjennomført en vesentlighetsanalyse som tar utgangspunkt i bærekraftstemaer som konsernet både kan være med å påvirke og som er prioritert av konsernets interessenter.

Fokusområdene er deretter kategorisert innenfor de tre hovedtemaene:

○ Miljø og klima

○ Etikk, arbeidsmiljø og personsikkerhet

○ Samfunnsansvar og sysselsetting

Bilde tatt i forbindelse med kampanje om overgang fra tette til gjennomsiktige avfallssekker.
18 www.saltens.no

Vesentlighetsanalyse

Miljø og klima

1) Transport- og logistikkeffektivisering

2) Forebygge lokal forurensning

3) Omstilling til grønn transportteknologi

4) Energieffektiviseringstiltak bygg

5) Redusere lokale utslipp (partikler, svevestøv, støy osv)

6) Redusere reiser (eget personell)

7) Verne natur og dyreliv

8) Bidra til at flere reiser kollektivt

Etikk, arbeidsmiljø og personsikkerhet

1) Helse, sikkerhet og arbeidsmiljø i egen virksomhet

2) Forebygge uetisk praksis i egen virksomhet

3) Kompetanseheving, egne ansatte

4) Forebygge trafikkuhell

5) Forebygge uetisk praksis i verdikjeden

Samfunnsansvar og sysselsetting

1) Tilrettelegging for utenlansk arbeidskraft

2) Fokus på langsiktige rekrutteringstiltak

3) Støtte og bidra i lokalsamfunnene

Middels Middel s Høy Hø y Viktighet for Saltens og Saltens interessenter Sa ltens på virkning 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 7 8
19 www.saltens.no
20 www.saltens.no

Klima, miljø og sirkulær økonomi

Saltens Gruppen skal kontinuerlig etterstrebe å forbedre sine miljøprestasjoner og har som visjon å være en positiv drivkraft gjennom våre selskaper innom mobilitet, miljø og logistikk. Miljø- og klima skal alltid være sentrale vurderingsfaktorer i endrings- og utviklingsarbeidet

Saltens Gruppen skal bidra i den fossilfrie omstillingen gjennom å velge løsninger og teknologier som er miljø- og klimavennlige når disse er tilgjengelige og utprøvd.

Saltens Gruppen skal begrense punktutslipp og lokal miljøpåvirkning fra egen virksomhet mest mulig.

Saltens sine vesentlige fokusområder

Slik kan vi bidra

Begrense utslipp av klimagasser i egen virksomhet

Bidra til at flere reiser kollektivt

Fremme materialgjenvinning og ombruk

Velge løsninger og teknologier som er miljø- og klimavennlige

Redusere reiser (eget personell)

Verne natur og dyreliv

Nøkkeltall

Andel kjørte kilometer på fornybar energi

Transport- og logistikkeffektivisering

Forebygge punktutslipp og lokal forurensning

Energi- og effektiviseringstiltak bygg

Gjenvinningsgrad CO2-utslipp fra transport CO2/kilometer

21 www.saltens.no

Transport

Den største andelen av Saltens Gruppens egne CO2-utslipp (Scope 1) kommer fra transportvirksomheten. Konsernet har som visjon å være tilnærmet utslippsfri innen 2030. Denne visjonen betinger fortsatt teknologiutvikling på kjøretøy og maskiner, samt at det er etablert infrastruktur knyttet til fossilfrie energisystemer.

Målet for 2025 er å redusere utslipp pr. kjørte km. fra egne og innleide veitransporter til 0,72 kg CO2, en reduksjon på 25% fra dagens nivå.

I 2022 økte CO2 utslippene fra transportvirksomheten med totalt 1,4 %. Dette skyldes at konsernet og transportører som leies inn, har kjørt flere kilometer i 2022 sammenlignet med 2021. På selskapsnivå kommer økningen fra Nordlandsbuss som kjørte Salten anbudet med helårseffekt i 2022. De øvrige selskapene har redusert sitt CO2-utslipp i størrelsesorden 2 % til 9 %.

På den positive siden ser vi at andel kjørte kilometer med nullutslippskjøretøy har økt

fra 4,9% i 2021 til 10,0% i 2022. Det er denne utvikling som på sikt skal gjøre at vi når den langsiktige nullvisjonen. Utslipp per kjørt kilometer er redusert med 8,1%.

På kort sikt arbeider konsernet med å redusere utslippene pr. kilometer gjennom fokus på økonomikjøring, utfasing av eldre motorer med høyere forbruk samt reduksjon av tomgangskjøring.

22 www.saltens.no
CO2 og klima 2021 2022 Endring Mål 2025 Kjørte km. (tall i 1000 km) 23 484 25 964 10,6% Andel kjørte kilometer strøm 4,9% 10,0% 102% 20% Kg CO2 kjørte km (egne kjøretøy) 1,03 0,95 -8,1% 0,72
Tabell 1: Nøkkeltall CO2 og klima (inkludert innleide kjøretøy)
CO2 Stoklands Østbø Nbuss SBT Wiiks Totalt 2021 1 014 5 139 3 674 6 912 7 361 24 101 2022 967 4 859 5 144 6 764 6 703 24 437 Endring i% -47 -279 1 470 -149 -658 335
Tabell 2: CO2 i tonn fra transport (egen og innleid)

Gjenvinning

Virksomheten til våre miljøselskap har i sum bidratt med en CO2 besparelse på 5.995 tonn. Som hovedregel vil ombruk og materialgjenvinning bidra til å spare CO2 ettersom det er mindre ressurskrevende å benytte gjenvunnede råvarer sammenlignet med å produsere varer med jomfruelige råvarer.

I grafen til høyre vises hvordan noen av avfallstypene har bidratt til CO2-regnskapet. EG står for energigjenvinning og MG står for materialgjenvinning.

Det største negative CO2 bidraget kommer fra energigjenvinning av restavfall. Dette er basert på en forutsetning om at energien fra forbrenningsprosessen erstatter en nordisk energimiks, som i hovedsak er basert på vannkraft. Erstatter avfallsbaserte brensel for eksempel olje og kull, vil miljøregnskapet ha vist en positiv effekt.

Den største CO2 besparelsen kommer fra gjenvinning av jern og metaller. Produksjon av nye metall produkter får en stor CO2 besparelse når råstoffet er returmetaller i stedet for jomfruelige råvarer. Metaller som f.eks aluminium kan gjenvinnes igjen og igjen i det uendelige. Metaller er en råvare som det i naturen er begrenset tilgang på og dermed helt nødvendig å få inn i et sirkulært løp.

Økt sorteringsgrad og økt materialgjenvinning vil bidra til å ytterligere forbedre klimaresultatet og bidra til en raskere omstilling til den sirkulære økonomien. I 2023 lanserer Østbø en egen miljøportal der kunder kan logge seg på og hente ut statistikk i sanntid på nøkkeltall som sorteringsgrad og estimerte CO2 utslipp. Målet er at denne løsningen skal bidra til å motivere flere kunder til å sortere ut mer av restavfallet og dermed redusere sitt CO2-fotavtrykk.

67,7% Sorteringsgrad

Deponi 3,6% 1 098 319 Materialgjenvinning 63,0% Energigjenvinning 33,4% EG restavfall MG trevirke EG maling m.m. MG våtorganisk EG trevirke MG plast MG papp / papir MG jern / stål -20 mill. 0 mill. 20 mill. 23 www.saltens.no
Figur 2: Disponering mengder 2022, og gjennomsnittlig sorteringsgrad kunder. Deponering er i hovedsak masser (asfalt, tegl, takstein og lett forurensede masser).
Håndtering 2022 Avfall til materialgjenvinning -24 980 Avfall til energigjenvinning 18 743 Avfall til deponi 152 Sum tonn CO2 fra avfallshåndtering -5 995
Fordeling disponering gjenvunnet mengde KG
Mål 2023 75%
Figur 1: CO2 pr fraksjon CO2 fra avfallshåndtering Tabell 3: CO2 fra Østbøs avfallshåndtering

Trafikkuhell og materielle skader Trafikkuhell og skader kan medføre en økt belastning på nærmiljøet i form økt risiko for direkte skadelige utslipp eller skader på natur og dyreliv. Antall materielle skader pr. kjørte km brukes som et estimat for trafikkuhell. Eventuelle utslipp som skjer i forbindelse med skader ryddes opp av konsernet.

Antall registrerte uhell med materiell skade

Antall registrerte uhell med materiell skade over kr. 200.000

24 www.saltens.no
Stoklands Østbø Nbuss SBT Wiiks Saltens Totalt 2021 16 42 30 38 13 - 139 2022 18 78 53 68 8 1 226 Endring antall 2 36 23 30 -5 1 87 Endring i % 13% 86% 77% 79% -38% 63% Antall skader pr. 21,0 25,4 5,7 18,0 2,0 10,8 1.000.000 km 2022 Stoklands Østbø Nbuss SBT Wiiks Saltens Totalt 2021 - 1 - - - - 1 2022 3 - 5 3 - - 11 Endring antall 3 -1 5 3 - - 10 Antall skader over 3,5 - 0,5 0,8 - - 0,5 kr. 200.000 per 1.000.000 km

Etikk, arbeidsmiljø og personsikkerhet

Selskapene i Saltens Gruppen skal kun tilby sikre og trygge arbeidsplasser der ansatte trives og får mulighet til både sosial tilhørighet og faglig utvikling. I konsernet skal ingen arbeidsoperasjoner ha prioritet foran egen sikkerhet.

Saltens Gruppen skal drive sin virksomhet i tråd med anerkjente etiske retningslinjer og med respekt for mennesklige rettigheter. Konserne har nulltoleranse mot uetisk praksis som for eksempel korrupsjon, bestikkelser og diskrimiinering.

Saltens sine vesentlige fokusområder

Slik kan vi bidra

Forebygge uetisk praksis i egen virksomhet

Forebygge uetisk praksis i verdikjeden

Kompetanseheving egne ansatte

Helse, sikkerhet og arbeidsmiljø i egen virksomhet

Forebygge trafikkuhell

Nøkkeltall

Arbeidsrelaterte personskader med medisinsk behandling (H2)

Arbeidsrelaterte personskader med fravær (H1)

Turnover Sykefravær Kvinneandel

25 www.saltens.no

Personskader egne ansatte

Saltens Gruppen har en nullvisjon når det gjelder personskader – ingen arbeidsoperasjoner har prioritet foran egen og andres sikkerhet. For å nå nullvisjonen har vi satt som delmål å være på nivå med norsk industri ( H1; 3,0 og H2; 8,7).

På konsernnivå ser vi en reduksjon av personskader fra 2021 til 2022. Av selskapene i konsernet er det gjenvinningsvirksomheten som er mest skadeutsatt – dette er en generell bransjeutfordring som blant annet skyldes stor variasjon i type arbeidsoppgaver og dermed mange såkalte feilfeller. For å bidra til en mer sikker arbeidsplass har Østbø blant annet

opprettet en egen HMS gruppe som møter 4 ganger i året for å drøfte utfordringer og dele erfaringer på tvers av geografiske områder. Videre er det gjennomført et opplæringsprogram for operative ledere der HMS var tema.

