Page 1

ฉบับที่ 1 (กรกฎาคม 2556)

Library friends

ฉบับปฐมฤกษ์

ครบรอบ ๕๘ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖

จดหมายข่ า วสำ � นั ก หอสมุ ด มหาวิ ท ยาลั ย บู ร พา

เรื่องเด่นประจำ�ฉบับ

บริการเชิงรุก หน้า 1 ฐานข้อมูลและการอบรมทักษะการรู้สารสนเทศ หน้า 3 Update พื้นที่ให้บริการ หน้า 4

24 Hours Reading Room

Smart & Smile By Library iPad

บริก ารให้ ย ื มเครื ่ อ งแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ (iPad4) เพื ่ อ อำ � นวยความสะดวกแก่ นิส ิตในการศึ กษาค้ นคว้า ในรูปแบบอิเล็กทรอนิ ก ส์ โดยสามารถขอรั บบริ ก ารยื ม เครื่องได้ ท ี ่ เ คาน์ เ ตอร์บริการชั้น 6 สำ�นักหอสมุ ด

Document Delivery Service

บริการจัดส่งหนังสือให้คณาจารย์ถึงคณะที่ทำ�งานตามการร้องขอทุกวันจันทร์ พุธ และศุกร์ โดยแจ้งความจำ�นงและระบุรายชื่อหนังสือที่ต้องการยืมเพื่อให้ สำ�นักหอสมุดจัดส่งให้ได้ทางอินเทอร์เน็ต กรอก e-From ได้ที่ www.lib.buu.ac.th

บริ ก ารพื ้ น ที ่ น ั ่ ง อ่ า นหนั ง สื อ และ เชื ่ อ มต่ อ อิ น เทอร์ เ น็ ต ผ่ า น Wifi ตลอด 24 ชม. พร้ อ มรั บ บริ ก าร อาหารว่ า งและเครื ่ อ งดื่มจาก ร้ า นCafe@Library ที่ห้องโถงชั้น 1

áแÅลŒŒÇวàเ¨จÍอ¡กÑั¹น·ทÕีè่ËหÍอÊสÁมØุ´ด ¹นÐะ¤คÃรÑัºบ

✦ สมุดบันทึกการอ่าน

Bookmobile

หนังสือยอดฮิต จอดติดถึงคณะ

สำ�นักหอสมุดจัดหนังสือใหม่ ทันสมัย ให้บริการแก่นิสิตและคณาจารย์ ถึงคณะต่างๆ เป็นประจำ�ทุกวันอังคาร เวลา 11.00 - 13.00 น. นอกจาก สำ�นักหอสมุดจะนำ�หนังสือ Hot Hit ให้บริการยืมถึงคณะและมอบสิทธิ พิเศษการยืมเพิ่มให้แก่สมาชิกอีก 2 เล่ม แล้วยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการสืบค้นข้อมูลให้นิสิตร่วมสนุกเพื่อรับของที่ระลึกอีกด้วย ตรวจสอบสถานที่ให้บริการ Bookmobile ได้จากเว็บไซต์สำ�นักหอสมุด

สมุดบันทึกการอ่านให้ข้อมูลและระเบียบการใช้ห้องสมุดเป็นภาษา อังกฤษ รวมทั้งสำ�หรับนิสิตบันทึกหนังสือเล่มที่ชอบ เรื่องที่โดนใจ เพื่อร่วม กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของหอสมุด เมื่อบันทึกครบทุกหน้าและนำ�มา แสดง นิสิตจะได้รับสมุดบันทึกการอ่านเล่มใหม่พร้อมรับรางวัล Library Reading Star

1


แนะนำ�ทีมผู้บริหารสำ�นักหอสมุด

นายชวลิต ฮะกีมี

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายกิจการพิเศษ

นางวันทนา กิติศรีวรพันธุ์ นางสาวนิสาชล กาญจนพิชิต ผู้อำ�นวยการสำ�นักหอสมุด ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริการสารสนเทศ

นางรัศมี ปานดิษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายบริหาร

ดนตรีไทย : กิจกรรมหนึ่งของห้องสมุดมีชีวิต

การบรรเลงและขับร้องดนตรีไทย โดยชมรมข้าราชการบำ�นาญจังหวัดชลบุรีครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น 1 สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการห้องสมุดมีชีวิตและการ ทำ�นุบำ�รุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย

นางนิตยา ปานเพชร

ผู้ช่วยผู้อำ�นวยการ ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ การศึกษา

การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)

ซึ่งการแสดงดนตรีไทยในครั้งนี้ จัดแสดงประกอบ นิทรรศการวรรณคดีไทยเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง โดยนำ�บทกลอนในเรื่องมา บรรเลงและขับร้องทำ�นองเพลงไทยเดิม เช่น สร้อยมยุรา (เถา) แสนสุดสวาท 3 ชั้น เป็นต้น ผู้ชมและผู้ใช้บริการ สำ�นักหอสมุดได้รับทั้งความรู้และความเพลิดเพลิน

บุคลากรดีเด่น

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (Thailand Creative & Design Center : TCDC) ร่วมกับสำ�นักหอสมุด นางสาวเกษร จันทร และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดการอบรมเรื่อง การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ด้วยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ในโครงการกระจายโอกาสสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านการ • ตำ�แหน่งบรรณารักษ์ชำ�นาญการ ออกแบบสู่ภูมิภาค (miniTCDC) โดยมีอาจารย์พรเทพ ฉัตรภิญญาคุปต์ ผู้อำ�นวยการศูนย์บริการทางการ สังกัดฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ศึกษาในเมือง (KMUTT Learning Square) เป็นวิทยากร ทั้งนี้มีอาจารย์และนิสิตจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาศาสตร์ (สาขาเทคโนโลยีอาหาร) และคณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร สนใจเข้ารับการอบรม • ได้รับรางวัล “ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำ�ปี พ.ศ. 2555” เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือน จำ�นวน 200 คน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำ�นักหอสมุด ดีเด่น ใน “วันข้าราชการพลเรือน” เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2555

สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2555 สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา จำ�นวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข ดร.เสาวภา สวัสดิ์พีระ และคุณชลันดา พันธุ์พานิช กรรมการ ผลการตรวจประเมินฯ พบว่าการดำ�เนินงานของสำ�นักหอสมุดด้านการประกันคุณภาพตาม 9 องค์ประกอบ ของ สกอ.มีคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก (4.78) และการดำ�เนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) มีคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก (4.75)

สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำ�ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2556 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยบูรพา จำ�นวน 4 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรงค์ ฉิมพาลี ประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤดี เชิดวงศ์เจริญสุข ดร.เสาวภา สวัสดิ์ พีระ และคุณชลันดา พันธุ์พานิช กรรมการ ผลการตรวจประเมินฯ พบว่าการ ดำ�เนินงานของสำ�นักหอสมุดด้านการ ประกันคุณภาพตาม 9 องค์ประกอบ ของ สกอ.มีคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก (4.78) และการดำ�เนินงานตามตัวบ่งชี้ คุณภาพห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วน ภูมิภาค (PULINET) มีคุณภาพอยู่ใน ระดับดีมาก (4.75)

โครงการหนังสือหมุนเวียนแลกเปลี่ยนกันอ่าน เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2556 สำ�นักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา จัดโครงการ “หนังสือหมุนเวียน แลกเปลี่ยนกันอ่าน” ณ โรงเรียน วัดสำ�เภาทอง (บ้านหนองยายเภา) และโรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อำ�เภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และนำ�หนังพร้อมตู้หนังสือ มอบให้ทางโรงเรียนไว้สำ�หรับหมุนเวียน และแลกเปลี่ยนกันอ่าน เป็น ระยะเวลา 3 เดือน เพื่อส่งเสริม ให้เด็กมีนิสัยรักการอ่านและใช้ เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

2013 สำ�นักหอสมุดจัดเต็ม เชิญรับบริการทีส่ �ำ นักหอสมุด ห


บริการสารสนเทศ

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศ

โปรแกรมการอบรมเพื่อสนับสนุนการทำ�วิจัย

(Information Literacy Training)

สำ�นักหอสมุดจัดอบรมแนะนำ�การใช้ห้องสมุดและทรัพยากรสารสนเทศรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการ สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ อาทิ ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Online-Databases) ฐาน ข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยและฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ต่างประเทศ (E-Thesis) ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journals) ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ตลอดจนแหล่งสารสนเทศอื่น ๆ ให้แก่นิสิต อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม เรียนรู้เทคนิควิธี การค้นหาสารสนเทศ สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ต้องการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รูปแบบการให้บริการ มี 2 ลักษณะ 1. จัดอบรมตามหลักสูตรที่ห้องสมุดจัดให้บริการประจำ�ภาคการศึกษา ระหว่างเวลา 08.00 - 16.30 น. 2. จัดอบรมตามคำ�ขอของผู้รับบริการหรือคณะ/ หน่วยงาน/ ภาควิชาต่าง ๆ ที่ร้องขอมา (ทั้งในและนอกสถานที่)

1. Library Tour

นําชมสํานักหอสมุด

จำ�นวนผู้เข้า เวลาฝึก วัน อบรม/รอบ อบรม/รอบ ไม่เกิน 80 คน 1 ชม. จันทร์ - ศุกร์

2. Information on WEB OPAC

เรียนรู้วิธีการสืบค้นทรัพยากร สารสนเทศของสํานักหอสมุด

ไม่เกิน 80 คน

30 นาที

จันทร์ - ศุกร์

3. Information in Health Sciences 4. Information in Sciences and Technology 5. Information in Humanities and Social Sciences

เรียนรู้วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลสาขา วิทยาศาสตร์สุขภาพ

ไม่เกิน 80 คน

1.30 ชม.

จันทร์ - ศุกร์

เรียนรู้วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลสาขา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่เกิน 80 คน

1.30 ชม.

จันทร์ - ศุกร์

เรียนรู้วิธีการสืบค้นฐานข้อมูลสาขา มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ไม่เกิน 80 คน

1.30 ชม.

จันทร์ - ศุกร์

หลักสูตร

ขอบเขต

 

 

• ทักษะการเข้าใช้และ สือค้นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย (Thai Digital Collection) TDC วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2556

• การจัดการบรรณานุกรม ด้วย EndNoteWeb วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2556

ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรม ได้ที่ www.lib.buu.ac.th หรือ โทร. 038-102475

คอยพบกับ

การพัฒนาพื้นที่เพื่อส่งเสริมบรรยากาศ แห่งการเรียนรู้

Scopus

 

อาคารลานรมณีย์

ปรับภูมิทัศน์รอบอาคาร ห้องโถงชั้น1

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (E-DATABASE) ห้องอ่านหนังสือ ชั้น1

สำ�นักหอสมุดให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่สมาชิกในหลากหลาย สาขาวิชา โดยสมาชิกที่สนใจสามารถเข้าใช้ได้ที่เว็บไซต์ของสำ�นักหอสมุด www.lib.buu.ac.th ในส่วนของ Databases สำ�หรับผู้ใช้ห้องสมุดที่อยู่ นอกเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าถึงและสืบค้นฐาน ข้อมูลได้ โดยผ่านระบบ VPN (เทคโนโลยีการเชื่อมต่อเครือข่ายภายนอกที่ จะจำ�ลองคอมพิวเตอร์ที่อยู่นอกเครือข่ายให้เสมือนอยู่ในเครือข่าย ซึ่งระบบ VPN พัฒนาและให้บริการโดยสำ�นักคอมพิวเตอร์) ทั้งนี้เข้าระบบ VPN ได้ จากหน้าเว็บไซต์ของสำ�นักหอสมุด

ห้องโถงทางเข้าชั้น2

ด หรือเยีย่ มชมเว็บไซต์ได้ท่ี www.lib.buu.ac.th


Update พื้นที่ให้บริการอ่านหนังสือ

ในบรรยากาศแบบชิลๆ

เคาน์เตอร์ให้บริการยืม - คืนหนังสือ • เข้าถึงได้สะดวก รวดเร็ว ที่ชั้น 2

MINI TCDC • มุมหนังสือจากศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ที่มีบรรยากาศของการเรียนรู้ สวยงาม ครบครัน ทันสมัย

พื้นที่อ่านหนังสือชั้น 3

Books Showroom

• มุมหนังสือใหม่ ทันสมัย ให้บริการที่ชั้น 2

Group Study Room [ห้องศึกษากลุ่ม]

• ติดต่อขอใช้บริการได้รวดเร็ว ทันใจผ่านระบบจองออนไลน์ที่เว็บไซต์ www.lib.buu.ac.th

คำ�ถามร่วมสนุก ประจำ�ฉบับเพื่อรับ ของที่ระลึก

กด like

เพื่อร่วมสนุกกับกิจกรรม และรับข่าวสารต่างๆ ได้ที่

www.facebook.com/BUULibraryFanpage

Research Zone

• บริการห้องค้นคว้าในบรรยากาศที่สงบ เหมาะแก่การศึกษาค้นคว้าที่ต้องใช้สมาธิ • ที่ชั้น 5 ห้อง 501 - 502

คำ�ถาม..... "หนังสือดี ที่ทันสมัย ออกให้บริการให้ ยืมได้ทันทีที่ต้องการ" เป็นนิยามของ หนังสือใน collection ใด

Êส‹‹§ง¤คÓำµตÍอºบäไ´ดŒŒ·ท∙Õีè่ Facebook ÅลØุŒŒ¹นÃรÑัºบÃรÒา§งÇวÑัÅล Flash Drive 10 ÃรÒา§งÇวÑัÅล

Print

Cyber Zone & Home Theater ชั้น 6

nline

บริการพิมพ์งาน ถ่ายเอกสาร สแกนเอกสาร ด้วยตนเอง ในราคา ประหยัดโดยบัตรเติมเงิน มีเครื่องให้บริการที่ชั้น 1,2 และ 6 ตลอดเวลาเปิดให้บริการของสำ�นักหอสมุด

Contact Us Burapha University Library

Graphic design By Jakkaphan Chuenpirom

169 Long-Hard Bangsaen Road Tambon Saensook, Amphur Muang, Chonburi 20131 Thailand. Tel. 038-102475 Fax. 038-390049 Email : library@buu.ac.th Visit us on the web at www.lib.buu.ac.th

4

Library friends  

จดหมายข่าว สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา