Page 1

•Історія та сучасність

•Золотий фонд

•Нові випуски

Лист у конверті...

с. 4

«Володимир Вернадський. 1863 – 1945»

с. 6

с. 5

№9 (634)

•НА ЧАСІ

Заслуженому працівнику сфери послуг України Юрію Соловйову – 75!

П’ЯТНИЦЯ, 1 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ

Ñòîëè÷í³ ïîøòîâèêè ïðàöþþòü çà âèñîêèìè ñòàíäàðòàìè

Під час вручення Сертифіката ISO (зліва направо): Олександр БЕРЕГОВЕНКО, керівник органу сертифікації, головний аудитор системи менеджменту в системах сертифікації; Оксана ПЛОТНІКОВА, генеральний директор УДППЗ «Укрпошта»; Андрій ХОРОШЕВСЬКИЙ, директор Київської міської дирекції Укрпошти

ещодавно гене ральний директор УДППЗ «Укрпош та» Оксана Плотнікова вручила директору Київ ської міської дирекції Укр пошти Андрію Хорошев ському Сертифікат якості ISO 9001 : 2008. Сертифікат є свідчен ням успішності та надій ності підприємства, гаран тією належної якості його товарів і послуг. Цей документ Київська міська дирекція отримує не вперше: зовнішні аудити з метою підтвер дження виконання зобо в’язань, взятих на себе щодо сертифікації систе ми управління якістю, фі лія проходить щорічно з 2006 р. Така система управлін ня якістю, побудована від повідно до вимог стандар тів Міжнародної організа ції із сертифікації, втілює в собі позитивний управ лінський досвід підпри ємств, установ і компаній понад 175 країн світу – членів ISO. Як правило, Сертифі кат якості ISO 9001 вида ється на три роки. Систе ма сертифікації включає

Н

проведення сертифікацій ного аудиту і двох нагля дових аудитів після першого та другого років. На третій рік проводиться ресертифікаційний аудит та видається Сертифікат на наступні три роки. Під час наглядових аудитів ор ган сертифікації може ско рочувати обсяги аудиту, а при ресертифікації переві ряються всі процеси. Упровадження системи менеджменту якості, її ре єстрація є гарантією того, що такий підхід до забез печення якості послуг в дирекції здійснюється на постійній, системній ос нові. Тож колективу дирекції розслаблятися не дово диться. Кожному фахівцеві на своїй дільниці відпові дальності під час наглядо вих аудитів потрібно надати аудиторам докази того, що всі працюють, як передбачено нормативни ми документами, своєчас но фіксують й аналізують результати роботи. Оксана Плотнікова на голосила, що прагне, аби в майбутньому такі Серти фікати змогли одержати всі філії Укрпошти.

•НОВИНИ УРЯДУ Уряд вивчає можливість поширення соціальних карток по всій Україні низці міст України проводиться експеримент із застосування спеціальних карток для соціально незахищених верств населення. Зараз уряд ви вчає питання можливого введення таких карток в інших містах. Про це заявив Прем’єрміністр України Микола Азаров на своїй сторінці у Фейсбуці. «У нас в декількох містах проводяться такі експери менти, коли ми застосовуємо соціальну картку для най менш захищених верств населення. Ми зараз вивчаємо, як працюють ці проекти, і думаємо в майбутньому по ширювати на інші наші території», – заявив глава уряду. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2010 р. №947 «Про запровадження елек тронної соціальної картки» (зі змінами і доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 10.11.2010 р. №1018 та від 08.12.2010 р. №1113) в Авто номній Республіці Крим, Київській, Харківській, Чер нівецькій областях та м. Києві проводиться експери мент зі створення інформаційноаналітичної системи регіонального управління та запровадження елек тронної соціальної картки. Результати, що очікуються від упровадження єдиної інформаційноаналітичної системи обліку та управління

У

коштами соціальної сфери і запровадження елек тронної соціальної картки: підвищення рівня охоплення соціальною підтрим кою незаможних верств населення при раціональному використанні бюджетних коштів; забезпечення адресного характеру надання соціаль ної підтримки; забезпечення повноти обліку осіб, що мають право на отримання соціальної підтримки; отримання громадянами соціальних послуг на всій території країни із забезпеченням у кожному регіоні обліку послуг, наданих за допомогою електронних соці альних карток як мешканцям цього, так і інших регіонів; зниження на третину частки небідного населення серед одержувачів соціальної підтримки; забезпечення зручності та оперативності обслугову вання одержувачів соціальних послуг; збільшення кількості послуг населенню, що надають ся за допомогою інформаційнокомунікаційних техно логій; спрощення взаємодії громадян з органами соціально го забезпечення та процедури ідентифікації громадян і підтвердження їх права на отримання соціальної підтримки; отримання громадянами додаткових знижок при об слуговуванні у торгових і сервісних підприємствах, що підтримують електронну соціальну картку; зростання довіри громадян до державної системи соціального захисту.

Дмитро Табачник розповів про пріоритети освітньої політики у 2013 р. іністр освіти і науки, молоді та спорту у своєму ви ступі під час пресконференції, яка відбулася в Бу динку Уряду 25 лютого, зокрема, розповів про прі оритети у розвитку освіти. Так, ц.р. освітяни докладати муть максимум зусиль до розвитку мережі дошкільних навчальних закладів та наближення до параметрів Євро пейського Союзу за кількістю місць у дитячих садках. «У цьому році планується додатково охопити дошкільною освітою близько 50 тис. дітей», – зазначив Дмитро Табачник. Щодо розвитку загальної середньої освіти, то одним із найголовніших завдань на 2013 р. Міністр проголосив по дальше підвищення якості освіти у сільській школі, діє вим засобом виконання якого має стати оптимізація ме режі сільських шкіл та створення освітніх округів. Як повідомив Дмитро Табачник, близько 1900 освітніх округів на сьогодні вже створено, у їх межах охоплено освітою понад 1 млн громадян. «1 вересня 2012 р. розпочався старт нової української школи, і першокласники країни розпочали навчання за но вим Державним стандартом», – нагадав Дмитро Табачник. За його словами, 1 вересня 2013 р. на навчан ня за новими стандартами переходять учні 2х та 5х кла сів, а в червні буде проведено ІІ Всеукраїнську акцію «Нові стандарти – нова школа».

М

• УКРПОШТА НЕ МАЄ МЕЖІ – ЦЕ МІСТОК ВІД ДУШІ ДО ДУШІ! •


№9 (634)

2

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 1 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ

Життя – це низка проблем. Але вибір за нами: чи скиглити, чи вирішувати їх. Скот ПЕК

•Події та коментарі •ПОШТА І ВЛАДА

•ЦИТАТА ТИЖНЯ Олександр ВІЛКУЛ, Віцепрем’єрміністр України:

«Пишіть листи і лис тівки від руки частіше! Ад же для цього є багато при водів – національні свята, значимі події, дні наро дження... або просто бажання поспілкуватися. Лише рукописне послан ня зберігається багато років, плекаючи в людських душах тепло, ніжність і любов».

Миколаївські поштовики презентували пілотний проект «Адміністративні послуги – спрощений доступ через пошту»

•СПЕЦПОГАШЕННЯ

20 років на шаленій швидкості

ещодавно Автомобільна федерація Украї ни (ФАУ) нагородила кращих автогонщи ків країни за підсумками сезону 2012 р. У цьому році ФАУ святкує своє 20річчя, а то му церемонія нагородження в Національному палаці мистецтв «Україна» пройшла з особ ливим розмахом. Порівняно з попередніми рока ми в 2012 р. кількість автомобільних змагань в Україні зросла на третину. Було проведено 4 міжнародні гонки, 38 етапів чемпіонату Украї ни, 16 етапів Кубка України, 20 етапів національ них серій, 31 клубне і 22 національних змагання. Не менш переконливим став і прорив українсько го автоспорту на міжнародному рівні – команда Ferrari Team Ukraine дебютувала в престижній моносерії Ferrari Challenge і зайняла за підсумка ми сезону четверте місце в загальному заліку. До списку тих, хто вітав ФАУ, долучилася й Укрпошта. З нагоди автоспортивного свята було виготовлено Власну марку «ФАУ – 20 років». Церемонію спецпогашення здійснили директор Київської міської дирекції Укрпошти Андрій Хорошевський та перший віцепрезидент ФАУ Віктор Янукович.

лютого в актовому залі облас ної державної адміністрації відбувся розширений колегіум Миколаївської ОДА. Головні питання, які розглядалися на колегіумі, – підбит тя підсумків 2012 р. та створення адмі ністративних центрів у м. Миколаєві та районних центрах області. Крім цього, було проведено презентацію проекту Укрпошти «Адміністративні послуги – спрощений доступ через пошту». На заході були присутні голова обл держадміністрації Микола Круглов, го лова облради Ігор Дятлов та інші члени колегії, голови райдержадміністрацій та

19

начальники управлінь. За словами голо ви облдержадміністрації, впровадження системи, яку розробили компетентні фахівці, призведе до поліпшення якості надання адміністративних послуг для мешканців сільської місцевості. Доповідаючи на колегії ОДА, на чальник відділу державних адміністра торів і забезпечення їх діяльності облдержадміністрації Людмила Мура ховська повідомила, що в жовтні 2012 р. вступив у дію закон «Про надання ад міністративних послуг», у якому чітко визначено порядок, принципи і вимо ги до надання адміністративних

послуг. У ході проведення колегіуму в.о. директора Миколаївської дирекції Укрпошти Андрій Мишкін озвучив ра ціоналізаторські пропозиції щодо реа лізації даної програми, доповів про створення центрів надання адміністра тивних послуг, організацію спрощено го доступу до цих послуг через мережу Укрпошти. Микола Круглов відмітив, що після введення такої системи в дію мешкан цям сіл для отримання довідок та сві доцтв не потрібно буде їздити до рай центрів, розшукувати, де знаходяться центри надання адміністративних послуг, витрачати свій час та кошти, а лише прийти в поштове відділення, за повнити всі необхідні документи, від правити листа адміністратору і чекати відповіді в установлені законом строки. Окремо обговорювався проект реор ганізації Миколаївської дирекції Укр пошти. Пропозиції Андрія Мишкіна схвалені колегією обласної державної адміністрації Миколаївської області.

Н

•ПОДЯКА ише до вас бабуся Гліба Романа. Хотіла б подякувати вам, Оксано Миколаївно, і всьому Вашому колективу, спонсорам і добрим людям за свято, яке Ви влаштували 1 лютого в Києві. Ми живемо з онуком удвох, і так сталося, що при живих батьках дитина залишила ся сиротою. Село у нас невеличке і те, що Гліб по бачив у Києві, в резиденції Діда Мороза, – це каз ка, яку ми з ним не забудемо ніколи, вдома він та кого не побачить. Я вдячна Вам за те, що мій онук був серед дітей, котрим випало приїхати на свято, низький уклін Вам і величезна дяка за ті хвилини радості та щастя, які отримали від побаченого. Дай Вам Бог міцного здоров’я, великих успіхів у роботі, усім великого особистого щастя і бажання організовувати такі ж свята і в подальшому. Мені здається, що даруючи дітям і внукам ра дість, Ви й самі стаєте набагато щасливішими.

П

Ніна РОМАН, с. Пархомівка, Харківська обл.

•СПІВЧУТТЯ олектив Об’єднаної профспілкової орга нізації УДППЗ «Укрпошта» та Черкась кої дирекції Укрпошти висловлюють щирі співчуття голові Черкаської обласної організації профспілки працівників зв’язку Ірині Солоповій з приводу тяжкої втрати – смерті доньки Оксани.

К

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Євген ВОРОБЙОВ, помічник директора Миколаївської дирекції Укрпошти

•РЕЙД

Безпека має бути безпечною столиці тривають перевірки на пасажирському транспорті. Аби зменшити аварійність та зміцнити транспортну дисципліну водіїв, які залучаються до перевезен ня людей, співробітники ДАІ спільно з працівниками Укртрансінспекції Міністерства інфраструктури Украї ни здійснюють відповідні перевірки. Особлива увага приділяється міс цям концентрації автотранспорту, що здійснює міжміські пасажиропереве зення. Лише впродовж одного дня, під час відпрацювання території, при леглої до станцій метро «Харків ська», «Видубичі» та «Бориспіль ська», інспектори ДАІ виявили понад два десятки водіїв, які порушували правила дорожнього руху: встанов лювали додаткові сидіння, блокували аварійні виходи, комплектували ма шини несправними вогнегасниками. Державтоінспекція міста нагадує, що з початку року і до сьогодні під

У

час проведення таких профілактич них заходів лише інспекторами ДАІ виявлено 393 відхилення від установ лених маршрутів, 86 порушень водія ми вимог дорожніх знаків, 48 грубих порушень щодо технічного стану та обладнання транспортних засобів. Крім того, водії дозволяють собі сідати за кермо та перевозити паса жирів, не маючи відповідних доку ментів, передбачених законодав ством України про автомобільний транспорт. Зокрема, відсутні схеми та розклад руху, перевезення здій снюються без ліцензійних карток. За час перевірки виявлено 48 таких по рушень. Зазначені заходи дисциплінують водіїв, допомагають навести лад на автошляхах міста. А головне – допо магають забезпечити киянам та гос тям столиці комфортне та безпечне пересування на автотранспорті. Ро бота у даному напрямі триває.

Нове життя поштових скриньок днією з причин, що не дають змоги збільшити кількість пе редплатників періодичних видань, є стан абонентського госпо дарства за місцем проживання. Це питання було піднято на зус трічі директора Запорізької дирекції Укрпошти Станіслава Лимарчука з керівниками друкованих ЗМІ регіо ну. Невеличке «розслідування» пока зало, що нещодавно в Запоріжжі була «Міська програма заміни поштових скриньок». Ії ініціатором свого часу став перший заступник міського го лови Андрій Іванов. Планувалося, що на фінансування програми з бюджету буде виділено 600 тис. грн. Але з від ставкою Андрія Валерійовича інших лобістів корисної ідеї оновлення важ ливого сучасного елемента поштової інфраструктури не знайшлося. Тож

О

•АКТУАЛЬНО

фінансування навіть не розпочинали, а гроші, що планувалися на цю спра ву, повернули до бюджету ще у 2011 р. Депутат обласної ради та керівник Запорізької дирекції Укрпошти Ста ніслав Лимарчук порушив це питан ня на рівні керівництва області – во но було включено до «Регіональної програми розвитку поштової галузі» і є сподівання, що за допомогою депу татів усіх рівнів поштові скриньки в Запоріжжі отримають нове життя! А поки запорізькі поштарі актив но проводять роботу з надання в користування населенню або нентських скриньок у поштових від діленнях регіону, де за помірну плату можна орендувати скриньку і бути впевненим у надійному збері ганні своєї кореспонденції і періо дичних видань. E"mail: postv@ukrposhta.com


Ми обираємо не між стрімким і повільним ростом бізнесу, а між його життям і смертю. Ларрі ЕЛІСОН

•ГЛОБАЛЬНИЙ ПОГЛЯД

3

•А ЯК У НИХ?

Пошта Бразилії – лідер на Американському континенті

Пошта Фінляндії доставлятиме продукти харчування

едеративна Республіка Брази лія – п’ята за площею і чисель ністю населення держава світу. На території цієї країни знаходиться ба сейн річки Амазонки, тож значну її час тину вкривають джунглі. Зважаючи на малонаселеність, недосконалість тран спортного сполучення, важкодоступ ність багатьох районів, спричинену се зонними негодами екваторіального клі мату, а також нерівномірний їх еконо мічний розвиток, можна уявити, з якими труднощами і викликами стикається щоденно Бразильська пошта. Водночас бразильська економіка вва жається нині однією з найбільш потуж них і перспективних, і не лише на Аме риканському континенті, а й у всьому світі. Вона бурхливо розвивається, і уряд докладає значних зусиль до розвитку малонаселених і віддалених регіонів. Національного поштового оператора, Empresa de Correios e Telegrafos (EST), також визнано однією з провідних пошт світу. До уваги читачів «ПВ» – розмова з Вагнером Пінхейро де Олівейра, прези дентом Бразильської пошти (Сorreios).

ошта Фінляндії тестує нову послугу, що дає змогу клієнтам замовляти та платити за продукти в режимі онлайн, а потім за бирати їх у призначений час із посилкових тер міналів, розміщених у місцевих супермаркетах. Пілотний проект реалізується разом з фін ською компанією «ХОКЕланто» («HOK Elanto») – лідером роздрібної торгівлі про дуктами харчування в країні та засновником фінської мережі роздрібних супермаркетів «СГруп» («SGroup»). Проект розроблюєть ся на базі існуючої послуги домашньої достав ки «Сумка для покупок» («Shoppingbag») супермаркетів «Алепа» («Alepa») компанії «СГруп». На відміну від цієї послуги новий проект є альтернативою домашньої доставки. На початку проекту клієнти «СГруп» сплачуватимуть 3,90 євро за користування послугою, хоча її звичайна вартість – при близно 6,90 євро. Споживачі замовляють продукти через Ін тернет або мобільну програму вибору продук тів харчування «Фуді.ефем» («Foodie.fm»). Далі клієнти отримують смсповідмолення з інформацією про час, коли можна забрати покупки, та персональний код для відкриття посилкової скриньки, де вони зберігаються. Покупець може забрати продукти в одному із супермаркетів «Алепа СГруп», увівши свій персональний код на сенсорному екрані посилкового терміналу, який відкриває відпо відну скриньку.

Ф

Власність, регулювання і захист монополії разильська пошта – Сorreios – «на ціональний поштовий оператор, на 100% контрольований державою, діє як інструмент федерального уряду», – розповідає Вагнер Пінхейро. Питання форми власності поштового оператора перебувають у компетенції міністерства комунікацій держави, проте на запитання щодо можливої зміни фор ми власності у майбутньому Пінхейро стверджує, що «плани приватизації не розглядаються; навпаки, бразильський уряд оздоровлює і зміцнює Сorreios як дер жавне підприємство і вже реформував поштову регуляторну законодавчонор мативну базу з тим, щоб спростити й удосконалити методики управління, а також дозволити залучати значні інвес тиції в персонал та інфраструктуру». Міністерство комунікацій «діє як на глядовий і регуляторний орган стосовно і ролі, і діяльності EST у межах країни та на міжнародній арені», – додав він. EST перебуває в компетенції комісії з пошто вих справ у структурі міністерства, яку очолює заступник державного секретаря. Стосовно регулювання, то «у Бразилії немає спеціального окремого органу, що ре гулював би ринок поштових послуг у ціло му. Функції регулятора натомість вико нує те саме міністерство, що управляє EST, у рамках сфери діяльності єдиного державного поштового оператора». Ретельне додержання узаконеної мо нополії Сorreios, очевидно, є ключовим елементом цієї системи. «Поштова служ ба є базовою комунікаційною інфраструк турою, що сприяє національній та соціальній інтеграції, культурній різнома нітності та регіональному розвитку», – зазначає Пінхейро. У цьому зв’язку Сorreios має виключні права «силою закону, в якості поштового інструменту уряду. Сorreios здійснює збір і доставку письмової кореспонденції за доступними тарифами, додержуючи та ємниці листування, гарантованої законо давством, на всій території Бразилії, включаючи віддалені місцевості, куди не здатні (або не зацікавлені економічно) сяг нути приватні підприємства». Пінхейро додає: «Коли Сorreios дізна ється про порушення поштового законо давства, то докладає зусиль, щоб покара ти винних».

Б

Нові комерційні свободи, місія і стратегія алі розмова торкнулася теми рин кового середовища, що впливає на діяльність національного опера

Д

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

тора поштового зв’язку. «У 2011 р. відпо відно до нового поштового законодавства було внесено зміни до статуту Сorreios, що дало змогу диверсифікувати її комер ційну діяльність, – пояснює президент Бразильської пошти. – Нині ми отримали дозвіл від уряду пропонувати електронні поштові, фінансові та комплексні логіс тичні послуги, до того ж відтепер маємо право здійснювати закордонну діяльність і засновувати дочірні підприємства, купу вати контрольні пакети акцій і менші частки в інших поштових компаніях, а також засновувати спільні підприємства, аби поєднувати переваги і нашого бренду, і власної мережі». Пінхейро розповідає, що Сorreios про понує «зручні, сучасні рішення, покликані скорочувати відстань між приватними особами і компаніями. Саме з цим на дум ці ми розпочали впроваджувати страте гічний план «Сorreios 2020», що визначає стратегії, націлені на модернізацію всього спектру наших продуктів і послуг». Як приклад він навів плани Бразиль ської пошти щодо перетворення на опера тора віртуальної мережі мобільного зв’яз ку, запровадження пересилання листів і телеграм через Інтернет, розвитку цифро вої пошти, включаючи оцифровування документів, та надання рішень для елек тронних розсилок. «Наш основний виклик – крокувати в ногу з технологічними змінами і зберігати стабільне лідерство в умовах постійного зростання конкуренції на ринку. До 2015 р. плануємо інвестувати близько 4 млрд бразильських доларів (1,92 млрд дол. США) у розширення та модернізацію нашої інфраструктури, мережі відділень, перевезень і технологічного парку. Нашими сильними сторонами і специ фічними якостями є розгалужена мережа відділень, що охоплює всю територію кра їни, висококваліфіковані й досвідчені фа хівці, які самовіддано виконують свої обов’язки, і довіра, яку вже довгі роки вика зує нам бразильський народ», – зазначає Пінхейро.

Сorreios і нове комунікаційне середовище а прохання пояснити зрушення у бразильському суспільстві, зокре ма у зв’язку з розвитком Інтернет і мобільних технологій Пінхейро відпо вів, що в результаті потужного економіч ного зростання впродовж декількох років «40 млн осіб отримали значні переваги від зростання соціальної мобільності; вони тепер частина сильного ринку з високим попитом… Крім того, розповсюдження телекомунікаційних послуг зробило мож ливим вільний доступ до Інтернету для 90 млн людей». З позиції Сorreios, «Інтернет стиму лював послуги, пов’язані з електронною ко мерцією, зокрема доставку посилок. Отож загальний обсяг поштових відправ лень, які обробляє Пошта Бразилії, щороку збільшується. Такі само тенденції – у ди ректмейлі, доставці реклами й рахунків… Ми також диверсифікуємо наші послуги і готуємося бути більш енергійними у фі нансовому, електронному, а також у сег менті комплексних логістичних послуг». Як приклад: «Нашим споживачам пропонуються додаткові сервіси та ін дивідуалізовані послуги, такі як послуги з перевезення, доставки, оцифровування і друкування документів для юридичних осіб». Сorreios залишається лідером на рин ку посилкової пошти: 35% усіх проданих через Інтернет товарів у Бразилії достав ляє національний оператор. «Додатково ми забезпечуємо відстеження відправлень онлайн і відповідні рішення для смартфо нів. У найближчому майбутньому запро вадимо надсилання оцифрованих квитан

Н

цій, СМСповідомлень зі звітами про ста тус відправлення». Перейшовши до обговорення успішної програми Exporta Facil, Пінхейро акцен тує увагу на важливості «флагманської ініціативи»*, яка спрощує процедури для експорту недорогих товарів, полегшуючи малим компаніям продажі поза межі Бра зилії. «Відповідно до наших досліджень у цій сфері ми – сильний гравець у рамках Національної експортної ініціативи, запу щеної бразильським урядом, оскільки ми навчаємо підприємців з усієї країни, які ба жають продавати свої товари на експорт». Сorreios також ділиться своїми знан нями та досвідом з Міжнародним бюро ВПС, тож останній може розповсюдити дію ініціативи на всі зацікавлені країни члени. Під час останнього Конгресу ВПС у м. Доха (Катар) послуга Бразильської пошти Exporta Facil привернула особ ливу увагу делегатів конгресу.

Розвиток у роздрібній мережі а запитання, якою мірою мережа відділень виконує соціальні фун кції, президент Бразильської пош ти відповідає: «На додачу до асорти менту продуктів і послуг наші поштові відділення забезпечують безперешкодний доступ до підтримуваних урядом програм і соціальних допомог. Наприклад, за над звичайних ситуацій поштові відділення використовуються як пункти благодійно го збору речей для постраждалих. Вони використовуються також як центри до ставки у рамках кампаній з охорони здо ров’я». «Ми плануємо перетворити наші пош тові відділення на поєднання крамниці та майданчика спілкування між громадяна ми та урядом», – каже Пінхейро. Щодо фінансових послуг, то, вважає він: «Поштовий банк є ще одним прикла дом, наскільки важливими є послуги нашої поштової мережі для суспільства. Завдя ки його створенню і розвитку населення має доступ до основних банківських пос луг, а маленькі віддалені населені пункти підтримують своє існування… За перші 10 років діяльності Сorreios відкрив 11 млн банківських рахунків для громадян, більшість з яких отримують мінімаль ний дохід». Термін договору на провадження опе раційної діяльності з попереднім партне ром Поштового банку сплив 2011 року. Нині партнером Бразильської пошти став державний банк – Banco de Brasil.

Н

Людське обличчя бізнесу а відміну від більшості національ них операторів поштового зв’язку у світі Сorreios нині проводить ши рокомасштабну кампанію з набору персо налу. Пінхейро пояснює: «У 2011 р. Сor reios найняв 10 тис. працівників. А до квіт ня 2013 р. Сorreios планує найняти ще 9,9 тис. осіб». «Забезпечити додержання працівника ми наших стандартів якості покликані постійно діючі програми з навчання та підвищення кваліфікації персоналу. Це, зокрема, курси, пропоновані нашим Корпо ративним університетом UNIСO RREIOS. У 2012 р. ми подвоїли кількість стипендій для наших працівників з метою постійного підвищення їхнього кваліфіка ційного рівня. Ми також запровадили гранти для післядипломної освіти».

Н

За матеріалами postandparsel.info

*«Флагманські ініціативи» – проек ти, що визначені пріоритетними облас тями співпраці на багатосторонньому рівні в рамках певної міжнародної спіль ноти і ухвалюються на міждержавному рівні.

№9 (634)

•Актуально

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 1 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ

П

USPS планує припинити доставку в суботу оштова служба США (USPS) повідоми ла, що суботня доставка американської пошти, крім посилок, востаннє буде здій снюватися на тижні, що почнеться 5 серпня 2013 р. Це несподіване рішення було прийняте без cхвалення Конгресу, і багато хто вважає, що Поштова служба США не мала права йти на та кий крок. Лідер більшості в Сенаті Гаррі Рід за явив, що не думає, що план Поштової служби США відмовитися від суботньої доставки є за конним, і припустив, що генеральний поштмей стер Патрік Донахью (Patrick Donahoe) «зашко див своїй репутації», оголосивши про цей план.

П

Пошта Німеччини розміщує рекламу на автомобілях березня 2013 р. Пошта Німеччини планує розпочати пілотний проект з продажу реклами на приватних авто. Німецька на ціональна поштова служба заявляє, що авто мобільна реклама націлена на особливі цільові групи споживачів. Завдяки запатентованій GPSтехнології поштовики зможуть отриму вати миттєву оцінку рекламної кампанії: вони відслідковуватимуть і реєструватимуть мар шрути, якими проходитимуть машини учас ників проекту. Отримані дані будуть викорис товуватися для визначення кількості людей, які побачать рекламу на кожній машині. Однією з ключових цілей нового проекту ав тореклами («Autowerbung») є максимальне спрощення розміщення реклами для рекламо давців. Пані Клеменс Бекманн (Clemens Beckmann), виконавчий віцепрезидент з інно вацій Пошти Німеччини, зазначає, що новий проект дасть змогу донести рекламу безпосе редньо до споживача, враховуючи все більшу мобільність населення. Вона додає: «За допомогою автореклами Пошти Німеччини ми отримали нове рішення у сфері зовнішньої реклами. Поперше, даний проект передбачає можливість замовлення реклами та оцінку її ефективності. Подруге, таким чином ми значно спрощуємо процес».

