Page 1


Razstavo sta financirala / Financed by:

Razstavo so podprli / Supported by:

Sponzor razstave / Exhibition Sponsor:

Sponzorji v naravi / In-kind Sponsors:

Medijski pokrovitelj / Media sponsor:


4


Uvod

Introduction

Letos se prvikrat na tej največji arhitekturni prireditvi na svetu predstavlja mesto Maribor, in to s projektom 100YC, h kateremu se je priključilo več 1000 ljudi, študentov, vodij studijev, arhitektov, svetovalcev, mentorjev in ključnih deležnikov. Vsi so snovali vizije mesta prihodnosti, ki jih bodo kot svoje zamisli Maribora čez 100 let prikazali na letošnjem beneškem bienalu ter jih tudi predstavljali in o njih razpravljali na številnih predavanjih, srečanjih, okroglih mizah, simpozijih in konferencah. Njihovo sodelovanje botruje neverjetnemu uspehu, ki dosega astronomskih 2.5 milijona zadetkov, več kot 2.1 milijona podatkovnih izmenjav dnevno in 60 odstotno aktivno sodelovanje med vsemi udeleženci. Pri projektu sodeluje 23 institucij iz 11 držav, ki so izdelale več kot 100 projektov.

The City of Maribor and the 100YC [100 Year City] project is representing Slovenia at the biggest architectural event in the world. 100YC has engaged over 1000 people (students, studio leaders, architects, advisors, mentors, key stakeholders) have engaged with the 100YC project. This has produced an incredible engagement, scalability and collaboration resulting in an astronomical 2.5Million hits, over 2.1Million file exchanges and over 60% user engagement per day between all participants. All were envisaging their vision of a city of future, which will be as their ideas of Maribor in 100 years, shown at this year’s Venice Biennale and also presented and discussed about on numerous lectures, meetings, panels, symposiums and conferences.

Poleg 400 študentov se je projektu 100YC pridružilo tudi 37 vrhunskih strokovnjakov z vsega sveta: Alessio Erioli – Univerza Bologna, Matias del Campo in Sandra Manninger, Liss C. Werner – Inštitut za arhitekturo Dessau, Veronika Valk – Akademija za umetnost Estonije, Marisol Vidal – Univerza za tehnologijo Gradec, Ulrika Karlsson – Kraljevi inštitut za tehnologijo KTH, Peter Gabrijelčič – Fakulteta za arhiteturo Univerze v Ljubljani, Julia Koerner – Univerza Lund, Nigel Bertram, Tim Schork – Univerza Monash, Karl Chu – Inštitut Pratt, Wendy Fok – Univerza Princeton, Jose Alfano, Tom Kovac, Karl Fender, Charles Anderson, Jane Burry, Paul Minifie, Leon van Schaik, Vivian Mitsogianni, Francois Roche, Roland Snooks, Aleksandar Subic, Nicholas Williams – Univerza RMIT, Hernan Diaz Alonso, Elena Manferdini, Florencia Pita, Marcelo Spina, Tom Wiscombe, Peter Zellner – SCI Arc, Martine De Maesneer – Sint Lucas, CJ Lim – Šola za arhitecturo Bartlett, Hadrian Predock – UCLA, Marjan Colletti , Bart Lootsma, Patrik Schumacher, Peter Trummer – Univerza v Innsbrucku, Rene Van Meeuwen – Univerza Zahodne Avstralije, Chris Bosse, Dale Jones Evans – Univerza za tehnologijo Sydney, Reiner Zettl – IoA Die Angewandte – Inštitut za arhitekturo Visoke šole za uporabno umetnost, Dunaj.

The 100YC project has produced over 100 projects by 23 participating institutions with 37 studio leaders and 400 students from 11 participating countries: Alessio Erioli – Bologna University; Matias del Campo and Sandra Manninger, Liss C. Werner – Dessau Institute of Architecture; Veronika Valk – Estonian Academy of Arts; Marisol Vidal – Graz University of Technology; Ulrika Karlsson – KTH Royal Institute of Technology; Peter Gabrijelcic – Faculty of Architecture at the University of Ljubljana; Julia Koerner – Lund University, Nigel Bertram, Tim Schork – Monash University; Karl Chu – Pratt Institute; Wendy Fok – Princeton University; Jose Alfano, Tom Kovac, Karl Fender Charles Anderson, Jane Burry, Paul Minifie, Leon van Scahik, Vivian Mitsogianni, Francois Roche, Roland Snooks, Aleksandar Subic, Nicholas Williams – RMIT University; Hernan Diaz Alonso, Elena Manferdini, Florencia Pita, Marcelo Spina, Tom Wiscombe, Peter Zellner – SCI Arc; Martine De Maesneer – Sint Lucas; CJ Lim – The Bartlett School of Architecture; Hadrian Predock – UCLA; Marjan Colletti, Bart Lootsma, Patrik Schumacher, Peter Trummer – University of Innsbruck; Rene Van Meeuwen – University of Western Australia; Chris Bosse, Dale Jones Evans – University Technology Sydney; Reiner Zettl – IoA Die Angewandte.


1OOYC Kakšna je naša vizija mest čez sto let? Ali je mogoče predvidevati o funkcijah, zahtevah in ukrepih mest stoletje vnaprej in oblikovati prihodnost z ujemanjem urbane infrastrukture? Arhitektura je podprla uspešno pot za potrebe in zapleteno socialno obnašanje državljanov v preteklosti. Medtem ko je lahko arhitektura tudi sledilna naprava za urbani razvoj v 100 letih, lahko urbanizem obravnavamo kot poskus teka za racionalizacijo dejanskega razvoja. Urbanizem daje smer, pravila, logiko in sodbo v strukture, ki so se pojavile, in zagotovi racionalnost, razumevanje ter vrednotenje njihove zgodovinske dinamike. Proces racionalizacije skozi objektiv urbanizma, ki ga doživijo vsa mesta, je bil doslej prevladujoč z razpravami o zunanjih vplivih – vključno z zgodovinskimi dejavniki, vojno okupacijo in scenariji uničevanja, s spremembami o upravljanju in kulturnih odločbah, itd – in internih sistemskih izvedb, ki vključujejo tehnološki razvoj v prometu, zaloge energije in oskrbo z vodo, komunikacijsko infrastrukturo, itd. Kaj smo zanemarili, ko gledamo skozi konvencionalen objektiv urbanizma, ki predstavlja podroben premislek o samih življenjskih razmerah v mestu. A ravno zato, ker dejansko bivanje v mestu pomeni živeti v senci ortodoksnih mestnih načrtovalcev, so se mesta znašla na robu propada – skoraj so se zadušila v agoniji pod bremenom lastne arhitekture in se znašla pod plastmi teorij urbanizma in vgrajene ideologije. Leto 2007 predstavlja prelomnico v človeški zgodovini, ko se je število mestnih ljudi, (3,3 milijarde) povzpelo nad tiste, ki ne živijo v mestnih spojinah (3,2 milijarde). Medtem ko je začetek 20. stoletja že bil priča vizionarskim utopijam in distopijam o mestih prihodnosti, kot je delo Metropolis Fritza Langa, se šele kasneje pojavi pojem megapolis za dejanska velemesta, nove svetovne centre. V nekaj desetletjih je eksplozija mestne oblike življenja prisilila “mesta” interesnih skupin, ki včasih rade podcenjujejo ali zanemarjajo razvoj in simptome urbane disfunkcionalnosti ter upadanje kakovosti urbanega življenja okoli sebe.

6

What is our vision of cities one hundred years from now? Is it possible for us to speculate about the functions, requirements and operations of cities a century in advance - the 100YC project - and design future matching urban infrastructures? Architecture has served as a viable trajectory for the needs and complex social behaviour of citizens in the past. While architecture may also be a tracking device for urban development in 100 years’ time, urbanism can be seen as an ongoing attempt to rationalise over such developments, to inject direction, order, logic and judgement into structures that have emerged, and to provide a rationale, an understanding and an evaluation of their historical dynamics. The rationalisation process through the urbanism lens which all cities undergo has been hitherto dominated by discussions of external influences – including historic factors, wartime occupation and destruction scenarios, changes of governance and cultural rulings, etc. – and internal systemic implementations, including technological developments in transport, energy and water supply, communication facilities, etc. What has been neglected when looking through the conventional urbanism lens is a closer consideration of the very living conditions in the city. But because the actual ‘living’ in the city has stood in the shadow of the orthodox topics of city planners, cities find themselves on the verge of collapse – almost suffocated and in agony under the burden of their own very architecture and buried under layers of urbanism theory and built ideology. 2007 marked a turning point in human history when the number of people living in cities (3.3 billion) overtook that of people not living in city compounds (3.2 billion). While the early 20th century had already witnessed visionary utopias and dystopias of future cities such as Fritz Lang’s Metropolis, it encountered only much later the introduction of terms such as megapolis for actual mega-cities as new world centers. Within a few decades, the explosion of the urban form of life has forced itself on the agenda of ‘city’ stakeholders who tended to underestimate or neglect the developments and symptoms of urban dis-functionality and the


Razvoj na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij zagotavlja prve oprijemljive dokaze in kazalnike možnih prihodnosti 100YC v tem zelo dinamičnem sektorju, vendar z obstoječim transportnim sistemom ni tako. Medtem ko so se naše zamisli glede prihodnjih oblik prevoza znašle v spektakularnih vizualizacijah Langovega Metropolisa, na primer Iztrebljevalec Ridleya Scotta, Peti element Luca Bressona in Brazil Terrya Gilliama, so takšne lastnosti prometa v popolnem nasprotju z dejanskimi zgodovinskimi vzorci, ki še vedno obstajajo v naših mestih in so skoraj nespremenjeni od rimskih časov. Slovenija zagotavlja širšo platformo projektu 100YC z neverjetnimi možnostmi in posebnimi izzivi: od približno dveh milijonov prebivalcev jih več kot 50% živi v manjših družbenih okoljih mest in vaseh z manj kot 5000 ljudmi. Izmed 11 slovenskih mest sta le dve, Maribor, Evropska prestolnica kulture 2012, in Ljubljana, glavno mesto Slovenije, ki štejeta več kot 100.000 prebivalcev. Ti vidiki, skupaj z dejstvom, da več kot polovico Slovenije še vedno pokriva gozd z zelo plodnim ozadjem, omogoča projektu 100YC nove, sodobne načine za opredelitev kakovosti življenja in zahteva nujno spravo med “mestom” in “naravo”. Svetovni okvir za takšne ugotovitve in programi zaznamujejo nenadzorovano širjenje nekaterih mest in propad drugih, skupaj z eksponentnim povečanjem spektra in zahtevnostjo njihovih težav. Kitajska naj bi imela svoj prvi megapolis s 450 milijoni prebivalcev, kar je trenutna populacija celotne EU, na območju ob reki Yang-Tse, v velikosti Nemčije, s trenutno 80 milijoni prebivalcev. Obenem se država sooča z doslej novimi težavami, z umiranjem mest. Velika mesta z več kot 100 milijoni prebivalcev nastajajo tudi v Indiji, ta rast, ne samo na račun manjših mest, temveč tudi zato, ker za dobrobit vsakega posameznika v središču širitve in pobegu podobno, predstavlja veliko nevarnost za življenjsko pomembne vire. Zaradi razpada infrastrukture v manjših mestih, se bo Mexico City, najbrž že leta

erosion of quality of urban life around them. Developments in information and communications technologies do provide the first tangible evidence and indicators of possible 100YC futures in this very dynamic sector – but not so our transport systems. While our ideas regarding future forms of transportation find spectacular visualisations from Lang’s early Metropolis to e.g. Ridley Scott’s Blade Runner, Luc Bresson’s Fifth Element, and Terry Gilliam’s Brazil, such futures in transportation seem in stark contrast to the actual historic patterns still in place in our cities, almost unchanged from Roman times. Slovenia provides the wider platform for the 100YC project – with striking possibilities and specific challenges: Of a population of approximately two million, more than 50% live in smaller scale social environments of towns and villages with less than 5000 people, and of Slovenia’s 11 cities, only two - Maribor, European Capital of Culture 2012, and Ljubljana, Slovenia’s capital - have populations greater than 100,000 inhabitants. These aspects together with the fact that more than half of Slovenia is still forested provide extremely fertile background for the 100YC project, calling forth new contemporary ways to define quality of living and seek vital reconciliation agendas of ‘city’ and ‘nature’. The global context for such considerations and agendas is marked by uncontrolled expansion of some cities and yet collapse of others, accompanied by an exponential increase of the spectrum and complexity of their problems. China is expected to have its first megapolis of 450 million people (the population of the entire current EU) in an area around the Yang-Tse river the size of Germany (with currently 80 million inhabitants). At the same time the country faces unprecedented new problems with dying cities. While huge cities with more than 100 million inhabitants are emerging also in India, such growth is occurring not only at the expense of smaller urban areas, but also at that of almost every individual citizens’ wellbeing in the centres of expansion and desertion alike, posing enormous risks to their vital resources: While infrastructures decay in smaller cities, Mexico City might find itself without water reserves


2016, znašel brez vodnih zalog. Čeprav v manjšem obsegu, velja Maribor za paradigmo težav te vrste. Prebivalci mesta iščejo večjo kakovost življenja, ki jo lahko ponudita primestno in podeželsko okolje. S seboj vzamejo duh svojega mesta in urbano obliko življenja, ki posledično povzroči urbanizacijo podeželja. Mesta se ob tem krčijo, ne le v naši domišljiji in poetično, kot v Nevidnih mestih Itala Calvina (La citta invisibile), temveč dejansko, fizično. Globok občutek disfunkcionalnosti se v naših mestih tako širi, čeprav so večplastne funkcije mesta pomembne za našo identiteto in se oblikujejo v odnosu do naših vrednot. In ko priznavamo, da lahko imajo mesta temeljno in konstitutivno vlogo v odnosu do družbene strukture sodobnih družb, kar je lahko ključnega pomena za prihodnost kulture kapitala, se zdi, da je mesto, paradoksalno, v nevarnosti. Združeni narodi napovedujejo, da se bo rast svetovne populacije nadaljevala vse do 9 milijard do leta 2070, kar je približno na pol poti do horizonta projekta 100YC. Bo 21. stoletje priča pojavu gigapolisa, ko se mestno prebivalstvo razširi v milijarde, ali se bo na določeni stopnji zgodila nova diverzifikacija in atomizacija z novimi četrtmi, regijami, občinami, subkulturami in urbanimi plemeni? Časi za začetek projekta 100YC so težki časi sprememb, motenj, napetosti in paradoksa, napolnjeni z možnostmi in priložnostmi za prestrukturiranje, ponovno opredelitev in ponovno odkrivanje prihodnosti mesta. So pa sočasno najbolj plodna podlaga za vizionarske arhitekte in urbaniste, da prenovijo perspektive, obnovijo ploščadi in ponovno opredelijo pojme življenja v mestih ter da tvegajo nove oblike življenja v ekstremni urbani in trans-urbani prihodnosti. 100YC se postavlja v samo središče tega področja odkrivanja, predvidevanja in raziskav, ki jih izvajajo posamezniki z občutkom odgovornosti, z občutljivostjo do skupnega in jasnim razumevanjem tega, kar se postavlja na kocko. Globalno usmerjen 100YC bo tako vključeval 100 vizionarjev vštevši napredne mednarodne arhitekturne šole

8

as early as 2016. Although at a smaller scale, Maribor is a paradigm case for problems of this kind: Its people seek the higher quality of living that suburban and rural environments seem to offer. They take with them their city-spirit and urban form of life, which results in the urbanization of rural areas. Cities themselves are at the same time shrinking, not in our imagination and poetically as in Italo Calvino’s Invisible Cities (La citta invisibile), but as a matter of fact, physically. A profound sense of dis-functionality of our cities is thus spreading, although the multi-layered functions of a city are central to our identities and formative in relation to our value systems. While we acknowledge that cities may play a fundamental and constitutive role in relation to the social fabric of modern societies and may be of vital importance to future societies’ cultural capital, the city seems to be – paradoxically – under threat. The United Nations predict that the global population growth will continue, to peak at 9 billion by the year 2070 – roughly half-way towards the 100YC horizon. Will the 21st Century witness the emergence of the Gigapolis, as city populations expand into the billions, or will at some stage a new diversification and atomisation occur, with new quarters, regions, municipalities, subcultures and urban tribes? The times to launch the 100YC project are challenging times of change, disruption, tension and paradox - filled with possibilities and chances for re-structuring, re-defining, re-inventing the city of the future. They are the most fertile ground for visionary individual architects and urbanists to renew perspectives, rebuild platforms and redefine notions of living in cities and to venture into new forms of life in extreme urban and trans-urban futures. 100YC places itself at the very centre of this field of discovery, speculation and research, to be conducted by individuals with a sense of responsibility, a sensitivity towards the common, and clear understanding of what is at stake. Globally focused, 100YC will thus bring together 100 visionaries including progressive international architecture schools under the directorship of many of the world’s most innovative


pod vodstvom mnogih najbolj inovativnih svetovnih arhitektov. Vsak naj bi predlagal svojo vizijo načrta za mesto Maribor kot eksperimentalnega prostora in delal z transdisciplinarno ekipo, ki lahko vključuje arhitekte, inženirje, znanstvenike, podjetnike, ekonomiste, umetnike, futuriste, filozofe in urbaniste. V projektu 100YC bodo nato predstavljene vse vizije prihodnosti z željo, odpreti nove možnosti za predstavitve in razprave o globalnem odzivu ustvarjalne kulture in tehnologije do splošnih izzivov, s katerimi se sooča tudi Maribor. Cilj 100YC izpostavlja vzorce globalnih sprememb in prepoznavanje motečih mehanizmov ter njihov vpliv na življenje v ekstremni prihodnosti. Njegova podpisna metodologija temelji na praksi raziskav - raziskav skozi oblikovanje. Posebni projekti predstavljajo tudi laboratorije za raziskovanje in predstavitev inovativnih pristopov ter ustreznih modelov oblikovanja dobre prakse. Meddisciplinarno mišljenje in preoblikovanje sodelovalne prakse, kot ključne kompetence, je najpomembnejše za nadaljevanje dela do prihodnje inovacije, ki temelji na razvoju znanosti materialov, človeško-računalniških vmesnikov, izkušenj oblikovanja in inženirskih sistemov, kot pristopov, izhajajočih iz nove dinamike kognitivnega in tehnološkega področja. 100YC torej poudarja naravo zunanjih pritiskov na področje arhitekture in nastajajoče ter očitne kompleksnosti in paradokse, ki urejajo mesta. Namen projekta je, da se ustanovi stalna raziskava laboratorijske destinacije za prihodnje razprave in razvoj arhitekturne inteligence. Ta se bo zavzemala za sposobnost pogleda v prihodnost, za raziskovanje predvidenih sprememb in spodbujanje k izjemnemu optimizmu kot enemu temeljnih pogojev za preoblikovanje mesta in transformacijo oblikovanja globalne ekonomije v 21. stoletju.

architects. Each is invited to propose a vision or master plan for the City of Maribor as an experimental space and work within trans-disciplinary teams that may include architects, engineers, scientists, entrepreneurs, economists, artists, futurists, philosophers and urbanists. 100YC will then showcase these future visions with the ambition to open up new avenues of presenting and debating a global response of creative culture and technology to the generic challenges also facing Maribor. 100YC aims at exposing patterns of global change and identifying disruptive mechanisms and their impact on life in the extreme future. Its signature methodology consists in practice based research – research through design. The specific projects also represent laboratories to explore and showcase innovative approaches and appropriate models of design practice research. This form of investigation understands trans-disciplinary thinking and transformational collaborative practice as core competencies, quintessential to the capacity to condition future innovation. It recognizes the evolution in material science, human-computer interfaces, experience design and engineered systems as approaches that emerge from new dynamics across cognitive and technological domains. 100YC thus highlights the nature of external pressures on architecture and the emerging and evident complexities and paradoxes governing cities. An intended outcome is to establish itself as a permanent research lab destination for future discourse and the evolution of architectural intelligence. It will promote a long view capability to explore such speculative futures and to foster extreme optimism as core conditions in order to reshape the city and transform design and the global economies of the 21st century.

Peter Tomaž Dobrila & Tom Kovac

Peter Tomaž Dobrila & Tom Kovac


Procuring Innovative Architecture Professor Leon van Schaik Maribor 2012 European Capital of Culture Gallery DESSA in Ljubljana Leon van Schaik (AO, LFAIA, RIBA, PhD) studied at the Architectural Association (AA) in London and is Professor of Architecture at the Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) where he holds an Innovation Chair in practice based research in design. From his base in Melbourne, he has promoted local and international architectural culture through design practice-based research. Amongst a long list of seminal publications, Professor van Schaik is the author of Mastering Architecture: Becoming a Creative Innovator in Practice (Wiley-Academy, 2005), Design City Melbourne (WileyAcademy, 2006), Spatial Intelligence (Wiley 2008). A recent publication is Procuring Innovative Architecture co-authored with Geoffrey London and Beth George (Routledge 2010). The Procuring Innovative Architecture exhibition has been commissioned as part of the Maribor European City of Culture Architecture Program to demonstrate how the pursuit of innovative architecture by cities around the world has played a pivotal role in the capturing of the local culture of those cities. The exhibition proposition is that when the architecture

10

procured by a city region is creatively engaged in furthering the desires of that city’s citizens, those citizens experience the well being that comes from participating in formulating what the city means for its inhabitants. Forward-looking architecture doesn’t merely form an unconscious carapace of our civic culture; it helps us to determine new futures for our selves. This is so much better than experiencing change as a victim! The city regions featured are (in Europe) Slovenia and Styria, The Ticino, Flanders, Barcelona and London; (in Asia) Melbourne, Perth and Kumamoto, Japan; and (in the USA) Los Angeles – with reference to East Coast and Mid West exemplars. The exhibition compares current innovation with recently captured innovative architecture in each of the above city states. The book Procuring Innovative Architecture provides the base for the exhibition, and distinguished architects in each city region provide their views on current innovation in the work of their region in a symposium. The exhibition exists in two forms: as a virtual model of this exhibition at the 13th Venice Architecture Biennale and as a real time exhibition in the DESSA Gallery in Ljubljana. Both are designed around the DESSA Gallery.

Invited exhibition by Tom Kovac, Curator 13th Venice Architecture Biennale Slovenian Pavilion, Director of Architecture 2112Ai [Architectural intelligence], Maribor 2012 European Capital of Culture. Auspiced by the Director of DESSA, Andrej Hrausky.


