Page 1

หน้า 1

ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555

พิพิธภัณฑ์เมืองเลย 13 ล้านที่สูญเปล่า ? คอลัมน์ได้เวลาเมืองเลย น. 2 , โฉมหน้าผู้ได้รับเลือกเป็น ส.อบจ.เลย ปี 2555 น.6 , สัมภาษณ์ “น้องหญิง” นักศึกษาจีนของ ม.ราชภัฏเลย น.14 , นาธาน โอมานโผล่เมืองเลย น.18

ฉบับที่ 30 ปีที่ 3 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555 www.loeitime.com ราคา 10 บาท

เลยติดอันดับ10โพลล์นดิ า้

ถวายบังคม นักศึกษา ใหม่ ม.ราชภัฏเลยกว่า 3,000 คน กราบถวายบังคมพระบรม ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ ในพิธีถวาย สั ต ย์ ป ฏิ ญ าณตนเข้ า เป็ น นักศึกษา ตามโครงการจันทน์ ผาช่อใหม่ เทิดไท้องค์ราชัน ประจ�ำปีการศึกษา 2555 โดย มี ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดี ม.ราชภัฏเลย เป็น ประธาน เมื่อ 15 มิ.ย. 2555

จว.ทีค่ นไทยอยากเทีย่ วทีส่ ดุ

ตัวเมืองเลยยามพลบค�่ำ มองจากยอดภูบ่อบิด (ภาพ:สื่อเสรีเลย)

สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิด้าเผย ผลโพลล์ เมืองเลยติดอันดับ 10 จังหวัดที่ คนไทยอยากไปเที่ยวมากที่สุด อันดับ 1 เชียงใหม่ อันดับ 2 ภูเก็ต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ นิด้า ท�ำการส�ำรวจความคิดเห็น ต่อหน้า 8

‘สือ่ เสรีเลย’ยืน่ หนังสือผูว้ า่ ฯ

จีเ้ ลิกตลาดข้างศาลากลาง

ต่อหน้า 15

ดีเอสไอเดินหน้าคดีแชร์หวย จ่อออกหมายจับกก.สอ.ครูสามัญเพิม่ กรมสอบสวนคดีพเิ ศษแถลงความ คืบหน้าคดีแชร์ล็อตเตอรี่ ต่อ15หน้า

จับสึกเจ้าอาวาส โจรยาบ้าลาวเจ้าเล่หท์ บุ เรือล่ม

เสพยาบ้า ทหารพลีชพี จมน�ำ้ โขงดับ ต่อหน้า 17

เลือกส.อบจ.ได้หน้าใหม่16คน แชมป์รว่ ง9 นายกนาอานพลิก ต่อหน้า 6

คุ้มค่า คุ้มเลย ที่คุ้มหลวงย่าอิน

เปิดมุมมอง ‘ผู้ว่าสมพงศ์’ ประชาคมอาเซียนปี 2558 จังหวัดเลยได้หรือเสีย ? ต่อ12หน้า

ต่อหน้า 2

พัฒนชัยยนต์จัด คอนเสิร์ต ‘บ่าววี’

บิ๊กเซอร์ไพร์ขอบคุณลูกค้า / น.5 พิสูจน์เชฟโรเลต

เทรลเบลเซอร์ / น.18

คุ้มหลวงย่าอิน อาหาร เครื่องดื่ม รับจัดงานเลี้ยง สังสรรค์ เปิด 11.00 -23.00 น.

ร้านอาหารพืน้ เมืองของจังหวัดเลย ร้านอาหารทีม่ มี ากกว่าเรือ่ งราว และความอร่อย ทีเ่ รียงร้อยมายาวนาน หากได้ลองแวะเวียนมาเยีย่ มเยือน จะติดตรึงและประทับใจไปอีก แสนนาน ให้เราได้ดแู ลความอร่อยและอิม่ เอมแก่ทา่ น.....

ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย โทร. 081-6410426 , 042-811596


หน้า 2

ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555

ข่าวต่อหน้า 1 โจรยาบ้าลาว

แรงงานคุณภาพดีจากลาว จากบทสัมภาษณ์นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่า ราชการจั ง หวั ด เลยเกี่ ย วกั บ ความเปลีี่ ย นแปลงหลั ง จาก ประชาคมอาเซียนที่เริ่มอย่างเป็นทางการในปี 2558 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า การไปมาหาสู่กันระหว่างประเทศจะท�ำให้ง่ายขึ้น เสมือนเป็นประเทศเดียวกัน จังหวัดเลยจะได้รับผลประโยชน์ หรือเสียอะไรบ้าง สิ่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นห่วงคือ ความพร้อมของ การเตรียม “คน” ของเราถือว่ายังตามหลังประเทศเพื่อนบ้าน ในประชาคมอาเซียนด้วยกัน ในอนาคตจะมีแรงงานหลัง่ ไหลเข้า มาแย่งงานคนไทยมากขึ้น ขณะที่ึคนไทยปัจจุบันก็ยังแย่งงาน กันท�ำ โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวที่จบปริญญาตรี หรือแม้แต่ ปริญญาโทยังตกงาน บางคนยังเขียน-อ่านภาษาไทยผิดๆ ถูกๆ ไม่ต้องพูดถึงภาษาต่างประเทศ ส่วนประเทศ สปป.ลาวทีจ่ บการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ค่อนข้างจะมีคณ ุ ภาพมากกว่า โดยเฉพาะการพูด อ่าน และเขียน ภาษาสากล แต่ตลาดแรงงานของลาวยังมีไม่เพียงพอ ดังนั้น แรงงานเหล่านี้จะข้ามฝั่งเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยมากขึ้น เป็นที่นิยมของนายจ้างฝั่งไทย เพราะค่าตอบแทนต�่ำกว่า แต่มี คุณภาพสูงกว่าคนไทย ในปัญหานี้ นายสมพงศ์บอกว่า ก�ำลังขอความร่วมมือกับ ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะสถานศึกษาเร่งผลิตนักเรียนนักศึกษา ให้มีคุณภาพทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน เลยไทม์พลัสนิวส์จึงขอยกมือสนับสนุนเรื่องนี้อย่าง เต็มที่ เพราะขืนหากช้าไป เราต้องวิ่งตามหลังเขาเป็นแน่.

พิพิธภัณฑ์เมืองเลย 13 ล้านที่สูญเปล่า ? ค�ำว่า “พิพธิ ภัณฑ์” สภาการพิพธิ ภัณฑ์ระหว่างชาติ หรือ ICOM (International Council of Museums) ได้ให้ค�ำจ�ำกัดความไว้แล้วว่า คือ หน่วยงานที่ไม่หวังผลก�ำไร เป็นสถาบันที่ถาวรในการรวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย สื่อสาร และจัดแสดงนิทรรศการ ให้บริการแก่ สังคมเพื่อการพัฒนา โดยมีความมุ่งหมายเพื่อการค้นคว้าการศึกษา และความเพลิดเพลิน โดยแสดงหลักฐานต่างๆ ที่เกี่ยวกับมนุษย์และ สภาพแวดล้อม สิ่งซึ่งสงวนรักษาและจัดแสดงนั้นไม่ใช่เป็นเพียงวัตถุ แต่ได้รวมถึงสิ่งที่มีชีวิตด้วยโดยรวมไปถึง สวนสัตว์ สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถาน ทีส่ งวนสัตว์นำ�้ และสถานทีอ่ นั จัดเป็นเขตสง วนอื่ น ๆ รวมทั้ ง โบราณสถานและแหล่ ง อนุสรณ์สถาน ศูนย์วทิ ยาศาสตร์และท้องฟ้า จ�ำลอง “

เมื่ อ วั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2555 เวลา 10.00 น. เจ้าหน้าที่หน่วยเรือ รักษาความสงบเรียบร้อยตามล�ำน�้ำ โขง (นรข.) สถานีเรือเชียงคาน เจ้า หน้ า ที่ ห น่ ว ยเฉพาะกิ จ กรมทหาร พรานที่ 21 และเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ สภ.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย พร้อม ด้ ว ยชาวบ้ า น ระดมก� ำ ลั ง ค้ น หา จ.อ.จ�ำรัส จวงสอน ทหารเรือสังกัด นรข. ที่ จ มน�้ ำ แม่ น�้ ำ โขงหายไป ระหว่ า งการเข้ า จั บ กุ ม ชาวลาวที่ ก� ำ ลั ง น� ำ ย า บ ้ า เ ข ้ า ม า ใ น ร า ช อาณาจักร บริเวณริมแก่งฟ้า ท้องที่ บ.หาดเบี้ ย หมู ่ 7 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย เหตุเกิดเมื่อเวลา ประมาณ 13.00 น. วันที่ 3 มิถนุ ายน 2555 โดยการอ� ำ นวยการของ น.อ.สมประสงค์ วิ ศ ลดิ ล กพั น ธ์ ผบ.นรข.เขตหนองคาย พ.ต.อ. สาโรช ขวั ญ บุ ญ จั น ทร์ ผกก. สภ.ปากชม พ.ต.ท.อุตส่าห์ อุน่ แก้ว ผบ.ร้อย ตชด.246 พ.ต.ท.จีระ ยา ฟอง สว.สรน.4 กก.11 บก.รน. พ.อ.โฆษิตพงษ์ นิลเอก ผบ.หน่วย เฉพาะกิจ กรมทหารพรานที่ 21 เหตุดังกล่าว สืบเนื่องจากเจ้า หน้าที่สถานีเรือเชียงคานได้รับแจ้ง จากสายลับว่าจะมีผู้ค้ายาบ้าจากฝั่ง สปป.ลาว จะลักลอบน�ำยาบ้าไปส่ง ให้กับผู้สั่งซื้อที่ริมแม่น�้ำโขงบริเวณ

