Page 1

ทานพอลี ่ ่

วัดอโศการาม จ.สมุทรปราการ


ทานพอลี ้ ่ ่ เกิดเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๔๔๙ ที่บานหนอง่ ่ ธมฺมธโรและวัดอโศการาม...ทานพอลี สองหอง ่ออายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ ตอมาไดพบกั ้ บ ้ ่ ้ จ.อุบลราชธานี ชื่อเดิมคือนายชาลี นารีวงศ์ ไดทำการบวชเมื พระอาจารย์ มั่น ภูริทัตโต จึงไดสวดญั ตติใหมที่ ่วัดบูรพาฯ จ.อุบลฯ เมื่อ ๒๗ พฤษภาคม ๒๔๗๐ หลังจากนั้นไดธุ้ ดงค์ ้ และจำพรรษาไปตามสถานที่ต่างๆ จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๗ นายสุเมธ ไกรกาญจนไดถวายที ่ดินใหทานพอลี ้ ่ ่ ์ ้ ประมาณ ๕๓ ไรและไดจั ่ ้ ดตั้งเป็นสำนักสงฆในปี ์ พ.ศ.๒๔๙๘ และหลังจากนั้นไดรั้ บการพัฒนาสืบเนื่องมาโดยลำดับ จนกระทั่งปัจจุบันมีเนื่อที่ ๒๕๔ ไร่ ทานพอลี ่วัดอโศการามเรื่อยมาและปี พ.ศ. 2502 ทานพอลี ้ ่ ่ ไดจำพรรษาที ่ ่ เริ่มอาพาธหนักและไดมรณภาพ ในวันที่ 26 เมษายน ๒๕๐๔...ปัจจุบันสรีระสังขารของทานบรรจุ อยู่ในโลงหีบทองตั้งให้ ้ ่ พุทธศาสนิกชนรวมกราบสั กการะ อยู่ที่ชั้น ๓ ของวิหารวิสุทธิธรรมรังสี ่


พระเทพโมลี (หลวงพอสำรอง คุณวุฑโฑ) ่ เจาอาวาสรู ปที่ ๒ ้

พระธุตังคเจดีย์...สรางขึ บัติของพระป่ากรรมฐาน ์ ่ “ธุดงควัตร ๑๓ ขอ” ้ ้ ้นเพื่อเป็นสัญลักษณแหง ้ ซึ่งเป็นขอควรปฏิ พระเจดีย์นี้ไดสรางตามแบบที ่ท่านพอลี องค์ ์ ้ นเจดียหมู ้ ้ ์ ่ ๓ ชั้น ชั้นละ ๔ องคและมี ่ กำหนดไวทุ้ กประการ คือสรางเป็ กลางใหญเป็ ดงควัตร ๑๓ ขอ้ ประกอบดวยเจดี ยบริ ์ วาร ๓ ชั้น ์ ้ ่ นประธานรวมทั้งหมด ๑๓ องคอั์ นเป็นสัญลักษณแทนธุ ชั้นละ ๔ องคหมายถึ งญาณในอริยสัจ ๔ ที่เรียกวาปริ ์ ่ วัฏ ๓ มีอาการ ๑๒ พระธุตังคเจดียมี์ ฐานสี่เหลี่ยมจตุรัส เปรียบไดกั้ บสติปัฏฐาน ๔ เมื่อมองไปตรงๆจะเห็นพระเจดียลอมวงเป็ นคู่หมายถึงพระธรรมกับพระวินัย ถานั ์ ้ ้ บทาง เฉียงดานมุ ย์ ๗ องคหมายถึ งโพชฌงค์ องคแหงการตรั สรู้ ๗ ประการ..พระบาทสมเด็จพระเจาอยู ้ ่หัว ์ ์ ่ ้ มจะไดพระเจดี ้ และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ เสด็จมาทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๙ ตอมามี การ ่ บูรณะใหมโดยหลวงตามหาบั ว ญาณสัมปันโน แลวเสร็ ่ ้ จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๐