Kazalo / Content D-RES 2 Uvod / Introduction 4 100YC 6 Peter Tomaž Dobrila, Tom Kovac Procuring Innovative Architecture Leon van Schaik

10

Monash University Memory + Migration, Cyclic Cities, Urban Dialects Nigel Bertram, Tim Schork

28

30

Bologna University A3 14 Alessio Erioli

Pratt Institute Maribor Manifold 32 Karl Chu

Dessau Institute of Architecture Maribor 2112 Ai Matias del Campo, Sandra Manninger

Princeton University Visionary Ecologies – 34 Urban-Stratification Wendy Fok

PARA-rchitecture Contingency Studio Codes in the Clouds III Liss C. Werner

16 18

Die Angewandte Alessi Mutants 20 Tom Kovac, Reiner Zettl Graz University of Technology Specific | Unspecific Roger Riewe, Marisol Vidal, Ferdinand Oswald, Alexandra Stingl

22

KTH Royal Institute of Technology Productive Surfaces 24 Ulrika Karlsson, Jonah Fritzell, Daniel Norell, Einar Rodhe University of Ljubljana South Infrastructural Zipper Peter Gabrijelčič

12

Lund University Architectural Mutations: Cipher Systems Tina-Henriette Kristiansen, Julia Koerner, Adam Vukmanov

26

RMIT University Transfomer 36 Karl Fender, Jose Alfano, Tom Kovac Nano Transit City 38 Tom Kovac Maribor 2112 40 Charles Anderson High Rise OF Maribor Tower Jane Burry

42

Around The Bend 44 Paul Minifie FORMFIELD4: 46 The Speculative Campus Project Vivian Mitsogianni


N’Certainties 48 François Roche Volatile Tectonics 50 Roland Snooks RMIT Hydrogen Fuel Cell Truck (H-Truck) Aleksandar Subic

52

Hexactinellus Euplectellidae Nicholas Williams

54

Pragmatic Utopia Gretchen Wilkins

56

SCI Arc Maribor Mutations 58 Hernan Diaz Alonso

University of Innsbruck Bio(tro)nic Gardens 72 Marjan Colletti, Georg Grasser, Daniel Luckeneder, Aleksandrina Rizova From Maribor, to Moneyborn 74 Bart Lootsma, Peter Trummer, Martin Mutschlechner City Of Knowledge Patrik Schumacher

76

The City As An Aggregated Object Peter Trummer

78

Studio 8 Architects The Hunting Exchange of Maribor CJ Lim

80

82

84

Treads of Maribor: A New Bridge for Drava River Elena Manferdini

60

UCLA Faces Of Maribor Hadrian Predock

Maribor’s Land of Gables Florencia Pita, Jackiline Hah Bloom

62

University of Western Australia Space Train Station, A New Layer of City Rene Van Meeuwen

K/LOUD 64 Marcelo Spina

University of Technology Sydney Urban Seeds 86 Chris Bosse

Figures In A Sack Tom Wiscombe

66

Free Trade Zones 88 Dale Jones Evans

Five Principles for A Differential Urbanism Peter Zellner, David Bergman

68

Zizi Yoyo MariBIOr 90 Veronika Valk, Toomas Tammis

Sint Lucas False Start. What Matters? Martine De Maeseneer, Gideon Boie

70


A3 Studio Leaders: Alessio Erioli School or Institution: Bologna University Country: Italy Website: http://www.unibo.it/docenti/ alessio.erioli 1. Studio Leader Biography Alessio Erioli is an Engineer and Senior Researcher at the Universit. di Bologna where he also teaches Architectural Design. He holds a MArch in Biodigital Architecture, PhD in Architectural Engineering, co-founder and coder at Code-iT (www.co-de-it.com). He has been an advisor for many Master Thesis’ in Engineering and Architecture; and has lectured for (amongst others) IaaC (Barcelona), AA Visiting school in Paris, TU Innsbruck, Universidad Iberoamericana (Mexico). His interests gravitate to the orbital that interweaves teaching & design ecologies in Biodigital architecture. His recent interests engage with AgentBased modeling simulation of Complex Adaptive Systems in architecture coupled with form-finding strategies. 2. School Established in 1088, the University of Bologna is credited as the oldest of the western world. Its history is intertwined with the ones

14

of great people operating in the fields of science and humanities, making it an unmissable reference point in European culture, maintaining its central position until the period between the world wars, when other countries came to the forefront in teaching and research. Bologna has thus forged relationships with institutions in the most advanced countries to modernise and expand its activity, committing itself to the European dimension which has now led to the new university system. 3. Studio description The studio will investigate the implications of intelligence as embodied and embedded into the architectural system itself as distributed processes of structured information exchange and its inextricable environmental interrelations. Intelligence tendency is to be ubiquitous and embodied into organisms and their environments alike; in such condition ecology expresses itself in its very core definition of abundance and distribution of resources through information exchanges at all possible scales of complexity. Such embodiment and embeddedness will be investigated exploiting swarm intelligence (through the propagation of agentbased systems) coupled with multi-scale form-finding processes as a mean to unleash open-ended creativity and

a potential range of affects. Such agent-based systems will co-operate (collaborating or competing) within intensive environmental force-fields and proactively engage the body-mind-environment relations, from the logics of material organization to the reverberations at several system scales. Team Members 01: Andrea Barbieri Filippo Conti Giulia Mariotti Beatrice Scardovi Find(&)MERGE Find(&)Merge is a project that starts with a research of a coherent strategy that can be implemented regardless of changing conditions. Exploiting emergent behaviour of systems we obtain a model that fits and simultaneously change the configuration of the area in which the system acts. Projected Start: 2102 Projected End: 2112 Category: Knowledge Team Members 02: Giulia Bottura Ilaria Fiorini Pier Luigi Forte Lorenzo Natali R+D Reaction & Diffusion User’s connection is even more global and, thanks to artificial intelligence, technology and organism will be no longer different. Expressing connection through the interaction of FitzhughNagumo model (which also acts as reaction-diffusion system for pattern formation) with environmental force fields, we obtained spatial organizations for a possible future in the centre of Maribor in 2112.

Projected Start: 2112 Projected End: 2162 Category: Technology Team Members 03: Chiara Colli Salvatore Marino Uberto Pignatti Morano Giovanna Roncuzzi Stigmergic flows New ways of exchanging information gives the opportunity to connect people no matter the distance, so the need of adaptive buildings becomes stronger. Therefore this architecture is capable of hosting different functions and the process that generates it can produce new shapes to adapt to future needs. Projected Start: 2082 Projected End: 2092 Category: Knowledge


Maribor 2112ai Studio Leaders: Matias del Campo, Sandra Manninger School or Institution: D/A - Dessau Institute of Architecture Anhalt University of Applied Sciences Country: Germany Website: www.dia-architecture.de 1. Studio Leader Biography Matias del Campo and Sandra Manninger´s focal point is in the implementation of advanced, computational design techniques & the application of computer controlled fabrication methods. The practice has won numerous competitions and honours such as the Price for Experimental Tendencies in Architecture. Among their best known designs is the Austrian Pavilion for the Shanghai Expo 2010. Matias del Campo and Sandra Manninger additionally focus on teaching architecture design in such schools as the Dessau Institute of Architecture, and the University of Applied Arts in Vienna.

16

2. School The Dessau Institute of Architecture is a graduate unit within the Faculty of Architecture and Building Engineering in Anhalt University of Applied Sciences in Dessau, Germany. The institute runs a four semester Masters Program in architecture, which is taught in English. The institute is located partly within the historic Bauhaus building designed by Walter Gropius. As a School of Architecture, DIA took part in the 2006, 2008 and 2010 Beijing Architecture Biennale. The school offers a multitude of academic options, and puts strong emphasis in teaching both theory in balance with computational media and their intelligent architectonic and technological handling. 3. Studio description “Cities, like dreams, are made of desires and fears, even if the thread of their discourse is secret, their rules are absurd, their perspectives deceitful, and everything conceals something else.” (Italo Calvino) Unpossessed places, which are based on human contact with the complex inhuman urban structure. The complexity of form is defined by visual and geometrical characteristic of both interconnected paths and fibrous energy collectors. This is provided by putting together components of various heights, which

connect and interact in a particular ways to create a coherent whole. An emergent phenomenon arises from having a range of alternative choices of components of various types and sizes, creating both diversity in connectivity and levels among components. This selection depends on both urban geometry and urban flexibility, with system evolution generating connections that cross both modular boundaries and distinct scales, to connect one small component with a much larger structure. Whilst the lower modular parts of the components define various connected spaces across different levels the upper fibrous sections harvest both energy and natural resources through deformation to environmental pressures.

Team 01 Abdulmalik Saeed Anahit Hayrapetyan Tuan Anh Pham Lila Panahi Kazemi Joanna Dominiak Matthew Gaydon Sidi Chen Zhenhua Xu Perplex Apex Perplex Apex occupies Maribor by redefining current field conditions, to deploy new urban densities, in plan and section, based on potential mass and void, skyline through various levels and scales of interconnected components. This new fibrous skyline harnesses the local environmental pressure and resources to sustain the cities life. Projected Start: 2022 Projected End: 2112 Category: Technology Team 02 Ana Stefanovic Andrew Mogylnyi Claudia Stoica Mahmoud El Hakim Sebastian Białkowski Xintian Li Convoluted Corrosion The Convoluted Corrosion project is the future city concept for Maribor, Slovenia. The main idea of the project is to simulate the characteristics of metabolism to continuously subdivide the city into variations of aggregated conditions. These fields are generated with specific urban qualities that can allow and act as an interactive fabric, which is adaptable to change, and expansion. Projected Start: 2020 Projected End: 2112 Category: Knowledge


Team 03 Xian Gong Selma Koudsi Yasser Mehanna Andreea Nica Andrea Rossi Koichi Sugawara Matteo Taramelli Tanya Zabavska Tychonian Sehnsucht Divinior et excellentior sit Triangulorum sphĂŚricorum cognitio, quam fas sit eius mysteria omnibus propalare. (Tycho Brahe) A recursive spinning organism, continuously weaving fibers in a redundant labyrinth of claustrophobic abysses, that bonds back humans and architecture in a sensual relationship of mutual yearning. Projected Start: 2022 Projected End: 2112 Category: Knowledge


PARA-rchitecture Contingency Studio Codes in the Clouds III Studio Leader: Liss C. Werner School or Institution: D/A - Dessau Institute of Architecture Anhalt University of Applied Sciences Country: Germany Website: www.dia-architecture.de www.studio-codesintheclouds. com www.tactile-architecture.com 1. Studio Leader Biography Liss C. Werner is a Berlin based architect, trained at RMIT and the Bartlett. She holds a teaching and research post for Computational Architecture and Cybernetics at D/A and is guest professor at Carnegie Mellon University, PA. Since 2002 Liss C. Werner has been invited to teach, crit, and lecture at various universities in the UK, Germany, Austria and Ukraine. As architectural researcher she is currently writing her Phd thesis on Architecture + Cybernetics, curated / contributed to several conferences and publications (Digital Week – D/A, Design Modelling Symposium – UDK Berlin, Scripting the Future - Tongji). As project architect she worked on private residential and urban projects in the UK, Germany and Russia. Liss was awarded the DeVere Urban Design Prize and Peter-Fuld Scholarship, is

18

a member of the Bartlett Society, AHRA (Architectural Humanities Research Association), American Society of Cybernetics and George N. Pauly Fellow. Currently a publication on the work produced in her studio ‘Codes in the Clouds’ at D/A is in preparation. 2. School D/A, located at the famous Gropius Bauhaus location, conducts an international Master Course in Architecture run by Prof. Alfred Jacoby. The school has expanded from 10 students in 1999 to now 170 from over 40 countries with international teaching staff and has a large number of exchange partner universities around the globe. D/A took part in various Beijing Architecture Biennales, and projects have been published widely. As laboratory of research D/A has established a promising culture of urban, theoretical and computational architecture of scripting, coding and genealogical taxonomy to arrive at solutions for European and global challenges that support the evolution of architecture as a dynamic system informed by generating new strategies. A strong teaching culture encourages students to explore advanced technology and digital fabrication. Systematic design methods paired with computational thinking adopt design tools that arrive at unforeseen architectural proposals.

3. Studio Description ‘Codes in the Clouds’ is a research by design studio concerned with the exploration of computation to provoke an architectural vocabulary that allows the architecture of the near future to depart from the 19th century understanding of predetermined form towards an architecture of code, selforganisation and agent-based formations. ‘PAR.A-rchitecture 2.0 Contingency’ suggests a systemic, evolutionary rather than formal approach towards developing space and function, and considers Maribor’s cultural, topographical, economical and tactile development as base for its work. The studio is looking at growth of sublime architecture and the idea of architecture as hierarchical or non-hierarchical, emergent organism. The overriding cybernetic approach requires the studio to work systematically and systemic at the same time. We strongly engage with behavioural and adjunct geometrical principles of natural and synthetic material to establish strategies for architecture of repair and mutation. The architecture found in the studio is architecture of iterations, of a para-architectural quality, in analysis, process and outcome. The project investigates into the difference of cultural and biological evolution processes as PAR.A-rchitecture, as mutation and emergent

systems with neurobiological constraints at the same time. We look to develop interdisciplinary contemporary code-based vision for Maribor 2112. Basis for our work is the historical, economical and demographic development of codes in the city of Maribor on a global and local level paired with computational tools of advanced architectural design. Arriving at progressive architecture that on one hand reflects history and on the other hand suggests the future of Maribor, is the make-up of “PAR.A-rchitecture Contingency 2.0”. Team 01 Ali Farhan StigMergic Scape StigMergic Scape suggests a future conception of space as differencereality, where the boundary of virtual and physical blends. It describes an argument to construct and rethink architectural spatial logic. Future residential and economic concerns are focused on to define the city scape as generic growth pattern. Activities are analysed within the existing industrial areas and reformulated as connecting network of nodes, eventually turning into a series of fluid potential-spaces. Projected Start: 2042 Projected End: 2112 Category: Commerce Team 02: Arieo Thanico Suen Siu Kiu, Pauline Occupany Flow Occupancy Flow, features a production system for bio-technologically combined material to re-pair and re-flesh buildings in repair and abandoned spaces. Code is based on a sound analysis of the existing pattern of decay in the city.


The architecture of ‘Occupancy Flow’ encourages the idea of a positive parasite and describes a strategy that can be applied locally and globally. Projected Start: 2022 Projected End: 2112 Category: Technology Team 03: Bin Zhang Fei Teng Youzhi Wang Vedo\\Vino +Vedo\\Vino merges the green areas of Maribor. Based on a demographic analysis over the last decades the project challenges the issue of an aging city, and at the same time the transformation of an urban network into a scripted greenscape. Human behaviour interacts with material behaviour to arrive at a set of computationally generated spaces, pathways and transportation systems. Projected Start: 2032 Projected End: 2112 Category: Transport


Alessi Mutants Studio Leaders: Reiner Zettl, Tom Kovac School or Institution: Die Angewandte (Uni. of Applied Arts Vienna) Urban Strategies Country: Austria Website: www. urbanstrategies.at/

Biennale Slovenian Pavilion. In 2012 he is also taking part in Ars Electronica Festival ‘The Big Picture’’ and Protoecologics. Kovac’s work is in the collections of the FRAC Centre Orleans, The American Library of Congress Washington, The Alessi Museum Italy and The Centre Pompidou Paris.

2. School The University of Applied Arts Vienna is home to more than 2,000 students, 1. Studio Leader Biography many of whom come from Reiner Zettl, is a Professor other countries, both within and Art Historian at the Europe and abroad. The Architecture Institute at the broad spectrum of artistic University of Applied Arts disciplines, complemented by Vienna and the Academy of a large number of scientific Fine Art Vienna. Zettl is also subjects, certainly enriches Academic Director of the Urban Strategies Postgraduate the special atmosphere that prevails at the »Angewandte«. Program at the University of The Angewandte sees itself Applied Arts Vienna. Zettl as a place for free artistic and was co-Curator of Design academic expression, as a Now: Austria, Curator of forum for open debate, and as Rock over Barock. 7+2 young a laboratory for artistic visions, and beautiful (Kunsthaus which unfold their potentials Mürzzuschlag). In 2006 Zettl in the society of the future. was Curator of Stadt = Form Our goal to remain one of the Raum Netz 10th Venice Architecture Biennale, Austrian best art schools in the world is inextricably linked to the Pavilion. Recently Zettl also consistent effort invested into took part at the 12th Venice continually increasing our Architecture Biennale ‘Austria quality standards, the ongoing Under Construction’ Austrian renewal of creative potential, Pavilion exhibition. and our uncompromising advocacy of artistic and Tom Kovac, is a Professor of Architecture at RMIT University, academic freedom. Visiting Professor at IoA Die Angewandte, Vienna and Sci Arc, Los Angeles. In 2012 Kovac 3. Studio description The four-week intensive is the Director of Architecture, 2112Ai Maribor 2012 European studio reinvents the future relationship between Capital of Culture and Curator of the 13th Venice Architecture architecture and industrial

20

object, and explores in emergent digital directions within objects and architectural design. The studio aims at investigating and exploring the systems, processes, technology, digital fabrication techniques in the context of research, culture, practice, and on form itself. The purpose is to develop series of small-scale objects scaleable geometries that will assist in the development of objects of future and architectural forms. Each piece aims at exploring a new environment using a formal language of fluidity that seamlessly transform object and architecture into a comprehensive environment. The pieces aim to provide a basis for research into patterns and forms in ways previously deemed impossible, with the designs demonstrating the potential to transform from single object into a series of interconnected elements and pavilion form, extending Alessi’s 20-year parallel explorations in Tea & Coffee projects into new design and micro architecture. The studio offers architects and designers a place to put forward experimental methods, forms and styles amidst the technological revolution that is reshaping contemporary design and architecture. It is a hybrid, quoting design and architecture as a scale-less field of operation and spatial production.

Though some objects are imbued with functionality and ergonomic considerations, it is about manipulating space and formal integration. The designed environment describes movement in a static material using state-of-theart methods of design and fabrication. The Alessi Mutants project presents a far-reaching opportunity in developing knowledge and the myriad of architectural processes of Alessi project design. Its aim is to transform our vision of the future with new spatial concepts and bold, visionary forms.


Team 01 Selene Wong SPOOON The Spooon, is parametric in its arrangement with differentiated modules that are able to form a series of nested sculpture, which create new typologies for the otherwise generic utilitarian table landscape. The design demonstrates potential to transform from single object into a series of interconnected elements and iterative forms, extending Alessi’s 20 year parallel explorations in Tea & Coffee projects, into new design and micro architecture. Projected Start: 2012 Projected End: 2032 Category: Technology Team 02 Bradley David Martin RENEWAL All processes leave their mark, all processes change; all industries must renew to survive. Renewal represents the beginning of a radical change in the production of goods that allows less material to be combined to form superior compounds that are far more fit for utilitarian purpose. than have ever been achieved before. Projected Start: 2012 Projected End: 2032 Category: Technology Team 03 Giana Aleah Zukafli UNO Uno, forms from a single cell transforming and generating into a variation of typologies. This behavioural pattern and system adopts the comparative biological evolution of molecular forms. This transitional phenomena creates a series of dynamic forms based on the conditions of the environment. Projected Start: 2012 Projected End: 2032 Category: Technology

UNO


Specific | Unspecific Studio Leaders: Roger Riewe, Marisol Vidal, Ferdinand Oswald, Alexandra Stingl School or Institution: Institute of Architecture Technology TUGraz Country: Austria Website: www.iat.at 1. Studio Leader Biography Roger Riewe studied Architecture at the RWTH Aachen, Germany. In 1987 he founded the architectural practice Riegler Riewe in Graz, Austria together with Florian Riegler. Their works have received numerous awards and have been internationally published and presented. Since 2001 Roger Riewe has been professor and head of the Institute for Architecture Technology at Graz University of Technology, Austria. Marisol Vidal studied Architecture at the ETSAV (Escuela Técnica Superior de Arquitectura) in Valencia, Spain. After graduating she moved to Graz, where she worked in several offices and as freelance. Since 2003 she has been teaching and researching at the Institute of Architecture Technology with her main focus on the interrelation between construction and design.

22

Ferdinand Oswald worked as carpenter in Heidelberg and studied architecture at ETSAG in Granada, Spain, at the Agency of Urban Planning in Bern, Switzerland, and graduated at Technical University Dresden, Germany. He has been working at the Institute of Architecture Technology since 2008, intensifying the topic of structure & façade technology in teaching and research. Alexandra Stingl studied Architecture at Graz University of Technology and Ecole d´Architecture Paris – Belleville. In 2000 she founded the architectural practice StinglEnge Architects together with Winfried Enge. She has been teaching since 2003 at the Institute of Architecture Technology. 2. School Graz University of Technology pursues top teaching and research in the fields of the engineering sciences and the technical-natural sciences. An integral part of putting together excellent education and training programs is knowing about the needs of society and the economy. 3. Studio Description There is currently a high office vacancy rate in Europe and the trend is increasing. Tearing down and replacing an intact building which might well be good for another 50 years of service simply because

it doesn’t fit in with today’s market demands is a far remove from sustainable. With this situation in mind new buildings need to be planned so that they can easily and efficiently be transformed from residential to office uses and vice versa, thus stretching their useful operational life. This process of transformation will only be possible and/or costeffective if the conditions of the new building are suitable. But what are these conditions? This task was posed to a group of 3rd year students of Architecture at the Technical University Graz by their tutors at the Institute for Architecture Technology. The void at Mlinska Ulica offered the perfect site for the experiment: within walking distance from the city centre and both the train- and bus station and connecting the old-city with areas of future development on both banks of the river. The students were called on to design one or more buildings for this site, which could be used for either residential or office purposes. Each unit was required to be readily convertible from office to apartment use and vice versa. A plot ratio ≥2,000 and an open space provision ≥ 50% were specified. In order to stimulate experimental approaches no height limitation was set. The result would be a kind of blank, a base line catering equally for the highly specific requirements of residential

units and those of offices and providing a location that is, at least to some extent, thoroughly neutral in terms of use. Students were called to design a kind of blank for the Mlinska Ulica, a base line catering equally for the highly specific requirements of residential units and those of offices and providing a location that is, at least to some extent, thoroughly neutral in terms of use. Specific | Unspecific Team 01 Stefan Prattes Tutor: Marisol VIDAL Stefan Prattes Team 02 Cornelia Steiner Tutor: Ferdinand Oswald Cornelia Steiner Team 03 Kathrin Stottner Tutor: Alesandra Stingl Kathrin Stottner Projected Start: 2012 Projected End: 2032-42 Category: Technology, Knowledge


VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT ERSTELLT

ENTRANCE/ EXIT PUBLIC BASEMENT GARAGE

PEDESTRIAN WALKWAY EAST- WEST

VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT ERSTELLT

VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT ERSTELLT

A ÖFFENTLICHE GRUENFLAECHE

ENTRANCE/ EXIT BASEMENT GARAGE

SUPERMARKET 612,0m²

B

SOCIAL 20,0 m²

BICYCLE AREA

BICYCLE AREA

BICYCLE AREA

PUBLICSQUARE

BICYCLE AREA

BICYCLE AREA

covered walkway

SOCIAL 20,0 m²

B SHOP/ BAR 96,0 m²

ENTRANCE PEDESTRIAN UNDERPASS -> BUSSTATION

STORAGE 20,0 m²

STORAGE 20,0 m²

SHOP/ BAR 96,0 m²

PEDESTRIAN WALKWAY EAST- WEST

A

VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT ERSTELLT

VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT ERSTELLT

VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT ERSTELLT

+22.80

+16.00

PUBLIC

+3.80

±0.00

VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT ERSTELLT

SEMIPUBLIC

VON EINEM AUTODESK-SCHULUNGSPRODUKT ERSTELLT

+60.00


Productive Surfaces – (A)Biotic Architectures II Studio Leaders: Ulrika Karlsson, Jonah Fritzell, Daniel Norell, Einar Rodhe School or Institution: KTH School of Architecture Performative Design Studio Country: Sweden Website: www.arch.kth.se

1. Studio Leader Biography Ulrika Karlsson is a Visiting Professor in Architecture and the Head of Program at KTH School of Architecture. Karlsson is also principal of servo stockholm. Jonah Fritzell is a Lecturer in Architecture at the KTH School of Architecture and founding partner of Studio Aah Architecture & Design. Daniel Norell is a Lecturer in Architecture at the KTH School of Architecture, principal of his own practice in Stockholm and a Senior Lecturer at Chalmers University in Gothenburg. Einar Rodhe is a Lecturer in Architecture at the KTH School of Architecture and principal of his own practice in Stockholm. 2. School KTH School of Architecture was founded in 1877 and has its current location in

24

Stockholm since 1970. The School of Architecture is one of seven departments within the School of Architecture and the Built Environment and divides into four operative and executive divisions: Bachelor, Masters, Research and PhD Level, Outreach and Electives. KTH School of Architecture focuses in the fields of Basic and Advanced Design, Sustainable Design, Performative Design, Design Processes, Urban Design, Architecture Technology, Critical Studies and History and Theory of Architecture. The school has a wellequipped workshop, an advanced digital fabrication lab and an architecture library with a large collection of books and journals. In total there are around 600 students in the professional programs. 3. Studio Description The studio investigates architecture when informed by biotic material and processes related to farming in the urban context of Maribor. If surfaces are defined as boundaries, the studio investigates when the surface gets lax, punctuated or the encapsulation erodes; the surface dissolves into a fuzzy mélange of solid and liquid matter, gaseous elements and space. A productive surface is more than a surface’ boundaries of matter, it has by-products – emissive in the sense that it produces architectural affect, energy, biotic and abiotic

matter, conditioned by its context. The elusive relationship between the computational control of surface geometry in architecture, to produce mass and void, architectural interiorities, volumes, apertures and structure, and the surface’s material capacity, as a differentially permeable thickness, that engages with the surrounding atmosphere - moisture levels, substrates, dirt and vegetal matter - involves a shift from the precisely figured toward a more entropic state, occasionally obliterating the discrete identities of its architecture. We have recently seen an increased interest in food production and urban agriculture, but little has highlighted the implications for the shape and the structure of urban form. This studio seeks to investigate urban agriculture as diverse compounds of nested volumes, mass and void, where a multiplicity of scales and spatial aggregates, allows for a manifold of social, architectural, biotic and abiotic qualities.

