Page 1


eogpz.iu _.

npDume

D.

empDcntU HD

6m

6

• 30

,

,

• 62

Du

m

•!

gu

91

npDume

&upD • 100 cntDpo

«»

• 126


'

z:;::::.

...:.:.....

-=-

· ·~ ....

r:

. _

'

,

. ............

----

~

8~

.,

g

,

'2 g 8

6

8

8

8

~

:

8~

~

J1,8

8 ,

l

1

. .

t])8 , z.g

.80J1:

8~

,

8

/J. 1.8

:_

; 8

:J-{

,

.

'

t

l k

...

,,,--_......

-


1

u-

'<

r,

npaume

,

.

­

,

u

­

.

-

l>

-

,

­ .

u

, r

u

­

.

t>­ ,

­

,

,

­

u

. .

­

r

.

u-

,

­ ,

­

. u

­ . ­

u

­

. ,

­

­ -

7


~-8:.

1

;(

~ '

8

8

, 8

z ;(

go

u,

­

.

8

8

'13

,

8.

fl()J-mpoc.

u

,

­

. .

,

,

­

.

. ,

u

.

u u

-

­

,

n

­

, ,

­

. r,

,

­

­

,

,

u,

,

,

.

­ ­ ,

,

,

,

­ u

,

.

,

,

u

u

,

.

.

,

-

­

u

,

1 ,

,

. ,

, 1

,

,

. ­

,

.

, ,

,

,

r .

­

,

­

,

­ . u

,

.

,

­

­

.

( ,

, .

u

­ ,

, ) ­

.

,

­

, .

­ u,

.

, ,

­ .

,

~ ~ 4" ~

u ,

,

-

­

.

u

,

z .

u

.

,

­ . u

­

. ,

­


.

­

,

­

, ·

,

,

, ,

~1

.

,

. ­

, . .

u

, ,

rne.

-

,

. .

,

~

­

­ ol)I

­

. ­

,

u

,

,

­

. ,

,

­

.

,

,

­

­

.

,

,

,

. ­

­ .

­

, ,

. ­

,

10

­

-


­ ,

-·-

.

.,,_

, , .

-

"'"",

, , ­

.

u ­

u,

,

­

,

­

. ­

, ­

.

.

-

. ­ .

,,_. ,

.

,

":: ,,. ,...,.... "' ~

.

.

-

­

u ,

, .

r

­

.

. ­

,

.

-

,

, ­

,

­ ,

,

m

­

, ­

.

. ­

,

u ­

, r

­

-

,

,

­

. ­

u ,

­ r­

. ,

­ u

u

.

m

,

­ ,

,

.

,

,

­

u

­

, .

,

. u

-

~

­

r

,

1

­

1

.

,

u

­

"'

,

8 ,1f

r .

, .

'D

­

.Jt

.

8

g!

z;apcm8o

g

.,

-

.Jt

8

i/

. J{ g

zJ

.

," , (,

-

11


~

81J,

, 8.

z

.r

8

' 8

. '

8

,

Ucug,

8.g

Ucuga ,

{_8

.

­ u,

­

.

­ u

.

, ,

,

, ,

.

,

­ .

. ­

, .

,

u

,

,

.

­

­ -

. ,

, .

,

,

­ ,

­

,

,

,

. ­

,

.

,

. ,

u

,

-

­

­

u

u

. .

u ­

,

. .

,

u

U

{';)\

.

~

­

,

­

u

,

­ ­

.

n 1

,

, )

-

,

,

u

.

,

. :

­ .

,

. ­

,

­

­

,

. ­

.

­

,

,

1

,

­ .

­

­ .

­

u

1 ,

,

u ,

, .

. ,

.

­ ­ ­ .

u

­ .

u , ,

12

-

,

-

,

,

-


/

r

/

1'

) /

J


Ucuga

,

,

8

1 g

8

8

.

tJo

8

8

11WW,

~

;

8

'

8

npo8e1ta.J,

, ~g

, .

gu

,

, ­

.

-

,

,

.

, ,

­

. ,

,

u

­

.

­

,

. ,

­

­ .

EI ,

, u

. ­

.

, .

u ,

­

. .

­

. ,

­

. ,

,

­

, .

u ,

-

u

­

r

.

u

,

r

­

n

u

­ ,

,

u

­

,

/!

.

·.

14

, -

-


u

,

­ u

­

.

fl

-

, .

u

-

,

­

, u

­

.

,

­

,

­

. ,

fl

, ­

.

u fl ­

.

­ ,

­

, ,

­

,

.

, ­ ­ ­

. ­

1

,

,

­

, .

"IZ n r ~

, .

­

.

­

1 . .

'

?-·.

15


­ ,

,

.

u

,

,

.

­ ,

,

. ­

.

­

u

­

u

,

, ,

,

,

­ ,

.

u .

u

­

~

. u­

u

-

.

,

'--' u

,

­

,

­ ,

,

,

­

­

u

,

n

­

­

­ ,

r

.

­

. ,

­ u

,

­

.

­

. 1, ­

,

,

u

1 r

­

, 1 r

,

,

-u

,

, ,

.

, ­ ,

r

.

,

­

.

.

,

­ , :

­ .

u

. ,

, u

­ ,

­

,

­ . ,

.

,

­

u

­

,

.

U ,

­

'l u

.

.

,

­ ,

3l,

-

­

u

, ­

,

.

:

g.,

8;r.

~

,

­

u

~,

8

8

u

.

8.1g

, . .

,

-

.

g .

, .

8.

.


8

8z

8

8g_

z, Jf

,

8

.

n.;wgopu

'

nog;r8am

8g

ezo

8 '

r;

z8. , ,

,

,

l ­

1. .

,

,

­ ,

.

1

u ,

, ,

­ ­

1

. ,

,

­

. .

.

.

u ,

, ,

­

,

u

.

­ ­

.

­

,

,

u ,

. ­

,

,

u ,

,

­

,

1

u

. .

­ . ­

.

,

,

-

, .

...

-

.

­ ,

­

, ,

u

"

I K

. ,

1,

1

,

-

.

­

, ­

.

­ .

, , .

,


i

­ u

: .

, ,

,

,

­ ­ ,

,

1

­

,

. ,

t:Jf

­

,

­

i]

,

u

,

­

,

­

.

,

­ ,

u,

1

u ­

,

­

.

.

.

u

,

,

, ­

­

,

,

u

. . ­

1

u

1

,

1

&

. ­

­

,

­

.

:

/

­ . u

u

.

­

,

i

, ,

.

­

,

,

u

.

­

,

. ,

1

­ ,

­

. ­

.

i ,

. ,

1 ,

u

,

­

?

-

••


n

. ,

­ ,

,

­ , . .

­

, u

­

u,

­

uapci:

.

­

u, u

.

­

,

"

­ ,

,

­

­

.

.

,

­ .

­ . ,

.

­

,

,

.

­

,

,

. ­

­ ,

­

m ,

,

­

,

,

,

. , .

,

­

,

1

, ­

,

­

,

­

u ­

.

.

­ . , u

U

-

" ' '"'"'"" .

,

m

.

, ­ ,

u ,

,

­

­

.

­

:

,

,

, u

,

,

.

,

.

,

, ­ ,

­

. .

, ,

,

'.g

z.,

8 {]J, 8

20

,

~

8 8z

nog ,

,

,

, ,

,

gepe8a. .

npeog8

8 ,

8.


, ,

, .

,

,

­

­

. . u

­ ,

,

, -

m

. ,

, .

­ ,

~

, ­

, .

,

­

.

­ ,

, u

~

u

,

·

­

.

,

. ,

­ J

u

,

­

· ,

,

,

, ­

. ,

.

,

.

. ­ .

, ,

u

,

­ .

.

u

­

, u

u ,

,

.

­ .

­

-

.

,

. ­

;

-


,

, ­

.

,

,

,

­ .

u

,

, ­

. ,

­ .

, ­ .

u , .

­

, ­ . ,

, ­ u ,

.

­ ,

. .

. ,

.

­ ,

­

,

,

­

u

u.

­ . . ,

.

­ u

.

.

­ ­

.

,

.

­

, ­ u

·

, ,

. ,

u , ­

.

­ ,

­

, ­ ,

.

­

.

­

~ LJ.J

,

. , ,

; yno­

,

u.

, .

­

­ ,

­ ­ :

, , ,

­ ,

.

-

i


/

.

,

­ ,

, ,

u.

­

­

,

­

.

,

,

­

, ,

, .

,

u

.

. ,

­

. .

­ .

,

~

, ,

­

.

,

­

.

­

u,

,

Tm

­ u

.

­

.

­ ,

,

,

,

­ .

.

­ ( .

)

,

­

u

(

­

u

, ­

,

­

) ,

.

­ .

­ ­

,

. ,

,

.

,

.

­

­

,

. ,

,

, :

­ ,

.

,

,

,

­

u.

,

, .

,

­

.

.

­ ­ ­

. .

,

­ ,

­ ,

.

­ ­

­

,

­

-

, ­

.

-


­

,

,

­

-

.

, .

­

, ,

,

,

,

­ ­

,

. ­

.

,

­ ,

,

­

­ ,

,

­

~1 .

, ,

,

/

.

,

,

­

­

,

.

,

.

-

­ ,

, ­

­

. , ,

,

­

,

.

-

-,

.

,

,

­

.

,

, ,

.

,

,

,

­

.

­

,

,

, ,

u

,

·

,

­

­

,

u

.

­

.

,:::z·r ,

,

u

­

,

80 .

­

.

.

,

­ , ,

.

. ­

;

, ­

.

.

, ­

,

,

-

-


8J.

8

'

g

8

8.,

!

8.,

'Ioma

8

g,

8

.

, -,

­

.

u ,

. ,

,

u

u

.

u

­ ­

,

. ,

.

­ ,

r

u

,

, . ,

,

m

,

.

­

,

, ­ ­

.

­ ­ «

-

, ».

­

,

u .

­ ,

, ­

i/

. ,

­ r ­

.

28


'13

, · tuU1.mwa,

· -

....~ -

~

.

%Jg

g

.

.

_

·"··: ..,., '

­

,

g. ~

pogwt.a

­

~,

­

, g, .

­

'

'

'

~i

.;,

: ' ~.

. .

t

z

!J9. 'D

~

g

,

"~ifl

-

, ·

g ,

:.

z.

.

'

-

J

"'

'13

npa8wt.

.,

-•.

.68

, ­ .


eTPliU

·;.: li

ml

· ­

" ,1 ;:,:. u.

,

-

.

.:..i

-

'·· , ;

·, [!

:~

"'

·'

J}ijyr,

-

.

, ­

"i-1

::::- .:,... · '.•·

_,

.

·

­

, ,

­ ­

.

­

u,

­

.

­

:

"

,

u,

.~

.

,

. ~·

~

,

~ ·


g

', 1'

,

., .,

. :g

,

.

,

­

,

, ,

;

.

, ,

,

,

.

­

, ­

u

~.JUl

.,

.

, ,

~g

w.,

z

g

, ­

­

,

,

,

, ­

.

, ­

; ,

,

.

,

-

. ­

­

.

, ,

­

,

. ­

.

z

,

,

­ ­

,

. ­

. ­

, ­

.

­ ;

­

, ,

­

,

. u

­

,

,

.

u

.

, ,

, ,

­

. u

­

:

.

,

­ ,

,

­

­ u

­

; ­

.

,

,

,

.

­ r

; ­

,

!I

­

, ,

­

u .

.

u

­

,

­ ,

, .

­

,

­ ­

~z

r

­ .

,

­ . -

32


,

,

. ­

,

­

­ ­

. ,

.

­

,

.

­

,

,

.

­

­

.

.

~u ­

,

,

,

. , ,

­­

:

.

,

­

. ­ ,

u

?

­

u. .

,

, .

,

,

­ /l

,

, ­

. .

­ .

­

,

­

,

.

.

,

­

. , ,

­ ,

­

, ,

,

.

­

u

.

,

­

.

. ­

,

u

.

,

­

. ,

. :

­

, ­

. .

, ,

­ ,

.

,

­

,

.

, .

,

34

un

­ ,

.

u

­

­


,

, ,

,

,

. ­

­ .

,

.

,

,

­

,

-

­

,

, u

u

­

,

,

,

­

. ­

.

­

­

­ .

. . ,

,

­

,

,

­ , .

­

.

,

­

. , u

,

u

­

. ­

(

) . .

,

,

­

.

­ .

10 ,

­

, ,

, .

u. ,

­

. ­

, u

,

­

u

­

-

u

,

.

­

, ,

, .

­

,

­

~ LJ.J ' . ' ,

,

.

u­ ,

­

­

oacrny·

,

­

.

u

,

,

.

,

, ­

, .

­

,

.

. ­ u

,

.

-

35


, ,

».

­ u. ,

, ­

m

.

­ ,

­

u

u

1 ,

,

.

­ :

,

­ ,

­

,

­

.

­ ,

.

, .

«,

.

­

-

, u,

-


1.

nolieg

g

g

li

.

, li

.

'

g

.g

li

, g

,

,

,

Bogy;r,

.

~

?(

g

,

, ­

­

,

.

,

, ,

-

­

,

,

.

,

­

, .

­ ,

.

­

,

,

'./(9

1.;

.

.

,

,

liygem .

,.

, u

li

g

.

,

1g

­

,

.

-

-

37


,

,

­ , ­

,

­ .

­

­

, ­

u­ ­

­ ,

, .

, ­

,

. ­ ­ ,

.

­

.

,

­

,

, ,

.

­

­

, ,

.

, ­

~

m , '°" ­­ u

,

­ . u

­

u,

­

.

fl

,

,

,

,

.

.

, ,

, ,

, u

­

,

.

,

­

, u

.

,

u

­ ,

­

. n .

,

­

u

,

­ .

.

­ .

u

­ , .

.

, .

, .

­

­ .

­ , .

,

­

-

, ,

, ­ ,

,

, .

38

.

. u

-

, ­

u:

.


, r 1

­

. ,

, ,

1

1

.

1:

u

.

,

, 1

1

.

,

.

­ ,

-

. ,

,

1

, .

, u

-

­

: .

,

­

.

­ 1 ,

,

­

1u

-

-

,

­

. u

1

­

­

,

. ,

1

­

u

1 ,

­

,

,

­

. .

,

1

1 ­ 1

,

.

­

u

1

­

­ -

.

1

,

­

­ ,

­ ,

,

u

,

.

.

u 1. ,

­ ­

u .

,

.

,

­

, r. u

­ ,

,

­

­ .

. ,

­

:

u ­

,

­

?

?

­

10

u !

,

­

1

,

­

, 110

.

-

,

,

39


38

.JL

8 '

8

40

1:4.

c8oezo 8 . g

,

68, 8

g8

ezo .


:g

g10

1

,

:,

:

.

.

g

g

-

,

-

10.

npol.Jl,()mUJt .

, ­

.

, ,

,

u

.

,

­ u:

,

,

­

. ­

­ ­

,

­

-, .

­

,

r

­

. , ­

, u.

, .

,

,

­

,

­

u

.

­ , .

, . ,

,

­

, ­

­ .

u ,

, u

­

-

: u

­ ­

u­ .

-

,

­ .

,

­

,

u ,

,

,

.

,

.

,

-

­

-

-

,

.

­

­

u ­

. ­

u ­ ,

.

42

­ ­

.

u. u

­

­

­


.

