Page 1


Apeiron je riječ grčkog porijekla i označava neograničenost, beskonačnost, prauzrok svega postojećeg. Miletski filozof Anaksimandar naučavao je da je sve nastalo iz iskustveno neodredivog prapočela (apeiron) i da se u njega sve vraća. Sve postojeće nastaje neprestanim izdvajanjem suprotnosti, npr. toplog i hladnog, suhog i vlažnog, krutog i plinovitog (vatrenog). U apeironu nisu sadržane gotove stvari, već se sve događa procesom i kretanjem. „APEIRON JE VJEČAN, DA NE BI PRESTALO POSTOJANJE“ „APEIRON JE BEZ STAROSTI, NE UMIRE I NE PROPADA“


Tipovi studiranja

Fakulteti

studije prvog ciklusa (redovne i vanredne):

 Fakultet poslovne ekonomije

 u trajanju od tri godine/6 semestara  u trajanju od četiri godine/8 semestara studije drugog ciklusa:  magistarske/master u trajanju od jedne godine/ 2 semestra (60 ECTS)  magistarske/master u trajanju od dvije godine/ 4 semestra (120 ECTS) doktorske studije* trećeg ciklusa ( 3 godine/6 semestara)  programe cjeloživotnog učenja (ishod svjedočanstva strukovnih akademija)  programe stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja (ishod svjedočanstva strukovnih akademija). * U skladu sa pribavljenim licencama.

 Fakultet pravnih nauka  Fakultet informacionih tehnologija  Fakultet zdravstvenih nauka  Fakultet sportskih nauka  Fakultet filoloških nauka  Saobraćajni fakultet Panevropski univerzitet “APEIRON” je nastavno-naučna, visokoškolska ustanova u privatnom vlasništvu, koja svoju djelatnost obavlja na osnovu licence Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.24777/07 od 01.08.2007. godine, 07.023/602-3172-5/08 od dana 28.09.2009. godine, 07.023/612-86-2/10 od 06.09.2010. godine i 07.023/612-35-2/10 od 06.12.2010. godine, Dozvole za rad br. 07.2-9624/07 od 28.12.2007 i 07.023/602-6968/09 od dana 27.11.2009. godine, Dozvole za rad van sjedišta br. 07.023/612-83-3/10 od dana 17.09.2010. godine i 07.023/612-35-3/10 od dana 18.05.2011. godine, Dozvole za izvođenje obrazovanja na daljinu br. 07.2-9624-1/07 od 28.12.2007, Dozvole za izvođenje studijskih programa u drugom ciklusu studija br. 07.023/612-193-7/11 od dana 30.12.2011. godine (Fakultet pravnih nauka), 07.023/612-193-6/11 od dana 20.12.2011. godine (Fakultet informacionih tehnologija), 07.023/612-193-5/11 od dana 13.12.2011. godine (Fakultet poslovne ekonomije) i 07.023/612-1-3-4/13 od dana 17.03.2014. godine (Fakultet zdravstvenih nauka). Univerzitet je osnovan 2005. godine i upisan je kao visokoškolska ustanova u sudskom registru Osnovnog suda u Banjoj Luci pod brojem: U/I 4847/05, kao i u Registru visokoškolskih ustanova Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske pod brojem 11-I/08.


MENTORSKI PODRŽAN DIJALOG SISTEM OBRAZOVANJA Obrazovna koncepcija utemeljena je na evropskim i američkim standardima u sistemu ocjenjivanja, organizaciji studija, didaktičkim metodama i nastavnim planovima i programima. Praksa na Univerzitetu bazirana je na najboljim iskustvima i tradicijama američkih koledža i evropskih univerziteta sa primjenom svih principa iniciranih bolonjskim procesom reforme evropskog visokog školstva. Na Univerzitetu se izučavaju isključivo jedno-semestralni predmeti. Studentu je omogućena individualizacija studija kroz samostalni izbor fakultativnih i izbornih predmeta (kojih ima do 25 %) čime personalizuje svoj studij u okvirima multidisciplinarnih studijskih programa. EFIKASNOST/PROLAZNOST/STANDARDI ZNANJA Blok sistemom nastave, nastavnim programima i udžbenicima formatiranim prema bolonjskoj metrici studija, obezbjeđivanjem udžbeničke literature, snimljenim predavanjima i multimedijskim izvorima za učenje, interaktivnim radom u učionici sa malim grupama studenata, organizovanjem pedagoških radionica (seminari, studije slučaja, pravne klinike, simulacije, VIP paneli, studentski projekti, instruktivni kampovi, kolaborativno učenje) postiže se visoka motivacija studenata i visoka prolaznost na studiju sa evropskim standardom preuzetih znanja i vještina. Planirana prolaznost na studiju je 80 %.

SISTEM OCJENJIVANJA Javnost, transparentnost i kumuliranje svih oblika rada studenata karakteristike su sistema ocjenjivanja u kojem se ocjena formira na osnovu vrednovanja svih izvora rada studenata (rad u nastavnom procesu, rad u okviru slobodnih pedagoških formi i procjena aktivnog znanja na ispitu). U sistemu vertikalne prohodnosti tokom studija boduju se i ostala postignuća studenata vezana za praksu, radno iskustvo, objavljene radove i učešće u projektima, te ranije formalne i neformalne oblike edukacije kroz koje je student prošao. STRUKOVNE AKADEMIJE Panevropski univerzitet “APEIRON” je ovlaštena Microsoft IT akademija kao i Cisco Network akademija preko kojih nudi veliki broj različitih certifikacija iz domena informaciono-komunikacionih tehnologija. Organizujemo i kurseve vezane za rad na Adobe aplikacijama za obradu digitalnih slika, multimedijalnih sadržaja, animacija i specijalnih efekata, kao i Autodesk kurseve za 3D modelovanje i animaciju. Uz ove licence posjedujemo i licence ovlaštenih test centara kao što su Pearson VUE i Prometric preko kojih kandidati mogu steći veliki broj svjetski priznatih certifikata iz različitih oblasti. TERMINI I KRITERIJUMI UPISA  

Prvi upisni termin: majsko/junski Drugi upisni termin: septembarski

Konkurs za upis se objavljuje u vodećim dnevnim listovima u BiH/RS, kao i preko ostalih elektronskih informativnih medija. U prvu godinu akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno četvorogodišnje srednje obrazovanje u entitetima BiH i disktriktu Brčko ili ekvivalentno obrazovanje u inostranstvu. Univerzitet upisuje i strane državljane. Studenti koji imaju diplomu više škole ili fakulteta ili studenti koji su stepenovali stečeno obrazovanje, mogu da produže školovanje na trećoj godini fakulteta na studijskim programima koji su organizovani na Panevropskom univerzitetu “APEIRON”, ukoliko su studijski programi matični i međusobno podudarni. Informacije o propisanoj dokumentaciji i bližim uslovima za upis mogu da se preuzmu na internet stranici ili u studentskoj službi Univerziteta.


TRANSPARENTNOST STUDIJA I SPECIJALIZACIJE Programima specijalizacije, modularnim pristupom u izgradnji kurikuluma i režimom intenzivnih studija studentima je omogućeno da stiču atraktivna specijalistička zvanja kao dodatne odrednice osnovnih zvanja, te da u režimu dopunskih jednogodišnjih studija stiču i drugu diplomu pored osnovne diplome u okvirima kompatibilnih studijskih programa. Na Univerzitetu je organizovana razmjena studenata preko partnerskih visokoškolskih ustanova sa kojima Panevropski univerzitet ima potpisane ugovore. NAUČNO ISTRAŽIVAČKA DJELATNOST Naučno-istraživačka djelatnost na Univerzitetu obuhvata fundamentalna, aplikativna, razvojna i ekspertna istraživanja. Programom naučnih istraživanja koji se donosi svake kalendarske godine obezbjeđuju se i uslovi za uključivanje studenata i osposobljavanje naučnog podmlatka u naučni rad. Naučnonastavni i naučno-istraživački rad su ravnopravne djelatnosti Panevropskog univerziteta. Naučno-istraživački institut Univerziteta “APEIRON” u Banjoj Luci osnovan je 27.09.2007. godine. Rješenjem Ministarstva nauke i tehnologije u Banjoj Luci broj 06/6-040/050-3/08 od 11.03.2008. godine dobio je odobrenje za rad i upisan je u knjigu registra naučnoistraživačkih ustanova. Institut sarađuje na naučno-istraživačkim projektima i ima potpisane sporazume o naučnonastavnoj i naučnoistraživačkoj saradnji sa više eminentnih naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija, među kojima su: Institut ekonomskih nauka u Beogradu, Institut za razvoj (IDCE) u Parizu, Institut Univerziteta Norrkoping (Švedska), Institut Fraunhofer IAO (Njemačka). Panevropski univerzitet učestvuje u više međunarodnih naučno-istraživačkih projekata, odnosno projekata Ministarstva za nauku i tehnologiju Republike Srpske, ali i finansira naučno-istraživačku djelatost iz vlastitih izvora. Do sada su finansirani projekti u oblastima: ekologije, biodiverziteta i genetičkih modifikacija u biljnim proizvodima na području RS, dijabetične retinopatije, organske poljoprivredne proizvodnje, preduzetničke ekonomije, uloge cjeloživotnog učenja u javno-privatnom partnerstvu, reprodukcije i održivog razvoja stanovništva Republike Srpske, ekološkog kriminaliteta, maloljetničkog kriminaliteta, istraživanje resursa rekreativnog sporta, tekući projekti razvoja digitalne-interaktivne televizije, razvoja simbiotskog učenja i međunarodni projekat digitalizacije evropske kulturne baštine.

NAUČNE KONFERENCIJE Panevropski univerzitet je organizovao i finansirao više međunarodnih naučnih konferencija od kojih se pojedine održavaju svake godine kao stalni međunarodni naučni skupovi: 

       

Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Ekološka bezbjednost u postmodernom ambijentu - ICAMA, posvećena ekološkim temama i održivom razvoju”; Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Iformaciono-komunikacione tehnologije: Razvoj nadzora-ICT:DS “; Naučno-stručni skup “Informacione tehnologije za e-obrazovanje – IteO”; Međunarodna konferencija “Sportske nauke i zdravlje’’; Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem “Održivi razvoj i očuvanje biodiverziteta - ICASUS “; Međunarodna naučna konferencija „Obnovljivi izvori energije i održivi razvoj“; Međunarodna konferencija “Nasilnički kriminalitet”; Međunarodna naučna konferencija o ekonomskom razvoju i životnom standardu - Economic Development and Standard of Living “EDASOL”; Međunarodna naučna konferencija o razvoju tržišnih komunikacija „MOĆ KOMUNIKACIJE“;


PREGLED NAUÄŒNO-STRUÄŒNIH ÄŒASOPISA KOJE IZDAJE UNIVERZITET: UDC 34

Jezici naroda BiH , engleski

Ekonomija

Sport, zdravlje

Print 2232-8211 Online 2232-822X

ISSN 2232-9668

GODIĹ NJAK FAKULTETA PRAVNIH NAUKA

GODINA 1

Br.614

07.030-053-85-8/11 Br.618

1

http://www.gfpn-au.com/

ISSN 2232-9633 (Online) pp. 181-340

ÄŒasopis za ekonomiju i trĹžiĹĄne komunikacije Economy and Market Communication Review

2

God./Vol. I • Br./No. II • decembar/december, 2011.

http://www.emc-review.com/

SPORTSKE NAUKE I ZDRAVLJE 2 SPORTS SCIENCE AND HEALTH

07.030-053-85-2/11 Br.612

2

http://www.siz-au.com/

UDC: 612 UDC: 613 UDC: 796

www.siz-au.com

JITA_Vol 1_Issue 2.ai 1 1.2.2012 10:31:14

Journal of Information Technology and Applications (BANJA LUKA)

http://www.jita-au.com/

VOLUME 1 NUMBER 2

2

Exchange of Information and Knowledge in Research

UDC 004

DECEMBER 2011

ISSN 2232-9625 (Print)

Br.594

Journal of Information Technology and Applications

07.030-053-160-8/10

QOL - Vol 2 Issue 3-4_korice.ai 1 20.3.2012 14:17:40

(Banja Luka)4Br.592

SS

Engleski

UDC 614Quality of Life

Ishrana, ekologija

http://www.qol-au.com/

$0XOWLGLVFLSOLQDU\-RXUQDORI)RRG6FLHQFH (QYLURQPHQWDO6FLHQFHDQG3XEOLF+HDOWK

92/80(5

Prof. dr Radoslav Grujić

92/80(,668('(&(0%(5,661; 7KH5HSXEOLFRI6USVND%RVQLDDQG+HU]HJRYLQD

07.030-053-160-4/10

if e Q u al ty of L if if ty ooff f L if if Q u li ttyy oof L ife Q ua lity ty of of L li ttyy ooff Lif e ali if e Q ua ali ty li ty of Lif ty of ali if Q u li li ty u li ty ooff L e Q a Q ua li li ty of Lif e Qu if Q a lity ty of L e e Qu ali u li ty of Lif e if e Q ua ali ty of Lif f Q li Liif e Qu a lity ooff Lif ife Qu ua of L e Q y of Lif e if ty of L li ty of ali ty u ali u Q

Quality of Life

Print 1986-602x Online 1986-6038

Issue

ISSN 2232-8211 (Print) ISSN 2232-822X (Online)

Volume 1 • Issue 2 October 2011. The Republic of Srpska Bosnia and Herzegovina

BANJA LUKA, DECEMBER 2011 (77-148)

nauke

Volume 1

NauÄ?no-struÄ?ni Ä?asopis iz oblasti sportskih i medicinsko-rehabilitacionih nauka ScientiďŹ c Journal in Sports and Medical-Rehabilitation Science

Godina 1 • Broj 2 Oktobar 2011. Republika Srpska Bosna i Hercegovina

NUMBER 2

Engleski

Print 2232- 9625 Online 2233-0194

Banja Luka, jul, 2011

UDK: 33 ISSN 2232-8823 (Print)

VOLUME 1

Porf. dr Gordana Radić

Informatika, raÄ?unar.

BROJ 1

EMC - godina I_broj 2 - korice.ai 1 20.12.2011 9:02:16

07.030-053-85-4/11

GODINA I • BROJ II • BANJA LUKA, 2011.

JITA- Journal of Information Tehnology and Applications

Prof. dr Miladin Jovanović

Jezici naroda BiH , engleski

Pravo

Web stranica

EMC Review • ÄŒasopis za ekonomiju i trĹžiĹĄne komunakacije/Ekonomy and Market Communication Review

4

Sportske nauke i zdravlje

Prof. dr Zorka Grandov

Srpski

Print 2232- 9668 Online 2232-9684 Print 2232-8823 Online 2232-9633

Ritam izlaĹženja u god.

Banja Luka, jul, 2011

3

EMC-ÄŒasopis za ekonomiju i trĹžiĹĄne komunikacije

Prof. dr Duťko Medić

ISSN

Registarski broj (Ministarstva nauke)

BROJ 1

2

GodiĹĄnjak fakulteta pravnih nauka

NauÄ?na oblast

GODINA 1

1

Naziv Ä?asopisaa

Jezik Ä?asopisa

GODIĹ NJAK FAKULTETA PRAVNIH NAUKA

RB

Glavni i odgovorni urednik

,668(

EBSCO – ELEKTRONSKA BAZA NAUÄŒNIH I STRUÄŒNIH INFORMACIJA Panevropski univerzitet je ugovorom sa korporacijom „EBSCO Publishing“ licencirao pristup najrespektabilnijoj elektronskoj bazi nauÄ?nih i struÄ?nih informacija koja studentima i nastavnom osoblju Univerziteta obezbjeÄ‘uje pristup e-resursima i bazama podataka nauÄ?nih i struÄ?nih publikacija, kao i usluge referentnih baza podataka nauÄ?nih i ostalih struÄ?nih Ä?asopisa iz svih oblasti sa indeksiranim sadrĹžajima i citatitma, mogućnoťću pristupa punom tekstu Ä?lanaka i unakrsnim referencama. EBSCO Database je jedna od najvećih baza podataka i pretraĹživaÄ?a nauÄ?nih i struÄ?nih Ä?asopisa od kojih je preko 12.000 nauÄ?no-struÄ?nih Ä?asopisa u punom tekstu. Pored Ä?asopisa moguće je pretraĹživati i ogroman broj raznovrsnih publikacija koje nude saĹžetke, novinske preglede i enciklopedijske podatke.
SISTEM KVALITETA Opšti ciljevi Sistema upravljanja kvalitetom su: 

 

   

Održavati efektivan Sistem upravljanja kvalitetom Panevropskog univerziteta “APEIRON” u saglasnosti sa: Međunarodnim standardima ISO 9001:2008, Smjernicama za primjenu ISO 9001:2008 u edukaciji IWA:2, Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja ESG-ENQA i Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH; Održavati nivo kvaliteta u cilju povećavanja ugleda Panevropskog univerziteta kod naših studenata i u javnosti; Obezbjeđivati nastavno-naučne usluge i usluge najvišeg kvaliteta u skladu sa potrebama, očekivanjima i mogućnostima naših studenata i društva u cjelini; Neprekidno povećavati zadovoljstvo naših studenata i društva u cjelini; Obezbjeđivati usaglašenost rada i poslovanja Univerziteta sa zakonskim i sigurnosnim propisima; Obezbjeđivati siguran i zdrav ambijent za sve zaposlene; Neprekidno poboljšavati poslovne procese, sisteme i sposobnosti;

Ciljevi kvaliteta su uspostavljeni na svim relevantnim funkcijama i nivoima unutar Univerziteta. Panevropski univerzitet “APEIRON” u cilju ispunjenja svoje misije stalno prati, analizira i poboljšava svoje procese kroz:        

analize povratnih informacija; praćenje realizacije nastavnog procesa; analize uspješnosti studiranja; praćenje realizacije procesa usluga; primjenu metoda i tehnika za unapređenje kvaliteta; praćenje i analiziranje plana poslovanja; sprovođenje internih audita; izvođenja korektivnih i preventivnih akcija.

