Page 1


1 đ&#x;Œľ Cactus Indoor


Content How Did Cactus Evolve?

P.3

Genesis and spread of Cactus P.4 Cactus & Thailand P.6 Characteristics of Cacti Plants P.7 Classification of cactus species P.9

Benefits of Cactus P.12

How to Grow Cactus Indoors? P.13

Cactus

Indoor

đ&#x;Œľ 2


How Did Cactus Evolve? วิวัฒนาการกระบองเพชร

ในยุคต่อมาสภาพอากาศโลกเกิด การเปลี่ยนแปลง และเกิดเป็นเทือกเขาขึ้น ตามไหล่ ท วี ป ทางด้ า นตะวั น ตก ท าให้ ล ม และฝนไม่ สามารถพั ดผ่า นเทื อ กเขามาฝั่ง ตะวันออกได้ (ทวีปอเมริกาใต้) ทาให้พื้นที่ อี ก ฝั่ ง เ กิ ด ค ว า ม แ ห้ ง แ ล้ ง ก ล า ย เ ป็ น ทะเลทรายในเวลาต่อมาจนทาให้พันธุ์ พื ช ล้มตาย และบางสายพันธุ์วิวัฒนาการลาต้น เพื่ อ ให้ อ ยู่ ร อดในสภาพทะเลทรายได้ โดยเฉพาะกระบองเพชรที่ลดรูปลาต้นให้มี

3🌵

Cactus

Indoor

ขนาดเล็ก ทั้งเรียวสูง หรือกลมเตี้ย ส่วนราก หยั่งตื้นเพื่อดูดเก็บน้าจากอากาศได้ รวมถึง ลดรู ป จากใบกลายเป็ น หนามเพื่ อ ลดการ คายน้า และเก็บกักน้าในลาต้นจนทาให้ลา ต้นมีลักษณะอวบน้ามาจนถึงปัจจุบัน

Cactus indoor


Genesis and spread of Cactus

ถิ่นกาเนิด และการแพร่กระจาย กระบองเพชรส่ ว นมากมี ถิ่ น ก าเนิ ด ใน ทวีปอเมริกาใต้ ก่อนจะแพร่กระจายเข้าสู่แอฟริกา และแพร่กระจายไปทั่วโลก ด้วยการนิยมในการ ปลู ก ประดั บ ซึ่ ง พั น ธุ์ ดั้ ง เดิ ม พบได้ ใ นพื้ น ที่ ทะเลทรายแห้งแล้ง ก่อนจะมีการพั ฒนาสายพันธุ์ ให้ปลูก และเติบโตได้ในสภาพร้อนชื้น

Cactus

Indoor

🌵 4


5 đ&#x;Œľ Cactus Indoor


Cactus Thailand กระบองเพชร ในประเทศไทย

จุ ล สารของชมรมกระบองเพชร แห่งประเทศไทย โดยกระท่อมลุงจรณ์ ได้ เขี ย นไว้ เ กี่ ย วกั บ กระบองเพชรว่ า ก่ อ นปี พ.ศ. พ.ศ.2500 2500กระบองเพชร กระบองเพชรหรือแคคตัสได้ถูก นไ ด้าเข้ ้ ชื่ น ชอบ ถู กา มาจากต่ น า เ ข้ า มา างประเทศโดยผู จาก (สกุ ล สมบั ติ ศิ ริ ) เพื่ อ้ ชปลู ต่ า งประเทศโดยผู ื่ น ก แลเผยแพร่ใน กลุ ชอบ ่ ม เพื(สกุ ่ อ นฝู ล งสมบั และหลั ติ ศิ รงิ ) จากนั้ น ก็ เ ริ่ ม น า กระบองเพชรจากต่ เพื่อปลูก แลเผยแพร่างประเทศเข้ ใน ามาปลูก มากขึ ก ลุ่ ม้นเ เรืพื่ออยๆน ฝู ง แ ล ะ หลั ง จากนั้ น ก็ เ ริ่ ม น า กระบองเพชรจาก ต่ า งประเทศเข้ ามาปลูก มากขึ้นเรื่อยๆ ต่อมา คุณวาสนา สังข์สุวรรณ ได้ ตั้ ง ร้ า นชื่ อ 471 จ าหน่ า ยกระบองเพชรที่ สนามหลวง ซึ่งถือเป็นร้านที่เ ปิดจ าหน่ า ย กระบองเพชรร้ า นแรกในเมื อ งไทย และ ต่ อ มาก็ เ ป็ น ร้ า นลุ ง จรณ์ ตั้ ง อยู่ บ ริ เ วณริ ม คลองลอด ซึ่ งในระยะต่อ มามีก ารซื้ อขาย และสะสมกันมากขึ้น โดยมีคุณขจี วสุธาร เป็นผู้นาการเล่นกระบองเพชรในขณะนั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2519 ได้มีการสั่ง ไ ม้ ต่ อ ย อ ด สี แ ด ง ยิ ม โ น ด่ า ง แ ล ะ กระบองเพชรที่ได้จากการเพาะเมล็ดเข้ามา

