Page 1

ชนพ.

รุนที่ 1 ปงบประมาณ 2562

ระหวางวันที่ 9 - 13 มีนาคม 2562 ณ สํานักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


Profile for อภิชาติ กุลธานี

ทำเนียบรุ่น ชนพ R-Premium  

ทำเนียบรุ่นผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้บริหารสถาน...

ทำเนียบรุ่น ชนพ R-Premium  

ทำเนียบรุ่นผู้เข้ารับการพัฒนาโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ สำหรับผู้บริหารสถาน...

Profile for 082229
Advertisement