Page 1

Vuosikertomus 2013

Positiivisessa kehityskaaressa Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

1


Sisältö 1. Muutoksen vuosi 2. Uudet yritysideat liiketoiminnaksi 3. Pääpaino yritysten kehittämisessä 4. Matkailuun uusia näköaloja 5. Teknologia tiiviissä tuotekehitystyössä 6. Harppauksia kansainvälisille markkinoille 7. Viestintä lataa ja varmistaa 8. Aluerakennemallista eväitä kehitystyöhön 9. Toimintavuoden talousluvut

3 4 4 8 10 12 14 17 18

Savonlinnan Yrityspalvelut Oy • • • • • • •

perustettu 22.12.2012 ja aloitti toimintansa 1.1.2013 omistaja: Savonlinnan kaupunki (100 %) liikevaihto 2013: 2.6 milj. euroa kaupungin panostus vuodessa: 1.2 milj. euroa generoinut hanketoimintaa: 12.5 milj. euroa tavoite: +300 nettotyöpaikkaa v. 2016 loppuun mennessä henkilömäärä: 18 - hallinto: 1,5 - yrityskehittäminen: 4 - teknologia: 2 - matkailu: 2 - 3K-tehdas: 6 - hanketoiminta: 2,5

Hallitus Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen varapuheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen

Jarkko Wuorinen Pirkko Juuti Ari Ora Erja Turunen Martti Volotinen (19.12.2013 saakka)

JULKAISIJA: Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Puistokatu 1, 57100 Savonlinna | puh. (015) 527 4950

2

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

ULKOASU JA TAITTO: Mainostoimisto Grafical Oy, Olavinkatu 52, 57100 Savonlinna | puh. 010 292 0330


1. Muutoksen vuosi

S

avonlinnan Yrityspalvelut Oy aloitti toimintansa vuoden 2013 alussa, kun Savonlinnan kaupunki päätti perustaa kokonaan omistamansa kehitysyhtiön. Vuodesta 2004 lähtien kehittämistoiminnasta vastannut Savonlinnan seudun kuntayhtymä siirsi liikkeenluovutuksella yrityskehittämisen, 3K-tehtaan ja hanketoiminnan Savonlinnan Yrityspalvelut Oy:lle. Savonlinnan kaupunki asetti yhtiölle selkeän päämäärän: Savonlinnan yksityisen sektorin työpaikkojen tulee kasvaa vähintään 300 työpaikkaa vuoteen 2016 mennessä. Tavoite fokusoi ja priorisoi yhtiön toimintalinjan yleisestä kehittämisestä yrityskeskeiseen toimintatapaan. Kaikki tekeminen on suunnattu tuottamaan lisäarvoa savonlinnalaisille yrityksille. Savonlinnan Yrityspalvelut Oy on rekisteröinyt rinnakkaistoiminimen Savonlinnan Yrityskehitys - SYKE, joka entistä paremmin kuvaa uutta toimintatapaa. SYKE pääsi hyppäämään liikkuvaan junaan, sillä aiemmin tehtyä työtä Savonlinnan menestyksen eteen päästiin jatkamaan ilman keskeytyksiä. Elinkeinoelämän kanssa yhteistyössä rakennettiin yhtiölle vankka pohja ja selkeä liiketoimintasuunnitelma, jossa painopisteeksi asetettiin kaupungissa jo toimivat yritykset ja yritysten tarpeiden mukainen, riittävä osaava työvoima. Alueen strategisiin kehittämiskärkiin ei tehty muutoksia. Teknologia, puunjalostus ja matkailutoimialat ovat edelleen aktiivisen kehittämistoiminnan kohteina. Uuden haasteen toiminnalle asettaa valtakunnallisten osaamiskeskusohjelmien päättyminen vuoden vaihteeseen. Kehittämistoiminnan rahoitus selkiytyy vasta uuden ohjelmakauden käynnistyessä vuoden 2014 aikana. Osaamiskeskusohjelmien perintönä Savonlinnassa on erinomaiset ja aikaansaavat yritysverkostot sekä huippuluokan tuotekehitysympäristö. Uudet miljoonaluokan TEKES -hankkeet ovat tästä hyvänä osoituksena. Matkailutoimialan kehittäminen tuli tienristeykseen vuoden 2013 aikana. Uutta yhteistyöalustaa rakennetaan kolmikantana, Savonlinnan seudun matkailu Oy:n (SSM Oy), Savonlinnan Oopperajuhlien (SOJ) ja SYKE:n kanssa. Yöpymiset Savonlinnassa ovat vahvassa kasvussa ja myönteistä kehitystä kannattaa ehdottomasti tukea. Yksi Suomen tunnetuimmista brändeistä, Savonlinnan Oopperajuhlat ja SSM Oy, joka on ainutlaatuinen, kokonaan yritysten omistama myynti- ja markkinointiyhtiö, antavat matkailutoimialalle erinomaiset kehittämisedellytykset. Yhteinen kiinnostus matkailumyynnin lisäämiseen ja kannattavuuden parantamiseen antavat yhteistyölle ja kasvukehitykselle terveen sekä realistisen pohjan.

Juha Turtiainen toimitusjohtaja

Uudistettu yritysten yhden luukun palvelumalli otettiin käyttöön yhteistyössä kaupunkiorganisaation kanssa. Yritysasiakkaat voivat ottaa suoraan yhteyttä Savonlinnan kaupungin asioissa myös yrityspalveluihin, josta palvelupolku lähtee rullaamaan asiakaslähtöisesti. Asiakkaat ovat hyvin löytäneet palvelupolun päähän, mutta jatkokehitystyötä riittää yhteisissä palveluprosesseissa. Merkittävää edistystä yritysten asioiden hoidossa on silti saatu jo aikaan. SYKE:n ensimmäinen vuosi on ollut monella tapaa muutosten ja uusien asioiden omaksumisen vuosi. Kehitysyhtiön tärkeintä tehtävää eli yritysten sparraamista ja tukemista kehittämisasioissa, on pystytty toteuttamaan täysipainoisesti. Kehitysyhtiön tärkeimässä tavoitteessa, yksityisen sektorin työpaikkojen lisäämisessä, olemme onnistuneet. Tärkein rooli 118 työpaikan lisäyksessä vuonna 2013 Savonlinnassa on toki ollut alueen yrityksillä ja yrittäjillä. Vuosikertomus on läpileikkaus ensimmäisen vuoden toiminnasta. Kiitän kaikkia SYKE:n toimintaan osallistuneita tahoja ja toimijoita viime vuodesta. Yhteisen tavoitteellisen toiminnan avulla saavutamme yhteisen päämäärämme, kukoistavan Savonlinnan Saimaan keskellä. Juha Turtiainen

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

3


2. Uudet yritysideat liiketoiminnaksi

A

lkavien yritysten neuvontapalvelut on tuottanut Itä-Savon Uusyrityskeskus, niin aloitussuunnittelun kuin perustamisenkin eri vaiheissa. Vuonna 2013 palveltiin 286 asiakasta ja perustettiin 95 uutta yritystä, joihin syntyi 195 uutta työpaikkaa. Lausuntoja yritystoiminnasta starttirahan tai yritysrahoituksen päätösten tueksi annettiin

TE-toimistolle ja Finnveralle yhteensä 85 kappaletta. Yrittäjyyskasvatusta toteutettiin järjestämällä eri koulutusasteilla yritystoimintaa koskevia luentoja.

3. Pääpaino yritysten kehittämisessä

S

YKE toteutti Savonlinnan talousalueella keväällä yrityskyselyn, johon vastasi 125 yrittäjää eri aloilta, erikokoisista ja eri-ikäisistä yrityksistä ja eri puolilta Savonlinnaa. Kyselyllä kartoitettiin yritysten nykytila, kasvuhalukkuus, kehittämis- ja investointisuunnitelmat, sekä koulutus- ja rekrytointitarpeet. Lisäksi kysyttiin tuntemuksia alueen yritysilmapiiristä, sekä yrittäjien näkemyksiä kaupungin elinvoimaisuuden kehittämiseksi. Kysely nosti esille mm. seuraavat havainnot: • omistajanvaihdosten huomattava määrä lähivuosina • kehittämissuunnitelmia lähitulevaisuudessa lähes puolella yrityksiä ja merkittävämpiä investointisuunnitelmia neljänneksellä • yritysilmapiiri koettiin pääsääntöisesti hyväksi • yrittäjillä on vahva sidos Savonlinnaan

SYKE vastaa seuraavien Savonlinnan kaupungin asettamien tavoitteiden toteutumisesta: • Sopimuskauden päättyessä työpaikkojen nettolisäys on 300 työpaikkaa, ilman kunta-alan ja valtion työpaikkoja, vuoden 2012 lopun tilanteeseen verrattuna • Työttömyysprosentti on enintään Etelä-Savon keskiarvotasoa.

3.1. Tavoitteiden toteutuma, kehittämispalvelut • • •

SYKE:n kehittämispalvelujen toimintaa ohjaa Savonlinnan kaupungin kanssa solmittu ostopalvelusopimus. Se määrittelee kaupungin strategian pohjalta mm. operatiivisen ja taloudellisen tavoiteasetannan.

