Page 1

SVH Oplossingen voor leren en werken in de horeca.


Inhoud 2 Inhoud 3 Voorwoord 4 SVH 6 Professionaliteit

Inhoud

14 Horeca Arbeidsmarkt

2


Voorwoord De horecasector wordt steeds belangrijker in Nederland. Niet alleen vanwege de bijdrage aan de economie of werkgelegenheid (360.000 arbeidsplaatsen), maar ook omdat de horeca van invloed is op de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van onze steden en dorpen. Voor een avond uit, een meerdaags verblijf of gezellig winkelen. De horeca is de plek voor vrijetijdsbesteding en om elkaar en anderen te ontmoeten. Wie uitgaat, wil zich op en top gast voelen. Lekker eten en drinken, een perfecte beleving. Daarom is het belangrijk dat ondernemers en medewerkers blijven investeren in professionaliteit en vakbekwaamheid, en de horeca zo een boeiende sector blijft om in te (gaan) werken. SVH (Stichting Vakbekwaamheid Horeca) heeft als branche-instituut de taak voldoende en vakbekwame mensen aan te trekken voor de horeca. SVH verhoogt de professionaliteit en vakbekwaamheid door de scholingsgraad te verbeteren en de ongewenste uitstroom te verminderen. Met gerichte campagnes laat SVH zien waarom de horeca zo’n boeiende sector is om in te werken en hoe je carrière kunt maken. SVH heeft als geen ander kennis en expertise in huis voor het vinden, binden en boeien van collega’s in de horeca. Het belang van deze functie kunnen we niet genoeg onderstrepen. Via deze brochure willen we u als klant, ondernemer, vertegenwoordiger van het onderwijs, of (toekomstig) medewerker kennis laten maken met de veelzijdigheid van SVH. We staan stil bij de knelpunten en uitdagingen van de sector en uiteraard bij de oplos- singen die SVH biedt. We hopen dat deze kennismaking naar meer smaakt!

Voorzitter bestuur SVH

Els van Batum Plaatsvervangend voorzitter bestuur SVH

Voorwoord

Ben Francooy

3


Oplossingen voor leren en werken in de horeca De horeca is voor Nederland van grote betekenis. De horecasector

Gasten gaan voor kwaliteit. Zowel in een sterrenrestaurant als in

zet jaarlijks € 13 miljard om en biedt 360.000 mensen een

een café beslist de gast op basis van de prijs-kwaliteitverhouding

boeiende baan. De horeca als dienstverlenende sector kan

of hij nog eens terugkomt. Er is dus een directe relatie tussen het

niet zonder vakbekwame, professionele en gemotiveerde

rendement van een horecabedrijf en de professionaliteit van de

medewerkers en ondernemers. Een tekort aan goed geschoolde

ondernemer en medewerkers. Slechts 25% van het personeel in

arbeidskrachten in de horeca leidt tot een verschraling van één

de sector is geschoold voor het vak en jaarlijks verlaat een kwart

van de meest essentiële functies die de horeca heeft in een

tot een derde van alle werkenden de horeca. Hiermee verliest de

samenleving: het bevorderen van de ontmoeting en interactie

horeca jaarlijks veel kennis, maar ook veel geld.

tussen mensen onderling. SVH verbetert de professionaliteit door de scholingsgraad te SVH is hèt branche-instituut dat zorgt voor voldoende en

verhogen. Daarnaast verminderen wij de ongewenste uitstroom

professioneel personeel. Wij verbeteren de professionaliteit en

door het werken in de horeca te promoten. Wij inventariseren

vakbekwaamheid en laten zien dat de horeca een aantrekkelijke

de opleidings behoefte van de horecabranche, brengen het

sector is om in te werken. Op deze manier is SVH de katalysator

aanbod in kaart en ontwikkelen en ontsluiten kennis om de

van de horeca.

sector te ondersteunen. Daarnaast voert SVH campagnes die de aantrekkingskracht van de horeca voor potentiele werknemers versterken, die de beroepstrots verhogen en medewerkers

SVH

blijvend verbinden aan de horeca.

4


Een professionele horecasector en een gezonde arbeidsmarkt Voldoende, vakbekwame en professionele medewerkers vormen de sleutel voor een goed renderende horecasector. Het verbeteren van de professionaliteit en vakbekwaamheid en het promoten van de beroepen in de horeca zijn de kerndoelen van SVH.

