Page 1


Інформаційна "Світлиця"

Р

5 жовтня 2012 року

2


Телесвітлиця

3

5 жовтня 2012 року

ВІВТОРОК, 9 жовтня

У програмі передач проставлені візуальні позначки класифікації кіновідеопродукції: категорія 1  (зелене коло) - загальнодоступна аудиторія; категорія 2  (жовтий трикутник) - перегляд неповнолітніми глядачами рекомендується разом із батьками або з відома батьків; категорія 3  (червоний квадрат) - позначає фільми, що рекомендуються для перегляду тільки дорослими.

-1 V

ПОНЕДІЛОК, 8 жовтня -1 B B

2+2 2+2

1+1 1+1

1

V

1


Телесвітлиця СЕРЕДА, 10 жовтня

4

5 жовтня 2012 року

ЧЕТВЕР, 11 жовтня -1

-1

V

V

B

B

2+2

2+2

1+1

1+1

1

1 “


Телесвітлиця П'ЯТНИЦЯ, 12 жовтня

СУБОТА, 13 жовтня

-1

-1

2+2

B

2+2 1 1+1

1+1

1

V

V

5

5 жовтня 2012 року

B


Телесвітлиця

5 жовтня 2012 року

НЕДІЛЯ, 14 жовтня -1

2+2

1 1+1

²ÄÃÓÊÍÈÑß, ÃÎÑÏÎÄÀÐÞ!

Êðèì³íàë

B

ÑËÎÂÀ ÙÈÐÈÕ ÏÎÄßÊ V

6


Реклама, оголошення

5 жовтня 2012 року

7

ВИГОТОВЛЕННЯ ПАМ'ЯТНИКІВ. Тел.(066) 437-67-37.

Âèäàâåöü – ÊÏ «²íôîðìàö³éíèé öåíòð «Íîâîñàíæàðùèíà». Çàñíîâíèê: ðàéîííà ðàäà. Ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðàö³þ ÏË-767-24 Ð â³ä 10 æîâòíÿ 2006 ð. Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ 96252.

Àäðåñà: âóë. Êîìñîìîëüñüêà, 17, ñìò.Íîâ³ Ñàíæàðè, 39300. Òåëåôîíè: 3-19-47 – äèðåêòîðà, 3-11-06 – çàñòóïíèêà äèðåêòîðà, ãîëîâíîãî áóõãàëòåðà òà çàãàëüíèé. e-mail: svitlo81@mail.ru Ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê 26000054506674, ÏÐÓ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê», ÌÔÎ 331401, ÇÊÏÎ 34171359.

Директор Олександр ЗІНЧЕНКО. Заступник директора Петро ЖАБОТИНСЬКИЙ. Завідувач відділу Катерина КОРОВАЙНА. Головний бухгалтер Наталія СЕПІТА.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ: Голова – Олександр ЗІНЧЕНКО; заступник – Микола ПЕРЕРВА; секретар – Катерина КОРОВАЙНА. Члени редакційної колегії: Микола ВОРОНЬКО, Петро ЖАБОТИНСЬКИЙ, Володимир ТАРАНЕНКО.

Ðåäàêö³ÿ ìîæå âì³ùóâàòè ìàòåð³àëè, íå ïîä³ëÿþ÷è òî÷êè çîðó àâòîð³â. Çà òî÷í³ñòü íàâåäåíèõ ôàêò³â, öèòàò ³ ò.³í. â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñå àâòîð. Çà çì³ñò ðåêëàìè â³äïîâ³äàëüí³ñòü íåñóòü ðåêëàìîäàâö³. Ìàòåð³àëè, íå çàìîâëåí³ ðåäàêö³ºþ, ïóáë³êóþòüñÿ íà ïëàòí³é îñíîâ³.

Матеріали з позначкою розміщені на платній основі та на замовлення районної ради або райдержадміністрації Р

Çâåðñòàíî â ³íôîðìàö³éíîìó öåíòð³ (âåðñòêà ³òè Ïàðõîìåíêî, Äìèòðà Ëîãâèíåíêà). Íàäðóêîâàíî ó ÒΠ“ÀÑ̲”: 36007, ì.Ïîëòàâà, ïðîâ.Ïåðñïåêòèâíèé, 8. Òåë. 2-57-69. ϳäïèñàíî äî äðóêó 4 æîâòíÿ 2012 ðîêó î 10.00 Îáñÿã – 2 äðóê. àðêóø³. Òèðàæ 4030. Çàìîâëåííÿ ¹5068


Остання сторінка

5 жовтня 2012 року

8

Світлиця №139-140  

Газета Світлиця №139-140

Світлиця №139-140  

Газета Світлиця №139-140

Advertisement