Team 01 Olga Krukovskaya Teodor Åström The Urban Ravine The most dominant features in the project are water, vegetation and landscape. All of these features are used to create a strong dreamy ambiance in the project, negotiating between the two opposite notions of the constructed urban landscape and the untouched nature. Projected Start: 2062 Projected End: 2112 Category: Commerce Team 02 Cecilia Lundbäck Veronica Skeppe Selma Udriot Johansson Productive Leak Productive Leak is a speculative proposal on how to integrate farming in an urban context in Maribor, Slovenia. It proposes a delta-like city district, in which the architecture is driven by its experiential and performative qualities in dealing with collection, retention and distribution of water, on all its scales. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Commerce Team 03 Ayda Ece Ağaoğlu Cesilia Silvasti Grow and Glow: The Intensive Surface Grow and Glow: The Intensive Surface is an urban agriculture proposal, spanning over 90,000 sqm, located in the future city of Maribor, Slovenia aiming to investigate and speculate on the interplay of biotic and abiotic program and material at an urban scale as well a detailed building scale. Projected Start: 2022 Projected End: 2112 Category: Commerce


South Infrastructural Zipper graduates, often achieving enviable results domestically and abroad, as well as its high quality teaching staff Studio Assistant: effectively covering most Mojca Gregorski contemporary issues of architectural creativity. There School or Institution: University of Ljubljana, Faculty are almost 700 students enrolled in the graduate of Architecture course while the teaching and associate staff includes some Country: 65 employees. Enrolment in Slovenia the Faculty entails an entrance exam. Each year 120 regular Website: and 45 part-time students are www.fa.uni-lj.si accepted. In the year 2000 the 3000th student graduated from the Faculty. Our 1. Studio Leader Biography graduates are known for their Prof. M.Sc. Peter Gabrijelčič, general and professionally UL, Dean of the Faculty of Architecture, MA in Landscape profiled knowledge and systematic project approach and Urban Planning (UL, enabling successful Faculty of Architecture, University of Ljubljana, Faculty employment in various fields of Architecture, Construction, of artistic and architectural endeavours – from graphic and Geodesy, Department of Construction, Interdisciplinary design, scenography, interior design, architectural and Postgraduate Stndies, 1985). urban design to physical planning. FA is a member of Research experience: EAAE (European Association landscape and urban planning, urban regeneration, for Architectural Education). models for revitalisation of degraded urban areas, 3. Studio Description analysis of trends of spatial Project presents visions development, ruralism and of urban development rural architecture, bridge which is determined by construction. new southern ring road of Maribor city. In the future development, road should 2. School become the infrastructural The Faculty of Architecture zipper that opens numerous in Ljubljana is generally opportunities of spatial considered one of the challenging Central European development. Road is a new form of public space schools of architecture. where we are confronted Confirmation of its quality with international flow. comes from numerous Road is endless continuous successful students and Studio Leader: Peter Gabrijelčič

26

flow of people, economy, development and opportunities. It is already decided that new southern ring road of Maribor will be positioned on the point where the Pohorje massive connects to the bay of lowland Ptuj field. The space simultaneously presents the edge of the town Maribor and touches the Pohorje massive. This is one of the UNIQUE locations in the Maribor city where city meets nature. Despite the fact that new road should divide or even cut this two entities, we plan future development with a road as a zipper that connects city and nature. Road becomes a generator of development, international axis of economical flow. It is in the area of the city and at the same time in the area of the Europe, filled in with international users. This is a point where city Maribor connects to the Europe. Road is crossing fields and interacting with golf courses and Betnava castle, continuing as dug-in tunnel into Pohorje massive with sequences of viewpoints. Further it is moving on closer to the city, where it attracts urban development marked by skyscrapers. They are new city markers, nodes marking town streets and rhythm of the driver. There are numerous crossings over, above and parallel to the flow that establishes endless connections between left and

right side of the location. At the same time, the ring road joins Pohorje sport centre and skiing resort into one unique entity. Team Members Miha Bratina Blaž Šalamun Špela Glavač SOUTH INFRASTRUCTURAL ZIPPER This project presents a vision for future urban development determined by the new southern ring road for the city of Maribor city. The road should act as an infrastructural zipper by opening numerous opportunities for spatial development and provide a new form of public space. The road is envisaged as a portal for an international flow of people, economy and development opportunities. Currently the plan is for the new southern ring road of Maribor to be positioned on the point where the Pohorje massive connects to the bay of lowland Ptuj field. The area simultaneously connects the edge of Maribor with the Pohorje massive and is one of the unique locations in Maribor where the city meets nature. The current plan proposes that the new road divides or even cuts these entities in two, however, we envisage that the future development as a zipper that connects the city and nature. As a result, the road becomes a generator for development and an international axis of economical flow. It is in the area of the city and, at the same time, it is the a point where the city of Maribor connects to Europe. The road crosses fields and interacts with golf courses and Betnava castle, continuing as a digged-in tunnel into the Pohorje massive with sequences of viewpoints. As it moves closer to the city, it attracts urban development marked by skyscrapers. They are new city markers, nodes marking town streets and the rhythm of the driver. There are numerous crossings over,


above and parallel to the flow that establishes an endless connection between the left and right side of the location. At the same time, the ring road joins the Pohorje sport centre and skiing resort into one unique entity. Projected Start: 2010 Projected End: 2030 Category: Transportation


Architectural Mutations: Cipher Systems Studio Leader: Tina-Henriette Kristiansen Additional Instructors Julia Koerner, Adam Vukmanov Guest professors: Sir Peter Cook, Erick Carcamo, John Ross and Thomas Chevalier School or Institution: Lund University Department of Architecture, Department of Theoretical and Applied Aesthetics, Architectural Mutations S.A.T. Space and Technology Country: Sweden Website: www.arch.lth.se www.architecturalmutations. blogspot.se 1. Studio Leader Biography Tina-Henriette Kristiansen is a Danish architect and leader of 3 design units at Lunds University. She received her master degree from AARCH, Aarhus, Denmark in 1998. Her Ph.D. studies and research areas are on Augmented Reality and Extreme Environments and she has on several occasions been a visiting researcher and guest professor at NASA Johnson Space Center, USA and many international schools among Sasakawa International

28

Center for Space Architecture, Houston University, ETH Zurich, KISD Cologne, Architectural Association London, ESA European Space Agency, Rice University, Royal Academy of fine arts, Copenhagen. Julia Koerner is an Austrian architect, based in London. She has received her master degree in architecture with distinction in Greg Lynn’s studio at the University of Applied Arts Vienna, 2009. Since 2007 she has been working for Ross Lovegrove Studio in London. Julia has taught at the University of Applied Arts Vienna, the Architectural Association London as well since 2010 as guest professor at the Department of Theoretical and Applied Aesthetics, School of Architecture, Lunds University. Adam Vukmanov is a London based architect, researcher and lecturer. He has received his master degree in architecture with honours in Greg Lynn’s master class at University of Applied Arts Vienna, in June 2009. Until recently, Adam has been working as Project Architect at Acme and before that at Span-arch in Vienna where he was involved in construction and advanced fabrication of Austrian EXPO pavilion in Shanghai 2010. He has taught at University of Applied

Arts, Vienna, Architectural Association’s Visiting School in Paris and is currently a guest lecturer at the School of Architecture, Lunds University. 2. School Lund University has long and vibrant history covering almost 350 years of teaching. It has evolved from just a few hundred students and professors being paid with meat and grain into its present form, with around 47.000 students and a position ranked in the world’s top 100 universities in recent years. Lund University is the highest placed comprehensive university in Scandinavia (Times Higher Education 2011/2012 rankings). The Department of Theoretical and Applied Aesthetics, School of Architecture has around 600 students is now attending our 5 year professional program leading to a Master in Architecture. Architectural Mutations by Tina-Henriette Kristiansen is one of four current Bachelor programs. 3. Studio Description CIPHER SISTEMS are coded and encrypted structures we see in nature as a phenomenon of scale. Their fractal appearance in certain morphologies, diversifying in size, is an intriguing aspect for morphogenetic

design. The reappearing relationship of macro and micro patterns found in different states of physicality in a variety of environments, is leading to an understanding about emergence and the connectivity between systems. Thus, the MUTATING ARCHITECTURE studio analyses, evaluates and decrypts reoccurring natural patterns and explores possibilities of their application on visionary scenarios in futuristic city context. We develop and reproduce 3-Dimensional systems of selected natural phenomenons and generate an iteration of mutations with both topological and parametric modelling. Generated systems are applied in horizontal and vertical formations in the outcome of urban matrix and architectural body to study the variations, adaptation, connectivities, scale, repetitions and densification strategies for Maribor 2112Ai [Architectural intelligence] 100YC.


Team 01 Beatrice Eckord Lukas Malm The Wine Walk The wine walk emphasizes the history of Maribor as a city of wine making and commerce, and brings this spirit into the future. By connecting existing and future nodes related to wine a path is created. This path transforms the city, and makes the production of wine visible Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology Team 02 Henrik Malm Swarm Building Lab

SUN PANELS

ROOF PLAN

GRAPE CRUSHING

AUTOMATED ROBOTS TAKING CARE OF THE VERTICAL WINE YARDS

WINE BOTTELING WINE LABORATORY WINE FERMENTATION WINE FERMENTATION / PRODUCTION

SHOWROOM

Maribor 2112. A new breed of structurally intelligent swarm robots is the latest trend in building. These robots collaborate to reinforce complex sets of building members at structurally important locations. Swarm intelligence is also used on a master plan level and we zoom in on a development of Maribor University.

WINE TASTING/RESTAURANT WINE MUSEUM

WINE SHOP

ADMINISTRATION HOTEL

AUDITORIUM

PARK AREA WITH GRAPE GROWING

CIRKULATION (THE WINE WALK)

WINE CELLARS FOR STORING AND AGING WINE

EXPLODED AXONOMETRIC

Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology Team 03 Hanieh Heidarabadi Zuha Alasadi Deus Ex Machina Maribor is a city defined and divided by its most important natural source, the river. The project targets the development of hydropower as renewable energy since the capacity for it is great in the country. Our vision is a river populated by machines combining architecture and energy production in one hundred years. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology

DIAGRAMS FOR HOW THE WINE WALK IS DERIVED

PRESENT AND FUTURE NODES RELATED TO WINE

CONNECTING THE NODES GENERATES A PATTERN

BY TRANSFORMING THE PATTERN A WINE PATH IS CREATED

THE WINE PATH ADAPTS TO THE HISTORICAL CITY. IN THE PERIPHERIC AREAS IT BECOMES THE GRID THAT DICTATES THE TRANSFORMATION AND DEVELOPMENT OF NEW URBAN FABRIC.

SIGHT LINES

OLD AND NEW BUILDINGS

PROGRAM / ACTIVITY

D I A G R A M S F O R T H E S I T E O F T H E W I N E RY

CIRKULATION

old buildings

production

restaurant

new buildings

hotel

winemuseum

wineshop


Memory + Migration, Cyclic Cities, Urban Dialects Studio Leader: Nigel Bertram, Tim Schork Contributing staff: Lee-Anne Khor John Warwicker (visual communication) Gene Bawden (visual communication) Professor Callum Morton (fine art) Selby Coxon (industrial design) School or Institution: Monash University Department of Architecture Faculty of Art Country: Australia Website: www.artdes.monash.edu.au/ architecture/ www.mesne.net www.nmbw.com.au 1. Studio Leader Biography Nigel Bertram is a director of NMBW Architecture Studio and Practice Professor of Architecture at Monash University. In 2010 Nigel completed his PhD through architectural project at RMIT University, where he taught for 11 years and was co-director of the Urban Architecture Laboratory research unit. Tim Schork is a director of the trans-disciplinary design firm MESNE Design Studio and a lecturer in the Department of Architecture at Monash

30

University. Internationally renowned for his design excellence and explorative, creative and innovative research, his work combines a sophisticated design philosophy with advanced technology in order to create novel design solutions that address contemporary social and cultural agendas. 2. School Architecture at Monash is an innovative program that engages with practice, industry, and the broader community. It seeks to advance the contemporary practice of architecture through social and environmental sustainability. The program is characterised by its location with an art and design faculty that is focused on architecture as a creative discipline. Connections are established between architecture, art and design, enabling students to establish a creative network by studying alongside industrial designers, painters, sculptors, interior architects, glass artists and more. Architecture at Monash fosters design as a mode of thinking, seeing and working. Team Members Architecture Ashleigh Briggs Laura Courtney Liam Eastop Alexander John Gibson Jesse Gould Linda Huynh Brenna Kinnaird Johnny Long John Low Daniel Mckenna Dan Paraschivoiu Chris Rigney

Deborah Gabriela Schatz Schwartstein Benjamin Tucker Hanah Wexler Kirah White Shigeru Iijima Fine Art Valerie Sparks Visual Communication Cassandra Brock Dean Gordon Lizzie Mae Takiri Nia Kelly Tang Industrial Design Andrew Van der Merwe Team 01 Memory + Migration This project develops a relationship between memory, migration and time. Without wanting to predict or impose anything finite onto Maribor, we have developed a project that escapes time through nostalgia and memory. With migration as our vehicle the project explores both grafting the memory of Maribor from the diaspora back in to Maribor and weaving exotic and unfamiliar culture from foreign communities into the traditional and timeless city. Projected Start: Early 1900s Projected End: 2112 + Category: Knowledge Team 02 Urban Dialects Urban Dialects examines how the architectural language and urban identity of a city is transformed by new cultural and economic exchanges. Proposing a dynamic rental economy that operates at the scale of a room, the project explores the fine grain dialogue between existing and new urban conditions. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 + Category: Commerce

Team 03 cyclic cities Cyclic Cities responds to shifts in Maribor’s population, activation and use by implementing a dynamic planning system that fosters and accelerates cycles of urban growth and decay. The project establishes a series of intelligent feedback loops through a new rental system and a series of urban switches and capacitors that will enable Maribor to generate, regenerate and react in real-time to its persistent population flux. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 + Category: Knowledge, Commerce


Maribor Manifold Studio Leader: Karl Chu Studio Assistant: Mojca Gregorski School or Institution: Pratt Institute School of Architecture Country: United States Website: www.pratt.edu www.metaxy.com 1. Studio Leader Biography Karl Chu, originally from Myanmar is a professor at the School of Architecture, Pratt Institute, Brooklyn, NY. Before then, he was the founding director of the Institute for Genetic Architecture at the GSAPP, Columbia University, NY. He also taught at SCI Arc, Los Angeles in the nineties where he came up with the concept of genetic architecture. He has lectured extensively and has participated in international conferences and exhibitions. He is developing a new ontology of architecture based on the architecture of possible worlds. 2. School Pratt Institute is a specialized university with 4500 students in undergraduate and graduate programs in the fine arts, design, fashion, architecture, and information and library science. The

32

School of Architecture’s mission is to educate the future leaders of the design, planning and management disciplines in the professional fields of architecture, urban design, city and regional planning, construction and facilities management, environmental management and historic preservation. This effort builds upon a strong context of professional education within an art and design institute that stresses the relationship between intellectual development and creative activity 3. Studio description Maribor, in its current form, is in need of spatial intervention that would re-vitalize its rather stagnant form. It is divided by the train tracks that cut through east to west in the southern part of the city and from the northern end of the city to the southern end in addition to the highway. The only vital area of the city is the centre of the city. The main impetus of the project is to reconfigure the overall structure and organization of the city such that it injects vitality and flow into its city-form. Correspondingly, four areas of the city are targeted: Melje, the old industrial area west of the old city, Studenci, Magdalena, and Tabor on the southern side of the river. The project for Maribor Manifold is designed to generate urban form that would allow for the emergence of a new

kind of spatial dynamics. This proposition for a dynamic interweaving of the city-form hopefully would engender the interfusion of the private sector with the public sector, the commercial with the residential, software industry with service industries, etc. In addition, the form of the city introduces a modern configuration of the labyrinth, one that is vital and alive. The formal organization of a city implicitly contains conditions of possibility for the spatial dynamics of flow and interaction that are responsible for the behaviour of its inhabitants. Maribor Manifold is an expression of the schematic logic of the city-form derived from the synthesis of two figures of spatial organization: the labyrinth and the dynamical logic of flow. The configuration space of the city-form of Maribor Manifold is designed with the intention to allow for the multilayered inter-fusion of both convergent and divergent programs. Devoid of zoning demarcation, the Maribor Manifold is the embodiment and expression of the city as a complex organism.

Team Members Amir Karimpour Melissa Balcazar KyungJin Jun Merritt Vossler MARIBOR MANIFOLD Maribor Manifold is an expression of the schematic logic of the city-form derived from the synthesis of two figures of spatial organization: the labyrinth and the dynamical logic of flow. The configuration space of the city-form of Maribor Manifold is designed with the intention to allow for the multi-layered interfusion of both convergent and divergent programs. Devoid of zoning demarcation, the Maribor Manifold is the embodiment and expression of the city as a complex organism. Projected Start: 2052 Projected End: 2030 Category: Knowledge


Visionary Ecologies – Urban-Stratification Studio Leader: Wendy W Fok School or Institution: Princeton University Country: United States Website: http://we-designs.org 1. Studio Leader Biography Wendy W Fok, director/ founder and team member of WE-DESIGNS.ORG. Fok has an international background from Vienna, New York, London, Paris, Tokyo, Beijing, Hong Kong & Canada. Her art installations have been displayed in Hong Kong, Shanghai, New York, Athens, Venice, Prague, and has worked on several international architectural projects, exhibitions, & competitions including the 12th La Biennale di Venezia 2011, the Shanghai Expo 2010, & Athens Fringe Festival 2009. 2. School The School of Architecture of Princeton University began in 1832 on the belief that architects should have a well-rounded education in liberal studies; approach their profession primarily as an art; understand and appreciate the other arts in relation to architecture; and be taught the science of building construction as a part of their training in design rather than as an end in itself.

34

The School is committed to the specificity of architectural expertise at the same time that it is open to new forms of practice and collaborations with allied disciplines. From the beginning, the School of Architecture’s curriculum has always responded to changes in the profession and in architectural education, providing students with courses that reflect contemporary and emerging issues in architecture.

this urban intervention as well as embedded piezoelectric harvesting membranes. The embedded membranes will harvest the energy from vibration, weight, and motion, through several means of traffic, including but not limited to trains, vehicles, bicycles and pedestrians; thus, assisting Maribor 2112 to become one of the first Net Zero cities by three main sources of productivity energy systems: piezoelectric, hydro, and thermal.

throughout the rest of the city.

3. Project Intention In an era of environmental extremes and the influx of 70% of the globe’s population to the major urban settlements, the Maribor’s 2112 Visionary Ecologies – Urban-Stratification Master plan re-examines the City’s current obsolete infrastructure proposing a new interlaced and stratified regenerative system creating urban conditions throughout the city where clean technologies, interactive architecture, and sustainable commerce can reside.

As the citizens of Maribor, visitors, and cultural critiques meander the city through the Urban-Stratification ecological and interactive promenades, they will be led experience the architecturally icon of the 2112 Maribor Interactive Centre for the Arts. Convening multiple systems of complexities and parallel programmatic systems, the landscape and pathways outline purposeful accidents that change through programmatic shifts and movement.

Team Members Wendy Fok Kadri Kerge Jose L Aguilar Ivan P Cheung

Urban-Stratification is a connective tissue reacting as a threshold between an active transportation hub, Maribor Interactive Centre for the Arts, and technological energy generator that will provide a reformative highway and transportation system for Maribor. The project will introduce over 100 kilometres of additional roadways to serve as a departure point for

The Centre will become an opportunity to experience a new sustainable typology of architecture, clean technologies, and design intelligence. Acting as an active iconic architectural infrastructural and cultural piece, Urban-Stratification will be the stage of public relations, social, and digital interactions, which in turn converts the City of Maribor into an urban catalyst that propagates sustainable development

The Maribor 2112 UrbanStratification Master Plan fosters new interactive social urban ecologies to redefine the existing city, not only as the cultural capital of Europe but also as Europe’s first Net Zero energy city to become the first urban laboratory where architecture intelligence, social interaction, and clean technologies interact simultaneously.

Urban-Stratification The Maribor 2112 Urban-Stratification Master Plan is a multidisciplinary proposal that utilizes obsolete existing infrastructure as a generative system of energy activating developmental zones along the Drava river fostering new interactive social urban ecologies to redefine the existing city, not only as the cultural capital of Europe but also as Europe’s first Net Zero energy city, to become the first urban laboratory where architecture intelligence, social interaction, and clean technologies interact simultaneously. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology


Maribor 2112 Studio Leader: Charles Anderson, Cath Stutterheim (SAALA)

Program Director of the MLA and Cath is Adjunct Professor.

the next hundred years.

