Page 1

Næringsmagasin fra Follo Næringsråd, utgave 2-2013

BRUA RIVES! FO L LO NÆRINGSRÅD

FO L LO

NÆRINGSRÅD


BMW Bilia Follo

www.bilia.no

Ren kjøreglede

EKSTRAORDINÆR. NÅ OGSÅ xTRAORDINÆR.

NYE BMW 5-SERIE. NÅ MED xDRIVE FIREHJULSDRIFT PÅ 520D. Enda mer innovativ, individuell og attraktiv. Ekstraordinær som aldri før. Nye 5-serie har større bagasjerom og lavere forbruk. Nå kan du også få ekstrautstyr som nye LED-lykter og ny iDrive med touchfunksjon. Med den nye generasjonen av BMW 5-serie har kjøregleden aldri vært større, og med helt ny innstegsmodell blir prisen rimeligere enn noen gang.

Nye BMW 5-serie fra kr 457.400,-* Nye BMW 5-serie xDrive fra kr 553.400,-* *Pris er inkl. frakt og lev.omkost. levert forhandler. Årsavgift kommer i tillegg. Forbruk bl. kjøring inkl. alle modeller: 0,45-0,99 l/mil, CO2-utslipp: 119-232 g/km.

VELKOMMEN TIL BILIA FOLLO Myrfaret 1, 1406 Ski.

BMW EfficientDynamics Mer kraft. Lavere utslipp. Mindre forbruk.

Ring oss på telefon 08555 Nå oss døgnet rundt via chat på bilia.no eller facebook. com/bilianorge

Oslo/Akershus: Follo, Skøyen Buskerud: Drammen, Hønefoss Hedmark/Oppland: Kongsvinger Vestfold: Vestfold

Bilia

08555


VEKST

IN

Foto: Magnus Reneflot

KULTUR Norges første naturfotofestival arrangeres i Follo................................................................................................................................................40 BYUTVIKLING: Etterlyser detaljert ansvarsplan.....................................................6 Politikerne svarer....................................................................................8 KOMMUNAL TILRETTELEGGING Problemet ligger i veien..................................................................12 NÆRINGSTIPS Hva er saklig oppsigelse?...............................................................14

NÆRINGSUTVIKLING I FOLLO Næringspark i vekst...........................................................................22 UTDANNING Lærlingenes kommune..................................................................28 BOLIG I FOLLO Uavhengig stolthet.............................................................................42

KOLOFON Utgiver: Follo Næringsråd

n

Ansvarlig redaktør: Mariann Tveter, Follo Næringsråd, mariann.tveter@snr.no

Grafisk design og trykk: 07 Media AS

n

Neste utgave: 2014

Papir: Galeri Art Gloss/Silk 170/115 n

n

n

Opplag: 4000

Forsidebilde: Kjell Erik Engmark

For spørsmål eller annonsering, tlf: 951 44 166

www.snr.no 3


VEKST

Lederen har ordet:

Follos utstillingsvindu! Ski skal styrke sin rolle som regionsenter og kollektivknutepunkt, og være et utstillingsvindu for fremtidens utbyggingsmønster, næringsstruktur og transportsystem. Dette har kommunestyret vedtatt som et av planens hovedmål i Ski kommuneplan 2011-2022. Det skal utarbeides detaljerte planprogram som viser hvordan Ski skal utvikles til å bli et attraktivt regionsentrum i Follo for syv kommuner, og et utstillingsvindu for fremtidens utbyggingsmønster, næringsstruktur og transportsystem. Planprogram, som er en plan for planen har vært lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist medio september, for Ski sentrum, Ski øst og Ski vest Detaljerte planprogram utarbeides etter innspill fra offentligheten og foreslått vedtatt i 2014. En veg- og gateplan er utarbeidet for Ski sentrum. Planen ble offentliggjort høsten 2012, og legges til grunn for målsettingen om å være et utstillingsvindu for fremtidens transportsystem. Planen er utarbeidet i samarbeid mellom Ski kommune, Statens vegvesen, Jernbaneverket, Akershus fylkeskommune og Ruter. Planen ble av kommunestyret høsten 2012 foreslått lagt ut til offentlig høring. I stedet for offentlig ettersyn ble planen besluttet å være et rådgivende dokument. Jernbaneverket som om kort tid starter arbeidet med det største samferdselsprosjektet i Norge, Follobanen, har detaljerte planer om utbyggingen av Ski stasjon og omkringliggende areal. Planen for Ski stasjon ble besluttet av kommunestyret 5. desember 2012.

«Koordineringsbehov mellom planer, involverte og berørte parter er stort og kan være avgjørende» Veg- og gateplanen fremmer forslag om flere bilfrie gater, og målet i Ski sentrum skal være tilnærmet fritt for privatbiler. Med bilfritt Ski sentrum vil butikkene forsvinne i raskt tempo. Kunder og leverandører som mange er avhengig av bil vil finne andre service- og handelssteder. Kontorarbeidsplassene vil bli mindre attraktive. Kobler vi dette sammen med uttalelsene fra Statens vegvesen til planprogram for Ski øst mener vegvesenet at utbygging av Ski øst ikke kan forenes med målet om at folk i Ski skal, gå, sykle og kjøre mer kollektivt. Transportsystemet må utvikles i takt med veksten og de ber kommunen utrede om hvordan dette kan ordnes i fremtiden. Velfungerende transportløsninger spiller en avgjørende faktor for Ski sin fremtidige rolle som regionsenter for Follos syv kommuner, attraktive næringsetableringer og foretrukket bosted. Ellers blir det kanskje bare et utstillingsvindu!

4


Illustrasjon: Øyvind Westgård

Siden 1. januar 2011 har vi svart på telefoner døgnet rundt, 365 dager i året, for å hjelpe våre privatkunder med store og små utfordringer. Finnes det noen grunn til at ikke bedriftskundene våre skal få samme mulighet? Nei, det gjøre det ikke. Så nå kan både små, mellomstore og store bedrifter også ringe oss når det passer. På samme nummer, 04800.

A for Alltid åpent. Hele døgnet, alle dager.

dnb.no


VEKST

Brua rives

Nordbyveien bro rives i mars 2015

I mars 2015 sparkes arbeidet med den nye Follobanen for alvor i gang med rivingen av Nordbyveien bru over jernbanen. Ski vil stå uten nordlig forbindelse mellom øst og vest i ett år.

6

For Åsveien betyr det mer trafikk, ca 70% mer trafikkbelastning på hverdager, har Statens vegvesen beregnet. Dette skaper store utford­ ringer både for trafikksituasjonen i Ski og ikke minst næringslivet. Hvordan ivaretar vi arbeidsplassene og unngår handelslekkasje i byggeperioden?

i 2020 er det en vei å gå. Først venter en intensiv syvårsperiode med omfattende byggeaktivitet som for alvor sparkes i gang når brua rives. Med broen forsvinner en av to viktige innfartsårer som knytter Ski sentrum sammen. Trafikksituasjonen vil bli en helt annen, og hovedbelastningen kommer på Åsveien.

Vekstmuligheter Det er ingen tvil om at næringslivet i Follo ønsker det nye kollektivtilbudet velkommen, men fra nå og frem til resultatet skal stå ferdig

Etterlyser detaljert plan Endringer i trafikksituasjonen skaper konsekvenser for handels- og servicenæringen spesielt og bedriftene generelt. Dette krever samar-


VEKST

«Ski stasjon er selve kjernen i Ski, og når vi nå skal bygge en helt ny Ski stasjon så vil det nødvendigvis bli en periode med anleggsarbeid som kommer til å påvirke både næringslivet, de som bruker stasjonen og de som bor i området» Opptil 70% mer trafikkbelastning på Åsveien.

beid på tvers av offentlig- og privat sektor. Follo næringsråd etterlyser en detaljert plan for trafikkavvikling og en klar ansvarsfordeling for det som blir konsekvensene for næringslivet. Nød- og beredskapsetater Kommunene utgjør bærebjelkene i norsk beredskapsarbeid. En viktig forutsetning er at man har oversikt over den risiko og sårbarhet som finnes i den enkelte kommune. Krav og anbefalinger til innsats fra nød- og beredskapsetater er definert for brann om krav til innsats på 10, 20 og 30 minutter. For ambulanse er anbefalingene 12 minutter. Follo Næringsråd har undersøkt hvordan nødetatene er forberedt på trafikkutfordringene Ski står foran. - Vi er ikke bekymret for fremkommeligheten for våre utryknings­ kjøretøyer gjennom anleggsperioden i Ski sentrum, sier Per Christoffersen, avdelingsleder beredskap, Nordre Follo Brannvesen. - Nordre Follo Brannvesen har et godt samarbeid med Jernbaneverket gjennom hele prosjektfasen og bidrar med sikkerhetsutforming av blant annet vannforsyningstilgjengelighet, forteller Dag Christian Holte, brannsjef i Nordre Follo Brannvesen. - Ambulansetjenesten ferdes ofte i varierende trafikkmiljøer og vi er ikke bekymret for at anbefalt tidsinnsats svekkes, sier Dag Andresen, ambulansesjef Nordre Follo Ambulanse. Permanent evakueringsplass skal etableres ved Follobanens tunnelåpning ved Endsjø Gård. I anleggsfasen av evakueringsplassen kan det for våre daglige kjøringer med pasienter muligens forekomme små forsinkelser, sier Andresen. Men det er vi forberedt på, avslutter han. Utfordrende. Urban. Høyteknologisk. Raskere. Slik karakteriserer Jerbaneverket den planlagte nye Follobanen med dobbelspor til Ski. Follobaneprosjektet er det største samferdselsprosjektet i Norge og det nye dobbeltsporet mellom Oslo S og kollektiv­ knutepunktet Ski. I samspill med Østfoldbanen skal dette gi tog passa­ sjerene en ny hverdag.

- Ski stasjon er selve kjernen i Ski, og når vi nå skal bygge en helt ny Ski stasjon så vil det nødvendigvis bli en periode med anleggsarbeid som kommer til å påvirke både næringslivet, de som bruker stasjonen og de som bor i området, sier Janette Brask, prosjektleder Ski i Follobane­ prosjektet. Målet vårt er imidlertid å sørge for god kommunikasjon i forkant og under anleggsperioden slik at alle er best mulig informert, fortsetter Brask. Vi ønsker en dialog med berørte parter slik at vi kan få gode og konstruktive innspill på bordet så tidlig som mulig. Derfor kommer vi til å ta et initiativ til et møte med blant annet Follo Næringsråd, Statens Vegvesen og Ski Kommune slik at vi i fellesskap kan vurdere hvordan vi kan finne felles løsninger, avslutter Janette Brask.

FAKTA Hovedaktiviteter anleggsarbeid Follobanen: Jernbaneverkets planlagte fremdrift • Forberedende arbeid:

jan 2014 – mars 2015

• Oppstart hovedarbeider Ski:

jan 2015

• Arbeid Ski stasjon vestsiden:

jan 2015 – sept 2017

• Arbeider Ski stasjon østsiden: jul 2017 – okt 2018 • Restarbeider utenomhus:

okt 2018 – jul 2019

• Follobanen ferdig:

i løpet av 2020 i følge NTP

FAKTA Aktiviteter som påvirker næringslivet spesielt • Bygging miljøgate Nordbyveien:

uavklart oppstart

• Riving Nordbyveien bru:

mars 2015 – mars 2016

•O  mbygging Jernbaneveien/Kirkeveien Inkludert gateterminal: • Riving jernbanebru Løkenveien:

jul 2016 – juni 2017 uavklart oppstart

• Bygging av barnehage i Eieliveien: uavklart oppstart

7


VEKST

Follo Næringsråd har spurt de politiske partiene i Ski:

Hvordan vil dere ivareta arbeidsplasser og unngå handels­ lekkasje i Ski sentrum under anleggsperioden? Ski SV vil satse på et mangfoldig og sammensatt næringsliv i Ski. Ski kommune står overfor store endringer i 10-årene som kommer. Ski sentrum og Langhus sentrum vil i stor grad transformeres. Dette vil ikke skje smertefritt. Veier vil stenges og legges om, nye bygg skal etableres, Ski stasjon skal bygges om. For å redusere skadene for næringslivet og innbyggerne mest mulig, må det etableres en stor grad av forutsigbarhet knyttet til endringene. Alternative transportkanaler, midlertidige parkeringsløsninger og økt kollektivtilbud må etableres. Kommunen må være i dialog med næringslivet for å sikre at gate- og veiomlegginger skjer på en så hensynsfull og praktisk måte som mulig. Et eksempel å lære av er Oslo kommunes rehabilitering av Bogstadveien, og den informasjon og det samarbeid som da ble etablert med berørt næringsliv.

Ski Arbeiderparti mener det er meget viktig at kunder som i dag har Ski sentrum som handelssted i god tid blir informert om hva som skal skje med Nordbyveien bro slik at dette ikke kommer som en overraskelse den dagen arbeidet starter. Dessuten må forholdene legges til rette på en slik måte at man får alternative adkomster til Ski sentrum. Trafikken som kommer vestfra må kanaliseres til Søndre Tverrvei og Vestveien. Ski Ap vil ta til orde for et dialogmøte med berørte parter i næringslivet. Det er viktig for oss å lytte til bedriftenes egne bekymringer, slik at vi kan ha denne informasjonen med oss når vi skal beslutte løsninger for anleggsperioden.

Ski Senterparti ønsker et sterkere samarbeid mellom Follo kommuner med næringsutvikling og tilrettelegging for arealkrevende næring. Korte avstander for ansatte og reise på kryss av kommunegrenser. Bedre ringbuss i Follo må på plass. Slik mener Ski Sp vi kan trygge næring og arbeidsplasser i Ski sentrum. Jobbe for fortgang i bedre trafikk og parkeringsmuligheter. Pga nytt dobbeltspor østre linje sør for Ski frigis areal for bedre vei fra Åsveien/Jernbaneveien når jernbanebru fjernes. Handel, Næringstrafikk og gjennomgangs trafikk ledes i ny tunell. Skolevei og myketrafikanter kan bevege seg trygger. Man må få til fornying og modernisere dagens næringsområder ved Industriveien. Ny tunell R 152/154bygges fra rundkjøring ved Søndretverrvei og nord til ny rundkjøring ved sykehus avkjøring. Tunellen har rundkjøring med forgreninger til Kjeppestad og Drømtorp næring(brannstasjon). Forgreninger til flere underjordiske parkeringsanlegg som har flere oppganger til sentrum, idrettsanlegg, skoler, jernbanestasjon og storsenter. Dette må statlig finansieres. Dette som følge av at Regjering og Storting ser på Ski som et viktig knutepunkt og forstad til Oslo som skal fortettes. Nasjonale føringer. Det åpnes for enveiskjøring i dagens veisystem i indre kjerne Ski sentrum også Idrettsveien og opp Jernbaneveien, Sanderveien og Kirkeveien får enveiskjøring. Man må godkjenne flere etg i sentrumsbyggene hvor mindre leiligheter for eldre/førstegangsetablerende bygges. Dagens parkeringsplass på nedre torg tilrettelegges med flere kafeer, resturanger og utesteder. Man setter av et område/ for kombinasjonsarena, først og fremst for ferdigheter med hester som kan som skape en ny trend attraksjon som kler Ski/Skeidar navnet. Det må også kunne brukes til utendørs arr/konserter (sirkusmanesje). Ski barneskole flyttes ut av sentrum. Ungdomsskole blir på dagens plassering. Ny barneskole bygges ved gamle elverksbygg og på område gamle østre linje hvor nødvendig omreguleres om til offentlig område og vil bli liggende mer midt mellom Ellingsrud, Søndre Finstad, Drømtorp og Sander boligområder. Kort vei opp til idrettsanlegg. (all næringstrafikk øst kommer i tunell fra R152/154 og opp ved Princess. Man går i samarbeide med Fylkeskommunen om å bygge kombinasjons bygg med undervisningsbygg, klubbhus og tribuner for stadion side sør og vest. ( fjerner brakke rigg på Ski videreg.) Utfordre næring etablerende til bygg stadion side nord som inneholder tribune, innendørs skytebane og lokaler for velvære og team bygging. Stadion opprustes med kunstgress. Nye 5 og 7 baner med inngjerding bygges på jorde tiltenkt idrett.( fra Drømtorp gård) 8


VEKST Det er viktig med informasjon om nye kjøremønstre til innbyggerne og bedriftene i Skibyen så raskt som mulig. I samarbeid med Statens Vegvesen må omkjøringsveier skiltes via Søndre Tverrvei og Løkenveien/Kjeppestadveien. I tillegg bør Ski kommune, Follo Næringsråd og Ruter gå ut med en felles appell om å bruke kollektive transportmidler i størst mulig grad I den perioden riving og nybygging av ny bro over jernbanen i Nordbyveien foregår vil det være gunstig om Ruter utvider tibudet på servicerute 971 (Hebekk - Finstad - Salmakertunet) til kvartersruter mandag til fredag og åpner opp for halvtimesruter på lørdager mellom kl. 09.00 og 16.00. Sammen med en generell oppfordring til å bruke til å bruke kollektive trensportmidler kan dette være med på å begrense bilbruken inn til Ski sentrum i denne perioden samtidig som kundene kan fortsette å besøke butikkene og bedriftene i Ski sentrum.

Som folkevalgte er vårt viktigste virkemiddel selve planleggingsfasen. Den overordnede strategien for sentrum er sentrumsplanen. Venstre er av den oppfatning at næringslivet i sentrum overlever hvis folk vil være der. Derfor er det helt vesentlig å gjøre det attraktivt å være i Ski sentrum. Da handler det om attraktive uterom, bygninger som er integrert med omgivelsene, og ikke bygg som stenger for lys og luft. Profesjonelle arkitekter og byutviklere kjenner disse mekanismene godt. Utfordringen er å få gårdeiere og næringsliv til å forstå at det for Skis del er snakk om å endre for å bevare. Ingen vil være i en gågate om den likevel er full av biler. Ingen trives på skitne eller råtne benker. Ingen liker ugrass. Trivsel er et nøkkelord. Vi må legge til rette for trivsel.

Det viktigste blir nå å få på plass en gjennomarbeidet og helhetlig sentrumsplan hvor alle interessenter har fått uttale seg og hvor vi har funnet gode løsninger når det gjelder vei og gateplan, boliger, næringsvirksomhet, bilparkering m.m. PP mener at mest mulig bilparkering må foregå i parkeringshus over og under bakkenivå. Vi må kunne bygge høyere i sentrum - næringsvirksomhet i de første etasjene og boliger i de øverste. 2.For å unngå at sentrum blir kvalt av trafikk, må vi så snart som mulig få bygd ringveier rundt Ski sentrum. 3.Når Jernbanebrua over i Nordbyveien skal rives og bygges opp igjen, må det lages en plan for hvordan trafikken kan reguleres for å hindre trafikk-kaos i Ski sentrum. 4.Bedrifter som blir rammet av ombyggingen av Ski stasjon eller andre reguleringer må tilbys alternative tomter. Eks. på dette: Skeidar (m/ Elkjøp og Handelsbanken) får utvide sitt areal i retning Omformerstasjonen. 5.Det kollektive trafikktilbudet må styrkes for å gjøre det lettere å komme til/fra Ski sentrum. 6.Det må gjøres enklere og tryggere å ta seg frem med sykkel og til fots.

Ski sentrum skal igjennom store anleggsprosjekter i de nærmeste årene, og det vil bli krevende for alle som bor, ferdes og har næringsvirksomhet. Høyre ønsker å bidra til et levende sentrum med et mangfold av butikker, kafeer og aktiviteter som tiltrekker seg mange kunder og brukere. For å få til dette bør huseiere og næringsdrivende gå sammen med kommunen for å skape et trygt og hyggelig miljø i sentrum. Kommunen bør søke løsninger som gjør det lettere for butikkeiere å drive, selv om det graves i gaten utenfor. Kommunen bør hjelpe til slik at næringsdrivende blir minst mulig skadelidende når det blir gravearbeider i en butikkgate. Spesialforretninger er mer sårbare for omsetningssvikt enn kjedebutikker, som har større finansielle muskler. En forretning i et kjøpesenter kan forhandle seg frem til lavere husleie, hvis oppussingsarbeider fører til omsetningssvikt for forretningen. Her kan kanskje også huseiere se på løsninger i perioder for å bidra til å sikre de næringsdrivende. Hvis mangfoldet og tilbudet av butikker, kafeer og aktiviteter blir borte svekkes også interessen for å handle i sentrum. Hverken kommunen eller politikerne vil bestemme hvem som skal etablere seg i sentrum, men vi må og vil bidra til å legge til forholdene best mulig til rette.

Vi må regne med mange utfordringer i anleggsperioden Ski sentrum står ovenfor, men det er viktig at de aktørene som står for arbeidet samhandler. Jernbaneverket, Statens vegvesen og Ski kommune må ta inn over seg at de næringsdrivende i Ski sentrum er ekstremt konkurranseutsatt. Om det ikke blir lagt til rette med god tilgang til Ski sentrum med bil, i anleggsperioden, vil det få store negative konsekvenser for Ski storsenter og andre næringsdrivende i sentrum. FrP har fremmet forslag om at bilen skal ha en naturlig plass i Ski sentrum også i fremtiden, men ble nedstemt. Vi tror det er en fantasiløsning at alle skal sykle eller gå til og fra Ski sentrum når de skal handle. Vi må ha mange parkeringsplasser sentralt i sentrum, og bedre veier inn til Ski. 9

Foto: Finn Ståle Felberg


VEKST Fra venstre: Stian Petersen, Monica Belinchon, Kristin Kval-Engstad, Karina Brenden og Marit Jørgenrud.

Ny bank i Oppegård kommune

13. juni åpnet SpareBank 1 Oslo Akershus ny lokalbank. Lokal forankring er en del av den planlagte ekspansjonsstrategien. Sentrumsnært har banken etablert seg i samme lokaler som Eiendomsmegler 1 på Kolbotn. - Vår strategi innebærer en sterk satsing i de lokalområdene hvor banken er representert, både innenfor person- og bedriftsmarkedet, sier Monica Belinchon, lokalbanksjef på Kolbotn. SpareBank 1 Oslo Akershus har nå 18 lokalbanker. I de siste årene har banken en rekke 10

nye lokalbanker som følge av en planlagt ekspansjonsstrategi, deriblant Kolbotn. - Det er en god investering å etablere seg her, sier Belinchon. Banken ønsker å vokse, og vi gleder oss til å gi gode tilbud til kunder i et solid


VEKST Moderne og personlig EiendomsMegler 1 er allerede på plass i de samme lokalene, slik at kundene får ordnet det meste innen bank, forsikring og eiendomsmegling under samme tak. - Det er viktig for oss å være gode rådgivere i alle kanaler. Vi treffer våre kunder der de foretrekker det. For noen er mobilbanken nok, mens mange foretrekker at vi møtes ansikt til ansikt. Derfor er det viktig at vi er gode på å finne løsninger tilpasset kundens behov. Slik blir vi en moderne og personlig bank, avslutter lokalbanksjef Monica Belinchon. Bedriftsfordeler Bankens lokalbanknett vil være viktige kontaktpunkter mot næringslivet i markedsområdet. Bedriften vil ha mulighet til å benytte sin lokale bedriftsrådgiver, og banken kan også tilby løsninger for de ansatte i hver enkelt bedrift. Autoriserte rådgivere gir god veiledning innen privatøkonomi.

«Ønsker du å bruke mer tid på dine kunder og din bedrift?» SpareBank 1 tilbyr bedriftstjenesten PRO. PRO passer for bedrifter som ønsker å samle bank, forsikring og pensjon. I tillegg passer PRO for bedrifter som ønsker en bank med god kompetanse og lokal kjennskap. Ingen bedrifter er like. I tillegg til basistjenestene i PRO tilbyr tjenester tilpasset din bedrifts spesielle behov.

FAKTA Mange fordeler med PRO : • Spar tid på å samle alle banktjenester som nettbank, kort, forsikring og pensjon • Du har alltid tilgang til bedriftens økonomi i nettbank og mobilbank • En rådgiver går sammen med deg gjennom bedriftens økonomi og finner optimale løsninger • Få økt kompetanse med PRO-skolen: Et samarbeid med BI • Motta nyhetsbrev med relevante tema og trender Som PRO-kunde får din bedrift alle nødvendige bank- og

markedsområde. En stor del av markedsinnsatsen styres fra lokalbankene og kundene skal oppleve lokalbanken som sin lokale nærbank.

«Nærbank med lokalt samfunnsengasjement»

forsikringstjenester samt tilgang til læringsarenaer og møteplasser. Ta kontakt med oss. Du har ønskene, vi utfører jobben! Kontaktinfo: SpareBank 1, Kolbotnveien 38, 1410 Kolbotn, E-post: kolbotn@sparebank1.no • Telefon: 07040

Gjennom lokale lag og organisasjoner vil banken være en synlig bidragsyter som ivaretar og utvikler lokalt ansvar og engasjement, fortsetter Monica Belinchon. 11


VEKST

Problemet ligger i veien Haugenveien i både i Ski og i Ås kommune skaper forviklinger for næringslivet som er etablert i Ås kommune med postadresse i Ski. Veinavn forviklingen er en økonomisk og tidsmessig belastning for virksomhetene. For miljøet skapes heller ingen gevinst. Servi Hydranor AS i Haugenveien i Ås kommune med postadresse i Ski kommune er landets største totalleverandør av hydraulikk og har ca 360 ansatte derav ca 100 i Ås. Med stort lager og høy aktivitet på verkstedet er det naturlig nok mye inn- og utkjøring. Det er også omfattende møtevirksomhet, blant annet av mange utenlandske kunder og leverandører. Ukentlig er det flere biler og trailere som kjører feil og havner i Haugenveien i Ski, som ligger ca 2 mil unna. Mens Haugenveien i Ås er et industrifelt ved E18 med flere større bedrifter, er Haugenveien på Siggerud en liten vei i landlige omgivelser med kun få husstander. Det er derfor et viktig moment at alle feilkjøringene, spesielt av tungtransporten, fører til en unødig belastning også for denne veien. Politisk vilje og kommunal tilrettelegging - Vi bruker unødig tid på å forklare våre besøkende at de må kjøre til den riktige adressen, sier administrerende direktør for Servi Hydranor, Bjørn Arne Gundersen. I hvert eneste tilfelle av feilkjøring taper både vi og de besøkende tid. Etter mange år med denne vei problematikken har vi sett oss lei, og vi håper på en snarlig løsning. Med politisk vilje og tilrettelegging kan jo dette området bli en dynamisk næringspark med flere bedrifter og arbeidsplasser, avslutter Gundersen. Kommunal vilje til løsning Veinavnsaken er en konkret problemstilling som det finnes en løsning på. Servi Hydranor AS foreslår navnebytte på veien. Ansvar for 12

Arne Hågensen, enhetsleder for Kultur, Ås kommune og Bjørn Arne Gundersen, adm. direktør Servi Hydranor AS.

veinavn ligger i avdeling for Oppvekst og Kultur i Ås kommune. - Hvordan kan Ås kommune tilrettelegge for en god løsning på vei forviklingen? - Vi har forståelse for utfordringene dette medfører for Servi Hydranor, sier Arne Hågensen enhetsleder for Kultur i Ås kommune. Det er mer enn 20 adressater til veien, men det er Servi Hydranor som føler dette på kroppen med bedriftens spesielle drift, med mange varierende leverandører, fortsetter Hågensen. Ås kommune vil i samarbeid med Servi Hydranor og Follo Næringsråd finne en god løsning på forviklingen. Enten ved et navnbytte på veien inn på området, eller på den sideveien som eksklusivt går inn til adressaten Servi Hydranor, avslutter Hågensen. n

FAKTA Servi Hydranor AS i Ski er en del av Servi Group AS som er landets største totalleverandør av Power and Motion Control. Det omfatter komponenter og systemer innenfor fagområdene hydraulikk, pneumatikk, elektromekanikk og glidelagre. Servi Group AS har i tillegg avdelinger i Tønsberg, Kongsberg, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ulsteinvik, Trondheim, Rissa og Houston (USA). Servi Group AS eies av det familieeide norske industri- og finanskonsernet FERD.


Vi stortrives på Rosenholm Campus! CEO SSD/ FIN RESCH

Rosenholm Campus – en attraktiv og grønn kontorlandsby med fasiliteter og energimerke bedre enn dagens nybyggstandard

Topp moderne lokaler med plass til ere! Rosenholm Campus er et topp modere forretningsbygg med et bredt servicetilbud. Bygget er på 70.000 kvadratmeter, inkludert parkeringsplasser og ligger i otte grønne omgivelser på Mastemyr ved den sydlige innfarten til Oslo. Med kantine, møterom og auditorium, kaffebar, kiosk, reisebyrå og posttjenester på bygget har du alt du trenger av fasiliteter. Hyggelig er det også å slippe kø og parkeringsproblemer. Vi har egen taxiholdeplass og buss- og togstasjon i umiddelbar nærhet. Rosenholm Campus huser rundt 60 bedrifter i dag. Det kan være de større driverne i sine

bransjer som IBM, Tools og Mekonomen, til et mindre vinimportrma, reklamebyrå eller datasenter. Det å være samlet ere ulike bedrifter under samme tak skaper dynamikk. På denne måten kan man dra nytte av hverandre og skape business med hverandre. Det yrer og koker av liv i fellesområdene, når noen har internasjonalt besøk, eller bare er i kafeterian for å ta seg en velfortjent kaffe latte, eller når nabokontoret har kick off for alle landets avdelinger i storsalen med det siste av AV-utstyr, og en morsom foredragsholder. Her er alt tilrettelagt for at du og din bedrift skal trives i Oslo syds beste lokaler!

Ta kontakt for mer informasjon om lokaler på Rosenholm Campus Aspelin Ramm Eiendom v/Pål Bøe, pal.boe@aspelinramm.no Tlf.:+47 98 05 50 15 www.rosenholmcampus.no


VEKST

NYTTIGE TIPS

Scavenius Kco advokater SVARER PÅ DINE SPØRSMÅL

Advokatspalten:

Hva er en ”saklig” oppsigelse? Spørsmålet om arbeidsgiver har foretatt en ”saklig” oppsigelse kan være vanskelig, og vurderingen byr ofte på både juridiske og bevismessige utfordringer. Er årsaken til oppsigelsen rasjonaliseringstiltak hos bedriften, bør bedriften ha foretatt en grundig og saklig vurdering mht om oppsigelsen er nødvendig. Her må bl.a. bedriftens behov vurderes opp mot de ulemper en oppsigelse vil få for arbeidstager. Hvis arbeidsgiver mener at arbeidstaker ikke presterer godt nok på jobb, kan dette gi grunnlag for oppsigelse. Men ikke alltid. Sentralt i denne vurderingen er hva årsaken til de manglende prestasjonene er. Sykdom er i utgangspunktet ikke grunnlag for oppsigelse det første året arbeidstaker er sykemeldt, men det finnes unntak. Hvis derimot forholdet er ordrenekt fra arbeidstaker eller brudd på en arbeidsinstruks, og dette er av et visst omfang, vil dette i utgangspunktet være en saklig oppsigelsesgrunn. Det kan være formålstjenlig at arbeidsgiver gir arbeidstaker en eller flere advarsler før prosessen med en oppsigelse igangsettes. Hvis arbeidstaker må sone en lengre straffedom, vil normalt en oppsigelse på grunn av fravær være saklig. Noe annerledes vil det være ved varetektsfengsling, der arbeidsgiver bør være varsom med å gå til oppsigelse. I arbeidsforhold gjelder det en alminnelig ulovfestet lojalitetsplikt. Hvis arbeidstaker aktivt planlegger oppstart av konkurrerende virksomhet og arbeidsgiver ikke er kjent 14

FAKTA For å dekke alle sider av våre kunders behov for juridiske tjenester, er advokatfirmaet Scavenius nå en del av advokatfirmaet Kco advokater i Sandvika. Dette er det største advokatfirmaet i Akershus med 20 advokater. Vi bistår bl.a. innenfor: • forsikringsrett • erstatningsrett • arbeidsrett • fast eiendom • forvaltningsrett

med dette, vil dette kunne være illojalt. En oppsigelse på dette grunnlaget kan i utgangspunktet være saklig. Bierverv er derimot ikke en saklig oppsigelsesgrunn, men her finnes det viktige unntak. Brudd på taushetsplikt vil ofte kunne gi grunnlag for en saklig oppsigelse. Det samme kan gjelde ved bestikkelser og gaver til motparter og forretningsforbindelser. Samarbeidsvansker og mobbing på arbeidsplassen er mer problematisk både på det rettslige og det bevismessige planet. I noen tilfeller vil en oppsigelse på dette grunnlaget være saklig, men problemet er ofte å kunne bevise dette. Oppsigelser byr på mange utfordringer for arbeidsgiver, både av juridisk og bevismessig karakter. Arbeidsgiver vil derfor kunne spare både tid og penger på å kontakte advokat før en slik prosess igangsettes.

• pengekrav • markedsføring • boligrett • husleierett • strafferett Kontaktinfo: Advokat Terje Scavenius Tlf. 958 75 581 E-post: terje@scavenius.com Hjemmeside: www.scavenius.com Advokat Marius Steen Tlf. 911 84 013 E-post: ms@kco.no Hjemmeside: www.kco.no


Ta kontakt med oss! Kolbotn: monica.belinchon@sparebank1.no / 922 37 591 Ski: kjell.erik.engmark@sparebank1.no / 21 02 78 10


VEKST

varme

nyanser

Når årstidene forandrer seg kan enhver garderobe ha godt av en liten oppdatering. Sesongens herremote er preget av varme farger og nyanser som kan friske opp garderoben din i mørketiden.

Ski Storsenter • Jernbanesvingen 6 • 1400 Ski • Åpningstider 10–21 (10–18) • Kundeservice 64 85 90 00 • www.skistorsenter.no • facebook.com/skistorsenter

16


VEKST

La deg inspirere av sesongens spennende nyanser, og finn antrekkene du føler deg hjemme i.

Ski Storsenter • Jernbanesvingen 6 • 1400 Ski • Åpningstider 10–21 (10–18) • Kundeservice 64 85 90 00 • www.skistorsenter.no • facebook.com/skistorsenter

17


VEKST Carl Fredrik Olaisen kverner sitronsyre.

Vi gjør våre kunder gode Konkurransedyktige priser, just- in- time leveranser og kvalitet gjør som kjent utslag på bunnlinja. Empo gjør alt arbeid som det er uhensiktsmessig for din bedrift å utføre selv.

- Dette gjør kundene våre i stand til å fokusere på egen kjernevirksomhet mens vi legger siste hånd på verket. Dette kan være arbeid som av mange ofte oppfattes som monotont, ensformig og tidkrevende men som er godt egnet for våre arbeidstakere, sier Christian

Sørlie, avdelingsleder produksjon. For enkelte bedrifter i Follo er vi stolte av å være deres «høyre hånd» eller sideavdeling, og at samarbeidet bidrar til bedriftenes suksess, fort­ setter Sørlie. Folka våre er flinke, utholdende og har en arbeidsmoral uten sidestykke. Med

god oppfølging og kvalitetssikring av våre dyktige instruktører, gjør dette oss i stand til å utføre nær sagt alle typer pakke-, montering eller distribusjonsjobber på en svært rask og effektiv måte, avslutter Christian Sørlie.

18

Annon


Alle godsakene på ett sted

Med 22.000 lagerførte artikler i alle kategorier, finner du ikke bare det du trenger, du har også alt du trenger på et sted. I våre 54 Servicesentre over hele landet, er det til enhver tid over 1.400 artikler i grunnsortimentet.

I tillegg finnes det et omfattende utvalg produkter tilpasset lokale behov. Resten av det du måtte trenge, blir raskt og presist levert fra vårt sentrallager. Du kan også bestille varer i nettbutikken vår. Velkommen til en proff handel!

Gå inn på www.dahl.no eller ring 22 72 55 00 for å finne ditt nærmeste servicesenter eller salgskontor.

Annonse_helside.indd 4

03-02-09 09:55:08


VEKST Fornøyd kunde Sæthren & Wraamann AS ble etablert i 1969, lokalisert i Industriveien i Ski, og er et av landets ledende trykkerier med fokus på innendørs- og utendørsreklame. - Vi har hatt et godt samarbeid med EMPO gjennom mange år. De utfører arbeidet meget nøyaktig og til rett tid, noe som er avgjørende for oss, sier Othar Sæthren, daglig leder. Samarbeidet med EMPO er veldig viktig, fordi de kan ta oppdrag på kort tid som krever mye arbeidskraft. Vi kan ikke ha en bemanning som kan ta disse toppene, i så fall ville vi hatt altfor mye arbeidskraft i store perioder, fortsetter Sæthren. Leveringsdyktighet og leveringstid er viktig for oss for å få de oppdragene vi utfører. Disse oppdragene ville vi uten en samarbeidspartner som EMPO risikert å gå glipp av. I tillegg fungerer kommunikasjonen med våre kontaktpersoner veldig bra. Det er også hyggelig å komme til de og se hvor godt alle ser ut til å trives på arbeidsplassen. Alt i alt er vi veldig fornøyde med samarbeidet, avslutter Othar Sæthren.

«Ingen jobber er for små, for store eller for komplisert.» Sathren & Wraamann benytter Empo i hovedsak til to typer arbeid. Pakking av reklame­ materiell for distribusjon til forskjellige kjeder og diverse etterarbeid på våre produkter, blant annet skjøting av plakater, klebing av forskjellige pappdisplayer og lignende.

Vedproduksjon, en del av verdiskapningen hos Empo.

Alt er mulig Empo har mottoet «alt er mulig» og mange av de jobbene de utfører, brytes ned i deloperasjoner i form av samlebåndarbeid der hver deltaker har sitt ansvarsområde. Empo produksjon består til en hver tid av 50 – 60 hender – så her går det unna! Med forholdsvis nye, fleksible, lyse og store lokaler kan de ta på seg relativt omfangsrike jobber – og med kunder som for eksempel Lilleborg og Hurtigruta Carglass er det ikke sjelden vi mottar opp til 30-60 paller av gangen. Kverning av sitronsyre Sitronsyre er mye brukt som surhetsregulerende middel i ulike næringsmidler. Syren er også brukt mye i såpe og vaskemidler for å fjerne metallioner fra vannet. Empo har inngått en avtale med Univar om å levere sitronsyre for bruk i Lilleborg sine rengjøringsprodukter. Sitronsyren importeres fra Kina og på bakgrunn av distribusjon gjen-

nom flere temperatursoner hardner syren til og må kvernes. Kvernanlegget på Empo ble designet og bygget av egne ansatte og det går nå mellom 100 og 150 tonn sitronsyre gjennom kverna årlig. Kapasitet til mer Empo utfordrer næringslivet i Follo til å bruke dem, dersom du setter høye krav til kvalitet – både når det gjelder utførelse, leveranse og pris. Empo utfører: - Alle typer pakkeoppdrag -M  ontasje og pakking av produkter i plast og metall -M  onteringsarbeid av elektriske- og mekaniske komponenter - P lastpakking/-krymping eller -sveising, posepakking, konvoluttering - E tikettering /merking/prising av esker, konvolutter og reklamemateriell - Ved-, skilt- og sitronsyreproduksjon - Distribusjon (EDI)

FAKTA - Empo AS er en vekstbedrift med egen produksjons- og TV avdeling sentralt i Ski - Empo AS tilrettelegger arbeid for yrkeshemmede - 23 års erfaring som leverandør. Vi har nå til sammen 55 ansatte, i tillegg til 13 instruktører og administrasjonspersonell - Vår TV-avdeling er Norges første og eneste kanal for og med utviklingshemmede. Vi har ukentlige sendinger på TV8, TV Vestfold og på egen nettside, www.empo.no. Vi produserer også reklame- og informasjonsfilmer for organisasjoner og næringslivet. Kontaktinfo For avtaler, forespørsel om pris, kvalitetskrav, leveringstider eller distribusjon; ta kontakt med Lars Flesvig, kundeansvarlig på tel. 64 87 74 76/908 20776 eller lars.flesvig@empo.no eller www.empo.no

20


ŠKODA

Firmabil

Prøv nye ŠKODA Octavia.

ŠKODA Octavia stv. 4x4

Nå er nye ŠKODA Octavia stasjonsvogn på veien. Og den har kommet langt! Ikke bare kan den parkere av seg selv, tilpasse farten etter trafikken foran og varsle deg om du kjører over kantlinjen – den driver automatisk motorjournalister til den samme konklusjonen: Mer bil for pengene får du ikke. Kom innom for en prøvetur eller se mer på skoda.no.

+ mva pr. mnd

Forhandler Motorsenteret Ski AS, Nygårdsveien 28 Telefon: 64 97 26 50 www.motorsenteret-ski.no

Leasing fra

2.392,Pris: 349.900,Forskudd: 35.200,- + mva Pris pr. mnd: 2.392,- + mva 3år/45 000km


VEKST

Ski Næringspark – en oase for næringslivet i Follo Det yrer av liv en tidlig morgen i Ski Næringspark. Mennesker haster til jobb, gravemaskiner vidner om byggeaktivitet i stadig fremdrift, og elevene som iler til Drømtorp videregående skole gir et hint om fremtidens arbeidskraft og fortsatt vekst i næringsparken.

22


I 2011 ble det bygget en ny lagerbygning for VEKST Lilleborg i Glynitveien 13 p책 5000 kvm. Bygningen utvides i disse dager til 14000 kvm.

23


VEKST

Trioving flytter hovedkontoret sitt fra Moss til Ski Næringspark mai 2014.

På lesten etter en sprengstoffabrikk som ble nedlagt i 1984 ligger Drømtorp videregående skole. Skolen ble bygget om og renovert i 2008 og huser i dag 520 elever og 105 ansatte.

Det er en nydelig høstmorgen og solen stikker sine første varmende stråler over taket på Drømtorp videregående skole. Vi befinner oss rett utenfor kontorene til Höegh Eiendom, selskapet som eier Ski Næringspark. Omkring oss finner vi et bredt spekter av bedrifter i større og mindre næringsbygg. Det er bilforretninger, lagerbygg, produksjonshaller og kontorbygninger. Höegh Eiendom har ca. 60 000 kvm med bygg i Ski Næringspark og 49 leietakere. Vi går en liten runde, og eiendomssjef i Höegh Eiendom, Karl Erik Navestad, peker på næringsbygg av eldre og nyere dato. Her finner vi MECA og Suzuki, Relacom- som driver med tele og data, Purus Joti- spesialister på sluk til alle formål, Norsk Forsvarsmateriell og midt oppi det hele; Drømtorp videregående skole. - Skolen er med på å gi liv til parken, mener Navestad. Han synes det er morsomt at det er så stor variasjon innen leietakerne. - Det gir parken en spennende dimensjon, sier han. Stor variasjon innen bransjer skaper gode synergier og Navestad påpeker også at noen av bedriftene her lever litt av hverandre. Rett foran oss er tomten hvor TrioVing sitt nye bygg skal reises. - Dette blir det nye smykket i parken, forteller Karl Erik Navestad. Bygget som reises for TrioVing er et moderne bygg med kontorer, lager, stor kantine og uteplass. TrioVing disponerer da 4000 kvm til lager og produksjon, samt 4500 kvm for kontorer. Navestad er tydelig fornøyd med både beliggenheten og utformingen av det nye bygget som skal stå ferdig i mai 2014. 24

Det er 16 år siden Ski Næringspark kom inn i Höegh Eiendoms portefølje. Siden den gang har eiendomsselskapet utviklet området stykke for stykke. De har kjøpt noe og solgt noe, renovert eldre bygninger og bygget nye. - Visjonen har vært å gjøre om en eldre industripark til et moderne og attraktivt næringsområde, noe jeg mener vi har lykkes med sier Navestad. Höegh Eiendom AS er et familie-eiet eiendomsselskap som fokuse-


VEKST

rer på investering i og forvaltning/utvikling av attraktivt beliggende næringseiendommer i Norge. Selskapet eier gjennom hel- og deleide datterselskaper ca. 350 000 kvm bebygd eiendom med en årlig leieinntekt på ca. 300 MNOK. I tillegg besitter selskapet en rekke større tomteområder for utvikling i bl.a. Moss, Rygge, Ski, Askim og Oslo. Vi kjører langs Anolitveien og kommer inn på Glynitveien. Som veinavnene tilsier er dette et gammelt område for dynamittproduksjon.