Na ovaj način se obezbjeđuje stalno poboljšanje uspostavljenog sistema upravljanja kvalitetom.

EKSTERNE EVALUACIJE SISTEMA KVALITETA Dobitnik Oksfordske nagrade “EVROPSKI KVALITET ZA OBRAZOVANJE”.

Organizacija “European Business Assembly” iz Oksforda dodijelila je Panevropskom univerzitetu “APEIRON” iz Banjaluke evropsku nagradu za kvalitet u obrazovanju na 48. promociji nagrada “Socrates” koje se tradicionalno dodjeljuju tokom Samita lidera u Oksfordu svake godine. Darku Uremoviću, predsjedniku Upravnog odbora, uručena je nagrada “Ujedinjena Evropa” koja se dodjeljuje kao najviše međunarodno priznanje za lične zasluge u razvoju društvene zajednice, te ličnog doprinosa u razvoju evropskih integracija. Panevropski univerzitet “APEIRON” je ovo priznanje dobio za “... sistem obrazovanja koji je preuzeo najbolje primjere obrazovnog procesa visokoškolskih ustanova u Evropi, ali i kao priznanje za profesionalizam nastavnog osoblja, kvalitet istraživačkog rada, te uvođenje i ostvarivanje međunarodnih standarda i programa...”. Nagrada se sastoji od medalje, statue i povelje. Ovo priznanje su na svečanoj dodjeli 20. juna na Oksfordskom univerzitetu, primili mr Siniša Aleksić, direktor Panevropskog univerziteta i Darko Uremović, projekt menadžer za razvoj i predsjednik Upravnog odbora. Medalje i povelje, zajedno sa statuama koje simbolizuju slobodu i evropsko ujedinjenje, predstavnicima Panevropskog univerziteta su uručili prof. dr Wil C. Goodheer, predsjednik Međunarodnog univerziteta iz Beča i Rektorskog kluba Evrope, te John Netting, direktor Evropske poslovne skupštine i profesor na Magna Carta koledžu iz Oksforda.


Međunarodni standard u kvalitetu

Rang lista „WEBOMETRICS“

Na Univerzitetu je uveden međunarodni standard upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 za visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih, naučna istraživanja i eksperimentalni razvoj. Univerzitet je certifikovan od strane akreditacionog tijela TÜV Rheinland InterCert Kft. 8. avgusta 2011. godine pod brojem 75 100 50210. Politika ostvarivanja kvaliteta Panevropskog univerziteta u oblasti visokog obrazovanja predstavlja prioritet ukupne poslovne politike ustanove i ima za cilj trajni napredak, uz maksimalno ispunjenje zahtjeva i zadovoljenje potreba studenata, akademskih i poslovnih partnera, zaposlenih i društva u cjelini.

Na uticajnoj svjetskoj rang listi “Webometrics Ranking” (www.webometrics. info) sastavljenoj prema obimu internet aktivnosti univerziteta i visokih škola, između više od 20 hiljada visokoškolskih ustanova, Panevropski univerzitet “APEIRON” Banjaluka je među najbolje rangiranim visokoškolskim ustanovama u BiH i zemljama okruženja. Rang lista je obuhvatila sve podatke o visokoškolskim ustanovama objavljene na internetu, broj objavljenih radova nastavnika i studenata na internetu, internet aktivnosti studenta, dinamičnost prikazivanja informacija... Cilj rang liste je da ocijeni, koliko su univerziteti i visoke škole aktivni učesnici informacionog društva 21. vijeka INTERNE EVALUACIJE SISTEMA KVALITETA

Dobitnik Oksfordske nagrade “EVROPSKI KVALITET ZA OBRAZOVANJE”

Prema Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja i Kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova u BiH, ustanova sprovodi kontinuirano postupak samovrednovanja i ocjene kvaliteta svojih studijskih programa, nastave i mjerenje zadovoljstva korisnika usluga. Da bi uspješno ispunila ovaj zahtjev, u skladu sa procedurama za obezbjeđenje kvaliteta visokoškolske ustanove i kriterijumima samovrednovanja, kontinuirano se vrši anketiranje studenata u različitim oblastima. Stoga je u sistemu obezbjeđenja kvaliteta na Panevropskom univerzitetu uspostavljen skup anketa studenata i definisana su pravila obrade i interpretacije rezultata anketiranja: 

Ocjena studijskog programa i organizacije studija (cilj ankete je da studenti ocijene studijski program u cjelini, što doprinosi kvalitetnijem planiranju promjena i usavršavanju nastavnog plana i programa i organizaciji studija na studijskom programu, čime se doprinosi unapređenju kvaliteta programa u cjelini i prilagođavanju studijskog programa potrebama studenata); Ocjena predmeta i akademskog osoblja (ocjena predmeta, odnosno, pojedinačnih programskih aktivnosti doprinosi kvalitetnijem planiranju promjena u nastavnom programu pojedinačnog predmeta i doprinosi usavršavanju nastavnog plana i programa, dok ocjena nastavnog osoblja, koje je bilo uključeno u obradu predmeta, doprinosi cjelovitom sagledavanju kvaliteta rada nastavnog osoblja, vođenju kadrovske politike i unapređenju kadrovskih resursa nastavnog osoblja); Vrednovanje rada službi, ustanove i opštih uslova studiranja (cilj ankete je, osim uključivanja studenata u procjenjivanje kvaliteta, takođe i prikupljanje podataka o radu stručno-administrativnih službi i definisanje mjera za poboljšanja i unapređenje rada);


 

Psihosocijalni profil studenata; Motivacioni i marketinški faktori upisa na Panevropski univerzitet (cilj ankete je istraživanje motivacije, stavova, potreba i mišljenja studenata prilikom upisa na Panevropski univerzitet); Pozicioniranje na tržištu rada diplomiranih studenata;

zentacije BiH u Streetball-u koja je na svjetskom prvenstvu održanom u Kini osvojila prvo mjesto. Student Fakulteta sportskih nauka Dragan Pešić dvostruki je svjetski šampion u borilačkoj vještini K1, prvi i najbolji borac ultimate fight-a u BiH. Student Borislav Vujanović je amaterski prvak svijeta u kik boksu. Studenti Panevropskog univerziteta su učestvovali u planinarskoj ekspediciji koja je osvojila najviši vrh Latinske Amerike, Akonkagvu (6962 m).

Osnovni cilj sistema kvaliteta je osiguranje najvišeg kvaliteta u pružanju obrazovnih usluga, naučno-istraživačkoj djelatnosti i nenastavnim uslugama. Sistem upravljanja kvalitetom je projektovan sa ciljem da zadovolji zahtjeve menunarođnog standarda ISO 9001:2008 prateći smjernice IWA:2 za primjenu ISO 9001:2008 u edukaciji te sa standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u evropskom prostoru visokog obrazovanja ESG:ENQA.

Panevropski univerzitet je osvojio prvo mjesto već dvije godine uzastopno na tradicionalnom međunarodnom turniru u malom fudbalu u Banjaluci. Takođe, Panevropski univerzitet osvajač je najprestižnijeg i nezvanično najboljeg futsal turnira na Balkanu koji se već tradicionalno godinama održava u Derventi. Studenti sportskih nauka Panevropskog univerziteta povezuju sportsku praksu i stiču neophodna teorijska znanja za bavljenjem vrhunskim sportom i unapređenjem sportske djelatnosti.

POSTIGNUĆA STUDENATA PANEVROPSKOG UNIVERZITETA

Internacionalna lingvokulturološka ljetna škola „Slovenski svijet – jedinstvo kultura“ (2011), održana je pod pokroviteljstvom Vlade Ruske Federacije. Grad domaćin Sunčev Brijeg u Bugarskoj okupio je studente slovenskih država i pružio mogućnost studentima da, osim svakodnevnog učenja ruskog jezika, učestvuju na festivalu i predstave državu iz koje dolaze. Naši studenti su predstavili Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku i na takmičenju osvojili visoko drugo mjesto, od ukupno 36 predstavnika slovenskih naroda iz svih slovenskih zemalja. Centar za vođenje karijere

Diplome Panevropskog univerziteta su priznate u: SAD-u, Novom Zelandu, Austriji, Njemačkoj, Rusiji, Srbiji, Crnoj Gori, Švajcarskoj, Češkoj, Norveškoj, Sloveniji, Hrvatskoj, Sudanu, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kuvajtu i dr. Studenti univerziteta su višestruko nagrađivani zlatnim i srebrnim medaljama na međunarodnim izložbama ideja, inovacija i stvaralaštva: „INOST 2011“– za rad „Diferencijalna robotizovana platforma SKARABEJ. Na 26. međunarodnom festivalu inovacija, znanja i stvaralaštva „Tesla fest“ u Novom Sadu Mirzi Ramičiću, studentu Fakulteta informacionih tehnologija, za rad „Solario ekološka robotizovana platforma“, Moskovski međunarodni salon inovacija i inovacionih tehnologija „ARCIMEDES“ dodijelio je najprestižniju nagradu - najbolja inovacija festivala. Za svoj rad Mirza je nagrađen i zlatnom medaljom „Tesla fest“, a zlatnu medalju dobio je i student Rajko Gojković za rad „Informacioni sistem o dolasku urban autobusa na definisane stanice“. Na INOST-u 2012. godine naši studenti osvojili su zlatnu i srebrnu plaketu. Tradicija odličnih rezultata se nastavila i na INOST-u 2013. godine kada su naši studenti za rad “Inteligentna solarna kuća” osvojili zlatnu plaketu, a rad “Plesni robo par” osvojio je srebrnu plaketu. Naši studenti, kao članovi timova i vrhunski sportisti učestvuju u mnogim sportskim granama i ostvaruju vrijedne sportske rezultate. Studenti Panevropskog univerziteta su članovi omladinske fudbalske reprezentacije BiH, prvotimci FK Borac, članovi odbojkaške ženske reprezentacije BiH, članovi karate reprezentacije BiH. Student Panevropskog univerziteta je član repre-


Panevropski univerzitet ‘’Apeiron’’ je okviru kolateralnih aktivnosti Univerziteta osnovao i Centar za vođenje karijere (Career Guidance Centre). Definisani su i sistematizovani sljedeći ciljevi Centra za vođenje karijere: Stvaranje preduslova za organizovano i sistematsko posredovanje u promociji studenata Univerziteta na tržištu rada (u svrhu zapošljavanja, organizaciji radne prakse studenata, u daljem školovanju i zapošljavanju u zemlji i inostranstvu). Stvaranje takvog univerzitetskog okruženja koje će omogućiti i pospješiti proces učenja za život (LLL - Life Long Learning) studenata Panevropskog univerziteta kroz razvoj svijesti o potrebi cjeloživotnog učenja i sistematizovanja informacija o mogućnostima i opcijama produžetaka studija i učenja kroz formalne i neformalne oblike, na samom Univerzitetu ili u sistemu visokog školstva u zemlji i inostranstvu. Kroz djelatnosti Centra razviti pretpostavke za formalizovanje i etabliranje ALUMNI kompleksa Univerziteta koji ne predstavlja samo skup bivših, sadašnjih i budućih studenata Panevropskog univerziteta, već istovremeno i skup njihovih međusobnih veza i uticaja do kojih je došlo zbog zajedničkog iskustva u procesu studiranja na Univerzitetu.

korak dalje i za sve profesore, asistente te Centar za izdavaštvo, kreirao jedinstvena pripadajuća okruženja za provjeru radova na plagijarizam. Svi nastavnici i saradnici na osnovu jedinstvenih korisničkih podataka, putem WEB-a pristupaju svojim antiplagijarizam profilima, koji im omogućavaju provjeru radova na nivou njihovih nastavnih predmeta. Svi radovi jednom provjereni kroz ovaj sistem postaju dio svjetske baze i referentni su za sve buduće provjere. Prema akademskim standardima, studenti i nastavnici u skladu sa akademskim pravilima, do 1/3 sadržaja svojih stručnih i akademskih radova, mogu da citiraju iz tekstova drugih autora, naravno uz naglašavanje izvora u fusnotama. Kako Bolonjski proces direktno zavisi o očuvanju kvaliteta, jasno je zašto je ovakav pristup postao dio obrazovnog procesa i prakse na Univerzitetu “APEIRON”, čime se pridružio najprestižnijim visokoškolskim ustanovama u Austriji, Belgiji, Njemačkoj, Danskoj, Francuskoj, Holandiji, Norveškoj, Švedskoj, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Američkim Državama, koje ovakve sisteme imaju u svojim obrazovnim procesima.

Prikupljanje informacija o globalnim i lokalnim kretanjima i potrebama tržišta rada za odgovarajućim obrazovnim profilima i specifičnim kompetencijama studenata. OBAVEZNA PROVJERA RADOVA Na Panevropskom univerzitetu “APEIRON” svi akademski radovi se provjeravaju na plagijarizam, čime je na najmanju mjeru svedena zloupotreba tuđih radova u ličnu korist. Panevropski univerzitet “APEIRON“ je nabavio od vodećeg svjetskog proizvođača softvera „EPHORUS“, odgovarajući softver za otkrivanje plagijarizma, jednog od ključnih problema nastavnog procesa na prostorima bivše Jugoslavije. Ovakav način provjere jedan je od alata za očuvanje kvaliteta i autentičnosti pisanih radova. Kroz ovaj sistem obavezno se provjeravaju svi diplomski, master, magistarski, doktorski i naučni radovi. Panevropski univerzitet otišao je i

Zlatna plaketa INOST 2013 / “Inteligentna solarna kuća”


Pristup WEB-telekonferensing konsultacijama

Forumi u okviru LMS sistema učenja na daljinu Panevropskog univerziteta

Pristup većem broju drugih akademskih servisa koji su razvijeni u WEBelektronskom obliku

Korisničko ime i lozinka uručuju se studentu nakon okončanja procedure upisa u tekuću školsku godinu, ili prilikom prvog upisa na Panevropski univerzitet. Jednom dodijeljeno korisničko ime i lozinka ne mijenjaju se u toku ukupnog školovanja na Panevropskom univerzitetu, osim u izuzetnim okolnostima kada student može da podnese zahtjev za promjenu lozinke. Omogućili smo svim nastavnicima, studentima i administrativnom osoblju korišćenje Microsoft Office 365 paketa i time im omogućili besplatno korišćenje Microsoft e-maila, uređivanje i pohranu dokumenata na mreži, mogućnost održavanja web-konferencija sa mogućnošću dijeljenja dokumenata, čime smo dodatno modernizovali komunikaciju i povećali produktivnost. AKADEMSKI ELEKTRONSKI SERVISI Pristupne podatke za korištenje akademskih elektronskih servisa (korisničko ime i lozinka), kao zaštićen podatak upakovan u kovertu, dobijaju svi aktivni studenti Panevropskog univerziteta. Sa korisničkim imenom i lozinkom student pristupa sljedećim akademskim elektronskim servisima koji su razvijeni na Panevropskom univerzitetu: 

Resursi sistema učenja na daljinu

Apeiron WEB-mail servis elektronske pošte

Internet pristup svim sadržajima elektronskih knjiga biblioteke Panevropskog univerziteta

WEB-elektronske prijave ispita

Elektronske verzije obaveznih anketa koje se vode na Panevropskom univerzitetu

Posjeta studenata Fakulteta poslovne ekonomije Banjalučkoj berzi


LIČNA KARTA UNIVERZITETA Profesori u radnom odnosu sa punom radnim vremenom .......................................................................... 49 Broj zaposlenih profesora

Profesori u radnom odnosu sa skraćenim radnim vremenom ........................................................................ 7

Akademsko osoblje

UKUPNO zaposleno akademsko osoblje (profesori sa doktoratom nauka) ................................................... 56

Broj gostujućih profesora

Profesori angažovani po ugovoru (gostujući) ....................................................................................................57

Asistenti/saradnici - radni odnos u punom radnom vremenu .................................................................... 13 Broj zaposlenih asistenata / stručnih saradnika

Asistenti/saradnici - radni odnos u skraćenom radnom vremenu ............................................................... 3 Asistenti/saradnici - angažovani po ugovoru ...................................................................................................53 UKUPNO angažovano akademsko osoblje (asistenti/saradnici) ...................................................................... 69

Stručno osoblje Univerziteta

Ukupan broj angažovanih radnika

Osoblje u radnom odnosu ..................................................................................................................................... 66

248 Studij I ciklusa ................................................................................................................................... 3523 studenata

Broj studenata

Postdiplomski/Master studij II ciklusa........................................................................................... 161 studenata Doktorski studij .................................................................................................................................... 55 studenata I ciklus- četvorogodišnji studij ......................................................................................................................... 1710

Do sada završilo (2003-2013)

Postdiplomski/Master studij II ciklusa ............................................................................................................. 163 Doktorski studij ........................................................................................................................................................ 52


APEIRON TV CHANEL– PRVA AKADEMSKA TELEVIZIJA U BIH Panevropski univerzitet “APEIRON” je u cilju povećanja kvaliteta usluga koje pruža studentima u okviru redovnog studija kao i sistema učenja na daljinu implementirao platformu za IP televiziju kao i IP radio preko koje se u realnom vremenu emituju obrazovni i akademski video, odnosno audio sadržaji. Sama platforma se takođe koristi za isporuku video sadržaja snimljenih predavanja unutar Learning Cubes 4.0 sistema za učenje na daljinu. Panevropski univerzitet “APEIRON” emituje u digitalnom formatu kao interaktivnu IP televiziju akademski i obrazovno-dokumentarni televizijski program putem internet TV kanala “APEIRON TV Channel” na WEB adresi www.apeiron-uni.tv. APEIRON TV Channel je programski otvoren internet radio i TV kanal koji je okrenut opštim korisnicima i studentima, ali i svim intelektualno radoznalim gledaocima televizije nove generacije. Koristi od ovog projekta imaju ne samo studenti Panevropskog univerziteta već i mladi, kreativni i poduzetni saradnici iz akademske zajednice i društvenog okruženja.

www.apeiron-uni.tv

podcasting i webcasting kratkih vijesti posvećenih tehnologiji, političkim zbivanjima u okruženju, sportu i umjetnosti;  prikupljanje, obradu i publikovanje video i audio materijala, tekstova i fotografija, produkciju i postprodukciju, internet-radio, TV emisija, kao i prikupljanje video i foto materijala sa mobilnih telefona;  dokumentarni program posvećen akademskoj zajednici u bližem i daljem okruženju, Evropskoj uniji i lokalnim zajednicima;  pedagoške radionice;  studentske interdisciplinarne i multimedijalne radove;  emitovanje alternativnih filmskih sadržaja;  sadržaje vezane za muziku i sport koji korespondiraju sa interesima mladih ljudi;  u okviru akademskog TV kanala razvija se međunarodni „pool“ akademske razmjene audio-video sadržaja, dokumentarnog programa i obrazovno-naučnog programa;  u okviru akademskog TV kanala istražuju se interaktivni mediji i digitalne tehnologije internet broadcastinga i integracija multimedije u TV produkciji; Kao televizija mladosti i kreativnosti i svojevrsna radionica savremenih digitalnih audio-video tehnologija i kao mjesto za promociju unapređenja visokog obrazovanja, APEIRON TV Channel podstiče istraživačko novinarstvo, naučno-istraživački rad studenata i mladih ljudi i razvoj savremenih interaktivnih medija.

Akademski televizijski kanal APEIRON TV je projekat studenata i eksperata sa Panevropskog univerziteta koji razvija sljedeće programske sadržaje:    

informativni program posvećen zbivanjima na Panevropskom univerzitetu i akademskoj zajednici u Banjoj Luci, BiH i u inostranstvu; obrazovno-naučni program posvećen savremenim naučno-tehnološkim oblastima; sadržaje koji doprinose transferu znanja, obrazovanju na daljinu i cjeloživotnom učenju; program pod nazivom “Quality of Life” posvećen kvalitetu života sa sadržajima vezanim za unapređenje čovjekovog humaniteta i habitata, savremenim trendovima, očuvanju prirodne okoline, održivom razvoju, nutricionizmu, zdravom životu, aktivnom fizičkom vježbanju, razvoju i njegovanju mentalnog zdravlja, socijalnoj psihologiji;

“Studentski radio Apeiron” počeo je sa radom 2014. godine kao Interenet radio. Opremljen je vrhunskom opremom, odakle se emituje program zabavnog i edukativnog karaktera. U studijskim uslovima se snimaju i audio knjige koje se objavljuju unutar sistema učenja na daljinu.


SISTEM UČENJA NA DALJINU

LEARNING CUBES 4.0

Sist

enja na daljinu

Aktivacijom naloga svi studenti dobijaju profil sa funkcionalnošću foruma (komunikacija između pojedinaca i grupa), mogućnost elektronske prijave ispita, učestvovanje u elektronskim anketama kao i jedinstveni sistem elek tronske pošte putem kojeg će biti informisan o svim bitnim stvarima vezanim za studiranje. Aktivacija naloga je takođe formalni uslov za pristup zaključanim resursima sistema učenja na daljinu.

Obrazovanje na daljinu je imperativ savremenog obrazovnog sistema koji treba da omogući cjeloživotno obrazovanje (bolonjski princip “life-long learning”) i da bude obrazovna podrška savremenim postindustrijskim društvima znanja (knowledge society) koja na taj način prerastaju u društva učenja. Kada student završi prvi ciklus studija i preuzme bilo koju od društvenih funkcija (posao, vlastita porodica, političke, socio-kulturne i druge obaveze), više ne može da dopunjava svoje obrazovanje na klasičan način “iz školskih klupa”, a tokom životne karijere će imati stalne obrazovne potrebe. Jedini način da pomiri ovu prividnu protivrječnost (savremenih obrazovnih potreba i tradicionalnih obrazovnih metoda i oblika) je kroz fleksibilne obrazovne obrasce, koji uz klasične metode učenja uključuju i obrazovanje na daljinu i neformalne oblike obrazovanja. U SAD više od 2000 akreditovanih visokoškolskih ustanova nudi obrazovanje na daljinu kao legitiman oblik studija. Obrazovanje na daljinu je prema Zakonu o visokom obrazovanju RS (čl. 34 Zakona Sl. glasnik RS 73/10) definisano kao nastavni oblik, tj. kao metod izvođenja nastavnog i studijskog procesa koji se faktički može primjeniti i na redovne i na vanredne studije. Ovakvim pristupom Ministarstva prosvjete i kulture RS, elementi učenja na daljinu, kao metodski oblici, omogućeni su u punom kapacitetu i redovnim studentima. Panevropski univerzitet APEIRON izvodi studije učenja na daljinu od školske 2007/08. godine na osnovu rješenja o ispunjenosti uslova za početak rada izdatog od strane Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske broj: 07.2-4777/07 od 01.08.2007. godine i dozvolom za rad (licencom) izdanom od strane Ministarstva prosvjete i kulture RS br. 07.2-9624/07 od 28.12.2007. Panevropskom univerzitetu je takođe izdana i posebna licenca za izvođenje studija na daljinu Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske br. 07.29624-1/07 od 28.12.2007. godine. Stoga je Panevropski univerzitet, definišući svoju misiju i sagledavajući trendove razvoja savremenog društva, postavio kao jedan od svojih strateških ciljeva, razvoj i implementaciju obrazovanja na daljinu. Da bi postigao kredibilitet učenja na daljinu u uslovima nerazumjevanja tradicionalne akademske zajednice u legitimitet ovog vida obrazovanja, Panevropski univerzitet je uložio značajne kadrovske, logističke, istraživačke, materijalne i finansijske resurse u razvoj ovog načina izvođenja studija. Nastavni proces u sistemu učenja na daljinu na Panevropskom univerzitetu je organizovan kao svojevrsna sinteza klasičnih obrazovnih formi inoviranih u obliku interaktivne nastave i savremenih obrazovnih formi učenja na daljinu tehnološki snažno podržanih informaciono-komunikacionim tehnologijama.


U sistemu učenja na daljinu Panevropskog univerziteta nalazi se veliki broj studenata koji imaju otvorene aktivne naloge za pristup zaštićenom WEB modulu obrazovanja na daljinu, koji im omogućava efikasnu pripremu ispita uz korišćenje odgovarajućih izvora za učenje plasiranih kroz sistem. Prema dosadašnjim reakcijama studenata, iskustvima u višegodišnjem razvoju i uvođenju ovog oblika nastavnog procesa, te na osnovu anketa koje je Panevropski univerzitet sprovodio među studentima, možemo sa sigurnošću konstatovati da su studenti zadovoljni ovim načinom studiranja, fleksibilnošću i efikasnošću nastavnog procesa, kao i kvalitetom znanja i kompetencijama koje dobijaju kroz ovakav studij. Resurse sistema učenja na daljinu mogu da koriste svi studenti bez obzira na vrstu, tip, nivo i mjesto izvođenja studija, ali zbog troškova po osnovu autorskih prava akademskog osoblja, pristup ovim resursima nije uključen u cijenu školarine. a/ materijalna podrška u sistemu učenja na daljinu: Sve učionice na Panevropskom univerzitetu, kako u sjedištu, tako i u licenciranim odjeljenjima univerziteta, digitalizovane su i opremljene sa multimedijalnom opremom za akviziciju digitalnih sadržaja, te sa profesionalnom telekonferencijskom, odnosno, telekomunikacionom opremom, što omogućava primjenu najsavremenijih metoda izvođenja nastavnog procesa učenja na daljinu. Laboratorija za informaciono-komunikacione tehnologije je posebno opremljena za razvoj i održavanje Internet servisa koji su uvedeni na Univerzitetu, te za razvoj multimedijalnih aplikacija i informaciono-bezbjednosnog sistema. Na Panevropskom Univerzitetu je uveden integralni univerzitetski informacioni sistem, te informacioni sistem podrške obrazovanju na daljinu. Univerzitet „APEIRON“ je Microsoft IT Academy Platinum Pro partner u oblasti edukacije i implementacije Microsoftovih tehnologija, te licencirani testni centar u svjetskim sistemima “Prometric” i “Pearson Vue”. b/ logistička podrška: Sva predavanja, ispiti i sve ostale nastavne aktivnosti, uključujući i nastavne aktivnosti koje se izvode u kabinetima, klinikama ili na terenu (kao npr. aktivnosti u sportskim naukama) snimaju se, zatim se digitalno obrađuju u Laboratoriji za informacio-komunikacione tehnologije i na kraju se optimizuju za distribuciju u sistemu učenja na daljinu i za kontrolne funkcije.

Da bi obezbjedio udžbeničku podršku sistemu učenja na daljinu Univerzitet „APEIRON“ je kao licencirani izdavač, putem mreže ugovora o zaštiti autorskih prava kroz vlastita izdanja, obezbjedio sve udžbenike, prezentacije i ostale pisane izvore u elektronskom obliku i publikovao ih kako u pisanom obliku tako i u elektronskom obliku WEB izdanja. Svakom studentu, aktivnom u sistemu obrazovanja na daljinu, dostupno je putem mobilnih računarskih platformi (tablet računari i pametni telefoni), ili putem tzv. pametne televizije: 

       

video snimci svih održanih predavanja, te snimci vježbi i ostalih nastavnih aktivnosti za svaki pojedinačni predmet uključujući i prezentacije koje su korištene prilikom nastavnih aktivnosti u jedinstvenoj vremenskoj liniji; audio snimci, odnosno, audio izvodi iz snimljenih predavanja; udžbenici koji se koriste za obradu predmeta u hipertekstualnom elektronskom obliku i u PDF formatu; u elektronskom obliku dostupni su i svi ostali pisani izvori koji se koriste u obradi predmeta; elektronske prezentacije svih nastavnih sadržaja; audio verzije većine udžbenika u formi tzv. audio knjiga (audiobook); video-klipovi, animacije, serije fotografija i slajdova u elektronskom obliku koji se koriste kao dopunska obrazovna sredstva; pristup licenciranim bazama podataka, naučnoj periodici te pristup licenciranim bazama znanja na koja je Panevropski univerzitet pretplaćen; c/ organizacija nastavnog procesa u sistemu učenja na daljinu

Nastava u sistemu obrazovanja na daljinu objezbjeđuje se projekcijama na udaljenim lokacijama svih predavanja koja su snimljena u sjedištu Panevropskog univerziteta, prema utvrđenom i publikovanom rasporedu. Takođe, studenti mogu i individualno da prate sva predavanja u bilo koje vrijeme preko interneta, putem zaštićenog WEB modula učenja na daljinu, što omogućava da se sva predavanja “odgledaju” više puta. Snimljena predavanja i prezentacije za svaki pojedinačni predmet dostupna su studentima i na optičkim medijima odn. DVD-u. Studenti pristupaju nastavnim resursima u sistemu učenja na daljinu putem zaštićenog modula učenja na daljinu na internet stranici Univerziteta. Na ovaj način studenti mogu da pristupe elektronskim knjigama


(publikovanim u formi HTML i u PDF formatu), elektronskim prezentacijama razvijenim po predmetima, kao i predavanjima koja se snimaju za svaki predmet i za svaki nastavni blok, odnosno, školski čas. Studentima su dostupni i udžbenici u formi audio-knjiga kojima mogu pristupiti preko internet stranice u sistemu učenja na daljinu. Profesori obavljaju pisane konsultacije sa studentima putem elektronske pošte. Svaki profesor i student imaju otvoreno elektronsko poštansko sanduče u okviru informacionog sistema Univerziteta. Profesori su dužni da vrše namjensku elektronsku korespondenciju sa studentima u formi kratkih konsultacija i operativnih odgovora na pitanja. Studentima u sistemu učenja na daljinu obezbjeđena je tokom vikenda (tj. petkom poslijepodne i subotom) i neposredna kontaktna nastava koju izvode odgovorni profesori i ostalo angažovano nastavno osoblje u obimu koji nije manji od jedne trećine kontaktne nastave redovnih studenata, te neposredne ili on-line video konsultacije u obimu od 6 časova. Nastava koja se izvodi za redovne studente emituje se iz sjedišta Univerziteta ka svim licenciranim odjeljenjima Panevropskog univerziteta putem interneta. Obzirom da se emitovanje vrši opremom za profesionalni telekonferensing, studentima sa udaljenih lokacija obezbjeđena je na taj način puna participacija i interakcija. Praktična nastava, laboratorijska, klinička, sportska i radna praksa organizuju se za studente u sistemu obrazovanja na daljinu u ustanovama i organizacijama sa kojima Panevropski univerzitet ima potpisane Ugovore o poslovnotehničkoj i akademskoj saradnji, a čija alokacija odgovara distribuciji bora-

višta studenata koji studiraju u režimu obrazovanja na daljinu. Za studente za koje se ne može objezbijediti praktična, laboratorijska i klinička nastava, omogućena je realizacija ovih programskih sadržaja u kondenzovanom obliku u ustanovama iz neposrednog okruženja Panevropskog univerziteta u okviru namjenskog zimskog i/ili ljetnjeg seminara/kampusa koji se organizuju u trajanju od 7-14 dana. d/ ispitne aktivnosti u sistemu učenja na daljinu Usmeni ispiti u sistemu obrazovanja na daljinu održavaju se neposredno u sjedištu Univerziteta u dane vikenda, odnosno, u licenciranim odjeljenjima Univerziteta. Usmeni ispiti se održavaju i putem tele-konferensinga iz sjedišta u Banjoj Luci prema licenciranim odjeljenjima Univerziteta. Ispitni uslovi na udaljenim lokacijama kontrolisani su od strane odgovornog nastavnog osoblja ili ovlaštenog lica – tzv. “proktora”, koji sačinjavaju odgovarajući protokol, odnosno, zapisnik sa ispita. Ispitne ili predispitne aktivnosti u pisanom obliku u formi pisanih ili elektronskih testova, pisanih ispita sa pitanjima, ili mikro-eseja organizuju se za ovu kategoriju studenata i u sjedištu Univerziteta, ali i u licenciranim odjeljenjima. Ostali pisani izvori evaluacije rada studenata kao što su seminarski radovi, eseji i projekti dostavljaju se odgovornom profesoru u elektronskom obliku ili u pisanom obliku putem studentske službe na reviziju i ocjenu. Odbrane diplomskih i specijalističkih radova organizuju se i u sjedištu i u licenciranim odjeljenjima putem tele-konferensinga. Odbrane magistarskih radova organizuju se isključivo u sjedištu Panevropskog univerziteta.


STUDIJ VAN SJEDIŠTA USTANOVE Pravni osnov Panevropski univerzitet posjeduje licence za izvođenje studija prvog ciklusa studijskih programa: Preduzetnički menadžment, Menadžment bankarstva, finansija i trgovine, Opšte pravo i Poslovna informatika van sjedišta u odjeljenjima Bijeljina i Novi Grad (07.023/612-86-2/10i 07.023/612-35-2/10 izdane 06.09.2010. godine), broj: 07.2-96924-1/07 izdanu dana 28.12.2007. godine. U skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske, Panevropski univerzitet je Stututom univerziteta, Pravilima studija prvog i drugog ciklusa, Pravilnikom o evaluaciji znanja i postignuća studenata, te Pravilnikom o virtuelnim studijima i obrazovanju na daljinu, bliže definisao način izvođenja nastave i sistema evaluacije, kako na redovnom studiju, tako i na vanrednom studiju, odnosno, metodologiju izvođenja učenja na daljinu. Svi studenti Panevropskog univerziteta su formalno-pravno upisani na Panevropski univerzitet kao integralni univerzitet. Fakulteti, odjeljenja i internet centri nisu pravna lica već organizacione jedinice, tako da se formalni upis studenata vrši na odgovarajuće studijske programe na univerzitetu čije je sjedište u Banjoj Luci. Matične knjige upisanih studenata univerziteta se vode u sjedištu Univerziteta u Banjoj Luci. Studenti dobijaju diplome Panevropskog univerziteta sa naznakom studijskog programa kojeg su završili na odgovarajućem fakultetu i bez referenciranja lokacije na kojoj se odvijao nastavni proces.

Odjeljenje Novi Grad

Podrška studentima koji studiraju van sjedišta univerziteta Licencirana odjeljenja univerziteta omogućavaju da se van sjedišta organizuje nastavni proces u punom kapacitetu na studijskim programima za koje je data dozvola za rad u tim odjeljenjima. Odjeljenja, odnosno, internet centri, ujedno mogu (i moraju) da pruže odgovarajuću informacionu, komunikacionu, stručnu, konsultantsku, logističku i administrativnu podršku svim studentima sa geografskog područja koje pokriva odjeljenje (internet centar), bez obzira na upisani studijski program: a/ administrativno-tehnička podrška: 

Informativna i tehnička podrška prilikom upisa studenata na svim studijskim programima u davanju informacija, prosljeđivanju upisnog, tehničkog, pedagoškog i marketinškog materijala vezanog za upis i prikupljanje prijava studenata;

Odjeljenje Bijeljina


 

 

 

Zaprimanje svih pisanih podnesaka studenata i slanje u sjedište, te pružanje povratne informacije podnosiocu; Davanje informacija o rasporedima za izvođenje nastave za sve studijske programe u sjedištu univerziteta i za sve kategorije studenata, redovne i vanredne studente i studente koji koriste resurse učenja na daljinu; Prikupljanje, kontrola i prosljeđivanje ispitnih prijava studenata odgovornom nastavnom osoblju; Utvrđivanje spiskova studenata sa područja odjeljenja za izvođenje nastave vanrednih studija i za pristupanje ispitnim rokovima koji se održavaju u sjedištu univerziteta; Pružanje informacija vezanih za studentske servise (ispitni rokovi,rezultati ispita, ….itd); Organizovanje i prikupljanje studentskih anketa. b/ stručno-tehnička podrška:

Svim studentima Panevropskog univerziteta omogućeno je da putem odjeljenja ili internet centara pristupaju informacionim i obrazovnim resursima i bazama znanja koji su u javnom vlasništvu na Internetu, posebno studentima koji nemaju adekvatan širokopojasni pristup brzom Internetu, kao i onim resursima koji nisu u javnom vlasništvu, a na koja je Panevropski univerzitet pretplaćen (kao što je npr. EBSCO akademska baza naučnih i stručnih informacija, članaka i drugih naučnih publikacija). Takođe, putem odjeljenja, odnosno, internet centara, obezbjeđen je pristup i efektivno korištenje resursa samog Panevropskog univerziteta koji su u elektronskoj formi putem lokalne univerzitetske mreže Panevropskog univerziteta publikovani na internetu. Ovdje pripadaju servisi koji su dostupni studentima na WEB stranici Univerziteta, a za koje se pretpostavlja širokopojasni pristup brzom Internetu, kao što su elektronska oglasna tabla, univerzitetski WEB-mail servis, univerzitetski FAQ servis, pristup forumima i ostalim oblicima akademskog socijalnog umrežavanja koji su organizovani na univerzitetu, pristup resursima univerzitetskog Centra za vođenje karijere, elektronske prijave ispita, elektronske ankete, elektronske usluge biblioteke Panevropskog univerziteta, servisi LMS sistema (Learning-Management System) za učenje na daljinu, servisi univerzitetske obrazovne televizije “Apeiron TV Channel” i dr. Internet centri (u odjeljenjima ili samostalno organizovani), projektovani su tako da daju multifunkcionalnu podršku studentima koja uključuje, ali se ne ograničava isključivo na podršku obrazovanju na daljinu, već i podršku studentskim projektima i podršku istraživačkom radu studenata.


Pored navedenog, omogućavaju i sljedeće funkcije:

(1) Učenje, individualni i grupni rad studenata / Studij van sjedišta

Pristup internetu preko širokopojasne brze veze koja obezbjeđuje brz, efikasan, ugodan i kvalitetan rad na internetu kako u download-u sadržaja sa interneta, tako i u upload-u upita i rezultata studentskog rada (npr. slanje seminarskih radova i drugih pisanih radova putem univerzitetskog WEB-mail servisa). Obezbjeđuju dovoljan broj multimedijalnih računarskih sistema koji su umreženi u lokalnoj mreži samog internet centra. Multimedijalne karakteristike računara obezbjeđuju video i audio komunikaciju u obrazovnim forumima i on-line sesijama koji se organizuju u sjedištu univerziteta i u drugim organizacionim jedinicima univerziteta, neposrednu on-line komunikaciju i konsultaciju sa profesorima, stručnim saradnicima ili sa kolegama studentima u specifičnim interesnim i radnim grupama studenata. Obezbjeđuju pristup ostalim ulazno-izlaznim mrežnim uređajima (štampačima, ploterima, skenerima) i drugoj elektronskoj opremi koja je instalirana u okviru lokalne mreže odjeljenja, stvarajući time uslove za besplatnu podršku svim studentima Panevropskog univerziteta u štampanju i skeniranju dokumenata, bavljenje kompjuterskom grafikom, izradu seminarskih i drugih studentskih radova, istraživačke djelatnosti i praktičan rad studenata. Internet centri su dizajnirani tako da omogućavaju i grupno, kolaborativno i klasično individualno učenje studenata, jer su pored računarske opreme, opremljeni i kao standardne akademske čitaonice. Svaki centar je opremljen i kao područna biblioteka Panevropskog univerziteta. U internet centrima je obezbjeđen neposredni uvid studenata u dio nastavnog procesa koji se održava na Panevropskom univerzitetu putem online tele-konferensinga, kao i uvid u nastavni proces koji se neposredno održava na Panevropskom univerzitetu u njegovom sjedištu, a emituje se putem video-streaminga. Ovaj servis se posebno odnosi na studente koji nemaju adekvatan širokopojasni pristup brzom Internetu. Centri su u potpunosti opremljeni sa potrebnom audio opremom, video projekcionom opremom i tele-konferensing opremom.

U okviru internet centara za podršku obrazovanju na daljinu Panevropskog univerziteta, pruža se i određena stručno-pedagoška podrška svim studentima, bez obzira na upisani studijski program.

 

  

Individualno učenje studenata putem interneta, pristup sistemu učenja na daljinu Panevropskog univerziteta i ostalim bazama znanja i obrazovnim resursima na internetu; Individualno učenje studenata sa pisanim izvorima i štampanim udžbenicima u čitaonici Internet centra; Grupno učenje studenata putem interneta u okviru obrazovnih internet foruma koji se za svaki predmet, odnosno, užu naučnu oblast formiraju u sistemu učenja na daljinu; On-line usmene i pismene konsultacije sa nastavnim i saradničkim osobljem; Kolaborativno učenje studenata u radnim grupama u prostorima samog Internet centra; Svi oblici praktičnog rada i studentskih istraživačkih projekata koji zahtjevaju računarsku, telekomunikacionu i informatičku podršku;


(2) Nastavna aktivnost / Studij van sjedišta

(3) Evaluacija znanja / Studij van sjedišta

U okviru internet centara u odjeljenjima će se organizovati ispitni rokovi za sve studente Panevropskog univerziteta iz predmeta zajedničkih osnova studijskog ciklusa, odnosno, zajedničkih osnova širih nučnih oblasti koji se na Panevropskom univerzitetu (kao integrisanom univerzitetu) slušaju po jedinstvenom programu za sve studijske programe i za koje se u nastavnom procesu i u evaluaciji znanja organizuju jedinstvene nastavne grupe.

U internet centrima organizovanim u odjeljenjima organizuje se samo konsultativna, odnosno, instruktivna nastava. Neće se održavati nastava za studijske programe koji su licencirani za rad u sjedištu univerziteta u Banjoj Luci, a nisu licencirani u pojedinim odjeljenjima. Puni nastavni proces za ovu kategoriju studenata (vanredni studenti) organizuje se u sjedištu univerziteta, petkom poslijepodne i tokom svakog vikenda, u obimu koji nije manji od jedne trećine svih nastavnih sadržaja koji su isporučeni redovnim studentima. U internet centrima organizovanim u odjeljenjima ili samostalno pružit će se podrška svim studentima Panevropskog univerziteta da ostvare uvid u nastavni proces putem video-streaminga ili putem arhivske projekcije predavanja koja se održavaju na Panevropskom univerzitetu u okviru čitaonice, odnosno, područne biblioteke univerziteta. Takođe se putem tele-konferensinga daje podrška u participaciji i aktivnom učešću studenata u različitim pedagoškim dešavanjima na Panevropskom univerzitetu, kao što su seminari, naučne konferencije, okrugli stolovi i dr.; U internet centrima će se po potrebi, odnosno, po zahtjevu studenata organizovati ad-hoc konsultacije sa mentorima, tutorima, nastavničkim i saradničkim osobljem; Seminari,konferencije, okrugli stolovi i različiti oblici pedagoških radionica koji se organizuju u odjeljenjima dostupni su svim studentima Panevropskog univerziteta; Internet centri će takođe služiti i za podršku u studentskim istraživačkim projektima;

Panevropski univerzitet će organizovati polaganje ispita van sjedišta univerziteta za ispite iz nastavnih predmeta čiji karakter to zahtjeva, u skladu sa odredbama člana 46. Zakona o visokom obrazovanju, a na osnovu nastavnog programa tih predmeta i u skladu sa Statutom univerziteta i Pravilnikom o evaluaciji znanja i postignuća studenata. Na pojedinim studijskim programima jedan broj kliničkih i laboratorijskih predmeta spadaju u ovu kategoriju, kao i radna praksa, stažiranje i volontiranje studenata, koji se takođe boduju u sistemu ECTS. Da bi obezbjedio efikasnu podršku ovim predmetima i ovim aktivnostima studenata, Panevropski univerzitet je sklopio odgovarajuće ugovore o akademskoj i poslovno-tehničkoj saradnji sa regionalnim kliničkim, banjskim i laboratorijskim ustanovama, kako bi studenti u ovom dijelu svog studija dobili odgovarajuću, blisku, efikasnu i kvalitetnu podršku. 

U internet centrima mogu da se po zahtjevu studenata organizuju samo one evaluacije znanja u predispitnim obavezama studenata, koje se obavljaju na računarima putem direktne, zaštićene, kriptovane i neposredne veze sa serverskim sistemom Panevropskog univerziteta u Banjoj Luci, a u okviru standardizovanog softverskog LMS (Learning Management System) paketa. Evaluacione aktivnosti u predispitnim obavezama studenta odvijaju se putem globalne računarske mreže na samom serverskom sistemu Panevropskog univerziteta, jer je svaki računar Internet centra dio WLAN mreže Panevropskog univerziteta. Evaluacione aktivnosti u domenu predispitnih obaveza odvijaju se u kontrolisanim uslovima sa obezbjeđenom fizičkom i tehnološkom zaštitom samog procesa evaluacije primjenom sljedećih instrumenata: Autentifikacija pristupa svakog studenta bilo kom računarskom sistemu u Internet centru na bazi čitača kartica koji učitava karticu studenta za koji se unosi individualni PIN-kod, korisničko ime i lozinka svakog studenta;


 

Kontrolisani uslovi tokom trajanja evaluacije; Evaluacioni testovi, upitnici ili drugi primjenjeni oblici predispitnih obaveza studenata generišu se u serverskom sistemu u sjedištu Panevropskog univerziteta, dok računari u Internet centrima faktički imaju ulogu radnih stanica. Komunikacioni kanal je kriptovan i zaštićen kartičnim PKI sistemom, pri čemu je kanal veze kodiran sa 1024-bitnim enkripcionim algoritmom, koji se koristi i u bankarskom poslovanju.

U odjeljenjima van sjedišta Univerziteta odvija se puna redovna nastava i klasični ispiti za studijske programe koji su licencirani u tim odjeljenjima. Međutim, u skladu sa zakonskim i statutarnim pravima studenata, svi studenti Panevropskog univerziteta, bez obzira na upisani studijski program, odnosno, regionalnu ili geografsku pripadnost, uživaju odgovarajuću kompleksnu i sadržajnu podršku koja podrazumjeva: informacionu, komunikacionu, stručnu, konsultantsku, logističku i administrativnu podršku. Svim studentima Panevropskog univerziteta, a posebno vanrednim studentima, omogućena je kvalitetna, sveobuhvatna i efikasna (u velikoj mjeri i jedinstvena) podrška u nastavnom procesu, bazirana na integrisanom mješovitom modelu studija i učenja (blended learning) uvedenom na Panevropskom univerzitetu, koji pretpostavlja sintezu kontaktne nastave, obrazovanja na daljinu i mobilnog obrazovanja, odnosno, sintezu različitih oblika isporuke nastavnih sadržaja, različitih nastavnih metoda poučavanja i obrazovnih stilova u okviru kojih se preferira problemsko učenje (problem-based learning), simbiotsko učenje (symbiotic learning) i učenje bazirano na projektima (project basedlearning). Internet centri (u odjeljenjima ili samostalno organizovani) predstavljaju podršku obrazovanju na daljinu, individualnom, grupnom i kolaborativnom učenju studenata, studentskim projektima i istraživačkom radu studenata. Područni centri preuzimaju, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju, značajan dio gore navedene podrške svim studentima, bez obzira na studijski program koji je student upisao i regionalnu pripadnost studenta. Student u okvirima područnog centra može da pristupi i onim provjerama znanja koja su dozvoljena pozitivnim Zakonskim i podzakonskim propisima u skladu sa detaljnijim opisom iz prethodnog teksta. Takođe, u sjedištu Panevropskog univerziteta, organizuje se poseban nastavni proces i ispitni rokovi koji su vremenskim, terminskim i rasporednim karakteristikama prilagođeni potrebama i mogućnostima vanrednih studenata, bez obzira na njihovu geografsku pripadnost.


OBRAZOVNE PARADIGME PRIMIJENJENE NA UNIVERZITETU  

Dizajniran je fleksibilan sistem bolonjskih nivoa visokog obrazovanja i prenosa, odnosno, akumulacije kredit bodova; U dizajnu studijskih programa, primjenjen je modularni princip izgradnje kurikuluma sa reinženjeringom tradicionalnih nastavnih programa i redefinisanjem nastavnih planova, čime studenti dobijaju multidimenzionalna znanja, multidisciplinarna znanja i interdisciplinarna znanja; Predmetima zajedničkih osnova obezbjeđen je razvoj opštih generičkih kompetencija studenata paralelno sa akademsko-opšteobrazovnim, teorijsko-metodološkim, naučno-stručnim i stručno-aplikativnim tj. specijalističkim kompetencijama; Izgrađen je od samog početka integralni bolonjski univerzitet orjentisan prema studentu tzv. „Student centered university” sa sinergijom svih zajedničkih resursa uključujući i nastavne tj. obrazovne resurse, odnosno univerzitet koji je ujedno i poslovni, inkubacioni i “career guidance” centar; Uveden je nastavni proces baziran na integrisanom mješovitom modelu studija i učenja (blended learning) koji pretpostavlja sintezu kontaktne nastave, obrazovanja na daljinu i mobilnog obrazovanja, odnosno sintezu različitih oblika isporuke nastavnih sadržaja i različitih nastavnih metoda poučavanja. Preferiraju se moderne interaktivne forme prenošenja znanja kao dijaloga i aktivne participacije studenata u pedagoškim radionicama u kojima student jednako otkriva koliko i preuzima od nastavnika koji je istovremeno i u ulozi predavača i u ulozi mentora. Primjenjuje se problemsko učenje (problem-based learning), simbiotsko učenje (symbiotic learning) i učenje bazirano na projektima (project based-learning).

Svojim školovanjem na Univerzitetu studenti preuzimaju znanja i vještine, ali i opšte sposobnosti: kreativnost, samostalnost, sposobnost odlučivanja, spremnost na rizik, osposobljenost za rješavanje problema i za postavljanje pravih pitanja. Međutim od naših studenata očekujemo da nauče i razumiju dio životne mudrosti, da u budućim životnim ulogama u odluke koje budu donosili i izbore koje budu pravili unose pored znanja i sposobnosti još i emocionalnu i socijalnu inteligenciju, mozak i srce, strast (zato što vole ono što rade i zato što su posvećeni svom poslu), uvjerenja (kojima će osvojiti saradnike i životni auditorij) i socijalnu osjetljivost. Tek tada će biti potpuni i vraćat će se Univerzitetu kao zajedničkoj matici i hramu znanja.

STUDENTSKA UNIJA PANEVROPSKOG UNIVERZITETA Studentsku uniju Panevropskog univerziteta čini asocijacija studentskih organizacija fakulteta i drugih organizacionih jedinica u sastavu Panevropskog univerziteta. Studentski parlament Panevropskog univerziteta je najviše predstavničko tijelo studenata Univerziteta, koji predstavlja Studentsku uniju i koji se sastoji od izabranih predstavnika studenata svih fakulteta/organizacionih jedinica Panevropskog univerziteta. U cilju cjelovitog zastupanja interesa i potreba studenata Panevropskog univerziteta, Studentska unija i Studentski parlament osnivaju sekcije, komisije i forume čija je funkcija, broj i sastav definisana u Statutu Studentske unije Panevropskog univerziteta. Broj i sastav Studentskog parlamenta Panevropskog univerziteta takođe je definisan u Statutu Unije studenata. Predsjedništvo Studentske organizacije fakulteta/organizacione jedinice bira neposrednim i tajnim glasanjem predstavnike Studentske organizacije fakulteta/organizacione jedinice u Studentski parlament Panevropskog univerziteta, vodeći računa o zastupljenosti svih kategorija studenata i svih obrazovnih ciklusa koji su organizovani na fakultetu/organizacionoj jedinici. Studentskim parlamentom Panevropskog univerziteta rukovodi Predsjedništvo parlamenta i predsjednik Studentskog parlamenta, koji je ujedno i predsjednik Studentske unije Panevropskog univerziteta. Studentski parlament Panevropskog univerziteta, Predsjedništvo i Predsjednik Studentske unije zastupaju interese studenata i daju doprinos društvenim, kulturnim, akademskim i fizičko-rekreativnim potrebama studenata. Mandat svih članova studentskih predstavničkih tijela na Univerzitetu i fakultetima, odnosno, organizacionim jedinicama traje godinu dana. Izbor članova studentskih predstavničkih tijela održava se svake godine tajnim i neposrednim glasanjem.


www.apeiron-gemit.org

Redovno obrazovanje Gimnazija sa smjerovima:  Opšti smjer  Računarsko-informatički smjer  Sportski smjer Ekonomska škola, za sticanje zvanja:  Ekonomski tehničar  Poslovno-pravni tehničar Medicinska škola, za sticanje zvanja:  Medicinski tehničar  Fizioterapeutski tehničar  Farmaceutski tehničar  Zubno-stomatološki tehničar Obrazovanje odraslih Ekonomska škola, za sticanje zvanja:  Ekonomski tehničar  Poslovno-pravni tehničar Medicinska škola, za sticanje zvanja:  Medicinski tehničar  Fizioterapeutski tehničar  Farmaceutski tehničar  Zubno-stomatološki tehničar  Sanitarno-laboratorijisi tehničar  Kozmetički tehničar Program osposobljavanja  Program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica.

Srednjoškolski centar „ Gemit-Apeiron“ Banja Luka, u sastavu ima tri škole: Gimnaziju, Ekonomsku i Medicinsku školu. Uspješno radi već pet godina, a ove godine upisuje sedmu generaciju redovnih učenika u devet različitih smjerova pomenutih škola. Nastava se odvija u učionicama i kabinetima, opremljenim najsavremenijim nastavnim učilima i IT tehnologijama. Nastavni plan i program, fond časova teoretske i praktične nastave odvija se u skladu sa programom koji je propisan od strane Zavoda za obrazovanje odraslih, za pojedina zanimanja. Nastava se organizuje u poslijepodnevnim časovima u skladu sa slobodnim vremenom polaznika. Teoretska i praktična nastava za medicinska zanimanja se odvija u “maloj bolnici”, ove ustanove, koju čine adekvatno opremljeni kabineti za zdravstvenu njegu, fizioterapiju, zubnu-protetiku, anatomiju, te zubno-stomatološka ordinacija i laboratorija. Praksa je organizovana u Kliničkom centru Banjaluka, Zavodu za rehabilitaciju „Dr. Miroslav Zotović“, Banji „Slatina“, privatnim stomatološkim ordinacijama i ostalim medicinskim ustanovama grada. Praktična nastava za ekonomsku struku se odvija u kabinetu informatike, putem programa preduzeća za vježbu, kao i u proizvodnim preduzećima i privrednim društvima, koji su partner firme SŠC „Gemit-Apeiron“. Program obrazovanja odraslih za sticanje srednje stručne spreme traje do 16 mjeseci, a cijena školovanja je različita za svakog polaznika, što je uslovljeno ulaznim faktorom, odnosno, završenim nivoom i oblikom prethodnog školovanja. U toku je konkurs za upis šeste generaciju polaznika obrazovanja odraslih. Do sada je SŠC „GemitApeiron“ izdao diplome srednje stručne spreme za 164 polaznika prve, druge i treće generacije, a trenutno nastavu u četvrtoj i petoj generaciji pohađaju 126 polaznika, za zanimanja iz oblasti medicine, ekonomije i prava. Pravo na pohađanje navedenih programa imaju sva lica koja su završila osnovnu ili srednju školu, a starija su od 18 godina. Upis u programe obrazovanja odraslih se vrši uz prijavu za upis, rodni list, svjedočanstva o završenim razredima, kao i diplomu o završenoj školi. Na osnovu dobijene dokumentacije, komisija određuje razliku predmeta za svaki razred i utvrđuje individualni nastavni plan za svakog polaznika pojedinačno. Diplome ove ustanove su priznate i prihvaćene kako kod nas, tako i u inostranstvu, što dokazuju svršeni polaznici prve, druge i treće generacije koji su se sa diplomom SŠC „ Gemit Apeiron“ zaposlili i već rade u zdravstvenim ustanovama u inostranstvu i u BiH. Vrata SŠC „ Gemit Apeiron“ su otvorena za sve zainteresovane sa sticanje srednjeg obrazovanja, bez obzira na godine. Ljubazno i profesionalno osoblje ove ustanove pruža detaljne informacije o redovnom obrazovanju i obrazovanju odraslih polaznika, uslovima i Kontakti: načinu izvođenja nastave, kao i ostalim informacijama +387 51 247 982 koje bi zainteresovanim pomogle da se opredijele za Direktor: obrazovanje i sticanje znanja i stručnih vještina u ovoj Menadžer: +387 51 247 985 srednjoškolskoj ustanovi. Sekretar: +387 51 247 986 SŠC „Gemit – Apeiron“ pomaže svojim redovnim +387 51 247 980 učenicima i odraslim polaznicima u programu Pedagog: cjeloživotnog učenja da izaberu željena zanimanja, Faks: +387 51 247 981 odgovore na globalne potrebe tržišta rada, da steknu profesionalni identitet i da ostvare svoje životne ciljeve.


Fakultet poslovne ekonomije ž College of modern of Management Studijski programi (1) Preduzetnički menadžment (2) Menadžment bankarstva, finansija i trgovine (3) Menadžment javne uprave

Naučne oblasti i matičnost Fakultet je matičan u osnovnim naučnim oblastima preduzetničke ekonomije, menadžmenta, marketinga, upravljanja tržišnim poslovanjem, primjenjene ekonomije, bankarstva, finansija, trgovine, javne uprave, poslovnog prava, poslovne informatike, primjenjenih političkih studija, kao i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: organizacione nauke, teorija odlučivanja, menadžment rizika i upravljanje krizama, projektni menadžment, konfliktni menadžment, E-poslovanje, upravljanje promjenama, komunikologija, međuljudski odnosi i vještine komunikacije, odnosi sa javnošću, matematička ekonomska analiza, vjerovatnoća i statistika.

modern management

Akademska zvanja a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) - 180 ECTS 1. Diplomirani ekonomista- 180 ECTS (Studijski program: Preduzetnički menadžment) 2. Diplomirani ekonomista- 180 ECTS (Studijski program: Menadžment bankarstva, finansija i trgovine) 3. Diplomirani ekonomista- menadžer javne uprave- 180 ECTS (Studijski program: Menadžment javne uprave) b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara)- 240 ECTS sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena 1. Diplomirani ekonomista- 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije) 2. Diplomirani ekonomista- 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja iz bankarstva, finansija, trgovine...) 3. Diplomirani ekonomista- menadžer javne uprave- 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije) c/ Magistarske/master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada) Studijski programi (1) Preduzetnički menadžment 1. Magistar ekonomije 2. Magistar ekonomije (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije) (2) Menadžment bankarstva, finansija i trgovine 1. Magistar ekonomije 2. Magistar ekonomije (...u oblasti užeg usmjerenja iz bankarstva, finansija, trgovine)

Akademska zvanja se normiraju aktom “Nomenklatura stručnih, akademskih i naučnih zvanja”, a u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Nastavni plan i program usvaja Senat Univerziteta.


Godina studija

Godina studija I

II

III

IV

• Mundologija, • Filosofija života (akademske vještine), • Statističke metode u menadžmentu, • Viša matematika (opšti kurs), • Strani jezik - prvi, • Socijalna psihologija, • Marketing psihologija, • Komunikologija (sa teorijom informacija), • Marketing menadžment istraživanja, • Strani jezik - drugi, • Izborni program

• Makroekonomija, • Mikroekonomija, • Tehnološki menadžment, • Hartije od vrijednosti (sa ugovorima u privredi), • Planiranje tržišnog poslovanja, • Organizacija i vođenje marketinga, • Poslovne finansije, • Savremeni menadžment, • Izborni program

• Osnove teorije sistema i upravljanja, • Informatika i računarske tehnologije, • Osnove računovodstva, • Projektovanje informacionih sistema, • Poslovno pravo, • Berze i berzansko poslovanje, • Upravljačko računovodstvo, • Preduzetništvo i preduzetnička ekonomija, • Projektni menadžment, • Izborni program

• Kvantitativne metode i modeli, • Uvod u građansko pravo, • Teorija odlučivanja, • Investicioni menadžment, • Međunarodno poslovno pravo, • Kontrola i revizija tržišnog poslovanja, • Strategije razvoja BiH/RS, • Teorija troškova, • Izborni program, • Diplomski/specijalistički rad

Menadžment bankarstva, finansija i trgovine - (trogodišnji i četvorogodišnji studiji prvog ciklusa) Godina studija I

II

III

IV

• Mundologija, • Filosofija života (akademske vještine), • Statističke metode u menadžmentu, • Viša matematika (opšti kurs), • Strani jezik - prvi, • Socijalna psihologija, • Marketing psihologija, • Komunikologija (sa teorijom informacija), • Marketing menadžment istraživanja, • Strani jezik - drugi, • Izborni program

• Makroekonomija, • Mikroekonomija, • Tehnološki menadžment, • Hartije od vrijednosti (sa ugovorima u privredi), • Ekonomija usluga, • Organizacija i vođenje marketinga, • Poslovne finansije, • Marketing poslovne banke, • Izborni program

• Osnove teorije sistema i upravljanja, • Informatika i računarske tehnologije, • Osnove računovodstva, • Projektovanje informacionih sistema, • Menadžment poslovne banke, • Berze i berzansko poslovanje, • Upravljačko računovodstvo, • Trgovinski marketing menidžment, • Projektni menadžment, • Izborni program

• Kvantitativne metode i modeli, • Portfeljni menadžment, • Teorija odlučivanja, • Unapređenje prodajeMerčendajzing & Franšizing, • Međunarodno poslovno pravo, • Kontrola i revizija tržišnog poslovanja, • Teorija trošova, • Izvozni marketing menadžment (Instrumenti izvoznog marketinga), • Izborni program, • Diplomski/specijalistički rad

• • • • • • • • • • •

I Mundologija, Filosofija života (akademske vještine), Statističke metode u menadžmentu, Viša matematika (opšti kurs), Strani jezik - prvi, Socijalna psihologija, Marketing psihologija, Komunikologija (sa teorijom informacija), Marketing menadžment istraživanja, Strani jezik - drugi, Izborni program

• • • • • • • • •

II Makroekonomija, Mikroekonomija, Tehnološki menadžment, Hartije od vrijednosti, Ustavno pravo, Upravno pravo, Administrativno i kancelarijsko poslovanje, Tranzicijski menadžment, Izborni program

III • Osnove teorije sistema i upravljanja, • Informatika i računarske tehnologije, • Osnove računovodstva, • Projektovanje informacionih sistema, • Budžetski menadžment, • Državni menadžment i pravna država, • Komunalni menadžment i lokalna samouprava, • Upravno procesno pravo, • Projektni menadžment, • Izborni program

• • • • • • • • • •

IV Menadžment javnih finansija, Politički menadžment, Teorija odlučivanja, Poreski menadžment i poreski konsalting, Teorija međunarodnih ekonomskih odnosa, Preduzetništvo i preduzetnička ekonomija, Kontrola i revizija tržišnog poslovanja, Upravljanje razvojem, Izborni program, Diplomski/specijalistički rad

Izvorni izborni program Fakulteta ekonomskih nauka: Finansijska i poslovna matematika, Krizni menadžment / revitalizacija i obnova preduzeća, Krizni menadžment / upravljanje konfliktima, Upravljane promjenama, Tehnološka predviđana i inovativno preduzetništvo, Proces rađanja i inkubacije novih ideja, TQM – Menadžment kvaliteta, Osnivanje i vođenje malog preduzeća, Poslovni plan, Strateški menadžment, Teorija tržišta, Menadžment nabavke, Istraživanje političkog tržišta, Osobine naroda, Socijalna ekologija, Menadžment kulture, Poslovna korespodencija, Neprofitni menadžment – upravljanje nevladinom organizacijom, Geopolitika – svjetski procesi globalizacije, Menadžment rizika, Pregovaranje u međunarodnom biznisu, Ispitivanje ponašanja potrošača i kupaca, Intelektualni kapital (ekonomija znanja), Poslovna partnerstva, Razvoj i izgradnja tima (radne grupe i timski rad), Holistički menadžment, Teorija kompleksnosti, Marketing menadžment lične prodaje, Menadžment obrazovanja, Menadžment poslovne logistike i špedicije, Menadžment turizma, Menadžment hotelijerstva, Menadžment javnih nabavki, Carinski menadžment i carinske politike. Specijalistička usmjerenja Preduzetnički menadžment

Menadžment bankarstva, finansija i trgovine

Diplomirani ekonomista 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije) • • • • • • • • •

Korporativno preduzetništvo, Strateški menadžment i geopolitika, Projektni i investicioni menadžment, Malo preduzetništvo i mikrokrediti, Tranzicijski reinženjering, Međunarodni marketing menadžment, Upravljanje konfliktima i krizni menadžment, Standardizacija i menadžment kvaliteta, Tehnološka predviđanja i inovativno preduzetništvo, • Razvoj timova i komunikacione vještine, • Ekološki menadžment i održivi razvoj.

• Bankarski marketing menadžment, • Izvozni i trgovinski menadžment, • Menadžment špedicije, logistike i osiguranja, • Menadžment turizma i hoteljerstva, • Poreski menadžment, revizija i kontrola tržišnog poslovanja, • Berzanski i portfeljni menadžment.

Menadžment javne uprave Diplomirani ekonomista-menadžer 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije) • Državni menadžment i javna uprava, • Budžetski menadžment i javne finansije, • Neprofitni menadžment, • Razvoj humanih resursa i odnosi sa javnošću, • Menadžment obrazovanja, kulture i umjetnosti, • Menadžment medija i komunikacija, • Politički menadžment, • Evropska unija.

Naucicemo vas da zaradite novac

Menadžment javne uprave - (trogodišnji i četvorogodišnji studiji prvog ciklusa)

Preduzetnički menadžment - (trogodišnji i četvorogodišnji studiji prvog ciklusa)


Fakultet pravnih nauka Law College

Salus Populi Suprema Lex Studijski programi

Akademska zvanja

(1) Opšte-pravni studijski program

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

(2) Poslovno pravo

Naučne oblasti i matičnost Fakultet je matičan u osnovnim naučnim oblastima: teorijsko-pravnim, opšte-pravnim, istorijsko-pravnim, ustavnim i političko-pravnim, građansko-pravnim, privrednim, finansijsko-pravnim (javne i poslovne finansije), porodično-pravim, radno-pravnim, upravno-pravnim, pravosudnim i krivično-pravnim, forenzičko-kriminalističkim, međunarodno-pravnim (javnim i privatnim), evropsko-pravnim (komunitarnim), američko-pravnim (precedentnim), poslovno-pravnim (pozitivnim i međunarodnim), kao i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: retorika, komunikologija, međuljudski odnosi i vještine komunikacije, administracija, dokumentaristika, pravna informatika, teorija odlučivanja, menadžment rizika i upravljanje krizama, projektni menadžment, konfliktni menadžment, E-poslovanje, upravljanje poslovnim promjenama.

1. Diplomirani pravnik - 180 ECTS 2. Diplomirani pravnik poslovnog prava - 180 ECTS b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena 1. Diplomirani pravnik - 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije) 2. Diplomirani pravnik poslovnog prava - 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije) c/ Magistarske/master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada) Studijski programi: (1) Opšte-pravni studijski program 1. Magistar prava 2. Magistar prava (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije)

Akademska zvanja se normiraju aktom “Nomenklatura stručnih, akademskih i naučnih zvanja”, a u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Nastavni plan i program usvaja Senat Univerziteta.


Godina studija I • Mundologija, • Filosofija života (akademske vještine), • Filosofija i teorija prava, • Komparativna istorija države i prava, • Nomotehnika sa metodologijom prava, • Socijalna psihologija, • Komunikologija, • Preduzetništvo i preduzetnička ekonomija, • Administrativno i kancelarijsko poslovanje, • Rimsko pravo, • Izborni program

II • • • • • • • • • • •

Makroekonomija, Mikroekonomija, Krivično pravo - opšti dio, Uvod u građansko pravo, Krivično pravo - posebni dio, Ustavno pravo, Upravno pravo, Porodično pravo, Finansije i finansijsko pravo, Stvarno pravo, Izborni program

III

IV

• Informatika i računarske tehnologije, • Radno pravo, • Krivično procesno pravo, • Građansko procesno pravo, • Modul – I, • Poslovno pravo, • Obligaciono pravo, • Upravno procesno pravo, • Nasljedno pravo, • Strani jezik, • Izborni program

• Evropska unija, • Međunarodno javno pravo, • Međunarodno privatno pravo, • Strani jezik, • Modul – II, • Kriminologija, • Međunarodno poslovno pravo, • Državni menadžment i pravna država, • Retorika sa teorijom pismenosti, • Diplomski/specijalistički rad

Izvorni izborni program Fakulteta pravnih nauka: Penologija, Pravna medicina, Viktimologija, Sudska psihologija i psihopatologija, Prekršajno pravo, Osnovi kriminalistike, Osnove forenzičkih nauka, Kriminalističko-forenzičke istrage, Upravljanje kriminalističko-forenzičkim istragama, Forenzička vještačenja, IT (Informacione tehnologije) kriminalističkoforenzičkih istraga, Maloljetničko kazneno pravo, Autorsko & patentno pravo, Pravo osiguranja, Notarsko pravo, Stečajno pravo, Međunarodni platni sistem i arbitraža, Međunarodni sistem računovodstva, revizije i audita, Međunarodno krivično pravo, Komunalni menadžment i lokalna samouprava, Posebno upravno pravo, Službeničko pravo, Međunarodno humanitarno pravo, Diplomatsko i konzularno pravo, Ustavno pravo Evropske unije, Evropsko radno pravo, Pravo zajedničkog tržišta EU, Uvod u američko pravo sa osnovama predecentnog prava, Sudski sistem u SAD, Federalizam u SAD, Kontrola i revizija javne uprave, Javne službe, Saobraćajno pravo, Ekološko pravo, Sportsko pravo, Forenzička psihologija, Ustavno procesno pravo (Ustavno sudovanje), Pravo obezbjeđenja potraživanja, Medicinsko pravo (Pravno-etički aspekti moderne medicine). Modularni izborni program Fakulteta pravnih nauka: Pravosudni/krivično-pravni modul I i modul II, Kriminalističko forenzički modul I i modul II, Privredni / građansko-pravni modul I i modul II, Opšti međunarodno-pravni modul I i modul II, Komunitarni / evropsko-pravni modul, Precedentni / američko-pravni modul, Upravno pravni modul I i modul II. Modul predstavlja kompleks od 3 povezana predmeta skraćenog sadržaja koji se izučavaju zajedno, sa ciljem da daju multidisciplinarna znanja iz specifične oblasti primjene prava. Studentima u okvirima svih nastavnih modula stoji na raspolaganju ukupno 35 specijalističkih disciplina. Specijalistička usmjerenja

Poslovno pravo - (trogodišnji i četvorogodišnji studiji prvog ciklusa)

Opšte-pravni studijski program

Godina studija I • Mundologija, • Filosofija života (akademske vještine), • Filosofija i teorija prava, • Komparativna istorija države i prava, • Strani jezik, • Socijalna psihologija, • Komunikologija, • Preduzetništvo i preduzetnička ekonomija, • Administrativno i kancelarijsko poslovanje, • Strani jezik, • Izborni program

II • Makroekonomija, • Mikroekonomija, • Bankarsko pravo i hartije od vrijednosti, • Uvod u građansko pravo, • Ustavno pravo, • Upravno pravo, • Obligaciono pravo, • Finansije i finansijsko pravo, • Izborni program

III

IV

• Informatika i računarske tehnologije, • Radno pravo, • Krivično pravo - opšti dio, • Krivično pravo - posebni dio, • Krivično procesno pravo, • Poslovno pravo, • Državni menadžment i pravna država, • Upravno procesno pravo, • Berze i berzansko poslovanje, • izborni program

• Evropska unija, • Međunarodno javno pravo, • Poreski menadžment i poreski konsalting, • Međunarodno privatno pravo, • Međunarodno poslovno pravo, • Kontrola i revizija tržišnog poslovanja, • Retorika sa teorijom pismenosti, • Stvarno pravo, • Izborni program, • Diplomski/specijalistički rad

Diplomirani pravnik 240 ECTS

Poslovno pravo Diplomirani pravnik poslovnog prava 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije)

(Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije) • • • • • • • • • • • • • •

Privredna/građansko-pravna, Pravosudna/krivično-pravna, Forenzička/kriminalističko-pravna, Opšta/međunarodno-pravna, Komunitarna/evropsko-pravna, Precedentna/američko-pravna, Upravno-pravna, Radna/socijalno-pravna, Ustavna/političko-pravna, Teorijska/istorijsko-pravna, Pravna informatika i dokumentaristika, Razvoj timova i komunikacione vještine, Razvoj humanih resursa i odnosi sa javnošću, Upravljanje konfliktima i krizni menadžment

• • • •

Poslovno pravo, Izvozno poslovanje i trgovinsko pravo, Pravo špedicije, logistike i osiguranja, Poreski sistem, revizija i kontrola tržišnog poslovanja, • Berzansko i portfeljno poslovanje

Pravo i pravda će biti u vašim rukama

Opšte-pravni studijski program - (trogodišnji i četvorogodišnji studiji prvog ciklusa)


Studijski programi

Akademska zvanja

(1) Poslovna informatika

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

(2) Nastavnička informatika

Naučne oblasti i matičnost Fakultet je matičan u osnovnim naučnim oblastima kompjuterskih nauka (osnove programiranja, teorija algoritama, arhitektura i organizacija računarskih sistema, operativni sistemi, mrežno računarstvo, programski jezici, softverski inženjering – modeliranje, analiza i dizajn softvera, softverski menadžment, interakcija čovjek-računar, grafika i vizuelizacija, vještačka inteligencija, menadžment informacijama - teorija i praksa baza podataka, relacione i distribuirane baze podataka, pravni, etički i profesionalni aspketi računarstva), oblasti informacionih tehnologija (sigurnost i obezbjeđenje informacija, platformske tehnologije, administracija i održavanje IT sistema, tehnička podrška), oblasti informacionih sistema (sistem-analiza i logički dizajn IS, projektovanje informacionih sistema, implementacija informacionih sistema, održavanje informacionih sistema, razvoj specifičnih tipova IS, distribuirani sistemi), oblasti kompjuterskog inženjeringa (inženjering računarskih sistema, umrežavanje i telekomunikacije) i u sporednim naučnim oblastima koje se takođe izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: (matematička analiza, diskretne matematičke strukture, teorija algoritama, vjerovatnoća i statistika, numerički metodi i operaciona istraživanja, opšta teorija sistema, teorija organizacije, teorija odlučivanja, teorija informacija, projektni menadžment, pedagoška informatika, kriptografija, E-poslovanje, upravljanje promjenama, međuljudski odnosi i vještina komuniciranja.

1. Diplomirani informatičar - 180 ECTS (Studijski program: Poslovna informatika) 2. Profesor informatike i tehničkog za osnovnu školu- 180 ECTS (Studijski program: Nastavnička informatika) b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena 1. Diplomirani informatičar - 240 ECTS inženjer informacionih tehnologija (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije) 2. Diplomirani informatičar - 240 ECTS profesor informatike c/ Magistarske/master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada) Studijski programi (1) Poslovna informatika- inženjering informacionih tehnologija 1. Magistar računarstva i informatike 2. Magistar računarstva i informatike (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije)

Akademska zvanja se normiraju aktom “Nomenklatura stručnih, akademskih i naučnih zvanja”, a u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Nastavni plan i program usvaja Senat Univerziteta.


Godina studija I

II

III

IV

• Mundologija, • Filozofija života (akademske vještine), • Statističke metode (u oblasti menadžmenta), • Viša matematika (opšti kurs), • Strani jezik – prvi, • Diskretne matematičke strukture, • Arhitektura računarskih sistema i mreža, • Poslovne aplikacije, • Komunikologija (sa teorijom informacija), • Strani jezik – drugi, • Izborni program.

• Osnove teorije sistema i upravljanja, • Teorija odlučivanja, • Sistemski softver (operativni sistemi), • Principi programiranja, • Osnove računovodstva, • Baze podataka, • NET management - administracija i menadžment računarskih mreža, • Algoritmi i strukture podataka, • Kompjuterska grafika i design, • WEB programiranje i design, • Izborni program.

• Zaštita računarskih i poslovnih sistema, • Tehnološki menadžment, • Projektovanje informacionih sistema, • Poslovna inteligencija (Business Intelligence), • MbIS – Menadžment poslovnih informacionih sistema, • Viši programski jezici i RAD alati – programiranje u VB, • Elektronsko poslovanje, • Internet marketing, • Ekspertni sistemi, • Cyber pravo, • Izborni program.

• Softverski inženjering sa objektnim programiranjem, • RDBMS (SQL administracija & CASE alati), • Viši programski jezici i RAD alati - programiranje u C++, • HCI - Interakcija čovjekračunar, • Multimedija, • Sistemi za podršku odlučivanja (DSS – Decision Support Systems), • Izborni program, • Diplomski/specijalistički rad.

Nastavnička informatika - (trogodišnji i četvorogodišnji studiji prvog ciklusa) Godina studija I

II

III

IV

• Mundologija • Filozofija života (akademske vještine) • Fizika sa biofizikom • Viša matematika (opšti kurs) • Materijali i tehnologije obrade • Strani jezik - prvi • Diskretne matematičke strukture • Arhitektura računarskih sistema i mreža • Poslovne aplikacije (office programi) • Osnove drumskog saobraćaja i transporta • CAD-sa osnovama tehničkog crtanja • Strani jezik - drugi

• Osnove teorije sistema i upravljanja • Sistemski softver (operativni sistemi) • Principi programiranja • Osnovi mašinstva i mašinske tehnike • Osnovi elektrotehnike i elektronike • Osnove zaštite životne sredine • Baze podataka • NET management - administracija i menadžment računarskih mreža • Algoritmi i strukture podataka • Kompjuterska grafika i dizajn • Inženjerska hemija i tehnološki procesi • WEB programiranje i dizajn • Izborni program.

• Savremena pedagogija • Didaktički sistemi • Projektovanje informacionih sistema • Obnovljivi izvori energije • Osnove građevinarstva i arhitekture • Modelovanje i konstruisanje • HCI - Interakcija čovjekračunar • Viši programski jezici i RAD alati – programiranje u VB • Metodika nastave tehničkog obrazovanja i informatike • Pedagoška psihologija • E-Learning • Pedagoška praksa – hospicij • Izborni program.

• Softverski inženjering sa objektnim programiranjem, • RDBMS (SQL administracija & CASE alati), • Viši programski jezici i RAD alati - programiranje u C++, • Pedagoška praksa – hospicij • Ekspertni sistemi • Multimedija, • Sistemi za podršku odlučivanja (DSS – Decision Support Systems), • Izborni program, • Diplomski/specijalistički rad.

Izvorni izborni program: GIS–Geografski informacioni sistemi, MpIS-Menadžment proizvodnih informacionih Sistema, Informacioni sistem javne uprave (E-government), ERP sistemi (Enterprise Resource Planning), Teorija automata i računarskih jezika, Dizajn i analiza algoritama, Digitalna fotografija, DTP–Digitalno izdavaštvo, Kompjuterska animacija, WEB servisi i aplikacije, CAD-sa osnovama tehničkog crtanja, Informatika i računarske tehnologije, Administracija i održavanje IT sistema, Implementacija i upravljanje IT sistema, Enterprise platformske tehnologije (Windows Server 2012 i SQL Server 2012), Teorija informacija i kodiranja, Osnove kriptografije, Numerički metodi i operaciona istraživanja, Profesionalna praksa / računarski projekat, Digitalna montaža sa naprednim studijskim tehnikama, Mobilno računarstvo, Televizijsko oglašavanje - koncepti i tehnike izrade TV reklame.

Specijalistička usmjerenja Poslovna informatika Akademska zvanja: Diplomirani informatičar 240 ECTS inženjer informacionih tehnologija (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije) • • • • •

Projektovanje i razvoj informacionih sistema Menadžment inf. sistema javne uprave Administracija i menadžment računarskih mreža Softverski inženjering Elektronsko poslovanje (E-commerce, E-banking, Emarketing) • Računarska grafika i dizajn

• WEB programiranje i dizajn • Upravljanje informacijama • Menadžment bezbjednosti IS - kripto & cyber zaštita • Arhitektura, organizacija i održavanje računarskih sistema • Ekspertni sistemi

Vaš projekat za budućnost

Poslovna informatika - (trogodišnji i četvorogodišnji studiji prvog ciklusa)


FAKULTET SPORTSKIH NAUKA College of Sport Sciences

Studijski programi

Akademska zvanja

(1) Sportski menadžment

a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS

(2) Sportski trener (3) Pedagoško-nastavni studijski program u sportu

Naučne oblasti i matičnost

1. Diplomirani menadžer u sportu - 180 ECTS (Studijski program: Sportski menadžment) 2. Diplomirani trener - 180 ECTS (Studijski program: Sportski trener) b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena 1. Diplomirani menadžer u sportu - 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije) 2. Diplomirani trener - 240 ECTS (Specijalista u oblasti užeg usmjerenja/specijalizacije) 3. Profesor fizičkog vaspitanja - 240 ECTS (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije)

Fakultet je matičan u oblastima sportskih nauka: biološko -medicinske osnove sporta, biomehanika i antropomotorika, statistika, informatika i metodologija u sportu, pedagogija i psihologija sporta i vježbanja, sociologija, filozofija i etika sporta, ekonomika i menadžment u sportu, teorija sporta i nauka o c/ Magistarske/master* studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada) treningu, pojedinačnim sportovima i sportskim granama, ri1. Magistar menadžmenta – u oblasti sportskih nauka tmičkoj gimnastici i plesu, bazičnim motoričkim aktivnostima, 2. Magistar fizičkog vaspitanja sportskoj rekreaciji i aktivnostima u prirodi, te sportu u izabra3. Magistar fizičkog vaspitanja – (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije) nim ciljnim grupama, kao i u sporednim naučnim oblastima * U toku je postupak licenciranja za drugi ciklus. koje se izučavaju na Fakultetu, a koje su osnova interdisciplinarnog pristupa: sportska medicina, sportski turizam i wellness, farmakologija i toksikologija, nutricionizam i dijetetika, fizikalna medicina i rehabilitacija, sportska masaža, balneologija.

Akademska zvanja se normiraju aktom “Nomenklatura stručnih, akademskih i naučnih zvanja”, a u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Nastavni plan i program usvaja Senat Univerziteta.


Sportski menadžment - (trogodišnji i četvorogodišnji studiji prvog ciklusa) Godina studija

Godina studija • •

• • • • • •

• •

I Mundologija, Filosofija života (Akademske vještine), Informatika i računarske tehnologije, Teorija sporta, Strani jezik – prvi, Psihologija sporta, Osnovi anatomije, Komunikologija, Fiziologija (sa fiziologijom sporta), Menadžment u sportu, Izborni program

• • • • • • •

• •

II • Opšta antropomotorika, Osnove biomehanike (sa • kineziologijom), • Statistika-statističke me• tode u sportu, Fizička priprema u • izabranim sportovima, Strani jezik – drugi, Teorija sportskog treninga, • Osnovi farmakologije i toksikologije (doping u sportu), Sportski turizam i wellnes, • Fenomenologija sporta osnove soc. i istorije fizičkih • aktivnosti i sporta, • Izborni program •

III • Osnove teorije sistema i upravljanja, • Sportska medicina, • Teorija odlučivanja, Menadžment sportskih • objekata i događaja, Izborni program – MODUL – 1 (Teorija izabrane grane • sporta, Dijagnostika, testiranja i mjerenja u izabranoj grani • • sporta, Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika, • Tehnika i metodika izabranog sporta, Taktika izabranog sporta, • Pedagogija sporta i vježbanja, • • Izborni program •

IV Osnove fizikalne medicine i rehabilitacije, Balneologija, Organizacija i vođenje marketinga (u sportu), Izborni program – MODUL – 2 (student bira dva sporta od ponuđenih), Pedagoška praksa u sportskom klubu, Medicinska masaža, Kadrovski menadžment (menadžment ljudskih resursa), Metodika vaspitno-obrazovnog rada (u sportu), Strategijski menadžment i poslovno rukovođenje u sportu, Izborni program, Diplomski/specijalistički rad

Godina studija • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• •

II • Opšta antropomotorika, • Biomehanika sa kinezi• ologijom, • Statističke metode (u • sportu), Ritmička gimnastika i ples, • Skijanje, • Strani jezik – drugi, Fiziologija (sa fiziologijom • sporta), • Sportska medicina, • Pedagogija sporta i • vježbanja, Fenomenologija sporta osnove soc. i istorije fizičkih aktivnosti i sporta, Plivanje i sportovi na vodi, Praktikum iz izabranog sporta.

II

III

• Mundologija, • Filosofija života (Akademske vještine), • Informatika i računarske tehnologije, • Teorija sporta, • Strani jezik – prvi, • Psihologija sporta, • Osnovi anatomije, • Komunikologija, • Fiziologija (sa fiziologijom sporta), • Menadžment u sportu, • Izborni program

• Opšta antropomotorika, • Osnove biomehanike (sa kineziologijom), • Statistika-statističke metode u sportu, • Mikroekonomija (sa ekonomikom sporta), • Strani jezik - drugi, • Izborni program, • Teorija sportskog treninga, • Organizacija i vođenje marketinga (u sportu), • Kadrovski menadžment (menadžment ljudskih resursa), • Fenomenologija sporta osnove soc. i istorije fizičkih aktivnosti i sporta, • Izborni program – MODUL – 1 (student bira dva sporta u okvirima ponuđenih)

• Osnove teorije sistema i upravljanja, • Hartije od vrijednosti, • Teorija odlučivanja, • Menadžment sportskih objekata i događaja, • Izborni program – MODUL – 2 (student bira dva sporta u okvirima ponuđenih), • Strategijski menadžment i poslovno rukovođenje u sportu, • Marketing menadžment odnosa s javnošću, • Poslovne finansije, • Pedagogija sporta i vježbanja, • Izborni program

IV • • • • • • • • • •

Prikaz sportova, Sportska medicina, Investicioni menadžment, Sportski turizam i wellness, Elektronsko poslovanje, Metodika vaspitno-obrazovnog rada (u sportu), Marketing menadžment istraživanja, Preduzetništvo i preduzetnička ekonomija, Izborni program, Diplomski/specijalistički rad

Oblast zapošljavanja

Pedagoško-nastavni studijski program u sportu - (četvorogodišnji studiji prvog ciklusa) I Mundologija, Filosofija života (Akademske vještine), Informatika i računarske tehnologije, Teorija sporta, Strani jezik – prvi, Psihologija sporta, Osnovi anatomije, Komunikologija, Košarka, Menadžment u sportu, Praktikum iz izabranog sporta, Izborni program.

I

III • Korektivna gimnastika, • Sportska gimnastika, • Odbojka, • Rukomet, Borilački sportovi, • Metodika vaspitno-obra• zovnog rada (u sportu), Atletika, • Sportske aktivnosti u prirodi, Teorija sportskog treninga, • Izborni program, Pedagoška praksa u školskoj • • ustanovi

IV Prikaz sportova, Sportska rekreacija, Fudbal, Menadžment sportskih objekata i događaja, Skijanje napredni kurs, Pedagoška praksa u školskoj ustanovi, Osnovi farmakologije i toksikologije (doping u sportu), Sportski turizam i wellnes, Dijagnostika u sportu, Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika, • Diplomski/specijalistički rad

       

Stručno-upravljačke funkcije u sportskim savezima, klubovima i internacionalnim sportskim organizacijama; Školske ustanove i druge ustanove koje formalno i neformalno educiraju polaznike; Upravljanje, saradnja i savJetovanje u sportskim organizacijama u oblastima sporta lica sa posebnim potrebama (invalidi i sl.), rekreativnim grupama, korporativnom sportu, fitnes centrima; Sportske upravljačke djelatnosti u regionalnim institucijama; Trenerski položaji u području vrhunskog sporta, prestižnog sporta, zdravstvenog sporta; Trenerski položaji u području velnesa, rekreacije, omladinskog sporta; Sportsko novinarstvo (zasnivanje specifično trenažnih informacija); Funkcije u regionalnim i lokalnim sportskim institucijama (referenti za sport i sl.);

Važno je učestvovati

Sportski trener - (trogodišnji i četvorogodišnji studiji prvog ciklusa)


Studijski programi (1) Sestrinstvo (2) Menadžment u zdravstvu (3) Fizioterapija i radna terapija (4) Sanitarni inženjering (5) Laboratorijsko-medicinski inženjering

Akademska zvanja  a/ Bachelor stepen prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS 1. Diplomirani medicinar (sestra) zdravstvene njege - 180 ECTS 2. Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite - 180 ECTS 3. Diplomirani medicinar - fizioterapeut - 180 ECTS 4. Diplomirani sanitarni inženjer - 180 ECTS 5. Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer - 180 ECTS  b/ Studije prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) - 240 ECTS – sa ili bez užeg usmjerenja/specijalističkog stepena 1. Diplomirani medicinar (sestra) zdravstvene njege - 240 ECTS 2. Diplomirani menadžer zdravstvene zaštite - 240 ECTS 3. Diplomirani medicinar - fizioterapeut - 240 ECTS 4. Diplomirani sanitarni inženjer - 240 ECTS 5. Diplomirani medicinsko-laboratorijski inženjer- 240 ECTS  c/ Magistarske/master studije drugog ciklusa u trajanju od jedne do dvije godine (2-4 semestra) – 300 ECTS (sa odbranom magistarskog rada) Studijski program Sestrinstvo 1. Magistar zdravstvene njege 2. Magistar zdravstvene njege (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije) Studijski program Sanitarni inženjering 1. Magistar sanitarnog inženjerstva 2. Magistar sanitarnog inženjerstva (... u oblasti užeg usmjerenja /specijalizacije) Studijski program Menadžment u zdravstvu* 1. Magistar menadžmenta u zdravstvu

Sestrinstvo - (trogodišnji i četvorogodišnji studiji prvog ciklusa) Godina studija I

II

III

IV

• Mundologija, • Filozofija života (akademske vještine), • Statističke metode (u zdravstvu), • Informatika i računarske tehnologije, • Strani jezik – prvi, • Osnovi anatomije i histologije, • Medicinska biohemija, • Fiziologija sa patofiziologijom, • Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu, • Strani jezik – drugi, • Izborni program

• Humana genetika, • Mikrobiologija sa parazitologijom, • Osnovi patologije, • Urgentna medicina, reanimatologija i intenzivna zdravstvena njega, • Propedevtika i zdravstvena njega u kliničkobolničkoj praksi, • Epidemiologija, • Osnovi farmakologije sa toksikologijom, • Njega zaraznih bolesnika i infektivne bolesti, • Njega internističkih bolesnika sa osnovama interne medicine, • Komunikologija (u oblasti zdravstva)

• Zdravstvena njega u pedijatriji, • Njega hirurških bolesnika sa osnovama hirurgije, • Njega psihijatrijskih bolesnika sa osnovama psihijatrije, • Njega starih osoba sa osnovama gerijatrije, • Zdravstvena njega žene sa osnovama ginekologije i akušerstva, • Opšta klinička praksa, • Osnovi transfuziologije, • Njega u porodičnoj medicini i primarnoj zdravstvenoj zaštiti, • Onkologija i palijativna zdravstvena njega, • Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika, • Radiologija i imidžing u zdravstvu, • Specijalistička klinička praksa

• Osnove hirurškog instrumentiranja, • Zdravstvene njega kardiopulmonalnog bolesnika-intenziv.njega u kardiologiji, • Oftalmologija i pridružena njega, • Neurologija i pridružena njega, • Ergonomija i medicina rada, • Dermatovenerologija i pridružena njega, • ORL i pridružena njega, • Organizacija zdravstvenih ustanova, • Izborni program, • Specijalistički/diplomski rad

Menadžment u zdravstvu - (trogodišnji i četvorogodišnji studiji prvog ciklusa) Godina studija III

• • • • • • • • • • •

Mundologija, Filozofija života (akademske vještine), Portfeljni menadžment, Teorija odlučivanja, Menadžment zdravstva, Ekonomija usluga, Preduzetništvo i preduzetnička ekonomija, Menadžment odnosa sa javnošću – PR, Organizacija zdravstvenih ustanova, Zdravstveno osiguranje, Izborni program.

IV

• • • • • • • • • •

Sistemi zdravstvene zaštite i zdravstvena politika, Ekonomika i finansiranje zdravstvenih organizacija, Investicioni menadžment, Menadžment javnih finasija, Marketing menadžment istraživanja, Projektni menadžment, Kadrovski menadžment (menadžment ljudskih resursa), Menadžment korporativnog upravljanja, Izborni program, Specijalistički / diplomski rad.

Opšti uslov upisa na studij “Menadžmenta u zdravstvu” je završena viša škola ili fakultet u okviru matične medicinske struke, odnosno, zdravstvene djelatnosti. Student može da upiše diferencijalni program “Menadžmenta u zdravstvu” i sa završenim studijem prvog ciklusa na nekom od ostalih studijskih programa Fakulteta zdravstvenih nauka Panevropskog univerziteta.


Godina studija I

• • • • • • • • • • •

Mundologija, Filozofija života (akademske vještine), Statističke metode (u zdravstvu), Fizika sa biofizikom, Biologija sa humanom genetikom, Strani jezik – prvi, Osnovi anatomije i histologije, Medicinska biohemija, Fiziologija sa patofiziologijom, Hemija, Strani jezik – drugi

II

• • • • • • • • • • •

Mikrobiologija sa parazitologijom, Osnovi patologije, Informatika i računarske tehnologije, Upravljanje i zaštita vodama, Osnove zaštite životne sredine, Epidemiologija, Osnovi farmakologije sa toksikologijom, Komunikologija (u oblasti zdravstva), Prehrambeni aditivi i kontaminenti, Ishrana, nutritivna terapija i dijetetika, Izborni program.

III

• • • • • • • • • • •

Upravljanje otpadom, Fizičko-hemijska analiza namirnica i vode, Osnovi tehnologije i čuvanja namirnica, Tehnologija vode za piće, Analiza, kontrola i zaštita vazduha, Ergonomija i medicina rada, Mikrobiološka analiza namirnica i vode, Sanitarno-ekološko zakonodavstvo i nadzor, Radiološka zaštita, Izborni program, Opšta sanitarna praksa

IV

• • • • • • • • • • •

Menadžment zdravstva, Sanitarno-higijenski principi u graditeljstvu, Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, Metodologija uzorkovanja u sanit.-higijenskom nadzoru, Sanitarno-higijenski nadzor nad objektima javnog značaja, Spec. praksa u ustanovama za nadzor, Organizacija zdravstvenih ustanova, Upravno procesno pravo, Kvalitet voda za rekreaciju, Sistemi upravljanja kvalitetom i bezbjednošću hrane, Specijalistički/diplomski rad

Fizioterapije i radna terapija - (trogodišnji i četvorogodišnji studiji prvog ciklusa) Godina studija I

• • • • • • • • • • •

Fizika sa biofizikom, Informatika i računarske tehnologije, Uvod u fizioterapiju, Biomehanika sa kineziologijom, Statističke metode (u zdravstvu), Strani jezik – prvi, Osnovi anatomije i histologije, Fiziologija sa patofiziologijom, Uvod u medicinu i zdravstvenu njegu, Osnovi kineziologije sa kineziometrijom, Komunikologija (u oblasti zdravstva)

II

• • • • • • • • • •

Osnove fizikalne medicine i rehabilitacije, Fizioterapija u ortopediji i traumatologiji, Fizioterapija u kardiologiji i pulmologiji, Osnovi patologije, Strani jezik – drugi, Fizioterapija u reumatologiji, Medicinska masaža, Sportska medicina, Protetika i ortotika, Osnovi radne terapije

III

• • • • • • • • • • •

Fizioterapija u neurologiji, Fizioterapija u pedijatriji, Fizioterapija kod poremećaja koštano-mišićnog sistema, Balneologija, Opšta klinička praksa u fizioterapiji, Fizioterapija u gerijatriji, Fizioterapija u ginekologiji i akušerstvu, Radiologija i imidžing u zdravstvu, Ergonomija i medicina rada, Spec. klinička praksa u fizioterapiji, Izborni program

IV

• Primjena manuelnih tehnika u fizioterapiji, • Menadžment zdravstva, • Urgentna medicina, reanimatologija i intenzivna zdravstvena njega, • Neurologija i pridružena njega, • Spec. klinička praksa u fizioterapiji, • Radiološka zaštita, • Organizacija zdravstvenih ustanova, • Teorija sportskog treninga, • Sportski turizam i wellnes, • Specijalistički/diplomski rad

Medicinsko-laboratorijski inženjering - (trogodišnji i četvorogodišnji studiji prvog ciklusa) Godina studija I

• • • • • • • • • • •

Mundologija, Filozofija života (akademske vještine), Statističke metode (u zdravstvu), Fizika sa biofizikom, Humana genetika, Osnovi anatomije i histologije, Medicinska biohemija, Fiziologija sa patofiziologijom, Hemija, Zaštita na radu medicinskog osoblja, Izborni program.

II

• • • • • • • • • • • •

Mikrobiologija sa parazitologijom, Osnovi patologije, Informatika i računarske tehnologije, Fizikalne metode u kliničkoj hemiji, Strani jezik – prvi, Epidemiologija, Osnovi farmakologije sa toksikologijom, Komunikologija (u oblasti zdravstva), Klinička hemija, Strani jezik – drugi, Izborni program, Opšta laboratorijska praksa.

III

• • • • • • • • • •

Hematologija, Imunologija, Nuklearna medicina, Klinička mikrobiologija, Osnovi transfuziologije, Citologija, Molekularna biologija i GMO, Kliničko-laboratorijska dijagnostika, Specijalistička laboratorijska praksa, Opšta kliničko-laboratorijska praksa.

IV

• • • • • • • • • •

Menadžment zdravstva, Tehnološki menadžment, Osnove zaštite životne sredine, Propedevtika i zdravstvena njega u kliničko-bolničkoj praksi, Organizacija zdravstvenih ustanova, Prehrambeni aditivi i kontaminenti, Ergonomija i medicina rada, Radiologija i imidžing u zdravstvu, Specijalistička laboratorijska praksa, Specijalistički/diplomski rad.

* U toku je postupak licenciranja za drugi ciklus. Univerzitet zadržava pravo izmjene naziva akademskih zvanja u skladu sa promjenama zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast. Akademska zvanja se normiraju aktom “Nomenklatura stručnih, akademskih i naučnih zvanja”, a u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Nastavni plan i program usvaja Senat Univerziteta.

Učimo za život

Sanitarni inženjering - (trogodišnji i četvorogodišnji studiji prvog ciklusa)


F

AUKA HN KI

T FILO LO LTE Š KU A

Fakultet filoloških nauka

логос

Studijski program

LOGOS

(1) Ruski jezik (2) Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika Nastavno-prevodilački studijski program ruskog jezika - (trogodišnji studiji prvog ciklusa) Akademska zvanja: Profesor ruskog jezika i književnosti 180 ECTS (diplomirani filolog - prevodilac) 1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9. 10.

I Filozofija života (akademske vještine) Opšta lingvistika Ruski jezik (1) • Fonetika ruskog jezika (1) • Osnovi gramatike ruskog jezika (1) • Praktične vježbe iz ruskog jezika (1) – početni kurs (govorne vježbe + analiza teksta+obostrani prevod) • Praktične vježbe iz ruskog jezika (1) – produžni kurs (govorne vježbe + analiza teksta + pismene vježbe+obostrani prevod) Uvod u slavistiku Strani (zapadnoevropski) jezik – prvi (osnovni kurs) Ruski jezik (1) • Fonetika ruskog jezika (2) • Osnovi gramatike ruskog jezika (2) • Praktične vježbe iz ruskog jezika (1) – srednji kurs (govorne vježbe + leksičke vježbe /obostrani prevod + pismene vježbe) Teorija i tehnike prevođenja (1) - opšti kontekst Ruska civilizacija i kultura Praktične vježbe iz prevođenja (1) Strani (zapadnoevropski) jezik – prvi (napredni kurs)

Godina studija II 1. Ruski jezik (2) • Morfologija ruskog jezika (1) • Praktične vježbe iz ruskog jezika (2) – produženi /srednji kurs (govorne vježbe + leksičke vježbe / obostrani prevod + pismene vježbe) 2. Teorija i tehnike prevođenja (2) - poslovni kontekst 3. Pregled ruske književnosti 19. i 20. vijeka 4. Standardni srpski jezik (1) 5. Drugi slovenski jezik (1) 6. Strani (zapadnoevropski) jezik -drugi (osnovni kurs) 7. Ruski jezik (2) • Morfologija ruskog jezika (2) • Praktične vježbe iz ruskog jezika (2) – napredni kurs (govorne vježbe + leksičke vježbe/obostrani prevod + pismene vježbe) 8. Teorija i tehnike prevođenja (3) stručno-tehnološki kontekst 9. Komunikologija 10. Savremeni srpski jezik (2) 11. Praktične vježbe iz prevođenja (2) 12. Simultano i konsekutivno prevođenje (1)

Završetkom akademskih studija studenti mogu uspješno da se pozicioniraju na tržištu rada u: naftnoj indrustiji, korporacijskim sistemima, nadzornim i inspekcijskim organima, stručnim institucijama, institucijama kulture, projektnim biroima, društvima za osiguranje, te u osnovnim školama (Nastavno-prevodilački studijski program). Među individualnim profesijama dominiraju sudski prevodioci i inokorespondenti.

III 1. Ruski jezik (3) • Sintaksa ruskog jezika (1) • Praktične vježbe iz ruskog jezika (3) – napredni kurs (govorne vježbe + leksičke vježbe/obostrani prevod + pismene vježbe) 2. Savremena pedagogija 3. Informatika i računarske tehnologije 4. Ruska poslovna komunikacija 5. Revizija i lektorisanje teksta 6. Ruski jezik (3) • Sintaksa ruskog jezika (2) • Praktične vježbe iz ruskog jezika (4) – napredni kurs (govorne vježbe + leksičke vježbe/obostrani prevod + pismene vježbe) 7. Stilistika umjetničke književnosti 8. Metodika nastave ruskog jezika 9. Književno prevođenje 10. Simultano i konsekutivno prevođenje (2) 11. Izborni program 12. Izborni program (hospicij/pedagoška praksa)

Za studente koji su završili trogodišnji nivo studija na Nastavno-prevodilačkom studijskom programu omogućen je nastavak studija na četvrtoj godini na studijskom programu “Ruski jezik” i sticanje akademskog zvanja Profesor ruskog jezika i književnosti 240 ECTS (u srednjoj školi).

Akademska zvanja se normiraju aktom “Nomenklatura stručnih, akademskih i naučnih zvanja”, a u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Nastavni plan i program usvaja Senat Univerziteta.


Akademska zvanja: Profesor ruskog jezika i književnosti 240 ECTS (diplomirani filolog - prevodilac)

Akademska zvanja: Profesor ruskog jezika i književnosti 240 ECTS Godina studija I 1. Filosofija života (akademske vještine) 2. Opšta lingvistika 3. Ruski jezik (1) • Fonetika ruskog jezika (1) • Osnovi gramatike ruskog jezika (1) • Praktične vježbe iz ruskog jezika (1) – početni kurs • Praktične vježbe iz ruskog jezika (1) – produžni kurs 4. Uvod u slavistiku 5. Strani (zapadnoevropski) jezik – prvi - početni nivo 6. Ruski jezik (1) • Fonetika ruskog jezika (2) • Osnovi gramatike ruskog jezika (2) • Praktične vježbe iz ruskog jezika (1) – srednji kurs 7. Slavistika 8. Ruska civilizacija i kultura (1) 9. Stara ruska književnost do 18. Vijeka 10. Strani (zapadnoevropski) jezik – prvi - napredni nivo

II 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12.

Ruski jezik (2) • Morfologija ruskog jezika (1) • Praktične vježbe iz ruskog jezika (2) - produženi srednji kurs Ruska civilizacija i kultura (2) Ruska književnost 19. vijeka (1) Savremeni srpski jezik (1) Drugi slovenski jezik (1) Strani (zapadnoevropski) jezik -drugi - početni nivo Ruski jezik (2) • Morfologija ruskog jezika (2) • Praktične vježbe iz ruskog jezika (2) – napredni kurs Ruska književnost 19. vijeka (2) Komunikologija Savremeni srpski jezik (2) Drugi slovenski jezik (2) Strani (zapadnoevropski) jezik – drugi - napredni nivo Spec.

III 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

Ruski jezik (3) • Sintaksa ruskog jezika (1) • Praktične vježbe iz ruskog jezika Ruska književnost 20. Vijeka (1) Informatika i računarske tehnologije Staroslovenski jezik (1) Drugi slovenski jezik (3) Ruski jezik (3) • Sintaksa ruskog jezika (2) • Praktične vježbe iz ruskog jezika (4) - napredni kurs Istorija ruskog jezika (1) Staroslovenski jezik (2) Drugi slovenski jezik (4) Savremena pedagogija Izborni program

Student stiče znanja na nivou koji mu omogućuje aktivno vladanje ruskim jezikom, korišćenje stručne literature na ruskom i nekom od drugih slovenskih jezika, razumijevanje i tumačenje književnoumjetničkog teksta. Student takođe razvija sposobnost da znanja iz rusistike kao uže naučne oblasti poveže sa širim kulturnim i društvenim kontekstom i stvori kritičko mišljenje o problemima u toj oblasti. Studenti oba studijska programa pored navedenih stiču i sljedeće stručne kompetencije:  sposobnost kontinuiranog usavršavanje opšteg nivoa u vladanju ruskim jezikom u pismenom u usmenom vidu;  sticanje univerzalnih navika prevođenja;  proučavanje strategije i modela prevođenja;  aktivna primjena u praksi stečenih teorijskih znanja u oblasti međujezičke i međukulturne komunikacije;  rad sa specijalnom terminologijom i proširivanje terminolioškog aparata u određenoj profesionalnoj oblasti;  praktični rad s tekstovima iz određene uže struke;  usavršavanje vještine vladanja ruskim jezikom u raznim jezičkim (funkcionalnim) stilovima

IV 1.

2. 3. 4. 5. 6.

7. 8. 9. 10. 11.

Ruski jezik (4) • Stilistika ruskog jezika • Govorne vježbe iz ruskog jezika (1) Istorija ruskog jezika (2) Ruska književnost – ruska drama Metodika nastave ruskog jezika Nastavna praksa – hospicij Ruski jezik (4) • Stilistika umjetničke književnosti • Leksikologija i frazeologija ruskog jezika Pedagoška psihologija Didaktički sistemi Stručna praksa - studijsko putovanje Izborni program Diplomski-specijalistički rad

IV 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. 9. 10. 11. 12. 13.

Ruski jezik (4) • Stilistika ruskog jezika • Govorne vježbe iz ruskog jezika (1) Istorija ruskog jezika (2) Ruska književnost – ruska drama Konfrontativna gramatika ruskog i srpskog jezika Ruska poslovna komunikacija (1) Teorija prevođenja Ruski jezik (4) • Stilistika umjetničke književnosti • Leksikologija i frazeologija ruskog jezika Uporedna rusko-srpska versifikacija Ruska poslovna komunikacija (2) Poetika književnog prevođenja Stručna praksa - studijsko putovanje Izborni program Diplomski-specijalistički rad

Na Nastavno-prevodilačkom studijskom programu studenti ovladavaju najsavremenijim prevodilačkim tehnologijama, između ostalog, informacionim tehnologijama u službi prevođenja, stiču profesionalne vještine usmenog i pismenog prevođenja. Program, nadalje, omogućuje da se stečena znanja primjene u radu sa raznim tipovima teksta, njegovim prevodom i redakturom, da se steknu vještine simultanog prevođenja, vještina poslovne komunikacije na ruskom jeziku i sastavljanja dokumentacije. Nastavu izvode profesori Katedre za ruski jezik i književnost Fakulteta filoloških nauka Panevropskog univerziteta “Apeiron”, kao i visokokvalifikovani stručnjaci Više škole prevođenja (fakulteta) MGU i Više škole prevođenja Sankt-Peterburga, sa kojima su već potpisani Ugovori o dugoročnoj saradnji, stručnjaci u oblasti teorije i prakse prevođenja i lično iskustvo u radu iz oblasti usmenog i pismenog, naučno-tehničkog, društveno-političkog i književnog prevođenja. Naši profesori na Katedri za ruski jezik i književnost dugi niz godina sarađuju sa Višom školom prevođenja MGU od njihovog osnivanja 2005-2012. godine i svake godine učestvuju na Međunarodnim konferecijama o prevođenju, koje ova škola organizuje. Panevropski univerzitet “APEIRON” je potpisao sporazum o nastavno-naučnoj i akademskoj saradnji sa prestižnim Moskovskim državnim univerzitetom “LOMONOSOV”.

IZABERITE RUSKI JEZIK PRIBLIŽITE NAM RUSIJU

Ruski jezik - (četvorogodišnji studiji prvog ciklusa)


College of Traffic Engineering - Banja Luka Drumski saobraćaj i transport (Traffic & Transportation Engineering)

Akademska zvanja a/ Studij prvog ciklusa u trajanju od 3 godine (6 semestara) – 180 ECTS 1. Diplomirani inženjer saobraćaja - 180 ECTS (Bachelor of Traffic Engineering - BTE) b/ Studij prvog ciklusa u trajanju od 4 godine (8 semestara) – 240 ECTS 1. Diplomirani inženjer saobraćaja – 240 ECTS (Bachelor of Traffic Engineering – specialist in Road and City Transport (BTE spec. in road & city transport)

Deskriptori studija Savladavanjem studijskog programa student stiče temeljno poznavanje i razumjevanje inženjerskih disciplina u saobraćajnoj i transportnoj struci, kao i sposobnost rješavanja konkretnih problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka. Obzirom na interdisciplinarni karakter studijskog programa, posebno je važna sposobnost povezivanja osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihova primjena. Svršeni studenti “Saobraćaja i transporta” sposobni su da na odgovarajući način napišu i predstave rezultate svog rada. Kompetentnost svršenih studenata u studijskom programu “Saobraćaj i transport”, odnosno “Inženjera saobraćaja”, ogleda se i u sposobnosti i spremnosti za samostalan rad: Akademska zvanja se normiraju aktom “Nomenklatura stručnih, akademskih i naučnih zvanja”, a u skladu sa zakonskim propisima koji regulišu ovu oblast. Nastavni plan i program usvaja Senat Univerziteta.


Predmeti studijskog programa “Drumski saobraćaj i transport” su svrstani u sljedeće grupe: grupa predmeta teorijske osnove inženjerskih disciplina:  Statističke metode u oblasti inženjeringa;  Viša matematika (opšti i napredni kurs);  Fizika;  Osnovi mašinstva;  Operaciona istraživanja u industrijskom inženjerstvu;  Osnove elektrotehnike; grupa predmeta iz oblasti primjene savremenih informacionih tehnologija:  CAD-CAM-CIM (Computer Integrated Manufactoring);  Informatika i računarske tehnologije;  Primjena informacionih tehnologija u saobraćaju; grupa predmeta iz tehnologija transportnih sistema:  Uvod u Drumski saobraćaj i transport;  Teorija saobraćajnog toka;  Transport putnika;  Organizacija i tehnologija drumskog saobraćaja; grupa predmeta iz oblasti planiranja, projektovanja i upravljanja saobraćajnim sistemima:  Regulisanje i upravljanje saobraćajem;  Planiranje saobraćaja;  Osnove projektovanja u saobraćaju; grupa predmeta iz bezbjednosti saobraćaja:  Osnove bezbjednosti saobraćaja;  Preventiva u saobraćaju;  Saobraćajno pravo;  Strategije bezbjednosti saobraćaja;  Ekspertize saobraćajnih nezgoda; grupa predmeta iz logistike, špedicije i kombinovanih sistema transporta:  Transportne osobine robe;  Špedicija;  Multimodalni sistemi transporta putnika;  Integralni transport; grupa predmeta iz oblasti tehnologije saobraćajnica:  Drumske i gradske saobraćajnice; grupa predmeta iz oblasti tehnologije motornih vozila:  Dinamika vozila;  Motorna vozila;  Eksploatacija vozila;  Održavanje motornih vozila; grupa predmeta generičkih kompetencija studenata I ciklusa:  Mundologija;  Akademske vještine;  Strani jezik (dva kursa);  Teorija odlučivanja; grupa predmeta iz oblasti upravljanja i menadžmenta:  Osnove teorije sistema i upravljanja;  Tehnološki menadžment;  Preduzetništvo i preduzetnička ekonomija;  Investicioni menadžment;  Kvantitativne metode i modeli

Vaš najsigurniji put do cilja

U oblasti “Planiranje, projektovanje i upravljanje saobraćajem”  planiranje mobilnosti i njenih posledica;  analiza i praćenje izvora i odredišta putovanja;  analiza saobraćajnih tokova i određivanje kapaciteta saobaćajnica;  projektovanje saobraćajne signalizacije i sistema za upravljanje saobraćajem;  operativni rad u regulisanju i upravljanju saobraćajem;  rješavanje saobraćajnih problema u urbanim sredinama; U oblasti “Bezbjednost saobraćaja”  prikupljanje, obrada i analiza podataka o saobraćajnim nezgodama;  ekspertize saobraćajnih nezgoda;  procjena štete;  prevencija saobraćajnih nezgoda;  analiza sistema obuke vozača;  predlaganje mjera i akcija za povećanje bezbjednosti u saobraćaju; U oblasti “Tehnologija i organizacija transporta”  prikupljanje i obrada podataka o tokovima putnika i robnim tokovima;  defnisanje organizacije rada u putničkom i teretnom saobraćaju;  izbor vozila i određivanje itinerera u teretnom saobraćaju;  defnisanje trasa i broja linija u putničkom saobraćaju;  organizacija rada i upravljanje u preduzećima javnog gradskog prevoza putnika;  praćenje eksploatacionih pokazatelja rada vozača i vozila;  praćenje troškova i povećanje produktivnosti, ekonomičnosti i profitabilnosti u transportnim preduzećima;  operativni poslovi u transportnim preduzećima; U oblasti “Špedicija, logistika i kombinovani sistemi transporta”  praćenje i formiranje robnih tokova u međunarodnom robnom prometu;  usluge organizovanja transporta tereta za treća lica;  organizovanje transporta primjenom modernih tehnologija kombinovanog transporta;  organizovanje i formiranje logističkih lanaca;  definisanje i organizovanje lanaca snabdijevanja;  organizacija rada u robno-transportnim centrima;  organizacija i upravljanje radom skladišta i skladišne pretovarne mehanizacije; Pored osnovnih kompetencija, koje karakterišu saobraćajnu struku, treba istaći i značaj multidisciplinarnosti studijskog programa sa aspekta rada u javnim službama (ministarstva, lokalne samouprave, javna preduzeća). Inženjeri saobraćaja sa stečenim kvalitetnim znanjima iz više različitih oblasti inženjerstva, koji su uz to osposobljeni da analitički sagledavaju probleme i da deduktivno izvode zaključke, sa razvijenim sposobnostima za timski rad, predstavljaju bitan kohezioni činilac u državnim službama zaduženim za prostorno i urbanističko planiranje i izgradnju i saobraćajnu infrastrukturu. Studenti su osposobljeni da projektuju, organizuju i upravljaju transportnim sistemima. Tokom školovanja student stiče sposobnost da samostalno vrši eksperimente, statističku obradu dobijenih podataka kao i da formuliše i donese odgovarajuće poslovne i tehničko-tehnološke odluke. Svršeni studenti «Saobraćaja i transporta» stiču znanja kako da ekonomično koriste prirodne resurse u skladu sa principima održivog razvoja. Posebno se obraća pažnja na razvoj sposobnosti za timski rad i razvoj profesionalne etike.


Uslovi upisa na studijski program

PROMOCIJA I

ODNOSI SA JAVNOŠĆU  Položen kvalifikacioni test – za kandidate sa završenim IV stepenom  Položen kvalifikacioni test i prijemni ispit iz Marketinga- za kandidate sa završenim III stepenom  Zvanje koje student stiče nakon završetka školovanja-

STRUKOVNI MENADŽER i 180 ESPB.

PREVODILAČKE STUDIJE ENGLESKOG JEZIKA Uslovi upisa na studijski program

U SARADNJI SA

 Položen kvalifikacioni test – za kandidate sa završenim IV stepenom  Položen kvalifikacioni test i prijemni pismeni ispit iz Engleskog jezika za kandidate sa završenim III stepenom  Zvanje koje student stiče nakon završetka školovanja-

STRUKOVNI MENADŽER - PREVODILAC ZA ENGLESKI JEZIK i 180 ESPB. Uslovi upisa na specijalistički studijski program

OGLAŠAVANJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU

 Ostvareno 180 ESPB u prethodnom školovanju Na osnovu Ugovora o akademskoj, naučno-tehničkoj i poslovnoj saradnji između broj 1728/10 od dana 11.8.2010. godine.

 Zvanje koje student stiče nakon četvrte godine –

STRUKOVNI MENADŽER SPECIJALISTA i 60 ESPB.


 

Dozvola za Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije br. 612-00-01679/2011 od 02.12.2011. Uverenje o akreditaciji studijskog programa Promocija i odnosi sa javnošću br. 612-0000657/2013-04 od 13.12.2013. Uverenje o akreditaciji studijskog programa Prevodilačke studije engleskog jezika br. 612-0000516/2012-04 od 13.12.2013. Uverenje o akreditaciji studijskog programa Oglašavanje i odnosi sa javnošću br. 612-00239/2009-04 od 24.06.2011.

Visoka strukovna škola tržišnih komunikacija je osnovana 2005. godine. Misija naše visokoobrazovne ustanove je obrazovanje mladih profesionalaca koji će se baviti promocijom, prevođenjem i PR-om. Obrazovni program Škole stvara most između teorije i prakse i nudi svojim studentima šansu da razviju interdisciplinarne i lako primenljive veštine za niz mogućih profesija unutar tržišno-kulturnih industrija. U Školi se realizuju dva trogodišnja studijska programa osnovnih strukovnih studija Promocija i odnosi sa javnošću i Prevodilačke studije engleskog jezika, kao i jednogodišnji program specijalističkih strukovnih studija Oglašavanje i odnosi sa javnošću. Kandidati sa druge visokoškolske ustanove mogu se upisati na I, II, i III godinu studija nakon ekvivalencije ispita koju vrši komisija za upis. UPIS JE U TOKU! Studirajte akreditovane studijske programe u skladu sa Bolonjskom deklaracijom! Učinite pravi korak ka svojoj budućnosti. Podršku upisanim studentima u izvođenju nastavnih aktivnosti u vanrednom studiju i studiju učenja na daljinu za studente upisane na Visokoj strukovnoj školi za propagandu i odnose sa javnošću Beograd, studenti će realizovati na Panevropskom univerzitetu „APEIRON“ Banja Luka, na osnovu sporazuma o akademskoj, naučnoj i stručnoj saradnji.

Informacije i prijave VISOKA STRUKOVNA ŠKOLA TRŽIŠNIH KOMUNIKACIJA: Palmira Toljatija 5/III (Stari Merkator), 11070 Novi Beograd SRB: Tel: +381 11 319 34 85; Tel/fax: +381 11 267 37 21; E-mail: info@elitcollege.edu.rs; Web sajt: www.stk.edu.rs PANEVROPSKI UNIVERZITET APEIRON: Bosna i Hercegovina/RS, Pere Krece 13, Pošt. fah 51 Banja Luka 78102; Studentska služba: Tel: +387 (0) 51 430 890; 430 892; 247 983; 247 984; Fax: 430 891; WEB mail: info@apeiron-uni.eu; Rektorat: Tel: +387 (0) 51 247 920; Fax; 247 921; E-mail: rektorat@apeiron-uni. eu; Sekretar univerziteta: Tel: +387 (0) 51 247 944; www.apeiron-uni.eu

Sektori zapošljavanja           

Marketing i agencije za oglašavanje Televizijske i produkcijske kuće Kabineti za odnose sa javnošću Odeljenja za marketing preduzeća Medija agencije i agencije za promociju Kabineti za korporativnu komunikaciju i imidž Prevodilački i lektorski poslovi u javnom i privatnom sektoru Poslovi informacijskog menadžmenta na engleskom jeziku u tehnološkim, marktinškim i konsalting firmama Prevodilačke agencije/prevodilački odseci u domaćim i međunarodnim organizacijama Menadžerski poslovi u oblasti stručnog prevođenja, lektorisanja i poslovnih komunikacija na engleskom jeziku Poslovi za komunikacije na engleskom jeziku u oblastima visoke tehnologije, ekonomije, međunarodne trgovine i prava na nacionalnom i međunarodnom nivou

KREATIVNOST KLJUČ USPEHA

 


 

   

      

     !  

 " ! 

Brucoški vodič  
Brucoški vodič  
Advertisement