จากประเทศญี่ ปุ่ น และต่ อ มานั ก เล่ น กระบองเพชรได้ เ ริ่ ม การเพาะขยายพั น ธุ์ และปรั บ ปรุ งพั น ธุ์ เ องภายในประเทศ ทั้ ง การเพาะเมล็ การเพาะเมล็ด และการต่ อยอดดทและการ าให้เกิด ความนิยมปลูก และซื ้อขายกระบองเพชร ต่อยอด ทาให้เกิดความ กันมากขึ้น นิ ย มปลู ก และซื้ อ ขาย กระบองเพชร นอกจากกระบองเพชร ที่ น า เ ข้ า ม า ป ลู กจ า ก ต่างประเทศแล้ว ในบาง พื้นที่ยังพบกระบองเพชร ท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะใน ในอีสาน ซึ่งปัจจุบอีันสหาพบได้ ว โดย าน ซึ่งปัยจากแล้ จุบันหาพบ ล าต้ น มี ลั ก ษณะตัได้ ้ ง ตรง และแตกเป็ ยากแล้ ว โดยลา น กอ ลั ก ษณะล าต้ น เป็ น รู ป ทรงกระบอก แยก ออกเป็นพู และมีตุ่มหนามเกิดที่สันพู ลาต้น มีขนาดลาต้นประมาณ 10-15 เซนติเมตร สูงได้มากกว่า 2 เมตร ส่วนดอกออกบริเวณ ตุ่ ม หนามที่ สั น พู มี ห ลอดดอกยาว สี เ ขี ยว กลีบดอกมีสีขาว เกสรมีสีเหลือง เมื่อบานจะ มีกลิ่นหอม

Cactus indoor

Cactus

Indoor

🌵 6


ลาต้น และหนาม

ดอก

กระบองเพชร เป็นพืชที่มีลักษณะลาต้นแปลก และแตกต่างจากพืชชนิดอื่น คือ ลาต้นของเกือบทุกพันธุ์ จะไม่ มี ใ บ เนื่ อ งจากใบมี วิ วั ฒ นาการลดรู ป กลายเป็ น หนามเพื่อลดการคายน้า และป้องกันการกัดกินของสัตว์

กระบองเพชรเป็นไม้ที่ ออกดอกยาก ทาให้ไม่ค่อยมีโอกาส เห็นกันมากนัก เพราะจะออกดอก เมื่อต้นมีอายุโตเต็มที่ ซึ่งกว่าจะออกดอก ก็มีอายุหลายปี แต่หากออกดอกจะ สวยงามไม่แพ้ดอกไม้ชนิดอื่น ดอกกระบองเพชรมักออกเป็นดอกเดี่ยวโดดๆหรือ ออกเป็นกระจุก ดอกไม่มีก้านก้านดอก กลีบดอกมีหลาย สี อาทิ สีแดง สีชมพู สีเหลือง และสีขาว เป็นต้น ซึ่งดอก ส่วนมากจะแทงออกบริเวณตุม่ หนามตามสันพู แต่มีบาง พันธุ์ที่ออกบริเวณส่วนอื่น อาทิ สกุล Echinocereus ออกดอกใกล้กับตุ่มหนาม สกุล Mammillaria ออกดอกบริเวณเนินหนาม สกุล Melocactus ออกดอกบริเวณกลุ่มหนาม เพาะส่วนปลายยอด

ลาต้นกระบองเพชรมีทั้ง แ บ บ ท ร ง ก ล ม เ ตี้ ย แ บ บ ทรงกระบอกสูง หรือมี รู ป ร่ า งคล้ า ยกระบอง และมักเป็นพูหรือแฉก ซึ่งจะ มี ปุ่ ม หนามขึ้ น ที่ สั น พู เ ป็ น ระยะหรื อ เป็ น หนามเรี ย ง ช้อนกันเป็นแถวที่สันพู โดยลา ต้นอาจเติบโตเป็นต้นเดี่ยวๆหรือแตกลาต้นเป็นกอใหญ่ ซึ่งบางพันธุ์สามารถสูงได้มากถึง 24 เมตร ลาต้นมีขี้ผึ้ง เคลือบ เพื่อลดการคายน้า ผิวลาต้น และเนื้อลาต้นมีสี เขียวของคลอโรฟิลล์ ซึ่งทาหน้าที่สังเคราะห์แสงแทนใบ หนามกระบองเพชรมีลักษณะหลายแบบ ทั้ง เป็นหนามแข็ง ปลายหนามอาจตรง หรืองอเป็นตะขอ หรือหนามอาจ เป็นเส้นอ่อนๆคล้ายขนสัตว์ และ มีสีของหนามแตกต่างกันหลายสี อาทิ สีเหลืองสีแดง สีส้ม หรือสีน้าตาล และ บางพันธุ์สามารถเปลี่ยนสีของหนามตามอายุ และสภาพอากาศได้

7🌵

Cactus

Indoor

ผล ผ ล ก ร ะ บ อ ง เ พ ช ร มั ก มี สี สั น ส ด ใ ส ผ ล มี รู ป ทรงหลายแบบ อาทิ ทรงกลม รู ป ไข่ หรือทรงกระบอก ผิวผลเรียบ และเป็นมัน และ บางพันธุ์มีหนามปกคลุม หรือเป็นเกล็ดแห้งปกคลุม ส่ ว นเนื้ อ ผลนุ่ ม มี สี ใ สคล้ า ยวุ้ น ที่ แ ทรกด้ ว ยเมล็ ด เมื่ อ ผลแก่ เ ต็ ม ที่ จ ะแห้ ง เหี่ ย ว และร่ ว งลงดิ น แต่ อาจพบบางพั น ธุ์ ที่ ผ ลแห้ ง แล้ ว จะปริ แ ตกให้ เ มล็ ด กระเด็นออกห่างลาต้น

Cactus indoor


Cactus

Indoor

đ&#x;Œľ8


Classification of Cactus Species ŕ¸žŕ¸ąŕ¸™ŕ¸˜ŕ¸¸ŕšŒ ŕš ŕ¸Ľŕ¸°ŕ¸Ľŕ¸ąŕ¸ ŕ¸Šŕ¸“ŕ¸°ŕ¸ ŕ¸Łŕ¸°ŕ¸šŕ¸­ŕ¸‡ŕš€ŕ¸žŕ¸Šŕ¸Ł

9 đ&#x;Œľ Cactus Indoor


ferocactus

Echinopsis เป็ น กลุ่ ม ที่พบประมาณ 60 ชนิด ลา ต้นมีลักษณะกลมแป้น ไม่มี ใบ แต่ บ างชนิ ด เมื่ อ แก่ จ ะ เป็ น ลั ก ษณะทรงกระบอก ลาต้นอาจเกิดเป็นต้นเดี่ยวๆหรือเกิดเป็นกอหนา ลาต้น เป็นเหลี่ยมหรือสัน จานวน 8-16 สัน ขนาดลาต้น 20-30 เซนติเมตร สูงได้มากกว่า 50 เซนติเมตร ผิวลาต้นมีสีเขียว สดใส และเป็นมัน ดอกมีหลอดยาว 5-15 เซนติเมตร กลีบ ดอกมีหลายสี อาทิ สีขาว สีชมพูอ่อน หรือสีแดง ส่วนผลมี ลักษณะทรงกลม กระบองเพชรชนิดนี้ เติบโตได้ดีในดิน ร่วนปนทราย หรือ ดินเหนียวปนดินร่วน ปลูกง่าย และ เลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพขาดน้าได้ดี เป็ น กลุ่ ม ที่ พ บประมาณ 35 ชนิ ด พบได้ ท าง ตะวันออกเฉียงใต้ของอเมริกา และแมกซิโก มักเกิดเป็น ต้ น เดี่ ย วๆ และจะแตกกอเมื่ อ มี อ ายุ ม าก แต่ บ างพั น ธุ์ สามารถแตกกอได้ในขณะที่ต้นยังอ่อน ลาต้นมีลักษณะ กลมแป้น และลาต้นค่อนข้างสูง ซึ่งบางพันธุ์อาจสูงได้มาก ถึง 3 เมตร ลาต้นเป็นสัน สีลาต้นเขียวเข้มหรือเขียวอมฟ้า ส่วนตุ่มหนามค่อนข้างใหญ่ มีหนามเกิดบริเวณด้านข้าง ปลายหนามเป็นตะขอ หนามมีสีเหลือง สีชมพู สีแดง สีส้ม หรือสีแสด กระบองเพชรสกุลนี้ จะออกดอกบริเวณส่วนยอด ของล าต้ น ซึ่ งจะเริ่ม ออกดอกได้เมื่ ออายุประมาณ 2 ปี และออกดอกในช่วงฤดูแล้ง ตัวดอกมีหลอดสั้น และบาง ชมพูเข้ม หรือชมพูแดง ทั้งนี้ กระบองเพชรชนิดนี้ สามารถ astrophytum myriostigma tricostatum

Opuntia Microdasys Albata

gymnocalycium mihanovichii variegata

เน่าตายได้ง่ายดอกมีหลายสี อาทิ สีขาว สีครีมอมเหลือง สี Echinopsis ancistrophora ทนแล้งได้ดีมาก แต่หากได้รับน้ามากหรือดินมีความชื้น มากมักจะล้ม

เป็นกลุ่มกระบองเพชรที่คนไทยมักเรียกว่า หมวก สังฆราช กลุ่มนี้มีถิ่นกาเนิดทางตอนเหนือของเม็กซิโก ซึ่ง พบได้ในพื้นที่สูงประมาณ 7,5000 ฟุตเหนือระดับน้าทะเล ลาต้นเมื่อเล็กมีลักษณะทรงกลม แต่เมื่อโตขึ้นจะเป็นรูป ทรงกระบอก มีความสูง 30-60 เซนติเมตร ผิวลพต้นมีสี เขียว และมีขนประสีขาว ลาต้นแบ่งเป็นสัน 5-8 สัน หนาม เกิดบนสัน และมีปุยขนสีน้าตาลอ่อนล้อมรอบ ส่วนดอกมี สีเหลืองซีด ขนาดดอก 4-6 เซนติเมตร ตรงกลางมีเกสรตัว เมียสีเหลือง 7 อัน ส่วนผลมีสีเขียวที่ด้านในมีเมล็ดขนาด ใหญ่ สี น้ าตาล กระบองเพชรชนิ ดนี้ เติ บ โตได้ดี ในที่โล่ง และทนต่อสภาพดินชื้นได้ดี เป็นกลุ่มกระบองเพชรที่มีใบหรือ ใบแท้ ลาต้นไม่มีกลุม่ หนามหรือขน ส่วน เมล็ดในเนื้อผลมีสดี า Rose Cactus (Pereskia grandifolia)

Cactus

Indoor

🌵 10


เป็นกลุ่มกระบองเพชรที่มีใบแท้เช่นกัน แต่ใบมี ขนาดเล็ก และมีกลุ่มหนามหรือขนแข็งปกคลุมที่ลาต้ น ส่วนเมล็ดในเนื้อผลมีปีก Neopoteria เป็นกลุ่มกระบองเพชรที่ลาต้นมีรูปทรงกระบอก ลาต้นแบ่งเป็นสัน และมีหนามปกคลุม แต่บางชนิดบริเวณ โคนต้นไม่มีหนามปกคลุม ส่วนเมล็ดในเนื้อผลมีสีดาหรือสี น้าตาล เป็นกลุ่มกระบองเพชรที่ไม่มีใบ ลาต้นมีลักษณะ ทรงกระบอก และเป็นเหลี่ยมสัน ลาต้นมีหนามอ่อนขนาด เล็กขึ้นปกคลุม กระบองเพชรกลุ่มนี้ จัดเป็นกลุ่มอิงอาศัย คือ ลาต้นไม่มีระบบราก ซึ่งมักจะเกาะติดอยู่กับไม้ชนิดอื่น หรือดูดน้าจากอากาศ

Echinocactus เป็นกลุ่มกระบองเพชรที่ค่อนข้างเล็ก มีลักษณะ กลมแบนหรือทรงกระบอก ลาต้นเป็นสัน และมีหนามแข็ง ปกคลุม หลอดของดอกมีขนปุยหรือบางพันธุ์ไม่มีขนปุย เป็นกลุ่มกระบองเพชรที่ค่อนข้างเล็ก ลาต้นมีรูป กลมแป้นหรือทรงกระบอก ลาต้นเป็นเหลี่ยมหรือสัน ส่วน หนามเกิดบนตุ่มหรือแพร่กระจายตามสัน มีทั้งหนามแข็ง และหนามแบบขนปุย ส่วนดอกมีปุยที่โคนดอก

Cereus Florida hylocereus cactus

11 🌵

Cactus

Indoor

เป็นกลุ่มกระบองเพชรที่ค่อนข้างเล็ก ลาต้นทรง กลมหรือทรงกระบอก และเป็นเหลี่ยมสัน ส่วนดอกเกิด บริเวณตรงกลางของยอดลาต้น Melcactus Matanzas’s


1. กระบองเพชรใช้ ป ลู ก เป็ น ไม้ ดอกไม้ป ระดับเป็น หลัก ทั้งการประดับต้น ซึ่งมีลักษณะดูแปลกตา และการ ประดับดอกที่มีสีสันสวยงาม ทั้งนี้ กระบองเพชรเป็นพืชที่ ปลูก และดูแลง่าย มักปลูกในกระถางขนาดเล็ก และนาไป ประดับตามห้องทางาน ห้องนอน ห้องรับแขก ซึ่งสามารถ วางได้ทั้งบนโต๊ะทางาน วางขอบหน้าต่าง และบริเวณพื้นที่ ขนาดเล็กได้

2. ดอกกระบองเพชรบางชนิดใช้ ประกอบอาหาร โดยเฉพาะนาดอกมา ลวกจิ้มน้าพริก ทั้งนี้ จะต้องเด็ดดอกทิ้ง ไว้ สั ก พั ก เพื่ อ ให้ ย างไหลออกให้ ห มด ก่อน

3. ผลกระบองเพชรบางชนิดมีขนาดใหญ่ เนื้อผลมีรส หวาน นิยมรับประทาน และจาหน่ายเป็นสินค้าท้องถิ่น ซึ่ง เราเห็นกันทั่วไป คือ แก้วมังกรนั่นเอง นอกจากนั้น ยังมี สายพันธุ์กระบองเพชรที่รับประทานผลได้อีกหลายชนิดที่ เมื อ งไทยยั ง รู้ จั ก น้ อ ย แต่ ปั จ จุ บั น เริ่ ม มี น า สายพั น ธุ์ กระบองเพชรแปลกที่รับประทานผลได้เข้ามาปลูกบ้างแล้ว

Cactus

Indoor

🌵 12


กระบอกเพชรชอบเนื้อดินร่วน และโปร่ง เนื้อ ดินไม่แน่น ดังนั้น การปลูกกระบองเพชรในกระถางจึง ต้ อ งเตรี ย มวั ส ดุ ป ลู ก หลายชนิ ด ผสมกั น ได้ แ ก่ ดิ น กรวด/ทราย และวัสดุอินทรีย์ (ปุ๋ยคอกหรือแกลบดา) โดยมีอัตราส่วนผสมระหว่างดิน ทราย/กรวด และวัสดุ อินทรีย์ ในอัตราส่วน 1:2:1 โดยให้รอยกรวดเม็ดเล็กๆ ประหน้ากระถางไว้ ส่วนการเตรียมวัสดุที่ใช้เพาะเมล็ด ให้ใช้อัตราส่วน 1:0.5:1 แทน ส่วนกระถางสามารถใช้ได้ ทั้งกระถางพลาสติก และกระถางดินเผา

เมล็ ด กระบองเพชรจะอยู่ ด้ า นในผลที่ มี ลักษณะทรงกลม สีดาหรือสีน้าตาล ทั้งนี้ ให้เลือกเมล็ด

13 🌵

Cactus

Indoor

ที่แก่เต็มที่หรือเมล็ดที่มีสีดาหรือเมล็ดจากผลที่ปริแตก แล้ว หลังจากนั้น นาเมล็ดมาแช่น้าประมาณ 2-5 นาที แล้วล้างเมือกออก ก่อนจะนาเมล็ดมาตากแดดให้แห้ง 1-2 วัน แล้วพักไว้ประมาณ 1-2 เดือนเมล็ดที่เตรียม และพักไว้จนได้ 1-2 เดือนแล้ว ให้นาเมล็ดออกมาเพาะ โดยใช้วัสดุเพาะที่กล่าวข้างต้ น ส่วนกระถางเพาะให้ใช้ กระถางพลาสติกขนาดเล็ก ก่อนจะกรอกวัสดุเพาะลง ให้ เ ต็ ม กระถาง หลั ง จากนั้ น น าเมล็ ด มามาโรยใน กระถาง พร้อมเกลี่ยดินให้ปกเมล็ดเล็กน้อยหรือดเมล็ด ให้ ล งเพี ย งครึ่ ง เมล็ ด ก่ อ นจะรดน้ าให้ ชุ่ ม และน าใส่ ถุงพลาสติก พร้อมรัดด้วยยางรัดให้แน่น ก่อนนาไปวาง ในที่ แ สงแดดราไร หลั งจากนั้ น ในทุ กๆ 7-10 วั น ให้ ตรวจดูว่าดินมีความชื้นไหม หากดินแห้งให้รดน้าพอชุ่ม หลังจากเมล็ดงอกแล้ว 2-3 วัน ค่อยนาต้นอ่อนลงปลูก ในกระถางต่อ


การปักชาต้นนั้น เป็นวิธีหนึ่งที่ได้รับความนิยม เพาะทาได้ง่าย และขยายต้นใหม่ได้รวดเร็ว ด้วยการใช้ วัสดุเพาะข้างต้นบรรจุในกระถาง ก่อนจะนาต้นหรือกิ่ง จากต้นแม่มาปักชาลงกระถาง ก่อนนาไปวางในที่แสงแดด ราไร พร้อมรดน้า 2 วัน/ครั้ง จนกิ่งชาติด ซึ่งอาจนาปลูก ด้วยกระถางเพาะชาหรือย้ายลงกระถางใหม่ก็ได้

กระบองเพชรถื อ ว่ า เป็ น พื ช ที่ ต้ อ งการน้ า ค่อนข้างน้อย แต่ยังต้องการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปกติจะให้ น้าเพียงเล็กน้อยตามขนาดของต้น ประมาณ 3 วัน/ครั้ง

การใส่ปุ๋ยกระบองเพชรนั้น ไม่ค่อยใส่มากนัก โดยอาจให้เดือนละ 1 ครั้ง ด้วยปุ๋ยสูตร 24-12-12 ละลาย น้ารด

1. ผิวลาต้นซีด และมีรอยย่น 2. โคนต้นโยกได้ง่าย รากมีความชืน้ มาก และ เริ่มเน่า 3. หนามเหี่ยวอ่อน ไม่แข็งเหมือนปกติ

Cactus

Indoor

🌵 14


http://puechkaset.com/กระบองเพชร/

https://www.pexels.com/search/cactus/ https://pixabay.com/th

นางสาวพัทธนันท์ พวงกระโทก รหัสนักศึกษา 5980115106 คณะครุศาตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

15 🌵

Cactus

Indoor


Cactus

Indoor

đ&#x;Œľ 16


Profile for Pattanan

Cactusindoor  

Cactusindoor  

Profile for 083537
Advertisement