Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

นางสาว สาลินี หีมเห็ม

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช สาขางานคอมพิวเตอร์ กจิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา ปี การศึกษา 255


สรุ ปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง

ลาดับ

วันที่

1

24-26 มิถุนายน 2556 15 สิ งหาคม 2556 7-21 ตุลาคม 2556 10 มกราคม 2557 15 มกราคม 2557 5 กุมภาพันธ์ 2557 7-9 กุมภาพันธ์ 2557

2 3 4 5 6 7

เวลา

กิจกรรม

รวมชั่วโมง

หลักฐาน

08.30 น. 16.30 น.

ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบริ ษทั CMT

19 ชัว่ โมง

เอกสารการทางาน

08.30 น. – 12.00 น. 8.00 น17.00 น. 08.30 น. – 16.30 น. 08.30 น. – 16.30 น. 09.00 น13.00 น. 08.30 น. – 16.30 น

เรี ยนรู ้การติดตั้ง Access point

4 ชัว่ โมง

รู ปภาพ

ฝึ กงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลศรี วชิ ยั แนะแนวให้ความรู้เรื่ อง Tablet of Fun แนะแนวให้ความรู้เรื่ อง Tablet of Fun ดูงานที่ขนอม

90 ชัว่ โมง

รู ปภาพ

8 ชัว่ โมง

รู ปภาพ

8 ชัว่ โมง

รู ปภาพ

4 ชัว่ โมง

รู ปภาพ

แนะแนวให้ความรู้เรื่ อง Mos 25 ชัว่ โมง Campโดยโปรแกรม Microsoft Word

รู ปภาพ

หมายเหตู


8

10 กุมภาพันธ์ 08.30 น. – 2557 16.30 น.

แนะแนวให้ความรู้เรื่ อง Tablet 8 ชัว่ โมง of Fun

เอกสารการทางาน รวม 166 ชัว่ โมง


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพบริ ษทั CMT วันที่ 24 มิถุนายน 2556 ถึง 26 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 น. - 16.30 กิจกรรม ฝึ กประสบการณ์วชิ าชีพวิชาชีพบริ ษทั เป็ นเวลา 3 วัน เป็ นการเพิม่ ประสบการณ์ให้กบั นศ เพื่อให้ เตรี ยมพร้อมที่จะไปสู่ การฝึ กงานจริ ง มีท้ งั ปั ญหาอุปสรรคให้เราได้แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เวลาไป ฝึ กงานจริ งจะได้แก้ไขได้โดยไม่มีปัญหา วันที่ 24 มิถุนายน 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. เย็บเอกสาร 2. จัดตารางเอกสาร 3. พิมพ์เอกสาร 4. ส่ งเอกสาร วันที่ 25 มิถุนายน 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. พิมพ์งาน 2. ถ่ายเอกสาร 3. จัดโต๊ะ 4. กวาดขยะ 5. ปริ้ นงาน วันที่ 26 มิถุนายน 2556 งานที่ได้รับมอบหมายและได้ปฏิบตั ิได้แก่ 1. 2. 3. 4.

ถ่ายเอกสาร พิมพ์งาน ส่ งเอกการที่ไปรษณี ย ์ ปริ้ นงาน


ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้และเข้าใจถึงวิธีการทางานและอุปกรณ์ ต่างๆของคอมพิวเตอร์ เป็ นประสบการณ์ที่สามารถทา ให้เรานาไปใช้ได้ในชีวิตจริ ง และได้รู้เกี่ยวกับการการทางานในบริ ษทั เผื่อว่าในอนาคตข้างหน้าเราจะได้ เข้าทางานในบริ ษทั นั้นๆ เราจะได้ทางานต่างๆได้ โดยที่เราทาเป็ นทุกๆอย่าง เช่น การพิมพ์เอกสาร การแยก เอกสาร การถ่ายเอกสาร การปริ้ นงาน และการส่ งเอกสารไปที่ต่างๆ

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม เรี ยนรู ้การติดตั้ง Access point วันที่ 15 สิ งหาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 11.00 น. ชัว่ โมง 3ชัว่ โมง กิจกรรม ได้เรี ยนรู ้การติดตั้ง และตั้งค่า Access point และระบบอินเทอร์ เน็ต แหล่งที่มาของอินเทอร์ เน็ตที่เรา ใช้อยูไ่ ด้รับจากสวิตซ์หรื อฮับ ซึ่ งได้รับความรู ้เป็ นอย่างมากและได้รับคาแนะนาเกี่ยวกับสายไฟเบอร์ ออปกติ ได้รู้ในการเดิ นสายแลน การเชื่ อมต่ออินเตอร์ เน็ ต การสลับสายเพื่อใช้ในการต่อเน็ ต หรื อแม้กระทั้งการ ประกอบสายเน็ตเอง ประโยชน์ แยกตัว สวิตซ์และฮับได้ถูกต้องและได้รู้วา่ ต้องตั้งค่าตัว access point ยังไงให้ถูกต้องได้รู้จกั การ ทางานของระบบต่าง ๆ ที่สาคัญอีกด้วย ใช้งานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพที่สุด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม ฝึ กงานภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี วชิ ยั วันที่ 7 ตุลาคม 2556 ถึง 11 ตุลาคม 25576 วันที่ 7 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. - 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง วันที่ 9 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง วันที่ 10 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง วันที่ 11 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง วันที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง วันที่ 16 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง วันที่ 17 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง วันที่ 18 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง วันที่ 21 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง รวมเป็ นเวลา 90 ชัว่ โมง กิจกรรม วันที่ 7 ตุลาคม 2556 -ส่ งเอกสาร -ฝึ กลงวินโดว์ -เช็ดปลัก๊ ไฟ -ลงไปเอาเอกสาร วันที่ 8 ตุลาคม 2556 -เป่ าฝุ่ นเคส -ลงวินโดว์ 8.1 por -ลง Dirver -ลงโปรแกรม

วันที่ 9 ตุลาคม 2556 -เป่ าฝุ่ นเคส


- ลงวินโดว์ -ลง Dirver วันที่ 10 ตุลาคม 2556 -ส่ งเคส -เช็ดสายไฟ -เดินศึกษางาน -ต่อสายโทรศัพท์ -ส่ งเอกสาร วันที่ 11 ตุลาคม 2556 -ลง Dirver -เช็คอุปกรณ์โปรเจ็คเตอร์ -เก็บอุปกรณ์ วันที่ 14 ตุลาคม 2556 -เก็บของไปไว้ในห้อง -ถือของให้พี่เลี้ยง -ต่อจอคอมกับเคส -เอาแผ่นวินโดว์ให้พี่พนักงาน วันที่ 16 ตุลาคม 2556 -ขนของไปเก็บไว้ที่หอ้ งเครื่ องเสี ยง -ขึ้นไปเอาเครื่ องเสี ยงให้พี่พนักงาน -เอาของขึ้นไปที่ช้ นั 5 วันที่ 17 ตุลาคม 2556 -เก็บขยะ กวาดขยะ -เป็ นผูช้ ่วยการอบรม ของธนาคารออมสิ น -จัดเรี ยงคอมพิวเตอร์ -ลงโปรแกรม วันที่ 18 ตุลาคม 2556 -ส่ งเอกสาร -ล้างเครื่ อง -ล้างไดร์ดี -ประกอบเครื่ อง -เป็ นผูช้ ่วยอบรมธนาคารออมสิ น


วันที่ 21 ตุลาคม 2556 -ประกอบเครื่ อง -เป็ นผูช้ ่วยอบรมธนาคารออมสิ น -ทาความสะอาดคอม ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ข้ นั ตอนการลง Dirver และการลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่วา่ จะเป็ นการลงวินโดว์ การล้าง เครื่ อง การเช็คคอมพิวเตอร์ การประกอบคอมพิวเตอร์ การเรี ยนรู้งานในมหาวิทยาลัย ได้เรี ยนรู้และได้ปฎิบตั ิ จริ งทุกอย่างไม่วา่ จะ ซ่ อมคอม การประกอบเครื่ อง การเป่ าฝุ่ น ได้เรี ยนรู ้ในสิ่ งที่ไม่เคยเรี ยนมาก่อน เช่นการ ลงวินโดว์ การลง Dirver การเขียนโปรแกรม การโคสเครื่ องคอมพิวเตอร์ แต่ล่ะตัว และอีกมากมาย อะไรที่ทาไม่ได้ หรื อไม่เคยทา ก็ทาเป็ นหมด เพราะพี่เลี้ยงช่วยสอนเพิม่ เติมในสิ่ งที่เราทาไม่เป็ น หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ)


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม แนะแนวให้ความรู ้เรื่ อง Tablet of Fun วันที่ 10 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 9 ชัว่ โมง กิจกรรม สอนแอพพลิ เคชัน่ เกี่ ยวกับความรู ้ ให้กบั น้องๆ มีการสอนใช้เกมหรื อโปรแกรมฝึ กทักษะ เช่ น คิ ด เลขเร็ ว เกมวัดความรู้ ทายภาพ เป็ นต้น และเกมส์ เติมคาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็ นต้น ทั้งนี้ ช่วย สนองความต้องการของน้องๆในการเล่นแทปเล็ต เพราะว่าน้องๆบางคนอาจจะไม่มีเล่น และสอนการเล่น ทั้งนี้ก็ยงั มีขนมและมีของขวัญต่างๆ เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ กระเป๋ า กระปุกออมสิ น และอีกมากมาย มาก ให้นอ้ งๆ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เพื่อให้นอ้ งๆได้มีทกั ษะความรู้และสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และเพื่อให้นอ้ งๆได้ผอ่ น คลายกับการเรี ยน ทั้งนี้ก็เพื่อความสนุกสนานของทุกคน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม แนะแนวให้ความรู ้เรื่ อง Tablet of Fun วันที่ 15 มกราคม 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 9 ชัว่ โมง กิจกรรม สอนแอพพลิ เคชัน่ เกี่ยวกับความรู ้ ให้กบั น้องๆ มีการสอนใช้เกมส์ หรื อโปรแกรมฝึ กทักษะ เช่น คิด เลขเร็ ว เกมวัดความรู้ ทายภาพ และเกมส์เติมคาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็ นต้น ทั้งนี้ ช่วยสนองความ ต้องการของน้องๆในการเล่นแทปเล็ต เพราะว่าน้องๆบางคนอาจจะไม่มีเล่น และสอนการเลาน ทั้งนี้ ก็ยงั มี ขนมและมีของขวัญต่างๆ เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ กระเป๋ า กระปุกออมสิ น และอีกมากมาย มากให้นอ้ งๆ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เพื่อให้นอ้ งๆได้มีทกั ษะความรู้และสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และเพื่อให้นอ้ งๆได้ผอ่ น คลายกับการเรี ยน ทั้งนี้กอ้ เพื่อความสนุกสนานของทุกคน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม ดูงานที่โรงไฟฟ้ าขนอม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 25557 เวลา 09.00 น. – 13.00 น รวม 4ชัว่ โมง กิจกรรม ฟั งบรรยายการใช้งานของไฟฟ้ าในแต่ล่ะจังหวัดทางภาคใต้ และฟั งบรรยายเกี่ ยวกับประวัติและ ที่มาของกระแสไฟฟ้ า ได้เดินดู งานในโรงงานจริ งๆที่ขนอม ใด้สัม ผัสเกี่ยวกับธรรมชาติรอบๆโรงงาน ได้รู้ ว่าควรใช้ไฟฟ้ าตอนไหนบ้างที่ ไม่ให้ค่าไฟขึ้ น ได้เดินดูการทางานของพนักงานแต่ละแผนกงาน และได้ เรี ยนรู้ที่มาของทิศทางลม โดยการฟังบรรยาย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู้ ทีมาและทิศทางของลมมากขึ้น ได้เข้าใจและได้สัมผัสกับธรรมชาติที่อยู่รอบๆโรงงาน ไฟฟ้ า ได้รู้ว่าการทางานในโรงงานไฟฟ้ านั้น ต้องรัดกุมและเคร่ งครัดในการใช้ทรัพยาการธรรมชาติ มาก เพียงใด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม แนะแนวให้ความรู ้เรื่ อง Mos Campโดยโปรแกรม Microsoft Word วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 9 กุมภาพันธ 2557 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07.30 น. - 16.00 น. รวมเป็ นเวลา 10 ชัว่ โมง วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07.30 น. – 16.00 น. รวมเป็ นเวลา 10 ชัว่ โมง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07.30 น. – 15.30 น. รวมเป็ นเวลา 9 ชัว่ โมง รวมเป็ น 29 ชัว่ โมง กิจกรรม อบรมการใช้ง านโปรแกรม Microsoft Word ได้เรี ยนรู ้ ในการใช้เครื่ องมื อต่า งในโปรแกรม Microsoft Word และได้ลองใช้งานในโปรแกรม เช่น การสร้างไฟล์เป็ น PDF การจัดเอกสาร การจัดคอลัมส์ การสร้างตัวอักษร การสร้างหน้ากระดาษ การแยกหน้ากระดาษ การส่ งลิ้งค์ขอ้ ความลงในอินเตอร์ เน็ต และ อีกมากมาย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู้และการใช้งานในโปรแกรม Microsoft Word มากกว่าที่เราคิดไว้ และการอบรมครั้งนั้น เราได้เข้าแข่งขันใน Mos Camp Microsoft Wordระดับภาคใต้ ได้รู้จกั เพื่อนจากโรงเรี ยนต่างๆ ได้มิตรภาพ ใหม่ๆ และได้กล้าแสดงในสิ่ งที่เราไม่เคยได้ทา ถึงการแข่งขันครั้งนั้นจะไม่ได้รางวัล แต่เป็ นการแข่งขันของเราครั้งแรกที่ได้กล้าแสดงออก


หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ


กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรม แนะแนวให้ความรู ้เรื่ อง Tablet of Fun วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. 9 ชัว่ โมง กิจกรรม สอนแอพพลิ เคชัน่ เกี่ยวกับความรู ้ ให้กบั น้องๆ มีการสอนใช้เกมส์ หรื อโปรแกรมฝึ กทักษะ เช่น คิด เลขเร็ ว เกมวัดความรู ้ ทายภาพ และเกมส์เติมคาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็ นต้น ทั้งนี้ ช่วยสนองความ ต้องการของน้องๆในการเล่นแทปเล็ต เพราะว่าน้องๆบางคนอาจจะไม่มีเล่น และสอนการเล่น ทั้งนี้ ก็ยงั มี ขนมและมีของขวัญต่างๆ เช่น ดินสอ ปากกา ยางลบ กระเป๋ า กระปุกออมสิ น และอีกมากมาย มากให้นอ้ งๆ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เพื่อให้นอ้ งๆได้มีทกั ษะความรู้และสามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้ และเพื่อให้นอ้ งๆได้ผอ่ น คลายกับการเรี ยน ทั้งนี้กอ้ เพื่อความสนุกสนานของทุกคน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ


โครงการ 160 ชั่วโมง แก้  

สาลินี หีมเห็ม