Uhell med tredje person

Stoklands: 0

Østbø: 0

NBuss: 1 (fotgjenger påkjørt av buss, feilvurdering av bussjåfør – klemskade, ikke varige men)

SBT: 1 (sykelist syklet på en av våre biler, lettere skade)

Wiiks: 0

Sykefravær

I 2022 hadde Saltens Gruppen et totalt sykefravær på 6,6 %, en reduksjon med 0,3 prosentpoeng sammenlignet med 2021. Til sammenligning var det gjennomsnittlige sykefraværet for alle norske bedrifter 7,9 % i 2022, og gjennomsnittet for transportbransjen i 2022 på 7,0%.

Selv om Saltens Gruppen ligger lavere en bransjesnittet og snittet for Nordland, pågår det kontinuerlig arbeide med å forebygge sykefravær. Viktige pågående tiltak er lederopplæring og god oppfølging i sykefraværsperioden, herunder tilrettelegging for ansatte og dialog med helsevesenet.

26 www.saltens.no Nøkkeltall H1 Stoklands Østbø Nbuss SBT Wiiks Saltens Totalt 2021 11,3 11,3 4,8 11,4 - - 7,6 2022 8,7 12,8 3,1 3,6 - - 5,7 Endring antall -2,6 -1,5 -1,8 -7,9 - - -2,2 Endring i % -23% 14% -37% -69% - - -28% Totalt sykefravær Stoklands Østbø Nbuss SBT Wiiks Saltens Totalt 2021 4,9% 5,7% 7,3% 9,6% 2,2% 0,7% 6,6% 2022 6,6% 6,0% 6,0% 9,1% 3,2% 0,9% 6,3% Endring 1,7% 0,3% -1,3% -0,5% 1,0% 0,9% -0,3% 2021 2022 Endring Mål 2023 H1 - skader med fravær 7,9 5,7 -2,2 (-28%) 3,0 H2 - skader med medisinsk behandling 13,4 7,6 -5,9 (-44%) 8,7

Turnover

Andel ansatte som slutter over ett år. Logistikkbransjen er en bransje som kjennetegnes av høy gjennomtrekk av ansatte.

Kvinneandel

Både transport og avfallsbransjen er meget mannsdominerte og Saltens Gruppen er ikke noe unntak. I 2022 hadde konsernet 8 % kvinner, en reduksjon med 4 prosent poeng fra 2021.

Satlens Gruppen ønsker at flere kvinner hadde valgt bransjen og vurderer kontinuerlig egnede tiltak som kan bidra til å markedsføre

og gjøre bransjen mer attraktiv blant kvinner i fremtiden.

Selv om det ikke gjenspeiles av vår kvinneandel, noterer vi at det ser ut å være en positiv trend med at flere unge kvinner interesserer seg for fagene.

Uetisk praksis i verdikjeden

Saltens Gruppen er godt i gang med aktsomhetsvurderinger i henhold til den nye åpenhetsloven. Konsernet har utviklet en egen metode der leverandører gis en karakter for henholdsvis:

• risiko for uetisk forretningspraksis

• grad av åpenhet/innsyn i prosess

Aktsomhetsvurderingene hensyntar dessuten når det eventuelt ble gjennomført revisjoner eller andre treffpunkter og leverandøren gis en endelig aktsomhetskarakter. En høy karakter vil da fungere som en indikasjon på at det skal gjennomføres eksempelvis revisjon med den aktuelle leverandøren for å redusere risikoen for uetisk forretningspraksis.

Uetisk praksis i egen virksomhet Saltens Gruppen har etablerte etiske retningslinjer som skal sørge for at konsernet drives i overenstemmelse med prinsipper for ansvarlig og etisk forretningsdrift. Av retningslinjene fremgår det blant annet at «Alle skal bidra til at bedriften har et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, åpenhet og toleranse». Saltens Gruppen har nulltoleranse mot korrupsjon og bestikkelser.

Ansatte som oppdager forhold som kan være brudd på selskapets etiske retningslinjer oppfordres til å varsle i henhold til arbeidsmiljøverns § 2 A-1. Varsling kan gjøres åpent eller anonymt og det er tilrettelagt med egen e-postadresse som kan benyttes.

27 www.saltens.no Kvinneandel Stoklands Østbø Nbuss SBT Wiiks Saltens Totalt 2021 13% 14% 9% 6% 12% 36% 11% 2022 13% 10% 5% 5% 9% 36% 7% Endring 0% -4% -4% -1% -3% 0% -4% Turnover Stoklands Østbø Nbuss SBT Wiiks Saltens Totalt Turnover 8% 11% 11% 29% 19% 0% 14%

Samfunnsansvar og sysselsetting

Saltens Gruppen skal tilby læreplasser og aktivt samarbeide med samfunnsaktører som for eksempel NAV for å bidra til å tilbakeføre kandidater til arbeidslivet.

Saltens Gruppen skal være en god nabo og alltid etterstrebe en kommunikasjon som er profesjonell og ærlig, samt å lage gode relasjoner med lokale interessenter som for eksempel naboer, myndigheter og lokalmedia.

Saltens Gruppen skal bidra i samfunnsprosjekter og aktivt støtte utvalgte initiativer som bidrar til det gode samfunn og økt bolyst i regionene der vi har virksomhet.

Saltens

sine vesentlige fokusområder

Slik kan vi bidra

Støtte og bidra i lokalsamfunnene

Tilrettelegging for utenlands arbeidskraft

Bidra med arbeidsplasser og sysselsetting

Nøkkeltall

Antall lærlinger i prosent av arbeidsstokk

Arbeidsmarkedstiltak i % av arbeidsstokk

Lokal støtte (spons og/eller deltakelse)

Ansatte med fagbrev

28 www.saltens.no

Sysselsetting

Saltens Gruppen hadde ved utgangen av 2022 i overkant av 800 medarbeidere fordelt på 5 driftsselskaper. Konsernet har et stort behov for variert kompetanse. Det er et behov for sjåfører, maskinførere og gjenvinningsoperatører, gjerne med fagbrev. Vi trenger høykompetent personell innen områder som økonomi, IT og driftsledelse.

Integrasjon

Er du ny til Norge er den raskeste veien inn i det norske samfunnet via en arbeidsplass. Saltens Gruppen har god erfaring med å ansette medarbeidere med ulik kulturell bakgrunn og hadde

ved årsskiftet medarbeidere fra cirka 22 ulike nasjonaliteter. For Saltens Gruppen er dette ikke bare en del av vårt samfunnsansvar, men også en sentral rekrutteringskilde som bidrar til å sikre viktig kompetanse i årene fremover.

Likestilling

Saltens Gruppen og selskapene i konsernet jobber for likestilling og mot diskriminering og stereotypisering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og kombinasjoner av disse grunnlagene. Datterselskapenes retningslinjer for rekruttering, internt avansement, kompensasjon og arbeidsvilkår som sikrer like muligheter for alle. Det er i 2022 gjennomført kartlegging og analyse i henhold til kravene i lov om likestilling og diskriminering.

Hovedandelen av alle ansatte i konsernet er sjåfører. Dette har historisk sett vært, og er fortsatt en mannsdominert bransje. Vi opplever at det er få kvinner som søker jobb som sjåfør. Dette er en utfordring, men samtidig et potensial for bransjen i en tid der det er mangel på sjåfører.

I selskapenes utforming av stillingsannonser og markedsføring har konsernet satt søkelys på å formidle mangfold og likestilling som en del av selskapenes identitet og verdier. Det jobbes i samarbeid med aktuelle opplæringskontorer i Nordland fylke med å tiltrekke seg flere yrkessjåfør-lærlinger og øke andelen unge sjåfører. I samarbeid med lokale NAV-kontorer tilbys praksisplasser og arbeidsutprøving. Det også samarbeid med videregående skoler for å tilby utplassering og arbeidspraksis og deltakelse på utdanningsmesser.

29 www.saltens.no Likestilling og diskriminering Stoklands Østbø Nbuss SBT Wiiks Saltens Totalt Antall lærlinger i 2022 0 4 3 3 0 0 10 Måltall 2022 Antall lærlinger i prosent av ansatte 1,2% Andel av ansatte med fagbrev 19,9%
30 www.saltens.no Bildet viser eksempel på stillingsutlysning på app.cvideo.no/ostbo som er Østbøs karriereside

Lokale ringvirkninger

Selskapene i konsernet støtter en rekke tiltak i de geografiske områdene vi har aktivitet. Dette er idrett, kultur og andre foreninger og arrangementer som har betydning for nærmiljøet. Sponsing av idrett og kultur for å øke bolyst og trivsel handler om å investere i mennesker og skape et attraktivt og inkluderende lokalsamfunn.

Disse har fått støtte av Saltens Gruppen i 2022:

31 www.saltens.no

Eierstyring og selskapsledelse

Styret i Saltens konsernet er av den oppfatning at en god og tydelig eierstyring og selskapsledelse er avgjørende for å opprettholde og styrke tilliten til selskapet.

Konsernets målsetting er at alle selskap i konsernet skal driftes og videreutvikles etter konsernets strategi om langsiktig og bærekraftig verdiskaping over tid.

Konsernets eierstyring og selskapsledelse er basert på Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sine anbefalinger.

Styret i 2022 har bestått av

Styrets leder Stig Erik Fossum

Nestleder Mona Liss Paulsen

Styremedlem Einar Jørgensen

Styremedlem Berit Olsen Lio

Styremedlem Ole Magne Kolstad

Styremedlem Siv Monica Hjemaas Mosti

32 www.saltens.no

1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Styret i Saltens legger vekt på at selskapet har god eierstyring og selskapsledelse med en tydelig rollefordeling mellom aksjonærer, styret og den daglige ledelsen. Saltens har som målsetting at alle deler av konsernet skal driftes og videreutvikles etter konsernets strategi om langsiktig og bærekraftig verdiskaping over tid for aksjonærer, ansatte, kunder, leverandører og samfunnet for øvrig.

Konsernets verdigrunnlag om å være til å stole på, finne gode løsninger, opptre ansvarlig, utviklingsorientert og jobbe sammen bygger på konsernets visjon om å være en bærekraftig motor i nord.

Konsernets kjernevirksomhet er å levere bærekraftige og utviklingsorienterte logistikk-, mobilitets- og miljøløsninger i nord. Saltens skal være den foretrukne aktøren i nord innenfor våre forretningsområder og ha lønnsom drift.

Styret har en klar målsetning om at virksomheten skal skape verdier for sine aksjonærer. Sammen med konsernets ledelse utarbeides det mål på kort og lang sikt, samt strategier som reflekterer selskapets risikoprofil.

Konsernet er seg bevisst sitt ansvar for etikk, samfunn og miljø. konsernet har utarbeidet et sett med etiske retningslinjer for ansatte i konsernet med det formål å etablere felles prinsipper og regler som skal gjelde for alle ansatte i konsernet. Konsernets etiske retningslinjer for atferd reflekterer de verdiene konsernet står for, og gir de ansatte veiledning

i hvilke prinsipper de skal følge når det gjelder forretningspraksis, habilitet, interessekonflikter, representasjon, taushetsplikt, forhold til samarbeidspartnere, korrupsjon, varsling m.m. Hver enkelt ansatt har ansvar for å følge de etiske retningslinjene. Selskapets ledelse har ansvar for at reglene etterleves.

