Page 1

หน้า 1

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

จากเขาพระวิหารสู่ “ดอนชม” น.2 , คาราวานรถยนต์ทัวร์เลย-หลวงพระบาง น.5 , นายเลิฟเอก พาท่องญี่ปุ่น แดนซามุไร น.5 , ต�ำนานเสรี ไทย ปฏิบัติการสะหวันนา(2) น.6 , ภูหลวง “ซาฟารีเมืองเลย” น.9 , แห่เอาบุญปี ใหม่ ต้นดอกไม้แสงภา น.11

ฉบับที่ 40 ปีที่ 4 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556 www.loeitime.com ราคา 10 บาท หนังสือพิมพ์รางวัล“ประชาบดี” ประจ�ำปี 2555 จากส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.)

ไฟป่าเผาภูกระดึง

หนักสุดในรอบ18ปี

ขอสะพานใหม่ ชาวบ ้านสงาว อ.ปากชม จ.เลย กว่า 100 คนปิ ดถนนสาย ปากชม-ศรีเชียงใหม่ ประท ้วงขอให ้กรม ทางหลวงมาก่อสร ้าง สะพานแทนสะพาน แบริง่ ทีใ่ ช ้ชัว่ คราวมา นานเกือบ 1 ปี หลัง สะพานเดิมถูกน�้ ำป่ า พัดถล่มเมือ ่ เดือน มิถน ุ ายน 2555 (ข่าวหน ้า 9)

ไฟไหม้ยอดภูกระดึง ป่าสน ทุ่งหญ้าวอดกว่า 1,000 ไร่ หนักสุดในรอบ 18 ปี ระดมเจ้า หน้าที่-ชาวบ้านเกือบ 100 คนช่วยกันดับ ท�ำ แนวกันไฟ หัวหน้าอุทยานฯ ระบุสาเหตุอากาศ ร้อนจัด ยัน เสียหายแค่ 200 ไร่ ด้านรมว.สิ่ง แวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสอบ เตรียมของบ ประมาณในการดับไฟป่าเพิม่ ขณะทีช่ าวบ้าน เผย ไฟเริม่ ไหม้มานานเกือบ 1 เดือน แต่ไม่เป็น ข่าว เชื่อ สาเหตุจากน�้ำมือคน ต่อหน้า 5

เด็กเก่งเมืองเลยจุตอิ กี สอบโอเน็ตภาษาอังกฤษ

100คะแนนเต็ม

ด.ญ.พิชญ์นรี ก้านล�ำภู

เด็กเก่งเมืองเลยโผล่อีกคน “น้อง เชลซี” นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียน ภูกระดึง แม้พอ่ แม่แยกทางกัน ต้อง อาศัยอยูก่ บั ปู-่ ย่า แต่ไม่เป็นอุปสรรค ท�ำข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนนเต็ม ฝากถึงเด็กบ้าน นอกด้วยกันอย่าน้อยใจ อยู่ที่ไหนก็ เก่งได้ ขอให้ตั้งใจเรียน ต่อหน้า 14

เปลวไฟโหมลุกไหม ้ป่ าสน ห่างจากศูนย์บริการนักท่องเทีย ่ ววังกวาง บนยอดภูกระดึง ประมาณ 1 กิโลเมตรเมือ ่ ช่วงเช ้ามืดวันที่ 9 เม.ย. 2556 (ภาพจากพลเมืองดี)

ต�ำรวจป่าไม้ยดึ แบ็กโฮนายทุนใต้ รุกป่าริมอ่างเก็บน�ำ้ ปลูกยางฯ ต่อหน้า 9


หน้า 2

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

คุกคามสื่อ คุกคามประชาชน ผู้ท�ำหน้าที่สื่อมวลชนย่อมเป็นตัวแทนของประชาชนที่จะน�ำข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองไปเเผยแพร่ ไม่เพียงแค่การ ประชาสัมพันธ์เท่านั้น รวมถึงการเตือนภัยโรคระบาด หรือภัย ธรรมชาติตา่ งๆ และหน้าทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คคือตรวจสอบผูป้ กครองและ บริหารบ้านเมือง หรือที่เรียกกันว่า เป็น “หมาเฝ้าบ้าน” ไม่ให้ใช้ อ�ำนาจไปในทางที่ผิด ทุจริต ฉ้อราษฎร บังหลวง ในจังหวัดเลยมีสื่อมวลชนอยู่ทุกแขนง ทั้งผู้สื่อข่าวโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่ออินเตอร์เน็ต ทั้งส่วนกลาง และสื่อท้องถิ่น มี หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 4 ฉบับ ประกอบด้วย หนังสือพิมพ์เมืองเลย หนังสือพิมพ์เมืองเลยนิวส์ , หนังสือพิมพ์มติเลย และหนังสือพิมพ์ เลยไทม์พลัสนิวส์ ซึง่ ถือว่ามีจำ� นวนมากพอสมควรและน่าภาคภูมใิ จ เมื่อเทียบกับจ�ำนวนประชากร 6.2 แสนคนของจังหวัดเลย เมือ่ ช่วง 1-2 เดือนทีผ่ า่ นมา มีบางเรือ่ งราวทีบ่ รรดาผูท้ ำ� อาชีพสือ่ สาร มวลชนได้รบั รูแ้ ล้ว ท�ำให้ไม่สบายใจคือ การข่มขูค่ กุ คามหนังสือพิมพ์ ท้องถิ่นฉบับหนึ่งที่เพิ่งก่อตั้งได้ไม่นาน หลังจากน�ำเสนอข่าวตรวจ สอบการรับใบประกาศนียบัตรให้แก่เด็กนักเรียนจบการศึกษาใน ระดับอนุบาล นอกจากนี้ หนังสือพิมพ์ฉบับดังกล่าวยังถูกผูม้ อี ำ� นาจในบ้านเมืองสัง่ การ “บีบ”ผู้สนับสนุน หรือสปอนเซอร์ให้ถอนโฆษณา ซึ่งถือว่า เป็นการคุกคาม แทรกแซงสื่ออีกรูปแบบหนึ่ง โดยทางอ้อม การด�ำรงชีวิตอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นมีโฆษณาเป็นที่พึ่ง ต้นทุน แต่ละฉบับมีราคาเกือบครึ่งแสนบาท ซึ่งอัตราค่าโฆษณามีราคาถูก มาก จนแทบไม่คุ้มกับค่าพิมพ์ แต่กลับขายในราคาขาดทุน จะให้ ร�ำ่ รวยเหมือนหนังสือพิมพ์ระดับประเทศหัวสีเขียว สีบานเย็นคงยาก ทุกวันนี้คนท�ำหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น อยู่ได้ด้วยใจรักในวิชาชีพ ภาค ภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่ มีความสุขที่ได้เห็นปัญหา คนด้อยโอกาสหรือการเหลื่อมล�้ำในสังคมได้รับการเหลียวแก้ไขจาก หน่วยงานราชการ หลังจากน�ำเสนอข่าวออกไป การใช้อ�ำนาจต่างๆมาบีบบังคับ คุกคาม แทรกแซงสื่อ ทั้งในแง่ลบ และบวก จึงเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมประชาธิปไตย พื้นที่ ในหนังสือพิมพ์แต่ละฉบับเปิดกว้างส�ำหรับผู้ถูกพาดพิง หรือรู้สึกว่า ข่าวทีน่ ำ� เสนอไปท�ำให้เสียหาย พร้อมทีจ่ ะตีพมิ พ์คำ� ชีแ้ จงนัน้ อยูแ่ ล้ว หรือหากใช้ช่องทางการยื่นฟ้องต่อศาลก็สามารถท�ำได้ ตามขั้นตอน กระบวนการที่ถูกต้อง อยู่บนหลักการ “สันติวิธี” ดังนั้น จึงอยากฝากไปถึงผู้มีอ�ำนาจบารมีทั้งหลายในบ้านเมือง ได้ โปรดหยุดพฤติกรรมอันน่ารังเกียจดังกล่าวนีเ้ สีย ปล่อยให้สอื่ มวลชน ได้ท�ำหน้าที่ตามครรลองของวิชาชีพอย่างเต็มที่ ต่างคน ต่างท�ำหน้าที่ ช่วยกันพัฒนาบ้านเมืองของเรา ผู้มีอ�ำนาจ ต่างมาแล้วก็สาบสูญ แต่หนังสือพิมพ์ท้องถิ่นต้องท�ำหน้าที่เฝ้า บ้านเมืองอยู่ต่อไป..

จากเขาพระวิหารสู่ “ดอนชม”

ทีท่ ำ� การเกษตรสืบทอดมาตัง้ แต่ปยู่ า่ ตายาย และเคยมีวดั ตัง้ อยูด่ ว้ ย มีหลัก ฐานทีเ่ ป็นโบราณวัตถุยนื ยันมากมาย เป็นทีร่ กู้ นั ตามประเพณีวา่ ดอนชม เป็นของไทย แต่เมื่อไม่นานมานี้ ฝ่ายลาวได้ส่งทหารเข้ามายึดครอง ตั้ง ค่ายทหาร และขับไล่ไม่ให้คนไทยเข้าไปท�ำกิน ตอนนี้ไม่รู้จะไปหาที่ดิน ไหนท�ำกินอีก” แหล่งข่าวกล่าวด้วยความเจ็บปวดใจ ทั้งนี้ ในเอกสารของหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งระบุว่า แนวพรมแดน ระหว่างไทย – ลาว มีความยาวประมาณ 1,810 กิโลเมตร โดยแบ่งเป็น เขตแดนทางบกประมาณ 702 กิโลเมตร และเขตแดนทางน�ำ้ ประมาณ 1,108 กิโลเมตร ก�ำหนดเขตแดนไว้โดยหลักฐานทางกฎหมายที่เป็นพันธกรณี ระหว่างสยามกับอินโดจีนของฝรั่งเศสในอดีต ได้แก่ อนุสัญญาฉบับลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ.1904 ความตกลงวันที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 1904 สนธิ สัญญาฉบับลงวันที่ 23 มีนาคม ค.ศ.1907 และพิธีสารแนบท้ายอนุสัญญา

ท่ามกลางข่าวคราวการขึน้ ศาลโลกกรณีเขมรร้องขอตีความ “พืน้ ทีโ่ ดย รอบ” ปราสาทพระวิหารว่าเป็น 4.6 ตารางกิโลเมตร ตามแผนที่สัดส่วน 1 ต่อ 2 แสน แต่ไทยยังยืนยันว่า ได้ปฏิบัติตามค�ำตัดสินของศาลโลกมาโดย ตลอด พื้นที่โดยรอบเฉพาะตัวปราสาท และยึดถือแผนที่สัดส่วน 1 ต่อ 5 หมื่น แบ่งเขตแดนตามสันปันน�้ำ ตามหลักปฏิบัติของสากลทั่วไป ก่ อ นหน้ า นี้ ฝ่ า ยเขมรได้ ส นั บ สนุ น ให้ ประชาชนของตนเองเข้ามาตั้งวัดและหมู่บ้าน ในพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตรแล้ว เพื่อ “หา เรื่อง” อ้างกรรมสิทธิ์ต่อศาลโลก โดยมีแหล่ง พลั ง งานธรรมชาติ ใ นอ่ า วไทยอดี ต นายก รัฐมนตรีไทยผู้เห็นแก่ตัวที่สุดในสามโลกเป็น เดิมพัน แต่ฝ่ายนายฮอร์นัมฮง รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการต่างประเทศของเขมรต้องหน้า หงาย เสียคนตนแก่ เมื่อเจอคณะผู้ชี้แจงต่อ ศาลจากฝ่ายไทยทีป่ ระกอบด้วย ท่านทูตวีรชัย พลาศรัย นางเอลิน่า มิรอง ทนายความชาว โรมาเนีย และศาสตราจารย์อแลง แปลเลต์ ทนายความของไทยชาวฝรั่งเศส ตอกกลับว่า ภาพถ่ายดอนชมทางอากาศ อยูห ่ า่ งจากฝั่ งไทยเพียง 20 เมตร เขมรได้คืบจะเอาศอก อ้างอิงแผนที่ที่ใช้ไม่ได้

ฉบั บ ลงวั น ที่ 25 สิ ง หาคม ค.ศ.1926 ตลอดจนแผนทีท่ จี่ ดั ท�ำขึน้ ตามความตกลง ดังกล่าวข้างต้นทุกฉบับ ทั้งนี้ การปักปันเขตแดนในแม่น�้ำโขง ยังไม่แล้วเสร็จทั้งหมด ในข้อ 5 ของบันทึกการประชุมคณะ กรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-ลาว ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2543 ตกลง กันไว้ว่า “ในระหว่างการรอผลบังคับใช้ ของเส้นเขตแดนนั้น ประชาชนที่อยู่ใน บริเวณพื้นที่ดังกล่าว สามารถด�ำรงชีวิต เสาไฟฟ้ าแรงสูงทีท ่ างการลาวน� ำมาปั กไว ้บนดอนชม และท�ำมาหากินตามเดิมโดยไม่ให้มีการ ยุ่งเกี่ยวจากทางการของอีกฝ่าย ...” นอกจากนี้ พื้นที่ที่ยังไม่ได้มีการจัดท�ำหลักเขตแดน JBC ครั้งที่ 1 ทั้ง นับจากนี้ 5-6 เดือน ไม่ว่าศาลจะตัดสินออกมาเช่นไร การต่อสู้ของผู้ แทนฝ่ายไทยทั้งสามท่านได้ท�ำให้เรารู้ว่า กรุงศรีอยุธยาไม่ยังสิ้นคนดี และ สองฝ่ายเห็นร่วมกันว่า “มิให้เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานของรัฐฝ่ายใดฝ่าย เราได้รู้เช่นเห็นชาติว่าจอมตะกละ ละโมภ ยอมขายชาติเพื่อความร�่ำรวยใส่ หนึ่ง ท�ำการถากถางและก่อสร้างใด ๆ ในบริเวณชายแดนที่จะกระทบ ต่อธรรมชาติของเส้นเขตแดนของประเทศทั้งสอง ทั้งนี้ ยกเว้นกรณีที่เจ้า ตัว กลับเป็นคนไทยด้วยกันเอง จากข้อพิพาทชายแดนเขมรดังกล่าว เป็นเพียงส่วนหนึง่ เท่านัน้ ยังมีอกี หน้าที่ส�ำรวจของทั้งสองฝ่ายเห็นความจ�ำเป็นเพื่อการส�ำรวจและจัดท�ำ หลายพืน้ ทีร่ อบแนวชายแดนทีย่ งั มีปญ ั หา ประเทศเพือ่ นบ้านจ้องฮุบเอาดิน หลักเขตแดน” เอกสารฉบับดังกล่าวระบุอีกว่า ปัจจุบันการด�ำเนินการส�ำรวจและจัด แดน ฉวยโอกาสในช่วงทีก่ ารเมืองไทยก�ำลังสับสนวุน่ วาย และอ่อนแอเพราะ ท�ำหลักเขตแดนทางน�้ำระหว่างไทย – ลาว ยังไม่สามารถเริ่มด�ำเนินการใน ผู้น�ำบ้านเมืองเหลิงอ�ำนาจ หลงระเริงอยู่กับการทุจริตคอรััปชั่น ปัญหาเขตแดนไทย-ลาว หลายจุดรอวันปะทุเช่นกัน อย่างกรณีดอนชม ภูมิประเทศได้ เนื่องจากการจัดท�ำแผนแม่บทและข้อก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ เกาะขนาดใหญ่พื้นที่กว่า 400 ไร่ บนแม่น�้ำโขง ห่างจากตัวอ�ำเภอปากชม (TOR) การส�ำรวจจัดท�ำหลักเขตแดนทางน�้ำ (แม่น�้ำโขง) ร่วมระหว่างไทย เพียง 2 กิโลเมตร ห่างจากฝั่งไทยเพียง 20 เมตร และห่างจากฝั่ง สปป.ลาว – ลาว ทัง้ สองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้ เกีย่ วกับวิธกี ารก�ำหนดเส้นเขตแดน ดังนัน้ ดอนชมจึงถือเป็น 1 ในหลายเกาะบนแม่นำ�้ โขงทีย่ งั ไม่สามารถ เกือบ 2 กิโลเมตร ขณะนี้ได้ถูกฝ่ายสปป.ลาว เขายึดครองแบบหน้าตาเฉย ทัง้ ๆทีช่ าวบ้านแถบนัน้ ใช้เป็นทีท่ ำ� กินมาตัง้ แต่รนุ่ บรรพบุรษุ มิหน�ำซ�ำ้ ยังเหิม ตกลงกันได้ การที่ สปป.ลาวส่งก�ำลังทหารเข้าไปประจ�ำการ และท�ำสิ่ง เกริม น�ำเครือ่ งจักรเข้ามาติดตัง้ เสาไฟฟ้าแรงสูงด้วย แต่ฝา่ ยไทยได้ทำ� หนังสือ ปลูกสร้าง ตลอดจนขับไล่ราษฎรชาวไทยออกมานั้น ถือเป็นการกระท�ำ ผิดข้อตกลงที่เคยท�ำไว้ร่วมกัน มีเจตนา ท่าทีไม่เป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน ประท้วง การติดตั้งเสาไฟฟ้าจึงหยุดชะงัก รัฐบาลแห่ง“ราชอาณาจักรไทย” ไม่ควรนิ่งเฉยต่อปัญหานี้. ชาวบ้านรายหนึ่งที่เคยท�ำกินบนดอนชมเล่าว่า “บนดอนชมเคยเป็น

เหล่ากาชาดเลย-ประชาชนส่งทหารลงภาคใต้ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 เวลา 08.30 น. ที่ สนาม ร. 8 พัน 1 ค่ายศรีสองรัก จังหวัดเลย พล.ต.ภัทร พล รักษนคร ผู้บังคับการ จทบ.เลย พร้อมด้วย นางสุด สายใจ อรุณโรจน์ปัญญา นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เลย และข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ร่วมให้ก�ำลังพร้อมสิ่งของอุปโภคบริโภค มอบให้ทหารกล้า 50 นาย จาก ร.8 พัน 1 ที่ได้รับ ภารกิจออกไปปฏิบัติงาน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พล.ต.ภัทรพล กล่าวว่า จังหวัดทหารบกเลยร่วม

กับส่วนราชการสถานศึกษา พ่ อ ค้ า ประชาชนในพื้ น ที่ จังหวัดเลย ได้ร่วมแรงใจกัน ท� ำ พิ ธี ส ่ ง ทหารและมอบ สิ่งของส�ำหรับก�ำลังพลที่จะ ออกปฏิบัติงานในครั้งนี้ โดย สิง่ ของ เครือ่ งใช้ทจี่ ำ� เป็นและสิง่ ของ อุปโภคบริโภค ซึง่ หน้าที่ ซึ่งในครั้งนี้มีทหาร เดินทางไป 3 จังหวัดชายแดนใต้ 50 นาย จากนั้น ผู้ เป็นการแสดงออกถึงความห่วงหาอาทร เพื่อเป็นขวัญ มาร่วมงาน ได้ร่วมกันร้องเพลง เกิดมาใช่อื่น เพื่อพื้นแผ่นไทย เพื่อแสดงความ ก�ำลังใจก�ำลังต่อก�ำลังพลทีม่ คี วามเสียสละในการปฏิบตั ิ เป็นบึกแผ่น การรักชาติ ของชาวไทย.

หนังสือพิมพ์เลยไทม์พลัสนิวส์ ที่ปรึกษา นายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว พล.ต.ต.อรรถกฤษ ธารีฉัตร นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ นายยงยุทธ ทิพรส ผศ.ไพฑูรย์ ยาบุษดี บรรณาธิการอ�ำนวยการ นายธงชัย ชัยสา บรรณาธิการ นายภัทราวุธ บุญประเสริฐ กองบรรณาธิการ นายบุญชู ศรีไตรภพ นายเลิศล�้ำ อุดมรัตนพงศ์ นายวสันต์ สุนา ฝ่ายการตลาด นางสาวปนัดดา หมื่นสา ส�ำนักงานเลขที่ 29/20 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์-โทรสาร 042-813243 www.loeitime.com อีเมล์ loeitimeplusnews@hotmail.com , muangloeitime@hotmail.com


ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

หน้า 3


หน้า 4 เลยไทม์พลัสนิวส์ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556 ย่าง เข้าสู่ปีที่ 5 ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นคุณภาพของเมืองเลย ...... ช่วงมีนาคม-เมษายนทีผ่ า่ นมา ถือว่าอาการร้อนแล้งอย่างโหดร้าย จน ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย ประกาศให้ทงั้ 14 อ�ำเภอเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้ง ซึ่งแทบไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อน เกษตรกรหลายคนบ่น หนักกว่าทุกปี แม้แต่มัน ส�ำปะหลังที่เป็นพืชทนแล้งที่สุดยังแห้งตาย ...... แมงโป้งเป้งออกไปท�ำข่าวเรื่องผลกระทบภัยแล้ง สังเกตเห็นใน ระยะ 2-3 ปีให้หลังมานี้เกษตรกรมักจะบ่นว่า แล้งกว่าทุกปี สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากป่าไม้ของเมืองเลยถูกท�ำลายไป มากมายเหลือเกิน ปีนกี้ ลายเป็นปีทองแห่งการท�ำลายป่า บุกรุกเอาพืน้ ปลูกยาง จับได้แต่ละครัง้ ส่วนใหญ่มแี ต่ปลาซิว ปลาสร้อย คนว่าจ้างที่เป็นนายทุนมาจากต่างจังหวัดกลับลอยนวล ...... จังหวัดเลยเคยมีป่ามากมาย เขียวชุ่ม เย็นทัง้ ปี อุดมสมบูรณ์ จนข้าราชการในอดีตหากถูกสัง่ ย้ายมาเมืองเลย ขอยอมลาออกเสียดีกว่ามาเสีย่ งตาย เพราะป่า รกทึบ ไข้ป่าชุกชุม แต่ปัจจุบัน เหลือน้อยเต็มที ป่าธรรมชาติหลากหลายด้วยระบบนิเวศน์ กลายเป็นป่ายางแบบ เพียวๆ หยัง่ รากตืน้ หน้าฝนมาทีกช็ ะล้าง หน้าดินพังทลาย หากหน่วยงานราชการเอาจริงจังกับเรือ่ งนี้ เพียงแค่ปอ้ งกัน ไม่ให้เข้าไปตัด ส่วนป่าที่ถูกบุกรุกไปแล้ว ก็ไม่ต้องไปท�ำโครงการปลูกป่า หารับประทานเงินทอนกันอีก ปล่อยให้ป่า ฟื้นฟูขึ้นเองไปตามธรรมชาติ ...... เป็นที่น่ายินดีว่า นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผวจ.เลย เรียกประชุม หน่วยงานราชทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกป่าไม้ วางมาตรการคุมเข้ม บังคับใช้กฎหมายอย่าง เด็ดขาด แต่แมงโป้งเป้งเห็นว่า หลายคนถูกจับด�ำเนินคดี แต่ไม่เข็ดหลาบ เพราะโทษเบาหวิว จ่ายค่าปรับนิดหน่อยก็ ออกมาลุยต่อได้แล้ว การบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นของประเทศชาติ หากไปแผ้วถางเข้าครอบ ครองเอามาเป็นของส่วนตัว ก็ไม่ต่างจากการลักทรัพย์สินของหลวง ต้องเพิ่มโทษฑัณฑ์ให้หนักกว่าเดิม โดยเฉพาะ พวกข้าราชการกังฉิน ที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ขยิบตาข้างเดียวให้นายทุนเข้ายึดครองป่า แลกกับผลประโยชน์ส่วน ตัว อย่างนี้ต้องเอาให้หนักกว่าประชาชน 10 เท่า...... ชาวบ้านอดรน ทนไม่ไหว ลูกหลานตกเป็นทาสยาบ้า ร้อง สือ่ เข้ามาให้เป็นกระบอกเสียงไปบอกเจ้าหน้าทีบ่ า้ นเมืองให้ชว่ ยเพิม่ ความเข้มงวดกวดขันโดยเฉพาะผูใ้ ช้แรงงานในสวน สวนยางพาราแพร่ระบาดเยอะมาก ซื้อ-ขายกันโจ๋งครึ่ม เหมือนขนมนมเนย ฝาก “ผู้การเสือ” พล.ต.ต.ศักดา วงศิริ ยานนท์ ผู้บังคับการต�ำรวจภูธร จ.เลย กวดขันด้วย ...... นายศิริพงษ์ วุฑฒินันท์ นายด่านศุลกากรท่าลี่ เปิด เผยสภาวการค้าประจ�ำเดือนมีนาคม 2556 ว่ามูลค่าการค้าเพิ่มขึ้นมากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนือ่ งจากขณะนี้ สปป.ลาวมีการสร้างเขือ่ นไชยะบุรี โดยบมจ.ช.การช่าง งบประมาณ 80,000 ล้านบาท ระยะเวลาการ ก่อสร้าง 8 ปี อุปกรณ์การก่อสร้างทัง้ หมดจะส่งผ่านด่านท่าลี่ และได้มกี ารตัดถนนลาดยางสายแก่นท้าว-ไชยะบุร-ี หลวง พระบาง จึงท�ำให้มีการส่งออกอุปกรณ์ก่อสร้าง และน�้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในส่วนการน�ำเข้าไม้จากลาวลด ลงเกือบเท่าตัว เนื่องจากทาง สปป.ลาวเข้มงวดเรื่องการส่งออกไม้มากขึ้น ส่วนสถิติการลักลอบสินค้าเลี่ยงศุลกากร มี จ�ำนวน 12 คดี มูลค่าของกลาง 456,118.40 บาท ได้แก่รถจักรยานยนต์ น�้ำมันดีเซล น�้ำตาลทราย ข้าวโพด และ รถยนต์...... ยินดีตอ้ นรับหน่วยงานราชการน้องใหม่ทเี่ ข้ามาตัง้ ใน จ.เลย ก็คอื ส�ำนักงานป้องกันและปราบปราม การทุจริตประจ�ำจังหวัดเลย (ป.ป.ช.เลย) ขึ้นตรงกับ ป.ป.ช. มีนางสมพร สมผดุง เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ช�ำนาญการพิเศษ ส�ำนักงาน ป.ป.ช.กรุงเทพมหานคร นั่งรักษาราชการแทน ผอ.ส�ำนักงาน ป.ป.ช.ประจ�ำจังหวัดเลย โดยส�ำนักงานตัง้ อยูภ่ ายในอาคารส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.เลย ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมืองเลย โทรศัพท์ 081-6168826 ...... เหล่ากาชาด จ.เลย รายงานรายรับ-รายจ่าย การจัดงานกาชาด ดอกฝ้ายบานฯ ประจ�ำปี 2556 มีรายรับจากการบริจาควันรวมน�้ำใจกาชาด 1,340,000 บาท และจากการจ�ำหน่ายบัตรมัจฉากาชาด 9 วัน 1,940,490 บาท ส่วนค่าใช้จ่าย ค่าพิมพ์สลากฯ – ค่าส่วนลดในการรับสลากไปจ�ำหน่ายเป็นเงิน 1,250,000 บาท และค่าจัดซื้อของรางวัล ร้านกาชาด และค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวม 1,750,000 บาท เหลือเงินทั้งสิ้น 3,673,340 บาท.

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

ข่าวต่อหน้า 1 ไฟป่าเผาภูกระดึง เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 เกิด เหตุไฟป่าโหมลุกไหม้บนทุกหญ้า ป่าสน บนอุทยานแห่งชาติภูกระดึง โดยไฟได้ ลามอย่างรวดเร็ว ไหม้เป็นบริเวณกว้าง ตั้งแต่ แนวเส้นทางเดิน สระแก้วไป ผา นาน้อย ไปจนถึง ผาเหยียบเมฆ ลงไปที่ น�้ำตกถ�้ำใหญ่ น�้ำตกธารสวรรค์ ไฟยัง ลุกลามไปถึงดอนมน บริเวณป่าปิด คาด เสียหายกว่า 1,000 ไร่ เจ้าหน้าทีอ่ ทุ ยาน แห่งชาติภูกระดึง และเจ้าหน้าที่สถานี ควบคุมไฟป่าภูกระดึง ระดมก�ำลังกว่า 100 คน ช่วยกันดับไฟ พร้อมกับก�ำลัง ท�ำแนวกันไฟ ซึ่งการควบคุมไฟเป็นไป อย่ า งยากล� ำ บาก เพราะรถน�้ ำ ไม่ สามารถขึ้นไปได้ เจ้าหน้าที่ต้องใช้คบตี ไฟเท่านัน้ สถานการณ์ไฟป่าครัง้ นีถ้ อื ว่า หนักที่สุด นับตั้งแต่ประมาณปี 2538 เป็นต้นมา โดยครัง้ นัน้ ไฟป่าได้เผาผลาญ บริเวณป่าปิดได้รับความเสียหายหลาย พันไร่ จนเหลือเพียงทุ่งป่าหญ้าคามา จนถึงปัจจุบัน นายฑิ ต ศั ก ดิ์ สุ ริ ย าชั ย วั ฒ นะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภกู ระดึง เปิดเผย ว่ า ได้ เ กิ ด เปลวไฟลุ ก ไหม้ ป ่ า หญ้ า ระหว่างเวลา 09.30 น. – 17.30 น. รวม 3 พื้นที่ คือ บริเวณสระอโนดาต , ดอน มน และ น�ำ้ ตกถ�ำ้ สอ รวม 7 ครัง้ มีพนื้ ที่ ป่าถูกไฟไหม้รวม 270 ไร่ เจ้าหน้าทีข่ อง อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ภูผาม่าน เขต รักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูคอ้ -ภูกระแต 40 นาย จากสถานีควบคุมไฟป่าขอนแก่น เลย ภูกระดึง ภูผาม่าน ภูหลวง-ภูหอ จ�ำนวน 60 นาย ได้ร่วมกันเข้าสกัดไฟ จนถึง เวลา 23.30 น.จึ ง สามารถควบคุ ม สถานการณ์ไว้ได้ พร้อมทั้งจัดก�ำลังเฝ้า

ระวังเชื้อไฟที่อาจปะทุได้อีก จนถึงเวลา 02.30 น. ของวันที่ 11 เมษายนจึงดับ สนิท ส�ำหรับสาเหตุเบื้องต้นสันนิษฐาน ไว้สองประการคือ เกิดจากกลุม่ ชาวบ้าน ที่ขึ้นมาล่าสัตว์และหาของป่า เพราะต้น เพลิงอยู่ใกล้ล�ำห้วย และอาจเกิดโดย ธรรมชาติ ซึ่งอุณหภูมิบนยอดภูกระดึง สูงขึ้นถึง 31 องศาเซลเซียส ทั้งๆที่อุณ ภูมิปกติสูงสุดไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ตามหลังจากนี้จะสอบสวนหา สาเหตุที่แท้จริงต่อไป ต่อมาเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 นายปรี ช า เร่ ง สมบู ร ณ์ สุ ข รั ฐ มนตรี ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิง่ แวดล้อม และนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยได้ออก ตรวจและติดตามสถานการณ์ไฟไหม้ป่า บนอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภู ก ระดึ ง โดยมี หัวหน้าส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง รายงาน สถานการณ์ให้รับทราบในห้องประชุม ของที่ท�ำการอุทยานฯ นายปรีชากล่าวหลังการประชุมว่า จากการหาสาเหตุของการเกิดไฟไหม้ปา่ ครั้งนี้ สันนิษฐานเบื้องต้นว่า อาจเกิด จากสภาพของอากาศที่ร้อนจัดและแห้ง ท�ำให้เกิดประกายไฟลุกไหม้เศษหญ้า แห้ง และเศษใบพืชที่ร่วงหล่นและแห้ง ท�ำให้เป็นเชื้อเพลิงได้อย่างดี ก�ำลังเจ้า หน้าที่ทุกฝ่ายในพื้นที่ ได้ร่วมกันเข้าดับ

ไฟอย่างเข้มแข็ง แต่เนื่องจากพื้นที่โล่ง กว้าง และไม่สะดวกในการล�ำเลียงน�้ำ ท�ำให้เพลิงลุกลามไปในวงกว้าง อย่างไร ก็ ต าม ได้ สั่ ง การให้ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ภูกระดึง และสถานีควบคุมไฟป่าในพืน้ ที่ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังเหตุตลอดเวลา เพื่ อ ให้ ส ามารถป้ อ งกั น หรื อ แก้ ไ ข สถานการณ์ได้ทันท่วงที เนื่องจากเป็น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ที่จะมีนักท่อง เที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวและพักผ่อนมาก ส่วนอุปกรณ์ดับไฟป่า หากไม่เพียงพอ ให้เสนอขอรับการจัดสรรไปยังกรมต้น สังกัด เพือ่ จะได้พจิ ารณาด�ำเนินการผลัก ดันต่อไป แหล่งข่าว ซึง่ เป็นชาวบ้านทีค่ นุ้ เคย กับอุทยานแห่งชาติภกู ระดึงรายหนึง่ เปิด เผยว่า ไฟไหม้ครัง้ นี้ ไม่ได้เพิง่ เกิดขึน้ เมือ่ วันที่ 10 เมษายน แต่ไฟได้ไหม้มานาน เกือบ 1 เดือนแล้ว แต่เจ้าหน้าที่ไม่ให้ ความสนใจในการควบคุมเท่าที่ควร ซึ่ง บริเวณทีไ่ ด้รบั ความเสียหาย อยูห่ า่ งจาก ศูนย์บริการนักท่องเทีย่ ววังกวางเพียงไม่ ถึง 1 กิโลเมตร และมีพนื้ ทีค่ วามเสียหาย ที่ประมาณด้วยสายตามากกว่า 1 พันไร่ ส่วนสาเหตุเชื่อว่าเกิดจากฝีมือมนุษย์ แน่นอน ที่ต้องการจะกลั่นแกล้งกันเอง ระหว่างเจ้าหน้าที่ หรืออาจจะเกิดจาก นักท่องเที่ยวที่ซุกซน ทิ้งก้นบุหรี่.


หน้ หน้ หน้ำำา555

ฉบับฉบั บทีที่ บ31 ่ ที40 ประจ� นเมษายน 2556 ฉบั ประจ� ำเดืำอำเดื 2555 ่ 39 ประจ� เดืนกรกฎำคม ออเมษำยน 2556

คาราวานรถยนต์ทัวร์เลย-หลวงพระบาง

อวันที่ 13 เมษายน 2556 ณ ลานจอดรถข้าง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย นายสมพงศ์ อรุณ โรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็น ประธานปล่ อ ยขบวนคาราวานรถยนต์ สู ่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เส้นทางเลย – ไช ยะบุรี - หลวงพระบาง - วังเวียง – เวียงจันทน์ หนองคาย ระหว่างวันที่ 13 – 16 เมษายน 2556 จัดโดย หอการค้าจังหวัดเลย เพือ่ น�ำสมาชิกและผูท้ สี่ นใจเดินทาง โดยรถยนต์ ส�ำรวจเส้นทางการค้า การลงทุน เพือ่ น�ำข้อมูล มาใช้พัฒนาธุรกิจของตนเอง ในคาราวานรถยนต์ทอ่ งเทีย่ วครัง้ นี้ มีสมาชิกร่วมเดิน ทางจ�ำนวน 37 คน รถยนต์ 12 คัน จากสมาชิกที่ร่วมเดิน ทางจากทั่วประเทศไทย ไกลที่สุดมาจากจังหวัดภูเก็ต 2 คน อายุมากที่สุดคือ 72 ปี และมีผู้สื่อข่าวชาวเกาหลีใต้ มาร่วมด้วย 6 คน จากนิตยาสาร Lonely planet และ AB Road โดยการน�ำของ น.ส.นิธิดา ประยงค์ ผู้อ�ำนวย การการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานกรุงโซล

เมื่

ตรวจเอกสารผ่านแดนทีด ่ า่ นเมืองแก่นท ้าว

เรือ บรรทุก รถยนต์ข ้ามฟากจากฝั่ งไชยะบุร ีเ ข ้าสู่ เมืองนาน แขวงหลวงพระบาง ส่วนสะพานทีเ่ ห็น ด ้านหลังก�ำลังสร ้างใกล ้เสร็จ

เส้นทางใหม่ดาวรุ่งแห่งอาเซียน ทางลาดยางบ้างเล็กน้อย ในช่วงเย็น คณะเดินทาง ถึงเมืองหลวงพระบาง ชมวิถี ของเมืองมรดกโลก โดยคณะ พักทีห่ ลวงพระบาง 2 คืน และ ได้ เ ดิ น ต่ อ เข้ า สู ่ เ มื อ งวั ง เวี ย ง แขวงเวียงจันทน์ โดยใช้เส้น ทางหมายเลข 13 ผ่านภูเขา สลับซับซ้อน และชุมชนชาว ลาวสูงอาศัยสองข้างทาง พักที่ วังเวียง 1 คืน หลังจากนั้นเดิน ทางต่อมายังเมืองหลวงของ สปป.ลาว คื อ นครหลวง เวียงจันทน์ คณะแวะถ่ายรูปที่

ตักบาตรข ้าวเหนียว กิจกรรม ของนั กท่องเทีย ่ วทีข ่ าดไม่ได ้ เมือ ่ มาเยือนหลวงพระบาง

บกที่สะดวกที่สุดที่จะเข้า ประเทศไทยก็คอื ผ่านทาง จ.เลย โดยขณะนี้ระยะ ทางจากเมื อ งแก่ น ท้ า ว ตรงข้ามอ.ท่าลี่ไปถึงหลวง พระบาง 360 กิโลเมตร ได้ นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผวจ.เลย เป็ นประธานปล่อยขบวนคาราวานทีร่ ม ิ กุดป่ อง ลาดยางแล้ว เหลือเพียง 40 กิโลเมตรเท่านั้นที่เป็น ทางลู ก รั ง คาดว่ า จะ วสันต์ แก ้วศิรบ ิ ณ ั ฑิต ด� ำ เนิ น การแล้ ว เสร็ จ ใน เร็วๆนี้ “เส้นทางจากหลวง พระบางมาสู่ประเทศไทย ผ่ า นมาทางจั ง หวั ด เลย สะดวกที่สุด เพราะเส้น ทางหมายเลข 13 จาก เวียงจันทน์ขึ้นมานั้น ต้อง ผ่านภูเขาสูงชันมากมาย ถนนจากเมืองแก่นท ้าวถึงท่าเรือบ ้านท่าเดือ แขวงไชยะบุรล ี าดยางตลอดสายแล ้ว ั เป็ นทีร่ ะลึก สมาชิกคาราวานถึงนครเวียงจันทน์ ถ่ายรูปกับประตูชย และถนนแคบ เส้นทาง ขบวนคาราวานรถยนต์ ได้ใช้เส้นทางออกเดินทางสู่ ประตูชยั ทีม่ สี ถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่าง ฝรัง่ เศสกับ จาก จ.เลยไปหลวงพระบางจะเป็นการระบายความแออัด ชายแดนไทย-ลาว ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองบ้านนากระ ล้านช้างตั้งอยู่โดดเด่นใจกลางเมือง และเลือกซื้อสินค้า ของการจราจรได้ เรื่องนี้ทางเจ้าแขวงหลวงพระบางก็ให้ เซ็ง อ�ำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ข้ามสะพานล�ำน�้ำเหืองไทย- ปลอดภาษี(Duty Free) ที่ร้านค้าปลอดภาษีด่านตรวจคน ความสนใจมาก ในเร็วๆนี้จะมีการเปิดประชุมกันที่ จ.เลย โดยเจ้า ลาว มุง่ หน้าสูห่ ลวงพระบาง ตามเส้นทางหมายเลข 4 โดย เข้าเมืองท่านาแล้ง หลังจากนั้น คณะคาราวานก็เดินทาง แขวงหลวงพระบางจะน�ำผู้ประกอบการท่องเที่ยวมาพบ ผ่านเมืองปากลาย เมืองเพียง แวะรับประทานอาหารที่ กลับ ข้ามสะพานมิตรภาพลาว-ไทยสู่จังหวังหนองคาย นายวสันต์ แก้วศิริบัณฑิต ประธานหอการค้า กับองค์กรด้านเศรษฐกิจของ จ.เลย และผูว้ า่ ราชการ จ.เลย แขวงไชยะบุรี แล้วเดินทางต่อไปลงแพขนานยนต์ ข้าม แม่นำ�้ โขง ทีบ่ า้ นท่าเดือ่ ชมทัศนียภาพและวิถชี วี ติ ริมฝัง่ ซึง่ จ.เลย เปิดเผยหลังการเดินทางครั้งนี้ว่า เราได้เห็นความ ด้วย ถือเป็นมิติใหม่ที่ จ.เลยได้เปิดความสัมพันธ์ทางการ เส้นทางจากแก่นท้าวมาถึงท่าเรือแห่งนี้ได้ลาดยางเกือบ เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายในหลวงพระบาง มีนักลงทุน ค้า การท่องเทีย่ วกับแขวงหลวงพระบาง จากเดิมทีเ่ รามีแค่ เสร็จทั้งหมดแล้ว การเดินทางโดยรถยนต์สะดวกสบาย จากประเทศจีน และเกาหลีเข้ามาท�ำร้านอาหาร ที่พัก แขวงไชยะบุรี” ประธานหอการค้า จ.เลยกล่าว. กว่าในอดีตมาก แต่เส้นทางจากเมืองนานหลังจากข้าม โรงแรม และธุรกิจบ้านจัดสรร รวมถึงสนามกอล์ฟด้วย ซึ่ง ฟากไปแล้วถึงเมืองหลวงพระบาง ยังคงเป็นดินลูกรัง สลับ จะส่งผลดีตอ่ เศรษฐกิจด้าน จ.เลยด้วย เพราะเส้นทางทาง เรื่อง-ภาพ : วสันต์ สุนา

‘นายเลิฟเอก’ พาท่ องญี่ป่ น ุ แดนซามูไร กลับมาทักทายกันอีกครั้งส�าหรับทริปท่องเที่ยว

ที่ห่างหายกันไปนานครับ ฉบับนี้นายเลิฟเอกจะพาผู้อ่าน เลยไทม์พลัสนิวส์ ไปเทีย่ วประเทศหนึง่ ทีก่ �าลังฮิตติดลมบน ที่สุดของคนไทย คือ ญี่ปุ่น หลังจากที่ญี่ปุ่นประสบเหตุสึนามิเมื่อปี 54 ส่งผลให้ ประเทศซบเซาไประยะหนึ่ง แต่ด้วยความมีวินัยและการ จัดการที่ดีของประเทศนี้ส่งผลให้ญี่ปุ่นกลับมายืนที่เดิม เป็นเบอร์หนึง่ ของประเทศท่องเทีย่ วทีค่ นอยากไปมากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในเอเชีย ผมมีโอกาสไปญี่ปุ่นหลายครั้งหลายเมือง แต่เมืองนีผ้ มยังไม่เคยไปครับ ดังนัน้ ต้องขอพาเพือ่ นๆ ผูอ้ า่ น ทุกท่านไปเที่ยวด้วยกันครับ และพิเศษกว่าทริปอื่นๆ โดย ทริปนี้ผมได้มีโอกาสพาคุณแม่ จริยาพร พัฒนชัยกุล ซึ่ง เป็นคอลัมนิสต์ประจ�าไปด้วยพร้อมกับคุณป้า ศิริอัญญา ศีละวิจิตรา ที่เดินทางไปจากเมืองเลยพร้อมๆ กัน วันแรกของการ เดินทางคณะของเรา ออกเดิ น ทางด้ ว ย การบิ น ไทยมุ ่ ง ตรง สู ่ ฟู กู โ อกะ ใช้ เวลา ประมาณ 5 ชั่วโมง (เวลาของญี่ ปุ ่ น เร็ ว ทริปนี้ขอไปเที่ยวกับคุณแม่กะคุณน้าครับ กว่ า ประเทศไทย 2 ชัง่ โมง) ฟูกโู อกะตัง้ อยูร่ มิ ชายฝัง่ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของเกาะคิวชู และได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ อันดับหนึ่งของเอเซียมีประชากรกว่า 2 ล้านคนและเป็น เมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางของแฟชั่น วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการการเมืองของญี่ปุ่น คณะเราได้เดินทางต่อไปที่เมืองเปปบุ (BEPPU) เมือง น�้าแร่ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ผมได้มีโอกาสไปเห็น “บ่อน�้าแร่ สีเลือด” (ชิโนะอิกะ จิโกกุ) ที่ น�้าแร่เป็นสีแดงและมีโคลนร้อนๆ ควันพวยพุ่งขึ้นสูงอยู่ตลอดเวลา ภูเขาไฟอาโสะที่คลุกกลุ่นอยู่ตลอดเวลา

ภาพหมู่กับฉากปราสาท คุมาโมโตะ

ซึ่ ง ก� า เนิ ด ขึ้ น จาก ก า ร ร ะ เ บิ ด ข อ ง ภูเขาไฟเมื่อ 1,200 ปีก่อน หลังจากนั้น ก็ ไ ด ้ สั ม ผั ส กั บ ประสบการณ์ น�้าศักดิ์สิทธิ์ที่หน้าวัดต้องดื่ม ใหม่ ด ้ ว ยการอาบ และล้างหน้าเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตครับ ทรายร้อน (SAND BATH) ซึ่งต้องใส่ชุดยูกาตะลงไปนอนในหลุมทรายเล่นเอา เพื่อนๆ ผมต้องช่วยกันกลบอย่างขมักขเม้นเลยทีเดียว คนโบราณญี่ปุ่นเขาบอกว่าการอบทรายร้อนคือการรักษา โรคผิวหนัง โรคไขข้ออักเสบ เลยทีเดียว ท�าให้เลือดลม หมุนเวียนในร่างกาย การอบทรายร้อนนี้เล่นเอาผมเหงื่อ แตกไปทั้งตัว หลังจากนั้นพวกเราทั้งหมดก็เข้าไปผ่อนคลายด้วย ออนเซ็นทีต่ อ้ งเปลือ้ งผ้ากันหมดเล่นเอาคนไทยอายม้วนกัน เลยทีเดียวเพราะชาวญี่ปุ่นถือเป็นเรื่องปกติ วันรุ่งเราได้เดินทางไปอุทยานแห่งชาติ อะโสะคุจุ ซึ่งเป็นที่ตั้งของภูเขาไฟ อะโสะ ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งยังไม่ดับ สนิทและยังคลุกรุ่นอยู่ตลอดเวลา ปากปล่อง

มีความยาวถึง 128 กิโลเมตร หลังจากนั้นคณะของเรา ได้เดินทางต่อไปที่ เมื องคุ มา โมโตะ จุดยุทธศาสตร์ส�าคัญ สมั ย สงครามกลางเมื อ งของ ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นที่ตั้งของปราสาท คุมาโมโตะ ปราสาทที่สวยงาม 1 ใน 3 ของปราสาทในญี่ปุ่น มีอายุกว่า 420 ปี มีฉายาว่า ปราสาทด�า สร้างโดยขุนพล ผู้โด่งดัง คิโยมาสะคะโตะ ซึ่ง เคยถู ก ไฟไหม้ สิ้ น แล้ ว ในปี 1877 ภายหลังได้บรู ณะมาใหม่ และแน่ น อนที่ ก ารเดิ น ทางมาฟู กู โ อกะนั้ น คณะ ท่ อ งเที่ ย วต้ อ งมาไหว้ พ ระที่ ศ าลเจ้ า ดาไซฟุ วั ด เก่ า แก่ และมีชื่อเสียงที่สุดของฟูกูโอกะเป็นที่สถิตของเทพเจ้า แห่ ง ความรู ้ จึ ง มี นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษามากราบไหว้ ข อพรเพื่ อ การศึกษาอย่างมากมายภายในวัดยังมีต้นบ๊วยมากกว่า 60,000 ต้น ทีส่ ามารถถ่ายรูปมาทดแทนซากุระทีย่ งั ไม่บาน ได้เป็นอย่างดีครับเล่นเอาคุณแม่ของผมทีช่ อบดอกไม้มากๆ

รายชื่อผู้ร่วมบริจาคก่อสร้าง ปราสาทคุมาโมโตะ

นี่คือโฉมหน้าทั้งหมดของผู้ร่วมเดินทางครับ

ตื่นเต้นเลยทีเดียวครับ แต่ ท ริ ป ส� า คั ญ ของ เหล่ า บรรดาวั ย รุ ่ น ใน กลุ ่ ม นี้ ต ้ อ งไม่ พ ลาด ทริ ป ช๊ อ บปิ ้ ง “เทนจิ น ช๊ อ บปิ ้ ง มอลส์ ” ย่ า น เทนจิน ย่านธุรกิจช๊อบ ปิ้งที่มีชื่อเสียงของฟูกูโอ กะและมี Canal City Hakata คอมเพล็ ก ที่ ใหญ่ ที่ สุ ด ของฟู กู โ อกะ เล่ น เอาถู ก ใจนั ก ช๊ อ บ อาหารของที่นี่ เน้นการปิ้ง ย่าง คณะผมต้ อ งเอาแบรนและชาบูชาบู เนมด์มาอวดกัน หลังจาก ที่นัดกันขึ้นรถและกระเป๋าฉีกกันไปตามๆ กัน ก็ต้องบอกว่าทริปนี้คณะของเรากว่า 60 คน มาพบปะ กันในเวลาอันสั้นเพียง 3- 4 วันแต่ก็สนุกไม่เบาเลยทีเดียว และประเทศญี่ปุ่นก็ยังเป็นประเทศหนึ่งที่น่าเที่ยวและ มี ม นต์ เ สน่ ห ์ เ หมื อ นเช่ น เคย แม้ เราจะเดิ น ทางมาที่ นี้ บ่อยครั้งแล้วก็ตาม

ทุกมุมของสนามบินต้องมี ที่ขายขนมและสินค้าที่น่า รักๆสไตล์ญี่ปุ่นครับ

ไกด์ฝีมือดีที่สุดของที่นี่ครับ ครอบครัวใหญ่จากเจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ ไกด์น็อตโตะ มากันเป็นแก็งค์ครับ

เฮียเล็กมากับเพื่อนซี้ที่ชลบุรีครับ

ต้องขอขอบคุณ บริ ษั ท ไทยยามา ฮ่ า มอเตอร์ จ� า กั ด ที่น�าพวกเราเที่ยวใน ทริปนี้ หวังว่าจะพา เราเทีย่ วกันอีกครัง้ ใน ปีต่อๆไปครับ


