Page 1

1


การมีข้อมูลที่พร้อมสำหรับการเดินทาง

เป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง ได้เป็นอย่างมาก และเป็นการเพิ่มความปลอดภัยด้วย 1.  หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ 2.  เตรียมแผนที่เส้นทาง เพื่อป้องกันการหลงทางและสิ้นเปลืองน้ำมัน 3.  ตรวจเส้นทางและเลือก เส้นทางลัด หรือ เส้นทางที่เหมาะสม 4.  ตรวจสอบระดับน้ำในแบตเตอรี่ ให้อยู่ในระดับที่กำหนด และมีน้ำกลั่น สำรองประจำรถ 5.  ตรวจสอบระดับน้ำมันเครื่อง ให้อยู่ในระดับที่กำหนด 6.  ตรวจสอบไฟฉายประจำรถ 7.  ควรมีอุปกรณ์สำรองไฟเผื่อกรณีฉุกเฉิน 8.  อุปกรณ์สำหรับเปลี่ยนยางรถยนต์ควรอยู่ท้ายรถเสมอ 9.  ตรวจสอบไฟหน้า ไฟเลี้ยว ไฟเบรก ที่ปัดน้ำฝน กระจกหน้า กระจกข้าง ว่ายังทำงานปกติหรอไม่ 10.  ตรวจสอบหน้ายางรถยนต์ 11.  ตรวจสอบระดับน้ำในหม้อน้ำ อย่าให้ต่ำกว่าขีดต่ำสุดที่กำหนด 12.  ผู้ขับรถควรมีการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ก่อนขับรถเดินทางไกล และไม่ดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใดๆ ก่อนเดินทาง

ความหมายของ

มิตรภาพบนทางหลวงหมายเลข 2

มิตรภาพ เป็นชื่อของถนนสายหลักที่ใช้เดินทางไปภาคอีสาน หรือที่รู้จักกัน คือ ถนนมิตรภาพ ที่คุณจะได้พบจากการเดินทางบนถนนสายมิตรภาพนี้ ไม่ว่าจะเป็น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ติดกับถนนสายนี้ ที่จำหน่ายและบริการ อย่างเป็นกันเอง เปรียบดั่ง มิตรภาพที่ดี ที่คุณจะได้รับ เราเชื่อว่า มิตรภาพที่ดีเกินขึ้นได้ ขึ้นอยู่ที่ตัวเราสร้างสรรค์มันขึ้นมา ลองให้การเดินทางในแต่ละครั้ง เป็นจุดเริ่มต้นเพื่อที่จะพบกับมิตรภาพใหม่ๆ ที่จะได้พบบนเส้นทาง


ทาพระ

เขาสวนกวาง

พล

342 337

นาขา

ปากชอง

สีคิ้ว

40

ÊÃкØÃÕ

Saraburi

0

36

มวกเหล็ก

36

102

142

18

จอหอ

¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

Nakhon Ratchasima

โนนสูง

สีดา 198 160

233

263

293

Khon Kaen

¢Í¹á¡‹¹

น้ำพอง

ÍشøҹÕ

Udon Thani

38

457

30

35

Nang Khai

บานไผ

66

30

54

˹ͧ¤ÒÂ

หลั ก กิ โลเมตรของถนนมิ ต รภาพ ปัจจุบันเริ่มต้น กม. 0 ที่จังหวัดสระบุรี ซึง่ เดิมจะนับ กม. 0 จากกรุงเทพมหานคร ตามหลักกิโลเมตรของถนนพหลโยธิน ถนนมิตรภาพตลอดสาย มีระยะทาง 508 กิโลเมตร แต่หากนับเลขหลักกิโลเมตร ตามถนนพหลโยธินจากกรุงเทพขึ้นมา จะมีระยะทางรวมทั้งสิ้น 615 กิโลเมตร ปั จ จุ บั นถนนมิ ต รภาพตลอดสาย (รวมทั้งส่วนที่ไปสะพานมิตรภาพไทยลาวด้วย) ถูกกำหนดให้เป็นทางหลวง เอเซียหมายเลข AH 12

44

508

117

ถนนมิตรภาพ


สารบัญ 508

ช่วงที่ 1 สระบุรี - มวกเหล็ก ˹ͧ¤Ò Nang Khai

54

นาขา

457

ÍشøҹÕ

Udon Thani

117

เขาสวนกวาง น้ำพอง 342 337

¢Í¹á¡‹¹

38

198 160

มวกเหล็ก

จอหอ

0 ÊÃкØÃÕ

Saraburi

36

36

สีคิ้ว ปากชอง

¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

Nakhon Ratchasima

พล

ช่วงที่ 2 ก่อนเข้าตัวเมืองนครราชสีมา (อ.ปากช่อง) 14-19 ช่วงที่ 3 ก่อนเข้าตัวเมืองนครราชสีมา (สีคิ้ว -สูงเนิน) 20-21 ช่วงที่ 4 ตัวเมือง จ.นครราชสีมา 22-27 ช่วงที่ 4 ตัวเมือง จ.นคราชสีมา (ออกเส้นจอหอ) ช่วงที่ 5 นคราชสีมา - ขอนแก่น (แยก อ.พิมาย) 28-29 ช่วงที่ 5 (แยก อ.สีดา) 30-31 ช่วงที่ 6 ก่อนเข้าตัวเมืองขอนแก่น (แยก อ.พล) 32-33 ช่วงที่ 6 (แยก อ.บ้านไผ่-ท่าพระ) 34-35 ช่วงที่ 7 ตัวเมือง จ.ขอนแก่น 36-39 ช่วงที่ 8 ขอนแก่น - อุดรธานี 40-41 ช่วงที่ 9 ตัวเมือง จ.อุดรธานี 42-45 ช่วงที่ 10 อุดรธานี - หนองคาย 46-47 ช่วงที่ 11 ตัวเมือง จ.หนองคาย 48-51

สีดา

18

40

66

102

142

35

233

30

263

บานไผ

30

293

ทาพระ

44

Khon Kaen

8-13

โนนสูง

สถานที่น่าสนใจ ทางธรรมชาติ 53 สถานที่น่าสนใจ วัด โบราณสถาน 59 สถานที่น่าสนใจ แหล่งเรียนรู้ 62 เทศกาลและประเพณี 65 หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

71


ระยะทาง

0 km.

Êͧ¤Í¹

3188

·Ñ´ ºÃà ¶¹¹ÊØ´

á¡‹§¤ÍÂ

º ä» Å¾

ถึงตัวเมืองสระบุรี

KFC

มาสดา

12

ØÃÕ

สระบุรีอินน

8

ศูนยกีฬา กอลฟอดิศร

1

µÒÅà´ÕèÂÇ 3222

2

จุดเริ่มต้นนับ กม.0 ถนนมิตรภาพ

ผ่านโลตัสสระบุรี

จากแยกสระบุรี ประมาณ 1 กม.

à·¾Ï

ถ้าท่านเลี้ยวขวาจะพบกับถนน มิตรภาพ อำเภอแรกที่ท่านต้องผ่าน คืออำเภอแก่งคอย ซึ่งเป็นถนนที่มี 10 เลน วิง่ ระหว่างจังหวัดสระบุรกี บั จังหวัด นครราชสีมา ซึง่ ต่างจากเมือ่ สิบปีทแี่ ล้ว ถนนมิตรภาพเป็นถนนที่มีเพียง 2 เลน อำเภอแก่งคอยในปัจจุบันเป็นอำเภอ ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนม าก แต่ก็ยังมีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่เ กษตรกรรม

ØÃÕ ¡ÊÃк ÊÒÁá โลตัส

ถนนช่วงแก่งคอย

ä» ¡Ãا

บนถนนมิตรภาพ ช่วงที่ 1 สระบุรี - มวกเหล็ก

3041

5

àÁ×ͧÊÃкØÃÕ 3

µÅÔ觪ѹ

3222

ÊÃкØÃÕ Saraburi

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

นครราชสีมา Nakhon Ratchasima

ถนนช่วงสระบุรี-แก่งคอย

สองข้างทาง มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก

9


ระยะทาง

0-36 km.

ÁÇ¡àËÅç¡

นำตกเจ็ดสาวนอย

ไรองุนคุณมาลี

นำตกไรกุสุมา

กม.17-36

ถึงมวกเหล็ก

·Ñº¡ÇÒ§

ถ่ำเขาพระบาท 2224

สวนอาหารริมเขาจัน

4

2089

สวนองุน ภูอมร

6

รานอาหารอังเคิลเอิ๊บ

น้ำตกมวกเหล็ก สวนรุกขชาติมวกเหล็ก มวกเหล็กสเตกเฮาท

ถ่ำสะพานหิน

ฟารมโคนม ไทย-เดนมารค เล็กซ เรสเตอรองต

19

บนถนนมิตรภาพ ช่วงที่ 1 สระบุรี - มวกเหล็ก

สุดเขต สระบุรี

10

้อยหน่ายักษ์ จิบไวน์รสชาดีสดานี กมินวนกเหล็กพลาซ่า ที่ประตูสู่อ มวกเหล็กพลาซ่า หลาย ๆท่าน

อาจจะเคยเฉียดผ่าน ในคราวทีเ่ ดินทางบน ถนนมิตรภาพบริเวณอำเภอมวกเหล็ก ขาเข้ากรุงเทพ บางท่านอาจจะยังไม่ เคยแวะเข้ า ไปมวกเหล็ ก พลาซ่ า เป็ น แหล่งรวมผลไมตามฤดูกาลมากมาย หลายชนิดของชาวสวนในเขตมวกเหล็ก สระบุรีและจังหวัดใกล้เคียงโดยเฉพาะ เจ้าผลไม้ยกั ษ์ น้อยหน่าพันธุเ์ พชรปากช่อง และไวน์ชนั้ ดีหลายรสชาด นอกจากนัน้ ก็ยงั มี องุ่นสด ๆ จากไร่,ขนมกะหรี่ปั๊บ ,สินค้า OTOP, อาหารพืน้ เมือง และสินค้าแปรรูป อีกหลายชนิด

