Page 1


. .. Í è ùî , êî å ò î í å å ç àï è ñ àí î , í å ñ å å ñ ëó ÷ è ëî . È ñ òî ð è ÿò à ïà ç è ñ à ì î î í îâ à , êîåòî ïîíÿêîãà íàïúëíî ñëó÷àéíî, ä ð óã ï úò ñ úâ ñ å ì ñ ú çí à ò åë í î å á è ë î ñ ú õð à í åí î çà ï îò î ì öè ò å .. . È íè å , ñ ú ç íà â à é êè ñ âî ÿ äú ë ã ê ú ì â ú ðâ ÿ ù èò å ñ ëå ä íà ñ , çàïèñâàìå òåçè ðåäîâå è ã è îñ ò à âÿ ì å í à ãð à ì îò í è òå ç à ä à óç í à ÿò î òê ú ä å ì è í àâ à ïú ò å êà ò à â ïë à í èí à ò à î ò ç í à íè å . È í å ê à ò à çè

”ì à ð êè ð î âê à ” ä à ïî ï à äí å

â äî á ð èò å ðú ö å è â ÷ è ñò è ò å ó ì îâ å , ê î èò î ùå ï ðî ä ú ëæ à ò äà ï ðî ï ð àâ ÿ ò ï ú òÿ í à è ä â àù î ò î .. . ”

Автор и съставител на сборника - Живко Русев, учител по български език и литература


15.09.2009

Н О ВАТА У Ч Е Б Н А Г О Д И Н А

ДОБРЕ ДОШЛИ, К А РА В Е Л О В Ц И ! Приветстие на директора на СОУ “Любен Каравелов” Валентин Христов УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И ГОСТИ!

В

календара на българското образование 15 септември винаги е бил най-вълнуващият ден. Навсякъде училищните дворове се изпълват с радостни и щастливи детски усмихнати лица. Това е така и тук, в Средно общообразователно училище «Любен Каравелов». 15 септември не е само първият ден от новата 2009/2010 учебна година. Днес е вашият ден, «каравеловци»! Вече 52 години в СОУ «Любен Каравелов» 15 септември е найнаситен с емоции за първокласниците. С радостно очакване и притеснения и сега най-малките «каравеловци» ще прекрачат светлия праг на своето училище и за първи път ще чуят първия школски звънец. Не по-малки са вълненията и на техните родители за новото начало на отговорностите, които поставя пред малчуганите училището. По стара традиция посрещаме с «Добре дошли в СОУ «Любен Каравелов» най-напред първокласниците. И заявяваме на техните родители, че от днес преподавателският екип и училищното ръководство активно ще съдейства за тяхното осъзнаване и израстване. През годините неизменна задача за всички нас е била да предлагаме такъв тип обучение, който подпомага децата за придобиване на увереност в собствените сили, за устойчивост на вниманието, за наблюдателност и любознателност и постигане на по- голяма самостоятелност. Като приоритетна задача на в сички в СОУ «Любен Каравелов» е да подготвя за живота личности, които умеят да общуват, да търсят и откриват сами нужните и полезни знания. Казвам това, посрещайки деветокласниците. Повечето от тях са наши възпитаници и това, че са останали тук е сред най-добрите показатели за ефективността на предлаганото обучение. Добре дошли, деветокласници! Вие започвате един нов етап от живота си. От днес, в продължение на четири години ви предстои да усвоявате познания, чрез които да се справяте с бъдещите проблеми в учебната, професионалната и житейската си реализация. Предстои ви да усвоите тънкостите на работата в екип, а с наученото тук, да изградите и способностите си за вземане на самостоятелни решения в живота си. Спорна и ползотворна учебна година пожелавам от името на целия колектив на нашето училище и на всички останали «каравеловци». Новата учебна 2009/2010 година, за всички вас ще бъде не само интересно предизвикателство. Тя ще се превърне и в поредната крачка за вашето съзряване и опознаване на света. Уверен съм, че с общи усилия ще успеем да формираме у вас всичко необходимо за превръщането ви в стойностни граждани на Димитровград, Република България и Европа. Известно е, че и най-дългият път започва от първата крачка. Избирайки да учите в СОУ „Любен Каравелов” вие вече сте поели по пътя на себеутвърждаването си и то в голяма степен зависи от вашите амбиции и воля. Нашата задача като педагози е да ви помогнем да го постигнете. Сигурен съм във вашите успехи, защото през цялото съществуване на СОУ „Любен Каравелов” като образователна институция със свой уникален облик сме доказвали, че заедно можем повече.

Откривам новата учебна 2009/2010 година с увереността, че тя ще продължи благотворно пътя към личностното ви усъвършенстване. Добре дошли на всички „каравеловци” и честит първи учебен ден!