Konsernets målsetting er å bidra positivt og konstruktivt ved å påvirke arbeidet for menneskerettigheter, arbeiderrettigheter og miljøvern – både i eget konsern, overfor våre leverandører og underleverandører samt overfor andre handelspartnere.

2. Virksomheten

Saltens konsernet er en stor leverandør av tjenester innen miljø, logistikk og mobilitet til det Nordnorske markedet. Vi jobber for å skape verdier for våre kunder gjennom å tilby kostnadseffektive og kvalitetsmessige gode tjenester innen våre forretningsområder.

Virksomheten er organisert i 5 driftsselskaper og et eiendomsselskap. Morselskapet leverer fellestjenester og stabsfunsjoner slik at driftsselskapene kan konsentrere seg om å utvikle og optimalisere sin kunderettede virksomhet.

Selskapet har hoveddelen av aktiviteten i Nord-Norge og Nord-Sverige.

Virksomheten kan drives av selskapet selv, av heleide datterselskaper eller gjennom andre selskaper det har eierandeler i eller samarbeider med.

Selskapet har 326 aksjonærer.

33 www.saltens.no

3. Kapital og utbytte

Utbytte

Styret i Saltens legger vekt på at selskapet skal ha en klar og forutsigbar utbyttepolitikk som er tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. Utbyttet bør vise en utvikling sett i forhold til selskapets soliditet, vekst og resultatutvikling.

Selskapets utbyttepolitikk tilsier at ordinært utbytte over tid skal være inntil 50% av resultat etter skatt. Det må imidlertid hele tiden sikres at konsernet har tilfredsstillende finansiell beredskap til organisk vekst og gjennomføringsevne til nye lønnsomme investeringer.

Egenkapital og finansielle mål Konsernet har en regnskapsmessig egenkapital på 178,1 millioner kroner per 31.12.22. Det tilsvarer en egenkapitalandel på 23,1 %. Antall aksjer i selskapet per 31.12.22 er 106 973. Konsernet hadde 4.437 egne aksjer per 31.12.22.

Dette krever at selskapet til enhver tid må ha tilfredsstillende finansiell beredskap og tilfredsstille krav satt av lånegivere. Styret og konsernledelsens finansielle mål reflekteres gjennom et etablert soliditetskrav og et avkastningskrav.

Konsernets inntjening skal over tid skape en årlig avkastning på konsernets egenkapital på 15% før skatt.

Covenant fra hovedbankforbindelsen er at netto rentebærende gjeld (NIBD) + Restverdi operasjonell leasing / EBITDAR skal være < 4,5.

Fullmakter gitt til styret

Styrets fullmakter er gitt i henhold til aksjelovens bestemmelser.

Saltens vil følgelig fortløpende vurdere organisk vekst, mulige oppkjøps- og fusjonsalternativer samt mulige allianser som kan gi grunnlaget for videre lønnsom vekst, både for å kapitalisere på de verdier som er skapt samt posisjonere seg for videre verdiskapning.

Fullmakt til erverv av egne aksjer

Styret har historisk sett hatt fullmakt til erverv av egne aksjer. Fullmakten ble senest fornyet ved ordinær generalforsamling i 2020 og gjelder for erverv av inntil 20.000 aksjer i en periode på 18 måneder fra vedtakstidspunktet og en pris på minimum 700 kr og maksimum 2.500 per aksje.

Det er styrets oppfatning at styret fortsatt bør ha anledning til å kjøpe egne aksjer. Dette sikrer omsettbarhet for mindre aksjeposter. Videre mener styret at en beholdning av egne aksjer gir styret større handlefrihet i forbindelse med fremtidig vekst gjennom fremtidige oppkjøp, fusjoner og etablering av samarbeidsformer. Endelig vil kjøp av egne aksjer kunne benyttes i forbindelse med en eventuell etablering av aksjesparingsprogram for ansatte i selskapet og dets datterselskaper.

Fullmakten vil derfor bli foreslått fornyet ved ordinær generalforsamling i 2022.

34 www.saltens.no

4. Likebehandling av aksjonærer og transaksjoner med nærstående

Selskapet har vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger for eierposter over 2% der 2 aksjer tilsvarer 1 stemme.

Ut over dette skal vedtekter og avtaler sikre alle aksjonærer likebehandling.

Saltens legger vekt på korrekt og åpen informasjon til aksjonærer.

Dersom det foreligger ikke uvesentlige transaksjoner mellom selskap og aksjonær, store aksjonærens morselskap, styremedlem, ledende ansatte eller nærstående av disse, blir transaksjonene dokumentert og utført etter prinsippet om armlengdes avstand.

5. Aksjenes omsettelighet

I henhold til selskapets vedtekter er det omsetningsbegrensninger på Saltens aksjer.

I vedtektenes § 3-2 heter det at erverv av aksjer ved overdragelse er betinget av styrets godkjennelse. Styret kan nekte samtykke hvor ervervet etter styrets skjønn, kan anses å være ledd i en oppkjøps- eller fusjonsplan som er i strid med selskapets interesser, eller for øvrig hvis overdragelsen innebærer for sterk konsentrasjon av aksjer. Styret kan nekte å godkjenne en overdragelse såfremt den innebærer at en aksjonær får mer enn 10 % av aksjene.

6. Generalforsamling

Saltens gjennomfører ordinær generalforsamling hvert år innen utgangen av juni. Innkallingen til og gjennomføringen av den ordinære generalforsamlingen har en etablert praksis som Saltens har fulgt i mange år.

Alle dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, blir gjort tilgjengelige på selskapets nettsider, www.saltens.no

En uavhengig møteledelse i generalforsamlingen sikres ved at generalforsamlingen velger møteleder og en person til å medundertegne protokollen.

Saltens legger i sin innkalling til generalforsamling til rette for at aksjonærer kan stemme ved bruk av fullmakt. Selskapet har rutiner som sikrer kontroll og oversikt over deltakelse og stemmegivning.

Selskapet offentliggjør signert protokoll umiddelbart etter avholdt generalforsamling. I generalforsamlingen er styret normalt representert ved styrets leder.

7. Valgkomité

Selskapet har en valgkomité som består av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Selskapets valgkomité skal utarbeide forslag til aksjonærvalgt styresammensetning og gi innstilling til general forsamlingen om valg av styre. Valgkomiteens medlemmer er Wenche Henningsen (leder), Ragnhild Martinsen og Thor Allan Nordvik. Selskapet har ikke utarbeidet spesifikke retningslinjer for valgkomiteen, men valgkomiteens sammensetning er slik at hensynet til aksjonærfellesskapet er ivaretatt ved at flertallet i komiteen er uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte.

Valgkomiteen foreslår honorar til styrets medlemmer. Generalforsamlingen beslutter honorar til medlemmer i selskapets styre og valgkomité.

Det er lagt til rette for at valgkomiteen har kontakt med aksjonærer, styremedlemmer og daglig leder i arbeidet med å foreslå kandidater.

Valgkomiteens begrunnede innstilling inngår i saksdokumentene til generalforsamlingen.

35 www.saltens.no

8. Styret, sammensetning og uavhengighet

Styrets sammensetning og styrets uavhengighet

Styret i Saltens skal med sin sentrale plassering mellom eiere og ledelse utgjøre det kollegiet som ivaretar aksjonærfellesskapets interesser parallelt med selskapets behov for strategisk styring, driftsmessig kontroll og mangfold. Styrets funksjon og fokus vil alltid variere noe avhengig av selskapsinterne forhold samt av utviklingen i eksterne rammebetingelser.

Valgperiode og tjenestetid

Både styrets leder og øvrige styremedlemmer velges for to år om gangen. Valgkomiteen sender sin innstilling til generalforsamlingen, som velger styrets leder og øvrige styremedlemmer.

Konsernets struktur med drift organisert i selvstendige datterselskap ledes gjennom konsernledelsens deltakelse i selskapenes styrende organer.

9. Styrets arbeid

Styrets oppgaver

Styret har det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet. Det innebærer blant annet å følge opp den daglige ledelsen og selskapets virksomhet. Styrets forvaltningsansvar innebærer blant annet å følge opp virksomhetens organisering og økonomiske utvikling, samt føre tilsyn med at det gjennomføres effektiv og troverdig kontroll av den totale virksomheten, inkludert dens formuesforvaltning og regnskaper. Hensikten er å sikre en kontinuerlig oppfølging og videreutvikling av selskapet.

Arbeidet med selskapets strategiske utvikling er en kontinuerlig prosess i styrets arbeid. Det gjennomføres det også egne strategisamlinger.

Instruks for styret og den daglige ledelsen Det er utarbeidet instruks for styrets arbeid. Rammene for daglig leders arbeid ligger i egen instruks i tillegg til at de fastsettes gjennom en tett dialog med selskapets styreleder.

Uavhengig behandling av saker av vesentlig karakter hvor styreleder, styremedlemmer eller ledende ansatte er aktivt engasjert Styrets leder eller øvrige styremedlemmer behandler ikke saker som har særlig betydning for egen del eller nærstående personlige interesser. Slike saker ledes av de øvrige styremedlemmene. Det samme gjelder hvor konsernleder eller andre ledende ansatte har personlig interesse.

10. Risikostyring og intern kontroll

Internkontroll og risikostyring

Gode interne styringssystemer er en vesentlig suksessfaktor, som stadig må utvikles for å tilpasse skiftende forhold. Internkontrollen bygger på aktivitetsrapporter og månedsrapporter tilpasset det enkelte selskapet, samt på konsernnivå.

Markedsrisiko

En stor del av selskapets virksomhet er knyttet opp mot næringslivets etterspørsel etter logistikk og miljøtjenester. Aktiviteten ellers i næringslivet gjenspeiler seg i etterspørselen etter våre tjenester.

Miljø har råvarerisiko ved salg av avfallsbaserte råvarer som skjer til priser basert på råvarebørser. Levering av avfall med negativ verdi til forbrenning og destruksjon er påvirket av tilbud og etterspørsel i Norden og Europa.

Persontransport har en stor portefølje langsiktige kontrakter rettet mot offentlige kunder. Markedsrisiko her er knyttet til at oppdragsgiver kan velge å kutte produksjon på bakgrunn av reduksjon i offentlige budsjett.

36 www.saltens.no

Transport og miljø har politisk risiko til nasjonale myndigheters forvaltning, herunder endringer i avgiftspolitikken.

Covid 19 har i 2021 påvirket deler av virksomheten negativt. Lignende pandemier kan ha konsekvenser for etterspørselen etter våre tjenester og påvirke vår drift negativt.

Valutarisiko

Konsernet er eksponert mot svenske kroner innen forretningsområdene logistikk og miljø. Øvrig valutarisiko er knyttet til euro ved anskaffelse av enkelte typer driftsmateriell. Det er ikke foretatt sikring av valuta utover at en søkes å ha balanse mellom kostnader og inntekter i SEK.

Kredittrisiko

Kredittrisiko er konsernets kundefordringer som søkes redusert gjennom tett oppfølging og kredittvurderinger.

Renterisiko

Konsernets langsiktige gjeld er basert på avtaler med flytende rente. Vi er således eksponert for en økning i markedsrenten. Biler, maskiner og annet driftsmateriell er i hovedsak finansiert med leasing og vil også være eksponert for en økning i markedsrenten og endringer i bankenes margin.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko er i hovedsak knyttet til konsernets inntjening og kontantstrøm.

