Page 1

หน้า 1 ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557 คุ้มไม่คุ้ม ท้องถิ่นดูงานญี่ปุ่น 5.4 ล้านบ. คอลัมน์ได้เวลาเมืองเลย น.2 , สิงห์ยาเส้นยังระบาดหนัก น.9 , จริยาพรพาเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์ น. 10 , “มือเอกเกรดเอ” เบอร์ 1 ในธุรกิจรถมือสอง น.11 , คนเหล็กพิชิตภูกระดึง น.17

ฉบับที่ 47 ปีที่ 5 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557 www.loeitime.com ราคา 10 บาท หนังสือพิมพ์รางวัล“ประชาบดี” ประจ�ำปี 2555 จากส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)

เกษตรกรด่านซ้ายเดินขบวน ทวงเงนิ จ�ำน�ำข้าวโพดรัฐบาล สงกรานต์เลยตาย8ศพ

ต่อหน้า 6

‘รองยงิ่ ยศ’สัง่ ล้อมคอกปี58 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ สรุปสถิติอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลสงกรานต์ จังหวัดเลยตาย 8 ราย สูงสุดนับตั้งแต่เริ่มบันทึกสถิติ ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ ‘รองยิ่งยศ’สั่งคุมเข้ม ออกมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ต่อหน้า 8

นายยิง่ ยศ ธนะจันทร์

พ่อค้าคนกลางพร้อมใจรับซอื้ ขีย้ าง

แห้งให้ราคาดีกว่าเปียก อพท.เริม่ เดินเครือ่ งศึกษา แก้ถนนลนื่ -กลนิ่ เหม็นท�ำลายท่องเทีย่ ว ‘รองภานุ’เชิญผูป้ ระกอบการรับซือ้ ยางพาราใน จ.เลยและหน่วยงานราชการทีเ่ กีย่ วข้อง จับเข่าคุย แก้ปัญหาน�้ำขี้ยางไหลลงพื้นถนน เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ ท�ำลาย บรรยากาศการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการเตรียมปรับแผนการรับซื้อยางเกษตรกรใหม่ เน้นยางแห้งหรือยางหมาด ให้ราคาดีกว่าแบบชุ่มน�้ำ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย นายภานุ แย้มศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมผู้ประกอบการรับซื้อยางก้อน ถ้วย เพื่อแก้ปัญหาน�้ำยางไหลลงถนน โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ต่อหน้า 15

นายภานุ แย ้มศรี

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่อง เทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (อพท.) ทุม่ งบกว่า 25 ล้านบาท เริม่ ศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้น ภูกระดึงครั้งใหม่ ตามมติ ครม.สัญจร ต่อหน้า 8

‘สมศักดิ์ ขจรเฉลมิ ศักดิ์’

ปัญหาช้างป่าภูหลวง

“¨Ø´Â×¹¼Å»ÃÐ⪹ìªÒµÔáÅлÃЪҪ¹”

“คนรุกป่า ช้างรุกคน” ?

สัมภาษณ์พิเศษ หน้า 7

เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวงได้รบั การตัง้ ฉายานามว่าเป็น “มรกตแห่งอีสาน” ได้รบั การประกาศให้เป็นเขต รักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ เมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2517 มีพนื้ ที่ 560,593 ไร่ ครอบคลุม 4 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอภูหลวง วังสะพุง ภูเรือ และอ�ำเภอด่านซ้าย ถือเป็นป่าต้นน�้ำของแม่น�้ำเลย และแม่น�้ำป่าสัก จากความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า ท�ำให้ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่หลายชนิด โดยเฉพาะช้างที่ปัจจุบันมีจ�ำนวนกว่า 100 ตัว ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา ปัญหาช้าง จากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปัญหา รายงานพิเศษ หน้า 7

ห้องประชุม ห้องจัดเลีย้ ง มีสว่ นลดส�าหรับหน่วยงานราชการ ถ.เจริญรัฐ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย (ใกล้วท ิ ยาลัยเทคนิคเลย)

กระเช้าขึน้ ภูกระดึง

โทร. 042-833533


หน้า 2

1 ทศวรรษเมืองเลยไทม์ เวลาผ่านไปเกิน 1 ทศวรรษแล้ว ส�ำหรับ การก่อก�ำเนิดของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นทีี่มีชื่อ ว่า “เมืองเลยไทม์” เริ่มฉบับแรกพิมพ์ด้วย กระดาษปอนด์สองสี จนกระทัง่ พัฒนา เติบโต ตามวัย เดินไปข้างหน้าอย่างพอเพียง ยึดมั่น เนื้อหาสาระเพื่อประโยชน์ของสาธารณะ พูด เรื่องของตัวเองให้น้อยที่สุด ตามหน้าที่ของ สื่อมวลชน ทั้งการประชาสัมพันธ์ และการ ตรวจสอบสังคม ตรวจสอบผู้ใช้อ�ำนาจรัฐ บริหารเงินภาษีของประชาชนให้อยู่ในร่องใน รอย เท่าที่สื่อท้องถิ่นเล็กๆฉบับนี้จะท�ำได้ ผ่านอุปสรรค หาผู้สนับสนุนยากเย็น อัตคัด ขัดสน บางครั้งถูกข่มขู่คุกคาม ทั้งในที่ลับและ ที่แจ้ง บางครั้งก็ถูกฟ้องร้องด�ำเนินคดีหมิ่น

ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

ประมาท แต่เมื่อเราได้วางเป้าหมายไว้ตั้งแต่เริ่ม ก่ อ ตั้ ง แล้ ว ว่ า เราจะเป็ น สื่ อ ที่ อ ยู ่ เ คี ย งข้ า ง ประชาชน อยู ่ คู ่ กั บ บ้ า นเมื อ งให้ ไ ด้ น านที่ สุ ด อุปสรรคที่ผ่านเข้ามาจึงถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เปรียบเหมือนลมพัดเอาฝุ่นผงมาเข้าตา เอาน�้ำ ล้างออกก็หาย ย่อมเป็นเรือ่ งธรรมดาของการท�ำ สื่อที่มีทั้งข่าวดี และข่าวตรวจสอบสังคม หรือ เป็ น ข่ า วที่ ก ลุ ่ ม คนไม่ ดี ม องว่ า เป็ น ข่ า วไม่ สร้างสรรค์ จนกระทั่ ง ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น หนั ง สื อ พิ ม พ์ “เลยไทม์พลัสนิวส์” มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ ดีขึ้นเล็กน้อย เพียงเพื่อประคองหนังสือพิมพ์ให้ อยู่รอด ท�ำหน้าที่เฝ้าบ้านเมือง มาถึ ง ปั จ จุ บั น ยุ ค การสื่ อ สารผ่ า นทาง อินเตอร์เน็ตเปิดกว้างกว่าในอดีต โลกสังคม ออนไลน์ มี บ ทบาทต่ อ การรั บ รู ้ ข ่ า วสารของผู ้ บริโภคมากขึ้น ความส�ำคัญของหนังสือพิมพ์ ฉบับกระดาษลดน้อยลงตามไปด้วย ดังนั้นใน พ.ศ.2557 นี้ เลยไทม์พลัสนิวส์จึงไม่อาจหยุดนิ่ง

ได้ ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ความ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคข่าวสาร “คลิปข่าวเลยไทม์” จึงเป็นสื่ออีกแขนง หนึ่งที่ถูกก�ำหนดเพิ่มเข้ามาเพื่อตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคข่าวสารท้องถิ่น และการแข่งขันด้านข่าวสารที่รวดเร็วขึ้นทุก นาที ซึ่งทีมงานของเลยไทม์พลัสนิวส์ถือว่ามี ความพร้อมด้านการผลิตคลิปข่าวออกน�ำเสนอ ผ่านทางหน้าเพจเฟซบุค๊ เลยไทม์ออนไลน์ และ เว็บไซต์เลยไทม์บล็อกโพสต์ดอทคอม (http:// loeitime.blogspot.com/) ซึง่ ผลิตข่าวร่วม กับสถานีวทิ ยุพลัส 88 เอฟเอ็ม จะท�ำให้การน�ำ เสนอข่าวสารรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ยงิ่ ขึน้ โดย เน้นความเคลื่อนไหว เหตุการณ์ต่างๆในท้อง ถิ่นจังหวัดเลย และพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ในอนาคตจะมีรายการทีวีทาง อินเตอร์เน็ต การถ่ายทอดสดกีฬา การประชุม สัมมนา หรือรายงานสดเหตุกาณ์ทนี่ า่ สนใจมา น�ำเสนอแก่ผู้บริโภคด้วย.

“ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ใน ต�ำแหน่งใด ระดับไหน ต้อง มีความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบตั ติ วั ปฏิบตั งิ านของ ตนมี ผ ลเกี่ ย วเนื่ อ งถึ ง สุ ข ทุกข์ ประชาชน ตลอดจน ความเจริญขึน้ หรือเสือ่ มลง ของประเทศชาติ” ตอนหนึง่ ของพระบรมราโชวาทของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการ พลเรือน วันอังคารที่ 1 เมษายน 2557

5.4 ล้านบาท นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมอย่างยิ่ง ถึงวิสัยทัศน์อันกว้าง ไกล และทันสมัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด เลยทีผ่ บู้ ริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และผูบ้ ริหารองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นได้พากันเดินทางไปศึกษาดูงานที่ ประเทศญีป่ นุ่ ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม - 3 เมษายน 2557 ภายใต้ “โครงการพัฒนาศักยภาพผังเมืองและการดูแล สุขภาพเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ” ประจ�ำปีงบประมาณ 2557 จัดโดยสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น ร่วมกับส�ำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเลย โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ในด้านการพัฒนาและปรับปรุงผังเมือง และส่งเสริมให้ บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กปฐมวัยและการส่ง เสริมสุขภาพผูส้ งู วัยได้พฒ ั นาศักยภาพของตนเองให้สงู ขึน้ ทั้งนี้ ก่อนการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น มีการอบรม สัมมนาที่โรงแรมเลยพาเลซ ระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2557 โดยผู้จัดเก็บเงินค่าลงทะเบียนส�ำหรับผู้เข้าร่วม โครงการคนละ 79,500 บาท (เจ็ดหมืน่ เก้าพันห้าร้อยบาท ถ้วน) ซึ่งก่อนหน้าที่ด�ำเนินโครงการนี้ มีหนังสือราชการที่ ลย.0023/ ว 1093 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 ส่งไป ยังนายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในจังหวัด ขอให้สง่ บุคลากรเข้าร่วมโครงการฯ โดยให้คำ� นึง ถึงความเหมาะสมแก่สถานะการคลังของแต่ละแห่ง นัน่ ก็หมายถึงว่า เงินจ�ำนวนนีม้ าจากภาษีประชาชน ล้วนๆ หลังจากนัน้ มีผสู้ มัครเข้าร่วมโครงการจ�ำนวนกว่า 370 คน และมีผู้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น 68 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้บริหาร สมาชิกสภา และปลัด น�ำคณะ โดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนางวณี จิวะรังสรรค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ส�ำหรับก�ำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงาน เริม่ จากใน ช่วงเช้าของวันที่ 30 มีนาคม 2557 ทัศนศึกษาสถา ปัตยกรรมนครหลวงเก่าแก่แห่งแรกของญี่ปุ่น ณ เมือง นารา และวัดโทไดจิ ช่วงบ่ายออกเดินทางสู่เมืองเกีย วโต ทัศนศึกษาสถาปัตยกรรม ปราสาทคินคุจิ และวัดคิ โยมิสึ วันที่ 31 มีนาคม เดินทางด้วยรถไฟด่วนชินคันเซ็น

ไปทั ศ นศึ ก ษาทะเลสาบฮา มานะ ช่วงบ่ายทัศนศึกษา ท่องเที่ยววนอุทยานฮาโกเน่ ล่องเรือชมทัศยภาพ ทะเล สาบอาชิ และหุบเขาโอวาคุ ดานิ วันที่ 1 เมษายน ช่วงเช้า ไปชมภูเขาไฟฟูจิ ช่วงบ่าย ไปทัศนศึกษาผังเมืองคามาคู ระ และสักการะองค์พระพุทธ รูปไดบุทสึ วันที่ 2 เมษายน ศึกษาดู งาน ณ เขตปกครองพิเศษ เอะโดะงะวะ กรุ ง โตเกี ย ว งานบ้านพักคนชรา วั น ที่ 3 เมษายน (วั น สุดท้าย) ช่วงเช้า เดินทางไป กราบนมัสการเจ้าแม่กวนอิม ทีเ่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ของกรุงโตเกียว ณ วัดอาซะกุซ่า ช่วงบ่าย สรุปประเด็นการสัมมนาการ ทัศนศึกษาดูงานแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และสรุปประเด็น ตามชื่อของโครงการ จากก�ำหนดการศึกษาดูงานทั้ง 5 วัน จะเห็นได้ว่ามี เพียงไม่กี่ชั่วโมงที่ผู้จัดพาไปสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สาระของโครงการ นอกนั้นจะเน้นท่องเที่ยวเสียมากกว่า ซึ่งสอดคล้องกับภาพถ่ายของผู้ร่วมเดินทางที่น�ำมาโพสต์ โชว์ในเฟซบุค๊ บางคนแอ็คชัน่ ตืน่ เต้นกับการท่องเทีย่ วครัง้ นี้ จนลืมไปว่าประชาชนเจ้าของภาษีเป็นผู้ส่งเสียให้มาดู งาน ข้อท้วงติงทีไ่ ม่เหมาะสมอีกประการหนึง่ คือ ช่วงเวลา ของการเดินทางไปดูงานญี่ปุ่นนั้น ตรงกับช่วงเลือกตั้ง สมาชิกวุฒสิ ภา ซึง่ หลายคนมีหน้าทีต่ อ้ งปฎิบตั ิ โดยเฉพาะ ประธาน กกต.จังหวัดเลย หรือนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ มีการวิพากษ์วจิ ารณ์เกีย่ วกับโครงการศึกษาดูงานของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่า จัดขึ้นถี่เกินไป เมื่อเทียบ การพัฒนา น�ำมาปรับใช้กับท้องถิ่นตัวเอง ่ หากถือการ ศึกษาดูงานคือการลงทุน ก็ถือว่าขาดทุน ล้มเหลว เห็นได้

หลังการเดินทางกลับมาบ้านเราแล้ว ผมอยากให้ผวู้ า่ ราชการจังหวัดและสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มข. ร่วมกันตั้งคณะกรรมการขึ้นมาติดตามประเมินผลของผู้ บริหารและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ ร่วมเดินทางไปครั้งนี้ว่า น�ำเอาสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงาน ไปปรับใช้ พัฒนาท้องถิ่นตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่ อย่างไรแล้วรายงานให้ประชาชนได้ทราบเป็นระยะ ผมในฐานะประชาชนผูเ้ สียภาษีคนหนึง่ ทีม่ สี ว่ นร่วม ในการส่งค่าทัวร์ให้กับบรรดาท่านๆ ไปญี่ปุ่นครั้งนี้ และ รู้จักมักคุ้นกับหลายๆคน จึงมีความห่วงใยอย่างสุดซึ้ง ไม่อยากได้ยินค�ำติฉินนินทาจากชาวบ้านว่า พวกท่าน เอาเงินหลวง 5,406,000 บาท (ห้าล้านสีแ่ สนหกพันบาท ถ้วน) ไปผลาญเล่นๆ เพียงเพื่อหาความสุขใส่ตัว...

จากสิ่งสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น�้ำประปา ถนน ฯลฯ ยังคงมี สภาพย�่ำแย่ คุณภาพชีวิตของเด็กและผู้สูงอายุยังมีปัญหา อับจนข้นแค้น บางท้องถิน่ มีชาวบ้านผูย้ ากไร้เข้าคิวรอสร้าง บ้านเทิดไท้ฯ อยู่อีกมากมาย การไปดูงานทีญ ่ ปี่ นุ่ ถือเป็นการเลือกประเทศทีเ่ หมาะ สมด้วยประการทั้งปวง จะได้รู้ได้เห็นว่าที่บ้านเมืองเขามี ระเบียบเรียบร้อย สะอาดสดใส เพราะนักการเมืองและ ข้าราชการแทบจะไม่มีการคอร์รัปชั่น แต่ก็ไม่รู้ว่าผู้ที่เดิน ทางไปครั้งนี้จะมีจิตส�ำนึกเก็บเอาเนื้อหาสาระมาได้มาก ภาพประกอบ : ส่วนหนึ่งจากเฟซบุ๊คของคุณธนกฤต เพียงใด โยทองยศ

หนังสือพิมพ์เลยไทม์พลัสนิวส์ ที่ปรึกษา นายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว พล.ต.ต.อรรถกฤษ ธารีฉัตร นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ นายยงยุทธ ทิพรส ผศ.ไพฑูรย์ ยาบุษดี บรรณาธิการอ�ำนวยการ นายธงชัย ชัยสา บรรณาธิการ นายภัทราวุธ บุญประเสริฐ กองบรรณาธิการ นายบุญชู ศรีไตรภพ นายเลิศล�้ำ อุดมรัตนพงศ์ นายวสันต์ สุนา ฝ่ายการตลาด ศิริพร ก้านพลู ส�ำนักงานเลขที่ 29/20 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์-โทรสาร 042-813243 เว็บไซต์ www.loeitime.blogspot.com อีเมล์ loeitimeplusnews@hotmail.com , muangloeitime@hotmail.com


ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

หน้า 3


หน้า 4

ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

นพค.23เตรียมปลูกต้นมเหศักดิ์เฉลมิ พระเกียรตสิ มเด็จพระเทพฯ นพค.23 ร่วมกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระ ราชด�ำริสมเด็จพระเทพฯเตรียมปลูกต้นมเหศักดิ์เฉลิมพระเกียรติฯ 59 พรรษา เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557 ที่หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ส�ำนักงาน พัฒนาภาค 2 กองบัญชาการกองทัพไทย นายธงชัย สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง ทีป่ รึกษาโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระ

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็น พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , เพื่อกระตุ้นให้ คนไทยเกิดจิตส�ำนึกในการใช้ทรัพยากรของชาติอย่างมีคุณธรรม และเพื่อ แสดงศัยกภาพของคนไทยทั้ง 63 ล้านคนร่วมใจแสดงความจงรักภักดีต่อ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการปลูกมเหสักข์ และสักสยามมินทร์ สักไว้ บนแผ่นดินไทย นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ต้นสักที่มีอายุยืนยาว และ ขนาดล�ำต้นใหญ่ทสี่ ดุ ในโลก ซึง่ เป็นต้นสักทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ เจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าให้ปลูกไว้ ให้คงอยู่สืบไป ส�ำหรับพื้นที่การด�ำเนินโครงการ ใช้พื้นที่ขนาด 10 ไร่ บริเวณป่าชุมชน ท้ายหมู่บ้าน หมู่ 3 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย โดยเริ่มในเดือนพฤษภาคม เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นประธานการประชุมเตรียม 2557 นี้ . โครงการปลูกต้นมเหสักข์ – สักสยามมินทร์ โดยมี พ.อ.สุวัฒณา เย็นใจ ผู้ บังคับหน่วยพัฒนาการเคลือ่ นที่ 23 นายณรงค์ศกั ดิ์ พลศักดิ์ ปลัดจังหวัดเลย พร้อมด้วยผู้แทนชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ต�ำบลท่า นายทวี เสริมภักดีกุล สวรรค์ อ.นาด้วง จ.เลย และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นายอ� ำเภอด่านซ้าย เปิด พ.อ.สุวัฒณา เย็นใจ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 กล่าวว่า เ ผ ย ว ่ า ต า ม ที่ อ� ำ เ ภ อ ด่านซ้ายร่วมกับหน่วยงาน ส่วนที่เกี่ยวข้อง ก�ำหนดจัด งานนมั ส การพระธาตุ ศ รี สองรัก ประจ�ำปี 2557 ขึ้น ในระหว่ า งวั น ที่ 10-13 พฤษภาคม 2557 เป็นระยะ เวลา 4 วัน เพื่อการอนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้อง ถิ่น และเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่เคารพเลื่อมใสศรัทธา ได้บ�ำเพ็ญ กุศลและนมัสการพระธาตุศรีสองรัก โดยก�ำหนดพิธีเปิดงานในวันที่ 10 พฤษภาคม 2557 เวลา ประมาณ 09.09 น. ณ บริเวณลานหน้าองค์พระ ธาตุศรีสองรัก อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ในการนี้คณะกรรมการจัดงาน จึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธาและพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้ออกโรงทาน ร่วมในงานบุญครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10-13 พฤษภาคม 2557 ทั้ง 4 วันหรือ แล้วแต่ความประสงค์ ผู้สนใจจะร่วมออกโรงทานติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ท�ำการปกครองอ�ำเภอด่านซ้ายหมายเขโทรศัพท์ 0-4289-1266 ส�ำนักงาน อย่างชัดเจน หลังจากได้พบเห็นแล้ว ถือเป็นการย�ำ่ ยีจติ ใจของคนไทยทีร่ กั ชาติ วัฒนธรรมอ�ำเภอด่านซ้าย หมายเลขโทรศัพท์ 08-3145-3080 หรือทีส่ ถานี เทิดทูนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตนและกลุ่ม กกปส.จังหวัดเลย ไม่ วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ�ำเภอด่านซ้าย หมายเลขโทรศัพท์ สามารถจะอยูน่ งิ่ เฉยได้ จึงนัดหมายกันเข้าแจ้งความร้องทุกข์ ให้ดำ� เนินคดีกบั 0-4289-1238 ทุกวัน. นายโกตี๋อย่างถึงที่สุด.

งานนมัสการพระธาตศุ รีสองรัก

กปปส.เลยแจ้งจับโกตี๋ หมิน่ สถาบันเบือ้ งสูง เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2557 ที่สถานีต�ำรวจภูธรจังหวัดเลย นายทศพล พรหมเกตุ แกนน�ำกลุ่ม กกปส.จังหวัดเลย เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.อ.นิธิพัฒน์ ธวัชวิเชียร หัวหน้าพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเลย เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษให้ ด�ำเนินคดีกับนายวุฒิพงศ์ กชธรรมคุณ หรือ “โกตี๋” แกนน�ำคนเสื้อแดง จ.ปทุมธานี ในความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 , ความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ และความผิดทีเ่ กีย่ วข้องกับความมัน่ คง โดยน� ำ แผ่ น ดี วี ดี ค ลิ ป วี ดี โ อการให้ สัมภาษณ์ของนายวุฒิพงศ์ต่อส�ำนักข่าว ว้อยซ์นิวส์ ในต่างประเทศ ในประเด็นที่ พาดพิงสถาบันเบื้องสูง และเอกสารที่ เกีย่ วข้อง มอบให้พนักงานสอบสวนไว้เป็น หลักฐาน นายทศพลกล่าวว่า การให้สมั ภาษณ์ ของส�ำนักข่าวต่างประเทศของนายโกตี๋ มี เนื้อหาที่กล่าวให้ร้ายต่อสถาบันเบื้องสูง นายวุฒพ ิ งษ์ กชกรธรรมคุณ (โกตี)๋ เข้ า ข่ า ยความผิ ด ตามกฎหมายอาญา


ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557 เลยไทม์พลัสนิวส์ฉบับ ที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภา คม 2557 อุ บั ติ เ หตุ ช ่ ว ง เทศกาลสงกรานต์ ข อง จังหวัดเลยที่ผ่านมา ท�ำลายสถิติเดิมอย่างราบคาบ มีผู้เสียชีวิตมากถึง 8 ราย สูง ทีส่ ดุ ใน 10 อันดับทัว่ ประเทศ ทางจังหวัด และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องประชุมเครียด ออกมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ขับขี่รถอย่างจริงจัง เพื่อลดจ�ำนวนอุบัติเหตุ ในเทศกาลวันหยุดยาวครัง้ ต่อไป ...... ผูป้ ระกอบการน�ำเข้าข้าวโพดที่ อ.ท่าลี่ หลายรายเข้าร้องสื่อว่าก�ำลังได้รับความเดือดร้อน จากกลุ่มพ่อค้าข้าวโพดเถื่อน น�ำเข้าข้าวโพดจาก สปป.ลาว ส่วนใหญ่ข้ามชายแดนจังหวัดอุตรดิตถ์ พวกเขาเสีย ภาษีน�ำเข้าข้าวโพดถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ เคยร้องเรียนไปยังรัฐบาล หลายครั้งแล้ว แต่ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข คราวนี้หวังพึ่งสื่อให้ตีแผ่ความเลวร้าย ของพ่อค้าเถื่อนที่ร่วมฉ้อฉลกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูแล สินค้าเข้า-ออกชายแดน ผลกระทบไม่ได้เพียงแค่พ่อค้าคนกลางเท่านั้น แต่ยัง ท�ำให้เกษตรกรผูป้ ลูกข้าวโพดของประเทศไทยได้รบั ความเดือดร้อนด้วย เนือ่ งจาก ราคาข้าวโพดที่ลักลอบน�ำเข้ามามีราคาถูกกว่า ...... มหกรรมการทัวร์เมือง นอกที่อ้างว่าไปดูงานของเหล่าข้าราชการไทยยังมีอยู่อย่างไม่จบสิ้น ทั้งๆที่อยู่ใน

นายหล่ง แก ้วนิรันดร์ นายก เทศมนตรี ต.เชียงคาน กล่าว เปิ ดงาน “ย ้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์รม ิ ฝั่ งโขง” มีการ รดน�้ ำ ขอพรผู ้สูง อายุแ ถวยาว ทีส ่ ด ุ ในประเทศ โดยมี สสส. เป็ นองค์กรร่วมจัดงานรณรงค์ สงกรานต์ป ลอดเหล ้า (ภาพ เล็ก) นายอมรศักดิ์ เจียระพงษ์ ปธ.สภาเทศบาล ต.เชียงคาน ใหก ้ ารตอ ้ น รั บ น . ส . ส ม รุ จี สุขสม ผู ้ประสานงาน สสส.ที่ เดินทางมาร่วมงานด ้วย เมือ ่ 12 เม.ย. 2557 ณ ลานวัฒนธรรม หน ้าวัดท่าคก.

ยุคข้าวยากหมากแพง ล่าสุดสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย ขอนแก่น เจ้าเก่า จัดโครงการร่วมกับส�ำนักงานท้องถิน่ จังหวัด น�ำคณะผูบ้ ริหาร เทศบาล อบต. และข้าราชการรวมเกือบ 70 คน ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น จ่าย ค่าเดินทางที่เป็นเงินของหลวง จากภาษีประชาชนคนละ 79,500 บาท รวมเป็น เงินกว่า 5.4 ล้านบาท ห้วงเวลาของการเดินทางไปดูงานครัง้ นีต้ รงกับช่วงเลือกตัง้ สมาชิกวุฒิสภา บางคนมีหน้าที่ต้องดูแลการเลือกตั้งโดยตรงกลับหนีงาน ควง ภรรยาไปเที่ยวอย่างหน้าตาเฉย ...... ต้องขอชื่นชมและปรบมือดังๆ ให้กับ นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ.เลย ที่มีนโยบายให้ทุกหน่วยงานราชการ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รณรงค์รกั ษาความสะอาดของบ้านเมือง ให้สมกับเป็น จังหวัดแห่งการท่องเทีย่ ว ช่วงนีจ้ งึ เห็น อบต.-เทศบาลต่างๆ ขึน้ ป้ายตามข้างถนน ข้อความรณรงค์ให้ประชาชนอย่าทิง้ ขยะ แต่ปา้ ยทีข่ นึ้ มากมายนัน้ กลับกลายเป็น

นายยิง่ ยศ ธนะจันทร์ รองผวจ.เลย เป็ นประธานเปิ ดงานราตรี “คืนสูเ่ หย ้า กรมท่าเหลือง” ครบรอบ 64 ปี ร.ร.เชียงคาน มีนายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ สว.เลย นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ ผู ้บริหารมิตซูเลย และศิษย์เก่าร่วมงาน จ�ำนวนมาก เมือ ่ 14 เม.ย. 2557.

หน้า 5 ขยะสายตาเสียเอง ...... ที่จริง เรื่องความสะอาดเรียบร้อยของบ้านเมืองไม่ ต้องลงทุนเดินทางไปดูงานไกลถึงญี่ปุ่น บ้านเราก็มีหลายจังหวัดที่ประสบความ ส�ำเร็จในเรื่องนี้ อย่างที่จังหวัดแพร่ เมื่อช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมา แมงโป้งเป้งมี โอกาสได้ไปเที่ยวที่นั่น บ้านเมืองเขาสะอาดสะอ้าน ถนนหนทาง ทั้งในเมืองและ ตามหมู่บ้านแทบจะไม่เห็นเศษขยะ อีกทั้งสิ่งสาธารณูปโภค ถนน ฟุตบาธก็มี คุณภาพดี ขอบฟุตบาธ และเส้นจราจรบนถนนก็ทาสีใหม่สดใสอยู่เสมอ ต่างจาก เมืองเลยลิบลับ ส่วนการเล่นสงกรานต์ก็น่ารัก ไม่มีเรื่องทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น ทั้งๆที่คนเยอะกว่าเมืองเลย ...... พูดถึงเรื่องเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)ที่ ผ่านมา กฎหมายได้ก�ำหนดไว้แล้วว่าห้ามผู้สมัครหาเสียง ท�ำได้เพียงแนะน�ำตัว เพราะผู้จะเข้าไปท�ำหน้าที่ในวุฒิสภาต้องมีคุณสมบัติเหนือกว่า ส.ส. ห้ามสังกัด และยุง่ เกีย่ วกับพรรคการเมือง เพือ่ ให้การท�ำหน้าทีก่ ลัน่ กรองกฎหมายและแต่งตัง้ องค์กรอิสระท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก แต่การเลือกตัง้ ส.ว.ครัง้ นีม้ ผี สู้ มัครหลายคนยังฝ่าฝืน เดินแจกแผ่นพับ ปล่อยขบวน รถแห่เอิกเริกยิ่งกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. บางคนอาการหนัก ไม่รู้หน้าที่ของ ส.ว. หา เสียงพร้อมบอกนโยบายจะเอางานของฝ่ายบริหารมาท�ำ หากย้อนกลับไปเมือ่ การ เลือกตั้ง ส.ว.ครั้งก่อน ผู้สมัครท�ำตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด จะท�ำอะไร ยังไงก็ เกรงใจ กกต. ถือนามบัตรแผ่นเล็กๆ เดินแจกนามบัตรแนะน�ำตัวอย่างกระมิดกระ เมี้ยน ...... การเลือกตั้ง ส.ว.ครั้งนี้ถือว่าเป็นการประลองก�ำลังของขั้วบ้าน ใหญ่ทมี่ นี ายธนาวุฒิ ทิมสุวรรณ เป็นผูน้ ำ� กับขัว้ ของนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สขุ พรรคเดียวกันแต่คนละพวก การเมืองของจังหวัดเลยถูกเงามืดทะมึนของสองขั้ว นี้ก�ำหนดการเลือกตั้งมาช้านาน กดปุ่มได้เลยว่าจะให้ใครเป็นผู้แพ้ ผู้ชนะ มีก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น�ำชุมชน นักการเมืองท้องถิ่นเป็นก�ำลังไพร่พลคอยยิงกระสุนดินด�ำ การเลือกตัง้ ตามระบอบประชาธิปไตยทีแ่ ท้จริงจึงยังไม่เกิดขึน้ และไม่รวู้ า่ ตายแล้ว เกิดใหม่อีกกี่ชาติระบบเลือกตั้งเลวๆแบบนี้จะหมดไปเสียที ...... เป็นเรื่อง ตลกเศร้าของบ้านเมืองเสียจริง กลุ่มประชาชนที่ต่อต้านคัดการการกระท�ำของ กลุ่มคนเสื้อแดงที่ออกมาประกาศว่าจะแบ่งแยกดินแดน จึงพากันออกมาชุมนุม ต่อต้านการกระท�ำดังกล่าว เพราะถือเป็นภัยต่อความมั่นคง และผิดกฎหมาย รัฐธรรมนูญมาตรา 1 แล้วได้น�ำป้ายคัดค้านการการแบ่งแยกดินแดนไปติดไว้บน สะพานลอย และหน้าศาลากลาง ซึ่งได้แจ้งและรับอนุญาตจากผู้ใหญ่ในจังหวัด แล้ว วันต่อมาได้มีกลุ่มคนเสื้อแดงเมืองเลยพากันออกมาชุมนุม แล้วไปปลดป้าย ทิ้ง แว่วว่า มีผู้ใหญ่ในจังหวัดคนๆเดียวกับที่อนุญาตให้ติดป้าย ไฟเขียวให้รื้อป้าย ออก สงสัยกลัวว่าหากปล่อยให้ป้ายที่ระบุข้อความปกป้องความมั่นคงของชาติ นัน้ อยูน่ านเกินไป ก็อาจจะกระทบต่อความมัน่ คงของต�ำแหน่งตัวเอง พิลกึ สิน้ ดี…

ออกรถ 29,000 บาท แถมฟรี ป.1 , พรบ. , จดทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ทาทาเมืองเลย เป็นผู้แทนจ�ำหน่าย ยางรถบรรทุก โอตานิ และมิชลิน

บริษัท เค เอ็น ซี มอเตอร์เซลส์ (ทาทาเมืองเลย) โทร.042-812-366 18/52 มลิวรรณ ต�ำบลกุดป่อง อ�ำเภอเมือง จ.เลย 42000


หน้า 6

ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

‘พงศพัศ’แฉยาบ้าย้ายจากเหนอื เข้าท่าลี่ ผูว้ า่ ฯเลยสัง่ จับตาเข้มตามแนวชายแดน ปลดผช.ผูใ้ หญ่บา้ นอ.ด่านซ้ายพ้นต�ำแหน่ง พ ล . ต . อ . พ ง ศ พั ศ พ ง ษ ์ เจ ริ ญ เลขาธิ ก ารคณะกรรมการป้ อ งกั น และ ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กล่าว ระหว่างการน�ำก�ำลังเข้ายึดทรัพย์มูลค่า 150 ล้านบาทของนายอนันต์ ใจวัน อายุ 42 ปี เจ้าของเวียงพร้าวเรดิโอ เอ็ฟเอ็ม 102.0 MHz จ.เชียงใหม่ หลังถูกเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจจับกุมพร้อมยาบ้า 292,000 เม็ด เมื่อวันที่ 4 เมษายนที่ผ่านมาว่า ในปีที่ ผ่านมา ป.ป.ส. ได้ท�ำการยึดทรัพย์ที่ได้

เหนือแทน ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ หน่วยปราบ ปรามยาเสพติด จับกุมขบวนการค้ายาบ้า ได้ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จ�ำนวนหลายล้าน เม็ด ผูถ้ กู จับกุมรับสารภาพว่า ล�ำเลียงจาก ประเทศเพื่อนบ้านภาคเหนือ ผ่านมาทาง ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และเข้ า ประเทศไทยด้าน อ.ท่าลี่ จังหวัดเลย นายวิโรจน์กล่าวว่า จึงขอความร่วม มือทุกภาคส่วน ระวังการใช้แนวชายแดน พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์ เจริญ จังหวัดเลย เป็นเส้นทางล�ำเลียงยาเสพติด เนื่ อ งจากประเทศไทยมี ก ารเข้ ม งวด ป้องกันการล�ำเลียงและขนย้ายยาเสพ ติดตามแนวชายแดนภาคเหนือมากขึ้น ท�ำให้ขบวนการค้ายาเสพติดเปลี่ยนมาใช้ เส้นทางล�ำเลียงเข้าทางภาคตะวันออก เฉี ย งเหนื อ แทน และจั ง หวั ด เลย เป็ น จั ง หวั ด ที่ มี เขตแดนติ ด ต่ อ กั บ ประเทศ เพื่อนบ้านทั้งทางบกและทางน�้ำ จึงต้อง ใช้มาตรการป้องกันปัญหานีอ้ ย่างเข้มงวด จากการค้ายาเสพติดไปแล้วกว่า 3,000 ล้านบาท โดยครั้งนี้ และจริงจัง จึงขอความร่วมมือในการสอดส่อง แสวงหา เป็นการจับกุมได้อย่างมหาศาลในพืน้ ทีภ่ าค 5 อย่างไรก็ตาม ข้อมูล ความเคลื่อนไหว พร้อมทั้งสร้างกระบวนการชุมชน ยังมีอีกมากที่ต้องเร่งด�ำเนินการ และโครงข่ายยาเสพติดใน เข้มแข็ง เพื่อร่วมกันป้องกันไม่ให้ขบวนการยาเสพติดใช้ ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกันหมด ทั้งต้นน�้ำ กลางน�้ำ จังหวัดเลยเป็นพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารได้ หากพบเห็นหรือรูเ้ บาะแส ปลายน�้ำ ส่วนมากเป็นยาเสพติดจากภาคเหนือเข้ามาสู่ ให้รีบแจ้งนายอ�ำเภอทุกพื้นที่โดยด่วน เพื่อจะได้ด�ำเนินการ กรุงเทพฯ ทว่าเมือ่ รัฐมีความเข้มงวดขึน้ ก็ยา้ ยเส้นทางมาทาง อย่างเฉียบขาดต่อไป ด่านท่าลี่ จ.เลย และ จ.กาญจนบุรี แทน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 นาย ด้านนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย วิ โรจน์ จิ ว ะรั ง สรรค์ ได้ ล งนามในค� ำ สั่ ง จั ง หวั ด เลย ที่ มอบนโยบายการปฏิบตั กิ ารเด็ดขาดกับขบวนการยาเสพติด 1794/2557 ปลดผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านรายหนึ่งในอ.ด่านซ้าย แก่หวั หน้าส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้องว่า จากการด�ำเนินนโยบาย ออกจากต�ำแหน่ง เนือ่ งจากผูช้ ว่ ยผูใ้ หญ่บา้ นรายนีถ้ กู ต�ำรวจ และมาตรการป้องกันและปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด สภ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ จับกุมตัว พร้อมของกลางยาบ้า อย่างเฉียบขาดของรัฐบาล ท�ำให้กลุ่มคนเหล่านี้ต้องปรับ 2,075 เม็ด โดยในหนังสือดังกล่าวระบุว่า ถือเป็นเรื่องร้าย ยุทธศาสตร์ จากการใช้เส้นทางล�ำเลียงยาเสพติดเข้าทาง แรงอันเป็นการบกพร่องในหน้าที่และประพฤติตนไม่เหมาะ ชายแดนภาคเหนือ มาเป็นการล�ำเลียงผ่านประเทศเพื่อน สมกั บ ต� ำ แหน่ ง ซึ่ ง เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี ห น้ า ที่ รั ก ษา บ้านแล้วน�ำเข้าสู่ประเทศไทยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียง กฎหมาย แต่กลับกระท�ำผิดเสียเอง.

ข่าวต่อหน้า 1 เกษตรกรชาวด่านซ้าย เกษตรกรชาวไร่ ข ้ า วโพดอ� ำ เภอ ด่านซ้ายกว่า 500 คน เดินขบวนทวง เงิ น ค่ า จ� ำ น� ำ ข้ า วโพดจากรั ฐ บาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ระบุเบี้ยวจ่ายมากว่า ครึ่งปีแล้ว ได้รับแค่ 2,000 บาท จาก 25,000 บาทไม่มีเงินลงทุนเพาะปลูก ในฤดูกาลใหม่ เทียบโครงการประกัน ราคาสมัยพรรคประชาธิปัตย์ได้เต็ม เม็ดเต็มหน่วย ขีดเส้นต้องจ่ายภายใน 16 พฤษภาคม 2557 นี้ หากยังเฉย เตรียมบุกกรุงสมทบก�ำนันสุเทพ ด้าน นายอ�ำเภอด่านซ้ายรับหนังสือ พร้อม รายงานให้จงั หวัดแก้ปญ ั หา ชีร้ ฐั บาล รักษาการจึงเบิกงบไม่ได้ เมื่ อ เวลา 10.00 น.วั น ที่ 6 พฤษภาคม 2557 ที่บริเวณหน้าโรง พยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย จ.เลย เกษตรกรชาวไร่ ข ้ า วโพด อ.ด่านซ้าย จ�ำนวนกว่า 500 คน น�ำ โดยนายวิชติ พรหมดี อดีต ส.อบจ.เลย เขต อ.ด่านซ้าย นางสุภาภรณ์ พรหม หานาม ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า นวั ง โป่ ง ต.โป่ ง อ.ด่านซ้าย , และนายสมิง ศรีค�ำ อดีต ผูใ้ หญ่บา้ น เรียกร้องติดตามทวงเงินค่า จ�ำน�ำข้าวโพดจากรัฐบาล โดยกลุ่มผู้ ชุมนุมได้นำ� รถบรรทุกเครือ่ งขยายเสียง เดินขบวนไปตามถนนพระแก้วอาสา ในเขตเทศบาลต�ำบลด่านซ้าย มุ่งหน้า ไปชุ ม นุ ม ต่ อ ที่ ห น้ า ที่ ว ่ า การอ� ำ เภอ ด่านซ้าย นายวิชิต พรหมดี แกนน�ำกลุ่มผู้ ชุ ม นุ ม เปิ ด เผยว่ า การมาครั้ ง นี้ เนื่องจากเกษตรกร จ�ำนวนกว่า 1,000 คน ได้รับความเดือดร้อน จาการเข้า

ร่วมโครงการตามมาตรการแทรกแซง ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/2557 เป็นเงินจ�ำนวนรายละ 25,000 บาท ระยะเวลาล่ ว งเลยมา 6 เดื อ นแล้ ว เกษตรกรยังไม่ได้รับเงินจากรัฐบาล และยังไม่ได้รับการตอบรับหรือชี้แจง จากตัวแทนของรัฐบาลแต่อย่างใด ซึ่ง ที่ผ่านมากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพด อ.ด่านซ้าย เคยท�ำหนังสือร้องทุกข์ไป ยั ง นั ก การเมื อ ง และหั ว หน้ า ส่ ว น ราชการระดับจังหวัดทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ให้ ช่วยเหลือ แต่ก็ไม่มีค�ำตอบใด ๆออก มา ครั้ ง นี้ จึ ง ท� ำ หนั ง สื อ ไปยั ง ผู ้ ว ่ า ราชการจังหวัดเลยด้วย นอกจากนี้ยัง มี ป ระเด็ น ความเดื อ ดร้ อ นอี ก ก็ คื อ เกษตรกรจ�ำนวนหนึ่งถูกปฏิเสธไม่ให้ เข้ า ร่ ว มโครงการหรื อ กรณี ต กหล่ น ทั้ ง ๆที่ ท� ำ ตามขั้ น ตอนตามที่ ท าง ราชการก�ำหนดทุกอย่าง จึงขอเรียก ร้องให้จ่ายเงินค่าจ�ำน�ำข้าวโพดเลี้ยง สัตว์มาให้เกษตรกรภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2557 หากพ้นก�ำหนดเวลา ตามนี้ ทางกลุ่มฯจะเคลื่อนไหวครั้ง ใหญ่เพื่อขอความเป็นธรรม ยกขบวน ไปสมทบกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณที่ ส่วนกลางต่อไป ทั้งนี้ นายทวี เสริมภักดีกุล นาย อ�ำเภอด่านซ้าย ได้เชิญให้กลุม่ ผูช้ มุ นุม เข้าไปพูดคุยเจรจาภายในหอประชุม อ�ำเภอ และรับหนังสือเรียกร้องด้วย

ตนเอง นายคูณ วังคีรี บ้านเลขที่ 37 หมู่ 6 บ้านป่าม่วง ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย กล่าวว่า ตนปลูกข้าวโพด 36 ไร่ แต่ละ ปี จ ะขายได้ 28,000 บาท ในสมั ย รัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ แต่มาสมัย รัฐบาลชุดนี้ได้เงินเพียง 2,000 บาท และยังถูกยึดใบประทวนหรือใบ ทพศ. 3/3 รั บ รองผลการขึ้ น ทะเบี ย น เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/2557 อีกด้วย พอมาทวงหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง กลับบอกว่าเงินหมด แล้ว รัฐบาลจะจ่ายเงินแทรกแซงใน ราคากิโลกรัมละ 1.50 บาท แต่ไม่ได้ หากไม่ได้จริง ๆ ก็ขอเพียง 1.00 บาท ก็ยอม เพราะเข้าสู่ฤดูเพาะปลูกใหม่ แล้ว ตอนนี้ไม่มีเงินลงทุนค่าจ้างไถ ค่า ปลูก ค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ นายทวี เสริมภักดีกลุ นายอ�ำเภอ ด่านซ้าย กล่าวว่า ตนจะได้น�ำเรื่องนี้ น�ำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเพื่อ ทราบและประสานพาณิชย์จงั หวัดและ การค่าภายในจังหวัดหาทางแก้ไข เท่า ที่ตนทราบนั้น เงินโครงการนี้ 30% หรือ 1,800 ล้านบาท ส่วนจังหวัดเลย มี 254 ล้านบาท และทราบว่าเงินดัง กล่าวนี้จ่ายหมดแล้ว ต้องขอรับการ สนับสนุนจากรัฐบาลเพิม่ เติมและขณะ นี้ก็เป็นรัฐบาลรักษาการจึงมีข้อติดขัด ตรงนี้.

ชาวท่าลีร่ อ้ งสอื่ พระยนื ถูกปล่อยร้างสร้างไม่เสร็จ

ชาวอ�ำเภอท่าลี่สุดทน พระพุทธ รูปยืนถูกปล่อยทิ้งร้าง สร้างไม่ เสร็จ นานกว่า 5 ปี ทั้งๆที่มีพิธี สวดยิ่งใหญ่ ข้ามวันข้ามคืน ร้อง สือ่ วอนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้า มาสร้างต่อให้เสร็จ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 ผูส้ อื่ ข่าวได้รบั การร้องเรียนจากชาว อ�ำเภอท่าลี่ จ.เลย ว่า พระพุทธรูป ยืน ปางเปิดโลก สูง 32 เมตร ตั้ง อยู ่ บ ริ เวณริ ม แม่ น�้ ำ คาน ในเขต เทศบาลต�ำบลท่าลี่ ก่อสร้างไม่ เสร็จ ถูกปล่อยทิ้งร้าง หญ้าขึ้นรก มาตัง้ แต่ปี พ.ศ.2552 โดยไม่ทราบ สาเหตุ สร้างความหดหู่ใจให้แก่ พุทธศาสนิกชนที่พบเห็น ชาวบ้ า นรายหนึ่ ง เล่ า ว่ า พระพุทธรูปมีชื่อว่า พระพุทธรัตน มิ่งมงคล บรมไตรโลกนารถ เริ่ม ก่อสร้างเมื่อ 5 ปีที่ผ่านมา โดย ก�ำหนดให้ก่อสร้างเสาหลักเมือง บริเวณดังกล่าวด้วย วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 โดย มีพระสงฆ์และนักบวชหลายรูป น�ำ โดยปู่ฤาษีเกศแก้ว แห่งอาศรมปู่

จ.หนองบัวล�ำภู พ่อปูน่ ริศ นรินโท แห่งลานธรรมบารมีศรีปทุมแสง ธรรมหนอ อ� ำ เภอท้ า ยเหมื อ ง จังหวัดพังงา และปู่มุณีน้อย แห่ง วัดป่าบ้านห้วยเดื่อ จ.เลย ร่วมกัน เป็ น ผู ้ น� ำ ในการก่ อ สร้ า ง มี วัตถุประสงค์เพื่อสืบทอดพระพุทธ ศาสนา ให้ครบห้าพันปี ก่อนการ ก่อสร้างพระพุทธรูป มีพระสงฆ์ และนักบวชกว่า 100 รูป มาท�ำพิธี สวดอย่างยิ่งใหญ่ ข้ามวันข้ามคืน หากจะรื้ อ ทิ้ ง ก็ ค งเป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า เสียดาย จึงอยากฝากไปถึงผูว้ า่ ราชการ จั ง หวั ด เลย หรื อ หน่ ว ยงานที่ เกีย่ วข้อง เข้ามาด�ำเนินการก่อสร้าง ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว.

พิธวี างศิลาฤกษ์ เมือ ่ 13 ต.ค. 2552 (ภาพจาก http://punjalee.com/)

ส.ว.สมศักดิ์ ขจรเฉลมิ ศักดิ์ “จุดยืนผลประโยชน์ชาติและประชาชน”

กตต.ได้ประกาศรับรอง อย่ า งเป็ น ทางการไปแล้ ว ส�ำหรับสมาชิกวุฒสิ ภาทีม่ าจาก การเลือกตั้งชุดใหม่ เลยไทม์พลัสนิวส์ฉบับนี้ได้น�ำเอาบทสัมภาษณ์นาย สมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ส.ว.จังหวัดเลยคนใหม่ พร้อม ประวัติส่วนตัวมาน�ำเสนอ นายสมศักดิ์เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2506 เป็น นักลงทุนจากจังหวัดชลบุรี เมื่อปี 2542 เข้ามาตั้งโรงงาน ผลิตแป้งมันที่บ้านธาตุ ในนามบริษัท จ.เจริญ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด หลังจากนั้นไม่กี่ปี ก็ลงเล่นการเมืองท้องถิ่น ได้รับ เลือกเป็น ส.อบจ.เลย 1 สมัย ต่อจากนั้นได้รับเลือกเป็น ประธานหอการค้า จ.เลย และ ประธานหอการค้ากลุ่ม

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เคยเป็นทีป่ รึกษาสภา อุตสาหกรรมจังหวัดเลย เลขาธิการสโมสรไลออนส์ จ.เลย นายสมศักดิ์มักช่วยเหลือสังคมอยู่เสมอ ด้วยการ มอบเงินสดๆในงานพิธีการ หรือการประชุมต่างๆ ชอบ พูดจาเสียงดัง โผงผาง แสดงความเห็นได้แหลมคม ชัดเจน ก่อนหน้านี้ นายสมศักดิ์น�ำหอการค้ากลุ่มภาคตะวันออก เฉียงเหนือแสดงออกถึงการต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ การออกกฎหมายนิรโทษกรรม ขณะเดียวกันยังเป็นผู้น�ำ ในการผลักดันโครงการก่อสร้างกระเช้าขึน้ ภูกระดึงทีห่ นัก หน่วงที่สุดในบรรดาประธานหอการค้า จ.เลยที่ผ่านมา เลยไทม์พลัสนิวส์ : คิดอย่างไร ถึงอยากเป็น ส.ว. นายสมศักดิ์ : สืบเนื่องจากอดีตผมเป็นผู้น�ำตั้งแต่ ตอนเป็นนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานนักศึกษา ชอบ ท�ำงานมวลชน และชอบช่วยเหลือสังคม ซึ่งตรงนี้ เป็น นิสัยผม ติดตัวมาตั้งแต่เด็ก หลังจากได้ทราบว่า ทั่ว ประเทศมีการคัดเลือกตัวแทนเพื่อเข้าไปเป็นสมาชิก วุฒสิ ภา หรือ ส.ว. หลังจากนัน้ ได้ปรึกษาเพือ่ นฝูง ปรึกษา ญาติพี่น้อง ว่าเราน่าจะเสนอตัว เพื่อเข้ามาท�ำงานหน้าที่ นี้ เพราะอดีต ที่มาอยู่จังหวัดเลยเป็นเวลาสิบกว่าปี ตน พยายามท�ำงานเพือ่ สังคมมาโดยตลอด โดยท�ำทุกๆวัน ซึง่

ตรงนี้ เราก็ ถื อ ว่ า เป็ น จั ง หวะ และโอกาสหนึ่ง ที่เราจะขึ้นไป ท�ำหน้าที่ให้เต็มรูปแบบ เพื่อที่ จะมาพั ฒ นาบ้ า นเรา นี่ คื อ

เหตุผลที่ลงสมัคร ส.ว. เลยไทม์พลัสนิวส์ : คาดคิดหรือไม่ว่าจะได้คะแนน มากขนาดนี้ นายสมศักดิ์ : ตอนแรกคิดว่าจะได้ประมาณสักแสน สาม แสนสี่ หลังเราได้ลงพืน้ ที่ เดินพบปะกับชาวบ้านและ ก็ขอคะแนนเสียงจากพ่อแม่พี่น้องในท้องที่หลายอ�ำเภอ พอกลับมาแล้วก็คิดไว้แล้วว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้ เพราะ ว่าผู้สมัครมีทั้งหมด 8 คน และขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเป็น อย่างมากที่ไว้ใจ เลือกกระผมจนได้ 140,499 คะแนน เลยไทม์ พ ลั ส นิวส์ : มีอะไรบ้างที่ คิ ด ว ่ า ที่ ท� ำ ใ ห ้ ประชาชนเลือกเข้า มาในครั้งนี้ นายสมศั ก ดิ์ : คนที่จะเป็นผู้แทนนะ ค รั บ โ ด ย เ ฉ พ า ะ ต� ำ แหน่ ง สว. นั้ น ท่ า นจะต้ อ งยึ ด ติ ด พื้ น ที่ และท่ า นต้ อ ง ท�ำงานเพือ่ มวลชน เพือ่ ส่วนรวม เพือ่ แผ่นดิน และต้องท�ำ สม�่ำเสมอ เพื่อให้พี่น้องได้เห็นพ้องต้องกันว่าบุคคลคนนี้ น่าจะเป็นตัวแทน ของคนทั้งจังหวัดเลยได้ และท�ำหน้าที่ ส.ว. เพื่อที่จะเข้าไปกลั่นกรองกฎหมายแทนพี่น้องชาว จังหวัดเลย เพราะฉะนั้นคนที่จะเป็นผู้แทนได้จะต้อง ท�ำงานกับทุกกลุ่มชน ทุกหมู่เหล่าได้ เพื่อที่จะทราบว่า ความต้องการของประชาชนว่าอยากให้เราเข้าไปช่วยไป แก้ไขอะไรให้บ้าง ผมจะท�ำหน้าที่ ส.ว.ให้ดีที่สุด มีจุดยืนท�ำเพื่อบ้าน เมือง จะไม่ยอมเป็นเครือ่ งมือของพรรคหรือกลุม่ การเมือง ใดๆ จะต้องอิสระจากการเมืองอย่างแท้จริง ผลประโยชน์ ของประชาชนเป็นทีต่ งั้ จากการติดตามการท�ำหน้าทีข่ อง ส.ว.ทีผ่ า่ นมา ผมก็รสู้ กึ ประทับใจผลงานของกลุม่ 40 ส.ว. ที่ท�ำหน้าที่ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ตรวจสอบการใช้อ�ำนาจ ฝ่ายบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการพิจารณากลั่น กรองบุคคลที่จะเข้าไปด�ำรงต�ำแหน่งคณะกรรมการใน องค์กรอิสระต่างๆ หลังเข้ารับต�ำแหน่ง ส.ว.อย่างเป็น ทางการแล้ว ผมอยากจะเข้าไปช่วยงานของกลุ่ม 40 ส.ว.ด้วย ขณะนีไ้ ด้มกี ารติดต่อกับแกนน�ำกลุม่ กันบ้างแล้ว.   


