Issuu on Google+

จดหมายขาวประจ าเดือนมกราคม ๒๕๕๔ ่ สวัสดีเพือ ่ นๆสมาชิกคะ่ ปี ใหม่ พลังใหม่ ความคิดใหม่

เครือขายฯพร อมเสนอโครงการและผลงานใหม ๆดั ้คะ่ ่ ้ ่ งตอไปนี ่

สมาชิกใหม่ ขอตอนรั บ สมาคมออสโตร-เอเชียติก จากออสเตรีย พรอมด วยผู แทนคื อ คุณ ้ ้ ้ ้ ชุตม ิ ณฑน์ ฮารรุคชไตเนอร ์ ์ ประธานสมาคม และ สมาคมรวมใจไทยอิตาลี พรอมผู แทนคื อ คุณอนุ รก ั ษ์ วีระเดชะ ประธาน ้ ้ สมาคม และคุณอรทัย บุคคาฟุสกา รองประธาน (ทัง้ สองทานนี ้เดิมเป็ นสมาชิก ่ บุคคลของเครือขายฯ) ่

ชมรมวัฒนธรรมไทยตรีเวเนโต (เวนิส) เครือขายฯขอขอบคุ ณชมรมฯและประธานชมรมฯ คุณอาภรณ ์ ชืน ่ เมือง ทีก ่ รุณา ่ เปิ ดโอกาสให้ภาคีสมาชิกของเครือขายฯได ร้ วมกิ จกรรม “สุขภาพสั ญจร” ระหวาง ่ ่ ่ เดือนเมษายนนี้ คุณหมอธนุ ตม ์ ก้วยเจริญพานิชก ์ จะเดินทางไปชีแ ้ จงข้อมูลและ ให้คาแนะนาปรึกษาที่ นอรเวย ์ ์ เนเธอรแลนด ์ ์ สวิตเซอรแลนด ์ ์ และเบลเยียม นอกเหนือจากในอิตาลีตง้ั แตเหนื อจรดใต้ เครือขายฯขอขอบคุ ณคุณหมออยางสู ง ่ ่ ่ เช่นเดียวกัน

สมาคมไทย สวิตฯภาคกลาง (ลูเซิรน) ์ คุณมณฑิตา โมเซอร ์ ประธานสมาคม จัดการอบรมเกีย ่ วกับเยาวชนเชือ ้ ชาติไทย ภายใตการสนั บสนุนของทางการรัฐลูเซิรน ้ ์ เดือนกันยายนศกนี้ เนื่องในโอกาสนี้ เครือขายฯสนั บสนุนการติดตอวิ สวิตเซอรแลนด ่ ่ ทยากรผานทางชมรมไทย ่ ์ ์(ทัง้ สอง กลุมเป็ ่ นภาคีสมาชิกของเครือขายฯ) ่ ขอให้การอบรมสั มมนาประสบความสาเร็จเพือ ่ ผลประโยชนต ์ อชุ ่ มชนไทยของเราคะ่

Amnesty for Women (แฮมเบิรก) ์ คุณประไพรัตน์ รัตนโอฬาร มิกซ ์ รองประธานเครือขายฯ จัดการอบรมสั มมนา ่ “สะกิด(ใจ)สั กนิด ให้คิดถึงลูก” วันที่ ๑๘-๒๐ กุมภาพันธ ์ ทีเ่ มืองนอยมึนสเตอร ์ สาหรับชุมชนไทยในเยอรมนี โดยไดรั ล กระทรวง ้ บการอนุ เคราะหจากกรมการกงสุ ์ การตางประเทศ และกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณะสุข เนื่องจากหัวขอของ ่ ้ การอบรมสั มมนารวมอยูในเป าหมายส าคั ญ ของเครื อ ข ายฯและเกี ย ่ วพั น กั บ หั ว ข อการ ่ ้ ่ ้ สั มมนาประจาปี ของเครือขายฯ คุ ณ ประไพรั ต น จึ ง กรุ ณ าเปิ ด โอกาสให ผู แทนคณะ ่ ์ ้ ้ ประสานงานการสั มมนาประจาปี ของเครือขายฯได เข าร วมอบรมและสั ม มนาด วย ่ ้ ้ ่ ้ ขอบคุณคะ่

ประชุมสามัญและสั มมนาประจาปี ๒๕๕๔ (คาแซรตา) ์ เครือขายฯขอขอบคุ ณ สมาคมรวมใจไทยอิ ต าลี เจ าภาพการประชุ มระหวางวั ่ ้ ่ นที่ ๑๗๑๙ มิถุนายนนี้เป็ นอยางยิ ง่ และขอชวนเชิญเพือ ่ นๆสมาชิกเตรียมตัวไปพบปะ รวม ่ ่ ประชุมสั มมนาและสั งสรรค ์ รับรองวาจะไม ผิ ด หวั ง ทั ง ้ ด านความรู ความบั น เทิ ง ่ ่ ้ ้


มิตรภาพ บรรยากาศ สถานที่ .... สมาคมรวมใจไทยตัง้ ใจเต็มทีเ่ พือ ่ ให้การประชุม และสั มมนาครัง้ นี้ฝังอยูในความทรงจ าของเพือ ่ นๆสมาชิกตลอดไป ่ -

หัวขอสั “(พอ)แม รั า(พ รั ้ มมนา ่ ่ กลูก...ลูกรูไหมว ้ ่ อ)แม ่ ่ ก” Pathway of the Tenderest Emotion กลุมย “เลีย ้ งลูกให้เป็ นโจร” ประไพรัตน์ มิกซ ์ ่ อย ่ “แมปู วิกานดา เผาดิ ่ ลูกปู” ่ ษฐ ์ “ลูกฉัน ลูกเธอ ลูกเรา” สุนีย ์ ไมจั ้ นทร ์ และอาภรณ ์ ชืน ่ เมือง

รายละเอียดขัน ้ แรกอยูในบั นทึกการประชุมเตรียมงานดังแนบมาพรอมค ะ่ ่ ้ ๖

สารสตรี คุณประไพรัตน์ มิกซ ์ บรรณาธิการสารสตรีและรับผิดชอบเอกสารประกอบการ ประชุมยินดีรบ ั ตนฉบั บบทความตางๆจากเพื อ ่ นๆสมาชิก ถึงปลายเดือนมีนาคม กอง ้ ่ บรรณาธิการขอตอนรั บผูช บและพิสจ ู นอั ิ ณฑน์ ้ ้ ่ วยรับตนฉบั ้ ์ กษรคือ คุณชุตม ฮารรุ์ คชไตเนอร ์ และคุณรวิวรรณ ศรีอุตตมะโยธิน และขอบคุณอยางมากๆ ่ ลวงหน ่ ้ านะคะ

คณะผู้ตรวจบัญชี ทีป ่ ระชุมคณะกรรมการและผู้ประสานงานประเทศ พรอมสมาชิ กและผู้รวมเตรี ยมงาน ้ ่ ประจาปี ไดลงคะแนนเสี ยงเลือกตัง้ ซ่อมตาแหน่งผู้ตรวจบัญชีคนทีส ่ องเรียบรอยแล ว ้ ้ ้ (รายละเอียดในบันทึกการประชุม) ดังนั้นคณะผู้ตรวจบัญชีของเครือขายฯตั ง้ แตบั ่ ่ ดนี้ เป็ นต้นไปประกอบดวย ้ - คุณพยุงศรี อาดัม ผูตรวจบั ญชีคนทีห ่ นึ่ง (เยอรมนี) ้ - คุณบุษบา สุรย ิ ะคา ผูตรวจบั ญชีคนทีส ่ อง (อิตาลี) ้

ผู้ประสานงานกลุมเรี ่ ยนและกลุม ่ กศน. เพือ ่ เพิม ่ ประสิ ทธิภาพและความสมบูรณทั ์ ว่ ถึงของการประสานงานรวมทัง้ การ แลกเปลีย ่ นขอมู างกลุ มเรี กโครงการ “แมไก ้ ลและขาวสารระหว ่ ่ ่ ยนตางๆของสมาชิ ่ ่ ”่ องคประชุ มดังกลาวข างต นจึ านคื อ ์ ่ ้ ้ งไดเลื ้ อกผูประสานงานสองท ้ ่ - คุณอาพัน ชมิด หัวหน้า ศกร. กศน. แฮมเบิรกและอาห เรนสเบิ รก ์ ์ ์ เยอรมนี - คุณโศภฤณ พินิจภูวดล หัวหน้า ศกร. กศน. สยาม เนเธอรแลนด ์ ์ สมาชิกกลุมเรี อขอมู ต ่ องการเผยแพร ให ่ ได้ ่ ยนส่งขาวสารหรื ่ ้ ลตางๆที ่ ้ ่ ้กลุมเรี ่ ยนอืน ทราบ อาทิ ปฎิทน ิ งานโรงเรียน การอบรมครู กิจกรรมตางๆ ขาวหลั กสูตร ่ ่ หรือขอมู ่ ๆถึงผูประสานงานทั ง้ สองทานได ทุ ้ ลน่าสนใจอืน ้ ่ ้ กเวลา

ประชาสั มพันธสื์ ่ อมวลชน องคประชุ มเดียวกันไดเลื ์ ้ อก คุณดรรชนี ฟิทซเนอร ์ ์ เยอรมนี เป็ นผูประสานงาน ้ หน้าทีป ่ ระชาสั มพันธสื์ ่ อมวลชน เพือ ่ ให้ผลการทางานของเครือขายฯเป็ นทีร่ จั ู้ ก ่ แพรหลายทั ง้ ในยุโรปและประเทศไทย และเพือ ่ ให้มวลชนไดทราบข อเท็ จจริงที่ ่ ้ ้ ถูกตองไม คลาดเคลื อ ่ นเกีย ่ วกับเครือขาย ้ ่ ่


คุณชุตม ิ ณฑน์ ฮารรุ์ คชไตเนอร ์ ออสเตรีย รับประชาสั มพันธงานของเครื อขายฯใน ์ ่ วงงานทีป ่ ฎิบต ั อ ิ ยู่ อาทิ วิทยุกระจายเสี ยง เช่นเดียวกัน คุณพยุงศรี อาดัม

๑๐

เยอรมนี รับผิดชอบคลังขอมู ้ ลตอไป ่

แนะนาภาคี ศูนยการเรี ยนไทย เบลเยียม ์ ขออนุ ญาตนากิจกรรมของศูนยมาบอกกล าวให ่ นๆสมาชิกทราบ คุณโสพิศ ์ ่ ้เพือ ทับทิม ประธานสมาคม เลขานุ การคนขยันของเครือขายฯยิ นดีต้อนรับเพือ ่ นๆ ่ สมาชิกถ้าเดินทางไปเบลเยียมและมีโอกาสรวมงานใดงานหนึ ่งของสมาคมคะ่ ่

การมีส่วนรวมกั บสั งคมท้องถิน ่ ในเบลเยียม (Integration & Intercultural Exchange) ่ สมาคมศูนยการเรี ยนไทย รวมจั ดกิจกรรมกับหน่วยงานท้องถิน ่ เบลเยียม เพือ ่ ์ ่ ประชาสั มพันธงานของ กศน . และเพือ ่ อนุ รก ั ษส ให้เป็ นทีร่ จั ู้ ก ์ ์ ่ งเสริมและเผยแพรวั ่ ฒนธรรมไทย อยางกว างขวาง เป็ นการช่วยส่งเสริมและสนั บสนุนให้คนไทยไดรั ่ ้ ้ บการยอมรับ ช่วยให้คนไทย ปรับตัวเขากั น ่ อยางมี ศักดิศ์ รี ้ บสั งคมทองถิ ้ ่ ตัวอยางงานกิ จกรรม ทีส ่ มาคมศูนยการเรี ยนไทยเขาร ่ ์ ้ วม ่ -

รวมกั บศูนยวั ๒๕๕๔ ่ ์ ฒนธรรมเมืองเซ้นตนิ ์ กลาส จัดนิทรรศการประเทศไทยตลอดปี ซึง่ มีทง้ั การแสดงให้ชมและการสอนในชัน ้ เรียน อาทิ แสดงภาพถาย เครือ ่ งดนตรี ่ เครือ ่ งถวยชาม ผาไหม เครือ ่ งเงิน และเกีย ่ วกับศาสนา และสอนทาอาหาร ้ ้ ภาษาไทย นวดเทา้ แกะสลัก รอยเชื อก ฯลฯ เป็ นการส่งเสริมศิ ลป วัฒนธรรม ้ การคา้ การทองเที ย ่ ว การลงทุน ระหวางสองประเทศ ่ ่

-

รวมงาน Essence of Thailand และงานอืน ่ ฯ กับสถานเอ กอัครราชทูต ณ กรุง ่ บรัสเซลส์ กิจกรรมทีท ่ า แกะสลักผลไม้ สบู่ เพนต ้ เล็ ์ บ เพนต ้ ร์ ม ่ สาธิตทาอาหาร ราไทย

-

รวมงานประจ าปี นิตยสาร The Bulletin รวมกั บ สอท . กิจกรรมทีท ่ า แกะสลักผลไม้ ่ ่ สบู่ เพนต ้ เล็ ์ บ

-

รวมงาน Feest in the Park ณ เมืองบรูกจ ์ ซึง่ เป็ นงานแสดงศิ ลปวัฒนธรรมนานาชาติ ่ กิจกรรมทีท ่ า แกะสลัก เพนต ้ เล็ ์ บ เพนต ้ ร์ ม ่ สาธิตทาอาหาร ราไทย นวดไทย

-

รวมงานวั นวัฒนธรรมโลก “Mondiale dag” 2010 ณ เมือง Beernem กิจกรรมทีท ่ า ่ แกะสลัก เพนต ้ ร์ ม ่

-

รวมงานวั นไทย กับนิตยสารโชคดี ณ เมือง ่ สาธิตทาอาหาร เพนต ้ เล็ ์ บ เพนต ้ ���์ ม ่

-

รวมงาน Festodekoloroj ณ เมือง Menen ่ นานาชาติ กิจกรรมแกะสลัก สาธิตทาอาหาร

-

จัด workshop เกีย ่ วกับพุทธศาสนาและวัฒนธรรมไทย ณ KA Beveren Sportschool Waasland อาทิ จัดแสดงภาพถายและเครื อ ่ งสั งฆภัณฑ ์ บรรยาย ่ เกีย ่ วกับศาสนาพุทธและนั่งสมาธิ จัดชัน ้ เรียนแกะสลักและทาอาหาร

-

รวมกั บ สอท .และคณาจารย ์ มศว .ประสานมิตร จัดสอนทาอาหารและแกะสลัก ที่ ่ เมืองบรูกจ ์

Bredene

กิจกรรมทีท ่ า แกะสลัก

ซึง่ เป็ นงานแสดงศิ ลปวัฒนธรรม


-

ส่งบุคลากรเขาร มนาเกีย ่ วกับการเรียนการสอนภาษาไทยในหลายประเทศ อาทิ ้ วมสั ่ ฝรัง่ เศส เนเธอรแลนด ์ ์ สหราชอาณาจักร อิตาลี สวิสเซอรแลนด ์ ์ สเปน ฯลฯ

-

ส่งตัวแทนเข้าอบรมเกีย ่ วกับแรงงานระหวางประเทศ จัดโดย ILO ณ เมืองตูรน ิ อิตาลี ่

-

ส่งตัวแทนเขาอบรมเกี ย ่ วกับปัญหาแรงงานไทยในยุโรป จัดโดย ้ หญิงไทย ที่ สอท.เบอรลิ ์ น

ILO และเครือขาย ่

จดหมายขาวของเครื อขายฯจะแนะน าและเสนอกิจกรรมพรอมด วยผลงานของภาคี สมาชิกหนึ่งภาคี ่ ่ ้ ้ เป็ นประจาทุกเดือนตอไป ่ นงลักษณ ใจสงฆ ์ เทร็พพ ์ ประธาน รายงานในนามของคณะกรรมการบริหาร ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔


Twne newsletter january 11