Page 1

แถลงข่ าว มิถุนายน 2553 การประชุมสามัญและสัมมนาประจาปี 2553 “สรรค์สร้ างไทย ใส่ ใจปัญหาสังคม” เครือขายหญิ งไทยในยุโรปภายใตการสนั บสนุ นจากกระทรวงการตางประเทศผ านสถาน ่ ้ ่ ่ เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอรลิ น จั ด การประชุ ม สามั ญ และสั ม มนาประจ าปี ระหวางวั ์ ่ นที่ 1113 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทีห ่ ้องประชุม “เพือ ่ นบาน” ในกรุงเบอรลิ มีผเข ู้ าร ้ ์ น เยอรมนี ้ วม ่ การประชุมและสั มมนาครัง้ นี้จากประเทศภาคพืน ้ ยุโรป 10 ประเทศ รวมจากประเทศไทยเป็ น จานวนทัง้ หมด 76 คน มติขององคประชุ มสามัญครัง้ นี้มด ี งั ตอไปนี ้คอ ื ์ ่ คณะกรรมการบริหารชุดใหมประกอบด วย ่ ้ นางนงลักษณ ์ ใจสงฆ ์ เทร็พพ ์ จากสวิตเซอรแลนด ์ ์ ประธาน นางประไพรัตน์ มิกซ ์ จากเยอรมนี นางเสริมศรี บุญสุตม ์ จากประเทศไทย นางโสพิศ ทับทิม จากเบลเยียม เลขานุการ นายสหะ สารพันธุ ์ จากเนเธอรแลนด ์ ์

รองประธาน รองประธาน เหรัญญิก

อุปทูตแรงงาน สุชาดา ชีเ้ จริญ กลาวเปิ ดการสั มมนาและต้อนรับวิทยากรกิตม ิ ศั กดิค ์ อ ื ่ คุณเสาวนีย ์ โขมพัตร และคุณรชธร พูลสิ ทธิ ์ จากกระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมัน ่ คงของ มนุษย ์ สั มมนา “สรรคสร ใส่ใจปัญหาสั งคม” ครัง้ นี้ประกอบดวยวิ ทยากรทรงคุณวุฒค ิ อ ื คุณศรี ์ างไทย ้ ้ สมร เมเยอร ์ นักพัฒนาสั งคมจากสวิตเซอรแลนด ้ อุ้มคอม บอดชีท ้ าง”) คุณศิ รพ ิ ร สโครบา ์ ์ (“เตีย ่ เนคจากมูลนิธผ ิ หญิ ู้ ง (“จากการแนะนาถึงการรณรงค”) ์ และ คุณพัทยา เรือนแกว ้ (“พรอมทาง ้ ใจ”) นักวิจย ั อิสระจากเยอรมนี องคสั์ มมนาปรึกษาและพิจารณาแนวทางและปัญหาของงานพัฒนาสั งคมดานต างๆ ตัง้ แต่ วิธก ี าร ้ ่ ให้คาปรึกษาและการช่วยเหลือจนถึงการรณรงคเพื ่ ป้องกันปัญหา นอกจากนั้นยังให้ความสาคัญ ์ อ ตอความพร อมทุ กๆดานของอาสาสมั ครและผูท ่ ้ ้ ้ างานพัฒนาสั งคมดวย ้ ผูเข มมนามีโอกาสเจาะลึกขอมู ้ในวงสั มมนาเชิงปฎิบต ั ก ิ ารภายใตการน า ้ าร ้ วมสั ่ ้ ลและปัญหาดังกลาวนี ่ ้ ของ คุณนงลักษณ ์ ใจสงฆ ์ เทร็พพ ์ (“แนะนาอลวน พากันอลเวง”) คุณประไพรัตน์ มิกซ ์ (“น้องเอยจะบอกให”) ้ และคุณกมลลักษณ ์ มโนกุลอนันต ์ (Dr. Feelgood และเทคนิคการให้ คาปรึกษาแนะนาแบบเรียบงาย”) ่ สมาคม “รวมใจไทย” อิตาลียน ิ ดีต้อนรับสมาชิกและผู้สนใจเข้ารวมการประชุ มและสั มมนาประจาปี ่ 2554/2010 ทีเ่ มืองคาแซรตา (Caserta) ประเทศอิตาลี ระหวางวั นที่ 17-19 มิถุนายน พ.ศ. ์ ่ 2554

Twne newsletter jun 10  

สมาคม “รวมใจไทย” อิตาลีย ินดีต้อนรับสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมและสั มมนาประจาปี 2554/2010 ที่เมืองคาแซร์ตา (Caserta) ประเทศอิตาลี ระห...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you