З

postandparcel.info E"mail: postv@ukrposhta.com


№9 (634)

4

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 1 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ

Найбідніша людина не та, у якої немає ні копійки за душею, а та, у якої немає мрії.

•Панорама

Народна мудрість

•АКЦІЯ

•ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Лист у конверті... Листи на папері сьогодні пишуть нечасто. Час стрімко віддаляє від нас дивовижні події та фа) кти, пов’язані з листами. 23 січня вже оголошено у світі Днем ручного листа. Адже таке було! Було! Поштові карети з бубонцями везли листи за сотні і тисячі верств своїм адресатам... ажко уявити, але в XVII – XVIII ст. через Ніжин, у якому тоді було 12 тис. жителів, проходили сім із дев’яти поштових трактів, що на той час існували в Україні. Хто тільки не побував на цій станції! Олександр Гри боєдов і Тарас Шевченко, Олександр Пушкін і Михайло Ломоносов, Микола Гоголь і Марко Вовчок... Список можна продовжувати, бо не оминала Ніжинську стан цію вся дипломатична пошта, яку відправляли в країни Європи і Закавказзя. Музей «Поштова станція» – унікальний завдяки своїм документам та експонатам. Тут навіть зберігся дорожній лист, із яким проїжджав через станцію Тарас Шевченко. У музеї відтворено інтер’єр старовини із само варом, свічниками, чайним посудом, столовими та чорнильними приладами, меблями. А ще тут можна поба чити старовинні дорожні валізи, скрині, в яких перево зили багаж. Важливо відзначити, що це єдиний збереже ний у нашій країні комплекс, адже поштова станція була комплексом, тому що об’єднувала і житло догляда ча, і приміщення для мандрівників, і стайні та інші гос подарські споруди. Звичайно, нинішні поштові відділення на Чернігів щині зовсім інші. Але в наші домівки ще приходять лис тоноші і приносять не тільки газети, а й листи. І тут же згадуються зворушливі рядки Ліни Костенко: «Пишіть листи і надсилайте вчасно, коли їх ждуть далекі адресати, коли є час, коли немає часу і коли навіть ні про що писати. Пишіть про те, що ви живіздорові, не говоріть, чого ви так мовчали. Не треба слів, навіщо бан деролі? Ау! – і все, крізь роки і печалі».

В Світ пошти крокує регіонами ещодавно поштовики Донецької дирекції про вели акцію з розвитку дитячої філателії «Світ пошти» разом зі школярами ЗОШ №14 м. До нецька. 21 лютого до учнів 1а класу завітали працівни ки Донецької дирекції на чолі із заступником директо ра з питань продажу послуг Юрієм Карпенком, який і розповів про пошту та її роль у суспільстві. А Тамара Отрода, начальник відділу взаємодії з корпоративними клієнтами, розповіла дітлахам, як у давнину люди спіл кувалися один з одним на відстані, про поштову марку та її призначення, поштовий конверт. Маленькі школя рі із задоволенням розповідали про листи в пляшках, поштових голубів і глиняні таблички. Ця подія відбу валася напередодні свята – Дня захисника Вітчизни, тож дітлахи радо підписували святкові листівки та конверти для своїх татусів, дідусів та братів. Наостанок учні дізналися, як можна подорожувати світом разом із поштою не виходячи з дому (Інтернет проект «посткросінг»). Вони із задоволенням роздив лялися листівки, які надійшли з усіх куточків світу. А 22 лютого учні 2б класу завітали в гості до до нецьких поштовиків, які організували їм екскурсію в Донецькому поштамті. Філателіст зі стажем Костян тин Дегтярьов розповів дітям про поштові марки, їх те матичну різноманітність, показав свою колекцію. Хлопчиків полонили марки про локомотиво та ваго нобудування, а дівчаткам сподобалися поштові мініатюри із серії «Український національний одяг», а також марки з атрибутикою «Євро 2012». Діти із задоволенням розглядали й стенд зі зразка ми «Власної марки», й були приємно вражені, що на поштову марку можна «потрапити» так просто. Учнів захопили і художні роботи учасників конкур су малюнка «Новорічна казка», проведеного дирек цією до новорічних свят. Виявилося, серед них також є багато маленьких художників, які пообіцяли неодмінно взяти участь у наступних конкурсах Укрпошти.

Н

Інеса ФТОМОВА, м. Чернігів Фото автора

Юлія СКРИПНИК, інженер І категорії відділу по роботі з корпоративними клієнтами

Алгоритм успіху сумських поштовиків

оли б не зустрівся з директором Сумської дирекції Укрпошти Володимиром Криштопом, неодмінно чую від нього якусь приємну виробничу новину. То конотопські поштовики взялися запроваджувати нову енергозаощаджувальну технологію, то запрацювало черго ве пересувне відділення зв’язку, то відбулося засідання клу бу ветеранів, створення якого ініціював Володимир Мико лайович і його співробітники. А зовсім недавно випало побувати в с. Кошари Конотоп ського району, де в рамках укладеного Меморандуму між Сумською ОДА, Конотопською РДА та сумськими пошто виками відкрили перший в області сільський пункт надан ня адміністративних послуг. Відтепер місцевим селянам не треба їхати аж за 45 км до районного центру, аби одержати ту чи іншу довідку. Досить зробити відповідне замовлення працівникам сільського поштового відділення – і через виз начений законодавством час потрібні документи надійдуть

К

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

до адресата. Або, наприклад, приймання плати за послуги Інтернету. Наскільки це зручно, знаю з власного досвіду. Адже досить завітати до поштового відділення і, як кажуть, в одному віконечку сплатити за все «пакетом», а не вистою вати черги в різних офісах чи пунктах. Цей перелік добрих новин і справ – далеко не повний і не остаточний. Бо Володимир Криштоп належить до тих керівників, які воліють постійно шукати, аналізувати, по рівнювати, а вже потім – пропонувати. Іншими словами, сумські зв’язківці завжди в пошуку й русі. Немає сумніву, що у відповідальному і копіткому по всякденні керівнику сумчанпоштовиків допомагає бага тий досвід господарської, виробничої та організаторської роботи. Адже за плечима в директора – величезна прак тична школа. Та які б питання не вирішував – у вершину кута завжди ставить працівника – чи це рядовий листоно ша, чи начальник районної ланки, чи завідувач сільського відділення зв’язку. Як любить повторювати Володимир Криштоп, працівник має передусім чітко усвідомлювати своє завдання. Нещодавно під час депутатського прийому до Воло димира Миколайовича прийшли представники місцевої районної бібліотеки. Принесли живі квіти – на знак вдячності за організовану передплату газет та журналів на нинішній рік. Виявляється, В. Криштоп узяв собі за обов’язок забезпечувати свіжою періодикою головну чи тальну залу району. Серед видань – і «Урядовий кур’єр». Керівник сумських поштовиків на власну адресу перед плачує справжнє «гроно» газет і журналів. Тому часто телефонує після прочитання того чи іншого матеріалу – як правило, ділиться думками, пропозиціями.

•В ОБ’ЄКТИВІ – СУМЩИНА Усе це недавно й надихнуло на рядки, які з радістю і задоволенням присвятив поштовикам Сумщини: Коли снігами переметені дороги, Коли дощами позаливані стежки, – В усіх куточках краю рідного, сумського До земляків ідете ви – поштовики. Дисципліновані, гартовані зв’язківці – Щодня долаєте етапи трудові. На вас чекають у кожнісінькій домівці, Ви – між людьми і всеньким світом зв’язкові. Конверти й пенсії, журнали й телеграми, А ще газети із посилками, листи… Так набираються у сумці кілограми, Які доводиться і везти, і нести. Важка ця ноша листоноші. І – висока: Вона завжди потрібна кожному із нас. Нехай достаток прибуває з кожним роком, А щастя буде з вами повсякчас. Докіль до всіх нас поспішають листоноші, Немає спину у життєвої ріки. Хай буде з нами наша славна «Сумипошта» – Її сумлінні золоті працівники. Олександр ВЕРТІЛЬ, власний кореспондент газети «Урядовий кур’єр» у Сумській області E"mail: postv@ukrposhta.com


•Філателія

Історія – учителька життя. ЦИЦЕРОН

«Володимир Вернадський. 1863 – 1945» з 28 лютого введено в обіг і вважається дійсною для оплати послуг поштового зв’язку в усіх відді леннях поштового зв’язку поштова марка № 1272 «Володимир Вернадський. 1863 – 1945». На марці зображено портрет Володимира Вернад ського (1863 – 1945) – філософа, природознавця, мислителя, засновника геохімії, біогеохімії, радіогео логії та першої наукової бібліотеки в Україні (нині названої його ім’ям). Володимир Вернадський збагатив науку глибоки ми ідеями, що лягли в основу нових провідних на прямів сучасної мінералогії, геології, гідрогеології, визначив роль організмів у геохімічних процесах. Для його діяльності характерні широта інтересів, постановка кардинальних наукових проблем, науко ве передбачення. На купоні – стилізоване зображення ноосфери. Відповідно до оригінальної теорії Вернадського, ноосфера є третьою у послідовності таких основних фаз розвитку Землі, як утворення геосфери (неживої природи) та біосфери (живої природи). Формат марки – 30х33 мм. Номінал марки – 2,00 грн. Перфорація гребінчаста – 13 1/4. Кількість марок в аркуші – 11 + купон. Тираж марки – 145 тис. прим. Художник марки та штемпеля Володимир Таран. Захист на марці: мікрошрифт «В. Таран»; в УФ променях світяться: слово «Україна» і напис «Воло димир Вернадський». Поля маркового аркуша художньо оформлені. На полях тексти: «Володимир Вернадський. 150річ чя від дня народження», «Царство моїх ідей попере ду. Із записів 1931 р.». Марка – багатоколірна; спосіб друку – офсет. Марку надруковано на ДП «Поліграфічний комбі нат «Україна» з виготовлення цінних паперів».