• • •

4

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

Työpaikkojen nettolisäys 31.12.2012 - 31.12.2013 on +118 työpaikkaa Alkaneiden ja käynnissä olleiden yrityskehityshankkeiden määrä 132 kpl, joiden työpaikkojen kasvuodote 168 htv ja liikevaihdon kasvuodote 25 M€ Asiakasyritysten investointi- ja kehittämishankekanta n. 25 M€ Yrityspalvelujen omia hankkeita 16 kpl, kokonaiskustannusarvioiltaan 3,4 M€ Kumppanuushankkeita 18 kpl, kokonaiskustannusarvioiltaan 9,1 M€ Yhteistyöhankkeita 10 kpl, joista kaupungin hankkeita 7 kpl


Asiakastapahtumat

2013

Osuus %

entiset asiakkaat

485

80

uudet asiakkaat

118

20

Yhteensä

603

Palvelut asiakkaille Investointihanke

Kpl 95

Osuus % 23

Kansainvälistyminen

45

11

Kehityshanke

146

36

Sijoittumispalvelut

23

6

Muut palvelut

96

24

Yhteensä

405

100

ELY-keskuksen myöntämät yritystuet (€)

ELY-keskuksen myöntämät yritystuet Savonlinna ja Enonkoski 2002(€) - 2013 Savonlinna ja Enonkoski 2002-2013 3000000 3 000 000

2 500 000 2500000 2 000 000 2000000 1 500 000 1500000 1 000 000 1000000 500 000 500000 0

2002 2003 2004 2004 2005 2002 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 20112012 20122013 2013

Hankekanta alustava arvio euromääristä

Kpl

Omat hankkeet Kumppanuushankkeet Yhteistyöhankkeet Yritysten hankkeet

16 18 10 132

Kok.kust. EU/valtion Liikevaihto € tuki € kasvuodotus € 3 475 573 2 200 956 9 121 388 6 544 295 24 999 200

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

5


6

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy


3.2. Yritys-Suomi -verkostoyhteistyö SYKE koordinoi Yritys-Suomi –yhteistyötä, johon kuuluvat Savonlinnassa julkisia yrityspalveluja tuottavat tahot. Yritys-Suomi Savonlinna muodostaa verkoston, joka koordinoi ja kehittää alueen yrityspalveluja. Yritys-Suomi –toimijat löytyvät Puistokatu 1:stä.

3.3. Hankkeet

Linnankadun kehittämishanke kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa Olavinlinnan lähiympäristössä valmistui 2013. Vanhassa kaupungissa ennallistettiin Linnankadun kaupungin omistamat puutalot sekä katu-, piha- ja puistoalueita, vahvistettiin Wanha Savonlinna –yrittäjäverkostoa ja parannettiin alueen houkuttelevuutta. Kaupungin ohella Linnankadun kohteiden ennallistamista rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus. SYKE osallistui sekä kaupunkikeskustan että Linnankadun ohjaus- ja projektityöskentelyyn, sekä tuki prosessin etenemistä ja toteuttamista.

SYKE:n hankekanta koostuu kolmentyyppisistä projekteista • Omat hankkeet, jotka SYKE toteuttaa, hallinnoi ja rahoittaa itse • Kumppanuushankkeissa SYKE toimii osarahoittajana • Yhteistyöhankkeissa osallistutaan projektin valmisteluun, ohjaukseen, seurantaan ja/tai soveltuvien osin tuetaan toteutuksen onnistumista. Suurin osa yhteistyöhankkeista toteutetaan Savonlinnan kaupungin toimjoiden kanssa.

”SYKE koordinoi Yritys-Suomi –yhteistyötä, johon kuuluvat Savonlinnassa julkisia yrityspalveluja tuottavat tahot.”

3.4. Kaupunkikeskustan kehittäminen

3.5. Luovat alat

Savonlinnan kaupunkikeskustan toiminnallinen kehittäminen käynnistyi vuonna 2007 ja muuttui systemaattisemmaksi 2008. Merkittävä etappi saavutettiin, kun Savonlinnan kaupunkikeskustan kehittämisyhdistys SAKKE ry perustettiin. SYKE kokosi valmistelutiimin, sekä laati rahoitushakemuksen ja toiminta käynnistyi projektimuotoisena Savonlinnan kaupunkikeskusta 2015 –hankkeena, jonka kaupunkisuunnitteluyksikkö ja SAKKE ry toteuttavat vuosina 2013 - 2014.

SYKE järjesti luovien alojen yrittäjille ja yhdistyksille lyhytkestoista koulutusta ja liiketoiminnan sparrausta. Asiantuntijana toimi Luovien alojen kehittämisyhdistys Diges ry ja rahoittajana maakunnallinen Luova-Suomi Etelä-Savossa -hanke.

Kaupunkikeskustan kehitystyötä edesauttoivat kaupunkirakenteen muutoksien ennakointi, kaupunkikeskustan investointien käynnistyminen (rinnakkaisväylä), laajapohjainen sidosryhmätyöskentely (kaupunkikeskustan kehittämisen ohjausryhmä ja projektiryhmät), suunnittelutöiden valmistuminen (Kaupan palveluverkko, Designmanuaali, Olavinkadun yleissuunnitelma) ja keskikaupungin kauppiasyhdistyksen aktiivinen toiminta. Keskustan infrastruktuuri ja saavutettavuus muuttuivat olennaisesti, kun rinnakkaisväylä (VT 14) valmistui ja väylä yhdistettiin kaupungin katuverkkoon. Historiallisen suuret muutokset luovat edellytyksiä ja mahdollisuuksia kaupallisen ja muun toiminnan suunnittelulle.