หน้า 6

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

ชาวเบลเยี่ยมน�ำเครื่องบินปีก 2 ชั้น มาแสดงการบินให้ชม ไทย เป็นเครื่องบิน 2 ปีก และทดลองบินครั้งแรกเมื่อ 24 ครั้งแรกที่สนามกรีฑาสโมสร(สนามม้า ปทุมวัน) ระหว่าง มิถุนายน พ.ศ.2470 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ วันที่ 31 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2453 หัว พระราชทานชือ่ ว่า “บริพตั ร” ตามพระนามของสมเด็จ เมื่อนายทหารที่ไปฝึกบินและสร้างเครื่องบินกลับมา พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระ โดย...ทนง สุวรรณสิงห์ ขณะนั้นกระทรวงกลาโหม ได้มีการสั่งซื้อเครื่องบินจาก นครสรรค์วรพินติ ซึง่ เคยมาตรวจราชการจังหวัดเลย เมือ่ ฝรั่งเศส จ�ำนวน 8 เครื่องเป็นรุ่น เครื่องบินนิออปอรต์ ปีก วันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2470 และบันทึกรายงานเกี่ยวกับ ชัน้ เดียว 4 เครือ่ ง และเบรเกต์ปกี สองชัน้ จ�ำนวน 4 เครือ่ ง จังหวัดเลยไว้ว่า “...ออกจะเป็นไซบีเรีย กว่าหล่มศักดิ์ โดยส่งมาทางเรือ และเหตุที่ไข้ชุกชุม ย่อมเป็นที่อิดหนาระอาใจกันมาก การบินของไทยได้มคี วามเจริญขึน้ มีการจัดตัง้ กองบิน ไม่มีใครสมัครมาอยู่ทางนี้เลย ถ้าเป็นผู้ที่จะกลิ้งเกลือก ทหารบก สร้างโรงงานท�ำใบพัดประกอบเครื่องบิน เพื่อ ไปทางอื่นได้ก็มักจะลาออก...” ปฏิบัติการทางทหารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งอยู่ในความ เมื่อ 40 – 50 ปีก่อนผู้ รับผิดชอบของกองก�ำลัง 404 (อเมริกา) และกองก�ำลัง เขียนเคยเห็นมีเครื่องบินเล็ก 136 (อังกฤษ) เป็นปฏิบัติการในแนวหลังของญี่ปุ่น ในรูป ๆ นั่งได้ 2 คน มีปีกเดียว บิน แบบ “กองโจร” หรือ แบบจรยุทธ์ พลพรรคเหล่านี้มี มาลงทีส่ นามบินน้อย ทีย่ งั เป็น ประมาณ 80,000 – 100,000 นาย มีทุกท้องถิ่น ทั้ง ลูกรังอยู่ ไม่เข้าใจว่ามาอะไร ข้าราชการ ครู ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร คิดว่ามาเกีย่ วกับการส�ำรวจแร่ ก็มี โดยมีขา้ หลวงประจ�ำจังหวัดเป็นหัวหน้ารับรับผิดชอบ ในการปฏิบัติการคัปลิง แต่ละจังหวัด (ต่อมาเปลี่ยนมาเรียกผู้ว่าราชการจังหวัดใน ซึ่งถือว่าไม่ประสบผลส�ำเร็จ ปี พ.ศ.2495) เพราะเสรีไทยทีก่ ระโดร่มลงที่ เดิมปฏิบัติการคัปลิงจะใช้ยอดภูกระดึงเป็นสถานที่ (จากซ ้าย ตัง้ แต่คนที่ 4) สุวรรณ รืน่ ยศ , อุดม บุญประกอบ , พ.ต.ต.มังกร สุวรรณ จังหวัดอุทัยธานีโดนจับกุม ดี ซ่ อ นเครื่ อ งรั บ ส่ ง วิ ท ยุ ส� ำ รอง และเก็ บ ส� ำ รองอาวุ ธ ชฎ เจ ้าหน ้าทีห่ ลักปฏิบตั งิ านเสรีไทยที่ จ.เลย แต่ตำ� รวจรูท้ นั จึงน�ำไปควบคุม ยุทโธปกรณ์ เป็นที่พักของทหารอังกฤษ และเป็นศูนย์ฝึก ที่กองบังคับการต�ำรวจ เดิมที เสรีไทย แต่ได้เปลี่ยนไปใช้จังหวัดอุทัยธานี ตามที่ได้พูดถึง จะให้ อุ ท ธยานแห่ ง ชาติ เมื่อตอนที่ 1 แต่ปฏิบัติการที่ได้ใช้สนามบินลับที่บ้านนา ภูกระดึงเป็นสถานที่กระโดด อาน (เลย) บ้านโนนหัน (ขอนแก่น) ภูเวียง (ชัยภูม)ิ ถึง 58 ร่มลง ซึ่งเหตุการณ์นี้เสรีไทย ครั้ง สูงสุดกว่าพื้นที่อื่น ๆ ท่านหนึ่งได้เล่าไว้คือ พันตรี ปฏิบัติการสะหวันนา (Operation Sovanna) ค�ำว่า เสนาะ นิลก�ำแหง ขณะทีเ่ ป็น สะหวันนา หรือ สะวันนา หมายถึง ทุง่ หญ้าทีเ่ กิดขึน้ ในแถบ ร.ต.เสนาะ นิลก�ำแหง ท่านจบ ทวีปอาฟริกา อเมริกาใต้ หรือตะวันออกเฉียงใต้ของทวีป การศึ ก ษาเนติ บั ณ ฑิ ต สยาม เครือ ่ งบิน “บริพัตร” คนไทยสร ้างเอง เอเชีย ป่าไม้สลับ ส่วนยอดภูกระดึงมีสภาพเป็นป่าโปร่ง มี เมือ่ ปี พ.ศ.2470 (ต่อมาได้เป็น พืชจ�ำพวกหญ้ากกเฟินขึ้นหนาแน่นเป็นผืนติดกัน มี สน พั น ตรี ) เป็ น เสรี ไ ทย สาย สองใบขึ้นแทรกประปราย เป็นสังคมพืช เรียกว่า ทุ่งหญ้า อั ง กฤษ ได้ บ รรยายสภาพ สะหวันนา หรือสะวันนา สถานที่มีประมาณ 35 ตาราง ภูกระดึง ที่เคยขึ้นถึงยอดมา กิโลเมตร แล้วให้ พันตรีกิลคริสต์ นาย สนามบินยอดภูกระดึงนั้น เป็นสนามบินลับมาตั้งแต่ ทหารศูนย์ปฏิบตั กิ าร 136 ฟัง ปฏิบตั กิ ารคัปลิงแล้ว เมือ่ มีการติดต่อส่งเสบียงอาวุธเข้ามา ว่าบนยอดภูกระดึง มีสภาพ ไทย ญี่ ปุ ่ น สื บ ทราบไม่ ไ ด้ จึ ง มี แ นวคิ ด ที่ จ ะสร้ า งเป็ น เป็นพื้นราบ สามารถใช้เป็น ้ จากฝรั่งเศสในครัง้ แรก เครือ ่ งบินนิเออปอรต์ 2 ไทยซือ สนามบิน แต่เมือ่ ส�ำรวจแล้วไม่มคี วามเหมาะสมเพราะพืน้ ดินอ่อนเกินไปและมีอากาศแปรปรวนอยู่เสมอ จึงได้มี ความคิดสร้างสนามบินใหม่แทนสนามบินของจังหวัดเลย ที่มีอยู่แล้ว บริเวณบ้านนาเขิน (ที่ตั้งศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอ�ำเภอเมืองเลย โรงเรียนเมืองเลย) สนามบินบ้านนาเขินนีส้ มัยก่อนไม่ทราบว่าเรียกชือ่ ว่า อย่างไร ต่อมาเรียกว่าสนามบินน้อย ภายหลังมีสนามบิน โรงงานท�ำใบพัดเครือ ่ งบิน บ้านนาอานแล้ว ขณะนัน้ มีชาวบ้านตัง้ บ้านเรือนอยูไ่ ม่กสี่ บิ หลัง ส่วนใหญ่ย้ายมาจากบ้านแฮ่เมื่อขยายใหญ่ขึ้น เป็น นายอุดม บุญประกอบ , พ.ต.เสนาะ นิลก�ำแหง และ สถานที่ปฏิบัติการและฝึกอาวุธ ทางกองทัพสัมพันธมิตร ชุมชนหนาแน่นขึ้นมื่อตั้งเป็นหมู่บ้านจึงเรียกว่าบ้านน้อย ร.ต.อ.สันทัด วัณณรถ ที่ จ.เลย จะโจมตีญี่ปุ่นแล้ว ภูกระดึงน่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ ใน สนามบิน ขึ้นกับต�ำบลเมือง อ�ำเภอเมือง เช่นเดียวกับบ้าน ประกอบกับอาหลัย่ ทีส่ ง่ มาจากต่างประเทศ มีผมู้ ฐี านะเห็น การสร้างฐานทัพอากาศของฝ่ายสัมพันธมิตรต่อมาศูนย์ ท่าแพ ไม่ได้ขึ้นกับเทศบาลเมืองเลย คุณค่าและประโยชน์ จึงร่วมกันขยายทุนในการสร้างเครือ่ ง ปฏิบัติการ 136 จึงแจ้งนายปรีดี พนมยงค์ ว่าจะส่งชุด หนังสือ “4 แผ่นดินราชวงศ์จักรี 100 ปีบุพตรี การ บิน ท�ำให้เครื่องบินมีจ�ำนวนมากขึ้น ปฏิบัติการคัปลิง กระโดดร่มบนยอดภูกระดึง แต่ พล.ต.อ บินของทหารอากาศ” ทีก่ องทัพอากาศไทยจัดท�ำขึน้ เพือ่ ปี พ.ศ.2464 กระทรวงกลาโหมและกระทรวง อดุลเดชจรัสไม่เห็นด้วย นอกจากไม่มใี ครรูจ้ กั แล้ว ยังเป็น เฉลิมฉลองที่พระยาเฉลิมอากาศและพระยาเวหาสยาน มหาดไทย ร่วมกันสร้างสนามบินขึน้ จังหวัดต่าง ๆ ทุกภาค ทีส่ นใจของญีป่ นุ่ จะท�ำให้พนื้ ทีใ่ กล่เคียงพลอยได้รบั ผลกระ ศิลปสิทธิ์ได้เริ่มฝึกบิน ที่ประเทศฝรั่งเศส 2 ทหารไทยได้ ซึง่ อาจรวมถึงสนามบินจังหวัดเลยด้วย เพือ่ ให้ใช้ส�ำหรับส่ง ทบไปด้วยจึง เปลี่ยนเป็นจังหวัดอุทัยธานีแทน แต่ก็ถูก จับคันบังคับท�ำการบินบนอากาศ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม จดหมายพัสดุไปรษณีย์ หนังสือทางราชการ และมีความ ต�ำรวจกับชาวบ้านจับกุม เพราะเข้าใจว่าเป็นจารชน พ.ศ.2455 ซึง่ พลเอกสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักร ก้าวหน้าถึงส่งเครื่องบินไปร่วมงานทหารอากาศฝรั่งเศส ปฏิบัติการสะหวันนา พงศ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ คัดเลือกไป ร�ำลึกถึงทหารเสียชีวิตระหว่างสงครามที่กรุงฮานอย และ เริ่มเข้าสู้ช่วงปลายปี 2487 นายสุวรรณ รื่นยศ ขณะ เรียนวิชาการบินที่ฝรั่งเศส แต่ประเทศไทยรู้จักเครื่องบิน เมืองท่าไฮฟอง นั้นเป็นนายอ�ำเภอเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเคยมีประวัติในการ มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2453 เมื่อนายชารัล ว็อง แด็บบอร์น ส่วนเครือ่ งบินทีถ่ อื ว่า แบบแรก หรือ สร้างเองโดยคน ต่อต้านญี่ปุ่นที่จังหวัดสมุทรปราการ นายปรีดี พนมยงค์

ต�ำนานเสรีไทย ปฏิบัติการสะหวันนา(๒)

วัฒนธรรมเลยจัดค่ายเยาชนสมานฉันท์สามศาสนา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ ศูนย์ส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเลย (พืชสวน) อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย จัดโครงการ ค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ประจ�ำปี 2556 โดยมีนายเริงชัย ไชยวัฒน์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิด

นายสัมฤทธิ์ สุภามา วัฒนธรรมจังหวัดเลย กล่าวว่า การอบรมโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ ในครัง้ นี้ เป็นการ ระดมสรรพก�ำลังจากทุกภาคส่วนของสังคมมาร่วมกันใน การด�ำเนินกิจกรรม อันได้แก่ ผู้น�ำศาสนาพุทธ ศาสนา อิสลาม และศาสนาคริสต์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เยาวชน ได้เรียนรู้และยอมรับในความแตกต่างหลากหลายด้านเชื้อ ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม เพือ่ ให้เยาวชนเกิดจิตส�ำนึกใน สถาบันหลัก ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อให้ เยาวชนมีคณ ุ ธรรมจริยธรรม เป็นคนดีของสังคม ร่วมพัฒนา ประเทศให้เจริญสืบไป โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมใน โครงการนี้ ได้ แ ก่ เ ยาวชนแกนน� ำ ที่ นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาศริสต์ จ�ำนวน 100 คน.

ผู้ส�ำเร็จราชการแทนพระองค์ ให้คนสนิทไปเชิญมาพบ ซึ่ง นายสุวรรณ รื่นยศ ได้ไปพบในค�่ำคืนวันหนึ่ง ที่ท�ำเนียบ ท่าช้าง และได้สนทนากันเป็นเรื่องลับ บอกว่าการที่ญี่ปุ่น ยึดครองประเทศไทยท�ำให้ไทยเสียเอกราช และได้มีการ จัดตัง้ ขบวนการเสรีไทย คอยต่อต้านญีป่ นุ่ แล้วเห็นว่านาย สุวรรณ จะสมารถเสียสละเห็นแก่ประเทศชาติได้ ส่วน ครอบครัวไม่ตอ้ งห่วงจะดูแลอย่างดี ซึง่ นายสุวรรณได้ยนิ ดี เสียสละเพื่อชาติ คัดเลือกคนที่ไว้วางใจไปท�ำงาน โดยไป ติดต่อกับกระทรวงมหาดไทยต่อไป ต่อมานายสุวรรณได้คัดเลือกบุคคลที่ไว้วางใจ 7 คน มี นายสุเทพ รัตนเสวี, นายอรุณ นาคะเดชะ, นายเฉลิม จามิกร, นายปัญญา เดชพล, นายอรรถ เทิงวิเศษ, ร.ต.อ. มังกร สุวรรณรฏ และร.ต.อ.สันทัด วัณณภา โดยนายสุ เทพ รัตนเสวี ต่อมาได้เป็นนายอ�ำเภอวังสะพุง ซึ่งดูแล ภูกระดึงด้วย (ขณะนั้นยังไม่แยกเป็นอ�ำเภอภูกระดึง) จังหวัดเลยขณะนั้นมี หลวงนิคม คณารักษ์ เป็น ข้าหลวง แต่ได้ย้ายไปประจ�ำจังหวัดราชบุรี กระทรวง มหาดไทยต้องการให้นายสุวรรณปฏิบตั งิ านหน้าทีก่ จิ หน้า เสรีไทยจังหวัดเลยได้อย่างเต็มที่ และให้ตดิ ต่อประสานงาน กับ นายอุดม บุญประกอบ ข้าหลวงประจ�ำจังหวัดขอนแก่น เมื่อทุกอย่างพร้อมแล้ว นายสุวรรณ รื่นยศ ก็ได้รับ มอบหมายภารกิจในการสร้างสนามบินลับ การจัดตั้ง พลพรรค, การรับอาวุธจากฝ่ายสัมพันธมิตร ที่ส่งมาทาง เครื่องบินและทิ้งร่มลงบนยอดภูกระดึง เก็บรักษาไว้ การ รับส่ง บรรดาเสรีไทย ที่ออกไปติดต่อ หรือรับการฝึกที่ อินเดีย และนายทหารฝ่ายสัมพันธมิตรที่ลอบเดินทางเข้า ออกประเทศไทย เมื่อมาอยู่จังหวัดเลย นายสุวรรณได้ฟัง วิ ท ยุ ค ลื่ น สั้ น เพื่ อ ติ ด ต่ อ กั บ ม.ร.ว.เสนี ย ์ ปราโมช, พล.ต.อ.อดุลเดชจรัส ฯลฯ ภารกิจ สร้างสนามบินใหม่ ให้มขี นาดใหญ่แทนสนาม บินทีอ่ ยูใ่ กล้เมือง เพือ่ ให้เป็นสนามบินลับ มีขนาดกว้างและ ยาวเพื่อให้เครื่องบิน ดาโกต้ามาลงได้ โดยขอใช้พื้นที่ทาง ทิศใต้ของเมืองเลยบริเวณบ้านนาอาน ในปี พ.ศ.2488 และเมื่อเรียบร้อยจึงเริ่มมีการขนส่งอาวุธ ต่าง ๆ ของฝ่าย สัมพันธมิตร อาทิ ปืนกลหนัก ปืนกลเบา ปืนยิงเร็ว ลูก ระเบิด รวมทั้งเวชภัณฑ์ และยุทธภัณฑ์ จ�ำนวนมาก มีอยูค่ รัง้ หนึง่ นายสุวรรณ รืน่ ยศ ได้รบั มอบหมายจาก นายอุดม บุญประกอบ ข้าหลวงขอนแก่นให้นำ� อาวุธขึน้ รถ บรรทุกจากขอนแก่นไปส่งเสรีไทยที่กรุงเทพ ฯ กับเจ้า หน้าที่อีก 3 คน ใช้เวลาเดินทางในสมัยก่อน 2 คืน ผ่าน ด่านญีป่ นุ่ ด้วยความสะดวกปลอดภัย เพราะมีบตั รประจ�ำ ตัวพิเศษของหลวงอดุลเดชจรัสออกให้ แต่หากถูกจับได้ก็ จะยื่นเอกสารว่าเป็นอาวุธที่สั่งจากเครื่องบินมาลงที่ฝั่งอิน โดจีน (ลาว) แต่ลอยมาตกที่เชียงคาน อย่างไรก็ตามสนามบินลับภูกระดึง ได้เป็นฐานปฏิบตั ิ การของฝ่าเสรีไทยร่วมกับสัมพันธมิตรในการขนส่งอาวุธ เวชภัณฑ์ และฝึกอาวุธ เหตุที่ห่างไกลกรุงเทพฯ และการ สืบราชการจากกองทัพญี่ปุ่นอยู่หลายครั้ง ควบคู่กันไปกับ สนามบินบ้านนาอาน ร.ต.เสนาะ นิลก�ำแหง ได้เล่าไว้ว่าไปปฏิบัติงานใน พื้นที่เลย ขอนแก่น ชัยภูมิ ร่วมเวลา 8 เดือน ได้ฝึกเสรี ไทยทั้ง 3 จังหวัดประมาณ 10,000 คน โดยมี พ.ต.รอย ฮัดสัน จากกองก�ำลัง 136 มาร่วมฝึก ที่ค่ายฝึกจังหวัดเลย และขอนแก่น 25 มกราคม พ.ศ.2488 ร.ต.ม.จ.จีรดนัย กิติยากร นายทหารกองก�ำลัง 136 กระโดดร่มลงภูกระดึงตามปฏิบตั ิ การ สะหวันนา ร.ต.เสนาะ นิลก�ำแหง ได้ไปรับและมีการ ส�ำรวจพื้นที่ยอดภูกระดึง ปรากฏว่าไม่มีความเหมาะสม โดยบันทึกว่า “ ... ความจริงยอดภูกระดึง คือแหล่งต้นน�้ำ ของแม่นำ�้ พองนัน่ เอง ในทุง่ ราบทีเ่ รามองเห็นเขียวชอุม่ อยู่ ทั่วไป อย่างสุดหู สุดตา นั่นคือแอ่งที่เก็บน�้ำจากความชื้น ในอากาศ ถ้าจะเดินลงไปดูแล้ว จะปรากฏมีน�้ำอยู่ทั่วไป และพืน้ ทีท่ เี่ ราเหยียบลงไปนัน้ หยุน่ คล้ายกับเดินบนพรหม ซึง่ เป็นหญ้าทีช่ นื้ ทับถมกันหลายชัน้ หลายเชิง นอกจากนัน้ ภูกระดึง เป็นยอดเขาที่สูงมาก มีเมฆมืดครึ้มลอยผ่านอยู่ เสมอ อากาศวิปริตแปรปรวน ประเดี๋ยวลมจากตะวันออก ประเดีย๋ วมาจากทิศเหนือ ทิศใต้ หาอะไรทีแ่ น่นอนเหมือน อากาศข้างล่างไม่ได้ ฉะนั้น การที่จะสร้างทางขึ้นลงของ เครื่องบิน แม้เพียงขนาดสั้น ๆ และใช้ภูกระดึงเพียงเป็น จุดส่งพลสุม่ อาวุธยุทธโธปกรณ์และเป็นทีฝ่ กึ ของหน่วยเสรี ไทย ซึ่งท่านข้าหลวง (นายอุดม บุญประกอบ) ต้องปีนขึ้น ปีนลงไปดูอยู่ด้วยเสมอมิได้ย่อท้อ ... ” (อ่านต่อฉบับหน้า)


หน้า 7

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

จับนายฮ้อยทมิฬ ยิงปืนปลิดชีพกิ๊กคู่แข่ง ต� ำ รวจวั ง สะพุ ง ตามจั บ ตั ว ผู ้ ต้องหายิงหนุ่มใหญ่วัย 37 ตายคา โรงเรียนเมื่อช่วงก่อนสงกรานต์ได้ แล้ว เป็นพ่อค้าวัว-ควายวัย 56 ที่ ลงมือเพื่อก�ำจัดคู่แข่งให้พ้นทางรัก หม้ายสาวพราวเสน่ห์ เผยฝ่ายหญิง ร่วมวางแผนก่อเหตุด้วย หลังนาย ฮ้อยทมิฬขอร้องให้เหยื่อเลิกคบกัน ขอเป็นฝ่ายเลี้ยงดูเอง แต่กิ๊กคู่แข่ง ไม่เชือ่ ฟัง ยังแอบมีสมั พันธ์สวาทกัน หลายครั้ง จึงชวนฝ่ายหญิงล่อมา ฆ่า จากเหตุ ก ารณ์ เ มื่ อ วั น ที่ 11 เมษายน 2556 เวลาประมาณ 22.30 น. ได้มคี นร้ายไม่ทราบ จ�ำนวน ใช้อาวุธปืนยิงนายสวรรค์ ช�ำนาญ อายุ 37 ปี ราษฎร บ้านนาวัว หมู่ 7 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ถึงแก่ความ ตายภายในโรงเรียนบ้านเหว่อ ฟากห้วย กุดตอเรือ ต.ทราย ขาว อ.วังสะพุง จ.เลย แล้วหลบหนีไป โดยสภาพศพผู้ตาย สวมเสื้อยืดสีด�ำลายดอกที่หน้าอก ใส่กางเกงขาสั้นสีเขียว ที่เท้ามีรถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้าสีน�้ำเงินด�ำ หมายเลข ทะเบียน พธก-688 กทม.ล้มทับอยู่ ในรถพบอุปกรณ์การ เสพยาบ้าอยู่ด้วย ตรวจสอบบาดแผลตามร่างกาย พบ บริเวณชายโครงซ้าย ถูกยิงด้วยปืนลูกซองยาว 5 รู ส่วน บริเวณท้ายทอย ถูกตีดว้ ยของแข็งเป็นแผลเหวะหวะ 1 แผล ความคืบหน้าล่าสุด เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 พ.ต.อ.สมชาย ศรีค�ำแดง ผู้ก�ำกับการ สภ.วังสะพุง พร้อม ด้วย พ.ต.ท.รังศิษฐ์ พินทุวรรณ รองผูก้ ำ� กับการ สภ.วังสะพุง ได้เปิดแถลงข่าวการจับกุมผูต้ อ้ งหาคดีดงั กล่าว คือ นายสม จิตร บุญตาสุทธิ อายุ 56 ปี ที่อยู่ 236 หมู่ 7 ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง พร้อมของกลางอาวุธปืนลูกซองยาว 1 กระบอก ผู้ก�ำกับการ สภ.วังสะพุง กล่าวว่า หลังเกิดเหตุได้สั่ง การให้ชุดสืบสวนออกหาข่าว เพื่อติดตามจับกุมคนร้ายมา ด�ำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเร่งด่วน เนื่องจากเป็นคดี ฆาตกรรมร้ายแรง ซึง่ จากการตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุเพือ่ เก็บ พยานหลักฐานเกี่ยวกับคนร้าย เชื่อว่านายสมจิตร บุญตา

เชิญสัมผัสและทดลองขับได้ที่...

โรงเรียนบ้านเหว่อขณะนัน้ ก�ำลังเล่นไฮโลอยู่ ซึง่ นายสวรรค์ เป็นนักพนันตัวยงและมักมีพฤติกรรมพัวพันกับยาเสพติด คนหนึ่งในหมู่บ้าน หลังรับโทรศัพท์ นายสวรรค์ได้ขอตัวเพือ่ นร่วมวงไฮโล ออกไปพบนางน�้ำอ้อยตามนัด แต่ระหว่างที่นายสวรรค์นั่ง คร่อมรถจักรยานยนต์รอนางน�ำ้ อ้อยอยูน่ นั้ นายสมจิตร บุญ ตาสุทธิ ที่ดักซุ่มรออยู่แล้ว ได้ใช้อาวุธปืนที่เตรียมมา ลงมือ เหนีย่ วไกปืนใส่รา่ งของนายสวรรค์จนล้มหงายลง แล้วตาม เข้าไปใช้ด้ามปืนกระแทกเข้าที่ท้ายทอยอีกหลายครั้ง จน

แน่ใจว่าเสียชีวิตแล้ว จึงรีบหลบหนีไป ต่อมา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2556 เวลา 23.00 น. สภ.วังสะพุงได้น�ำหมายจับจากศาล จ.เลย เข้าควบคุมตัว นายสมจิตร บุญตาสุทธิ ผู้ต้องหาที่บ้านพัก พร้อมกับค้น อาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ สภาพมีการถอดแยกเป็นส่วนออกใส่ กระสอบปุ๋ยซุกไว้ใต้ท่อระบายน�้ำข้างถนนทางขึ้นไปไร่ของ ผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่จึงได้น�ำตัวมาที่ สภ.วังสะพุง ซึ่งผู้ ต้องหาไม่มีท่าทีขัดขืนหรือต่อสู้แต่อย่างใด โดยให้การ ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา.

ช้างภูหลวงกระทืบชาวบ้านดับขณะเข้าไปหาของป่า

สุทธิ อาชีพเป็นพ่อค้าวัว-ควาย และค้าไม้ หรือนายฮ้อยเป็น ผู้ก่อเหตุในครั้งนี้ เนื่องจากพบว่าเครื่องรับโทรศัพท์ของผู้ ตายครัง้ สุดท้ายก่อนจะถูกฆาตกรรมเป็นหมายเลขโทรศัพท์ ของนางน�้ำอ้อย สะดาแนน อายุ 35 ปี บ้านเลขที่ 13 หมู่ 14 บ้านกุดตอเรือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย แม่ม่าย เนื้อหอม ที่คบหาเชิงชู้สาวกันมาก่อน จึงมุ่งเป้าไปที่นางน�้ำ อ้อย ซึ่งจากสอบสวนเพิ่มเติมทราบว่าผู้หญิงรายนี้ก�ำลัง คบหากับนายสมจิตร บุญตาสุทธิ อีกด้วย จากการสอบสวนทราบว่า ก่อนลงมือก่อเหตุ นายสม จิตรได้ขอร้องให้นายสวรรค์เลิกคบกับนางน�้ำอ้อย โดยจะ ขอเลี้ยงดูนางน�้ำอ้อยแต่เพียงผู้เดียว เพราะมีฐานะดีกว่า แต่ น ายสวรรค์ ยั ง แอบคบหากั บ นางน�้ ำ อ้ อ ยอยู ่ เช่ น เดิ ม ท�ำให้นายสมจิตรเกิดความแค้น จึงวางแผนก่อเหตุ โดยได้ นัดนางน�้ำอ้อยให้ไปพบที่กระท่อมใกล้หมู่บ้าน แล้วให้นาง น�้ำอ้อยโทรศัพท์ไปนัดหมายนายสวรรค์ ผู้ตายให้ไปพบที่

บริ ษ ท ั พั ฒ นชั ย ยนต์ ออโต้ ก รุ ป ๊ จ� ำ กั ด ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมือง จ.เลย โทร.0-4286-1721

เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 21 เมษายน 2556 นาย ชัยณรงค์ ดูดดืม่ หัวหน้าเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวง จังหวัดเลย ได้รบั แจ้งจากผูใ้ หญ่บา้ นเลยวังใส ต.เลยวัง ใส อ.ภูหลวง จังหวัดเลย ว่ามีชาวบ้านที่เข้าไปหาของ ป่าในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวง บริเวณป่าทับวังหัว เหมย บริเวณแปลงปลูกอาหารช้าง ทางด้านอ�ำเภอภู หลวง ถูกช้างป่าท�ำร้าย ในเบือ้ งต้นทราบชือ่ ผูเ้ สียชีวติ ชื่อ คือนายพิทักษ์ ค�ำเนียม อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลยตาว ตาด ต.เลยวังใส อ.ภูหลวง จ.เลย หลังได้รับแจ้ง จึงน�ำเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ ป่าภูหลวง พร้อมด้วยก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต.เลยวังใส และ ปลัดอ�ำเภอภูหลวง เดินทางไปยังที่เกิดเหตุ เพื่อ ชันสูตรพลิกศพ และน�ำศพลงมา แต่เนื่องจากช่วง ค�่ำคืนที่ผ่านมา และเช้าวันนี้ฝนตกหนัก การเข้าสู่ที่ เกิดเหตุเป็นไปด้วยความล�ำบากมาก

เมื่ อ ไปถึ ง ที่ เ กิ ด เหตุ พ บว่ า นายพิ ทั ก ษ์ ถู ก ช้ า ง เหยียบที่บริเวณชายโครง หน้าอก และบริเวณใบหน้า จากการสอบถามนายโชคชัย วังคีรี อายุ 29 ปี อยู่บ้าน เลขที่ 55 บ้านเลยตาวตาด เพือ่ นบ้านของผูต้ าย ทราบ ว่า นายพิทักษ์ ค�ำเนียม พร้อมกับตนได้ออกจาก หมูบ่ า้ นเพือ่ ไปหาของป่า ขณะไปถึงทีเ่ กิดเหตุ มีชา้ งป่า หนึง่ เชือกหลบอยู่ พอเห็นคนทัง้ สองช้างป่าก็ออกมาใช้ งวงฟาดนายพิทักษ์ล้มลงและกระทืบซ�้ำจนตายคาที่ ส่วนตนเมื่อเห็นเช่นนั้นก็วิ่งหนีขึ้นไปบนต้นไม้ด้วย ความตกใจ จนกระทั่งช้างป่าไปแล้วจึงรีบลงมาช่วย นายพิทักษ์ แต่ไม่ทัน ทั้งนี้ เหตุการณ์ช้างป่าภูหลวงท�ำร้ายคนเกิดขึ้น อยู่บ่อยครั้ง ครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 เจ้ า หน้ า ที่ เขตรั ก ษาพั น ธ์ุ สั ต ว์ ป ่ า ภู ห ลวงถูู ก ช้ า งป่ า ท�ำร้ายขณะลาดตระเวนจนได้รับบาดเจ็บสาหัส.


หน้า 8

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

พายุถล่มบ้านไม้เสาตะเคียนพังยับทั้งหลัง ลือ ก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้

จั ง หวั ด จะได้ จั ด เตรี ย ม อุปกรณ์ เช่น สังกะสี ไม้ ตะปู เพือ่ มามอบให้กบั ราษฎรที่ ได้ รั บ ค ว า ม เ สี ย ห า ย จ า ก

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ที่บ้านเพีย หมู่ที่ 2 ต�ำบล เหตุการณ์ดังกล่าวแล้ว นายสมพงศ์ ทาแก้ว อายุ 65 ปี เจ้าของบ้านไม้ เสา น�้ำสวย อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ ปัญญา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย เดินทางไปตรวจเยีย่ มและ ต้นตะเคียนที่ได้รับความเสียหาย เล่าว่า ขณะที่ฝนตก ช่วยเหลือประชาชนทีป่ ระสบเหตุพายุฤดูรอ้ น ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ พร้อมกับมีลมพายุพัดอยู่นั้น ตนก�ำลังรับประทานอาหาร เวลา 21.30 น. ของวันที่ 2 เมษายน 2556 โดยได้พัดกระหน�่ำบ้าน เรือนเสียหายกว่า 30 หลังคาเรือน เสาธงชาติหน้าส�ำนักงานเทศบาล ต�ำบลน�้ำสวยล้ม รวมทั้งสวนล�ำไย และยางพารา เสียหายเป็นจ�ำนวน มาก โดยเฉพาะบ้านไม้ เสาต้น ตะเคียน ถูกพายุพัดถล่มเสียหาย ทั้งหลัง นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปญ ั ญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า

หลังเกิดเหตุพายุฤดูรอ้ นถล่มบ้านเรือนของประชาชน และ ได้รบั รายงานจากนายกเทศบาลต�ำบลน�ำ้ สวย ตนจึงรีบมา ตรวจสอบ และได้สั่งการให้ เทศบาลตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ วาตภัย เพื่อให้ชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดัง กล่าว มาลงชื่อไว้ และได้ประสานไปยังส�ำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย โดยในเบื้องต้น ทาง

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 896.95 ตารางกิโลเมตร หรือ 560,593 ไร่ มีอาณาเขตครอบคลุม 4 อ�ำเภอ คือ อ�ำเภอภูหลวง อ�ำเภอวังสะพุง อ�ำเภอภูเรือ และอ�ำเภอด่านซ้าย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูง ใหญ่มีที่ราบบนสันเขา มีสภาพป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีพนั ธุไ์ ม้มากมายหลายชนิด นับได้วา่ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวงมีความส�ำคัญยิ่ง ซึ่งอุดมไปด้วยแหล่งอาหารและ แหล่งน�้ำ จึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดรวมไปถึง ช้างป่า ซึง่ เป็นสัตว์เลีย้ งลูกด้วยนมทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ ทีอ่ าศัย อยูใ่ นเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวง และเป็นสัตว์ปา่ คุม้ ครอง ตามกฎหมาย ช้างป่ามีความส�ำคัญในกระบวนการทาง ธรรมชาติในการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในการขยายพันธุ์ พืช รวมทั้งสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศของป่า ปัญหาช้างป่าภูหลวงลงมาหาอาหารกินด้านล่าง ท�ำให้ พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านที่อยู่รอบเขตรักษาพันธ์ุ สัตว์ป่าภูหลวง ต้องได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างใน แต่ละปี โดยเฉพาะด้านอ�ำเภอภูหลวง และอ�ำเภอวังสะพุง ซึ่งจ�ำนวนช้างบนภูหลวงได้เพิ่มขึ้นปีละอย่างน้อย 1-2 ตัว และได้เกิดปัญหากระทบกระทั่งกับคนอยู่บ่อยครั้ง สาเหตุที่ช้างป่าลงมากินด้านล่างมากขึ้น อีกประการ หนึง่ ทีส่ ำ� คัญคือ พืน้ ทีเ่ ขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ปา่ ภูหลวงถูกบุกรุก แผ้วถางโดยกลุ่มนายทุน ว่าจ้างชาวบ้าน เพื่อเอาพื้นที่ไป ปลูกยางพารา พืชเศรษฐกิจเจ้าปัญหา ตัวการท�ำลายป่าอยู่ ในขณะนี้ และการที่ชาวบ้านปล่อย วัว ควายขึ้นไปหากิน บนป่าภูหลวง ท�ำให้แหล่งอาหารช้างลดน้อยลง จากปัญหาดังกล่าว จึงมีการคิดค้นหาวิธีป้องกันไม่ให้

ช ้างลงมาหากินในไร่ข ้าวโพดของชาวบ ้าน

เย็นอยูท่ บี่ า้ นลูก ในหมูบ่ า้ น หลังจากฝนหยุด จึงได้รบี กลับ มาดูบ้าน เห็นแล้วก็แทบจะเป็นลม เพราะบ้านหลังนี้ ตน ใช้เงินค่าก่อสร้างไปประมาณ 3.5 ล้านบาท สร้างมานาน กว่า 3 ปี แล้ว โดยใช้ไม้ตะเคียนทั้งหมด 52 ต้น เป็นเสา บ้าน ทัง้ นี้ ชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ นละแวกนัน้ เล่าว่า เมือ่ 3 วันก่อน เกิดเหตุ ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ในบ้านหลังนี้ด้วย จึง พากันวิพากษ์วิจารณ์กันว่า เหตุที่เกิดขึ้นเพราะสิ่งลี้ลับ อาถรรพ์จากไม้ตะเคียน หลังเกิดเหตุเพียง 1 วัน พ.ท.อ�ำนวย ยอดพันธ์ เสนาธิการ จทบ.เลย ก�ำลังพลจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัย จทบ.เลย และก�ำลังพลจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 เข้าช่วยเหลือฟื้นฟู ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากเหตุวาตภัยครั้งนี้ด้วย.

ตั้งศาลเจ้าที่

สภาพบนทางเท ้าริมถนนมลิ วรรณ ข ้างโรงพยาบาลเลย สกปรกรกรุ ง รั ง ถู ก พ่ อ ค า้ แ ม่ ค า้ ที่ เ ห็ น แ ก่ ตั ว

ไร้

จิต ส� ำ นึก ต่อ ส่ว นรวม รุ ก ล�้ ำ เข ้ายึด ครอง ทัง้ ท� ำ ราวตาก ้ ผ ้า เตียงนอน เป็ นทีท เสือ ่ �ำ กับข ้าว นั่ งกินเหล ้า ท�ำลาย ทั ศ นี ย ภาพที่ ส วยงามของ เมืองท่องเทีย ่ วอย่างจังหวัด เลย ทัง้ ทีเ่ ป็ นพืน ้ ทีส ่ าธารณะ ื่ มวลชนได ้รับการร ้องเรียนจากประชาชนหลายครัง้ อยูบ ่ นถนนสายหลักของจังหวัด ซึง่ ปั ญหานีส ้ อ และน� ำเสนอข่าวไปแล ้ว แต่ยงั ไม่เคยได ้รับการแก ้ไข ปั จจุบน ั พ่อค ้าแม่ค ้ากระท�ำการยึดครองหนัก ข ้อขึน ้ ไปอีก โดยน� ำเอาศาลพระภูมเิ จ ้าทีม ่ าตัง้ ไว ้หน ้าร ้าน บนทางเท ้า แสดงความเป็ นเจ ้าของอย่าง ชัดเจน แขวงการทางเลยที่ 1 และเทศบาลเมืองเลยในฐานะผู ้รับผิดชอบโปรดเข ้าไปแก ้ไขด่วน อย่าปล่อยไว ้ มันอายแขกบ ้านแขกเมืองเขา...

ภูหลวง “ซาฟารีเมืองเลย” ช้ า งลงมาด้ า นล่ า ง ทั้ ง การ ก่อสร้างแนวรั้วไฟฟ้า และการ รณรงค์ปลูกจิตส�ำนึกให้ชาวบ้าน ที่ อ ยู ่ ร อบภู ห ลวงไม่ บุ ก รุ ก ป่ า และมีอีกหนึ่งรูปแบบที่น่าสนใจ คือ “โครงการภูหลวงซาฟารี เมืองเลย” นายวั ช ระ ธรรมสอน หัวหน้าโครงการฟืน้ ฟูอาหารช้าง ป่าภูหลวง อันเนื่องมาจากพระ ราชด� ำ ริ สมเด็ จ พระนางเจ้ า หอส่องสัตว์ทอ ี่ ท ุ ยานแห่งชาติเขาใหญ่ พระบรมราชินีนาถ มีประเด็นที่ น่าสนใจที่ก�ำลังริเริ่มด�ำเนินการ คือ โครงการ “ภูหลวงซาฟารีเมืองเลย” โดยก�ำหนดพืน้ ที่ ประมาณจ�ำนวน 33 ล้านบาทไปยังองค์การบริหารการ ที่ช้างลงมาหากินอยู่บริเวณขอบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พัฒนาพื้นทีพ่ ิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) ทั้งนี้ พื้นที่ของโครงการดังกล่าว เป็นจุดที่ช้างลงมา ภูหลวงที่ ต.เลยวังใส อ.ภูหลวง ซึ่งขณะนี้ก�ำลังของบ หากิ น และเป็ น พื้ น ทีี่ โ ล่ ง ซึ่ ง มี ก ารปลู ก พื ช แผนทีแ ่ สดงพืน ้ ทีจ ่ ัดสร ้างศูนย์บริการนักท่องเทีย ่ วและหอส่องสัตว์ อาหารช้างทุกๆปี ทางโครงการฟื้นฟูอาหาร ช้างป่าภูหลวงฯ ได้จัดห้างดูช้างไว้หลายจุด สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ของ จังหวัดเลย ส�ำหรับผู้ที่รักธรรมชาติ ส�ำหรับการจัดตั้งภูหลวงซาฟารีเมืองเลย นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเรื่องช้างป่าออก มาท�ำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน เพื่อป้องกันช้างป่าถูกท�ำร้าย , เพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเพื่อ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัย เกี่ยวกับพฤติกรรมและการ ด�ำรงชีวิตของช้างป่าในพื้นที่ เขตรักษาพันธ์สตั ว์ปา่ ภูหลวง เพื่อเป็นการสนองโครงการ พระราชด� ำ ริ ข องสมเด็ จ พระนางเจ้าพระบรม วัชระ ธรรมสอน ราชินีนาถ และเพื่อรองรับ โครงการน� ำ สั ต ว์ ป ่ า กลั บ สู ่ พงไพร อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริของสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ส่วนผลที่คาดว่าจะได้รับจากภูหลวงซาฟารีเมืองเลย คือ ช้างป่าและสัตว์ป่ามีแหล่งอาหารแหล่งน�้ำเพิ่มขึ้นและ เพียงพอต่อความต้องการ แก้ปญ ั หาช้างป่าไม่ให้ออกหากิน นอกเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงและท�ำความเสียหายให้ กับพืชสวนไร่นาของราษฎรทีป่ ลูกไว้ให้ได้รบั ความเดือดร้อน อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ช ้ า งป่ า ถู ก ท� ำ ร้ า ยเสี ย ชี วิ ต ได้ ราษฎรมี จิตส�ำนึกและให้ความร่วมมือในการอนุรกั ษ์ชา้ งป่า และสัตว์ ป่าอืน่ รวมถึงทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอืน่ ๆด้วย นอกจากนี้ ช้ า งป่ า ก็ จ ะไม่ ถู ก ท� ำ ร้ า ยและมี จ� ำ นวน ประชากรช้างป่าเพิม่ มากขึน้ เป็นการเพิม่ พืน้ ทีป่ า่ และสร้าง สมดุลธรรมชาติ สามารถสนองกิจกรรมการท่องเที่ยวและ แหล่งศึกษาธรรมชาติ หัวหน้าโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวง อันเนื่อง มาจากพระราชด�ำริฯ กล่าวอีกว่า ในโครงการนี้ได้ก�ำหนด การก่อสร้างหอส่องสัตว์จ�ำนวน 5 จุด ให้แล้วเสร็จภายปี 2560 สร้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยว 1 จุด และการเพิ่ม แหล่งอาหารและน�้ำส�ำหรับช้าง นายวัชระกล่าว โครงการดังกล่าวถือเป็นความริเริ่มที่ดี ดังนัน้ ทางจังหวัด และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จึงควรส่งเสริมโครงการนี้ ผลักดันให้ อพท. สนับสนุนงบประมาณลงมาด�ำเนินการอย่าง เร่งด่วน เพราะผลดีทเี่ กิดขึน้ ไม่มเี พียงเฉพาะ ช้างเท่านั้น แต่ยังสร้างรายได้ด้านการท่อง เที่ยวให้กับชาวบ้านในพื้นที่ เมื่อชาวบ้านมีรายได้เพียงพอแล้ว การบุกรุกป่าไม้ก็จะลดน้อยลงตามไปด้วย ป่ า ภู ห ลวงก็ จ ะกลั บ มาคงความอุ ด ม สมบูรณ์เหมือนในอดีต.


หน้า 9

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

ชาวสงาวปิดถนนประท้วงขอสะพานใหม่ ส.ส.วันชัยกล่อมรับปากช่วยดันสร้างเสร็จก่อนปี57 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ชาวบ้านสงาวหมู่ 4 และหมู่ 8 บ้านสงาว ต.ห้วยพิชัย อ.ปากชม จ.เลย กว่า 100 คน น�ำโดยนายภิญโญ ดีมั่น สมาชิกสภา อบต. ห้วยพิชัย ชุมนุมปิดถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 หลักกิโลเมตรที่ 50-51 ประท้วงเรียกร้องขอให้กรม ทางหลวงก่อสร้างสะพานให้ใหม่ หลังจากสะพานเดิม ถูกน�้ำพัดพังถล่มเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 ซึ่งกรม ทางหลวงได้ น� ำ สะพานแบริ่ ง มาติ ด ตั้ ง ให้ ใช้ สั ญ จร ชัว่ คราว โดยระหว่างการชุมนุม กลุม่ ชาวบ้านได้นำ� ป้าย ผ้าเขียนข้อความเรียกร้อง และกล่าวผ่านเครื่องขยาย

บ้านว่าจะเร่งเข้ามาด�ำเนินการให้โดยเร็ว แต่จนถึงขณะ นี้ยังไม่มีวี่แววว่าจะเข้ามาก่อสร้างให้แต่อย่างใดหาก หน่วยงานราชการไม่มาสร้างให้ก่อนฤดูฝนจะมาถึงนี้ สะพานชั่วคราวอาจพังถล่มลงมาอีก ทางกลุ่มชาวบ้าน จะปักหลักชุมนุมไปเรือ่ ยๆ จนกว่าทางหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวข้องจะมาให้ค�ำตอบที่พอใจ ต่อมา เวลา 16.00 น. นายวันชัย บุษบา ส.ส.เลย เขต 4 พรรคเพื่อไทยได้เดินทางมาเจรจากับชาวบ้านผู้ ชุมนุม โดยรับปากว่าจะเร่งผลักดันไปยังหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องด�ำเนินการก่อสร้างสะพานให้เสร็จสิ้นก่อนปี

นายวันชัย บุษบา ส.ส.เลย ถ่ายรูปกับชาวบ ้านเป็ นระลึก หลังการเจรจาขอให ้เปิ ดถนนเป็ นผลส�ำเร็จ

เสี ย งต่ อ ว่ า หน่ ว ยงานราชการที่ เกี่ยวข้องไม่เหลียวแลความเดือด ร้อนของประชาชน ซึง่ การปิดถนน ครั้งนี้ ท�ำให้เส้นทางจากอ�ำเภอ ปากชมไป จ.หนองคายต้ อ งถู ก ตัดขาด นายภิญโญ กล่าวว่า ชาวบ้าน ต้องได้รับความเดือดร้อนมานาน เกือบ 1 ปี การสัญจรไปมาล�ำบาก นายวันชัย บุษบา ลงมือขับรถอีแต็กเปิ ดทางด ้วยตัวเอง มาก ซึ่งถนนสายนี้ เป็นเส้นทาง หลักเชือ่ มต่อระหว่างอ.ปากชมกับ จั ง หวั ด หนองคาย มี ร ถของ ประชาชนจ�ำนวนมาก บรรทุกพืช ผลทางการเกษตรผ่านเส้นทางนี้ อี ก ทั้ ง รถบรรทุ ก สิ น ค้ า ที่ รั บ จาก ท่าเรือแม่น�้ำโขงไปส่งที่หมายก็ไม่ สามารถผ่านไปได้ เพราะสะพาน รองรับน�้ำหนักไม่ได้ ท�ำให้ต้อง อ้อมไปใช้เส้นทางอืน่ ทีไ่ กลกว่าเดิม 20 กิโลเมตร และที่ส�ำคัญการ สัญจรของชาวบ้านทีผ่ า่ นมาได้เกิด ซากสะพานทีถ่ กู น�้ำป่ าพัดพังถล่ม นอนสงบนิง่ อยูใ่ ต ้สะพานเหล็กชัว่ คราว อุบตั เิ หตุแทบทุกวัน มีผไู้ ด้รบั บาด เจ็บจ�ำนวนมาก มีผู้เสียชีวิต 2 คนแล้ว นอกจากนี้เสียง 2557 ชาวบ้านจะได้ฉลองสะพานพร้อมกับฉลองปีใหม่ รถวิ่งบนสะพานก็ดังรบกวนเวลานอนหลับพักผ่อนด้วย อย่างแน่นอน หากยังไม่มาด�ำเนินการให้ ตนจะเป็นผูน้ ำ� ซึ่งขณะนี้สะพานแบริ่งได้เริ่มทรุดลงแล้ว ชาวบ้านเดินทางเข้ากรุงเทพฯไปทวงถามให้ด้วย นายภิญโญกล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาชาวบ้าน และ หลังนายวันชัยกล่าวจบ ได้รับเสียงปรบมือแสดง อบต.ห้วยพิชยั ได้ทำ� หนังสือเรียกร้องไปยังกรมทางหลวง ความพอใจจากชาวบ้าน ก่อนจะเปิดทาง และแยกย้าย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง กั น กลั บ บ้ า น ท� ำ ให้ ก ารสั ญ จรบนเส้ น ทางปากชมแวดล้อม ตลอดจน ส.ส.ในพื้นที่ ซึ่งได้รับปากกับชาว หนองคาย เปิดตามปกติ.

