Page 1

หลักสูตรวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น รหั ส วิ ช า 2201-2415 รายวิ ช าระบบเครื อ ข่ า ยเบื้ อ งต้ น หน่ ว ยกิ ต /ชั่ ว โมง 2/4 ระดั บ ชั้ น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จุดประสงค์รายวิชาเพื่อให้ 1. เข้าใจระบบเครือข่ายและสามารถประยุกต์ใช้งานได้ 2. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์ คาอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบั ติ เกี่ย วกับ ความหมายของระบบเครือข่ าย ประเภทของเครื อข่า ย มาตรฐานการ เชื่อมต่อระบบเครือข่าย ปฏิบัติการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย การใช้ระบบปฏิบัติการบนเครือข่าย ปฏิบัติการ รับส่งข้อมูลบนเครือข่าย การบริหารดูแลระบบเครือข่าย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตาราง โครงการสอนวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น (2201-2415) สัปดาห์ที่ หน่วยที่ ชื่อหน่วย/หัวข้อย่อย ชั่วโมง 1 1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 4 - ความหมายของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ส่วนประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ประเภทของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - การเลือกใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - เกณฑ์การวัดประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย - มาตรฐานของระบบ เครือข่าย - องค์กรมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย 2-3 2 สื่อกลางในการส่งข้อมูล 8 - ประเภทของสื่อกลางในการส่งข้อมูล - วิธีการใช้งานสื่อกลางในการส่งข้อมูลแต่ละชนิด 4-5 3 การเชื่อมต่อเครือข่าย 8 - มาตรฐานเชื่อมต่อเครือข่าย - ประเภทของเครือข่ายแลน - การสร้างเครือข่ายแลน - เครือข่ายแลนไร้สาย


ตาราง (ต่อ) สัปดาห์ที่ หน่วยที่ 6-7 4

8-9

5

10-11

6

12

7

13-14

8

ชื่อหน่วย/หัวข้อย่อย ระบบปฏิบัติการเครือข่าย - ความหมายและความสาคัญของระบบปฏิบัติการเครือข่าย - บริการต่าง ๆ ของระบบระบบปฏิบัติการเครือข่าย - ตัวอย่าระบบระบบปฏิบัติการเครือข่าย การรับส่งข้อมูลบนเครือข่าย - เทคนิคการส่งข้อมูลผ่านสื่อกลาง - การควบคุมการรับ/ส่ง ข้อมูลในเครือข่าย - วิธีการช่วงชิงกันส่งข้อมูล - วิธีการใช้โทเคน อุปกรณ์สาหรับระบบเครือข่าย - โมเด็ม (Modem) - แผงวงจรเครือข่าย (Network Interface Card) - ฮับ (Hub) - สวิตซิ่ง (Switching) - รีพีตเตอร์ (Repeater) - บริดจ์ (Bridge) - เร้าเตอร์ (Router) - เกตเวย์ (Gateway) ระบบเครือข่ายท้องถิ่น - ความหมายของระบบเครือข่ายท้องถิ่น - ประโยชน์ของระบบเครือข่ายท้องถิ่น - มาตรฐาน IEEE 802 ระบบเครือข่ายไร้สาย - ความหมายของระบบเครือข่ายไร้สาย - ลักษณะการติดต่อสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย ไร้สาย - สถาปัตยกรรมของระบบเครือข่ายไร้สาย - มาตรฐาน IEEE 802.11

ชั่วโมง 8

4

8

4

8


ตาราง (ต่อ) สัปดาห์ที่ หน่วยที่ 15 9

16

10

17

11

18

12

ชื่อหน่วย/หัวข้อย่อย ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - ความหมายของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - ประวัติความเป็นมาของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - การกาหนดตาแหน่งที่อยู่บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - ระบบการแทนชื่อในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - การเชื่ อ มต่ อ เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ เ ข้ า กั บ ระบบเครื อ ข่ า ย อินเทอร์เน็ต - บริการต่าง ๆ บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต - การประยุกต์ใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การออกแบบระบบเครือข่าย - การประเมินความต้องการในการใช้งานระบบเครือข่าย - สิ่งที่ควรคานึงถึงในการออกแบบระบบเครือข่าย การบริหารจัดการระบบเครือข่าย - แบบอ้างอิงการบริหารจัดการระบบเครือข่าย - การบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานในระบบเครือข่าย - การบริหารจัดการทรัพยากรในระบบเครือข่าย - การบริหารจัดการประสิทธิภาพของระบบเครือข่าย - การบริหารจัดการเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย - เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการระบบเครือข่าย สถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย - คาศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย - สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายรูปแบบ OSI - สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายชุดโพรโตคอล TCP/IP

ชั่วโมง 4

4

4

4

หลักสูตรวิชาระบบเครือข่ายเบื้องต้น  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you