ศาลาทรงธรรม ..เป็ น ศาลาการเปรี ย ญและเป็ น สิ ่ ง ปลู ก สร ้ างถาวรหลั ง แรกของวั ด อโศการามเดิ ม ใช้ เป็นที่ทำวัตรสวดมนต ์ อบรมสมาธิภาวนาและเป็นที่ฉันภัตตาหารของภิกษุ-สามเณร สรางขึ ้ ้นในปี พ.ศ.๒๔๙๙ เป็นแบบทรงไทยพื้นบานภาคกลาง ไมมี่ ช่ อฟ้า ใบระกา ภายในศาลาประดิษฐาน “หลวงพอทรงธรรม” เป็นพระประ้ ่ ธาน หลอดวยทองเหลื องปิดทอง ปางมารวิชัย พุทธลักษณะแบบสุโขทัย ตอมาศาลามี สภาพทรุดโทรมมากจึงรื้อ ่ ้ ่ ถอนไปเฉพาะตัวอาคาร ในปี พ.ศ.๒๕๓๕ ไดจั้ ดสรางศาลาการเปรี ยญหลังใหมมี่ ลักษณะเป็นทรงไทย ๒ ชั้น ้ ชั้นบนทำดวยไม จในปี พ.ศ.๒๕๕๐ ปัจจุบันใชเป็ ้ ้ ชั้นลางเป็ ้ นสถานที่อบรมวิปัสสนา ่ นคอนกรีตเสริมเหล็ก สรางเสร็ ้ กรรมฐานและศาสนพิธีต่างๆ


หลวงพอเศี ยร ทานพอลี ่วัดเวฬุวัน ่ ้ ้ ้นขึ้นเพื่อนำไปประกอบองคพระที ์ ่ ยร...เป็นพระพุทธรูปเฉพาะสวนเศี ่ ่ ไดใหปั จ.ลพบุรี เมื่อปั้นเสร็จจะเคลื่อนยายไปแตนำไปไมได ่ที่วัดอโศการาม ้ ่ ้ ่ ้ ทานพอลี ่ ่ ่ จึงปรารถขึ้นวา่ "เมื่อทานตองการอยู ก็ใหทานอยู ่” ้ ่ วิหารพระพุทธจักรวัฒนา...สรางขึ กษุแกพระเจาอโศกมหาราช ้ ้ ้ ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึงพระอุปคุปตผู์ ้ใหธรรมจั ่ และพระโสณะกับพระอุตตระหัวหนาพระธรรมทู ตที่พระเจาอโศกฯสงมาเผยแผพระพุ ทธศาสนาในประเทศไทย ่ ้ ้ ่ อนุเสาวรีย์พระเจาอโศกมหาราช ...สรางเมื ้ ่อปี พ.ศ.๒๕๓๘ มีขนาดใหญกวาองคจริ ์ ง ๒ เทามื ้ ่ ่ ่ อขวายื่นพระคัมภีร์ ออกมาขางหนา งอำนาจของการคุ้มครองพุทธ้ ้ ้ สื่อถึงความเป็นเอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก ดาบวางขางกายหมายถึ ศาสนจักร มือซายกำแนนวางเหนื อเขาหมายถึ งปณิธานแนวแนในการสงเสริ ่ มพระพุทธศาสนา ้ ่ ่ ่ ่


พระญาณวิศิษฏ์ (หลวงพอทอง จนฺทสิริ) ่ เจาอาวาสรู ป ปั จจุบัน ้

วิหารสุทธิธรรมรังสี...สรางขึ ้ ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ แบบตึกจตุรมุข ๓ ชั้น บนยอดวิหารเป็นมณฑปปิดทองคำ บริสุทธิ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร เสด็จมาประกอบพิธิบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ. ยอดมณฑปเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๓๐...วิหารสุทธิธรรมรังษีเป็นวิหารเอนกประสงค์ ชั้นลางใชเป็ ่ ้ นที่ฉันจังหัน ของพระภิกษุ-สามเณร สวนชั ่ ้นที่ ๒ เป็นพิพิธภัณฑบริ ์ ขาร และเป็นที่ตั้งพระพุทธรูปกับหุ่นรูปเหมือนครูบาอาจารย์ ชั้นที่ ๓ ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลอง เป็นที่ทำวัตรและประชุมสงฆ์ และเป็นสถานที่ที่พุทธศาสนิกชนมานั่งภาวนา ที่สำคัญเป็นที่ตั้งสรีระสังขารของ ทานพอลี บทองตั้งอยู่บนแทนประดั บมุกอันสวย ่ ่ ่ ธมฺมธโรซึ่งบรรจุเก็บไวภายในหี ้ งามและมีหุ่นรูปเหมือนครูบาอาจารยสายพระป่ ากรรมฐานองคสำคั ์ ่น ภูริทตฺโต ์ ญอีกหลายรูปเชนพระอาจารยมั ่ ์ หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล และมีอัฐิธาตุของหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนและครูบาอาจารยอี์ กหลายรูป


อุโบสถ...ไดจั้ ดสรางขึ ้ ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๒ ภายในอุโบสถประดิษฐานพระพุทธปางสมาธิพุทธลักษณะแบบอินเดีย มีนามวา่ “หลวงพอสิ อง ปิดทอง ใชเป็ ้ นสถานที่บรรพชาอุปสมบทพระภิกษุและสามเณร, ่ นสมุทร” หลอดวยทองเหลื ่ ้ ประชุมสงฆ ์ ทบทวนศีลปาฏิโมกขและศาสนพิ ธีต่างๆ ปัจจัยที่ใชในการกอสรางนั ์ ้ ่ ้ ้นมาจากปัจจัยที่เหลือจากงานฉลอง สมโภช ๒๕ พุทธศตวรรษ พระอุโบสถนั้นไดสรางเสร็ จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๓และทางวัดไดรั้ บพระราชทานวิสุงคามสีมา ้ ้ ในปี พ.ศ.๒๕๐๖ ตอมาไดมี โบสถที่ทรุดโทรมลงไปใหมี้ สภาพดีขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ ้ การบูรณะซอมแซมพระอุ ่ ่ ในยุคของพระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโฒ) และในปี พ.ศ.๒๕๓๗ ไดมี้ การจัดสรางพระพุ ทธรูปปางลีลาทำดวยคอน้ ้ กรีตเสริมเหล็ก เคลือบทองวิทยาศาสตรประดิ ษฐานอยู่หนาพระอุ โบสถ. ้ ์


ทางเขา้ - ออก กุฏิรองเจ้าอาวาส พระครูนันทปัญญาคุณ

ทางเขา้ - ออก

พระวิหารพระพุทธจักรวัฒนา

อุโบสถ

ศาลาทรงธรรม

พระธุตังคเจดีย์ หลวงพอเศี ่ ยร

วิหารวิสุทธิธรรมรังสี

หอระฆัง หองสมุ ด ้ ชอย ๕

ชอย ๔

ชอย ๓

ชอย ๒

โรงครัว

ศาลาวองวานิ ช ่

สำนักงานวัดอโศการาม

ศาลาชี

สถานพยาบาล

ชอย ๑ กุฏิเจาอาวาส ้ พระญาณวิศิษฏ์

อนุเสาวรียพระเจาอโศกมหาราช ์ ้

ประตูสู่ทะเลอาวไทย ่

ทะเลอา่วไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที้ ่

สำนักงานวัดอโศการาม หองภั น (กิจนิมนต)์ ์ ้ ตตุเทสกและการเงิ ติดตอบวชชี - พราหมณี ่ กิจกรรมพิเศษ, ฝึกอบรม และสถานที่

โทร & โทรสาร. ๐๒-๓๘๙-๒๒๙๙ โทร. ๐๒-๗๐๓-๘๔๐๕ โทร. ๐๒-๗๐๓-๙๓๖๘ โทร. ๐๒-๓๘๙-๒๒๙๙

โบรชัวร์วัดอโศการาม  
โบรชัวร์วัดอโศการาม  

แนะนำวัดอโศการาม

Advertisement