•НОВІ ВИПУСКИ

5

№9 (634)

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 1 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ

•РОБОЧІ МОМЕНТИ Засідання Редакційнохудожньої ради з питань видання поштових марок, маркованих конвертів і карток в Україні

І

лютого відбулося перше засідання оновленого складу Редакційнохудожньої ради з питань ви дання поштових марок, маркованих конвертів і карток в Україні (Рада), на якому її члени і запрошені розглянули звернення з пропозиціями щодо випуску поштових марок, конвертів та проведення спецпогашень. Було прийнято ряд рішень щодо випуску в 2013 р.: пош тової марки, конверта «Перший день» та проведення спецпогашення, присвячених 1150річчю з початку мо равської місії святих рівноапостольних Кирила і Мефо дія (вважається роком народження слов’янської писем ності); поштового блока, конверта «Перший день» та про ведення спецпогашення, присвячених 100річчю з часу проведення Першої Всеросійської олімпіади в Києві; зчіпки з двох марок з купоном, конверта «Перший день» та проведення спецпогашення спільного випуску «Украї наМарокко» на тему «Порти»; поштового блока з трьох марок спільного випуску «УкраїнаРосіяБілорусь» на тему «1025річчя Хрещення Київської Русі». Окрім того, члени Ради прийняли рішення про перене сення з 2013 р. на 2014 р. випуску поштових марок «Скарби Національного музею мистецтв ім. Варвари та Богдана Ха ненків», а також про зняття з тематичних планів випуску поштових конвертів та проведення спецпогашень на 2013 р., випуску конверта та проведення спецпогашення, присвяче них 150річчю з часу заснування заводу «Комунар».

20

Інф. відділу виготовлення знаків поштової оплати та філателістичної продукції УДППЗ «Укрпошта»

На полях аркуша надруковано штриховий код – 4823027134628. Зам. 3–3001. 02.01.2013. Спецпогашення відбулося у ВПЗ Київ1.

•ВИСТАВКА

«ВІНФІЛЕКСП"2013»

•ФІЛАТЕЛІЯ

Каталог знаків поштової оплати України 2012 Днями в реалізацію надійшов Каталог знаків поштової оплати України 2012. крім зображення марок, конвертів та карток з ори гінальними марками, в каталозі подано зображен ня штемпелів спецпогашення в оригінальному розмірі, а також інформацію про надруковані художні марковані конверти зі стандартною маркою, немаркова ні художні конверти та картки, картмаксимуми, нумера цію марок за каталогами WADP та Michel, вказано ціну марок за каталогом Michel. Роздрібна ціна каталогу становить 21 грн з ПДВ. Придбати каталог можна у спеціалізованих торгових точках УДППЗ «Укрпошта» з реалізації філателістичної продукції, перелік яких розміщено на корпоративному пор талі (www.ukrposhta.com) в рубриці «Філателія – Інформа ція для покупців».

О

а виставці, розміщеній у при міщенні обласного краєзнав чого музею, представлені експонати 26 колекціонерів і філате лістів з Вінницької, ІваноФранків ської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької областей. Відкривали виставку директор Вінницької дирекції УДППЗ «Укр пошта» Наталя Костюк, президент Вінницького міського товариства колекціонерів Олександр Клоч ковський, голова Вінницької об ласної організації АсФУ Олександр Поляковський. У ві тальному слові Наталя Костюк зазначила: «Поштова галузь ніко ли не стояла осторонь подій, які відбуваються в місті та області. Ми з радістю відгукнулися на прохання філателістів та колекці онерів допомогти в організації виставки. Філателія – це один із перспективних напрямів діяльнос ті пошти. Аби привернути увагу та викликати цікавість у дітей до марок, листівок, а також з метою розвитку дитячої філателії Він ницька дирекція проводить різно манітні заходи, акції, пізнавальні програми. Зокрема ми організували екскурсії для учнів навчальних закладів міста, щоб діти змогли

Н

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

21 лютого у Вінниці відкрилася Перша обласна філателістична виставка «ВІНФІЛЕКСП)2013», присвячена 100)річчю з дня народження заслуженого майстра народної творчості України Одарки Сидоренко. подивитися чудові експозиції пош тових мініатюр». На виставці представлено 29 експозицій, 12 з яких брали участь у національних виставках. Вінничани та гості міста мали змо гу побачити колекції марок і лис тівок, таких як: «Мистецтво епохи Відродження», «Випуски марок Монако 1959 – 1962 рр.», «Авто мобільна імперія Форд», «Відомі люди світу», «Породи коней та їх використання у Першій світовій війні», «Вінниця на поштових конвертах СРСР, випущених у пе ріод 1961 – 1991 рр.», «Коти на поштових марках» тощо. «ВІНФІЛЕКСП2013» трива тиме до 5 березня. Оцінку експо зицій та присудження нагород здійснюватиме суддівська колегія під головуванням Руслана Граб штейна, члена колегії журі АсФУ, національного комісара України на філателістичних виставках за кордоном. Нагородження пере можців та учасників відбудеться 5 березня.

З нагоди відкриття виставки відбулося урочисте спецпога шення спеціальним штемпелем «ВІНФІЛЕКСП2013» на ху дожньому немаркованому кон верті, випущеному Укрпоштою до 100річчя Одарки Сидоренко. На урочистому спецпогашенні була присутня дочка ювілярки – Діна Поляковська, яка поділила ся спогадами про матір. Одарка Сидоренко народилася 22 лютого 1913 р. в м. Немирів Вінницької області. Одарка Ан тонівна в школі не навчалася. Весь час вишивала в різних тех ніках. Багато її робіт виставлені у Вінницькому обласному крає знавчому музеї, а також демон струвалися на міжнародних ви ставках різного рівня. Серед робіт майстрині – панно «Живи, Україно», «Портрет Кобзаря», «Портрет Т. Шевченка художни ка Брюлова», «Портрет М. Пиро гова», «Добробут», «Орден Пере моги», «Буревісник», «Олім піада80».

•АНОНС

Спецпогашення у березні 1 березня: «70ті роковини. Корюківська трагедія» – 15300, Корюківка, Чернігівська обл.; 5 березня: «Вам, любі жінки!» – 69005, Запоріжжя. E"mail: postv@ukrposhta.com


№9 (634)

6

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 1 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ

Удосконалюватися – значить змінюватися, бути досконалим – значить змінюватися часто. Уінстон ЧЕРЧІЛЬ

•ВІТАЄМО!

Нам є ким пишатися! лютого випов нилося 50 років Любові ВЕРЕМ ЧУК. За її плечима – ба гаторічний досвід робо ти та визнання. 18річною дівчиною прийшла працювати в Зональний вузол оброб лення пошти Львівської дирекції Укрпошти. Мов справжній альпініст, здо лала всі вершини кар’єр ного зростання, пройшов ши шлях від оператора поштового зв’язку до за ступника начальника Зонального вузла оброблення пошти. Наполеглива, енергійна, своєю працьовитістю надихає колег на роботу. У колективі її поважають не лише за прекрасне знання своєї справи, а й за людя ність, доброту. Багато хочемо побажати, не вистачає навіть слів: здоров’я, радості, натхнення, казково неймовірних снів, щоб кожен день, неначе аркуш, був чистий від земних проблем, і все життя було, як книга, в якій є безліч доб рих тем. Щоб пошта йшла зі збільшеним потоком, без актів, запитів та скарг, машини з автотрактів не з’їж джали, щоб АСРК без збоїв працювало, колеги з Укр пошти поважали, зарплату раз у квартал піднімали.

26

Колектив Зонального вузла оброблення пошти Львівської дирекції Укрпошти

Безмежного щастя березня відзнача тиме ювілей голов ний бухгалтер Се вастопольської дирек ції Укрпошти Людмила ЮГАЙ. Шановна Людмило Миколаївно! Прийміть сердечні вітання з наго ди ювілею! Нехай удача буде Вашою су путницею на життєво му шляху, оптимізм, ві ра та надія допомага ють у реалізації планів і проектів. Бажаємо Вам міцного здоров’я, безмежно го людського щастя, радощів, здійснення всіх запо вітних мрій!

