Page 1

ТазиЗА събота и неделя ще ЗА ПОЯВА, РАЗВИТИЕ, НАЧИНИ И СРЕДСТВА БОРБА С ВРЕДИТЕЛИТЕ при са последните топли дни за тази година ЗИМНИТЕ ЗЪРНЕНО- ЖИТНИ КУЛТУРИ imf,e

Очаквани вредители: Контрол на вредителите през есента – житен бегач, обикновена полевка

Житен бегач Тази събота и неделя ще са последните топли дни за тази година – според синоптиците в страната. Последни възможносности за проверка на зърнено-житните култури, за да се установи какво е тяхното физиологично и фитосанитарно състояние преди настъпване на студеното време и валежите. Обследвайте площите, за да установите има ли и какви са повредите от ларвите на житния бегач. В отделни райони на страната площите с повреди над ПИВ вече са третирани, а в други преобладават площите с повреди около ПИВ.

Прагът на икономическа вредност във фенофази „поникване” – „братене”, каквато в настоящия момент са фенофазите на развитие на пшеницата и ечемика е:

 Пшеница – 3 бр. ларви/кв. м;  Ечемик – 4 бр. ларви/кв. м;

или

 5-6

повредени растения / 1

кв.м Затова използвайте последните слънчеви и топли дни, и обследвайте всички зърнено-житни посеви на повторки, за да установете каква е степента на нападение на 1 кв.м, третирайте при достигнат и надминат ПИВ.


БЮЛЕТИН № 12

Стр.2

Житният бегач се развива ежегодно в много от житните посеви и нанася значителни поражения, особено при повторки. До миналата година вредителят в страната бе в депресия, но през тази година условията за развитие на бегача са по –благоприятни и очакванията за подем на числеността и масово намножаване се оправдаха. Нападението започва през есента, но вредата може да продължи и през зимата. Оптима лният момент за борба е през есента и е насочен срещу ларвите. Ако се изчака до пролетта, ларвите могат да бъдат унищожени от неблагоприятни метеоропогични условия, но повредата и отражението върху добива ще са твърде големи. Химичната борба срещу ларвите е най-ефикасна, ако се проведе през есента, когато ларвите са втора – трета възраст и са по-чувствителни на продуктите за растителна защита, с наземна техника и по-голямо количество работен разтвор до 70÷90 л работен разтвор/дка.

Регистрираните продукти за растителна защита са: Активно вещество Алфациперметрин Ацетамиприд Тиаклоприд Хлорпирифос-етил

Циперметрин + хлорпирифос-етил

Циперметрин + хлорпирифос-етил

Продукт за РЗ

Вазтак нов 100ЕК Моспилан 20СП Биская 240 ОД Дурсбан 4ЕК Пиринекс 48ЕК Нуреле Д / Хлорсирин 550 ЕК / Санмба Агрия 1050 плюс / Терагард плюс

Доза/дка 30 мл/дка ( за ларви) 12,5 г/дка 20 мл / дка 150 мл/дка ( за ларви) 150 мл/дка 70 мл/дка

70 мл/дка

и др.регистрирани ПРЗ.

Обикновена полевка В топло време с температури над обичайните за сезона, каквито са до момента полевката се размножава активно. До настоящия момент наблюдавахме навлизане в пшеничните и ечемичени посеви и изпасване на младите растения. Използвайте за борба с гризачите следните родетициди:


Стр.3

при установена плътност над прага на икономическа вредност ПИВ- 2 кол. / дка Приложете регистрираните готови примамки: РОДЕКИЛ ПП – дозата е 7 г/ обитаем ход и ФОСТОКСИН пелети в доза 2÷5 пелети / обитаем ход и АРВАЛИН ЛР – в доза 60-150 г/дка или 2-3 зърна в обитаем ход. Крайният срок на употреба на Арвалин ЛР е 30.11.2013 г. Важно: С примамките от I категория за употреба могат да работят само лица, навършили 18 години, преминали специален инструктаж и под ръководството на агроном специалист по растителна защита! Отровните примамки задължително трябва да се поставят в ходовете на неприятеля! Вземат се всички мерки за опазване на околната среда от замърсяване, полезния дивеч и птиците от отравяне! Родентицидите от І-ва категория за употреба не се продават в селскостопанските аптеки.

БЮЛЕТИН № 12

Бюлетин растителна защита 12 ноември 2013  

Контрол на вредителите през есента – житен бегач, обикновена полевка

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you