Page 1


lI

U RY'~I1-


'-IrtP r

'1 RY'I


gu n

Dum

• "1 .a2u

• 35

Raymu1

• 51 Rgm u

• 74

.5±gu

om .a2uecRx

8

nym •

«

• 125

»


.

. ,

­ u

, ­

? ,

­

u.

,

­

u ­

.

­

u

,

­

u ,

­

u

­

.

­

. ,

­

­ , u

,

­

.

­ ,

. ,

,

­

­

u

, .

. ,

.

.

. .

. ,

«

,

».

­

­

,

. ­

,

-

­

,

, u,

,

.

­

,

­

,

,

­ ,

.

, ­

~

.

­

,

,

­

.

­ ­

, u

.

u

­ u

. .

.

-

7


,

,

.

,

­

.

, ,

. ­

­

u

­ .

, ,

.

(;)\ U ,

,

­ u

' ­

, .

m u ,

­ , u

­

,

u u

.

.

­ . , ,

.

­

­

. ,

, ,

u

­ ,

.

,

.

. u

­

u

­

,

.

u

,

.

­

­

, ,

.

­

,

u

.

­

, .

­

, ,

. u

.

,

.

­

. ,

u

.

,

,

. ­

­ .

,

.

,

-

­ .

­ u

­ .

u

,

.

. ,

­

,

.

,

­ , ­

,

,

,

. ,

,

. u

. ­

­

­

,

­

,

.

­ , ,

8

­ ­

.


.918

.

g '.g

1(,}.

:

, J

'.g

,

eCJt

8. .

g.J ~

8

. '.g

8

W g

:.

­ ­

, ,

u

­

,

,

.

. ,

­

,

,

.

,

u

­

u

.

, ­ ­

­ .

. -

8.

.


,

.

«

­

.

, u

,

-

­

.

,

,

.

­

­ ,

u ­

u

,

. .

,

,

,

­

­

. .

.

-

­ ».

,

.

. ,

, n

­

. u.

,

,

­ ,

.

­

,

,

,

­

, ,

­ .

,

,

. ,

­ u

,

.

, ­

. ,

, ,

, , ­

. .

­

,

,

­

,

,

, .

, ,

i•' r

­

,

.

­ .

­

.

­

rn.

­ ,

­

.

.

­

.

Kpyrno

­

, .

, .

, ,

,

rna

, u .

u

rn . ­

u

.

,

­

,

. ,

-

,

,

-

-


.

1

1

,

:

1

1 ,

:

~

1

1

« 1,

1

1

­

. u

u

,

.

,

10

, 1

1

,

i~1 ] 1 ­

.

u

, 1

1

,

«

1 -

1 ,

:

1

1,

,

,

1

10 1 .

u.

1-

».

1

-

,

,

­

-

1 ,

.

. ­

1

1

.

u1

1

.

1

­

,

,

,

,

. 1

1

1

1

­

1 1

,

. .

«

10

. 1

.

»,

,

1

-

u

u

,

10

1

,

1

.

1

, ,

.

u

.

,

10

1

­

, 1 ­

1

­

,

,

1 ,

10

1.

1

1

1

.

1

­

1

,

1

,

1

1 ,

1

10

1

1 1,

1 1

1

­

,

1

­

1

-

.

1 ,

1

».

10

,

,

­

1

­

1

,

1

­

~

1

~ 1

1

u1

~

­

1

,

1

~ .

1

1

1

«

,

u

,

1

1

.

­

1

1

,

1

,

, 1

1 ,

1

­

1

,

1

,

».

10

,

1

~

­

1

1

1

,

1

.

, 1.

1 1

,

10

­ ,

­

1

,

­

. ­

. 1

1

1

1

­ 1

31

, .

-


,g6

,

6

.:t

6

~6

, '

6.

g,

'U,g

~

6

~

,

6

,

.

g

g,

6

g

­

.

g

,

~

~

.

'

.

«

,

.

­ »,

, m

­

-

.

,

,

.

. ,

u .

,

,

u

u

. ,

,

­

,

.

«

,

, ,

.

.

­

-

.

, ­

-

,

­ ,

.

. ».

­

«

,

»,

.

-

, ­

­ ,

.

­

. ­ ,

. -

,

­ ­

,

12

. ­

,

­

.

.

-


.

,

.

­ ­

­

­ ,

, ,

, ­

,

.

­

.

­

, .

,

­ ­

.

,

­ .

,

,

.

,

,

,

­ ,

u

­

,

. .

,

­ . , .

~U

­ . . u­ .

,

­

'J)Oe u

-

. ­

.

­ ,

-u.

,

, ,

. , ,

­

. ,

­

­ ,

.

­

­ ,

. ,

­

,

u

,

­

,

. ,

.

­

. , u

. ­ , ,

. ­

u

«

u

,

,

».

­

.

­

, , ­

. ­

­ .

­

.

­

, .

-

,

,

-

13


, ,

,

­

«».

-

.

,

­

,

-

u ,

, ,

­

.

-

­

­

-

,

,

,

­ .

7'1' u ,

.

.

noae­

­

,

,

­

. ­

.

­

.

,

­

,

,

­

,

,

­

. .

,

, ­

.

,

, ,

. ,

.

­

­

. u

. ­

,

­

.

. ­

,

,

.

­ . ­

­

. ,

,

­ ­

. ­

­ ­

,

­

.

. ­

.

­

, .

,

u ,

­

,

,

,

­

­

. ­

,

. .

.

,

,

. ­

,

.

, .

­

u ,

,

g

;~.

:

;.g

.

n.

. .

.

. ,

g, ."

,


. r

. ­

, ­

.

­ .

,

,

,

.

­

,

­

u

, u

u

u

r

,

­

,

­

­ .

­ ,

.

.

.

, ­

­ . ,

u

u

. ­

.

u

m ,

,

. ,

­

,

­ .

u .

,

,

,

, ­ ­

u , ,

. m

,

­

­

. u ,

. ,

­

,

­

u

u

,

­

­

.

. ­ .

,

, ­ :

,

­

, ­

. ,

u

u

.

,

­

,

.

­ ,

,

,

­

, ,

,

. , , .

,

~~

.

­ .

m

,

­

,

,

­

u

,

, ,

. ­

, ,

,

, , ,

.

,

­ -

...

.

.

.

g

. '

g

.

,

J1.

'z.

J1.

8

.


18


RI.

u · ­

.

­

u

.

,

­

,

u

,

­

. u

­ .

·

-

.

­ ,

,

­

-

.

,

­ ,

u

.

· ,

. .

-

u

.

. u.

­

.

u

. .

­ , . u

,

,

u

­ u

.

.

­

,

,

. ,

­

.

­ 1I

.

­ ,

·

, . ­ ,

. u

u

u

.

1I

.

­

, .

19


. , ­

-

.

,

r

.

.

,

­

­ . ­

,

.

apua ­

. ,

(. )

,

­

.

. ,

. ,

,

, .

,

u ,

r ,

r

­

. ­

-

. .

, u

-

.

,

­

u. ,

,

,

­

­ ,

, ,

­ .

.

­ ­ ,

­

­ , r

­

.

:

­

,

,

u

,

,

.

­

, ,

. ,

­

­ , , .

­

,

­

.

r

r­ ,

r,

-

r

.

, ,

­

u

.

­

. .

.

,

, . ,

r

. -

. ,

20

.

u{;)\

,

,

. ,

n­ ­


1~ g-u -

­ .

,

,

­

,

.

­

, ,

­

.

­ ,

,

­

, .

, ,

­

, ­

­ :

.

.

­

.

u

,

,

, -

.

­ ,

.

, ­

,

,

. ,

­

. .

fl

­ ~. ,

­

v

,

-

1

­

.

­ ,

­ .

, .

1

1 ,

. flyx ,

u.

­ u

.

1

­ ,

­

u

,

­ u

u

.

­ ,

n u

.

u

, , ,

,

.

­

, .

21


.

r

,

u,

­

r,

r

.

.

,

r

, ,

­ ­

.

fl

, r.

.

r

.

.

,

, ,

,

­ ­

­

.

,

­

u

,

. .

u

r

,

.

t:Jf i]

.

,

­

. ­

,

r

.

.

­ ,

u

-

. ­

,

.

.

u

­

, ­

,

u

,

­

.

,

­ ­

.

«

,

.

,

,

­

­

-

.

,

­

, .

­ .

. ».

,

, ­

,

­ ,

r

,

.

.

, ,

r

,

,

­

, r

, ­

r r

, r .

.

,

­ u

,

, ,

. ­

r

-

, .

­

, ­

, ,

-

1. ­

, ,

.

u

.

r

­

,

.

­ (:

­

. ,

22

,

-

.

r


, .

­

­ u

, .

,

,

,

. ­ ,

.

­ f\

,

,

,

. .

u

­ .

, , ,

,

­

u. ­

u

. ­

. , ,

u,

-

,

­

,

­

. . .

u ,

.

,

­

, u

.

,

, ,

,

, ,

.

­

. ,

­

,

­

. .

,

.

,

tI ~:'

­

.

­ ­

-

:

,

.:; ­

. ,

u ,

, u

. ­

,

. ­

. u

­ ­

, ,

,

,

­ .

u

,

-

.

u, ­

­ ,

­ ­

,

.

-

,

,

,

­

. ,

-

.

­


· • '13

,.

guoi

_ ;1.

;1.8

mpeg

;>(

n,

.

8Q-l6

. .!1

· ,de

.

m

n.pu'Il

, ., a °ri. ;- 'noc.eg8a;1 '

."'

!1[8. '

i

.

8

8

,08

8

.

8 .

,


,

,

.

,

­

­ ,

.

-

,

­

-

­

.

.

,

t.T i

: ,

. .

?

.

, u

-

u

.

.

, ­

,

.

?

­

? .

.

-

.

.

­ . u

,

.

!)l­

.

,

« ­

». .

­ , ­

,

. m

, .

· . .

,

-

,

­

-

. ,

u

u

,

­ ,

.

­

u

r

.

,

.

­ .

-

­

.

­ ,

,

­

.

,

,

, , ,

.

u

.

. ,

,

,

,

,

, .

, , .

u

. ­

, , -

, ,

­ .

, .

­ ,

.

.

­ u

~

-


, .

u

­

.

,

­ .

­ ­ ,

u

u

.

­

. , ­

­

. ­

. . .

.

,

­

u? ­

,

, .

.

«

­

»,

u

.

,

­ .

.

, ­

­

.

­

, .

­ ­

. ,

,

,

,

. ­

.

­ .

, ,

.

, ,

­

­

,

.

­

­

.

, ,

,

, ­

,

­

, ,

,

­

.

, .

"\ \.1.J .

,

­ ,

, ,

. ­

.

­

­ u

.

. ,

. ,

,

.

­

u

­ ­

. .

,

, .

u

.

u

,

u

.

.


28


g{8u.AJ

g 10.

.

J{o g8

1 , g

8

. 1g

g

8 8

8

gpyzow

.

29


']).

.,

.

:

.

g

.

.g

.

,

g.

?(

.

.

?(g.

?(

.g

, .

r

,

­

­ u

­

,

,

: «

« ,

.

?» . ­

,

.

n

. ­

­

, .

. «!l

,

.

,

. ­

.

,

­ u

.» u

. u

,

r

n

. u

­

. ,

. ,

n

. .

­ , , r

­

.

.

­

r

­ .

, .

­

.

­

tI .

,

­

,

­

. « !l ,

,

u

-

-

, ,

-

u

,

fl

,

.

.» ,

«

,

,

­

·

,

, ­

OflTBC

,

.

fl ­

: « .»

­

, ,

­ u

.

­

u

.

­

-

, »,

.

­

.

­

,

.

,

­

«u

,

,

­

­

» .

,

.

«

»,

«

» ,

.

30

-

-

.

-


.

.

. :8UJ1.a

32

,

g .

g. w

Jfo .g 'l(pzga

.

w

g

,

gu.

. '

.

.

,

. .


. ,

10

.

,

.

­

­ ,

­

1,

. r

u

­

1

­

1.

, 1

1

u

,

, 1

1

­

1

u

,

1

,

­

u. ,

1

1,

1

­

, .

.

: 1

1u

. 1

1.

r

­

,

. .

r

,

,

,

.

­ ,

.

­

1 ­

. ,

.

, 1

. ,

1

­

1

,

-

­

,

1

­ u

,

­ ­

.

,

,

.

,

,

­

, ,

u, .

­

­ .

­

,

u

­

, ,

,

, ­

1 .

. 1

i •'

.

­ ,

­

.

1

-

,

,

, ­

,

­

r

­

. 1,

-

10

1u,

­

­ .

. .

. .

1

,

1

­

:

, 1

u.

48

33


1 KO/lllOBCTBa

, ,

­

­

. , ­

r

­

. ,

, ­

,

­ .

, ,

,

.

·,

,

. ­

, , .

­

,

.

,

,

­ .

,

, ­

, ,

,

­

, ,

,

,

,

, ­

.

­

,

,

,

.

­ ,

­

­

.

.

. ­ ­

. ,

.

, ,

, .

, ,

.

­

,

, .

, ,

,

,

.

­ u.

.

­ ,

51


,

.

. ­

u ,

­

«

­ ,

,

.

.

-

.

-

­ ,

. ,

­

,

, .

­

­

,~

' 1 ,

.

­

u

, . ,

­

­

,

.

­ ,

.

, . ,

, u

,

,

­

,

.

­ ,

.

­

.

,

, ,

,

,

­ .

,

.

­

.

, m­

.

, ­

. ,

,

. .

« ­

,

-· »,

.

,

.

«

»,

.

-

-

­

,

­

.

u

­ u

,

­

.

,

,

,

. .

­

, -

: u

« ,

».

­ u

.

­ ,

.

, ,

52

­

.

,

-


-

. ­ u

,

. ,

.

­

.

­

,

, ­

. .

.

.

,

­

, ,

.

­ !l

,

«

,

­

. ,

»

,

u

­ .

-

.

«

u

»,

­

-

,

,

­

­

,

. ­

. ,

.

,

« .

?

»

.

-

u

,

­ .

­ ,

.

«

. ,

­

,

,

.

-

­

!l .

­

.

,

, ­

,

­

!I

u

­ ,

. .

,

­

,

­

. , ­

. :

. ­

.

,

,

.

­

.

!lox ,

,

» .

;)\{ , 1 U

,

.

.

u

­

.

u ­ .

,

u .

­

,

,

­

. -


, ,

,

,

­

,

­

u

­

­ ,

­

, , ,

» u

,

,

u

.

,

. ­

.

­

,

.

~

, ­

.

,

,

'--'

­u

­

, ­ .

,

.

,

,

­

,

.

­

. .

­ u

,

­

. .

u,

, .

,

.

, .

u

,

.

­ . ,

,

­ ,

­

. u

,

u.

.

u­ , ,

.

­ . u

,

,

u

. D

­

.

u « ,

­

,

,

­

-

,

.

1< u

. , ,

­

:

u


z.

8 8

1Wzga

1W

: 8 g8

gemu upAa11gc1Wzo g 8 6g , . g8 mozga

, z .

8

8 6

&, 1.


gu 1 1

. 1

,

1

­

1

­

,

u.

1

,

,

­

,

1 ,

1

10

,

,

1 ­

1

.

1

1 ,

1

1

1 1

.

1

l

.

. 1

.

l

. 1

­

1

u

­

1 1

.

1

1 i1

1

­

1

u1

1

.

,

­ 1

.

­

1

.

1

1

,

1

1

1

,

1 ­

.

1 1

1

1

1.

, 10

,

1

­

.

1

­

, 1

,

1

1

1

-

, ­

1

.

1

1

­

1

, 1

­ , 1

­

,

1

. ,

1

1

,

1

1

­ ,

10

.

1

1

1

,

,

l

56

.

1

­


57


n

,

, ­

n

-

,

n !I,

n

. .

­ ­

n

.

n

,

,

n

n

n

n

.

,

­

n ­

,

, n

,

, ­

n

.

, n

n

­

n

.

n

Tena

n

!In

, n

.

, ­ ­

,

m .

n

­

­

n

n.

, n

,

n ,

u

,

,

n

, n

n

,

n

­ ,

/I

­ ,

,

n

m

. ­

,

,

,

n !I

~ n

.

n .

n

,

, n

n

­

.

n

. !I

.

open ,

,

n

n

!I

.

n ­ n

n

­

,

n

­

. ­

,

.

­

n n

,

.

.

. .

­ n­

n n

,

,

n

,

58

n

,

­­ ­

n

.

.

n , n

n

n

-

,

, ­

n

.

,

u

n

n n

­

. /I

!I

1.g

n

, n ,

,

.

­

,

,

u

g.

­

-

. ­

, ­

,

enao

n

1.g

n

n

.

.

­

. n

!I

­

,

n n

u

, ,

n

n

,

­

.

. . ,.

,

g.

, .


3gu

CDeu 1 ­

-

, u

,

­ ­

u

.

,

­

u ,

­ ­

,

­

­

. ­ ,

­ .

. , , ,

­

. . ,

.

.

.

,

­

.

.

u

.

­

,

­

.

­ ­

, ,

­

.

,

. ,

­

u

. ,

,

.

­

.

, ,

,

­ ,

.

, u

­

.

. .

, ,

­

u , .

, ,

.

u

60

,

­


.

­

-

,

.

­

, ,

­

­ ,

u

,

.

,

. ,

, ­

, ,

,

, ,

­

, ­ .

, .

-

. ­ u

­ ,

­

. u

,

­

,

­ ,

. ,

. .

­ ­

.

­ ,

,

,

u

, ,

­

. ­

,

­ ,

.

, ,

,

­

­ ­

.

, . u .

­

. fl «

­

,

fl

­

,

­

.

» .

­

u

­

,

. ­

. , ,

,

­

.

­

,

­ ­

,

­

.

­ .

,

u

­

-

(;)\ .

­ ,

-

-

: , ,

.

­

­­

,

61


­

. .

«

, ,

.

.

,

,

­

­

-

­

.

,

,

,

­

,

. ­

.

~

, .

, .

«

,

» ,

u

­

-

.

­ .

­ ­

, . .

, .

. ­ ­ , ­

.

­ . , ­

.

. ,

. ­

­ u

.

.

, ­ ­

.

­ .

.

, ­

,

.

. .

u

,

.

­

,

,

,

.

,

. ,

, .

u

­

.

,

­

,

.

­

. .

­

,

-

-

u

, ,

. , u

.

,

­

.

,


.

­

u

. ­

.

u ,

,

­ .

u,

­

,

,

u -

.

, .

­

.

,

,

,

u

­

­

u

.

.

-

,

­

,

.

,

­ .

. ,

.

« . ,

u

,

,

,

,

u

»,

­

-

.

,

,

,

, ,

­

.

­

.

.

­ ,

,

.

­

. ,

,

­ u

, ­

,

u

. -

,

,

.

-

-

.

, ,

-

.

» . .

.

« .

,

.

-

­

, ­

-

,

.

,

,

­

, ».

u

,

.

.

,

­

, .

­ ,

.

,

. ,

, ­

-

, .

.

­ ,

.

, ,

­ ,

-


.

,

­

, ,

.

u

.

:

, .

u ­

­ .

.

­

.

,

:

, .

­

,

-

,

. ,

,

«

».

­

-

­

-

. ,

u

.

-

.

­

u

.

, ,

.

.

­

,

.

u

.

­

-

.

­

­ ,

,

. .

,

­

.

. .

:

« ­ ,

,

.

. . ­ , ,

.

.

-

-

»,

­

,

­

. ­

,

,

u, ­

.

,

­

r

.

? .

­

, ,

(;J\

U

­

, .

.

, ­

,

,

­

.

, ,

.

la

,

,

. ,

,

. ­

­ ,

­

.

, ­

,

,

. ,

,

.

-

.


' .!1 n,

.

, 10 'Uo.J1a

8

66

g.

.!1

J1.8

. 'J\pga

g.

J1.8,-

g , 10

.!1g J1.8

, .


67


u

,

,

,

,

u,

­ ,

.

.

u

~ '81..1

­

.

­

u,

.

u

,

­ ,

­

, -

.

­ :

, ,

­

,

­ ­

,

. ,

,

,

,

­ .

?

,

,

. .

­

-

,

­

.

,

,

-

­

,

. .

­ ,

­

.

u .

­ ,

,

­

.

,

,

­

.

.

,

­

. ,

, u-

,

.

­

,

,

­

u

­

. ­

,

. ,

,

­

-

,

­

­

. .

r

,

­

, ,

u ,

-

. ­

-

, .

,

,

­

.

.

68

.

-

.

,


. .

­

. ­

, ,

,

r

, ,

.

­

.

,

r

,

, ,

, .

. ,

­

, ­

,

,

,

, ,

. ,

­ .

­

. ­

u

u

.

­ .

­

,

,

,

u

­

u­ ­

r

.

­

­

.

.

u .

,

u

­

, .

r ­

,

,

,

.

, ­

u

,

.

«

­ ,

-

­

u,

,

,

,

? ,

»

,

~1~]

.

­

.

, , ,

:

, ,

­

u

­ ,

u

.

. ,

­

, ­

,

,

, ­

.

,

,

»,

, ­

,

u

«

­

, .

, .

, r-


'

wpoga

.

,

g

80.

, 8

g g

. 'l(pga

w

ew

,

1.

wpoga .

g

.wg


,

:

« ,

.

­

.

­ ­

,

,

, .

. .

. ,

­

. ­

r. ,

,

.

u

,

. :

,

.

.

.

u?

-

,

,

. .

u

-

. .

. .

.

­

,

.

,

,

­

-

,

-

­

,

.

. :

, ,

-

u

. ,

.

.

,

:

,

.

.

,

­

. .

, ­

,

­ .

.

­

.

,

,

. u

,

.

,

.

u

­

.

­

,

.

u u.

.

­

. ,

,

~U u

72

, ,

. ,

,

­

­ ,

,

.

,

, ­

, ­

, .


.

­

: «

fuit",

,

,

272

130 , u

»

.

­

.

, ,

:

­

,

­

,

­ , ­

.

r

­ ,

,

­ u

.

.

r

,

,

­

,

­

­ ,

­

.

,

,

.

,

,

.

,

130

­

.

, .

,

­ . ,

,

.

,

.

~

u

. , ,

.

­ .

.

. ,

. , .

r

.

­

,

. ,

: 11Centum ter denos magus urbe puellos duxerat ante annos CCLXXII condita porta

73


n.

Ru , .

,

,

,

,

,

. u u

··

.

-

. , ,

.

,

. u

,

,

u

­

.

,

.

,

.

­

,

. ,

.

­

, ,

: -

. ,

, u

,

­

,

,

.

. u

, ,

. ,

,

-


rc=

:=~-

.

-,

-

u

-

,

u

.

,

,

.

,

­

,

.

n

,

,

,

.

,

, u

, .

­

u.

,

: « u

, ,

.

» . ,

.

.

: «

, ,

. .

».

­

-

,

. ,

­

.

,


,

,

,

.

u

,

u. .

,

.

­

u

,

,

­

u

­

. .

, i1

,

,

­

.

,

.

.

­

, .

.

u

.

­

.

-----


!~

r

1

\

.

,

-

.

.

­

­

,

, ,

.

u

. ,

,

.

,

,

,

u

,

,

,

.

­

,

,

­

, u, ,

.

,

­ u ,

-


-

-

~

-

~

~


,

.

u

.

,

,

­

,

, ,

u1

­

.

­

, ,

, .

.

,

,

. .

, .


-- --- - --- --

-- - -- -

--

.

-,

---

-

- - - -- ~

-

, .

-

,

­

,

.

. 1

­

u,

.

1

­

u

,

-u­

,

,

.

, ,

,

. ,

.

.

,

,

­

-

,

~


{~

-

-

.:;-

.7-

-

.---------- ·-"-

----------·


I

n

-

.

. r

ur

.

,

.

, ,

,

.

, ,

,

,

u

,

.

n

u u

.

,

.

,

.

, r

.

,

.

n

,

.

-

,


flB

'm

. ­

­ u

u

­

,

,

. ­

. ,

u

-

. ,

­

.

­

u .

­ ,

:

­

. ,

u

. ­ ,

.

­

,

,

,

u .

, ­

.

­

u

.

­ ,

,

. ­

,

-

u

.

­

,

. .

, . ­

. u

­

, ,

­

­

-

­

­

,

,

. .

, ,

. ­

. ­ ,

,

.

­

­ .

, ,

.

:

.

,

­

u

. ?

»

.

,

u , ,

,

,

­ -

89


.

,

«

»

u

,

,

. u

.

,

.

­

­

,

­

.

. ,

.

,

u

.

.

u

u ,

­ .

­

,

,

­

u

­

.

,

­

r

­

.

u

­

,

-

, ,

,

-

u

. .

, . « ,

­

,

,

u ,

.

.

­

, ,

, ­

» .

-

,

?

u

,

-

. .

-

u

u

­

,

, u

.

u .

-

­

,

,

­

? ­

,

-

u

.

.

u

, .

,

. u

u

­

,

?

-

.

u

,

­

­

­

.

­

,

. , u

(;:J\

.

,

,

­

U u

,

­

­ ­

r

,

. .

u

,

.

.

, ,

.

90

,

.

­

-

-

u ,

,

u

-

.


u: ,

« ­ u

­

,

-

» ,

,

u .

,

u .

.

­

.

: «

«

.

~Z

».

,

» ,

-

u ,

­ u

.

,

,

,

,

­

u

.

, ,

.

u

-

,

,

-

­

, ­

,

u

. ­

­

,

u

,

.

­

­

.

?

u

. ­ , u

: «

,

.

­

?

.

-

u

,

­

.

u ,

:

-

.

,

«

,

­

, , ,

».

­

,

« »,

­

,

.

. ­

u

-

.

u

­ u

u

­ ,

,

. ­

. , , r

u

­

,

r

,

.

,

.

. ,

u

­ ­

,

, ­

.

­

. . -

u

, -

,

.

-

u .

.

. -

91


r.

,

,

r1

r

,

. ­

,

, ,

,

­

l

.

.

,

.

,

:

.

-

'8 m

. , u

~

.

,

,

u

­

J ,,­

,

­

.

­

­

­ .

ru

u

. ,

­

. u ,

,

, r

,

:

.

,

­

,

u­ ,

,

.

,

u, ,

,

.

­

,

­

u

.

­

.

­ .

r

,

,

,

1

,

, ,

,

-

,

.

.

r

­

­

.

.

,

­

,

,

­

­ ­

u

­

,

,

,

. , ,

.

,

,

­

­ .

.

­

­

.

, 1 ,

u ­

.

. u

­ ,

,

­ .

.

u, . ­

1

92

-

/1

­


.

.8

, 1.:

. n

u .1' .

. 12 .

. OJ1.go6cma

,

Cgu..aB .1'

.

.

93


.

­ ,

.

u­ u

,

,

­

, ,

. .

w

, ­.

~

~

­

, u

, ­

­ .

, r

,

,

­

,

­

u

,

­

.

­

,

­ ­

. ,

u

, -

,

.

, .

u

­ ,

, ,

.

­

,

, ­

, u

u

,

,

, u

­

­

.

­ u­

.

.

.

­

,

u, u

.

­ ,

u

.

u

,

,

­

,

u

,

.

. ,

u

­

. ­

-

. ,

,

. .

«

,

».

-

­ ­

­

,

. ­

,

. ­

,

­

u

,

.

,

.

,

»

,

«

­

.

-

,

, u

. ,

. ,

. , u.

­

u­ , ,

-

u

-


u ,

«

u

,

,

­ .

,

. :

,

-

­

.

.

,

,

/I

u, ,

,

,

­

, .

,

­ .

­

, .

­ u

­

. r

,

,

, ,

, u

,

, .

-

,

-

.

, ,

­ .

­

­

u

. ,

,

­

-

.

r .

,

-

.

-

~

.

­

,

u .

, ,

­

,

u ,

.

, .

.

u

.

.

­

,

. ,

­

:

«

,

,

».

, ,

u ­

-

, .

. :

, ,

:

­ u

.

»

­ ,

,

»

,

u

« , »

­

«,

,

-

.

,

r

,

­

, .

, ,

:

,

, ­

».

­

,

:

,

,

­

«

?» .

,

.

­ «

,

: ».

«


, ,

,

­

. ­

.

­

,

u r

­

u

­

,

, .

­

­

­ ,

:

-

,

,

,

­

,

,

-

u

.

,

, .

«

­

-

?

,

-

,

, ,

. ,

­

. ,

­

,

­

­

.

-

,

­

-

­

,

­

u

. .

­ .

,

-

u

,

. .

­ ,

. ,

, u

.

­ ,

­

.

­

. ­

.

u­ ,

. ,

,

­

, ,

­ u

u

,

­

. ­

­ u

u .

.

, . . ,

, ,

­

. . ,

. .

,

,

7~ u ,

1n­

.

­

,

­

. .

,

,

-

,

~

-


'g

.

/.it,

'g.

100

'U.

Jfo

JL

g.

noegUJLa

10,

CUJL

gz

.

10g8

'

/.u

.


.

­

, .

.

, .

, ­

­ ,

,

,

.

­ u

.

,

.

­

,

u

,

­

. ­

,

­

, ­

.

­

­

,

­

,

u

­

, .

U

u

.

,

,

. ,

­

,

,

,

, ,

.

­

­

­ .

,

,

­

.

,

i~1 ]

­ ,

: « u

­

? ,

,

.

­

: «

u ,

».

,

Ko-

.

,

. ­

, ,

, ,

. ­

.

, ,

.

­

.

,

,

­

-

. u ,

.

­

. ­ ,

,

u .

.

. ­

,

­

­

u

­

,

:

«

,

». ,

,

.

­ ,

.

. ,

/!

­

­

. ­ ­

.

­

,

,

.

. :

101


-D

,

-

.

.

­ -

.

,

­

.

,

­

.

U

{;)\ ­

?

-

­

.

-

,

-

.

­

-

.

­ .

.

:

«

­

,

. ,

».

. .

­

,

,

­ ,

,

,

­ ,

­

­

. ».

,

,

.

. ,

­ .

­

,

,

.

­

,

.

,

, ,

.

,

-

,

-

.

,

­ ­

,

. ­

,

­

,

,

, ­

,

­

, ,

,

, ­

, .

. .

,

,

,

-

, .

,

-

­

,

. u

.

: .

u

u .

­ . .

,

-

,

!

.

»

,

. ­

, ­

­ . -

102

­

­

(

.

109)


··(

103


, I)l

, ,

.

,

,

,

l"&-

,

, .

,

~

,

, :

, ,

~

, ,

~ ~ ~

,

~ ,

~ .

,

~ , ,

, ,

l

~

~

,

~

,

, ,

,

,

,

~

,

104

~ ,

-


,

1,

1

,

~

,

1

1,

1~

1

1

1

1

~

,

-

1

,

~ ~

1

,

ronoc

1n

1

1u~ ,

~

.

w

.

105


,

1n

~

, ,

,

,

u~

~ n

,

u,

,

,

,

~ ,

~ , ,

r

, ,

'1J)

u n1 .

106

,

~


-

·

, ,

u

~

,

.

~

~

, ,

~ ~

,

,

~

().

,

,

~

,

,

,

~

~),

, , ,

~

u,

,

r

~

,

1

~

~ ,

~ ,

: u

,

,

,

1 ,

~

,

,

, ~

, ,

u

~ ~

u, 1

u ~

!l ,

,

,

107


, ,

,

,

,

U

~

,

, ,

~

~

u

,

~ ,

~

1,

u

,

~

u

~

, ~ ~

, ,

,

,

~

u

~

,

,

~ ,

~ ,

,

~

, u

,

, ,

·

~ ,

~ ,

~

,

~

108

,

, , .


. ­

u .

,

,

­

u

­

. .

-

,

. ,

,

,

,

-

, ­

.

, ­

.

.

­ ­

. u

i·,

u

u,

­ .

-

,

.

­

,

­

u ,

,

­

­ .

,

­

­

.

. ,

.

­

,

,

­

. ­

, ­

­

­ ,

. .

,

­

,

, ,

-

. ,

­ ,

.

, -

­

, .

­ .

,

,

, u ,

.

u

,

,

,

. ­

,

­

­ ,

, ,

.

­ ,

u

.

,

u

­

,

, ­

.

­

­ , , : u

.

,

109


­

,

.

,

­

,

­

? .

,

,

­

,

-

,

­

-

.

.

­

.

.

,

u ,

-

-

,

z

­

.

,

~

,

.

­

u

.

?

-

.

-

.

­

,

­

:

«

,

, u

­

, ­

».

,

,

u

­ u

.

,

.

­

,

, , ,

­

­

.

.

­

u

. ,

,

.

,

,

­

,

­

. .

­

-

­ :

.

u

: ,

,

­

,

­

­ .

,

,

­ u

. u .

­ ,

­

?

, u

­

.

-

,

,

.

­

.

­

-

:

,

u

u . ,

­

,

.

-

­

, ­

. .

, ,

,

. ,

110

,

­

­

, .

. u

u. ­

, ,

­

­ ,

-


Rpum , , ,

­

.

. u

,

,

­

,

­

­ 1

.

­ ­

, m .

. ,

.

, ,

1

. ­

,

.

, ,

.

­ , .

­ ,

. ,

m

l1n

.

­

, .

.

­ .

­

.

­ ,

.

­ ,

­

,

,

u. . .

,

u

1

.

, ,

­ u

, .

111


g

nogBwt.a

.J1,

g g

,

u

,

71W

'l(_

nogBepl..J\.o

.

. u

~

,

, .

.

, ,

u

. .

­ ,

u

­

,

.

. ,

.

~

, . ­ .

~

.

u

, u. .

, ,

,

,

~

u ,

­

.

~

­

,

.

,

u

,

.

u

.

,

­

u

,

­

,

.

. :

:

.

u .

~

,

,

.

.

. ,

,

, .

u ,

,

u

,

. ­ .

,

­

,

­

,

­

, .

u

t.,T ~ ,

­

~,

­

.

u

­

.

­

yrny , u

­ ,

u. ,

.

, ,

,

,

-

­

. u­

~

­

­

.

. ,

u

.

, . .

: u

,

« ,

­

. ,

,

u,

».

.

­


114


'

rwg.

_g

g6

6

myga 6 rwg.

- 6. g6

!6g6.

.

J{o

g

6

.g6

115


,

­ u

.

,

,

,

,

.

u ,

.

­ ,

,

­

­ ­

,

. .

-

, , .

,

u

,

­ ,

.

­ «

,

:

,

».

­

,

,

­

, ,

u

, ,

­ u

.

,

u , ,

.

,

. ,

,

, ­

,

,

. ,

u .

,

­

,

,

,

.

.

­

,

,

u.

,

­

­ ­

­

.

u

­ .

u .

­

,

­

,

. ,

. ,

n

.

~ .:;;;1

.,

­

.

'J) ­

«

­

,

,

.

,

-

­

». , . ­

­

.

,

n. .

u­ .

. . u

,

­

,

­

,

.

, u

.

, u

­

. , u

.

u

.

­


,

.

-

,

, .

,

,

,

­ ,

,

­

.

­ .

­ ­ .

,

u

.

,

,

­

.

-

. .

,

­ u

.

u

u

­

,

,

,

­

: ­

,

,

­

«

?» ,

,

. ,

­

­

­

-

u

.

­ .

u ,

­

. ,

,

­

-

, .

­

­

,

­

,

.

. ­

.

, ­

­

. ,

,

­

,

, u, .

u

, ­

,

,

. ­

.

­ ,

, .

-

u

­

u

.

, u

,

,

,

,

,

u

.

.

,

, u,

,

,

. ,

,

.

:

-

­

u. .

.

,

u?

.

-

-


.

.

. ,

r

,

­

u

. ?

-

-

,

.

,

­

,

u

. ­

,

­ ­

.

.

. ,

, ­

, ­ u

.

­ .

:

­

-

, ,

,

, ,

. -

­

-u. .

­

-

. .

­ ­ . .

­ ,

.

,

,

.

,

.

­

. .

.

,

~

w

u

u

, ­

.

­

,

-

­

,

. ­

. ,

,

. ­

­

, ,

,

, ­

. u

­

­

,

,

,

. , ,

.

­

­ ,

.

.

,

. , .

-

.

­ .

u

,

. 1

u

. r,

, ­

,

:

«

,

» ­

.

60.1t/!,

; ,

,

6

nt1PpeDo8u-4.y

.z

8

.1t

,

6 -

.

­

.

6 g6,

.

z.

6

.

,

, .

u

­

,

.


g.1

g

;.

, 1(,)

'

l(,)pOJt.

.

:.

l(,)pOJt.

'

g

, .

.

1(,).

g

.

~

g,

!,

.

g

Jt.


?(

,

.

~8

.g8

8 cmapy:>\Jj

,

.

8

.

.g8

?(

,

.

8g

8.

. J{azpgo

,

.

,

-

.

.8 .

­

, ­

, ~8

.

.

g

.

­

. u

.

. :

,

­

,

. ,

u

­

. :

-

­ .

,

, .

-

.

-

. ,

.

,

,

,

-

,

.

­

,

­

.

.

­

,

,

-

. ­

?

.

,

u

.

,

.

.

?

-

?

,

-

-

.

.

: ,

-

.

,

-

,

,

:

,

«

u.

, ­ ,

.

, ,

­

­ ,

. ,

,

­

­

u

.

­ ; ­ ,

.

-

, , ,

r> ,

-

, >. .

­

-

.

,

. ,

-

,

­

.

-

­

. ­

, :

­ ­

­

,

,

u

­

.

~

123


R &\u

ng.m ­ ,

,

. ,

­

,

,

, u

,

,

. u

«

,

). :

u

. ­

­ ,

,

-

­

,

­

. , , ­ , n

.

,

­ .

­

1:-

. ,

­

. ,

, ­ ,

,

­

,

­ ­

­ .

. '13 ;t_g

8

;t_

crpy;ta 1

8

Up,1agu

8t,1

Buga -

8 .

125


126


,

, .

. . . , r

­

u

. . ,

,

­

.

R 1

,

-

, .

­

,

· -

u

, ­ ,

. u

,

.

. ­ , u

.

,

­

:

,

«­

,

r>.

,

­ ­

. ,

.

,

-

­

,

. ­ ,

.

­ u

.

.

~

,

,

, .

: , «,

-

.

: n

.

~

« g

ew

8

­

g

g

gpyw

'.Duapyg

, 80.1

.

.


128


»

.

-

­

, »,

.

,

­ ,

.

­

,

,

.

­ .

, ,

­

­ ,

,

,

,

­ .

u

, ­ . ­ u

,

. u u

u

,

­

,

. -

. , ,

­

.

­ ,

,

. ,

­

,

:

«

,

,

, n

».

,

­ . .

­

,

.

, ,

­

­ .

­ .

'l(pzga :

g

, ,wg

'D

g

-g

ezo

8

ei

8

.

" g

.

129


,

­

,

,

.

,

u

­

. .

,

.

­

, , .

­ , u

:

,

,

,

,

­

r

.

, .

, ,

.

, ,

­

,

u

.

. ,

r­ .

. ­ . u

,

­ ,

.

: u

­

.

. ,

­

. ­

. ,

.

, u

,

­

.

,

. ,

­ ,

r

u,

­

.

, 'g8

~ ,

gw,

.

,

'Duap!JUO r

i[_r z

. '><

131


,

,

.

u

­ ,

­

u.

, ,

­ ,

­ . : «

,

,

, ,

­

u

).

u

u

, .

:

«

,

,

.

u

­

,

. ,

­

. ,

,

).

, .

«

,

-

u)

'

.

. ,

­

u ,

. ,

­

.

,

­ ,

­

, u

,

.

, .

u:

,

-

. , '

8

~

J

.

aruUJI)(

'])g tU

8. ,

~

,

m8 g8

ew

.

~


, n

.

-

,

?

-

,

­ .

,

-

,

.

-

.

u

-

,

,

­

.

­

, ,

,

­ .

-

,

,

.

,

,

,

,

,

- ·

. ,

­ , .

: «

,

,

­

) .

-

,

. :

«

,

.

,

, » . , ­

.

,

­

.

, :

u

.

. , ­

,

.

­ .

­ .

. 6.

'D

g

,

,

npegyB

,

Begem

,

6

't

Bog.


.

u

u

­

,

­

. .

­ . ,

.

, ­ u­ ,

u

u

.

-

,

?

­ .

,

,

.

-

.

,

, u

.

-

?

u

, ,

.

-

­

. . ,

­ .

,

u

­

,

, ­ .

,

,

-

,

,

-

, .

-

. ,

,

, .

-

,

.

-

-

,

­

,

,

,

-

.

?

,

.

.

,

­

.

­ , .

.

. u . 'Duapyg

-~

6,

g6

g

. '

6

z.;w

.

ezo g

.

_g

.


,

-

­

-

.

u

u

.

,

­

.

, ,

.

­

, .

­

,

­ , .

u

,

n

,

u . ,

­

,

­

.

,

-

u

,

,

-

.

. ,

­

u

. .

u ,

n

­

:

, ,

­ , ­ .

, u

.

:

«

,

­

». .

: «

,

­

).

.

,

­

, . , . n

,

.

,

,

'6;~_

. 60.

.

6

g.

'Duapyg

:

,

g

6

g

,

.

>


&mu 13 z

.1

from Si"bad tbe Sailor a"d Otb" Stories from tbe Arabia" Nigbts , Hodder d Stough , 1914, courtesy Mary Evas Picture Library, Ld . 23 : Alicia Austi . Border artwork 24, 25 Artwork Matt Mahuri . Cover SirEdwaBume-Jos ( de­ tail), courtesy The Natiol Trust, 26, 27 Border artwork Alicia Ld . 1-5 Artwork Alicia Austi . 28-49 Artwork Matt Austi . 6 Artwork Julek Heller. Mahuri . 50 Joh Du (detail), . courtesy Dude Art Ca\leries d 7: Border artwork Alicia Austi 9 Howard Pyle, private coleti , Museurns, Dude . 51 , 53 Border artwork courtesy Delaware Art Museum d Alicia Austi . 54, 55 : Charles Scribe ' s Sos ; border Artwork Joh Howe . 56-59 artwork Alicia Austi . 1 , 11 : Artwork Joh Collier 60 ­ Alicia Austi . th Frederick Augustus Sadys Border artwork 12: Joh Du , courtesy City of (detail), courtesy Birmgha MuEdiburgh Art Cetr , photoseurn d ArtCallery, Birngha graphed S Hudso , Edi ­ 61 : Border artwork Alicia Ausburgh . 14 Border artwork Alicia ti . 62, 63 Artwork Joh ColAusti . 15, 16 Sir Edward Bumelier. 64, 65 Border artwork AliJoes (detail ), courtesy Birmg­ cia Austi . 66, 67: Artwork Joh harn Museurn d Art Callery, Bir- Collier 69-73 Artwork D migharn . 17: Border artwork Neary 74-87: Artwork Roberto Alicia Austi . 18, 19 Artwork lti 88: Artwork v Joh Howe . 21 Edrnu Dulac, Cilbert. 89 Border artwork Alicopyright Ceraldi Aderso , cia Austi . 91 , 92 Artwork cmpau

U.Jl.Jl-IO-

z:

v Cilbert. 93 : Arthur Rackharn, frorn Fairy Tales of tbe Brotbm Grimm. st\ d . Ltd., 1909, perniso of Bamara Edwards, courtesy Mary Evas Picture . 94, 95 Border Library, Ld Alicia Austi . 96-100: artwork Matt Mahuri . 103Artwork Sir Edward 108 lustraio Bume-Jos egravd wood WilliarnMorris, frorn WilliamMorris Story of Cupid d Psycbe, CarnLd, 1974, copybridge d right the Society of Atiquares , perniso of Clover Hill Editios . 11 1: Artwork Matt Mahuri 1 12, 1 13 Artwork Julek Heller. 1 14, 1 15 Artwork Julek Alicia Heller; border artwork Austi . 116, 117: Border artwork Alicia Austi . 118-121 : Artwork Michael Hague 122 Art work Michael Hague; border artwork Alicia Austi 124139 Artwork Joh Howe 144: Alicia Austi . Artwork

1u5 Aldigto

, Richard, d Delao Arnes. trasl .. w Lr Ecy­ cloped1a of Mytbology . Ld The Hamly Pu\ishg Croup,

Bulfich

1974.

Go/arn Ass. Trasl

Apu\eius, Jack Lidsay dia

ldia

Blornigt Uiversty

, l

Burto ­

Press,

1962.

Bloch, Chayim, Golem Ltgrnds of tbe Gbetto of Prague. Trasl . Harry Scheidrma Vi , Austria : Privately pu\ished , Cavedish

1925

Briggs, Kathrie " E"cyclopedia of Fairies: Hobgoblis, Broumies, ogies , a"d Otb" Superatul Creatum New York: th Books, 1976. Pmo"el of Fairyla"d. Detroit Sig Tree Press, 1971

140

, Thomas Bu/fi"cb's Mytbology New York date The Modem Library, Mytbs of Gmce d Rome. Holrne . New piled York: Pegui Books, 1981 * , Richard F , trasl , Tales Jrom tbe Arabia" Nigbts . Ed. David Shurnaker. New York: Avel Books, 1978. , Thornas , 'The Rat Lapdog of the Devil " Natio"al Geograpbic agzi"e , July 1977. , Richard, i"g Art & tbe Grail: Artburia" Ltgrnds a"d tbeir Mea"i"9 · New York : Tapliger

Cavedish, Mytb&agic.

, 1979. *

Richard, ed . , ", 11 vols NewYork:

, 1983 . Marshall avedishC , &t-Loved Folktales of Cole, J

tbe World. New York:

Douleday

,

1982

Cooper, J. , Fairy Ta/es, Allegories of tbe Ir L1fe Weligboruh , Eglad : The Aquari Press, Daiels

1983 . , Cora Li , d vas , eds , Ecylopaedi stio . Folklore. d

Steof Sup"tbe Occult Scirnces of tbe World Vols 1, 2 d 3. Detroit Cale Research, 1971 (reprit of 1903 edito ) E"cyclopaedia ludaica . Jerusalern House, 1973 Keter Pulishg Evas , S , Slei"g &auty. New York: Dover Pulicatos, 1976 (repit of 1920 edition) Evas, J, ed., Flowm"g of tbe Middle Ages. New York: z Books, 1985. Folkard, Richard, Jr , Pla"t-Lore, Ltg-


rds,

a"d Lyrics London: Sampson Low, Ma!"Ston, Searle, and Rivington, 1884. Ford, Patrick , transl , The Mabi­ ogi a"d Otbtr Mediroal Welsb Talts . Berke\ey University of California Press, 1977. * Gallant, Roy , The Cotelai<ms : How Thty t to & . New York Four Winds Press, 1979. &Mo­ Gibson, Michael, Gods. stm from tbe Gk Mytbs . London Peter Lowe, 1977. Graves, Robert, The Gk Mytbs . Vols. 1 and 2. New York: Penguin Books, 1983 . Artbur Green, Roger Lancelyn, i"g a"d His nigbts of tbe Rou11d / wly Re-Told out of tbe Old R­ " - Harmondsworth , England Penguin Books , Puffin Books, 1982. Gregory, Lady, ed . and transl , Gods a11d Figbti11g The Story of tbe t Dt Da11aa11 a11d of tbe Fia1111a of Irela11d Gerrards Cross, England Colin Smythe, 1979 (reprint of 1904 edition) • Grimm, Jacob, Ttuto11ic Mytbology Vol 2. Transl James Steven Stallybrass Gloucester, Massachusetts Peter Smith, 1976 (reprint of 1883 edition ) Grimm. Jakob Ludwig Karl , and Wilhelm Karl Grimm The Complett Grim ' s Fairy Tales. Transl . Margaret Hunt. New York: Pantheon Books, 1972. • Fairy Talts of tbt Brotbm Grimm. London Hodder and Stoughton, 1979. The Gtrma11 Legmds of tbe Brotbm Gr1 . Vok 1 and 2. Ed and transl. Donald Ward. Philadelphia lnstitute for the Study of Human lssues, 1981 Grim ' s Fairy Talts. New York: Viking, 1973. Sixty Fairy Tales of tbe Brotbm Grimm. Transl Alice Lucas. New York: Weathervane Books, 1979.

Guest, Lady Charlotte, transl ., 1

Mabi11ogio11, Jr tbe Welsb of tbt Llyfr Htrgtst (Tht Red k of Hergest). London Bernard Quaritch, 1877. \ , Louis . , transl ., The nigbtly Talts of Sir Gawi . Chicago Ne\son-Hall, 1976. Hamilton, Edith, Mytbology New York: New American Library, 1969.

Hartland, Edwin Sidney, The Scimct of Fairy Talts : Iquiry i11to Fairy Mytbology. Detroit Singing Tree Press , 1968 (reprint of 1891 edition) • E11Hindley, Geoffrey, ed., Larou cyclopedia of Music. London The Hamlyn Pu\ishng Goup , 1974.

Nigbts Housman, Laurence, r1 (Storits Told Scbtbtrazade). New York: Abaris Books, 1981 Hum\e , Richard, Thefxplorm (The Seafarers series) Alexandria, Virginia Time-Life Books, 1978 . Jacobs, Joseph, Egli s b Fairy Talts . , New York: Dover Pulicatons 1967 (reprint of 1898 edition ) Joyce, W Smalltr Social Hlstory of A11cimt Irtlad London Longmans, Green, 1906. Karr, Phyllis Ann, The ig Artbur 1 Privately pul i shed , 1983

Lang, Andrew, ed., The l Fairy k. New York: Dover Pulica­ tions , 1965 (reprint of 1889 edition) Leach, Maria, ed., Fu11k & Wag11alls Sta11dard Dictoary of Folk My tbology d Ligmd. 2 vols . New York Funk & Wagnalls, 1949. • Lehane, Brendan, The i" Guidt to Irelad . London William Collins Sons & Company, 1973 . , The Ciklbod of MacCu\loch, J Ficto Study of Folk Tales a11d Primitivt Thougbt London John Murray, 1905. • MacCu\loch, John Amott, andJan Machal, Ctltic, Slavic. Vol . 3 of The Mytbology of All Racts. New York: Cooper Square, 1964. •

McDermott, Beverly Brodsky, The Goltm lwisb Ltgmd Philadel phia J . Lippincott, 1976. Malory, Sir Thomas Morte D ' Artu . 2 vols. Edited byJanetCowen NewYork: Penguin Books, 1969. Lt Mortt Dartbur. Edited R Lumiansky. New York: Charles Scribner's Sons, 1982. • Morford. Mark , and RobertJ Lenardon, Classical Mytbology New York Longman, 1977. Mulherin, Jennifer, ed., Favouritt Fairy Tales . London : Granada Pulishng

, 1982.

Opie, lona, and Peter Opie, The Classic Fairy Tales. New York: Oxford University Press, 1980 , Ovid: MetaOvidius Naso, Pulis mo rp bo m Transl Rolfe Humphries. Bloomington lndiana University Press, 1955. * Perrault, Charles, Pmault's Fa1ry Talts. Transl . . Johnson s , New York: Dover Pu\icaton 1969 (reprint of 1697 edition ) Pyle, Howard t Story of tbt 10s of tbe Rd / New York Dover Pu\icaton s , 1968 (reprint of 1905 edition ) The Story of ig Artbur and His Kigbt s . New Yo rk Charle s Scribner's Sons, 1903 . Quiller-Couch , Sir Arthur, Sltig &auty and Otbtr Fa1ry Talts Jro tb! Old Frecb . New York Abaris Books, 1980. Rees, Alwyn, and Brinley Rees, Celtic Hiritage Ancimt Traditio11 i11 Irt1a d d Walo New York Thames and Hudson, 1961 Rolleston, W : ~ Higb Dttds of Fi1 d Otber ardic Roma11cts of A"cimt Irela11d. New York: Lemma Pulishng , 1973 .

Mytbs & Ltgmds of tbi Celtic Ract. London : George G . Harrap, 1911 .*

Ross, Anne, Studits i Ico1grapy

g

Celtic a11d Tradito

Brita

:

.

141


London Routledge and Kegan Paul, 1967. Sanders, Liu, Dragos , Gods &

Spirits from h1

Mythology.

New York: Schocken Books, 1980. Saul, George Brandon, Tht Shadow of tht h Outl'l!s. Harrisburg, Pennsylvania The Stackpole Company, 1953 . Saul, George Brandon, transl., Tht Wfdig

of Sir

Gawi

d

Motif-Idx

Damt

142

Bloomington lndiana Universi · ty Press, 1955. , Stith, transl . Thf Typfs hompsn

of tht Folktalf: Bi/ography

Clasifcto

d

• 'g

. Helsinki Academia

Scientiarum Fennica. 1961 • Weston. Jessie L . Thf Lfgrnd of Sir

Origal

lts

. New York

S Press, 1972 (reprintof1897 edition ) , t &gi1111i11gs Whitelock, Do~ti1y of Eglish Socitty . Harmonds· worth, England Penguin Books, 1981 Winston . Clara, and Richard Win · k of Daily Liff ston, Tht Horiz i tht Middlt Agfs . New York American Heritage, 1975 Costumt Yarwood, Doreen, rt 4000 Ytars of Fashio New York Bonanza Books, 1982

of Folk-Littraturt .

Rag&

New York Prentice · \ , 1934. . Spence, Lewis, Br1tish Fairy Origs Wellingborough, England h Aquarian Press, 1981 . Squire, Charles, Ctltic Mytb & Ltgrnd. Poftry & Roma cf . North Holly ·

Gawa111 : Studits Scopt d Sigfca

wood, Ca\ifornia Newcastle Pu\ishng , 1975. Steele, Flora Annie, Eglish Fmry Talts . New York : Mayflower Books, 1979 (reprint of 1918 edition) Stephens, James, lrish Fairy Talts . New York Abaris Books, 1978. hompsn , Stith : Tht Folktak Berke\ey University of Califomia Press, 1977.

,

g

­

g

, . .

.


84(0) -20

. 030129 06.08.96 r. .- . 33

. . .

,

.

•. «

113184, .

.:

-

,

1996. -

.,

144

.:

.

74

.

><

.

h

02.10.91 r. . 21 ,93 . k\

.

-

18/1, /

27 .

(

-20).

ISBN 5-300-00663-7 ~

1>

,

.

,

,

m

.

u.

4703000000- 441 30()

- 96

84(0)

ISBN 5-300-00663-7 Russian language edition «:> 1996, Center "TERRA". Original edition «:> 1985, Time-Life Books BV. rights reserved.

.

"Authorized Pulishng

><

«

Time-Life oks

No part of this

k may reproduced in any form , any electronic or mechanical means, including information storage and retrieval devices or systems, without prior written permission from the pulisher, except that rief passages may quoted for review."

Time-Life oks lnc. "

is

trademark of Time Warner

. <

1996,

•. m BV.

«:> 1985 , . /

, ,

Time-Life oks Warner lnc.

­

<> .

Time


,

: ,

:

manjak1961


10. Чары и путы  

1996 г.

10. Чары и путы  

1996 г.

Advertisement