Resulting from the current European economic crises, the breaking point forces School or Institution: Maribor to change, with the RMIT University city choosing to turn toward School of Architecture and localism by integrated urban Design agriculture within the city to eventually become selfCountry: sufficient. Keeping on the Australia same forward trajectory, Maribor quickly becomes Website: We aim to address compelling, world leaders in agriculture www.rmit.edu.au technology. contemporary issues such as www.saala.com.au climate change, globalization In order to conceptualise and rapid urbanization in moments in Maribor’s future, ways that facilitate cultural Aggrenomics focuses on change through design. 1. Studio Leader Biography Housing; Agriculture and Dr Charles Anderson and Cath Our scholars, (students, Transport Technology and the lecturers and researchers), Stutterheim are co-directors relationships between them. are risk-takers in the sense of SAALA. Charles’ interests The design attempts to find are extensive and widely inter- that they endeavour to bring opportunities for intervention about change both in design disciplinary, from public art and design that appear practice and by practicing projects through landscape within this narrative, creating design. These changes are architecture and urban concise, accurate and viable design to product and fashion pursued through refinement, design. He has a distinguished criticism and experimentation proposals for Maribor leading up to 2112. and within an ethical reputation as an artist and framework of social justice designer and has received The future of Maribor numerous awards for his work, and human rights. 2112 is a series of Climatic from both within and without events starting from the 3. Project Intention the landscape architectural disappearance of the snow profession. Cath’s design What is the breaking point of a on the Alps to the rise in the work is particularly engaged sea level of the Mediterranean city? And what is on the other with the dynamic between sea. Climate change as side of no return? designed and natural forms, phenomena has an impact on and is especially motivated Aggrenomics seeks to answer the functioning of the society by the challenges and putting a pressure on the these questions through opportunities for landscape investigating and speculating energy industry leading to architecture which arise from advancements in technology the effects of climate change. what Maribor might become and knowledge. as a result of reaching a breaking point. Using the Both Charles and Cath Migration to the City due progression of time as a maintain a close liaison fundamental design element, to its safer north location in between practice, research a narrative is created based on Slovenia puts future pressure and education through on the population creating a how Maribor responds to an their ongoing roles at RMIT economic breaking point over perfect mix for a flourishing University where Charles is

36

2. School The strategic direction of the School of Architecture and Design is underpinned by three guiding scholarship principles: scholarship-ofchange; curated and vertically integrated design scholarship; and tri-polar scholarship.

of the city’s tourist economy and a new form of energy generation powered by human kinetic energy and motion. “The more the merrier” becomes a slogan for Maribor as it has become a city that survives on the energetic increase in population. Piezoelectric material lay on the slopes of pathways storing kinetic energy transferred by humans and the transport system thrives on an aerial level with hovering technology allowing the surface of the city to be transformed into a series of gradients. These paths become generators of energy as people’s state of mind is influenced by ‘walking’ as a healthier choice. Team 01 Lu Lin Prat Talegaonkar Sally (Zi Xue) Yang Gradient City In 2112, the project aims to generate interesting public spaces that encourage people to dwell more on the outside rather on the inside and to explore creation of new challenges provided by the inhabitable circulation of gradients. Projected Start: 2030 Projected End: 2112 Category: Transport, Technology


Team 02 Livia Baranyay Lin Shi Dohyung Kwon James Fong CITY CELL: MARIBOR 2112

8 3 7 AGGRENOMICS CITY 4 207 1 2 34

The localised network of uses that are strongly held together by intersecting public spaces operate to facilitate movement within the activity nodes to relieve existing pressure on the city centre. As the city centre links up to the wider urban context, the community is never separated from the city context but operates simultaneously with the distribution of energy and transport providing permeable city cells. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Transport

TIMELINE TIMELINE

DEVELOPMENT DEVELOPMEN DEVELOPMENT DEVELOPMEN T OF T OF ADAD ADVANCED ADV ADVANCED ADV VANCED AV NCED ANCED ANCED MAGNETICS MAGNETICS

EUEU RESEARCH RESEARCH TECHNOLOGY TECHNOLOGY ASAS SLOVENIA SLOVENIA IS A ISMEMBER A MEMBER OFOF THE THE EUEU FUSION FUSION BOARD BOARD

SLOVENIA’S SLOVENIA’S ECONOMY ECONOMY IS S IS S EFFECTED EFFECTED

MARIBOR MARIBOR EXPERIENCES EXPERIENCES LOSSES LOSSES IN IN INDUSTRIAL INDUSTRIA INDUSTRIAL INDUSTRIA L AND L AND COMMERCIAL COMMERCIA COMMERCIAL COMMERCIA L L CAPACITY CAP CA CAPACITY CAP CA PACITY AP CIT ATCIT ACITY YTY

REDUCTION REDUCTION IN IN AUTOMOTIVE AUTOMOTIVE TRANSPORTATION TRANSPORTATION USE USE INCREASE INCREASE IN IN UNEMPOLOYMEN UNEMPOLOYMENT UNEMPOLOYMENT UNEMPOLOYMEN T T RATE R AR RATE TE T E AT TE (25%) E (25%)

HOUSING HOUSING MARKET MARKE MARKET MARKE T T INSECURIT INSECURITY INSECURITY INSECURIT Y Y

IMPROVEMENT IMPROV IMPROVEMENT IMPROV WITH WITH FREIGH FREIGHT FREIGHT FREIGH T NETWORKS T NETWORKS

SUBSTANTIAL SUBSTANTIAL SHIFT SHIFT TO T OT TO SE SELF O SE SELF SUFFICIENCY SUFFICIENCY Y Y

AGRICULTURAL AGRI AGRICULTURAL AGRI ICUL ICU ICUL ICU LTURA TUR LTURA T RUR AR L AL PRODUCTION PRO PRODUCTION PRO ODUCTION ODUCTION INC INCREASES CREASES INC INCREASES CREASES

HOUSING H HOUSING H ABANDONMENT ABA ABANDONMENT ABA ANDONMENT ANDONMEN ANDONMENT ANDONMEN T T

MARIBOR MARIBOR UNIVERSITY UNIVERSIT UNIVERSITY UNIVERSIT Y Y EXPERIENCES EXPERIENCES DECLINE DECLINE IN IN ATTENDANCE A TTENDANCE T TENDANCE ATTENDANCE A TTENDANCE T TENDANCE R RATES AR RATES TES TES ATES TES

AGRICULTURAL AGRICULTURAL RESEARCH RESEARCH AND AND TECHNOLOGY TECHNOLOGY ADVANCEMENT ADVANCEMENT

RE-ESTABLISHMENT RE-ESTABLISHMENT OFOF A EU A EU FOOD FOOD EXPORTATION EXPORTATION SYSTEM SYSTEM

RAPID R APID RAPID R APID BUS BUS TRANSPORT TR TRANSPO TRANSPOR RTRANSPO TRANSPORT TR TRANSPOR ANSPOR RANSPOR RTRT

GOVERNMENT GOVERNMENT T T INVESTMENT INVESTMENT T T RETROFITTING RETROFITTING OFOF EXISTING EXISTING INFRASTRUCTURE INFRASTRUCTURE FOR FOR AGRICULTURAL AGRICULTURAL PURPOSES PURPOSES

TRANSPORTATION TRANSPOR TRANSPO TRANSPORTATION TRANSPOR TRANSPO RTA A RTION TA ATION LINKS LINKS BETWEEN BETWEEN AGRICULTURAL AGRICULTURAL AREAS AREAS INITIAL INITIAL ADVANCEMENT ADVANCEMENT IN IN GENETICS GENETICS

INTEGRATED INTEGRATED FUSION FUSION ENERGY ENERGY WITH WITH TRANSPORT TRANSPORT

PERSONALISED PERSONALISED AIRAIR TRANSPORTATION TRANSPORTATION USING USING ADVANCED ADVANCED MAGNETIC MAGNETIC TECHNOLOGY TECHNOLOGY WIRELESS WIRELESS CHARGING CHARGING

INCREASED INCREASED TRANSPORT TRANSPORT INFRASTRUCTURE INFRASTRUCTURE AND AND CONNECTIONS CONNECTIONS

EXTERNAL EXTERNAL FUDING FUDING FOR FOR RESEARCH RESEARCH

EFFECIENT EFFECIENT ELECTRIC ELECTRIC PRIVATE PRIVATE TRANSPORTATION TRANSPORTATION INTEGRATION INTEGRATION OFOF GREENHOUSES GREENHOUSES AND AND TRANSPORT TRANSPORT SYSTEM SYSTEM ADVANCEMENT ADVANCEMENT IN IN NANOTECHNOLOGY N NANOTECHNOLOGY N

LEADS LEADS TOTO A SPREAD A SPREAD OFOF DISTRIBUTION DISTRIBUTION IN IN RETROFITTED RETROFITTED AREAS AREAS

CONSOLID CONSOLIDATION CONSOLIDA CONSOLIDATION CONSOLIDA CONSOLID AT TION ION AT TION ION IN INTO TIN INTO OTO SPECIALISED SPECIALISED AREAS AREAS USING USING EXISTING EXISTING INFRASTRUCTURE INFRASTRUCTURE

RETROFITTING RETROFITTING OFOF MEDIUM MEDIUM DENSITY DENSITY HOUSING HOUSING WITH WITH AGRICULTURE AGRICULTURE

INCREASE INCREASE IN IN MODERN MODERN COMMERCE COMMERCE COURSES COURSES

DEVELOPMENT DEVELOPMENT IN IN LEVITATION LEVITATION TECHNOLOGY TECHNOLOGY THROUGH THROUGH MAGNETICS MAGNETICS

DEVELOPMENT DEVELOPMEN DEVELOPMENT DEVELOPMEN T OF T OF SUPER SUPER CONDUCT CONDUCTOR CONDUC CONDUCT CONDUCTOR CONDUC TOR TOR TECHNOLOGY TECHNOLOGY

TRANSPORT TRANSPORT RESEARCH R ES E R RESEARCH SE ES EA S AR A EA E RC R AR A CR RC HCA AND HND NA AND DND ND TECHNOLOGY TECHNOLOGY

RETROFITTING RETROFITTING OFOF EXISTING EXISTING INFRASTRUCTURE INFRASTRUCTURE FOR FOR PUBLIC PUBLIC TRANSPORTATION TRANSPORTATION

RESIDENTIAL RESIDENTIAL CONSOLIDATION CONSOLIDATION AROUND AROUND UNIVERSITY UNIVERSITY AND A AND A AGRICULTURE AGRICULTURE INCREASE INCREASE IN AGRICULTURAL IN AGRICULTURAL COURSES COURSES AND AND TRADE TRADE

INITIALISATION INITIALISATION OFOF FUSION FUSION TECHNOLOGY TECHNOLOGY

INCREASE INCREASE IN IN BATTERY BATTERY TECHNOLOGY TECHNOLOGY

ENERGY ENERGY RESEARCH RESEARCH CHCH AND AND TECHNOLOGY TECHNOLOGY Y Y

RE-UTALISATION RE-UTALISATION OFOF NATURAL NATURAL RESOURCES RESOURCES FOR FOR ENERGY ENERGY INCREASE INCREASE IN IN PUBLIC PUBLIC TRANSPORTATION TRANSPORTATION USE USE

CURRENT CURRENT EUROPEAN EUROPEAN FINANCIAL FINANCIAL CRISIS CRISIS

ESTABLISHED ESTABLISHED MARIBOR MARIBOR UNIVERSITY UNIVERSITY

TESTING TESTING OFOF VERTICLE VERTICLE FARMING FARMING

AGRICULTURE AGRICUL AGRICU AGRICULTURE AGRICUL AGRICU LTURE LTURE MOVES MOVES INTO INTO ABANDONED ABANDONED RESIDENTIAL RESIDENTIAL AREAS AREAS

IMPLEMENTATION IMPLEMENTATION OFOF QUICK, QUICK, MODULER MODULER PLUG PLUG IN IN HOUSING HOUSING

EFFICIENT EFFICIENT TRANSPORTATION TRANSPORTATION TOTO THE THE MOON MOON HAS HAS BEEN BEEN INVENTED INVENTED

AUTONOMOUS AUTONOMOUS TRANSPORTATION TRANSPORTATION WITHIN WITHIN THE THE EUEU

EXTERNAL EXTERNAL FUNDING FUNDING FOR FOR SPACE SPACE AGRICUTLURAL AGRICUTLURAL RESEARCH RESEARCH

EXTERNAL EXTERNAL FUNDING FUNDING FOR FOR AGRICULTURE AGRICULTURE AND AND RESEARCH RESEARCH LABS LABS ADVANCED ADVANCED FOOD FOOD PACKAGING PACKAGING

AGRICULTURAL AGRICULTURAL TECHNOLOGY TECHNOLOGY AND AND EXPORT EXPORT BOOM BOOM

HIGHLY HIGHLY ADVANCED ADVANCED HORTICULTURE HOR HO HORTICULTURE HOR HO RTICU TICUL RTICU TICUL LTURE TURE LTURE TURE

ADVANCED ADV AD ADVANCED ADV AD VANCED VANCED GENETICS GENETICS

RESEARCH RESEARCH IN IN FOOD FOOD PRODUCTION PRODUCTION AND AND PACKAGING PACKAGING FOR FOR TRANSPORTATION TRANSPORTATION TOTO THE THE MOON MOON

EXTERNAL EXTERNAL FUNDING FUNDING FOR FOR SPACE SPACE AGRICULTURAL AGRICULTURAL TESTING TESTING FACILITY FACILITY MARIBOR MARIBOR PROVIDES PROVIDES PACKAGED PACKAGED FOOD FOOD FOR FOR INTERPLANETARY INTERPLANETARY SPACE SPACE EXPLORATION EXPLORATION

RESEARCH RESEARCH IN IN AGRICULTURAL AGRICULTURAL GENETICS, GENETICS, IE. IE. GROWING GROWING CROPS CROPS ONON OTHER OTHER PLANETS PLANETS

POPULATION POPULATION 70,000 70,000

FIRST FIRST CROP CROP GROWN GROWN ONON MARS MARS SUPPLIED SUPPLIED BYBY MARIBOR MARIBOR THROUGH THROUGH THE THE EUEU

INTEGRATION INTEGRATION OFOF VERTICLE VERTICLE FARMING FARMING AND AND HOUSING HOUSING DEVELOPMENT DEVELOPMENT OFOF GENETIC GENETIC CODED CODED BUILDINGS BUILDINGS

UNIVERSITY UNIVERSITY SHIFTS SHIFTS TOWARDS TOWARDS TECHNOLOGICAL TECHNOLOGICAL ADVANCEMENT ADVANCEMENT

INITIALIS INITIALISATION INITIALISA INITIALISATION INITIALISA INITIALIS AT TION ION AT TION ION OFOF S SPACE PS SPACE AP ACE CE ACE ACE RESEARCH RESEARCH CENTRE CENTRE POPULATION POPULATION 95,000 95,000

POPULATION POPULATION 120,000 120,000

POPULATION POPULATION 300,000 300,000

GOVERNMENT GOVERNMENT IMPLEMENTS IMPLEMENTS IMIGRATION IMIGRATION CONTROLS CONTROLS

EPHEMERAL EPHEMERAL HOUSES HOUSES THAT THAT TRANFORM TRANFORM ACCORDING ACCORDING TOTO SEASON SEASON

CONSTRUCTION CONSTRUCTION OFOF SPACE SPACE AGRICULTURE AGRICULTURE TESTING TESTING FACILITY FACILITY POPULATION POPULATION LEVELS LEVELS AT AT 400,000 400,000

8 3 7 CITY VIEW 4 203 1 2 7 34

Team 03 Jacob Peterson Sasha Faragher James Mitchell Chris Armstrong Eric Fei Aggrenomics Situated within Maribor, the project Aggrenomics investigates a ‘speculative’ future crises, testing how Maribor can overcome hardship and economic decline with a transformation towards self-sufficiency. Combining 3 specific components of Maribor; agriculture, housing and transport, we seek to test Maribor’s resilience and flexibility in the speculative future scenario. Projected Start: 2012 Projected End: 2072 Category: Transport, Technology

Legend

Mixed Vertical Ag & Res

Kosaki

Genetic Research Centre

Kamnica

Space Ag Research Centre

Za Kalvarijo

Historic Core

Drava River

Maribor University

Mestra Park

Parkland Areas

Reserves/ Forest

Meljski Hrib

Agriculture Areas

Public Market

Malecnik Limbus

Testing of Verticle Farming Areas

Maintained Residential Areas

Progressive Residential Areas

Ag Reclaim Residential Areas

Highrise Residentail Areas

Pekre

Industrial Areas

Fish Farming Areas

Waterfront

Established Greenhouses

Hydroelectricicty Station

Railway Line

Train Stations

Major Freeways

Major Roads

Minor Roads

Razvanje

MASTERPLAN 0

100

200

300

400

500m

N


High Rise Of Maribor Tower Studio Leader: Jane Burry School or Institution: RMIT University Spatial Information Architecture Laboratory (SIAL) Country: Australia Website: http://www.sial.rmit.edu.au/ http://wiki.sial.rmit.edu.au/ 1. Studio Leader Biography Jane Burry, is an associate professor in SIAL in the School of Architecture and Design and a registered architect. She is a member of the RMIT Design Institute flagship The Future Fabric of Cities. Jane has worked on the research into the continuing construction of the Sagrada Familia church with Mark Burry and directly with the team in the technical office in Barcelona. She has been a visiting senior research fellow at QUT in the School of Design and the Complex Urban Systems Project (CUSP). She worked previously in the research team for the continuing construction of the Sagrada Familia church at Deakin University and has worked in architectural practice and teaching in several countries since completing her architecture studies in 1985. Past research topics included Post Cyclone Relief housing in SE India and the history of house typologies in NW Scotland.

38

Her work in architectural practice includes houses, housing and public buildings including schools.

degree of rotation and ratio of scaling will be altered and controlled by changing the Floor to Floor height from the backbone.

2. School The Spatial Information Architecture Laboratory (SIAL) is a facility for innovation in transdisciplinary design research and education. It embraces a broad range of investigative modes, involving both highly speculative and industry linked projects.

The procedure in creating a transition effect includes, firstly, the extrusion between the first shape and the second shape, and then create horizontal planes with fill, with the aid of the intersection function, the polylines in between levels were revealed. They became the new floor plates assigned to those levels and scaling was applied.

3. Project Intention The building floor plates are made of two unique shapes which were adopted from the section cut of the wax model. The first level consists of the first shape and 60 points (equally distributed) were assigned along the line. The same shape was then projected onto the next level repeatedly. Upon reaching the mid span of the building the second shape comes in and again assigned with 60 points. and continue projection. The first shape is then reused again at higher levels. The Rotation and Scaling are applied on each floor level driven by a parametric formula. The first rotation happens from Ground Floor to Fifth Floor. The rotation is then reversed upon reaching Tenth floor. A shape transition is then created until reaching the Thirteenth Floor. Lastly, a symmetric reverse governs the rest of the building. The

Design of façade in Digital Project is governed by line, points and planes. Planes are used to govern direction of the prism. Points are created to ensure the lines are connected to create the shape of the façade. A fix length is created to ensure that the frames of the façade are extruded realistically. We decided to fix the pointed area at 60degree angle from the face of the building and 1.5meter long. We those measurements it would create a nice-shaped prism. PowerCopy is the process we used to connect the façade to the building. The flexibility of the façade is entirely governed by the building’s window panels. When the building rotates or scales, the window panels will flex as according to the fixed parameter. That is how we are going to present the flexibility of the façade through the

process of PowerCopy. At the same time, the ring road joins Pohorje sport centre and skiing resort into one unique entity. Team Members Benjamin Yeung Michael Hor Mandy Yu High Rise of Maribor Tower The building floor plates are made of two unique shapes which were adopted from the section cut of the wax model. The starting point of the building structure is to create a vertical alignment with points and planes that are equally distributed. This acts as the floor-level templates for all the floor plates to attach on to form the shape and the backbone will be used to control the height of the building which further controls other parameters in the building. Caption: 01 Iteration 2(2.7m,14deg,0.94) 02 Panel Detail 03 Iteration 9(2.5m,15.9deg,0.86) 04 Iteration 18(2.8m,20deg,1.02) 05 Iteration 19(2.1m,15deg,1.09) Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology


Transformer Studio Leaders: Karl Fender, Jose Alfano & Tom Kovac School or Institution: RMIT University School of Architecture and Design Country: Australia Website: www.rmit.edu.au www.fkaustralia.com/ 1. Studio Leader Biography Karl Fender, founding Director of Fender Katsalidis, a Melbourne based architectural practice which is active throughout Australia and internationally. He gained his Master of Architecture at Harvard University, and has spent many years living and practising abroad in locations such as London, Rome, Paris, Boston, Hong Kong, and Bangkok. He is involved in the design of all projects within the office. Karl is currently working internationally with major projects in Jakarta and Kuala Lumpur. He is an avowed urbanist who thrives on life in the city and is committed to sustainable, higher density residential typologies. Karl was the National President of the Australian Institute of Architects 2010-2011. José Alejandro Alfano, RIBA, MAA, RAIA, Born in Boston 1964 and gained M. Arch. from the GSAPP Columbia

40

University and has practiced as an Architect and Urbanist Internationally for over 23 years. José has lectured in Architecture at Columbia University, Melbourne University, Royal Melbourne Institute of Technology, Monash University and holds the title of Senior Research Fellow / Associate Professor at the University of Melbourne Engineering Faculty. Alfano is an Associate Director at FenderKatsalidis in Melbourne and has extensive experience in Major Public and Private Sector Urban Design and Architecture projects throughout Australasia, North America, & the Middle East. Tom Kovac, is a Professor of Architecture at RMIT University, Visiting Professor at IoA Die Angewandte, Vienna and Sci Arc, Los Angeles. In 2012 Kovac is the Director of Architecture, 2112Ai Maribor 2012 European Capital of Culture and Curator of the 13th Venice Architecture Biennale Slovenian Pavilion. In 2012 he is also taking part in Ars Electronica Festival ‘The Big Picture’’ and Protoecologics. Kovac’s work is in the collections of the FRAC Centre Orleans, The American Library of Congress Washington, The Alessi Museum Italy and The Centre Pompidou Paris. 2. School The strategic direction of the School of Architecture and

Sustainability, Energy Systems and Integrated Transportation + Logistics. The Polemic underpinning the project is based on the concept that in an increasingly globally competitive world. The We aim to address compelling, historical inter -relationships of natural, social and contemporary issues such as climate change, globalization urban systems will require “transformation” to survive as and rapid urbanization in viable ongoing settlements. ways that facilitate cultural change through design. Our scholars, (students, Team 01 lecturers and researchers), Mercedes Mambort are risk-takers in the sense Linton Wood that they endeavour to bring Saif Kattan about change both in design practice and by practicing SoftCity design. These changes are Sustainability is obsolete, technology pursued through refinement, and beyond singularity. criticism and experimentation isWeomnipresent live in a world more intelligent and within an ethical than ourselves, yet we defy its rule, framework of social justice moulding the ‘SoftCity’ to our will. Maribor, engaged with interconnection and human rights. Design is underpinned by three guiding scholarship principles: scholarship-ofchange; curated and vertically integrated design scholarship; and tri-polar scholarship.

3. Studio description “To keep our cities of cultural significance we will have to Offset the infrastructure(s) of the past into the efficiencies of the future “ J.A.Alfano TRANSFORMER Studio will focus on the Strategic Repositioning and Future Visioning of Maribor, “European City of Culture 2012” The objective is to develop integrated propositions for the Green, Smart and Connected Future of Maribor as a Middle European Hub of regional innovation on the topics of Environmental, Social and Economic

and interactivity, lies at the forefront and through a short film the role of the architect in such a place is challenged. Projected Start: 2102 Projected End: 2112 Category: Transportation, Technology Team 02 Mark David Hocking Hyper Cognitive City Hyper Cognitive City is a proposed system to send educational mastery into warp speed. It focuses on education, waste and energy and systems. The proposal focuses on a vertical educational framework coupled with industry armature to develop Maribor into a viable city for the future. Projected Start: 2022 Projected End: 2112 Category: Technology, Knowledge, Transportation


Team 03 Ng Han Hung Edwin Hyper Cognitive City of Creative Culture Creative culture is defined as a system that allows for intervention of creativity and cultural aspect via social interaction. Taking education as the core strength of the system, as it goes through a period of changes and shifts over time, it starts to adapt to the dynamic changes of society demands. Projected Start: 2032 Projected End: 2112 Category: Knowledge


Nano Transit City Studio Leaders: Tom Kovac School or Institution: Royal Melbourne Institute of Technology Country: Australia Website: www.rmit.edu.au 1. Studio Leader Biography Tom Kovac, is a Professor of Architecture at RMIT University and visiting Professor at IoA Die Angewandte, Vienna and Sci Arc, Los Angeles. In 2012 Kovac is the Director of Architecture, Maribor 2012 European Capital of Culture and Curator of the 13th Venice Architecture Biennale Slovenian Pavilion. In 2012 he is also exhibiting at Ars Electronica Festival ‘The Big Picture’, Kovac’ work is in the collections of the FRAC Centre Orleans, The American Library of Congress Washington, The Alessi Museum Italy and The Centre Pompidou Paris. 2. School The strategic direction of the School of Architecture and Design is underpinned by three guiding scholarship principles: scholarship-ofchange; curated and vertically integrated design scholarship; and tri-polar scholarship.