3


КАРАВЕЛОВЦИ С КНИЖКИ

„Аз и Интернет”

Новата учебна година стартира с активно участие в национална кампания за безопасен Интернет

Б ившите четвъртокласници от СОУ „Любен Каравелов” се наредиха сред 3000те свои ученици от цялата страна на възраст от 7 до 10 години, които получиха книжката „Аз и Интернет”. Тя е разработена от Майкрософт и детския портал Azdeteto.com като част от кампанията „Децата безопасно в Интернет”. Детското пособие по забавен и интересен начин учи децата на безопасно поведение в Мрежата. „Каравеловците”, които получиха книжката, са от класа на Йорданка Първанова и през миналата учебна година участваха в съвместен проект „Пътуване из България”. Проектът беше отличен с една първа и една втора награди на Европейския форум на учителите – новатори във Виена, като втората награда беше присъдена на възпитаниците на Йорданка Първанова. Пред медиите димитровградски педагози неведнъж са коментирали, че темата за безопасността на децата в Интернет е от особена важност. Авторският колектив на помагалото поставя акцент на формирането на култура на поведение на малките ученици в Интернет и запознаването им с правила, които да гарантират тяхната безопасност и сигурност в Мрежата.

4


С ПОЧИТ КЪМ ПАТРОНА Представителна група на училището взе участие в националния форум в Копривщица, посветен на Любен Каравелов

По повод обявената за година на Любен Каравелов, във връзка със 175-та годишнина от рождението на великия възрожденец, представителна група на СОУ „Любен Каравелов”-Димитровград участва в национален форум в Копривщица. Осмокласничката Веселина Славчева, помощник-директорът Петя Хаджийска и учителката по БЕЛ Лора Живкова участваха в националното юбилейно честване. В родния град на великия възрожденец е била проведена тематична дискусия „Моят патрон, моето училище” с ученици и учители от цялата страна. В дискусията, водена от професора по история Иван Стоянов, са били обсъждани интересни теми и проблеми, свързани с модерното образвание и почитта към утвърдените традиции. В рамките на честването на Любен Каравелов, под егидата на акад. Константин Косев, се е състояла и научна конференция на тема „Родословни корени, революционно-освободителни заслуги и творческо дело”. Пред двудневния престой в Копривщица - (7-9 ноември) - са били направени и интересни запознанства, чрез които в бъдеще ще може да се подпомага училището за още по-доброто му утвърждаване като модерна образователна институция. Димитровградските каравеловци са имали удоволствието да присъстват на тържествен концерт в читалището, да се запознаят с родственици на Любен Каравелов и да подготвят гостуване на подвижна музейна експозиция с най-новите факти от живота и делото на възрожденския колос и духовен баща на българското Освобождение.

5


Към новите предизвикателства Лора Живкова Милена Иванова рез новата учебна година за първи път училище”Любен Каравелов” разкрива подготвителен клас за деца, навършили 5 години и продължава приема след 7 клас с профил „Технологичен”- информационни технологии с английски език и прием след 8 клас - със същия профил. Водещи приоритети, както в начален курс, така и за гимназиална степен са специализираното компютърно обучение, ранното чуждоезиково обучение и солидна подготовка по всички предмети. Училището обучава и възпитава своите ученици, съчетавайки добрите традиции с модерните практики. Основополагащи принципи на работа в подготвителения клас ще бъдат: · Осъществяване на плавен психологически преход от възрастта на игрите към първи клас –обучение чрез игра. · Активен подход към социализацията на децата, изграден върху основата на любов и уважение. · Откриване и стимулиране на образователния потенциал на всяко дете чрез използването на личния опит – „каквото детето може да прави, а не – каквото не може”. Ние предлагаме: · Безплатни учебни помагала · Безплатна закуска · Обучението е до обяд в специална класна стая с опитни педагози · Ранно запознаване със света на най-новите технологии Освен новия подготвителен клас в училище за бъдещите първокласници е разработена и програма за целодневно обучение. Организацията ще следва отново принципа обучение чрез игри.Сутрин тя ще включва занаятия по задължителните учебни предмети от програмата за първи клас. Следобяд, освен самоподготовката под ръководството на специалист, учебното време ще се разпредели и за развитие на интелектуалните и творчески способности на децата . За тази цел са предвидени занимания по интереси – приложни дейности , театрални постановки , музикални занимания. За укрепване физическото развитие на децата ежедневно в програмата се предвиждат активен спорт и екскурзии. Друг акцент в дейността на училището, съобразен с европейските стандарти, е развитието на информационните технологии със засилено изучаване на чужди езици. За втора поредна година училището предлага прием след 7 клас с профил „Технологичен” – Информационни технологии с английски език за ученици, положили успешно тестове от Националното външно оценяване по български език и литература и математика. Обучението в новата паралелка се провежда от високо квлифицирани преподаватели и включва задълбочена практическа работа със съвременни софтуерни продукти и изграждане на компютърни мрежи. Придобитите знания и умения гарантират реализация в облестта на рекламата, компютърния дизайн анимация, телекомуникациии. Учениците, които са избрали да кандидатстват след 8 клас, имат възможост да продължат обучението си в паралелка с профил”Технологичен”- Информационни технологии и след завършен 8 клас. Приоритети в обучението са освен информационните технологии и задълбочените познания по география и икономика, български език и литература, английски и немски език, математика. Това гарантира успешното полагане на Държавните зрелостни изпити. Амбицията на целия преподавателски екип и ръководството е модерно образование според европейските стандарти, водещо до успешна професионална реализация.

