Page 1

ЗА ПОЯВА, РАЗВИТИЕ, НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ ПО ОВОЩНИ КУЛТУРИ, ЛОЗА, ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ

ОСНОВНИ ВРЕДИТЕЛИ за периода са: - ябълков и източен плодови червеи, кръгломиниращ молец, болести по време на съхранение на ябълките, мана,оидиум, сиво гниене, шарен гроздов молец и жълт лозов акар по лоза, картофена мана, алтернария и доматен миниращ молец по домати, мана по пипер, памукова нощенка, листни въшки, паяжинобразуващи акари, столбур по зеленчукови култури

ОВОЩНИ КУЛТУРИ Ябълков плодов червей Летежът на пеперуди от второ поколение на неприятеля продължава и през месец септември в различните райони на страната. Късна червивост може да бъде причинена и от гъсеници от последните поколения на източния плодов червей, който вреди в насажденията от ябълки. При високи температури през лятото, каквито наблюдавахме през настоящата година, през септември, може да има летеж на пеперуди от четвърто поколение. Излюпените гъсеници от

това поколение много рядко завършват развитието си на полето. При семковите овощни видове гъсениците на източния плодов червей не повреждат семенната кутийка, а изгризват ход около нея, за разлика от гъсениците на ябълковия плодов червей. За доопазване на плодовата продукция се налага да извършите още 1,2 инсектицидни третирания до прибиране на реколтата. Сроковете трябва да бъдат съобразени с последействието на използваните ПРЗ и началото на беритба. За последните третирания използвайте ПРЗ с по-


Стр.2 кратък карантинен срок, ако ябълките ще се използват за пряка консумация. Третиране да се провежда при достигане на плътност над ИПВ (1,21,5% пресни вгризвания в плодовете). Регистрирани ПРЗ са:

БЮЛЕТИН №15 процентът на гъсениците които зимуват в почвата, растителните остатъци и плодохранилищата. Какво да направим за да намалим зимуващия запас от гъсеници на плодови червеи в нашата градина???

ПРЗ ДОЗА а.в.-алфациперметрин Вазтак нов 100 ЕК 0,0125% а.в.-гама цихалотрин Нексид 015КС 0,03% а.в.-делтаметрин Децис 2,5 ЕК 0,03% Децис 20 ВГ О,003% а.в.-тиаклоприд Калипсо 480 СК 20мл а.в.-есфенвалерат Суми алфа 5 ЕК 0,02% а.в.-.зетациперметрин Фюри 10 ЕК 0,0125% а.в.-ламбда-цихалотрин Ламбада 5 ЕК 0,015% Карате зеон 0,02% а.в.-метоксифенозид Ранер240 СК-двукратно 0,04% третиране през 14 дни а.в.-хлорпиирфосетил + циперметрин Нуреле Д 0,05% а.в.-хлорпирифосетил Дурсбан 4 Е 0,2% Пиринекс 48 ЕК 0,12% а.в.-хлорпирифос метил Релдан 40 ЕК 0,12% а.в.-циперметрин Ефциметрин 10 ЕК 0,04% /Цайпер/10 ЕК Циклон 10 ЕК 0,02% Сипервет 25 ЕК 0,02% Суперсект Мега 0,015% и др. регистрирани ПРЗ

След като завършат развитието си гъсениците на плодовите червей напуска повредените плодове и се спускат с копринена нишка по ствола и скелетните разклонения. Правят пашкул в пукнатините на кората и остават да зимуват. По-малък е

Поставяйте ловни пояси от велпапе по стъблото и дебелите скелетни клони на дърветата. Гъсениците предпочитат да се запашкуляват в поясите. След прибиране на реколтата поясите със събраните гъсеници се свалят. Така събраните гъсеници и пояси могат да се изгорят или да ви послужат за прогнозиране на популационната плътност на вида

за следващата година и проследяване динамиката на развитие на плодовите червеи.


Стр.3 При установяване на 1 и повече гъсеници средно/ един пояс очаква се силно нападение през следващата година; при 05-0,8 гъсеници средно / един пояс - нападението ще е средно; под 0,5 средно / един пояс -слабо. В прогнозата и сигнализацията това е част от т.н. „кафезен метод” за проследяване фенологичното развитие на плодовите червеи. С методите за прогнозиране на икономически важните вредители ще ви запознаем в следващи броеве на Бюлетините. Кръгломиниращ молец Приключва вредната дейност на гъсеници от трето поколение на неприятеля, при което се констатира повишаване на популационната плътност на изолирани места, основно районите на Пазарджик, Пловдив. Неприятелят може да развие частично четвърто поколение, чиито повреди нямат икономическо значение. Остава да зимува като какавида по ствола и скелетните клони на дърветата, по окапалите листа и мумифицираните плодове. За да намалите зимуващия запас събирайте и изгаряйте или заоравайте падналите листа. Крушова листна бълха Продължава вредната дейност на неприятеля. При пропуски в РЗ мероприятия и неправилно използване на ПРЗ се наблюдава повишена популационна плътност, образуване на колонии, отделяне на медена роса и чернилни гъбички. През месец септември-октомври се развива последното поколение на неприятеля.

БЮЛЕТИН №15 След това бълхите преминават в местата на зимуване. Важно условие за намаляване на зимуващия запас е да извършите третиране през месец октомври при преминаване на възрастните индивиди в местата на зимуване. Болести по време на съхранение на семкови овощни видове При съхраняване на плодовете семковите овощни видове могат да бъдат нападнати от меко гниене, сиво гниене, горчиво гниене и др. При нападение от меко гниене по повърхността на плодовете се появяват жълти до бледокафяви петна. При влажни условия върху нападнатите тъкани се развиват сиви до синьозелени спорообразуващи туфи или плътен налеп. При нападение от сиво гниене по плодовете се развиват кафяви петна, които обхващат цялата повърхност. Нападнатата тъкан е твърда и плодът запазва формата си. При влажни условия се развива бял нежен налеп, често с тъмни склероции върху него. При нападение от горчиво гниене се появява кафяво гниене върху


БЮЛЕТИН №15

Стр.4 повърхността на плодовете. Възможно е и вътрешно развитие около семенната кутийка- образува се бял налеп, изпъстрен с розови купчинки, без външна проява на болестта. За преодоляване на болестите по време на съхранение на ябълките е необходимо беритбата на плодовете да се извършва в технологична зрялост. Плодовете трябва да бъдат с дръжки, без рани и напетнявания. Наложителни са периодични прегледи на съхраняваните плодове и своевременно отстраняване на заразените, преди да започне спорообразуването. Превозването и съхранението на набраните плодове трябва да става при ниски температури. ЗЕЛЕНЧУКОВИ КУЛТУРИ Картофена мана по домати Понижаването на среднодневните температури през месец септември, температурните амплитуди, задържането на сутрешни роси, ще създадат опасност от осъществяване на нови заразявания за късните домати. Да продължат предпазните третирания срещу патогена. При констатиране прояви на болестта, в схемата за борба да се включат системни и системно-контактни фунгициди. Регистрирани ПРЗ са: ПРЗ – карантинен срок ДОЗА а.в.-алуминиев фозетил+фенамидон Верита ВГ – 7 дни 150г/дка а.в.-манкоцеб + металаксил-М Ридомил голд МЦ 68 ВГ 250 г/дка 20 дни а.в.-манкоцеб + металаксил Рубин 72 ВП – 20 дни 250г/дка а.в.-азоксистробин Куадрис 25 СК – 3 дни 75мл/дка а.в.-манкоцеб + симоксанил

Корсейт М ДФ – 20 дни 0,25% а.в.-симоксанил+фамоксадон Икуейшън про – 3 дни 0,04% 40г/дка а.в.-диметоморф+манкоцеб Акробат МЦ – 14 дни 0,2% а.в.-диметоморф+меден оксихлорид Акробат Р – 20 дни 0,25% Акробат плюс ВГ 20 дни 200г/дка а.в.-пропамокарб-хидрохлорид Превикур 607 СЛ – 14 0,25%-предп. дни през 10 дни 0,35%-лечеб. през 10 дни а.в-мандипропамид Ревус 250 СК – 3 дни 0,05%50г/дка и други регистрирани ПРЗ

Оранжерийна белокрилка Много висока популационна плътност при полско производство на зеленчукови култури в основните зеленчукопроизводителни райони на страната. Да продължат редовните третирания, като се спазват препоръките при избора на ПРЗ-да се редуват различни активни бази; да се има предвид фазата на развитие на неприятеля. Срещу яйцата и ларвите са ефективни хормоналните инсектициди, срещу ларвите и нимфите действат системни и проникващи инсектициди, срещу възрастните могат да се използват и контактни средства. Регистрирани ПРЗ са: ПРЗ ДОЗА а. в.-алфациперметрин Вазтак нов 100 ЕК 0,03% а. в.-ацетамиприд Моспилан 20 СП 0,02% Газел 0,02% а. в.-диметоат БИ-58 0,1% а. в.-делтаметрин Децис 2,5 ЕК 0,05% а. в.-пиретрум Пирос 0,08%


Стр.5 а. в.-зетациперметрин Фюри 10 ЕК 0,02% а. в.-гама цихалотрин Нексид 015 КС 0,04% а. в.-циперметрин +хлорпирифосетил Нуреле Д 0,1% а. в.-пиридабен Санмайт 20 ВП 0,075% а. в.-тиаметоксам Актара 25 ВГ 0,03% а. в.-пирипроксифен Адмирал 10 ЕК 0,05% и др. регистрирани ПРЗ

Доматен миниращ молец Повишаване на популационната плътност в районите с констатирано нападение, силна степен на нападение и разширяване ареала на разпространение. Следвайте препоръките дадени в специалната рубрика за неприятеля, качена на сайта. За идентифициране на неприятеля при съмнение за нападение от доматен миниращ молец, сигнализирайте Областните дирекции по безопасност на храните!!! Нощенки Основно вредят памукова, зелева нощенка. Наблюдаваме повишаване на популационната плътност на подгризващите нощенки при картофи, домати, пипер. Борбата трябва да се извежда срещу гъсеници от първите

БЮЛЕТИН №15 ларвни възрасти. Възможни са повреди от царевичен пробивач по пипер и сладка царевица. Борбата срещу посочените неприятели е трудна, поради разтегленото развитие на поколенията, скрития начин на живот на гъсениците, малкия брой регистрирани ПРЗ. Регистрирани ПРЗ за:  царевичен пробивач са Дурсбан 4Е-150 мл/дка; Пиринекс 48 ЕК-150 мл/дка; Нуреле Дурсбан-70мл/дка;  памукова нощенка –Афърм 095 СГ-0,15кг/дка;  зелева нощенка- Суперсект мега-25мл/дка; Фюри10ЕК10мл/дка; Авант 15 СК- 20 мл/дка; Децис 2,5 ЕК-5070мл/дка; Дурсбан 4Е100мл/дка, Карате зеон40мл/дка; Ранер 240 СК40мл/дка.

Бюлетин за растиелна защита 15 / 2011 септември  

Болести и неприятели по овощните култури, зеленчукови култури и лоза

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you