หน้า 7

ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

ผูว้ า่ ฯเลยสัง่ ปราบปรามมอดไม้ ชาวไร่ออ้ ยประท้วงขอเงินรบ.เพิม่ 200บ./ตัน เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2557 ณ ถนนมลิวรรณ หน้าสมาคมชาวไร่ อ้ อ ยที่ ร าบสู ง จั ง หวั ด เลย เลขที่ 35/1 หมู่ 2 ต.หนองหิน อ.หนอง หิน จ.เลย มีเกษตรกรชาวไร่อ้อย จ�ำนวนประมาณ 100 คน พร้อมน�ำ รถบรรทุกอ้อยจ�ำนวน 50 คัน มา จอดริมถนน ด้านข้างรถมีป้ายผ้า ข้อความเรียกร้องเงินค่าช่วยเหลือ ต้นทุนการผลิต โดยการน�ำของ อุปนายกสมาคมฯ 3 คน ประกอบ

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เอาจริ ง สั่ ง ชุ ด เฉพาะกิ จ ประสานก�ำลังในพื้นที่ ติดตาม ปราบปรามขบวนการตั ด ไม้ ท�ำลายป่า นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวใน การประชุ ม ส่ ว นราชการและ ภาคเอกชนของอ�ำเภอท่าลี่ว่า ในระยะต้นปีที่ผ่านมา หน่วย งานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน รักษาป่าไม้ และหน่วยงานด้าน ปราบปรามผู้ลักลอบท�ำลายป่า ของจังหวัดเลย จับกุมผู้กระท�ำ ผิดกรณีลักลอบตัดไม้ท�ำลายป่า ประเภทไม้ชิงชัน และไม้ พะยุงมากขึ้น จากการสอบสวนพบว่า มีการลักลอบตัด เพื่อน�ำไปจ�ำหน่ายให้กับต่างชาติ และบางคดี มีชาวต่าง ชาติเป็นผู้ลักลอบเข้ามาตัดเอง จังหวัดเลยจึงได้สั่งการให้ ทุกอ�ำเภอวางมาตรการที่เข้มงวด ทั้งการติดตามหาข่าว สกัดกั้น ตรวจจับ และด�ำเนินคดี อย่างเด็ดขาด เพราะ ถือเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดเลย

จะใช้ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจศรีสองรัก (ฉก.ศรีสองรัก) ประสานก�ำลังกับหน่วยป้องกันในพื้นที่ ออกปฏิบัติการ อย่างเด็ดขาด และขอความร่วมมือจากประชาชนในทุก พื้นที่ ในการสอดส่อง แสวงหาข้อมูล ติดตามพฤติกรรม ความเคลื่อนไหว พร้อมทั้งสร้างกระบวนการชุมชนเข้ม แข็ง เพื่อร่วมกันป้องกันขบวนการตัดไม้ท�ำลายป่า หาก ด้วย นายไพโรจน์ ทันวงษา , นายสัญญา สมใจ , นาย พบเห็นหรือรู้เบาะแส ให้รีบแจ้งนายอ�ำเภอทุกพื้นที่โดย ไฉน ศรีเชียงษา นายไพโรจน์ ทันวงษา อุปนายกคนที่ 2 กล่าวว่า ด่วน เพื่อจะได้ด�ำเนินการอย่างเฉียบขาดต่อไป. องค์กรชาวไร่อ้อย 4 องค์กรประกอบด้วยชมรมสถาบัน กิโลเมตร จึงเป็นกรณีศึกษาใหม่ที่หน่วยงานราชการที่ ชาวไร่ออ้ ยภาคอีสาน , สหพันธ์ชาวไร่ออ้ ยแห่งประเทศไทย เกีย่ วข้องต้องน�ำมาขบคิดถึงพฤติกรรมของช้างทีเ่ ปลีย่ นไป , สหสมาคมชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์ ชาวไร่ออ้ ยแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรประสานงานชาวไร่ เพื่อหาวิธีป้องกันและแก้ไขต่อไป นายวัชระ ธรรมสอน หัวหน้าโครงการฟืน้ ฟูอาหาร อ้อยทั้งประเทศ มีความเดือดร้อนที่คณะกรรมการอ้อย ช้างป่าลงมากินพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านที่อยู่ ช้ า งป่ า ภู ห ลวงตามพระราชด� ำ ริ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า และน�้ำตาลได้ประกาศราคาอ้อยขั้นต�่ำที่ตันละ 900 บาท รอบเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวง จนท�ำให้เกิดการกระทบ พระบรมราชินีนาถ เปิดเผยว่า บริเวณที่เกิดเหตุล้อมรอบ ที่ 10 ซี.ซี.เอส ซึ่งท�ำให้ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตที่อยู่ที่ กระทั่งระหว่างคนกับช้างอยู่เสมอ แม้จะมีการก่อตั้ง ไปด้วยสวนยางพารา ไร่มนั ส�ำปะหลัง และพืชผลทางการ 1,129.92 บาท เมือ่ เทียบกับฤดูกาลผลิตทีแ่ ล้วทีป่ ระกาศ โครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง ตามพระราชด�ำริ เกษตรอื่นๆ ริมล�ำห้วยเป็นป่ารก พื้นที่ประมาณ 200 ไร่ มีแหล่งอาหาร และแหล่งน�้ำค่อนข้าง สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ สมบูรณ์ ช้างป่าภูหลวงย้ายถิน่ หากินมา ขึ้นมาเมื่อปี 2542 แล้วก็ตาม แต่ก็แก้ อยู่บริเวณนี้อย่างถาวร จ�ำนวน 3 ตัว ปัญหาได้ระดับหนึ่งเท่านั้น และมักเข้ามาท�ำลายพืชผลการเกษตร ล่าสุดได้เกิดเหตุการณ์นา่ สลดใจขึน้ ของชาวบ้านอยู่เสมอ สังเกตได้ว่า ช้าง เมื่อนายจ�ำเนียร เทพจันดา อายุ 56 ปี ป่าเริ่มมีพฤติกรรมดุร้ายมากขึ้น เมื่อเข้า ชาวบ้ า นโนนสวรรค์ ต.เขาหลวง มาอยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของคน อ.วังสะพุง ถูกช้างท�ำร้ายจนเสียชีวิต นายวัชระกล่าวอีกว่า จ�ำนวนช้าง ขณะออกไปจับปลาไหลในล�ำห้วยท้าย เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ปัจจุบันมี หมูบ่ า้ น ถือเป็นครัง้ แรกทีช่ า้ งป่าออกมา ประมาณ 120 ตัว ซึ่งหากเทียบกับพื้นที่ ท�ำร้ายชาวบ้านนอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ นายอนิวต ั ติ์ อร่ามมนทิราลัย ป่าทีเ่ หลืออยูจ่ ริงๆแล้ว ถือว่าไม่เพียงพอ ป่าภูหลวง ซึ่งอยู่ห่างออกมาไกลถึง 8

ให้ตันละ 950 บาท ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ 1,196.31 บาท และได้เงินช่วยเหลืออีกตันละ 160 บาท ท�ำให้ปีนี้ราคาต�่ำ กว่าปีที่แล้ว 50 บาท ท�ำให้ไม่คุ้มกับการลงทุน ก่อให้เกิด ปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยไม่สอดคล้องกับ ต้นทุนการผิตประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจทีผ่ นั ผวนค้า ครองชีพสูงขึ้น นายไพโรจน์ กล่าวอีกว่า การมาครั้งนี้ เพื่อผลักดัน ให้คณะกรรมการอ้อยน�้ำตาลทรายเร่งแก้ปัญหานี้ โดยไม่ ต้องใช้งบกลางของรัฐบาล โดยขอกู้กับ ธ.ก.ส. ที่ผ่านมา เคยกู้ จ�ำนวน 16,000 ล้านบาท ก็มีการช�ำระหนี้ด้วยดี ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ขณะนี้ ธ.ก.ส. ก็พร้อมจะให้กู้อีก เพียงแต่คณะกรรมการอ้อยน�้ำตาลต้องประชุมขออนุมัติ รัฐมนตรีกอ่ น และขอให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการ ใช้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ชาวไร่อ้อยฤดูกาลผลิตปี 2556/2557 ขอเพิ่มเงินช่วย เหลือต้นทุนการผลิตจาก 160 บาท เป็น 200 บาท หาก ข้อเรียกร้องไม่ได้รับการแก้ไข ก็จะมีการเคลื่อนไหวครั้ง ใหญ่ โดยเดินทางด้วยรถบรรทุกอ้อยไปร่วมชุมนุมกันครั้ง ใหญ่ที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ต่อไป.

ปัญหาช้างป่าภูหลวง “คนรุกป่า - ช้างรุกคน”

จนท.เข ้าตรวจสอบสภาพศพนายจ�ำเนียร เทพจันดา

ต่อการเดินออกหากิน ขณะเดียวกัน เส้น ทางเดินเดิมทีเ่ คยเชือ่ มต่อกับอุทยานแห่ง ชาติ ภู ก ระดึ ง และเขตป่ า ในจั ง หวั ด เพชรบูรณ์ก็ถูกตัดขาดด้วยถนนลาดยาง และชุมชน รวมถึงพื้นที่การเกษตรของ ชาวบ้านที่เพิ่มขึ้นก็เป็นอุปสรรค์ด้วย ด้านนายอนิวัตติ์ อร่ามมนทิราลัย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 (ขอนแก่ น ) เปิ ด เผยกั บ ผู ้ สื่ อ ข่ า ว ระหว่างเดินทางมาอ�ำนวยการการต้อน ช้างป่าที่บ้านโนนสวรรค์ ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง กลับเข้าป่าภูหลวงว่า ในการ

ยงปีละ 3 พัน “ล้านบาทใช้งบฯเพีจ้างเกษตรกรปลู ก

ป่า ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า ปลูกพืชเศรษฐกิจ พื้นที่ป่า ต้นน�ำ้ ก็จะเพิม่ ขึน้ ไม่ตอ้ งเอา เงินจ�ำนวนมหาศาลไปลงทุน แก้ ป ั ญ หาน�้ ำ ท่ ว ม น�้ ำ แล้ ง ช้างก็จะมีที่หากินมากขึ้น

สภาพพืน ้ ทีป ่ ่ าภูหลวงปั จจุบน ั ถูกบุกรุกอย่างหนัก (ภาพจากทีมงานหนังสือเทีย ่ วกันเลยเถิด)

แก้ไขปัญหานั้น ขณะนี้ได้ท�ำเรื่องของบประมาณไปที่กรม อุทยานแห่งชาติแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดท�ำ โครงการก่อสร้างรั้วไฟฟ้า โดยร่วมกับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โดยท�ำในลักษณะคล้ายรั้วเพนียดคล้องช้าง ซึ่ง เชื่อว่าจะแก้ปัญหาได้ระดับหนึ่ง นายอนิวัตติ์กล่าวอีกว่า จริงๆแล้วพื้นที่ป่าภูหลวง เหลือเพียง 3 แสนไร่ จากพื้นที่ทั้งหมดกว่า 5 แสนไร่ เนื่องจากถูกบุกรุกป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยวรอบเขตรักษา พันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวง จึงท�ำให้แหล่งอาหารของช้างลดน้อย ลงไป นายอนิวัตติ์เสนอแนวทางการแก้ปัญหาระยะยาวว่า รัฐบาลควรจัดสรรค์งบประมาณ มาให้ประชาชนที่อาศัย อยูร่ อบพืน้ ทีป่ า่ อนุรกั ษ์ทวั่ ประเทศ เป็นค่าตอบแทนให้ทกุ ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการปลูกป่า และดูแลรักษาด้วย ตัวเอง โดยให้ค่าตอบแทนเป็นรายเดือนที่มากกว่ารายได้ จากการปลู ก พื ช เชิ ง เดี่ ย ว เช่ น ท� ำ ไร่ ข ้ า วโพด ไร่ มั น ส�ำปะหลัง และยางพารา ค�ำนวนดูแล้ว ใช้เงินเพียงปีละ ประมาณ 3,000 ล้านบาทเท่านั้น แนวทางนี้ึ่จะเป็นการ แก้ไขปัญหาระยะยาว และยั่งยืน สามารถแก้ปัญหาน�้ำ ท่วมน�้ำแล้งที่ต้นเหตุด้วย โดยที่รัฐบาลไม่ต้องน�ำเงินมา ลงทุนเป็นแสนล้านบาทเพือ่ ท�ำโครงการก่อสร้างต่างๆ เพือ่ ป้องกันน�ำ้ ท่วมหรือแก้ปญ ั หาภัยแล้ง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 8 กล่าว

ข้ อ เสนอของนายอนิ วั ต ติ์ ถื อ เป็ น แนวทางที่ น ่ า สนับสนุนเป็นอย่างยิ่ง เพราะนอกจากจะช่วยเหลือให้ ประชาชนหลุดพ้นจากความยากจน ท�ำไร่ใช้หนี้นายทุน แล้วยังเป็นการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ ไม้ โดยปรับเปลีย่ นวิถชี วี ติ ของ ประชาชน ลดความโลภลง น้อมน�ำแนวทางท�ำการเกษตกร แบบพอเพียง ตามแนวพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เมื่อถึงเวลานั้น ทั้งคน ช้าง และป่าจะอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน.


หน้า 8

ข่าวต่อหน้า 1 สงกรานต์เลยตาย 8 ศพ อย่ า งเคร่ ง ครั ด ลดสถิ ติ ก ารเกิ ด อุบัติเหตุสงกรานต์ปีหน้า เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ที่ ห้องประชุมสถานีวิทยุกระจายเสียง แห่งประเทศไทย จังหวัดเลย นาย ยิ่งยศ ธนะจันทร์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดเลย เป็นประธานประชุมคณะ กรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและ ลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาล สงกรานต์ ปี 2557 ซึ่งมีผลสรุปสถิติ อุบตั เิ หตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ วัน ที่ 11 – 17 เมษายน 2557 ว่าตลอด 7 วัน เกิดอุบตั เิ หตุตามหลักเกณฑ์รวม 34 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 36 คน และเสีย ชีวิต 8 ราย ซึ่งเป็นสถิติผู้เสียชีวิต จ�ำนวนมากที่สุดของจังหวัดเลย นับ ตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกในช่วง 7 วัน ระวังอันตราย โดยติดอันดับ 1 ใน 10 ผู้เสียชีวิตสูงสุดของประเทศ ส�ำหรับข้อมูลผูเ้ สียชีวิ ตทัง้ 8 ราย ประกอบด้วย รายเแรกคือนายวิลาศ บุญชิต อายุ 49 ปี ที่อยู่ ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมื อ ง จ.เลย สาเหตุ ขั บ ขี่ ร ถ จั ก รยานยนต์ ล ้ ม เองได้ รั บ บาดเจ็ บ สาหัส น�ำส่งโรงพยาบาลเลย เสียชีวติ ในเวลาต่ อ มา เหตุ เ กิ ด เมื่ อ 11 เมษายน 2557 , รายที่ 2 นายสุรพง ภูชม อายุ 35 ปี ภูมิล�ำเนา 77/1

อพท.เดินเครื่อง ของรั ฐ บาลยิ่ ง ลั ก ษณ์ ระดมคน สนั บ สนุ น เข้ า ร่ ว มเวที ป ฐมนิ เ ทศ โครงการ ติงผูด้ ำ� เนินรายการพาเวที เอียง คุมอารมณ์ไม่อยู่ โต้คนเห็นต่าง ด้าน“สว.สมศักดิ์” ดันสุดลิ่ม ชี้เป็น ผลดีตอ่ เศรษฐกิจเมืองเลย ชาวบ้าน รวยขึ้น ที่โรงแรงเลยพาเลซ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557 องค์การบริหารการ พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว อย่ า งยั่ ง ยื น (อพท.) ร่ ว มกั บ บริ ษั ท แกรนด์ เ ทคจ� ำ กั ด และศู น ย์ บ ริ ก าร วิชาการจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย

ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557 ม.5 ต.เต่ า กลอย อ.นากลาง จ.หนองบัวล�ำภู ที่อยู่ปัจจุบัน ต.โคก ขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย สาเหตุ ขับ รถการเกษตรกลับบ้านเวลา 19.00 น. ถู ก รถปิ ค อั พ ชนท้ า ยได้ รั บ บาดเจ็ บ สาหัส เสียชีวิตในวันต่อมา เหตุเกิด เมือ่ 12 เมษายน 2557 , รายที่ 3 และ 4 คือ นายถนอมศักดิ์ ปัญญามี อายุ 30 ปี ที่ อ ยู ่ ต.หาดทรายขาว อ.เชียงคาน จ.เลย และนายศักดิ์ชัย สาที อายุ 30 ปี ที่อยู่ ต.หาดทราย ขาว อ.เชียงคาน จ.เลย สาเหตุ ทั้ง 2 ราย รถปิคอัพแหกโค้งได้รับบาด เจ็บสาหัสทีถ่ นนสายบ้านธาตุ-ปากชม น�ำส่งโรงพยาบาลเลยและเสียชีวิตใน เวลาต่อมาทัง้ 2 ราย เหตุเกิดเมือ่ เวลา 17.40 น. วันที่ 12 เมษายน 2557 , รายที่ 5 และ 6 เสียชีวิตในวันที่ 13 เมษายน 2557 , รายที่ 7 และ 8 เสีย ชีวิตในวันที่ 15 เมษายน 2557 นายยิ่ ง ยศกล่ า วว่ า จากการ วิเคราะห์ข้อมูลพบว่า อุบัติเหตุที่เกิด ขึ้ น เกิ ด บนเส้ น ทางสายรอง คื อ ทางหลวงระหว่างอ�ำเภอ , ทางหลวง ชนบท และถนนในต�ำบลหมู่บ้าน ผู้ ประสบเหตุเสียชีวติ เป็นประชาชนใน จังหวัดเลย และสาเหตุส่วนใหญ่มา จากเมาแล้วขับ พาหนะที่เกิดเหตุ เป็น รถยนต์ , จักรยานยนต์ และรถ เพื่อการเกษตร ช่วงเวลาที่เกิดเหตุ คือ 16.00 – 20.00 น. ซึ่งจังหวัดจะ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปสรุปวิเคราะห์ และตัง้

เป็ น โจทย์ ใ นการก� ำ หนดมาตรการ เพื่ อ ใช้ ป ฏิ บั ติ ใ นอนาคต เช่ น ต้ อ ง กวดขั น การบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ เกีย่ วข้องกับการใช้รถใช้ถนนอย่างเข้ม งวด , รณรงค์การสร้างจิตส�ำนึก และ วินัยจราจร ,การสร้างการมีส่วนร่วม ระดับครอบครัวและชุมชน ในการ ควบคุมกวดขันคนเมาแล้วขับ , การ กวดขันการตรวจสภาพยานพาหนะ ให้สมบูรณ์ เช่น ระบบไฟส่องสว่าง ไฟ เลี้ยว ไฟเบรก การสวมหมวกนิรภัย การมีใบขับขี่ , การกวดขันควบคุม การจ�ำหน่าย และการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญที่น�ำ ไปสูก่ ารเกิดอุบตั เิ หตุ และการติดแถบ สะท้อนแสงให้กับรถเพื่อการเกษตร รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลยกล่าว ว่า ตลอดเทศกาลทั้ง 7 วัน คณะ กรรมการศูนย์ปฏิบตั กิ ารป้องกันและ ลดอุ บั ติ เ หตุ ท างถนนช่ ว งเทศกาล สงกรานต์ ปี 2557 จังหวัดเลยมี การตั้งจุดตรวจ ใน 14 อ�ำเภอ รวม 34 จุด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจาก หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และ องค์กรการกุศล รวมกว่า 1,600 คน มี ก ารเรี ย กตรวจยานพาหนะรวม 68,906 คั น เป็ น จั ก รยานยนต์ 22,780 คัน , กระบะ 24,858 คัน รถเก๋ง 16,126 คัน รถตู้ 1,895 คัน รถโดยสาร 2,817 คัน และรถอื่นๆ เตรี ย มสรุ ป วิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล แก้ ไข ปัญหาระยะยาวต่อไป.

ก่อนการเปิดประชุม มีกลุ่มชาวบ้าน จากอ�ำเภอภูกระดึง ได้นำ� ป้ายข้อความ สนั บ สนุ น โครงการก่ อ สร้ า งกระเช้ า ไฟฟ้ า ขึ้ น ภู ก ระดึ ง มาแสดงที่ บ ริ เวณ ล็อบบี้ของโรงแรมด้วย นายประเสริฐ กมลวัทนนิศา ผู้ จัดการพื้นที่พิเศษเลย กล่าวว่า สืบ เนื่องจากคณะรัฐมนตรีสัญจรมีมติเห็น ชอบตามมติท่ีประชุมร่วมภาครัฐและ เอกชนเพื่อแก้ไขปัญหา ทางเศรษฐกิจ ในภูมิภาค ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จังหวัดอุดรธานี ตามที่ ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอ โดยมอบหมายให้ ก ระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมกับ อพท. ศึกษาความเหมาะสม ของโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้น ภู ก ระดึ ง และส� ำ นั ก งบประมาณได้ จัดสรรงบประมาณให้ อพท. ด�ำเนิน โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการ ก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จ�ำนวน 25 ล้านบาทนั้น อพท. ได้ว่าจ้างกลุ่ม บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษา น� ำ โดยศู น ย์ บ ริ ก าร วิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท แกรนด์เทค จ�ำกัด และ บริษัท ไทยซิสเทมเอนไว แอนด์ เอนจิ เนียริง่ จ�ำกัด เพือ่ ศึกษาความเหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม วิศวกรรม และผลกระทบสิง่ แวดล้อม รูปแบบและ แผนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ

เลยรณรงค์ไม่ทงิ้ ขยะลงบนถนนสาธารณะ

เมือ่ วันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ทีส่ ถานีขนส่งผูโ้ ดยสารจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่า ราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน เปิดกิจกรรมรณรงค์รักษาความ สะอาดไม่ ทิ้ ง ขยะลงบนถนน สาธารณะ มีนายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ ผู้ก�ำกับการต�ำรวจ ภาคราชการ เอกชน และประชาชน ตลอดจน ผูป้ ระกอบการขนส่งผูโ้ ดยสาร เข้า ร่วมกิจกรรม ผูว้ า่ ราชการจังหวัด เลย กล่ า วว่ า จั ง หวั ด เลยเป็ น จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวนิยมเดิน ทางเข้ามาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ เข้าวัด ปฏิบตั ธิ รรม และสัมผัสอากาศทีด่ ี เป็นธรรมชาติ จังหวัดเลยจึงได้ ก� ำ หนดมาตรการ และสร้ า ง บรรยากาศเพื่ อ รองรั บ นั ก ท่ อ ง เที่ยวให้เกิดความประทับใจ ทั้ง การรักษาความสะอาด ความ

ปลอดภัย การสร้างอัธยาศัย สวม ใส่เครื่องนุ่งห่ม และใช้ภาษาพื้น เมื อ งทั ก ทายสนทนากั บ นั ก ท่ อ ง เที่ยว ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย กล่าว ว่ า ในส่ ว นของมาตรการรั ก ษา ความสะอาด ซึ่ ง ถื อ เป็ น หั ว ใจ ส�ำคัญนั้น จังหวัดเลยได้รณรงค์ให้ ประชาชนในทุกพื้นที่ ร่วมรักษา ความสะอาดพื้นที่ โดยมีองค์กร ปกครองท้องถิ่นเป็นแกนน�ำ เพื่อ รณรงค์ให้ประชาชนชาวจังหวัด เลยไม่ทิ้งขยะลงบนทางสาธารณะ และที่สาธารณะต่างๆ พัฒนาภูมิ ทั ศ น์ ข องพื้ น ที่ ใ นเขตเมื อ งและ ชุมชนให้เกิดความสะอาด และ สวยงาม นอกจากจะสร้างความ ประทั บ ใจแก่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ ม า เยื อ นแล้ ว ยั ง เป็ น การรั ก ษาสุ ข อนามัย เพื่อห่างไกลจากโรคภัยไข้ เจ็ บ ด้ ว ย จั ง หวั ด เลยจึ ง ได้ จั ด กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด ตามมาตรการของ จังหวัดขึ้น นอกจากกิ จ กรรมรณรงค์ เชิ ญ ชวนร่ ว มท� ำ ความ สะอาดทางสาธารณะแล้ว ยังมีการมอบสติกเกอร์ รณรงค์ รักษาความสะอาดให้แก่นายอ�ำเภอทุกอ�ำเภอ และ ผู้ ก�ำกับการต�ำรวจภูธร เพือ่ น�ำไปติดตามสถานทีต่ า่ งๆ เพือ่ เชิญชวนให้ประชาชนจังหวัดเลย ได้ร่วมกันรักษาความ สะอาดทางและสถานที่สาธารณะ รวมทั้งในชุมชนที่อยู่ อาศัย จังหวัดเลยจึงขอความร่วมมือประชาชนในทุกพืน้ ที่ ได้ร่วมกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดบ้านเมือง โดย พร้อมเพรียงกันด้วย.

อันเกิดจากการพัฒนาโครงการ รวมถึง ด�ำเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วม รับฟัง ความคิ ด เห็ น และประชาสั ม พั น ธ์ ให้ทุกภาคส่วนรับรู้และมีส่วนร่วมใน โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการ สร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง นายประเสริฐกล่าวอีกว่า การ ศึกษาครั้งนี้จะเชื่อมโยงไปถึงการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติภูกระดึง หลังจากการ ก่อสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงด้วย ซึ่ง แตกต่างจากการศึกษาหลายครัง้ ทีผ่ า่ น มา ยืนยันว่าคณะผู้ศึกษาและ อพท. ไม่มีการตั้งธงว่าจะสร้างหรือไม่สร้าง หากผลการศึกษาออกมาว่าประชาชน ส่วนใหญ่ไม่ตอ้ งการให้สร้าง การศึกษา

นายพิเศษ เสนาวงษ์

โครงการก็จะต้องยุติ นายสมศั ก ดิ์ ขจรเฉลิ ม ศั ก ดิ์ สมาชิกวุฒสิ ภา จ.เลย ในฐานะประธาน หอการค้ า กลุ ่ ม ภาคตะวั น ออกเฉี ย ง เหนือตอนบน 1 กล่าวว่า การก่อสร้าง กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงจะเป็นปัจจัย เสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของ จังหวัดเลย จะท�ำให้การเจริญเติบโต ด้านเศรษฐกิจขยายตัวเพิ่ม ไม่เพียงแค่ จั ง หวั ด เลยเท่ า นั้ น แต่ จ ะเป็ น การ กระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว เชื่อมโยง ครอบคลุมไปถึงภาคอีสาน และภูมิภาคอาเซียนด้วย ทั้งนี้ ระหว่างการแสดงความคิด เห็น มีผู้ลุกขึ้นอภิปราย ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นผูส้ นับสนุนจากกลุม่ ผูป้ ระกอบการ ท่องเที่ยว และประชาชนจากอ�ำเภอ ภูกระดึง ที่เดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วน ตัว โดยมีค่ายานพาหะนะจากผู้จัดงาน ด้ า นนายชนาธิ ป อิ น ทรวิ ช ะ บรรณาธิการหนังสือเที่ยวกันเลยเถิด กล่ า วว่ า หลั ง จากที่ มี ก ารก่ อ สร้ า ง กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงแล้ว อาจมี การก่อสร้างสิ่งอ�ำนวยความสะดวกแก่ นักท่องเที่ยวผู้สูงอายุ และผู้พิการด้วย

เช่น การท�ำถนนส�ำหรับให้บริการรถ ขนส่งไปสู่จุดแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ บน หลั ง แป อาจจะท� ำ ให้ ต ้ อ งท� ำ ลาย ธรรมชาติบนภูกระดึงมากขึ้น นายภั ท ราวุ ธ บุ ญ ประเสริ ฐ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เลยไทม์พลัส นิวส์ ลุกขึ้นท้วงติงว่า การจัดประชุม ครั้งนี้ยังไม่เปิดกว้าง หรือประชาสัม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนทั่ ว ไปได้ รั บ ทราบ อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะกลุม่ ผูค้ ดั ค้าน ด�ำเนินการในลักษณะจัดตัง้ ผูส้ นับสนุน โครงการเข้ า ร่ ว ม อาจท� ำ ให้ ผ ลการ ศึกษาที่น�ำไปสู่การตัดสินใจก่อสร้าง กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงไม่รอบคอบ เท่าที่ควร หลังจากนั้นนายพิเศษ ผู้ด�ำเนิน รายการได้กล่าวตอบโต้ด้วยอารมณ์ ฉุนเฉียวว่า ยืนยันไม่มกี ารจัดตัง้ ผูเ้ ข้ามา ร่วมประชุมในวันนี้ คณะผูจ้ ดั ประชุมได้ ท�ำหนังสือเชิญไปตามหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการปิดประกาศเชิญชวน ตามที่ท�ำการก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุก ต�ำบล ทุกหมู่บ้านและองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ผู้เข้าร่วมประชุม มาด้วยความสนใจด้วยตนเอง.


หน้า 9

ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

สิงห์ยาเส้นยังระบาดหนัก พบกว่าครึง่ มวนเองสูบเอง เผยผู้สูบบุหรี่มวนเองมียอดสูงสัดส่วน ค รึ่ ง ต ่ อ ค รึ่ ง กั บ ผู ้ สู บ บุ ห รี่ จ า ก ภ า ค อุตสาหกรรม สสส.หนุนชุมชนจัดการตนเอง น�ำร่อง 40 ต�ำบลทั่วประเทศ มีสิงห์อมควัน พร้อมเลิกเกือบหมื่นคน แนะชุมชนร่วมกัน กดดัน และจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ติด ป้ายเตือนสถานที่ต้องห้ามทุกแห่ง ที่โรงแรมไร่ใบเตย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ได้ นายค�ำอ ้าย วิเศษ ผศ.ดร.มณฑา มีการประชุมสรุปบทเรียนโครงการควบคุม ยาสูบโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยมีคณะกรรมการบริหาร กระทัง่ ได้เข้าร่วมกับโครงการ แผนสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม ส�ำนักงานกองทุน ควบคุ ม ยาสู บ โดยใช้ ชุ ม ชน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เจ้าหน้าที่ เป็นฐาน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ด้าน สาธารณสุขในพืน้ ที่ สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สาธารณสุขให้ค�ำแนะน�ำใน และชาวบ้าน เข้าร่วมฟังเป็นจ�ำนวนมาก การเลิกบุหรี่ และครอบครัว นายค�ำอ้าย วิเศษ จากบ้านหมู่ 11 บ้านซับน�้ำใส ก็ร่วมเป็นก�ำลังใจ จึงตัดสิน ต.ท่าตูม อ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ อายุ 63 ปี เปิดเผยว่าเพิ่ง ใจเลิกสูบอย่างเด็ดขาด จน เลิกบุหรี่ยาเส้นได้ไม่ถึงปี แต่สูบมาตั้งแต่อายุ 12 ปี ขณะนีไ้ ม่รสู้ กึ ว่าอยากกลับไป เพราะในขณะนั้นต้องช่วยครอบครัวท�ำไร่ ไถนา และ สูบบุหรี่อีกครั้งแม้จะสูบมา เลี้ยงควายซึ่งจะมีริ้นไร แมลงต่างๆรบกวนจึงต้องสูบ อย่างยาวนานก็ตาม บุหรี่สร้างควันเพื่อไล่แมลง จนท�ำให้ติดเลิกไม่ได้ จน “ตอนแรกลุงก็คิดว่าคง

เก่งการพานิช

การประชุมสรุปบทเรียนโครงการควบคุมยาสูบโดยใช ้ชุมชนเป็ นฐาน

สสจ.เลยจัดเต้นบาสโลบ“รักเลย-รักสขุ ภาพ”

นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธเี ปิดมหกรรม “รักเลย รักสุขภาพ” จัด โดยส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โดยมีขา้ ราชการ และสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมเต้นบาสโลบ และเต้นแอโรบิค จ�ำนวน กว่า 300 คน นายสุวทิ ย์ โรจนศักดิโ์ สธร นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเลย กล่าวว่า โครงการ มหกรรม “รักเลย รัก สุขภาพ” ประจ�ำปี 2557 เพื่อรณรงค์ให้ข้าราชการ ได้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

มะขามเทศ มะขามเทศ (Manila Tamarind) มี ชื่ อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ ว ่ า Pithecellobium Dulce ผลไม้ ท้องถิ่นในบ้านเราที่เห็นปลูกกัน อยู่ทั่วไปตามต่างจังหวัด สรรพคุณมะขามเทศในการ เป็นยาสมุนไพร ก็คอื มีสว่ นช่วยใน การรักษาโรคโลหิตจาง ใช้น�ำมา ปรุงเป็นยาแก้ไอได้ เนือ้ ไม้เมือ่ น�ำ มาต้มผสมกับหัวหอมใช้โกรกศีรษะเด็กในยามเช้ามืด จะช่วยแก้หวัดจมูกได้ ช่วยในการขับเสมหะในล�ำไส้ ช่วยในการสมานแผลห้ามเลือก ด้วยการน�ำเปลือกมา ต้มกับน�้ำเอาน�้ำฝาดมาใช้กับบาดแผล ช่วยรักษาโรคปากเปือ่ ยหรือโรคปากนกกระจอก เทศ ด้วยการน�ำเปลือกต้นมะขามเทศ โดยเอาเปลือก ชั้นนอกออกเหลือแต่เปลือกชั้นในประมาณ 15 กรัม

นายค�ำอ ้าย วิเศษ ขึน ้ รับเกียรติบต ั รบุคคลตัวอย่างในการเลิกบุหรี่

ได้ ท ราบถึ ง หลั ก ในการ ด� ำ เนิ น ชี วิ ต โดยใช้ ห ลั ก ปฏิบตั ทิ สี่ ำ� คัญ คือ 3 อ 2 ส, 3 อ ได้ แ ก่ อาหาร ออก ก�ำลังกาย และอารมณ์ 2 ส คือ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา กิ จ กรรมการเต้ น บา นายสุวทิ ย์ โรจนศักดิโ์ สธร สโลบ และแอร์โรบิค จะด�ำเนินการออกก�ำลังกายกลุม่ อย่างต่อเนื่อง ทุกวันพุธ ณ สนามหน้าศาลากลางแห่ง นี้ ให้เป็นต้นแบบการสร้างกระแสส่งเสริมสุขภาพ เกิด ความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้ ง ข ้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ ประชาชนในจังหวัดเลย จะ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนเรื่อง สุ ข ภาพและได้ ใ ห้ ค วาม สนใจน� ำ มาซึ่ ง กิ จ กรรมที่ ท� ำ ให้ ทุ ก คนมี สุ ข ภาพดี ส า ม า ร ถ ค ว บ คุ ม แ ล ะ ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ให้ ไ ด้ ผ ลและเกิ ด ความ ยั่งยืนต่อไป. เกลือป่นอีก 1 ช้อนชา แล้วน�ำมาต้มกับน�้ำกะปริมาณ พอท่วมยาเล็กน้อยจนน�ำ้ เดือด รอจนน�ำ้ อุน่ แล้วน�ำมา อมหลังจากแปรงฟันทุกครัง้ จะท�ำให้แผลในปากค่อยๆ บรรเทาทุเลาลงได้เปลือกของล�ำต้นที่น�ำมาต้มกับน�้ำ สามารถน�ำมาปรุงเป็นยาแก้ทอ้ งร่วงได้ และช่วยรักษา โรคบิดได้ นอกจากนี้ ยั ง ช่ ว ยบรรเทา อาการปวดฟัน โดยใช้เปลือกต้ม กั บ น�้ ำ รวมกั บ เปลื อ กข่ อ ยและ เกลือแกง แล้วน�ำมาอมแก้ปวดฟัน ส่วนเปลือกต้นมะขามเทศ ก็ช่วย ป้องกันโรคฟันผุได้ ช่วยในการขับ ถ่าย และช่วยลดปัญหาของอาการ ท้องผูกอีกด้วย เพราะมีเส้นใยใน ปริมาณมาก เมล็ ด แก่ ข องมะขามเทศ เมื่ อ น� ำ มาคั่ ว แล้ ว กะเทาะเปลือก (ประมาณ 30 เม็ด) แล้วน�ำไปแช่น�้ำ เกลืออ่อน แล้วน�ำมารับประทานเป็นยาถ่ายพยาธิ ไส้เดือนในท้องเด็กได้ดว้ ย ส่วนเปลือกนอกนัน้ ก็นำ� มา กินแก้ท้องร่วง และแก้อาเจียนได้อีกเช่นกัน. (คัดลอกจาก วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี)

ทีโ่ รงแรมไร่ใบเตย อ.เมือง จ.ชัยภูม ิ

เลิกไม่ได้ เพราะสูบมานาน รู้สึกหงุดหงิดอยู่บ้าง แต่มี คุณหมออนามัยให้คำ� แนะน�ำ แต่กอ่ นเวลาไปไหนมาไหน สูบบุหรี่ก็มีแต่คนรังเกียจ มีสถานที่ห้ามอยู่เยอะ เลย ตัดสินใจเลิกลูกเมียก็สบายใจ และเวลาไปประชุม อสม. กับคนอื่นก็ชักชวนคนในหมู่บ้านเลิกด้วย” ลุงค�ำอ้าย กล่าว ทางด้าน ผศ.ดร.มณฑา เก่งการพานิช อาจารย์ภาค วิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะหัวหน้าโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชมุ ชนเป็น ฐาน โดยการสนับสนุนของส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยว่า ขณะนี้พบว่า มีผู้สูบรายใหม่ในประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ จ�ำนวนผูส้ บู บุหรีใ่ นประเทศไม่มที ที า่ ว่าจะลดลงเลย โดย เฉพาะผู้สูบบุหรี่ในต่างจังหวัดสูบยาเส้นหรือบุหรี่มวน เองเป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้ภาพรวมขณะนี้พบว่าสัดส่วน ของผู้สูบบุหรี่มวนเองกับสูบบุหรี่จากภาคอุตสาหกรรม หรือบุหรี่ก้นกรอง มีอัตรา 51 ต่อ 49 แต่ถ้าเป็นชนบท มีผู้สูบบุหรี่มวนเองถึง 60 เปอร์เซ็นต์ จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทางส�ำนักงานกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ทบทวน แนวทางในการท�ำงาน จนเป็นทีม่ าของโครงการควบคุม ยาสูบโดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน โดยด�ำเนินการน�ำร่องใน 40 ต�ำบล 6 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ เชียงราย ล�ำปาง ล�ำพูน บุรรี มั ย์ และชัยภูมิ เน้นการลดละเลิกการบริโภค ยาสูบเป็นหลัก “จากการด�ำเนินงานตลอดปี 2556 พบผู้สูบบุหรี่ ในเขต 40 ต�ำบลที่เข้าร่วมโครงการ สามารถเลิกบุหรี่ได้ แล้ว 2,900 คน อีก 7,000 คนลดการสูบลงและมีแนว โน้มว่าจะเลิกในอนาคต จึงเท่ากับว่าขณะนี้มีผู้ที่พร้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลังจากเห็นโทษของบุหรี่แล้วถึง หนึ่งหมื่นคน” ผศ.ดร.มณฑา กล่าว หัวหน้าโครงการควบคุมยาสูบโดยใช้ชมุ ชนเป็นฐาน กล่าวด้วยว่า ชุมชนต้องช่วยกันกดดันให้สมาชิกที่สูบ บุหรี่ในชุมชนลดละเลิกให้ได้ โดยเริ่มต้นจากทุกๆ คน ต้องช่วยกันวิเคราะห์ปญ ั หาทีเ่ กิดขึน้ แล้วช่วยกันท�ำแผน ก� ำ หนดวิ ธี ก ารท� ำ งาน อาจจะหาแกนน� ำ หรื อ บุ ค คล ต้นแบบ เพื่อกระตุ้นให้สมาชิกตระหนักถึงพิษภัยของ บุหรี่ และที่ส�ำคัญต้องช่วยกันจัดสิ่งแวดล้อมชุมชนให้ เหมาะสม ต้องติดป้ายเตือนในสถานที่ที่กฎหมายห้าม สูบบุหรี่ เช่น วัด โรงเรียน และสถานทีร่ าชการต่างๆ ผูน้ ำ� ชุมชนต้องท�ำความเข้าใจกับร้านค้าถึงกฎระเบียบการ จ�ำหน่ายบุหรี่ โดยเฉพาะขายให้กับเด็กๆ “ส�ำหรับพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีสภาพปัญหาไม่ต่าง จากพื้นที่อื่นๆ ที่เราเข้าไปรณรงค์ร่วมกับชาวบ้าน ถ้า เป็นต�ำบลนอกเมืองจะสูบบุหรีม่ วนเองถึง 70เปอร์เซ็นต์ แต่ถ้าเป็นกึ่งเมืองจะครึ่งต่อครึ่ง” อาจารย์มณฑา กล่าว

ปุ๋ยซอยล์เมตจับรางวัลให้โชคนับล้าน

เมื่อเร็วๆนี้ที่โรงงานน�้ำตาลมิตรภูหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย บริษัทผู้ผลิตและจ�ำหน่ายปุ๋ยตราซอยล์เมต ได้ จัดกิจกรรม “ปุ๋ยซอยล์เมต เขียวทั้งไร่ ให้โชคนับล้าน” จับรางวัลครั้งที่ 2 โดยมีนายชัยยุทธ เล็กอ่อง ผู้อ�ำนวย การด้านโรงงานบริษทั รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด สาขาภูหลวง (โรงงานน�้ำตาลมิตรภูหลวง) และนาย อดุลย์ คลองเคหัง ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมชาวไร่บริษัท รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด สาขาภูหลวง (โรงงาน น�ำ้ ตาลมิตรภูหลวง) เป็นผูจ้ บั รางวัล ขณะทีส่ กั ขีพยานประกอบด้วย นายประมุข วิชาชาติ ผู้ช่วยผู้ จัดการส่งเสริมชาวไร่บริษัท รวม เกษตรกรอุตสาหกรรม จ�ำกัด สาขา ภูหลวง (โรงงานน�ำ้ ตาลมิตรภูหลวง) นางทั ศ นี ย ์ พลซา ปลั ด อ� ำ เภอ วังสะพุง นายภัทราวุธ บุญประเสริฐ บรรณาธิการหนังสือพิมพ์เลยไทม์ พลัสนิวส์ และนางสาวฉัฐธยาน์ ธิติ อัมพร ผู้แทนจากผู้จัดงาน การจั ด กิ จ กรรมครั้ ง นี้ มี วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการให้ บริการ และสมนาคุณให้แก่ลกู ค้า ของบริษัทฯที่ซื้อปุ๋ยตราซอยล์ เมต แล้ ว ส่ ง คู ป องมาร่ ว มจั บ รางวัล ซึ่งก�ำหนดจัดขึ้นปีละ 3 ครั้ง โดยมีรางวัลประกอบด้วย รถมอเตอร์ไซต์ ฮอนด้าเวฟ 110i จ�ำนวน 5 รางวัล , โทรทัศน์สี 32 นิว้ จ�ำนวน 5 รางวัล , สร้อยทอง ค�ำ 1 สลึง จ�ำนวน 10 รางวัล , ตู้เย็น 6 คิว จ�ำนวน 10 รางวัล ,รถจักรยาน จ�ำนวน 20 รางวัล , โทรศัพท์มือ ถือ ซัมซุง ฮีโร่ , จ�ำนวน 30 รางวัล และเสื้อยืด จ�ำนวน

100 รางวัล ส�ำหรับการจับรางวัลครั้งที่ 3 จะมีขึ้นในวันที่ 20 มิถนุ ายน 2557 ณ โรงงานมิตรภูเขียว อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ


ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

หน้า 10

จริยาพร พาเที่ยว

สวิสเซอร์แลนด์ สวัสดีค่ะ กลับมาพบกันอีกแล้วกับจริยาพร ส�ำหรับ วันนี้จะน�ำทุกท่านย้อนรอยประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จ พระพุทธเจ้าหลวงออกเดินทางสูเ่ มืองสวิสเซอร์แลนด์ดนิ แดน ในฝัน หรือถ้าจะให้ถูกใจวัยโจ๋ก็โรแมนติกสวิสไปกับสุภาพ บุ รุ ษ จุ ฑ าเทพ สมเด็ จ พระพุ ท ธเจ้ า หลวงเคยเสด็ จ ไป สวิสเซอร์แลนด์โดยสายการบินสวิสแอร์ เที่ยวบิน LX181 วันที่ 19 พฤษภาคม 2440 และประการส�ำคัญเมืองโล ซานน์ เ ป็ น ที่ ป ระทั บ ของล้ น เกล้ า ล้ น กระหม่ อ มในหลวง รัชกาลที่ 8 และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบัน พร้อมแล้วออกเดินทางไปด้วยกันนะคะทุกท่าน วันพุธที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 21.00 น. เจอ กันทีส่ นามบินสุวรรณภูมอิ าคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 การบินไทย เที่ยวบินที่ TG970 ถึงสนามบินซูริค ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เวลา 8.00 น. เจออากาศหนาว ซะแล้วค่ะ เวลาสวิสเซอร์แลนด์จะช้ากว่าเมืองไทย 5 ชั่วโมง กรุณาเปลี่ยนเข็มนาฬิกาด่วน ! ค่ะ อากาศช่วงเช้า -2 องศาค่ะ สวิสเซอร์แลนด์ใช้สกุลเงินฟรังก์นะคะ อัตรา แลกเปลี่ยน 36 บาท ค่ะ ไฟฟ้าใช้ 220 โวลต์ แบบบ้าน เราส่วนมากปลั๊กไฟจะเป็นแบบ 3 ขา วันนี้อากาศหนาว เย็นเราออกเดินทางจากซูริคไปกรุงเบิร์นค่ะ โดยรถบัสปรับ อากาศฮีตเตอร์ใหม่เอี่ยมระยะทาง 125 กิโลเมตร ใช้เวลา ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาที จากเมืองหลวงของ สวิสเซอร์แลนด์ไปชมหมีคะ่ ค�ำว่า เบิรน์ มาจากค�ำว่า Bear แปลว่าหมี ดังนั้นหมีจึงถือเป็นสัญญาลักษณ์ของเมืองนี้ ตามเสาไฟจะมีรปู ปัน้ หมีเกาะอยูใ่ นลักษณะท่าทางต่าง ๆ ก็ น่ารักไปอีกแบบ ท่ามกลางถนนหนทางเต็มไปด้วยหิมะ จากนัน้ เดินทางไปตามถนนในเมืองเก่าผ่านบ้านเรือนที่ มี อ ายุ ร ้ อ ยกว่ า ปี ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เ ป็ น มรดกทาง วัฒนธรรมของโลก (UNESCO) ผ่านวิหารเซนต์วินเซนต์ วิหารเก่าแก่ปี ค.ศ.1421 แบบโกริค จากนั้นเราก็จะผ่าน หอนาฬิกาดาราศาสตร์เสียงระฆังดังขึ้นเมื่อไรก็จะมีตุ๊กตา ต่าง ๆ ออกมาเริงระบ�ำน่ารักดี มีนกั ท่องเทีย่ วไปรอชมและ ถ่ายรูปตอนตุ๊กตาตอนออกมาแสดง แวะถ่ายรูปบ้านเลขที่ 42 ของไอน์สไตน์ทเี่ คยมาพ�ำนักอยูท่ กี่ รุงเบิรน์ รับประทาน อาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนัน้ เดินทางต่อไปทีเ่ มืองอินเทอร์ลาเก้น (ระยะทาง 62 กิโมเมตร) ซึ่งเป็นเมืองรีสอร์ทตากอากาศที่มีชื่อเสียง ของสวิสเซอร์แลนด์อยูร่ ะหว่าง 2 ทะเลสาบ เป็นทีส่ วยทีส่ ดุ อีกแห่งหนึง่ ของสวิสเซอร์แลนด์ พักทีอ่ นิ เทอร์ลาเก้น 1 คืน สถานที่ช๊อปปิ้งก็เป็นหลัง ๆ น่ารักดีเราเดินช๊อปปิ้งรอร้าน เปิด 6 โมงท่ามกลางความมืด ถ้าท่านต้องการซื้อนาฬิกา ยี่ห้อดัง ๆ เช่น โรเล็กซ์ ปาเต๊ะ นาฬิกาที่ท�ำจากสวิส ฯลฯ ซื้อที่นี้ได้ราคามาตรฐาน ภัตตาคารอาหารแห่งนี้มีฟองดูที่ มีชื่อเสียงที่สุดของสวิสเซอร์แลนด์ (อาหารประจ�ำชาติที่ขึ้น ชือ่ ไปทัว่ โลก โดยเฉพาะฟองดูทหี่ อมนุม่ ชวนกินลองมาแล้ว เหมือนแจ่วฮ้อนบ้านเรานั้นเอง วันที่ 13 ธันวาคม 2556 จากอินเทอร์ลาเก้น นั่ง รถไฟขึน้ สูย่ อดเขาจุงฟราวน์ เช้านีท้ านอาหารทีโ่ รงแรม จาก นัน้ นัง่ ชมทัศนียภาพอันอลังการของเทือกเขาจุงฟราวน์ ถ่าย รูปกับธารน�้ำแข็ง ALTSCH GLACIER อันสวยงามมีความ ยาวของทุ่งน�้ำแข็ง 22 กิโมเมตร ณ ที่นี้อากาศ -15 องศา ค่ะ เที่ยงนี้รับประทานอาหารภัตตาคารสเต็กเนื้อคาเฟ่เดอ ปารีส สุดยอดในซอสคาเฟเดอปารีส โดยมีมรว.ถนัดศรี ส วัสดิวัฒน์ รับประกันความอร่อยจ้า จากนั้นเดินทางต่อสู่เมืองโลซานน์ (ระยะทาง 174 กิโลเมตร) ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีบรรยากาศอันน่ารื่นรมย์ ของทะเลสาบ ทิวเขาแมกไม้และสายลม ล้อมรอบไปด้วย

ภาพจ�ำลองเวทีคอนเสิรต ์

ไร่องุน่ ส�ำหรับท�ำไวน์ แต่ชว่ งนีเ้ ราก็จะเห็นต่อไม้ของต้นองุน่ เต็มไปหมด เมืองโลซานน์เป็นเมืองที่ประทับขณะทรงพระ เยาว์ของสมเด็จย่าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันท มหิดล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและ สมเด็จพระพี่นางเธอ ได้ทรงเจริญพระชนม์และศึกษาอยู่ที่ เมืองโลซานน์ พวกเราแวะถ่ายรูปอพาทเมนท์ที่ล้นเกล้า สองพระองค์เคยประทับ ซึ่งถูกรื้อและสร้างใหม่หมดแล้ว เลยได้ไปชมศาลาทรงไทยที่รัฐบาลไทยสร้างไว้ให้ระลึกถึง ระหว่างเดินไปดูศาลาไทย แถว ๆ ทะเลสาบ ซึง่ รัฐบาลไทย ก่อสร้างขึน้ เพือ่ ถวายในหลวงเนือ่ งในวโรกาสของรัชกาลที่ 9

ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเนื่องในครบครอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางทูตไทย – อังกฤษ สวยงามเป็นประติมากรรมไทยออกแบบโดยอาจารย์วุธ มัน ชูกลิ่น สร้างเสร็จเมื่อกลางปี 2350 สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามราชกุมารี เสด็จไปประกอบพิธีเปิดเป็น ทางการบริเวณมีต้นไม้ใหญ่สวยงามสนามหญ้าโล่งกว้าง เหมาะแก่การมาปิกนิกของครอบครัว ท่ามกลางสวนแมก ไม้รื่นรมย์ดีโลซานน์ยังเป็นเมืองหลวงแห่งโอลิปาร์ค ถ่าย ภาพเป็นทีร่ ะลึกกับอนุสรณ์สถานของ CHARLIE CHAPLIN ดาราตลกไว้หนวดจิ๋มผู้มีชื่อเสียงซึ่งมาใช้ชีวิตในช่วงวาระ สุดท้ายในเมืองนี้ จากนั้ น เดิ น ทางสู ่ เ มื อ งมองเทรอซ์ (ระยะทาง 8 กิโลเมตร) เมืองตากอากาศ ศูนย์รวมทางวัฒนธรรมและ ศิ ล ปะที่ โ ด่ ง ดั ง ไปทั่ ว โลกคื อ เทศกาลดนตรี แจ๊ ส ในเดื อ น กรกฎาคมของทุ ก ปี ใ นเมื อ งนี้ มี ทิ ว ทั ศ น์ ที่ ส วยงามมี ส วน สาธารณะ คฤหาสน์ โรงแรมหรูๆ เรียงรายเลียบทะเลสาบ ที่ตกแต่งดอกไม้สวยงามประดับความยาวถึง 7 กิโลเมตร พักที่นี่ 1 คืน

วันนีอ้ ากาศเย็น -10 องศาค่ะ รับ ประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเดินทาง ด้วยรถบัสระยะทาง 130 กิโลเมตร ใช้ เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที ผ่านทิวทัศน์ข้างทางตื่นตาตื่นใจไปกับ หิมะและตอของต้นองุ่นสุดสายตาถึง เมืองแทช (TASCH) เมืองชุมทางรถไฟ อั น แสนโรแมนติ ก ที่ โ อบล้ อ มไปด้ ว ย ภูเขาหิมะ จากนั้นนั่งรถไฟไปสู่เมืองเซ อร์แมท ใช้เวลา 10 นาที ขึ้นเขาเชอ

ร์แมทย้อนร้อยสุภาพบุรษุ จุฑาเทพ คุณชายกับสาวงามไปโร แมนติกสวิสกัน ท�ำตามเขาโยนเหรียญลงไปก็จะมีบญ ุ วาสนา ได้กลับมาเที่ยวอีก (เอ่อ...อยากรู้จังว่าถ้าไม่มีเงิน ใครจะซื้อ ตั๋วเครื่องบินให้ไปใหม่หนอฝันไปเถอะ) ตื่นตาตื่นใจไปกับ ภูเขาหิมะที่ติดกับใบสนสวยงาม เมืองเชอร์แมทเป็นเมือง เล็ก ๆ ตั้งอยู่ระหว่างหุบเขาอันสวยงามของเทือกเขาแอลป์ เมืองนีไ้ ม่มรี ถมอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์ทใี่ ช้นำ�้ มัน ให้ใช้รถม้า กับรถยนต์ไฟฟ้าเท่านั้นวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอรินยอดเขา แหลมรูปโดมสูงเด่นขาวโพลนเป็นสัญลักษณ์ของความสว่าง แห่งยอดเขาในสวิสเซอร์ แลนด์ โดยบริษัทสร้างภาพยนตร์ พาราเมาท์ได้น�ำไปใช้เป็นสัญญาลักษณ์ของเขา เดินเที่ยวไปในเมืองเล็กจนรอบ ท้องร้องจ๊อกๆ แล้ว วันนี้ทานอาหารไทยมีข้าว หลังจากไม่ได้ทานข้าวสวยกัน เป็นเวลาหลายวัน มีเพือ่ นมาจากจ.ปราจีนบุรคี นหนึง่ ตะโกน ถามไกด์ วันนี้จะได้กินข้าวไหมคะ อิ่มแล้วถ่ายรูปกันจุใจ ก่อนกลับไปเมืองแทช เดินทางต่อไปเมืองกรูเยร์เมืองเล็ก ๆ พื้นปูนด้วยหินมี บ่อน�้ำอยู่กลางเมืองมีโบสถ์เล็ก ๆ น่ารัก เมืองนี้มีโรงงานท�ำ

ชีสซึง่ เป็นก�ำเนิดของเนยแข็งกรูเยร์ จากนัน้ ก็ไปต่อทีเ่ มืองลู เซิร์น เมืองนี้ฉันไปเยี่ยมมาแล้ว 3 – 4 ครั้ง ได้กระเป๋า นาฬิกามาใส่หลายรุ่นแล้ว ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ค�่ำพอดีพัก ที่นี่เมืองลูเซิร์น สวิสเซอร์ แลนด์“หลังคาแห่งทวีปยุโรป” ทิวทัศน์สวยงามป่าไม้ทแี่ ทรกตัวอยูต่ ามเนินเขาไหล่เขาสลับ แซมด้วยดงดอกไม้ป่าทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มไว้เลี้ยงสัตว์ เวลา หน้าหนาวหิมะจับตามภูเขาใบไม้ต้นหญ้าไปทั่วประเทศดู สวยงามแปลกตาจากบ้านเรา ท�ำให้ฉันอยากให้พวกเราไป เที่ยวช่วงหน้านี้ให้บรรยากาศไม่เหมือนบ้านเราช่วงเริ่ม 22 ธันวาคม ไปอากาศหนาวติดลบหรือถ้าจะไปช่วงเดือน มีนาคม เดือนนีก้ ย็ งั หนาวอยูเ่ ป็นฤดูทสี่ วยทีส่ ดุ ดอกไม้ตา่ ง ๆ เริ่มผลิบานเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็น แอปเปิ้ล ต้นพีช มากมายแข่งกันออกดอกสะพรั่งสวยงามหมดทั้งเมือง เวลา ใบไม้ผลิกจ็ ะเป็นสีเหลือง สีแดง สลับกัน เหมือนกับเราเดิน อยู่บนวิมานที่ปูพรมไปด้วยดอกไม้เลยทีเดียว (เวอร์ซะ) วั น นี้ พั ก ที่ เ มื อ งลู เซิ ร ์ น ก็ ช มอาคารท� ำ เนี ย บรั ฐ บาล สะพานคาเปล เดินไปดูแล้ว 3 - 4 ครั้ง สงสัยอาจจะเป็น ว่าใครมาสวิสเซอร์แลนด์ไม่ได้เดินข้ามสะพานคาเปลก็แปล ว่าไม่ถงึ สวิส สะพานอายุ 660 ปี ทอดตัวยาวข้ามแม่นำ�้ รอย ส์ เขาก็ประดับดอกไม้สวยงามแวะถ่ายรูปคู่สิงห์หินสูง 9 เมตร ที่ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ แ ก่ ท หารรั บ จ้ า งชาว สวิสเซอร์แลนด์ที่เสียชีวิตในสงครามปฏิวัติฝรั่งเศส จากนั้นช๊อปปิ้งได้นาฬิกาโรเล็กซ์ มา 1 เรือน กระ เป๋าชาแนล 1 ใบจ้า ความสุขที่หาซื้อได้ของคนที่ท�ำใจได้ จ้า หามาแล้วต้องใช้จะคุ้มค่า หาเงินเก็บ ตายไปก็เอาไปไม่ ได้นะจ๊ะ รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมเสร็จแล้วก็เดิน ทางสู่สนามบินซูริค เดินทางถึงไทยสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ.


ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

หน้า 11

“มือเอกเกรดเอ” เบอร์ 1 ในธุรกิจมือสอง ทายาทธุ ร กิ จ ตั ว แทนจ� ำ หน่ า ยรถยนต์ แ ละ จักรยานยนต์ภายใต้ชอื่ พัฒนชัยยนต์ กรุป๊ ในจังหวัด เลย ขยับหาเส้นทางธุรกิจใหม่ของตนเองที่ต้อง ตอบโจทย์ได้ทงั้ การเกือ้ หนุนกิจการครอบครัว ควบคู่กับความสุขจากงาน หลังจากบ่มเพาะ ความคิ ด ให้ ต กผลึ ก แล้ ว ค� ำ ตอบที่ ไ ด้ คื อ กิจการมอเตอร์ไซค์มอื สอง ทัง้ ยังวางเป้าหมาย สร้างธุรกิจแฟรนไชส์รองรับการเปิดตลาดเออีซี การเป็นตัวแทนรถมือ1 ตอนนีต้ ลาดเต็มเกือบหมดทัว่ ประเทศ แถมยังลงทุนในงบประมาณทีส่ งู ลิบ ขณะทีต่ ลาด รถมือสองในพื้นที่มีคู่แข่งขันน้อย นี่คือโอกาสที่ “ณัฐพล พัฒนชัยกุล” กรรมการผู้จัดการบริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จ�ำกัด มองเห็น ต่อยอดความมั่นคง “จากประสบการณ์การจ�ำหน่ายรถจักรยานยนต์ พบ ว่า ถ้าขายรถใหม่ก็ต้องมีรถมือสองด้วย เพราะถ้าไม่สนใจ รถมือสองจะท�ำให้สต๊อกรถเก่าเต็มโกดัง โจทย์ส�ำคัญก็คือ จะท�ำอย่างไรให้ขายทัง้ รถใหม่และรถมือสองได้พร้อมๆ กัน เพื่อช่วยให้สต๊อกสินค้าเกิดความสมดุล และผลตอบแทน ที่ได้จะมากขึ้น จึงตัดสินใจลงทุนสร้างแบรนด์ “มือเอก เกรดเอ” ทั้งยังเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า ณัฐพล เล่าย้อน ถึงที่มาของธุรกิจจักรยานยนต์มือสอง

แนวคิ ด การบุ ก เบิ ก ตลาดที่คู่แข่งขันน้อย แต่ให้ ผลตอบแทนดีเยี่ยมของ มือเอก เกรดเอ ถือ เป็นการตอกย�ำ้ ต� ำ แหน่ ง ผู ้ น� ำ ธุ ร กิ จ จั ด จ� ำ ห น ่ า ย ร ถ มอเตอร์ไซค์ในจังหวัดเลยได้อย่างชัดเจนเพราะสามารถ ควบคุมกลไกราคาไว้เบ็ดเสร็จ ขณะเดียวกันก็มกี ารสือ่ สาร ตรงกับกลุม่ เป้าหมายผ่านทางเฟซบุค๊ อินสตาแกรมรวมถึง สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ เ ดิ ม ที่ เข้ า กั บ ไลฟ์ สไตล์ของคนในพื้นที่ อาทิ รถแห่ ป้าย โฆษณาบิลบอร์ด วิทยุ ฯลฯ “ยิ่งถ้ามอเตอร์ไซค์มือสองขายดี รถมือหนึ่งก็จะขายดีไปด้วย เพราะเรา จัดไฟแนนซ์ราคาต�่ำเพื่อดึงให้เกิดการ ซื้อ หากคนซื้อปล่อยรถหลุดก็จะกลาย เป็ น รถมื อ สอง ทุ ก อย่ า งจะเป็ น ฟั น เฟื่อง” เขากล่าวและว่า ข้อดีของรถ จักรยานยนต์มอื สองของเรา ก็คอื มีการ รับประกันคุณภาพในระยะทาง 1 หมืน่ กิโลเมตร นอกจากนั้นก็ยังมีการสร้าง

ความมั่นใจว่า ซื้อไปแล้วใช้งานไปแล้วถ้าไม่พอใจยินดีรับ คืนรถ หรือถ้าราคาสินค้าของเราแพงกว่าคู่แข่ง ก็สามารถ คืนรถได้เช่นกัน จึงสามารถสร้างความไว้วางใจแบรนด์มาก ขึ้น สังเกตได้จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น 2 เท่าตัว ปัจจุบนั วงจรการซือ้ ขายมอเตอร์ไซค์สนั้ ลงเหลือ 1-2 ปีจากเดิมใช้เวลาผ่อนช�ำระ 3 ปี เนื่องจากมีการน�ำเสนอ รถรุน่ ใหม่เข้ามากระตุน้ ผูซ้ อื้ มากขึน้ จึงเกิดการขายคืนหรือ เทิร์นรถเร็วขึ้น ท�ำให้ธุรกิจรถมือสองได้รับความนิยม จาก ข้อมูลพบว่า สัดส่วนของการขายคืนมอเตอร์ไซค์ในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมาเพิม่ ขึน้ คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 30% ของผูซ้ อื้ รถมือหนึ่ง

ตรงนี้ถือเป็นการต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่มีอยู่ และได้ ท�ำในสิ่งที่เขาถนัด ในอนาคตเตรียมขยายแฟรนไชส์รถ มอเตอร์ ไซค์ มื อ สองไปในตลาดเพื่ อ นบ้ า น ซึ่ ง มี ค วาม ต้องการสูงโดยจะเริม่ จากประเทศลาว นอกจากจังหวัดเลย และพื้นที่ในแถบอีสาน “เพราะเออี ซี ไ ม่ ใช่ เรื่ อ งไกลตั ว ของพวกเราอย่ า ง แน่นอน ไม่วา่ จะท�ำธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ ดังนัน้ จึงเป็น เวลาที่ส�ำคัญที่พวกเราน่าจะได้เตรียมความพร้อมให้มาก ที่สุด เพื่อที่จะได้ขยายธุรกิจไปยังตลาดเพื่อนบ้าน” คิดต่างอย่างลงตัว ณัฐพลใช้เวลา 2-3 ปีกว่าจะพิสูจน์ให้ครอบครัวเห็น ถึงโอกาสในตลาดมอเตอร์ไซค์มอื สองว่า สามารถเพิม่ ยอด ขายและสร้างลูกค้าหน้าใหม่เข้าสู่บริษัทได้ เริ่มต้นจาก การน�ำวิชาความรู้ด้านนิเทศศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับการ ท�ำธุรกิจ ด้วยการสร้างสรรค์คอนเทนต์เผยแพร่ผา่ นสือ่ วิทยุ สื่อหนังสือพิมพ์และวารสาร มีการขายโฆษณาประชา สัมพันธ์ พร้อมทั้งสินค้าที่เป็นตัวแทนจ�ำหน่ายมาน�ำเสนอ แก่กลุ่มผู้บริโภคผ่านสื่อต่างๆ “ร้านรถมือสองถือว่าลงตัวทั้งเป็นการต่อยอดจาก ธุรกิจครอบครัว และได้ท�ำในสิ่งที่เรารักควบคู่กันไปด้วย ถ้าเรามีความสุขในงานก็สามารถท�ำงานได้เต็มที่ ผลสุดท้าย พ่อแม่เข้าใจและเกิดความไว้วางใจในตัวเรามากขึ้น หลัง จากทดลองท�ำมาได้ไม่ถึงปี ก็มีสาขาเพิ่มขึ้นมาพอสมควร ในอนาคตจึงมีแผนที่จะขยายธุรกิจผ่านระบบแฟรนไชส์ ด้วย” หมาเยเหตุ คัดลอกจากนิตยสารยูเรก้า

พัฒนชัยยนต์ ฉลองเปิดสาขาใหม่ “เชียงกลม”

จ�ำหน่ายหิน ทราย รับขุดสระ ถมที่ รถบรรทุกขนย า้ ย บริการให เ้ ช า่ เครื่องจักรกลหนัก

เลขที่ 45/32 (หัวสะพานบ า้ นนาเขิน) ถ.มลิวรรณ ต.กุดป อ่ ง อ.เมือง จ.เลย

โทร.088-563-3266 085-350-9349 (โหน่ง)

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ ผ่านมา หจก.พัฒนชัยยนต์-ปืน วิฑรู ย์ ได้จดั งานฉลองเปิดสาขา ใหม่ สาขาเชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย ซึ่งเป็นศูนย์จ�ำหน่ายและ บริการรถจักรยานยนต์ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อครบวงจรแห่งแรกใน ต.เชี ย งกลม โดยในงานมี กิจกรรมดีๆมามอบให้กับลูกค้าชาว ต.เชียงกลม มากมาย ทั้งการ แสดงจากทีมงานคณะหมอล�ำมนตรีเพชรพระยืน การลุน้ จับคูปอง รับรางวัลใหญ่ ทีวี 20 นิ้ว และเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่องในราคาสุด พิเศษ พร้อมมีอาหารและเครื่องดื่มไว้คอยบริการผู้ร่วมงาน โดย พัฒนชัยยนต์ได้จัดโปรโมชั่นฟรีดาวน์ แถมเครื่องใช้ไฟฟ้า ส�ำหรับ ลูกค้าที่มาออกรถจักรยานยนต์ใหม่ภายในงานอีกด้วย “คิดจะขับมอเตอร์ไซค์ ทั้งที ต้องพัฒนชัยยนต์ ทุกสาขา ทุกอ�ำเภอ ใกล้บ้านคุณ”

ที.เจ.การ์เม้นท์ โรงงานผู้ผลิต รับสั่งท�ำและจ�ำหน่ายเสื้อแจ็กเก็ต เสื้อยีด เสื้อโปโล ยูนิฟอร์ม เสื้อโฆษณาทุกชนิด และสินค้า พรีเมียร์ต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงและทันสมัย ดังนั้นท่านวางใจในสินค้าของบริษัทเราได้

523 บ.ดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร โทร.042-759089 , 081-6623532 , 081-8737863 แฟกซ์ 042-746264


หน้า 12

ปั

ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

อพท.ยก‘ด่านซ้าย’ เป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยจักรยาน

จจุ บั น การเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วโดยใช้ จักรยานเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่เป็นที่ นิยมในหมูน่ กั ท่องเทีย่ วทีช่ นื่ ชอบการท่อง เที่ยวแบบผจญภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม เพราะจักรยาน เป็นพาหนะที่ไม่มีควันพิษและสิ่งตกค้างอื่นๆ จึงไม่สร้าง มลภาวะและไม่ท�ำลายสิ่งแวดล้อม ทั้งยังไม่ส่งเสียงดัง มี ระบบกลไกที่ไม่ซับซ้อน และเข้าถึงได้แทบทุกสภาพพื้นที่ โดยไม่ต้องการเชื้อเพลิง ผู้ขี่จึงสามารถสัมผัสกับธรรมชาติ ได้อย่างใกล้ชิด โดยไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องความห่างไกล ความเจริ ญ เป็ น กิ จ กรรมท่ อ งเที่ ย วประเภทอนุ รั ก ษ์ ธรรมชาติที่ดีอีกอย่างหนึ่ง ที่ผู้ขี่ได้ประโยชน์ทั้งจากการ ออกก�ำลังกายและการท่องเที่ยวไปพร้อมๆ กัน

อ�ำเภอด่านซ้ายถือเป็นพื้นที่หนึ่งของจังหวัดเลย รอบตัวอ�ำเภอมีแหล่งท่องเที่ยวทั้งด้านวัฒนธรรม และ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่ละจุดอยู่ไม่ห่างไกลกัน มากนัก เส้นทางไม่ลาดชัน เหมาะส�ำหรับการปั่นจักรยาน ท่องเที่ยวแบบเนิบช้า ไม่ต้อง เร่งรีบ จากความน่ า สนใจของ อ� ำ เภอด่ า นซ้ า ย องค์ ก าร บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จึงได้เข้ามาสนับสนุนส่งเสริม เป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วโดยใช้ จักรยานอย่างเป็นรูปธรรม โดย

เมื่ อ เร็ ว ๆนี้ ที่ ภู น าค� ำ รี ส อร์ ท อ.ด่ า นซ้ า ย จ.เลย อพท.จัดพิธีลงนามความร่วมมือใน การผลั ก ดั น เมื อ งด่ า นซ้ า ยให้ เ ป็ น เมื อ ง จั ก รยานลงนามความร่ ว มมื อ ทางด้ า น วิชาการในการพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งยืน ของพื้นที่พิเศษเลย และลงนาม ความร่วมมือในการขับเคลื่อน การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เมื อ งด่ า นซ้ า ย ระหว่ า ง พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อ�ำนวยการ อพท. , นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่า ราชการ จั ง หวั ด เลย และผศ.สนิ ท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย ผู้อ�ำนวยการ อพท. กล่าวว่า การลงนาม ความร่วมมือครั้งนี้ ด�ำเนินการตาม โครงการส่งเสริมการ ท่องเทีย่ วทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม “ด่านซ้าย : เมืองท่อง เที่ยวสร้างสรรค์ จักรยานพาเพลิน” ซึ่งเป็นโครงการ หนึ่ ง ที่ ส ่ ง เสริ ม และกระตุ ้ น กระแสความสนใจในกิจกรรม การท่องเที่ยวแบบเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มีการสร้างคุณค่า ทางการเรี ย นรู ้ จ ากการท่ อ ง เที่ยว และการสร้างมาตรฐาน การท่องเที่ยวที่เป็นมาตรฐาน สากลให้กับพื้นที่พิเศษเลย ถือ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ ร่ ว มกั น ในการขั บ เคลื่ อ น

ด่านซ้ายให้เป็นเมืองจักรยานอย่างเป็นรูป ธรรม แผนแม่บทและแผนปฏิบตั กิ ารพืน้ ที่ พิเศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืนเลย ได้ ก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ข องการพั ฒ นาพื้ น ที่ พิเศษเลย ว่า “เมืองน่าพักผ่อน และเรี ย นรู ้ ป ระสบการณ์ ท ่ อ ง เ ที่ ย ว เชิ ง นิ เว ศ เอกลั ก ษณ์ วั ฒ นธรรม ท้ อ งถิ่ น การพั ฒ นาที่ ยัง่ ยืนสูค่ ณ ุ ภาพระดับ สากล” มี แ นวทาง ขั บ เคลื่ อ นเมื อ ง ท่ อ งเที่ ย วในรู ป แ บ บ เ มื อ ง คาร์ บ อนต�่ ำ หรื อ เมื อ งเศรษฐกิ จ สี เขียว (low Carbon City and Green Economy) เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน ในการเป็นเมือง ท่องเที่ยวที่ส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน และมีการ จัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสามารถรองรับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค กล่าว ทั้งนี้ ในช่วงเช้าของวันเดียวกัน ได้มีกิจกรรมปั่น จักรยานท่องเที่ยวไปตามแหล่งท่องเที่ยวในตัวอ�ำเภอ ด่านซ้าย เริม่ ปล่อยขบวนทีว่ ดั โพนชัย แล้วปัน่ ไปทีบ่ า้ นเจ้า พ่อกวน–บ้านเจ้าแม่นางเทียม–ร้านท�ำหน้ากากผีตาโขนอ�ำเภอด่านซ้าย-บ้านเลขที่ 1/1- กังหันวิดน�้ำ และสิ้นสุดที่ ภูนาค�ำรีสอร์ท ซึ่งถือว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสาธิต โดย มีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย น�ำ ข้าราชการ และประชาชนนักเรียนกว่า 200 คน ร่วม กิจกรรม.   


หน้ หน้าา 13

ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

ทม.วังสะพุงเปิดแล้ว “สะพานศรีสงคราม” เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 เทศบาลเมืองวังสะพุง จัดพิธเี ปิดสะพานศรีสงคราม ซึง่ เป็นสะพานข้ามแม่นำ�้ เลย แห่งใหม่ โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิด และพิธีท�ำบุญตักบาตร เนื่องในวันสงกรานต์ด้วย ท่ามกลางประชาชนชาวอ�ำเภอ วังสะพุงร่วมพิธีจ�ำนวนกว่า 1,000 คน นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายกเทศมนตรีเมือง วังสะพุงกล่าวว่า เทศบาลเมืองวังสะพุงได้ ด� ำ เนิ น การก่ อ สร้ า งสะพานคอนกรี ต เสริ ม เหล็ก ผิวจราจรกว้าง 8 เมตร ยาว 120 เมตร เชือ่ มต่อระหว่างสองหมูบ่ า้ น คือบ้านนาหลัก ต� ำ บลวั ง สะพุ ง กั บ บ้ า นน้ อ ยนา ต� ำ บล ศรีสงคราม อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ซึ่ง เทศบาลได้ขอกูเ้ งินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นเงินทั้งสิ้น 12,990,000 บาท โดยเริ่ม ด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2553

เป็นต้นมา ขณะนี้การก่อสร้างเสร็จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว จึ ง ได้ ตั้ ง ชื่ อ ว่ า “สะพานศรีสงคราม” เพื่อเป็นการ ร�ำลึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเป็นสิ่งยึด เหนีย่ วทางด้านจิตใจ ของชาวอ�ำเภอ วังสะพุง ให้ความเคารพนับถือ และ สักการะบูชากันมาโดยตลอด

พ.ต.ศรีพนม วิจต ิ วรสาน อดีต นายอ�ำเภอ วังสะพุง ร่วมตัดริบบิน ้ กับผวจ.เลยด ้วย

นายกเทศมนตรี เ มื อ งวั ง สะพุ ง กล่าวอีกว่า เดิมนั้น สะพานข้ามแม่น�้ำ เลยจุดนี้มีโครงสร้างเป็นเหล็ก พื้นเป็น ไม้ เป็ น ถนนมลิ ว รรณสายหลั ก ที่ ประชาชนใช้สัญจรผ่าน แต่เมื่อมีการ ตัดถนนมลิวรรณสายใหม่ ท�ำให้สะพาน แห่งนี้หมดความส�ำคัญ และเริ่มทรุด โทรม จนกระทั่งถูกรื้อทิ้ง ในปัจจุบันมี บ้านเรือนหนาแน่นขึ้น เทศบาลเมือง วังสะพุงจึงได้ก่อสร้างสะพานใหม่ ชื่อ

จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติอุดม สมบู ร ณ์ แ ละโดดเด่ น จ� ำ นวนมาก โดยเฉพาะแหล่ ง ทรัพยากรด้านธรณีวิทยา ได้แก่ ภูเขา ถ�้ำ น�้ำตก แร่ธาตุ เพราะมี ท� ำ เลที่ ตั้ ง อยู ่ ร ะหว่ า งเทื อ กเขาเพชรบู ร ณ์ กั บ ที่ราบสูงของภาคอีสานในแนวของกลุ่มหินคดโค้งเลยเพชรบูรณ์ แหล่งธรรมชาติ ฯ ประเภทธรณีสัณฐานและภู มิลักษณวรรณาที่โดดเด่น ของจังหวัดเลย มีอยู่ถึง 6 แห่ง หนึ่งในนั้นคือ สวนหินผางาม ซึ่งเป็นกลุ่มหินผาที่มีรูป ลักษณ์สวยงามตั้งตระหง่านขึ้นมาท่ามกลางป่าเขา จึงมี ฉายาที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า คุนหมิงเมืองไทย สวนหินผางาม อยู่ที่บ้านผางาม หมู่ที่ 10 ต�ำบลปวน พุ อ�ำเภอหนองหิน เป็นกลุ่มหินปูนสีเทาของหมวดหินน�้ำ มโหฬาร ที่ถูกน�้ำฝนกัดเซาะจนมีรูปร่างสวยงามแปลกตา คล้ายหนามและสะพานหิน มีซากดึกด�ำบรรพ์ของสัตว์ ทะเลฝังอยู่เป็นจ�ำนวนมาก บ่งบอกว่าพื้นที่แห่งนี้เคยเป็น

ทะเลเขตร้อนเมื่อกว่า 250 ล้านปีก่อน ในยุคเพอร์เมียน ตอนล่าง ในพื้นที่อ�ำเภอหนองหินมีแหล่งธรณีวิทยาหลาย แห่ ง ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะคล้ า ยคลึ ง กั น ได้ แ ก่ ถ�้ ำ โพธิ สั ต ว์ ถ�้ำมโหฬาร น�้ำตกเพียงดิน น�้ำตกสวนห้อม เป็นต้น สวน หินผางามเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป เพราะความสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถเดินลัดเลาะไป ตามโขดหินที่ซับซ้อนเป็นซอกหลืบคล้ายเขาวงกต ท�ำให้ เกิ ด ความเพลิ ด เพลิ น และได้ ช่ื น ชมความสวยงามของ ธรรมชาติในเวลาเดียวกัน จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่ นิยมแห่งหนึ่งในระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีการพัฒนา สิง่ อ�ำนวยความสะดวกทางการท่องเทีย่ วหลายอย่าง ได้แก่

ว่า สะพานศรีสงครามขึ้น เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ ประชาชนใช้สัญจรผ่าน เชื่อมโยงระหว่างชุมชนตลาดนา หลัก กับถนนมลิวรรณสายใหม่ และเป็นการรองรับการ ขยายตัวของเมืองวังสะพุงในอนาคตด้วย ส�ำหรับการจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิด ความเป็นสิริมงคล ในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ และเป็นสิริ มงคลอันดีงามในการคมนาคมขนส่งบน“สะพานศรีสง

คราม” แห่งนี้ เพื่อเป็นการแสดงความภูมิใจกับพี่น้อง ชาววังสะพุง ที่จะได้ร่วมกันใช้ประโยชน์ในการคมนาคม ขนส่งและสัญจร ณ สะพานศรีสงคราม แห่งนี้ได้อย่าง สะดวกและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื่ อ เป็ น การสื บ สาน อนุรักษ์ ประเพณีอันดีงาม และแสดงออกถึงความเอื้อ อาทร ความรัก ความผูกพัน ทีม่ ตี อ่ กันทัง้ ครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนาของไทย ให้คงอยู่สืบไป นายเลิศศักดิ์ กล่าว ทั้งนี้ พ.ต.ศรีพนม วิจิตวรสาร อดีตนายอ�ำเภอ วังสะพุง ผู้ริเริ่มโครงการสร้างสะพานเหล็กเดิมข้ามแม่น�้ำ เลย เมื่อ 40 ปีที่แล้ว ปัจจุบันอายุ 96 ปี ได้เดินทางมาร่วม พิธีเปิดด้วย.

หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจ.เลย จัดอบรมปลูกจิตส�ำนึกรักษ์สวนหินผางามแก่ผู้น�ำชุมชน-เยาวชน

ความเข้ า ใจและมี ส ่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ ม ธรรมชาติ ในท้องถิน่ ของตน และสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปปรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำวันได้อย่างเหมาะสม โดยมีนายยุทธ์ ศรทัตต์ ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมทรัพยากร ธรณี เป็นวิทยากร

ถนน ร้านค้า รีสอร์ท ทางเดินในสวนหิน เพื่อให้ความ สะดวกแก่นักท่องเที่ยว แต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นการ คุกคามสภาพธรรมชาติของสวนหินให้เสื่อมโทรมลงอย่าง ไม่มีวันฟื้นคืนให้เป็นดังเดิมได้ หากไม่มีการบริหารจัดการ อย่างถูกต้องเหมาะสม ดังนั้น เมื่อเร็วๆนี้ ที่ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่อง เที่ยวสวนหินผางาม ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย หน่วย อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น จังหวัดเลย จึงได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริม สร้ า งศั ก ยภาพในการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล้ อ มธรรมชาติ ประเภทธรณีสณ ั ฐานและภูมลิ กั ษณวรรณา สวนหินผางาม

ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้น�ำชุมชน ท้องถิ่น ผู้ ประกอบการท่องเทีย่ ว ครู เยาวชนในพืน้ ทีร่ อบสวนหินผา งาม และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย รวมจ�ำนวน 80 คน โดยมีนายประดิษฐ์ อาจแก้ว นายก อบต.ปวนพุ เป็นประธานพิธีเปิด นายศักดิ์ชาย พวงจันทร์ หัวหน้าหน่วยอนุรักษ์สิ่ง แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิน่ จังหวัดเลย กล่าว ว่า โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและ จิตส�ำนึกให้แก่ผู้เข้าอบรมในพื้นที่ได้ตระหนักรู้ถึงความ ส�ำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งธรรมชาติในท้อง ถิ่นของตน และเพื่อให้ผู้เข้าอบรมในพื้นที่ได้รับความรู้

นายศักดิช์ ายกล่าวอีกว่า หลังจากโครงการนีเ้ สร็จสิน้ ลงแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะการน�ำความรู้ที่ได้รับไปปรับ ใช้ประโยชน์ในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะ อย่างยิ่งเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเลย เพราะเห็นว่า เยาวชน ในพื้นที่จะมีบทบาทส�ำคัญมากในอนาคตในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ หากได้รบั การปลูกฝังให้มคี วามรูค้ วาม เข้าใจที่ถูกต้อง และการเสริมสร้างความตระหนักรู้และ จิตส�ำนึกในการช่วยกันดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมทางธรรมชาติ ในท้องถิน่ ของตน ให้ยงั่ ยืนตลอดไป หัวหน้าหน่วยอนุรกั ษ์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเลย กล่าว.


หน้า 14

การเรียนรู้เพื่อเข้าสู่อาเซียน นับตั้งแต่อาเซียนได้ก่อตั้งขึ้นโดย ปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 ซึ่งมีผู้ร่วมก่อตั้ง 5 ประเทศคือ ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และ อินโดนีเซีย ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียน ทั้งหมด 10 ประเทศ ที่เข้าร่วมเพิ่มเติมคือ บรูไนดารุส ซาลาม เวียดนาม สปป.ลาว พม่า และ กัมพูชา อาเซียน คือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) โดยการจัดตัง้ ในครัง้ แรกมีจดุ ประสงค์เพือ่ ส่งเสริมและร่วม มือในเรื่องสันติภาพ,ความมั่นคง, เศรษฐกิจ, องค์ความรู้, สังคมวัฒนธรรม บนพื้นฐานความเท่าเทียมกันและผล ประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก แต่คนส่วนใหญ่มัก จะพูดถึงแต่ AEC ในด้านเศรษฐกิจ มากกว่าด้านอื่นๆ คง เป็นเพราะว่าเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ดูจะจับต้องได้ มากกว่าเรื่องอื่นๆ อีกทั้งในการขับเคลื่อนส่วนใหญ่แล้วที่ มักจะก้าวไปเร็วกว่าส่วนอื่นๆ ก็คือภาคธุรกิจ ดังนั้น คน อาจจะรับรู้เรื่อง AEC มากกว่ามิติความร่วมมืออื่นๆ ของ อาเซียน ในหลายๆประเทศรวมทั้งไทยด้วย ก็มีการตื่นตัวกัน เพื่อรองรับการขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่การเป็นประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปีหน้า 2558 ด้านหลักทีส่ ำ� คัญ ทีส่ ดุ ก็นา่ จะเป็นด้านการปฏิรปู การศึกษาไทย ทีผ่ ลการจัด อันดับของการศึกษาไทย เกือบรั้งท้ายในอาเซียน แม้ ประเทศไทยจะมีการปฏิรูปการศึกษามาแล้ว 2 ครั้งใหญ่ คือการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2542 และครั้งที่สองกับการ ปฏิรูปการศึกษาในชื่อเรียกว่า การปฏิรูปการศึกษาใน ทศวรรษที่ 2 (2552-2561) โดยเน้นไปที่ปัจจัยเกื้อหนุนที่ ส�ำคัญ คือ ระดับนโยบาย ระดับผู้ปฏิบัติ และ ระบบการ ศึกษา แต่ในช่วงที่การเมืองยังไม่นิ่ง มีเพียงรัฐบาลรักษา การ คงยังท�ำอะไรมากไม่ได้ คงต้องรอจนกว่าจะได้รฐั บาล ใหม่ แล้วเมื่อไหร่น้อ จะได้รัฐบาลใหม่ รอแล้วก็รอไปก่อน

ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557 ส�ำหรับประเทศไทย ในส่วนที่เกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจ การเตรียมความพร้อมของแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้ง ระหว่างประเทศ และภายในประเทศ กระจายไปถึงแต่ละ จังหวัด ที่จังหวัดเลย กรอ.จังหวัด รวมถึงหน่วยงานหลักๆ ที่จะร่วมมือกันพัฒนาอย่างเช่น หอการค้าจังหวัด สภา อุตสาหกรรมจังหวัด และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัด ผู้ เขียนได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการท�ำงานในฐานะที่ปรึกษา ของสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเลย ได้มีโอกาสร่วม ประชุม ร่วมท�ำงาน และร่วมท�ำโครงการ โดยมีหน่วยงาน ทีป่ ระสานคือผูอ้ ำ� นวยการศูนย์พฒ ั นาฝีมอื แรงงานจังหวัด เลย ท่านว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์ ขาวข�ำ ได้จัดท�ำโครงการ สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงานนานาชาติเชียงแสน คือ โครงการ การพัฒนาขีด ความสามารถด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรับ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ โลจิสติกส์ ที่ผ่าน มาเมื่อเร็วๆนี้ โดยมีเป้าหมายให้หัวหน้าหน่วยงานใน จังหวัดเลย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หอการค้า สภา อุตสาหกรรม และ สมาคมธุรกิจท่องเทีย่ ว จ�ำนวน 40 ท่าน เข้าร่วมสัมมนา โดยเน้นไปที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน นานาชาติ เชี ย งแสน ซึ่ ง ทางสถาบั น เป็ น ผู ้ ดู แ ลการจั ด สัมมนา การศึ ก ษาดู ง านที่ เชี ย งแสน เขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษ สามเหลี่ ย มทองค� ำ ของสปป.ลาว เยี่ ย มชมโครงการ นาคราชนคร ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาอสังหาริมทรพย์ เชิง สะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 4 บนเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่ ที่บ้านดอนไข่นก เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป. ลาว ตรงข้ามเมืองเชียงของ รวมถึงด่านท่าขี้เหล็ก แม่สาย และการข้ามไปเยี่ยมชมวัดและตลาดในจังหวัดท่าขี้เหล็ก พม่า ผู ้ เข้ า ร่ ว มสั ม มนาทุ ก ท่ า น ได้ เ ห็ น การพั ฒ นาตาม ตะเข็บชายแดนไทย คือ จังหวัดเชียงราย รวมถึงสสป.ลาว แล้วอดที่จะหันมาดูบ้านเราไม่ได้ เพราะการพัฒนา การ เอาจริงเอาจังของหน่วยงานภาคเอกชนเข้มแข็งมาก หน่วย งานภาครัฐก็ต้องวิ่งตามความเข็มแข็งของเอกชนตามไป ด้วย ก็พอจะกล่าวได้วา่ การไปเห็นด้วยตา ฟังด้วยหูตวั เอง จริงๆ เพียงครั้งเดียว ดีกว่าการฟังจากการบอกเล่าเฉยๆ หลายครั้ ง หลายเท่ า นั ก รายละเอี ย ดบรรยากาศการ สัมมนา การดูงานเป็นอย่างไรบ้าง ผู้เขียนจะน�ำมาเสนอ ท่านต่อไป.

พิธีกรเอาถ่าน

เมื่ อ เร็ ว ๆนี้ มี พิ ธี ก ารมอบถุ ง ยั ง ชี พ พระราชทานของ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับความ เดือดร้อนจากพายุลูกเห็บในพื้นที่อ�ำเภอภูเรือ จัดขึ้นที่ โรงเรียนบ้านสานตม ต.สานตม อ.ภูเรือ โดยมีนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย ในฐานะประธานมูลนิธิ ราชประชานุเคราะห์ประจ�ำจังหวัดเลยเป็นประธานพิธีมอบ พิธีกรกล่าวแนะน�ำผู้ที่มาร่วมงาน โดยใช้ค�ำน�ำหน้าว่า “ท่าน” ทุกครั้ง ซึ่งคล้ายกับการเรียกค�ำน�ำหน้าชื่อใน สปป. ลาว ที่เรียกว่าค�ำหน้าชื่อบุคคลผู้มีเกียรติว่า “ถ่าน” เช่น ท่านวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ , ท่านวณี จิวะรังสรรค์ , ท่านบุญ เติ ม เรณุ ม าศ ท่ า นนั้ น แล้ ว ก็ ท ่ า นนี้ (ฟั ง บ่ อ ยจนรู ้ สึ ก คลื่นเหียน เวียนหัว)........ นอกจากนีย้ งั พบว่า การเรียกค�ำน�ำหน้าชือ่ ของผูอ้ ำ� นวย การโรงเรียนต่างๆ มักจะเอาต�ำแหน่งมาขึ้นก่อน เช่นค�ำว่า ผู้ อ�ำนวยการสมศักดิ์ สิงห์พันร�ำ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้าน นาหุยตุ่ย เป็นต้น แทนที่จะใช้ค�ำว่า “นาย” สมศักดิ์ สิงห์ พันร�ำ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านนาหุยตุ่ย หากใช้ค�ำว่า “ท่าน” น�ำหน้าต�ำแหน่งก็ยงั พอฟังได้ และถือว่าน่าจะถูกต้อง กว่า เช่น ท่านผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านนาหุยตุ่ย นายสม ศักดิ์ สิงห์พันร�ำ , ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ , ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข ค�ำน�ำหน้าชือ่ ทีม่ กั ได้ยนิ พูดผิดกันบ่อยๆ อีกค�ำหนึง่ ก็คอื ส.ส. , ส.ว. เช่น พิธีกรพูดว่า “ท่าน ส.ส.ปรีชา เร่งสมบรูณ์ สุข ส.ส.เลย เขต 1” ที่ถูกต้องต้องพูดว่า “นายปรีชา เร่ง สมบู ร ณ์ สุ ข ส.ส.เลย เขต 1” นอกจากนี้ ยั ง มี ค� ำ ว่ า “ดอกเตอร์” (ดร.) ที่มักน�ำมาเรียกเป็นค�ำน�ำหน้าชื่อบุคคล ในงานพิธีการต่างๆ ซึ่งถือเป็นการใช้ที่ผิด หากพูดกันอย่าง ไม่เป็นทางการในวงเหล้า วงข้าว ก็คงไม่เป็นไร ทั้งนี้ ราชบัณฑิตยสถานได้ก�ำหนดการเรียกค�ำน�ำหน้า ชือ่ ในส่วนของค�ำว่า “ท่าน” ไว้วา่ ...... ท่านชาย เป็นค�ำเรียก ราชนิกุลฝ่ายชายชั้นหม่อมเจ้า “ท่านหญิง” เป็นค�ำเรียก ราชนิกุลฝ่ายหญิงชั้นหม่อมเจ้า ซึ่ง “ท่านชาย” และ “ท่าน

หญิง” ในที่นี้ถือเป็นค�ำ 1 ค�ำ คือค�ำว่า “ท่าน” มิได้ใช้เป็น ค�ำน�ำหน้านาม และค�ำว่า “ท่าน” นั้นในภาษาเขียนและ ภาษาทีใ่ ช้เป็นทางการก็มไิ ด้มกี ำ� หนดให้ใช้เป็นค�ำน�ำนาม แต่ ค�ำว่า “ท่าน” เป็นค�ำสรรพนามบุรุษที่ 2 เช่น “ท่านจะดื่ม อะไรดีครับ” เป็นสรรพนามบุรุษที่ 3 เช่น “อาจารย์ท่านไม่ อยู่” หรือเป็นค�ำประกอบหน้าชื่อบรรดาหรือต�ำแหน่งเพื่อ แสดงความเคารพ เช่น ท่านขุน ท่านประธานองคมนตรี ท่าน เจ้าอาวาส ดังนั้นหากจะใช้ว่า ท่านรัฐมนตรี ก็อยู่ในข่ายของ การใช้ค�ำประกอบหน้าชื่อต�ำแหน่ง มิได้ใช้ในฐานะที่เป็นค�ำ สรรพนาม ส่วนที่มีการใช้ค�ำว่า “ท่าน” น�ำหน้าชื่ออย่างที่ใน วงการเมืองเรียกกันนั้น น่าจะใช้ในลักษณะเป็นค�ำประกอบ หน้าชื่อเพื่อแสดงความยกย่องให้เกียรติ ซึ่งมิได้ถือเป็น ภาษาทีม่ ใี ช้ในภาษาเขียนหรือเป็นภาษาทางการ แต่ถอื เป็น ภาษาปากที่ใช้ในเฉพาะวงการหรือเฉพาะกลุ่ม ส่วนการใช้ ดร.น�ำหน้าชือ่ นัน้ ราชบัณฑิตยสถานระบุวา่ ค�ำแสดงวุฒิการศึกษาไม่ใช้เป็นค�ำน�ำหน้านาม หรือน�ำหน้า ชือ่ ท�ำนองเดียวกับค�ำแสดงวิชาชีพ เช่น นายแพทย์ เภสัชกร ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ ฯลฯ จะมีใช้เป็นค�ำน�ำหน้านามตาม ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณได้ ก็คือ ต�ำแหน่งทางวิชาการ เช่น ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ หรื อ ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ค�ำว่า ดร. เป็นค�ำแสดงวุฒิการศึกษา ซึง่ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยงานสารบรรณ ไม่ ใช้เป็นค�ำน�ำหน้านามตามแบบแผนของทางราชการ จึงไม่ ใช้ ดร. เป็นค�ำน�ำหน้านาม ที่มีการใช้กันมักเป็นการใช้อยู่ ในแวดวงวิชาชีพทางด้านการศึกษา ซึ่งหากเป็นหนังสือ ราชการแล้วไม่ใช้ ดร. เป็นค�ำน�ำหน้านามหรือน�ำหน้าชื่อ การใช้ค�ำน�ำหน้าชื่อดังที่กล่าวมาแล้วนั้น ผู้เขียนแค่ ตัง้ ข้อสังเกต ท้วงติงไว้เท่านัน้ เกรงว่าหากไม่ใส่ใจ จะกลาย เป็นบรรทัดฐานใหม่แบบผิดๆให้กับสังคมไทย.

ราชภัฏเลยส่งบคุ ลากรพร้อมนศ.120คน

ไปฝึกภาษาในต่างประเทศรับอาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เตรียมพร้อมเข้าสูป่ ระชาคม อาเซียน ปี58 เปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา กว่า 120 คน เดินทางไปศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาวัฒนธรรมในต่าง ประเทศ 1 เดือน โดยมหาวิทยาลัยออกค่าใช้จ่ายให้ น�ำ ประสบการณ์กลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย ผศ.สนิ ท เหลื อ งบุ ต รนาค อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏเลย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นสถาบัน อุดมศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถ ออกไปพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงการบริการ

วิชาการ งานวิจัย การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมใน ชุมชน และการส่งเสริมพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวสู่สากล การ พัฒนาชุมชน สังคม ในการพัฒนาจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาคน อั น เป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ในการพั ฒ นาและท� ำ ให้ เ กิ ด การ เปลี่ยนแปลง โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล และพัฒนา ภาษาอังกฤษส�ำหรับอาจารย์และบุคลากรประจ�ำปี 2557 เกิ ด จากแนวคิ ด ของฝ่ า ยบริ ห ารและคณาจารย์ ภ ายใน มหาวิทยาลัย เพื่อให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาได้มี โอกาสไปศึกษา อบรม ฝึกประสบการณ์ และเป็นการสร้าง เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน ต่างประเทศ ในส่วนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เปิดโอกาสให้กบั นักศึกษาทุกคนสอบคัดเลือกทัง้ ในด้านภาษา และวัฒนธรรมในต่างประเทศ จากแต่ละคณะ และต้องสอบ สัมภาษณ์ภาษาอังกฤษผ่าน ในส่วนอาจารย์และบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย ให้แต่ละคณะคัดเลือกเพราะต้องไปท�ำหน้าที่ ดูแลนักศึกษา พร้อมทั้งเรียนภาษา น�ำความรู้ ประสบการณ์ มาปรับใช้ในการเรียนการสอนและพัฒนามหาวิทยาลัย ผศ.สนิ ท เหลื อ งบุ ต รนาค อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏเลย กล่าวต่อว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยส่งนักศึกษา ไปประเทศละ 20 คน แบ่งเป็น 2 ส่วน ในส่วนทีม่ หาวิทยาลัย ออกค่าใช้จา่ ยให้ทงั้ หมด 10 คน และอีก 10 คน มหาวิทยาลัย ออกค่าใช้จ่ายให้บางส่วน นักศึกษาต้องจ่ายเงินสมทบ เดิน ทางไปศึ ก ษาที่ Yulin Normal University ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน Fooyin University สาธารณรัฐ ไต้หวัน Erican College ในกัวลาลัมเปอร์ และ Advance International College ในปีนัง University of Utara Malaysia ในเมืองเคดะห์ ประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย และ University of Hue สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม.

เปิดศูนย์เรียนรูศ้ ลิ ปะเพือ่ สิง่ แวดล้อม ที่ ศู น ย ์ ศิ ล ป ์ สิ ริ น ธ ร โรงเรี ย นศรี ส งครามวิ ท ยา อ.วังสะพุง จ.เลย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมส่งเสริม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด ศู น ย์ เรี ย นรู ้ ศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม โดยมี ศาสตราจารย์ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาจิตรกรรม นายสังคม ทองมี ผู้อ�ำนวย การศูนย์ศลิ ป์สริ นิ ธร และนาย ภานุ แย้มศรี รองผูว้ า่ ราชการ จังหวัดเลย ร่วมงาน นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กล่าวว่า โครงการจัดตั้งศูนย์ เรียนรู้ศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อม จั ด ขึ้ น เ พื่ อ ส ่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ศ.ปรีชา เถาทอง สนับสนุนให้ศูนย์ศิลป์สิรินธร เป็นศูนย์ต้นแบบในการพัฒนาความรู้ด้านศิลปะควบคู่ไป กับการอนุรกั ษ์ทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทัว่ ไป ซึง่ กรมส่งเสริมคุณภาพ สิง่ แวดล้อมได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดตัง้ โครงการ ซึ่งศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย มีความพร้อมด้านการเรียนรู้ศิลปะอยู่แล้ว ถือว่า ศูนย์ศลิ ป์สริ นิ ธรมีศกั ยภาพพอทีจ่ ะเป็นอีกหนึง่ แหล่งท่อง เที่ยวของจังหวัดเลย อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกล่าวอีกว่า ผลงานด้านศิลปะเป็นอีกหนึง่ ช่องทางทีส่ ามารถสอดแทรก ทัศนะคติและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสถานการณ์

่ “อุบลวดี ศรีศล ิ ป์ สิรน ประติมากรรมชือ ิ ธร”

สิ่งแวดล้อมในปัจจุบันให้ประชาชนรับรู้และเกิดจิตส�ำนึก ทางด้านสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ส�ำหรับในพิธีเปิด อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่ง แวดล้อมได้ส่งมอบศูนย์ศิลปะเพื่อสิ่งแวดล้อมให้แก่นาย จิระศักดิ์ ชัยชนะทรัพย์ ผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนศรีสงคราม วิทยา ซึ่งภายในศูนย์ศิลป์สิรินธร มีประติมากรรมชื่อ “อุบลวดี ศรีศิลป์สิรินธร” ออกแบบโดยศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติจดั แสดง และท�ำพิธเี ปิดตัว ในการนี้ด้วย.


หน้า 15

ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

ยตุ ธิ รรมเลยจับมืออบต.ผาน้อย

ข่าวต่อหน้า 1 พ่อค้าคนกลาง ประกอบด้วย แขวงการทางเลยที่ 1 ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ต�ำรวจ ภู ธ รจั ง หวั ด เลย ส� ำ นั ก งานกองทุ น สงเคราะห์การท�ำสวนยางจังหวัดเลย และผูป้ ระกอบการรับซือ้ ยางพาราเข้า ร่วมประชุม นายภานุกล่าวว่า จากสถิติการ เกิดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัด เลย ปี 2556 เพิ่มขึ้นจ�ำนวนมาก ซึ่ง มีสาเหตุสำ� คัญประการหนึง่ มาจากรถ บรรทุกขนย้ายยางก้อนถ้วย เนือ่ งจาก ผู้ประกอบการขนส่งไม่ปฏิบัติให้ถูก ต้องตามกฎหมายและไม่ระมัดระวัง และในวันที่ 26 มีนาคม 2557 จังหวัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการก�ำหนด มาตรการป้องกันและลดอุบตั เิ หตุจาก รถบรรทุ ก ขนย้ า ยยางก้ อ นถ้ ว ยขึ้ น เพือ่ พิจารณาขัน้ ตอนและการก�ำหนด มาตรการเพื่ อ แก้ ไ ขและควบคุ ม อุ บั ติ เ หตุ จ ากน�้ ำ ยาง รวมถึ ง การ พิจารณาข้อเสนอมาตรการเพื่อแก้ไข และควบคุม “การเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ อั น เนื่ อ งมา จากถนนลืน่ กลุม่ ผูป้ ระกอบการรับซือ้ เศษยาง หรือขี้ยางมักตกเป็นจ�ำเลย ของสังคม อาจจะถูกแต่ไม่ใช่ทั้งหมด เพราะมีหลายภาคส่วนต้องมาช่วยกัน แก้ปญ ั หานี้ ทัง้ ภาคเอกชนและหน่วย งานราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด เลยเป็ น เมื อ งท่ อ งเที่ ย วที่ สวยงาม มีบรรยาการที่ดี และมีความ ปลอดภั ย บนท้ อ งถนน” รองผู ้ ว ่ า ราชการจังหวัดเลยกล่าว ทัง้ นี้ ทางจังหวัด ได้ออกประกาศ เรื่ อ งก� ำ หนดมาตรการป้ อ งกั น และ ควบคุมไม่ให้นำ�้ ยางรัว่ ไหลลงพืน้ ถนน ลงนามโดยนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ก�ำหนดเริ่ม บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังกับผู้

จัดงาน“คนื คนดีทมี่ คี ณ ุ ค่าสูชุ่ มชน”

ฝ่าฝืนตัง้ แต่วนั ที่ 12 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป โดยก�ำหนดให้ส�ำนักงาน กองทุ น สงเคราะห์ ก ารท� ำ สวนยาง จั ง หวั ด เลย (สกย.จ.เลย) ชี้ แ จง ท�ำความเข้าใจกับผู้ประกอบการรับ ซื้อยางก้อนถ้วย เพื่อขอความร่วมมือ ในมาตรการทีจ่ งั หวัดก�ำหนด โดยปรับ ราคารับซือ้ ยางก้อนถ้วยแบบแห้งให้มี ราคาที่ เ หมาะสม เพื่ อ จู ง ใจให้ เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาท�ำยางก้อน ถ้วยแบบแห้ง นอกจากนี้ผู้ประกอบ การที่เก็บยางก้อนที่มีกลิ่นเหม็นหรือ มีน�้ำยางไหลในลักษณะสิ่งปฏิกูล ใน พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ถือว่าเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ต้องขออนุญาตประกอบกิจการ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะ ประกาศเทศบัญญัตหิ รือข้อบัญญัตมิ า บังคับใช้ต่อไป นอกจากนี้ ในประกาศดังกล่าว ยังก�ำหนดให้ส�ำนักงานส่งเสริมการ ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด เลย ศึกษาระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับยกร่างตัวอย่างเทศบัญญัติหรือข้อ บัญญัติขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ่น ตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อย พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่ ตราเทศบัญญัตแิ ละข้อบัญญัติ บั ง คั บ ใช้ ใ นพื้ น ที่ ข องตนเอง เพื่ อ ควบคุมและป้องกันปัญหาสิ่งปฏิกูล หรือสิ่งที่น่ารังเกียจ อันเนื่องมากจาก การเก็บกองหรือขนย้ายยางก้อนถ้วย ให้เทศบาลและองค์การบริหาร ส่วนต�ำบล พิจารณาตราเทศบัญญัติ และข้อบัญญัติ เพื่อควบคุมและแก้ไข ปัญหาสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งที่น่ารังเกียจ อันเนื่องมากจากการเก็บกองหรือขน ย้ายยางก้อนถ้วย ขณะเดียวกันให้ ส�ำนักงานขนส่งจังหวัดเลยจัดท�ำตัว อย่าง หรือแนวทางในการปรับปรุง กระบะบรรทุ ก ของยานพาหนะ บรรทุกยางก้อนถ้วย เพือ่ ควบคุมและ ป้องกันน�ำ้ ยางไหลจากกระบะบรรทุก สู่ผิวจราจร ด้ า นผู ้ ป ระกอบการรั บ ซื้ อ ยางพารามีมติในที่ประชุมร่วมกันว่า จะเน้นรับซื้อยางแห้ง หรือยางหมาด น�้ ำ จากเกษตรกร ซึ่ ง ที่ ผ ่ า นมา ผู ้ ประกอบการต้องแบกรับต้นทุนการ รั บ ซื้ อ ขี้ ย างเปี ย กน�้ ำ จากการที่ เกษตรกรนิ ย มจะขายยางเปี ย กน�้ ำ เพราะเห็นว่าได้น�้ำหนักดี โดยขอให้ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องออกไป ให้ความรู้แก่เกษตรกรในการผลิตขี้ ยางแห้งให้ได้ผลผลิตที่มากขึ้น ซึ่งผู้ ประกอบการยินดีจะไปหารือร่วมกัน ก�ำหนดราคารับซื้อยางแห้งที่สูงกว่า ยางเปียกน�้ำ.

นักเรียนแห่สอบเข้าครุศาสตร์มรภ.เลย

เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2557 ทีศ่ นู ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เมตตาฐานสโมนุ ส รณ์ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง นายวิโรจน์ จิวะ รังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็น ประธานเปิ ด โครงการ “คื น คนดี ที่ มี คุณค่าสู่ชุมชน” โดยส�ำนักงานสังกัด กระทรวงยุ ติ ธ รรมและเครื อ ข่ า ยภาค สังคม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�ำบล ผาน้อยจัดขึ้น นายไพโรจน์ แต่สุวรรณ ผู้บัญชา การเรือนจ�ำจังหวัดเลย กล่าวว่า การจัด

โครงการคืนคนดีทมี่ คี ณ ุ ค่าสูช่ มุ ชนครัง้ นี้ สืบเนือ่ งจากผูต้ อ้ ง ขั ง ที่ พ ้ น โทษออกมาแล้ ว มั ก ถู ก ตี ต ราและไม่ ไ ด้ รั บ การ ยอมรับจากคนในสังคม เพราะเคยมีประวัตทิ ำ� ความผิด ถึง แม้ว่าพวกเขาจะกลับตัวเป็นคนดีแล้วก็ตาม เมื่อไปสมัคร งานหรือกลับเข้าไปท�ำงาน ผู้ประกอบการเพื่อนร่วมงาน มักไม่ไว้วางใจในพฤติกรรมเกิดความหวาดระแวง สุดท้าย อาจจะตกงาน เกิดปัญหาการว่างงานและปัญหาครอบครัว น�ำไปสู่การกระท�ำผิดช�้ำได้ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้พ้นโทษและผู้ถูก คุมประพฤติกับชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือใน การป้องกันการกระท�ำผิดช�้ำ เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสถานที่ ในการฝึกฝนพัฒนาการที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพื่อ ให้ ป ระชาชนในต� ำ บลผาน้ อ ยได้ รั บ การบริ ก ารจาก ส�ำนักงานที่สังกัดกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานเครือ ข่ายที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย ผู้ต้องขังจ่าย นอก ผูถ้ กู คุมประพฤติ ประชาชนในต�ำบลผาน้อย ผูบ้ ริหาร

อบต.ผาน้อย และผู้น�ำชุมชนกว่า 200 คนร่วมมือกัน ก่อสร้างรั้วรอบสนามในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต�ำบลผาน้อย เพื่อจัดภูมิทัศน์ให้มีความร่มรื่นสวยงามให้เด็กได้มีพัฒนา ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมเติบโตขึ้นเป็นเยาวชนที่มี ประสิทธิภาพในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ ในระหว่างพิธีเปิด ได้มีการแสดงเต้นแอโรบิค ประกอบฮูล่าฮูบของกลุ่มแม่บ้านในต�ำบลผาน้อย โดยมีผู้ ว่าราชการจังหวัดเลยร่วมเต้นด้วย สร้างความสนุกสนาน ครื้นเครงแก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก.

น้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

เมือ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสอบคัด เลือกรับนักศึกษาใหม่รอบทั่วไป มี นักเรียนเดินทางมาสอบคัดเลือก กว่า 4,000 คน ส่วนใหญ่เลือก เรียนในคณะะครุศาสตร์ หวังเป็น ข้าราชการครูเป็นอันดับ 1 รองลง มาสาธารณสุขศาสตร์ ผศ.สนิ ท เหลื อ งบุ ต รนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าวว่า ในปีนมี้ หาวิทยาลัยราชภัฏ เลยท� ำ การรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา 2

รอบ มีรอบรับตรง และรอบทั่วไป มีผู้มาสมัครเรียน รวม จ�ำนวน 12,000 กว่าคน และมีการสอบคัดเลือกทัง้ 2 รอบ ในสาขาวิชาคณะครุศาสตร์ ตัง้ แต่ปี 2555 และ 2556 และ ในปี 2557 นี้ ยังมีจ�ำนวนผู้เลือกเรียนในคณะครุศาสตร์ มากเป็นอันดับ 1 เหมือน 2 ปี ที่ผ่านมา เพราะอาชีพครู ยังมีการบรรจุเข้ารับข้าราชการ มีความมัน่ คง และมีสวัสดิ์ การจากรัฐ และโรงเรียนหลายแห่งยังขาดแคลนครู ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัย

ราชภัฏเลย กล่าวต่อว่า ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลย ได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนให้ทันสมัย ตรงต่อความ ต้องการและการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่น การพัฒนาการ วิจัยและการลงบริการวิชาการในท้องถิ่น การออกค่าย ชุมนุม กิจกรรมกับชาวบ้านในชุมชน รวมทัง้ การปรับปรุง พัฒนาระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัย อาคาร สถาน ที่ ให้เอื้ออ�ำนวยต่อการเรียนการสอน และระบบสืบค้น อิ น เตอร์ เ น็ ต ให้ ร วดเร็ ว ทั น สมั ย บริ ก ารแก่ อ าจารย์ นักศึกษา และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้แก่ชุมชนภายใน มหาวิทยาลัย รวมถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจัดการศึกษา ผลิตครูมาตั้งแต่ยังเป็นวิทยาลัยครูเลย บัณฑิตที่จบสอบไปเป็นครูและปัจจุบันเป็นผู้อ�ำนวย การสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา จึงเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ เป็นแรงจูงใจในการเลือกตัดสินใจให้นักเรียนมาสมัคร ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยมากขึ้นเป็นล�ำดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กล่าว.

นายสายรุง่ ปลัง่ กลาง รองผู ้อ�ำนวยการ สพป.ลย.1 และนายประสงค์ เอีย ่ มเวียง รองผู ้อ�ำนวยการ สพม.เขต 19 น� ำคณะ ข ้าราชการในสังกัด ร่วมพิธวี างพวงมาลาถวายราชสักการะแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนือ ่ งในวันคล ้ายวันสวรรคต เพือ ่ น ้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ ุ แห่งองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพันทหารราบ ที่ 1 กรมทหารราบที่ 8 ค่ายศรีสองรัก อ.เมืองเลย จังหวัดเลย เมือ ่ 25 เม.ย. 2557.

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

นายบุ ญ รั ก ษ์ ยอดเพชร ผู ้ อ�ำนวยการ สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบพระพุทธชินราชจ�ำลองให ้ แก่นายสุภชัย จันปุ่ ม ผู ้อ�ำนวย การ สพป.เลยเขต 2 ในโอกาสที่ น� ำบุคลากรในสังกัดกว่า 40 คน มาดูง านแลกเปลี่ย นเรีย นรู ้การ บริหารจัดการศึกษา โดยเฉพาะ อย่างยิง่ องค์ประกอบการจัดการ ด ้านอาคารสถานที่ ห ้องท�ำงาน ของบุค ลากร ห ้องประชุม สิง่ แวดล อ ้ มของสถานที่ ท� ำงาน การแลกเปลี่ ย นความรู ใ้ นการ บริห ารจั ด การงานที่รั บ ผิด ชอบ รวมถึงงานด ้านอืน ่ ๆ เพือ ่ น� ำไป ปรั บ ใช ้ให ้เกิด ประโยชน์ ใ นการ จัดการศึกษาของแต่ละหน่วยงาน ต่อไป เมือ ่ 3 เม.ย. 2557.


หน้า 16

ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

อลังการ ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ ต.แสงภา อ.นาแห้ว 2557

เมื่อเวลา 20.00 น. วันที่ 14 เมษายน 2557 ที่วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ ต้นดอกไม้ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมา ร่วมชมงานจ�ำนวนมาก การแห่ต้นดอกไม้ เป็นประเพณีที่สืบทอด กันมาอย่างยาวนานกว่า 400 ปี โดยมีความเชือ่ ว่าการท�ำต้นดอกไม้ มาเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์ จะถือว่าเป็นมงคลกับชีวิตอย่างยิ่ง นอกจากนีย้ งั เป็นการแสดงให้เห็นถึงความศรัทธา และความสามัคคี ของชาวชุมชน ต้นดอกไม้ของต�ำบลแสงภา จะมีลักษณะโดดเด่น กว่าทุกวัด คือ มีขนาดใหญ่และสูง ซึ่งชาวบ้านต้องช่วยกันท�ำให้ เสร็จภายในวันเดียว อุปกรณ์ทใี่ ช้ยดึ ติดกันจะมาจากวัสดุธรรมชาติ ทั้งหมด และตกแต่งด้วยดอกไม้ที่มีในท้องถิ่น โดยจะเริ่มแห่ตั้งแต่ วันที่ 14-16 เมษายน ติดต่อกัน และมีการแห่ต้นดอกไม้ในวันพระ ตลอดเดือนเมษายน ในช่วงเวลา 2 ทุ่ม ถึง 3 ทุ่ม โดยแห่รอบพระ อุโบสถสามรอบ บูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์.

� ร เ ้ ห ใ ก ย ง อ ้ ต ย ว ่ ร เรื่องของชำ�

บริษัท เจ.เอ็น.พี. พรีเมี่ยม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด JNP

เพราะเราใส่ใจกับงานทุกชิ้น ตามใจลูกค้า จึง ได้รับความไว้วางใจ จากทั่วประเทศ กว่า 100 บริษัท

บริษัท เจ.เอ็น.พี. พรีเมี่ยมอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 138 หมู่ 4 ต.ศาลาลำาดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทร. 081-820-7681

49 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 042-833473-5 แฟกซ์ 084-861009


หน้า 17

ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

นายกอบต.ซิง่ เก๋งชนกระบะดับคาที่ เมื่อเวลาประมาณ 20.10 น. วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 เกิดอุบตั เิ หตุ รถยนต์ชน กันที่บริเวณทางโค้ง หน้าวัดโนนสมบูรณ์ บ้ า นโนนสมบู ร ณ์ ถนนสายวั ง สะพุ ง อุดรธานี ต.หนองหญ้า ปล้อง อ.วังสะพุง จ.เลย มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ 1 ราย คือ นายสวัสดิ์ พลศักดา อายุ 46 ปี นายก อบต.โคกสะอาด อ.เมือง จ.อุดรธานี อยู่ บ้านเลขที่ 77/5 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี แพทย์เวรจากโรงพยาบาลวังสะพุง และเจ้า หน้าที่ต�ำรวจ สภ.หนองหญ้า ปล้องได้เข้าตรวจสอบที่เกิด เหตุ และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ขณะที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่าง คีรีธรรม จุด อ.วังสะพุง ช่วยกันงัดศพนายสวัสดิ์ออกจาก ซากรถ จากการสอบสวนทราบว่า นายสวัสดิ์ พลศักดา ได้ ขับรถเก๋งโตโยต้าสีแดง รุ่นเอ็มอาร์ 2 หมายเลขทะเบียน กฉ 3421 สระบุรี มุง่ หน้าไปทางจังหวัดอุดรธานี เมือ่ มาถึง จุดเกิดเหตุ รถได้เสียหลักข้ามเลนมาชนกับรถกระบะฟอร์ด สีเทา หมายเลขทะเบียน กค 3716 เลย ที่ขับสวนมาพอดี เป็นเหตุให้รถนายสวัสดิ์เสียหลักลงข้างทาง และเสียชีวิต ทันที สภาพรถด้านหน้าพังยับเยินทั้งสองคัน ส่วนหญิงที่ เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 4 พฤษภาคม 2557 ณ ที่ท�ำการอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานพิธีเปิดและปล่อยตัวนักวิ่ง “คนเหล็กพิชิต ภูกระดึง” จัดโดยอ�ำเภอภูกระดึง อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานเลย และ อบต.ศรีฐาน โดยมีนักวิ่งจากทั่วประเทศเข้าร่วมการ แข่งขันครั้งนี้จ�ำนวน 350 คน นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอ�ำเภอภูกระดึงกล่าวว่า การจัดการโครงการ “คนเหล็กพิชติ ภูกระดึง” ครัง้ นีเ้ ป็น ครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติภกู ระดึง และส่งเสริมให้เยาวชนและบุคคล ทั่วไปหันมาสนใจออกก�ำลังกาย มีประชาชนทั่วไปทั้งชาว ไทยและต่างชาติเข้าร่วมการแข่งขันจ�ำนวน 350 คน วิ่ง ขึ้นเขาลาดชัน 5.5 กิโลเมตร และทางราบบนยอดภูอีก 4 กิโลเมตร รวม 9.5 กิโลเมตร โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่นอายุ ส�ำหรับผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน เป็นชายอายุ มากที่ สุ ด 82 ปี คื อ นายจง ตรี โ ยธา จากจั ง หวั ด หนองบัวล�ำภู

เป็นคนขับรถกระบะฟอร์ดได้ รั บ บาดเจ็ บ มี อ าการแน่ น หน้าอก เจ้าหน้าที่รีบน�ำส่ง โรงพยาบาลวังสะพุงอย่างเร่ง ด่วน ทั้งนี้ บริเวณดังกล่าว นายสวัสดิ์ พลศักดา มั ก เกิ ด อุ บั ติ อ ยู ่ เ ป็ น ประจ� ำ เนื่องจากเป็นทางสองเลน โค้งลงเนิน และแสงสว่างค่อน ข้างน้อย นายอดุลย์ศักดิ์ แสวงผล นายกอบต.หนองญ้า ปล้อง อ.วังสะพุง ก็เคยประสบอุบตั เิ หตุจนเสียชีวติ มาแล้ว เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 จนชาวบ้านละแวกนนั้นพา กันขนานนามโค้งนี้ว่า “โค้งนายก”. น า ย อ� ำ เ ภ อ ว่ า ส� ำ หรั บ ในปี นี้ เข้ า ร่ ว มจนเกิ น ก�ำหนดไว้ คือ 300 จ�ำนวนมากทีส่ มัคร นั้ น ในปี ห น้ า ตน ได้หารือกันแล้วว่า จัดให้เป็น ทุ ก ป ี ก� ำ หนด ช่วง

ปฏิภาณ ยอดขุนทด

ภูกระดึงกล่าวอีก มีผู้สนใจสมัคร จ� ำ น ว น ที่ คน และมีอีก เข้ามาไม่ทนั ดัง และผู้เกี่ยวข้อง จะจัดขึน้ อีก และจะ ป ร ะ เ พ ณี โดย

เวลาในเดื อ น มีนาคม ผลการ แข่งขัน ผูท้ ำ� เวลา

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือรักษาความสะอาด

ผู ้บริหารองค์กรปกครองส่วนท ้องถิน ่ ผู ้น� ำชุมชน หัวหน ้าหน่วยงานราชการ และตัวแทนภาคเอกชนในอ�ำเภอวังสะพุง ร่วมลง นามบันทึกข ้อตกลงความร่วมมือกับนายบรรพต ยาฟอง นายอ�ำเภอวังสะพุง ในการรักษาความสะอาดและความเป็ นระเบียบ เรียบร ้อยสถานทีร่ าชการ ทางหลวง ทางสาธารณะ และในหมูบ ่ ้าน/ชุมชน ตามนโยบายของนายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผวจ. เลย ทีห ่ อประชุมอ�ำเภอวังสะพุง เมือ ่ 4 พ.ค. 2557.

พายฤุ ดูรอ้ นถล่มวังสะพงุ บ้านพัง100หลัง

เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. วันที่ 24 เมษายน 2557 เกิดเหตุลมพายุพัดบ้านเรือนประชาชนในเขตเทศบาล เมืองวังสะพุง จ.เลย ได้รับความเสียหายกว่า 100 หลังคาเรือน โดยเฉพาะชุมชนบุ่งคล้าและชุมชนบ้านปากเป่ง แรง ลมได้หอบเอาหลังคาบ้านปลิวไกลประมาณ 100 เมตรมาลงบนถนนสายวังสะพุง-ภูหลวง ท�ำให้รถยนต์ทจี่ อดอยูบ่ ริเวณ นั้นได้รับความเสียหายด้วย ขณะที่บ้านเรือนบางหลัง ถูกแรงลมพายุพัดเสียหายทั้งหลัง นอกจากนี้ยังมีต้นไม้ ป้าย โฆษณา ต้านทานแรงลมไม่ไหว ล้มลงหลายจุด ด้านเจ้าหน้าทีห่ น่วยกูภ้ ยั มูลนิธเิ อกชน และเจ้าหน้าทีจ่ ากเทศบาลเมือง วังสะพุงได้ระดมก�ำลังกันออกช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน.

ผวจ.เลยตีระฆังปล่อยตัวนักวิง่

ผวจ.เลยถ่ายภาพกับนายจง ตรีโยธา นักวิง่ วัย 83 ปี

“คนเหล็กพิชิตภูกระดึง”หนุม่ เชียงใหม่สุดแกร่งท�ำเวลาแค่1.05ชม.

นั กวิ่ง น� ำป้ ายรณรงค์ คั ด ค า้ นการ ก่อสร ้างกระเช ้าไฟฟ้ าขึน ้ ภูกระดึงไป กาง หลังเข ้าเส ้นชัย.

นายภานุ แย ้มศรี รองผวจ.เลย มอบรางวัลให ้แก่ นายปฏิภาณ ยอดขุนทด ผู ้ท�ำเวลาดีทส ี่ ด ุ

น.ส.โสภา อุสม ุ ณี ผู ้ท�ำเวลาทีส ่ ด ุ ของผู ้หญิง

ดีที่สุดสามอันดับแรก หรือโอเวอร์ออล ปรากฏว่า นาย ปฏิภาณ ยอดขุนทด อายุ 30 ปี จากจังหวัดเชียงใหม่ ท�ำเวลาได้ 1.05 ชัว่ โมง ซึง่ เป็นเวลาดีทสี่ ดุ ส�ำหรับฝ่ายชาย ส่วนอันดับ 2 นายฮิเดกิ มิยาซากิ นักวิ่งวัย 40 ปี จาก ประเทศญี่ปุ่น ท�ำเวลา 1.11 ชั่วโมง ส�ำหรับฝ่ายหญิงผู้ ท�ำเวลาได้ดีที่สุดคือ น.ส.โสภา อุสุมณี นักวิ่งวัย 33 ปี จากจังหวัดชัยภูมิ ท�ำเวลาได้ 1.18 ชั่วโมง ส�ำหรับผลการแข่งขัน ประเภทชาย รุน่ อายุ 20-29 ปี ชนะเลิศ นายสุรเกียรติ ชากองมา อายุ 24 ปี สถิติ 1.06 ชั่วโมง, รุ่นอายุ 30-39 ปี ชนะลิศ นายมิตร ทุกาตือ อายุ

ถึงเส ้นชัย

36 ปี สถิติ 1.14 ชั่วโมง , รุ่นอายุ 40-49 ปี ชนะเลิศ นายพูลสวัสดิ์ อริยานนท์ อายุ 40 ปี สถิติ 1.09 ชั่วโมง, รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป ชนะเลิศ จ.ส.อ.ช�ำนาญ วงศ์บุญชู อายุ 50 ปี สถิติ 1.12 ชั่วโมง, ประเภทหญิง รุ่นอายุ 20-29 ปี ชนะเลิศ น.ส.เกวลิน ชนะทรัพย์เจริญ อายุ 22 ปี สถิติ 1.46 ชั่วโมง , รุ่นอายุ 30-39 ปี ชนะเลิศ นางสุธินี ราพส์ อายุ 39 ปี สถิติ 1.24 ชั่วโมง , รุ่นอายุ 40-49 ปี ชนะเลิศ นางปัญชิกา ชายศรี อายุ 42 ปี สถิติ 1.32 ชั่วโมง, รุ่นอายุ 50 ปี ขึ้นไป นาง จุฑามณี ไพรอนันต์ อายุ 50 ปี สถิติ 1.24 ชั่วโมง.


ฉบับบทีทีที่ ่ 46 ่ 47 47ประจ� ประจ� 2557 ฉบั 44 ำเดืำอำเดืเดืนพฤษภำคม นกั นนพฤษภาคม ยำยน 2556 25572557 ประจ� ออนพฤษภาคม

หน้าำา 18 1 หน้

สถานี วิทยุท้องถิ่นไทย จ.เลย PLUS FM 88.00 MHz

สาระสร้างสรรค์ เพื่อคนทันสมัย ครอบคลุมกว้างไกล ใสใจคนเมืองเลย 29/20 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 042-862089 โทรสำร. 042-813243

88.00 Plus FM เป็นสถำนีวทิ ยุทรี่ จู้ กั อย่ำงแพร่หลำย ด้วยบริกำรทีร่ วดเร็ว สม�ำ่ เสมอ เข้ำถึงกลุม่ เป้ำหมำย รวมทั้ง ได้รับควำมไว้วำงใจ ในกำรโฆษณำประชำสัมพันธ์จำก ห้ำงร้ำน บริษัทและสินค้ำ ชั้นน�ำมำกมำย เรำขอร่วมเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะท�ำให้ภำพลักษณ์ และยอดกำรจ�ำหน่ำยสินค้ำหรือกำรใช้บริกำรของ องค์กรท่ำนเพิ่มสูงขึ้น ด้วยรูปแบบกำรจัดรำยกำรที่ทันสมัย โดยกลุ่ม DJ.รุ่นใหม่ ที่ใกล้เคียงด้วยวัย และ Life Style เดียวกัน กับกลุ่มผู้ฟัง สมทบด้วย DJ.มืออำชีพที่พร้อมสื่อสำร อย่ำงมีประสิทธิภำพ 88.00 Plus FM สำมำรถออกอำกำศได้อีกคลื่นหนึ่งคือ 102.00 MHz ด้วยเสียงที่คมชัด รัศมี กำรรับฟังครอบคลุมมำกทีส่ ดุ ในจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ อ.เมือง อ.วังสะพุง อ.หนองหิน อ.ภูกระดึง อ.ภูเรือ อ.ด่ำนซ้ำย อ.ท่ำลี่ อ.เชียงคำน อ.นำด้วง อ.นำวัง อ.นำกลำง จ.หนองบัวล�ำภู จ.เพชรบูรณ์ เป็นต้น อีกหนึ่งช่องทำง Radio network คือ www.loeiplusfm.com อับเดทเพลงใหม่ก่อนใคร หรือฟังเพลงฮิต พร้อมสำระที่ทันสมัย ข่ำวสำรที่อยู่ในควำมสนใจ และเรื่องรำวที่เกี่ยวข้องกับ Life Style ของคนรุ่นใหม่ แฟชั่น บันเทิง ดนตรี กีฬำ และไอที รับรอง ได้ว่ำ 88.0 Plus Fm จะเป็นคลื่นอันดับ 1 ในใจคุณอย่ำงแน่นอน ติดต่อโฆษณำประชำสัมพันธ์ โทร.086-0947385 ส�ำนักงำน โทร.042-862089 E-mail : 88plusfm@gmail.com www.facebook.com/plusfmloei

จะช็อป จะชิม จะชิล ก็ไปที่นี่ ศูนย์อาหารไทเลย เปิดให้บริการแล้ว ศูนย์อาหารไทเลย อิ่มอร่อยกับร้านอาหารชั้นน�า

อาทิ ส้มต�านรินทร์ 24 น. หน้าโรงพยาบาลเลย ข้าวต้มเจ้รวย นครปฐม ผัดไทยคุณอา หน้าโรงเรียนศรีสะอาด ส้มต�ากะย�าแซ่บ ร้านป.ปลาดี หน้าธนาคารกรุงศรี ร้านนมกันเอง ถนนคนเดิน และร้านอร่อยอีกมากมาย ช็อปปิ้งเพลินๆ กับร้านค้าและสินค้าอีกเพียบ ที่จอดรถสะดวกสบาย ฟรี Wifi บริการห้องน�้าสะอาด ศูนย์อาหารไทเลย ถนนร่วมใจ สนใจจองบูธสินค้า หรือเปิดท้ายขายของ จองได้ที่ 089-713-7090 หรือ 089-622-1366 มิติใหม่ของชาวเมืองเลย ศูนย์อาหารไทเลย

ขอเพลงได้ที่ On Air: 042-862088 SMS: 4221225

PLUS Music Hit Top 10 Chart

“คลื่ น อั น ดั บ 1 ของคนเมื อ งเลย” วันที่ 2 พฤษภาคม 2557

1

กาลเวลา - กัน นภัทร

2 คงไม่ทัน - สงกรานต์ 3 ลูกผู้ชายตัวจริง - ว่าน ธนกฤต 4 ขอ - LOMOSONIC 5 เพียงข้างหลัง - อ๊อฟ ปองศักดิ์ feat. เบน ชลาทิศ 6 ไม่ขออะไรมากไปกว่านี้ - Basket band 7 ไม่ต่างกัน - 25 hours ost. คิดถึงวิทยา 8 เธอมาท�าให้ฉันรัก - เอิ้น พิยะดา feat. เตชินท์ 9 รักแท้แปลว่าเธอ - บี้ สุกฤษฎิ์ 10 ชั่วโมงที่สวยงาม - Room 39 สงครามล้างเผ่าพันธุม์ นุษย์จะ อุบตั ขิ นึ้ !! เมือ่ เหล่าภูตจิ ะครองพิภพ

“จี . ไอดี ” ส่ ง ดู โ อที น ไอ ดอล “PMP” ออกวาด ลวดลายสร้ า งสี สั น วงการ เพลงไทย กับซิงเกิลแรกใน ชีวิต “ชักช้า” “PMP” คือ ศิลปินดูโอน้องใหม่ ภายใต้ สั ง กั ด “จี . ไอดี ” ในเครื อ จี เ อ็ ม เอ็ ม แกรมมี่ ทั้ ง คู ่ เ กิ ด จากการรวมสองหั ว ใจให้ ป็ น หนึ่ ง จึ ง กลายเป็ น ดู โ อคู ่ ใ หม่ ที่ ม ากด้ ว ยความสามารถ ทางด้านการร้องและการเต้น ซึ่งที่มาของชื่อ “PMP” นั้นมา จากอักษรตัวแรกของทั้ง 2 หนุ่ม ซึ่งประกอบด้วย “ภีม-ธนบดี ใจเย็น”(PEEM)อายุ 17 ปี และ “มาร์คภูมิ-ณฐพนธ์ บัวสาลี” (MARKPOOM) อายุ 16 ปี งานนี้ขอส่งซิงเกิลเปิดตัวเพลงแรก ในชีวิต “ชักช้า” ติดตามฟังเพลง “ชักช้า” ของศิลปินดูโอ “PMP” ได้แล้ววันนี้ ที่ 88 plusfm

ดูดวงเดือน พฤษภาคม 2557 ราศีมงั กร 15 ม.ค.-14 ก.พ.

ด้ำนเงินทองให้ระวังจะมีญำติมิตรมำรบกวน ด้ำนกำรงำนช่วงนี้มี คนให้กำรสนับสนุนส่วนคนที่เป็นเจ้ำนำยตนเองจะมีคนมำขอร่วม หุ้นด้วยแต่อย่ำตอบตกลงเพรำะจะมีแต่ปัญหำ

ราศีกมุ ภ์ 15 ก.พ.-14 มี.ค.

คุณรำศีนี้จะป่วยบ่อยๆ ท�ำให้ลำหยุดงำนหลำยวันงำนจึงค้ำง ด้ำน ควำมรักแม้ดูสดใสแต่อย่ำเร่งรีบในกำรคบหำและคนที่อยู่กินกัน ให้ระวังคนอืน่ จะยุแหย่จนกลำยเป็นเรือ่ ง ด้ำนกำรเงินคุณมีโชคลำภ จำกญำติผู้ใหญ่ควรท�ำบุญบ้ำนบ้ำงจะโชคดีตลอดไป

ราศีมีน 15 มี.ค.-14 เม.ย.

คนที่แอบชอบใครอยู่ แม้เขำมีใจให้แต่ให้ระวังเพรำะมีเจ้ำของแล้ว

Logo Motion Pictures ภูมิใจเสนอ ผลงานภาพยนตร์ แ อคชั่ น แฟนตาซี “ไพรดิบ” เรื่องราวการผจญภัยและ เวทมนตร์ ยั ง ปรากฏอยู ่ ใ นพรมแดน ที่มีชื่อว่า “สยาม” ดินแดนที่เต็มไปด้วย ความดีและความสุข กระทั่ง ท้าวพันวา ตั ด สิ น ใจที่ จ ะสร้ า งเหมื อ งขึ้ น ในภู เ ขา ท่ามกลางป่าอันเต็มไปด้วยมนตร์ด�า โดยไม่ล่วงรู้เลยว่าเหมืองนั้นเป็นสุสาน โบราณ เรือ่ งราวร้าย ๆ เกิดขึน้ ระหว่าง การสร้างเหมืองมีคนตายคนแล้วคนเล่า ซึ่งชีวิตเหล่านี้ได้ปลุก วิญญาณร้ายขึน้ มา ไพร นักล่าวิญญาณ เดินทางจากบ้านเกิดมายัง สยามและได้พกั ผ่อนใกล้กบั เหมืองปีศาจ การต่อสู้ ศึกระหว่างมนุษย์ กับปีศาจจึงอุบัติขึ้น

ชม พร้อมกันทั่วประเทศ 8 พ.ค. 2557

ด้ำนกำรเงินจะมีโชคลำภ ส่วนกำรงำนเจ้ำนำยจะจุกจิกคอยจับผิดเรำ แต่อย่ำคิดมำกไม่มีอะไร

แค่ดื่มก็สวยได้

ฤดูร้อนมาถึง หลายๆ คนคงหนีไม่พ้นการรื้อ ตู้เสื้อผ้า เพื่อมองหาชุดเก่งตัวเก่า มามิกซ์แอนด์ แมตช์ ให้ดูเป็นชุดใหม่ ที่สวยเจิ่ดรับซัมเมอร์อีกครั้ง ซึ่งในภูมิอากาศประเทศเมืองร้อนอย่างไทยเราจะมี เสื้อผ้าแบบใดบ้างที่ปรับ รับเทรนด์ของหน้าร้อน ติดตามได้เลยค่ะ...

สั ก แก้ ว ไหมจ๊ ะ สาวๆ ....สุขภำพและควำมงำมไม่ใช่แค่เรือ่ งภำยนอก แต่สะท้อนออกมำจำกภำยใน และไม่ใช่แค่ อำหำรที่ส่งผลต่อสุขภำพและควำมงำม หำก สิ่งที่คุณดื่มก็ช่วยได้ น�้าเปล่าใส่มะนาว น�้ำดีต่อสุขภำพอยู่แล้ว และเมื่อใส่มะนำว เข้ำไปก็ยิ่งมีคุณประโยชน์ต่อผิว เพียงแค่ดื่ม น�้ำเปล่ำอุ่นๆ ใส่มะนำวตอนเช้ำก่อนกินหรือ ดื่้มอะไรก็ตำม มันจะช่วยขับถ่ำยของเสียออก มำลดสำรพิษและแบคทีเรียในล�ำไส้เล็กที่สำมำรถท�ำให้เกิดสิวได้ ชาเขียว กำรดื่มชำเขียวเป็นประจ�ำช่วยให้ผิวมีสุขภำพดี ช่วยให้ระบบภูมิคุม้ กันแข็ง แรงขึ้น รวมถึงช่วยย่อยอำหำร เพิ่มกำรเผำผลำญ และลดแม้กระทั่งควำมเสี่ยง โรคมะเร็ง ฉะนั้น ลืมกำแฟตอนเช้ำซะ แล้วหันมำดื่มชำเขียวที่ไร้แคลอรี่แทน แค่จ�ำไว้ว่ำมันก็มีคำเฟอีน เพรำะฉะนั้น อย่ำดื่มก่อนนอน เพื่อจะได้ไม่รบกวน กำรนอนของคุณ ไวน์ แดง ไวน์แดงมีแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ดีต่อผิว และกำรดื่มอย่ำงพอประมำณก็ช่วย ลดควำมเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ด้วย ซึ่งผู้หญิงสำมำรถดื่มไวน์แก้วเล็กๆ ได้ ประมำณ 2-3 แก้วต่อวัน โดยไม่มีควำมเสี่ยงต่อสุขภำพจนน่ำเป็นห่วง

“ ชุดข้าวหมูทอด ทงคัตสึ ” (ชาบูคิงส์)

ตื่ น เต๊ น ...ตื่ น เต้ น ...ครั บ วั น นี้ ชิ ม ชิ ล ชิ ล มีโอกำสได้ชิม อ ำ ห ำ ร ญี่ ปุ ่ น ใ น สไตล์ ต้นต�ำรับที่ห ำ รับประทำนได้ยำกใน จังหวัดเลย ผมได้ลิ้มรสควำมอร่อยกรอบของหมูชุบแป้ง ทอดญี่ปุ่น หรือ ชุดข้าวหมูทอดทงคัตสึ นั่นเอง แต่ทงคัตสึ ร้ำนนี้ไม่ใช่ทงคัตสึธรรมดำๆ นะครับเพรำะทงคัตสึของร้าน ชาบูคิงส์ ที่เรำจะรีวิวกันในวันนี้ เรียกได้ว่ำไม่แพ้ต้นต�ำรับ อำหำรญี่ปุ่น จำกแดนอำทิตย์ อุทัยเลย แถมยังขึ้นชื่อเรื่อง ควำมนุ๊ม...นุ่ม จนสำมำรถใช้ตะเกียบตัดขำดได้ จะจริงเท็จ

ประกำรใด เรำมำพิสูจน์กันเลยดีกว่ำ ณ ชาบูคิงส์ สำขำ แรกในจังหวัดเลย ที่โค้งบ้านแฮ่ ใกล้ๆ กับร้ำน คำรำบำว นั่นเอง และนอกเหนือจำกนั่นก็ยังมีหลำกหลำยเมนูให้ คุณได้เลือก ลิ้มลองกัน ไม่ว่ำจะเป็น ยำกิโซบะ หรือจะ เป็นชุดข้ำวหน้ำกุ้งเทมปุระ พร้อมกับชุดซูชิที่แสนอร่อย และที่ลืมไม่ได้ส�ำหรับไฮไลท์ประจ�าร้าน นั่นก็คือชุด ชาบู เพื่อสุขภาพ นั่นเอง ลิ้มลองกันได้แล้วนะครับ พูดถึง บรรยำกำศร้ำน ชำบูคิงส์เน้นควำมเรียบง่ำยและด้วยไม้ ดูสะอำดตำ และคล้ำยคลึงกันกับ ชำบูคิงส์ที่อื่นๆ ที่นั่ง ภำยในร้ำนจัดไว้ค่อนข้ำงห่ำง ท�ำให้ไม่อึดอัด และเปิด บริกำรตั้งแต่เวลำ11.00 น. – 22.00 น. ส�ำรองโต๊ะได้ที่ 0833397371 และ 0824998882 อร่อยแน่ คอนเฟิ ร์ม

เรื่องควำมรัก เริ่มจูนกันติด

ราศีตลุ ย์ 15 ต.ค.-14 พ.ย.

คุณรำศีนจี้ ะอึดอัดกับท่ำทีของเจ้ำนำย ส่วนทีค่ ำ้ ขำยสบำยใจได้ปญ ั หำ บริวำรจะแก้ได้ไม่ยำก เงินทองช่วงนีม้ เี ข้ำมำหลำยทำงเชียว ควำมรัก ช่วงนี้ไปได้ดี แต่ให้ระวังค�ำพูดจะท�ำให้งอนกันล่ะ

คุณรำศีนงี้ ำนกำรจะสุมหัวแต่เรำก็ทำ� ได้ดี ส่วนทีค่ ดิ หวังงำนใหม่ได้เฮ มีงำนผลตอบแทนสูงและมีควำมมั่นคงมำให้ท�ำ ส่วนกำรเงินช่วงนี้จะ มีโชคเข้ำมำเยือน ด้ำนควำมรักแม้จะรำบเรียบแต่ให้ระวังเรื่องเวลำ แนวคิดที่ไม่ลงเอย จะท�ำให้รักเริ่มง่อนแง่น

ราศีพิจิก 15 พ.ย.-14 ธ.ค.

คุณรำศีนี้จะได้เฮ มีลำภลอยกำรเงินเข้ำมำฟลุกๆ ให้น�ำเงินส่วนหนึ่ง ไปท�ำบุญบ้ำง งำนกำรช่วงนีอ้ ย่ำคิดมำกกับพวกทีช่ อบเม้ำท์มอยเรือ่ ง ของเรำเพรำะเจ้ำนำยเข้ำใจเรำเป็นที่สุด และ รักช่วงนี้คนที่ลุ้นใครอยู่ ให้เผื่อใจบ้ำงเพรำะเขำมีเจ้ำของแล้

ด้ำนกำรงำนเจ้ำนำยผลักดันรับผิดชอบงำนส�ำคัญ ด้ำนควำมรัก คุณทีเ่ ป็นโสดมำนำนจะได้พบรักใหม่กบั คนทีส่ งู วัยกว่ำเชียวแถมเป็น คนมีตำ� หนิ ส่วนคนทีม่ ปี ญ ั หำกันมำผูใ้ หญ่จะช่วยประสำนกลบรอยร้ำว ด้ำนกำรเงินคุณที่หวังโชคกำรเสี่ยงมีเงินเข้ำมำจำกลำภลอยแปลกๆ

คุณรำศีนี้จะท�ำงำนจนผลงำนเข้ำตำคนเป็นเจ้ำนำย ท�ำให้คนอื่น หมัน่ ไส้อจิ ฉำเรำอย่ำงจังและทีม่ ธี รุ กิจส่วนตัว หุน้ ส่วนจะได้งำนทีม่ ผี ล ก�ำไรก้อนใหญ่เข้ำมำ ท�ำให้เงินทองหมุนเวียนในธุรกิจคล่องมือ ส่วน

คุณจะโชคดีมีเงินเข้ำมำจำกคนรักช่วยเหลือและบำงรำยจะได้สิ่งของ มีค่ำจำกคนรู้ใจ เล่นเอำกรี๊ดสุดๆ ด้ำนควำมรักจะมีปัญหำกับคนรัก จำกค�ำพูดของคนอื่นดังนั้นควรนิ่งไว้ให้วำงใจแฟนมำกๆ

ราศีเมษ 15 เม.ย.-14 พ.ค.

ราศีพฤษภ 15 พ.ค.-14 มิ .ย.

ราศีเมถุน 15 มิ .ย.-14 ก.ค.

ราศีกรกฎ 15 ก.ค.-14 ส.ค.

ราศีสิงห์ 15 ส.ค.-14 ก.ย.

ราศีกนั ย์ 15 ก.ย.-14 ต.ค.

คุณมุ่งมั่นท�ำงำนอย่ำงหนักจนผลงำนออกมำดี ด้ำนควำมรักไปได้ สวย ส่วนคนที่มีครอบครัวจะเข้ำใจกันดี มีเวลำให้กันมำกขึ้น ด้ำน กำรงำนคนที่ท�ำงำนอิสระกิจกำรขยำยตัวออกไปดังที่ลุ้น และคนที่ ท�ำงำนกินเงินเดือน ปัญหำคำใจกับเพื่อนร่วมงำนจะเคลียร์กันได้ คุณรำศีนงี้ ำนกำรจะวุน่ วำยเหตุเพรำะขัดแย้งกับเพือ่ นร่วมงำน ส่วน ด้ำนกำรเงินจะเดินสะพัดมีลำภลอยเข้ำมำฟลุกๆ ส่วนที่เล่นหุ้นไว้ ได้เงินใช้กอ้ นโต ด้ำนควำมรักปัญหำของคนเก่ำๆ คงต้องรีบเคลียร์ มิฉะนั้นจะมีปัญหำกับคนที่คบอยู่ปัจจุบัน

ราศีธนู 15 ธ.ค.-14 ม.ค.

คุณจะได้เฮมีโชคกำรเสี่ยงเข้ำมำอย่ำงฟลุกๆ ด้ำนกำรงำนคนที่มี ปัญหำกับเจ้ำนำยจะเคลียร์ใจกันได้ ด้ำนควำมรักเรื่องของญำติ พี่น้องจะท�ำให้เรำมีเหตุบำดหมำงกับแฟน ควรหำโอกำสพูดคุย ปรับควำมเข้ำใจกัน และช่วงนี้ควรหมั่นนั่งสมำธิแผ่เมตตำ


หน้ำ 2

ฉบับบทีที่ ่ 4647ประจ� ประจ� อนพฤษภาคม ฉบั ำเดืำอเดืนพฤษภำคม 25572557

หน้ำา 219 หน้

ฉบับที่ 44 ประจ�ำเดือนกันยำยน 2556

ซัมซุง ช็อป สำขำเลย จัดสรรครบเซ็ท

กับมือถือ ซัมซุงอุปกรณ์ของแท้ รับประกันตัวเครื่อง 1 ปี เต็ม ทุกเครื่อง บริกำรเซอร์วิส อัพเดทแอพพลิเคชั่น ตลอดอำยุกำรใช้งำน

ซัมซุง ช็อป มี 2 สาขา สาขา Big C Loei สาขา โลตัสเลย

โทร. 042-845-779 โทร. 042-844-546

3 D Brow and Eye By คุณวิ รับท�ำคิ้ว 3 มิติ 6 มิติ คิ้วลำยเส้นสไตล์เกำหลี รับสักปำกชมพูและขอบตำถำวร

เครื่องท�ำน�้ำอุ่น-เครื่องท�ำน�้ำร้อน JOVEN ชั้นน�ำจำกมำเลเซีย ทนทำนกว่ำด้วยกำรรับประกัน ฮีตเตอร์ 5 ปีเต็ม พร้อม 7 รำงวัลกำรันตีคุณภำพ ระดับส�ำกล รับรองมำตรฐำนด้วยตรำ มอก.,ISO9001, ทุกรุ่นมีฉลำกประหยัดไฟ เบอร์ 5 “พิสูจน์คว�ำมทนท�ำนด้วยประสบกำรณ์กว�่ำ 30 ปี” O.X. COMPANY CO.,Ltd. PAttAYA CItY, thAILANd. MEdIA dIVISION : 084 2511 099, 084 2500 898 E-MAIL : dJwISAN@gMAIL.COM, rAdIOMEdIA@OutLOOk.COM APP.LINE Id : MYPASSION

โปรโมชั่น จ�ำหน่ำยเครื่องส�ำอำงน�ำเข้ำจำกเกำหลี ช่ ว งเปิ ดร้ำนใหม่ สวยดั่งใจ ที่ร้ำน 3 D Brow and Eye By คุณวิ ลดพิ เศษ ช่วยให้คุณสวยอย่ำงเป็นธรรมชำติ % ตั้งอยู่ฝั่งเดียวกับราชภัฏเลย มาทางเชียงคาน ประมาณ 200 เมตร ติดกับร้านเปิ่น กาแฟโบราณ

50

ติดต่อ คุณวิ 091-712-7210

เมื อ งเลยสมาร์ ท โฟน

เรำคือศูนย์จ�ำหน่ำยโทรศัพท์มือถือ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทั้งมือ 1 และ มือ 2 ซิมกำร์ด บัตรเติมเงิน ทุกระบบ อุปกรณ์ มือถือทุกชนิด ทั้งรำคำปลีก และส่ง มั่ น ใจกั บ กำรบริ ก ำร ซ่ อ มโทรศั พ ท์ มือถือ อัพเดทซอร์ฟแวร์ โดยช่ำง ผู้มีประสบกำรณ์ อะไหล่แท้ 100% ทุกชิน้ รับฝำกโทรศัพท์มอื ถือ โน๊ตบุค๊ ให้รำคำสูง พิเศษ ซือ้ เครือ่ งมือ 1 มีปญ ั หำ รับเปลีย่ นสินค้ำ ภำยใน 7 วัน เครือ่ งศูนย์ รับประกัน 1 ปี เพิม่ ควำมล�ำ้ สมัย และควำมมัน่ ใจให้โทรศัพท์ มือถือของคุณ ที่ เมื อ งเลยสมำร์ ท โฟน โทร. ถนนร่วมใจ หน้ำศูนย์อำหำรไทเลย

082-6788689


หน้า 20

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557 ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานกรรมการ บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จ�ำกัด และประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 4 จากขวา) กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2557 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทอุดรพัฒนา (1994) จ�ำกัด เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าและเป้าหมายใน ปี 2557 ของโรงพยาบาลเอกอุดร ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557.

ฉบับที่ 47 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม 2557

โครงการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งชุดชมพู) พร้อมด้วย อาจารย์นายแพทย์รัชนัย ยศสิงห์ ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่ง คนที่ 4 จากขวา) อาจารย์นายแพทย์ชัชวาลย์ หมั่นพลศรี ผู้อ�ำนวยการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร (แถวนั่งคนที่ 3 จากขวา) และคณะผูจ้ ดั การ หัวหน้าแผนก ร่วมถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับ ดร.นครชัย ชาญอุไร อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัย ราชภัฎอุดรธานี เนื่องในโอกาสเป็นวิทยากรในโครงการประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯและอบรมสถิติเพื่อการ วิเคราะห์ ณ ห้องประชุมใหญ่ชนั้ 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557.

แสดงความยินดีผู้อ�ำนวยการแพทย์ อาจารย์นายแพทย์รัชนัย ยศสิงห์ ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 5 จากขวา) และคณะอาจารย์แพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร มอบดอกไม้แสดงความยินดีแด่ อาจารย์นายแพทย์ ชัชวาลย์ หมั่นพลศรี (คนที่ 6 จากขวา) ในโอกาสเข้ารับต�ำแหน่ง “ผู้อ�ำนวยการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร” เมื่อวัน ศึกษาดูงาน คุณอรุณี จิวาศักดิอ์ ภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดรและผูพ้ พิ ากษาสมทบในศาลแรงงาน ที่ 25 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร. ภาค 4 (คนที่ 8 จากซ้าย) พร้อมด้วย คุณวิเชียร ชมดง ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร(คนที่ 7 จากซ้าย) ร่วมถ่าย ภาพทีร่ ะลึกกับคุณศุทรา ค�ำสว่าง ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักอ�ำนวยการประจ�ำศาลจังหวัดอุดรธานี (คนที่ 9 จากซ้าย) และ คณะ เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานและเยี่ยมชมระบบบริหารงานของโรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2557.

รดน�้ำด�ำหัว ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 5 จากขวา) ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก กับ ดร.ประมวล โสภาพร ผู้อำ� นวยการโรงเรียนอุดรพิทยานุกลู (คนที่ 4 จากขวา) เนือ่ งในโอกาสน�ำอดีตผู้อำ� นวยการ โรงเรียนอุดรพิทยานุกลู และคณาจารย์ เข้าพบเพือ่ รดน�้ำด�ำหัว เทศกาลสงกรานต์ 2557 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาล เอกอุดร เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557.

เยี่ยมชมระบบบริหาร คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (แถวหน้า คนที่ 5 จากซ้ า ย) และคณะ ร่ ว มถ่ า ยภาพที่ ร ะลึ ก กั บ Prof.Dr.Ichiro Komiya (แถวหน้ า คนที่ 6 จากซ้ า ย) และ Assoc.Prof.Dr.Koichiro Okumura และ พร้อมด้วยคณะนักศึกษาแพทย์จาก University of the Ryukyus Hospital ประเทศญี่ปุ่น เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารงานของโรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557.

มอบโทรทัศน์ 21 เครื่อง ดร.บรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 4 จากขวา) คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (สูทน�้ำเงิน) คุณวิเชียร ชมดง ผู้อ�ำนวยการ โรงพยาบาลเอกอุดร (ขวาสุด) และคณะ มอบโทรทัศน์จ�ำนวน 21 เครื่อง ให้กับวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เพื่อใช้ประกอบในการจัดเรียนการสอน โดยมีคุณมงคล แก้วรอด ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ โรงพยาบาลเอกอุดร.

เยี่ยมชมระบบบริหาร คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 2 จากขวา) มอบของที่ระลึกแด่ Mr.Houng Chaleunxay KENESANE General Manager และ Mrs.Viengkeo ASSANA , Marketing Manager Assistant สมุดหน้าค�ำลาว (Laos Yellow pages) ส.ป.ป.ลาว เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบ บริหารงานของโรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2557.

Loeitime 47  
Loeitime 47  
Advertisement