42

We aim to address compelling, contemporary issues such as climate change, globalization and rapid urbanization in ways that facilitate cultural change through design. Our scholars, (students, lecturers and researchers), are risk-takers in the sense that they endeavour to bring about change both in design practice and by practicing design. These changes are pursued through refinement, criticism and experimentation and within an ethical framework of social justice and human rights. 3. Studio description Nanotransit city is a speculated forecast of 100 year evolution of Maribor, Slovenia as the European Capital Culture Hub. Equipped with solar, wind and water collection systems -Green technology is integrated within the architectural structural system. By speculating the deep future, the economy of the city is invested in innovation, science and technology to develop as a progressive sustainable city. The central feature of the project is the new typology created from the bio-assembled cellular process stimulated by bioagents in real time data. This algorithmic language

creates opportunities of possible future computational response for the architecture to sustain and adapt according to the natural selection of evolution and respond to the rapidly changing environment.

Featuring a biological natural system, this induces a complex network of activities of interaction between the programs and the natural environment to create a paradigm shift.

As the city grows to be a gateway for global transit In Europe, the proposed project creates a multilayer of clean tech market which rapidly feeds and transforms Maribor into a hub for new industries. The hyper connectivity through the central transit hub will be a point of exchange of people, information and goods thus creating an interactive environment. Restoring the history of an industrial economy, the city takes on a logistics and food production centre situated by the Drava River. The emphasis will be on food production as a speculated crisis for the near future as the population demands begins to increase globally. Internal agricultural terraces are embedded into the production form where vertical harvesting, farming, and logistics are located.

Team Member Giana Aleah Zulkafli NANO TRANSIT CITY

Exploring the abilities of stem cells, the bio-assembled system will have the ability to behave and differentiate in spatial opportunities where like cells it could selfrenew, repair and regenerate.

Nature follows clear rules and laws because efficiency in nature is a question of survival. Evolution occurs with the energetic effiency of variation over time, allowing the natural selection of mutation to occur within the city. This process builds from a single cell structure while responding to real time data through the rapid connectivity of transit and the production of food. The speculation of the extreme future for Maribor integrates Nano Technology that spans outwards into a cellular environment forecasted over a 100 year period. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology, Transportation


Around The Bend Studio Leaders: Paul Minifie School or Institution: RMIT University School of Architecture and Design Country: Australia

that they endeavour to bring about change both in design practice and by practicing design. These changes are pursued through refinement, criticism and experimentation and within an ethical framework of social justice and human rights.t

3. Studio description Around the Bend reworks a variety of urban strategies first developed for brown-field application in the new-world city of Melbourne. These 1. Studio Leader Biography strategies are tested here Paul Minifie, Minifie teaches in a speculative incursion in the RMIT University into the old-world city of Architecture program and is Maribor. Methods first a director of MvS Architects. developed as the City and He is based in Melbourne, the City, Frankenmeld and Australia. His practice spans recognised constructed works, Wash, Repeat (Cut and Fill) are played out in a new context, mostly public buildings, translocated from the banks and experimental projects of the Yarra, to those of the that explore speculative and Drava. generative design methods. Website: www.rmit.edu.au www.sial.edu.au

Architecture is so rarely at home these days. Extracting a more authentic built utterance from the places we dwell is no longer the job. How do we build elsewhere, where our knowledge is partial, where context is scant, where change is constant? On what terms can recognition and engagement now We aim to address compelling, take place? Not, we say, by uploading to an anodyne, contemporary issues such as climate change, globalization over-mediated and spectral generality. Instead, let’s and rapid urbanization in have specific irruptions from ways that facilitate cultural the fantastic into the real, a change through design. decisive skirmish between Our scholars, (students, what can be and what is, a lecturers and researchers), counter-factual proposition are risk-takers in the sense 2. School The strategic direction of the School of Architecture and Design is underpinned by three guiding scholarship principles: scholarship-ofchange; curated and vertically integrated design scholarship; and tri-polar scholarship.

44

capable of bifurcating the everyday. Architecture, sluggish and cumbersome though it is, can still galvanise through its vivid presence. Team Members Finn Warnock Mark Lane Joyce Yang Daniel Brookes Owen Castley Beau Davis, Z Teoh Aaron Roberts Crystal Lee Chris Groom Salem Nasser Around the Bend Our proposal is to introduce a colour saturated image roof-scape to the city of Maribor in the form of NEW HOUSING and neighbourhood CULTURAL CENTERS. Located in the current zone of industry, the development will begin along the River Drava and continue to fill in the entire area of industry. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Knowledge


FORMFIELD4: The Speculative Campus Project Studio Leader: Vivian Mitsogianni School or Institution: RMIT University School of Architecture and Design Country: Australia Website: www.architecture.rmit.edu. au/ 1. Studio Leader Biography Dr Vivian Mitsogianni is Associate Professor in Architecture at the School of Architecture + Design, RMIT University where she was responsible for the coordination of the Design Studio stream in the Masters of Architecture Program (2001-2009). She is the Research Leader of the RMIT Design Research Institute’s Future Fabric of Cities Flagship program which undertakes transdisciplinary practice based design research. Dr Mitsogianni is a director of M@ STUDIO Architects, has served on the Chapter Council of the Australian Institute of Architects and has extensive experience in architectural practice. She undertakes practice-based design research and has extensive experience in the design of Architecture Design Studio curriculum to facilitate practice-based design research.

46

2. School The Architecture program at RMIT is differentiated from other architecture degrees by the design studio structure and selection process. Students ballot for a thematic design studio and tutor each semester. The range of studio topics reflects a diversity of architectural practice and design research. Tutors are drawn from the RMIT Architecture program and visiting academics, and from innovative practices in Melbourne. The main focus of the Master of Architecture (Professional) degree at each semester level is the design studio, in which students investigate architecture through design, integrating the knowledge gained in history, communications and technology and other research and practice specialisations into a total design project. The design studios are vertically integrated and offer specialised topics that engage with a more complex design questions involving emerging practice and research concerns and a large scale of project. 3. Studio Description The studio speculated on future university learning environments in light of the changing nature of contemporary education affected by new digital technologies, demographic changes and changes in

pedagogy. It used as its base point of departure the increased importance of social spaces on campus and anywhere/anytime learning and sought models that amplify and increase opportunities for social interaction – while simultaneously allowing for discreet learning spaces. We took as our base point of departure research that points to scenarios that might see the dispersal of the university through the city or alternatively the congregation of the city back into the university. We considered the implications of globally networked institutions and learning environments on physical space and speculated about how the university might be made porous and have a renewed and charged civic function in a city. The studio was also a laboratory for technique and process-based experiments that focussed on using systems, devices and networks from disciplines external to architecture, to consider how the behaviour of these can be co-opted to inform and re-examine core architectural relationships. Process-based experiments were developed and tested through a series of iterations. The studio favoured and considered the generative potential of “uncertain conditions” and where multiple often contradictory conditions are embedded within each other. It also investigated mis-

appropriating and amplifying the potential of existing typologies that have strong social or gathering functions for use in the process experiments. In relation to the future we asked “when was the future?” because many of our ideas of “future” were established, aestheticized and frozen in a different time – mid 20th century in the case of some highly influential sci-fi examples. The studio asked in the absence of any preemptive knowledge how is it useful for architecture to think about the future and considered William Gibson’s line that “the future is already here it’s just not evenly distributed”. Team 01 David Wegman Maribor Future Campus This project explores the nature of Future learning environments and process-based architectural design. As scarcity of resources and political instability become defining forces of our Future, the importance on the University to bear social responsibility may become greater. The increasing civic role of the campus, as a place devoted not just to higher education but to community engagement, experimentation and demonstration was explored. Projected Start: 2102 Projected End: 2112 Category: Knowledge


Team 02 Georgina Karavasil The Open Learning Laboratory The project is a speculation on the possibilities for the built fabric of the future university. It involved experimentation through a processbased design approach. The possibilities of differentiated and undifferentiated combination (formal/ spatial/conceptual) were investigated by examining the possibilities found in the “oil spill”. The project proposes a near future learning environment with multidisciplinary connections in program, space and relationships between the interior and exterior, public and private spaces as simultaneously, distinct, blurred and merged. Projected Start: 2022 Projected End: 2102 Category: Knowledge Team 03 Lip Hyean Cheong REMODELLING THE FUTURE UNIVERSITY Speculating on learning environments in 2052, this university building focuses on the saturation of the city’s cultural influences and the celebration of education as a part of the city. The project involved process-based design experiments based on Wolff’s bone remodelling law and strives to generate hybridised spaces for the University that engage internally and within the city fabric. Projected Start: 2052 Projected End: 2102 Category: Knowledge


N’Certainties Studio Leaders: François Roche Additional Instructor Gwyll Jahn School or Institution: RMIT University School of Architecture and Design Country: Australia Website: www.rmit.edu.au 1. Studio Leader Biography François Roche is a French architect, educator and provocateur; founder of a practice that has changed names several times and was until recently known as R&Sie(n). Roche has been developing the research ‘Uncertainties’ since the “i’ve heard about” experiment in Paris in 2005. The research has been continually refined through 8 master class courses – Cross Studio... etc Gwyll Jahn, completed his B.EnvDes at the University of Western Australia before completing his Masters of Architecture at RMIT in 2010. He is a director of the design collective Elseware, developing an architectural and artistic practice concerned with complex architectural geometry and behavioural systems,

48

interactive environments, parametrics, and digital fabrication. 2. School The strategic direction of the School of Architecture and Design is underpinned by three guiding scholarship principles: scholarship-ofchange; curated and vertically integrated design scholarship; and tri-polar scholarship. We aim to address compelling, contemporary issues such as climate change, globalization and rapid urbanization in ways that facilitate cultural change through design. Our scholars, (students, lecturers and researchers), are risk-takers in the sense that they endeavour to bring about change both in design practice and by practicing design. These changes are pursued through refinement, criticism and experimentation and within an ethical framework of social justice and human rights.

consider in elaboration of this new Partial-Total Ecology are: screwed, chewed, shat, sweated, swallowed, vomited, pined, secreted, woven, knitted, extruded, staggered, scattered, coagulated, aggregated, welded, pinched, braided, spider-netted, bonsai-ed, crystallised, calcified, excreted, expanded, branched, pulped, smeared, coagulated, excavated, assembled and disassembled, bended, blended, and their machine picked, spiked, pinched, caressed, embraced, sliced, cut, laminated and loved Preliminaries The materiality of the construction by ‘’computation and robotic process’’ developed more precisely in this following text will integrate a notion of “life span”, as a protocol of death and life, of “Eros and Thanatos”…

The substances of the indeterminacy will be impermanent, and by this way 3. Studio description affected by necrosis, shrinking, The studio will be in the metabolizing…. sensitive to pursuit of the previous external or internal (chemical, Opus (visible on http:// bacteria, climate…) agent www.new-territories.com/ in correspondence to the laboratoriesteaching.htm) transformation of the environmental condition. The Situation constructive materiality of From the machinistic, passing the self-organising contract by the chemical to the will become a factor, an agent visceral, some of the processes of permanent re-shaping, that the entrant might through a schizophrenic

energy between its own biodegradable disappearing and the maintenance of its physicality. This battle, this conflict will work both in strategies of addition and subtraction processes, with the risk that, in this field of war, the building could die. The negotiation (robotic behaviour, computation protocols, chemical bio-polymer…) of its life span will become the substract of its own aesthetic. The parameters and the agents of mutation will be controlled to increase or not speediness and radiation of decomposition. This new version of (n) certainties introduces the unprediction as a factor of production but simultaneously of transformation, until even a complete degradation and death… Team Members Sarah Papadopoullos Kathryn McKenzie SERRA-T[ERR]A A cycle of life and death runs fluidly through the site: decaying and regenerating itself, ever searching for new nutrients and materials. A low intensity terra emerges for potential habitation; this environmental womb is an experiment on the human condition in this new state of existence. Projected Start: 2022 Projected End: 2092 Category: Technology, Knowledge


Volatile Tectonics Studio Leader: Roland Snooks School or Institution: RMIT University School of Architecture and Design Country: Australia Website: www.kokkugia.com www.architecture.rmit.edu.au 1. Studio Leader Biography Roland Snooks is a partner of the experimental architecture practice Kokkugia, and teaches architecture at RMIT University, Columbia University and University of Pennsylvania. Roland has previously directed design studios and seminars at the Pratt Institute, SCI-Arc, UCLA, USC and Victorian College of the Arts. Roland’s design research is focused on emergent design processes involving agent-based techniques. This research is the focus the forthcoming publication Swarm Intelligence: Architectures of Multi-Agent Systems. Roland holds a B.Arch with Honors from RMIT University and a Master in Advanced Architectural Design from Columbia University where he studied on a Fulbright scholarship. 2. School

50

The strategic direction of the School of Architecture and Design is underpinned by three guiding scholarship principles: scholarship-ofchange; curated and vertically integrated design scholarship; and tri-polar scholarship. We aim to address compelling, contemporary issues such as climate change, globalization and rapid urbanization in ways that facilitate cultural change through design. Our scholars, (students, lecturers and researchers), are risk-takers in the sense that they endeavour to bring about change both in design practice and by practicing design. These changes are pursued through refinement, criticism and experimentation and within an ethical framework of social justice and human rights. 3. Studio Description Volatile Tectonics is a design studio exploring the instability of complex systems and their instrumentalisation as design generators in reimagining the river frontage of Maribor. The primary concern of the studio is the effect that local or micro-scale design decisions have on the emergence of order at larger scales. Drawing from the logic of Swarm Intelligence, where the interaction of individual agents give rise to the emergence of collective behaviour, an algorithmic design methodology was

developed and applied at various scales: urban, building, structure, ornament, and composite material. The studio focussed on a series of interventions along and across the river that are intended to be catalytic in instigating urban growth. The methodological basis for the studio examines complex systems, in particular the logic of swarm intelligence, and how these systems operate through multi-agent algorithms. A methodology that encodes simple architectural decisions within a distributed system of autonomous computational agents. It is the interaction of these local decisions that self-organizes design intention, giving rise to a form of collective intelligence and emergent behaviour at the global scale. The repositioning of design intent and the complex order generated by the behavioural techniques of multi-agent systems has implications for the affects which are generated as well as the nature of hierarchy within architecture. The distributed non-linear operation of swarm systems intrinsically resists the discrete articulation of hierarchies within Modern architecture and contemporary parametric component logic. The bottom up nature of swarm systems

refocuses tectonic concerns on the assemblage at the micro scale rather than the sequential subdivision of program or form. Team 01 Michael Murdock Michael Ferreyra maribor museum A non-linear methodology was developed in which agent-based geometry interacts to generate a tectonic self-organisation. A strategy where various elements such as structure, surface and circulation interact within an ecology rather than a set of linear hierarchies. The logic that is explored at the level of surface is applied across other scales, generating the formal and urban organisation of the project. Projected Start: 2052 Projected End: 2052 Category: Technology, Knowledge Team 02 Arif Mokhtar Ren Zacq Wong DISTRIBUTED MARIBOR UNIVERSITY At a tectonic scale the project develops a complex relationship between surface and strand in generating a structural skin. The articulation of the project emerges from the negotiation of pragmatic concerns and an interest in the effects of complex pattern and form. The structural skin evolves from a stigmergic multi-agent design approach where agents deploy structural strands in response to the accretion of structural material. This feedback generates an intricate structural order. Projected Start: 2052 Projected End: 2052 Category: Knowledge


RMIT Hydrogen Fuel Cell Truck (H-Truck) Studio Leader: Aleksandar Subic School or Institution: RMIT University School of Aerospace, Mechanical and Manufacturing Engineering (SAMME) Country: Australia Website: www.rmit.edu.au 1. Studio Leader Biography Professor Aleksandar Subic is the Dean of Engineering and Head of School of Aerospace, Mechanical and Manufacturing Engineering at RMIT University in Melbourne, Australia. He was also appointed to the positions of Director of the Society of Automotive Engineers Australasia (SAE-A), Director of the Australian Association of Aerospace and Aviation Industries (AAAAI) and Education Director of the Cooperative Research Centre for Advanced Automotive Technologies (AutoCRC). His research focus is on sustainable mobility, sustainable engineering design and development. He has published around 300 peer reviewed journal articles, book chapters and books, and conference. Prof. Subic is the Editor-in-Chief of the International Journal of Sustainable Design and of Journal of Sports Technology, Associate Editor

52

of International Journal of Vehicle Design and is on a number of international Editorial Boards including European Journal of Engineering Education. 2. School The School of Aerospace, Mechanical and Manufacturing Engineering is one of the largest and most progressive engineering schools in Australia. The School is research intensive and is an active member of a number of Cooperative Research Centres (CRC’s), including Advanced Automotive Technologies, Advanced Composites Structures, Defence Materials Technology, and Advanced Manufacturing. The School includes centres of Aerospace, Expertise in Aerodynamic Loading, and Expertise in Noise Vibration Harshness supported by range of advanced laboratories such as a wind tunnel capable of testing full-scale vehicles and UAV’s, specialist aerodynamics, renewable energy & energy conservation, composites and materials testing, advanced manufacturing and automation, engine testing, dynamics and NVH, design and prototyping, metrology, and CAE. 3. Project Description A novel scale model hydrogen fuel cell truck has been designed and developed by the School of

Aerospace, Mechanical and Manufacturing Engineering at RMIT University, Melbourne, to gain new insight into the technical challenges and requirements of full scale trucks employing hydrogen fuel cell and onboard hydrogen storage systems for transport, with hydrogen generated using zero-emission renewable energy sources. This concept would allow totally zeroemission and near silent truck operation. A 1/14th scale battery-based replica of a Scania R470 Highline truck has been equipped with two 30-W PEM fuel cell stacks and their control units, four metal hydride hydrogen bottles storing in total 6 g hydrogen, measurement instruments, and a wireless data acquisition unit to monitor the truck’s operation remotely. A bank of super-capacitors, 8.3 F total capacitance, has been employed to smooth out the load placed on the fuel cells and meet the maximum demand of the truck (55 W for 10 seconds) so that the required power could be delivered under all conditions. The hydrogen fuel cell system with the super-capacitor buffer is able to maintain stable operation and continuously supply the dynamic load of the truck over a full range of driving conditions, including during purging periods of the fuel cells. The fuel cell

system is more responsive to the changing load than the original batteries. The 6-g hydrogen stored on board the model gives 18 km driving range in about 2.6 hours, whereas the original battery pack is able to run the truck under the same driving conditions for 1.6 km for about 14 minutes only. The scale model hydrogen truck will be demonstrated at the Maribor 2012 exhibition as an example of sustainable road freight transport. Team Members Professor Aleksandar Subic Assoc. Professor John Andrews Dr Bahman Shabani Professor Franz Fuss (H-Truck) RMIT Hydrogen Fuel Cell Truck The project is a scale-model of a semitrailer road truck powered entirely by hydrogen and the fuel cells have been designed, developed and tested at RMIT University, Melbourne, Australia. The model is used to investigate the potential technical challenges of employing hydrogen fuel cells and on-board hydrogen storage systems in long-haul trucks. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Transport


Hexactinellus Euplectellidae Studio Leader: Nicholas Williams School or Institution: RMIT University Spatial Information Architecture Laboratory (SIAL) Country: Australia Website: www.sial.rmit.edu.au 1. Studio Leader Biography Nick Williams is an architect based in Melbourne and a researcher in the Spatial Information Architecture Laboratory (SIAL) at RMIT University. He has won a number of awards for his design work, including the Edward and Penelope Billson Prize and the University Medal. In 2008, he was awarded both the Fritz Janeba Travelling Scholarship and Ackman Travelling Scholarship. Nick has over five years of experience in practice, leading his own firm as well as working in offices including Grimshaw and Lyons. Most recently he worked at DesignToProduction, Zurich, consulting to architects, engineers and fabricators in developing non-standard designs for fabrication.

54

2. School The Spatial Information Architecture Laboratory (SIAL) is a facility for innovation in transdisciplinary design research and education. It embraces a broad range of investigative modes, involving both highly speculative and industry linked projects. SIAL is concerned with the integration of technical, theoretical and social concerns as part of its innovation agenda. Highend computing, modelling and communication tools associated with disparate disciplines are combined with traditional production techniques. Researchers are engaged in a wide variety of projects that collaboratively disturb artificial distinctions between the physical and virtual, digital and analogue, scientific and artistic, instrumental and philosophical. 3. Studio Description Maribor 2112 is dominated by landscape. The primary urban struggle of public and private has been infected by a new form of matter, overtaken through the very substance of the city. Developed at the University of Maribor and commercialised in 2046, Hexactinellus Euplectellidae is a synthetic, semi-organic material that revolutionised all aspects of the built environment. Its organic ability to capture solar energy and heat far surpasses rival energy sources. It grows rapidly in programmable

patterns however is highly sensitive to its environment, an adaptability which makes is highly resilient. The visual patterns and colours that emerged from single types of seed captured the collective imagination. On the open market it quickly became a dominant global brand. As the fabric of Maribor became increasingly dominated by Hexactinellus Euplectellidae, the urban realm became besieged by a battle for access to sunlight opposing a desire for maximising built, energy-generating matter. Landowners engaged extensive legal battles as they sought to maximise solar amenity. City authorities amplified zoning and heritage restrictions in a desperate attempt to maintain a public realm. Design of the city became the programming of infrastructures, growing new matter on the scaffold of the existing. While the new material was highly adaptable, results were not easily predicted. New built forms emerged, responding to the performance and behaviour of the material. Structural skins led to new forms as the low-density matter provided freedom from standard constraints in structure and infrastructure.

