Page 1

aáful r kancelářský nábytek a áďe

l ýroba

nábytku na zakázku W-344

w-95

w-91

&

w-23

PF.*E Člb

&:l

*

rech černý beduní oýrkq

područe a křížphst,

houpúi mqhhi'Bus

Rozměry:

w-I007

58,5 X 54 X

9|/103 Cm

Roměry:

62 x 56 x

n6íh iďrý, bédníopěrko,

područe p,g't + {hrgn,

pí't úrofr, hgÍpad ne(h$i'mas

Rozméry: 61

X

64 x

|

]

2,5/1 22'5 Cm

w-62

iný

bedníopétka, podruieplmt

+

<lrm,

X 57 X

Rozměry: 6,I X 64 X'| l 2,5/1 22.5 cm

96/106 Cm

w-03

w-3001

é.T1" X 60

X

1

&

,'鍚-.i eitr *

mexh iqný, bederní opěrka, podltčt pla't hřft ChrM, houpaíí n2úeni,nu'

Razměry: 6|

rE;

fr6<h čemý, badďní oPěrka, pod|uče Ptg't + ch|ofr, WE a pfut th|ffi, houpa<i me.|nÍisfru'

kiiž q pi't úrcm, houpq.i mechoni'nus

Rozměry: 59

%*. É

nu<lt

75/103 Cm

W-914

**Ť* *t *Ííža

B$Ch čemý, bedďní opfu& područe pla'í kiížd, rcm, ho u pocí m ulnnbm u'

g..:.; Ť '

+

órom.

86á

čemý, bedeilí

opilka, područe plast +.trom, kiíž.hrcn, houpod mqhanismu'

Rozměry: 62X 6| x

10/| |8 cm

|

1

3/121

nerh

Pod|.uče plÍt + chron, úrom, h oIW ó meúúi' n u' Rozměry: 6ax60x Ia5/| |3 cm

kř ft

tn

w-l19

w-1 18

čuý bedmí opěr}ra,

w-99

J!-4*.š*

ď'ě n6ú čqÚ, Yý|Má +

bederni

opětfu područe Chtoa

t|itto, kÍížárcn, houPa.í med'ani'mu'

Rozméry: 6t '5 X 72 X t I 3,1 23 cm

w-42C

&

n6.h čqfiý, norlrý, ieueÍi, zďeý

a

kombinovný

podruie pldn, kiiž .hÍom, houpad m^<hanisnu'

Rozměry: 59

X

88'5/96'5 (m

53 ^

sedók

nekh čďný + opěrlik n$.h annžavý, nodÚ, + apÚa - orilžový, padruče plost, il vqý, htupiltí n el,il i'N' Rozměry: 63 x 58 X 9,I/99 cm

ze|qý,

'edáIÍ kř ížplr st b

'ed/át(

fu dťý, poďruie

neKh amý, qěrók nwh

kiiž plq't bqfrený, houpoÍi mqhani'mu'

RozměrÝ: 64

69 X

|

]

s

pldst,

qlztoci

3/ 2 I Cm 1

^

CALISTA

INP nESlGN".,.o.

r kancelářský nábýek a žiďe r vrjroba nábýku na zakázku

tt MQýhčemý, ndštÚi.Qlnó hl*ovú i,baduníopérka, n1dšteitďné putrule, kÍížt détally opětlhu aÍunlniun, w<banismus syndtronní' grctui y 5 po\aháCh Rozméry: 50 x 5 l x 1 l 7/1 28 Lm

,

Petr NečaS - iednatel

g

M6<h .ffiý, nÚtavitelnd hlovová i bedeni opě|ko, nostavitQlné podrua *iíža detaily opětóku aluniniun, med'Mismls syrdtonni' ÚďaciÍ 5 palohóch

Rozměry: 50

X 51

X

|

1

9/] 32

cm

NP-DESIGN, s.r.o.

pÍovozovna: Aloise Skotáka 8 678 0L Blansko

společnosti

Te|,/tax:516 4I0 772

Mobil: 608 889 821 - NoNsToP

e-mail: info@npdesign.cz


J(J /

J(f $

kuchyňskéžid|e

kuchyňskéžid|e

l(f $

KT 13

kuchyňskéžidle

KT 14

kuchyňskéžid|e

ku<hyňskéžidle

he4

htu

hno

he4

hno

ho,

ho,

hoo

ho,

ho,

Flo,

H43

Flo.

Flo'

Ho.

h.6

hou

L.46

přírodní, o|še, kalwcdos, ořech potahové !ótky dle našínabídky

potahové |átky dle našínabídky

KT

KT

n

ho'

146 ll65

přkodní, o|še, kolwados, ořeth potahové !ótky d|e rtoší nabídky

přkodnÍ, oÍše, kalwados, ořech potúhové |átky d|e našínabídky

přírodní, o!še, kolwados, ořech potohové lótky dle našínabídky

KT 16

KT 18

KT

kuchyňskéžid|e

lx

kuchyňské žid|e

23

kuchyňskéžid|e

přkodní, olše, kalwados, ořech

kuchyňské židIe

30

kuchyňské Židle

hnt

he0

hno

ho,

hoo

ho2

t,. n-'

Flo, 146

Hot

Fo,

Flo,

Tl 6s

hou

hou

hou

přkodní, oIk, ka,|wódos, ořech potahové |ótky dle našíncbÍdky

přírodní, olše, kalwados, oře{h potahové lótky dle našínabídky

př kod n í, o! še, ka lwa d o s, oře c h potahově |ótky d|e našínabídky

přírodní, olše, ka|wados, ořech potÓhové |ótky dle našínabídky

přírodní, o|še, ka|wados, ořech potahové |ótky d|e našínabídky

KT 31

KT

F1

KT

\o,

-"-7'

Fo.

Lqa tl

kuchyňskéžid|e

32

kuchyňskéžid|e

KT

34

ku<hyňské židle

hno

kuchyňskéžid|e

33

barové žid|e

h,,

h,,

hoo

t," fi-'

ho,

n-"

Fl

+r

Flo,

Flo'

Fl'u

hou

hou

i.u

h'* ho, Fo,

ltoo

h,,

hnt

hno

hu,

přkodnÍ, oÍŠe,ka|wadoq ořech potahové |ótky dle našínabídky

STZ

1

stoly

přírodní, olše, kalwados, ořech poťahové lótky dle našínobídky

přírodní, olše, kalwodos, ořech patahavé |átky d|e noší nabídky

F-9908

F- 2058

věšáky

TDESIGN*.,.o.

#' a Á

r.

r kancelářský nábytek a žiďe : vr.fuoba nábýku na zakázku

$

Petr Nečas - jednatel společnosti

*w I

NP-DESIGN, s.r.o.

provozotýna: Aloise Skotáka 8 678 01 Blansko

lfť\ přírodni, olše, kalwados, ořech rozměr 71 x 80 cm

přkodní, dub, tmově hnědá výška 186 cm

přírodní, i:{še, ka|wados, ořeth potahové lótky dle našínabídky

iNP

věšáky

/

přkodní, olŠe, kaIwados, ořech potahavé |ótky dle našínabídky

Tel./tax:516 470

7t2

Mobil: 608 889 821 - NoNsToP

e-mail: info@npdesign.cz

přírodní, dub, hnědó vÝška 189 cm

DopInění nabídky potahových látek: 5UEDE

.rii,'t, ',

"

'.

sus

su6

su 07

su

10

su

13

zidle  

zidle akce

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you