3

Колектив та профспілковий комітет Севастопольської дирекції Укрпошти

Вітаємо колег! олектив ВПЗ Маркова ІваноФранківської ди рекції вітає чарівну жінку, листоношу Оксану СКРИПНИК із золотим ювілеєм. Оксана Воло димирівна пропрацювала листоношею понад 16 років. У Вас завжди багато справ, тож ми Вам бажаємо, щоб зірку з неба Ви собі дістали, і щоб вона здійснила го ловні бажання. 26 лютого відзначила свій ювілей начальник ВПЗ Родинське1 ЦПЗ №8 Донецької дирекції Світлана ГОРОХ. Починала вона оператором, по тім завдяки своїй наполегливості, старанності, доб рому ставленню до людей стала керівником. Колек тив відділення цінує пані Світлану як привітну, доб розичливу людину, яка завжди пояснить, підкаже, допоможе та розрадить у важку хвилину. Сердечно вітаємо Вас, Світлано Василівно, бажаємо міцного здоров’я, здійснення всіх мрій, щастя, любові та ус піхів у всіх починаннях. Колектив Зонального вузла оброблення пошти Львівської дирекції вітає молоду пару Оксану ГРАБ, інженера І категорії групи організації оброблення і перевезення пошти, та її нареченого Вадима з одру женням. Бажаємо в мирі та злагоді жити, ніколи не думати лиш про своє, і в горі, і в радості щиро люби ти, бо ви один в одного навіки вже є. Понад 18 років працює у ВПЗ Херсон35 листоно шею Наталя БАКАЄВА. 24 лютого Наталя Володими рівна відсвяткувала золотий ювілей. Вона енергійна, мила, щира, невтомна трудівниця. Дорога наша юві лярко! Колектив від усієї душі бажає щастя і достатку, ясного неба і тепла, сонця й краси. Колектив ВПЗ Київ152 вітає з ювілеєм листоношу Людмилу ВІРЧЕНКО. Від щирого серця вітаємо Вас з днем народження, бажаємо міцного здоров’я, достатку, натхнення в роботі, любові в родині, безмежного щас тя, хай збудуться Ваші найпотаємніші бажання.

К

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

•ЗОЛОТИЙ ФОНД!

Відданість покликанню березня виповнюється 75 років з дня народження заслуженому пра цівнику сфери послуг України Юрію СОЛОВЙОВУ. Понад 50 років трудового життя Юрій Олексійович присвятив розвит ку галузі зв’язку, одного з найважливі ших напрямів економіки України. Розпочав він трудову діяльність після закінчення Новосибірського електро технічного інституту в 1960 р. інжене ром радіозв’язку Кримського радіо центру. У 1968 – 1984 рр. обіймав посади головного інженера, начальни ка виробничотехнічного управління зв’язку Автономної республіки Крим. З 1984 по 1996 рр. – перший заступник Міністра зв’язку України. За його безпосередньої участі в Україні створено перші спільні підпри ємства, акціонерні товариства, що сприяло залученню значних обсягів іноземних інвестицій у розвиток між міського та міжнародного телефонно го зв’язку, упровадження мобільного зв’язку, передачі даних, розвитку

6

Інтернету та інших нових видів зв’яз ку. Завдяки його зусиллям у галузі по чали формуватися ринкові відносини, було створено ринок телекомунікацій них послуг, який розпочав стрімко роз виватися. З 2001 р. до 2009 р. Юрій Олексійович виконував обов’язки голови Ради Української асоціації опе раторів зв’язку «ТЕЛАС». За відданість галузі зв’язку Юрій Соловйов здобув заслужену шану і по вагу серед працівників зв’язку та від значений урядовими нагородами: ор денами «Знак пошани»; «Трудового червоного прапора»; Відзнакою Пре зидента України, йому присвоєно звання заслуженого працівника сфери послуг України. Юрій Олексійович – прекрасна, чу дова та мудра людина, яка свої глибокі знання, уміння та багатий життєвий досвід щиро дарує людям, усім тим, хто його оточує. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, вдячна Вам за

допомогу, надану нам під час створен ня, становлення та забезпечення діяль ності першого регуляторного органу у сфері зв’язку та інформатизації. Бажає мо Вам, Юрію Олексійовичу, міцного здоров’я, довголіття, щастя, благопо луччя, успіхів у всіх Ваших справах. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

Поштовий роман Петра Яцькова ін змалку зростав романтиком. Найбільше його вабили музика і листування з друзями, рідними… З особливим у душі піднесенням Пет ро Яцьков щоденно проходив повз бу динок пошти в рідному Погребищі, кваплячись уранці до міської середньої школи №1 чи повертаючись уже полу денної пори додому. Ще сидячи за шкільною партою, Петрик достеменно не визначився з майбутньою професі єю, хоч як його вабила поштова справа, проте й музики він не цурався, бо ж ви ростав у такому світлому осерді, де батьки були вправними музиками. Ма ма – Людмила Петрівна – досконало грала на фортепіано й викладала в му зичній школі, а батько – Віктор Петро вич очолював навчальний музичний заклад і грав на баяні. Біля батьків вчи лися гри на музичних інструментах і сини – Олександр і Петро. Сьогодні Сашко вчителює в сільській школі, а Петро віднедавна очолив чималий тру довий колектив Цеху оброблення пош ти Вінницької дирекції Укрпошти. Тепер його послужна ноша вельми заважка й відповідальна. У юні роки хлопець полюбляв писа ти листи, спроваджуючи їх за різними адресами, з нетерпінням чекав на свого листоношу, котрий рідко не опускав до поштової скриньки кілька листів. Отак і писався поштовий роман у житті цьо го симпатичного юнака. А він у свої ледь за тридцять все ще виглядає по юначому, хоча служба вже вимагає чи малого навантаження. До того ж він несе повсякденну відповідальність за долю кожного зі своїх підлеглих, ко лектив яких нараховує понад півтори

В

сотні людей. Це процес роботи в три зміни, де має домінувати сувора дис ципліна на кожній з ділянок роботи. Всі види поштових відправлень зосе реджені в підрозділі, котрий очолює Петро Яцьков, тому в усьому дотриму ються суворого графіка доправлення пошти. Безперечно, це становить для совісного й відповідального молодого керівника неабиякі труднощі, неспокій душевний. Але цим не злякати роман тичну натуру Петра Яцькова. Тим па че, що він ішов до сьогоденних випро бувань цілком свідомо, коли ще тільки народжувався десь у свідомості й ду шевному пориванні його життєвий поштовий роман. Коли поглянути на сходинки його послужного зростання, то дивуєшся, як багато він зумів уже пройти. «Добре пам’ятаю той день, коли влився до трудового колективу нашого районного вузла поштового зв’язку, – згадує Петро. – Адже тяжіння до пош ти в мене було з малолітства. Починав свою поштову кар’єру учнем опера тора поштового зв’язку. Був надто старанним. Тому невдовзі перевели в нормувальники, а ще згодом став інже нером з нормування праці. Моя напо легливість і настирність стали тими важелями, що сприяли кар’єрному зрос танню до заступника вузла зв’язку та начальника цеху з обслуговування спо живачів Липовецького ЦПЗ №3». У душі цей скромний і зібраний ви тязь обраної серцем справи і нині зали шається розсудливим романтиком. Його робочий кабінет виглядає ошатним. Куди не поглянь – чарівні орхідеї. У Петра Яцькова тяжіння до

світу краси теж успадковане від бать ків. За нагоди він любить сісти за ро яль, й одразу поллється зворушлива мелодія «Місячної сонати» великого Бетховена чи «Чарівної флейти» Мо царта… Петро Яцьков – це людина, не за плямована користолюбством, лице мірством, лукавством, свій життєпис пише начисто, гідно й чесно. За всі роки не було на адресу Пет ра Яцькова жодного нарікання з боку споживачів, ніхто не закинув йому до кору в недбальстві до роботи чи став ленні до людей. Шанують його у великому трудовому колективі. А він сторінка за сторінкою укладає честю і совістю, служінням людям свій пош товий роман. Едуард ПОДІЛЬСЬКИЙ, журналіст, м. Погребище

Квіти –моя втіха ожен, хто заходить у відділен ня зв’язку в Новій Боровій В. Волинського району Жито мирської області, милується багат ством квітів у великій операційній залі. Вони повсюди. Господиня цього мальовничого ку точка природи під дахом – заступник начальника поштового відділення зв’язку Валентина ВАКУЛОВИЧ. І не випадково вона так любить квіти, тому що саме в перший весняний день відзначає 60річчя з дня народження. «Квіти – моя стихія, вони накопичу ють і випромінюють позитивну енергію». Щовесни вона засіває клум бу під вікнами відділення зв’язку; да рують людям красу її майори, айстри, сальвії, чорнобривці...

К

Сама Валентина Данилівна відда ла роботі на пошті понад 30 років. З дитинства знала, як люди шанобли во ставилися до листоноші, тому поштову професію вважала прес тижною. Сьогодні, через роки, стверджує, що не помилилася з ви бором професії! Завжди мала вели ку підтримку родини. Один із синів зустрів свою долю на пошті, оскіль ки невістка працює начальником ВПЗ с. Іршанськ. Словом, у Вален тини Данилівни щасливо склалася не тільки її професійна, а й жіноча доля: має четверо внуків. І успіх її в тому, що вона працьовита, сильна духом. Колектив Житомирської дирекції вітає свою колегу з ювілеєм і бажає

їй щастя й здоров’я, добрих друзів, здійснення заповітних мрій та опти мізму. Обласна організація профспілки Житомирської дирекції Укрпошти E"mail: postv@ukrposhta.com


•Світ захоплень

Суть – не в повноті знання, а в повноті розуміння. ДЕМОКРІТ

•ФОТОФАКТИ

Як святкували День святого Валентина...

7

•ПРИЄМНЕ Й КОРИСНЕ

Тепло обіймів сихологи твердять, що важливість таких «проце дур» є просто неоціненною. Спостерігаючи за не мовлятами, вчені дійшли цікавого висновку. Виявилося, що дітки, які народилися слабкими, на багато швидше набиралися сил, якщо їх часто брали на руки та колисали. Поділилися своїми спостереження ми й психологи. Вони твердять, що діти, які недоотри мують обіймів і ніжних дотиків, мають усі шанси вирос ти закритими і невпевненими в собі. Чому ж ці, здава лося б, звичайні жести такі важливі для нас? Для доброго самопочуття та гарного настрою ми потребуємо фізичного контакту з іншими людьми. Ча сом обійми або дружнє поплескування по плечу замі нюють тисячу слів. Пригадайте, як у дитинстві ви, пора нившись, одразу бігли до мами, і вона вас обіймала. То ді біль ущухав – і ви почувалися в безпеці. Тож, на думку психологів, обійми дарують нам від чуття захищеності, спокою та любові. Вони є немовби сигналом: «Ти не один». До того ж часом нам бракує слів, аби висловити свою підтримку чи прихильність, а часом слова бувають зайвими. Тоді ніжні обійми, під бадьорююче поплескування чи легкий дотик є чудо вими свідченнями вашої підтримки, турботи або ж спів чуття. Так ви без слів можете сказати іншій людині: «Я поруч», «Можеш покластися на мене», «Мені ти не бай дужий». Тому будьте чуйними. Завжди намагайтеся прислу хатися до близької вам людини, будьте спостережливи ми та небайдужими. Якщо хтось повернувся з роботи втомлений та похмурий, подайте теплий чай та по гладьте по спині. Ви здивуєтеся, як поліпшиться нас трій!

П

…у Криму ього дня у Сімферополі відбувся загально міський міжвузівський танцювальний флешмоб «Посвята Любові». 10 закоханих пар із провідних вищих навчальних закладів міста взяли участь у 10 конкурсах, що проводилися на центральних вулицях, площах, у скверах і будівлях міста. Одним із завдань було відгадати місце, де буде проводитися конкурс. Приємно, що всі учасники змогли одразу впі знати у головоломці будівлю Поштамту – ЦПЗ №1 Кримської дирекції Укрпошти. Працівники пошти прикрасили зали будівлі кульками у формі серця, які піднімали настрій не тільки учасникам роман тичного заходу, а й усім відвідувачам пошти. Після того, як у поштамті пари склали пазли, розшифру вали підказки та зібрали символи, вони рушили до наступного етапу цікавих конкурсів… У результаті перемогла любов!

Ц

…у Закарпатті Центрі поштового зв’язку №1 та в Ужгород ському поштамті Закарпатської дирекції Укрпошти 14 лютого відбулися День відкри тих дверей і День передплатника. Аби привабити більше клієнтів, поштовики ор ганізували також виносну торгівлю. Відвідувачі поштамту мали нагоду придбати листівки, кален дарі, марки, конверти, цукерки і, звичайно, «ва лентинки», а також скористатися додатковим сер вісом «Кур’єрська доставка» для пересилання листівок.

У

…на Харківщині нагоди Дня закоханих у відділенні поштового зв’язку №1 Поштамту – ЦПЗ №1 Харківської дирекції Укрпошти відбулося спецпогашення «День Закоханих». Ця подія зацікавила філателіс тів та інших відвідувачів філателістичного кіоску, які зайшли придбати «валентинки» та інші святкові листівки. Саме на листівках залишилося найбільше відбитків штемпеля!

З

12 причин, чому ніколи не потрібно впадати у відчай

Цікаві факти

чені твердять, що дружні обійми стимулюють імунітет і підвищують рівень окситоцину – гор мону, який знімає відчуття тривоги, самотності і нормалізує кров’яний тиск. Дівчата в обіймах найбільше цінують відчуття за хищеності та емоційного тепла. Натомість хлопцям обійми дарують відчуття підтримки та командного духу. Найчастіше обіймаються європейці, найрідше – американці. Вчені вважають, що в суспільстві, де люди уникають вияву своїх почуттів і, зокрема, мало обійма ються, зростає рівень насильства та злочинності. Італійці підрахували, що для того, щоб почуватися щасливою, людина мусить обійматися щонайменше ві сім разів на день. Отож обіймайтеся на здоров’я! Даруйте самі та отримуйте від інших позитивні емоції та гарний настрій.

В

ки в 5 км? Подумайте про людей, які не можуть навіть ходити, і як багато вони були б готові віддати за можли вість пробігати по 5 км щодня.

1. Поки ви живі, все можливо

5. Чи робилося це раніше?

9. Покращуйте наш світ

Єдиною поважною причиною, через яку ви можете скласти руки, є смерть. Поки ви живі (здорові й вільні), у вас є вибір, щоб робити спроби для досягнення кінце вого успіху.

Якщо хтось інший зміг зробити це, то зможете й ви. Навіть якщо тільки одна людина у світі змогла досягти того, чого бажаєте ви. Це має стати для вас достатньою причиною, аби ніколи не здаватися.

Коли ви досягнете всього, чого збиралися досягти, ви зможете використати свій успіх, щоб здійснити зміни у світі чи в житті окремих людей.

2. Будьте реалістами

6. Вірте у свої мрії

Імовірність підкорення чогось з першого разу дуже мала. Усе потребує часу, щоб цьому навчитися, і ви бу дете помилятися. Вчіться на помилках.

Не зраджуйте самому собі. У житті є багато людей, які кажуть вам, що ви хочете досягти неможливого. Не дозволяйте нікому руйнувати свої мрії.

Ніколи не дозволяйте нікому стверджувати проти лежне. Ви заслуговуєте щастя й успіху. Зберігайте цей настрій і ніколи не здавайтеся, поки не досягнете свого пункту призначення.

3. Ви сильні

7. Ваша сім’я і друзі

11. Надихайте інших

Ви сильніші, ніж ви думаєте. Однієї маленької невда чі не досить, аби зупинити вас на шляху досягнення ус піху. Недостатньо буде навіть і 10, і 100, і 1000 невдач.

Дозвольте людям, яких ви любите, стати вашими натхненниками, щоб продовжити наполегливо рухати ся далі. Можливо, вам потрібно спробувати подивитися на все під іншим кутом, більше вчитися, практикувати, але ніколи не здаватися.

Слугуйте джерелом натхнення для інших, відмовля ючись здаватися. Хто знає, чого може досягти хтось ін ший саме через те, що ви самі ніколи не здавалися і цим надихнули інших не здаватися.

4. Виявіть себе Якщо ви не хочете бути відомим, як хтось інший, то це слабкість, яка є свідченням того, що ви здаєтеся. Ви ходьте і показуйте себе світу, а також самому собі. Ви можете і досягнете того, що мали намір зробити. Вас спіткає невдача лише тоді, коли ви вирішите здатися.

Газета зареєстрована Державним комітетом інформаційної політики України 30.11.1999 р. Реєстраційне свідоцтво: КВ № 3839

Адреса редакції: Хрещатик, 22, Київ, 01001, тел.: 323"20"27; факс 279"24"71 E"mail: postv@ukrposhta.com Видається на замовлення УДППЗ «Укрпошта» Друк ТОВ «Мега"Поліграф» (вул. Марка Вовчка, 12/14, м. Київ)

Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

10. Ви заслуговуєте щастя

8. Є люди в гіршому становищі, ніж ви Прямо зараз є багато людей, які перебувають у гір шій ситуації й у гірших умовах навколишнього середо вища, ніж ви нині. Хотіли б ви відмовитися від пробіж

12. Ви вже так близько Частенько, коли ви відчуваєте, що хочете здатися, ви перебуваєте так близько до того, щоб зробити величез ний прорив. Кожної миті ви завжди знаходитеся лише за крок від успіху.

Засновник: Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» Редакційна рада:

Редакція не завжди поділяє погляди авторів публікацій. Листування з читачами тільки на сторінках газети.

Оксана Плотнікова, Володимир Гурков, Лілія Король, Людмила Кузнецова, Олена Нікольська, Людмила Салоїд, Борис Борисов, Володимир Мороз, Леонід Ненько, Павло Богданов, Світлана Ткаченко

За достовірність фактів, цифр, точність імен і прізвищ відповідають автори статей, а за зміст реклами — рекламодавці. Усі права заcтережені. Передрук можливий лише з відома редакції. Рукописи не рецензуються і не повертаються. Газету набрано і зверстано у редакції газети «Поштовий вісник» УДППЗ «Укрпошта»

Головний редактор Заступник головного редактора

Тетяна Мартинюк Дарина Плотнікова 323"20"27

Відповідальний секретар Зав. відділу

Ірина Красько Катерина Зубарева 323"21"35

№9 (634)

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 1 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ

Літературний редактор

Людмила Бацай

Кореспонденти:

Карен Сімонян, Борис Грищенко

Комп’ютерна верстка

Ольга Гордашевська

Тираж номера: 85 930 Загальний тираж березня: 343 720 Зам. № 30 002

Передплатний індекс: 22220 E"mail: postv@ukrposhta.com


№9 (634)

8

ПОШТОВИЙ ВІСНИК • П’ЯТНИЦЯ, 1 БЕРЕЗНЯ 2013 РОКУ

•Калейдоскоп

Хороший обід виявляє всі кращі якості людини. Джером К. ДЖЕРОМ

•ГРИБНА СПОКУСА

Знайома незнайомка

Мабуть, найнадійніший індикатор сві жості грибів – запах. Різкий, неприєм ний – перше свідчення того, що гриб зі псувався. Розгляньте його з усіх боків: на шляпці не має бути жовтих плям. Найко рисніші гливи – молоді, в них найбільше вітамінів та поживних речовин. Оскіль ки за розміром пелюстки важко визначи ти, молодий це гриб чи вже переріс, від ламайте від неї невеличкий шматочок. Як правило, молоді гриби мають м’яку, соковиту, білу м’якоть. У старих глив м’якоть сіра, волокниста – страви з них напевне вийдуть «гумовими».

Як готувати? кулінарії гливі важко знайти рівню. За смаковими і поживними власти востями вона нагадує білий гриб. Го ловна перевага гливи порівняно з іншими культивованими грибами – вона може слу жити рівноцінною заміною м’ясу. Завдяки особливій текстурі з неї можна приготува ти котлети, голубці і навіть відбивні. Соко витий та ароматний гриб забезпечує вишу каний смак цих страв, а низька калорій ність дає змогу віднести їх до дієтичних.

У

На полицях магазинів поруч з давно відомими печерицями дедалі частіше можна зустріти гливу – запашний гриб ніжно)сірого кольору з великою шляпкою)пелюсткою та короткою ніжкою. Популярність цього гриба обумовлена його корисними властивостями – за поживною цінністю гливу порівнюють з м’ясом, а за кількістю вітамінів – з овочевим салатом.

У Європі глива відома під назвою «устричний гриб» і вважається вишуканим делікатесом.

Джерело вітамінів

авіть дивно, що сучасні господині так мало знають про цей продукт. Відомо, що так звані «вишеньки» або «підвишеньки» (так називали гливу в давнину) ще кілька сотень років тому використовувалися не лише для приго тування різноманітних страв, а й як засіб від багатьох хвороб. Воно й зрозуміло: цей гриб містить багато поживних речо вин, необхідних для організму людини. За вмістом амінокислот і білка він випе реджає овочі й цілком може конкурувати з м’ясними й молочними продуктами. При цьому глива вважається дієтичним продуктом, оскільки її калорійність до волі низька.

Н

Глива містить жирні кислоти, котрі знижують рівень холестерину в крові людини, запобігаючи таким чином роз витку атеросклерозу. Дослідження дово дять, що сік гливи стримує ріст кишкової палички. На відміну від лісових грибів вона не накопичує в собі, а навпаки допо магає вивести з організму людини радіо нукліди й солі важких металів. Плодові тіла грибів містять сполуки, що мають антиоксидантну активність, тобто затри мують старіння.

Секрети вибору

лива – екологічно чистий гриб, що вирощується на натуральній рос линній сировині без хімічних домі шок. Однак вона має доволі короткий термін придатності. В холодильнику цей продукт може зберігатися не більше тижня, а при кімнатній температурі – близько доби. Тому, вибираючи гриби, передусім слід звернути увагу на їхню свіжість.

Г

Гр и б н і к о тл е т и 400 г гливи, 100 г білого хліба, 1 яйце, 1 невелика цибули на, сіль і перець за смаком. Гриби поріжте й протушкуйте разом з цибулею впродовж 15 хв. Дайте охолонути, а потім пропустіть че рез м’ясорубку разом з розмоченим у воді або молоці хлібом. Додайте яйце, сіль та перець. Фарш гарно вимішайте і сформуйте котлети, запані руйте їх у борошні або панірувальних сухарях. Обсмажте на добре розігрітій сковорідці по 10 хв з кожного боку. Котлети смакують як гарячими, так і холодними.

В і д б и в н і з гл и в и 500 г пелюсток гливи, 2 яйця, 100 г борошна, сіль та пе рець за смаком. Пелюстки гливи опустіть в окріп на 1–2 хв. Вихолодіть, а по тім злегка відбийте, посоліть та поперчіть Корпоративне видання УДППЗ «Укрпошта»

Корисних властивостей гливи навіть під час термічJ ної обробки втрачається лише 5 – 15%, інших грибів – 50 – 75%. Приготування гливи – справа несклад на. Найпростіший і найшвидший спосіб – просто посмажити. Для цього гриби треба помити, порізати на крупні шматочки і об смажити в олії впродовж 7 – 10 хв. Будь які гриби люблять цибулю; якщо ви люби те її також, обсмажте спочатку цибулю, а вже потім гриби. Якщо вам смакують гри би з картоплею, баклажанами, кабачками, морквою чи капустою, скористайтеся простою китайською технологією: обсмаж те гливу окремо від овочів, а потім з’єднай те, прогрійте й подавайте. Таким чином гриб збереже свій аромат і розкриє його в готовій страві. Якщо ви купили гриби з великими пе люстками, перед приготуванням їх можна ошпарити окропом. Завдяки цьому глива стане м’якшою. Однак варити гливу не варто, це може призвести до того, що страва стане жорсткою.

Грибний раціон. Міфи та реальність Павло ЮТКЕВИЧ, клінічний дієтолог польського онкологічного центру Мені часто до водиться чути, що вживання грибів може бути шкід ливим для дітей та людей похилого віку. Чи так це нас правді, правда чи міф? Як вплива ють на наше здо ров’я гриби, які щоденно можна купити в наших магазинах? Я, як клініч ний дієтолог, хотів би відповісти на ці пи тання. Майже кожен із нас знає, що вживан ня грибів шкідливе для здоров’я, а люди похилого віку й діти взагалі не мають вживати грибів. Звідки така думка? Зая ви про «шкідливість та небезпечність» їстівних грибів і рекомендації щодо об меження їх споживання можуть бути правильними лише щодо деяких видів лісових грибів. Ризику отруєння культи вованими грибами практично немає, то му можу впевнено сказати, що вони є безпечною альтернативою лісовим гри бам. Чи можуть шампіньйони та гливи ви користовуватися в терапевтичних цілях? Так, але всі дієтологи мають пам’ятати про розумні обмеження. Гриби, які сьогодні можна придбати на ринку чи в магазинах (йдеться, переду сім, про білі та коричневі шампіньйони та гливу), можуть успішно застосовуватися як додатковий елемент дієтотерапії. Зок рема, важливо включати гриби в щоден ний раціон пацієнтів з надмірною вагою. Для них і шампіньйони, і глива – чудова альтернатива м’ясу. При такій дієті гриби допомагають знизити калорійність страв, зберігаючи їх обсяг. Разом з тим майте на увазі: добова норма споживання грибів не повинна перевищувати 400 г. За матеріалами журналу «Школа грибоводства»

Страви з гливи за будьJякого способу приготування зберігаJ ють яскравий аромат і корисні властивості.

•СМАЧНОГО!

•АНЕКДОТИ

за смаком. Яйця збийте виделкою, додавши дрібку солі й 1 ст. л. води. Кожну грибну відбивну опустіть по чер зі у збите яйце, борошно і знову в яйце. Викладіть від бивну на розігріту сковорідку, попередньо змащену олією. Смажте на середньому вогні приблизно 5 хв з кож ної сторони до утворення золотої та хрумкої скоринки. Подавати до столу можна з будьяким гарніром: рисом, картоплею, гречкою, вермішеллю тощо. Цікаво, що ця страва дуже схожа за смаком на відбивні з м’яса.

Моя знайома – Мариною зветься – працюва ла на швидкій. Якось приїхала вона на виклик – сім’я отруїлася грибами. Родина велика, грибів назбирали багато… Когось вона госпіталізувала, комусь шлунок промивала. Зібралася від’їжджа ти. Раптом підходить до неї мати й запитує: – Лікарю, а з грибами що робити? Може, їх пе реварити? – Не варто, – відповіла Марина. – Їжте так. Я почекаю! *** Недосвідчені грибники заблукали і два дні їли лише гриби, які їм траплялися. Зараз їх знайшли, але свідчення дають різні. Не сходяться навіть епохи. *** Господар: – Вaм грибочків покласти? Гість: – Ні, дякую. Я гриби тільки збирати люблю! – Як забажаєте! Можу й по підлозі розкидaти.

Мариновані грибочки 1 кг гливи, 200 г олії, 2 ст. л. оцту 9%, 4 ч. л. солі, 1 ч. л. цукру, сік половини лимона, 5 зубчиків часнику, лавровий лист, чорний та дух мяний перець, 2 – 3 гвоздики, 2 цибули ни, 500 мл води. Воду та олію на лийте в каструлю, до дайте подрібнений часник, оцет, лимонний сік, сіль, цукор та спеції. Доведіть суміш до кипіння на повільному вогні. Гливу наріжте великими шматочками. Маринад процідіть і відваріть у ньому гриби впродовж 10 хв. Вихолодіть, додайте нарізану півкільцями цибулю, змішайте. Страва готова до вживання. Смачного!

*** Аби дізнатися, їстівний гриб чи ні, в ліс по трібно ходити удвох… *** Розмовляють двоє: – Я вчора в лісі 3 відра грибів назбирав для тещі. – А раптом вони отруйні? – Що значить «раптом»? *** Гриби – вони різні: один тебе нагодує, інший – кіно покаже. E"mail: postv@ukrposhta.com

Поштовий вісник № 9  

Поштовий вісник № 9

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you