จ.อ.จ�ำรัส จวงสอน ริมแก่งฟ้า ท้องที่ บ.หาดเบี้ย หมู่ 7 ต.ปากชม อ.ปากชม จ.เลย จึงได้ รายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ ต่อมา นาวาตรีคงกฤช หอมตลบ หัวหน้าสถานีเรือเชียงคาน จึงได้สงั่ การให้น�ำก�ำลังไปสนธิกับเจ้าหน้าที่ เข้าดักซุ่มบริเวณที่ได้รับแจ้ง ต่อมาเมือ่ เวลาประมาณ 14.30 น. ก�ำลังจ�ำนวน 5 นาย ประกอบ ด้วย ร.ต.ต.พีระศักดิ์ โสมพันธ์ เป็น หน.ชุดจับกุม ดักซุม่ จ.อ.จ�ำรัส จวง สอน อายุ 32 ปี ทพ.ภาคภูมิ เหล่า สุ ว รรณ ทพ.สมพงษ์ ศรี บุ ญ ทพ.อุดร ถิน่ ส�ำโรง ดักซุม่ ทีบ่ ริเวณ ริมฝั่งแม่น�้ำโขงที่เกิดเหตุ ก�ำลังที่ เหลือเป็นก�ำลังสนับสนุนอยู่ที่ ชุด ทหารพราน บ.หาดเบี้ย จนถึงเวลา ประมาณ 15.00 น. ได้มชี ายสองคน ขับเรือหางยาวแล่นมาจาก บ้านวัง ฝั่ง สปป.ลาว เข้ามาจอดเทียบท่าที่ ฝัง่ ไทยบริเวณทีเ่ กิดเหตุ จากนัน้ ได้ มีชายหนึ่งคนทราบชื่อภายหลังว่า

ในส่วนของจังหวัดเลย นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าเราได้เริ่มก่อตั้ง พิพิธภัณฑ์ที่บันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองเลยขึ้น แล้ว โดยได้ท�ำพิธีเปิดอย่า่งเป็นทางการไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 สมัยที่นายมานิตย์ มกรพงศ์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเลย อาคารพิพิธภัณฑ์เมืองเลย เดิมเป็นอาคารศาลากลางจังหวัด และ ต่อมาเป็นที่ว่าการอ�ำเภอเมืองเลยหลังเก่า สร้างเมื่อ พ.ศ.2476 เป็น อาคารไม้ที่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ต่อมาจังหวัดเลยได้มอบหมายให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย การท่อง เที่ ย วแห่ ง ประเทศไทยไทย ส�ำนักงานเลย และเทศบาล เมืองเลย ท�ำการบูรณะ การปรับปรุงทั้งภายใน และภายนอกตั ว อาคาร มี ส�ำนักงานจังหวัดเป็นผูร้ บั ผิด

ท้าวบุญเพ็ง ไชยสอน ได้ลงจากเรือ พร้อมกับถือถุงพลาสติกใสภายในมี ถุงพลาสติกสีฟา้ บรรจุอยู่ เจ้าหน้าที่ ทีด่ กั ซุม่ อยูจ่ งึ ได้แสดงตัวเข้าท�ำการ ควบคุมเพือ่ ขอตรวจค้น และได้เกิด การยื้อแย่งถุงพลาสติกที่ท้าวบุญ เพ็งถืออยู่จึงท�ำให้ถุงพลาสติกฉีก ขาด ท�ำให้ถงุ พลาสติกสีฟา้ ตกลงไป ในน�้ำโขง จากนั้นชายคนดังกล่าว ได้กระโดดลงน�ำ้ โขงไป เจ้าหน้าทีไ่ ด้ ติดตามไปและสามารถจับกุมตัวเอา ไว้ได้ ส่วนชายอีกรายหนึ่งที่อยู่บน เรือได้กระโดดว่ายน�้ำหนีอออกจาก ฝั่งไทย ว่ายไปถึงกลางแม่น�้ำ แล้ว ตะโกนเรี ย กขอความช่ ว ยเหลื อ เพราะหมดแรง เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม

จ� ำ น ว น ส อ ง น า ย มี จ.อ.จ� ำ รั ส จวงสอน สังกัดสถานีเรือเชียงคาน และ ทพ.ภาคภูมิ เหล่า สุ ว รรณ สั ง กั ด ร้ อ ย ทพ.ที่ 2108 ได้กระโดด ล ง น�้ ำ โ ข ง ว ่ า ย น�้ ำ ไ ล ่ ติ ด ต า ม ไ ป โ ด ย ที่ ทพ.ภาคภูมิได้ถืออาวุธ ปืน M 16 ซึ่งเป็นอาวุธ ปืนประจ�ำกาย ลงไปด้วย พายเรือออกไป หวังช่วย เหลือ และจับกุมตัว แต่ผู้ ต้องหาได้ใช้มอื ทุบหัวเรือ จนแตก ท�ำให้เรือล่มลง ซึ่งบริเวณดังกล่าวน�้ำใน แม่น�้ำโขงไหลเชี่ยวมาก เจ้ า หน้ า ที่ ชุ ด จั บ กุ ม ที่ เหลือได้นำ� เรือหางยาวทีจ่ อดอยูใ่ กล้ กั บ บริ เ วณที่ เ กิ ด เหตุ อ อกไปช่ ว ย ทพ.ภาคภูมิ เหล่าสุวรรณ เอาไว้ ได้ ส่วนอาวุธปืนได้จมหายไปใน แม่น�้ำโขง ขณะที่ จ.อ.จ�ำรัส จวง สอน ได้จมน�้ำหายไป จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจ บริเวณที่เกิดเหตุ พบถุงพลาสติกสี ฟ้าตกอยู่ในน�้ำริมฝั่งแม่น�้ำโขง เจ้า หน้าทีจ่ งึ ได้นำ� มาเปิดดูพบว่าภายใน บรรจุยาบ้าอยู่จ�ำนวน 6 ถุง เจ้า หน้าที่จึงได้ตรวจยึดเอาไว้เป็นของ กลาง จากนั้นได้น�ำเรือออกหาร่าง ของ จ.อ.จ�ำรัส จวงสอน แต่ไม่พบ จนถึงเวลาประมาณ 21.00 น. จึงได้ (อ่านต่อหน้า 3)

ชอบ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 13,216,000 บาท โดยภายในมีการแบ่งพืน้ ทีจ่ ดั แสดงนิทรรศการ เกีย่ วกับประวัตคิ วามเป็นมา สถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ของจังหวัดเลย และการเสด็จของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเลย ทัง้ นี้ อาคารชัน้ บนของพิพธิ ภัณฑ์ ประกอบด้วยห้อง จัดแสดงนิทรรศการ จ�ำนวน 3 ห้อง คือ ห้องที่ 1 ห้ อ งประวั ติ ศ าสตร์ เ มื อ งเลย จั ด แสดง เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม มรดกทางธรรมชาติ และกลุ่มชาติพันธุ์ใน จังหวัดเลย ห้องที่ 2 ห้องวัฒนธรรมประเพณี จัดแสดงเกี่ยวกับ วัฒนธรรมประเพณีที่ส�ำคัญของจังหวัดเลย ส่วนห้องที่ 3 ห้องรอยเสด็จ จัดแสดงพระเก้าอี้ ซึง่ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี นาถฯ เสด็จจังหวัดเลย 3 ครั้ง ส่วนชั้นล่าง เป็นส�ำนักงานการท่อง เที่ยวแห่งประเทศไทย แต่ น ่ า เสี ย ดาย มาถึ ง วั น นี้ ระยะเวลาผ่ า นไปเกื อ บ 3 ปี แ ล้ ว พิพิธภัณฑ์เมืองเลยยังปิดตาย ไม่มีหน่วยงานใดมาคอยให้บริการ ประชาชน อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ถูกติดตั้งเสร็จสมบูรณ์ ปล่อยให้ ฝุ่นจับ หยากไย่เกาะ นักท่องเที่ยว หรือประชาชนที่มาติดต่อขอข้อมูล การท่องเที่ยวอยากขึ้นไปเยี่ยมชมบ้าง จึงอยากฝากไปถึงหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรีบเข้ามาด�ำเนินการตามวัตถุประสงค์ของพิพิธภัณฑ์เสียที อย่าปล่อยภาษีประชาชนที่ทุ่มลงไป 13 ล้านบาทต้องสูญเปล่า.

โรงเรียนกวดวิชา

บ้านชมพู่

สอนสนุก เข้าใจง่าย ไม่น่าเบื่อสร้างสรรค์ และเป็นกันเอง

สมัครเรียน โทร.087-7228993 หนังสือพิมพ์เลยไทม์พลัสนิวส์ ที่ปรึกษา นายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว พล.ต.ต.อรรถกฤษ ธารีฉัตร นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ นายยงยุทธ ทิพรส ผศ.ไพฑูรย์ ยาบุษดี บรรณาธิการอ�ำนวยการ นายธงชัย ชัยสา บรรณาธิการ นายภัทราวุธ บุญประเสริฐ กองบรรณาธิการ นายบุญชู ศรีไตรภพ นายเลิศล�้ำ อุดมรัตนพงศ์ นายวสันต์ สุนา ฝ่ายการตลาด นางสาวปนัดดา หมื่นสา ส�ำนักงานเลขที่ 29/20 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์-โทรสาร 042-813243 www.loeitime.com อีเมล์ loeitimeplusnews@hotmail.com , muangloeitime@hotmail.com


หน้า 3

ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555

‘เฮียส.’ เริ่มงานนายกเล็กเมืองเลย จัดระเบียบ-แก้น�้ำท่วมวงเวียนงานเร่งด่วน

ตามที่คณะกรรมการการเลือก ที่ 21 เมษายน 2555 บัดนีต้ นได้กำ� หนด ตั้งประจ�ำจังหวัดเลย (กกต.เลย) ได้ นโยบายแถลงการบริหารงานต่อสภา ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายก เพื่อให้เทศบาลเมืองเลยมีความเจริญ เทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล ก้าวหน้า โดยจะยึดมั่นและปฏิบัติตาม เมืองเลย ทีม่ นี ายสัมพันธ์ คูณทวีลาภ รัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักรไทย และ ผล ได้รบั เลือกให้เป็นนายกเทศมนตรี บริหารงานตามอ�ำนาจหน้าที่ ทีบ่ ญ ั ญัติ เมื อ งเลยคนใหม่ ไปเมื่ อ วั น ที่ 21 ไว้ ใ นพระราชบั ญ ญั ติ เ ทศบาล พ.ศ. พฤษภาคม 2555 นั้น เมื่อวันที่ 29 สัมพันธ์ คูณทวีลาภผล 2496 จะบริหารงานตามหลักธรรมาภิ พฤษภาคม 2555 ที่ห้องประชุมสภา บาล ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต เพื่ อ เทศบาลเมืองเลยนายสัมพันธ์ได้แถลงนโยบายต่อสภา ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส�ำคัญ เป็นครั้งแรก ก่อนเข้าบริหารงานอย่างเป็นทางการ นายสัมพันธ์แถลงต่อไปว่า ส�ำหรับนโยบายเร่ง นายกเทศมนตรีเมืองเลยกล่าวในสภาว่า ตามทีต่ น ด่วน ท�ำทันที คือ การแก้ไขปัญน�้ำท่วมวงเวียนและถนน ได้รบั เลือกจากประชาชนให้เป็นนายกเทศมนตรีเมือ่ วัน ร่วมใจ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบ

ไปซี่

เกี๊ยวกุ้ง

วกุ้ง

เกี๊ยวหมู

บะหมี่ไก่ส

บะหมี่เกี๊ย

เกี๊ยวซ่า

ไก่จ๊อ

ี่ปุ่น

่างซอสญ

บะหมี่ไก่ย

ี่ปุ่น

ไก่ซอสญ

ข้าวสเต๊ก

แู ดง

บะหมี่หม

อร่อย สะอาด มาตรฐาน 5 ดาว เปิดบริการทุกวัน 11 โมงถึง 5 ทุ่ม รับเหมาออกงาน โทร 089-778-7977 ถ.ภูมิวิถี เมืองวังสะพุง (อยู่ฝั่งเดียวกับบิ๊กกิม ห่าง 50 เมตร)

ของบ้านเมือง เพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมือง ท่ อ งเที่ ย วอย่ า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง การติ ด ตั้ ง กล้องทีววี งจรปิด (CCTV) เพิม่ เติมในชุมชน เพือ่ ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของ ประชาชน จัดการจราจรให้เป็นระเบียบ ติด ตั้งป้ายแนะน�ำแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ ส�ำคัญเพิ่มเติม ปรับปรุงสวนสาธารณะให้ สวยงาม สะอาด ร่มรืน่ ปลอดภัยเพือ่ การพัก ผ่อน ส่งเสริมการออกก�ำลังกาย เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่ม ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน ในสังกัด เพิม่ ศักยภาพกลุม่ อสม. กรรมการ ชุมชน อปพร. ได้ศึกษาดูงานด้านการต่อ ต้านยาเสพติด และรักษาสิ่งแวดล้อม สร้าง ขวัญก�ำลังใจ ยึดมั่นในระบบคุณธรรมต่อ หน่วยงาน ลูกจ้าง พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ให้มีความเจริญก้าวหน้า และสวัสดิการที่ดี พร้ อ มให้ บ ริ ก ารประชาชนด้ ว ยใจ ดุ จ ญาติมิตร ส่วนนโยบายด้านอื่นๆ ประกอบด้วย ด้ า นสาธารณู ป โภค โครงสร้ า งพื้ น ฐาน นโยบายด้านสาธารณสุข สังคมและส่งเสริม คุณภาพชีวิต นโยบายด้านการเมือง การ บริหารจัดการทีด่ ี นโยบายด้านการส่งเสริม การท่องเที่ยวและกีฬา นโยบายด้านการ ศึ ก ษา ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ท ้ อ งถิ่ น น โ ย บ า ย ด ้ า น ก า ร ป ้ อ ง กั น บ ร ร เ ท า สาธารณภั ย และการจั ด การอนุ รั ก ษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขณะที่ผลการเลือกประธานสภา ผล ปรากฏว่ า นายพิ พั ฒ น์ ลี ป า ได้ ด� ำ รง ต�ำแหน่ง ส่วนผู้บริหารประกอบด้วย นาย แวว โคตรโสภา นายวิทยา เร่งสมบูรณ์ และ นายอาวุ ธ อมรทวี สิ น เป็ น รองนายก ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้าทีห่ มักหมมมานาน เป็นหนึง่ เทศมนตรี นายยุทธพล เจียระพงษ์ เป็น เลขานุการนายกเทศมนตรี. ในงานเร่งด่วนของนายกเทศมนตรีเมืองเลยคนใหม่ต้องสะสาง

เครื่องยนต์ตระกูล ดูราแม็กซ์ ในต�ำนาน กระบะอเมริกันพันธุ์แกร่ง ลิขสิทธิ์เฉพาะ ของเชฟโรเลต

ทนทาน แรงจริง ประหยัดจริง


หน้า 4 เลยไทม์ พ ลั ส นิ ว ส์ เจ้าของรางวัลประชาบดี ประจ� ำ ปี 2555 หนั ง สื อ พิ ม พ์ คุ ณ ภาพคู ่ ท ้ อ งถิ่ น เมืองเลย ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555 ...... ขอแสดงความ ยินดีกับ ส.บจ.เลยชุดล่าสุดทั้ง 30 คน เที่ยวนี้มีหน้าใหม่แจ้งเกิดได้ 16 คน ส่วนแชมป์เก่าสอบตก 9 คน หวังว่าจะไม่ท�ำให้คนเมืองเลยผิดหวังนะครับ โดยเฉพาะนโยบายที่หาเสียงไว้ ส่วนใหญ่ก็บอกว่า รู้หน้าที่ มีคุณธรรม พบ ง่ายใช้คล่อง ... ...ส่วนเทศบาลเมืองเลยก็ได้สัมพันธ์ คูณทวีลาภผล เข้ามาเป็นหัวเรือใหญ่ บริหารงานแทนสมศักดิ์ แสงเจริญรัตน์ งานเร่ง ด่วนของ “เฮีย ส.” ที่แมงโป้งเป้งอยากฝากให้เน้นก็คือ จัดระเบียบทางเท้า ปัดกวาดบ้านเมืองให้สะอาดเรียบร้อย ซึ่งที่ผ่านมาอยู่กันอย่างไร้ระเบียบ ร้านค้าเห็นแก่ตัว เอาสินค้ามาวางเกะกะ ชาวบ้านต้องเดินเลี่ยงลงไปบน ถนน ส่วนที่จอดรถบางคนก็เอาเก้าอี้มาวางขวางจับจองเป็นที่ดินของตัว เอง ห้ามคนอื่นมาจอด เฮียส.ก็รับปากว่าจะเดินหน้าลุยเต็มที่ ก่อนอื่นจะ ขอความร่วมมือก่อน หากยังฝ่าฝืนก็จะใช้มาตรการทางกฎหมายเข้าจัดการ ...... เห็นข่าวผลการท�ำโพลล์ของสถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิดา ส�ำรวจประชาชนทั่วประเทศ 2,777 คน ในหัวข้อ “จังหวัดที่คนไทยอยาก ไปเที่ยวมากที่สุด” 10 อันดับ ปรากฏว่าจังหวัดเลยโผล่มาติดอันดับ 10 พอดี และเป็นหนึ่งเดียวในภาคอีสาน ส่วนอันดับ 1 เป็นจังหวัดเชียงใหม่ อันดับ 2 จังหวัดภูเก็ต แมงโป้งเป้งจึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน�ำ ผลโพลล์นไี้ ปพิจารณาปรับปรุงสิง่ สาธารณูปโภคส�ำหรับการต้อนรับนักท่อง

ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555 สอน เจ้าหน้าที่ได้เริ่มค้นหาในช่วง เช้า หลังวันเกิดเหตุโดยร่วมกับชาว ยุติการค้นหา ส่วนผู้ต้องหาพร้อม บ้าน ขณะเดียวกันมีแม่ และภรรยา ของกลางน�ำไปที่ สภ.ปากชม แล้ว พร้อมญาติของ จ.อ.จ�ำรัส เดินทาง ได้น�ำยาบ้าออกมานับต่อหน้าท้าว มาจากจังหวัดนครปฐม บ้านเกิด บุญเพ็ง ไชยสอน ได้จ�ำนวน 670 ของ จ.อ.จ�ำรัส มาช่วยค้นหาด้วย เม็ด และที่เปียกน�้ำ น�้ำหนัก 40 โดยได้ ร ้ อ งไห้ แ ละเรี ย กหาชื่ อ เล่ น กรัม จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาท้าวบุญ ของ จ.อ.จ�ำรัสตลอดเวลา เพ็ง ไชยสอน ร่วมกันลักลอบน�ำยา ต่ อ มาเมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน เสพติดให้โทษประเภท 1 ( ยาบ้า) 2555 ได้พบศพของจ่าเอกจ�ำรัสลอย เข้ามาในราชอาณาจักรเพือ่ จ�ำหน่าย ไปติดอยู่ริมฝั่งบ้านวังเหนือ เมือง โดยผิดกฎหมาย มียาบ้าไว้ในความ หมืน่ แขวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ฝัง่ ครอบครองเพื่ อ จ� ำ หน่ า ยโดยผิ ด ตรงข้าม อ.ปากชม หลังจากค้นหา กฎหมาย เป็นคนต่างด้าวสัญชาติ อยู่สองวัน จึงได้ประสานกับเจ้า ลาว เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร หน้ า ที่ ต� ำ รวจ สภ.ปากชมฯ และ โดยไม่ผ่านช่องทาง ท่าข้าม เขตท่า แพทย์ โ รงพยาบาลปากชม เพื่ อ สถานีที่ก�ำหนด โดยได้น�ำตัวท้าว ท�ำการชันสูตรพลิกศพเรียบร้อยแล้ว บุญเพ็ง ไชยสอน จึงได้ให้ญาติน�ำศพไปบ�ำเพ็ญกุศล ส่วนการค้นหา จ.อ.จ�ำรัส จวง โดย จ.อ.จ� ำ รั ส ได้ รั บ การบปู น บ� ำ เหน็ จ ความดี ความชอบ เลือ่ นยศ 9 ชัน้ ยศ จากจ่าเอก เป็น นาวาเอก ส่วน ทางด้านความช่วย เหลือ ได้มีกองทุน สวัสดิการ กองทุน กองทัพเรือ กองทุน สุ ร ศั ก ดิ์ ม น ต รี ท้าวบุญเพ็ง ไชยะสอน ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมตัวได้ กองทุ น ปปส. ใน เ บื้ อ ง ต ้ น อ ยู ่ ที่ ประมาณ 500,000 แสนบาท เป็นการ ช่วยเหลือเบื้องต้น ส่ ว นเรื่ อ งการจั ด งานศพนั้ น ทาง ส ถ า นี ท ห า ร เ รื อ เชี ย งคาน จ.เลย เป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบ ทั้งหมด. จนท.น�ำศพ จ.อ.จ�ำรัส ขึ้นฝั่ง

โจรยาบ้าลาว (ต่อจากหน้า 2)

เปิดชมรม นางพรสวรรค์ เกิดโภคา ผู้ตรวจกรมราชทัณฑ์ เป็น ประธานเปิดชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ�ำจังหวัดเลย จัดขึ้น ณ โรง อาหารเรือนจ�ำจังหวัดเลย มีกจิ กรรมออกร้านจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของผูต้ อ้ งขังที่ พ้นโทษแล้ว กิจกรรม ช็อป ชม ชิม และกิจกรรม บนเวทีตลอดวัน มีองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นเครือข่ายภาคสังคมเข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย อบต.เสี้ยว อ.เมืองเลย อบต.ผาน้อย อ.วังสะพุง อบต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง และ อบต.ปากตม อ.เชียงคาน 13 มิถุนายน 2555.

เทีย่ ว ทีป่ จั จุบนั ยังเสือ่ มโทรม ไม่สมกับเป็นเมืองท่องเทีย่ ว ถนนทีค่ อรัปชัน่ กันจนมีสภาพผุพังก่อนเวลาอันควร ใช้ไม่ถึงเดืือนก็เป็นหลุมเป็นบ่อ และที่ ต้องเน้น มีประชาชนร้องเรียนเข้ามายังสื่อมากมายคือ บริเวณสถานีขนส่ง หรือบขส. ทีถ่ อื เป็นประตูเมือง นักท่องเทีย่ วลงรถมาเห็นยังร้อง “โอ้โห!” เรา มาอยู่บนพระจันทร์แล้วหรือ ...... อีกทัง้ ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าเขาต้อง อนุรักษ์กันอย่างจริงจัง เพราะนี่คือเสน่ห์ของเมืองเลย ขาย ธรรมชาติ ขายวัฒธรรมประเพณีที่สวยงาม วันก่อนเห็น สมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่าฯเลย น�ำข้าราชการ 5 กระทรวงทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันปราบปรามการท�ำลายป่า ไม้มาลงนามท�ำบันทึกข้อตกลงอย่างแข็งขัน เห็นแล้วก็ชื่นใจ แต่แปลก หัวหน้าหน่วยงานป่าไม้ในจังหวัดเลย กลับไม่โผล่ หัวขึน้ เวที ส่งแต่ลกู น้องตัวจิบ๊ จ้อยขึน้ ไปลงนามแทน ไม่รกู้ ลัว อะไรหนักหนา ข้อสงสัยที่ชาวบ้านมองว่า ใครรุกป่าแล้วจ่าย เงินก็รอด ถ้าไม่จ่ายก็จับ ดูท่าจะเป็นจริง ...... ข่าวทุจริต การสอบเข้านายสิบต�ำรวจทีก่ ำ� ลังโด่งดังอยูข่ ณะนีม้ ชี อื่ ของ จังหวัดเลยปรากฏด้วย มีข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิน่ บางแห่งเข้าไปเกีย่ วข้องในขบวนการบ่อนท�ำลายชาติ ขณะ นีต้ ำ� รวจจากส่วนกลางทีด่ แู ลคดีกำ� ลังสืบสาวใกล้เข้ามาเรือ่ ยๆ อบรมเขียนข่าว นายมงคล หาวิธี ผู้ช่วย ผอ.ส�ำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย ร่วมถ่าย พวกนีเ้ ริม่ หนาวๆร้อนๆ ขอให้กำ� ลังใจเจ้าหน้าทีล่ ากคอคนผิด ภาพเป็นทีร่ ะลึกภายหลังเสร็จสิน้ การอบรมพนักงานด้านประชาสัมพันธ์ของส�ำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด เลยโดยมีสมาชิกชมรมสื่อเสรีเลย น�ำโดยนายวิชัย จินดาเหม ประธานชมรม น�ำทีมเป็นวิทยากรให้ มาลงโทษให้ได้ เพราะนี่คือต้นตอของการทุจริต คอรัปชั่น คัด ุ ภาพ มีแต่คนกะเลวกะลาด ความรู้ด้านการเขียนข่าว และเทคโนโลยีส�ำหรับส่งข่าว เพื่อยกระดับงานประชาสัมพันธ์องค์กรให้ กรองคนเข้าเป็นข้าราชการทีไ่ ร้คณ เข้าไปหาผลก�ำไรจากเงินของประเทศชาติ... เข้าถึงประชาชนได้มากขึ้น ที่ห้องประชุมส�ำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย เมื่อ 7 มิ.ย. 2555.


หน้ หน้าา 55

ฉบัฉบั บทีบ่ 30 ประจ� ำเดืำอเดืนมิ ถุนถายน 2555 ที่ 30 ประจ� อนมิ ุนายน 2555

พัฒนชัยยนต์จัดคอนเสิร์ต

‘บ่าววี’ บิ๊กเซอร์ไพร์ขอบคุณลูกค้า

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 หจก. พัฒนชัยยนต์- ปืนวิฑูรย์ ส�ำนักงานใหญ่ อ�ำเภอวังสะพุง ซึ่งเป็นศูนย์จ�ำหน่าย และ บริการรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่น ได้จัดงานบิ๊กเซอร์ไพรส์ขอบคุณลูกค้า ที่สนามที่ว่าการอ�ำเภอวังสะพุง กิจกรรมในวัน งานประกอบด้วย บริการเปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่องเพียง 9 บาท ทดสอบขับขี่สเปซี่ไอ ฮอนด้าคลิกไอ สวนสนุกชุดใหญ่บริการ อาหารและเครื่องดื่มฟรี บนเวทีช่วงกลางวันสนุกสนานกับคณะหมอล�ำหนูภาร วิเศษศิลป์ และการประกวดร้องเพลงของ แต่ ล ะชุ ม ชน และช่ ว งเย็ น ลู ก ค้ า ยั ง ได้ พ บกั บ นั ก ร้ อ งยอดนิ ย ม บ่ า ววี เจ้ า ของผลงานเพลง ขอนไม้ กั บ เรื อ มา สร้างความบันเทิงแก่ลูกค้า กิจกรรมนีล้ กู ค้าสนใจเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก มีการจับสลาก แจกของรางวัลมากมาย อาทิเช่น ทีวสี ี 21 นิว้ หม้อ หุงข้าว กระเป๋าเดินทาง ฯลฯ บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยมีทีมงานนักร้อง และนักแสดงตลกที่สร้าง ความบันเทิงตลอดทัง้ งาน ทาง หจก. พัฒนชัยยนต์- ปืนวิฑรู ย์ ขอขอบพระคุณท่านลูกค้า ทีใ่ ห้ความไว้วางใจกับเรา งานหน้า จัดกิจกรรมที่ไหน โปรดติดตามต่อไปนะค่ะ

เลี้ยงอาหารฟรี แก่ผู้ร่วมงาน

ผู้ชนะการประกวดร้องเพลง ลูกค้าแห่ลงทะเบียนร่วมงาน

ผู้บริหารพัฒนชัยยนต์มอบรางวัลแก่ผู้โชคดี

กรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลง

ทดสอบขับขี่รถจักรยานยนต์

จ�ำหน่ายหิน ทราย รับขุดสระ ถมที่ บริการให เ้ ช า่ เครื่องจักรกลหนัก รถบรรทุกขนย า้ ย โทร.080-7550531 081-0534000 (โหน่ง)

เลขที่ 45/32 (หัวสะพานบ า้ นนาเขิน) ถ.มลิวรรณ ต.กุดป อ่ ง อ.เมือง จ.เลย


หน้า 6

ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555

ข่าวต่อหน้า 1 เลือก ส.อบจ. การเลื อ กตั้ ง สมาชิ ก สภา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด เลย (ส.อบจ.เลย) เมื่อวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 ผลอย่างไม่เป็น ทางการปรากฏว่า อ.เมืองเลย เขต 1 อันดับ 1 **นายสมเจตน์ แสง เจริญรัตน์ 3,407 คะแนน อันดับ 2 นางดรุ ณี เจริ ญ พร 2,884 คะแนน , เขต 2 นายพิพฒ ั น์พงษ์ วันทา 6,446 คะแนน , เขต 3 อันดับ 1 **นายกิ่งเพชร ชัชวาล 4,964 คะแนน อันดับ 2 *นาย บัญชา เร่งสมบูรณ์สุข 2,503 คะแนน , เขต 4 **นายนเรศ พนมรัตน์ 2,643 คะแนน อันดับ 2 นายมังกร อุตสาหะ 2,542 คะแนน , เขต 5 นางสุขไกล จันทร์สว่าง 9,054 คะแนน , เขต 6 อันดับ 1 **นายวราวุฒิ โพธิ พิพัฒน์ 6,642 คะแนน อันดับ 2 *นางประกายรัตน์ แสงเจริญรัตน์ 4,658 คะแนน อ.วังสะพุง เขต 1 อันดับ 1 **นายชลละวิชช์ ฤทธิศกั ดิช์ ลเดช 6,960 คะแนน อันดับ 2 นางสา วณิชกานต์ ดวงศรี 5,295 คะแนน เขต 2 อันดับ 1 **นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สนิ 6,792 คะแนน อันดับ 2 *นายพยูร ล�ำมะยศ 3,186 คะแนน , เขต 3 อันดับ 1 **นาย สลิ ด ศรี แ ก้ ว 5,941 คะแนน

อันดับ 2 *นายศิริชัย ทิมสุวรรณ 2,598 คะแนน , เขต 4 นายพูล สวัสดิ์ ภาคธูป 8,249 คะแนน , เขต 5 อันดับ 1 **นางรัชนีกร มัธยัสถ์สนิ 5,786 คะแนน อันดับ 2 นาวาอากาศโทอดุลย์ กันยา 4,297 คะแนน อ.เชียงคาน เขต 1 **นาง รตนพร ภูพัสสร 6,714 คะแนน , เขต 2 นายวรวุฒิ มีแพง 9,298 คะแนน , เขต 3 อันดับ 1 **นาย วีระ อินยานวน 5,196 คะแนน อันดับ 2 *นายก่อกิตติ แก้ววงษา 4,253 คะแนน อ.ด่านซ้าย เขต 1 อันดับ 1 **นายประสงค์ จันทศร 6,219 คะแนน อันดับ 2 นายประธาน บุญโนสาร 4,213 คะแนน , เขต 2 อันดับ 1 **นายคิง แสงราช 7,372 คะแนน อันดับ 2 นายหล่อ แสนค�ำเรือง 6,763 คะแนน อ.ภูกระดึง เขต 1 นายเสถียร ค�ำทา 4,766 คะแนน , เขต 2 อั น ดั บ 1 นายวิ นิ จ สุ ว รรณ บริบูรณ์ 3,657 คะแนนอันดับ 2 นายหย่ ว น ถิ่ น ถาน 3,014 คะแนน อ.ปากชม เขต 1 อันดับ 1 นางนิ ส ากร แพร่ ศิ ริ วุ ฒิ พ งศ์ 5,177 คะแนน อันดับ 2 นายผู พิ ลาอ่อน 3,051 คะแนน , เขต 2 อั น ดั บ 1 นายสมหมาย เข็ ม ราษฎร 4,570 คะแนน อันดับ 2 *นายทองแดง ค�ำพรหม 4,322 คะแนน

อ.ผาขาว เขต 1 อันดับ 1 **นายนายพิซิต รกชัฏ 4,211 คะแนน อันดับ 2 *นายปัญญา บัวระภา 3,580 คะแนน , เขต 2 อันดับ 1 นายชิติพัทธ์ บุญลือ 4,315 คะแนน อันดับ 2 นาย ทนงศักดิ์ บางประอินทร์ 4,016 คะแนน อ.เอราวัณ เขต 1 อันดับ 1 **นายเจษฏา แสนโคตร 3,750 คะแนน อันดับ 2 *นายอดุลย์ เนาว์โนนทอง 2,573 คะแนน , เขต 2 อั น ดั บ 1 **นายนาย แสงทอง ทองพิมพ์ 3,699 คะแนน อันดับ 2 นายธวัชชัย พรมศรี 3,292 คะแนน อ.นาแห้ ว อั น ดั บ 1 นาย ประจั ก ษ์ ปั ญ ญาค� ำ 5,082 คะแนน อันดับ 2 นายธีระวัฒน์ ค�ำแก้ว 935 คะแนน อ.ภูเรือ อันดับ 1 นางสุภักร์ สุธงษา 7,850 คะแนน อันดับ 2 ว่าที่ ร.ต.อาวุธ โกษาจันทร์ 2,915 คะแนน อ.ท่าลี่ นายส�ำราญ สมบัติ วงษ์ 8,628 คะแนน อ.ภูหลวง อันดับ 1 **นาย เกรี ย งไกร กลิ่ น จั น ทร์ 6,528 คะแนน อันดับ 2 นายสมหวัง ธรรมกุล 3,995 คะแนน อ.นาด้วง อันดับ 1 **นาย ชาติชาย สุจมิ งคล 7,830 คะแนน อั น ดั บ 2 *นายแสงจั น ทร์ ศรี พลเมือง 3,516 คะแนน อ.หนองหิน อันดับ 1 นาย

เยี่ยมทหารผ่านศึก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2555 ที่หน่วยฝึก นักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเลย พล.อ.สุ ชี พ กิ จ วารี ผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก ารสงเคราะห์ ทหารผ่ า นศึ ก เดิ น ทางมาตรวจเยี่ ย ม พบปะ ทหารผ่านศึกในจังหวัดเลย โดยมีการมอบเกียรติ บัตรเชิดชูเกียรติให้แก่ทหารผ่านศึกที่ประสบความ ส�ำเร็จในชีวิต ได้แก่ ร้อยเอกอุรเชษฐ์ สิมะอุดร ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1 จ่าสิบเอกธีระเดช วิภาศิ นนท์ ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 3 นางรัตติกาล ปัญญาประชุม ครอบครัวทหารผ่านศึก บัตรชั้นที่ 1 และนางบุ ญ ญา แก้ ว วงษา ครอบครั ว ทหารผ่านศึกบัตรชั้นที่ 1 นอกจากการมอบเกียรติบัตร เชิดชูเกียรติแก่ทหารผ่านศึกแล้ว พล.อ.สุชีพ กิจวารี ยังได้รับฟัง ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ในปัญหาการด�ำเนินชีวิต เพื่อน�ำ มาพิ จ ารณาแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง การ ด� ำ เนิ น งานสงเคราะห์ ใ ห้ เ กิ ด ประโยชน์สูงสุดแก่ทหารผ่านศึก และครอบครัวต่อไป.

ชะลอ สอดศรี 6,136 คะแนน อั น ดั บ 2 นายชั ย ยง คุ ณ ฟอง 4,226 คะแนน จ�ำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 299,700 คน จากจ�ำนวนผู้มีสิทธิ เลือกตั้งทั้งจังหวัด 461,314 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 64.97 บั ต รดี 269,454 ใบ คิดเป็นร้อยละ 89.91 บัตรเสีย 15,905 คิดเป็นร้อยละ 5.31 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 14,314 ใบ คิดเป็นร้อยละ 4.79 เขตทีม่ ผี กู้ าช่องประสงค์ไม่ลง

คะแนนมากที่สุดคือ อ.เมืองเลย เขต 2 ร้อยละ 18.52 คะแนน รอง ลงมาคือ อ.ท่าลี่ ร้อยละ 12.61 ส่ ว นผลการเลื อ กตั้ ง นายก เทศบาลต�ำบลนาอานปรากฏว่าผู้ สมัครหมายเลข 1 นายไพศาล วร พันธ์ ได้รับเลือกตั้งให้เป็นนายก คนใหม่ได้ 3,777 คะแนน ส่วน นายวิ เ วทย์ วิ ไ ชโย เจ้ า ของ ต�ำแหน่งเดิม ผู้สมัครหมายเลข 2 ได้ 2,810 คะแนน สร้างกระแสวิ พากษวิจารณ์จากประชาชนว่าถือ

เป็ น การพลิ ก ความคาดหมาย อย่างยิ่ง ส่ ว นผลการเลื อ กตั้ ง นายก เทศมนตรีต�ำบลนาดินด�ำ ปรากฏ ว่า นายสรวิชญ์ ภูมิศรี ผู้สมัคร หมายเลข 1 ได้ 2,920 คะแนน และ ด.ต.ไมตรี วาที ได้ 2,263 คะแนน ท�ำให้นายสรวิชญ์ได้เป็น นายกเทศมนตรีอีก 1 สมัย หมายเหตุ ** ส.อบจ.หน้า ใหม่ * แชมป์เก่าสอบตก

ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย ปี 2555

สมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ เมืองเลยเขต 1

พิพัฒน์พงษ์ วันทา เมืองเลย เขต 2

กิ่งเพชร ชัชวาลย์ เมืองเลย เขต 3

นเรศ พนมรัตน์ เมืองเลย เขต 4

ศุกร์ไกล จันทร์สว่าง เมืองเลย เขต 5

วราวุฒิ โพธิพิพัฒน์ เมืองเลย เขต 6

ชลละวิชช์ ฤทธิศักดิ์ชลเดช วังสะพุง เขต 1

วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน วังสะพุง เขต 2

สลิด ศรีแก้ว วังสะพุง เขต 2

พูลสวัสดิ์ ภาคธูป วังสะพุง เขต 3

รัชนีกร มัธยัสถ์สิน วังสะพุง เขต 4

รตนพร ภูพัสสร เชียงคาน เขต 1

วรวุฒิ มีแพง เชียงคาน เขต 2

วีระ อินยานวน เชียงคาน เขต 3

ประสงค์ จันทศร ด่านซ้าย เขต 1

คิง แสงราช ด่านซ้าย เขต 2

เสถียร ค�ำทา ภูกระดึง เขต 1

วินิจ สุวรรณบริบูรณ์ ภูกระดึง เขต 2

นิสากร แพร่ศิริวุฒิพงศ์ ปากชม เขต 1

สมหมาย เข็มราษฎร ปากชม เขต 2

พิซิต รกชัฏ ผาขาว เขต 1

ชิติพัทธ์ บุญลือ ผาขาว เขต 2

เจษฏา แสนโคตร เอราวัณ เขต 1

แสงทอง ทองพิมพ์ เอราวัณ เขต 2

หนังสือพิมพ์เลยไทม์พลัสนิวส์ รับสมัครพนักงานจัดหน้าหนังสือพิมพ์

ประจักษ์ ปัญญาค�ำ นาแห้ว

สุภักร์ สุธงษา ภูเรือ

ส�ำราญ สมบัติวงษ์ ท่าลี่

เกรียงไกร กลิ่นจันทร์ ภูหลวง

ชาติชาย สุจิมงคล นาด้วง

ชลอ สอดศรี หนองหิน

คุณสมบัติ ไม่จ�ำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe InDesign , Photoshop มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส�ำนักงาน น.ส.พ. เลยไทม์พลัสนิวส์ 20/29 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 042-813243 , 081-7174263


หน้า 7

ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555

จนท.ปกครองจับ นศ.ตั้งโต๊ะพนันบอลยูโร หนุ่มชุมแพก�ำปั้นหนักต่อยชู้หมัดเดียวตาย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 เวลา 23.30 น. เจ้าหน้าที่ผ่าน ปกครอง อ�ำเภอเมืองเลย น�ำโดย นายมนัสวรรธ บุญสมวัฒนวงศ์ นายอ�ำเภอเมืองเลย พร้อมก�ำลัง อ.ส.และเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ สภ.เมือง เลย กว่า 20 นาย ออกตรวจสถาน บริการ สถานบันเทิง บริเวณหน้า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย ตาม นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในการก� ำ ชั บ เข็ ม งวด แหล่ ง พงษ์ ผางสง่า อายุ 28 ปี อยู่บ้านเลขที่ บันเทิง ใกล้สถานศึกษาในช่วง 213 ถ.เลย-นาด้วง ต.กุดป่อง อ.เมือง ฟุตบอลยูโร เลย และนั ก ศึ ก ษาหญิ ง 1 คน ซึ่ ง ใ น ก า ร ต ร ว จ ค ้ น ค รั้ ง นี้ นางสาวยุวดี แสงโสดา อายุ 22 ปี สามารถจับกุมนักศึกษาชาย-หญิง จากการสอบสวนพบว่า นักศึกษา ในชุดนักศึกษา ที่ตั้งโต๊ะรับพนัน หญิงท�ำหน้าที่รับโทรศัพท์และลงบัญชี ฟุ ต บอลที่ ร ้ า นเคที ส ปอร์ ต คลั บ โพยบอล พร้ อ มหลั ก ฐาน โพยบอล ใกล้มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เพียง จ�ำนวนหนึ่ง เงินหมุนเวียน กว่า 1 แสน ไม่ กี่ ร ้ อ ยเมตร และห่ า งป้ อ ม บาท หมายเลขโทรศัพท์ผตู้ ดิ ต่อรับแทง ต� ำ รวจเพี ย ง 300 เมตร ได้ ผู ้ ต้องหา 3 คน ประกอบด้วย นายค�ำรณ ศรีสุนทร อยู่ ใบอัตราต่อรองราคาบอลได้ จากนั้นได้น�ำตัวผู้ต้องหาส่ง บ้านเลขที่ 324 หมู่ 1 ต.นาอาน อ.เมืองเลย นายสิทธิ พนักงานสอบสวน สภ.เมืองเลยเพื่อด�ำเนินคดีต่อไป.

ตรวจยึดกล้ายางฯลักลอบข้ามน�้ำเหืองเข้าลาว เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2555 เวลา ประมาณ 14.00 น. เจ้าหน้าที่กองร้อย ทหารพรานที่ 2101 อ.ด่านซ้าย จ.เลย ได้ รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีรถยนต์ยี่ห้อ อีซซู ุ สีบรอนด์ทอง น�ำพันธุก์ ล้ายางพารา จาก จ.พิษณุโลก มาส่งให้กับผู้ซื้อฝั่ง สปป.ลาว บริเวณจุดผ่อนปรน บ.นาข่า ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยจะใช้ ช่วงเวลาที่ อส.ประจ�ำจุดผ่อนปรนฯ ไป ประจ�ำหน่วยเลือกตั้ง ส.อบจ. ต่ อ มา เมื่ อ เวลา 15.00 น. ได้ มี ก�ำลังซุม่ เฝ้าตรวจบริเวณริมน�ำ้ เหืองใกล้จดุ ผ่อนปรนห่าง ไปทางทิศตะวันตกของหมูบ่ า้ น ประมาณ 50 เมตร ตรวจ พบกลุ่มบุคคลก�ำลังล�ำเลียงพันธุ์กล้ายางใส่เรือพายข้าม ไปยังฝั่ง สปป.ลาว จ�ำนวนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งวางกองอยู่ ริมน�้ำเหืองฝั่งไทย จึงแสดงตัวเข้าจับกุม กลุ่มบุคคลดัง กล่าวได้กระโดดลงเรือพายข้ามไปยังฝั่ง สปป.ลาว เจ้า หน้าทีจ่ งึ เข้าตรวจยึดพันธุก์ ล้ายางพาราขนาดล�ำต้น 2 - 3 ฉัตร จ�ำนวน 912 ต้น ราคาต้นละ ประมาณ 60 บาท คิด เป็นเงิน ประมาณ 54,720 บาท เจ้าหน้าทีไ่ ด้นำ� ของกลาง รถยนต์ตามลักษณะที่แจ้งวิ่งผ่านด่านตรวจ บ.ปากหมัน ดังกล่าวมาเก็บรักษาไว้ที่หน่วย และแจ้งประสานเจ้า ต.ปากหมัน อ.ด่านซ้าย ร.อ.เสถียร ตาสว่าง ผบ.กอง หน้าที่ศุลกากรท่าลี่มารับไปด�ำเนินการตามกฎหมายต่อ ร้อยทหารพรานที่ 2101 จึงได้จัดก�ำลังเจ้าหน้าที่เข้าวาง ไป.

พบลูกระเบิดปืนค.สมัยสมรภูมิรบบ้านร่มเกล้า เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 14 มิถุนายน 2555 พ.ต.ท.ปรัญชัย ทุมรินทร์ สว.สส. สภ.นาแห้ว จ.เลย ได้ รับแจ้งจากนายใกล้ชิด แก้วเกษศรี อายุ 30 ปี อยู่บ้าน เลขที่ 101/5 หมู่ 5 บ้านหนองหวาย ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย ว่า เช้านี้ตนเองได้เข้าในไร่ข้าวโพด เพื่อเข้าไป ท�ำการถอดต้นหญ้าวัชพืช ขุดพบลูกระเบิด ไม่ทราบชนิด หลังรับแจ้งจึงรายงาน พ.ต.อ.สุชาติ ระรี ผกก.สภ.นาแห้ว ทราบ พร้อมน�ำก�ำลังและ อส. เดินทางไปตรวจสอบ สถานที่พบระเบิดเปนไร่ข้าวโพดห่างจาก ถนนสาย ด่านซ้าย-นาแห้ว ประมาณ 5 กม.พบวัตถุระเบิดเป็นโลหะ กลมยาวประมาณ 40 ซ.ม สภาพสนิ ม ขึ้ น ทั้ ง ลู ก ยั ง สามารถใช้งานได้ สัณนิษฐานว่าเป็นลูกปืน ค.104 ยิงมา ตกยังบริเวณทีไ่ ร่ดงั กล่าว ในสมัยสมรภูมริ บร่มเกล้า กรณี พิพาทไทยกับ สปป.ลาว พื้นที่ 3 หมู่บ้านริมตะเข็บ ชายแดนรอยต่ออ�ำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลกกับ อ�ำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ช่วงต้นปี พ.ศ.2530 และขณะ เดียวกันยังได้รบั แจ้งจากนายเหมือน ศรีสวุ รรณ อายุ 52 ปี อยู่บ้านเลขที่ 91/1 หมู่ 5 บ้านหนองหวาย ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย ได้ขุดพบ ลูกระเบิด ไม่ทราบชนิดใด ขึ้น

ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่าเมือ่ 12 มิถนุ ายน 2555 พ.ต.ท. สมพงษ์ หงส์ไพลินรอง ผกก.สส.สภ.วังสะพุง จังหวัดเลย พร้อม ชุดสืบสวน น�ำนายมนูญ วงค์พรม อายุ 27 ปี อยู ่ บ ้ า นเลขที่ 1 26 ม. 5 ต.ชุ ม แพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ผู้ต้องหา ออกไปท�ำ แผนประกอบการ รับสารภาพว่า ท�ำร้าย ผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย บริเวณ ริมถนนบ้านเลิง ม.8 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย พ.ต.ท.สมพงษ์ หงส์ไพลิน ผกก.สส.สภ.วังสะพุง เปิดเผยว่า เหตุเกิดเมือ่ กลางคืนวันที่ 1 มิถนุ ายน 2555 นายมนูญ วงค์พรม ผูต้ อ้ งหาได้ใช้กำ� ปัน้ ชกต่อยท�ำร้าย นายไพรัตน์ มุกอาษา อายุ 31 ปี เป็นเหตุให้ นายไพ รัตน์ มุกอาษา เสียชีวิตในเวลาต่อมา สาเหตุเนื่องจาก เรื่องชู้สาว หลังก่อเหตุได้หลบหนีไปอยู่ที่อ�ำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิด พอนายมนูญ วงค์พรม ทราบ ว่า ต�ำรวจ สภ.วังสะพุงได้ขอหมายศาลจังหวัดเลย ที่ 119 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ข้อหาท�ำร้ายผู้อื่นเป็น เหตุถึงแก่ความตาย จึงขอเข้ามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจ นายมนูญ กล่าวว่า วันเกิดเหตุ ตนนั่งกินข้าวอยู่ ในห้องเช่า กับ น.ส.วริศรา สุดสาว อายุ 30 ปี บ้านเลข

ที่ 69 ม.6 ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย แฟนสาวของ ตน ขณะเดียวกันผู้ตายได้โทรศัพท์มาหา น.ส. วริศรา พูดคุยอยู่นานและเสียงดัง ตนจึงแย่งโทรศัพท์มาคุย ผู้ ตายบอกว่าได้เสียกับแฟนตนแล้ว จะคุยกับแฟนตน อย่างไรก็ได้ ตนจึงบอกให้ผู้ตายว่า ถ้าเป็นลูกชายจริง ให้เข้ามาคุยกันที่บ้าน หลังจากนั้นผู้ตายพูดจาข่มขู่ว่า จะเอาปืนมายิง เมือ่ วางหูโทรศัพท์ ตนได้ไปยืนรอทีร่ มิ ถนน พอผู้ตายขับรถจักรยานยนต์มาจอด ตนจึงใช้ ก�ำปั้นต่อยเข้าบริเวณใบหน้าหนึ่งครั้ง เพื่อป้องกันตัว เท่านั้น จนล้มลงทั้งรถทั้งคน จากนั้นจึงได้หลบหนีไป และมาทราบภายหลังว่านายไพรัตน์ได้เสียชีวติ แล้ว ตน รู้สึกส�ำนึกผิดและได้ประสานของมอบตัวกับเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจ.

ทหารพราน21รวบผู้เฒ่าวัย85ค้ายาบ้า-กัญชา เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เวล ประมาณ 15.00 น. ร.อ.บารมี ภักดีบรุ ษุ ผบ.กองร้อยทหารพรานที่ 2109 หน่วย เฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 21 ได้รับ รายงานจากแหล่งข่าวประชาชนว่ามีการ ลักลอบจ�ำหน่ายาบ้าและกัญชา อยู่บ้าน เลขที่ 20 หมู่ 9 ต.อิปมุ่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย จึงจัดก�ำลังเจ้าหน้าที่พร้อมชุดสุนัขดม กลิ่ น ร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ป กครอง อ.ด่านซ้าย สภ.ด่านซ้าย วางแผนเพื่อ เข้าตรวจค้น จับกุม บริเวณบ้านเลขทีด่ งั กล่าว เมื่อเวลา 16.00 น. เจ้าหน้าที่ได้ เดิ น ทางมาถึ ง พบนายเขี ย น กั น ยา ประสิทธิ์ อายุ 85 ปี อดีตผู้ใหญ่บ้าน แสดงเป็นเจ้าของบ้าน จากนั้นได้ขอ ตรวจค้น ตามหมายค้นของศาลจังหวัด เลย เลขที่ ค.140/2555 ลง 18 มิถุนายน 2555 โดย ร.ต.ต.ไลพร นามวงศ์ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจสภ.ด่านซ้าย ได้อ่านข้อความในหมายค้นให้เจ้าบ้านฟังและตรวจดู เจ้าบ้านยินยอมและเต็มใจให้เข้าไปตรวจค้นโดยมิได้ หวงห้าม ก่อนลงมือท�ำการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้แสดง ความบริสุทธิ์ใจแล้ว จึงท�ำการตรวจค้น ผลการตรวจ ค้นพบยาบ้าจ�ำนวน 16 เม็ด บรรจุในหลอดกาแฟใส่ไว้ ในขวดซ่อนอยูใ่ ต้ทนี่ อน กัญชาแห้งบรรจุในถุงพลาสติก ใสใหญ่ จ�ำนวน 1 ถุง น�้ำหนักประมาณ 1 กิโลกรัมและ

แบ่งบรรจุใส่ถงุ พลาสติกขนาด เ ล็ ก เ พื่ อ เ ต รี ย ม แ บ ่ ง ข า ย จ� ำ นวน 32 ถุ ง น�้ ำ หนั ก ประมาณ 300 กรัม รวมน�้ำ หนักประมาณ 1.3 กิโลกรัม ซุ ก ซ่ อ นในท่ อ ปู น ซี เ มนต์ ภายในบ้าน ปืนแก๊ปยาวไทยประดิษฐ์ ไม่มีหมายเลข ทะเบียน 1 กระบอก ปืนสั้นไทยประดิษฐ์ใช้กระสุน ขนาด .22 จ�ำนวน 1 กระบอกพร้อมกระสุนบรรจุในล�ำ เพลิง จ�ำนวน 1 นัด ทั้งหมดวางอยู่ข้างที่นอน กระสุน ปืนลูกซองเบอร์ 12 จ�ำนวน 6 นัด ซ่อนอยู่ในลิ้นชักหัว เตียงนอนและเงินสด จ�ำนวน 140,000 บาท อยู่ใน กระเป๋าสะพายสีเขียววางไว้ข้างที่นอน เจ้าหน้าที่จึง ควบคุ ม ตั ว ผู ้ ต ้ อ งหาพร้ อ มของกลาง มอบให้ สภ.ด่านซ้าย ด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

น้ อ งโฟร์ ปลาจุ่ม-หมูจุ่ม จากใต้ พื้ น ดิ น ห่ า งออกไปจากที่ พ บครั้ ง แรกอี ก 10 กิโลเมตร หลังเสร็จสิน้ จากการตรวจสอบจุดแรก จึงเดินทางไป ตรวจสอบ พบเป็นระเบิดชนิดเดียวกัน จึงได้ท�ำแนวเขต กัน้ ไม่ให้ชาวบ้านเข้าไปเด็ดขาด จากนัน้ ได้ประสานไปยัง พร้อมประสานไปยัง ร.อ.เสถียร ตาสว่าง ผบ.กองร้อย ทหารพรานที่ 2101 อ.ด่านซ้าย เพื่อท�ำการเก็บกู้ระเบิด ทั้ง 2 ลูก ไปท�ำลาย.

น�้ำจิ้มวาซาบิทรงเครื่อง และน�้ำ จิ้มรสเด็ด พร้อมเครื่องดื่มเย็นๆ พิเศษ เมนูแนะน�ำ

กุ้งซ่า ย�ำสาวญี่ปุ่น

อยู่ในซอยสมาคมพ่อค้า จ.เลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย โทร. 081-059-5620


หน้า 8

ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555

ข่าวต่อหน้า 1

ชุมชนเข้มแข็ง

เลยติดอันดับ 10

พ.อ.ไพศาล งามวงษ์วาน ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 ส�ำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการชุมชนเข้มแข็ง ในพื้นที่ ต�ำบลปากชม อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน 80 คน ซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2555 การด�ำเนินงานในครั้ง นี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการทุกภาคส่วนของ อ�ำเภอปากชม จังหวัดเลย เป็นอย่างดี เนื้อหาการฝึก อบรมเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, วิสาหกิจชุมชน, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหา ยาเสพติด และแนวทางการประกอบอาชีพ ผ่านไปเมื่อเร็วๆนี้.

พาณิชย์เผยเขื่อนไชยะฯดันยอดน�ำเข้า-ส่งออก

ชายแดนเลย-สปป.ลาวเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ27

ส� ำ นั ก งานพาณิ ช ย์ จั ง หวั ด เลยรายงานสรุ ป สถานการณ์การค้าประจ�ำเดือน พฤษภาคม 2555 การ ค้าโดยทั่วไป ในเดือนนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นวัสดุก่อสร้าง ยานพาหนะ และน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง มูลค่าการค้ารวมมีอตั รา การค้าเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน คิดเป็นร้อยละ 25.09 โดย สินค้าส่งออกที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน ที่สาคัญ ได้แก่ หมวดยานพาหนะ เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 27,088,791 บาท เป็น 119,431,921 บาท รองลงมาได้แก่ หมวดวัสดุก่อสร้าง จึงส่งผลให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.47 ส�ำหรับสินค้าน�ำเข้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก เดือนก่อนที่ส�ำคัญได้แก่ หมวดสินค้ากสิกรรม เพิ่มขึ้น จากเดือนก่อน 129,177,743 บาท เป็น 155,212,612 บาท ส่งผลให้มูลค่าการน�ำเข้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.53 รายงานระบุตอ่ ไปว่า เหตุทมี่ ลู ค่าการค้ารวมเพิม่ ขึน้ มากเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เนื่องจาก

ขณะนี้ใน สปป.ลาว มีโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ ที่แขวงไชยะบูลี โดย บริษัท ช.การช่าง จ�ำกัด (มหาชน) ได้รับสัมปทาน งบประมาณก่อสร้างประมาณ 80,000 ล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 8 ปี อุปกรณ์ ก่อสร้างของโครงการทั้งหมดจะส่งผ่านทางด่านศุลกากร ท่าลี่ และมีการตัดถนนลาดยางสายเมืองแก่นท้าว –ไช ยะบูลี –หลวงพระบาง จึงทาให้มีการส่งออกอุปกรณ์ ก่อสร้างและน้ามันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ในด้านสินค้านาเข้าทีม่ ปี ริมาณเพิม่ ขึน้ เนือ่ งจาก เริม่ มีการนาเข้าข้าวโพดในวันที่ 1 มีนาคม 2555 ที่ได้รับ ยกเว้นอากรภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน ของปี 2555 ตามทีก่ ระทรวงพาณิชย์ได้มรี ะเบียบกาหนดช่วงเวลาการ นาเข้าสินค้าข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ให้นาเข้าในช่วง 1 มีนาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2555 ท�ำให้มยี อด การน�ำเข้าสูงขึน้ มาก.

สรรพสามิตเลยเก็บภาษีเกินเป้า-จ้องฟันของเถื่อนชายแดน นายสถิต โดดแช นักวิชาการสรรพสามิต ช�ำนาญ การ หัวหน้าส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย สาขาเมือง เปิดเผยว่า การจัดเก็บภาษีของส�ำนักงานสรรพสามิต พื้ น ที่ เ ลยตั้ ง แต่ ตุ ล าคม 2554-พฤษภาคม 2555 ทุ ก ประเภทจัดเก็บได้ 5 ล้านบาทเศษ สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้ง ไว้ 5 แสนบาทเศษ คิดเป็นร้อยละ 11 จากสินค้าประเภท ยาสูบ สุรา เครื่องดื่ม รถจักรยานยนต์ สนามกอล์ฟ ไนต์คลับ ดิสโก้เทค ไพ่และ เบ็ดเตล็ดอื่น ๆส่วนการเก็บ ภาษีของอบจ.เลย จากยาสูบมวนละ 9.30 สต.ซองละ 1.86 บาท น�ำส่งเป็นรายได้ให้กับ อบจ.เลย เป็นเงิน จ�ำนวน 16 ล้านบาทเศษ นายสถิตกล่าวอีกว่า ในช่วงเดียวกันนีม้ ผี ลจากการ

ปราบปรามผูก้ ระท�ำผิด 355 รายท�ำการเปรียบเทียบปรับ เป็นเงิน 7.6 แสนบาท และโครงการรถยนต์ใหม่คันแรก ตามนโยบายของรัฐบาล ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เลย ได้ ด� ำ เนิ น การตั้ ง แต่ วั น ที่ 16 กั น ยายน 2554 - 31 พฤษภาคม 2555 มีผเู้ ข้าร่วมโครงการ 459 ราย ซึง่ ได้มนี โยบายการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีและวางมาตรการเพื่อ ป้ อ งกั น ปราบปรามผู ้ ก ระท� ำ ผิ ด โดยเฉพาะบริ เ วณ ชายแดนยาว 194 กิโลเมตรที่มีแม่น�้ำเหืองและแม่น�้ำโขง เป็นพรมแดนกัน้ ได้จดั หน่วยเคลือ่ นตรวจจับเคลือ่ นทีเ่ ร็ว พร้อมกับการบูรณาการอัตราก�ำลังจากหน่วยต่างๆใน พื้นที่ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี สรรพสามิตพื้นที่เลย กล่าว.

