Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นางสาวนาฏยา บินแหละ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 2556


ลาดับที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

วันที่ 27 พ.ค. 56 28 พ.ค. 56 29 พ.ค. 56 30 พ.ค. 56 31 พ.ค 56 3 มิ.ย 56 4 มิ.ย 56 5 มิ.ย 56 6 มิ.ย 56 7 มิ.ย 56 10 มิ.ย 56 11 มิ.ย 56 12 มิ.ย 56 13 มิ.ย 56 14 มิ.ย 56 17 มิ.ย 56

เวลา 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 09.00-13.00 น. 09.00-13.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น.

กิจกรรม ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware นาโปรเจ็คให้ อาจารย์ ดู นาโปรเจ็คให้ อาจารย์ ดู

ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware

รวมชั่วโมง 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

หลักฐาน ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

หมายเหตุ


17 18 19 20 21 22 23

18 มิ.ย 56 19 มิ.ย 56 20 มิ.ย 56 21 มิ.ย 56 26 พ.ย.56 27 พ.ย. 56 28 พ.ค 56

08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-12.00 น. 08.00-15.00 น. 11.00–18.00 น. 09.00-17.00 น.

ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ทาโปรเจ็คโปรแกรม authoware ศึกษาดูงานที่ photo fair ดูงานทีบ่ ริษทั เวสเทร์ น ดิจิตอล ดูงานทีร่ ายการ แบไต๋ ไฮเทค

24

21 ธ.ค 56

07.00-14.00 น. จัดเตรียมทาโครงการบริการสอน dropboxและ

4 4 4 4 8 8 8

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

8

ภาพถ่ าย

8 2 2 8 8 8 8 8 4

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

Google Drive

25 26 27 28 29 30 31 32 32

22 ธ.ค 56 19 ก.พ. 57 20 ก.พ. 57 12 ต.ค.56 16ตุลาคม 255 25ตุลาคม 255 26ตุลาคม 255 30ตุลาคม 255 21มกราคม 2557

07.00-15.00 น. จัดทาโครงการบริการสอน dropboxและ Google Drive 10.00-12.00 น. คาบโครงการ 10.00-12.00 น. คาบโครงการ 9.00 -18.00 รวม ฝึ กงานภายนอก 9.00 -18.00 รวม ฝึ กงานภายนอก 9.00 -18.00 รวม ฝึ กงานภายนอก 9.00 -18.00 รวม ฝึ กงานภายนอก 14.00 – 18.00 น ฝึ กงานภายนอก 08.00 – 12.00 งานวัยใส


33 34

1 มีนาคม.57

8.30-12.00น.

อบรมณ์ ระบบเครือข่ าย

4

รวม

172

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 27 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรแจ็คต์จบ ชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัว โปรแกรม authorware 7.0ซึ่ ง ชิ้ นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของวิช าการใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิช า โครงการโดยทาการเสนอหัวข้อและค้นคว้าข้อมูลเรื่ องที่เราจะทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามาถนาความรู้ ทไี่ ด้ เรี ยนมา มาใช้ ในการทาโปรแจ็ค หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรแจ็คต์จบ ชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัว โปรแกรม authorware 7.0ซึ่ ง ชิ้ นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของวิช าการใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิช า โครงการโดยทาการเสนอหัวข้อและค้นคว้าข้อมูลเรื่ องที่เราจะทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้เรี ยนในวิชานี้ ต่อไป หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)

ได้นามาทางานชิ้นงานตัวนี้และไปฝึ กปฏิบตั ิในการทางาน


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 29พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัว โปรแกรม authorwareโดยการศึกษาวิธีขนตอนในการท ั้ า ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้น้ ีนาไปเป็ นแนวทางการทาโปรแจ็คและทาชิ้นงานต่อไป หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 30พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัว โปรแกรม authorware 7.0โดยทาการเตรี ยมเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ อง microsoft power point ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้น้ ีนาไปเป็ นแนวทางการทางานต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค วันที่ 30พฤษภาคม 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัว โปรแกรม authorware 7.0โดยทาการเตรี ยมเนื้อหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่ อง microsoft power point ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้น้ ีนาไปเป็ นแนวทางการทางานต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรมจัดทาโปรเจ็ค วันที่ 3 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ได้ ลงมือจัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัว โปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้น้ ีนาไปเป็ นแนวทางการทางานต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 4 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัว โปรแกรม authorware 7.0ซึ่ ง ชิ้ นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของวิช าการใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิช า โครงการโดยได้นาชิ้นงานไปให้อาจารย์ตรวจดูความถูกต้อง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้เป็ นแนวทางการทางานต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 5 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัว โปรแกรม authorware 7.0ซึ่ ง ชิ้ นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ของวิช าการใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิช า โครงการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้น้ ีนาไปเป็ นแนวทางในการทางานต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 6 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัว โปรแกรม authorware 7.0ให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิง่ ขึ้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้น้ ีนาไปเป็ นแนวทางการทางานต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 7 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัว โปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงานตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชา โครงการโดยทาการเสนอและส่ งตรวจความถูกต้อง เกี่ยวกับโปรเจ็กต์ C.A.I ที่เราจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้น้ ีนาไปเป็ นแนวทางการทางานต่อไปได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 11 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัว โปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงานตัวนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของวิชาการใช้โปรแกรมสื่ อประสมและวิชา โครงการโดยในวันนี้ อ.นวภรณ์ แซ่ต้ งั ได้ประชุมและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาโปรเจ็กต์จบผ่านตัว โปรแกรม C.A.I ว่าให้ออกมาประสิ ทธิ ภาพและผลสาเร็ จได้อย่างไร ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้น้ ีนาไปเป็ นแนวทางการทางานต่อไปได้

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 12 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 10 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เริ่ ม ลงมื อทาโดยการออกแบบหน้าลงทะเบี ย น หน้าต้อนรั บตัวโปรแกรมของโปรเจ็ค ต์จบ ของชิ้ นงาน บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ นาไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 13 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 11 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการตกลงในการส่ งงาน ของชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่าน ตัวโปรแกรม authorware 7.0ให้กบั อ.นวภรณ์ แซ่ต้ งั และทาการตรวจดูความคืบหน้าต่างๆในการทาชิ้นงาน

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ นาไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 14 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 12 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค ต์จบ ชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัว โปรแกรม authorware 7.0โดยทาการใส่ เนื้อเสี ยงลงไปในเนื่อหาบทเรี ยนที่เราจัดทา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ นาไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 15 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 13 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค ต์จบ ชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัว โปรแกรม authorware 7.0โดยทาตกแต่งพื้นหลังให้มีความสวยงามมากขึ้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้จากการเรี ยนรู ้น้ ีนาไปเป็ นแนวทางการทางานต่อไปได้

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 16 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 14 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการแก้ไขโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัว โปรแกรม authorware 7.0และทาการปรับปรุ งชิ้นงาน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ นาไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการวางแผนและประชุมให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาโปรเจ็กต์จบผ่านตัวโปรแกรม C.A.I ว่าให้ออกมา ประสิ ทธิภาพ ในการทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ ไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 18 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 18 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ส่ งตรวจความคืบหน้าทั้งหมดของการทาโปรแกรมให้อาจารย์ดูดว้ ย ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ นาไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 19 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 19 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโปรเจ็คต์จบ ชิ้นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัว โปรแกรม authorware 7.0โดยทาในส่ วนของพื้นหลัง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ นาไปแก้ไขเพิม่ เติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 20 ชื่อกิจกรรม จัดทาโปรเจ็ค วันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ทาการส่ งตรวจความคื บหน้าทั้งหมดในการจัดทาโปรแกรม ชิ้ นงานบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื่ อง Microcoft office powepoint ผ่านตัวโปรแกรม authorware 7.0ซึ่ งชิ้นงานตัวนี้ เป็ นส่ วนหนึ่ งของวิชาการใช้ โปรแกรมสื่ อประสมและวิชาโครงการ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ นาไปแก้ไขเพิ่มเติมให้ดีข้ ึน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 21 ชื่อกิจกรรม ดูงานที่ ไบเทคบางนา วันที่ 28 พฤษศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 21.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม เดินชมงานแต่ละบูทเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ กล้องดิจิตอลแบบสมัยใหม่ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ นาไปเป็ นประสบการณ์ในอนาคตได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 22 ชื่อกิจกรรม ดูงานที่ ไบเทคบางนา วันที่ 28 พฤษศจิกายน 2556 เวลา 09.00 – 21.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม เดินชมงานแต่ละบูทเกี่ยวกับเทคโนโลยีของ กล้องดิจิตอลแบบสมัยใหม่ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ที่ได้รับ นาไปเป็ นประสบการณ์ในอนาคตได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 23 ชื่อกิจกรรม ดูงานที่บริ ษทั เวสเทร์น ดิจิตอล วันที่ 26 พฤษจิกายน 2556 เวลา 19.00 – 21.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม

ดูวธิ ีการและขั้นตอนในการผลิตฮาร์ ดดิสก์ การบรรจุ และได้ ร้ ูวา่ ก่อนที่จะส่งของมาจาหน่ายนัน้ ต้ อง ผ่านกระบวนการใดมาบ้ าง ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ รู ้เกี่ยวกับรายละเอียดของการผลิตฮาร์ ดดิสก์มากขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 24 ชื่อกิจกรรม ดูงานที่รายการ แบไต๋ ไฮเทค วันที่ 27 พฤษจิกายน 2556 เวลา 09.00 –17.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม ดูเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่ทนั สมัยการใช้ งาน และแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู ้ที่ได้ นาไปใช้เพิ่มเติมในชีวิตประจาวันได้ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 25 ชื่อกิจกรรม จัดเตรี ยมทาโครงการบริ การสอน dropboxและ Google Drive วันที่ 21พฤษจิกายน 2556 เวลา 07.00 –14.00 น. รวม 8ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมอุปกรณ์และความพร้อม ในการจัดทาโครงการบริ การสอนการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูล ออนไลน์dropboxและ Google Driveที่วทิ ยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุ รกิจวิทยาสงขลา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงความพร้อมและควรมสามัคคีวา่ เราควรมีความพร้อมเพรี ยงและความเป็ นระเบียบ ในการจัดเตรี ยม สถานที่และความเพรี ยบพร้อมในการจัดงานสัมนาหรื อในกิจกรรมต่างๆ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย )


กิจกรรมครั้งที่ 26 ชื่อกิจกรรม จัดทาโครงการบริ การสอน dropboxและ Google Drive วันที่ 22 ธันวาคม 2556 เวลา 17.00 – 15.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม จัดทาโครงการบริ การสอนการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลออนไลน์dropboxและ Google Driveที่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริ หารธุ รกิจวิทยาสงขลา ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงการเป็ นวิทยากรที่ดีในการจัดงานสัมมนา แบ่งปั นความรู ้ ว่าควรมีการเตรี ยมความพร้อมและ แก้ไขต่อสถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างไรบ้าง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 27 ชื่อกิจกรรม เข้าคาบโครงการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการเพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นการเสริ มความรู ้เพิ่มเติมให้มากยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 28 ชื่อกิจกรรม เข้าคาบโครงการ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 – 12.00 น. รวม 2 ชั่วโมง กิจกรรม เข้าเรี ยนคาบวิชาโครงการเพื่อแก้ไขตัวโปรแกรมบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ผ่านตัวโปรแกรม Authorware 7.0 ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นการเสริ มความรู ้เพิ่มเติมให้มากยิง่ ขึ้น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 29 ชื่อกิจกรรม ฝึ กงานภายนอก วันที่ 12 ต.ค.56 เวลา9.00 -18.00 รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม ฝึ กงานภายนอก เป็ นการเปลี่ยนฮาร์ ดดิสก์ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ ทไี่ ด้ ไปฝึ กงานมาเป็ นประสบการณ์ ในการทางานจริ ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่ 30 ชื่อกิจกรรม ฝึ กงานภายนอก วันที่ 16 ต.ค.56 เวลา9.00 -18.00 รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม ฝึ กงานภายนอก เป็ นการเปลี่ยนจอโน๊ ตบุ๊ค ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ ทไี่ ด้ ไปฝึ กงานมาเป็ นประสบการณ์ ในการทางานจริ ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่31 ชื่อกิจกรรม ฝึ กงานภายนอก วันที่ 25 ต.ค.56 เวลา9.00 -18.00 รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม ฝึ กงานภายนอก เป็ นการเติมหมึกเครื่ องปริน้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ ทไี่ ด้ ไปฝึ กงานมาเป็ นประสบการณ์ ในการทางานจริ ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่32 ชื่อกิจกรรม ฝึ กงานภายนอก วันที่ 26 ต.ค.56 เวลา9.00 -18.00 รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม ฝึ กงานภายนอก เป็ นการเติมหมึกเครื่ องปริน้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ ทไี่ ด้ ไปฝึ กงานมาเป็ นประสบการณ์ ในการทางานจริ ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่33 ชื่อกิจกรรม ฝึ กงานภายนอก วันที่ 26 ต.ค.56 เวลา9.00 -18.00 รวม 8 ชัว่ โมง กิจกรรม ฝึ กงานภายนอก เป็ นการเติมหมึกเครื่ องปริน้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ สามารถนาความรู้ ทไี่ ด้ ไปฝึ กงานมาเป็ นประสบการณ์ ในการทางานจริ ง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)


กิจกรรมครั้งที่34 ชื่อกิจกรรม งานวัยใส วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชัว่ โมง กิจกรรม เป็ นการทากิจกรรมงานวัยใส ห่างไกล ยาเสพติด ประโยชน์ที่ได้รับ การสร้างจิตสานึกให้นกั เรี ยนมีทราบถึง โทษ ภัย ของการใช้สารเสพติด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่าย)


กิจกรรมครั้งที่35 ชื่อกิจกรรม อบรมณ์ ระบบเครือข่ าย วันที่ 1 มีนาคม.57 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม เป็ นการทากิจกรรมงานวัยใส ห่างไกล ยาเสพติด การสร้ างจิตสานึกให้ นกั เรี ยนมีทราบถึง โทษ ภัย ของการ ใช้ สารเสพติด ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ทาให้รู้วา่ ถ้าหากเราหันไปลองยาเสพติด จะมีโทษ และผลร้ายอะไรตามมาภายหลัง หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย)

โครงการ 160 ชม นาฎยา บ นแหละ  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you