Page 1

บรรณาธิการ: นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็ พพ์

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป TWNE

Editor: Nonglak Chaisong Trepp

จ ด ห ม า ย ข่ า ว ฉ บั บ เ ดื อ น มี น า ค ม ๒ ๕ ๕ ๔

เ นื้ อ ห า ใน เล่ ม

ข่าวจากเครือข่ายคนไทยในญีป ่ ุ่น

 ข่ าวจากญี่ปุ่น

คุณวีริน ทาเคดะ อาสาสมัคร

บินไทยอินเตอร์

ผู้นาคนหนึ่งของเครือข่ายคน

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง แต่ผู้

ปรมาณูทางานได้แล้ว ปัญหา

ไทยในญี่ปุ่นส่งข่าว

ที่เดือดร้อนค่าเดินทางได้ทา

พบชุมชนไทยใน

ที่เหลืออยู่คือ

วิกฤติการณ์ที่ญี่ปุ่น ถึงเพื่อนๆ

หนังสือกู้ยืม ตปท. ส่วนเมื่อ

กัมมันตภาพรังสีที่

ออสเตรียและ

ในเครือข่ายหญิงไทยใน

สวิตเซอร์ แลนด์

ยุโรป

 คณะอัยการสู งสุ ด

(ผู้เดินทาง

เครื่องควบคุมอุณหภูมิเตา

สาร

“...ตอนนี้ก็ผ่านวิกฤติ

ไปก้าวหนึ่งแล้วค่ะ วันนี้กาลัง

 วิทยากรเนือ้ หอม คุณหมอประเวช จากกรมสุ ขภาพจิต  เลีย้ งลูกอย่ างไรดี ถามผู้เชี่ยวชาญ  บทวิจารณ์ จาก สมาชิก

รวบรวมข้อมูลที่แท้จริงและ แจ้งให้ตัวแทนเครือข่ายฯ รับทราบกัน ผ่านมา

ตลอดอาทิตย์ที่

ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

ก็ใช้ชีวิตอยู่ที่ศูนย์

แพร่กระจายมาทางอากาศ ที่

ฉุกเฉินแผ่นดินไหวและสึนามิ

วานนี้ ( 2 0มีนาคม)ได้ส่งคน

พบในนม

ของจังหวัดอิบารากิ

ไทยจานวน

เขตทางเหนือของจ.อิบารากิ

เพื่อรับ

3 9

คนขึ้น

และผักสปีแนชใน

โทรศัพท์ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

เครื่องบินทหาร

C 1 3 0

ทาให้คนไทยตื่นตูมกันอยู่ สิ่ง

กับคนไทยที่อยู่ในเขตท้องที่

(เครื่องบินส่งเสบียง) คนไทย

ที่เครือข่ายฯกาลังทากันอยู่คือ

และที่ได้รับภัยโดยตรง

ที่ขึ้นเครื่องมาจากเขต คานา

พยายามให้คนไทยอยู่ใน

ประสานงานกับสถานทูตที่จะ

กาวะ โยโคฮามะ และโตเกียว

ความสงบ

บอกช่องทางสาหรับผู้ที่อยาก

ที่มีจานวนน้อยเพราะคนไทย

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เดินทางกลับ

ในเขตอิบารากิ

กับการควบคุม

และ

ทางสอท.ได้ส่ง

ยังมิได้ทารี

ไม่หวาดผวากับ และมีสติ ตนเอง

ข้าราชการโดยรถบัส 3เที่ยว

เอ็นทรีก็เลยขึ้นเครื่องไม่ได้

จิตแพทย์จากกรมสุขภาพจิต

ไปรับคนไทยในเขตที่ได้รับ

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นก็สามารถส่ง

ได้เดินทางมาถึงแล้ว และพัก

ความเสียหายในจังหวัดมิยากิ

หน่วยดับเพลิงเข้าไปใน

อยู่ที่วัดปากน้า

ตัวเองกาลัง

(70กว่าคน)และฟูคุชิมะ เขตที่

โรงไฟฟ้าเพื่อทาให้เตา

ประสานงาน

ส่งคนไทยที่

มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์)(เกือบ

ปรมาณูลดความร้อนสู่

อยากคุยกับคุณหมออยู่ค่ะ

2 0คน)

อุณหภูมิปกติและไฟฟ้าใน

ขอขอบคุณสาหรับความเป็น

บางโรงก็สามารถใช้ได้ทาให้

ห่วงของพี่ๆเครือข่ายฯที่ยุโรป

ได้เดินทางกลับไป

ประเทศไทยแล้ว โดยสายการ

อ่านต่อหน้า ๒


ห น้ า 2

ข่าวจากเครือข่ายคนไทยในญี่ปุ่น (ต่อจากหน้า ๑) สาหรับข้อมูล

เกี่ยวกับ

ตัวเลขเรื่องสารปนเปื้อนใน ผัก

และนม

ที่พบใน

จังหวัดอิบารากิ จังหวัดที่อยู่ ติดกับจ.ฟูคุชิมะ (โรงไฟฟ้า

ความเสี ยหายที่เกิดขึน้ ณ เมืองเซ็นได ประเทศญี่ปนุ่ หลังเหตการณ์ แผ่นดินไหว และ สึ นามิ

นิวเคลียร์)

ตอนนี้ยังไม่พบ

ในน้าดื่ม

แต่วันนี้ฝนตก

อาจจะพบในเร็วๆนี้ ดูข้อมูล ได้จากโฮมเพจ

ของ

I b a r a k i I n t er n a t i o n a l A s s o c i a t i o n ภาษาไทย

ช่วงนี้ตัวเองไม่ได้กลับบ้าน

น้องๆก็ไปช่วยเข้าแถวซื้อ

เพราะต้องประจาการอยู่ที่

ใส่ถังให้ แถมยังปั้นข้าวปั้น

สานักงาน

เราได้ตั้งหน่วย

มาส่งเสบียงให้กับเจ้าหน้าที่

ฉุกเฉินอยู่ที่เมืองมิโตะ จ.อิ

ที่ศูนย์นี้ด้วย ตอนนี้ทุกคนก็

บารากิแต่น้องคนไทยในมิ

ทางานกันอย่างเต็มที่ แผนก

โตะก็น่ารัก

ภาษาไทย

ให้พักที่บ้าน

ไม่มีใครมา

เพราะบ้านอยู่ไกลจากศูนย์

ผลัดเวร ก็เลยต้องเข้าศูนย์

ถ้าไปกลับ

คงหาน้ามันมา

ทุกวัน

เติมไม่ได้

ตอนนี้ทีปั๊มมีคน

เข้าแถวเพื่อรอเติมกัน ตั้งแต่

จนกว่าสถานการณ์

การณ์จะค่อยๆคลี่คลาย ขึ้น...”

ตีสี่ ได้แค่ คันละ 2 0 ลิตร

คณะอัยการสูงสุดพบชุมชนไทยในออสเตรียและสวิตเซอร์แลนด์ คณะอัยการสู งสุ ด ประกอบด้วย ดร. อุทัย อาทิเวช และ ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล จัดวงเสวนา เพือ่ ให้ ความรู้ ความเข้ าใจ ทางกฎหมาย พร้ อมตอบ ปัญหาทางกฎหมาย

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

สวิตเซอร์แลนด์

ได้รับเกียรติจาก

กาหนดการต่อไปนี้คือ

สวิตเซอร์แลนด์

วันที่ ๒๒ มีนาคม๒๕๕๔

สมาคมไทย-สวิตฯภาค

อัยการสูงสุด

คณะ

ประกอบด้วย

ตาม

ดร. อุทัย อาทิเวช และ ดร.

กรุงเวียนนา ออสเตรีย

ธนกฤต วรธนัชชากุล จัดวง

สมาคมเพื่อนไทย

เสวนาเพื่อให้ความรู้ความ

ออสเตรีย เจ้าภาพ

เข้าใจทางกฎหมาย

พร้อม

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๔

นครลูเซิร์น

กลาง เจ้าภาพ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๔ นครซูริค สวิตเซอร์แลนด์

ตอบปัญหาทางกฎหมาย

ณ นครกราซ ออสเตรีย

สมาคมช้างเผือก

หรือปัญหาเกี่ยวกับสิทธิและ

สมาคมออสโตร-เอเชีย

เจ้าภาพ

หน้าที่ของคนไทยใน

ติก เจ้าภาพ

ต่างประเทศต่อสมาชิกของ ชุมชนไทยในออสเตรียและ

คณะอัยการ ณ กรุง เวียนนา

เ ค รื อ ข่ า ย ห ญิ ง ไ ท ย ใ น ยุ โ ร ป

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔


ห น้ า 3

สัมมนา

“สะกิด (ใจ) สักนิด… ให้คิดถึงลูก” มึนสเตอร์ เพื่อ

วิทยากรเนือ้ หอม คุณ วางแผนการ หมอประเวช จากกรม แก้ไขปัญหา สุ ขภาพจิต

อธิบดีกรมการกงสุล ชี้แจง วัตถุประสงค์ของการจัดงาน สัมมนา และ

และการสร้าง

เสนอ “โครงการต่ออายุบัตร

อนาคตร่วมกัน

ประชาชนในต่างแดน”

สาหรับเยาวชนไทยที่จะเติบโต

และแสดงความคิดเห็นถึง

คุณประไพรัตน์ มิกซ์ จาก

เป็นชนรุ่นที่สองในเยอรมนีและ

สถานการณ์ของเยาวชน

Amnesty for Women นคร

ในยุโรประหว่างวันที่ ๑๘-๒๐

ไทยที่ติดตามผู้ปกครอง

แฮมเบิร์ก เยอรมนี รองประธาน

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่

มายุโรป และเยาวชนเชื้อ

เครือข่ายฯจัดการสัมมนาขึ้น

บ้านพักเยาวชน เมืองนอยมึน

สายไทยในแวดวง

ร่วมกับกลุ่มครอบครัวแถบนอย

สเตอร์ เยอรมนี

วัฒนธรรมยุโรป

แขกผูม้ ีเกียรติ

คุณสุภาวดี วิทยากรจากกรมสุขภาพจิต สนทนากับคุณนงลักษณ์ ประธานเครือข่ายฯ และคุณประไพรัตน์ รองประธาน หัวเรือใหญ่ของการสัมมนา

“คณะวิทยากร นายแพทย์ประเวช ตันติวัฒ นกุล คุณสุภาวดี นวลมณี และ คุณนิตยาภรณ์ มงคล จากกรม

เชิดชู รักตะบุตร อัครราชทูต มาริสา อินทรมงคล เลขานุการเอก สุชาดา ชี้เจริญ อัครราชทูตที่ปรึกษา ฝ่ายแรงงาน

สุขภาพจิต กระทรวง สาธารณสุข การระดมความคิด ร่วมกัน ภาพอนาคตที่อยากเห็น สาหรับเยาวชนไทยในยุโรป”

ฤทธิชัย ทับสุวรรณ กงสุล-เลขานุการเอก อภิชัย มงคล อธิบดีกรมสุขภาพจิต เพ็ญประภา วงศ์โกวิท อุปทูตที่ปรึกษา จักร บุญ-หลง อธิบดีกรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ >>

เสี ยงจากสมาชิกเครื อข่ายฯ นับเป็นหัวข้อสาคัญสาหรับการปฏิบัติงาน

และประสบการณ์ไปพัฒนาใช้เนื่องในการ

เพื่อ “ชุมชนไทยเข้มแข็ง” อนึ่ง เครือข่าย

สัมมนาใหญ่ประจาปี “(พ่อ)แม่รักลูก ลูกรู้

หญิงไทยในยุโรปจัดหัวข้อครอบครัวไทยและ

ไหมว่า(พ่อ)แม่รัก...” ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙

เยาวชนไทยในยุโรปเป็นหัวข้อหลักของการ

มิถุนายน ศกนี้ ณ เมืองคาแซร์ตา ประเทศ

ปฏิบัติงานในปีนี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นคณะ

อิตาลี และเนื่องในการพัฒนาชุมชนไทยใน

นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์

ผู้แทนของเครือข่ายฯจากอิตาลี

ประธาน

สวิตเซอร์แลนด์ และเนเธอร์แลนด์ จึงมีโอกาส

“....หัวข้อของการสัมมนา

เข้าร่วมสัมมนาและสังเกตการณ์ เพื่อนาความรู้

ประเทศของตนต่อไป การสัมมนาที่นอยมึนสเตอร์ครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้ฟังและร่วมกิจกรรม ๓ กลุ่ม อ่านต่อหน้า ๔


ห น้ า 4

วิทยากรจากกรมสุ ขภาพจิต

“ คิดว่ าการสัมมนาในครั้งนี้ได้ สร้ างความตื่นตัวในปัญหาเรื่องนี้ มากยิง่ ขึ้น หลายกลุ่มก็ได้ ทาเรื่อง นี้กนั มานานแล้ ว อาจจะมากน้ อย แตกต่ างกันออกไป คราวนี้เราถึง ได้ บรรลุถงึ จุดประสงค์ เสียที เพือ่ ก่ อให้ เกิดการทางานร่ วมกัน ต่ อไปในอนาคตกับหน่ วยงาน ราชการไทยทัง้ ในประเทศและที่ ประเทศไทย ”

เสี ยงจากสมาชิกเครื อข่ายฯ (ต่อจากหน้า ๓) ใหญ่คือ ๑,สมาชิกครอบครัวที่ ต้องการโอกาสเรียนรู้และ แสวงหาข้อแนะนาวิธีการ เลี้ยงลูกไทยในแวดวง วัฒนธรรมยุโรป รวมถึง โอกาสพบปะสังสรรค์หา เพื่อนร่วมคิดร่วม ประสบการณ์ ขอคาแนะนา ปรึกษาจากวิทยากรและ เพื่อนๆ ๒.ผู้นาองค์กรหรือกลุ่ม อาสาสมัคร ความสนใจและ ความต้องการของผู้ฟังกลุ่ม นี้ขยายครอบคลุมถึง บทสรุปความต้องการของ ชุมชนและหนทางจัด

โครงการหรือกิจกรรมเพื่อ สนองความต้องการ นั้นๆ คาถามเกี่ยวกับทุน สนับสนุนจากแหล่ง ต่างๆ คาถามและคาชี้แจง ถึงอุปสรรคและความสาเร็จ อันนามาซึ่งกาลังหรือความ ท้อแท้ทั้งกายและใจ ๓.คณะวิทยากรและ เจ้าหน้าที่ทางการจาก ประเทศไทย ผู้หาช่องทาง วางนโยบายของหน่วยงาน ต่อไป ดังนั้นแต่ละกลุ่มจะ ประเมินความสาเร็จของการ สัมมนาครั้งนี้แตกต่าง กัน อย่างไรก็ตามกล่าวได้

ว่าการสัมมนาครั้งนี้ประสบ ผลสาเร็จ เพราะเป็นการจุด ประกายให้ทุกๆฝ่าย ทุก กลุ่มหวังว่าจะมีก้าว ต่อไป มีนโยบายและ โครงการตรงความต้องการ ของชุมชน และมีการ ปฏิบัติงานสาเร็จด้วย ประสิทธิภาพ ผลพลอยได้ที่มองข้ามมิได้ จากการพบปะกันครั้งนี้คือ มิตรภาพและความเข้าใจซึ่ง กันและกัน อันเป็นรากฐาน เปี่ยมคุณค่าของชุมชนไทย

แพท ประไพรัตน์ มิกซ์ รัตนโอฬาร รองประธานเครื อข่ายฯ

ผูป้ ระสานงาน เอเซียอาคเนย์ ศูนย์ให้คาแนะนาช่วยเหลือหญิงต่างชาติ Amnesty for Women เข้มแข็งนั่นเอง...”

ต่างประเทศ กรมการกงสุล

ให้เราได้มี

โอกาสเชิญท่านอื่นๆจากต่างเมืองและ “...รู้สึกดีใจทีงานคราวนี้ผ่านไปด้วยดี ตาหนิ

รับแต่คา

ต่างประเทศมาร่วมด้วย...

คาชมขอมอบให้แก่ผู้ประสานงานทั้งหลาย

และผุ้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่าน

คิดว่าการสัมมนาในครั้งนี้ได้ สร้างความตื่นตัวในปัญหาเรื่องนี้มาก

การสัมมนาในครั้งนี้มีบ่อเกิดจากที่ได้จัด

ยิ่งขึ้น

หลายกลุ่มก็ได้ทาเรื่องนี้กันมา

สัมมนาให้แก่กลุ่มแม่บ้านและอาสาสมัครในเขต

นานแล้ว

เมืองฮัมบูรก์และนอยมุนสเตอร์ ซึ่งได้จัดทามาเป็น

ออกไป

เวลาสี่ปีแล้ว

จุดประสงค์เสียที

ในหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป

การ

เ ค รื อ ข่ า ย ห ญิ ง ไ ท ย ใ น ยุ โ ร ป

เพื่อก่อให้เกิดการ

ทางานร่วมกันต่อไปในอนาคตกับ

สัมมนาในครั้ง

หน่วยงานราชการไทยทั้งในประเทศและ

แรก ก็สาหรับกลุ่ม

ที่ประเทศไทย

แรกเท่านั้น

สั มมนา

คราวนี้เราถึงได้บรรลุถึง

เตรียมการจัด

ที่บอกมาในตอน

ผู้เข้ าร่ วม

อาจจะมากน้อยแตกต่างกัน

แต่

คงไม่ต้องกล่าวชมคณะจากกรม สุขภาพจิตที่เตรียมตัวมาดี ไม่ใช่แต่คุณ

หลังจากนั้นก็

หมอประเวชเท่านั้น

ได้รับการ

หรือพี่เฉื่อยที่ได้ประสานงานมาตั้งแต่ต่น

สนับสนุนจากทาง

รวมไปถึงคุณนิตยาภรณ์ด้วย

กระทรวงการ

ขอขอบคุณอย่างใจจริง...

แต่คือคุณสุภาวดี


ห น้ า 5

พยุงศรี อาดัม สมาคมบ้านหญิง ศูนย์ให้คาแนะนาช่วยเหลือหญิงต่างชาติ เบอร์ลิน จากการได้อ่านรายงานทั้งหมด

รถนามาใช้ควบคู่กับของเยอรมันได้

คิดว่าตนเองก็จะได้นาไปคิดและ

เป็นอย่างดี ผู้ที่เข้าร่วมอบรมมีความ ลูก

ปรับปรุงในการทางานเพื่อ

ประสงค์ที่แตกต่างกัน

ช่วยเหลือ

หญิงไทย

และ

ต่อไปอีก

ถึงแม้ว่าตัวเองไม่มี

แต่งานที่ทาอยู่

ทาให้การ เรื่องนี้ด้วย

อบรมได้ไม่ตรงกับความประสงค์

โดยมีเจ้าหน้าที่จาก

หน่วยงานของเยอรมันมาให้

เยาวชนเหล่านี้ต่อไป”