Styrets gjennomgang

En vesentlig del av styrets arbeid er å sikre at selskapets ledelse kjenner og forstår konsernets risikoområder, og at risikoen styres gjennom hensiktsmessig internkontroll. Vurderinger og evalueringer av både ledelsens og styrets forståelse av risiko og internkontroll foretas løpende.

Kontrollmiljø

Kjernen i virksomheten er medarbeidernes individuelle egenskaper, etiske verdier og

kompetanse i tillegg til miljøet de arbeider i.

Retningslinjer for finansiell rapportering

Økonomidirektør har ansvar for økonomisk rapportering og har etablert system og retningslinjer til alle enheter i konsernet.

Organisering og ansvar

Økonomidirektør har ansvar for fagområder som finansiell rapportering, budsjett og internkontroll over finansiell rapportering i konsernet.

Årsregnskaper for alle selskaper i konsernet revideres av ekstern revisor, innenfor rammene fastsatt i standarder for revisjon og kvalitetskontroll.

Risikovurdering

Økonomidirektør og controller identifiserer, vurderer og overvåker risiko for feil i konsernets finansielle rapportering i samarbeid med ledere av rapporterende enheter.

Gjennomgang i konsernledelsen

Konsernledelsen gjennomgår månedlig finansiell rapportering, herunder utvikling i resultatregnskap og aktivitetsmålinger.

Behandling i styret og generalforsamlingen Styret gjennomgår kvartalsvis finansiell rapportering for konsernet. Minst én gang i året har styret møte med ekstern revisor.

Styret behandler kvartalsregnskap og forslag til årsregnskap. Årsregnskapet fastsettes av generalforsamlingen.

Oppfølging rapporterende enheter

De ansvarlige for rapporterende enheter skal sørge for hensiktsmessig og effektiv internkontroll i samsvar med krav og har ansvaret for å etterleve disse.

37 www.saltens.no

11. Godtgjørelse til styret

Styrets godtgjørelse er ikke resultatavhengig. Styrets aksjonærvalgte medlemmer har ikke opsjoner.

Godtgjørelse til styrets leder og øvrige styremedlemmer foreslås av valgkomiteen og vedtas av generalforsamlingen. I generalforsamlingen i 2022 ble det vedtatt at styrets godtgjørelse skal være følgende:

• Styrets leder kr 125.000

• Styrets nestleder kr 52.000

• Styrets øvrige medlemmer kr 37.500

• Styrets varamedlemmer kr 3.300 per møte

Valgkomiteens medlemmer godgjøres med kr 2.900 per møte.

12. Godtgjørelse til ledende ansatte

Styret tilsetter konsernsjef og fastsetter tilsettingsvilkårene for denne. Styret evaluerer årlig konsernsjefens arbeids- og lønnsvilkår.

Fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er beskrevet i note til årsregnskapet i morselskapet og til de enkelte datterselskap.

13. Informasjon og kommunikasjon

Saltens legger vekt på korrekt og åpen informasjon til aksjonærer, potensielle aksjonærer og andre interessenter. Saltens informerer sine aksjonærer gjennom årsberetning samt presentasjoner når det er hensiktsmessig. Ellers blir det sendt ut pressemeldinger til media ved viktige hendelser og om andre forhold som måtte være relevante. Det er ikke utarbeidet ærskilte retningslinjer for selskapets kontakt med aksjonærer utenfor generalforsamlingen.

14. Selskapsovertakelse

Saltens har begrensninger i vedtektene vedrørende selskapsovertakelse knyttet til

stemmerett og forbehold om godkjennelse av aksjeoverdragelser.

Dersom det blir fremsatt et overtakelsestilbud mot selskapet, vil styret gi en uttalelse om tilbudet før tilbudsperiodens utløp. I styrets uttalelse vil det også gis en anbefaling om hvorvidt aksjonærene bør akseptere tilbudet. Styret vil legge vekt på at aksjonærene skal likebehandles, og at virksomheten ikke forstyrres unødig.

15. Revisor

Revisjon – årlig plan

Saltens har i en årrekke engasjert Ernst & Young AS som konsernrevisor. Selskapets revisor arbeider etter en revisjonsplan som i forkant gjennomgås med administrasjonen. Revisor gjennomgår årlig selskapets interne kontroll, herunder identifiserte svakheter og forslag til forbedringer. Styret er kjent med hovedtrekkene i de tjenestene selskapets administrasjon kjøper fra revisor.

Behandling av årsregnskapet

Revisor avholder møter med administrasjonen etter interimsrevisjonen. Revisor deltar på styremøtet der årsregnskapet godkjennes. Revisor gjennomgår da eventuelle vesentlige endringer i selskapets regnskapsprinsipper, vurderinger av vesentlige regnskapsestimater og alle vesentlige forhold hvor det har vært uenighet mellom revisor og administrasjonen. Det har til dags dato ikke forekommet forhold som har medført slik uenighet.

Revisor – andre tjenester

Revisor opplyser skriftlig hvilke andre tjenester enn lovpliktig revisjon som er levert. Revisor er for øvrig tilgjengelig for spørsmål og kommentarer til årsregnskapet og andre forhold om styret ønsker det.

Revisors godtgjørelse

Fakturerte honorar fra revisor fremkommer i egen note i årsregnskapet. På selskapets ordinære generalforsamling gis det også orientering om revisors godtgjørelse.

Det er ikke fastsatt særskilte retningslinjer for den daglige ledelsens adgang til å benytte revisor til andre tjenester enn revisjon.

38 www.saltens.no

Styrets årsberetning 2022

Saltens Gruppen AS (SG) ble etablert i 1937. SG er morselskap i Saltens- konsernet med hovedkontor i Bodø. Konsernet er en stor leverandør av tjenester innen miljø, logistikk og mobilitet til det Nordnorske markedet. Vi jobber for å skape verdier for våre kunder gjennom å tilby kostnadseffektive og kvalitetsmessige gode tjenester innen våre forretningsområder.

Selskapet hadde ved årsskiftet 326 aksjonærer.

Virksomheten er organisert i 5 driftsselskaper og et eiendomsselskap. Morselskapet leverer fellestjenester og stabsfunksjoner slik at driftsselskapene kan konsentrere seg om å utvikle

og optimalisere sin kunderettede virksomhet.

Virksomheten i datterselskapene er lokalisert på rundt 20 anlegg/lokasjoner i Nord-Norge og Trøndelag, fra Alta i nord og til Fosen i sør. Selskapet har også to avdelinger i Nord-Sverige. Konsernet har valgt å ha en nærhet til markedet på Nordkalotten, hvor vi kan tilby og tilpasse alle våre tjenester.

Fortsatt drift

Regnskapet i morselskapet og konsernet Saltens Gruppen AS er satt opp under forutsetning om fortsatt drift. Styret bekrefter at denne forutsetningen er til stede.

39 www.saltens.no

Virksomheten

Nordlandsbuss AS

Nordlandsbuss AS leverer tjenester innenfor mobilitet til Nordland fylkeskommune, andre offentlige kunder og til privat næringsliv. SB eier 66 % av selskapet mens Vy Buss AS eier 34 %.

Selskapet har hovedkontor i Bodø med avdelingskontorer i Mo i Rana, Sandnessjøen, Fauske og Ørnes.

Selskapet hadde i 2022 en omsetning på 330 mill. kr (214 mill. kr i 2021) og nærmere 200 store og små busser i tjenesteproduksjon for fylkeskommunen, kommuner, helseforetak og det private markedet. Det ble utført rundt 270 årsverk (170 i 2021). Selskapet hadde et resultat før skatt på 11,8 mill. kr (3,6 mill. kr i 2021).

Det har vært en økning i omsetning og aktivitet i 2022 knyttet til helårseffekt av nytt anbud i Salten som ble startet opp 01.07.2021, hvor selskapet nå har 32 elektriske busser i drift i bytrafikken i Bodø.

Turbussdriften har hatt høy aktivitet i 2022. Manglende kompensasjon for økte dieselkostnader i de fylkeskommunale kontraktene samt rekrutteringsutfordringer 1. halvår, trekker resultatet ned. Vinterdrift med leddbuss samt forsinket innflytting i nytt depot har også gitt merkostnader som har påvirket resultatet for 2022 negativt.

Godgjørelsen for kontrakten Nordlandsbuss har med Nordland Fylkeskommune knyttet til driften i Salten reguleres blant annet i forhold til endring i prisen på elektrisk kraft fra foregående år.

Andelen av godtgjørelsen som reguleres i forhold til prisen på elektrisk kraft utgjør 7%. Med stor variasjon i strømpris vil inntektene kunne variere betydelig gjennom kontraktsperioden.

Prisen lagt til grunn for regulering av godtgjørelsen for 2022 var markant høyere enn prisen foregående år slik at godtgjørelsen for 2022 økte i forhold til 2021. Det er lagt til grunn et estimat for årlige avskrivninger av driftsmidlene som disponeres til levering av tjenestene i kontrakten, tilpasset forventede svingninger i godtgjørelsen.

Østbø AS

Østbø AS, med hovedkontor i Bodø, er Nord-Norges største avfalls- og miljøselskap. Selskapet er ledende i Nord-Norge innen innsamling og behandling av avfall fra industri og næringsliv. Selskapet har egne anlegg / avdelinger i Mosjøen, Mo i Rana, Fauske, Bodø, Leknes, Svolvær og Harstad og betjener kunder i hele Nord-Norge.

Selskapet omsatte i 2022 for 365 mill. kr, en økning på 3,3 % fra 2021. Justert for prisstigning fra 2021 til 2022 betyr dette at volumet ble redusert fra 2021 til 2022. Etter en god start 1. halvår opplevde selskapet en betydelig reduksjon i volum 2. halvår.

Østbø har en sterk posisjon i Nordland og Sør-Troms og hadde et resultat før skatt på 14,1 mill. kr (23,6 mill. kr i 2021).

Det ble utført i rundt 165 årsverk (150 i 2021) som betjente om lag 100 større og mindre kjøretøy samt 20 trucker, gravemaskiner, hjullastere og kverner på selskapets anlegg.

Selskapet jobber kontinuerlig med å forbedre prosesser og å drive mer kostnadseffektivt. Østbø betjener konjunkturfølsomme markeder der inntjeningen avhenger av aktiviteten hos våre bedriftskunder og av utviklingen i råvarepriser.

40 www.saltens.no

Samfunnets overgang fra en lineær økonomi, der råvarer forbrukes og kastes, og til en sirkulær økonomi der avfall blir en ny råvare, er med på å øke etterspørselen etter selskapets gjenvinningstjenester og Østbø bidrar aktivt med grønn omstilling i lokale og regionale bedrifter.

SB Transport AS

SB Transport AS (SBT) har sitt hovedkontor i Bodø og har avdelinger i Alta, Tromsø, Mo og Mosjøen.

Selskapet har i 2022 hatt virksomhet innenfor frakt av stykkgods, distribusjon av næringsmidler og husholdningsrenovasjon. SB Transport hadde i 2022 en omsetning på 206 mill. kr, en økning på 4,6 % fra 2021 og et resultat før skatt på -11,1 mill. kr (2,0 mill. kr i 2021). Når en korrigerer for prisjustering fra 2021 til 2022 reduseres volumet i 2022. Reduksjon i volum har sammenheng med bortfall av volum som ble tilført under koronapandemien. Dette volumbortfallet sammen med betydelige kostnadsøkninger, blant annet knyttet til økte dieselpriser, forklarer det svake resultatet i 2022.

Det ble utført ca. 120 årsverk i 2022 (110 i 2021) som betjente nærmere 90 større kjøretøy.

Selskapet hadde i 2022 et resultat før skatt på 1,8 mill. kr (0,2 mill. kr i 2021). Det har også i 2022 vært gjennomført betydelige endringer i driften Dette har gitt bedring av resultatet i forhold til 2021. En del kontrakter med dårlig inntjening er avsluttet i 2022.

Wiiks Transport AS Wiiks Transport har hovedkontor i Skibotn og avdelingskontor i Luleå i Sverige. Selskapet driver grensekryssende transport på Nordkalotten hvor det blant annet kjøres avfall til gjenvinning fra Norge til Sverige. I motsatt retning transporteres det store mengder bygningsmaterialer, metaller og annet stykkgods. Selskapet driver også innenriks trafikk både i Sverige og Norge og kjører 6 ukentlige turer mellom Oslo og Nord-Norge. Selskapet har en betydelig virksomhet innen fortolling.

Wiiks Transport hadde i 2022 en omsetning på 126,8 mill. kr, en reduksjon på 2,2 % fra 2021. Når det korrigeres for prisøkning er volumreduksjonen mer enn 10 %. Regnskapet viser et resultat før skatt på -2,0 mill. kr. i 2022 (0,4 mill. kr i 2021). Redusert resultat i forhold til 2021 har sammenheng med redusert volum, økte dieselpriser som ikke er kompensert samt generell kostnadsøkning.

Stoklands AS

Selskapet har hovedkontor i Hamarøy og er en spesialisert leverandør av tjenester innen slamrenovasjon. Selskapet har avtaler med omlag 20 kommuner fra Troms i nord til og til Buskerud i sør. Det ble startet opp flere nye kontrakter i 2022.

Stoklands hadde i 2022 en omsetning på 85,1 mill. kr, en vekst på 7 % fra 2021. Selskapets ansatte utførte i 2022 i nærmere 50 årsverk og disponerer 20 større og 15 mindre kjøretøy.

Selskapet hadde i 2022 rundt 50 årsverk og 35 større kjøretøy.

SBR Eiendom AS

Selskapet eier eiendommen på Stormyra i Bodø, hvor morselskapet og Nordlandsbuss har sin virksomhet. Selskapet leier også ut anlegg til verksted for tyngre kjøretøy.

Aktiviteten til Nordlandsbuss flyttet 1. mars 2022 til ny lokalitet. Det er igangsatt arbeide med å utrede hvordan eiendommen kan utvikles.

41 www.saltens.no

Sykefravær, yrkesskade og arbeidsmiljø

Sykefraværet i morselskapet Saltens Gruppen AS var i 2022 på 0,9 % (0,7 % i 2021). Morselskapet forurenser ikke det ytre miljø og har ikke hatt uhell eller ulykker siste år.

Det samlede sykefraværet (egenmeldt og legemeldt) i konsernet var 6,3 % (6,6 % i 2021). Langtidsfraværet, definert som fravær utover 16 dager, utgjør 4,8 % (4,3 % i 2021). Det samlede fraværet varierer mellom 3,3 % og 9,2 % i de ulike datterselskapene. Korttidsfraværet utgjør i gjennomsnitt 1,4 % (1,3 % 2021) og varierer mellom 0,3 % og 2,0 %.

Det gjennomføres planmessige HMS-samtaler og kartlegginger samt nødvendige helsekontroller av medarbeidere i samarbeid med lokale bedriftshelsetjenester. Dette som et ledd i en systematisk overvåkning av arbeidsmiljøet og de ansattes helsetilstand.

Samtlige selskaper i konsernet er IA-virksomheter (har samarbeidsavtale om inkluderende arbeidsliv med NAV).

Det er i konsernet rapportert 10 uhell (7 i 2020) med personskade og fravær i driftsåret.

Ytre Miljø

Aktivitetene til konsernet forurenser det ytre miljø gjennom utslipp til luft fra busser, vogntog, maskiner og andre transportmidler. Samtidig er selskapets tilbud innen kollektivtransport og miljøtjenester med på å redusere miljøbelastningen i samfunnet. Det arbeides kontinuerlig og målrettet med å redusere utslippene. Konsernet er bevisst på å investere i materiell som har høy miljøstandard og lave utslipp. Det gjennomføres opplæringstiltak rettet mot energieffektivisering. Kombinasjonen av ny motorteknologi og strengere krav til utslipp fra myndighetene reduserer utslippene gradvis.

Flåtestyringssystem som gir brukerne tilbakemelding om kjørestil og opplæring er tiltak for å redusere forbruk av drivstoff og utslipp.

Det gjøres fortløpende investeringer i nytt og mer miljøvennlige materiell. Selskapet har 32 elektriske busser i drift i bytrafikken i Bodø. Dette er den største satsingen i Nord Norge på utslippsfri transport og tiltaket reduserer årlige CO2 utslipp med mer enn 2.200 tonn.

Det vises for øvrig til eget kapittel om bærekraft i årsmeldingen hvor det er nærmere redegjort for konsernets påvirkning av ytre miljø samt tiltak og strategi i forhold til bærekraft.

Sykefravær pr. selskap i 2021 og 2022

10,0% 12,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Stoklands Østbø Nbuss SBT Wiiks Totalt 2021 2022 42 www.saltens.no

Likestilling og diskriminering

Saltens Gruppen AS og selskapene i konsernet jobber for likestilling og mot diskriminering og stereotypisering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og kombinasjoner av disse grunnlagene. Datterselskapene hvor dette kreves har utarbeidet egne likestillingsredegjørelser for 2022.

Datterselskapenes retningslinjer for rekruttering, internt avansement, kompensasjon og arbeidsvilkår sikrer like muligheter og rettigheter uavhengig av kjønn, alder, etnisitet, nasjonal opprinnelse, politisk syn, religion, seksuell orientering og funksjons-hemming. Arbeidstakere over 62 år tilbys mulighet for redusert arbeidstid og aktuelle seniortiltak basert på individuelle behov.

Det er en policy i virksomhetene at man aktivt jobber for å hindre diskriminering på grunnlag av kjønn.

Det er i 2022, i de av selskapene hvor det er krav om dette, gjennomført kartlegging og analyse i henhold til kravene i lov om likestilling og diskriminering.

Hovedandelen av alle ansatte i konsernet er sjåfører. Dette har historisk sett vært, og er fortsatt en mannsdominert bransje. Vi opplever at det er få kvinner som søker jobb som sjåfør, og det er samtidig svært liten interesse blant kvinner å bli yrkessjåførlærling.

I selskapenes utforming av stillingsannonser og markedsføring av selskapet satt søkelys på å formidle mangfold og likestilling som en del av selskapenes identitet og verdier.

Det jobbes i samarbeid med aktuelle opplæringskontorer i Nordland fylke med å tiltrekke seg flere yrkessjåfør-lærlinger og øke andelen unge sjåfører

I samarbeid med lokale NAV-kontorer tilbys praksisplasser, arbeidsutprøving og få rekrutteringshjelp. Det også samarbeid med videregående skoler for å tilby utplassering

og arbeidspraksis og deltatt på aktuelle utdanningsmesser.

Lønns- og arbeidsvilkår for selskapenes fastsettes gjennom nasjonale overenskomster.

Åpenhetsloven

Det igangsatt arbeid med kartlegging og etablering av nødvendige rutiner slik at kravene i åpenhetsloven tilfredsstilles i henhold til lovens krav. Aktsomhetsvurdering vil bli publisert innen 30. juni 2023.

Styreansvarsforsikring

Det er tegnet forsikring for styrets medlemmer og daglig leder for deres mulige ansvar overfor foretaket og tredjepersoner («styreansvarsforsikring»).

Forskning og utvikling

Det har i 2022 medgått ressurser til forskning og utvikling i konsernet. Disse kostnadene er belastet resultatregnskapet da kravene til balanseføring ikke ansees å være tilfredsstilt. De viktigste prosjektene som har generert slike utgifter er:

• Utvikling av nye produkter og effektivisering / forbedring av eksisterende produkter, tjenester og arbeidsprosesser

• Kompetanseheving sjåfører og lederopplæring

• Videreutvikling av datasystemer

• Oppbygging av kunnskap innenfor nullutslippskjøretøy

Risiko

Finansiell risiko

Morselskapet og konsernet er i begrenset grad eksponert for finansiell risiko på ulike områder og i begrenset grad eksponert for valutarisiko. Målsettingen er å avdempe den finansielle risikoen i størst mulig grad. Selskapets nåværende strategi innbefatter i liten grad bruk av finansielle instrumenter. Omfanget av dette er gjenstand for løpende vurdering.

43 www.saltens.no

Konsernet er eksponert mot endringer i rentenivået, da selskapets gjeld i hovedsak har flytende rente. Videre kan rentenivået påvirke investeringsmulighetene i fremtidige perioder.

Kredittrisiko

Risiko for tap på fordringer er vurdert som lav og de avsetninger som er gjort for fremtidig tap vurderes å være tilstrekkelig.

Det er ikke inngått avtaler om motregning eller andre finansielle instrumenter som minimerer kredittrisikoen i konsernet.

Likviditetsrisiko

Likviditeten i selskapet vurderes som god og vi har fokus på forfalte fordringer.

Valutarisiko

Noe av virksomheten er utsatt for valutarisiko, primært mot svenske kroner. Risikoen søkes redusert ved å balansere kostnader og inntekter i svenske kroner.

Oljeprisrisiko

Konsernet er utsatt for risiko for endring i oljepriser. Dette har slått negativt ut i 2022 med stigende oljepris. Noe av risikoen knyttet til endring i oljepriser håndteres i de kontraktene hvor prisene indeksreguleres og hvor endring i dieselpris inngår i indeks. Utfordring er at indeksregulering i hovedsak skjer etterskuddsvis. En del av kundene har i 2022 innført ordninger med dieseltillegg som innebærer at kunden da tar risikoen for økning i dieselprisene.

Økonomi konsern

Resultat

Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 2022 på 17,2 mill. kr (36,3 mill. kr i 2021). Driftsinntektene utgjorde 1.110,5 mill. kr (947,8 mill. kr i 2021). Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) ble på 122,7 mill. kr (106,2 mill. kr i 2021) mens driftsresultatet (EBIT) viser et overskudd på 27,6 mill. kr (42,4 mill. kr i 2021).

Morselskapets resultat før skattekostnad utgjør 8,2 mill. kr (24,3 mill. kr i 2021). Driftsinntektene i morselskapet var 19,3 mill. kr (20,9 mill. kr i 2021).

Balanse

Sum balanseverdier i morselskapet utgjør 232,4 mill. kr (243,3 mill. kr i 2021). I konsernet er tilsvarende tall 772,0 mill. kr (740,5 mill. kr i 2021). Av anleggsmidlene i konsernet på 520,4 mill. kr (538,8 i 2021) utgjør varige driftsmidler 507,0 mill. kr. (527,6 i 2021). Deler av vogn- og maskinparken er finansiert med operasjonell leasing.