П

6


7


С Е Д Е М У С П Е Ш Н И Г ОД И Н И

“математическа школа” Училището ни обогати колекцията си от отличия и през 2009/2010 Седма година в Средно общообразователно училище „Любен Каравелов” се утвърждава традицията на „математическата школа” в началния етап на обучение. И през учебната 2009/2010 г. голяма част от призовите места на различните състезания и турнири се завоюват от малките математици, възпитаници на училището (Виж на страница 30). Създател на “школата” е Петрула Дончева, начален учител, а възпитаниците на СОУ “Любен Каравелов” са подпомагани активно в заниманията си по математика и от Дора Чавдарова, Ганка Петкова, Таня Стефанова и Милена Иванова. Засиленото изучаване на математика е според учебната програма и започна в извънучебни занимания от 2003 г. През изтеклата учебна година възпитаници на СОУ „Любен Каравелов” участваха във всички състезания и турнири, постигайки високи резултати. Освен че обогатяват осезателно колекцията от отличия на училището, малките математици уверено продължават участията си в различните ученически изяви, организирани от Съюза на математиците в България и в прогимназиалния етап, където основно са подпомагани от преподавателите Станислава Колева и Мариана Георгиева.

8


СОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ” за втори път домакин на математиците Около 360 ученици от 1 до 12 клас от Димитровград и Хасково се включиха на 12 декември във второто издание на Общинско Коледно математическо състезание. За втора поредна година домакин на една от наймащабните изяви, организирани от Съюза на математиците в България (СМБ) – секция Димитровград, беше СОУ „Любен Каравелов”. За перфектната организация и осигуряване на максимално добри условия за протиПетрула Дончева чане на състезанието се грижиха много от преподавателите на училището. Традицията за провеждане на Коледно математическо състезание е утвърдена в СОУ „Любен Каравелов” от доста години на училищно ниво, но за втора година училището домакинства на състезанието на общинско равнище. На тазгодишното състезание най-активни състезатели бяха най-малките димитровградски математици – първокласниците. Около 70 първолаци се включиха в надпреварата, според заявените от училищата участия. От втори, трети и четвърти клас също показаха активност. Според уточненията на Петрула Дончева, която беше и главният координатор, състезателите бяха съответно 50 второкласници и по 40 от трети и четвърти клас. С не помалък хъс се заеха да решават задачите и прогимназиалните ученици. 21 дванадесетокласници пък решаваха задачи по формат на държавните дрелостни изпити и по SAT, като този тест беше на английски език. На всички участници в състезанието бяха раздадени специални сертификати, а от Съюза на математиците в България (секция Димитровград) се бяха погрижили и за всекиго от състезателите да бъде осигурен и коледен подарък.

9


НЕЗАБРАВИМО ПАРТИ “Дебютът” на каравеловци засенчи по атрактивност дори и “ветераните” от другите училища в Димитровград

Ученици и учители организираха великолепно празненство по повод превърна-

лото се вече в традиция отбелязване на Halloween. СОУ „Любен Каравелов” направи своеобразен „дебют” през учебната 2009/2010 г. в отбелязването на празника, познат още като Вси Светии, но за сметка на това тийнейджърите го превърнаха в незабравимо парти. Главни организатори на Halloween бяха учителите Лора Живкова, Таня Ганева, Ивелина Янчева, Доника Крушарска, Ваня Топчиева, Борислав Бончев, педагогическият съветник Севдалина Маринова и пом.-директорът Петя Хаджийска. Във веселието се включиха ученици от 5 до 12 клас, като огромното мназинство от празнуващите си бяха подготвили карнавални маски и облекла. Беше организиран конкурс за най-добре направен тиквен фенер (един от неизменните атрибути при отбелязването на празника). Учениците се включиха и във викторина, както и в конкурс за най-добър костюм и найдобра маска. Дебютът на каравеловци беше толкова атрактивен, че надмина по забавност дори и считащите се за ветерани в отбелязването на Halloween тийнейджъри от другите средни училища в Димитровград. Партито в мултиплекс “Планета” се превърна в незабравимо изживяване и съответно получи добър медиен отзвук от регионални печатни и електронни издания. Остава надеждата за учебната 2010/2011 година да бъде организирано още по-пищно тържество. 10


11


С ВИЗИЯ ЗА ПРИЕМСТВЕНОСТ С успех приключи учебната 2009/2010 г. за т.нар. “подготвителна” паралелка в СОУ “Любен Каравелов”. Идеята на училищното ръководство и на педагогическия колектив за по-пълноценно осъществяване на приемственост в училището наистина се оказа ползотворна. През учебната година за първи път беше сформирана паралелка след 7 клас Профил “Технологичен” - със засилено изучаване на информационни технологии и английски език. Учениците - почти изцяло каравеловци, се справяха добре с новата учебна програма. Характерно за обучението на “подгответата” беше, че образователният процес преминаваше в голяма степен под формата на електронни уроци, по специално разработена учебна програма. Съответно и необходимата литература (речници, полагала и пр.) беше набавена нарвеме от ръководството и това позволи успешен старт на учебната година. За класен ръководител на 8 Б клас отговорността се падна на Магдалена Писарова преподавател по английски език. Придобила опит в предишната си работа като учител в СОУ “Любен Каравелов” с ученици от начален, прогимназиален и гимназиален етап, Магдалена Писарова вещо водеше класа си към усвояване на нови познания и успешни изяви. Визията за приемственост дава нови възможности за училището. Чрез осъществяване на прием след 7 клас, възпитаниците на СОУ “Любен Каравелов” ще могат да продължат обучението си в гимназиален етап, продължавайки подготовката си в профил “Технологичен”, както и да задълбочават познанията си по ИТ, География и икономика, БЕЛ и останалите учебни дисциплини, чрез които ще могат да се реализират на по-късен етап и да успеят в различни висши учебни заведения. С успешния старт на “подгответата” се дава възможност наистина за приемственост, защото учениците от 1 до 12 клас имат възможност да се обучават в едно училище и да усвояват утвърдените възпитателнопедагогически принципи през 53-годишното съществуване на СОУ “Любен Каравелов” като образователна институция с новаторски дух и почит към традициите.

12


ЗАЕДНО СБЪДВАМЕ МЕЧТИТЕ СИ!

13


НОВ ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

О т първите месеци на учебната 2009/2010 година в СОУ „Любен Каравелов” отвори врати за активно спортуване и пълноценно водене на часовете по физическо възпитание и спорт изцяло преоборудвания физкултурен салон. След като в начарото на учебната година по предписание на областни ведомства за контрол и опазване на здравето спортният салон беше затворен, започна мащабен ремонт. Същевременно, докато ремонтът беше в ход, занятията по физическо възпитание и спорт не са били прекратявани нито за ден. Първоначално “новината” за “затварянето” на физкултурния салон беше тиражирана в регионални медии. Интересното в случая беше, че търсещите сензации “топ репортери” на някои вестници бяха допуснали груби фактологични грешки, като дори “преместиха” СОУ “Любен Каравелов” в Хасково, а в информацията имаше сгрешени имена. Единствено вестник “Ориент Експрес” публикува обективна информация за “сензацията”. Както вестникът писа, според запитани по темата жидвеещи в съседство с училището, тийнейджърите най-интензивно си спортуват и в двете смени на обучение. Интересът на ловците на сензации обаче секна след публикуване на информацията за затваряне на салона. И отново само “Ориент Експрес” забеляза, че се извършва мащабен ремонт. В преоборудвания физкултурен след кратко прекъсване се подновиха учебните занятия по физическо възпитание и спорт. Спортното съобъжение на СОУ „Любен Каравелов” беше отремонтирано за близо 30 000 лева, като освен измазването и подмяна на дървената дограма с алуминиева, е положена и съвсем нова подова настилка тип дюшеме. Спортният салон е и с подновено осветление. Освен учителите по физкултура и самите възпитаници на СОУ „Любен Каравелов” се отнасяха много грижливо за подновената си спорта зала, в която всекидневно се провеждат минисъстезания между класовете по волейбол и баскетбол. Новия салон стана и мястото, където се проведе мащабното състезание по гражданска защита, на което СОУ “Любен Каравелов” стана домакин.

14


КОНКУРС ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО С голяма активност се включиха

ученици от начален и прогимназиален етап на СОУ „Любен Каравелов” в общоучилищния конкурс по безопасност на движението. Успешното обечение на подрастващите възпитаници на училището включва и културата им на движение по пътищата и познания за безопасност. На специално изработено за случая табло във фоайето на училището бяха подредени класираните ученици. Със свои рисунки малчуганите и тийнейджърите от СОУ „Любен Каравелов” показаха как трябва да се движат водачите на МПС и пешеходците. Конкурсът беше част от кампанията за безопасност на движението “Пази и мен!”, която се проведе на 27 април 2010 г.- Европейски ден за пътна безопасност.Освен редовните занятия по безопасност на движението в училището, децата се възпитават на култура на движението и в извънучебни форми. В т.нар. английски двор от източната страна на училището се възстановява изработената преди време специална площадка, която е предназначена за нагледни и практически занятия по безопасност на движението.

15


През месец ноември СОУ „Любен Каравелов” стана партньор в мащабния проект под надслов „Игра на сляпо”, насочен срещу трафика на хора. Проектът е разработен от сдружение „Икар”, а негов координатор е актрисата и бивш директор на Младежки дом-Хасково Антоанета. Инициативата е за осъществяване на дейности в продължение на 14 месеца. Проектът е подкрепен от финансов механизъм на европейското икономическо пространство по Фонд за неправителствени организации. В СОУ „Любен Каравелов” основно съдействие за реализация на идеите по проекта беше оказвано от педагогическия съветник Севдалина Маринова. Основната цел на „Игра на сляпо е да да изработи устойчив модел за превенция срещу трафика на хора за 1000 млади хора. Освен в СОУ „Любен Каравелов” в Димитровград група по проекта беше създадена и в СУПЦ. Останалите 4 учебни заведения са от различни селища на Централна Южна България. Заниманията, които се водиха с учениците, имаха за цел изграждане на трайни нагласи и социални умения за предпазване. Това, според Антоанета Станчева, ще се постигне с разработването на уникалната социална игра за тийнейджъри, наречена „Игра на сляпо”, в която децата емоционално ще се запознаят с явлението „трафик на хора” във всичките му възможни проявления, близки до съвременния живот. За постигане на тази цел екипът на проекта използва международно призната интерактивна форма за насърчаване на гражданската активност и промяна на гледната точка на отделната личност, каквато е т.нар. „социален театър”. Заедно с Антоанета Станчева и Севдалина Маринова с учениците работи и фотографът Славян Костов, който обучаваше младежите и ги подпомагаше за създаване на богат архив от фотоматериали. Крайната цел на фотографските занимания беше през месец март 2010 г. изготвените от учениците работи да се представят под формата на хепънинг в центъра на Димитровград.

16


17


СЕМИНАР против насилието По повод Международния ден за човешки права, който се отбелязва от 1948 г. на 10 декември, в СОУ „Любен Каравелов” беше проведен семинар по проблемите на насилието и дискриминацията в училище. Гости на училището бяха Теодора Танева и Рада Еленкова от Български център за джендър(БЦДИ) изследвания – София. СОУ „Любен Каравелов” и Езикова гимназия –Хасково бяха двете училища в Хасковска област, където се проведоха такива семинари. Пред ученици от 8 А и 9 Б клас, с активното съдействие на помощник-директора Митко Дерменджиев, педагогическия съветник Севдалина Маринова и преподавателя по БЕЛ Живко Русев, гостуващите специалисти от БЦДИ изнесоха интересни факти, запознаха тийнейджърите с актуални проблеми и разясниха смисъла на доста понятия. В хода на семинара бяха организирани и различни ролеви игри, чрез които самите ученици като участници трябваше да реагират на определени поставени цели и после да споделят в дискусия помежду си как са успели да се справят. За участниците в семинара самото му провеждане беше интересно, стана ясно от думите на самите ученици, изразили мнение пред гостуте и учителите. Според някои от запитаните по темата осмокласници надсловът на семинара „Да кажем НЕ на насилието и дискриминацията – твоят глас има значение” не е само съцетание от добре подбрани думи. В хода на дискусията между ученици и гости тийнейджърите показаха доста активност, различавайки и коментирайки различните видове насилие и дискриминационни прояви. Координаторите наТеодора Танева и Рада Еленкова изразиха и благодарността си към ръководството на СОУ „Любен Каравелов” за оказаното съдействие. От разговора със специалистите от БЦДИ стана ясно, че обучителни семинари се водят само при заявено от съответното училище желание за повишаване на равнището на добри взаимоотношения. За водещите на семинара стана пък интересно, че СОУ „Любен Каравелов” има установени традиции в това отношение. Любопитно беше на гостите, че още през 2005 г. по инициатива на дванадесетокласници от СОУ “Любен Каравелов” беше организирана специална подписка срещу тийнейджърската агресия, която събра близо 1000 подписа на ученици, родители, педагози, служители и общественици в община Димитровград и беше официално връчена на тогавашния кмет инж. Димитър Хаджииванов.

18


Äà êàæåì ÍÅ íà íàñèëèåòî è äèñêðèìèíàöèÿòà– òâîÿò ãëàñ èìà çíà÷åíèå

19


20


21


„Коледна приказка в гората” С ъс

сце ничн а и нтер пре т аци я на „Колед на приказка в гората” от Галина Златина се представиха на 23 декември малките артисти от 4 Б клас в СОУ „Любен Каравелов”. Под ръководството на учителкат а си Стела Иванова малките артисти „каравеловци” вече и м а т н а т р уп а н „ с ц е н и ч е н ” о п и т, з а щ о т о т о в а е п о р едн ат а дет ска драм ати з ац и я, в коя то участ ват. М и н а л а т а г о д и н а уч е н и ц и т е и з н е с о ха н я ко л ко благо тво рителни представления на „Бяла приказка”. На п реми ерат а на “Кол една п риказ ка в горат а” класната стая на 4 Б клас се оказа тясна за родителите и учителите, които бяха дошли, за да изживеят заедно с малките каравеловци няколко приказни мига.

22


„Празничен вестник” озаглавиха изданието си четвъртокласници от СОУ „Любен Каравелов”. Вестничето е тематично посветено на 14 февруари – Празника на влюбените, разпространява се в училището и е инициатива на учениците от ІV „В”клас с класен ръководител Петрула Дончева.

23


24


25


ÏÎÊÀÆÈ ÌÈ, ËÞÁÎÂ! Методическо обединение «Родно и чуждоезиково обучение» предложи на възпитаниците на СОУ «Любен Каравелов» да участват със свои творби за обогатяване на раздел «Ученическо творчество» на сайта на училището. Стихотворението на деветокласничката Мариела Чанкова, единодушно определено от журито като най-добро.

Мариела Чанкова 9 „А” клас

Покажи ми, любов! Покажи ми, любов, че без тебе не мога, подари ми прекрасни мечти! Дай ми слънце и нежност да повярвам, че мога като птица да литна в зори! Нека с теб се усмихвам и докосвам звездите, нека с тебе от трепет горя! Искам слънцето парещо с ръце да достигна и да бъда най-силна в света. Ти си всичко, което в живота е нужно, ти си шепот на морска вълна. Покажи ми, любов, че без тебе не мога да живея с волна душа! Слушам нежната песен на щастливите птици и се радвам, че ти си навред. Дай ми всичко, което на човека е нужно да живее с крилато сърце! Аз те виждам навсякъде, накъдето погледна и те искам, жадувам, към тебе вървя. Покажи ми, любов, че за тебе си струва да пребродя до края тази земя!

26


Ч Е С Т ВА Н Е Н А 3 М А Р Т IT-състезание между осмокласниците беше организирано по повод отбелязването на 3 март. Разделени по отбори, учениците от 8 “А” и 8 “Б” клас защитаваха пред жури своите презентации за Руско-турската освободителна война. За рождената дата на българската свобода възпитаницитена СОУ “Любен Каравелов” бяха изготвили интригуващи презентации и доклади, демонстрирайки знанията си по история и информационни технологии.

СОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”

27


ДЕВЕТОКЛАСНИК КАРАВЕЛОВЕЦКАНДИДАТ- НАЦИОНАЛ Красимир Тодоров от 9 „Б” клас в СОУ „Любен Каравелов” , профил “Информационни технологии”, беше единственият димитровградски ученик, класиран за националната олимпиада по информационни технологии. Областният кръг на ІТолимпиадата се проведе в Хаскова, а Красимир е спечели доста голяма преднина пред конкурентите си от ЕГ „Д-р Иван Богоров”, ПМГ „Иван Вазов” и още дватесетина средни училища в Хасковска област, излъчили участници, класирани на общинско ниво. Красимир е възпитаник на СОУ “Любен Каравелов” от 1 клас и проявява интерес към информационните технологии още от началния курс на обучение.Той участва активно в организираните състезания и конкурси на училищно и общинско ниво, както и в обогатяване на базата данни за училищния сайт. На областния кръг на IT-олимпиадата Красимир Тодоров се класира на 6 място сред няколко десетки участници от над 15 училища в Хасковска област. Надеждите на деветокласника са, че на следващите олимпиади ще постигне по-сериозни успехи. От 9 клас с пряката подготовка на Красимир се занимава преподавателката по информационни технологии Мария Тонева.

МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ “ М Л А Д К А РА В Е Л О В Е Ц ” Традиционно, във връзка с патронния празник на училището, се проведе математическо състезание “Млад Каравеловец” - организатори Ганка Петкова, Таня Стефанова, Петрула Дончева.