I Glynitveien 37 ligger Lilleborg sine produksjonslokaler. - De har holdt til her siden 1997, forteller Navestad. I 2011 ble det bygget en ny lagerbygning for Lilleborg på ca. 5000 kvm i Glynitveien 13. Nå utvides bygningen ytterligere og blir en gigantbygning på ca. 14 000 kvm. Eiendomsselskapet investerer ca. 100 MNOK i tilbygget. - Dette er et stort løft for oss og leietakerne, sier Navestad. I de nye byggene som nå er under oppføring skapes det 250-300 25


VEKST

Kontorene til Höegh Eiendom, eier av Ski Næringspark.

nye arbeidsplasser. Dette er fantastisk både for næringsparken og kommunen. - Det å være med å skape arbeidsplasser er noe som motiverer oss veldig, sier eiendomssjefen. Han forteller videre at Ski absolutt er et satsningsområde for Oslo-selskapet Höegh Eiendom. - Ski som tettsted kommer til å få en veldig vekst, spesielt med den nye Follobanen med dobbeltspor til Oslo, påpeker han. Med den nye Follobanen blir det mye raskere å komme seg til og fra Ski. Det blir enda mer attraktivt å jobbe her, og bedrifter vil ønske å etablere seg her. Det som gjør Ski Næringpark attraktiv er nettopp beliggenheten og profesjonaliteten hos eiendomsselskapet. Også tilstedeværelse av lokalt forankrede ansatte er med på å gjøre næringsparken attraktiv. I tillegg til byggeaktiviteten som foregår ligger det nye tomter som skal utvikles. - Vi har 30-35 mål tomt som er regulert for næring og som vi jobber med å utvikle bygg på, forteller Navestad. Vi kjører tilbake til eiendomsselskapet kontorer og Navestad påpeker de grønne omgivelsene. Næringsparken er omgitt av skog, og overalt er det plener og voller som har blitt beplantet for å gjøre næringsparken til en hyggelig arbeidsplass. Solen står høyt på himmelen nå, og for mange har en lang arbeidsdag bare såvidt begynt. 26

FAKTA Hva skjer i Ski Næringspark 2013 Dynamitveien 14C: Relacom renoverer og flytter inn mai 2013. Dynamitveien 19: RSA har utvidet bygget med ca 1000 kvm. Dynamitveien 24: Tjæralin, bygger nytt bygg ca 1500 kvm, overlevert i juni. Glynitveien 13: Lilleborg, starter utvidelse av bygget våren 2013 med 9000 kvm. Glynitveien 25: Renovering av klimaskall. Oppstart august 2013. Anolitveien 1-3: TrioVing, VingCard, oppstart våren 2013 med totalrehabilitering og nybygg på 8500 kvm.

FAKTA Höegh Eiendom AS: Opprettet på 1950-tallet med hovedkontor i Parkveien 55 i Oslo Totalareal bygg: Kontrakter med årlig leieverdi: Gjennomsnittlig gjennværede leietid: Bokført verdi varige driftsmidler:

ca 350 000 kvm 300 mill kr 5,6 år 4.407 mill kr


Gjør som andre bedrifter i Follo

(Gjelder i nettområdet til Energi1 Follo/Røyken)

Ring 02011 for tilbud www.folloenergi.no


VEKST

Kunnskapens kommune Trodde du at nesten all utdanning foregår på skolebenken? Tro om igjen. Ski kommune er et forbilde i forhold til andre kommuner og kan vise til gode resultater etter langvarig prioritering av lærlinger. Med hjelp fra Veiledningssenteret Follo fikk Veronika Kleven lærlingkontrakt i Ski kommune. - Å være lærling i Ski kommune har jeg opplevd positivt med god mottagelse og oppfølging, sier Veronika Kleven. Veiledningssenteret har hjulpet meg med å forstå mine rettigheter som lærling, de har kartlagt mine utfordringer som har gjort det enklere for meg å mestre, fortsetter Kleven. Vi har hatt veiledningssamtaler sammen med lærlingplassen, for bedre forståelse av hverandre, og våres forventninger til hverandre. Jeg har opplevd veiledningssenteret som positivt og veldig mye til hjelp, avslutter Veronika Kleven. Lærlinger blir møtt, sett og hørt - For å oppnå de gode resultatene i Ski har vi en egen lærlingansvarlig i administrasjonen, sier Anne Kristine Linnestad, ordfører i Ski kommune. Lærlingansvarlig har koordinerings- og inntaks ansvar samt følger opp lærlingene og veilederne deres. Det legges mye arbeid i å opprette og tilrettelegge for lærlinger og da må vi også sørge for at flest mulig av dem fullfører sin lærlingtid og består fagprøven. Da blir resultatet bra for alle; gode lærlinger som blir godt kjent på arbeidsplassen og i kommunen blir gode, kvalifiserte medarbeidere og gode kollegaer som gir gode tjenester til innbyggerne. Kommunestyret i Ski har som mål å ha minst 1 lærling pr 1000 innbyggere og det har vi mer enn tangert de siste årene, avslutter Linnestad. Lærlingene fordeler seg innfor fagområdene: Helsearbeiderfaget, Barne- og ungdomsarbeiderfaget, IKT-servicefaget og Kontor- og administrasjonsfaget.

Samarbeidsbehov Frafallet ved videregående skoler og unge med tilretteleggingsbehov øker. Ved behov og etter ønske fra lærebedriften eller lærlingen selv samarbeider Ski kommune svært godt med Veiledningssenteret Follo. Samarbeidet skal sikre at overgangen mellom skole og bedrift gir en best mulig oppstart i bedriften, bistand underveis i opplæringen og i forbindelse med avslutningen av læretiden og kompetanseprøve eller fag/svenneprøven. Veiledningssenteret i Follo Av mer konkrete oppgaver skal sentret være brobygger mellom grunnskole og videregående skole, knytte den 13-årige grunnutdanningen sammen. Styrke arbeidet med utdannings- og yrkesrådgiving og sosialpedagogisk rådgiving. Bistå lærlinger, lærekandidater og lærebedrifter og bidra til at flere bedrifter ønsker å være lærebedrifter for fremtidens fagarbeidere.

FAKTA Veiledningssenteret Follo er service- og kompetansesenter for skoler, lærebedrifter og øvrige brukere. Senteret skal ivareta fylkeskommunens lovpålagte oppgaver knyttet til Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT), Oppfølgings­ tjenesten, Karrieretjenesten (utdannings- og yrkesrådgiving) og Voksenopplæring. Samordne tjenestene knyttet til informasjon og veiledning, støtte og hjelp i forbindelse med videregående opplæring. I tillegg skal sentret samarbeid med kommunene, universitet, høgskoler, NAV, lokalt næringsliv og frivillige organisasjoner. Senteret er lokalisert i Ås, Raveien 9, 1430 Ås, telefon: 64 96 45 60.

28

Veronika Kleven i Bøleråsen barnehage.


Utleiematter av høy kvalitet Logomatter Vi leverer logomatter i alle fargevarianter og størrelser etter kundens eget design, med logo eller annet ønsket motiv.

Standardmatter Utleiematter av høy kvalitet som effektivt stopper fuktighet og smuss før det blir tråkket videre inn i lokalene. Dette bidrar til et bedre inneklima og enklere renhold.

Avlastningsmatter Avlastningsmatter reduserer belastningen på både knær og rygg betraktelig. De absorberer nesten 50% av støt mellom gulv og fot.

Våre matter har kraftig gummiert bakside og fås i flere farger og ulike størrelser. Vi skifter mattene til avtalte dager. Vi har stor fokus på kontinuerlig utvikling av våre produkter, som sikrer stabil kvalitet og langsiktige avtaler.

M

Stil Tekstilservice A/S, postboks 523, 1400 Ski

Va sk

0 36

27 5

Tlf: 64 85 98 00 - www.stil.no

Ø M E R KE T ILJ

eritjenest

e


VEKST

Fra venstre osteopat Magnus Wister Nilsen, fysioterapeut Bo Randers, fysioterapeut Celine Hamisultane, osteopat Niclas Skärström, klinikkleder Yelena Eriksen, kiropraktor Gina Nielsen, akupunktør Elisabeth Phan.

”Behandling er gratis, sykmelding koster.” Sykefravær på grunn av muskel-skjelettlidelser er et økende problem i samfunnet og utgjør over 35% av det totale sykefraværet i Norge. Norge ligger også på statistikktoppen i Europa når det gjelder sykmeldinger, sykefravær og uførhet grunnet denne gruppen lidelser. Dette fører til at mange bedrifter har store kostnader knyttet til fravær på grunn av muskel-skjelettlidelser. Disse kostnadene kunne vært redusert betraktelig dersom den ansattes plager ble behandlet raskt, preventivt, med fokus på raske behandlingsresultat for å forkorte eller forhindre sykefravær. Klinikk for Alle har gjennom 20 år opparbeidet seg god kunnskap på effektiv, tverrfaglig behandling for nettopp 30

denne typen skader og har fokus på sykenærvær. Mange pasienter kommer til Klinikk for Alle fordi de har brukt mye tid og krefter på behandling som ikke virker. Vi vil gi deg en annen historie å fortelle: Vårt mål er å få deg tilbake til en aktiv hverdag så fort som mulig. Siden mange helserelaterte plager er sammensatt. Våre terapeuter innenfor de forskjellige profesjonene har inngående kunnskap om hverandre


VEKST og vil alltid sørge for at du får den behandlingen som gjør deg raskere frisk. Hos oss er du ikke pasient hos en kiropraktor eller en fysioterapeut, men hos Klinikk for Alle. Klinikk for Alle samarbeider med bedrifter som ønsker å være i forkant og tilby sine ansatte behandling på arbeidsplassen, som Kværner, AF-gruppen, Baker Hughes for å nevne noen. Vi har både store, multinasjonale konsern og SMB-bedrifter som kunder. Vi fokuserer på preventiv behandling, oppfølging og opptrening av arbeidstakere med muskel- og skjelettlidelser.

«13000 kroner pr uke kan kjøpe mye behandling.» Tall fra SINTEF viser at det gjennomsnittlig koster 2600 kroner å for arbeidsgiver at arbeidstaker sykmeldes i en dag, det vil si 13000 kroner pr uke. I noen bransjer vil dette være vesentlig høyere. Ofte blir selv banale problemstillinger som kunne vært løst raskt med kun få behandlinger og uten sykmelding, behandlet med sykmeldinger i 14 dager og smertestillende. Vondt i ryggen betyr ikke at man ikke kan gå på jobb. Gjennom rask tilgang på riktig behandling kan antall fraværsdager drastisk reduseres og den ansatte kan raskere vende tilbake til arbeid. Ved å ha kiropraktor tilknyttet bedriften kan en diagnostisere, behandle, henvise til spesialist eller MR/CT/røntgen eller gi korte sykemeldinger ved behov i de tilfellene det er nødvendig. Kiropraktoren kan sykmelde i opptil 12 uker, og statistikken viser at kiropraktorer sykmelder sjelden og kortvarig. Klinikk for Alle Ski leverer nå tjenester til Kværner ASA ved Vækerø. Der har vi i samarbeid med Kværner etablert det vi kaller en ”Inhouse Clinic”. Gjennom online bookingtjenester kan de ansatte selv administrere timebooking, det er kort ventetid og svært kort reisevei. Dette betyr at også arbeidstakere som har plager som ikke krever at de er sykmeldt fra arbeidsplassen, men allikevel bruker tid på å dra til forskjellige behandlere i arbeidstiden, raskt og effektivt blir behandlet samt at de sparer masse tid i reisevei. Effekten blir høyere produktivitet i bedriften og fornøyde ansatte som føler de blir tatt på alvor. Denne typen behandling kombinert med riktig trening er preventivt og fører til redusert risiko for sykmelding. Ordningen har vært en stor suksess

Christian Lunow, daglig leder

for Kværner og siden oppstart har terapeutene ved klinikken vært booket opp i flere uker. Bedrifter som legger til rette effektiv behandling av disse lidelsene kan med enkle grep og relativt små utgifter redusere sykefraværet betraktelig. Undersøkelser gjort i Danmark viser at utgiftene ved en slik ordning, der bedriften betaler for muskelterapeut, fysioterapeut eller kiropraktor på arbeidsplassen, er spart inn etter ca 6 måneder. De neste 6 månedene sparer bedriften penger. Ved å sette opp Inhouse Clinic som er tilgjengelig for alle ansatte vil bedriften og den ansatte få skattefritak for kostnaden. Behandlingsforsikringer derimot vil medføre en fordelsbeskatning av arbeidstakeren selv om den er kollektiv for alle i bedriften. Mange bedrifter har helseforsikring til sine ansatte og Klinikk for Alle har avtaler med forsikringsselskapene. Dette sikrer rask tilgang til behandling og diagnostisering. Vi tar gjerne uforpliktende møter med bedrifter som er interessert i å høre mer om behandling på bedrift. n Christian Lunow, daglig leder Klinikk for Alle Ski.

FAKTA Klinikk for Alle Ski • Etablert i Jernbaneveien 5, 2010 av Niclas Skärström og Christian Lunow. • Har pr i dag 15 ansatte i fagruppene kiropraktor, osteopat, fysioterapeut, akupunktør, balansefysioterapeut og muskelterapeut. • Jobber i tverrfaglige team med fokus på raske resultater. • Er en del av kjeden Klinikk for Alle startet i 1989 og som i dag omfatter 13 klinikker på landsbasis. • Samlet sett gjør kjeden over 250 000 behandlinger på årsbasis og ser 40 000 individuelle pasienter. Telefon: 02325. Adresse: Jernbaneveien 5, 1400 Ski. Daglig Leder Christian Lunow, telefon 971 81 371, e-post: christian. lunow@klinikkforalle.no, www.klinikkforalle.no

31


VEKST M edlemsre g ister ADVOKATER Scavenius Kco advokater 64 91 72 90 www.kco.no

BEGRAVELSESBYRÅ Jølstad Begravelsesbyrå 64 91 49 00 www.jolstad.no

DAGLIGVAREGROSSIST ASKO ØST AS 64 98 62 00 www.asko.no

FORNYBAR ENERGI Deep River 404 10 288 www.deepriver.no

AVFALLSHÅNDTERING Follo Truckutleie AS 64 86 31 03 www.follotruckutleie.no

BEMANNING Adecco Ski 64 91 72 00 www.adecco.no

EIENDOMSMEGLER Eiendomsmegler1 800 34 363 www.eiendomsmegler1. no

FORSIKRING Gjensidige Forsikring Ski 03100 www.gjensidige.no

BANK / FINANS Askim Sparebank 64 91 84 00 www.askimsparebank.no

Manpower Ski 90 61 42 89 www.manpower.no

Foss & Co Ski 91 82 99 32 www.fossco.no

Logent Orcus AS 92 85 19 28 www.logent.no

GOLF Oppegård Golfklubb 46 50 67 63 www.opgk.no

Megler’n i Ski 99 56 13 00 www.meglern-ski.no

BILFORHANDLER Auto Elite Follo 64 85 77 00 www.autoelite-follo.no

EIENDOMSUTVIKLER Bee AS 97 66 70 34

DNB 03000 www.dnb.no Danske Bank 08540 www.danskebank.no Handelsbanken Kolbotn 66 89 29 60 www.handelsbanken.no

Bilforum Follo AS 64 97 69 69 www.bilforum-follo.no

Handelsbanken Ski 64 85 93 00 www.handelsbanken.no

Bilia Follo AS 64 97 78 00 www.bilia.no

Nordea Ski 06001 www.nordea.no

Follo Autoco AS 64 91 35 00 www.fordski.no

Sparebank1 Kolbotn 07040 www.sparebank1.no

Andresen Bil AS 64 91 75 00 www.andresenbil.no

Sparebank1 Ski 07040 www.sparebank1.no

Motorsenteret Ski AS 64 97 26 50 www.motorsenteret-ski.no

Sparebank1 Østfold-Akershus 05700 www.sparebank1.no/søa

Möller Bil Follo AS 64 86 01 00 www.moller.no/follo/

Spydeberg Sparebank 69 83 66 00 www.spydbank.no BAD Baderingen 98 22 50 22 www.baderingen.no

32

Toyota Follo AS 64 91 78 00 www.toyota-follo.no BLOMSTER P. Blomster 64 87 73 90 DAGLIGVARE Magnolia System AS 901 41 730

GRAFISK / DESIGN / TRYKK / SKILT 07 Gruppen AS 22 79 95 00 www.07.no

Birkelunden Invest AS 64 98 75 01

Ark Trykk AS 64 87 99 10 www.arktrykk.no

Boligbyggelaget Usbl 63 00 10 00 www.usbl.no

Copy Cat 64 85 28 00 www.copycat.no/ski

Ski Øst AS 92 06 54 03 www.hoegheiendom.no

Follotrykk AS 64 91 71 01 www.follotrykk.no

EL-INSATALASJON / KONSULENT Ski Elektriske AS 64 86 05 50 www.skiel.no

Solheim Reklame AS 64 86 80 65 www.solheimreklame.no

ENTREPRENØR / PUKK Bermingrud Østfold AS 41 43 76 11 www.bermingrud.no Franzefoss Pukk AS 07855 www.franzefoss.no/vinterbro-ås Skanska Norge AS 69 13 05 00 www.skanska.no FLISER Flisekompaniet 64 85 95 06 www.flisekompaniet.no

Skiltforum 66 81 78 00 www.skiltforum.no GÅRDEIER / UTLEIER KONTOR AS Fasaden 95 08 55 15

Magnolia System AS 901 41 730 Rosenholm Campus 98 05 50 15 www.rosenholmcampus.no Ski Gamle Hotell AS 99 58 00 04 AS Løkkegården 41 64 27 05 HELSE Follo Kiropraktorsenter 64 86 44 80 www.follokiropraktor.no Helse-Invest AS 99 51 53 50 www.helse-invest.no Klinikk for Alle Ski AS 02325 www.klinikkforalle.no/ski Plexusklinikken 47 33 70 00 www.plexusklinikken.no HOTEL Thon Hotell Ski 64 85 35 00 www.thonhotels.no/ski HUSFLID A. Larsen Husflid 64 86 90 60 www.larsenhusflid.com HYDRAULISK UTSTYR Parker Hannifin AS 64 91 11 80 www.parker.com

Hjørnet AS 64 86 05 50

Servi Hydranor AS 64 97 97 97 www.servi.no

Idrettsvn. 14 - 18 65 85 70 10 Kvakkestadgårdene ANS 90 02 87 52

HYDRAULISK TEKNOLOGI ERC AS 64 91 78 70 www.erc.no

Lyng Eiendom AS 64 85 06 10 www.lyngeiendom.no

IKT Nexttier AS 92 69 33 84 www.nexttier.no


PHOTO: KOLONIHAVEN

Gründer? Vi hjelper deg i gang Starter du bedrift i dag har vi løsninger bedriften kan vokse med inn i fremtiden. DNB har samlet alt en gründer trenger til den daglige driften i én pakke – nettbank kort og konto på ett sted. Det koster selvfølgelig ingenting å bli kunde i DNB. Du betaler kun for det du velger å bruke. DNB er en aktiv støttespiller for næringslivet i Follo. Vi har et solid lokalt fagmiljø og sterkt nettverk som ønsker å hjelpe bedrifter med å lykkes. Vi gleder oss. Håper vi sees!

P for Partner.


VEKST

iTet AS 40 00 89 99 www.itet.no

Podium 47 37 50 47 www.podium.no

Mediehuset ØB AS 64 85 50 00 www.ob.no

Visma 64 87 67 07 www.visma.no

INDUSTRI / PRODUKSJON Empo 64 87 74 76 www.empo.no

Prosjekt Forum 64 94 35 70 www.forum.no

21st Venture AS, Radio Metro 95 13 41 21 www.21stventure.com

REKVISITA Staples Retail 64 91 19 70 www.staples.no

MEDIEFORMIDLING MediaA-Aa Marketing 90 04 32 82

RENHOLD Nova Services AS 41 62 88 10 www.novaservice.no

Flowcrete Norway AS 64 86 08 30 www.flowcrete.com Johansen & Co Stansefabrikk AS 64 85 23 50 www.joco.no Lantmännen Unibake AS 09828 www.lantmannen-unibake.com/ no/norway Nexans Norway AS 64 86 18 00 www.nexans.no INDUSTRIDESIGN Widenoja Design AS 64 86 22 20 www.widenoja-design.no KINO Ski Kino 41 91 88 88 www.skikino.no KOMPETANSE /KO NSULENTER Align Management Group 90 85 59 65 www.alignmanager.no Bedre resultater 91 70 44 47 www.bedreresultater.no C. Consult AS 92 61 53 01 Folkeuniversitetet 66 81 60 02 eller 02838 www.folkeuniversitetet.no Malena Bakkevold 95 75 05 33 www.malena.no

34

KONFERANSE Rosenholm Campus 98 05 50 15 www.rosenholmcampus.no Thon Hotell Ski 64 85 35 00 www.thonhotels.no/ski KRAFT / ENERGI Follo Energi 02011 www.folloenergi.no Follo Fjernvarme AS 64 91 70 90 www.follofjernvarme.no KUNSTMATERIELL Kunst og Hobby AS 64 87 53 18 www.kunstoghobby.com KURSVIRKSOMHET Helse-Invest AS 99 51 53 50 www.helse-invest.no LEDERUTVIKLING Personal Touch 90 84 17 29 www.personal-touch.no LEGEMIDDELGROSSIST Alliance Healthcare AS 64 85 03 00 www.alliance-healthcare.no MASKINSALG / UTLEIE Esni Maskiner AS 95 11 25 00 www.esnienco.no Skogsmaskiner AS 64 86 35 70 www.skogsmaskiner.no MEDIA TV8 Norge AS 62 00 08 88 www.tv8norge.no

MØBLER / INTERIØR Slettvoll Ski 64 85 09 20 www.slettvoll.no/ski

Renholdspartner AS 66 99 22 11 www.renholdspartner.no

OFFENTLIG SEKTOR Ski Kommune 64 87 87 00 www.ski.kommune.no

RENSERI Ski Renseri 90 59 53 77 www.skirenseri.no

Veiledningssenteret Follo 64 87 41 60 www.veiledningssentreneakershus.no

RESTAURANT Gamle Tårnhuset Restaurant 66 99 30 00 www.gamletaarnhuset.no

Ås kommune 64 96 20 00 www.as.kommune.no RAMMEVERKSTED Kunst og Hobby AS 64 87 53 18 www.kunstoghobby.com REGNSKAP Follo Regnskapssentral AS 64 91 16 81 www.folloregnskap.no Fornuftig Regnskap AS 40 00 38 37 www.fornuftigregnskap.no In West AS 46 66 10 00 www.inwest.no Pedersen & Skogholt Regnskap AS 64 85 15 00 www.pedersen-skogholt.no Ski Konsulentbyrå AS 64 87 41 60 www.skikonsulentbyra.no

TAXI Ski Taxi 64 91 15 00 www.skitaxi.no TEKSTILENGROS Inter-Sun AS 64 85 53 00 www.inter-sun.no TEKSTILSERVICE / UTLEIEMATTER Stil Tekstilservice AS 64 85 98 00 www.stil.no UTDANNING Drømtorp VGS 64 91 46 00 www.dromtorp.vgs.no Frogn videregående skole 64 93 75 00 www.frogn.vgs.no UMB 64 96 50 39 www.umb.no

REVISJON Pedersen og Skogholt AS 64 85 15 00 www.pedersen-skogholt.no

VAREHANDEL Ski Storsenter 64 85 90 00 www.thonshopping.no/ski

SALGSKONSULENTER XL Media AS 91 10 90 41 www.xlmedia.no

VELVÆRE Salong Edmund AS 64 85 99 36 www.edmund.no

SIKKERHET G4S 92 81 66 80 www.g4s.no

VINTER- OG SOMMERVEDLIKEHOLD H. Fjeldstad AS 64 94 66 54 www.hfjeldstad.no

SVØMMEBASSENG – OFFENTLIG OG PRIVAT Aquamann AS 64 87 56 50 www.aquamann.no SYSTEMLEVERANDØR IT/ ELEKTRONIKK Rittal 64 85 13 00 www.rittal.no TAKSERING NÆRINGSOG PRIVAT EIENDOM Gonsholt Taksering AS 90 66 58 79

VENTILASJON OG INNEKLIMA Ingeniørteknikk AS 64 87 39 70 www.ingeniorteknikk.no VVS Brødrene Dahl AS 22 72 55 00 www.dahl.no


Alltid tilgang på kompetanse og ressurser

La oss ta hånd om økonomi og lønn I Visma Services har vi fageksperter som kan bistå deg med kompetanse innen regnskap, lønn og økonomi rådgivning. For mer informasjon, ta kontakt med oss: Visma Services avd. Follo - tlf.: 46 40 40 00 E-post: follo@visma.no visma.no/services/follo


VEKST

Oppgraderingsbehov Regnbuen er kommunens næringsområde med flest markedsledende virksom­ heter. Siden etableringen i 1991 er oppgraderingen av infrastrukturen vært svært beskjedent. Velfungerende transportløsninger spiller en viktig faktor for vekstbedrifters konkurransekraft. Regnbuen Næringsområde har siden etableringen i 1991 hatt en kraftig vekst i antall virksomheter. Samtidig har flere av bedriftene utvidet på grunn av sentralisering og økt etterspørsel. Adkomsten til næringsområde er fremdeles anleggsveien som ble etablert. Krysset er i dag tungt belastet og medfører trafikkfarlige situasjoner. Internasjonale studier bekrefter at forbedringer av offentlige transportinfrastruktur øker bedriftenes leveringsdyktighet og dermed 36

forbedrer deres konkurranseevne. I tillegg har Regjeringen besluttet at trafikksikkerhetsarbeidet i Norge skal være basert på en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i vegtrafikken – nullvisjonen. Regnbuen Næringsområde har behov for oppgradering av infrastruktur og Follo Næringsråd har spurt politikerne i Ski kommune om løsninger på utfordringene næringsområde står overfor.


VEKST

Follo Næringsråd har spurt de politiske partiene i Ski:

Hva mener dere om adkomsten til Ski største næringsområde Regnbuen? Vi mener at veiløsningen til Regnbuen ikke er akseptabel. Et dårlig dimensjonert veikryss medfører usikkerhet og utrygghet både for næringslivet, transportnæringen og innbyggerne i kommunen. Langhus er allerede sterkt preget av økt bilbruk og tungtransport. Det er, slik vi er kjent med det, store utfordringer knyttet til grunnforholdene i området. Kommunen må likevel ta initiativ overfor Statens Vegvesen for å se på alternative måter å utforme krysset på, og helst få etablert en godt dimensjonert rundkjøring i krysset opp til Regnbuen. Viktig vil det også være å få bedret gang- og sykkelveitraseene inn til området, samt bedre busstilbudet til området. Det vil bidra til å redusere presset på de trafikkerte veiene, spesielt i rushtidene. Ski Arbeiderparti mener at dersom dagens adkomst skal beholdes må det bygges en rundkjøring i krysset Vevelstadveien/Snipetjernveien. En rundkjøring som er dimensjonert for de store vogntogene som kjører inn og ut av området. Alternativt må det lages en ny adkomst til området. Tungtransport til Regnbuen skal i all hovedsak komme nord fra og den bør få egen avkjøringsfellt nord for dagens rundkjøring og direkte inn på området. Sprengnings­ arbeide må gjøres vest for rundkjøring. Utkjøring fra næringsområdet må søkes få til ved tiltenkt motorcrossbane opp mot kryss ved E6. På denne måten vil man få en enveiskjøring for tungtransport gjennom næringsparken. Man får fortgang på utbygging av motorcrossbane i Assurdalen. Dagens løsning er ikke holdbar med den store trafikkmengdenn som er her idag. Det er særlig problemer på vinteren med trailere som ikke kommer opp, eller kommer skliende nedover. Hvis avkjøringa skal være der den er i dag bør den heves så mye som mulig for å minske høydeforskjellen. Da må det også lages en stor rundkjøring der krysset er i dag. Denne bør være så stor og oversiktlig at 25 meters trailere, som det stadig kommer flere av, må kunne komme igjennom uten problemer. Går ikke dette må innkjøring legges et annet sted. Kollektivtilbudet, som i dag nesten er fraværende må utvikles med matebusser som tilpasses skiftarbeiderne.

Utkjøring fra Regnbuen er da absolutt ikke den største trafikkutfordringen i Ski kommune eller på Langhus spesielt når det gjelder næringsområde? Det er verre med Berghagan, der adkomsten ligger sammen med Vevelstad ungdomsskole. Det er ikke gunstig, og det har vært ulykker der tidligere. En løsning der kan være å trekke utkjøringen nærmere Regnbuen, og med en evt. utvidelse av næringsområdet(ene) kunne kanskje de to områdene (Berghagan og Regnbuen) fått en felles utkjøring midt mellom - om det er fysisk mulig. Vi mener at adkomsten og spesielt utkjøringen fra Regnbuen er meget trafikkfarlig og ikke tilpasset tungtrafikk. Derfor må det gjøres noe med dette så snart som mulig. Strakstiltak er skilt på Vevelstadveien som varsler om farlig utkjøring og at en må kjøre forsiktig. Farten på dette stedet bør settes ned til 40 km/t. Tiltak som krever forberedelser og utredning er å bygge en rommelig rundkjøring hvor lange vogntog kan komme seg gjennom uten problemer eller vurdere andre steder i området som kan være aktuelle for inn- og utkjøring til/fra Regnbuen. Høyre mener at adkomsten til Regnbuen og utkjøringen fra Regnbuen ikke er dimensjonert for den store trafikken. På vinterføre er også veiens kurvatur et ekstra stort risikomoment, som skaper mange farlige situasjoner. Det har vært gjentatte forsøk fra Ski kommune mot Statens vegvesen (SVV) med forslag om å lage en ny stor rundkjøring. SVVs holdning er at de ikke har ønske om å etablere en rundkjøring. Arbeidet med å forbedre avkjøringen til og utkjøringen fra Regnbuen må fortsette. I et samarbeid med næringsdrivende, kommunens administrasjon og politikere bør det være mulig å finne løsninger som gjør forholdende trygge for alle som passerer igjennom krysset og som ivaretar behovet for en effektiv trafikkflyt. Vi mener man må ta frem den gamle planen om en tverrvei over til Assurdalen nærmere motorveien. Vi er usikre på om det er bra for trafikkavviklingen med en rundkjøring der oppkjørselen til Regnbuen er nå. Men vi er åpne for alle løsninger som skaper bedre trafikksikkerhet og god trafikkavvikling. 37


VEKST

I Follos førersete Gjennom blant annet innføring av rutiner har ASKO ØST skapt en bedrifts­ kultur hvor endringsviljen er blitt rutine og hvor gode kollegaer tilbys til gode kollegaer.

I 2007 hadde ikke ASKO ØST, en av Follos største arbeidsgiver, de beste ansettelsesrutinene. Rekrutteringens sanne ansikt vistes tydelig med et sykefravær på 13% og en turnover på 30%. I 2013 er tallene 5,6% sykefravær og en turnover på ca 10%. Et svært forsiktig anslag basert på Sintefs tall viser en årlig innsparing på bunnlinjen med 3,1 millioner kroner pr prosentpoeng for bedriften. Mennesker gjør forskjellen Gerd Ljunggren, personalsjef hos ASKO ØST har hatt en sentral rolle i de oppsiktsvekkende tallene og omstillingen virksomheten har vært i gjennom siden 2007. - Mennesker er vår største ressurs og konkurransefortrinn, sier Gerd Ljunggren. Og det krever at vi som arbeidsgivere er forutsigbare, etterrettelige og tilrettelegger for at medarbeidere trives på jobb. Organisasjonsutviklingen startet med å profesjonalisere rekrutteringen. Vi rekrutterte medarbeidere med 38

de rette holdningene. Parallelt måtte lederne settes i stand til å utføre de riktige oppgavene. Etablering av en egen fadderordning, med opplæringsprogram til nyansatte tilpasset den enkeltes erfaring og aktuell jobb, har gitt oss gode resultater, fortsetter Ljunggren. ASKO ØST har ca. 500 ansatte, fordelt på 30 nasjonaliteter, hvorav ca. 360 jobber med lager- eller transportarbeid. De har mange muligheter og fordeler, men bedriften stiller også krav til sine medarbeidere. - Vi følger opp sykmeldte tett og godt blant annet med brev til fastlegen hvor mulig tilrettelagt arbeid er definert. I tillegg tilbyr vi helseforsikring for ytterligere å minimere fraværet, forteller Gerd Ljunggren. ASKO ØST har høyt fokus på HMS og kvalitet og HMS har fått sin egen, årlige dag i bedriften. En av nøkkelfaktorene til en ny bedriftskultur er samarbeid. Det har arbeidsgiver og fagforening lykkes med å skape i fellesskap, avslutter Gerd Ljunggren.


FAKTA ASKO ØST AS ble etablert på Delitoppen i Vestby kommune i 2003 og hver dag går det ca 120 biler ut fra anlegget med varer til over 1000 kunder. Det plukkes 78000 kolli pr dag fordelt på 2300 ordre. ASKO ØST har en kundeservicegrad på 97,5%. Innen storhusholdning og servicehandel er ASKO ØST AS Norges største aktør og har kunder over store deler av Østlandet. For dagligvare leverer vi til kunder i Østfold og deler av Akershus. Antall ansatte: 500 Antall kunder: 8600 Antall varelinjer: 22000 Antall kvadratmeter: 52000 Omsetning 2013: ca 10 mrd Kontaktinfo ASKO ØST AS, Delitoppen 4, 1540 Vestby, Telefon: 64986200, Telefax: 64986210

Attraktiv arbeidsplass ASKO ØST er en seriøs arbeidsplass med langsiktige mål som tilbyr trygghet og stabilitet til sine medarbeidere samtidig som du som individ blir stilt krav til. Ved å tilrettelegge og tilby sine medarbeidere blant annet firmahytte, bedriftskantine, trimrom, bedriftsidrettslag, julebord og julepresanger og andre sosiale arrangement verdsetter de ressursene sine og bygger attraktivitet for ASKO ØST og en arbeidsplass med trivsel. Ungt Entreprenørskap Follo Næringsråd arrangerer årlig Follomesterskapet i Ungt Entreprenørskap. Ungdomsbedrifter fra videregående skoler i Follo konkurrer en hel dag i åtte forskjellige kategorier. Som samarbeidspartner eier ASKO ØST prisen for ”Beste Ungdomsbedrift i Follo”. - Mange av våre medarbeidere bor i regionen og har barn på videregående skoler. ASKO ØST ønsker å ta et samfunnsansvar og

Ungt Entreprenørskap er et av tiltakene. Gjennom å bidra i lokalsamfunnet bygger vi i tillegg en god kultur og stolthet for egen arbeidsplass, sier Gerd Ljunggren. Miljøhensyn Kongstanken til ASKO er alle varene levert til kunden på en bil. Transporteffektivisering utvikles fortløpende og etter distri­ busjonsavtalen med Coca Cola dekker ASKO ØST kundens varebehov med ca 72 %. ASKO er i førersetet med bruk av biodrivstoff på tunge kjøretøy. Teknologiutviklingen pågår kontinuerlig og ASKO ØST har hatt et langt samarbeidsprosjekt med UMB på ÅS. ASKO ØST fyller i dag biodrivstoff på et stort antall av bilene sine. Det krever større investeringer og kostnader, men sikrer miljøet.


VEKST

Foto: Torbjørn Martinsen, Reveparring i Skibotndalen i Troms fylke.

Naturfotofestival 21-23. mars 2014! En ny epoke innen Norsk Naturfoto starter. En lenge etterlengtet foto­ festival hvor naturrelatert fotografi og naturfilm får sin velfortjente festival på arena i Ski. Norsk Naturfotofestival AS arrangerer sammen med Ski kommune som velvillig samarbeidspartner den største internasjonale naturfotofestivalen i Norge noensinne. Magnus Reneflot primus motor for festivalen er en allsidig fotograf med blikk for de fleste motiver, vinklinger og uttrykk som åpner for refleksjon og undring. Han er medlem av Norske naturfotografers forening og æresmedlem i Biofoto - Norges største fotoklubb med 1500 medlemmer. - Hva er grunnen til at dere valgte å arrangere festivalen i Ski? - Skibyen er passe stor for arrangementet. Den har de nødvendige fasiliteter, samtidig som festivalen blir godt synlig i bybildet, forteller Reneflot. Ski Rådhusteater er en perfekt visningsarena i forhold til forventet publikumsbesøk med et intimt miljø og god standard samt kiosk og muligheter for enkel bevertning. Ski har dessuten hotell, flere restauranter og serveringssteder. Vi forventer god tilstrømning av 40

mennesker under festivalen, og det vil bety en økt omsetning også for det lokale næringslivet, fortsetter Magnus Reneflot. Gjennom et fantastisk program over 3 dager inviteres fotografer og besøkende fra hele verden til Norges første Naturfotofestival. Parallelt med foredrag, visninger og utstillinger av nasjonale og internasjonale naturfotografer, blir det også arrangert en fotomesse. Her vil ledende forhandlere innen film, foto, bøker, reise og friluftsliv være på plass og vise frem det siste og det beste på markedet. Festivalen har store mål med å engasjerer, inspirere og bevege både profesjonelle og amatører - unge og gamle. Den ønsker å favne bredt gjennom å appellere til den proffe fotografen og mannen i gata. Åpne familiearrangement med bred appell, tilrettelagt for barn, i tillegg til workshops med faglig høy profil, vil være noen av kriteriene. Arrangørene vil søke et tett samarbeid med det lokale næringsliv. n


VEKST

Visste du at SpareBank 1 tilbyr Private Banking? Mange av våre Private Banking-kunder har fått aha-opplevelser etter å ha etablert et forhold til våre rådgivere. Vi kaller det forhold, fordi det er det det er. Et godt forhold må bygge på tillit, trygghet, ærlighet og diskresjon. Skal du overlate forvaltningen av dine opptjente verdier til en annen person, må dette være på plass. I tillegg til at du vet at kunnskapen og kompetansen er der. Litt ubeskjedent vil vi hevde at våre rådgivere tilhører det absolutte toppsjiktet innen Private Banking i Norge. Tilbakemeldingene fra våre kunder tyder på at vi har rett i vår påstand.

41


VEKST

Uavhengig stolthet! I 2006 møtte han kø rundt kvartalet da han skulle selge en 2-roms på Sagene. Leiligheten ble solgt dagen etter visning 300 000 over takst. I dag er kampen om kundene hardnet til. Å bygge karriere i en av Norges tøffeste bransjer krever at du må ville vinne mange kamper. Brynjar Netskar har vært partner og daglig leder av Foss & Co Ski siden etableringen av kontoret i 2010. Meglerkontoret dekker kommunene Ås, Ski og Enebakk. – Vi er kjent og bor i området sier Brynjar Netskar når han skal trekke frem en av styrkene til Foss & Co. Det handler om å vite hvor akkurat den stien er, fortsetter han, for å skape de nødvendige personlige relasjonene til kjøperen, samtidig som du har tro på det du selger. I tillegg til bruktbolig salg har Foss & Co opparbeidet god kompetanse på rådgivning og nybygg prosjekter for ulike utbyggere, sier Netskar. Som eiendomsmegler forhandler du upartisk mellom ulike interesser. Kjøp og salg av bolig er for de fleste den største enkeltinvesteringen i løpet av livet. En eiendomsmeglers tjenester skal gjøre at partene føler seg trygge og at salget blir optimalisert. Endringsvilje Mindre virksomheter har ofte i større grad evnen til endring og å være i forkant av utviklingen. – Handlemønsteret endrer seg, forteller Brynjar Netskar. Mennesker jobber til forskjellige tider. Mange har hjemmekontor og flere reiser i helgene. Foss & Co Ski har ett hovedfokus – og det er eiendomssalg. Som eiendomsmegler bryr vi oss om eiendommen, selgerne og de potensielle kjøperne. Vi er aktive i rådgiving, markedsføring og oppfølging rundt ethvert eiendomssalg uavhengig om det er en andelsleilighet, et oppussingsobjekt, en luksuriøs toppleilighet eller en hytteeiendom. Foss & Co Ski ser på muligheter for blant annet å tilpasse visnin-

42

gene etter kundens behov fremover, fortsetter Netskar. Tilveksten til Foss & Co Ski er tre engasjerte eiendomsmeglere født og oppvokst i regionen. Med lokal forankring og et stort nettverk vil vi møte fremtidens konkurranse i en tøff bransje, avslutter daglig leder. Lokalt forankret kompetanse Foss & Co har tilbudt eiendomsmeglertjenester siden 1985 og har 9 meglerkontorer samt avdelinger for prosjektmegling og næringsmegling. Foss & Co er en av de største uavhengige, privateide meglerforetak i Norge med ca 50 ansatte. Visjonen er å tilby de beste meglertjenester rundt Oslofjorden fra Hurum via Eiker til Oslo og Kolbotn samt sydover til Ski, Drøbak, Son og Fredrikstad. Meglerkontorene har knyttet til seg medarbeidere med lokal tilknytning og solid kunnskap om sitt marked. Meglerforetaket satser på kompetanse og faglig dyktighet og har derfor flere fagutdannede eiendomsmeglere ansatt på meglerkontorer. n

Brynjar Netskar, partner og daglig leder Foss & Co Ski.

FAKTA Foss & Co Ski AS Eiendomsmegling ble etablert I 2010, og det siste tilskuddet til Foss & Co-gruppen. Kontoret har opparbeidet en salgsportefølje knyttet både til bruktboliger og lokale nybygg-prosjekter. Kontaktinfo: Megler/daglig leder: Brynjar Netskar, tlf: 91 82 99 32 E-post: brynjar.n@fossco.no Besøksadresse: Jernbaneveien 2 1400 Ski, tlf: 64 91 71 60 E-post: ski@fossco.no Hjemmeside: www.fossco.no


VEKST

Akkurat nå hos Bilia Follo

Halv pris på utstyrsnivå Summum Nye Volvo XC60 og XC70 2014-modell er perfekt for de store opplevelsene – enten du ankommer operaen eller er på vei til eventyret. Oppgradert eksteriør og interiør gir ekstra nytelse og komfort. Firehjulsdrift AWD og Instant Traction™ gir suveren kontroll under alle forhold, og det prisvinnende City Safety systemet er standard og vil bremse automatisk i kø eller bytrafikk om en kollisjon er i ferd med å inntreffe. Vi kaller det

Nye Volvo XC60 og XC70

Nå får du utstyrsnivå Summum til halv pris: Kampanjepris kr 15.000,• • • • •

Skinninteriør og skinnratt El. justerbart førersete m/minne El. innfellbare sidespeil m/bakkelys Ekstra interiørbelysning – flerfarge Aktive Dual Xenon hovedlys

• • • • •

High Performance stereo m/DAB+ Terskeldekor i bagasjerom (XC60) Rails i bright aluminium (XC60) Auto. avblendet sladrespeil Alu. og kromdekor

VOLVO XC60 AWD FRA KR 501.200,-*

• Aluminiumsfelger (18” XC60, 17” XC70) • Regnsensor • Nøkkelløs bil

VOLVO XC70 D4 AWD FRA KR 528.200,-*

* Pris inkl. frakt-, leverings- og adm. kostnader levert forhandler. Tilbudet gjelder ved bestilling av nybil med AWD ut 2013 eller så langt lageret rekker. Gj.sn. forbruk 5,3–10,7 l/100 km, CO2-utslipp 139–249 g/km (XC60 og XC70 D4 – XC60 T6 AWD). Alle Volvos dieselmodeller har partikkelfilter som standard. Forbehold om trykkfeil. Avbildet bil kan ha ekstrautstyr.

Alt som gjelder Volvo. Og litt til.

Ring oss på telefon 08555 Nå oss døgnet rundt via chat på bilia.no eller facebook.com/bilianorge

43


VI TEGNER DITT NYE BAD I 3D

Vi tegner ditt ! bad i 3D still time!

Skann koden og be

Enkel skisse

Har du målene på badet ditt eller en enkel håndtegning, gjør vi på Flisekompaniet resten!

Lag en enkel skisse av baderommet ditt. Husk mål på lengde, bredde og høyde. Merk også hvor dører og evt. vinduer er.

Plantegning Vi lager deretter plantegning i målestokk som viser romløsningen. Da kan vi enkelt plassere møbler, toalett, dusj og badekar. Disse kan flyttes for å lage ditt drømmebad.

3D-tegning Når alle valg er gjort, får du en fotorealistisk 3D tegning, slik at du kan se det «ferdige» resultatet. Denne tegningen kan også brukes mot håndverker for å lettere få korrekt pris.

SKI storsenter

Flisekompaniet Ski

Her er vi! 152 Vekst_2.indd 1

152

n eie adv kst krå

ien ve s å

jern bane veien

Norges største utvalg av fliser og naturstein Flisekompaniet Ski Åseveien 3 1400 Ski Tlf.: 64 85 95 06

Åpningstider Man - Fre Lør

0700 -1900 1000 -1600

www.flisekompaniet.no 10/10/2013 11:45:06 AM

Vekst 2 2013  

BRUA RIVES! I mars 2015 sparkes arbeidet med den nye Follo banen for alvor i gang

Advertisement