Professionele sector

SVH geeft leermiddelen en online les-

Het tweede kerndoel van SVH is daarom

Van het totale aantal medewerkers is

materiaal uit, neemt examens af en geeft

om de kosten van verloop te verlagen.

een kwart opgeleid voor een horeca-

inzicht in het opleidingsaanbod voor de

SVH biedt iedereen die in de horeca wil

beroep. Goede scholing en vakkennis

horeca. Dit is afgestemd op de behoefte

werken de juiste informatie om een goed

zijn noodzakelijk om de gast een

van de horecabranche. Daarmee dragen

gemotiveerde keuze voor de sector te

perfecte horecabeleving te geven.

we bij aan vernieuwing. We stimuleren

maken.

Een kerndoel van SVH is om iedereen in

ondernemers en werknemers om zich

de horeca te voorzien van de kennis die

op te leiden omdat investeren in vak-

SVH heeft expertise ontwikkeld op het

nodig is om zich te ontwikkelen in zijn

bekwaamheid en professionaliteit loont.

gebied van arbeidsmarktpromotie in

beroep en de eigen vakbekwaamheid

de horeca. Wij weten als geen ander

te verbeteren. Daarmee vergroten deze

Gezonde horeca-arbeidsmarkt

welke medewerkers de sector zoekt en

mensen hun carrièrekansen en verbetert

De horeca heeft een verloop van circa

wat medewerkers in de sector succesvol

het rendement van de bedrijven waar

90.000 medewerkers op 360.000

maakt. Bovendien weten we waar we

zij werken.

werkenden, oftewel 25% per jaar. De

deze mensen moeten zoeken en hoe

kosten van het verloop worden geschat

we ze moeten benaderen. Met deze

op € 1.3 miljard. Dit is € 30.000,- per

kennis ontwikkelt SVH voor de sector

ondernemer per jaar.

campagnes om de juiste mensen te werven, het imago van werken in de horeca te verbeteren en de beroepstrots te vergroten.

Kosten van verloop

Verloop van werkenden in de horeca per jaar.

duizend euro

per ondernemer per jaar

SVH

25%

€1,3 miljard per jaar 30

5


Professionaliteit:

Snel bekwaam en Vakbekwaam Goede kwaliteit, service en gastvrijheid is wat gasten verwachten en wat nodig is om gasten terug te laten komen. Daarvoor zijn professionele medewerkers essentieel. Zowel voor de 25% medewerkers, die geschoold zijn voor een horecaberoep, als ook voor de 75% medewerkers zonder horecaberoepsopleiding, is een kwalitatief aanbod van scholingsmogelijkheden en vakkennis noodzakelijk. SVH biedt kennis om werknemers die

het programma ‘Snel bekwaam’. Met deze

tijdelijk werkzaam zijn in de horeca

online inwerkmodule leren nieuwkomers

Ondernemers als drijvende kracht

snel bekwaam te maken. Maar ook

in de horeca in korte tijd essentiële basis-

Ondernemers vormen binnen de

om mensen die bewust kiezen voor

vaardigheden. Zo raken deze nieuwkomers

horecasector een belangrijke schakel

een carrière in de horeca vakbekwaam

in de horecasector snel bekwaam voor

om werknemers vaardigheden bij te

te maken en te houden. Gastvrije

het horecawerk.

brengen en vakbekwaam te maken. SVH heeft als doel de vakbekwaamheid

en vakbekwame medewerkers zijn essentieel voor een goede ervaring van

Vakbekwaam

en de professionaliteit te verbeteren.

de horecagast. Minder fouten tijdens het

Daarnaast stimuleren wij mensen die

Wij stimuleren ondernemers om werk­

werk betekent tevreden gasten, meer

kiezen voor een carrière in de horeca

nemers op te leiden en laten ze zien dat

omzet en een veilige werkvloer.

in hun persoonlijke ontwikkeling,

investeren in medewerkers loont.

Professionaliteit

begeleiden ze en bieden ze kennis.

6

Snel bekwaam

Zo kunnen zij groeien in het verwezen­

In de horeca werken 90.000 jongeren

lijken van hun horecapassie en betere

onder de 20 jaar. Dat is 30% van

carrièremogelijkheden krijgen. Dit

het totale aantal werknemers en het

voorkomt voor de ondernemer dat

zijn veelal studenten. De online

medewerkers voortijdig de sector

inwerkmodule is een voorbeeld voor

verlaten.


Wichard Rops

over de handboeken Beroepspraktijkvorming (BPV) De horeca heeft als een van de eerste branches invulling gegeven

Meer tijd voor leerlingen

aan het BPV-protocol dat het bedrijfsleven en het onderwijsveld

“Het bedrijfsleven hebben we bewust betrokken bij het schrijven

landelijk overeen gekomen zijn. In dit kader heeft SVH in 2011

van de handboeken. Want je kunt als onderwijs wel allemaal

een nieuwe versie van de handboeken BPV uitgegeven op

dingen bedenken, maar de inhoud van de handboeken moet wel

initiatief van de Werkgroep Directeuren Horeca (WDH). Wichard

aansluiten op de dagelijkse praktijk. Inmiddels werkt het grootste

Rops, voorzitter van de WDH, vertelt over de aanpak en de

deel van de scholen naar volle tevredenheid met de handboeken.

gevolgen van één beoordelingsmethode.

De scholen die er niet mee werken, wil ik oproepen dat wel te gaan doen. Inhoudelijk bevatten de handboeken alle stof en

Van Kok tot Manager ondernemer horeca en van Leidinggevende

werken met de handboeken scheelt veel tijd. Tijd die docenten

keuken tot Medewerker fastservice. Per opleiding zijn twee

aan extra begeleiding van de leerlingen kunnen besteden.

versies ontwikkeld: ontwikkelingsgerichte en kwalificerende

Met de handboeken geven wij structuur.”

handboeken. Hiervoor had iedere school een eigen methode, dit was verwarrend voor de stagebedrijven. “Ik moet bekennen

Als branche instituut voor de horeca was SVH een logische partner

dat ik er in eerste instantie een hard hoofd in had, omdat je in

om de handboeken uit te geven en te distribueren. Daarnaast

het vaarwater van de scholen komt, maar we zijn toch aan de

faciliteert SVH op termijn bij het tot stand komen van een digitale

slag gegaan. Dat bleek al snel een goede beslissing voor een

versie van de handboeken.

betere aansluiting op de praktijk.”

Kwaliteitsgarantie “Doel is het gebruiken van de handboeken door de ROC’s als kwaliteitsborging voor de Onderwijsinspectie. De handboeken sluiten aan bij de systematiek van de Stichting Horeca Examens (SHE) en aan op de werkwijze van HorecaVakpunt. Zo komt alles samen.”

Professionaliteit

daarmee zijn de handboeken inspectie-proof. Ook sluiten ze perfect

7


Horecaopleidingen: gemakkelijk kiezen Gastvrije en vakbekwame medewerkers zijn vaak doorslaggevend

Om duidelijkheid te brengen in het grote aanbod aan horeca-

voor goede ervaringen van horecagasten. Maar professionele

opleidingen heeft SVH de website HorecaOpleidingen.nl opgezet.

medewerkers zorgen niet alleen voor de gezelligheid of een

De website geeft een overzicht van het totale aanbod van

hogere klanttevredenheid. Dankzij hun vakbekwaamheid hebben

particuliere horecaopleidingen en trainingen. Met verschillende

zij ook een positieve invloed op de omzet of bijvoorbeeld

filters op titel, locatie of opleidingsinstituut kan snel en eenvoudig

de veiligheid. SVH heeft als kerndoel het vergroten van de

gekozen worden voor de opleiding die aansluit op de behoefte.

vakbekwaamheid in de horeca, zowel bij de 75% medewerkers

Is er geen opleiding of training die aansluit op de wensen van de

zonder horecadiploma, als ook bij ondernemers en vaste

klant, dan kan deze dat via de website terugkoppelen. SVH neemt

medewerkers en medewerkers die maar tijdelijk in de horeca

deze informatie mee naar de opleiders. Zo kunnen de opleiders

werkzaam zijn.

hun aanbod verrijken door opleidingen aan te passen of geheel nieuwe opleidingen te ontwikkelen.

Meer weten? Bezoek de website: www.horecaopleidingen.nl

Professionaliteit

360.000 mensen aan het werk in de horeca

8

25% wel horeca beroepsopleiding

75% geen


SVH Meesterkok

Onno Kokmeijer Onno Kokmeijer is Executive Chef in de keuken van Ciel Bleu Restaurant in Amsterdam en hij kookte er in korte tijd twee sterren bij elkaar. Hij is SVH Meesterkok en vertelt wat hij moest doen om deze prestigieuze titel te verwerven. “SVH Meesterkok is de hoogste graad

Inmiddels is de titel SVH Meesterkok

van vakbekwaamheid in Nederland. Mijn

een gevestigd begrip. Per jaar komt er

eigen Meesterproef legde ik in 2008 af als

een select aantal Meesterkoks bij. Zelfs

Executive Chef van Ciel Bleu Restaurant.

gerenommeerde chefs melden zich

Van tien uur ‘s morgens tot twaalf uur

tegenwoordig aan voor de Meesterproef.

’s nachts was ik met mijn hele restaurant

Fantastisch natuurlijk! Het is een keurmerk

examen aan het doen. ’s Ochtends voelt een

geworden en niet meer weg te denken uit

drie man sterke Commissie Meesterproef

de Nederlandse horeca.

je aan de tand over je visie op het vak. Dan komt het eerste deel van de culinaire

Voor mij persoonlijk geldt dat de

proef: het serveren van een à la carte

contacten met SVH als een rode draad

lunch voor de commissieleden. Voldoet die

door mijn carrière lopen. Van in het

niet aan de eisen, dan is het afgelopen.

verleden het Nationaal Kampioenschap en de Sterklas tot het behalen van de

Zijn de heren tevreden, dan lichten ze

SVH Meestertitel. De mensen van SVH

je bedrijf verder door. Ze controleren

hebben me gestimuleerd en deuren voor

de boeken, hygiëne, de samenstelling

me geopend. Het klinkt misschien gek,

en het assortiment van de kaart, je

maar SVH voelt een beetje als familie.”

financieel keukenmanagement en de automatisering. Ook je vaardigheden als manager moeten perfect zijn. En ‘Meesterlijke diner’. Heel bijzonder is dat iedereen in het restaurant die dag werkt voor jouw Meestertitel.

Professionaliteit

als kers op de taart geef je ’s avonds je

9


Sociale Hygiëne Met het toewijzen van het examen Sociale Hygiëne aan SVH, laat de overheid dit onderwerp grotendeels binnen de sfeer van zelfregulering voor de horeca. Een insteek die er voor zorgt dat de branche directe invloed heeft op de inhoud van het examen en de leermiddelen. Bij Sociale Hygiëne gaat het om de

De SVH verklaring Sociale Hygiëne is

ervaring onder het horecapersoneel

veiligheid voor de gast, de ondernemer

verplicht voor iedere ondernemer, manager,

zijn noodzakelijk om zaken niet uit de

en de werknemer. Om respect voor

leidinggevende of medewerker in de

hand te laten lopen. In het cursusboek is

elkaars lichamelijke en geestelijke

horeca, buurthuis of slijterij die alcohol

een hoofdstuk ‘Tabak’ opgenomen met

gezondheid. Sociale Hygiëne omvat

wil schenken of verkopen. SVH geeft het

informatie over de stof, de effecten,

het verantwoord schenken van alcohol,

examen samen met het Ministerie van

de wet en aanpak van rokers in horeca-

het voorkomen van conflictsituaties en

VWS en de horecabranche vorm om veilig

gelegenheden. Daarnaast is er een nieuw

overlast en de rol van de leidinggevende

uitgaan te bevorderen.

gespreksmodel toegevoegd (Omgaan

en zijn medewerkers. Horecagasten,

drugs (Speed en GHB) uitgebreid. Ook

zich veilig voelen in een omgeving waar

Cursusboek Sociale Hygiëne 2012

alcohol wordt geschonken en verkocht.

In 2012 is het cursusboek vernieuwd

kundige voorzieningen zijn opgenomen.