7

5

มีสินค้ามากมาย ให้เลือกชิมเลือกซือ้ กัน แบบจุใจและที่สำคัญ เป็นสินค้าระดับคุณภาพ แทบทุกอย่าง

ÊÃкØÃÕ Saraburi

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

ถนนช่วงมวกเหล็ก

ช่วงรอยต่อระหว่างนครราชสีมา-สระบุรี 11


ระยะทาง

ร้านอาหาร ของฝาก

เทพประทาน สเต็กเฮ้าส์ 4 มิตรภาพ Muak Lek Saraburi ประเภท: ร้านอาหารฝรั่งเศส

ช่วงสระบุรี-มวกเหล็ก

5 ดื่มนมอร่อยๆ ที่ Dairy Home

มตÔ รÀาพ·á่ี ส¹อรอ่ย

แวะซื้อไอศครีมโฮมเมดและซื้อผลิตภัณท์นม ออร์แกนิคจาก ร้าน Dairy Home (แดรี่โฮม) ที่นี่ เค้ามีผลิตภัณท์นมออร์แกนิคหลากหลาย เหมาะแก่ การรับประทานเองและซื้อเป็นของฝาก

กุ ฟู สม้ ตำปลาด

ร้านข้าวต้มช้อนทอง 1

ร้ า นข้ า วต้ ม ที่ ร าคาถู ก และ อาหารอร่อยทีส่ ดุ ในย่านนี้ เจ้าของร้าน เป็นกันเอง ยิ้มแย้ม จะมาพูดคุยถึง อาหารที่ทำมากับลูกค้าแถบทุกโต๊ะ ทำให้เป็นกันเองกับลูกค้า

เนะนÓ

สวนอาหารตลับเงิน 2

เป็นสวนอาหารทีเ่ ปิดทำการมาหลาย ปี ตัง้ อยูท่ ี่ 30/1 ถ.มิตรภาพ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี

ศูนย์อาหารมิตรภาพมุสลิม 6 มิตรภาพ Muak Lek Saraburi ประเภท: ร้านอาหารอินเดีย

ครูต้อ 7

ทานอาหารและแวะซื้อกะหรี่ปั๊ปที่ ร้านครูต้อ

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

ร้านก๋วยเตี๋ยวยกซด 3

12

13


ระยะทาง

66 km.

à¢×è͹ÅӵФͧ

ถึงปากช่อง

ไกยางพรทิพย

14

6

Í‹Ò§à¡çº¹éÓà¢×è͹ÅӵФͧ

ถนนมิ ต รภาพ ช่ ว งกลางดง อำเภอมวกเหล็ ก จั ง หวั ด สระบุ รี ติ ด กั บ อำเภอปากช่ อ ง จั ง หวั ด นครราชสีมา

2274

หองอาหารวิลลา อืมม!...มิลล

1 กลางดง

2

4 5

ศูนยวิจัยขาวโพด และขาวฟางแหงชาติ

53

บนถนนมิตรภาพ ช่วงที่ 2 ก่อนเข้าตัวเมืองนครราชสีมา (อ.ปากช่อง)

ครัวอีสาน

รพ.ปากชอง

3

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

กาแฟอเมซอน โชคชัยสเตกเฮาส ฟารมโชคชัย

2090

ถนนช่วงปากช่อง-หนองสาหร่าย (ก่อนถึงเขื่อนลำตะคอง)

15


ระยะทาง

ร้านอาหาร ของฝาก

ห้องอาหารวิลล่า 3

วิลล่าร้านอาหารได้รบั และยังคงเป็นครอบครัว ร้านอาหารอิตาลีที่นิยมมากที่สุดของอเมริกาใน พื้นที่ Boston Metro ตะวันตก ชื่อเสียงวิลล่ามา จากในช่วงห้าสิบปีของอาหารทีม่ คี ณ ุ ภาพสม่ำเสมอ และส่วนใจกว้างในราคาที่ดีพร้อมกับเป็นมิตรกับ บริการที่มีประสิทธิภาพ

ช่วงปากช่อง

มตÔ รÀาพ·á่ี ส¹อรอ่ย ไก่ย่างท่าช้าง อ.ปากช่อง 1

รายการอาหาร ไก่ยา่ ง หมูยา่ ง ส้มตำ ขนมจีน ผัดหมี่โคราช ฯลฯ ความประทับใจ เป็นร้านไม่เล็กไม่ใหญ่ บรรยากาศดูสะอาด อาหารจะมีตั้งแต่ ข้ า วแกง จนถึ ง พวกไก่ ย่ า งส้ ม ตำ พวกข้าวแกง ขอแนะนำเลยโดยเฉพาะ แกงแพนงหมู ได้ชิมแล้วติดใจจริงๆ ส่วนอีกอันก็เป็นหมูยา่ ง ชิมแล้วรูส้ กึ ว่า ต่างกับคอหมูย่างทั่วๆ ไป ชิ้นหมูนิ่ม รสชาติถูกปาก

16

ร้านข้าวสามสี 2

เป็นร้านขายข้าวแกง สเต็ก กาแฟสด น้ำทับทิมคั้นสด จุดเด่นของที่ร้านก็คงเป็น ข้าวสามสี ซึ่ ง มี ข้ า วเจ้ า หอมนิ ล ข้ า วกล้ อ งแดง ข้าวขาว หุงผสมกันเป็นข้าวสามสีให้ ประโยชน์แก่ร่างกายและอุดมไปด้วย สารอาหารนานาชนิดและบรรยากาศของ ร้านก็ตกแต่งได้อย่างสวยงาม ประดับด้วย ไม้ดอกไม้ประดับและสวนแบบร่มรื่น ค่ะ ยิง่ ตอนเช้าๆนะคะ อากาสจะดีมากๆ และ วิวของต้นไม้ร่มรื่นต่างๆช่วยเสริมให้กิน ข้าวได้อร่อยมากขึ้นเลยค่ะ

4 อื ม ม!..มิ ล ค์

คื อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นมระดั บ พรี เมี ย มเพี ย งแบรนด์ เดี ย ว ของกลุ่ ม บริ ษั ท ฟาร์ ม โชคชั ย ส่ ว น “นมสดตราฟาร์มโชคชัย” เราได้ขายกิจการ ตราสินค้า และช่องทางการจัดจำหน่าย ให้ กับผูผ้ ลิตรายอืน่ โดยทางฟาร์มไม่มสี ว่ นเกีย่ ว ปั จ จุ บั น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อื ม ม!..มิ ล ค์ ข้องใดๆทัง้ สิน้   ไม่วา่ จะเป็นน้ำนมในขวด ประกอบด้ ว ย นมสดพาสเจอร์ ไรส์ กระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายของ ไอศกรีมนมสด โยเกิร์ตนมสด ทอฟฟี่ ตราสินค้านี้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2537 นมสด และนมสดอัดเม็ด ซึง่ เราเชือ่ มัน่ ว่า เมื่อท่านได้ลิ้มลองรสชาตินมโคสดแท้ จากผลิตภัณฑ์ของเราแล้ว ท่านจะต้อง อุทานออกมาว่า อืมม!..อร่อย สมกับ ที่ ม าของชื่ อ ผลิ ต ภั ณฑ์ อื ม ม!..มิ ล ค์ ของเราอย่างแน่นอน

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

17


ระยะทาง

ตลาดน้ำ แนวใหม่ ตลาดน้ำกลางดง 5 อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็นตลาดน้ำแห่งใหม่ของชาวกลางดง ด้านในร่มรื่นด้วยหมู่แมกไม้นานาพรรณ และถูกตกแต่งด้วยของประดับแนวอาร์ต ต่างๆ ไว้อย่างกลมกลืน พร้อมร้านค้า สไตล์ตลาดน้ำแบบย่อมๆ เปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

18

ตลาดน้ำ แห่งนี้จัดในรูปแบบ English Garden Style ทีม่ กี ารนำศิลปะ แนว Folk Art มาตบแต่งในบริเวณสวนโดยรอบ ทำให้เรามีมมุ ถ่ายรูป น่ารักๆ สวยๆ มากมายรอบบริเวณตลาดน้ำ ดอกไม้ทนี่ ำมาจัดสวนก็กำลังบานสวย ให้สสี นั ทีด่ มู ชี วี ติ ชีวามาก และยิง่ บรรยากาศเย็นๆ ของเขาใหญ่แล้วทำให้ทนี่ ี่ ดูละมายคล้ายว่า เดินอยู่ในสวนประเทศอังกฤษจริงๆ ก็ออกแนว english…. ออกมาเป็นอารมณ์ฝรั่งนิดๆ นักท่องเที่ยวน่าจะชอบ ในส่วนของการแสดงดนตรี จะมีทุกวันเสาร์ ในช่วง ฤดูหนาวนี้ จะเป็นดนตรีเบาๆ ฟังสบายๆ ในหน้าหนาวนี้ ก็วางแผนไว้ว่าจะมีจัดงานแสดงภาพ ศิลปะสีน้ำ ซึ่งเราจัดทุกปี ปีล่ะครั้ง ครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งที่  9 ตั้งใจจะจัดในเดือนธันวาคม รายได้ให้ทุนกาศึกษาเด็กทุกปี วันและเวลานี้ก็ยังคุยกันอยู่ และยั ง มี ร้ า นกาแฟ Coffee Bean By Kaldi ร้านกาแฟกลางธรรมชาติ ที่ใช้เมล็ดกาแฟที่คัดสรรมาเป็น อย่างดี จาก Kaldi ให้ลองชิมกันซึ่งเปิดทุกวันครับ มาเดิน เล่นถ่ายรูปจิปกาแฟในสวนสไตล์ศิลปะกัน เวลาเปิดปิด เฉพาะ ส่วนของตลาดน้ำ 10.00-17.00 น.

ทิวทัศน์สวย อาหารอร่อย สวนเมืองพร 6 อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ร้านอาหารทีม่ วี วิ สวยของอ่างเก็บน้ำ ลำตะคอง ด้วยทำเลที่ตั้งของร้านที่มี ลักษณะทอดตัวยาวตามแนวไหล่เขา ทำให้ทุกจุดสามารถมองเห็นวินและ ความสวยงามของอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ได้อย่างชัดเจน และด้วยความสมบูรณ์ ของธรรมชาติโดยรอบทีม่ ตี น้ ไม้นอ้ ยใหญ่ จำนวนมากที่เกิดจากการอนุรักษ์ และ ปลูกเพิ่มเติมทำให้มีอากาศเย็นสบาย ตลอดปี เหมาะอย่างยิง่ สำหรับผูท้ ตี่ อ้ งการ

ร้านอาหาร รับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศ ธรรมชาติอนั สวยงาม พร้อมกับชมวิวอาทิตย์ อัสดงในยามเย็น ทางร้านมีเมนูอาหารให้ เลือกมากมายกว่า 100 ชนิด เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.00-21.00 น. โทรศัพท์ 0 4432 3263, 08 1266 1772

ช่วงปากช่อง

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

19


ระยะทาง

102 km. บนถนนมิตรภาพ ช่วงที่ 3 ก่อนเข้าตัวเมืองนครราชสีมา (สีคิ้ว -สูงเนิน)

ถึงสีคิ้ว

20

2068

ก่อนเข้าทางต่างระดับสีคิ้ว

201

¡Á.102

â¤Ã¡¡ÃÇ´

2161 วัดโนนกุม (วัดหลวงพอโต)

1

ÊÕ¤ÔéÇ รพ.สีคิ้ว

รพ.สูงเนิน

1020

ÊÙ§à¹Ô¹

49 แหลงหินตัดสีคิ้ว สถาบันบัญฑิต พัฒนาบริหารศาสตร วัดเขาจันทรงาม

1021

2198

กม.106 อำเภอสีควิ้   ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมา ประมาณ 42 กิโลเมตร  เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อ ทองเหลือง หลวงพ่อโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์โตพรหมรังสี)

1056

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

พิพิธภัณฑไมกลายเปนหิน และทรัพยากรธรณี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

1034

สะพานต่างระดับสีคิ้ว

บริเวณนี้เป็นทางแยกต่างระดับอำเภอสีคิ้ว แยกด้านเหนือไปอำเภอด่านขุนทด และจังหวัดชัยภูมิ แยกทางใต้ไปอำเภอปักธงชัย และจังหวัดบุรีรัมย์ 21


ระยะทาง

152 km.

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ( ย่าโม )

205

¨ÍËÍ

2

28

เสนเ

สวนอาหารบานนา

ง เมือ ลยี่ ง ËÁ×è¹äÇÂ

˹ͧ¡Ãз‹ØÁ รานอาหาร ไก อบ โอง

ผ่านเมืองนครราชสีมา สภาพจราจรช่วง เวลาเร่งด่วนค่อนข้างติดขัด

1 ºŒÒ¹ãËÁ‹

โลตัส

4 เนื้อยางเกาหลี บานบุรี

1

3

เทคโนโลยีชางกล พาณิชยการ นครราชสีมา บิ๊กซี

˹ͧ伋ŌÍÁ

เจานอยกาแฟโบราณ

ºŒÒ¹à¡ÒÐ

ภักดีโภชนา

บขส.ใหม โรงพยาบาล เซนตเมรี่ เดอะมอล โ คราช ขาวตมเฉลินหลง

ã¹àÁ×ͧ

กาแฟบานไร

โรงเรียน เกียรติคุณวิทยา

22

ถึงนครราชสีมา

205

205

à·ÈºÒÅàÁ×ͧ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

บานขนมไทย สปาสมโภคลงฮวด วิทยาลัยเทคนิค นครราชสีมา 224

อยู่ในอำเภอเมือง สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2476 ตั้งอยู่หน้าซุ้มประตูชุมพล ซึ่งเป็นประตูเมืองเก่าทาง ด้านทิศตะวันตก อนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมดำ สูง 1.85 เมตร แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทาน มือขวากุมดาบ ทีฐ่ านอนุสาวรียม์ อี ฐั ขิ องท่านบรรจุไว้ ภายในเป็นประตูเมืองด้านตะวันตกของนครราชสี มา สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมืองนครราชสีมา ในสมัยนัน้ มีผงั เมืองเป็นรูปสีเ่ หลีย่ ม ผืนผ้า ล้อมรอบด้วยคูน้ำและกำแพง มีประตูเมืองสี่ ประตู ปัจจุบันมีเพียงประตูชุมพลที่ยังเป็นของเดิม ส่วนอีกสามประตูอนั ได้แก่ ประตูพลแสนด้านทิศเหนือ ประตูลา้ นด้านทิศตะวันออก และประตูชยั ณรงค์ดา้ นทิศใต้ ได้สร้างขึ้นมาใหม่แทนของเดิม

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

เลี้ยวซ้าย เลี่ยงเมือง จากรูป ป้ายก่อนถึงทางแยกเข้าเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ทางแยกต่างระดับนคราชสีมา (แยกปักธงชัย) 22

23


ระยะทาง

160 km.

205

ถึงจอหอ

¨ÍËÍ

24

28

อ.กุงเผา

ยี่ เสนเล

à·ÈºÒÅàÁ×ͧ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ

หากวิง่ ผ่านตัวเมือง ก็จะผ่านจอหอ ทะลุเจอ อ.โนนสูง พ้นช่วงนี้ วิ่งตรง มุง่ หน้าไปขอนแก่น ตลอดเส้นทาง เป็น ถนนราดยาง ธรรมชาติสองข้างทาง ร้านค้าและปั้มน้ำมัน ค่อนข้างจะห่าง

˹ͧ¡Ãз‹ØÁ

โรงเรียน เกียรติคุณวิทยา

ËÁ×è¹äÇÂ

ขาวตมเฉลินหลง

โรงพยาบาล เซนตเมรี่ เดอะมอลโคราช

เทคโนโลยีชางกล พาณิชยการ นครราชสีมา

บิ๊กซี อีสานแซบ บานขนมไทย ã¹àÁ×ͧ วิทยาลัยเทคนิค สปาสมโภคลงฮวด นครราชสีมา โลตัส 224

ºŒÒ¹ãËÁ‹

สภาพถนนช่วงจอหอ

กาแฟบานไร

ºŒÒ¹à¡ÒÐ

ภักดีโภชนา

บขส.ใหม

รานอาหาร ไก อบ โอง

ºÃÔàdzª‹Ç§¨ÍËÍ Í͡仢͹ᡋ¹

สวนอาหารบานนา

ือง งเม

22

บนถนนมิตรภาพ ช่วงที่ 4 ตัวเมือง จ.นคราชสีมา (ออกเส้นจอหอ)

205

205

สะพานจอหอ แยกพนมวัน

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

˹ͧ伋ŌÍÁ

เนื้อยางเกาหลี บานบุรี

เจานอยกาแฟโบราณ

25


ระยะทาง

4 ร้านเจ้าสัว สุดยอดของฝากโคราช

ร้านอาหาร ของฝาก ในตัวเมืองนครราชสีมา เนะนÓ

อ.กุ้งเผา 2

ที่ตั้ง: ติดถนนมิตรภาพ หนองกระทุ่ม ประเภท: ร้านอาหารไทย

ไก่อบโอ่ง 1 ที่ตั้ง มิตรภาพ หนองกระทุ่ม, Muang Nakhon Ratchasima,

มตÔ รÀาพ·á่ี ส¹อรอ่ย อีสานแซ่บ 3 ร้านอาหารอีสาน อร่อยชัวร์ รสแซ่บ

“ศูนย์เจ้าสัว เตียหงี่เฮียง”คุณค่า แห่งของฝากจากโคราช  เป็นร้านที่ ภูมใิ จนำเสนอและอยากแนะนำมากที่ สุดนักท่องเที่ยวทุกท่าน ที่มีโอกาสไป เที่ยวโคราชหรือใช้เส้นทางสายอีสาน ในการเดินทางท่องเที่ยวนั้นนักท่องเที่ยวไม่ต้องกังวลเรื่องหาซื้อของฝาก ระหว่างการท่องเที่ยวไปเที่ยวก็เที่ยว ให้สนุกไปเลย  พอเดินทางกลับกรุงเทพฯ หรือกลับ บ้านก็อย่าลืมแวะซื้อของฝากที่“ศูนย์ เจ้าสัว เตียหงี่เฮียง”

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

เนะนÓ

แซบหลาย ๆ เด้อค่ะ 26

27


ระยะทาง

¹á¡

‹¹

198km.

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

ࢌҢ Í

สถานที่ตั้ง : ตั้งอยู่ในตัวอำเภอพิมาย ทางทิศตะวันออก เฉียงเหนือของโคราช เป็นระยะทาง 60 กิโลเมตร ตามเส้นทาง “ สายมิตรภาพ โคราช - ขอนแก่น “ ปราสาทหินพิมาย เป็นแหล่งโบราณคดีทที่ รงคุณค่า ทาง ประวัติศาสตร์

บนถนนมิตรภาพ ช่วงที่ 5 นคราชสีมา - ขอนแก่น (แยก อ.พิมาย)

2

ถึงแยกพิมาย

28

àÁ×ͧ¹¤ÃÃÒªÊÕÁÒ-᡾ÔÁÒ ¡Á.196-200

ถนนช่วงอำเภอโนนสูง

การเดินทาง : จากตัวเมืองนครราชสีมา  ไปตามทางหลวง หมายเลข 2 (นครราขสีมา - ขอนแก่น) จนถึงหลัก กม.ที่ 49 เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 206 อี ก ประมาณ 10 กม. ถึ ง ปราสาทหิ น พิ ม าย รวมระยะทางจากตัวเมืองนครราชสีมา ถึงปราสาทหิน พิมายประมาณ 59 กม. สภาพทางหลวงหมายเลข 206 เป็นถนนลาดยาง อยูใ่ นสภาพดี จากตัวเมืองนครราชสีมา มีบริการรถประจำทาง รถขนส่งและรถ รับจ้าง บริการรับ - ส่งการคมนาคมสะดวก และปลอดภัย

¸ÒûÃÒÊÒ·

เส้นทางนครราชสีมา-ขอนแก่น

2

ทางแยกไป อำเภอพิมาย ทองเที่ยวปราสาทหินพิมาย

206

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

Í.¾ÔÁÒÂ

29


ระยะทาง

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

เลี้ยวไป อ.บัวใหญ่ ตามเส้นทาง ถนนสาย202 สามารถเดินทางไปยัง จังหวัดชัยภูมิได้

อุดรธานี นาข่า

457 468

เลี้ยวไป อ.ประทาย ผ่าน อ.พุทธไธสง อ.พยัคภูมพิสัย ตามเส้นทาง ถนนสาย202 ไป จังหวัดยโสธร

หนองคาย

508

ä» ¢Í¹á¡‹¹

233 km.

สระบุรี มวกเหล็ก

30

Í.ÊÕ´Ò

ä» ªÑÂÀÙÁÔ

ªÊÕÁ Ò

202

¹¤ ÃÃÒ

สุดเขตนครราชสีมา

ä» Í.»ÃзÒ 202

ä»

บนถนนมิตรภาพ ช่วงที่ 5 นคราชสีมา - ขอนแก่น (แยก อ.สีดา)

แยกสีดา

31


ระยะทาง

263 km.

ร้านอาหาร ช่วงเมืองผล

ä»

¢Í ¹

á¡

‹¹

แยกเมืองพล

32

สองฝั่งถนนช่วงอำเภอพล มีร้านขายหม่ำเรียงรายจำนวนมาก

เข้าสู่จังหวัดขอนแก่น

1

àÁ×ͧ¾Å

207

ä»

Í.Ë

¹Í

§ÊÍ

§ËŒÍ

§

จะแวะทาน หรือซือ้ กลับบ้านก็สะดวก มาก ส่วนราคานัน้ มีขนึ้ ๆ  ลงๆ  รับรองว่า ราคากับความอร่อยนัน้ เกินคุม้ เลยทีเดียว ยังไงก็หากท่านไม่เคยลองแวะซือ้ ทาน หรือซือ้ ฝาก ขอนแก่นเชือ่ ได้เลยว่าคุณจะ ต้องกลับมาลองลิ้มรสอีกครั้งเป็นแน่

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

ÊÕÁÒ

â¹¹¢‹Ò

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

ÃÃÒª

ขอแนะนำอาหารอีสานขึน้ ชือ่ อีกอัน นั้นก็คือ  หม้ำเมืองพล  หม้ำ  หม่ำ หรือน้ำตับในภาษากลาง และหากใครได้ เคยเดินทางเส้นทางถนนสายมิตรภาพ แล้ว เส้นระหว่าง 4 แยก ที่จะตัดเข้า อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น ย่านนีท้ งั้ ย่าน จะเต็มไปด้วยร้านขาย หม้ำ ทีแ่ ขวนยัว่ ใจและสายตามากมาย ที่มีทั้งเนื้อวัวและหมู นอกจากนั้นยังมี หมูแดดเดียวไส้กรอกอีสานและอื่นๆ อีกมากมาย

มตÔ รÀาพ·á่ี ส¹อรอ่ย

กม. 0 36

ä» ¹ ¤

บนถนนมิตรภาพ ช่วงที่ 6 ก่อนเข้าตัวเมืองขอนแก่น (แยก อ.พล)

ภูมิสุข เมืองพล 1

สระบุรี มวกเหล็ก

33


ระยะทาง

ร้านอาหาร

ä» ¢Í¹ á¡‹¹

293 km.

Í.ºŒÒ¹áδ

34

ช่วงบ้านไผ่-ท่าพระ 229

Í.ºŒÒ¹ä¼‹

ไก่ย่างแม่ผ่องศรี 1

àÊŒ¹·Ò§ ÊÒÁÒöä»Âѧ¨Ñ§ËÇÑ´Í×è¹ æ ä´Œ

1

ทีอ่ ยู่ ถนนมิตรภาพ (ตรงข้ามปัม้ น้ำมัน ปตท.) อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ÃÒªÊÕÁÒ

ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 44 กิโลเมตร

รานของฝาก เฮงงวนเฮียง 2

ÊÒäÒÁ ÃŒÍÂàÍç´ ÂâʸÃ

ä» ¹¤Ã

บนถนนมิตรภาพ ช่วงที่ 6 ก่อนเข้าตัวเมืองขอนแก่น (แยก อ.บ้านไผ่-ท่าพระ)

แยกบ้านไผ่

337 km.

กาแฟสดเด่นชัย 2

แยกท่าพระ

á¡·‹Ò¾ÃÐ

ห่างจากตัวเมืองขอนแก่น 11 กิโลเมตร

สามแยกท่าพระ แยกซ้ายไปอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

208

จำหน่ า ยเมล็ ด กาแฟ คั่ ว สดใหม่ ทุกสัปดาห์ ตามต้นตำหรับ กาแฟสดเด่นชัย ไม่มีการซื้อจากโรงคั่วอื่น แล้วมาขายต่อ เอากำไร มีให้เลือกถึง 7 ชนิด ตามระดับ ความเข้ม ในราคาเพียงกิโลกรัมละ 350 บาท ซื้อจำนวนมากมีส่วนลดพิเศษ สนใจติดต่อ คุณนารี สถาปนศิริ 0819412571,0823259292, 0870911988 www.denchaidfc.com e-mail: anusofo@gmail.com

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

2 กาแฟสดเด่นชัย ต้นตำรับของแท้ดั้งเดิมที่

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเลขที่ ค296431 จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมาย !!! ระวังของปลอม เรียนแบบและแอบอ้าง ของแท้ต้องมีโลโก้ เท่านั้น !!!

35


ระยะทาง

ä»ÍشøҹÕ

342 km. ตัวเมืองขอนแก่น

202

202

36

202

仪ØÁá¾ ä»ÊÒäÒÁ

ถนนมะลิวัลย

209

โรงพยาบาลราชพฤกษ โรงพยาบาล ขอนแกนราม

ถนนศรีจันทร

1 3

ถนนกลางเม ือง

2131

¼‹

ปัจจุบันขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มี ศักยภาพทางการท่องเที่ยว ทั้งทาง ธรรมชาติ และโบราณสถานมากมาย มีความเจริญรุ่งเรือง ในด้านต่างๆ เป็ น ศู น ย์ ก ลางทางการศึ ก ษา คื อ เป็นที่ตั้ง ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มี วั ฒ นธรรม และประเพณี ต่ า งๆ มีผลิตภัณฑ์พนื้ บ้าน ทีไ่ ด้รบั ความสนใจ จากนักท่องเที่ยว และผู้มาเยือน เช่น ผ้าไหมมัดหมีท่ อี่ ำเภอชนบท นอกจากนี้ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและ สะดวกในการคมนาคมตลอดปี

仺ŒÒ¹ä

บนถนนมิตรภาพ ช่วงที่ 7 ตัวเมือง จ.ขอนแก่น

202

4 2

àÁ×ͧࡋÒ

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

209

บึงแกนนคร

230

ถนนช่วงมิตรภาพเมืองขอนแก่น)

37


ระยะทาง

ร้านอาหาร ของฝาก

ร้านอาหาร มิสเตอร์ชาย 3

อาหารทะเล และอาหารไทย ความประทับใจ เป็นอาหารทะเล ทีส่ ง่ ตรงมาจากทางใต้ ทัง้ สดและอร่อยมาก ติดใจกับข้าวหลายอย่าง เช่น ทะเลเดือด ปูนมิ่ ทอดกระเทียม ห่อหมกมะพร้าวอ่อน สดจริง ๆ อร่อยด้วย สถานที่ : อยู่ ติ ด กั บ ประตู เ มื อ ง ทางแยกไปอุดร กรุงเทพฯ เลย , เปิดบริการ: 18.00 น. ถึง 24.00 น.

ช่วงตัวเมืองขอนแก่น

มตÔ รÀาพ·á่ี ส¹อรอ่ย ร้านขาหมูสามเหลี่ยม 1 แต่ปัจจุบันนี้ ร้านขาหมูได้ย้าย มาตั้งที่ริมถนนมิตรภาพตรงข้ามกับ คลินกิ จักษุ หมอสมชาย เนือ้ หมูยยุ่ ได้ที่ มีรสกลมกล่อมเป็นรสชาติเดียวกับน้ำ พะโล้ที่บ่งบอกถึงการปรุงที่ใช้เวลา นาน ก่อนจะถูกนำมาวางไว้หน้าร้าน รสน้ำพะโล้มรี สเปรีย้ วของผักกาดดอง ผสมมาด้วย ทำให้รสกลมกล่อมมากขึน้ ไม่หวานเหมือนร้านขาหมูอื่นๆ

2 ร้านอาหารสวนครัวกลางเมือง

ร้านอาหารไทย-อีสานทั่วไปและอาหารจีน-ฝรั่ง ช้วยคุณให้ สัมผัสในบรรยากาศรีสอร์ทริมน้ำ ท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่น หลากหลายต้นไม้ที่สวยงามและโปร่งสบายในพื้นที่ 10 ไร่ ให้คุณรับประทานอาหารได้ทั้งครอบครัวหรือแบบส่วนตัวและ ได้รับปะทานอาหาร ที่มีแต่ความอร่อย พร้อมให้ความประทับใจที่อบอุ่นและเป็น กันเอง เปิดบริการ 10.00-21.00น. ทุกวันร้านตั้งอยู่ที่ 459หมู่ 9 ถนนขอนแก่น-กาฬสินธุ์ เลยสามแยกไฟแดงบ้านหนองใหญ่ ประมาณ 4 กม. ซ้ายมือบริเวณทางโค้ง โทร. 043-338106 และ โทร. 087-7759504

ร้านครัวแม่ทองเย็น 4 ร้านครัวแม่ทองเย็น ตัง้ อยูถ่ นนกลางเมืองติดกับ ปะปาขอนแก่น ใกล้วัดหนองแวงพระอารามหลวง (พระธาตุ 9 ชัน้ ) อาหารอร่อยทุกอย่าง ราคาไม่แพง บรรยากาศเป็นกันเอง สไตล์บา้ นสวน มีปลาน้ำโขง ให้รับประทานได้ทุกวัน

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

เปิดบริการตั้งแต่เวลา 11:00 น. - 24:00 น. ติดต่อสอบถาม หรือจองโต๊ะได้ที่ 043-224299 38

39


ระยะทาง

376 km.

ร้านอาหาร ช่วงเขาสวนกวาง

น้ำพอง

บนถนนมิตรภาพ ช่วงที่ 8 ขอนแก่น - อุดรธานี-

บ้านระกา ไก่อย่างเขาสวนกวาง

40

การเดินทาง การเดินทางไปชมเขือ่ นไปได้ตามทาง หลวงหมายเลข 2 (ขอนแก่น-อุดรธานี) ซึ่งห่างจากขอนแก่น 26 กิโลเมตร จะมี ทางแยกซ้ายมือเข้าสูเ่ ขือ่ นอุบลรัตน์อกี 24 กิโลเมตร รวมระยะทาง ห่างจากตัวเมือง 50 กิโลเมตร

ถนนช่วงขอนแก่น-อุดร สองข้างทางเต็มไปด้วยธรรมชาติ และทุ่งนา หมู่บ้านอยู่ห่างๆ กันออกไป

ไก่ย่างเขาสวนกวางจ่าติ๊ก

บรรยากาศร้านตกแต่งอย่างเรียบง่ายเป็นกันเอง เปิดร้านขายไก่ยา่ ง รสชาติ อร่อย ไม่เหมือนร้านไหน แถมราคาไม่แพงอย่างที่คิดส่วนเจ้าของร้านใจดีทำ ให้เป็นที่รู้จักกันดีในย่านนี้

391 km. เขาสวนกวาง

ทางเข้าสวนสัตว์ขอนแก่น (ดูข้อมูลเพิ่มเติม หน้า 63)

เมนูแนะนำ ไก่ย่าง,ส้มตำ

บรรยากาศร้าน(บรรยาย) บ้านระกา ไก่ยา่ งเขาสวนกวาง ร้านอาหารไทยอีสานยุคใหม่ที่มีเมนูให้เลือกหลากหลาย ที่นี่ดัด แปลงบ้านให้เป็นร้านอาหารสุดเก๋ ผนังด้านข้าง ตกแต่ ง ด้ ว ยไม้ ร ะแนงสี ข าว ตั ด กั บ โต๊ ะ -เก้ า อี้ สีน้ำตาลเข้ม มุมด้านข้างจัดเป็นสวนหย่อมเล็กๆ มีเสียงน้ำตกเพิ่มความสดชื่น เมนูอาหารของ ร้านนีก้ ารันตีความอร่อยโดยหม่อมถนัดศรี สวัสดิวฒ ั น์ และคุณหมึกแดง ทีช่ นื่ ชมว่าเมนูอาหารร้านนีอ้ ร่อย หลายอย่าง อยากรูว้ า่ อร่อยแค่ไหน ต้องลองไปพิสจู น์ ด้วยตัวคุณเอง ร้านนีไ้ ม่ได้มเี ฉพาะเมนูอาหารอีสาน เท่านั้นนะจ๊ะ ยังมีอาหารจานเดียวหลากหลายราย การให้คุณได้เลือกชิม ทางร้านจะหยุดทุกวันจันทร์ ยกเว้นวันจันทร์แรกของเดือน...

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

เมนูแนะนำ ไก่ย่างเขาสวนกวาง, ระกาทอดตะไคร้กรอบ, ส้มตำข้าวโพด, แกงอ่อมกระดูกแก้ว, ส้มตำทอด, ต้ ม แซบกระดู ก อ่ อ นหมู , ปลาช่ อ นลุ ย สวน, ปลากะพงนึ่งซีอิ๊ว, ไก่บ้านทอดสมุนไพร

41


ระยะทาง

457 km.

สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม อยูใ่ นเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนอง น้ำขนาดใหญ่บริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จดั ทำสวนหย่อมปลูกไม้ ดอกไม้ประดับหลายชนิด และทำสะพานเชือ่ มระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น เป็นที่พักผ่อนและ ออกกำลังกายของประชาชน

เมืองอุดรธานี

บนถนนมิตรภาพ ช่วงที่ 9 ตัวเมือง จ.อุดรธานี-

ºŒÒ¹àÅ×èÍÁ

42

อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็น ศู น ย์ ก ลางการคมนาคมและการ ท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และยังเป็น ดิ น แดนที่ มี อ ารยธรรมเก่ า แก่ แห่ ง หนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่ง ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีหัตถกรรมผ้าขิตที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

สวนสาธารณะ หนองประจักษ์ศิลปาคม

3

202 210

ËÁҡᢌ§

àÁ×ͧÍØ´Ã¸Ò¹Õ ·‹ÒÍÒ¡ÒÈÂÒ¹ ¹Ò¹ÒªÒµÔÍشøҹÕ

202 210

2 22

1 ˹ͧºÑÇ ถนน นิตโย

22

¹Ò´Õ

216

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม ตัง้ อยูก่ ลางเมืองอุดรธานี พลตรีพระเจ้า-

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

บรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ศีลปาคม ทรงเป็น ผูร้ เิ ริม่ ก่อตัง้ เมืองอุดรขึน้ เมือ่ ร.ศ. 112  (พ.ศ. 2436) ทรงจัดวางระเบียบราชการปกครองบ้านเมืองและรับ ราชการในหน้าทีส่ ำคัญๆทีอ่ ำนวยประโยชน์แก่ราษฎร อนุสาวรีย์พระองค์ท่านนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุด ของชาวจังหวัดอุดรธานี จะมีพิธีบวงสรวงในวันที่ 18 มกราคม ของทุกปี 43


ระยะทาง

ร้านอาหาร ของฝาก

3 วีทีแหนมเนืองอุดรธานี อาหารเวียดนามเลิศรส

บริการ อาหารเวียดนามในบรรยากาศสบายๆ พร้อมจำหน่าย  แหนมเนือง  แบบห่อทานที่บ้าน และแพ็คกล่องเดินทางไกล เหมาะเป็นของฝาก ให้ กั บ ญาติ ผู้ ใหญ่   เพื่ อ นฝู ง   และคนที่ คุ ณ รั ก ได้ในทุกโอกาส

ช่วงตัวเมืองอุดรธานี

มตÔ รÀาพ·á่ี ส¹อรอ่ย ก๋วยเตี๊ยวหมูน้ำใสแม่ประนอม ตั้งอยู่ หนองบัว อ.เมือง 1 จ. อุดรธานี

สวนอาหารบึงไม้หอม 2

มิตรภาพ หนองบัว อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี 41000 บึงไม้หอม เป็นสวนอาหารทีใ่ ห้ความรูส้ กึ เติมเต็มความสุขของ ทุกท่านได้อย่างลงตัวเพราะ อากาศสบายๆแบบบึงไม้หอม ซึ่งอยู่ ไม่ไกลจากตัวเมืองจนเกินไป ในแต่ละเมนูของบึงไม้หอม เน้นคุณภาพ ของอาหารในทุกด้าน ไม่วา่ จะเป็นวัตถุดบิ ในการประกอบอาหาร ความสดรสชาติ และความรวดเร็ว ด้วยบุคลากรที่ พร้อมให้บริการด้วยความเต็มใจ เนะนÓ เอาใจใส่ตลอดการใช้บริการของ ลูกค้า ห่อหมกทะเล

44

เมนูแนะนำที่ทุกท่านต้องลอง : เมี่ยงบึง,ออร์เดิร์ฟบึง,กุ้งมะขาม, เมรีขี้เมา,ขาอ่อนบึงไม้หอม,ช่อน อก แตก,ช่อนโบราณ พร้อมทั้งเมนูอร่อยให้ เลือกอีกมากมาย

ชุดกลับบ้าน

หลากหลายความอร่อย กับเมนูอาหาร

เวียดนามไม่ว่าจะเป็น แหนมเนือง กุ้งพันอ้อย กระยอสด กระยอทอด บั๋นฮ๋อย บั๋นแบ๋ว ขนมจีน ทรงเครื่องและอีกหลายเมนูให้คุณได้เลือกทาน น้ำจิ้มแหนมเนืองตามแบบฉบับของวีที แหนมเนืองรสชาติที่เป็น เอกลักษณ์ ของเรา เมนูอาหารที่หลากหลาย ปรุงจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างดี ที่สุด ผักสดสะอาด เคียงคู่กับ การบริการทีป่ ระทับใจ เราจึงภูมใิ จ ที่เป็นหนึ่งในของดีเมืองอุดรฯ

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

45


ระยะทาง

468 km.

ร้านอาหาร

ผ้าทอ นาข่า

ช่วงนาข่า

46

¤ÒÂ

ผ้าทอนาข่า เป็นชุมชนขนาดย่อม ทำผลิตภัณฑ์ในท้องถิน่ อยูท่ ตี่ ำบลนาข่า จังหวัดอุดรธานี ติดกับถนนมิตรภาพ อยู่ห่างตัวเมืองอุดรธานี ประมาณ 16 กิโลเมตร เส้นทางระหว่างอุดรธานีหนองคาย เหมาะแก่การซื้อเป็นของ ใช้ของฝากก็ดี แถมราคายังเป็นน่าที่ พึงพอใจเมือ่ เทียบกับสิง่ ของ เหมาะแก่ การซื้อเป็นของฝากอย่างยิ่ง

˹ͧ

µÓºÅ¹Ò¢‹Ò

Ò¹Õ

ผาทอนา

Íشø

1

ก๊วยเตี๋ยวที่นี่นอกจากหมูตุ๋นแล้วยังมีหมูนุ่มและ ลูกชิน้ หมูคกู่ นั ใครชอบกินหมูนมุ่ ลวกจิม้ ก็มนี ำ้ จิม้ สูตร เด็ดที่ไม่บอกใคร สูตรเด็ดก๊วยเตี๋ยวร้านนี้อยู่ที่หมูตุ๋น ใส่เครือ่ งยาจีนทีจ่ ะตุน๋ ไว้ตงั้ แต่เย็นบนเตาถ่านใช้เวลา นานจนกระทัง่ พลบค่ำ(ถ่านมอด) รับประกันว่าน้ำซุป นัน้ ทัง้ หอมเครือ่ งยาจีนและหวานน้ำต้มกระดูกได้ซด แทนน้ำแกงแล้วเหมือนมีพลัง… ร้านเปิดประมาณ 7.00 น.ปิดประมาณบ่าย 3 โมงเย็น

ä» ¨.

1

ä» ¨.

บนถนนมิตรภาพ ช่วงที่ 10 อุดรธานี - หนองคาย

ตรงข้ามกับตลาดผ้านาข่า

น้ำยามี 5 ประเภทหลักๆ คือน้ำยากระทิ น้ำยาป่า น้ำพริก น้ำยาเขียวหวาน และน้ำเงี้ยว

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

มตÔ รÀาพ·á่ี ส¹อรอ่ย 47


ระยะทาง

สุดปลายทางที่หนองคาย

บนถนนมิตรภาพ ช่วงที่ 11 ตัวเมือง จ.หนองคาย

202

48

นิ ต ยสาร Modern Matrity ของสหรัฐอเมริกา จัดให้หนองคาย เป็นเมืองน่าอยู่ลำดับที่ 7 ของโลก สำหรั บ คนวั ย เกษี ย ณชาวอเมริ กั น จากการสำรวจ 40 เมืองทั่วโลก โดย อาศัยตัวชี้วัด 12 ตัว คือ ภูมิอากาศ ค่าครองชีพ วัฒนธรรม ที่อยู่อาศัย สาธารณูปโภค การคมนาคม บริการ ทางการแพทย์   สภาพแวดล้ อ ม กิจกรรมนันทนาการ ความปลอดภัย ความมั่นคงทางการเมือง และการ เข้าถึงเทคโนโลยี

2

3

สุดถนนมิตรภาพเส้นใหม่

ด็จ

เส ถนน

1

ง ้ำโข แมน

202

ä»

ตัง้ อยูร่ มิ แม่นำ้ โขง ในเขตเทศบาลเมือง เป็นแหล่ง รวมสินค้าทีใ่ นแถบอินโดจีนและยุโรปตะวันออกมีทงั้ ผลิตภัณฑ์อาหารแห้ง อาหารแปรรูป และข้าวของเครือ่ งใช้ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เสื้อผ้า นาฬิกา เครื่องครัว เปิดจำหน่ายทุกวันเวลา 07.00-18.30 น. มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ  ให้ ความสนใจเดินทางมาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า มากมาย นอกจากนี้ท่าเสด็จยังเป็นด่านสำหรับคน ท้องถิ่นข้ามไปยังลาว ส่วนนักท่องเที่ยวทั่วไปต้องใช้ ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

ÔÊÑÂ

¹¾

¾ Í.â

˹ͧ¤ÒÂ

ปลายทาง ถนนมิตรภาพ สุดเขตที่ตัวเมืองหนองคาย

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

Õ ä» ¨.Íشøҹ

508 km.

ตลาดท่าเสด็จ จ.หนองคาย

สระบุรี มวกเหล็ก

49


ระยะทาง

ร้านอาหาร ของฝาก ตัวเมืองหนองคาย

2 แดงแหนมเนือง อยู่ ถนนริมโขง ตำบลในเมือง อำเถอเมืองหนองคาย เปิดบริการตั่งแต่ปี พศ 2511 คุณศัตภัทร สหัชพงษ์ หรือ คุณณัฐ น้องคุณแดง เป็นผู้จัดการร้าน ส่วน คุณแดงดูแลอยู่เบื่องหลัง แหนมเนืองประยุกต์จากต้นตำรับชาวเวียดนาม ปรับให้ถกู ลิน้ คนไทยมากขึน้ น้ำจิม้ ใช้ตบั บด มันฝรัง่ เครื่องเทศ สมุนไพร 9 ชนิด ปรุงรสและเคี่ยวนาน 2 ชั้วโมงผักสดสะอาดกินได้สนิทใจ

มตÔ รÀาพ·á่ี ส¹อรอ่ย ครัวครูน้อง 1

อยู่ ริ ม น้ ำ โขง เลขที่ 68 ม.6 ตำบลในเมือง อำเถอเมืองหนองคาย ภายในตลาดอิ น โดจี น ครู น้ อ ง คุ ณ วิ ไ ลลั ก ษณ์ ตระกู ล พรพงศ์ และคุณอ้อย คุณนิศาลักษณ์ ชัยวงศ์ จับมือสร้างร้านนี้จนเด่นดัง

เมนู แ นะนำ ต้ ม ส้ ม ปลาน้ ำ โขง ใช้ปลาเผาะ ซึ่งเป็นปลาหนังนิ่มกว่า ปลาคังเล็กน้อย ก้างน้อย เนื่อแน่น ปรุงเป็นต้มส้มเปรี่ยวเค็ม อร่อยสุดเดช เปิ ด ทุ ก วั น เวลา 09.00-20.00น. สอบถามโทร. 08 4405 0754,  08 1974 4362

เปิดเวลา 08.00-20.00น. สอบถามโทร 0-4241-1234  0-4241-3999  08-1871-4511

ร้านอาหารเลอของ 3

ตำบลมีชยั 226 ม.2 ถ.แก้ววรวุฒิ Muang Nong Khai Nong Khai 43000 ดืม่ ด่ำบรรยากาศสุดพิเศษ กับรสชาติ อาหารจากกุก๊ มือหนึง่ ของโรงแรมหนองคาย แกรนด์ อาหารพื้นเมือง ปลาน้ำโขง

สระบุรี มวกเหล็ก

กม. 0 36

ปากช่อง สีคิ้ว นครราชสีมา จอหอ พิมาย สีดา

66 102 152 160 198 233

พล บ้านไผ่ ท่าพระ ขอนแก่น น้ำพอง เขาสวนกวาง

263 293 337 342 376 391

อุดรธานี นาข่า

457 468

หนองคาย

508

พร้อมชมบรรยากาศยามเย็นริมฝัง่ น้ำ ชมอาทิตย์อสั ดง ณ ริมฝั่งโขงหนองคาย  ที่...สวนอาหารเลอของ สวนอาหารที่ใหญ่ที่สุดในเมืองหนองคาย 50

51


สถานที่น่าสนใจ ทางธรรมชาติ

สถานที่น่าสนใจ ทางธรรมชาติ

สถานที่น่าสนใจ วัด  โบราณสถาน สถานที่น่าสนใจ แหล่งเรียนรู้

หนองคาย

อุดรธานี

54

508

454

117

ขอนแกน

2

2

4

44

337

1

30

293

30

263

35

233

198

นครราชสีมา

160

สระบุรี

52

0

36

2

36

3

66

3 3

1

4

1 102

18

142 40

38

1. ทุ่งทานตะวัน 2. เขื่อนอุบลรัตน์ 3. น้ำตกมวกเหล็ก 4. เขื่อนลำตะคอง 53


งานเทศกาล ทุ่งทานตะวัน

บานสะพรั่ง ทั่วทั้งสระบุรี

พื้นที่ในเขตอำเภอวังม่วงและ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในหลายพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี มีทุ่งทานตะวันเบ่งบานอย่างอลังการ ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมากมาย ทางจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งการปั่นจักรยานชมทุ่งทานตะวัน ถ่ายภาพและการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สอบถามเพิ่มเติม -ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร. 03621 2947 -การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทร. 0 3642 2768-9

54

55


เขื่ออุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น

เขือ่ นอเนกประสงค์ ซึง่ อเนกประสงค์ สำหรับกิจกรรมหลากหลายสมความตัง้ ใจ จริง ๆ  บริเวณเขือ่ นมีทงั้ ร้านอาหาร สโมสร และสนามกอล์ฟ นอกจากนีก้ ารสร้างเขือ่ น แห่งนี้  ยังทำให้เกิดทะเลสาบขนาดใหญ่ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ ชาวขอนแก่นทีช่ อื่ ว่า  “หาดพัทยา”  และยัง มีจุดชมพระอาทิตย์ที่สวยงามอีกด้วย

56

57


น้ำตกมวกเหล็ก และสวนรุกขชาติมวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี

สวนรุกขชาตินมี้ เี นือ้ ที่ 375 ไร่ ครอบคลุม พืน้ ทีร่ ะหว่างอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กับอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มีลำธารซึง่ มาจากต้นน้ำในอุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่ ไหลผ่านลงสูแ่ ม่นำ้ ป่าสัก ซึง่ เป็น เส้นกั้นเขตระหว่างสองจังหวัดดังกล่าว ในลำธารมีแก่งหินลดหลั่น เป็นน้ำตกชั้น เล็ก ๆ บริเวณสวนรุกชาติมวกเหล็กโดย รอบร่มรื่นไปด้วยต้นไม้นานาชนิด สองฟากของลำธารมีสะพานแขวน และพันธุ์ไม้ดอก ไม้ประดับต่าง ๆ เหมาะแก่การพักผ่อน

สถานที่น่าสนใจ วัด  โบราณสถาน

เขื่อนลำตะคอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เป็นเขื่อใหญ่ริมถนนสายมิตรภาพ ที่ ถือว่าเป็นเขื่อนโรแมนติกแห่งประตูแดน อีสาน ด้วยภาพดวงอาทตย์อัสดงที่กำลัง จะลาลับขอบฟ้า ท่ามกลางผืนน้ำกวาง ด้านหลังเป็นภูเขายาวตลอดแนวเขื่อน ทำให้ไม่ว่าใครก็ตามที่ขับรถผ่านจะต้อง ชะลอความเร็ว เพื่อชื่นชมกับความงาม ของเขื่อนลำตะคองนี้

58

1. วัดโนนกุ่ม 2. พระธาตุขามแก่น 3. วัดถ้ำไตรรัตน์ 4. หนองแวง 59


วัดโนนกุ่ม (วิหารสมเด็จโต) อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

ตั้งอยู่ริมถนนมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว ห่างจากตัวเมืองนครราชสีมาประมาณ 42 กิโลเมตร เป็นที่ประดิษฐานรูปหล่อทอง เหลือง หลวงพ่อโต (สมเด็จพระพุฒาจารย์โต พรหมรังสี)  ขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่ง คุณสรพงษ์ ชาตรี ดาราภาพยนตร์ชื่อดัง เป็นผูด้ ำเนินการก่อสร้าง บริเวณโดยรอบ ตกแต่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับสวยงาม ผู้ที่ผ่านมาเส้นทางนี้นิยมแวะสักการะ กันอยู่เสมอ

พระธาตุขามแก่น อ.นำ้พอง จ.ขอนแก่น

ตั้งอยู่ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านขาม อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น เป็นปูชนียสถานของจังหวัดขอนแก่น บ้าน ขามเคยเป็นเมืองมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นเวลาประมาณ 2000 ปี ตัง้ แต่ พ.ศ 500 ต่อมาเจ้าเมืองสุวรรณภูมิ ชือ่ เพีย้ เมืองแพน (ปัจจุบนั คือ จังหวัดร้อยเอ็ด) ได้มาตัง้ เมือง ขามแก่นที่ บ้านขาม พุทธศตวรรษที่ 5 พระยาหลังเขียว หรือโมริย กษัตริย์ เจ้าเมืองโมรีย์ (เมืองโมรียอ์ ยูใ่ นอาณาเขต ของประเทศกัมพูชา) สร้างพระธาตุขามแก่น ตั้งอยู่ในวัดเจติยภูมิ ตำบลบ้านขาม 60

วัดถ้ำไตรรัตน์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ถ้าใครเดินทางกลับกรุงเทพเส้นทาง โคราช-กรุงเทพ ก่อนถึงฟาร์มโชคชัย ประมาณซัก 500 เมตร จะมีทางเลี้ยว ซ้ายมีปา้ ยชือ่ วัดว่า "วัดถ้ำแก้วสารพัดนึก" หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ "วัดถ้ำไตรรัตน์"

วัดหนองแวง (พระมหาธาตุแก่นนคร) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ภายในวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) มีพระมหาธาตุแก่นนคร หรือ พระธาตุ เก้าชั้น เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่ อ อิ ฐ ถื อ ปู น เรื อ นยอดทรงเจดี ย์ (จำลองแบบจากพระธาตุขามแก่น) จัด สร้างขึน้ เนือ่ งในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี และมหามังคลานุสรณ์ 200 ปี เมืองขอนแก่น

61


สถานที่น่าสนใจ แหล่งเรียนรู้

สวนสัตว์ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น

สวนสัตว์นอ้ งใหม่แห่งภูมภิ าคอีสานเหนือ ทีโ่ ดดเด่นในเรือ่ ง สัตว์ตระกูลกวาง มีทงั้ สายพันธ์ไทยและต่างประเทศ ไม่วา่ จะเป็น เก้งหม้อ กวางป่า ละมั่ง เนื้อทราย เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี สัตว์ป่าอีกหลายชนิดให้เยี่ยมชม เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.030-16.30 น. ยังไม่เก็บค่าเข้าชม

สวมวิญญาณคาบอย พบวัวแดง 1. สวนสัตว์ขอนแก่น 2. ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค 3. ไร่องุ่นมวกเหล็ก 62

ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์ค

อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี สวมวิ ญ ญาณคาวบอ ชมการสาธิ ต การจับวัวโดยใช้บ่วงบาศ การีดนมวัว และการป้อนนมลูกวัว ภายในสถานที่ ที่ เป็ นจุ ด เริ่ ม ต้ นการเลี้ ย งโคนมของ ประเทศไทย 63


ไร่องุ่นอำเภอมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก มีไร่องุ่นที่ให้

็ได้

็บองุ่นก หรือจะร่วมกิจกรรมเก

นักท่องเที่ยวเข้าชมได้ตลอดทั้งปี และ ยังสามารถเลือกซื้องุ่นสด ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากองุ่น   เช่น ไวน์ น้ำองุ่น องุ่นไร้เมล็ด องุ่นหยี แยมองุ่น เป็นต้น

ไร่องุ่นที่เปิดสำหรับนักท่องเที่ยว ได้แก่ หรือ หรือ องุ่นไร้เมล็ด หาซื้อได้ที่ ไร่องุ่นกำนันเม้ง 101 หมู่ 5 (ทางเข้าบ้านบ่อตะนะ) ตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก โทร. 0 3634 4693, 0 3634 1015 ไร่ภูฟ้า ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก โทร. 0 1216 6419 การเดินทาง ไร่องุ่นจะอยู่ตามเส้นทางสาย 2089 (สายมวกเหล็ก-วังม่วง)

64

เทศกาลและประเพณี ทั้ง 5 จังหวัด

สระบุรี  นครราชสีมา ขอนแก่น  อุดรธานี  และหนองคาย

ไร่องุ่นกำนันเม้ง โทร. 0 3634 4693 ไร่องุ่นคุณมาลี 3 5893 โทร. 0 3622 7056-7, 0 185 อมร ภู น ่ งุ อ น์ สวนอวุ่นภูอมรและไว 9373 6 190 0 3, โทร. 0 3632 718

65


งานเทศกาลกล้วยไม้ป่าบาน อำเภอมัญจาคีรี

งานวันเกษตรภาคอีสาน

ที่ตั้ง  ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร

เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและ ถนนข้าวเหนียว

ทีต่ งั้   วัดป่ามัญจาคีรี (วัดป่าบ้านโนนเค้า) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ตั้ง  บริเวณบึงแก่นนครและถนนศรีอำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น จุดเด่น  โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ จันทร์หรือถนนข้าวเหนียว จุดเด่น  พบกับความสวยงามของกล้วยไม้ นิทรรศการทางการเกษตร  การประกวด จุ ด เด่ น  มีการแสดงทางวัฒนธรรม ป่า “ช้างกระ” ทีเ่ กิดขึน้ เองตามธรรมชาติ มีมากกว่า 4,000 ต้น อาศัยอยู่ตามลำต้น และกิ่งก้านของต้นมะขาม จะออกดอก บานสะพรัง่ ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึง กุมภาพันธ์ทุกปี

และแข่งขันด้านการเกษตร  การประกวด ผลงานแข่ ง ขั น ศิ ล ปหั ต ถกรรมและ ภูมิปัญญาชาวบ้าน มหกรรมการแปรรูป ผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหาร การสัมมนาวิชาการ การออกร้านและ จำหน่ า ยผลิ ต ภั ณฑ์ ผลิ ต ผลทางการ สอบถามเพิ่มเติม  เกษตร อำเภอมัญจาคีรี โทร. 0 4328 9058 ททท.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3 สอบถามเพิ่มเติม  โทร. 0 4324 4488 - 9 มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-202360 ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร.043-244498-9

66

ประกอบด้ ว ยการทำบุ ญ ตั ก บาตร การสรงน้ำพระ การแสดงนาฏศิลป์พนื้ บ้าน ขบวนเกวียนบุปผชาติ การประกวดอาหาร อี ส าน การแข่ ง เรื อ ในบึ ง แก่ นนคร การประกวดกลองยาว การแสดงบนเวที และการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง

สอบถามเพิ่มเติม

ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร.043-244498-9

ประเพณี ตั ก บาตรดอกไม้ วันเข้าพรรษา

ทีต่ งั้   วัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร

ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท งานฉลองอนุสาวรียป์ ราบฮ่อ จุดเด่น  ประเพณีตกั บาตรดอกไม้ ขบวน พยุหยาตราสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ที่ ตั้ ง   บริ เ วณอนุ ส าวรี ย์ ป ราบฮ่ อ ขบวนรถบุปผชาติ การแสดงศิลปพืน้ บ้าน ถนนเจนจบทิศ ถนนประจักษ์ ถนนชัยพร ถนนมีชัย และสนามกีฬาองค์การบริหาร สอบถามเพิ่มเติม ส่วนจังหวัดหนองคาย -ประชาสัมพันธ์จงั หวัดสระบุรี อำเภอเมือง จุดเด่น  มีกิจกรรมการออกร้านมัจฉา จังหวัดสระบุรี โทร. 03621 2947 กาชาด การจัดมหรสพ การจัดนิทรรศการ ของหน่วยงานต่าง ๆ  การประกวดธิดา พญานาค การแข่งขันกีฬาปราบฮ่อคัพ การประกวดร้องเพลง การประกวดผลผลิต ทางการเกษตร การจัดกิจกรรมถนนอาหาร และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน สอบถามเพิ่มเติม ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร การท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายโทรศัพท์ 0-4242-1326 หรือ 0-4241-1120

ประเพณีแห่พระเขี้ยวแก้ว

ที่ตั้ง  อำเภอพระพุทธบาท โดยอัญเชิญ

พระเขี้ยวแก้วออกแห่ฉลองไปรอบเมือง จุ ด เด่ น   อัญเชิญพระเขี้ยวแก้วจาก พิพธิ ภัณฑ์วดั พระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ออกแห่ฉลองไปรอบเมืองพระพุทธบาท โดยมีความเชือ่ ว่า  หากมีการแห่พระเขีย้ ว แก้วแล้วจะสามารถบันดาลให้ประชาชน ชาวพระพุทธบาทได้รับความร่มเย็น เป็นสุข ทำมาค้าขายดี

สอบถามเพิ่มเติม

-ประชาสัมพันธ์จงั หวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร. 03621 2947

67


ประเพณีนมัสการรอย พระพุทธบาท สระบุรี

งานประเพณีแข่งขันเรือยาว จังหวัดสระบุรี

ประเพณีสงกรานต์สรงน้ำเสา นางตะเคียนวัดสูง

ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จุดเด่น  การจัดงานนมัสการปีละ 2 ครัง้ ครั้งที่ 1 เริ่มตั้งแต่วันขึ้น 1 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 3 รวม 15 วัน ครัง้ ที่ 2 เริม่ ตัง้ แต่วนั ขึน้ 8 ค่ำ ถึง 15 ค่ำ เดือน 4 รวม 8 วัน วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร เป็น พระอารามหลวงชัน้ เอก ทีพ่ ระมหากษัตริย์ แทบทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงและเสด็จ ไปนมัสการตลอดมา  ตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงรัตนโกสินทร์ งานประเพณีการบูชาพระพุทธบาทของ ชนชาวไทยเป็นงานที่ปฏิบัติสืบกันมาตั้ง แต่สมัยอยุธยา

อำเภอเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จุดเด่น  การแข่งขันเรือยาวประเพณี จุดเด่น  มีการทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัว ซึง่ มีเรือยาวทีม่ ชี อื่ เสียงจากจังหวัดต่าง ๆ ผูส้ งู อายุและปิดทองสรงน้ำเสานางตะเคียน มาร่วมประชันฝีพาย นอกจากนีส้ ามารถแวะชมสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ละแวกใกล้เคียง อาทิ ชมพระพุทธรูปทองคำ สมัยกรุงศรีอยุธยา ที่วัดพระเยาว์ พร้อม นมัสการพระประธานในพระอุโบสถ ที่อัญเชิญมาจากเมืองเก่าสุโขทัย ณ วัดสมุหประดิษฐาราม

ที่ตั้ง  วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร ที่ตั้ง  ณ บริเวณท่าน้ำหน้าที่ว่าการ ที่ ตั้ ง   ณ บริ เวณหน้ า อุ โบสถ วั ด สู ง

สอบถามเพิ่มเติม

-ประชาสัมพันธ์จงั หวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร. 03621 2947

68

สอบถามเพิ่มเติม

-ประชาสัมพันธ์จงั หวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร. 03621 2947

ประเพณีเจ้าพ่อเขาตก

ที่ตั้ง ที่บริเวณวัดพระพุทธบาทราชวรมหา-

วิหาร อำเภอพระพุทธบาท จุดเด่น มีการแสดงอภินิหารต่างๆ ของเจ้าพ่อเขาตกควบคู่กันไปกับการกระทำ พิธีลุยไฟ แห่สิงโตล่อโก๊ะ และการแสดงงิ้ว

สอบถามเพิ่มเติม

-ประชาสัมพันธ์จงั หวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร. 03621 2947

เทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย

บริเวณลำน้ำโขงในอำเภอโพนพิสัยและอำเภอใกล้เคียง จังหวัดหนองคาย ชมปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาค พร้อมร่วมกิจกรรม ที่จะเริ่มปรากฏให้เห็น ตั้งแต่หลังพระ- การทำบุญตักบาตรเทโวโรทณะ อาทิตย์ตกดินจนถึงประมาณ 23.00 น. พิธีบวงสรวงเทวาพญานาค ลักษณะเป็นดวงไฟขนาดเล็กหัวแม่มือไป สอบถามเพิ่มเติม จนถึงขนาดเท่าไข่ห่าน หรือผลส้ม มีสีแด -สำนักงานจังหวัดหนองคาย งอมชมพูออกสีบานเย็นหรือสีแดงทับทิม โทรศัพท์ 0 4241 2678 ไม่มีควัน ไม่มีเขม่า ไม่มีเปลว ไม่มีเสียง -ที่ว่าการอำเภอโพนพิสัย ไม่มกี ลิน่ จะเริม่ ปรากฎเหนือผิวน้ำตัง้ แต่ระ โทรศัพท์ 0 4242 1185 ดับ 1-30 เมตร พุง่ ขึน้ สูงไปประมาณระดับ -เทศบาลเมืองหนองคาย 50-150 เมตร เป็นเวลาประมาณ 5-10 โทรศัพท์ 0 4242 1017 วินาทีแล้วจะดับหายวับไปในอากาศ โดยที่ -การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ดวงไฟยังโตอยู่มิได้หรี่เล็กลงแล้วค่อยๆ สำนักงานอุดรธานี ดับและไม่มีลักณะโค้งตกลงมาเหมือน โทรศัพท์ 0 4232 5406-7 ดอกไม้ไฟ

69


งานฉลองเจ้าปู่-เจ้าย่า

งานเทศกาลไหม งานเทศกาลทุ่งทานตะวัน ประเพณีผกู เสีย่ วและงานกาชาด บานสะพรั่งทั่วทั้งสระบุรี จังหวัดขอนแก่น ที่ตั้ง  พื้นที่ในเขตอำเภอวังม่วงและ

จัดขึ้นวันที่ 1-15 ธันวาคม ของทุกปี มี ก ารเชิ ด มั ง กรทองแห่ สิ ง โตเอ็ ง กอ แสดงหล่อโก้ว จุดพลุไฟอย่างยิ่งใหญ่ ที่ตั้ง  สนามหน้าศาลากลางจังหวัดข อนแก่น ทีม่ า  ขอนแก่นนัน้ ถือเป็นแหล่งผลิตผ้าไ หมที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ประกอบกับยังคงขนบธรรมเนียมประเพณี ดัง้ เดิมทีด่ งี ามของภาคอีสาน คือ พิธผี กู เสีย่ ว ทีม่ งุ่ ให้คนรุน่ ราวคราวเดียวกันรักใคร่เป็น พี่น้องและช่วยเหลือกัน หรือที่เรียกว่า “คู่เสี่ยว” เพื่อส่งเสริมให้สองสิ่งที่ดีงาม อยูค่ ดู่ นิ แดนอีสานน จึงได้จดั ผนวกเข้ากับ งานเทศกาลไหม ซึง่ เป็นงานประจำปีของ จังหวัดขอนแก่นมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2523 โดยจะมีขบวนแห่อนั ยิง่ ใหญ่การประกวด พานบายศรี ชมและร่วมพิธีผูกเสี่ยว บายศรีสู่ขวัญ การประกวดสรภัญญะ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

สอบถามเพิ่มเติม

-จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4323 6882 70

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ที่มา  ในช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี ในหลายพื้นที่ของจังหวัดสระบุรี มีทุ่ง ทานตะวันเบ่งบานอย่างอลังการ ซึ่งมี นักท่องเทีย่ วมากมาย ทางจังหวัดสระบุรี จึงได้จัดให้มีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้ง การปัน่ จักรยานชมทุง่ ทานตะวัน ถ่ายภาพ และการจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

-ประชาสัมพันธ์จงั หวัดสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โทร. 03621 2947 -การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทร. 0 3642 2768-9

ขอนแก่น ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155, 0 4322 6195-6 ที่ว่าการอำเภอเมือง โทร. 0 4323 6115 เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 0 4322 1185, 0 4322 4032 ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4323 3015, 0 4324 6853, 0 4324 6649 สถานกงสุลลาว โทร. 0 4324 2856-8 สถานกงสุลเวียดนาม โทร. 0 4324 2190 สถานีตำรวจภูธร โทร. 191, 0 4322 1162 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โทร. 0 4323 6882, 0 4323 9381 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทร. 0 4324 2331-44 โรงพยาบาลขอนแก่น โทร. 0 4323 6005-6 สระบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1545, 0 3621 1025 โรงพยาบาลจังหวัดสระบุรี โทร. 0 3621 1008, 0 3631 6555

โรงพยาบาลพระพุทธบาท โทร. 0 3626 6111, 0 3632 3291-6 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง สระบุรี โทร. 0 3621 1011, 191 , 0 3621 1014 สถานีขนส่งสระบุรี (บขส.) โทร. 0 3621 1810, 0 3623 0676 สถานีรถไฟสระบุรี โทร. 0 3621 1091 สถานีรถไฟแก่งคอย โทร. 0 3624 4020, 0 3624 5520 สถานีรถไฟบ้านหมอ โทร. 0 3620 1311 ตำรวจทางหลวง โทร. 1193 ตำรวจท่องเที่ยว โทร. 1155 หนองคาย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารท่องเที่ยว ททท. โทร. 0 4242 1326 (อยู่ภายในบริเวณศูนย์ราชการ จ.หนองคาย) สถานีตำรวจภูธร โทร. 0 4241 1021, 0 4241 1071 โรงพยาบาลหนองคาย ทร. 0 4241 3456-8

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ

โรงพยาบาลหนองคาย-วัฒนา โทร. 0 4246 5201 สถานีขนส่ง บ.ข.ส. โทร. 0 4241 1612 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 4241 2110 สำนักงานจังหวัด โทร. 0 4241 1778 ด่านศุลกากร โทร. 0 4241 1518, 0 4242 1207 กองกำกับการตรวจคนเข้าเมือง โทร. 0 4241 1605 สถานีรถไฟหนองคาย โทร. 0 4241 1637 , 0 4241 1592 อุดรธานี บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 4222 2845 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 4222 3708 โรงพยาบาลจังหวัด โทร. 0 4224 4252–3 โรงพยาบาลปัญญาเวช โทร. 0 4234 3111 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ โทร. 0 4234 1710 โรงพยาบาลเอกอุดร โทร. 0 4234 2555 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง อุดรธานี

โทร. 0 4222 2285 สถานีรถไฟอุดรธานี โทร. 0 4222 2061 สถานีขนส่ง โทร. 0 4222 1489 สำนักงานจังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4222 3304 นครราชสีมา บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 0 4222 2845 ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 4222 3708 โรงพยาบาลจังหวัด โทร. 0 4224 4252–3 โรงพยาบาลปัญญาเวช โทร. 0 4234 3111 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ โทร. 0 4234 1710 โรงพยาบาลเอกอุดร โทร. 0 4234 2555 สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองอุ ดรธานี โทร. 0 4222 2285 สถานีรถไฟอุดรธานี โทร. 0 4222 2061 สถานีขนส่ง โทร. 0 4222 1489 สำนักงานจังหวัดอุดรธานี โทร. 0 4222 3304

71


Book72 s  
Book72 s  
Advertisement