ของแต่ละท่าน หากมีการจัดในครั้ง คาปรึกษาแนะนากับแม่

“... คุณสุภาวดี เป็นผู้ที่ทางาน

ต่อไป

ได้เร็ว ได้ดี คล่องแคล่ว

กลุ่มเป้าหมาย

เพื่อการปฏิบัติให้มี

การเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ได้รับ

ประสิทธิภาพ

ขอขอบคุณวิทยากร

ความรู้จากคุณหมอประเวชใน

ทุกท่านที่เตรียมงานมาเป็นอย่าง

เรื่องแม่และเด็กมาก

ดี

และ

ความคิด

ต่างๆที่คุณหมอแนะนาให้ สมา

ได้ทาใน

ที่มี

คงต้องแยก ปัญหาในการอบรมเลี้ยงดู

“ การเข้ าร่ วมอบรมใน ครั้งนี้ได้ รับความรู้จาก

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงมีการสาน

ต่อไป

และระดมความคิดร่วมกัน

คุณหมอประเวชในเรื่อง

คุณพยุงศรี (เสื้ อสี แดง)

แม่ และเด็กมาก ความคิด

ดร. ดวงตา บาร์ ซ ประธานสมาคมธารา คราวนี้

สนับสนุนความคิดเดิมที่

ต่ างๆทีค่ ณ ุ หมอแนะนา ให้ สามารถนามาใช้

น่าจะเป็นการยืนยันความ

เรา “ธารา” ได้มีมาแต่ก่อนเมื่อ

ต้องการความสนับสนุนด้าน

๒๐ ปีก่อน ตกผลึกมาจนได้ความ

จิตวิทยา อย่าเห็นชัด

“วิทยากรและคณะเตรียมงานมา

ว่า

ยาขนานเดียวไม่สามารถรักษา

ดี

หรือความเข้าใจ

แต่ผู้ที่มาร่วมสัมมนา

หลากหลาย

มีจุดประสงค์ที่มา

การจัดการใช้องค์ความรู้ ที่จะตรงกับ

ความต้องการของผู้รับ

เราคง

โรคหลายโรคได้

ควบคู่กบั ของเยอรมันได้

เพราะฉะนั้น

ทางหน่วยราชการควรเล็งเห็น

เข้าร่วมสัมมนาไม่เหมือนกัน จึง

ต้องแบ่งกลุ่มเพื่อให้เหมาะสมว่า

ความสาคัญในการจัดสัมมนา

ทาให้ยากในการดาเนินการ

เป็น สาหรับอาสาสมัคร แม่/เด็ก

Training

สัมมนาเพื่อให้บรรลุจุดเป้า

หรือ เยาวชน.... ซึ่งจะให้เนื้อหา

อาสาสมัครจะได้นาไปใช้ให้เป็น

หมายที่วางไว้

และการจัดได้ประสิทธิผล

ประโยชน์ในชุมชนย่อยหรือกลุ่ม

ของความต้องการมีถึงสามกลุ่ม

แม้แต่ในคราวนี้ รูปนี้ก็เห็นได้ชัด

ของตนอย่างมีประสิทธิภาพ...”

คือ แม่และด็ก อาสาสมัคร และ

ว่ามีความต้องการ

เยาวชน ข้อสรุปจากการประชุม

ระดับพื้นฐาน

ความแตกต่าง

for

Trainer

ใน และแกนกลาง

กมลลักษณ์ มโนกุลอนันต์ นักจิตบาบัด นักจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่ น ศูนย์สุขภาพจิตคนไทยในต่างแดนในเนเธอร์ แลนด์ Thai Mental Health Center (TMHC) “

.

มากมาย

.

.ได้รับประโยชน์จากการอบรมนี้ และได้นาไปเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว

ได้อ่านหนังสือที่ทางกรมสุขภาพจิตที่เขียน โดยคุณหมอประเวช จบหมดแล้ว

แล้วได้นา

ความรู้บางส่วนไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่

ความรู้และให้กาลังใจให้กับเด็ก นักเรียนทุนด้วย

เป็ นอย่ างดี “

เช่น

ความเข้มแข็งด้านจิต ...”

เรื่องการสร้าง

เพื่อ


ห น้ า 6

อาพัน ชมิด “...