SYKE osallistui hyvinvointialan alueelliseen (hyvinvointialan maakunnallinen ja Savonlinnan seudun kumppanuuspöytä) ja toimialan yleiseen yrityskehittämiseen. Etelä-Savossa kehitetään alan yrittäjyyttä, yritysten liiketoimintaa ja toimintaympäristöä maakuntaliiton, sen sidosryhmien ja seudullisten toimijoiden yhteistyönä. Tavoitteena on uudistaa hyvinvointialan kehittämisen painopisteitä maakuntaohjelmaan 2014 - 2017 mukaisesti. Kehitystyö konkretisoitui maakunnan hoiva-alan yritysten esiselvityshankkeeksi, joka on toteutettu kolmen kaupunkiseudun elinkeinokehittäjän yhteistyönä.

3.6. Hyvinvointiala

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

7


4. Matkailuun uusia näköaloja

S

YKE:n uusi rooli matkailun kehittämiskentässä painottui aluksi yhteistyöverkostojen kehittämiseen. Luotiin pohja uudelle matkailun strategiselle yhteenliittymälle, sekä tiiviimmälle yhteistyölle Savonlinnan Oopperajuhlien ja SSM Oy:n kesken. Osaamiskeskusohjelman päättyessä osaamiskeskus loi edellytyksiä Savonlinnan ja Saimaan yhteistyöverkostojen toiminnalle uudistamalla sähköisen markkinoinnin, myynti- ja jakelukanavien hallinnan ja kansainvälisiä toimintamalleja.

4.1. Matkailu kehittäminen Savonlinnan matkailun kehitys rekisteröidyillä yöpymisillä mitattuna oli vahvaa. Venäläisten yöpymiset kasvoivat yli 40 prosenttia ja kotimaan yöpymiset olivat yli kuuden prosentin kasvussa.

SYKE kehitti Savonlinnan kaupungin kanssa yhteistyössä matkailun investointikohdesalkkua. Kohdetiedot koottiin verkkopalveluun ja tehtiin yhteistyötä Invest in Finlandin kanssa, joka valikoi Suomen investoriesitteeseen Savonlinnan matkailukohteita. Saimaan alueen matkailutoimijoiden verkostoa rakennettiin Saimaa Summit Tourism -konferenssissa, johon osallistui n. 200 matkailutoimijaa ja mukana järjestelyissä olivat Matkailun edistämiskeskus sekä Finpro. Paikallista verkostoitumista tuettiin järjestämällä tapahtuma- ja matkailufoorumit sekä käynnistämällä matkailun ja palvelualojen aamiaistreffit. SYKE aktivoi myös matkailutiimin, johon kuuluvat mm. SSM Oy:n, Oopperajuhlien ja SAKKE:n edustajat.

”SYKE kehitti Savonlinnan kaupungin kanssa yhteistyössä matkailun investointikohdesalkkua.”

”Venäläisten yöpymiset kasvoivat yli 40 %.”

8

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy


4.2. Matkailun hanketoiminta Matkailun kehittämistyö on tähdännyt kansainvälistymiseen, matkailupalvelujen vetovoiman lisäämiseen ja -sesonkien kehittämiseen. Kehittämistyötä on toteutettu SYKE:n hallinnoimilla Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla ja Lakeland Events – Savonlinnan seudulla tapahtuu -hankkeilla. Matkailuelämykset euroiksi Saimaalla -projekti (2013 - 2014) järjesti 19 kpl matkanjärjestäjävierailuja, joihin osallistui 82 matkanjärjestäjien edustajaa. Lisäksi järjestettiin 19 kpl mediavierailuja, joihin osallistui 133 medioiden edustajaa ja joiden ansiosta alueen kansainvälinen medianäkyvyys kasvoi ennätystasolle. Osallistuttiin 15 kansainväliseen messun tai workshoppiin, josta saatiin 158 matkanjärjestäjäkontaktia ja satoja loppukäyttäjäkontakteja. Hankkeen rahoitukseen on osallistunut 15 - 18 yritystä/vuosi, kuntarahoittajia ja Etelä-Savon maakuntaliitto (EU/valtion rahoitus 50 %). Lakeland Events -hankkeen (2011 - 2013) tuloksena luotiin mm. www.savonlinnanyt.fi –tapahtumakalenteri ja AnnaMieAutan -palvelukonsepti. Hankkeen päärahoittaja toimi Etelä-Savon ELY-keskus (EU/valtion rahoitus 85 %) ja muina rahoittajia toimivat hallinnoija ja toteuttaja.

SYKE valmisteli osaamiskeskusohjelman päättymisen jälkeen toteutettavia Savonlinnan seudun ja Saimaan matkailun kansainvälistymistoimenpiteitä, sekä koordinoi valtakunnallisesti matkailun sähköisen liiketoiminnan osaamisen kehittämistä järjestämällä Innovative eTourism -seminaarin Kotkan Cursor Oy:n kanssa. Matkailun tuotetarjonnan kehittämiseksi toteutettiin ”Turisteja kalastamassa”-hanke (2012 – 2013),.tuloksena Saimaan kalastusmatkailutuotteiden uudenlaiset myynti- ja markkinointiratkaisut Venäjälle. Lisätietoja: www.fishinglandia.ru

”Matkailun kehittämistyö on tähdännyt kansainvälistymiseen, matkailupalvelujen vetovoiman lisäämiseen ja -sesonkien kehittämiseen.”

Savonlinnan kulttuurimatkailun tuotteistus- ja markkinointikonseptin, Culture Lakelandin rakentaminen aloitettiin keväällä 2013. SYKE kokosi hankevalmistelutiimin ja laati rahoitushakemuksen. Hallinnoijana toimii Savonlinnan kaupunki kumppaneinaan SOJ ja SSM Oy. Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

9


5. Teknologia tiiviissä tuotekehitystyössä

T

eknologiateollisuuden kehittämisympäristöön vaikuttivat ohjelmaperusteisen innovaatiotoiminnan muutokset osaamiskeskusohjelman päättyessä vuoden vaihteessa, sekä kohtalaisen vaikea suhdannetilanne, joka osaltaan vaikeutti yritysten innovaatio- ja investointihankkeiden rahoitusta. Uusien liiketoimintojen käynnistämiseksi kehittämistyötä yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa tehtiin konepaja- ja elektroniikkaliiketoimintojen lisäksi kaivosvesien puhdistuksessa, uusien biojalosteiden tutkimuksessa, sensori- ja mittaustekniikoiden kehittämisessä. hiilidioksidin talteenotossa, sekä metallien kierrätyksessä.

lujen 6 hengen organisaatiolla on ollut merkittävä rooli. Kun elektroniikan soveltavan tutkimustoiminnan hankkeista jouduttiin SYKE:n muodostumisen yhteydessä luopumaan, siirrettiin hankkeet ja tutkijat yhteistyösopimuksella Mikkelin ammattikorkeakoulun palvelukseen Savonlinnan kuitulaboratorioon. Siirrolla varmistettiin alan soveltavan tutkimustoiminnan jatkuvuus Savonlinnassa ja samalla käynnistettiin uusi yhteistyömalli MAMK:n kanssa, joka tuottaa Etelä-Savolle uusia älykkäitä ratkaisuja yritysten hyödynnettäväksi.

Teknologiatoimialasta on vastannut teknologiajohtaja, joka toimi samalla Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen Kuitu-erotustekniikat-elinkaari sekä Älykkäät prosessilaitteet – kehittämisvastaavana. Teknologia-alan kehittämis- ja yrityspalvelutoiminnassa elektroniikan 3K-tehtaan asiantuntija- ja tuotekehityspalve-

SYKE teki innovaatio- ja kehittämisyhteistyötä lähes 100 yrityksen kanssa. Kehittämistoimenpiteet kohdistuivat innovaatio- ja investointihankkeiden rahoitukseen, markkinointiin, tuotekehitykseen sekä yritysverkostojen vahvistamiseen. SYKE osallistui 15 yritysten kehittämishankkeen ja rahoituksen valmisteluun sekä suunnitteluun.

5.1. Yritys- ja tutkimuslaitosyhteistyö

Uusina kehittämishankkeina käynnistettiin Biobarkery –projekti koivun kuoren jalosteiden tuottamiseksi liiketoimin-

10

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy


tana ja Savonlinna Smart Solutions EAKR-projekti uusien innovaatioiden tuottamiseksi älymateriaalien ja mittaustekniikoiden aloilla. Prosessilaite 2015 – projekti toteutettiin yhteistyössä OSKE:n, LUT:n, VTT:n ja yritysten kanssa.

biotalouden Fibic Oy:n kanssa kehittyi positiivisesti ja ohjelmaan valmisteltiin laaja biojalostuksen mittaustekniikan kehittämishanke BPQ. Ulkomaankauppaministerin yritysvaltuuskunnan mukana osallistuttiin myös Cleantech -seminaariin Munchenissä.

Yhteistyöhankkeet Miktech Oy:n kanssa Cleantech Finland Bioenergy sekä Pooliplus –projektien osalta edistivät Savonlinnan alueen yritysten kansainvälistymistä. Saimaa Biorefine Valley – konseptissa tehtiin yhteistyötä Imatran KEHY:n kanssa havupuun kuoren jalosteiden tutkimuksessa, sekä biotalousalan Venäjä-yhteistyötä. Itä-Suomen Invest in – hankkeessa tuotteistettiin Savonlinnalaisia investointikohteita Finpron myyntisalkkuun. Ohjelmistotekniikan Software Savo – projekti keskeytettiin, koska hankemuotoisena toimintaedellytykset tyssäsivät. Ohjelmistoalan yritysten kehittäminen jatkui hankkeen päättymisen jälkeen yrityskohtaisina operaatioina.

”SYKE:n kehittämistoimenpiteillä onnistuttiin aikaansaamaan Savonlinnan historian suurin TKI-investointi prosessitekniikan ja vedenpuhdistuksen aloilla.” Tutkimuslaitosyhteistyössä MAMK:in, LUT Savon, VTT:n sekä GTK:n kanssa onnistuttiin käynnistämään useita merkittäviä innovaatioprojekteja. mm. nopeat sekoitus ilmiöt Flash Mixing –TEKES -hankekokonaisuus. DEMIS- TutLI (tutkimisideasta uutta liiketoimintaa) –hankkeen rahoituksen järjestämisessä SYKE:n rooli oli merkittävä. Hanke toteutetaan Pietarin polyteknillisen yliopiston, MAMK:n kuitulaboratorion ja LUT Energian – yhteistyönä. Metlan kanssa käynnistettiin uusi innovaatioyhteistyö puun laadun mittauksessa.

Energia- ja ympäristöalan insinöörien täydennyskoulutusohjelmaa on valmistelu ja sen toteutus on mahdollista alkavalla ohjelmakaudella. Teknologiateollisuuden kasvua, kilpailukykyä ja kansainvälistymistä edistävää TechGrowth 2020 –kehittämisohjelmaa valmisteltiin yhteistyössä itäsuomalaisten toimijoiden kanssa.

5.2. Tulokset SYKE:n kehittämistoimenpiteillä onnistuttiin aikaansaamaan Savonlinnan historian suurin TKI-investointi prosessitekniikan ja vedenpuhdistuksen aloilla. Teknologiateollisuuden kasvuedellytykset ovat kehittämistyön ansiosta Savonlinnassa kilpailukykyiset ja innovaatiotoiminta kasvussa. Biojalostuksen ja ympäristötekniikan aloilla käynnistyi useita kansainvälisesti mielenkiintoisia hankkeita, joiden työllisyysvaikutukset voivat tulevina vuosina olla Savonlinnan kannalta erittäin merkittäviä.

Kansallisella tasolla SYKE toteutti FIF-licence –kansainvälistymishankkeen, jossa evaluoitiin n. 20 kansainvälistä lisensioitavaa tuotetta biotalousalalta. Asiantuntijan roolissa osallistuttiin useisiin biotalouden ja cleantech –alan yhteistyöprojekteihin. Yhteistyö SHOK –ohjelmien ja erityisesti Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

11


”Savonlinnalainen teollisuuselektroniikka löysi tiensä kansainvälisille markkinoille.”

6. Harppauksia kansainvälisille markkinoille

S

avonlinnan yrityselämä kansainvälistyy vauhdilla ja tässä kehityksessä SYKE on vahvasti mukana. SYKE:n Venäjä verkostoon kuuluvat Itä-Suomen Business edustusto (ISBE), Karjalan Asiamiestoimisto, Saimaa Business Club, Luoteis- Venäjärahasto (LUVERA) ja OPORA Rossii (Yrittäjäjärjestö). Venäjäverkosto tekee yhteistyötä kaikilla tasoilla yritysten viennin käynnistämiseksi ja Parikkalan rajanylityspaikan avaamiseksi henkilöliikenteelle.

6.1. Baltic Bird Baltic Bird –hanke kartoitti Pohjois-Euroopan lentoliikenteen kehitysnäkymät ja toi asiantuntija-apua Savonlinnan lentoreitin matkustajapotentiaalin arviointiin, lentoliikenteen julkisiin edellytyksiin ja kilpailuttamiseen, sekä lentoliikenteen taloudellisten vaikutusten arviointiin. Hankkeen osana teetettiin myös Savonlinnan lentoliikennettä koskevat selvitykset, Helsinki Savonlinna -reitin kilpailutuksen tueksi.

Savonlinnan venäjäverkostoon ovat tervetulleita kaikki yksityiset ja julkiset toimijat, jotka aktiivisella toiminnallaan pystyvät vaikuttamaan myönteisesti Savonlinnan yrityselämän kansainvälistymiseen ja uusien liiketoimintojen syntymiseen.

”Savonlinnan venäjäverkostoon ovat tervetulleita kaikki yksityiset ja julkiset toimijat.”

12

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy


6.2. Open Innovation Forum Moskovassa SYKE yhteistyössä MAMK:n kanssa tarjosivat yrittäjille uudenlaisen mahdollisuuden kansainvälistymisen. Moskovassa järjestettiin 31.10. – 1.11.2013 Open Innovations Forum (OIF), jonne opiskelijaryhmä kokosi yhdeksästä yrityksistä koostuvan esityksen foorumin osallistujille. Mukana promootiossa oli vankkaa Savonlinnalaista vientikaupan osaamista ja nuorta intoa. Team Finland –osastossa olivat mukana olivat myös TEM, TEKES, Finnvera, Nanoklusteri sekä OKM. Tilaisuuden antina kertyi uusia hyödynnettäviä kontakteja Venäjän pienenpiin alueisiin, joissa on vahva kiinnostus kansainvälistymiseen.

”Alueen mekaaninen metsäteollisuus säilytti hyvin pintansa.” Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

13


7. Viestintä lataa ja varmistaa

V

iestintätoimenpiteitä koordinoi SYKE:n viestintätiimi, jonka tehtävänä on Savonlinnan kaupungin markkinointi, sekä kehityshankkeista tiedottaminen. Viestintäsuunnitelmassa tavoitteeksi asetettiin Savonlinnan elinkeino-, matkailu ja vetovoimamarkkinoinnin integroiminen entistä tiiviimmäksi kokonaisuudeksi. Käytännössä viestintätoimenpiteitä koordinoitiin osana matkailutiimin toimintaa, koska se on luonteva foorumi keskeisten sidosryhmien työskentelylle. Viestinnässä on tehty tiivistä yhteistyötä kaupungin toimialayksiköiden, yritysjärjestöjen ja muiden keskeisten toimijoiden kanssa. Viestintätoimenpiteet koottiin yhteiseen vuosikelloon. Viestintäkanavina toimivat messut/tapahtumat, ilmoitukset/mainokset, tiedottaminen medialle, uutiskirjeet ja sähköiset kanavat. Yhtenä merkittävänä viestintäja edunvalvontatoimenpiteenä järjestettiin Saimaa Summit - Venäjä Nyt -tapahtuma teemalla ”Parikkalan rajanylityspaikka kehityskäytävänä”.

”Puistokatu 1:ssä jarjestettiin kesäinen yritystapaminen”

14

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

SYKE:n asiakaskunnalle viestinnän pääkohderyhmänä olivat alkavat, toimivat ja alueelle sijoittuvat yritykset. Kehitysyhtiölle luotiin uusi yritysilme, pohjautuen yhteiseen viestintäilmeeseen, sekä tuotettiin viestinnän perustyökalut. Otettiin käyttöön uusi aputoiminimi SYKE- Savonlinnan Yritys Kehitys, joka kuvastaa entistä paremmin kehitysyhtiön roolia generoida yrityshankkeita. Viestintäkanavina ovat toimineet messut/tapahtumat, tiedottaminen medialle, lehti-ilmoitukset/mainokset sekä sähköiset kanavat.

”Viestintätoimenpiteet koottiin yhteiseen vuosikelloon.”


”Savonlinnassa on hyvä elää, asua ja yrittää.”

TO U R I S M 2013

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

15


Savonlinnan seudun aluerakennemalli 2030

Kuopio

Outokumpu

Tuusniemi

KUOPIO

Joensuu

# JOENSUU

#

Karvio

Leppävirta

JOENSUU

#

Heinävesi Kerma

#

Liperi

VARKAUS

Rääkkylä Varkaus

³

Savonranta

#

#

VARKAUS, KUOPIO

Joroinen

Paasselkä

Oravi

Enonkoski JOENSUU

Rantasalmi

Haukivesi

#

VT14

Kerimäki

# MIKKELI, LAHTI, HKI

Juva

Kitee

P

T T

Puruvesi

Anttola Kulennoinen

SAVONLINNA Sulkava

Punkaharju T Pihlajavesi

Mikkeli

#

Parikkala

IMATRA, LPR, PIETARI, HKI

³

Ristiina

#

#

MIKKELI, HKI

Puumala

Lietvesi

#

Niinisaari

Simpele

IMATRA, LPR, PIETARI, HKI Ruokolahti

16

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

0

5

10 km

°

Savonlinnan seudun aluerakennemalli 21.3.2013


8. Aluerakennemallista eväitä kehitystyöhön

A

luerakennemalli on strateginen visio toimivasta, kestävästä ja vetovoimaisesta aluerakenteesta. Suunnitelmaa käytetään kuntien - ja maakuntakaavoituksessa, strategiatyössä, kaupunkiseudun kasvuohjelmatyössä ja aluekehityshankkeiden edistämisessä.

sidosryhmien edustajia. Projektin toteutti SYKE. Rahoitukseen osallistuivat myös ELY- keskus ja kunnat

Aluerakennemallissa nostetaan esiin seuraavat alueiden käyttöön liittyvät kehittämisen painopisteet: • Savonlinna osana Pietarikeskeistä Itä-Suomea ja valtatie 14 -kehityskäytävän potentiaali • Savonlinna johtavana järvimatkailualueena • Helminauhataajamavyöhykkeen kehittäminen, jota kuntaliitos vahvistaa

Aluerakennemalli ja samaan aikaan laadittu liikennejärjestelmäsuunnitelma parantavat merkittävästi Savonlinnan suunnittelutilannetta. Aluerakennetyön valmistuttua käynnistettiin seuraavien kehitysohjelmien valmistelu: • Tulevaisuuden lähipalvelukeskusten ja matkailukirkonkylien kehittämiseksi käynnistettävä pienten keskusten kehittämistyö (PIKE) • Savonlinnan elinvoimaisen maaseudun kehittämiseen tähtäävä maaseutuohjelma 2014-2020, jonka tavoitteina on uusien työpaikkojen ja yritystoiminnan aikaansaaminen sekä maaseudun ja kaupungin vuorovaikutuksen edistäminen. Aluerakennemalli auttoi tunnistamaan erityisesti matkailun maankäyttöön liittyviä tulevaisuuden tarpeita ja kehittämiskohteita: matkailukeskukset ja – vyöhykkeet, matkailupotentiaalia omaavat matkailukirkonkylät. Aluerakennesuunnitelma laadittiin tiiviissä yhteistyössä kuntien, asiantuntijoiden sekä maakunnan maankäytön viranomaisten kanssa. Suunnitteluun osallistui lisäksi yrittäjäjärjestöjen, kauppakamarin, yrityksien, kylätoimikuntien ja muiden

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

17


9. Toimintavuoden talousluvut TULOSLASKELMA 18.12.2012 – 31.12.2013 LIIKEVAIHTO Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut

2 625 626,43 22 449,64 Aineet, tarvikkeet, ja tavarat Ostot tilikauden aikana Ulkopuoliset palvelut

Materiaalit ja palvelut yhteensä Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilöstösivukulut

-67 315,97 -986 315,96 -1 053 631,93 -799 159,23

Eläkekulut Muut henkilöstösivukulut Henkilöstökulut yhteensä Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot

-117 628,92 -35 282,21 -952 070,36 -12 712,50 -12 712,50 -651 312,88

Poistot ja arvonalentumiset yhteensä Liiketoiminnan muut kulut LIIKEVOITTO (-TAPPIO) Rahoitustuotot ja –kulut

-21 651,60 Muut korko- ja rahoitustuotot Muilta

264,28

Korkokulut ja muut rahoituskulut Saman konsernin yrityksille Muille TULOS ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ TULOS ENENN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)

18

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

-210,10 -653,59 -22 251,01 -22 251,01 -22 251,01


VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet koneet ja kalusto

29 662,50

Aineelliset hyödykkeet yhteensä

29 662,50

Sijoitukset muut osakkeet ja osuudet

78 467,78

Sijoitukset yhteensä

78 467,78

PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ

108 130,28

VAIHTUVAT VASTAAVAT Lyhytaikaiset saamiset myyntisaamiset muut saamiset siirtosaamiset Lyhytaikaiset saamiset yhteensä Rahat ja pankkisaamiset VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ

195 046,47 26 281,30 617 590,73 838 918,50 285 966,67 1 124 885,17

VASTAAVAA YHTEENSÄ

1 233 015,45

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Muut rahastot (oy)

5 000,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto oy

690 000,00 690 000,00 -22 251,01 672 748,99

Ostovelat velat saman konsernin yrityksille muut velat siirtovelat

103 387,70 300 210,10 21 907,34 134 761,32 560 266,46 560 266,46

Muut rahastot yhteensä Tilikauden voitto (tappio) OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen vieras pääoma

Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ VASTATTAVAA YHTEENSÄ

1 233 015,45

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

19


SYKE toiminta-ajatus Savonlinnan Yrityspalvelut Oy on tulevaisuuteen katsova savonlinnalaisten yritysten kehittäjäkumppani, jonka toimintaa ohjaa Savonlinnan kaupungin kilpailukyvyn vahvistaminen sekä työpaikkojen ja verotulojen positiivinen kehitys. Positiivisiin päämääriin päästään luomalla Savonlinnan alueelle ”tekemisen meininki”, jossa kaikki tärkeimmät yhteistyökumppanit kerätään aitoon yhteistyöhön alueen kehittämiseksi.

Savonlinnan Yrityspalvelut Oy Puistokatu 1, 57100 Savonlinna puh. 015 527 4950 www.savonlinnanyrityspalvelut.fi

20

Vuosikertomus 2013 Savonlinnan Yrityspalvelut Oy

Syke - Vuosikertomus 2013  
Syke - Vuosikertomus 2013  
Advertisement