Team Members Alexander Pena de Leon Chin Koi Khoo Daniel Davis Sascha Bohnenberger Hexactinellus Euplectellidae The primary urban struggle of public and private has been infected by a new form of matter, overtaken through the very substance of the city. Developed at the University of Maribor and commercialised in 2046, Hexactinellus Euplectellidae is a synthetic, semiorganic material that revolutionised all aspects of the built environment. Projected Start: 2112 Projected End: 2112 Category: Technology


Pragmatic Utopia Studio Leaders: Gretchen Wilkins School or Institution: Royal Melbourne Institute of Technology School of Architecture and Design Country: Australia Website: www.rmit.edu.au 1. Studio Leader Biography Gretchen Wilkins is a Senior Lecturer and Architecture Course Leader at RMIT School of Architecture and Design, teaching in the Urban Architecture Laboratory and a co-coordinator of the World Architecture Workshop. She has taught previously at an Assistant Professor of Architecture at the University of Michigan and a research fellow at the Japan Foundation. She is the editor of Entropia: Incremental Gestures Towards a Possible Urbanism (Champ Libre, 2008) and On-The-Spot: Atelier Hitoshi Abe (University of Michigan, 2007). 2. School The strategic direction of the School of Architecture and Design is underpinned by three guiding scholarship principles: scholarship-ofchange; curated and vertically integrated design scholarship; and tri-polar scholarship. We aim to address compelling,

56

contemporary issues such as climate change, globalization and rapid urbanization in ways that facilitate cultural change through design. Our scholars, (students, lecturers and researchers), are risk-takers in the sense that they endeavour to bring about change both in design practice and by practicing design. These changes are pursued through refinement, criticism and experimentation and within an ethical framework of social justice and human rights. 3. Project Intention Given Slovenia’s mountainous landscape, ‘Pragmatic Utopia’ is procured from the curiosity to explore the possibilities of alpine dwelling and systems to best accommodate a possible upsurge of population increase in Maribor in 100 years. The outcome is a productive urban system that is self-generating and builds its architectural configuration based on the local context. It is a new building typology that carves into the landscape. Modern developments are based on levelling the ground than slip up. In this site of 20 hectares, 250 dph can be achieved based on carving programs into the thickened landscape, but with a wonderful perception that nature is still retained. Utilising various farming and energy harvesting technologies, the productive

metropolis is 80% selfsustainable. Infrastructures are embedded within the thickened landscape, leaving the surface seemingly untouched. By inserting urban scale infrastructures directly below the city, it increases the efficiency for a sustained density living, and also for the promotion of shared resources in community living. The project activates the curiosity to explore a multitude of hybrid programs and spatial articulation which sympathises with the lives of the occupants to make a place diversely functional. It is a speculative typology that connects social spaces and reestablishes the local clusters of alpine communities, in a much denser urban setting. Team Member Selene Wong Pragmatic utopia The design is a productive urban system that is customised to the Maribor’s alpine landscape. The project proposes a new dwelling typology with a direct response to the landscape, and to address a healthy communal living with a possible population increase in 100 years. It is a dialogue between the ‘landscape’ and ‘density’; coupled with an extended self-sustained infrastructural agenda that takes forces in the architectural elements and within the design. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology


Maribor Mutations Studio Leaders: Hernan Diaz Alonso School or Institution: Southern California Institute of Architecture Country: USA Website: www.xefirotarch.com 1. Studio Leader Biography Hernan Diaz Alonso is the principal and founder of Xefirotarch, a practice based in Los Angeles.Considered one of the most influential voices of his generation, before becoming the Graduate Programs Chair at SCI-Arc, Diaz Alonso had served for the past several years as Distinguish Professor of Architecture and the Graduate Thesis Coordinator at SCI-Arc. Alonso has taught as a design studio professor at Columbia University GSAPP and he is the head studio professor in the “Excessive” post-graduate program at the Universitat fur angewandte Kunst in Wien, Austria. He was recently honored by Yale University with the Louis I. Kahn Visiting Assistant Professorship of Architectural Design for fall 2010. 2. School SCI-Arc is a centre of innovation and one of the nation’s few independent architecture schools, offering undergraduate and graduate

58

programs. We are dedicated to educating architects who will imagine and shape the future. Located in a quarter-mile long former freight depot in the intensely urban artist’s district in the heart of Los Angeles, SCI-Arc is distinguished by the vibrant atmosphere of its studios, providing students with a uniquely inspiring environment in which to study Architecture. 3. Studio Description Flesh instead of surface, vegetation instead of volume. Flesh/vegetation are the two components that we intent to scrutinize in this project. By means of tall structures and adjoined parts, the mutation of the city will reveal the design procedures as dynamic relationships. If mobility and transportation are primarily intervened by means of their dynamic strength, we will grow them by means of their topological intensity. Assuming at stake infrastructure transformation, we will concentrate on their mutation, thus not on the manner of structure, core or repetitive stacks. Instead, we will develop active nesting techniques where the inner body is not a sequential linear proliferation but rather a discontinuous organic growth. At the same time this inner mass will stretch in/out the outer flesh. Flesh differs from surface for its layered nature, it cannot be detached from the inner organs, it is just one more

coat, it is deeply attached, it stretches and compresses for the sake of smoothness, porosity and voluptuousness. The model is not that of transparency and structure but rather one of cuts, inserts, nip and tuck, the hand of a plastic surgeon that manipulates matter. A.01 This proposal, a belated exercise in the city of Maribor, “becoming-forest,” is not about the mimetic career of biology into and onto architecture, but of the transference of multiple physiologic scales into the systemic intelligence of the involute surface-landscape, and back again. The nerve of the sunflowers, the locomotion of the giant fichus, the pack logistics of the root(s), the program of the grass, are not just forms, organic symmetries and baroque geometries. They are machines, they are solutions, partial grammars to take shape for us, and we for them. A.02 Digital techniques already shift our thinking and clicking away from the wedge, volume, void, and plane and into the joint, organ, cavity, skin: hardly blobs, rather fleshes. What is the language of armature, of anatomy to be derived? Mere undulation is primitive, curvature per se is passé. Iteration is intrinsic but autonomic. What is emergent? Already before us there is a biotechnological and biopolitical shift in the

vocabulary of tectonics: taxonomy, ingestion, circulation, digestion, morphology, expression, reproduction, speciation, locomotion, armature, orifice, membrane, interface, anthropocentrism, actornetwork, semi-living objects, genomic literatures, biomimicry and its immolations. Team Members Ivan Bernal David Eskenazi Sophie Lauriault Henry Dominguez Jason Orbes Fernando Herrera Maribor Mutations - the Rituals of Plants/Forms We took the foot print of Central Park in NY and mutilated it into pedestrian ways for plants, flowers and people, nothing else… Part 1. Dynamic organs. The first sequence will be to develop a synthetic organ that behaves in an ecosystem manner, by pieces that collaborate and create a whole, one that is not based in repetition but instead by collaboration with specific organs. With cinematic techniques the transmutation of the organs is activated. Part 2. Infrastructure flesh. The second sequence will swell the thin layers that comprehend the skin, from the soft tissue to the porous matter; it all becomes an integrated morphology of substances. Part 3. Excess. The third sequence will articulate the whole relation between parts, method of synthetic fabrications, circulations, presence and image. Projected Start: 2012 Projected End: 2069 Category: Technology


Treads of Maribor: A New Bridge for Drava River Studio Leaders: Elena Manferdini School or Institution: Southern California Institute of Architecture Country: USA Website: www.sciarc.edu www.ateliermanferdini.com 1. Studio Leader Biography Elena Manferdini, In 2004 Elena Manferdini founded Atelier Manferdini, a design office based in Los Angeles, California. She was recently awarded one of the prestigious 2011 annual grants from the United States Artists (USA) in the category of architecture and design, and her Blossom design for Alessi received the Good Design Award for 2011. In 2006 Ms. Manferdini was invited to design the West Coast Pavilion representing USA at the Beijing Biennale in the Chinese Millennium Museum. In 2008 and 2010, she curated the West Coast USA session of the Beijing Biennale exhibition. In addition to leading her design practice, in the past 8 years Elena Manferdini has been teaching architectural design studios and technology seminars for the Graduate and Undergraduate programs at the Southern California Institute of Architecture.

60

Currently she is the Coordinator of the Graduate Thesis Program at SCI-Arc. She also holds a Visiting Professorship at Cornell University and Seika University. 2. School SCI-Arc is a centre of innovation and one of the nation’s few independent architecture schools, offering undergraduate and graduate programs. The school is dedicated to educating architects who will imagine and shape the future. Located in a quarter-mile long former freight depot in the intensely urban artist’s district in the heart of Los Angeles, SCI-Arc is distinguished by the vibrant atmosphere of its studios, providing students with a uniquely inspiring environment in which to study Architecture. An integral part of the emerging cultural hub of a city with a tradition of architectural experimentation, the school is devoted to finding radically new responses to the real needs and aspirations of today’s world. 3. Studio description Historically the first complex centralized civilizations began to crystallize along a number of river valleys throughout Europe. Such rivers constituted a pivotal element

in the organization of human economic, political, religious, and social institutions and practices. While once upon a time civilizations were dependent on rivers as a source of development and wealth, nowadays (in a different economic and technological climate) such rivers constitute an element of disjuncture in the transportation system and overall connectivity of a contemporary city. This project imagines how Maribor could develop an artificial urban fabric to reconnect the two areas of the city through a set of bridges and platforms that would span between the opposite river sides of Drava. The new infrastructure would act not only as an element of transversal connection for the city of Maribor but also as a civic park for all its citizens. The project would constitute a landscape where artificial and natural elements would create a new ground for public events. The landscape would be closely related to the river water level that will become again a source of irrigation and visual pleasure for the citizens. The aesthetic sensibility of the project is generated from the existing fabric of the historical buildings and streets that have been the source

for the scripted geometry and chromatic palette of the new infrastructure. Each line of the script depicts the existing colours of Maribor and transforms such urban scale fabric into an overall system of treads woven throughout the city. Team Members Fabio Giuffrida (UniBO) Jinsa Yoon (SCI-Arc) Laura Ferrarell (Atelier Manferdini) Erin Templeton (Texas A&M) Treads of Maribor: a new bridge for Drava River. Historically the first civilizations began to crystallize along river valleys throughout Europe. Nowadays such rivers constitute an element of disjuncture for a contemporary city. This project imagines how Maribor could develop an artificial urban fabric to reconnect the two areas of the city through a set of bridges and platforms that would span between the opposite river sides of Drava. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Transportation


Maribor’s Land of Gables Studio Leaders: Florencia Pita, Jackilin Hah Bloom School or Institution: Southern California Institute of Architecture Country: USA Website: www.fpmod.com www.jhbstudio.com www.sciarc.edu 1. Studio Leader Biography Florencia Pita, graduated in 1998 from the National University of Rosario, School of Architecture, In 1999 she was awarded the 2000 Fullbright-Fondo Nacional de las Artes Scholarship to pursue studies at Columbia University and in 2001 she received her Masters Degree from Columbia University, AAD Program. Pita’s work has received several awards and it has been widely published. Moreover she has been part of numerous exhibitions, from solo exhibitions to group exhibitions. Her work has been exhibited in some of the most important institutions in USA, Europe and China. She is currently Design Faculty at Sci-Arc teaching in the Undergraduate and Graduate design studios as well as Visual Studies instructor of advanced software. Jackilin Hah Bloom, worked as a designer and project manager for Greg Lynn

62

FORM. Her work and research has been published widely and exhibited in numerous museums, the Venice Biennale, and Design Miami. In 2011, Jackilin launched JHB Studio in Los Angeles. Jackilin received her Bachelors of Architecture degree in 1993 from the University of Southern California School of Architecture. Upon graduating, she worked as a designer for Daly Genik Architects. She continued her architectural education at the University of California Los Angeles. There she received a Masters of Architecture degree in 2000 and was subsequently asked by Greg Lynn to join his office, where she stayed until 2010. Jackilin has taught at the Berlage Institute in Rotterdam and has been an invited juror at several well known Architecture schools. She is currently teaching an undergraduate design studio at the Southern California Institute of Architecture. 2. School SCI-Arc is a centre of innovation and one of the nation’s few independent architecture schools, offering undergraduate and graduate programs. The school is dedicated to educating architects who will imagine and shape the future. Located in a quarter-mile long former freight depot in the intensely urban artist’s district in the heart of Los Angeles, SCIArc is distinguished by the vibrant atmosphere of its

studios, providing students with a uniquely inspiring environment in which to study Architecture. An integral part of the emerging cultural hub of a city with a tradition of architectural experimentation, the school is devoted to finding radically new responses to the real needs and aspirations of today’s world. 3. Studio description This proposal aims at introducing a colour saturated image roof-scape to the city of Maribor in the form of new housing and neighbourhood cultural centres. Located in the current zone of industry, the development will begin along the River Drava and continue to fill in the entire area of industry. The roofs of the amassed buildings are a layer of coloured ceramic tile where each tile is a pixel, completing a geological satellite image of the existing Maribor landscape. The formal disposition of buildings is derived from five primitive roof typologies of existing roof types in Maribor. Each primitive is re-shaped then merged and morphed into one another to create a new family of contemporary forms. Each building’s unique form aligns to the geometry of the adjacent buildings or is incongruently misaligned. These conditions create unexpected courtyards and open spaces to allow light and air through the buildings. As

housing and shops line the streets, a cultural building (library, theatre, school, church) is located within a few miles from one another, forming neighbourhood destinations within the old industrial zone. Seen from the river, the red clad roof-scape of the old town Maribor, extends to the new housing, the previous site of obsolete industries, is now a site bustling with people and culture, with colour saturated roof-scapes, and meandering landscapes. Team Members Marie-Sophie Starlinger Freesia Torres Wan Lee Makenzie Murphy Maribor’s Land of Gables Our proposal is to introduce a colour saturated image roof-scape to the city of Maribor in the form of new housing and neighbourhood cultural centres. Located in the current zone of industry, the development will begin along the River Drava and continue to fill in the entire area of industry. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Knowledge


K/LOUD Studio Leaders: Marcelo Spina School or Institution: Southern California Institute of Architecture Country: USA Website: www.sciarc.edu 1. Studio Leader Biography Marcelo Spina is a Design Faculty at SCI-Arc and coordinator of the ESTm Postgraduate Program. Along with Georgina Huljich. Spina is also the Principal of P-A-TT-E-R-N-S, a design research architectural practice based in Los Angeles that has gained worldwide recognition for its inventive approach to design and architecture fusing advanced computation with an extended understanding of form, tectonics and materials. Part of a so-called digital avant-garde, what sets P-A-T-T-E-R-N-S apart is not only its overt ambition to materialization but the quality and extent of realized work. 2. School The ESTm program is a rigorous and experimental program that aims to define new platforms for design innovation fusing digital and physical research within the rapidly evolving fields of computation, material fabrication, advanced building systems and

64

immersive media. The ESTm Program is conceived as an intensive design and research laboratory for applicants with a professional degree in architecture, engineering and industrial design seeking a postgraduate degree. The Program focus explicitly on technology as it applies to the present and future of design, computation, media, digital fabrication, robotic manufacturing and novel tectonics. 3. Studio description When presented with an opportunity to fuse a hypothetical project with a material research program, one should stay true to the materialism aspect (tape laying carbon fibre). K/LOUD aims to map patterns over spherical shaped units. The research was instrumentally driven by new developments in digital design environments and the collaboration between multiple design platforms. This way we are subjecting our design through many filters. There is a value added performance here, where everyone works towards the same goal. These discussions allow us to not only solve design issues that we present ourselves with, it allows us to speculate trajectories based on our findings. The shape of the individual primitive evolves as we test them in different design environments. Fusing a lightweight material that

floats with pattern logic, KLOUD generates aggregated spheres with peaks and valleys. These clusters would collectively shade the stadium with shadows created from the patterns. Those (in reference to peaks and valleys) conditions are rich grounds for investigation. In contrary to bold predictions that are “giant leaps of faith�, K/LOUD looks attentively into design opportunities that tend to be forgotten. These less mentioned details, seams and connections have always been an issue that can hinder a project or give it life. By creating a scenario where we attempt to pattern over a seam, negotiating curved surfaces, while using materials that stay true or represent similar conditions, we are able to present a body of research that hopefully can open new design possibilities. Team 01 Eugene Kosgoron Peter Kaoud K/LOUD K/LOUD aims to map patterns over spherical shaped units with the intention to create an artificial cloud that becomes cover to a stadium. The research was instrumentally driven by new developments in digital design environments and structuring it towards advanced fabrication experiments with the help of the robotics lab. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology

Team 02 Mehrzad Rafeei Somayyeh Ramezan KNITTED CLOUD Knitted Cloud is a digital fabricated and mass customized solution for an expandable urban canopy system. The handcrafted fabrication of the weave semi rigid textile tectonic serves as logic for a generative script that allows for multiple variations in design consistent with the physical form. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology Team 03 Francisco Moure Pablo Osorio Amir Habibabadi NUBE Nube is Spanish for cloud. Nube is an architectural and engineering project to shield stadiums at the 2022 FIFA World Cup from direct sun exposure. Nube bases its design on the exploration of continuity, and motion. These ideas were conceived during the exploration and research of carbon fibre pre-preg tapes and composites components applied to large scale projects. Projected Start: 2012 Projected End: 2022 Category: Technology


Figures In A Sack Studio Leaders: Tom Wiscombe School or Institution: Southern California Institute of Architecture Country: USA Website: www.sciarc.edu 1. Studio Leader Biography Tom Wiscombe, is an AIA licensed architect living in the United States. He is founder and principal of Tom Wiscombe Design, an internationally recognized design office operating at the forefront of contemporary design. His work stands out in terms of its synthesis of form, pattern, colour, and technology into singular, irreducible constructions. ICON Magazine has named Wiscombe one of the “Top 20 architects in the world who are making the future and transforming the way we work”. 2. School SCI-Arc is a centre of innovation and one of the nation’s few independent architecture schools, offering undergraduate and graduate programs. Dedicated to educating architects who will imagine and shape the future, SCI-Arc is located in

66

a quarter-mile long former freight depot in the downtown artist’s district in Los Angeles. SCI-Arc is distinguished by the vibrant atmosphere of its studios, providing students with a uniquely inspiring environment in which to study Architecture. An integral part of the emerging cultural hub of a city with a tradition of architectural experimentation, the school is devoted to finding radically new responses to the needs and aspirations of today’s world. 3. Studio description This project, conceived of as an urban marketplace and event centre for the City of Maribor, began with the introduction of hard crystalline figures into a loose outer sack. Similar to the STRP Mutant series by the Dutch artist Bart Hess, the sack is tightened over these figures, so that their points and edges begin to produce strange formal inflections which fall off quickly into taut flatness. The sack simultaneously exposes their forms, restrains them, and mutates them. Of particular interest are the void spaces that form when the outer skin shifts from tight fit to loose fit and ceases to index the figures entirely. Using the sack as a kind of mould, an interior liner surface is introduced, filling the void spaces between the figures and the sack boundary, as if

inflated into all of the leftover crevices. When the sack is then removed, the result is a set of super-components separated by massive figural joints which nonetheless form a coherent whole. This method confounds the idea of building massing as monolithic in favour of a more productive part to whole relationship. Reflection effects derived from shining patterns of light onto the glossy mutant sack are reified into patterns of architectural tattoos. These tattoos visually tie together the super-components without literally fusing them. Tattoos are occasionally co-opted to become structure or solar panels, confounding the false distinction between function and ornament. Transparent membranes frame views of the figures inside, creating a simultaneous effect of graphic flatness and spatial depth.

Team Members Tom Wiscombe Zidan Zhao Changhun Cho Joel Kerner Yong Ha Kim Koho Lin Shinji Takagi FIGURES IN A SACK Using the sack as a kind of mould, an interior liner surface is introduced, filling the void spaces between the figures and the sack boundary, as if inflated into all of the leftover crevices. When the sack is then removed, the result is a set of super-components separated by massive figural joints which nonetheless form a coherent whole. This method confounds the idea of building massing as monolithic in favour of a more productive part to whole relationship. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology, Commerce


Five Principles for A Differential Urbanism Studio Leaders: Peter Zellner, David Bergman School or Institution: Southern California Institute of Architecture Country: USA Website: www.sciarc.edu 1. Studio Leader Biography Peter Zellner, Principal and Founder of ZELLNERPLUS, an award winning architectural design firm located in Venice, California. Zellner has been recognized as an emerging architectural voice in publications such as Domus, Architectural Record, The Los Angeles Times, The New York Times and Harper’s Bazaar. Zellner holds a Master in Architecture from Harvard University (1999) and a Bachelor of Architecture from with First Class Honours from the Royal Melbourne Institute of Technology (1993). Zellner is a Faculty member at the Southern California Institute of Architecture where he began teaching in 1999. He has held Visiting Professorships in Architecture at UC Berkeley, FIU, the University of Southern California, the ESA in Paris, the Institut für Städtebau und Raumplanung in Innsbruck, Austria and RMIT University in Australia. David Bergman, principal of MR+E, a Los Angeles based firm focused on economic

68

analysis related to urban planning. He has participated in a broad range of economic development and planning projects. In particular, he has worked intensively on issues surrounding the formation of urban and regional development strategies. His work at SCI-Arc focuses on project implementation and urban scale issues. Bergman’s practice has centred on community plan economics and land use, he provides the program with a foundation in planning and project implementation based on his work in Southern California and internationally. 2. School SCI-Arc is a centre of innovation and one of the nation’s few independent architecture schools, offering undergraduate and graduate programs. Dedicated to educating architects who will imagine and shape the future, SCI-Arc is located in a quarter-mile long former freight depot in the downtown artist’s district in Los Angeles. SCI-Arc is distinguished by the vibrant atmosphere of its studios, providing students with a uniquely inspiring environment in which to study Architecture. An integral part of the emerging cultural hub of a city with a tradition of architectural experimentation, the school is devoted to finding radically new responses to the needs and aspirations of today’s world

3. Studio description This project creates a framework for growth and development in Maribor over the next 50 years. It’s based on the vision that integrates the city into a broader European context while retaining a unique identity as a progressive and distinctly Slovenian city. The plan leverages the city’s geography along with critical assets such as its University, the city’s historic core, and the agricultural and mountainous landscapes to create an amenity driven growth strategy. This is accomplished by addressing five critical issues related to urban form: 1) Conserve land - the plan seeks to direct growth in to compact and contiguous areas in order to prevent unmanaged sprawl. 2) Maximize existing infrastructure - the use of existing infrastructure can serve as a framework to support future development. 3) Focus on the River - at present Maribor’s urban waterfront is underdeveloped, this plan seeks to transform river adjacent land uses, which are now largely industrial and infrastructure, into community amenities. 4) Increase connectivity - presently Maribor is fragmented with areas produced in different time periods disconnected from

one another. The plan seeks to improve mobility and urban form by increasing street connections. 5)nImprove non-motorized transportation - this plan envisions a city in which pedestrian and bicycle transportation can predominate. These five principles, when fully implemented, can create a highly amenitized public realm that will produce a distinctive city. By producing a highquality community Maribor will be able to attract growth and development in a manner that reinforces its character and specific sense of place. Team Members Yuan He Janiva Henry Winnie Yaying Weng MARIBOR: Five Principles for a Differential Urbanism This project represents a comprehensive vision to manage growth and development in Maribor over the next 50 years. Our vision for Maribor is for it to be integrated fully into the European context, as a distinctly Slovenian city. The plan results in a framework for amenity driven development. Projected Start: 2012 Projected End: 2062 Category: Knowledge, Technology, Transportation


False Start. What Matters? Studio Leaders: Martine De Maeseneer, Gidion Boie School or Institution: Sint Lucas Ghent Higher Institute for Art and Science Country: Belgium Website: www.architectuur.sintlucas. wenk.be www.mdma.be www.bavo.biz 1. Studio Leader Biography Martine De Maeseneer, is one of the principals of www. mdma.be and a unit master at the Sint Lucas School for Architecture. In 2011 the Bronks Youth Theatre Brussels by MDMA, was awarded a final place at the European Mies van der Rohe Prize for Contemporary Architecture. Gideon Boie, heads the research office BAVO and teaches architectural criticism at Sint Lucas School for Archtecture. 2. School Sint-Lucas School of Architecture was founded in 1862 in Ghent and in 1887 in Brussels. The institution is amongst the oldest schools of architecture in Belgium. It has a long tradition and excellent reputation in architectural education, deriving its uniqueness from the

70

integration and interaction of design studios and technical, theoretical and explorative artistic courses. Central to our study programs is the creative act of designing. We believe that the competence of good designing is achieved through the permanent interaction and the mutual cross-fertilization of research and design, of creative thought and action. 3. Studio description In the movie ‘The Edge’ (a chase in the wilderness) the main character (played by A. Hopkins) explains to his challenger (A. Baldwin - the man he suspects of attempting to murder him and take his place), what a diagram is: “A diagram is a decision tree for those (he speaks mainly for himself ) who lack imagination.” The studio examines through the projective research of ‘Suspense - Suspendere Supersede’, and ‘Matter’, the meaning, problematic and possibility for a transition in the city development of Maribor. Rather than aspiring to a master plan, we put the focus on prototyping. The studio sets in motion a continuous search for a broader field of patterns, motives, logos, plots and timbres. These words resonate architecturally and express its social, cultural and political involvement and expertise at large. As such, the studio acknowledges that forms -no longer- come forth out of an inherited mental back-up that enables us to speak, see and

produce. In the downpour of platonic solids, forms have fled along our body into the open space, into thin air, and immanent behaviour replaces likelihood as the decisive framework in design. Texts, words, characters become functions in digital acrostics that does not allow to stick them together with images in a glossy picturesque of branding a city.