Vanuit deze gedachte is in 1995 de SVH

en aangepast aan de nieuwe Drank-

Verklaring Sociale Hygiëne ontstaan.

en Horecawet. Actuele kennis en

Professionaliteit

werknemers en werkgevers moeten

10

met klachten) en is de informatie over wijzigingen in de wetgeving rondom bouw-


SVH examens, leermiddelen en e-learning De horecasector is een afwisselende en dynamische sector

SVH verzamelt, beheert en creëert kennis in de vorm van

waar alle ruimte is om door te groeien in het vak. Van kok tot

cursusboeken, websites en e-learningmodules. Medewerkers,

bedieningsmedewerker en van discotheekeigenaar tot manager

ondernemers en leerlingen kiezen de vorm die zij zelf het

van een fastservice-restaurant. Aan het begin van een succesvolle

prettigst vinden. Hiermee draagt SVH bij aan de professionalisering

carrière staat natuurlijk een goede opleiding. Bovendien wil SVH

van de sector.

iedereen die in de horeca werkt, faciliteren en ondersteunen bij

Kijk voor meer informatie op www.svh.nl

1.851 examens per maand

1.533 geslaagden per maand

Examens

Leermiddelen

SVH neemt tal van examens af, zoals het

In Nederland is een ruim aanbod van

examen Sociale Hygiëne, Horecaportier,

horecagerichte cursussen en trainingen

Horeca assistent, Gastronomie en Basis-

die worden aangeboden door zowel

E-learning

vakbekwaamheid Horeca. De horeca kent

particuliere opleidingsinstituten als ROC’s.

SVH biedt e-learningmodules om de

een rijke traditie van kennisoverdracht

Voor diverse cursussen in de horeca biedt

professionaliteit en vakbekwaamheid

van generatie op generatie. De spil daarin

SVH diverse leer- en hulpmiddelen aan.

te verbeteren. Efficiënt en effectief,

vervult de leermeester, die vakmanschap

Voor goed gastheerschap is kennis van

waar en wanneer u maar wilt. Met de

bekwaam doorgeeft aan de collega’s

wijn tegenwoordig een vereiste. In

e-learningmodules van SVH vergroot u

van de toekomst. Om leerlingen te

‘Aan de slag met wijn’ staat belangrijke

doelgericht de vakbekwaamheid op de

mogen begeleiden dient u in het bezit

en interessante informatie over alle

werkvloer. Een voorbeeld is de e-learning

te zijn van een leermeesterdiploma. Het

facetten van klassieke en nieuwe wijnen

‘Raad en Daad’, om werknemers te

diploma SVH Leermeester is ontwikkeld

uit de wijngebieden binnen en buiten

wapenen tegen criminaliteit. Met ‘Raad

door de horecabranche. Daarmee is het

Europe. Van wijngebied en wijngaard tot

en Daad’ wordt het horecapersoneel

herkenbare kwaliteit voor iedereen die in

wijnwetgeving en de smaak van wijn.

bewust van de veiligheidsrisico’s en

de horeca werkt. Een compleet overzicht

Het boek is geschikt als leermiddel voor

leren zij preventief optreden tegen

van alle SVH examens is te vinden op

onderwijsniveau 2 tot en met 5, maar

criminaliteit in de horeca. Bekijk ook

www.svh.nl/examenwinkel.

ook een gedegen naslagwerk voor de

eens de andere modules van SVH, zoals

professional. Een overzicht van alle

‘Tel uit je winst’ en ‘Raising the bar’

SVH leermiddelen is te vinden op

op www.svh.nl/e-learning.

Professionaliteit

hun verdere ontwikkeling in het horecavak.

www.svh.nl/leermiddelenwinkel. 11


Passie voor Horeca Extra aandacht, mooi opgemaakte borden, dat extra mooie

Bekijkt u op passievoorhoreca.com eens de interactieve

tafeltje. Het eten en drinken moet goed zijn, de service vriendelijk

wijnkaarten, kooktechnieken, warenkennis of recepten. Stap

en vakkundig. Wie zijn werk doet met passie en extra beleving

voor stap worden bijvoorbeeld snijtechnieken aangeleerd. Zo

toevoegt aan de ervaring van gasten heeft een streepje voor.

houden medewerkers hun kennis up to date. De website is ook

Met Passie voor Horeca kunt u niet alleen allerlei instructies van

zeer nuttig voor ondernemers met bijvoorbeeld tips voor het

technieken en bereidingen bekijken, maar ook eigen instructie-

ondernemingsplan. Al het materiaal is gratis en toegankelijk.

of lesmateriaal maken, de zogenoemde arrangementen. Een voorbeeld van een door SVH ontwikkeld arrangement is de (online) inwerkmodule voor de bediening, keuken en

Kijk op www.passievoorhoreca.com als u passie heeft voor de horeca!

fastservice, waarmee medewerkers in korte tijd de essentiÍle basisvaardigheden van de horeca leren. Als SVH staan wij voor passie voor een professionele sector. Op passievoorhoreca.com bieden wij online content die bestaat uit video’s, animaties, afbeeldingen en informatie. De content bevat vakkennis, vaktechnieken, basishandelingen en competenties die nodig zijn om succesvol te werken in de horeca. SVH onderhoudt de online content en vult deze aan op basis van trends en vragen uit de branche.

25%

van de werkenden raadpleegt maandelijks Passie voor Horeca

1.000.000 bezoekers

Professionaliteit

>

12


“Samen werken wij aan een betere horecabranche”

Directeur bedrijfschap Horeca & Catering

Wolter Spaink De boodschap van Wolter Spaink, directeur bedrijfschap Horeca & Catering, is duidelijk: horecaorganisaties moeten samenwerken om in te spelen op de ontwikkelingen in de horecabranche. “In onze arbeidsmarktanalyse kijken we waar ondernemingen

Samenwerking

mee te maken krijgen. Op basis van die analyse zitten we samen

“De wereld verandert snel, dat geldt zeker voor de wereld van de

met de sociale partners, Kenwerk en SVH om tafel en kijken we

horeca. Ik zie gelukkig duidelijk beweging en nieuwe structuren,

welke acties we moeten starten om ondernemingen over de juiste

verhoudingen en samenwerking ontstaan om tijdig te anticiperen

mensen te laten beschikken. We zien altijd al dat het moeilijk is

op de ontwikkelingen in de sector.”

aan goed personeel te komen. Mensen kiezen niet meer voor een baan, maar veel meer voor een carrière binnen een bedrijf.

Professionaliteit

Ze gaan talentgedreven aan de slag.”

13


Horeca Arbeidsmarkt:

Voldoende gemotiveerde medewerkers In de horeca staan gasten centraal. Het

tot doel iedereen die toe wil treden

ook al versterken zij slechts tijdelijk het

zijn de vakbekwame, professionele en

tot de horeca te voorzien van de juiste

team. Thérèse Boer, SVH Meestergastvrouw

gemotiveerde medewerkers die ervoor

informatie om een goed gemotiveerde

en SVH Wijnmeester: “75% van het horeca-

zorgen dat gasten graag terugkomen.

keuze voor de sector te maken en iede-

personeel is ongeschoold. Daardoor lijkt

Kortom, medewerkers die zich bewust zijn

reen die in de sector werkt te bevestigen

het alsof de horeca een allemansvriend

van hun rol en zich gemotiveerd inzetten

in hun keuze voor een horecaberoep.

is, een makkelijk vak. Maar horeca is

Horeca Arbeidsmarkt

voor de totaalbeleving van de gast. In de

14

meer dan de wijn inschenken of een

horeca is er nog steeds sprake een hoge

Horeca is een vak

eitje bakken. Het gaat om de kwaliteit

in- en uitstroom en veel medewerkers

Werken in de horeca is werken met en

en vakbekwaamheid die gasten van

die niet geschoold zijn voor het vak. Hier

voor mensen. Gastvrijheid zit in je. Je

je verwachten. Het is belangrijk goed

ligt de uitdaging om deze medewerkers

speelt moeiteloos in op verwachtingen,

te kijken of iemand geschikt is voor

te binden aan de sector om samen te

met gastvrijheid, met de juiste bediening,

het vak; horecapersoneel moet vanuit

werken aan een goed renderende en

met sfeer. Werken in de horeca is een

zichzelf gastvrij zijn. Alleen met goede

vakbekwame horeca.

avontuur, want elke dag en elke gast

werknemers kun je kwaliteit leveren.”

vraagt om de ultieme beleving. Jaarlijks is het verloop in de sector circa 90.000 medewerkers op een totaal

Voor ondernemers is het belangrijk

van 360.000 werkenden. SVH stelt zich

de juiste werknemers aan te trekken,


SVH Meesters, boegbeelden voor het vak Iemand die de SVH Meestertitel haalt,

Je wordt niet zomaar SVH Meester. Dit

jonge collega’s een doel geeft het beste

beheerst zijn vak tot in detail. Deze titel

vereist talent, discipline, jarenlange

uit zichzelf te halen. Daarnaast is de

reikt SVH, namens de horeca branche,

ervaring, het volgen van extra (vak)

Meestertitel van grote waarde voor het

uit aan vakmensen als hoogste graad

opleidingen en uiteindelijk het met goed

imago van het beroep en laat zien waar

van vakbekwaamheid in de horeca. Met

resultaat afleggen van de Meesterproef.

hedendaags vakmanschap voor staat.

de SVH Meestertitels zet SVH sinds 1980

Excellente vakmensen krijgen met de

Voor kwaliteit, voor creativiteit en voor

vakbekwaamheid en beroepstrots op

Meestertitel waardering voor hun werk

professionaliteit.

de kaart. Een onafhankelijk kwaliteits-

en een beloning voor hun bereidheid zich

keurmerk dat inmiddels niet meer weg

te blijven ontwikkelen en kennis over te

SVH voert in vijf categorieën Meestertitels,

te denken is uit de Nederlandse horeca.

dragen aan medewerkers en leerlingen.

namelijk SVH Meesterkok, SVH Wijnmeester,

Anno 2013 zijn er ruim 230 SVH Meesters

SVH Meesterijsbereider, SVH Meester-

in vijf disciplines. Ieder jaar halen

De Meestertitel stelt vakmensen in staat

ongeveer 10 professionals de officiële

het belang van kwaliteit en authentieke

SVH Meestertitel.

smaak onder de aandacht te brengen, keer op keer. De Meestertitel is daarmee

schenker en SVH Meestergastheer.

Wordt u SVH Meester? Kijk op www.svh-meestertitels.nl

Horeca Arbeidsmarkt

een houvast en een voorbeeld, dat

15


Interview met juryleden SVH HorecaHelden De campagne HorecaHelden is in 2008 door SVH opgestart om de beroepstrots in de horeca te bevorderen. Tijdens de HorecaHelden verkiezing werden alle nominaties beoordeeld door een deskundige jury. Deze bestond uit toppers in de branche, voormalig HorecaHelden en sectorvoorzitters van KHN. Kortom, vakmensen die hun strepen hebben verdiend in de horeca. Pieter Honing (KHN Sectorvoorzitter),

SVH Meesterschenker Mikel de Jongh

Roberto Payer (general manager Hilton

jurylid voor de sector Fastservice:

(Café de Beyerd, Breda), jurylid sector

Amsterdam), jurylid voor de sector

“Binnen de service en dienstverlening in

Dranken: “HorecaHelden zijn bij uitstek

Hotel voegt toe: “De horeca is een

de horeca zijn het de medewerkers die

de mensen die ervoor zorgen dat er

ondergewaardeerde branche, mensen

het verschil maken. Zij zorgen ervoor dat

voldoende gemotiveerde medewerkers

kennen vaak alleen de slechte verhalen.

gasten zich welkom voelen. De Horeca-

de horeca instromen. Deze mensen in

Maar je moet veel kennis van zaken

Helden campagne geeft deze medewerkers

het zonnetje zetten zal voor hen een

hebben om het te maken in de horeca.

de aandacht die zij verdienen.”

stimulans zijn om hiermee door te gaan.”

Ken jij een andere baan waar je verstand moet hebben van kleding, eten, drinken,

Hans Duijf (eigenaar Pasta e Basta),

inrichting, schoonmaken, techniek,

jurylid voor de sector Restaurant,

smaak, stijl en trends?”

licht toe: “Het is belangrijk om mensen die iets extra’s doen te belonen. Vaak worden namelijk mensen die op de werkvloer onder collega’s populair zijn als HorecaHelden gezien. Maar ook die mensen die altijd stilletjes hun werk

Horeca Arbeidsmarkt

doen zijn belangrijk.”

16

Kijk voor meer informatie over HorecaHelden op www.horecahelden.nl


HorecaHelden staan voor beroepstrots SVH organiseert jaarlijks de verkiezing HorecaHelden. HorecaHelden zijn echte horecamensen, bij wie de horeca in het bloed zit. Ze doen hun werk met een ongekend enthousiasme en dragen beroepstrots uit naar gasten en collega’s. HorecaHelden maken het verschil in hun bedrijf en binnen de sector. Zij coachen medewerkers en collega’s naar een hoger niveau met kennis en vaardigheden die voor gasten de horeca maken tot een unieke beleving. Zo stimuleren en enthousiasmeren onze HorecaHelden collega’s Daarmee zijn HorecaHelden een inspirerend voorbeeld voor de sector.

Horeca Arbeidsmarkt

en medewerkers, zodat goede en gedreven mensen in de horeca blijven werken.

17


HorecaSterren Campagne HorecaSterren

programma van hulpmiddelen ontdekken

Horeca Roadshow

Binnen het mbo-onderwijs is de horeca

leerlingen waar hun talenten liggen. Op

SVH bezoekt bovendien ieder schooljaar

een relatief kleine stroom van slechts

de website HorecaSterren.nl vinden

(v)mbo-scholen met de Horeca Roadshow.

5% van het totaal aantal mbo-leerlingen.

leerlingen, docenten en decanen

Dit is een unieke positie waarbij de

Voor de sector is het van groot belang om

uitgebreide informatie over opleidingen

branchepromotie is opgenomen in het

haar positie hierin te handhaven of uit te

en beroepen. Ook vinden zij daar

lesprogramma van de (v)mbo scholen.

bouwen. Met HorecaSterren voert SVH

verschillende testen en games. Daar­-

Tijdens een lesuur worden leerlingen

een unieke, interactieve en intensieve

naast komen praktische zaken aan bod,

meegenomen in de wereld van de horeca.

campagne om zo veel mogelijk goed

zoals het vinden van vacatures en de

De Roadshow geeft de leerlingen een

gemotiveerde leerlingen het mbo in te

dichtstbijzijnde horecaopleiding.

goede indruk van werken in de horeca,

laten stromen. Om (potentiĂŤle) leerlingen

Social media als Facebook prikkelen de

verschillende beroepen en hun toe-

te binden, enthousiasmeren en te

leerlingen om de website opnieuw te

komstige horecaloopbaan, zodat zij een

begeleiden zetten we een realistisch

bezoeken.

bewuste keuze kunnen maken.

positief beeld neer van de horecasector.

Kijk voor meer informatie op www.horecasterren.nl

Beleving en actualiteit staat hierbij centraal. Met een uitgebalanceerd

Bereik

HorecaSterren:

40.000 leerlingen

Horeca Roadshow:

7.786

77% VMBO scholen

VMBO leerlingen

1.757

Horeca Arbeidsmarkt

MBO leerlingen

18

Website:

32.217

Facebook:

258 likes


Register Referentiefuncties Horeca Het online Register Referentiefuncties Horeca, dat is opgesteld

Voor werknemers vormt het Register een praktisch hulp-

in samenwerking met (sociale) partners uit de branche, is een

middel om na te gaan of hun taken overeenkomen met de

handig hulpmiddel voor medewerker en werkgever. Omdat elke

functiebeschrijving en of zij de juiste beloning ontvangen.

werkgever zijn medewerkers moet indelen in een functie en moet

Daarnaast biedt het Register een overzicht van de vele

voorzien van de bijbehorende functieomschrijving, faciliteert

beroepen en functieomschrijvingen en toont daarmee de

SVH de werkgever hierbij. Het Register maakt het mogelijk om

carrièremogelijkheden binnen de horeca.

eenvoudig bedrijfsfuncties op te stellen en te bepalen in welke functiegroep van de horeca cao een bepaalde functie thuishoort.

Kijk voor meer informatie over het Register op www.referentiefunctieshoreca.nl

Ook bieden de competenties uit het Register een hulpmiddel voor het voeren van functionerings-, beoordelings- en persoonlijke ontwikkelingsgesprekken. Het Register draagt op deze manier bij

1:6 360.000 werkenden

raadpleegt het Register

Horeca Arbeidsmarkt

aan een professionele horecasector.

19


SVH Postbus 303 2700 AH Zoetermeer T 0900 - 1402 (h 0,15 p/m) svh.nl info@svh.nl twitter.com/svh_horeca facebook.com/svh.nl

SVH Corporate brochure  
SVH Corporate brochure  

Via deze brochure wil SVH u als klant, ondernemer, vertegenwoordiger van het onderwijs, of (toekomstig) medewerker kennis laten maken met de...

Advertisement