Page 1

รายงานสรุปความคืบหน้ าในการ รับทำ SEO ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ครัง้ ที่ 1 (23 ธันวาคม พุทธศักราช 2556)


สืบเนื่องจากทางบริษัท Dot Technology Co., Ltd. ได้ รับมอบหมายหน้าที่ให้ ทาการบริ หารจัดการดูแล Backlink ให้ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทานั ้น สามารถสรุปออกมาเป็ นหัวข้ อได้ ดงั นี ้

1. บริ ษัท Dot Technology Co., Ltd. ได้ ทาการเชื่อมโยงลิงค์ท ั ้งหมดที่ได้ ถกู สร้ างมา ด้ วยคาค้ นหาต่างๆ โดยไม่เน้นซ ้า คาค้ นหาใดคาค้ นหาหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา 2. หลังจากทีท่ างบริษัท Dot Technology Co., Ltd. ได้ ทาการเชื่อมโยงลิงค์แล้วจะเห็นได้ ว่า ลิงค์ท ั ้งหมดที่ได้ ถกู สร้ าง ขึ ้นมานั ้น ได้ เข้าไปในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทาอย่างต่อเนื่อง และเข้ าทุกหน้ าของเว็บไซต์ 3. บริ ษัท Dot Technology Co., Ltd. ได้ มีการวางแผนที่จะเพิ่มลิงค์ให้ มากขึ ้น หลัง Google มีการอัพเดท PageRank เมื่อไม่นานมานี ้ โดยล่าสุดตอนนี ้อยู่ที่ PageRank 6 4. ขณะนี ้ทางบริ ษัท Dot Technology Co., Ltd. จะดาเนินการกระจายลิงค์ที่เป็ น Educational เข้ าไปจานวนมากขึ ้น หลังจากได้ มีการสัง่ ซื ้อจากต่างประเทศเข้ามา เนื่องด้ วยสาเหตุที่เน้ นเกี่ยวกับการศึกษาเนื่องจาก webometrics ค่อนข้ าง ให้ ความสาคัญกับลิงค์ที่เป็ น Educational อย่างมาก 5. บริ ษัท Dot Technology Co., Ltd. ได้ มีการติดต่อกับเจ้ าของเว็บที่เกี่ยวข้ องกับการศึกษาต่างๆ เพื่อร่ วมซื ้อ Textlink เพิ่มเติม ยกตัวอย่างเช่น เว็บที่มขี ่าวเกี่ยวข้ องกับการศึกษา เป็ นต้ น 6. บริ ษัท Dot Technology Co., Ltd. ได้ ดาเนินการกระจายลิงค์ให้ กับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา โดย ณ ปัจจุบนั มีจานวนลิงค์ที่ได้ กระจายไปแล้ วเป็ นจานวนมากกว่า 10,000 ลิงค์


รูปกรำฟแสดงผลรำยงำนกำรทำงำนของ SEO

1.

ปริ มาณจานวนลิงค์ที่เข้ามาในแต่ละวัน

รูปที่ 1 กราฟแสดงจานวนลิงค์ในแต่ละวัน จากรูปที่ 1 นี ้แสดงให้ เห็นถึงปริ มาณของลิงค์ที่ได้ กระจายเข้าไปยังเว็บไซต์ในแต่ละวัน โดยแถบสีน ้าฟ้า จะหมายถึงผลรวมของจานวนลิงค์ที่ได้ กระจายเข้าไปยังเว็บไซต์ SEO แถบจุดสีเขียวจะหมายถึ งจานวนลิงค์ใหม่ ที่ได้ มีการเชื่อมโยงเข้ าไปยังเว็บไซต์ แถบจุดสีแดงจะหมายถึงจานวนลิงค์หายไปจากการเขื่อมโยงเข้าสู่เว็บไซต์ เมื่อมองโดยรวมแล้ จะเห็นได้ วา่ หลังจากทีท่ างบริ ษัท Dot Technology Co., Ltd. ได้ ทาการกระจายลิงค์เข้าสู่ เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทานั ้น จานวนลิงค์น ั ้นมีจานวนเพิ่มขึ ้นอย่างชัดเจน


2.

กราฟแสดงการทางาน

รูปที่ 2 Timeline การทางานที่จะทาการซับมิทลิงค์เข้าไป จากรูปที่ 2 นี ้จะเห็นได้ว่า กราฟนี ้ได้ แสดงให้ ทราบรูปการทางานและงานที่ได้ ทาการซับมิทลิงค์ เข้ าไป โดยกราฟนี ้ได้ ยกตัวอย่างของเดือนธันวาคม พุทธศักราช 2556 เส้ นสีเขียวหมายถึงงานที่ดาเนินการสาเร็ จ เส้ นสี แดงหมายถึงงานที่ดาเนินการแล้ วมีปัญหา เส้นสีส้มหมายถึงงานที่รอให้ ดาเนินการ เส้นสีดาหมายถึงงานที่ถกู ลบออกไป ดังนั ้นแล้ วจะสรุปได้ ดงั นี ้ บริ ษัท Dot Technology Co., Ltd. ได้ ออกแบบช่วงเวลา ข้ อมูล เนื ้อหา ที่ จะใช้ ซบั มิทลิงค์เข้าไปยังเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา โดยจะสังเกตุได้ จากเส้ นสีเหลืองที่แสดงให้ เห็นถึงปริ มาณของงานที่จะทาการซับมิทลิงค์เข้ าไปนัน่ เอง ถ้ าดาเนินการเสร็ จสิ ้นแล้วก็จะขึ ้นเป็ นเส้นสีเขียว ยกตัวอย่างเช่น วันที่ 10 เดือนธันวาคม 2556 นั ้นมีงานที่จะต้ องทาการซับมิททั ้งสิ ้น160 งาน แต่สามารถ ดาเนินงานได้ สาเร็ จเพียง 120 งาน กราฟก็จะทาการแสดงเป็ นเส้ นสีเขียวที่ 120 งาน และแสดงทีเ่ ส้นสีแดง 40 งาน เป็ นต้ น (เส้ นสีแดง เกิด error เกิดจากการ วิ่งชนของ backlink กรณี มีมากเกินกาหนดต่อวัน ก็จะ ขึ ้น ERROR ทันที)


3.

การเข้ ามาเก็บข้ อมูลของ Google Bot

รูปที่ 3 กราฟแสดงจานวน Google Bot ที่เข้ามาเก็บข้ อมูล

จากรูปที่ 3 นี ้จะแสดงให้ เห็นถึงการเข้ามาเก็บข้ อมูลของ Google Bot ซึ่งจะแสดงเป็ นกราฟวงกลม แบ่งออกเป็ น สีต่าง ๆ ในวงกลม ซึ่งกราฟวงกลมนี ้จะบอกให้ทราบได้ ว่าส่วนใดได้ ทาการเก็บข้ อมูลไปแล้ ว และส่วนใดยังไม่ได้ ทาการเก็บ ข้ อมูล ซึ่งจะเห็นได้ วา่ Google Bot ได้ เข้ ามาทาการเก็บข้ อมูลไปพอสมควร ซึ่งส่งผลให้การจัดอันดับนั ้นมีการขยับขึ ้นมา นัน่ เอง


4.

ลิงค์ที่เป็ นโดเมน

รูปที่ 4 แสดงจานวนลิงค์ที่เข้ ามาเป็ นโดเมน จากรูปที่ 4 นี ้แสดงให้ เห็นถึงปริ มาณ รับทา SEO จานวนที่เพิ่มขึ ้นของลิงค์ที่เข้ามาเป็ นโดนเมน โดย จานวนลิงค์น ั ้นมีการเพิ่มขึ ้นมาเป็ นอย่างมากนับตั ้งแต่เดือนกันยายน พุทธศักราช 2556 จนถึงเดือนธันวาคม จากจานวนลิงค์ที่เข้ ามาเป็ นโดเมนในตอนเริ่ มต้ นมีแค่เพียง 3,000 กว่าลิงค์)โดยล่าสุดมีมากถึง 12,500 ลิงค์ นัน่ เอง (ช่วงที่เริ่ มทาอยู่ในประมาณ 9,000 กว่าลิงค์) เป้ ำหมำยที่จะรำยงำนควำมคืบหน้ ำครัง้ ต่ อไป  Backlink จากเดิม ณ วันที่ส่งรายงานครั ง้ นี ้จะอยู่ที่ 12,500 referring domain เป้าหมายจะอยู่ที่ 

15,000 reffering domain Google bot จากเดิม เหลือ 32% ที่ยงั ไม่ได้ ถกู Index ครั ง้ หน้ าคาดว่าจะ ครบถ้ วนทุกเว็บไซต์ ยกเว้ น

กลุ่มเว็บไซต์ใหม่ที่ได้ ทาการสร้ าง backlink เพิ่ม โดยเราจะแยกเป็ น 2 ชุด


ข้ อมูลกำรเปรียบเทียบ ทิศทำงในกำรเพิ่มเติมลิงค์ ของเว็บไซต์ ssru.ac.th และ dusit.ac.th

ภำพด้ ำนบนเป็ นข้อมูลจำกเว็บไซต์ ssru.ac.th จะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่า เส้ น รอยจุดสีเขียวมีการวิ่งขึ ้นอยู่ตลอด ตั ้งแต่ช่วงกลางวันที่ 1 Sep เป็ นต้ นมา แสดงให้ เห็นถึงทิศทาง backlink ที่มีสงู ขึ ้นอย่างต่อเนื่อย

ภำพด้ ำนบนเป็ นข้อมูลจำกเว็บไซต์ dusit.ac.th ในช่วงเดือน 1 jul จะมี เส้ นรอยจุดสีแดงสูงขึ ้น และ ตลอดเวลามี การ ลดลงของ backlink อย่างต่อเนื่อง และ ยังไม่มี รอยจุดสีเขียว ที่แสดงถึง backlink ที่วิ่งเข้ ามา ในช่วงเวลา กรณีต้องการติดต่อ เพื่อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม หรื อ ข้ อสงสัย สามารถติดต่อได้ ดงั นี ้ หมายเลขโทรศัพท์ ผู้ดแู ลโครงการนี ้ : 092-282-3237 อีเมล์ : support@dottech.co.th

รายงานผลความคืบหน้า SEO  

สวัสดีครับ เรามา แนะนำ เกี่ยวกับการรายงานผล SEO ให้กับทางท่านครับ สนใจบริการ รับทำ SEO ของเรา ได้ที่ http://dottech.co.th/