Team 01 Van De Voorde Maxime Van Driessche Vincent Van Gucht Tessa Verstraete Joke shifting boundaries The city is a complex living being, an organism that grows and adapts. Throughout history cities developed as embryos, from the core to the suburbs. New cells grow and old cells die without threatening the city as an entity. The organism changes continuously. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Transportation Team 02 Pierre Dugardyn Kiani Hallumiez Laurie Wille Common (un)ground(ing) Ungrounding Maribor means the urban area is indeterminate. The movement through the city is no longer based on coercive functionalism, but rather on a heuristic device applied with the common ground. This principle stimulates our discovery of ‘in-between’places,transition between inside - outside, private – public and known - unknown.

Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Knowledge Team 03 Laurent Boucquéau Thomas Depreitere Wannus Vander Bauwhede (in) between containment & contamination Walking through the interpenetrations on the mental axis leads one to imagine what’s suspected behind while only experiencing what is before. Our approach of this containment and contamination, by the reinterpretation and extrapolation of the existing atmospheres and qualities of Maribor into architecture and landscape strategies, generates those specific spatial conditions that sustain and enhance the future of the city. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology, Transportation


Bio(tro)nic Gardens Studio Leaders: Marjan Colletti, Georg Grasser, Daniel Luckeneder, Aleksandrina Rizova School or Institution: University of Innsbruck Institute for experimental architecture Country: Austria Website: www.exparch.at 1. Studio Leader Biography Prof. Marjan Colletti is an architect, an architectural educator, researcher, and coprincipal of ‘marcosandmarjan design limited’ in London. He is University Professor at the institute for experimental achitecture.hochbau at the University of Innsbruck Austria, and Senior Lecturer in architecture at the Bartlett School of Architecture UCL. Daniel Luckeneder is the university assistant at the institute for experimental architecture.hochbau (Prof. Marjan Colletti, Prof. Patrik Schumacher) at the University of Innsbruck, Austria. He graduated in Innsbruck 2008 and worked for several architectural offices in Austria and Germany. Since 2010 he is in the team of laac architects. Aleksandrina Rizova is a Bulgarian-born architect and designer, based in London, UK. Her work is focused on structurally and

72

environmentally adaptive architectural/ urban systems. She completed a Graduate Diploma Masters course in Architecture at the Bartlett School of Architecture, UCL, London (ARB/ RIBA Part II) in 2011. Having graduated from Unit 20 (led by Marcos Cruz and Marjan Colletti) her diploma academic portfolio ranges from small scale interventions and exhibitions to large urban investigations. 2. School The institute for experimental achitecture.hochbau at the University of Innsbruck Austria is led by Prof. Marjan Colletti and Prof. Patrik Schumacher. The main focus lies on a wide range of digital design methods on the one hand and “hochbau” on the other. 3. Studio description Architecture is not only what is visually perceived – it is also conveyed through its tactile properties. Architecture must respond to factors such as light, temperature, humidity, and smell, in the early stages of the design process. Architecture needs to breathe! Plant processes (photosynthesis, respiration, etc.), biological physical processes (such as metabolism) and building systems (ventilation, services, renewable technologies etc.) are perceived as important strategic guidelines. In

addition, immediate physical design constraints (building site, historical development, geometry, etc.) are advantageously implemented in all proposals. As a result, site context, building structure and environmental understanding lead to the creation of multi-layered integrated architectural systems. Bionics is based on the assumption that nature produces (relatively) optimised structures through the process of natural timebased evolution. However, optimisation does not necessarily mean reduction or minimisation. On the contrary - biological systems are extremely diverse and as such they could provoke the introduction of a richer architectural vocabulary than conventionally acquired. Plants and water habitat are characterised by different forms, colours and scale – this visual and performative complexity is conveyed by our architectural projects. Through research into biomimetics, we are able to produce multiple variations of architectural aesthetics – to be applied to the development of a botanical/ hydro-botanical garden.

Team 01 Clemens Hochreiter Gregor Loewit bio(tro)nic gardens _Project 01 Situated on the south bank of the Drava, the Biotronic Gardens are a cluster of botanical gardens dedicated to the preservation of above-ground green space. Naturally lit, though underground, green houses host exotic plants, an artificially lit grotto serves as an extension of public space. Interesting architectural room structures are generated by various light and shade, spacious cathedral and tight tunnel situations. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology Team 02 Irene Defant Harrytasch Ahmadian Neco bio(tro)nic gardens _Project 02 The project presents an affiliation of different aspects that are of great importance within the theme of botanic gardens. The concept describes an overlap of a new topography, climateanalysis and organic cell structures that breed to cell-like volumes and licheninspired structures for biotronic aspects. Projected Start: 2022 Projected End: 2092 Category: Technology Team 03 Jonathan Raphael Hanny Markus Gerstgrasser growing gardens We have created for the future period 2012 - 2112, a modular, which adapts to the growth process with organic seed spreaders. These are considered under the present climate, local, cultural parameters which produce a natural and cultural landscape. Mosses, algae


and lichens form a steady growth for this artificial landscape. The result is enhanced communication between man and nature. A growing, organic garden will be created in the middle of the city. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category:Technology


From Maribor, to Moneyborn Studio Leaders: Bart Lootsma, Peter Trummer & Martin Mutschlechner School or Institution: University of Innsbruck Country: Austria Website: www.architecturaltheory.eu 1. Studio Leader Biography Bart Lootsma, Professor for Architectural Theory at the University of Innsbruck and Visiting Professor for Architecture, European Urbanization and Globalization at the University of Luxembourg. Peter Trummer, is Professor for Urban Design at the University of Innsbruck and Guest Professor at Sci-Arc in Los Angeles. Martin Mutschlechner, is one of the principals of Stadtlabor. He is an architect, urban planner and critic in the fields of architecture, urbanism and landscape. 2. School Architectural Theory is the department for architectural theory of the Faculty of Architecture of the University of Innsbruck, Austria, headed by Univ.-Prof. Ir. Bart Lootsma. Architectural theory analyses the conditions under which the production of architecture takes place

74

and speculates about the possible social, political and cultural implications of specific interventions. Prospective architects learn to position themselves and their work in the contemporary discourse and gain professional expertise in the conceptual and communicative aspects of architecture. Complementary programmes are offered to support future specialized careers in the field of architectural theory, history, journalism, editing and curating. 3. Studio description Maribor is the first ever Slovenian European Capital of Cultural in the year 2012. The region of Maribor has a very diverse alpine landscape, but also has a giant hinterland flatland area, Greater Maribor. Our proposal is to implement an urban grid using the flatland of Greater Maribor. Finding the ultimate grid for Maribor at 400 by 400 meters, Maribor has the chance to develop into the ultimate capitalist metropolis. By using the grid as a set of guidelines, the infrastructure will not be included from the start. As the grid evolves, the infrastructure will grow with it, according to future developments in technology. Giving the grid inverted New York zoning laws, the buildings get the potential of having double the amount of façades while keeping the

same amount of volume. The full extension of these zones will look like a cut up pyramid. There are exceptions like, park, industry, stadium, etc. that stand above the zoning law so Maribor can develop into a healthy metropolis. We predict that Greater Maribor will develop spontaneously in a leapfrog manner, meaning new urban areas will arise in non-neighbouring blocks of existing urban areas, finally reaching metropolitan densities in certain areas. The historical cultural centres will not or hardly grow over time and will remain as historical artefacts, rare jewels in the mass of the new metropolis. Team 01 Menno Ekkelboom David Ess Marwin Gambel From Maribor, to Moneyborn Implementing a 400 by 400 meter grid on the Maribor flatland area, Maribor can develop into the ultimate capitalist metropolis. Giving the grid inverted NY zoning laws, the buildings get the potential of having double the amount of façades while keeping the same volume. We predict that Maribor will develop spontaneously in a leapfrog manner. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Commerce

Team 02 Gabriel Gadient Mara Milborn Gunar Zangerl Leopold-Franzens News from NowHere Searching for a life in the countryside, Maribor’s inhabitants are moving into the periphery of the city. The suburbanization is the cause why the city centre is continuously shrinking. In 2112 the society lives a life in accordance with nature, supported by machines and rejoicing in unlimited time for leisure. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology Team03 Ian Gillis Alexander Gogl Olaf Grawert Albert Koenig Reminiscence of White Space: Future Forms Four topics of society are broached and their physical effects on urban environment discussed. Technology and its entities are implemented as a catalyst to show the spatial consequences within the municipal and pastoral areas of Maribor: power plant, data centre, food factory, transport hub Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Knowledge


City Of Knowledge Studio Leaders: Patrik Schumacher School or Institution: University of Innsbruck Institute for experimental architecture Country: Austria Website: www.exparch.at www.zaha-hadid.com

1. Studio Leader Biography Patrik Schumacher is partner at Zaha Hadid Architects and founding director at the AA Design Research Lab. He studied philosophy and architecture in Bonn, London and Stuttgart. He completed his PhD at the Institute for Cultural Science at Klagenfurt University. Since 2004 Patrik Schumacher has been tenured Professor at the Institute for Experimental Architecture at Innsbruck University. Currently he is guest professor at the University of Applied Arts in Vienna. He has co-taught a series of post-graduate studios with Zaha Hadid at the University of Illinois at Chicago, Columbia University and at the Graduate School of Design at Harvard University. 2. School The University of Innsbruck was founded in 1669 and is the leading research and education institution in western Austria. Located in

76

the heart of the Alps, it is comprised of 15 faculties and 73 institutes. The Institute for Experimental Architecture is focused on the exploration and upgrading of design methodologies in the face of an increasingly demanding task environment, characterized by both complexity and novelty, in order to be able to organize and articulate contemporary society. 3. Studio description Maribor is a city in transition searching for a new identity after the industrial decline in the 1990s. This state of change, however, is not a specific Slovenian condition but rather signum of the fluidity of contemporary society. A fluidity that is driven by shifts on a global scale in the dynamics of intellectual and economic growth. In order to generate new dynamics within the city, it is proposed to transform Maribor’s identity through the embedding of a heterogeneous field of knowledge defined by series of campus-like spaces for research, development and education. These spaces should to be developed over a period of 20 years with phase 1 as an activation of existing brown fields along rail tracks, phase 2 as improvement of the waterfront along the city centre and phase 3 as extension of the city at its

edges. In general, the campus is understood as an intellectual threshold, as space of transition of knowledge from the university into the city that can fulfil social functions due to the integration of green spaces and services for the public as well as being driver for economic growth by offering spaces and support for spin-offs and local businesses.

Team Members Paul Mandler Thomas Mathoy Julia Hauthaler Dirk Lattermann Hannes Lechner Andrea Dal Negro Stefan Niedermayr Felix Perasso Philipp Rust Simon Vettori Judith Widauer Marc Winkelhofer Franco Zagato

This diverse range of programmatic requirements is explored within the design by means of parametric semiology as main design methodology. This enables the introduction of differentiation without losing unity within a given field condition.

City of Knowledge Maribor is a city in transition searching for a new identity after the industrial decline in the 1990s. It is proposed to transform Maribor’s identity through the embedding of a heterogeneous field of knowledge defined by series of campus-like spaces for research, development and education that can fulfil social functions for the city as well as being a driver for economic growth. This diverse range of programmatic requirements is explored within the design by means of parametric semiology as the main design methodology. Projected Start: 2012 Projected End: 2032 Category: Knowledge


The City As An Aggregated Object

School or Institution: University of Innsbruck

city as an object. The current investigations are: the city as a field, the city as an aggregated figure and the city as figural field.

Country: Austria

3. Studio description

Studio Leaders: Peter Trummer

Website: http://www.facebook.com/ InstituteOfUrbanDesign 1. Studio Leader Biography Peter Trummer is Professor of Urban Design and Head of the Institute for Urban Design & Spatial Planning at the University of Innsbruck. He was Head of the Associative Design Program at the Berlage Institute in Rotterdam from 2004 to 2010. He is a visiting professor at Sci-Arc the Southern California Institute of Architecture and Guest Professor at the University of Pennsylvania. He recently published articles in AD Reader-Computational Design Thinking, AD Digital Cities, AD Versatility and Vicissitude, Volume 18, Arch+189, Hunch 9, Morpho-Ecologies and in Manifold. 2. School ioud – the institute of urban design is part of the department of architecture of the university of Innsbruck. Since 2010 the head of the institute is Peter Trummer. The institute commits itself towards a disciplinary approach of urban design. The focus of research is to understand the

78

The city is gone. Urbanism no longer exists. What is left is architecture. Architecture turns into the ground for architecture. The city becomes an aggregated object. Within the city, architecture was considered an anonymous mass and the ground was carved out of this mass as a figure (Nolli). Within urbanism, the ground becomes a grid of circulation and architecture becomes the left over figure for inhabitation (Cerda). Modernism transforms the city into projects. Architecture becomes a figure liberated from its continuous ground (Le Corbusier). Within the 21st century architecture becomes the ground for architecture. Architecture is figure as well as ground. The city turns into an object of aggregated architecture. The boundary was a diagram of the pre-capitalist city. The grid was the diagram of capitalist urbanization. The project was the diagram of the welfare state. The aggregated object becomes the diagram of late capitalism.

Team Members Ursula Frick Thomas Grabner Allison Weiler Erik Czejka Lukas Härtenberger Oswald Jenewein Daniel Klausner Andrea Perle Jörg Stanzel Theresa Uitz Lisa Wiesgickl The City as an Aggregated Object The manifesto for Maribor 2012 is a manifest for the becoming city of the 21st century. The project proposes a new diagram for the city. This diagram defines the city as an aggregated object of architecture. Architecture becomes the ground for Architecture. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Commerce


The Hunting Exchange of Maribor Studio Leaders: Studio 8 Architects School or Institution: Studio 8 Architects Country: United Kingdom Website: www.studio8architects.com/ 1. Studio Leader Biography CJ Lim is the founder of Studio 8 Architects, the Professor of Architecture and Urbanism, and Vice-Dean at the Bartlett, Faculty of the Built Environment and has served as Pro-Provost of UCL. 2. Architectural Practice Studio 8 Architects is an international award-winning practice in urban planning, architecture and landscape. The practice engages in multidisciplinary design research and innovative interpretations of cultural, social and environmental sustainability programmes. Their projects range from installations to ‘Smartcities’ for the Chinese and Korean Governments. The Royal Academy of Arts London awarded the practice the Grand Architecture Prize. 3. Project Intention Cities have constructed defensive infrastructures for thousands of years, in a variety of increasingly complex designs – Maribor’s medieval walls with its towers

80

have provided the protective fortification within the oldcity limits. The Hunting Exchange of Maribor is a 21st Century fortification that addresses climate change and food sustainability by re-programming the Pohorje forest and the surrounding green territories into ‘living supermarkets’. With an expanded notion of what constitutes food, hunting and gathering an assortment of readily available fauna and flora provides a sustainable culture for procuring food in cities. Innumerable populations of wild boar, deer, mouflon, and hare thrive in the Slovenian green infrastructure, along with vast varieties of wild mushrooms, berries and dandelions. The Exchange, audaciously redefining the old hunter gatherer paradigm, provides facilities for culinary processes and storage, communal kitchens and a long cathedral square dinning-hall for sharing and social cohesion. The four 100 metres tall foodsmoking towers delineate the city of Maribor, doubling as entrances to each of the Exchange. In addition to contributing towards food sustainability effort, the infrastructure demonstrates eco-conscious and the worth of bridging the knowledge gap between the consumer and the consumed. Community health and well-being in Maribor can only improve if its urban strategies consider

the resurging local food movement as a principal agent for municipal planning, coupling bottom-up and top-down agendas to grow a healthy city. The WHO Healthy Cities programme appeals to cities and their governments to incorporate food policies into their urban plan. Team Members Franky Chan Yu-Wei Chang Samson Lau Steven McCloy Ned Scott Martin Tang The Hunting Exchange of Maribor The Hunting Exchange of Maribor is a 21st Century fortification that addresses climate change and food sustainability by re-programming the surrounding green forests into ‘living supermarkets’. Community health and well-being in Maribor can only improve if the city considers the resurging local food movement as a principal agent for municipal planning. Caption: 01 Forest as sustainable infrastructure 02 Sustainable food culture 03 The hunting exchange reaching out to city through dandelions gardens 04 Internal view/ The grand supper 05 Internal view/ Meat cathedral and curing chandeliers Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Commerce


Faces Of Maribor Studio Leaders: Hadrian Predock, John Frane School or Institution: University of California, LA Architecture and Urban Design Country: United States of America Website: www.predockfrane.com 1. Studio Leader Biography Predock Frane Architects was established by Hadrian Predock and John Frane in the year 2000 as a collaborative research and development design studio. The work of their practice ranges from small scale installations to infrastructure and large public venues. Seeking to open new territories for locality and specificity, their research driven projects seek to extract and transfer extra-disciplinary logics into architectural terrain, while encouraging site and context to become active and vital agents in shaping material and spatial development. Predock Frane accolades include the 2004 Venice Biennale, Cooper Hewitt Design Triennial, Architectural League Emerging Voices, multiple AIA Honour Awards, and were recently nominated as a 2011 Marcus Prize candidate. They have taken part in many exhibitions, their work is published internationally, and they have lectured widely.

82

2. School Changing global realities are causing paradigm shifts that redefine the interaction between culture, politics, economics, and the environment. These changes constantly alter the boundaries between disciplines, creating new perimeters of knowledge that will define the conditions of future inquiries into architecture and urban design. At UCLA, we are deeply immersed in a research environment that anticipates change and can move from the realm of ideas to their application, from present situations to emerging new realities. 3. Project Intention European cities that escaped the destructive “urban renewal” of WWII bombings tend to preciously maintain historicist urban fabric that extends backwards in time. This fabric, often through the maintenance of surfaces (facades) is based primarily within a system of semiotics and imageability that represents a stable architectural identity, hence promoting an architecture and urbanism of the museological. Such cities that are able to escape an essential preservationist/ museological position, typically have a binary relationship to contemporary architecture. Whether it is new object juxtaposed to preserved fabric; internal liners within preserved fabric; or additions

to preserved fabric; rarely does the actual tissue of the “preserved body” become the active agent in a contemporary architectural discourse. Further, the tendency toward semiotics and the surface as signifier reinforces the outer most layer of facades, roofs, walks and streets, while structure and embedded information is suppressed. This project, The Faces of Maribor, seeks out agency from within the constituent surfaces and embedded layers of the public facades of Maribor where both the generalizing European fabric of facades and the specific/ localizing tendencies of these surfaces remains loaded with a potential to unleash the forces inherent in contemporary architectural discourse (animate forces, media, affect, cultural production, etc). Stable/archival architecture risks becoming irrelevant to culture. Through the direct intervention within the archival surface, a new relevance to culture and cultural production may be realized over the next hundred years.

Team Members Chloe Lob Yeung ho Man Benson Chien THE FACES OF MARIBOR The objective of our research and design effort is to formulate visionary proposals for the Slovenian city of Maribor that focus on the manipulation and projective potential of existing urban facades that line public squares. Acknowledging that the nature of the European public façade has always been mutable and subject to shifting cultural forces, our project proposes that this natural and flexible process continues to operate in relation to relevant cultural and technological conditions instead of being subject to a doctrinaire preservationist model. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology


Space Train Station, A New Layer of City Studio Leaders: Rene Van Meeuwen School or Institution: University of Western Australia Country: Australia Website: www.felixlab.com 1. Studio Leader Biography Rene Van Meeuwen has been working in the building industry for over 25 years, since completing his Bachelor of Architecture at RMIT with first class honours. Whilst completing his degree, Rene worked for various high profile firms in Melbourne and maintained a small teaching commitment at RMIT. After moving to Western Australia he became a full time academic at the University of Western Australia. Rene has been teaching at University of Western Australia for 11 years. His interests in Architecture are focused on the theoretical and cultural influences that software has had on the profession, design practice and therefore building construction. Recently Rene established a design company Felix. 2. School Faculty of Architecture, Landscape Architecture and Visual Arts, is recognised

84

internationally for our innovative and exceptional standard of teaching, learning, practice and research in architecture, landscape architecture, urban design and fine arts. Our faculty is one of the remaining schools where all the design disciplines are represented allowing for a unique mix of collaborative potential throughout the four distinct disciplines. Our mission is to lead in innovative teaching thereby creating graduates who are skilled in the needs of our contemporary world. 3. Studio description The brief calls for a design proposal of a gateway to the space colony. The new gateway will combine mixed use development with transportation and form a new multi modal transport interchange hub connecting Maribor to space, and to the rest of the world. The hub will become a major transit interchange point connecting space elevator, underground high-speed trains, metro light rail transit, personal rapid transit and pedestrians. This new hub, strengthen by Maribor’s location in the centre of Europe, will allow Maribor to become one of the world’s best tourist hub with first-class facilities. The hub is intended not only to serve the transport needs, but is also conceived as the central focus of the

area, contributing to Maribor’s identity. Maribor completed the construction of its first space elevator in 2060. The elevator was used primarily to transport satellites and construction materials for a research station. As traveling has become much more affordable and efficient, Maribor has seen dramatic increase in the number of tourists which as a result, tourism has emerged as one of the major factors contributing to the rapid growth of Maribor’s economy. Maribor’s economy has benefitted significantly from the tourism industry. In 2090, it was decided that a space colony will be constructed 36,000 KMs over Maribor for both research and recreational purposes. Maribor will be the world’s first operator of space elevator for tourism. Team 01 Khem Aikwanich Maribor Space Train Station Maribor completed the construction of its first space elevator in 2060. The elevator was used primarily for research purposes. However, tourism has emerged as one of the major factors contributing to the rapid growth of Maribor’s economy. In 2090, it was decided that a space colony will be constructed 36,000 KMs over Maribor for both research and recreational purposes. Projected Start: 2090 Projected End: 2112 Category: Transportation

Team 02 Matt Delroy-Carr Craig McCormack A.Professor Jon Tarry Dominic Trimboli Tristan Morgan Katie Morgan PERGOLA Taking cues from the texts - “Massive Change” by Bruce Mau and “The Universe in a Nutshell” by Stephen Hawking, our team explored the logical formation of future living and dwelling. A large open source space formed a shelter in the form of an expansive timber pergola. A one stop open source shop. Dwell, Eat, Trade, Sleep. The biggest hardware ever conceived mediated by proximity relational software. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Commerce, Technology, Transportation Team 03 Ferdy Christian Antoro A new layer of City Maribor 2112 This proposal for Maribor speculates on a new city layer on top of the present city. It is composed of a grid system that also functions as infrastructure for a future transportation and water cycle system. By enclosing Maribor within a huge frame, one can also frame the history of Maribor. The new city can look at its past in the same way that a balcony looks at the outdoor without blending into it. The two cities will be linked through vertical structures that extended to the city of Maribor. The new layer hosts everything is needed to make Maribor inhabited again, as such residential areas and spaces are designed for the community. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category:Technolgy, Transportation


Urban Seeds Studio Leaders: Chris Bosse School or Institution: University of Technology Sydney Country: Australia Website: http://www.l-a-v-a.net 1. Studio Leader Biography Chris Bosse is director of LAVA Asia Pacific based in Sydney, Australia, and Tobias Wallisser and Alexander Rieck are co-directors of the European division of LAVA, based in Stuttgart, Germany. Chris Bosse is Adjunct Professor at the University of Sydney. Educated in Germany and Switzerland, he worked with several highprofile European architects before moving to Sydney. Whilst Associate Architect at PTW Architects in Sydney he completed many projects in Asia and the Middle East. His work on the Watercube Olympic swimming centre in Beijing received the Atmosphere Award at the 9th Venice Architecture Biennale and he was recognised as an emerging architect on the world stage by RIBA London. 2. Architectural Practice Chris Bosse, Tobias Wallisser and Alexander Rieck founded the Laboratory for Visionary Architecture [LAVA] in 2007 as a network of creative minds

86

with a research and design focus. LAVA explores frontiers that merge future technologies with the patterns of organisation found in nature and believes this will result in a smarter, friendlier, more socially and environmentally responsible future. The potential for naturally evolving systems such as snowflakes, spider webs and soap bubbles for new building typologies and structures has continued to influence LAVA. But above all the human is the centre of their investigations. 3. Project Intention Maribor 2112 is a synergy of mobility, architecture and urban development. Over the course of 100 years, the city acts as a soil for urban seeds – energetic nodes and carriers of information, matter and energy that are evolving into a flexible agglomeration of structures around Maribor. Autonomously evolving and re-combining as cellular automata, they generate ‘life”, react to their environment based on simple rules of over or underpopulation and, accordingly, constantly change their constellations in a dynamic rhythm. Like a simulated, selforganising system of living cells, Urban Seed creates clusters with stable conditions with re-assembling or dissolving patterns or wandering colonies of ‘gliders’ that are define settlements, free space and give natural

exposure to light and the cycle of urban farming. This responsiveness creates an infinite amount of spatial configurations and urban scenarios with unique functions depending on their combination of ecological, cultural and technological program. Urban Seed’s area of influence and application range will spread, once planted in 2012 and then can develop from an urban to global scale. In a dialogue with the old city, Urban Seed re-invents and expands old structures, using them as vessels, and creating new settlements and trade routes around Maribor, without interfering Slovenia’s rich biodiversity and forests, the Urban Seed grows on top like an epiphyte. Team Members Paul Clemens Bart Giulia Conti URBAN SEEDS Urban Seeds is a flexible agglomeration of energetic nodes that autonomously evolve as cellular automata. They generate as a self-organising system of ‘life’ based on the simple rules of over and under population. Clusters of stable conditions, constellations of constant change or wandering colonies of ‘gliders’ define settlements, free space and natural exposure to light. Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology


Free Trade Zones Studio Leaders: Dale Jones-Evans School or Institution: University of Technology Sydney Country: Australia Website: www.dje.com.au 1. Studio Leader Biography Dale Johns-Evans Pty Ltd Architecture is a multidisciplinary national award winning architecture practice, which specialises in a diverse range of art and architectural projects, independent publishing and undertakes its own boutique property developments. Dale is business consultant to a variety of design relate d startups, an Adjunct Professor of Architecture at the University of Technology Sydney, Australia and an art collector of contemporary Australian art, particularly aboriginal artists. 2. School The School of Architecture at UTS is a concentration of many forms of architectural education, research and enterprise that overlap and influence each other; a laboratory for the future of architecture. Our mission and our responsibility are to test the limits and assumptions of Architecture, and explore new ways in which to exercise

88

our ethical and creative responsibility towards the built environment. As a school of Architecture, our activities perform a vital role in shaping the future of the discipline itself. 3. Studio description MARIBOR IS DYING ! Urban planning and architectural visions, in isolation, will not prevent Maribor’s continued economic contraction! Maribor (Slovenia) requires bold political ideas for economic restructuring. Maribor (Slovenia) could develop ‘legislated’ free economic (value added) product-services and technology zones. Our scheme talks to the political economy first and planning ideas second. Maribor’s urban area has two major, obsolete industrial rust belts. Our plan is designed to stimulate both ‘tech’ growth and ‘green’ conservation on both and leverage off this heavy rail and airport corridor. We propose a Maribor Free ‘Value Added’ Trade Zone No. 1 (FTZ 1 circa 2112) This Zone hinges off the transit bus-rail hub and city core and is an intense mixed land use – creative high tech hub – linked to the resources of Maribor’s

historic fabric, educational and medical institutions and Graz. The Maribor Free Value Added Trade Zone No. 2 (FTZ 2 circa 2212) Is a fully robiticised cluster designed for ‘high value’ future manufacturing. Both FTZ’s stitch Maribor north-south and east-west axis within a re-forested area, placing intense uses along its historic easement and transit corridor. We have re-planned Maribor into simple parts: The Mountains conservation zone The Valley agri-viticulture Agri villages consolidated The Sub to Urban Ring consolidated River energy system FTZ No. 1 (c.2112) a creative high tech mixed-use zone linked to the city core FTZ No. 2 (c.2212) a robiticisedmanufacturing cluster linked to mass transit, airport and port Timeline Free Trade Zone No. 1 (c.2112) The zone is legislated 2015, commences investment and construction 2020 and grows exponentially with rail easements realigned and stations planned to 2112 Free Trade Zone No. 2 (c.2212) The zone is legislated 2015, commences investment and construction 2050 and grows exponentially (including an evac. tube system) to 2212

Team Members Dale Jones-Evans George Wang Calvin Ma Matt Ng Free Trade Zones 1 (c.2112) + 2 (c.2212) We propose a Maribor Free ‘Value Added’ Trade Zone No. 1 (FTZ 1 circa 2112) This Zone hinges off the transit bus-rail hub and city core and is an intense mixed land use – creative high tech hub – linked to the resources of Maribor’s historic fabric, educational and medical institutions and Graz. The Maribor Free Value Added Trade Zone No. 2 (FTZ 2 circa 2212) Is a fully robiticised cluster for high value future manufacturing. Both FTZ’s stitch Maribor north south and eastwest axis within a re-forested area, placing intense uses along its historic easement and transit corridor . Projected Start: 2012 Projected End: 2112 Category: Technology


MariBIOr Studio Leader: Veronika Valk, Toomas Tammis School or Institution: Estonian Academy of Arts Country: Estonia Website: www.ziziyoyo.com 1. Studio Leader Biography Veronika Valk, studied at the Estonian Academy of Arts (EE) and Rhode Island School of Design (US). Currently a PhD candidate at RMIT University School of Architecture in Melbourne (AU), she is partner and principle architect in her practice Zizi&Yoyo LLC. Toomas Tammis, is Dean of Faculty of Architecture at the Estonian Academy of Arts (EE), and partner/architect at Arhitektuuriagentuur LLC. He studied at Università IUAV di Venezia, Villard de Honnecourt Doctoral programme and holds MA cum laude from Architectural Association School of Architecture (UK). Both Veronika’s and Toomas’s public and private buildings, interiors and landscapes have won a number of prizes and been published internationally. 2. School The Estonian Academy of Arts (EAA), established in 1914,

90

is the only public university in Estonia providing higher education in fine art, design, architecture, visual culture and conservation. The Faculty of Architecture at the EAA is the central institution of architectural education in Estonia, offering programs in architecture and townplanning, interior architecture and furniture design. The school shares interests with Zizi&Yoyo in particular focuses on _make: architecture and digital fabrication. _relate: trans-disciplinary collaboration. _act: urban tools laboratory. _think: architecture, urbanism and critical theory. 3. Studio Description The evolving bridge-like system helps to turn Maribor into an autotrophic ecosystem. The construction method in use originates from a biological process of bone healing and its regular reshaping in time, as osteoblasts deposit minerals where strength is needed, while osteoclasts do the adverse. This results in an optimized bone structure. Team 01 Johanna Joekalda Harri Kaplan Kristjan Mannigo Laura Linsi Tiia Vahula MARI(BIO)R

mariBIOr proposes a system of adaptive connections which evolve over the course of next one hundred years from now. The qualities of spatial proximity in human scale will guide the city towards a more interconnected topology across the spatial gap introduced by Drava river. The emerging new connections are not dependant on the old grid but rather find themselves optimized configurations which appreciate intimacy. The mariBIOr bridge structure resembles the process of bone tissue generation and senses the movement pattern and preferences of citizens, adapting accordingly. The healing structural mechanism uses humans as swarm intelligence, allowing them to be architects of the network. Synthetic bacteria is sent out to deconstruct the unused sections of the structure in order to build other necessary routes. Thus, mariBIOr is continuously emerging – the perfect spatial metaphor, mirroring the city through time. Projected Start: 2042 Projected End: 2112 Category: Technology Team 02 Eve Komp Kristi Tuurmann Artur Staškevitš Hendrik Väli Manibor MANIFESTO: CITY-ORGANISM AS A SOCIALLY NETWORKING BACTERIAL COLONY 1. Bacterial colony acts as a superorganism. Each bacterium has a variable role in a colony which can change through reacting to information received from the environment. Compared to other bacteria the exchange of information (transduction) of Paenibacillus Vortex is highly evolved. It acts as an effective (social)

network. Rapid access to information from environment allows the colony to restructure itself instantly. 2. The city as a complex organism is capable of acting more effectively when its handled in a similar way to a bacterial colony. The City is affected by various nutrient, flows in it, such as people, animals, goods, food, information, electricity, sounds etc. Crossing the flows cultivates exchange of information between its particles. Diversifying and cultivating new crossing points creates more intelligent and nutritious environment for a city. Flexible and adaptive performance is key to tenable future. Projected Start: 2042 Projected End: 2112 Category: Technology


workteam: johanna j천ekalda harri kaplan laura linsi kristjan m채nnigo tiia vahula

mariBIOr supervisors: veronika valk toomas tammis


D-RES / 1OOYC World Wide Workshop Collaboration Software

The statistics shows the daily data activity 23 participating institutions with 37 studio leaders and 400 students on D-Res, from 11 countries. From March 30 to June 30, of World Wide public dialogues and all internal studio dialogues.

23 263 HITS

67 VISITS 10 023 HITS

53 VISITS

7954 PAGES 32 VISITS 4452 HITS 09 VISITS 345 HITS 03 VISITS 184 PAGES 4.52 MB

115 VISITS

20 291 PAGES

17 2483 VISITSPAGES

22 VISITS 3729 HITS 2599 HITS 2 750 PAGES 11 VISITS 2483 PAGES

55.33 MB

35.05 MB

89.38 MB

3553 HITS 2786 PAGES

HITS 16593553 PAGES 10 VISITS 07 VISITS 65.39 MB 460 PAGES 2786 HITS

58 VISITS 9220 HITS 50 VISITS 8537 HITS 7299 PAGES 6690 PAGES

56 VISITS

34 VISITS 4055 HITS

339.34 MB 249.96 MB 66.58 MB

56

8640 PAGES

463.67 MB 17 VISITS

12 661 HITS

2987 PAGES 106.47 MB

7099 HITS 578.81 MB 5156 PAGES

757.47 MB 478.57 4938 HITS MB 3555 PAGES


2.79 GB159 VISITS 27 814 HITS

37

4.07 GB

151 VISITS 2.43 GB

196 VISITS 24 064 PAGES

2.10 GB

99 VISITS

1.79 GB 94 VISITS

1.84 GB 99 VISITS

30 954 HITS

9031 HITS

6 VISITS

18799 PAGES

61 VISITS 8190 HITS

6264 HITS

6264 HITS

4763 PAGES 590.41 MB 4603 PAGES 260.66 MB

6517 PAGES

8004 HITS 641.82 MB 5878 PAGES 4845 HITS

3688325.34 HITS MB 3271 PAGES 2675 PAGES

7961 HITS 6253 PAGES

7170 PAGES

20 945 PAGES

110 VISITS 1.92 GB 1.12 GB82 VISITS

9031 HITS 41 VISITS

25 156 PAGES 2.69 GB

23 577 HITS

70 VISITS

57 VISITS

28 861HITS

160 28VISITS 462 PAGES 148 VISITS

1.41 GB 73 VISITS

197 VISITS 33 826

7348 HITS 5929 PAGES

2.05 GB

15 718 HITS 82 VISITS 13 800 HITS 14 339 PAGES

107 VISITS 1.91 GB 91 VISITS 15 013 HITS

17 157 HITS 15 291 PAGES

961.53 MB 6773 HITS 5473 PAGES

14 669 HITS 7813 VISITS 471 PAGES

13 286 PAGES

11 214 PAGES

1.06 GB54 VISITS 861.80 MB

6565 HITS 5655 PAGES 542.60 MB

939.73 MB


197 VISITS 33 826 PAGES

192 VISITS 3.43 GB 171 VISITS

172 VISITS 28 861HITS 25 156 PAGES 2.69 GB

26 370 HITS

139 VISITS 2.58 GB

172 VISITS

23 479 PAGES 96 VISITS

115 VISITS 17 644 HITS

1.61 GB79 VISITS 12 539 HITS

15 062 HITS 12 614 PAGES

11 110 PAGES 1.10 GB 939.73 MB

23 630 HITS 192 VISITS

23 507 PAGES 2.58 GB

23 266 HITS 20 692 PAGES

14 669 HITS 7813 VISITS 471 PAGES

MB

208 VISITS

37 574 HITS 196 VISITS

17 644 HITS

96 VISITS

13 572 PAGES

1.54 GB 13 572 PAGES

23 507 PAGES

2.58 GB

25 735 HITS

25 295HITS 133 VISITS 23 008 PAGES

23 563 PAGES

2.26 GB

12 031 HITS 19 515 HITS 102 VISITS 17 540 PAGES 10 575 PAGES 1.81 GB 1000.96 MB

VISI 107 VISIT 1 14 276 HITS 12 876 PAGES

12 031 HITS 10 575 PAGES 1000.96 MB

830.41 MB

26 370 HITS

121 VISITS

1.76 GB 79 VISITS

1.64 GB

11 282 HITS 10 161 PAGES

15 144

1.55 GB

14 044 HITS 12 803 PAGES 64 VISITS

74 VISITS 11 164 HITS 58 VISITS 9954 PAGES

1.54 GB 559.66 MB

428.92 MB

10 186 HITS 8640 PAGES

498.35 MB


ITS TS 2.09 GB 17 839 HITS

163 VISITS

32 118 34PAGES 852 HITS

4 PAGES

133 VISITS 111 VISITS

118 VISITS 101 VISITS 1.51 GB

15 160 17PAGES 739 HITS

102 VISITS 1.51 GB 19 553 21 PAGES 748 HITS 1.32 GB

102 VISITS

65 VISITS 12 429 13 PAGES 576 HITS MB 1010.84 086 HITS 948011PAGES

74 VISITS

10 115 11 PAGES 161 HITS 550.70 62887131 PAGES HITS MB

122 VISITS 1.79 GB 20 612 22 PAGES 916 HITS 101 VISITS

16 385 18 PAGES 601 HITS 1.07 GB 764.49 MB

30 487 32 PAGES 863HITS 140 VISITS

148 VISITS

26 556 29PAGES 872 H 112 VISITS 1.45 GB

15 095 16 PAGES 610 HITS

15 440 16PAGES 552 HITS 79 VISITS 58 VISITS 960614PAGES 400 HITS 51 VISITS 454 HITS 933710PAGES 338.84 MB

241.23 MB

328.56 MB

20PAGES 988 HITS 95 VISITS 18 364

709.08 MB

22 288 24 PAGES 340 HITS 101 VISITS

15 440 12PAGES 197 HITS 768.76 MB

1.75 GB 19 341 21 PAGES 443 HITS

820.98 MB

91 VISITS 1.30 GB

99 VISITS 12 427 13PAGES 768 HITS

894210PAGES 318 HITSMB 690.35

1.0


360 VISITS 5.91 GB 73 673 HITS 66 607 PAGES

209 VISITS

164 VISITS 148 VISITS 26 556 29PAGES 872 HITS

9 VISITS

B

63 148 HITS 57 880 PAGES

196 VISITS

12 427 13PAGES 768 HITS

1.04 GB

156 VISITS

2.44 GB

146 VISITS 27 106 29PAGES 048 HITS

27 PAGES 871 HITS 25 430 1.83 GB 21 659 23 PAGES 7351.69 HITS GB

139 VISITS

1.71 GB

26 312 29PAGES 398 HITS

21 018 23PAGES 138 HITS

86 VISITS 16 PAGES 033 HITS 70 VISITS 14 697 997.50 MB 11PAGES 929 HITSMB 10 971 831.17

1.32 GB

29 PAGES 177 HITS 132 VISITS 26 854

176 VISITS

58 52 124

49 221 HITS 45 248 PAGES 179 VISITS 36 767 HITS 145 32VISITS 562 PAGES

22 PAGES 214 HITS 1.62 GB 20 665

116 VISITS

1.44 GB

93 VISITS 1.68 GB72 VISITS HITS 82989517 PAGES

1.13 GB HITS 78418773 PAGES

108 VISITS

20 129 HITS 18 433 PAGES 1.04 GB

16 PAGES 692 HITS 15 303 1.43 GB

2.05 GB 1.50 GB

156 VISITS

96 VISITS 18 615HITS 77 VISITS 1.77 GB 16625 PAGES 15 PAGES 521 HITS 14 383 796.35 MB

494.69 MB


471 VISITS 110 792 HITSGB 11.33 104 357 PAGES

90 461 HITS 84 787 PAGES 317 VISITS 66 769 HITS 238PAGES 26463VISITS

8448 HITS

S

6.63 GB

53 134 HITS

PAGES

4.98 GB

201 VISITS 40715 PAGES 162 VISITS

4.29 GB 37 357 HITS 33332 PAGES

132 VISITS 29 807 HITS 27 614 PAGES

125 VISITS

1.75 GB

2283 HITS 20 820 PAGES 1.46 GB

1.55 GB 1.06 GB

45 439 HITS 18742VISITS 761 PAGES

39 003 HITS 156 36VISITS 728 PAGES 156 VISITS 32 113 HITS 30 302 PAGES 2.83 GB 2.15 GB

1.44 GB

4.11 GB 35 688 HITS 32 651 PAGES 26PAGES 280 HITS 824 10824VISITS

1.65 GB

1.96 GB82 VISITS

104 VISITS 2.19 GB

11PAGES 818 HITS 10 639

4.01 GB

3.57 GB 29PAGES 535 HITS 27 445

98 VISITS 15PAGES 176HITS 13 955

90 VISITS 16 915 HITS 15 053PAGES

92 VISITS 1.73 GB 13PAGES 004 HITS 941 5211 VISITS

2.08 GB 58 VISITS 1.39 GB 54 VISITS 11PAGES 110 HITS 996510PAGES 10 005 834 HITS 28 5422 VISITS PAGES 5962 HITS MB 485.54


92


Kolofon / Project Credits Komisar / Commisioner Peter Tomaž Dobrila Kurator / Curator Tom Kovac Namestnik komisarja / Deputy Commissioner Štefan Simončič Namestnica kuratorja / Deputy Curator Fleur Watson Koordinacija projekta / Project Communications Katherine Mott

Posebna zahvala Tomažu Pandurju, Stojanu Skalickemu ter Leonu van Schaiku za Vizijo in pogled v Prihodnost. A Special Thank You to Tomaž Pandur, Stojan Skalicky and Leon van Schaik for the Vision and seeing the Future. Hvala Kulturno izobraževalnemu društvu KIBLA, Maribor 2012 Evropska Prestolnica Kulture ter RMIT University Thank you to Association for Culture and Education KIBLA, Maribor 2012 European Capital of Culture and RMIT University

Vmesnik aplikacije / Application Interface Saif Kattan Mercedes Mambort Linton Wood Hyde Meng Don Nazrain Zvočna krajina / Soundscape Vesna Petresin Robert Laurent-Paul Robert / RUBEDO Programje za sodelovanje / Collaboration Software Sean Kelly / CORUS

Kreativne komunikacije / Creative Communications Matija Kovač

Odnosi z javnostjo / Public Relations Alenka Oldroyd

Zasnova razstave / Exhibition Development Michael Murdock

Trženje / Marketing Jurij Vahtar

Splet in vizualni mediji / Web & Visual Media Selene Wong

Asistenti komisarja / Commissioner’s assistants Žiga Dobnikar Sabri Bejta Siniša Zelić

Asistentka vizualnih medijev / Visual Media Assistant Giana Aleah Zulkafli

Protokol / Protocol Špela Gornik

Vodenje aplikacije / Application Management Andrew Underwood / VPAC

Poslovna sekretarka / Business Secretary Nermina Simončič

Programje aplikacije / Application Software Daniel Micevski / VPAC

Konstrukcija razstave / Exhibition Construction RPS, d. o. o.

Medij aplikacije / Application Media Keith Deverell

Tiskanje razstave / Exhibition Printing ESSETRE, S. r. l.

Koordinacija tiskanje razstave / Exhibition Printing Coordination Patrick Caseley / Caseley - Giovara, S. r. l. Svetovalec / Project Advisor Stojan Skalicky, Mariborski mestni arhitekt / Maribor City Architect Vodja slovenskega paviljona Galerije A+A / Head of Slovenian Pavilion A+A Gallery Aurora Fonda Direktor Obalnih galerij Piran / Director of the “Obalne galerije Piran” Toni Biloslav, direktor / director Muzej in galerije mesta Ljubljane / Museum and Galleries of Ljubljana Blaž Peršin, direktor / director Festival Ars Electronica / Ars Electronica Festival Gerfried Stocker, umetniški direktor / artistic director www.2112Ai.org www.epeka.si www.rmit.edu.au www.aplusa.it www.maribor2012.eu


Katalog / Catalogue Izdajatelj / Publisher Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturnoizobraževalne programe in tehnologijo EPEKA Scientific and Research Association for Art, Cultural Educational Programmes and Technology EPEKA Soizdajatelj / Co-publisher RMIT University, Melbourne, Australia Predstavnik / Represented by: Peter Tomaž Dobrila, predsednik / president Glavni urednik / Editor-in-chief Peter Tomaž Dobrila Odgovorni urednik / Editor Tom Kovac Lektoriranje / Proof-Reading Fleur Watson Peter Tomaž Dobrila Oblikovanje / Design and layout Matija Kovač Selene Wong Tisk / Print: Dikplast, d. o. o. Naklada / Print run: 1500 izvodov / copies Produkcija / Production: ZRZ EPEKA, RMIT University, Melbourne, Australia, 2012 Avtorstvo / Copyright: ZRZ Epeka, RMIT Universtity, Avtorji / Authors

94

CIP - Kataložni zapis o publikaciji Univerzitetna knjižnica Maribor 72(497.4Maribor)”312” 2112Ai|100YC / [glavni urednik, editor-in-chief Peter Tomaž Dobrila]. - [Maribor] : Znanstveno raziskovalno združenje za umetnost, kulturno-izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA = Scientific and Research Association for Art, Cultural Educational Programmes and Technology EPEKA ; Melbourne, Australia : RMIT University, 2012 ISBN 978-961-93338-1-5 1. Dobrila, Peter Tomaž COBISS.SI-ID 70904321

Profile for RMIT University

1OOYC  

1OOYC [1OO Year City] | 2112Ai [Architectural intelligence]

1OOYC  

1OOYC [1OO Year City] | 2112Ai [Architectural intelligence]

Profile for 100yc
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded