Page 1

บรรณาธิ การ: นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็ พพ์ Editor: Nonglak Chaisong Trepp

เครือข่ายหญิงไทยในยุโรป TWNE จ ด ห ม า ย ข่ า ว ฉ บั บ เ ดื อ น เ ม ษ า ย น ๒ ๕ ๕ ๔

อบรมหัวข ้อขบวนการดาเนินคดีแพ่งและคดีอาญา สาหรับล่ามไทย เ นื้ อ ห า ใ น เ ล่ ม 

อบรมคดีอาญา สาหรับล่ามไทย

พบกันทีข ่ อนแก่น

กฏหมายไทยน่ารู้ สาหรับชาวไทยใน ต่างแดน

ต้อนรับภาคี สมาชิกใหม่

สุขภาพสัญจร รวมภาพ บรรยากาศ

อบรมหัวข ้อขบวนการ ดาเนินคดีแพ่งและ คดีอาญาสาหรับล่ามไทย วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ ศุนย์บริการ ประชาชนรีสบัค เทศบาล เมืองซูรค ิ รัฐซูรค ิ สมาพันธรัฐสวิส วิทยากร ดร.อุทัย อาทิเวช และ ดร. ธนกฤต วรธนั ชชา กุลจากฝ่ ายคุ ้มครองสิทธิ ประชาชนระหว่างประเทศ สานั กอัยการสูงสุด มีลา่ มและผู ้สนใจเข ้าร่วม อบรม ๑๔ ท่าน จาก ๖ รัฐ (รัฐทีใ่ ช ้ภาษาเยอรมันเป็ น ภาษาราชการ) ล่ามจากรัฐต่างๆได ้ แลกเปลีย ่ นประสบการณ์

การทางานและปั ญหา รวมทัง้ ความต ้องการ โดย สรุปได ้ว่ามีประสบการในการ รับงานล่ามคล ้ายคลึงกัน คือ

ดร. อุทยั อาทิเวช

๑. ล่ามจาเป็ น เนื่องจาก จานวนล่ามไทยทีม ่ ี คุณสมบัตต ิ ามทีท ่ างการ กาหนดไม่พอกับความ ต ้องการของทางการและ

สถาบันทีเ่ กีย ่ วข ้อง หน่วยงาน ต่างๆจาเป็ นต ้องขอร ้องให ้ชาว ื่ สารภาษาท ้องถิน ไทยทีส ่ อ ่ ได ้ ดีเข ้ามาช่วยแปล ล่ามกลุม ่ นี้ ขาดประสบการณ์ด ้านเทคนิค ของการแปล ขาดความรู ้ด ้าน ศัพท์หมวดต่างๆ และขาด ความรู ้เรือ ่ งจรรยาบรรณของ อาชีพล่าม ๒. ล่ามทีไ่ ด ้รับการรับรองจาก รัฐ แม ้ล่ามกลุม ่ นี้จะมี คุณสมบัตใิ นการแปลตาม มาตรฐาน แต่ยงั ต ้องการ ความรู ้เพิม ่ เติม โดยเฉพาะ ศัพท์เฉพาะต่างๆ ยกตัวอย่าง ศัพท์ของขบวนการพิจาณาคดี แพ่งและคดีอาญาของไทย (อ่านต่อหน้า ๒)

พบกันทีข ่ อนแก่น โรงเรี ยนกลั ยาณวัตร ขอนแก่น โครงการการเรียนและการสอน “แม่ไก่”

สังเกตการณ์การเรียนและการสอน

ของเครือข่ายหญิงไทยในยุโรป

ฝึกหัตกรรมประดิษฐ์

ร่วมกับ

ทัศนศึกษาขอนแก่น

สมาคม ชา-ติ ไทย รูเบซ์/ขอนแก่น วันที่ ๑๐ – ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนกัลยาณวัตร ขอนแก่น

ติดต่อลงทะเบียนและจองที่พัก นิภาภรณ์ บัวเด็ง nipapornboidin@gmail.com นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์

อบรมการสอนภาษาไทยสาหรับ ชีวิตประจาวัน

nonglaktrepp@bluewin.ch


ห น้ า ๒

อบรมหัวข้อขบวนการดาเนินคดีแพ่งฯ (ต่อจากหน้า ๑)

เพื่อนามาเปรียบเทียบกับ ขบวนการพิจารณาคดี

ดร. ธนกฤติ

อาทิเวช และดร. ธนกฤต วรธนัชชา

เวลาสาหรับสัมมนาน้อย

การทดสอบความสามารถ

วิทยากรจึงไม่สามารถให้

และความรู้กอ ่ นได้รบ ั

ข้อมูลได้ครบตามที่ตั้ง

อนุญาตประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ไว้ วิทยากร

ของสวิตฯ อันจะยังผลให้

การอบรมล่ามไทยในสวิตฯ

แนะนาให้ล่ามไทยใน

สื่อและสร้างความเข้าใจแก่

ครั้งนี้เป็นการจัดครัง้ แรกใน

สมาพันธรัฐสวิสร่วมมือกัน

ผู้รับฟังชาวไทยได้อย่าง

ประเทศสวิสทีไ่ ด้รบ ั การ

รวบรวมศัพท์หมวดต่างๆ

สนับสนุนวิทยากรจากฝ่าย

และร่วมมือกันรวบรวมตารา

ถูกต้อง

“วิทยากร ดร.อุทัย

อบรมพร้อมเริ่มกาหนดให้มี

คุ้มครองสิทธิประชาชน

กฎหมายไทยอย่างต่อเนื่อง

๓. ขั้นตอนในการคัดเลือก

ระหว่างประเทศ สานัก

เพื่อนามาปรับใช้ในการ

ล่าม ทางการสวิตฯ

อัยการสูงสุด

แปล

พยายามตั้งแนวทางเน้น

นอกจากจะเป็นการพบปะ

การอบรมครัง้ นี้จึงเป็นการ

คุณภาพของล่าม มีการสอน

กันระหว่างล่ามไทยในสวิต

เริ่มต้นโครงการพัฒนา

หลักสูตรล่ามใน

ฯแล้วยังมีการแลกเปลี่ยน

คุณภาพล่ามไทยในสวิตฯ

มหาวิทยาลัย และใน

ข้อมูลเกีย ่ วกับงาน คุณภาพ

สถาบันต่างๆทั้งของเอกชน

การทางานกับสถาบันและ

และของรัฐ พร้อมด้วยจัด

เจ้าหน้าที่ต่างๆ เนื่องจาก

(นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ ย่อและ เรียบเรียงจากรายงานของสมาคม ช้างเผือก เจ้าภาพการอบรม)

กุล จากฝ่ายคุ้มครอง สิทธิประชาชนระหว่าง ประเทศ สานักอัยการ สูงสุด บรรยาย เกี่ยวกับสิทธิของชาว ไทยที่สมรสกับ ชาวต่างชาติ และสิทธิ ของชาวต่างชาติที่ สมรสกับชาวไทย”

สัมมนาหัวข้อกฏหมายไทยน่ารู้สาหรับชาวไทยในต่างแดน สัมมนาหัวข้อกฏหมายไทยน่ารู้

-กฏหมายครอบครัว หัวข้อการ

เกษียณอายุและต้องการไปใช้

สาหรับชาวไทยในต่างแดน วัน

สมรสและการหย่าจากคูส ่ มรส

ชีวิตในประเทศไทย

อาทิตย์ที่ ๒๗ มีนาคม พศ.

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ น

-การเลือกใช้นามสกุล

๒๕๕๔ ณ ศูนย์บริการ

ประเทศไทย

การสัมมนาครั้งนี้ ได้รับคา

ประชาชนรีสบัค เทศบาลเมืองซู

-การขอสัญชาติไทยและหนังสือ

ชมเชยจากผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็น

ริค รัฐซูริค สมาพันธรัฐสวิส

เดินทางไทยให้บุตรที่มีมารดา

อย่างมาก เนื่องจากได้รบ ั ข้อมูล

หรือบิดาไทย

ที่เป็นประโยชน์ทั้งภาษาไทย

วิทยากร ดร.อุทัย อาทิเวช และ

-การเกณฑ์ทหารไทยของบุตร

และภาษาเยอรมันเอือ ้ ประโยชน์

ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล จาก

ชาวไทยที่พานักอยูใ่ นสวิตฯ

ให้กับคูส ่ ามีภรรยาต่างชาติต่าง

ฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชน

และบุตรที่ถอ ื สองสัญชาติ (ไทย

ภาษา และเปิดโอกาสให้ผู้รว่ ม

ระหว่างประเทศ สานักอัยการ

– สวิส )

สัมมนาซักถามข้อสงสัย

สูงสุด บรรยายเกี่ยวกับสิทธิ

-กฏหมายมรดก การรับมรดก

ของชาวไทยที่สมรสกับ

ของคู่สมรสชาวต่างชาติและ

(นงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ ย่อและ

ชาวต่างชาติ และสิทธิของ

สิทธิในการถือครองทรัพย์สิน

เรียบเรียงจากรายงานของสมาคม

ชาวต่างชาติที่สมรสกับชาวไทย

ในประเทศไทยเมือ ่ คู่สมรสไทย

ช้างเผือก เจ้าภาพการอบรม)

-สิทธิในการถือครองที่ดน ิ และ

เสียชีวิต

อสังหาริมทรัพย์ของชาวไทยใน

-การลักพาบุตรไปต่างประทศ

ประเทศไทย

-กรณีคส ู่ มรสชาวต่างชาติ

เ ค รื อ ข่ า ย ห ญิ ง ไ ท ย ใ น ยุ โ ร ป T WNE


ห น้ า ๓

สุขภาพสัญจรทีก ่ รุงโรม <<“สุขภาพสัญจร” ที่กรุงโรม ด้วยความอนุเคราะห์จาก สอท. ณ กรุงโรม

ชมรมวัฒนธรรมไทย ตรีเวเนโต้ อิตาลี ประสานงานโครงการ “สุขภาพสัญจร” ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๔ วิทยากร นายแพทย์ ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ จาก ศูนย์มะเร็งอุบลราชธานี เดินทางมาให้ความรูแ ้ ละ แนะนาการรักษาสุขภาพต่อ ชุมชนไทยในอิตาลี เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และเบลเยี่ยม เครือข่ายฯขอขอบคุณคุณ อาภรณ์ ชื่นเมือง ประธาน คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สอท. ณ กรุงโรม

ชมรมวัฒนธรรมไทย ตรีเวเนโต้ ที่กรุณา ประสานงานให้กลุ่มภาคี สมาชิกของเครือข่ายฯเข้า ร่วมโครงการด้วย

<<ฯพณฯ เอกอัครราชทูต นายสมศักดิ์ สุรย ิ วงศ์ และ ภริยาเป็นประธานการ สัมมนา


ห น้ า ๔

สุขภาพสัญจรที่เมืองคัวร์

นายแพทย์ธนุตม์

หลังจากพบชุมชนไทยที่อิตาลี

คุณหมอพบปะพูดคุยและให้

เนเธอร์แลนด์ และนอร์เวย์แล้ว

คาแนะนาปรึกษาด้านสุขภาพแก่

นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์

สมาชิกของชมรม สมาชิกบาง

เดินทางถึงเมืองคัวร์ สวิตเซอร์แลนด์

ท่านเคยพบคุณหมอจากการอบรม

คุณนงลักษณ์ ใจสงฆ์ เทร็พพ์ เป็น

ที่เวนิส (พ.ศ. ๒๕๕๒) และที่ชมรม

ผู้แทนชมรมไทย สวิตเซอร์แลนด์

ไทย (๒๕๕๓) การอบรมปีนี้จึงเป็น

และเครือข่ายฯ ต้อนรับคุณหมอ

โอกาสทบทวนความรู้ความเข้าใจ

ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๒๐ เมษายน

และสอบถามความก้าวหน้าทาง

๒๕๕๔

สุขภาพด้วย

“คุณหมอพบปะพูดคุย และให้คาแนะนา ปรึกษาด้านสุขภาพแก่ สมาชิกของชมรม สมาชิกบางท่านเคย พบคุณหมอจากการ อบรมที่เวนิส (พ.ศ.

<<คุณหมอที่ชมรม

๒๕๕๒) และที่ชมรม

ไทย สวิตเซอร์แลนด์

ไทย (๒๕๕๓) การ อบรมปีนี้จงึ เป็นโอกาส ทบทวนความรู้ความ เข้าใจ และสอบถาม ความก้าวหน้าทาง สุขภาพด้วย”

<<“หมอก้วย”ที่ เมืองคัวร์ เมืองแสน สวยในหุบเขาแอลป์

เ ค รื อ ข่ า ย ห ญิ ง ไ ท ย ใ น ยุ โ ร ป T WNE


ห น้ า ๕

<<กงสุลอัครพงษ์ เฉลิมนนท์

ฯพณฯ เอกอัครราชทูต นายอภิชาติ <<คุณนงลักษณ์ ใจสงฆ์

ชินวรรโน กรุณา

เทร็พพ์ ขอบคุณและมอบ

ให้ประธานและ

ของที่ระลึกแก่ “หมอก้วย”

เลขานุการ เครือข่ายฯเข้าพบ เพื่อแนะนาการ ทางานของ

<<คุณหมอธนุตม์เดินทางไป

เครือข่ายฯและ

ห้องบรรยายพร้อมคุณโสพิศ

ของ กศน.

ทับทิม เลขานุการเครือข่ายฯ ผู้ประสานงานใน เบลเยีย ่ ม และคุณแนนซี Gyde ผู้ประสานงานที่ เมืองบรุกจ์ เบลเยียม

ประเทศเบลเยียม ด้วย


พบกันที่คาแซร์ตา ประชุมสามัญและสัมมนาประจาปี ๑๗ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๔

เ ค รื อ ข่ า ย ห ญิ ง ไ ท ย ใ น ยุ โ ร ป

“พ่อแม่รักลูก....ลูกรู้ไหมว่าพ่อแม่รัก...Pathway of

TWNE

the tenderest Emotion… ” เพื่อเยาวชนเชื้อ

ค่าสมาชิกประจาปี ๒๕๕๔/ ๒๐๑๑ สมาชิกบุคคล

๓๐ ยูโรต่อปี ตลอดชีพ

๓๐๐ ยูโร สมาชิกองค์กร

๕๐ ยูโรต่อปี ถาวร

ไทยในยุโรป Kids‘ (R)Evolution ใหม่ๆจากไทย ...มุมมองจากกรมสุขภาพจิต...คุย กับเยาวชน...สุดยอดWorkshops...ท่องเทีย ่ วถ้วน ที่...แสนสนุกสุขสันต์....

๕๐๐ ยูโร

ต้อนรับสมาชิกใหม่

สั่งจ่ายเข้าบัญชีของ Thai Women Network in Europe ธนาคาร La Banque

เครือข่ายฯขอต้อนรับภาคีสมาชิกใหม่เข้าร่วม

Postale, 75900 Paris, France

ประสานงานเพือ ่ พัฒนาและเสริมสร้าง “ชุมชนไทย

IBAN FR91 2004 1000 0151 2543

เข้มแข็ง”ในยุโรป

5F02 005

ฝ่ายแรงงานประจาสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ

BIC PSSTFRPPPAR

กรุงเบอร์ลิน

แนะนาภาคีสมาชิก ฝ่ายแรงงานประจาสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลน ิ

เครือข่ายฯขอต้อนรับภาคีสมาชิกใหม่

*การติดตามสถานการณ์และ

เข้าร่วมประสานงานเพื่อพัฒนาและ

สถานภาพการจ้างงานในสหพันธ์

เสริมสร้าง “ชุมชนไทยเข้มแข็ง”ใน

สาธารณรัฐเยอรมนี การเคลือ ่ นไหว

ยุโรป

ในเรือ ่ งนโยบายการจ้างแรงงาน

ฝ่ายแรงงานประจาสถาน

ต่างชาติ และการปรับปรุงกฎหมาย

เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเบอร์ลน ิ

ท้องถิน ่ ที่มีผลกระทบต่อแรงงานไทย

www.thaiembassy.de/th/office/

*การตรวจสอบและรับรองการจ้างงาน

berlin/labour

โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยใดๆ

www.germany.mol.go.th

*การเผยแพร่ขอ ้ มูลข่าวสารและ

labour _ berlin@hotmail.com

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ๒ การคุม ้ ครองสิทธิประโยชน์แรงงาน

ภารกิจหลัก ๑ การส่งเสริมและรักษาตลาดแรงงาน ไทย

ไทย *จัดทาทะเบียนแรงงานไทย

*การให้ความช่วยเหลือ ติดตาม สิทธประโยชน์ตามกฎหมาย ให้ คาแนะนาและข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ การทางาน กฎหมายและขั้นตอนที่ เกี่ยวข้อง ๓ การพัฒนาและสนับสนุน เครือข่ายผูด ้ แ ู ลสิทธิประโยชน์ของ แรงงานไทย รวมถึงการเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งใน กลุม ่ แรงงานไทย *การส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้วยการ ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ การ ประสานเครือข่ายอาสาสมัคร แรงงาน กลุม ่ NGO และวัดไทย

*ตรวจเยี่ยมและพบปะแรงงานไทย

ิ และผู ้สนใจ สงวนลิขสิทธิ์ การลอกหรือนาข ้อความส่ว นหนึง่ ส่วนใดไปต ้องได ้รับอนุญาตจากเครือ ข่ายฯ จดหมายข่า วนีส ้ าหรับส่งแพร่ หลายต่อสมาชก

Apr-11-newsletter  
Apr-11-newsletter  

 อบรมคดีอาญา  สุขภาพสัญจร - ๑. ล่ามจาเป็น เนื่องจาก จานวนล่ามไทยที่ม ี คุณสมบัต ิตามที่ทางการ กาหนดไม่พอกับความ ต้องการของทางการและ รวมภาพ...

Advertisement