, ­

,

, ,

.

. , ,

.

, ­

,

­

­

. ,

.

,

,

, ~

,

.

­

.

,

­

. ,

, ­

. ,

,

.

.

, ,

, ­ ,

, -

­ ­

u .

.

u

,

.

, ,

­

. u

u

,

-

, ,

.

­

.

­

, ,

,

­

,

,

: .

,

,

,

~

. ­

2

, ,

­

"" u­

, ,

.

.

­ ,

,

.

­ u

,

­

;

,

­

,

.

.

­

,

,

­ ,

­

.

­

. ,

,

­

.

. . ,

, .

­ -

,

­ , -

43


.

u

.

,

, , ,

­

,

.

,

. ,

u

,

!I

u

­

, ­

­ .

­

. ,

!I

,

,

, ­

u

u ­

.

. ,

­ .

, ­

u

, ,

u

­

. ,

.

-

­

, u

, ,

,

-

,

­

. ­

.

­ ­

­

­

, . .

­

, ­

­ ­

,

­ u .

.

,

­

, ­

,

­

­ .

. ,

n ' 1 ,

'8. ,

,

­

. ­ , ,

­

, :

. ,

,

­

,

,

, ,

, u

­ u.

. .

­ , u

­

,

­

, ­ ­

­ .

u

u

44

,

­

.

-

,

­ -


:

.Jt

:,

.

ru8

.Jt8

8 .Jt

g.

8

ezo g.Jt

8 g

g

8

, no.JtO

8 g

.

45


,

, , ­

.

­

­ .

,

r

,

­ .

,

­

, ,

, .

,

, .

,

,

­

,

­

.

­ .

.

, ­ , ­

, ­ r,

J

­ :

.

­ ,

. ­

­

,

. ;

.

.

­

,

.

­

r

,

,

­

.

.

. ,

, , ­ u

, .

.

,

­ ­

,

,

­ ­ ,

­

. .

, ,

,

­ ­

~

.

. . ,

r ,

, , u ­

.

,

­

,

­

.

u ,

,

-

,

,

r

. .

46

­

r .

, ,


.u;I(_

,

'.

L

. '

'.

,

u

,

­

. .

,

, ,

,

­

,

,

­

.

­ , ,

.

u. ­

.

­

,

-

­

, ­

.

.

, ­

­ .

u

,

­

, ­

. .

­

1

-

. , ,

,

,

, .

u ,

-

. , ,

.

­ ,

,

­ .

­ . ,

­

­

. ,

­ .

,

u

,

-

­

, . »,

«

.

u

­

­ .

­ ,

-

. ­

.

­ ,

­

.

47


H:rnfeTlt R~Df

tPe'rnl

-

1 ,

u

1

­

il

.

,

,

1

1

. 10.

1

­

, i1­ 1u

.

-

,

1

­

1

u1

1

­

,

ti

1

1

.

­

Bceue110 ­ ­

u

,

1

1

.

­

,

­ .

, 1,

­

1

­

. 1

­

1

1

,

­

. 1

­

10

,

1 u

1

1

1u

,

1

.

­

u

.

­ ,

i1

,

,

,

­

1 /1

~01.

,

1, 1

.

1

1

,

1

u1

­

.

1

1 1 :

1

1

­

1

, ,

;

­

1 ,

,

1

. 1

­

1

, 1.

1 1

1 ,

n

­ -

g

48

µ

!

, 68

,

8

8

g

,8.


­ ,

.

­

in

­ ,

­

,

.

. ,

­

,

­

, 1

-

­

.

, n

,

­

. ,

1

,

~

.

, u

,

. ­

/l

u/l

1

.

u

,

­ ,

,

­

­

, , ­

.

­

,

­

l . , u.

1

.

, /1

­

,

­ ­ .

/l, ,

­

g

.

.,

'D.

:.


, ,

· ­

,

­

u

.

·

,

­ ,

, ­

,

­ .

u

·

­

ua . .

, u

·

m

· . ­ ·

. ,

­

,

.

­ .

,

­

. ,

,

­

·

. ;

­

.

­

, .

.

­

,

­

u

. . ,

,

u. , ,

,

·

u

·

:

50

'D.

~.

.JL

g,

geBy.


· .

,

u u

.

,

· .

,

­

.

,

­

. , u

­

u.

­

n

, . :

­

­ ­ ­

.

­ ­

.

,

­

,

­

.

,

. ,

­ . .

.

« ­

»,

.

­

.

­

,

u

­ u

.

u

,

­

. u u,

­ ­

.

'l(pzga g

1

,

'lJ

n6

6 pagocmu.

51


, ~

~ .

,

,

u

­

, ­ 1

.

,

u ­

,

,

­

r.

r

,

,

­

, ­ .

­ .

­

, ­

.

­

,

.

,

,

­ ­

.

.

­ ­ :

u

, ,

,

-

-

. .

, ,

, ­

u

.

­

­

, , ,

,

.

­

~I

g

wz

.68

.~


,

gw

.

.

nepogma.

:,

.;~,

,

g.

,

J{e

.;

g.J

, g

.

­ .

­

,

.

? ,

,

u ,

.

­

.

u.

­

,

,

,

­

,

­

,

,

. ,

, ­

, -

­

. u.

,

~

­

, ,

.

­

? ­

, ,

­ u

.

u-

, ,

. ,

­

,

­

r

.

­ ,

­

, u,

.

­

­

,

,

, ,

­

. ­

,

, .

.

­

,

­ ,

, ­

, ­

.

:

­

,

­

. ­

?

u u

u

, ,

.

­ ­ ­

,

.

,

­

­ .

.

~

..:::z

, ,

, ,

­ u

­

.

­

u ,

.

u

,

n ­

. ­

54

­ .

,

.


gz

1 z

,

g

liegpa. ' .;w,

'D,

g

z,

:

g

.

,

,

­ .

u

,

,

.

, ,

.

,

,

­

, ­

­

.

­

.

,

,

­

.

­

,

,

, -

,

­

,

.

­

, ,

. .

, ­

. ,

­ ,

,

­

. ­

u.

­ ­

­

,

. ,

u

;

­

, ,

,

. ­

­ ­

u

;

­ ,

u

,

,

u

­

, ,

,

.

.

,

­ .

,

­

,

­

, .

. ,

,

,

,

. ­

,

, ­

,

­

-

,

­

. .

­

,

Li. ­ ,

,

­

. ,

. ­

: ­

.

,

-

56

,

-

,

,

­

Li

­

­ u

.

,


,

r

57


,

, ­

. ­

u , . .

­ .

, .

,

.

w

u

(/\ ­

,,

,

­

. ­

-

pamec-

,

­ ­

;

,

. ,

­

, .

m. . , .

u

,

,

m ­

.

.

,

,

­ ,

« ,

u

. ­

m­ , ­

­ .

.

»,

.

,

-

u

­

. .

­ ,

. ­

­

, .

«

, ­

,

, ,

.

,

,

, ­

,

,

». ­

,

­

-

­

.

-


.

'1J

.

.

.g

.,

.

gap

.

, . ,

­

-

. ,

.

u ­

,

­ ,

,

-

­

u ­

­

. ,

­ .

,

;

,

,

,

-

­

. ­

­

. ,

­

. ,

,

,

, .

.

u-

­

,

­

u. , .

, ,

.

u

­

,

­

, u

.

,

­

, u ­

.

,

­

u.

,

u

. ,

­

.

­

­

.

­

u

, .

­

­

,

,

,

­

.

­

.

,

, ­ -

.


9;rµ

.

g

f.

'D

f-8

8

, f.8 g?(

8ml?(

8g

.

Jl,()Y .


opuzi.

npuaziD

u.

Ropezi

npo6ygeu

u

,

1

1 ,

/l­

1r

­ ­

r

,

1 1

-

1

n 1

.

r1

,

1

­

,

1

1

­

:

61 ,

n

(u)

.

,

1

un , .

, 1

.

,

­ ­

n

u

. 1

­

.

u ­ 1

-r­

r

1

1

-

,

n .

1 1 u ,

­ 1 ­

,

n

. u

/l

­

1

,

11

1

­ 1,

1

1

1

,

1

-

n

,

­

n

1r. n

,

­

u

,

,

, 61 1

,

1.

1

­


Ro.uzim cpzi.eu ,

­

, ,

,

.

,

­

­

.

­

.

­

( ,

) ­

,

u

,

. ­ . ,

,

> , u

, ­ ­

.


Rpegscmuzi gu

e&epmeil n6

1

1,

1 ,

­

. 1

,

n

,

1

­

-

,

­

­ .

n1

,

.

,

­

,

n.

­

I /l

/l 1

,

n

nu

/I

1

,

1 1

,

­

­

.

­

,

1 -,

. 1 .

,

, ­

n

,

.


zim

cRop6u

,

m

, -

­

,

. ­

' ­ ,

r 1.

­ ,

1 ­

u

.

1

-

, ny'r

­

.

­ ­

1

-

.

, ,

,

1

1

-

, .

, I

1

,

1

­

.

1


EI

nu,

n

n

n

,

­

.

,

­

n

l

­

,

n

­

. n

n

,

n

­

,

.

l

n

n

n ·

­ ,

, n

. ,

­

, n

nr ln

n ,

n

.

­

n

u

n

­

n

nl

­

n

­

­

.

­

n

,

­

­

nr n

: n

. ·

n

,

,

­

n

n

n

n

; l

­

-

n

uen

u

,

.

, .

­

l

, n

­

.

,

n ,

n

n

n,

, ,

­ ·

n

n

.

,

, n

n

u ,

,

n

n

, ­ .

n ­

­

n .

. n

,

n

­

l

n

n .

n

-

n, .

,

­ n

,

.

n

­

, ­

n

n

.

n ­

n

n

l

­

Ul

n

l

n

-

:

n

­


,

. ­

,

.

­ ­

.

­ ,

,

,

,

­ .

, u

,

­

. ;

u, ­

,

­ ,

. -

-

.

,

-

-

:

. u

,

­ f.1

,

.

!l

,

,

­

.

­

, ,

. ,

,

,

­ ­

,

u

,

u ­

­

.

, . , ­

,

, .

, ­

­

­ ­

. ,

­

­ .

u

, ,

, ,

,

.

r

­ ,

­

,

. !l ,

­

­ .

u ­

,

­

u

,

, .

, .

, ­

,

,

, ­

.

­ .

­

­

­ . u

,

,

­

­ ,

.


,

­ ,

,

u

.

, .

,

u-

,

,

­

,

. ,

­ u

r

,

, ­

­

~:1 .

,

r

. u

,

.

l!

u

, .

­

u

­

·, ­

,

, ­

,

,

,

,

r ,

, ,

, ,

­

.

.

­

­ .

~~

,

.

l!

,

.

­ , ,

u 3l1

­

.

-

,

I

­

­

.

­

. l!

­

, u

l!

,

,

1

­

.

­

,

­

. ,

. ,

­

_ .

.

­ u

. ­

I .

­ ,

u

.

. ­ , ,

.

u

«

,

,

.

, ­

-

-

»

.

­


.

­ ,

­

,

,

.

­

.

­ .

­

, .

,

­

. ,

,

r ­

­

u .

.

u

,

't.T iI

,

­

,

­

.

-

.

. ,

,

­

. ­

25

,

,

. .

­

, -

,

u

­ ,

u

­

. ,

­ ,

,

. ­

, u

,

.

,

,

­

. ,

,

u

, .

­

­

, ,

. , ,

,

.

.

­

, ,

­

u

-

u

r

.

u ­

.

­

,

. .

,

,

, ­ ,

­

, ­

.

,

­

. ­

. .

, ,

,

­ .

74

,

,

,

,


1m

g

.

~u

Ii

5l1.\

R fl

, ­ ,

­

1

.

­

.

,

,

,

­

,

; ­

.

­ : ,

­ ­

.

­ ­

,

­ ,

.

, ,

­

­

,

.

75


76


J{

, g

g.

g,

Boga:t .

'

,

':t , g.

.

,

-

, .

77


r

, ­

,

­

.

,

,

­

. ­

­ ,

.

, ,

ero ,

u

, ,

u

­

. ­

, .

,

( )

,

­

,

,

,

­

.

,

. ­

, ,

,

ero

.

,

,

­

-

.

-

· u

. .

­ u

, u

­

.

,

.

,

, ,

­

.

­ ,

.

, , ,

­

.

ropy . ,

,

­

. ru­

,

.

t

~~ ,

­

.

.

u

, ,

.

­ u

. ,

.

­

, . ­

­

u .

u

,

,

,

.

,

u

u-

­

,

,

, .

­ ,

,

. .

­ ,

, ,

r

­

,

.

.

-


. u

. /I

,

u

.

<

­

,

~·,

u .

/l

­ ,

,

,

.

,

-

,

­

.

, ­

,

,

­

.

.

,

­

, , , .

­

­

,

-

­

,

n

.

, ­

/1l

.

­

,

, u

n

­

.

:

­

u

· ­

. .

,

,

,

. ;

, /l­

, ,

u

­

. .

,

, ­ ,

, .

,

­

­ ,

~

,

­

n. ,

:

.

­

, ,

. ­

u

,

,

.

. , .

­

, /l

m

u

. m

­

,

-

. ,

. , ,

u

. ~u

u

,

-

,

­

, ­

­

. ,

­

,

-


.

,

u, m ­

,

, ,

,

­

u

,

,

. .

,

1

­

u.

­ ,

­

.

­

,

­

,

,

,

u

.

.

­ ,

­ ,

, u

.

­

u

,

,

­ u

.

, ,

.

l

,

­

, .

,

­ ,

­

u

,

, .

,

­

.

,

.

­ ­ ,

.

,

­ .

,

u

, .

l

,

. u

,

u

, .

­ ,

,

­ l

l

.

. ­ ,

. u

,

.

,

,

­

1 ,

­

.

,

. .

. 1i,

«

u

u

­

-

.

l

, n

­

.

,

-

, ,

u

m

­

».

,

­ ­

. ,

,

u

80

,

­

.

, ,

­ l

,

.


Uw

cynpw-a

. trw g.

'.

! .,

.g1,

W J\.:-

.~

1(.) g~.

6 ew

60.1\~

81


u

­ .

,

.

,

, ­

, .

.

,

­

-

. .

, . , ,

, ­

i •' .

,

­ u

.

, ­

,

­ ,

.

,

,

, ­

u

,

, ,

­

.

,

­

,

­

. ,

, ­

,

­

­

. .

­

­ ,

. ­

. ­

, ,

­

.

­ ,

.

­

,

.

-

, ,

,

.

,

­ ,

-

,

n

u

,

­

. ­

,

­

,

-

. ,

.

­ ,

,

,

,

­

. ,

.

u

u ­

­

( ,

­

­

), ,

:

­

u.

,

,

.

-

82

.

-


, ,

,

,

.

­

R ,

,

.

.

,

,

u

,

noRpume

­

.

02

.

,

,

mu ­ ,

, ,

,

ygpocmu ­

­

-

­

,

,

-

­

­ ­

, ,

­

­ ,

.

­

.

. ,

.

­

­

,

­

,

-

, ,

­ ,

.

u,

. -

. ,

­

,

, ­

.

.

·

,

,

­ .

­

­

,

,

­

,

.

­

. ­ ,

­

,

­ , ,

.

.

.

­

­

,

­ ,

,

­ ­

­

­ ,

,

,

­

,

,

-

.

. .

,

, ­

­

.

,

.

,

,

,

­

.

­

,

, ­

­

.

,

u ,

,

­

. u

.

,

­ ,

, ,

­

.

,

,

,

­

,

. ­ ,

,

u

u

­

, ,

. .

, , ,

u

,

,

­

. . .

,

.

il­

, -

83


. u.

,

­

. ,

­

. ­

­

, ­

,

­ ,

,

u

, ­

­

u.

-

­

m

-

.

­ .

,

u ,

­ ,

, ,

,

.

­

.

­

,

,

­

.

­

, ,

, ,

­

.

­

.

, , ­ ,

. ,

­

. ­ .

-

­

. , ,

­

,

, ,

­

­

u

.

­

,

,

,

,

,

,

­

,

,

-.

­ .

­

, ­

~' ,

.

,

-, ­

,

­ ,

­

. ­

.

­ , ,

,

. ­ ,

,

1(

.J

J, ,

,

. -

?(

,

,

,

. ,

u

.

. .

85


. ,

­

fluo

­

.

,

­

-

. r

u

.

r

.

,

u

­

,

,

­ ,

,

u

. .

, ,

, ,

.

­ .

­

­

orua

­

,

­ u

,

. ·

u .

r

, ,

,

,

­ ,

,

.

, .

-

. , , ­

,

. ,

.

-u

­

, ;

r

. ,

.

­

, . ,

­ ,

­

u

­ .

,

­

. n

. ­

. ,

,

­ , ,

­

. ,

, ,

­

u

,

. ­

,

, ,

2 1111

-

­

-

,

u

,

­

,

,

,

­

, -

.

,

. ,

. ,

­

­ ­

u

. ,

,


. ,

,

­

. ,

, .

, -

r

­ .

, ,

,

­ ,

­ .

,

u. ,

,

­

.

.

m. ,

u

.

,

mn­ ­ u.

,

­

.

­ r

,

,

u ,

­

.

­

, ,

, u

, ­

. .

, ,

,

,

u

/Q \...1

,

.

· u

. ,

.

.

u­ ,

,

­

r ,

. , ,

­

.

.

­ ,

­

. m

­ ­

,

. , ,

­

, ,

.

-, . .

u ,

u u.

­

­

,

­

.

.

­

1

­

,

u,

,

,

,

­

. r u,

­ u

.

, ­ u

­ ,

.

u

. ­ ­

.


88


'

,

%

g,.

'.

'

'D

1

, 7(_

'?\!J1-,

,

,

'

.

W,

,

6. , g

g.

89


~u

u.

, ,

­

r

­

,

,

·­

. ,

u

­

1

r

. ­ ,

r

u

,

­

r m

,

,

­ ,

.

, ­ ,

u-

.

-

. ,

_?

u

, . ,

­

,

.

. .-rrtc..... ,

N

­

rpo,

xar .

, ,

­

,

u

.

­ ­

~u

-


-ru. . l

:

r

, ,

­

.

m ,

, , r­ ,

r

r

,

.

ar r,

.

­ ­

,

? .

,

,

ro ,

.

­ u

,

­ ,

, ­

. ,

­ ,

­ .

>

,

1

.

. u

,

.

, , ,

­

. .

­ ­

-u

.


~

.

",

-

·

.

­

. ,

.

1

.

r. 1

, u

". -~

... .... , .,. ...,. ' ..........

­

,

~

­

.

."

.. . .. , -~ .

.

-

,

, nu

.-

,

I

... "~.-

.

0;

­

1

­

. -­ u

-~"

­

;

1

­

1

r.r

. .

.

-=-.... :

, ­ .

,

. , :

­

,

u

­

.

, ­

,

u

­ ,

. ­

, n

.

z

­

.

­

.

. .

..·h.

­

,

.~


,

­

,

.

­

r

,

,

· ­

,

,

.

,

, n

.

,

­

.

­ ,

r

­

r

.

,

, .

,

, ,

n

­ .

:

n

­

, ­

.

­ ,

, ,

. , r

, ,

,

n

­

,

.

­ ,

,

?

.

­ -

, . /l

, ,

n -

,


1

.

-10

1

.

m

1

01­

~

­

1

u,

10

r

-

­

, 1

­

.

u

­ . ­

,

.

10 ­

nyr

r~

.

­

,

,

~ .

­ ­

.

m

u

u

, u

.

­ 1­

. · ,

­

,

­

. u

, ­ .

.

, ­


g,

g8 z

8:q

OICK!JA-tu

,

100

'8, .~

M!Jflpocmu

.~:t

.

g

,

.

8~

8


gu1

noeum

cmapozo &upa ­

10!l u

1n

­

n

1 .

10

n 1

,

1

. 1

.

­ !I

.

,

,

, 1u

­

1

­

n,

1

1

1,

-

, ,

­

l

.

. 1

,

3/l,

1

l

,

,

1

,

,

­

1

,

, ­

1

1

!l -

1

.

­

,

. 1

1

1

01 ,

1, ,

­

­ ,

1

,

,

1 n

­ 1

10

~. , 1

!I

.

n

1

,

1,

n

~

.

1 .

1

­

1

!l ,

1 ,

!l­

. 1

,

,

1

n

l

­

1,

1

.

u

,

,

, ,

­ ­

, n n

1

,

­

n

.

,

r

1

1 n

:

,

n

n

1

1

u

u .

1

,

1n

1

1

1

1-

.

­

1

, 1.

1 ,

­ -

101


­ , ,

.

,

­

­

.

,

,

­

­ ,

­ ­

. I

I

.

­ , ,

,

­ ,

­

.

.

, .

,

­

,

. .

, ­

,

, ,

.

. ,

,

-

,

,

­

:

, u

, ,

. ,

:'=

=: : ,

­ ;

, ,

­

,

;

­ ,

,

, ,

­

. .

,

­ .

I

,

u

,

,

.

,

,

, ,

,

­

­

­

­

, ­ .

­

,

.

. ,

,

. .

, ­

u

­ , u

.

,

,

.

, .

. ,

, ­ ,

, .

102

-

.

-

­


8

'g

8~

J-{

8,

g;

:_

,

.

g8;r,

g

, 8.1i

<Jli\.a

8 a8cezg

.

.

103


. 1

­

,

,

,

.

1

1

,

,

.

1

1

1 .

1u ­

,

1

,

1

u

.

, ­

.

1

, 1

1

,

u

, 1

1

,

­

n

­

; 1

.

1

,

. 1

!l

1

1

1

1 . 1

,

,

1 u

.

1

­

-

1 ,

1 1

,

1

1

1

:

u

.

m

,

n ­

-1

1

­

.

1

.

­

u

­ ,

.

1-

, ­ u

.

, 1

.

1 1

m1

,

1

1

,

1

1

.

1

,

1

,

EI 1

,

1

.

1

1 .

1 1

1 .

,

­ 1

!l

1 ­

1

.

,

1

, 1u

­

104

.

,

, .

1

­ 1

­ 1 1

1.

-

1 ­

­

,

1 1

m

. 1

1

1

1

,

1

.

1

1

1.

,

1

,

­ 1

!l

­

1

.

1

­

1 1

1

, ­

.

1

,

,

1

1u

,

,

1

,

­

1.

.

1

,

­ ­

1

.

1

,

1 1

,

1 ,

-

.

.

,

,

1

10

­

-


.g8t n.

8 _g

8.

t.J,

g8

.m

.

8.g

,

.

.;

g

.

105


.

10-

10

,

u ,

.

u

­

,

.

l

­

, 1

.

1

,

,

,

u

,

, «

­

».

1-

­

,

­

, ,

1­ ­

, ,

1­ .

.

,

u

u

1 ­

1,

u

­

,

;

­ ­

, ,

. ­

.

1

'

­

­

.

.

u

­

­

.

­ ­

u. ;

1

.

­

,

,

l

, ­

,

.

­

,

, ,

. .

,

­

­

­ .

,

u

;

,

,

, 1

­

u

, .

, l

OlT.

, 1

. ,

1

­

­ ­

.

-

,

,

-

­

1

.

· ,

,

"I

-

1

, .

1

·· ,

. ,

l ~

1

.

­ u

,

106

-

, 1

-

. "I

-


1J

' 8

1-fa

:

8.Jt

g

.w

'

g

,

;r

8~

8

g

8g

.

80 8

1J

.

~.

107


,

i ­

,

­ .

, ­

.

,

.

1

,

, .

,

­

.

­

­ . ,

-

­

,

­

,

,

u

.

.

­

­ . ,

1

­ ,

­ .

­

,

­

,

.

u

u,

,

. ­ ,

­

,

.

m

, u

.

­ .

. ,

~z

­

. ,

,

.

­

n

, ­

,

­

.

­

,

,

,

­

,

­

,

­

. ,

r

.

­ ,

-

u

, ­

u

,

,

u

. ­

.

­ ­

,

­

­ ,

.

­ r

­

.

. 1

, . ­ , ­

.

.

.

­ r-

,

,

u .

, .

,

­

, u

108

.

.


.

, ' '

6:.

g

, .

~g

Jl.co6

.6

g. 61.J,

.

'w6.

.

109


.

,

. 1

,

­ ­

­

? u.

, ,

r ,

. ­

,

rn. . . ,

­

,

-

1,

.

, . ,

, ,

r

.

.

,

­ ,

,

~u r

­

,

­

. ,

,­ ­ -

,

3/l ,

.

­ -

n,

/I .

, r

. ­

­

. ,

,

-. 10-

,

m ­

,

, ­

u

,

­

, .

­ ,

.

m u

,

. ­

1 .

­

,

,

. ­

: .

,

­

,

. , ,

u.

­ ,

-

110

,

u

,


.

,

.

­

-

,

,

­

u

-

---: .

,

, ,

­

, ­

, ­

.

u,

­

, ,

r

­ .

­ ,

.

,

, ­

,

­

.

. ­

m

­

r ,

,

. ,

.

,

r

­ ­

.

, .

­ .

,

. l

,

.

, ­

­

r .

. ,

­

.

­ ,

; ­

Tyr .

­

u ,

.

r,

­

wJ.

. ,

­

.

? r

,

­ ,

­ ,

­

m .

­

. .

,

­

, .

­ ,

, .

u

­ ,

­

.

r, ­ ­

.

­

u

­

,

­ ,

,

111


.

1­ n

­ 1

,

­ .

.

­

. ,

n1

1 . .

,

30/I

.

­

,

.

n n,

,

!l

,

/I ­

n

,

,

­ ­

n,

,

u

. n

, ­

-

1

,

­

.

,

­

n,

.

,

.

.

~

,

u ,

,

­

. , ­

.

n

,

n

,

u ,

­

1. . ­

,

,

­ ,

,

­

, .

.

,

, ­

. ,

, ­

,

.

­

,

.

, n

. !l

u.

,

, ­

,

<;>

,

. ,

110

-

1

u

n

­

. ­

­

1 ,

, , n

~

.

, n

­

. ­ ,

­

u. ,

11 2

­

.

,

,

-


JL

g, ,

:-'

{]J

,

.g ,

.

113


, .

ru

­

, ­

, .

.

. ­

u

u

.

,

,

. ,

,

-

,

.

.

­ .

. ­ ,

­

n.

­

. ­

, ,

,

, .

­

.

, .

, u

­

,

.

-

.

,

­

. ,

,

,

­

,

­

. .

,

.

, ,

,

­

u

,

­

, ­

. ,

­

,

.

,

­

-

­

.

& .

_ . ,

.

,

­

w~ ,

r

­ .

, ,

. ,

, ­

-

. .

u

,

.

­

,

, ,

. ­

, .

114

­

­ .

,


'

~,

mo .,

gyi(JJ8,

.J1

.

.

g.J1

~

:.

,

'8

g.

115


.

,

pera, ru ,

, i

m

, ­

.

.

­ ,

. ,

,

w~ r­

u

,

r

,

. ,

­

roua

r­ ,

/I,

­

. ,

­

,

. .

m !'l, ­

,

r.

, .

r ­

­

. ,

r

­

­

r

u

.

.

,

,

, ­

1i ­

,

­ r

&

­

r

­

.

r

.

­

r

. ,

­

r,

r

­

.

­

­

. ,

­

l .

n

r

,

­

.

. ,

»,

,

r

, .

­

-

. ur

­

.

­

u, ,

«

-

,

­

u.

,

, ­

. .

n

m 1

u _.

.

,

, /l ,

r. .

u

, , -

116

­

. ­ .


­ ­

.

. ­

-

-

, .

.

m

­

­ u.

~ ,

·

. ,

. u

u

­

,

. ­

,

, ­

­ ,

.

.

,

,

­

, .

u

,

­

,

,

. ­

, ,

­

,

­

. ­

,

,

­

. ,

,

. ,

­ u

.

, .

­ u

u, .

r

. ,

,

.

­ ,

. ,

.

,

­ .

,

­ ,

. 91

:

,

u

. ».

­

. ,

,

u

" .

, ,

­

.

r ,

,

,

,

,

­ 1

­

­ ,

­

, ·

· ­

.

. .

­

,

.

,

«

·­ . ­

,

, -

,

­ u

,

117


r

­

.

, .

.

,

r

r,

­

u

.

:

u

­

,

,

­

r,

, . ,

u

.

­ .

r

r

,

,

, u

,

,

,

r

­

,

­

. r­

­

, ,

. ,

.

r

u

­

,

ero

. ­

,

. ­ u

.

­

­

ero ,

por, r

­

,

. ­

, . u

­

,

u ­

­

.

­

, ­

,

u

r

, .

,

­

.

u

,

. ­ , ,

.

ero ,

,

r

. ,

,

,

r ­

,

ero .

, . . ,

­

.

. u

­

,

. r

u

118

­

.

, r

,

­

r

,

m

,

.

-

­ ,

-

­


:

g

8

8

8e.Jt,uao

8.

, .Jl,8

q_

8

;~,

119


,

­

­

,

r

r

, ­

. .

­ ,

. ,

, u,

.

,

.

, ,

,

.

. r

­ ,

.

.

,

,

,

,

. ,

,

u

, ­

-

. «

» ,

,

-

.

r

­

-

.

) ­

. .

u

­ ;

,

­

-

. ,

­

,

, ­

­

,

,

.

. ­

, , u

-

.

,

.

~>

:

.

; ­

, ,

~

­

,

,

u

­

-

; ­

,

,

; ,

.

­

. u ,

.

, :

,

­

? .

:

­

.

«­

»

.

1 .

,

.

­ ,

­ ;

, ; ­

­ , ,

. ,

­

.

, ,

120

­ u

.

­

-


;~

g[

8g

g[,

:

,

'

:.

,

,

i8

;r,

121


1,

1 ;

.1

n

,

,

n

­

n n­

,

!1. «

n ?»

u1

n

­

;

, u

;

,

,

. n

n

;

l

,

,

1

,

.

n

,

1

­

1

-

­

,

.l0

n

-

,

,

u

­

.

­

,

1u

.

l

,

,

,m

.

?

~'

»

10

.

u1

­

1

1 .

n ,

­

,

n

n n

1n ­

n

1

.

. ­ 1u

, ­

­

1

.

Ba11Xolllla, .

n1

1

l ,

,

n

.

llmi 1

.

n 1

,

.

n

1

­

n

n

1

n

.

,

­

.

,

­

­

n

.

-

.

1

, 1­ 1

,

1 n

,

­ ­

n

­

,

n

, ·

n ,

.

122

n

n

.

1

n

.

n

­

­

,

1 1

­

n

-

,

n

,

.

n 1

n

1

1

n

1

Banxo1111 .

.

1

­

u

n

­

­

, n­

1

, .

,

­

.

-

­

1

­

­

­

,

«

­

.

1 n

, 1

,

n

1

-


'

ciapg,

g

J\,

noJt.

:.

Jt.

.

,

gu

g.

123


r

,

r ,

.

­ .

,

fl ­

,

­

­ ,

­

. . ,

, .

fl

1

,

,

­

u.

­

, u

, ,

,

9

. ,

,

, .

fl

.

EI ,

. fl

, ,

­

, ­

. , ,

,

. ­

.

­

,

«

,

-

,

:

; ,

u

­

u;

,

,

;

>.

fl

­

. u

fl,

, .

­

.

­

­

. ,

fl

,

,

;

1 ­

,

.

­

fl .

­

.

r

1

.

, u

1

,

,

,

ero.

­

­

,

, .

.

fl .

, .

, ,

fl ,

,

, ,

.­ 1

,

, ,

,

124

,

u

­

.

.

-


1

u

­

.

1. ­

,

1

r,

1

1 ­

r

,

. .

1 OlH

1

,

L

.

10

­

1

­

.

1,

. ­

1.

1 1

u

n, ,

­ ­ 1

,

­

.

1

r ­

. n

­

1

,

. u

­

. 10

1 1

r

.

­ ,

,

1 -

1

u

.

, ,

,

­

. .

1

1,

1

. ,

,

.

1

­ 1

­

-

1

/10

.

-

1r

, .

-

1

1

1, ­

l

u

1

, l

.

l!.

, r

,

1

1

1

.

.

,

1 u

,

­ ­

m

r1

1 1u,

.

.

1 , : 1

1. ­

l!

, .

10

,

­ .

­

,

1

­

,

,

l

­ ­

,

­

10 1

1,

, u

.

.

l

.

10 1

1

1

,

l1

­ .

-

.

n

,

1

.

1

I K

. L1

1

­

u

1

­

1.

125


g1u g

, ,

,

.

,

,

r

,

­

,

.

u

.

­ .

. ,

­

. u

,

,

.

u­ , :

­

,

,

,

,

,

mu

­

. U

,

­

~ , ;

-

,

u

,

u

.

, ­

,

-u

. ,

. ,

,

.

,

­

, ,

,

.

!mt.J

6g {]J 61J

6 6g

6g0. 6

.· rwg

.

z, '

. ' ,


1

31

1

1

.

1

,

1

13

­

1

:

,

1 ,

1 ,

1

.m , n

l. 1

,

,

,

,

1

m1

­

.

­

, ,

,

1

­

1

.

,

1

,

,

1

, . 1,

u1

1

,

1 1

,

,

, ,

n

n

,

.

-

1

­

1

,

1n

1 n

,

­

.

n , 1 1

1

-

u

10,

,

-

1

,

1

,

1

u

01

1

1

~

,

n

­

.

1n

,

.

n

r

,

1

,

n

1 /1

. ­

1

,

­

. ­ , u

l

.

1 .

1

u1

­

n

: , ~

pa,

« 1

1

;

».

,

n

. .

.

zg

~rw.

·

6g gpeBo 6

. '

,

'w8 8!fJ

·

g.

8

,

1

g

,

, g

8

.

Jer,


r ,

n

­

,

, ­

,

,

u .

­

,

­ .

. , ­ .

, ,

,

, . . .

, ,

-

u

,

-

,

.

-

­

.

,

-

­

nI, -,

.

,

. ,

·

.

­ ,

,

,

,

­

,

. 1

.

,

,

­ .

,

­

.

­

.

:JfygQ

rw.gu

8 z

8

,

z8 t

8.

8­ yepocrn,

,

.

86

u8r.<Ji rw

.t

J trW8a.

,

80

g

98

g­ ,

ocm8urn,

-

rwco8eco;i;pa-

.


,

,

r

. , ,

r

,

­ u

.

r

1

,

r

­

m

.

­ u

.

,

,

­ .

,

.

­

,

­

,

. ­ ,

·

u,

­

r

r

,

­ ­

,

. u

,

r

,

.

,

, · n

­

, .

i.

,

r

u

.

,

­

­

,

, ­ .

,

­

,

,

. -

,

,

i

­

­

,

­

.

­

,

­

,

,

u

.

8pazo8 '

,<.JU

­

. .z

w

g 8

.

, g

,

z , '

.

. m ,

·


,

,

r

,

­ .

­ ,

­

,

, ,

,

­

.

, w

,

­

. ,

.

­ .

orua ,

,

­ .

­ ,

-u

,

­

. ­

,

.

­

r

.

­

,

.

,

,

­

.

­ ,

,

,

­ ,

,

,

­

. ­

.

u

u

­

,

.

­

, .

'

g

mpeg

68

~

zg

c u.ta

!1906

Muzapg. .w

gl)(

6u

'

.1t·

.

go6um

z o


,

.

, r

,

.

­

. , ­ ,

, ­

.

. . ~ ,

.

­ .

­

u-

u

,

­ .

u

­

,

­

.

, ,

, .

u

,

-

.

,

: ­

. ,

u

,

-

. .

u

. u

, ­

.

­ ,

­

.

.

, . ,

r

­

.

u . .

19

8.

.

t

z

.

. 1J.

,

, 'z

z. o l( 8amUl(

-

m

r~. u:J

8

.

cma.w

8.

, r8

·

·

l(

, IOJ g

·

~ .

8g

­


, ,

. .

u, ,

­

u

,

·

.

,

, ­

,

r

­

u

. ,

­

.

­ ­

.

,

.

­

.

.

,

, -

­

, .

,

-

­ .

u

­

.

­ ,

.

­

.

­ ,

­ 1

,

:

1

­

,

. ,

. ,

­ ­

,

.

,

u

­

,

:Jl

.

, .

n.JUgop

,

neru.a g.

'

.

g

,

g

.

.tg

,

:Jlo nog -

8on.JUeu

.t

.


u &mu '

8

,

UJl.1'­

:

Cover: Artwork John Howe. 1-5: Artwork Jennifer Eachus. 6-29: Artwork Stuart RobertTim son. 30-31 : Artwork Pearce. 33 : Artwork Anita Nick Kunz. 36-41 : Artwork Harris. 42: Artwork Martin Knowelden. 45: Artwork Jennifer Eachus. 46-47: Artwork Nick Harris. 48-51 : Artwork

u

Yvonne Gilbert. 52-55: Artwork Kevin Grey. 57: Artwork Nick Harris. 58-59: Artwork Tim Pearce. 60-61: Artwork Nick Harris. 62-69: Artwork John Howe. 70-71 : Artwork George Sharp. 72-73. Border artwork Philip Argent. 75-77: courtesy of the Board of rustees of the Victoria and Albert Museum. 78-81 : Border artwork Philip Argent. 81 : courtesy of the Board of rustees of the Victoria and Albert Museum. 83: Artwork ess Stone. 84: Art-

Colin Stimpson. 85-87: work Border artwork Phi\ip Argent. courtesy of the Board of 88-89: rustees of the Victoria and A\ert Museum. 90-99: Artwork Kinuko . Craft. 100-123: Arthur Rackham, from 7t R.binf4o/J and tbe Valkyrit ( 1910) and Tht wiligbt of tbt Gods (1911), William permission of Heinemann, Bar Edwards. 100-125: Artwork based border illustration Charles Roblnson, 1898. 126-139: Artwork Kelley. 144: Artwork Jennifer Eachus.

Cavendish, Richard, ed. , , Mytb and agic . 11 vols. New York: Marshall Cavendish, 1983 . Dasent, Sir George Webbe, Popular Tales from tbt N . Edinburgh: David Douglas, 1933. R Ellis, Gods and Davidson, Mytbs of Nortbmi Eropt . Harmondsworth, England: Penguin Books, 1964. * Davis, F. Hadland, Mytbs and Ltgends of ] . London: George Harrap, 1919. Dumezil, Georges, Loki. Paris: Editions G. . Maisonneuve, 1948. Eliade, Mircea, Pattmis in Comparativt Rtligion . Transl . Rosemary Sheed. London: Sheed & Ward, 1958. * Erman, Adolf, Ufe in Acient Egypt Transl. Tirard. London : Macmillan, 1894. * Faulkner, Raymond ., transl., Andrews, ed., 7 and \

Sidgwick & Jackson, 1980. * Gay\ey, Charles Mills, The Classic Mytbs . Boston: Ginn and Company, 1911 . Grnk Mytbs. Graves, Robert, t Vols. 1and2. Harmondsworth, England Penguin Books, 1985. Harshananda, Swami, Hindu Gods and Goddesses. Mysore, lndia: Sri Ramakrishna Ashrama, 1982. Hesiod, The Works of Hesiod, Callimacus and Thtogius. Transl . the Rev. ). Banks. London: Henry G. Bohn, 1856. Homer: Tht Homtric s . ransl. Andrew Lang. London: George Allen, 1899. * Tht d . Transl. V. Rieu. Harmondsworth, England: Penguin Books, 1967. * The Iliad. ransl. V. Rieu. Harmondsworth, England: Penguin Books, 1986. * lons, Veronica: Egyptian Mytbology. wickenham, England: Newnes Books, 1986. * lndian Mytbology. wickenham, England: Newnes Books, 1986.*

]ju5o2pac Abrahams, Ethel , Gk Dress. London: John Murray, 1908. Aldington, Richard, and Delano Ames, transl., w l.r Encycloptdia of Mytbology. LonHamlyn Pulishng don : h Group, 1985. * Allegro, John, Tht Lost Gods. London : Michael Joseph, 1977. Anesaki, Masaharu, 7 Mytbology of All Races: Japantst. Vol . 8. Boston: Marshall Jones Company, 1928. * Bhattacharji, Sukumari, 7 Idian Theogony. Cambridge: Cambridge University Press, 1970. Civilization. Bonnard, Andre, Gk ransl. Lytton Sells. London : George Allen & Unwin, 1962. Browning, Robert, ed., 7 Greek World. London: hames and Hudson, 1985. ask of Campbell, Joseph, 7 God: Oriental Mytbology. London: Secker & Warug , 1962. Camoy, Albert ). , and Berri dale Keith, 7 Mytbology of All Raets: lndian, Iranian . Vo\. 5. Boston: Marshall Jones Company, 1917.

140

Ancient Egyptian

k

of tbe Dead.

London: British Museum Puli­ cations, 1985. * Foote, P.G, and D.M. Wilson, Tht Viking Acbiroflfltnl. London :


James, Motbfr

. - odsG

All

Thr Cult of tbr

, .

London: Thames

and Hudson, 1959. James, . . , Pbaraob's Peopk. Oxford: Oxford University Press, 1985. * Leach, Maria, ed., Funk & Wag-

nall's Standard Dictionary of Folklorr, Mytbology d ugtnd. San Francisco: Harper & Row, 1984. * Mackenzie, Donald : Indian Mytb d ugend London : Gresham Pulishng , 191 3. flltonic Mytb d ugend. London: Gresham Pu\ishng , 1934. MacCulloch, ). :

Thr Ctltic and Scandinavian Rtligions. New York: Hutchinson's University Library, 1948. *

The Mytbology of /

R

:

Eddic.

Vol. 2. Boston: Marshall Jones Company, 1930. * Rrligion of tbr Ancitnt Crlts. Edin burgh: &. Clark, 1911 . Mytbs d gtnds of Macfie, ). , lndia . Edinurgh : . &. Clark, 1924.

Magnusson, Magnus, Hammer of tbr Nortb. London Omis Publishing, 1976. * Michalowski, Kazimierz, Thr Art of Ancient Egypt. London : Thames and Hudson, 1969. Muller, , and Sir James George Scott, The Mytbology of

R

:

Egyptian,

lndo-Cit

.

Stead, Minam, Egyptian Ufr. London: British Museum Pu\i­ cations, 1986. Sturluson, Snorri, The Prosr Edda . Transl . Jean Young Berkeley: University of Califomia Press, 1964. * annahill, Reay, Food in History. London: Eyre Methuen, 1973 . Taylor, Paul ., and W . .Au­ den, transl., Tht Elder Edda. London: Faber & Faber, 1969. * Thompson, Stith, Motif lndex of Folk Uteraturr. Bloomington: lndiana University Press, 1955. urville-Petre, . . ., Mytb and Rrligion of tbe Nortb . London: W eidenfeld and Nicolson,

Vol. 12. Boston: Marshall Jones Company, 191 8. Narayan, R. ., Gods, Drmons and Otbers. London: Heinemann, 1965. *

The Sister Nivedia (Margaret Nole

);

Cradlr

l

.

of Hinduism .

New ork: Longmans, Green and Company, 1907. O'Flaherty, Wendy Doniger,

Asctticism and Eroticism in tbr Mytbology of Siva . London: Oxford University Press, 1973 . Otto, Eerhad , Egyptian Art and

tbe Culturr of Osiris and Amon. London: Thames and Hudson, 1968.

Ovid, Thr M(!amorpbs . ransl. Mary lnnes. Harmondsworth, England: Penguin Books, 1968. * Piggott, Juliet, Japnt Mytbology. Feltham, England: Newnes Books, 1984. * Saxo Grammaticus, Thr History of tbt Dan . Vols. 1 and 2. ransl Peter Fisher, ed. Hi\da Ellis Davidson . Cambridge: D.S. Brewer, and Totowa, New Jersey: Rowman and Littlefield, 1979. * Smith, William Stevenson, Ancitnt Egypt. Boston: Museum of Fine Arts, 1960.

1964. * . , Thr Womtn's Encycloprdia of Mytbs and Srcrets.

Walker, Bamara

San Francisco: Harper &. Row, 1983.

Walker, Benjamin, Hi11du World. Vols. 1 and 2. London : George Allen & Unwin, 1968. Zimmer, Heinrich, Mytbs and

Symbols in lndian Art and Civilization Ed. Joseph Campbell . New York: Pantheon Books, 1947. *Titl

ptcialy

marktd witb 1 asterisk wm btlpful in tbe preparation of tbis volumt.

141


.

.

. !.J

.!J

.-

, .

030129 or 02.10. 91 r. . 20,84. LJea 74 1.

113184,

,.

«

,

. J1

04.06.96 r. 33 . 1.

•. "

18/ 1,

/

27.


84(0) 73

.

.

73

.:

-

.

1996. -

144

.:

.-(

)

.

ISBN 5-300-00587 -8 i

rI

r

r

t ,

Era

,

, ,

1t:

.

·

m,

.

4703000000- 362 30()

- 96

.

84(0)

ISBN 5-300-00587-8 "Authorized Russian language edition 1996, Publishing Center "TERRA". Original edition <D 1986, ime-Lf Books BV. All rights reserved.

.

• Time-Life oks

1996,

"

<D 1986, .

BV. /

k may reproduced in any form, any electronic or mechanical means, including

No part of this

.

information storage and retrieval devices or systems,

without prior written permission from the pubHsl1er, except that .ief passages may quoted for review." Time-Life Books is lnc."

trademark of Time Warner

­

3

,

Time.Life Books Waer lnc.

qil .

Time


,

: ,

:

manjak1961


21. Боги и богини  

1996 г.

21. Боги и богини  

1996 г.

Advertisement