28


Ч Е Т В Ъ Р Т О К Л АС Н И Ч К А Н А Н А Ц И О Н А Л Н О I T- С Ъ С Т Е З А Н И Е „Училище – мечта!” е темата, с която трябваше да се справи Виолета Танева

Четвъртокласничката Виолета Танева от класа на Йорданка Първанова СОУ”Любен Каравелов” продължава участието си на националния кръг на състезанието ИТ – Знайко. Областният кръг на състезанието се проведе на 6 март. Задачите бяха оценявани от независимо жури от цялата страна. Според преценката им Виолета Танева се нареди в първата десетка, което й осигури безапелационно участие в последния етап. Националният кръг на състезанието IT Знайко се проведе от 23 до 25 април в комплекс „Момина Крепост” в местността Ксилифор, близо до Велико Търново. Освен състезателния тур бяха организирани много екипни задачи, игри, изненади и забавления за участниците. Темата, избрана за мото на националния кръг, беше “Училище – мечта!”. Наградният фонд на състезанието е осигурен от Майкрософт – България, Сдружение “Образование и технологии”, „Изкуства” ЕООД и др.

29


НАЦИОНАЛЕН ПЪРВЕНЕЦ Четвъртокласникът Милен Георгиев спечели първо място на националния кръг на международното математическото състезание „Европейско кенгуру”. Безспорният успех на малкия математик е повод за радост не само за преподавателката му по математика Петрула Дончева и за класната ръководителка Стела Иванова. Успехът на Милен Георгиев за пореден път доказва, че СОУ „Любен Каравелов” е училище, в което се възпитават таланти. Милен Георгиев е единственият ученик в Хасковска област, който спечели първото място в това много престижно математическо състезание. Победата си Милен извоюва в конкуренцията на двеста деца от цяла България. За възрастовата си група – 3-4 клас съперниците на талантливия малък математик са били осемдесет. Това беше съобщено пред медиите от Петрула Дончева. В телевизионно интервю пък Стела Иванова сподели, че Милен още от първи клас се е отличавал с амбиции и наистина притежава математически талант. Освен че е математик, Милен е и добър спортист. Многобройни са отличията по тенис на маса и по математика, които украсяват класната стая на четвъртокласника и обогатяват колекцията от ученически завоевания на СОУ „Любен Каравелов”.

30


КУЛИНАРНИ МАГЬОСНИЦИ Осмомартенски кулинарен конкурс под надслов “Магьосници в кухнята” организираха учителите в СОУ “Любен Каравелов” по повод Международния ден на жената. В модерно оборудваната кухненска зала в специализираната сграда, където учениците се обучават по труд и творчество преподаватели и служители в училището се надпреварваха по изкусност в кулинарията. Майсторството си те показваха разделени на отбори. Така по нетрадиционен но интересен и наистина весел начин колективът на СОУ “Любен Каравелов” отбеляза 8-ми март. Преди състезанието учителите и служителите пък подредиха празнична изложба от домашно приготвени макомства, с които показаха артистизма си и въображението си, а също така и готварските си умения.

В кулинарното шоу участваха Соня Денева - библиотекар, Сия Тончева - касиер-домакин, Атанаска Ппостолова, учител по математика и информатика, Пенка Тилева - учител по география и история, Янка Драголова, учител по музика, Светла Минчева и Таня Стефанова начални учители и Борислав Петров, преподавател по икономически дисциплини..

31


32


ПРОЕКТ “ПОСЛАНИЦИ НА ДОБРОТО” През учебната година в СОУ „Любен Каравелов” стартира проектът „Посланици на доброто”. В реализирането му участват учениците от 3-те класове, с класни ръководители Таня Стефанова и Милена Иванова. Проектът е разработен от двете учителки и има за цел възпитаване на умения и нагласи у децата да преоткриват доброто – в художествената литература, пресъздавайки го чрез средствата на изобразителното изкуство и словото. Третокласниците ще съставят послания под общото наименование „Десетте златни правила за Доброто”. Проектът цели и самите малчугани да бъдат импулсирани да станат носители и популяризатори на понятието „добро”. Убедени сме, че добродетелите се възнаграждават, защото състрадателният, който помага на ближния си, е сигурен: „човещината, скрита в сърцето, спи, докато не я пробуди някой”.

ÀÇ ÑÚÌ ÄÎÁÚÐ , ÒÈ ÑÈ ÄÎÁÚÐ , ÍÈÅ ÑÌÅ ÄÎÁÐÈ ... ÍÈÅ ÑÌÅ ÏÎÑËÀÍÈÖÈ ÍÀ ÄÎÁÐÎÒÀÒÀ È ÎÁÈ×ÒÀ ! ! !

”×îâåùèíàòà, ñêðèòà â ñúðöåòî , ñïè, äîêàòî íå ÿ ïðîáóäè íÿêîé”.

33


СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ Първи успехи за новата вокална група на Ваня Билева

С първия си успех отбеляза създаването си новата вокална група на СОУ “Любен Каравелов” - “Слънчеви лъчи”, с ръководител учителката по музика Ваня Билева На Общинския конкурс за детско и юношеско творчество “Шанс” вокалната група завоюва престижното 2 място. Успешният дебют беше повод за заслужена радост на малките момичета, която те споделиха с връстниците и съучениците си на патронния празник на училището. Заедно със “Слънчеви лъчи” на училищното тържество запя и официалният гост - кметът на община Димитровград Стефан Димитров. Изпълнението им, донесло второто място - “Дайте шанс на песента!”, беше посрещнато с неподправена радост и от всички ученици и учители в СОУ “Любен Каравелов”.

34


БЛАГОТВОРИТЕЛНОСТ

В навечерието на най-големия християнски празник Великден каравеловци бяха и тази година сред най-активните в организирания от община Димитровград благотворителен празничен базар.Само за два часа бяха събрани 91 лв. и 11 ст. от продадените великденски сувенири, изработени от учениците.

„КАРАВЕЛОВЧЕ” ЗА ВТОРА ПОРЕДНА ГОДИНА За втори пореден път беше проведено състезанието „Каравеловче”. То бе насочено към разбирането за ползата от компютъра. Организатори станаха Милена Иванова и Йорданка Първанова. Идеята на двете учителки е децата да разберат, че компютърът не е само средство за забавление, а и пълноценен помощник в образованието. Състезанието се провежда и тази година с подкрепата на Microsoft Corporation – България и беше част от инициативите, посветени на патронния празник на СОУ „Любен Каравелов”.

35


ТИЙНЕЙДЖЪРИ СПАСЯВАХА ПОСТРАДАЛИ Общински етап на традиционното вече ученическо състезание „Защита от бедствия и аварии” се проведе на 23 април. Домакин на състезанието тази година беше СОУ „Любен Каравелов”. В изцяло подновения физкултурен салон на училището, при перфектна организация 8 отбора от ученици в димитровградските училища се състезаваха в оказване на първа помощ на пострадали при различни видове злополуки. В състезанието участваха ученици от ПМГ „Иван Вазов”, ОУ „Кирил и Методий”, ОУ „Пенчо Славейков”, СОУ „Васил Левски”, СОУ „Любен Каравелов” и ОУ „Алеко Константинов”. Състезанието протече в пет етапа, като първоначално участниците попълваха тест, а после мериха сили в разделения на 4 центъра физкултурен салон. Във всеки един от центровете, под наблюдението на медицински специалисти, учениците показваха наученото в тематичните часове на класа по защита от бедствия и аварии. Победители в състезанието станаха учениците от отбора на СОУ “Любен Каравелов”. За всички участници, бяха подготвени награди и грамоти, които раздаде помощникдиректорът по административните дейности в СОУ „Любен Каравелов” Соня Ценова.

36


37


НИЕ СМЕ СВЕТЛИНАТА НА БЪЛГАРИЯ Общински конкурс „Ние сме светлината на България” обяви послучай патронния си празник СОУ „Любен Каравелов”. Конкурсът беше организиран от учителя по български език и литература Живко Русев за ученици от всички възрастови групи в няколко раздела: рисунка, съцинение или есе, фотоколажи и презентация по посочената тема. Идеята беше да се засили взаимодействието между училищата в Димитровград и да се провокират творческото въображение и позицията на подрастващите и средношколците по съвремени въпроси и проблеми. Темата на конкурса беше почерпана от вечно актуалното обръщение на гениалния възрожденец Любен Каравелов към младите хора на България:

„Вие сте светлината, която трябва да освети образа на България и на българите. На вас лежи най-тежката обязаност - да определите пътя, по който трябва да върви българският народ, за да дойде до своето съвършенство и благополучие. Истина е , че вашата обязаност е тежка, но затова пък и славата ви ще бъде голяма. Вие сте живот за България! Вие сте началото, а от това начало зависи българското щастие и добро.” След приключване на едномесечния срок за събиране и оценяване на конкурсните творби, конкурсът приключи с официалното награждаване на победителите в различните раздели в зала „Гросето”. Наградите бяха връчени от директора на СОУ „Любен Каравелов” Валентин Христов. Освен участниците в конкурса той награди и състезателите по футбол и волейбол, участвали в турнир, също част от инициативите по повод отбелязването на 52-та годишнина на СОУ „Любен Каравелов”. На тържеството, протекло с литературно четене и мултимедийно представяне на рисунките и фотоколажите, участниците, избрали раздел презентации имаха възможност да покажат пред съученици, учители и гости и уменията си, придобити в обучението по информационни технологии.

38


Красимир Тодоров, 9 Б клас - І място

Тихомир Бонев, 11 Б клас - ІІ място

Каролина Йорданова, 9 Б клас - ІІІ място

39


Яна Миткова, 4 В клас - І място

Антония Димитрова, 4 В клас - ІІ място

Борислава Кирова, 4 В клас ІІІ място

Анелия Ангелова, 9 Б клас поощрителна награда

40

godishnik  

prezentation