กระเทียม

เป็ น ไม้ ล ้ ม ลุ ก สู ง 30-45 ซม. มี หั ว อยู ่ ใ ต้ ดิ น ประกอบด้วยหัวเล็กหลายหัว ขนาดยาว 1-4 ซม. อยู่ รวมกัน มีเปลือกนอกสีขาวหุ้มอยู่ 2-3 ชั้น ใบแบน แคบปลายแหลม ยาว 30-45 ซม. ดอกออกเป็นกลุ่ม ลักษณะกลม ประกอบด้วยดอกหลายดอก มีกาบหุ้ม เป็นจะงอยยาว กลีบดอกมี 6 กลีบ ยาวแหลมสีขาว แต้มสีม่วง ก้านดอกยาว ส่วนที่ใช้ท�ำยา หัวแก่ หัวหรือกลีบ สรรพคุณและวิธีใช้

1. แก้ อ าการ ท้ อ งอื ด ท้ อ งเฟ้ อ และปวดท้ อ ง ใช้ กลี บ ปอกเปลื อ ก รั บ ประทานดิ บ ๆ ครั้งละประมาณ 5 กลีบ ( 2 กรัม ) 2. รักษาโรคผิวหนัง (ชนิดเกลื้อน) ฝานกลีบ กระเทียมแล้วน�ำมาถูบ่อยๆ บริเวณที่มีรอยโรค ผลิตภัณฑ์ กระเทียมสกัดแคปซูลจากสารจาก สารสกัดกระเทียม สรรพคุณ ลดระดบโคเลสเตอรอล ในกระแสเลือด. หมายเหตุ คัดลอกจากศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบันวิจัยสมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ข่าวต่อหน้า 1 ตร.ป่าไม้ ต�ำรวจป่าไม้ (ปทส.) สนธิกำ� ลัง กับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ลย.8 และฝ่ายปกครอง อ.เมืองเลย เข้าตรวจยึดพื้นที่ป่าสงวนริมอ่าง เก็บน�ำ้ พบรถแบ็กโฮก�ำลังปรับพืน้ ที่ เตรียมปลูกยางพารา ตรวจเอกสาร พบเป็นบริษัทจาก จ.พังงาเข้ามาว่า จ้างชาวบ้าน หัวหน้าชุดจับกุม เมิน ส่งคดีให้ตำ� รวจพืน้ ที่ ลัน่ จะสอบสวน และส่งฟ้องเอง เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 23 เมษายน 2556 ที่ เขตป่าสงวนแห่ง ชาติ ป ่ า ภู เ หล็ ก บ้ า นน�้ ำ ภู หมู ่ ที่ 4 ต�ำบลเมือง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย พ.ต.ท.ชยุต รัตนาสินนอก พนักงาน สอบสวน(สบ.3) กองกับการการ 3 กองบังคับการปราบปรามการกระ ท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ทรั พ ยากร ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม (กก.3 บก.ปทส.) ร่ ว มกั บ นายประที ป ปัญญาบุตร เจ้าหน้าทีป่ า่ ไม้อาวุโส เจ้า หน้ า ที่ ป ่ า ไม้ ส ายตรวจปราบปราม การกระท�ำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่า ไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายจิ โรจน์ เดชแพง เจ้ า หน้ า ที่ ป ่ า ไม้ ช�ำนาญงานฝ่ายปกครอง นายศรัณ พงศ์ สุธงษา ปลัดอ�ำเภอเมือง หัวหน้า ฝ่ายความมั่นคง และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ประจ�ำหน่วยป้องกันรักษาป่า ลย.8 (ห้วยกระทิง) พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน และ ส.อบต.เมือง รวมกว่า 50 คน เข้า ตรวจยึ ด พื้ น ที่ ป ่ า ภู เ หล็ ก ที่ น ายทุ น บุกรุก ท�ำสวนยางพารา ยึดได้พร้อม ของกลาง รถแบ็คโฮเล็ก 1 คัน ส่วน คนขับวิ่งหลบหนีเข้าป่าไปได้ เจ้า หน้าที่เก็บเอกสารการซื้ออะไหล่รถ ระบุชื่อลูกค้า คือ บริษัท วิสิฐพัฒน จ�ำกัด 20/3 ม.7 ต.โคกเจริญ อ.ทับปุด จ.พังงา

พ.ต.ท.ชยุต รัตนาสินนอก กล่าว ว่า พืน้ ทีด่ งั กล่าวเป็นป่าสงวนแห่งชาติ อยู ่ ริ ม อ่ า งเก็ บ น�้ ำ ห้ ว ยสี เ สี ย ด ได้ มี นายทุนจ้างให้ชาวบ้าน เข้าไปแผ้วถาง เป็นบริเวณกว้าง เป็นภูเขาทั้งหมด 3 ลูก จ�ำนวนกว่า 300 ไร่ ซึ่งบริเวณนี้ เจ้าหน้าที่ป่าไม้เคยเข้ามาจับกุมแล้ว หลายครั้ง จากการตรวจสอบสภาพ พืน้ ทีท่ ถี่ กู บุกรุก พบว่านายทุนได้ใช้รถ แบ็คโฮ ขุดภูเขาเป็นขั้นบันได เตรียม

ปลูกยางพารา บางจุดได้ปลูกไปแล้ว บางจุดก�ำลังวัดระยะห่างของต้นยาง โดยน�ำไม้ไผ่เสียบไว้ หลังจากตรวจยึด พื้นที่ ป่าภูเหล็กแล้ว ทาง ปทส.จะขอ อนุมัติสอบสวน และฟ้องร้องด้วยตัว เอง จะไม่สง่ ให้พนักงานสอบสวนท้อง ที่ และจะท�ำการสืบสวนสอบสวน ขยายผลหาผู้อยู่เบื้องหลังขบวนการ บุกรุกป่าไม้ครั้งนี้มาด�ำเนินคดีตาม กฎหมายต่อไป.

ผู้ว่าฯเลยสั่งปราบเด็ดขาดขบวนการรุกป่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยออกมาตรการป้องกันและ แก้ไขการบุกรุกท�ำลายป่า ตั้งหน่วยรับผิดชอบประจ�ำ พืน้ ที่ ย�ำ้ ให้บรู ณาการร่วมมือทุกหน่วยงานทัง้ การปฏิบตั ิ การตรวจติดตามจับกุม และบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ด ขาด นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัด เลย เปิดเผยว่า จากการตรวจติดตามและจับกุมด�ำเนินคดี เกีย่ วกับการบุกรุกท�ำลายพืน้ ทีป่ า่ ไม้ในจังหวัด เลย รอบเดือนมีนาคม 2556 พบว่า มีการ บุกรุกท�ำลายพื้นที่กว้าง และจับกุมได้ในพื้นที่ ป่าโคกผาด�ำ-ป่าโคกหนองข่า อ�ำเภอนาด้วง 4 คดี พื้นที่บุกรุกท�ำลายรวม 325 ไร่ และพื้นที่ ป่าต�ำบลนาพึง นามาลา เหล่ากอหก และ อุทยานแห่งชาตินาแห้ว(ภูสวนทราย) พืน้ ทีร่ วม 170 ไร่ และกรณีเหตุไฟไหม้ป่าภูสวรรค์ ริม ถนนสายเลย – ด่านซ้าย บ้านภูสวรรค์ ต�ำบล เสีย้ ว พืน้ ทีป่ ระมาณ 300 ไร่ และบ้านโนนสมบูรณ์ ต�ำบล สานตม อ�ำเภอภูเรือ พื้นที่ประมาณ 70 ไร่ มีผลให้สาย เคเบิลโทรศัพท์ถกู ไฟไหม้ ระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต เสียหาย จังหวัดเลยจึงได้เรียกประชุมคณะอนุกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำ� ลายป่าจังหวัดเลย ที่ ประชุมได้รว่ มก�ำหนดมาตรการในการควบคุม ดูแล ปราบ ปราม การบุกรุกท�ำลายป่า อย่างเข้มงวด เช่น ให้ทกุ หน่วย ที่เกี่ยวข้องบูรณาการปรับแผนปฏิบัติการทั้งก�ำลังคน งบ ประมาณ ให้วางมาตรการตรวจสอบพื้นที่รับผิดชอบเพื่อ กวดขันปราบปราม ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเฉียบ ขาด มีการประกาศพื้นที่ป่าที่ชัดเจน จัดหน่วยเฉพาะกิจ และหน่ ว ยเคลื่ อ นที่ เร็ ว เพื่ อ ป้ อ งกั น และจั บ กุ ม ผู ้ บุ ก รุ ก

ท�ำลายป่า นอกจากนี้ให้วาง มาตรการประชาสั ม พั น ธ์ ท�ำความเข้าใจ ให้ข่าวสาร แก่ ประชาชน เพื่ อ ไม่ ใ ห้ บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป ่ า และร่ ว มสร้ า ง จิตส�ำนึกการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พื้ น ที่ ป ่ า เสื่ อ มโทรม และ

สมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา

วางแผนบริหารจัดการอนุรักษ์ ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ป่า ที่ สามารถยึดคืนจากผู้บุกรุกมาได้ เพื่อปรับสร้างให้เป็นป่า สมบูรณ์ดังเดิมต่อไป ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดได้ก�ำชับให้ นายอ�ำเภอ ผูก้ ำ� กับการต�ำรวจภูธร เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบ ด้านป่าไม้ รวมทั้งหน่วยก�ำลังในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ผนึก ก�ำลัง และใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เด็ดขาด เพื่อรักษา พื้นที่ป่าไม้ให้คงไว้ เพราะสถิติข้อมูลในปี 2553 จังหวัด เลย มีพื้นที่ป่าไม้ถาวร ป่าสงวนแห่งชาติ จ�ำนวน 22 ป่า อุทยานแห่งชาติ 5 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 2 แห่ง มีพื้นที่ป่าไม้เหลืออยู่รวมประมาณร้อยละ 34 ของพื้นที่ จังหวัด.


หน้า 10

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

ห้างกิจเจริญพานิช ผูผ้ ลิตสินค้าและของพรีเมียร์ จากโรงงาน ร่ม, กระเป๋า, นาฬิกา, เสื้อยืดคอกลม, เสื้อแจ็กเก็ต, ผ้าห่ม-ผ้านวม-ผ้าขนหนู, หมวก, พัดลม, สติ๊กเกอร์โฆษณา, ของพรีเมียร์ทุกชนิด (หน่วยงานราชการทุกกระทรวง) ฯลฯ

ตดิ ตำอ่ มไดท้ ี่ สอบถ

29 หมู่ 9 ถนนสุขสวัสดิ์ ต�ำบลบำงครุุ อ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปรำกำร 10130

Tel. 089-4410655, 086-5777344, 087-9811563

หอการค้าเลยผนึกก�ำลังทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่

เสริมแกร่งเศรษฐกิจเมืองเลยสู่อาเซียน นายณั ฐ พล พั ฒ นชั ย กุ ล รองประธาน หอการค้าจังหวัดเลย ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เปิดเผย ว่า หอการค้าจังหวัดเลยได้เตรียมจัด“โครงการ ทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่ YELC !!! ปี 2556” (Young Executives of the Loei Chamber of Commerce - YELC) เป็นโครงการรวมกลุ่ม ของทายาทผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อที่จะ พัฒนาเครือข่ายสมาชิก และธุรกิจของจังหวัดเลย ให้เติบโตและมั่นคง และ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมจังหวัดเลยให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรม อบรมเพิ่มทักษะการบริหารธุรกิจ ความเป็นผู้น�ำ การท�ำกิจกรรม และแลก เปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันของทายาทผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ และที่ปรึกษา ผู้น�ำองค์กรที่มีชื่อเสียง เพื่อเป็นการพัฒนาทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่ในท้องถิ่น ให้มีศักยภาพ และมี ประสิทธิภาพ รองรับการขยายตัวของธุรกิจในท้องถิ่น ระดับจังหวัด รวมถึง ระดับภูมิภาค และตลอดจนรองรับการขยายตลาดธุรกิจเพื่อก้าวเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)ในอนาคต นายณัฐพลกล่าวต่อไปว่า โครงการทายาทนักธุรกิจรุ่นใหม่ มุ่งหวังที่ จะสร้างและพัฒนาบุคลากรทางการค้า ทายาทผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่ ให้มคี วามรู้ ความสามารถเพือ่ ขยายฐานธุรกิจในการขยายการค้า การลงทุน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ทายาทผู้ประกอบการรุ่นใหม่ จะต้อง เรียนรู้ให้ทันต่อยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการ

ณัฐพล พัฒนชัยกุล

พัฒนาธุรกิจท้องถิ่น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจในจังหวัด ส�ำหรับคุณสมบัตผิ เู้ ข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นทายาทผูป้ ระกอบการธุรกิจรุน่ ใหม่ ในจังหวัดเลย ที่มีอายุไม่เกิน 40 ปี และเป็นผู้ที่ด�ำเนินธุรกิจอยู่เดิม มีเป้าหมายการ ด�ำเนินธุรกิจในสินค้าและบริการ ทีจ่ ะสร้างเครือข่ายเชือ่ มโยงธุรกิจการค้ากับนักธุรกิจ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า นายณัฐพลกล่าวอีกว่า ผูเ้ ข้าร่วมโครงการจะได้รบั การพบปะสร้างความสัมพันธ์ เกิดเครือข่ายสมาชิก ธุรกิจ หรือหุ้นส่วนธุรกิจ เพื่อพัฒนาธุรกิจของตนเอง ผู้เข้าร่วม โครงการมีความพร้อมมากขึน้ และสามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปประยุกต์ใช้ในการ ท�ำ ธุรกิจ และเป็นโอกาสในการสร้างธุรกิจต่อไป เพิ่มศักยภาพในการท�ำธุรกิจมากขึ้น สามารถร่วมกันพัฒนาธุรกิจท้องถิน่ และขับเคลือ่ นเศรษฐกิจในจังหวัด ให้มคี วามเข้ม แข็งเพิ่มขึ้นด้วย ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ สมัครได้ที่หอการค้าเลย พร้อมหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วยส�ำเนาบัตรประชาชน , ใบปริญญาบัตร , รูปถ่าย 2 นิ้ว และหนังสือ รับรองบริษัท / ทะเบียนพาณิชย์ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 081-8731430 , 081-3597366.

บริษัท เค เอ็น ซี มอเตอร์เซลส์ (ทาทาเมืองเลย) โทร.042-812-366

ทาทาเมืองเลย เป็นผู้แทนจ�ำหน่าย ยางรถบรรทุก โอตานิ และมิชลิน


หน้า 11

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

แห่เอาบุญปีใหม่

ต้นดอกไม้แสงภา

วันที่ 14 เมษายน 2556 ที่วัดศรีโพธิ์ชัย ต.แสงภา อ.นาแห้ว จ.เลย ชาวบ้านได้ร่วมกันจัดงาน ประเพณีแห่ต้นดอกไม้ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมงานจ�ำนวนมาก การแห่ตน้ ดอกไม้ เป็นประเพณีทสี่ บื ทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 400 ปี โดยมีความเชือ่ ว่าการ ท�ำต้นดอกไม้มาเป็นพุทธบูชาในวันสงกรานต์ จะถือว่าเป็นมงคลกับชีวติ อย่างยิง่ นอกจากนีย้ งั เป็นการ แสดงให้เห็นถึงความศรัทธา และความสามัคคีของชาวชุมชน ต้นดอกไม้ของต�ำบลแสงภา จะมีลกั ษณะ โดดเด่นกว่าทุกวัด คือ มีขนาดใหญ่และสูง ซึ่งชาวบ้านต้องช่วยกันท�ำให้เสร็จภายในวันเดียว อุปกรณ์ที่ใช้ยึดติดกันจะมาจากวัสดุธรรมชาติทั้งหมด และตกแต่งด้วยดอกไม้ที่มีในท้องถิ่น โดย จะเริ่มแห่ตั้งแต่วันที่ 14-16 เมษายน ติดต่อกัน และมีการแห่ต้นดอกไม้ในวันพระตลอดเดือน เมษายน ในช่วงเวลา 2 ทุ่ม ถึง 3 ทุ่ม โดยแห่ รอบพระอุโบสถสามรอบ รอบที่ 1 บูชาพระพุทธ รอบที่ 2 บูชาพระธรรม และรอบที่ 3 บูชาพระ สงฆ์ การแห่นั้นผู้ที่หามต้นดอกไม้ เวลาแห่ต้อง โยกประกอบจังหวะให้ต้นไม้หมุนซ้าย ขวา ตาม

จังหวะเสียงกลอง ฆ้อง ฉิ่ง ฉาบ ที่บรรเลง ซึ่งท่านจะ ได้เห็นภาพทีส่ วยงามของแสงเทียนภายในต้นดอกไม้ที่ มีชีวิตชีวาไปกับลีลาจังหวะในการโยกนั้น แม้ในปีนกี้ ระแสของงานสงกรานต์จะถูกมองใน แง่ลบ จากการกระท�ำของคนเพียงไม่กคี่ น แต่อย่างไร ก็ ต ามก็ เชื่ อ ว่ า ประชาชนคนไทยนั้ น ย่ อ มไม่ ลื ม ประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามต่างๆ อย่างแน่นอน เพียงแต่ว่า จะมีคนให้ความสนใจมากกว่าสาวๆ นุ่ง น้อยห่มน้อยในวันสงกรานต์หรือไม่นั้น ก็ต้องคอยดู กันในปีต่อไป. ภาพโดยสุพิมล ค�ำยิ่ง...

นั่งตามสีวันเกิด

จ�ำหน่ายหิน ทราย รับขุดสระ ถมที่ รถบรรทุกขนย า้ ย นายจรูญ พานิช นายก อบต.น�้ ำสวย สวมชุดขาวเต็มยศ อธิบายการนั่ งชมการแข่งขันกีฬาบนอัฒจันทร์ในสนามกีฬา ั สวยงาม ครบ 7 สี โดยให ้ผู ้ชมเลือกนั่ง อบต.น�้ ำสวยทีท ่ าสีสน ตามสีประจ�ำวันเกิดเพือ ่ ความเป็ นศิรม ิ งคล ระหว่างการแข่งขัน ฟุตบอลชิงถ ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ น�้ ำสวยคัพครัง้ ที่ 9 เมือ ่ 9 เม.ย. 2556

บริการให เ้ ช า่ เครื่องจักรกลหนัก

พนักงานดีเด่น ปตท.พัฒนชัยยนต์ ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

เลขที่ 45/32 (หัวสะพานบ า้ นนาเขิน) ถ.มลิวรรณ ต.กุดป อ่ ง อ.เมือง จ.เลย

โทร.088-563-3266 081-053-4000 (โหน่ง)

นายนิกร พรมหาราช

ขายสวนยางฯ

ขายที่ดิน(มีโฉนด) เนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 60 ตารางวา เป็นพื้นที่ ราบ พร้อมต้นยางพาราอายุ 4 ปี ทางสาธารณะเข้าถึง อยู่ที่ บ้ า นบุ ่ ง ตาข่ า ย ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย สนใจติดต่อ สอบถามรายละเอียดที่.... คุณธงชัย โทร.080-0108899

ที.เจ.การ์เม้นท์ โรงงานผู้ผลิต รับสั่งท�ำและจ�ำหน่ายเสื้อแจ็กเก็ต เสื้อยีด เสื้อโปโล ยูนิฟอร์ม เสื้อโฆษณาทุกชนิด และสินค้าพรีเมียร์ ต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงและทันสมัย ดังนั้นท่านวางใจในสินค้าของบริษัทเราได้

523 บ.ดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร โทร.042-759089 , 081-6623532 , 081-8737863 แฟกซ์ 042-746264


หน้า 12

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

ผู้ว่าฯเลยลงพื้นที่ดูจุดสร้างสะพานน�้ำเหืองแห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมองค์การ บริหารส่วนต�ำบลปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยนาย ฐานิศร์ น้อยเพ็ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายอนุชัย บูรณประเสริฐกุล โยธาธิการจังหวัดเลย พล.ต.ต.ศักดา วงษ์ ศิรยิ านนท์ ผูบ้ งั การต�ำรวจภูธรจังหวัดเลย นายสัมฤทธิ์ สุภา มา วัฒนธรรม จ.เลย และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือเตรียมการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำเหือง ไทย-ลาว แห่งที่ 2 ของจังหวัดเลย ทีบ่ า้ นนาข่า ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมีนายมงคล สาระมโน นายก อบต. ปากหมัน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหารพราน 2101 ตชด.247 และสภ.ด่านซ้าย เข้าร่วมหารือ ก่อนการประชุมผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลยเลยได้เดินทาง ไปตรวจดูสถานทีท่ จี่ ะท�ำการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวข้ามแม่นำ�้ เหืองแห่งที่ 2 โดยก�ำหนดทางเลือกไว้ทงั้ หมด 3 จุด ที่มีความเป็นไปได้ในการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น�้ำ เหืองไทย-ลาว ว่ามีความพร้อมและเหมาะสมเพียงใด ซึ่ง จุดที่ 1 อยู่ที่บ้านนาข่าตรงข้ามบ้านบ่อแตน สปป.ลาว จุด ที่ 2 ห่างจากบ้านนาข่าออกไปทางอ�ำเภอท่าลี่ ประมาณ 2 กิ โ ลเมตร และจุ ด ที่ 3 เลยขึ้ น ไปทางอ� ำ เภอภู เรื อ อี ก ประมาณ 3 กิโลเมตร นายสมพงศ์กล่าวว่า ในวันนีไ้ ด้มาดูและประเมินความ เป็นไปได้ในเบือ้ งต้น เนือ่ งจากว่าในการประชุมร่วมไทยกับ เวียงจันทน์ แขวงไชยะบุรีและจังหวัดเลย เมื่อปี 2555 ซึ่ง ทาง สปป.ลาวเป็นเจ้าภาพ โดยทางเจ้าแขวงไชยะบุรีได้ เสนอกับผู้ว่าราชการจังหวัดเลยว่า ทางลาวมีความสนใจที่ จะก่อสร้างสะพานผ่านข้ามแม่น�้ำเหือง แห่งที่ 2 ที่บ้านน่า ข่า ต.ปากหมัน ก่อนที่ฝ่ายไทยจะน�ำข้อมูลไปหารือกับทาง ลาว ในการประชุมครั้งต่อไป ว่ามีความพร้อมและประเมิน ความเป็นไปได้ โดยการก่อสร้างก�ำหนดไว้ทั้งหมด 3 จุด และหลังจากนี้ก็จะไปประชุมหารือร่วมกันไทย-ลาว ส่วน พื้นที่ทาง ปากหมัน ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทางอ�ำเภอ ด่านซ้าย ต้องช่วยกันประเมินสวาวะทางเศรษฐกิจ ทาง สังคม ทางความมั่นคง ว่าถ้ามีการก่อสร้างขึ้นแล้ว ทาง เจ้าของพื้นที่จะมีข้อเสนอแนะประการใด อย่างไรก็ตามใน วันนี้ยังไม่มีข้อยุติ เป็นแค่เพียงการประเมินเบื้องต้น เพื่อ

หน่ ว ยพั ฒ นาการเคลือ ่ นที่ 23 ส�ำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วย บัญชาการทหารพัฒนา โดยพันเอกไพศาล งามวงษ์วาน ผู ้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลือ ่ นที่ 23 ได ้ จัดก�ำลังพลพร ้อมเครือ ่ งจักรกลเข ้าด�ำเนินการก�ำจัดผักตบชวาให ้กับวัดศรีสท ุ ธาวาส พระอาราม หลวง (วัดเลยหลง) เพือ ่ ปรับปรุงภูมท ิ ศ ั น์ให ้ดูสวยงาม และก�ำจัดสิง่ กีดขวางในล�ำน�้ำรอบวัด สะดวก ต่อการระบายน�้ ำ โดยสามารถก�ำจัดผักตบชวาได ้ปริมาณ 150 ตัน ผ่านไปเมือ ่ เร็วๆนี.้

ธ.ก.ส.เลยทุ่มงบ1.7ล้านมอบคอมฯให้กองทุนหมู่บ้าน เป็นการน�ำไปประชุมกับทางฝ่ายลาวในเดือนสิงหาคมนี้ เท่านั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวอีกว่า ส่วนด้านการ ค้าขายปัจจุบนั ได้เปิดจุดผ่อนปรนทีบ่ า้ นนาข่า จากสัปดาห์ ละ 1 วัน ทุกวันพฤหัสบดี มาเป็น 2 วัน คือในวันอังคารอีก 1 วัน การค้าตรงจุดนี้เดือน มกราคม-ธันวาคม ปี 2554 มี การน�ำเข้าสินค้าทั้งสิ้น 26.3 ล้านบาท ส่งออกไปยังลาว 41.8 ล้าน ส่วนใหญ่เป็นพืชผลทางการเกษตร เช่นข้าวโพด ถัว่ และอืน่ ๆ คาดว่าเมือ่ มีการก่อสร้างสะพาน จะท�ำให้การ คมนาคมในการขนส่งสะดวกมากขึ้น เม็ดเงินการส่งออก คาดว่ า จะเพิ่ ม ขึ้ น อี ก เท่ า ตั ว และยั ง เป็ น การรองรั บ ผล ประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม ยูโรโซน จะท�ำให้มผี ลประโยชน์อำ� นาจต่อรองต่างๆ กับคูค่ า้ เมื่ อ วั น ที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้ อ งประชุ ม ว่าในส่วนของจังหวัดเลยนัน้ ธ.ก.ส. ได้ดแู ล 527 กองทุน ได้มากขึน้ และการน�ำเข้าส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดทีแ่ ต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษี ส�ำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย นายวรชาติ สุทธิโมกข์ ผู้ ได้จัดสรรงบประมาณเป็นการน�ำร่อง 68 กองทุน เป็น น�ำเข้า ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าว. อ�ำนวยการส�ำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย เป็นประธาน เงิน 1,700,000 บาท ทางธ.ก.ส.ได้ด�ำเนินการอบรม

กรมทหารพราน21จัดอบรมเกษตรสองฝั่งโขง เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2556 ที่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง – ผาเกิ้ง อ.เอราวัณ จ.เลย หน่วย เฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 21 จั ด การฝึ ก อบรมโครงการพั ฒ นา เครือข่ายเกษตรสองฝั่งโขง โดยมี นายภานุ แย้มศรี รองผูวา่ ราชการ จังหวัดเลยเป็นประธานพิธีเปิด ร.อ.กล้า ชัยวงษ์ นายทหาร ฝ่ า ยกิ จ การพลเรื อ น กรมทหาร พรานที่ 21 กล่าวว่า จากสภาพทาง ด้านเศรษฐกิจของโลก โดยเฉพาะ ในภูมิภาคเอเชีย ก�ำลังประสบกับ ปัญหาและมีแนวโน้มว่าจะมีผลกระ ทบมากยิ่งขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อ ความเป็ น อยู ่ ข องประชาชนโดย ทั่ ว ไป ส� ำ หรั บ ประเทศไทย โดย เฉพาะในพื้นที่จังหวัดเลย ซึ่งมีแนว ชายแดนติ ด ต่ อ กั บ สปป.ลาว มี ความคล้ า ยคลึ ง กั น ทั้ ง ลั ก ษณะ

ภานุ แย ้มศรี

ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และฤดูกาล ตลอดทั้งวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตโดยทั่วไป นับว่ามีความเกื้อกูลเป็น อย่างยิ่งในการพัฒนาความรู้ ด้านการเกษตรกรรม ให้กับ ราษฎรทั้งสองประเทศให้สามารถน�ำไปใช้เสริมสร้างการ ด�ำรงชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น ร.อ.กล้ากล่าวอีกว่า จากเหตุผลดังกล่าว กองก�ำลัง สุรศักดิม์ นตรี โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ร่วม กับ จังหวัดเลย และแขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว จึงได้จัดท�ำ โครงการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยเกษตรสองฝั ่ ง โขงขึ้ น โดยมี

ก�ำจัดผักตบชวา

วัตถุประสงค์เพื่อ เพื่อเป็นการส่ง เสริมเกษตรกรของ สปป.ลาว และ ราษฎรไทยตามแนวชายแดน ให้ มี ค วามรู ้ ด ้ า นการเกษตร การท� ำ จุลินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี, การปลูกและ ดูแลรักษาต้นยางพารา, การติดตา, ต่อกิ่งพันธุ์ไม้ เป็นการลดต้นทุนการ ผลิ ต และเป็ น การเพิ่ ม รายได้ ใ ห้ เกษตรกรทั้งสองฝั่ง กับทั้งมีผลผลิต ที่ปลอดสารพิษในการบริโภค เพื่อ

พัฒนาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ไทยกับ สปป.ลาว อันจะน�ำมาซึ่งความร่วมมือในการป้องกันและ แก้ไขปัญหาตามแนวชายแดน ของทั้งสองฝั่งให้เกิดความ สงบสุขอย่างยั่งยืนตลอดไป นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการ ค้าขาย ผลผลิตทางการเกษตรตามแนวชายแดนให้มีความ เจริญรุง่ เรืองขึน้ ตามล�ำดับ และ เพือ่ เป็นการร่วมเฉลิมฉลอง การสถาปนาทางการทูตไทย – ลาว ครบรอบ 63 ปี ในเดือน ธันวาคม 2556 และเตรียมความพร้อมทีจ่ ะเข้าเป็นประเทศ สมาชิกประชาคมอาเซียนปี 2558 ต่อไป ส�ำหรับผู้เข้าร่วมอบรม ประกอบด้วยเกษตกรจาก เมืองเวียงค�ำ เมืองโพนโฮง เมืองแก้วอุดม เมืองวังเวียง เมือง ชะนะคาม และเมืองหมื่น แขวงเวียงจันทน์ จ�ำนวน 43 คน และเกษตรกรจากอ�ำเภอเชียงคาน อ�ำเภอปากชม จังหวัด เลย จ�ำนวน 57 คน รวม 100 คน โดยใช้ระยะเวลาการ อบรมทั้งสิ้น 3 วัน.

ในพิธมี อบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และปริน๊ เตอร์ ให้ กับกองทุนหมู่บ้านที่อยู่ในความดูแลของธ.ก.ส.เลย เป็นการน�ำร่อง 68 กองทุน ทั้งนี้ ธ.ก.ส.ได้ก�ำหนด ยุทธศาสตร์ 5 ปี ในปีบัญชี 2555-2559 เพื่อพัฒนา กองทุ น หมู ่ บ ้ า นให้ เ ป็ น สถาบั น การเงิ น ระดั บ ชุ ม ชน ระดั บ หมู ่ บ ้ า น ระดั บ ต� ำ บล โดยการสนั บ สนุ น คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ และโปรแกรมระบบบัญชี ให้ แ ก่ ก องทุ น หมู ่ บ ้ า นในความดู แ ลของ ธ.ก.ส.ทั้ ง ประเทศ ปีละ 2,500 กองทุน จ�ำนวนทั้งสิ้น 12,500 กองทุน ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย กล่าวอีก

โปรแกรมระบบบัญชีกับกองทุนฯ หลังจากนั้นจะมี พนั ก งานไปช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลการใช้ ง านของกองทุ น หมู่บ้านแต่ละแห่งเป็นประจ�ำ คาดว่าระบบบัญชีของ ทุกกองทุนจะง่ายขึ้นและถูกต้องเป็นปัจจุบันตามที่ ส�ำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองได้ก�ำหนดไว้ และกองทุนหมู่บ้าน ดังกล่าวจะพัฒนาเป็นสถาบันการ เงินชุมชน ขณะนี้มีสถาบันการเงินชุมชนที่ ธ.ก.ส. จังหวัดเลย ให้การสนับสนุนอยู่ 19 แห่ง ได้ใช้ระบบ เดียวกันนี้และได้ให้ความรู้พัฒนาระบบการท�ำงานอยู่ ตลอดและกองทุนทีเ่ หลือจะได้จดั สรรงบประมาณจัดหา คอมพิวเตอร์มาให้ต่อไป.

การค้าชายแดนเลย-ลาวเพิ่มขึ้น70% มูลค่ากว่า900ล้านบ. ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย เปิดเผยสรุปภาวะ การค้าชายแดน จ.เลยกับ สปป.ลาว ประจ�ำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีมูลค่าการค้าจากด่านศุลกากร ท่าลี่, ด่านศุลกากรเชียงคาน, จุดผ่อนปรนบ้านนาข่า อ.ด่านซ้าย, จุดผ่อนปรนบ้านเหมืองแพร่ อ.นาแห้ว,จุด ผ่อนปรนบ้านนากระเซ็ง อ.ท่าลี่ และจุดผ่านแดนถาวร บ้านคกไผ่ อ.ปากชม มีมูลค่าการค้ารวมทั้งสิ้น 917.07 ล้านบาท โดยมีมลู ค่าส่งออก จ�ำนวน 874.35 ล้านบาท และมีมูลค่าน�ำเข้า จ�ำนวน 42.72 ล้านบาท เมื่อเทียบ

ค้ารวมมีอตั ราการค้าเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อน คิดเป็นร้อย ละ 70.18 โดยสินค้าส่งออกที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่ม ขึน้ จากเดือนก่อน เนือ่ งจากหมวดวัสดุกอ่ สร้าง เพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อน 179,148,914 บาท เป็น 358,393,385 บาท รองลงมาได้แก่ หมวดยานพาหนะ จึงส่งผลให้ มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 70.72 ส�ำหรับสินค้า น�ำเข้าทีม่ มี ลู ค่าการน�ำเข้าเพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อน หมวด สินค้ากสิกรรม เพิม่ ขึน้ จากเดือนก่อน 20,491,510 บาท เป็น 34,446,556 บาท รองลงมาได้แก่ หมวดสินค้าไม้

กับเดือนมกราคม 2556 มีมูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้น 378.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.18 เมือ่ เทียบ กับเดือนมกราคม 2556 มีมูลค่าการค้ารวมเพิ่มขึ้น 378.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 70.18 และเมื่อ เทียบกับเดือน กุมภาพันธ์ 2555 มีมลู ค่าการค้ารวมเพิม่ ขึ้น 514.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 127.79 สินค้าส่วนใหญ่เป็นวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้าง ยาน พาหนะ รถแทรกเตอร์ และน�้ำมันเชื้อเพลิง มูลค่าการ

ไม้แปรรูป ส่งผลให้มูลค่าการน�ำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 59.88 ส�ำหรับ สถิติข้อมูลบุคคลต่างด้าวเดินทาง เข้า ออก ราชอาณาจั ก รด้ า นจั ง หวั ด เลย ประจาเดื อ น กุมภาพันธ์ 2556 บุคคลต่างด้าวทีเ่ ดินทางเข้ามาในราช อาณาจักร จานวน 10,915 คน ส่ ว นบุ ค คลต่ า งด้ า วที่ เ ดิ น ทางออกไปนอกราช อาณาจักร จ�ำนวน 9,072 คน.


หน้า 13

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

มหาสงกรานต์เทศบาลเมืองวังสะพุง2556

เมือ่ วันที่ 13 เมษายน 2556 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายกเทศมนตรี ต� ำ บลวั ง สะพุ ง พร้ อ มด้ ว ยสมาชิ ก สภา เทศบาลเมืองวังสะพุง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชน สถานศึกษาและชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลวังสะพุง ได้รว่ ม จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ�ำปี 2556 ณ บริเวณสนาม หน้าทีว่ า่ การอ�ำเภอวังสะพุง และ ถนนภูมวิ ถิ ี โดยมีกจิ กรรม

การท�ำบุญตักบาตรพร้อมทัง้ พิธกี ารรดน�ำ้ ขอพรผูส้ งู อายุใน ช่วงเช้า ต่อมาได้มีการเข้าร่วมพิธีรดน�้ำคณะผู้บริหาร สมา ชิกสภาฯ พร้อมทั้งร่วมขบวนแห่พระพุทธรูปประจ�ำเมือง ในช่ ว งบ่ า ยมี ก ารประกวดขบวนแห่ และประกวดนาง สงกรานต์จาก 20 ชุมชน ณ สนามหน้าที่ว่าการอ�ำเภอ วังสะพุง

นอกนี้ ยั ง มี พิ ธี เ ปิ ด งานอั น ยิ่ ง ใหญ่ มหาสงกรานต์ เทศบาลเมือง วังสะพุง ประจ�ำปี 2556 ภายใต้ชื่อ ภูมิวิถีสุขส�ำราญ สงกรานต์ชาววัง และพิธีมอบรางวัล โครงการหน้า บ้านน่ามอง และ ในปีนี้เป็นปีแรกที่ มีการเริม่ โครงการ ถนนเล่นน�ำ้ ภูมวิ ถิ ี ตั้ ง แต่ ศาลเจ้ า ปู ่ - ย่ า – บริ เวณ ธนาคารไทยพาณิชย์ โดยนายเลิศ ศักดิ์ พัฒนชัยกุล พร้อมคณะผูบ้ ริหาร สมาชิกภาฯ ร่วมเล่น น�้ำและ มอบเงินสนับสนุนให้กับครัวเรือนที่ร่วมโครงการ ส�ำหรับการจัดซุ้มต้นไม้ ดอกไม้ และ กิจกรรมอื่นๆ บริเวณ ระหว่างสองฝั่งของถนนภูมิวิถี ครัวเรือนละ 500 บาท ซึ่ง ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจ�ำนวนมากและคาดว่า ในปีหน้าจะจัดให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม.

โรงเรียนทม.วังสะพุงเนื้อหอม กองการกีฬากทม.มาดูงาน

คณะเจ้ า หน้ า ที่ จ ากกองการกี ฬ า ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬาและท่องเทีย่ ว กรุงเทพมหานครเดินทางมาศึกษาดู งานด้านการกีฬาฯของเทศบาลเมือง วังสะพุง โดยมีนายเลิศศักดิ์ พัฒน ชัยกุล นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้ ความรู ้ ด ้ า นการกี ฬ าแก่ ค ณะ ซึ่ ง โรงเรียนเทศบาลเมืองวังสะพุงได้ พัฒนาจนประสบความส�ำเร็จด้าน กีฬาเป็นอย่างดี.

จับคาหนังคาเขา15โจรบุกรุกป่าเตรียมปลูกยาง ผู้สื่อข่าวรายงาน เมื่อเวลา 06.00 น. วันที่ 4 เมษายน 2556 ร.ต.วิทยา สิงห์อร ผูบ้ งั คับกองร้อยทหาร พรานที่ 2104 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 พร้ อ มด้ ว ยเจ้ า หน้ า ที่ ก องร้ อ ย ตชด.246 และ สภ.เชียงคาน เข้าตรวจสอบพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาติภเู ขา แก้ว- ดงปากชม ท้องที่ บ้านโนนภูทอง หมู่ 10 ต.ธาตุ อ.เชียงคาน จ.เลย หลังได้รบั แจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการ บุกรุกแผ้วถางป่า เมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้เดินทางมาถึงบริเวณป่าสงวนแห่ง ชาติภูเขาแก้ว-ดงปากชม ห่างจากบ้านโนนภูทอง ไป ทางทิศเหนือประมาณ 8 กิโลเมตร ได้ยินเสียงเครื่อง

เลื่อยโซ่ยนต์ และพบชายฉกรรจ์จ�ำนวนหนึ่ง ก�ำลังตัด โค่นต้นไม้และเผาป่า อยู่ในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงได้ ร่วมกันจับกุมกลุม่ บุคคลดังกล่าวได้ทงั้ หมด จ�ำนวน 15 คน พร้อมเลื่อยโซ่ยนต์ จ�ำนวน 10 เครื่อง พื้นที่ป่าถูก แผ้วถาง ประมาณ 50 ไร่ เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา ร่วม กัน ก่นสร้าง แผ้วถาง หรือกระท�ำการใดๆ อันเป็นการ เสือ่ มเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติโดยไม่ได้รบั อนุญาต จากการสอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 15 คน ทราบชื่อ 1.นายค�ำพี ค�ำทอน อายุ 47 ปี , 2.นายอนานัด ปัด แกว่ง อายุ 29 ปี , 3.นายสมควร ค�ำทอน อายุ 39 ปี , 4.นายมนทน วันเต็ม อายุ 37 ปี , 5.นายไชยา กองแก้ว อายุ 45 ปี , 6.นายน้อย อินธิพันธ์ อายุ 37 ปี , 7.นาย เกษม ศิริมาตย์ อายุ 25 ปี , 8.นายสุทิน ทองย่อม อายุ 29 ปี , 9.นายจ�ำเนียร กาวน อายุ 53 ปี , 10.นายทร บุญประโคม อายุ 40 ปี , 11.นายโพธิ์ การี อายุ 54 ปี , 12.นายพัน ผิวอ่อน อายุ 53 ปี , 13.นายพิ ชิ ต ประดิษฐ์จา อายุ 23 ปี ผู้ต้องหา ล�ำดับที่ 1-13 เป็นราษฎร บ้าน

ห้วยอาลัย ต.ชมเจริญ อ.ปากชม จ.เลย ส่วนคนที่ 14.นายอนุวัฒน์ เผือกสีสุข อายุ 29 ปี และ15.นายสงกา เผือกสีสขุ อายุ 50 ปี ทัง้ สองอยูบ่ า้ น โนนอารัมย์ ต.นาน้องไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ สอบถามผูต้ อ้ งหาคนที่ 1-14 ให้ถอ้ ยการตรงกันว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายสงกา เผือกสีสุข ผู้ต้องหา ล�ำดับที่ 15 ให้มาตัดไม้และแผ้วถางป่าพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2556 เพื่อท�ำสวนยางพารา ซึ่ง นายสงกาได้ยอมรับว่าเป็นความจริง จากนั้นจึงได้น�ำ ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหาและของกลาง ส่ ง พนั ก งานสอบสวน สภ.เชียงคานเพื่อด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

รบ.ญี่ปุ่นมอบโครงการเกษตร3.7ล้านบ. หนุนเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ อ.ภูกระดึง เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นส่งมอบกิจกรรมโครงการส่ง เสริมการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการผลิต มูลค่ากว่า 3 ล้านบาท ให้ชาวบ้านต�ำบลศรีฐาน อ�ำเภอภูกระดึง เพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ต่อเนื่องจากภาคการเกษตร ที่อาคารฝึกอบรมช่างเฟอร์นิเจอร์ บ้านวังยาง ต� ำ บลศรี ฐ าน อ� ำ เภอภู ก ระดึ ง นายมิ สึ งุ ไซโตะ เอกอัครราชทูตประจ�ำสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจ�ำ ประเทศไทย ได้ท�ำพิธีส่งมอบกิจกรรมตามโครงการ “ ส่ง เสริมเกษตรแบบผสมผสานเพื่อการผลิต การแปรรูป การ จ�ำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ของครอบครัวและฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ชุมชน” ให้กับเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติภูกระดึง โดยมี นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปญ ั ญา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย เป็น ผู้แทนรับมอบ นายเพิ่ม แตงกวารัมย์ ประธานเครือข่ายกสิกรรม ธรรมชาติภกู ระดึง เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมเกษตรแบบ ผสมผสานเพื่อการผลิต การแปรรูป การจ�ำหน่ายเพื่อสร้าง รายได้ของครอบครัวและฟืน้ ฟูเศรษฐกิจชุมชน “ ได้รบั การ สนับสนุนงบประมาณด�ำเนินการจาก “ แผนความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานความมั่นคงของ มนุษย์ หรือ จีจีพี “ เป็นระยะเวลา 1 ปี วัตถุประสงค์เพื่อ

ส่งเสริมการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพือ่ การพึง่ ตนเองโดย เกษตรกรรมธรรมชาติ และการรวมกลุ่มในรูปวิสาหกิจ ชุมชนเพื่อการผลิตและแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน ซึ่งจะ ส่งผลให้องค์กรชุมชนเกิดความเข้มแข็งจากการได้รวมกลุม่ และประสานงานกับองค์กรภาคีในระดับท้องถิ่น และเกิด การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานของชุมชน สร้างศักยภาพ ชุมชนให้มีขีดความสามารถในการแปรรูป และเพิ่มมูลค่า จากทรัพยากรในท้องถิ่น ลดการใช้ทรัพยากรในพื้นที่ป่า พัฒนาสิ่งแวดล้อมเชิงอนุรักษ์ โครงการนีไ้ ด้รบั การส่งเสริมและสนับสนุนจากรัฐบาล ญี่ปุ่นแบบให้เปล่า วงเงินงบประมาณ 3,490,000 บาท ประกอบด้วย การตัง้ ศูนย์ขยายพันธุก์ ล้าไม้ โดยปลูกกล้าไม้ แปลงละ 500 ต้น จ�ำนวน 5 แปลง , จัดสร้างเรือนเพาะช�ำ กล้าไม้ขยายผลให้สมาชิกโครงการ 2 แห่ง , โครงการตั้งโรง เรือนผลิตปุ๋ยชีวภาพ 1 แห่ง , โครงการส่งเสริมการเลี้ยงวัว 3 แห่ง จ�ำนวน 15 ตัว , โครงการตั้งโรงเรือนฝึกอาชีพการ แปรรูปผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่เลี้ยง พร้อมอุปกรณ์ 1 แห่ง , โครงการตั้ ง โรงเรื อ นแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากอ้ อ ยพร้ อ ม อุปกรณ์ 1 แห่ง นอกจากนี้ยังจัดโครงการศึกษาดูงานและ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ ให้กับสมาชิก รวม 10 ครั้ง.


หน้า 14

ข่าวต่อหน้า 1 เด็กเก่งเมืองเลย หลังจากที่นายพงษ์เทพ เสนา นุ ช หรื อ “ซั น ” นั ก เรี ย นชั้ น ม.6 โรงเรียนเลยพิทยาคม การทดสอบ ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ตวิชาคณิตศาสตร์ได้ 100 คะแนนเต็ ม หนึ่ ง ในสองคนทั่ ว ประเทศ จนเป็นข่าวโด่งดังมาแล้วเมือ่ ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ล่าสุดมีเด็ก นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนภูกระดึง อ.ภูกระดึง จ.เลย สังกัดส�ำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (สพป.ลย.2) ที่มีผลการสอบโอเน็ต วิชาภาษาอังกฤษได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนเช่นกัน ผู ้ สื่ อ ข่ า วได้ เ ดิ น ทางไปยั ง โรงเรียนภูกระดึง เพื่อพบกับ ด.ญ. พิชญ์นรี ก้านล�ำภู หรือ“น้องเชลซี” นักเรียนชั้น ป.6/1 เจ้าของผลสอบโอ เน็ตวิชาภาษาอังกฤษ 100 คะแนน เต็ม โดยมีครู และผู้ปกครองเดินทาง มาร่วมแสดงความชื่นชมยินดีด้วย ด.ญ.พิชญ์นรี เล่าว่า รู้สึกดีใจ

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556 ภรณ ราชวิทยาลัย เลย เพราะชอบ วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ และในอนาคต อยากประกอบอาชีพเป็นครู น้องเชลซี ยังฝากบอกรุ่นน้องถึง วิธีการเรียนให้เก่งภาษาอังกฤษว่า ต้ อ งหมั่ น ฝึ ก ฝน หั ด ท� ำ แบบฝึ ก หั ด เวลาครู ส อนในห้ อ งเรี ย นต้ อ งตั้ ง ใจ และไม่ต้องคิดน้อยใจว่าเราเป็นเด็ก บ้านนอก ให้คิดในแง่บวกว่า ถึงแม้ เราจะอยูบ่ า้ นนอกก็ดแี ล้วทีม่ โี รงเรียน ให้มาเรียน ด้านนางนันทพร ก้านล�ำภู ย่า ของน้องเชลซี เปิดเผยว่า หลานสาว เป็นคนตัง้ ใจเรียน บางครัง้ ก็ซกุ ซนเล่น กับน้องชายตามประสาเด็ก ๆ หลัง กลับจากโรงเรียนก็จะทบทวนสิ่งที่ครู สอนมา ตนก็จะช่วยค้นคว้าหาค�ำ ตอบจากอินเตอร์ด้วย ภูมิใจมากที่ หลานท�ำได้ ส่วนนางวิภาพรรณ กิ่งมณี ครู ประจ�ำชั้น ป.6/1 กล่าวว่า น้องเชลซี เป็นเด็กขยันเรียน เรียนรูเ้ ร็ว สามารถ ท�ำแบบฝึกหัด หรือตอบค�ำถามวิชา ภาษาอังกฤษได้อย่างสม�่ำเสมอ ซึง่ ตัง้ แต่น้องเชลซีย้ายมาเรียนที่โรงเรียน ภูกระดึง ยังไม่เคยเห็นขาดเรียนแม้แต่

สพป.เลย 1 ขยายผลแก่งจันทร์โมเดล หนุนเครือข่ายร.ร.“ท่านาฝาย” ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม ศึกษาเลย เขต 1 (สพป.เลยเขต 1) ร่วมขับ เคลื่อนการด�ำเนินงานพร้อมให้การสนับสนุน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียน ขนาดเล็กเครือข่ายเรียนรวม “ท่านาฝาย” ซึง่ เป็นโครงการที่โรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ใน พื้นที่ต�ำบลชัยพฤกษ์ อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัด เลย ร่วมกันด�ำเนินการ ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อ�ำนวยการ สพป.เลย เขต 1 พร้อมคณะ ประกอบด้วย นายวิรตั น์ พุทธ ทองศรี , นายอนุพงษ์ ปริบาล รองผู้อ�ำนวยกา รสพป.เลยเขต 1 นางกันต์สินี จาตุรนต์รงษี ผู้ อ�ำนวยการกลุม่ นโยบายและแผน ได้รว่ มประชุม กับคณะกรรมการด�ำเนินการพัฒนาคุณภาพการ ศึ ก ษาเพื่ อ ท� ำ ความเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ นโยบาย แนวทาง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.เลยเขต 1 และรูปแบบการบริหารจัดการ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โครงการเรียนรวมเครือข่ายท่านา ฝาย รวมทั้งเพื่อสร้างความตระหนักและตกลงความร่วมมือในการร่วมกัน จัดการศึกษาระหว่างโรงเรียนกับองค์การบริหารส่วนต�ำบลชัยพฤกษ์ และเพื่อ ให้ผู้น�ำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา โดยมีนายสมชาย ระติเดช ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนบ้านนาโม้ อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย ได้บรรยายรูปแบบ แนวทางการด�ำเนินงานของการ

พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาโรงเรี ย นขนาดเล็ ก เครือข่ายแก่งจันทร์ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จมาแล้ว ให้กับคณะผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบด้วย ส�ำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในโครงการ เครือข่ายเรียนรวม “ท่านาฝาย” ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านนาบอน มีนายวิชาญ แสนพันธ์ศิริ เป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหัวฝาย มีนางสาวอินตอง ศรีอุดม เป็นผู้อ�ำนวยการ โรงเรียน และ โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง มี นายกีรติ ค�ำอ่อน เป็นผู้อ�ำนวยการโรงเรียน โดย แนวทางการด�ำเนินงาน ให้โรงเรียนบ้านหัวฝาย เป็นโรงเรียนแม่ข่าย จัดกิจกรรมการเรียนการ สอนชั้นอนุบาล 1,2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2,3 มีนักเรียน 37 คน ครู 4 คน โรงเรียนบ้านท่าข้าม โพนสว่าง จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5 , 6 มีนกั เรียนรวม 13 คน ครู 2 คน และโรงเรียนบ้านนาบอน จัดกิจกรรมการ เรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีนักเรียน 4 คน ครู 1 คน แต่เพื่อให้โรงเรียนบ้านนาบอนซึ่งมีนักเรียนประจ�ำน้อยจึงใช้วิธี หมุนเวียน สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4,5,6 โดยเปิดเรียนที่โรงเรียนบ้านท่าข้าม โพนสว่าง 3 วัน คือ วันจันทร์ วันอังคาร และวันพุธ และเรียนทีโ่ รงเรียนบ้านนา บอน 2 วัน คือ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ซึ่งจากแนวคิด แนวทางการพัฒนารูป แบบดังกล่าวจะส่งผลให้คุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กมี ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนมากยิ่งขึ้น.

เตรี ยมความพร้ อมอุดมศึกษาไทยต้ อนรั บอาเซียน

พัฒนาบัณฑิตไทยสู่ตลาดแรงงานระบบสากล นิสิตนักศึกษาส่วนใหญ่ ยังขาดความเข้าใจ หรือตระหนักถึงเรื่อง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 โดยเฉพาะนิสติ นักศึกษา ที่ก�ำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานเป็นเรื่องน่าเป็นห่วง เพราะการรวมตัว เป็นประชาคมอาเซียนผลที่จะเกิดขึ้นตามมา คือ การเปิดเสรีการค้า บริการการศึกษามีการขยายตัวการศึกษาข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ สมาชิกอาเซียนกว้างขวางขึ้น การเคลื่อนย้ายองค์ความรู้ ก�ำลังคน นักศึกษา และบุคลากรศึกษา ดร.สุภชัย จันปุ่ม ผอ.สพป.เลย เขต 2 มอบเกียรติบัติให้แก่ ด.ญ.พิชญ์ นรี ก้านล�ำภู เพื่อแสดงความยินดีและชื่นชมในความรู้ ความสามารถ มีความสะดวกขึ้นด้วย ระหว่างการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เมื่อ 26 มี.ค. 2556 AEC เกิดจากการรวมกลุม่ ระหว่ า งประเทศไทย กั บ และภูมิใจมากที่ท�ำคะแนนได้เต็ม ไม่ วันเดียว ประเทศสมาชิกอาเซียนอีก 9 คิดมาก่อนว่าจะได้คะแนนมากขนาด ด.ญ.พิชญ์นรี ก้านล�ำภู เกิดเมื่อ ประเทศ ได้ แ ก่ สิ ง คโปร์ นี้ ก่อนสอบตั้งเป้าไว้แค่ 90 คะแนน วันที่ 9 มิถนุ ายน 2544 ทีโ่ รงพยาบาล ซึง่ ข้อสอบทีไ่ ด้รบั มาท�ำไม่ยาก เพราะ ภูมพิ ล กรุงเทพมหานคร เป็นบุตรของ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ได้เตรียมตัวมาอย่างดี โดยการอ่าน จ่าสิบตรีจตุพล ก้านล�ำภู อาชีพธุรกิจ บรูไน เวียดนาม พม่า ลาว และ หนังสือทบทวนสิง่ ทีค่ รูสอน และหมัน่ ส่ ว นตั ว กั บ นางนุ ช นาฎ จั น ทรา กั ม พู ช า การเคลื่ อ นที่ ข อง ท�ำแบบฝึกหัด หรือข้อสอบเก่า โดย อาชีพรับราชการ แต่พ่อกับแม่แยก แรงงานทั้ง 10 ประเทศ เพื่อไป ส่วนตัวแล้วเริ่มชอบภาษาอังกฤษมา ทางกัน จึงได้มาอาศัยอยูก่ บั ปูแ่ ละย่า ท�ำงานในประเทศกลุ่มอาเซียน ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ เพราะไม่ต้องเขียน ที่ เ ป็ น เกษตรกรสวนยางพาราที่ ง่ า ยขึ้น สะดวกขึ้น อุ ปสรรค อะไรมาก เรียนแล้วสนุก และมีลุงที่ อ.ภูกระดึง ปัจจุบนั อยูบ่ า้ นเลขที่ 258 น้อยลง ท�ำงานอยู่ต่างประเทศคอยสอนและ หมู่ 5 บ.ซ�ำบ่าง ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง ส�ำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ เป็น สนับสนุนเต็มที่ ขณะเดียวกันครูที่ จ.เลย ผลงานและเกียรติประวัติ เมือ่ หน่วยงานหนึง่ ทีพ่ ยายามกระตุน้ ให้สถาบันอุดมศึกษาเกิดความตืน่ ตัว พัฒนา สอนภาษาอั ง กฤษในชั้ น เรี ย นก็ เ ก่ ง ปี 2554 รางวัลเหรียญเงิน ระดับภาค นิสติ นักศึกษาบัณฑิต เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ เพราะ สกอ. ท�ำให้เข้าใจบทเรียนได้ง่าย นอกเวลา ประเภท Multi Skills Compettition ตระหนักถึงความส�ำคัญของการเข้าร่วมเป็นประชาคมอาเซียนตามกฏบัตร เรียน คุณครูก็ช่วยสอนพิเศษหรือติว และ ปี 2555 รางวั ล เหรี ย ญทอง อาเซียน ซึ่งจะท�ำให้การเปิดเสรีการค้าบริการด้านอุดมศึกษา และการ ให้ด้วย ส�ำหรับการเรียนต่อชั้น ม.1 ระดับภาค ประเภท Multi Skills บูรณาการ การเป็นประชาคมอาเซียน เป็นปัจจัยส�ำคัญในการจัดท�ำกรอบ ตอนนี้ ไ ด้ เ ลื อ กเรี ย นที่ โรงเรี ย นจุ ฬ า Compettition. แผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ ที่ 2 เพื่อให้ระบบอุดมศึกษาเตรียม พร้อมในการรองรับให้ประเทศไทย เข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ สถาบั น ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาต้ อ ง เสริมหลักสูตรในทุกคณะ และภาค วิชาให้นักศึกษาตระหนักในเรื่องของ อาเซี ย น รายวิ ช าที่ เ จาะลึ ก เรื่ อ ง เศรษฐกิ จ การเมื อ ง สั ง คมและ วัฒนธรรมของประเทศอาเซียน และ เพิ่ ม ภาษาประเทศในกลุ ่ ม อาเซี ย น เสริมเข้าไป น ักเรียนดีเด่น ครูทป ี่ รึกษาและนักเรียนทีไ่ ด ้รับคัดเลือกให ้เป็ นนักเรียนดีเด่นด ้านต่างๆ ประจ�ำปี อุดมศึกษาในฐานะองค์กรคลัง 2556 ในสังกัดส�ำนักงานเขตพืน ้ ทีก ่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) เลย-หนองบัวล�ำภู เข ้า สมองของชาติ ต้องเตรียมก�ำลังคน รับมอบเกียรติบต ั รและทุนการศึกษากับนายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู ้อ�ำนวยการสพม. 19 ประกอบ ด ้วย น.ส.ศิรม ิ าศ ธรรมผล นักกีฬาเทควันโด จากโรงเรียนเลยพิทยาคม เจ ้าของเหรียญทองแดง กีฬาเยาวชนแห่งชาติ , นายพงษ์เทพ เสนานุช นักเรียนโรงเรียนเลยพิทยาคม เจ ้าของผลงานสอบ โอเน็ ตวิชาคณิตศาสตร์ได ้ 100 คะแนนเต็ม และนายกรกช โฮมหงษ์ มวยไทยสมัครเล่น จาก โรงเรียนสันติวท ิ ยาสรรพ์ เจ ้าของเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติครัง้ ล่าสุด ในวันประชุมผู ้บริหาร สถานศึกษาสัญจร ณ โรงเรียนนาอ ้อวิทยา อ�ำเภอเมืองเลย เมือ ่ 11 เม.ย. 2556

ของชาติให้พร้อม หากคุณภาพบัณฑิตไทยสู้บัณฑิตประเทศสมาชิกอาเซียนไม่ ได้ ประเทศไทยจะสูญเสียตลาดแรงงานให้กบั แรงงานต่างชาติ บัณฑิตไทยทีจ่ บ ออกมาจะต้องเผชิญกับปัญหาการตกงานมากขึน้ ส่งผลให้เกิดปัญหาเศรษฐกิจ สังคมการเมืองตามมา ดังนั้น สกอ. จึงก�ำหนดให้ เพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพ มาตรฐานในระดับสากล โดยพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในระดับสากล โดย พั ฒ นาการใช้ ภ าษาอั ง กฤษใน ระดับที่ใช้งานได้ พร้อมทั้งพัฒนา ด้านวิชาชีพ และการท�ำงานข้าม วัฒนธรรมพัฒนาความเข้มแข็ง ของสถาบันอุดมศึกษา และส่ง เสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทย ในประชาคมอาเซี ย นทั้ ง ในเชิ ง บวกและเชิ ง ลบ ส่ ง เสริ ม ให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ ศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน ขณะนี้ มหาวิ ท ยาลั ย ไทย เกือบทุกแห่งตื่นตัวในการพัฒนา นั ก ศึ ก ษา บั ณ ฑิ ต บุ ค ลากร หลักสูตร เพือ่ เตรียมความพร้อมเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ถือเป็นทิศทางทีด่ ี สกอ. จึงได้จัดตั้ง “ศูนย์อาเซียนศึกษา” (ASEAN Studies Center) ขึ้น เพื่อช่วย เตรียมความพร้อมการศึกษาไทยสู่ประชาคมอาเซียน เตรียมความพร้อมเป็น ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จครบวงจร (one-stop Service ) ด้านอาเซียนในภูมิภาค มีการสร้างฐานความรู้อาเซียนที่สมบูรณ์ให้เป็นแหล่งอ้างอิง เชื่อมโยงเชิงเครือ ข่ายฐานข้อมูลต่างๆ จัดกิจกรรม กระตุ้นความเป็นอาเซียน (ASEAN Alert) ให้ ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนั้น หลังจากพัฒนาการด�ำเนินงานให้ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นที่ รูจ้ กั และเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางขึน้ ในระดับภูมภิ าคและระดับนานาชาติ มีเครือข่ายกับหน่วยงานภายนอกประเทศไทยเพิ่มขึ้นแล้ว จะเน้นการสร้าง ความเข้มแข็งแก่สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ในการจัดท�ำและพัฒนาหลักสูตร การ ให้ความรู้ผ่านการเรียนการสอน และการประเมินคุณภาพการเรียนการสอน ร่วมกันเพื่อการพัฒนาขั้นต่อไป เน้นการศึกษาวิจัยประเด็นต่างๆหลังการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว มาตรฐานการศึกษาของไทยจะต้องเปิดกว้างสูโ่ ลกภายนอกอุดมศึกษา ไทยจึงต้องพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐาน ระดับสากล ส่งเสริมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา พัฒนาอาจารย์ และ บุคลากร สู่ระดับสากล พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน เพื่อยกระดับ อุดศึกษาไทยให้เข้มแข็ง สอดรับการพัฒนาของประชาคมอาเซียนต่อไป. หมายเหตุ คัดลอกจากหนังสือพิมพ์คม ชัด ลึก

เลยไทม์ออนไลน์ เลยไทม์รายวัน เลยไทม์ดอทคอม

www.loeitime.com


หน้า 15

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

ผอ.โรงเรียน สพม.19 ฝึก ‘ฟุต ฟิต ฟอ ไฟ’ รับ เออีซี ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคม อาเซียน (ASEAN Community) ส�ำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ก�ำหนด นโยบายในการพัฒนาทักษะความเป็นสากลให้แก่ขา้ ราชการ ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และนักเรียน เพื่อส่งเสริมบทบาท ของกระทรวงศึกษาธิการ และของประเทศต่อประชาคม อาเซี ย น จึ ง มี ค วามจ� ำ เป็ น เร่ ง ด่ ว นที่ ต ้ อ งให้ ค วามรู ้ เรื่ อ ง ประชาคมอาเซียนให้แก่บุคลากร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก รวมทัง้ การพัฒนาด้านภาษาอังกฤษเพือ่ เพิม่ ศักยภาพ ในการปฏิ บั ติ ง านและเป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ บุคลากรในการแข่งขันกับพลเมืองอื่นของอาเซียน ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เลย-หนองบัวล�ำภู จึงก�ำหนดจัดอบรมทักษะภาษาอังกฤษ ส�ำหรับผู้บริหารโรงเรียน จ�ำนวนกว่า 80 คน ทั้งหมด 52 โรงเรียน เพือ่ การสือ่ สารในการเตรียมความพร้อมสูป่ ระชาคม อาเซียน ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน ที่ผ่านมา ณ รังเย็น รีสอร์ท อ�ำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีนายสมเจษฎ์ ศรี สมจั ก ร์ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานในพิธีเปิด นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผอ.สพม.เขต 19 กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้เห็นผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนให้ ความส�ำคัญกับโครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษครัง้ นี้ และได้ เห็นแววตาในความมุ่งมั่น พร้อมจะเรียนรู้และพัฒนาการ สื่อสารทางด้านภาษา เพื่อพร้อมรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ในอีก 2 ปี ข้างหน้า นางสาวอรวรรณ เหล่าคนค้า ศึกษานิเทศก์ช�ำนาญ การพิเศษ เจ้าของโครงการ บอกว่า สพม.เขต 19 โดยกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในฐานะ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการเตรียมบุคลากรของส�ำนักงาน ได้ ต ระหนั ก ในความส� ำ คั ญ ของการเตรี ย มความพร้ อ ม บุคลากรเพือ่ ก้าวย่างสูก่ ารเปลีย่ นแปลงทีจ่ ะเกิดขึน้ ในภูมภิ าค อาเซียน ยังผลให้เกิดการเข้าใจ รับรู้ เกิดการปรับตัว และอยู่

สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์

วิลาวัณย์ พรหมโส

ณั ฐภณ ดวงท ้าวเศษ

อาภารัตน์ ราชพัฒน์

อย่างมีความสุขภายในปี พ.ศ.2558 โดยเฉพาะด้านการ สื่อสารด้วยภาษากลางของภูมิภาคอาเซียน นั่นคือ “ภาษา อังกฤษ” ซึง่ ได้ก�ำหนดไว้ อย่างชัดเจนในกฎบัตรสมาคมแห่ง ประชาชาติอาเซียนตะวันออกเฉียงใต้ (กฎบัตรอาเซียน) ข้อ ที่ 34 ระบุว่า “ภาษาที่ใช้ในการท�ำงานของอาเซียน คือ

ิ ธิ์ ธรรมวรรณ พงษ์ สท

อรวรรณ เหล่าคนค ้า

ภาษาอังกฤษ” (The working language of ASEAN shall be English) “จึ ง ได้ ก� ำ หนดจั ด โครง การฝึกอบรม หลักสูตรภาษา อั ง กฤษเพื่ อ การสื่ อ สารใน การเตรี ย มความพร้ อ มสู ่ กมล เสนานุช ประชาคมอาเซียน (Communicative English for preparing to ASEAN Community) เพื่อพัฒนาทักษะระดับ ต้นในการฟังและพูดภาษาอังกฤษให้ผู้บริหารโรงเรียน ให้ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านกิจกรรมการเรียน รู้ที่หลากหลายและสามารถใช้ได้จริงในชีวิตประจ�ำวัน และ เพื่อพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นภายหลังการ

จัดตั้งประชาคมอาเซียน” ด้านนายพงษ์สิทธิ์ ธรรมวรรณ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน สันติวิทยาสรรพ์ อ�ำเภอผาขาว จังหวัดเลย และนายกมล เสนานุช ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม อ�ำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็น โครงการที่ดี ช่วยกระตุ้นความรู้สึกที่ท�ำให้ต้องการฝึกภาษา ขึ้นมาทันที และอยากจะให้มีโครงการลักษณะนี้อย่างต่อ เนื่อง เช่นเดียวกับนางวิลาวัณย์ พรหมโส ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ�ำเภอศรีบุญเรือง จังหวัด หนองบัวล�ำภู บอกว่า เป็นโครงการทีด่ ไี ด้ความรู้ เห็นผูบ้ ริหาร ทุกคนสื่อสารภาษาอังกฤษกันอย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง และนอกจากความรู้ที่ได้แล้วโครงการนี้ยังท�ำให้ผู้บริหารทั้ง จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวล�ำภู รู้จักคุ้นเคยกันมากยิ่ง ขึ้น และยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจาก ภาษาอังกฤษที่มาฝึกทักษะ ในขณะเดี ย วกั น นายณั ฐ ภณ ดวงท้ า วเศษ รอง ผอ.สพม.เขต 19 ที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ตลอดการฝึกอบรม บอกว่า โครงการอบรมทักษะเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ ส�ำหรับผูบ้ ริหารโรงเรียนจะต้องมีขนึ้ อีกอย่างแน่นอน และจะ เป็นการฝึกทักษะการสื่อสารในสถานการณ์จริงกับชาวต่าง ชาติ และที่ต่างประเทศด้วย นับว่าเป็นโครงการที่ช่วยฟื้นฟูความรู้ กระตุ้นให้ผู้ บริหารสถานศึกษาเห็นความส�ำคัญกับการพัฒนาการ สื่อสารภาษาอังกฤษขึ้นมาอีก เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับครู และนักเรียน อย่างเช่น นางอาภารัตน์ ราชพัฒน์ ผู้อ�ำนวยการ โรงเรียนนาอ้อวิทยา กล่าวต้อนรับผู้บริหารในวันประชุมผู้ บริหารสถานศึกษาสัญจร ครั้งที่ 3 ประจ�ำปี 2556 โดย โรงเรียนนาอ้อวิทยา อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เป็นเจ้าภาพ ด้วย “ภาษาอังกฤษ” เมื่อวันที่ 11 เมษายน ที่ผ่านมา คงจะช้าไม่ได้แล้วครับ…มาฝึกพูดภาษาอังกฤษกัน เถอะ !!! Let’s Speak English... กฤตภาส ดวงไพชุม / รายงาน

พมจ.เลยจัดงานวันครอบครัว-วันผู้สูงอายุ กกท.เลยจัดประกวดมัสตอต

มีส่วนร่วมในการจัด การแข่งขันครั้งนี้ จั ง หวั ด เลย โดยคณะกรรมการกี ฬ า จังหวัดเลย เห็นชอบให้มีการจัดการ ประกวดภาพสัญลักษณ์และมาสคอต ประจ�ำการแข่งขันฯ เพื่อน�ำผลงานที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศไปใช้ในกิจกรรมตลอดจนการ สร้างภาพลักษณ์ การแข่งขันกีฬาเยาวชน แห่งชาติ ครัง้ ที่ 30 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 ผู ้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กจะได้ รั บ รางวั ล ประเภทละ 3,000 บ.ทั้งตัวมัสคอตและภาพ สัญลักษณ์ โดยก�ำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 นี้ สอบถาม รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ศู น ย์ กกท.เลย สนามกี ฬ ากลาง จ.เลย โทรศั พ ท์ 042814901 หรือที่เฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/sportsloei?fref=ts

กีฬาแห่งชาติ คัดเลือกภาค 3 นายชนินทร์ คุ้มใหญ่โต รักษาการผู้ อ�ำนวยการศูนย์ กกท.เลยเปิดเผยว่า จังหวัด เลย ได้ รั บ เกี ย รติ จ ากการกี ฬ าแห่ ง ประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน กีฬาเยาวชน แห่งชาติ ครั้งที่ ๓๐ รอบคัด เลือกตัวแทนภาค 3 ระหว่างวันที่ 5 – 15 พฤศจิกายน 2556 นับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เห็นชอบให้ จังหวัดเลยเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน ในครั้งนี้ เพื่ อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ ก ารแข่ ง ขันฯ และให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้

ชนินทร์ คุ ้มใหญ่โต

ใบสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ณ สวนสาธารณะกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย นายเริงชัย ไชยวัฒน์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงานวันแห่งครอบครัว วันผู้สูงอายุ และ สมั ช ชาครอบครั ว จั ง หวั ด เลยประจ� ำ ปี 2556 จั ด โดย ส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดเลย ร่วมกับสมาคมครอบครัวศึกษาแห่งประเทศไทย สสส. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายภาครัฐ เอกชน โดยมีผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 450 คน ในการจัดงานครัง้ นีม้ กี ารอภิปรายบนเวที หัวข้อ “ลึก ซึ้งถึงรากเง้า เข้าถึงปัจจุบัน สืบสานวัฒนธรรมครอบครัว ไทเลย ในการจัดงานมีการเสวนา ใครท�ำ ใครท้อง ใครทิ้ง ครอบครัวไทเลย จะท�ำอย่างไร” โดยได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร ร่วมเสวนา และมีการลง

นามบันทึกข้อตกลงระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนงานด้าน ครอบครั ว ร่ ม เย็ น ร่ ว มกั น นอกจากนั้ น มี ก ารจั ด ซุ ้ ม นิทรรศการเพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมของศูนย์พฒ ั นาครอบครัว ในชุ ม ชนที่ เ ป็ น ต้ น แบบ เป็ น ศู น ย์ แ ห่ ง การเรี ย นรู ้ ด ้ า น ครอบครัว และยังได้เชื่อมโยงไปสู่ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ.

สถานทีี่จัดส่ง บ้าน ส�ำนักงาน/บริษัท ต้องการสมาชิก รายปี (200 บาท) ราย 6 เดือน (100 บาท) ชื่อ ................................................................. นามสกุล ............................................................. เลขที่ ..................... หมู่ .............. ถนน .............................................. ต�ำบล ............................. อ�ำเภอ .................................. จังหวัด ....................................... รหัสไปรษณีย์ ............................ โทรศัพท์ ............................................................. ชื่อส�ำนักงาน / บริษัท .............................................................. เลขที่ ................. หมู่ ................. ถนน ............................................ ต�ำบล ................................. อ�ำเภอ .................................... จังหวัด .............. รหัสไปรษณีย์ ......................... โทรศัพท์ ............................................................... ช�ำระเงินโดย โอนเข้าบัญชีคณะบุคคลหนังสือพิมพ์เลยไทม์พลัสนิวส์ ธนาคารทหารไทย สาขาเลย บัญชีออมทรัพย์ หมายเลข 380-2-30923-1 ธนาณัติ สั่งจ่ายนางสาวศิราพร ก้านพลู เงินสด ลงชื่อ ........................................................... ( ................................................................................. ) ผู้สมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์เลยไทม์พลัสนิวส์


หน้า 16

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

สินค้ามากมาย ครบครันเรื่อง สร้างบ้าน

� ร เ ้ ห ใ ก ย ง อ ้ ต ย ว ่ ร � ำ ช เรื่องของ

บริษัท เจ.เอ็น.พี. พรีเมี่ยม อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด JNP

เพราะเราใส่ใจกับงานทุกชิ้น ตามใจลูกค้า จึง ได้รับความไว้วางใจ จากทั่วประเทศ กว่า 100 บริษัท

บริษัท เจ.เอ็น.พี. พรีเมี่ยมอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด 138 หมู่ 4 ต.ศาลาลำาดวน อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000 โทร. 081-820-7681

77/89 ม.2 ซ.บ้านหนองตุ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 042-323232 โทรสาร 042-223 805


หน้า 17

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

ท่องเทีย่ วและกีฬาจ.เลยเปิดอาคารส�ำนักงานหลังใหม่ นงนภัส-ราชภัฏเลยแม่นจุดโทษดับโสประดิษ ฐ์

คว้าแชมป์บอลถ้วยพระราชทานฯน�ำ้ สวยคัพ’9

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2556 ณ บริ เ วณสนามกี ฬ ากลาง อ.เมืองเลย จ.เลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าราชการ จังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี เปิดอาคารศูนย์บริการท่องเที่ยว และกีฬา และส�ำนักงานการท่อง เที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย หลัง ใหม่ นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด เลย กล่าวว่า สืบเนือ่ งจากจังหวัดเลย ได้รบั งบประมาณในการก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนต�ำบล น�้ำสวย อ.เมืองเลย จ.เลย นายมนัธ สะวัชร์ บุญสมวัฒนะวงศ์ นายอ�ำเภอ เมืองเลยเป็นประธานในพิธีเปิดการ แข่งขันฟุตบอล“น�ำ้ สวยคัพ ครัง้ ที่ 9” เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช มหาราช ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯสยามบรม ราชกุมารี ประจ�ำปี 2556 นายจรูญ พานิช นายกองค์การ บริหารส่วนต�ำบลน�้ำสวย กล่าวว่า การจัดการแข่งขันฟุตบอล”น�้ำสวย คัพ ครั้งที่ 9 “ เฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช ชิ ง ถ้ ว ย

อาคารศูนย์บริการท่องเที่ยวและกีฬาและส�ำนักงานการ ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเลย งบประมาณ 3 ล้านบาท เพือ่ เป็นศูนย์บริการข้อมูลที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการการ ท่องเทีย่ วและกีฬาสูท่ อ้ งถิน่ เพือ่ ประสานงานด้านการท่อง เที่ยวและกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและ ภายนอกจังหวัดเลย เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้ บริการทีศ่ นู ย์ และเพือ่ รองรับการเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจ อาเซียน (AEC) ในปี 2558 ที่ได้ด�ำเนินการก่อสร้างเสร็จ

เรียบร้อยและยังอนุญาตให้การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เลยเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่อาคารดังกล่าว ทั้งนี้ หลังจากเปิดบริการมาเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 มีผู้มาใช้บริการแล้วกว่า 200 คน ถือว่าเป็นนิมิต หมายที่ดีมาใช้บริการและจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆและใน อนาคตจะได้รบั การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือทีท่ นั สมัยมาเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยว และด้านการกีฬา ประชาชนทั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว. พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดา ฯสยามบรมราชกุมารี ประจ�ำปี ผู ้ เ ล่ น ข อ ง ส โ ม ส ร 2556 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาส ฟุ ต บอลอ� ำ นาจเจริญ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง ทาวน์ พยายามเข ้า เจริญพระชนมายุครบ 86 พรรษา แย่ง บอลจากธีร ะพงษ์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนและ ไชยยา กัปตันทีมของ เยาวชนในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เลยและ สโมสรฟุตบอลเลยซิต ี้ จังหวัดใกล้เคียงได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ในการแข่งฟุตบอลลีก ประโยชน์ และออกก�ำลังกายด้วย ภูม ภ ิ าคดิว ช ิ ั่น 2 ภาค การเล่นกีฬา อีสาน นัดที่ 9 ผล เลย เพื่ อ เสริ ม สร้ า งพลานามั ย ให้ ซิต ี้ เจ ้าบ ้านชนะ 4-1 สมบู ร ณ์แข็งแรงมีสุขภาพชีวิตที่ดี และห่างไกลยาเสพติด จากการยิงของคูลบ ิ าลี่ เพือ่ ให้เยาวชนได้เห็นการเล่นกีฬาฟุตบอลทีม่ ที กั ษะพัฒนา 2 ลูก ยาย่า กาซูม 1 ลูก ฝีมือการเล่นของตนเองให้ดียิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนประเพณี และแสงสุร ีย ์ บุญ มา น ้อย ส่วนอ�ำนาจเจริญ การแข่งขันฟุตบอลน�ำ้ สวยคัพให้คงอยูแ่ ละสร้างชุมชนเข้ม ได ้ประตูต ีไ ข่แ ตกช่ว ง แข็งต่อไป และเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วของต�ำบลน�ำ้ สวย

ผีตาโขนถล่มมดพิฆาต

ทดเวลาจากจั ก รพงษ์

ศรีส ง่ า ท� ำ ให ้เลยซิต ี้ เก็ บ 3 แต ้มได ้ส� ำ เร็ จ

และจังหวัดเลยการด�ำเนินการในปีนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต.น�้ำสวย 150,000 บาท และ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยอีก 50,000 บาท รวมทั้งจากห้างร้าน ต่างๆ รวมทั้งสิ้น 250,000 บาท ภายหลังพิธเี ปิด เป็นการแข่งขัน ฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศระหว่างทีมนง นภัส LRU (ม.ราชภัฏเลย) กับทีมโส ประดิษฐ์ ผลปรากฎว่าทั้งคู่เสมอกัน ในเวลาปกติ 1-1 ต้องต่อเวลาพิเศษ ออกไปอีก 30 นาที แต่ยังไม่สามารถยิงประตูเพิ่มได้ จึง ต้องตัดสินผู้ชนะด้วยการยิงจุดโทษ ปรากฏว่าทีมนงนภัส LRU แม่นกว่า ชนะไปได้ 5-4 ประตู คว้าแชมป์ พร้อมกับ ถ้วยพระราชทานฯและเงินรางวัล 50,000 บาท ไปครอง ส่วนทีมโสประดิษฐ์รับเงินรางวัล 25,000 บาท.

เปิดบอล 7 คน

ขยับขึน ้ มาอยูอ ่ ันดับ 7 ของตาราง ที่ ส นาม กีฬากลาง จ.เลย เมือ ่ 21 เม.ย. 2556.

แชมป์วังสะพุงคัพ

นายวันชัย บุษบา ส.ส.เลย เขต 4 เป็ นประธานพิธเี ปิ ดการแข่งขัน ฟุตบอล 7 คนท่าสวรรค์คพ ั ครัง้ ที่ 1 จัดโดยชมรมฟุตบอลท่าสวรรค์เพือ ่ ให ้เยาวชนในพืน ้ ที่ ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด ้วงได ้ใช ้เวลาว่างมาเล่นกีฬา ห่าง ไกลยาเสพติด พร ้อมกันนี้ นายวันชัย บุษบา ยังได ้มอบเงินสนับสนุนการก่อตัง้ ชมรมฟุตบอลท่าสวรรค์ให ้กับ นายวราพงษ์ คณะแพง ประธานชมรมฯด ้วย ทีส ่ นาม นพค.23 ต.ท่าสวรรค์ อ.นาด ้วง เมือ ่ 11 เม.ย. 2556.

(ภาพบน) นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายกเทศเทศมนตรี เมืองวังสะพุง พร ้อมคณะผู ้บริหารร่วมถ่ายภาพแสดงความ ยินดีกบ ั ทีมฟุตบอลเทศบาลเมืองวังสะพุง หลังจากรับรางวัล ชนะเลิศ การแข่ง ขัน ฟุต บอลวัง สะพุง คัพ ครั ง้ ที่ 35 รั บ เงิน รางวัล 50,000 พร ้อมถ ้วยเกียรติยศ โดยนั ดชิงฯ ชนะทีม เทศบาลศรีสงคราม 1-0 ประตู ทีส ่ นาม ร.ร.บ ้านวังสะพุง เมือ ่ 12 เมษายน 2556. (ภาพเล็ ก) ต๋อม ทองดี ผู ้เล่นกองกลางจอมเก๋าของทีม เทศบาลเมืองวังสะพุง อดีตนั กเตะเยาวชนทีมชาติไทย จิม ้ บอลผ่านผู ้เล่นทีมเทศบาลต�ำบลศรีสงคราม.


ฉบับบบทีทีที่ ่ 39่40 38ประจ� ประจ� ำเดื นกุม2556 ภาพัน2556 ธ์ 2556 ฉบั ประจ� ออนเมษายน ำเดืำอเดื เมษำยน

หน้ำา 18 18

สถานี วิทยุท้องถิ่นไทย จ.เลย PLUS FM 88.00 MHz

สาระสร้างสรรค์ เพื่อคนทันสมัย ครอบคลุมกว้างไกล ใสใจคนเมืองเลย 29/20 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 042-862089 โทรสาร. 042-813243

88.00 Plus FM เป็นสถานีวทิ ยุทรี่ จู้ กั อย่างแพร่หลาย ด้วยบริการทีร่ วดเร็ว สม�่าเสมอ เข้าถึงกลุม่ เป้าหมาย รวมทั้ง ได้รับความไว้วางใจ ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์จาก ห้างร้าน บริษัทและสินค้า ชั้นน�ามากมาย เราขอร่วมเป็นส่วนหนึง่ ทีจ่ ะท�าให้ภาพลักษณ์ และยอดการจ�าหน่ายสินค้าหรือการใช้บริการของ องค์กรท่านเพิ่มสูงขึ้น ด้วยรูปแบบการจัดรายการที่ทันสมัย โดยกลุ่ม DJ.รุ่นใหม่ ที่ใกล้เคียงด้วยวัย และ Life Style เดียวกัน กับกลุ่มผู้ฟัง สมทบด้วย DJ.มืออาชีพที่พร้อมสื่อสาร อย่างมีประสิทธิภาพ 88.00 Plus FM สามารถออกอากาศได้อีกคลื่นหนึ่งคือ 102.00 MHz ด้วยเสียงที่คมชัด รัศมี การรับฟังครอบคลุมมากทีส่ ดุ ในจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ อ.เมือง อ.วังสะพุง อ.หนองหิน อ.ภูกระดึง อ.ภูเรือ อ.ด่านซ้าย อ.ท่าลี่ อ.เชียงคาน อ.นาด้วง อ.นาวัง อ.นากลาง จ.หนองบัวล�าภู จ.เพชรบูรณ์ เป็นต้น อีกหนึ่งช่องทาง Radio network คือ www.loeiplusfm.com อับเดทเพลงใหม่ก่อนใคร หรือฟังเพลงฮิต พร้อมสาระที่ทันสมัย ข่าวสารที่อยู่ในความสนใจ และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ Life Style ของคนรุ่นใหม่ แฟชั่น บันเทิง ดนตรี กีฬา และไอที รับรอง ได้ว่า 88.0 Plus Fm จะเป็นคลื่นอันดับ 1 ในใจคุณอย่างแน่นอน

เกำหลี สไตล์

สวยใส ป อ ็ ช ฟ ร ก เ ำน ที่...ร้ ได้

“เกรฟช็อป” จ� ำหน่ ำยเครื่องส� ำอำง

แบรนด์ ท็อปฮิตน� ำเข้ ำจำกเกำหลี

ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ โทร.086-0947385 ส�านักงาน โทร.042-862089 E-mail : 88plusfm@gmail.com www.facebook.com/plusfmloei

ร้ ำนเกรฟช็อป

ตั ้งอยู่ ใกล้ บริเวณ วงเวียนน� ้ำพุ ถนนนกแก้ ว เยื้องปั้ ม ปตท. ร้ ำนสีชมพู โทร. 086-0596594

ขอเพลงได้ที่ On Air: 042-862088 SMS: 4221225

PLUS Music Hit Top 10 Chart

“คลื่ น อั น ดั บ 1 ของคนเมื อ งเลย” วันที่ 19 เมษายน 2556

1

ส่งเพลงนี้คืนมาให้ฉันที - เอ๊ะ จิรากร

2 เหมือน - 25 hours 3 เมื่อไหร่จะได้พบเธอ - เต้ ภูริต 4 ได้ยินความรักบ้างไหม - P.O.P 5 ร่มสีเทา (Ost. ตะวันฉายในม่านเมฆ) - KLEAR 6 บ่ายสอง - คชา นนทนันท์ อัญชุลีประดิษฐ์ 7 ฮู้ฮู - Potato 8 เซียนตัดเซียน - JETSET’ER 9 กั๊ก – โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ 10 พูดท�าไม - ตู่ ภพธร

FashioEnI @LO

“โตโน่” ปลืม้ !

“จะหยุดเวลาได้ไหม” เพลงเพราะทีม่ าแรง ลุยถ่าย MV เวอร์ชั่น 2 หลังจากปล่อยเพลง “จะหยุดเวลาได้ไหม” เพลงช้าเนื้อหาดีเป็นซิงเกิ้ลที่สองมาให้แฟนเพลงของหนุ่ม โตโน่ได้ฟังกัน กระแสตอบรับแรงเกินคาด จนท�าให้เพลงนี้ เข้าไปอยูใ่ นชาร์ทในหลายจังหวัด โตโน่ และ วง The Dust จึงลุยถ่ายมิวสิกวิดโี อเวอร์ชนั่ ที่ 2 ติดตามชมมิวสิกวิดโี อ “จะหยุดเวลาได้ไหม” จาก TONO & The DUST โหลด เพลงนีไ้ ด้แล้วที่ *1234666 และ iTunes Store ติดตาม ความเคลือ่ นไหวที่ www.facebook. com/UPGband และ www.facebook.com/TONOandTheDUST

ดูดวงเดือน พฤษภาคม 2556 ราศีมงั กร 15 ม.ค.-14 ก.พ.

คุณทีส่ มั ภาษณ์งานไว้จะได้งานท�าและผลตบแทนน่าพอใจ ด้านการ เงินคนทีเ่ ป็นเจ้าหนีจ้ ะได้รบั เงินคืนอย่างไม่คาดฝัน ความรักให้ระวัง เรื่องของพี่น้องจะเป็นเหตุให้เราทะเลาะกับคู่ครอง

ราศีกมุ ภ์ 15 ก.พ.-14 มี.ค.

ช่วงนี้คุณจะโดนเพื่อนร่วมงานคอยจับกลุ่มนินทา แต่อย่าไปสาใจ และคนที่ท�างานอิสระกิจการไปได้ดี ความรักไปได้ดี ด้านการเงิน มีเข้ามาเรื่อยๆ ไม่หวือหวา ด้านความรักคนที่อกหักมาก่อนหน้านี้ จะมีคนมาดามให้ ท�าให้ชีวิตดูลั้ลล้าอีก

ราศีมีน 15 มี.ค.-14 เม.ย.

ช่วงนี้คุณที่มีปัญหาเรื่องงานที่คั่งค้าง เจ้านายจะช่วยเคลียร์ปัญหา

เสื้อผ้า แอสเซสเซอร์รี่ สุดเก๋ไก๋ใส่สบายๆ รับซัมเมอร์ที่สาวๆ ไม่ควรพลาดช่วงเวลา ของความสดใสมาแล้ว ซัมเมอร์ แสนร้อน แต่ใจเราไม่ร้อน แฟชั่นที่มากับฤดูนี้ เราเห็นมี แต่ดอกไม้บานฉ�่า สาวๆ ใส่สดใสดี ผู้ใหญ่ใส่ก็ลดวัยดี ซัมเมอร์นี้ อย่าได้ พลาดนะค้า

“โทนี่ จา” ปะทะ “ดอล์ฟ ลันด์เกรน”

“สหมงคลฟิ ล์ม” ทุ่มทุนกว่า 150 ล้าน “โทนี่ จา” ปะทะ “ดอล์ฟ ลันด์เกรน” เปิดกล้องแล้ว สร้างความฮือฮาให้กับวงการภาพยนตร์แอ็คชั่น โลก ด้วยการแถลงข่าวเปิดตัวโปรเจ็คต์ภาพยนตร์ แอ็คชั่นทุนสร้าง 150 ล้านบาทเรื่องใหม่ล่าสุดของ โทนี่ จาพนม ยีรมั ย์ งานนี้ สหมงคลฟิล์มอินเตอร์ เนชั่นแนล จัดงานแถลงข่าวพร้อมเปิดตัว “ดอล์ฟ ลันด์เกรน” ซูเปอร์สตาร์แอ็คชั่นระดับแถวหน้าลงทุน อิมพอร์ทมาจากฮอลลีวดู้ ทีเ่ หล่าคอหนังแอ็คชัน่ รูจ้ กั กัน อย่างดีจาก The Expendables 2 ติดตามได้ในเร็วๆ นี้

หากพูดถึงอาหารสุขภาพที่ราคาถูกแล้วนั้น น�้าเต้าหู้ หรือ น�้านมถั่วเหลือง เป็นอาหารล�าดับต้นๆ ที่ไม่ควรมองข้ามกันเลย นะครับ ทั้งหาทานง่าย ได้ประโยชน์เยอะ แถมยังดีต่อสุขภาพ ด้วย มาดูกันคะว่า น�้าเต้าหู้นี้มีประโยชน์อย่างไร เราเคยเรียนกันตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ไหมครับว่า การทาน อาหารตามหลักโภชนาการที่ดี คือการทานให้ครบ 5 หมู่ ลอง ทบทวนความจ�ากันดีกว่านะครับ ตัง้ แต่คาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่ง พลังงานให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย, โปรตีนท�าให้ร่างกายเจริญ เติบโต ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และยังเป็นส่วนประกอบหลัก ของทุกเซลล์ในร่างกาย, ไขมันให้พลังงานสะสมไว้ใต้ผิวหนัง ส่วนต่างๆ ให้ความอบอุ่น (แต่มีมากไปไม่ดีนะจ๊ะ) แถมยังช่วย การดูดซึมวิตามินทีล่ ะลายในไขมันด้วย, วิตามิน และแร่ธาตุชว่ ย จะเคลียร์ได้ลงตัว ส่วนที่ท�างานอิสระแม้กิจการจะไปได้ดีแต่จะมีเรื่อง จุกจิกมากวนใจ สถานการณ์เงินทองช่วงนีจ้ ะมีโชคลาภมาจากบริวาร

ช่วงนี้คุณที่ยังโสดจะเดินทางไกลอย่างไม่คาดคิด และท�าให้ได้พบรัก ใหม่อย่างไม่คาดฝัน ส่วนที่มีแฟนอยู่ความรักเป็นไปด้วยดี ด้านการ เงินคุณจะมีเงินใช้สะพัด และบางรายจะมีโชคฟลุค๊ ๆ การงานเดินหน้า ไปได้ดีและงานส่วนตัวขยายกิจการออกไปได้ดังที่ตั้งใจไว้

คุณราศีนี้จะเซ็งเรื่องงาน ส่วนคนค้าขายกิจการไปได้ดี ด้านการเงิน จะมีโชคลาภเข้ามาจากสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ควรบูชาพระพิฆเนศเสริมดวงเฮง ด้านความรักควรรีบปรับตัวเข้าหากัน ส่วนเรือ่ งกิก๊ คงต้องท�าใจเพราะ วืดสนิท ทางที่ดีควรท�าใจแล้วมุเรียนอย่างเดียว

ราศีพฤษภ 15 พ.ค.-14 มิ .ย.

คุณราศีนี้ที่คิดหวังจะมีงานส่วนตัวจะเริ่มต้นกิจการได้เสียที ส่วนคน ที่ท�างานกินเงินเดือนต�าแหน่งที่ลุ้น ส่วนการเงินคุณจะได้รับการ สนับสนุนจากครอบครัว และคนที่หวังการเสี่ยงจะมีโชคลาภเข้ามา ด้านความรักไปได้เรื่อยๆ แต่อาจมีปัญหากันบ้างเล็กน้อย

ราศีเมถุน 15 มิ .ย.-14 ก.ค.

คุณที่ชอบท�าตัวเง้างอนจะเศร้าใจเมื่อคนรักท�าตัวเหมือนตีจาก คนที่ ก�าลังลุ้นใครอยู่จะได้ลุ้น การงานปัญหาที่มีขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน

เคยเป็นกันไหมคะ อาการคันศีรษะ ทั้งที่เราก้ ท� า ความสะอาดสม�่ า เสมอ รังแคก็ไม่มี ผมเริ่มหงอก ก็ไม่ใช่ ยิง่ เวลาอยูท่ า่ มกลาง ผู ้ ค นยิ่ ง คั น เข้ า ไปใหญ่ อาการที่ ว ่ า นี้ ใ ครๆ ก็ เ จอ กันได้ค่ะ สาเหตุของอาการคันที่ว่านี้ก็คือ - คุณอาจจะล้างแชมพูออกไม่สะอาด หรืออาจมีสารตกค้างจาก ผลิตภัณฑ์ตกแต่งผมที่ใช้อยู่ - หนังศีรษะแห้ง และขาดธาตุอาหารที่ผิวหนังต้องการ - ความเครียดหรือการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนในร่างกาย สาเหตุขา้ งต้นเป็นตัวการทีท่ า� ให้ชนั้ ปกป้องผิวหนังอ่อนแอลง ท�าให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกเข้าไปท�าลายหนังศีรษะได้ง่าย ท�าให้ เกิดอาการคันผิดปกตินั่นเอง ทางแก้กค็ ือ ทานอาหารที่มี ประโยชน์ เน้นพืชผักใบเขียว ผลไม้ รวมทั้งเพิ่มอาหารจ�าพวกถั่วเหลือง เมล็ดงา และปลายข้าว และที่ส�าคัญดื่มน�้าสะอาด 8-10 แก้วต่อวัน เพื่อให้ผิวหนังชุ่มชื้น อยู่เสมอค่ะ นอกจากนี้ก็ควรเลือกใช้แชมพูที่เหมาะสมกับสภาพ ผมเรา และล้างออกให้สะอาดหมดจดจริงๆ การเปลี่ยนยี่ห้อแชมพู บ่อยๆ ก็เป็นอีกทางหนึ่งที่ช่วยบ�ารุงหนังศีรษะด้วยค่ะ

“น�้ำเต้ำหูเ้ จ้หล่ำน”

ให้ ด้านการเงินช่วงนี้คุณมีโชคลาภจากการเดินทางไปท�าบุญ และ คนที่ยื่นเรื่องเงินกู้จะได้รับการอนุมัติ ส่วนความรักแม้จะดูสดชื่น

ราศีเมษ 15 เม.ย.-14 พ.ค.

มุมสุขภาพ เรื่องง่ายๆ กับอาการคันศีรษะ

ราศีกรกฎ 15 ก.ค.-14 ส.ค.

ราศีสิงห์ 15 ส.ค.-14 ก.ย.

ช่วงนีค้ ณ ุ จะได้รบั การส่งเสริมจากเจ้านาย ส่วนความรักไปได้ดี ต่างคน ต่างปรับตัวเข้าหากัน และบางรายจะมีโชคลาภจากคนใกล้ชิด จะ ส่งเสริมให้เราเฮง ส่วนความรักไม่ค่อยเน้นจึงไม่มีปัญหาอันใด

ราศีกนั ย์ 15 ก.ย.-14 ต.ค.

คุณราศีนที้ มี่ กี จิ การส่วนตัวจะรับโครงการใหญ่ ส่วนการเงินได้โชคลาภ จากเรื่องแปลกๆ ส่วนความรักคนที่คบหากันมานาน จะตกลงใช้ชีวิต คู่ร่วมกัน ส่วนคนที่ยังไม่มีแฟนจะมีคนมาให้ความสนใจ

ท�าให้อวัยวะต่างๆท�างานได้อย่างปกติ ช่วยในการ ท�างานของสมองและระบบประสาท สร้างระบบ ภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกายมีความต้านทานโรค ยังจ�า กันได้อยูใ่ ช่ไหมครับ? ออ.. หรือว่าใครอยากกิน แบบทรงเครื่องก็มีให้เลือกมากมาย ดีต่อสุขภาพ ทั้งนั้น คอนเฟิ ร์ม ราศีตลุ ย์ 15 ต.ค.-14 พ.ย.

ช่วงนีค้ ณ ุ จะน้อยใจในคนรักบ่อยๆ และคนทีย่ งั โสดจะได้พบรักใหม่ จากเพื่อนแนะน�า ด้านการเงินแม้จะมีเข้ามาหลายทาง แต่ก็มี รายจ่ายจากญาติพี่น้องที่มารบกวน ส่วนการงานจะท�างานได้ เข้าเป้าที่เจ้านายมอบหมาย และคนค้าขายกิจการไปได้ดี

ราศีพิจิก 15 พ.ย.-14 ธ.ค.

คุณราศีนี้จะท�างานอย่างเคร่งเครียดเพราะเจ้านายกดดันผลงาน ส่วนความรักอย่าริท�าตัวเจ้าชู้ เพราะอนาคตข้างหน้าจะวุน่ วาย และ บางรายจะมีรักรีเทิร์นกับแฟนเก่าที่เลิกราไป การเงินช่วงนี้พอได้ อยู่ แต่อย่าใจอ่อนให้ใครหยิบยืม เพราะจะเป็นหนี้ศูนย์ให้เจ็บใจ

ราศีธนู 15 ธ.ค.-14 ม.ค.

คุณราศีนี้จะมีโชคลาภเข้ามาจากญาติผู้ใหญ่ และการงานคุณจะ เหนื่อยกับการประสานงาน แต่ผลออกมาก็ได้ดีตามเป้าหมาย ด้านความรักคนที่มีปัญหากันมา จะมีผู้ใหญ่ประสานให้กลับมารัก ใคร่กันดังเดิม


หน้าำ 19 หน้ 19

ประจ�ำำเดื เดือนเมษายน พฤษภำคม 2556 ฉบัฉบั บทีบ่ ที40่ 40ประจ� 2556

ปู๋ยตราใบไม้

“ ทางเลือกใหม่ที่ดีกว่า เพิ่ม ก�ำไร ให้ผลผลิตสูง คุณภาพ คุ้มราคา เมื่อใช้ปุ๋ยตราใบไม้ ”

ติดต่อ กองจูเลย (ติดร้านทรัพย์สมบูรณ์) โทร. 085-5535373

หาซือ้ ปุย๋ ตราใบไม้ ได้ที่ ร้านศศิรนิ ทร์การเกษตร ติด ร้านเมืองทอง ตลาดเช้าเมืองเลย โทร 042-811719 และร้านศศิรินทร์การเกษตร สาขาวังสะพุง บ้านหนองบัวทอง อ.วังสะพุง จ.เลย โทร 042-850992 บริษัทยิบอินซอยและแย็คส์ ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยและเคมี เกษตร ตราใบไม้ “85 ปีเคียงคู่เกษตรกรไทย”

แกรนเนอร์ ส ปอร์ ต จ�ำหน่ำย : ชุดกีฬำทุกประเภท เสื้อโฆษณำ แกรนเนอร์ ส ปอร์ ต ชุดวอร์ม ชุดพละ ชุดนักเรียน ท�ำบล็อกสกรีน ซอยอู่ร่วมใจ ใกล้วัดศรีภูมิ สกรีนเบอร์ สีสกรีน ปักตรำหน่วยงำนต่ำงๆ โลโก้ โทร. 081-7250854 และอุปกรณ์กีฬำทุกชนิด ...บริกำรที่ครบวงจร... หรือ 084-4515442


หน้า 20

ฉบับที่ 40 ประจ�ำเดือนเมษายน 2556

Loeitime 40  

ฉบับที่ 40 ประจำเดือนเมษายน 2556

Loeitime 40  

ฉบับที่ 40 ประจำเดือนเมษายน 2556

Advertisement