ศกร. กศน. อาห์เรนสเบิร์ก กลุ่มรักวัฒนธรรมไทย เยอรมนี ผู้เข้าสัมมนามีความแตกต่าง

กันมาก ซึ่งมีทั้งผลดี หรืออาจจะ

การดูแลลูกและครอบครัวแล้ว ยังได้รับฟัง

ไม่ค่อยดีบ้าง

ประสบการณ์การทางาน

Workshop

บรรยากาศระหว่างการ สัมมนา

ได้ฟังข้อคิดเชิงจิตวิยาที่จะนาไปใช้ใน

เช่น

ภายในกลุ่ม

ขนาดใหญ่จึงมีบาง

หรืออุปสรรคหรือปัญหาของแกนนา

คนที่สับสนไม่เข้าใจว่าจัดกลุ่ม

การทางานเพื่อชุมชนไทยในต่างแดน

อย่างไร

ทาให้เห็นใจการทางานของแกนนาที่

หรือให้ทาอะไรแน่

ใน

ข้อดีจากความหลากหลายของผู้

ทุ่มเทกาลังกายกาลังใจในการช่วยเหลือ

เข้าสัมมนา ประการหนึ่ง คือผู้ร่วม

ชุมชนไทย ในส่วนของแกนนา ...”

ที่ไม่ใช่แกนนา

แต่อยู่ในฐานะ

"แม่" หรือ "แม่บ้าน" นอกจากจะ

มัทนา เคสเตอร์ จากฮอลแลนด์

สมาชิกของสมาคมภาคภูมิไทยซึ่งเป็ นภาคีสมาชิกของ

เครื อข่ายหญิงไทยในยุโรป ...เป็ นประโยชน์ ต่อ คนไทยทีอ่ ยู่ต่างแดน ทุกคนทีเดียว ข้ อดีอีก อย่ างของการสัมมนา คือ วิทยากรดีมาก

“... ข้อดี ของการสัมมนา ครั้งนี้ คือ หัวข้อนี้เป็นเรื่อง ใหม่ที่มีการหยิบยกมา สัมมนาในกลุ่มชาวไทยที่มา อยู่ในยุโรป ...เป็น ประโยชน์ต่อคนไทยที่อยู่ ต่างแดนทุกคนทีเดียว ข้อดี อีกอย่างของการสัมมนาคือ วิทยากรดีมาก กลุ่มผู้ สัมมนาก็ไม่มากไม่น้อย เกินไป สัดส่วนพอดี และทุก

คนต่างมีความตั้งใจจริงใน การสัมมนาเพื่อให้เกิด ประโยชน์ต่อทั้งตัวเอง ครอบครัว และเพื่อนๆ รอบๆ ตัว และในงานอาสา ด้วย อีกอย่างที่สาคัญใน ส่วนตัวก็คือสามารถนา ประโยชน์จากการสัมมนานี้ ไปใช้ในชีวิตประจาวัน ได้ ...สามารถนาความรู้ที่ ได้ไปใช้ระหว่างการเรียน

การสอนด้วย ข้อเสีย คือ เวลาในการ สัมมนามีน้อยไป ...ความ ยั่งยืนของการอบรมใน ประเด็นนี้ว่าจะขยายผลไป ได้สักแค่ไหน และอยากให้ ทางการไทยให้การ สนับสนุนอย่างจริงจังใน ประเด็นนี้ต่อไปในชุมชน ไทยอื่นๆ ในต่างแดน ด้วย...”

อัญชัญ เฮียร์ ลงิ่ ประธานสมาคมศิลปวัฒนธรรมไทย เฮเกา-โบเดนเซ และกองบรรณาธิการ นิตยสารดี

“...เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น

ถ่ ายภาพหมู่ ร่ วมกับวิทยากร และแขกรับเชิญ

อย่างมาก วิทยากรได้เตรียมกิจกรรม ใกล้ตัวมาให้ปฏิบัติ และผู้เข้าสัมมนาก็มี ความพร้อมที่จะร่วมกิจกรรม ...หวังอย่าง ยิ่งว่า จะมีการสัมมนาใน ลักษณะนี้อย่าง ต่อเนื่องและกระจายไปในเขตอื่นๆด้วย ชื่นชม: ขอชื่นชมคณะวิทยากรและคณะ ผู้จัดสัมมนาที่ได้มอบ ความสุขและเสียง

เ ค รื อ ข่ า ย ห ญิ ง ไ ท ย ใ น ยุ โ ร ป

หัวเรา

แก่ผู้ ร่วมสัมมนา

ข้อแนะนา: หลายคนเมื่อเห็นหัวข้อ สัมมนา ก็คิดถึงปัญหาระหว่างตนเอง และกับลูก ดังนั้นในการสัมมนาก็ มักจะพูดถึงแต่ปัญหาเป็นส่วน ใหญ่ ดิฉันคิดว่า น่าจะทาหนังสือ คู่มือสักหนึ่งเล่ม เพื่อเป็นข้อมูลแง่บวก ให้แก่แม่และลูกในประเด็น "สะกิด (ใจ)...สักนิด ให้คิดถึงลูก"


ห น้ า 7

ดรรชนี วรดิถี ฟิ ทซ์ เนอร์

ล่าม ที่ปรึ กษาด้านการตลาดแห่งสถาบันส่งเงิน กรรมการสมาคมธารา สมาชิกคณะประชาสัมพันธ์

เครื อข่ายฯ

“ ข้อดี ๑, เจ้าภาพ ประสานงาน การจัดงานกับ ผู้ร่วมช่วย ดาเนินงานที่มี ความรับผิดชอบ เป็นอย่างดี สถานที่พักสะดวกสบายและ อาหารอุดมสมบูรณ์ ๒, บรรยากาศของการ สัมมนามีความอบอุ่น ก่อให้เกิด การประสานสามัคคีในกลุ่ม ๓. เจ้าหน้าที่ชั้นสูงจาก หน่วยราชการจากประเทศไทย

กรมแรงงานแและจากสถาน กงสุลใหญ่ ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต ให้ความสาคัญและมีความสนใจ อย่างแท้จริง... ๔, วิทยากรและคณะเตรียม ตัวดี อาจสับสนเล็กน้อย เพราะ กลุ่มเป้าหมายและความต้องการ ของผู้มาร่วมสัมมนาแตกต่างกัน

เท่าที่ควร บุคคลบางคนยังไม่

ข้อเสียเวลาที่ค่อนข้างจากัด

เวลาของส่วนรวมไปอย่างมาก

กลุ่มเป้าหมายและความต้องการ

โดยใช่เหตุ ควรมีการตัดบท

ที่แตกต่างกัน ทาให้ไม่สามารถ

อย่างทันท่วงที...”

เข้าใจถึงจุดประสงค์และ เป้าหมายของการสัมมนาอย่าง แท้จริงแต่พยายามจะแสดงออก ถึงความคิดเห็นจองตนเองที่ นาไปใช้การไม่ได้ ทาให้เสีย

การสัมมนามีความ

รับในสิ่งที่เป็นประโยชน์

อบอุน ่ ก่อให้เกิด

ประชุมเชิงปฏิบัติการ คนไทยย้ายถิ่น: ประสบการณ์ ประเด็นปัญหาและ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและมาตรการ โครงการปัญญาชนสาธารณะแห่งเอเชีย และศูนย์ศึกษาวิจัยการย้ายถิ่นแห่ง เอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้านเอกสารกงสุลของคนไทย

ข้อมูลที่ถูกต้อง

เนื่องจากสถาบันฯและ

อาวุธ”

ผู้ปฏิบัติงานได้ทุนสนับสนุนจาก

ฐานไป-กลับต่างประเทศ

ประเทศญี่ปุ่น ผู้เข้าร่วมประชุม

ดังเช่นโครงการต่างๆ

คืออาสาสมัครที่ทางานสาหรับ

กรมการกงสุล

ญี่ปุ่น

เป็นการ”ติด

ให้ผู้ที่ต้องการย้ายถิ่น ของ เป็นต้น

ถือว่าเป็นเกียรติและ

โอกาสของผู้แทนเครือข่ายฯที่ คุณเสริมศรี

บุญสุตม์

รอง

ได้เข้าไปร่วมสังเกตรูปแบบของ

ข้อมูลน่าสนใจหนึ่งที่ได้มาคือ

ประธานเครือข่ายฯและ

การทางาน

ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการการ

กรรมการประจาประเทศได้

และเรียนรู้ข้อมูลอันเป็น

พัฒนาคนของ วาย เอ็มซีเอ ที่

ได้รับเกียรติเข้าร่วมประชุมเชิง

ประโยชน์ต่อการทางาน

จังหวัดพะเยา

ปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นที่

อาสาสมัคร

ทางานเข้มแข็ง

สมควรติดตาม

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม

เสริมศรียังมีโอกาสกล่าวถึง

ศึกษาอย่างยิ่ง

คุณเสริมศรีจะ

ที่ผ่านมานี้

องค์กรเครือข่ายฯ

เสนอรายละเอียดให้สมาชิก

รับฟังความคิดเห็น

นอกจากนั้นคุณ พร้อมเสนอ

โครงการเพื่อคนไทยที่ต้องการ การประชุมครั้งนี้ เน้นเรื่องของ

ย้ายถิ่นฐานกลับประเทศไทย

ญี่ปุ่น

และย้าความสาคัญของการให้

และเรื่องการดาเนินงาน

....บรรยากาศของ

เป็นหน่วยงานที่

เครือข่ายฯทราบในโอกาสต่อไป

การประสานสามัคคี ในกลุ่ม....


พบกันที่คาแซร์ตา ประชุมสามัญและสัมมนาประจาปี ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ “พ่อแม่รักลูก....ลูกรู้ไหมว่าพ่อแม่รัก...Pathway

เ ค รื อ ข่ า ย ห ญิ ง ไ ท ย ใ น ยุ โ ร ป

of the tenderest Emotion…” เพื่อเยาวชนเชื้อ

TWNE

สายไทยในยุโรป Kids‘ (R)Evolution ใหม่ๆจากไทย ...มุมมองจากกรมสุขภาพจิต...คุย

ค่าสมาชิกประจาปี ๒๕๕๔/ ๒๐๑๑ สมาชิกบุคคล

กับเยาวชน...สุดยอดWorkshops...ท่องเที่ยว

๓๐ ยูโรต่อปี ตลอดชีพ

ถ้วนที่...แสนสนุกสุขสันต์....

๓๐๐ ยูโร สมาชิกองค์กร

๕๐ ยูโรต่อปี ถาวร

ต้อนรับสมาชิกใหม่

๕๐๐ ยูโร

เครือข่ายฯยินดีต้อนรับ ศูนย์ กศน. วัดไทย

สั่งจ่ายเข้าบัญชีของ Thai Women Network in Europe ธนาคาร La Banque Postale, 75900 Paris, France

ไอซ์แลนด์ สมาชิกล่าสุดเข้าร่วมผนึกกาลัง พัฒนาการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้และศักยภาพ ของ”ชุมชนไทยเข้มแข็ง”

IBAN FR91 2004 1000 0151 2543 5F02 005 BIC PSSTFRPPPAR

แนะนาภาคีสมาชิก สมาคมสยาม เนเธอร์แลนด์ สมาคมสยามเป็นองค์กร

ปัญหาหนึ่งของคนไทยใน

ไทยตลอดถึงข้อมูลด้านอื่นๆที่

อาสาสมัครเพื่อคนไทยใน

เนเธอร์แลนด์ คือการไม่รู้ข้อมูลที่

จาเป็นแก่ชุมชนไทยใน

เนเธอร์แลนด์ เดิมชื่อมูลนิธิวัดเก่า

ถูกต้องด้านต่างๆของ

เนเธอร์แลนด์และบุคคลอื่นที่

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม

เนเธอร์แลนด์ เช่นด้านกฎหมาย

สนใจ

พ.ศ.๒๕๓๘ โดยความร่วมมือ

เป็นต้น การรู้ภาษาท้องถิ่นจะช่วย

ระหว่างชาวไทยและชาว

ให้คนไทยสามารถปรับพัฒนา

เนเธอร์แลนด์ได้พบปะสังสรรค์

เนเธอร์แลนด์ในเนเธอร์แลนด์

ชีวิตของตน และพึ่งตนเองได้ใน

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อ

ภายใต้การสนับสนุนของสถาน

สังคมเนเธอร์แลนด์

พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง

เอกอัครราชทูตไทย มหาวิทยาลัย

ดังนั้นจุดประสงค์หลักของสมาคม

อัมสเตอร์ดัม มหาวิทยาลัยเสรี

คือการให้ข้อมูล และส่งเสริมให้

เนเธอร์แลนด์

สานักงานบริการด้านสาธารณสุข

คนไทยสามารถพึ่งตนเองได้

อัมสเตอร์ดัม และเจ้าหน้าที่ตารวจ

รวมถึงการให้ความช่วยเหลือคน

ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

อัมสเตอร์ดัม ต่อมาเมื่อพ.ศ.๒๕๔๑

ไทยที่ประสบปัญหา

ส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีงาม

วัตถุประสงค์ของสมาคม

ระหว่างชาวไทยและชาว

ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สมาคมสยาม และดาเนินงานในรูปแบบของ มูลนิธิ กรรมการของสมาคมเล็งเห็นว่า

ให้ข้อมูลด้านกฎหมายที่

เป็นสื่อกลางให้ชุมชนไทยใน

สอนภาษาไทย และภาษา รักษาและเผยแพร่

เนเธอร์แลนด์

สาคัญของเนเธอร์แลนด์และของ

จดหมายข่าวนี้ สาหรับส่ งแพร่ หลายต่อสมาชิ กและผูส้ นใจ สงวนลิขสิ ทธิ์ การลอกหรื อนาข้อความส่ วนหนึ่งส่ วนใดไปต้องได้รับอนุญาตจากเครื อข่ายฯ

Mar-11 newsletter  

ขอขอบคุณสาหรับความเป็น เดินทางกลับ ทางสอท.ได้ส่ง คุณวีริน ทาเคดะ อาสาสมัคร พยายามให้คนไทยอยู่ใน ข้าราชการโดยรถบัส 3เที ่ยว ในเครือข่ายหญิงไท...

Advertisement