Kontantstrøm

Konsernet har en likviditetsbeholdning på 70,2 mill.kr ved utgangen av 2022 (89,8 mill. kr. i 2021). Nærmere informasjon om kontantstrøm i egen oppstilling. Det er investert 78,0 mill. kr i nye driftsmidler i 2022 (368,5 mill. kr i 2021) og plassert 45,0 mill. kr i obligasjonsfond. Det er solgt driftsmidler for 10,6 mill. kr. (14,0 mill. kr i 2021).

Egenkapital

Egenkapitalen i konsernet er per 31.12.2022 178,1 mill. kr (180,4 mill. kr i 2021). Minoritetens andel av egenkapitalen utgjør 33,1mill. kr (33,6 mill. kr i 2021).

Det langsiktige målet er at egenkapitalen skal være høyere enn 30 % av totalkapitalen. Per 31.12.2022 var egenkapitalen i konsernet 23,1 % (24,4 % i 2021). Kravet i henhold til våre lånebetingelser er en egenkapitalandel på 21,5%.

40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 -5000 -10000 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2009 2020 2021 2022 2023 Budsjett 2023
44 www.saltens.no
Resultat før skatt

Fremtidsutsikter

Konsernet har flere langsiktige kontrakter med offentlige oppdragsgivere og selskapet vil levere tilbud i nye anbudskonkurranser.

Den positive utviklingen innenfor turbussområdet forventes å fortsette i 2023.

Det er i 2022 gjort arbeid med å effektivisere driften og dette arbeidet vil fortsette for ytterligere å styrke vår inntjening og konkurransekraft i fremtiden.

Logistikkselskapene er aktiv i markedet og har en løpende dialog med eksisterende og nye kunder.

Selskapenes aktivitet i 2023 vil være forbundet med større usikkerhet enn tidligere år blant annet grunnet effektene volumbortfall, krigen i Ukraina og effekten av økte kundepriser. Det er stor usikkerhet knyttet blant annet til tilgangen på arbeidskraft og den videre utviklingen i prisene på drivstoff.

Lang leveringstid gir utfordringer i forhold til tilgang på materiell i forbindelse med oppstart av nye oppdrag.

Konsernet har en stor aktivitet knyttet til innsamling, behandling og transport av avfall. Med fokus på sirkulær økonomi og bærekraftige løsninger forventes behovet for tjenester innenfor dette området å vokse i årene fremover. Dette vil gi muligheter for økt aktivitet i konsernet.

Nullutslippskjøretøy vil være et sentralt element i fremtidens mobilitets- og logistikkløsninger. Kunnskapen ervervet gjennom oppstart og drift av elektriske busser i Bodø er et godt fundament for å kunne delta i utvikling av fremtidens mobilitets- og logistikkløsninger. Ved utskifting av maskiner til sortering avfall planlegges noen dieseldrevne maskiner erstattet med elektrisk drevne maskiner.

Konsernet er godt rigget for videre vekst og utvikling.

Medarbeidere

Styret vil takke medarbeiderne for god innsats i det året vi har lagt bak oss og håper at denne innsatsen vil fortsette i et nytt år med mange og varierte utfordringer.

Disponering av resultat

Styret foreslår at det utbetales utbytte for 2022 med kr 60 per aksje.

Morselskapets årsresultat utgjør kr 8.171.000. Det foreslås følgende disponeringer:

45 www.saltens.no
Disponeringer 2022 2021 Utbytte kr. 6.152.000 kr. 9.437.000 Overført fond for kr. -3.940.000 vurderingsforskjeller Annen kapital kr. 5.959.000 kr. 14.287.000 Årets resultat kr. 8.171.000 kr. 23.724.000
Bodø 31.12.2022 / 06.06.2023 Sig Erik Fossum Mona Liss Paulsen Ole-Magne Kolstad Styreleder Nestleder Styremedlem Einar Jørgensen Brit Olsen Lio Siv Monica Mosti Styremedlem Styremedlem Styremedlem Anders Mjaaland Adm. direktør
46 www.saltens.no

Resultatregnskap

47 www.saltens.no Saltens Gruppen AS Resultatregnskap Konsern 2021 2022 Note Beløp i NOK 1000 Note 2022 2021 RESULTAT Driftsinntekter 509 2 163 2 Salgsinntekter 2 1 074 524 929 054 20 409 17 103 2 Andre inntekter 2 35 950 18 710 20 918 19 265 Sum driftsinntekter 1 110 475 947 764 Driftskostnader 133 306 Varekostnader 241 501 242 274 11 200 12 699 3,4 Lønnskostnader 3,4 384 743 311 368 95 140 5 Avskrivninger / nedskrivninger 5 95 081 63 833 8 406 7 732 Andre driftskostnader 361 574 287 857 19 834 20 878 Sum driftskostnader 1 082 899 905 332 1 083 -1 613 Driftsresultat 27 576 42 432 Finansinntekter og kostnader 21 862 8 068 Inntekt på investering i datterselskap 954 1 414 Renter fra konsernselskap 420 415 Annen finansinntekt 3 443 1 564 63 77 Annen finanskostnad 13 856 7 648 23 173 9 820 6 Netto finansposter 6 -10 413 -6 083 24 256 8 207 Resultat før skatt 17 162 36 349 532 36 7 Skattekostnad 7 3 906 6 336 23 724 8 171 Årsresultat 13 257 30 013 Minoritetens andel av årsresultatet 5 093 4 289 Majoritetens andel av årsresultatet 8 164 23 724 9 437 6 152 Avsatt utbytte 0 -3 940 Overført fond for vurderingsforskjeller 14 287 5 959 Overført annen egenkapital/konsernets fond 13 257 28 013 23 724 8 171 Sum overføringer 13 257 28 013
48 www.saltens.no Saltens Gruppen AS Balanse Konsern 2021 2022 Note Beløp i NOK 1000 Note 2022 2021 Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Forskning og utvikling Immaterielle eiendeler oppkjøp Goodwill 5 2 424 1 517 1 626 7 Utsatt skattefordel 7 1 464 1 517 1 626 Sum immaterielle eiendeler 3 889 2 770 Varige driftsmidler Tomter, bygninger og 69 447 5 annen fast eiendom 5 97 650 99 341 5 Vognparken 5 349 616 388 503 384 393 5 Driftsløsøre 5 59 730 39 795 453 840 5 Sum varige driftsmidler 5 506 996 527 639 Finansielle anleggmidler 146 835 142 894 Innvesteringer i datterselskap 30 30 Lån til foretak i konsern 100 101 9 Investeringer i aksjer 9 1 041 2 167 5 740 8 270 Obligasjoner og andre fordringer 8 481 6 186 152 702 151 294 Sum finansielle anleggsmidler 9 522 8 353 154 675 153 760 Sum anleggsmidler 520 407 538 762 OMLØPSMIDLER Varelager 2 285 489 Fordringer 4 685 4 433 Kundefordringer 110 164 92 610 10 960 20 379 11 Fordringer konsern 11 5 242 2 887 Andre fordringer 23 422 18 808 20 887 27 699 Sum fordringer 133 586 111 418 Investeringer 12 Obligasjoner 12 45 509 Sum investeringer 45 509 67 702 50 939 13 Bankinnskudd og kontanter 13 70 206 89 828 88 589 78 638 Sum omløpsmidler 251 586 201 735 243 264 232 397 Sum eiendeler 771 993 740 497
49 www.saltens.no Saltens Gruppen
Balanse Konsern 2021 2022 Note Beløp i NOK 1000 Note 2022 2021 Gjeld og egenkapital Innskutt egenkapital 10 697 10 697 14 Selskapskapital 14 10 697 10 697 -200 -447 14 Egne aksjer 14 -447 -200 Overkurs 21 822 18 208 14 Annen innskutt egenkapital 14 18 208 21 822 32 319 28 459 Sum innskutt egenkapital 28 459 32 319 Opptjent egenkapital 27 590 23 650 14 Fond for vurderingsforskjeller 14 86 911 92 874 13 Annen egenkapital Konsernets fond 14 116 555 114 503 114 501 116 524 Sum opptjent egenkapital 116 555 114 503 Minoritetens andel av egenkapital 33 056 33 626 146 820 144 982 Sum egenkapital 178 096 180 448 23,1% 24,4% Avsetning for forpliktelser 8 084 8 270 Pensjonsforpliktelser 8 270 8 084 Utsatt skatt 4 760 8 084 8 270 Sum avsetning for forpliktelser 8 270 12 844 Langsiktig gjeld 15 Gjeld til kredittinstitusjoner 15 361 179 353 095 0 3 720 15 Annen langsiktig gjeld 15 50 035 49 338 0 11 990 Sum langsiktig gjeld 411 214 402 433 Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinsitusjoner 928 441 15 Leverandørgjeld 15 64 732 47 079 71 913 63 498 Gjeld til konsernselskap 35 7 Betalbar skatt 7 10 523 7 011 1 924 1 293 Skyldig offentlige avgifter 23 266 25 515 9 439 6 152 Skyldig utbytte 11 820 10 107 4 155 4 006 Annen kortsiktig gjeld 64 099 55 062 88 359 75 425 Sum kortsiktig gjeld 174 440 144 774 96 444 87 415 Sum gjeld 593 923 560 051 243 264 232 397 Sum egenkapital og gjeld 771 993 740 497 Bodø 31.12.2022 / 06.06.2023
AS
Sig Erik Fossum
Mona
Liss Paulsen Ole-Magne Kolstad Styreleder Nestleder Styremedlem Einar Jørgensen Brit Olsen Lio Siv Monica Mosti Styremedlem Styremedlem Styremedlem Anders Mjaaland Adm. direktør

Note 1 - regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Bruk av estimater

Ledelsen har brukt estimater og forutsetninger som har påvirket resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen under utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk.

Valuta

Transaksjoner i utenlandsk valuta omregnes til kursen på transaksjonstidspunktet. Pengeposter i utenlandsk valuta omregnes til norske kroner ved å benytte balansedagens kurs. Ikke-pengeposter som måles til historisk kurs uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til norske kroner ved å benytte valutakursen på transaksjonstids-punktet. Ikke-pengeposter som måles til virkelig verdi uttrykt i utenlandsk valuta, omregnes til valutakursen fastsatt på balansedagen. Valutakursendringer resultatføres løpende i regnskapsperioden.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel / langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, fratrukket av- og nedskrivninger. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives lineært over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmiddelets kostpris og avskrives i takt med driftsmiddelet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen forventes å generere. Leasingobjekter behandles som finansiell leasing når det vesentlige av økonomisk risiko og kontroll vedr. objektene er overført fra utleier til selskapet. Renter og avdrag bokføres ut fra en annuitetsberegning.

Aksjer i datterselskap og tilknyttede selskaper

Investeringer i datterselskap og tilknyttede selskaper er vurdert etter egenkapitalmetoden i selskapsregnskapet.

Varer

Varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og netto salgsverdi (Laveste verdis prinsipp)

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

50 www.saltens.no

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til betaling i neste regnskapsår i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 22% på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også medtatt ligningsmessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført.

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser finansiert over driften og er beregnet og ført opp i balansen som en gjeldspost under avsetning for forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede innskuddsbaserte ordninger resultatføres. Pensjonspremien inngår i pensjonskostnaden og føres opp sammen med lønnskostnader. Pensjonskostnader til ansatte som er gått av med avtalefestet pensjon (AFP) resultatføres i sin helhet når det tas ut pensjon. Beløpet neddiskonteres over perioden med relevant rentesats. Pensjonsforpliktelsen regnes med utgangspunkt i IAS 19B.

Konsernregnskap - konsolidering Datterselskaper er definert som selskaper der Saltens Gruppen AS eier mer enn 50% og hvor morselskapet har bestemmende innflytelse. Minoritetsinteresser inngår i konsernets egenkapital.

I konsernregnskapet er datterselskapenes egenkapital eliminert mot morselskapets investeringer i datterselskapene. Interne fordringer og all intern gjeld er eliminert i konsernets balanse. Videre er alle vesentlige interne inntekter, gevinster og kostnader mellom konsernselskapene eliminert.

Inntektsføring

Varer og tjenester inntektsføres ved leveringstidspunktet. Leieinntekt inntektsføres i takt med leieavtalens løpetid. Resultat fra datterselskap / tilknyttet selskap resultatføres etter egenkapitalmetoden på grunnlag av andel av vedkommende selskapers netto årsresultat.

Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatterkontanter og bankinnskudd.

51 www.saltens.no

Note 2 - salgsinntekter

52 www.saltens.no
Beløp i NOK 1000 Saltens Gruppen AS Konsern Pr. virksomhetsområde 2022 2021 2022 2021 Renovasjon - - 451 525 433 220 Godstransport - - 288 842 286 065 Buss - - 320 560 181 521 Annet 19 265 20 918 81 901 82 317 Sum 19 265 20 918 1 110 473 947 764 Geografisk fordeling Norge 19 265 20 918 636 875 915 112 Sum 19 265 20 918 636 875 915 112

Note 3 - lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor

Det er ikke ytet lån eller stilt garantier til daglig leder, styreleder eller andre nærstående parter. Ingen lån eller garantier utgjør mer enn 5% av selskapets aksjekapital.

Adm. dir. har en pensjonsordning tilsvarende 66% lønn ved avgang. Denne er balanseført under pensjonsforpliktelser og pantesikret. Ordningen er lagt om fra 2021 fra ytelsesbasert til innskuddsbasert. Adm. dir har avtale om etterlønn tilsvarende 6 måneders lønn ut over oppsiglesestiden. Denne gjelder ikke hvis adm. dir. selv velger å si opp. Det finnes heller ingen avtaler om opsjoner eller utbetaling av bonus.

53 www.saltens.no
Beløp i NOK 1000 Saltens Gruppen AS Konsern Lønnskostnader 2022 2021 2022 2021 Lønninger 10 541 10 496 332 512 274 106 Arbeidsgiveravgift 915 901 20 583 16 521 Pensjonskostnader 1 008 -384 15 542 10 136 Andre ytelser 155 187 16 108 10 603 Sum 12 699 11 200 384 745 311 366 Gjennomsnittlig antall årsverk 11 11 507 529 Ytelser til ledende personer Daglig leder Styre Lønn 1 653 346 Pensjonskostnader 320Annen godtgjørelse 227Sum 2 200 346
Revisor Godtgjørelse til revisor
Lovpålagt revisjon 869 Attestasjonstjenester 1 SkatterådgivningAndre tjenester 13 Sum honorar til revisor 883
er fordelt på følgende

Note 4 - innskuddspensjon

Konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Konsernets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Beløp i NOK 1000

Innskuddsplan

Kostnadsført innskudd utgjorde NOK 13 161 og NOK 8 868 i henholdsvis 2022 og 2021.

Ytelsespensjon

Selskapet har tidligere hatt ytelsesbasert pensjon til to personer, herunder adm. dir. Dette har blitt endret til innskuddsbasert pensjon i begynnelsen av 2021.

54 www.saltens.no
Saltens Gruppen AS Konsern Pensjonsforpliktelser 2022 2021 2022 2021 Beregnede pensjonsforpliktelser pr. 31.12 7 665 7 492 7 665 7 492 Arbeidsgiveravgift 605 592 605 592 Netto balanseført pensjonsforpliktelse 8 270 8 084 8 270 8 084

Note 5 - anleggsmidler

55 www.saltens.no Anskaffelseskost 01.01.22 - 2 140 - 6 412 - 8 552 Tilgang 378 - - 149 - 527 Avgang - - - - -Aktivert - - - - -Anskaffelseskost 31.12.22 378 2 140 - 6 561 - 9 079 Akkumulerte avskrivninger 31.12.22 - -2 071 - -6 028 - -8 099 Akkumulerte nedskrivninger 31.12.22 - - - -140 - -140 Reverserte nedskrivninger 31.12.22 - - - - -Balanseført verdi pr. 31.12.22 378 69 - 393 - 840 Årets avskrivninger - - - 140 - 140 Årets nedskrivninger - - - - -Årets reverserte nedskrivninger - - - - -Økonomisk levetid - 10-30 år - 3-5 år -Avskrivningsplan - Lineær - Lineær -Anskaffelseskost 01.01.22 1 728 159 027 616 665 176 280 5 936 959 636 Tilgang 10 608 6 150 38 913 22 278 - 77 949 Tilgang fra fusjon - 18 408 - - 2 453 20 861 Avgang - -1 017 -16 504 -9 - -17 530 Aktivert -1 083 - - - - -1 083 Anskaffelseskost 31.12.22 11 253 182 568 639 074 198 550 8 389 1 039 834 Akkumulerte avskrivninger 31.12.22 - -85 296 -288 013 -150 999 -5 965 -530 273 Akkumulerte nedskrivninger 31.12.22 - - - -140 - -140 Reverserte nedskrivninger 31.12.22 - - - - -Balseført verdi pr. 31.12.22 11 253 97 272 351 060 47 411 2 424 509 421 Årets avskrivninger - 7 309 76 315 11 111 345 95 080 Årets nedskrivninger - - - - -Årets reverserte nedskrivninger - - - - -Økonomisk levetid Avskrivningssats Operasjonell leasing / årets leie - 9 522 43 872 9 319 -Beløp i NOK 1000 Anlegg i Tomter og Vognparken Maskiner Goodwill Sum Saltens Gruppen AS arbeid bygninger og invetar Anlegg i Tomter og Vognparken Maskiner Goodwill Sum Konsern arbeid bygninger og invetar

Note 6 - finansposter

56 www.saltens.no Beløp i NOK 1000 Saltens Gruppen AS Konsern Finansinntekter 2022 2021 2022 2021 Renteinntekt fra foretak i samme konsern 1 414 954 1 414 954 Annen renteinntekt 387 420 1 441 705 Valutagevinst 28 0 708 639 Aksjeutbytte - - 953 221 Sum finansinntekter 1 829 1 374 2 149 1 344 Finanskostnader 2022 2021 2022 2021 Rentekostnader fra foretak i samme konsern - - 1 543 954 Annen rentekostnad 29 133 10 490 1 024 Valutatap 48 36 0 0 Sum finanskostnader 77 169 10 490 1 024

Note 7 - skatt

*) Inkluderer: ikke fradragsberettige kostnader, som for eksempel representasjon, samt fradrag for resultatandel knyttet til tilknyttetselskap (resultatandelen trekkes ut ettersom den allerede er skattelagt hos de enkelte selskapene)

57 www.saltens.no Beløp
Saltens Gruppen AS Konsern Årets skattekostnad fordeler seg på 2022 2021 2022 2021 Betalbar skatt 10 523 7 011 35 1 157 Korreksjon betalbar skatt tidligere i år - - -Skatteeffekt av konsernbidrag - - 110Endring i utsatt skatt -6 617 -675 -109 -625 Andre endringer i skatt - - -Sum skattekostnad 3 906 6 336 36 532 Beregning av årets skattegrunnlag Resultat før skattekostnad 17 162 36 349 8 207 24 255 Permanente forskjeller *) 338 1 538 25 25 Endring i midlertidige forskjeller 19 032 -6 018 496 2 840 Konsernbidrag 11 299 - -500 -5 258 Resultatandel døtre - - -8 068 -21 862 Anvendt fremførbart underskudd - - -Årets skattegrunnlag 47 831 31 869 160Oversikt over midlertidige forskjeller 2022 2021 Endring 2022 2021 Endring Driftsmidler 22 494 35 814 -13 320 1 130 1 440 -310 Omløpsmidler -2 842 -1 890 -925 -250 -250Avsetning etter god regnskapsskikk - - - - -Pensjoner -8 257 -8 057 -200 -8 270 -8 084 -186 Avsetning tap salg busser - - - - -Skattemessig fremførbart underskudd -15 840 -4 231 -11 609 - -Forskjeller som ikke inngår -2 208 -2 208 Sum -6 653 21 636 -28 289 -7 390 -6 894 -496 Utsatt skatt / skattefordel -1 464 4 760 -6 617 -1 626 -1 517 -109 Forklaring til hvorfor årets skattekostnad ikke utgjør 22% av resultat før skatt: Resultat før skatt 17 162 8 207 22% skatt av resultat før skatt 3 776 1 806 Permanente forskjeller (22%)* 130 -1 769 Korreksjon av betalbar skatt tidligere i år -Effekt av endring i skattesats ** -Beregnet skattekostnad 3 906 36 Effektiv skattesats **) 22,76% 0,4%
**) Skattekostnad i prosent av resultat før skatt
i NOK 1000

Note 8 - datterselskap, tilknyttet selskap m.v.

Investering etter egenkapitalmetoden (konsernregnskapet)

58 www.saltens.no Beløp i NOK
Ervervet Kontor Land Eierandel St. andel SB Transport AS 1986 Bodø Norge 100% 100% Stoklands AS 1986 Presteid Norge 100% 100% Nordlandsbuss AS 1998 Bodø Norge 66% 66% Østbø AS 2006 Bodø Norge 81% 81% Wiiks Transport AS 2014 Skibotn Norge 100% 100% SBR Eiendom AS 2018 Bodø Norge 100% 100%
1000
Verdsettelse IB 2022 Resultat 2022 Andre endringer 2022 UB 2022 Stoklands AS 10 845 1 812 - 12 657 SB Transport AS 9 241 -8 630 1 950 2 561 Wiiks Transport AS 6 325 -2 010 - 4 315 SBR Eiendom AS 9 171 2 100 -1 560 9 711 Nordlandsbuss AS 29 008 6 011 -9 900 25 119 Østbø AS 82 244 8 785 -2 498 88 531 Sum 146 834 8 068 -12 008 142 893

Note 9 - antall aksjer, aksjeeiere m.v.

i NOK 1000

AS har 326 aksjonærer pr. 31.12.2022. Selskapet har kun en aksjeklasse.

59 www.saltens.no Beløp
Saltens Gruppen AS Aksjekapitalen består av Antall Pålydende Balanseført A-aksjer 106 973 100 10 697 Sum 106 973 - 10 697 Saltens
Oversikt over de største aksjonærene pr. 31.12.2022 Antall Eierandel Bodø Kommune 44 730 41,8% DNB Bank ASA 18 125 16,9% NGR Invest AS 14 039 13,1% Erling Sannes 5 000 4,7% Saltens Gruppen AS (egne aksjer) 4 437 4,2% Nordea Bank ABP, FIL 2 665 2,5% Fauske Kommune 2 475 2,3% Sørfold Kommune 1 790 1,7% Beiarn Kommune 1 500 1,4% Steigen Kommune 1 500 1,4% Hamarøy Kommune 1 450 1,4% Sum 97 711 91,3% Øvrige (eierandel < 1%) 9 262 8,7% Totalt antall aksjer 106 973 100% Pr. 31.12.2021 eier daglig leder 95 aksjer Styret har fullmakt til å kjøpe inntil 20 000 aksjer til et samlet pålydende på 2 000 000
Gruppen

Note 10 - varer

Note 11 - mellomværende med selskap i samme kosern og tilknyttede selskap

Saldo på konsernkonto inngår som bankinnskudd i morselskapet og likvide midler i datterselskapene vises som konsernmellomværende

60 www.saltens.no Beløp i NOK 1000 Saltens Gruppen AS Konsern 2022 2021 2022 2021 Varelager - - 2 748 2 293 Farlig avfall - - -2 539 -1 925 Næringsavfall - - -481 -2 303 Metaller - - 2 238 2 238 Handelsvarer - - 318 185 Avsetning ukurans - - -Sum - - 2 284 488
Wiiks Transport Stoklands AS SB Transport AS Fordringer 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Lån til foretak i samme konsern - - - - -Kundefordringer 3 941 2 080 15 - 717 4 072 Andre fordringer - - - 8 102 -Sum 3 941 2 080 15 8 102 717 4 072 Gjeld 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Leverandørgjeld - - - - -Annen kortsiktig gjeld - 179 - 12 182 - 1 900 Sum - 179 - 12 182 - 1 900 Nordlandsbuss AS Østbø AS SBR Eiendom AS Fordringer 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Lån til foretak i samme konsern - - - - 30 30 Kundefordringer 1 027 - 921 4 12 11 Andre fordringer - - - 2 940 -Sum 1 027 - 921 2 944 42 41 Gjeld 2022 2021 2022 2021 2022 2021 Leverandørgjeld - - 91 95 106Annen kortsiktig gjeld - 34 358 - 20 061 -Sum - 34 358 91 20 156 106 -
Beløp i NOK 1000

Note 12 - finansielle instrumenter

Finansielle instrumenter er verdsatt til virkelig verdi. Virkelig verdi er fastsatt i henhold til verdien som er observerbar i markedet på balansedagen.

Note 13 - bankinnskudd

61 www.saltens.no Beløp i NOK 1000 Konsern Anskaffelseskost Bokført verdi Markedsverdi Resultatført verdiendring
Markedsbaserte aksjer Aksjefond - - -Valutaswap - - -Sum markedsbaserte aksjer - - -Markedsbaserte obligasjoner Obligasjoner 45 000 45 509 45 509 509 Sum markedsbasete obligasjoner 45 000 45 509 45 509 509 Andre finansielle instrumenter Pengemarkedsinstrumenter - - -Sum andre finansielle instrumenter - - - -
Saltens Gruppen AS Konsern 2022 2021 2022 2021 Bundne skattetrekksmidler 607 514 12 277 11 381 Øvrige bankinnskudd og kontanter 50 332 67 188 60 008 81 905 Kassekreditt 3 000 22 000 30 000 30 000 Sum likvide midler 53 939 89 702 102 285 123 286
Beløp i NOK 1000

Note 14 - egenkapital

62 www.saltens.no Beløp i NOK 1000 Saltens Gruppen AS Aksjekapital Egne Annen Fond for Annen Sum aksjer innskutt vurderings- EK forskjeller Konsern Aksjekapital Egne Annen Fond for Annen Sum aksjer innskutt vurderings- EK forskjeller
Egenkapital pr. 31.12.2021 10 697 -200 21 822 27 590 86 911 146 820 Kjøp og salg av egne aksjer - -246 -3 614 - - -3 860 Årets resultat - - - - 8 171 8171 Avgitt konsernbidrag - - - - -Mottatt konsernbidrag - - - - -Utbytte - - - - -6 152 -6 152 Overført fond for vurderingsforskjeller - - - -3 940 3 940Tilbakeført avsatt utbytte - - - - -31.12.2022 10 697 -446 18 208 23 650 92 873 144 982 Egenkapital pr. 31.12.2021 10 697 -200 21 822 33 626 114 504 180 449 Kjøp og salg av egne aksjer - -246 -3 614 - - -3 860 Årets resultat - - - 5 093 8 164 13 257 Avgitt konsernbidrag - - - - -Mottatt konsernbidrag - - - - -Utbytte - - - -5 671 -6 149 -11 820 31.12.2022 10 697 -446 18 208 33 048 116 519 178 069

Note 15 - fordringer og gjeld

Note 16 - pant og garantier

63 www.saltens.no Beløp i NOK 1000 Saltens Gruppen AS Konsern Fordringer med forfall 2022 2021 2022 2021 senere enn ett år Andre langsiktige fordringer 30 2 495 195 234 Langsiktig gjeld med forfall 2022 2021 2022 2021 senere enn 5 år Gjeld til kredittinstitusjoner 3 720 3 000 182 059 200 178 Annen langsiktig gjeld - - 2 131 2 966 Sum 3 720 3 000 184 385 203 144 Gjeld sikret ved pant 3720 3 000 411 214 402 433 Pantsatte eiendeler Anleggsmidler 840 753 506 996 535 493 Kundefordringer 453 39 110 163 92 610 Varer - - 2 284 489 Sum 1 293 792 619 443 628 592
Beløp i NOK 1000 Saltens Gruppen AS Konsern Garantiansvar 2022 2021 2022 2021 Pansikrede garantistillelser 3 000 3 000 - 3 000 Andre garantistillelser - - 60 228 55 855 Sum garantiansvar 3 000 3 000 60 228 58 855

Kontantstrøm

64 www.saltens.no Beløp i NOK 1000 Kontantstrømanalyse (indirekte modell) Saltens Gruppen AS Likvider tilført / brukt på virksomheten Konsern 2021 2022 Note Beløp i NOK 1000 Note 2022 2021 23 724 8 207 Ordinært resultat før skattekostnad 17 162 36 349 - - Betalt skatt -7 011 -4 630 - - Gevinst (-)/tap(+) ved salg av anleggsmidler -7 752 -2 496 - - Tap ved salg av anleggsmidler -200 140 Ordinære avskrivninger 95 081 63 833 -21 863 -8 068 Resultatandel datterselskap -- - Endring netto pensjoner utenom e.o. poster -- - Resultatandel datterselskap -1 688 -6 802 Endring lager og kortsiktige fordringer -23 963 6 905 150 -487 Endring i leverandørgjeld 17 653 -7 645 3 189 -9 196 Endring andre tidsavgrensninger 6 789 26 070 7 088 -16 205 Netto likviditetsendring fra virksomheten (A) 97 961 118 386 Likvider tilført /brukt på investeringer -182 -378 Utbetalt ved kjøp av varige driftsmidler -77 949 -329 135 - - Innbetalt ved salg av varige driftsmidler 10 553 14 035 - - Kjøp av obligasjoner -45 000 -17 502 -182 -378 Netto likviditetsendring fra investeringer (B) -112 396 -332 602 Likvider tilført / brukt på finansiering -364 - Betalt utbytte -10 107 -9 736 -351 -3 860 Kjøp / salg egne aksjer -3 860 -351 - - Tap aksjesalg -1 361 - Obligasjoner og andre fordringer -- 3 680 Nye lån 51 480 287 673 -3 000 - Nedbetaling av lån -42 699 -40 091 - - Endring gjeld til kredittinstitusjoner --2 465 - Endring langsiktige fordringer - 830 64 578 - Endring hovedkonto konsern -59 758 -180 Netto likviditetsendring fra finansiering (C) -5 186 238 326 66 665 -16 763 Netto likviditetsendring gjennom året (A+B+C) -19 622 24 110 1 037 67 702 Likviditetsbeholdning 01.01.2022 89 828 65 718 - - -67 702 50 939 Likviditetsbeholdning pr. 31.12. 2022 70 206 89 828

Statsautoriserte revisorer

Ernst & Young AS

Dronningensgate 7B

8006 Bodø

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Til generalforsamlingen i Saltens Gruppen AS Konklusjon

Foretaksregisteret: NO 976 389 387 MVA

Tlf: +47 24 00 24 00

www.ey.no

Medlemmer av Den norske Revisorforening

Vi har revidert årsregnskapet for Saltens Gruppen AS som består av selskapsregnskapet og konsernregnskapet. Selskapsregnskapet og konsernregnskapet består av balanse per 31. desember 2022, resultatregnskap og kontantstrømoppstilling for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav og gir et rettvisende bilde av selskapets og konsernets finansielle stilling per 31. desember 2022 og av deres resultater og kontantstrømmer for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjon

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet og konsernet i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Øvrig informasjon omfatter informasjon i selskapets årsrapport bortsett fra årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for den øvrige informasjonen. Vår konklusjon om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke den øvrige informasjonen, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese den øvrige informasjonen med det formål å vurdere om årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav og hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen og årsregnskapet eller kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon eller ikke inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav, er vi pålagt å rapportere det.

Vi har ingenting å rapportere i så henseende, og vi mener at årsberetningen er konsistent med årsregnskapet og inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende lovkrav.

A member firm of Ernst & Young Global Limited
Penneo Dokumentnøkkel: QEOE8-05UT5-28MGO-JTIHD-AUVKJ-2BUS5 65 www.saltens.no

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets og konsernets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet med mindre ledelsen enten har til hensikt å avvikle selskapet, konsernet eller virksomheten, eller ikke har noe annet realistisk alternativ.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan skyldes misligheter eller feil og er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet. Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

 identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.

 opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontrollen som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets og konsernets interne kontroll.

 evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.

 konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape betydelig tvil om selskapets og konsernets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet og konsernet ikke kan fortsette driften.

 evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

 innhenter vi tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis vedrørende den finansielle informasjonen til enhetene eller forretningsområdene i konsernet for å kunne gi uttrykk for en mening om konsernregnskapet. Vi er ansvarlige for å fastsette strategien for, samt å følge opp og gjennomføre konsernrevisjonen, og vi har et udelt ansvar for konklusjonen på revisjonen av konsernregnskapet.

Uavhengig revisors beretning - Saltens Gruppen AS 2022

A member firm of Ernst & Young Global Limited

2
QEOE8-05UT5-28MGO-JTIHD-AUVKJ-2BUS5 66 www.saltens.no
Penneo Dokumentnøkkel:

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av og tidspunktet for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i den interne kontrollen som vi avdekker gjennom revisjonen.

Bodø, 16. juni 2023 ERNST & YOUNG AS

Revisjonsberetningen er signert elektronisk

Arve Willumsen statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning - Saltens Gruppen AS 2022

A member firm of Ernst & Young Global Limited

3
67 www.saltens.no
Penneo Dokumentnøkkel: QEOE8-05UT5-28MGO-JTIHD-AUVKJ-2BUS5

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Arve Willumsen

Oppdragsansvarlig partner

På vegne av: Ernst & Young AS

Serienummer: 9578-5998-4-1452881

IP: 62.181.xxx.xxx

2023-06-16 11:52:33 UTC

Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo esignature service <penneo@penneo.com> Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validator

Penneo Dokumentnøkkel: QEOE8-05UT5-28MGO-JTIHD-AUVKJ-2BUS5 68 www.saltens.no
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.