โกอินเตอร์โฟน จ�ำหน่าย ปลีก-ส่ง โทรศัพท์มือถือทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ และอุปกรณ์เสริมทุกชนิด รับลงโปรแกรม เกม แอพลิเคชั่นต่างๆ BB , i Phone , i PAD , SAMSUNG

ศูนย์ซ่อม-จ�ำหน่ายมือถือไอโมบาย และ G-NET บัตรเครดิต ทุกธนาคาร 27/4 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-815432 FAX.042-833678

ของประชาชน หัวข้อ “10 จังหวัดใน ประเทศไทยที่คนไทยอยากไป” โดย ส�ำรวจระหว่างวันที่ 1-19 มิถุนายน 2555 จากประชาชนทั่วทุกภูมิภาค จ�ำนวน 2,777 คน ปรากฏว่าจังหวัด ที่คนไทยอยากไปเที่ยวมากที่สุดคือ จังหวัดเชียงใหม่ ร้อยละ 31.07% รองลงมา คือ จังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 23.59% และตามด้ ว ย กระบี่ เชียงราย และ ชลบุรี ตามล�ำดับ 10 อันดับจังหวัดในประเทศไทย

ทีป่ ระชาชนอยากไปเทีย่ วมากทีส่ ดุ มี ดังนี้ อันดับ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ร้อย ละ 31.07% อันดับ 2 จังหวัดภูเก็ต ร้อยละ 23.59% , อันดับ 3 จังหวัด กระบี่ ร้อยละ 11.86% , อันดับ 4 จังหวัดเชียงราย ร้อยละ 11.86% , อั น ดั บ 5 จั ง หวั ด ชลบุ รี ร้ อ ยละ 5.63% อันดับ 6 จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน ร้อยละ 4.84% อันดับ 7 จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ร้อยละ 4.68% , อันดับ 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ร้อย ละ 4.24% , อันดับ 9 จังหวัดระยอง ร้อยละ 3.21% คือ และอันดับ 10 จังหวัดเลย ร้อยละ 3.07%. นางอัจพรรณ บุญเจริญ ผู้

อ� ำ นวยการการท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย ส�ำนักงานเลย กล่าวว่า จากผลการส�ำรวจความคิดเห็นดัง กล่ า ว นั บ เป็ น เรื่ อ งที่ น ่ า ยิ น ดี ซึ่ ง จั ง หวั ด เลยมี ส ถานที่ ท ่ อ งเที่ ย ว มากมายที่ ร อให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วมา สั ม ผั ส ทั้ ง แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วทาง ธรรมชาติ และแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว ประเพณีวฒ ั นธรรม ทีย่ งั คงความเป็น ดั้งเดิม เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่ง ผลโพลล์นถี้ อื เป็นการประชาสัมพันธ์ ที่ ดี ท� ำ ให้ ห ลายคนที่ ยั ง ไม่ เ คยมา เที่ ย วจั ง หวั ด เลยอยากมามากขึ้ น ฉะนั้นจึงขอให้ชาวเมืองเลยเป็นเจ้า บ้านที่ดี เพื่อสร้างความประทับใจ.

ฤดูกาลล่องแก่งน�้ำสาน อ.ภูเรือเริ่มเปิดแล้ว การท่ อ งเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานเลย ขอเชิญท่านร่วมเปิดฤดูกาลท่องเทีย่ ว เชิงผจญภัย ล่องแก่งแห่งล�ำน�ำ้ สาน อ�ำเภอภูเรือ แห่ง เดียวในภาคอีสาน นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อ�ำนวยการ ททท. ส�ำนักงานเลย กล่าวถึงกิจกรรมท่องเที่ยวแห่งใหม่นี้ว่า “ล�ำน�้ำสาน” มีต้นก�ำเนิดจากภูหลวง ผ่านพื้นที่ 6 ต�ำบล ของอ�ำเภอภูเรือ ไปบรรจบกับแม่น�้ำเหือง ความยาว ประมาณ 40 กิโลเมตร จุดที่ล่องแก่ง ห่างจากที่ว่าการ อ�ำเภอภูเรือ ประมาณ 9 กิโลเมตร มีตงั้ แต่ระดับ 1-5 ระยะ ทาง 13 กิโลเมตร มีแก่งทั้งหมด 59 แก่ง อาทิ แก่งเกลี้ยง แก่งลาดนกขี้ถี่ แก่งคอนบ่า และมีเรือไว้บริการประมาณ 40 ล�ำ ซึ่งสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ประมาณ 320 คน ต่อวัน รับรองได้วา่ นักท่องเทีย่ วจะได้สมั ผัสธรรมชาติ ที่สวยงามของสองฝั่ง รวมทั้งความตื่นเต้นท้าทายตลอด ล�ำน�้ำ เพื่อความสะดวกในการประกันภัยให้กับนักท่อง

เทีย่ วทุกท่าน ก่อนร่วมกิจกรรมขอให้ทา่ นติดต่อเจ้าหน้าที่ อบต.ลาดค่าง เพื่อการอ�ำนวยความสะดวกก่อนทุกครั้ง อัตราค่าบริการ 700-1,000 บาทต่อคน (ขึ้นอยู่กับระยะ ทาง) ผูท้ สี่ นใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ อบต.ลาดค่าง โทร.0-4280-7604 , 08-6223-2558 www. tumbonladkang.com และการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานเลย โทร. 0-4281-2812 www.facebook.com/tatloei

แจก ส.ป.ก.กว่า1หมื่นไร่ให้ชาวนาดินด�ำ พร้อมส่งเสริมท�ำนา-ปลูกมัน1ไร่1แสนบ. เมื่ อ วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2555 ณ หอประชุ ม โรงเรี ย น บ้ า นนาดิ น ด� ำ ต.นาดิ น ด� ำ อ.เมือง จ.เลย นายสมพงศ์ อรุณ โรจน์ ป ั ญ ญา ผู ้ ว ่ า ราชการ จั ง หวั ด เลย พร้ อ มด้ ว ยนาย สุ ร ศั ก ดิ์ แสงอร่ า ม รอง เลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมในพิธี มอบหนั ง สื อ อนุ ญ าตเข้ า ท� ำ ประโยชน์ ใ นเขตปฏิ รู ป ที่ ดิ น (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย นายสมพร ภู่พัฒน์วิบูลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้มีพระราชกฤษฎีกาก�ำหนดเขต ปฏิรูปที่ดินตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2536 จนถึงปัจจุบัน ทั้ง 14 อ�ำเภอโดยด�ำเนินการจัดที่ดินให้แก่เกษตรกรทั้ง ที่ดินท�ำกินและที่อยู่อาศัยไปแล้ว 68,951 ราย จ�ำนวน 84,269 แปลง เนื้อที่ ประมาณ 961,225 ไร่ ส�ำหรับ อ.เมืองเลย แจกไปแล้ว 9,673 ราย จ�ำนวน 12,816 แปลง เนือ้ ที่ 160,859 ไร่ โดยในวันนีแ้ จกเฉพาะเขต ต.นาดินด�ำ จ�ำนวน 8 หมู่บ้าน 697 ราย เนื้อที่ ประมาณ 11,752 ไร่ หลังจากการมอบ ส.ป.ก.4-01 แก่เกษตรกร แล้วจะได้ ด�ำเนินการปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตร มีการส่ง

เสริมอาชีพ สร้างองค์ความรู้ การบริหารจัดการ รวมทั้ง โครงการส่งเสริมของทางจังหวัดเลย เช่น โครงการท�ำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน และ โครงการปลูกมัน 1 ไร่ได้เงิน 1 แสนบาท เป็นต้น และน�ำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา ปรับใช้เพื่อให้เกษตรกรสามารถท�ำมาหากินในที่ดินที่ได้ รับมอบอย่างยั่งยืนต่อไป.


หน้า 9

ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555

คนเลยกินเห็ดตายแล้ว3คน

นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยว่า เนือ่ งจากขณะนี้ มีฝนตกในทุกพืน้ ทีข่ องจังหวัดเลย ท�ำให้มเี ห็ดป่าออกมาวาง ขายมากมายในตลาดต่างๆ ประชาชนชอบซื้อมารับประทาน บางครั้งขาด ความระมัดระวัง อาจเก็บเห็ด/ซื้อเห็ดที่มีพิษปะปนเข้ามาด้วย เมื่อบริโภค เข้าไปแล้ว พิษจากเห็ดก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายจนถึงแก่ชีวิตได้ จาก รายงานระบาดวิทยา ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 10 มิถุนายน 2555 พบผู้ที่กินเห็ดแล้วป่วย จ�ำนวน 53 คน ตาย 3 คน ที่ อ�ำเภอเมืองเลย 1 คน อ�ำเภอท่าลี่ 2 คน อ�ำเภอทีพ่ บผูป้ ว่ ยมากทีส่ ดุ คือ อ�ำเภอ

มะตูม ลักษณะของพืช เป็นไม้ยนื ต้น บางกิ่งอาจพบหนามแหลมใหญ่ ชนิดหนามอันเดียวหรือหนามเป็น คู่ มีความยาว 2-5 ซม. อยู่ตามโคนก้านใบ ใบติดกับล�ำต้นแบบสลับ มีก้านใบยาว 3-5 ซม. ประกอบด้วยใบย่อย 3 ใบ ซึ่งใบกลางมีขนาดใหญ่กว่าใบที่อยู่ข้างๆ ใบย่อยนี้มีรูปคล้ายรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบแหลม ขอบใบหยักเป็นคลื่นเล็กน้อย ขนาดใบกว้าง 1-7 ซม. ยาว 4-13 ซม. ดอกออกเป็นช่อตามซอกโคนก้านใบยาว 3-10 ซม. ดอกสีขาวอม เขียวขนาด 1-2 ซม. ผลค่อนข้างกลมมีเปลือกแข็งสีเขียวอมน�้ำตาล ภายในผลมีเนื้อหนาสี เหลืองส้ม และมีน�้ำเหนียวๆ อยู่รอบเมล็ด ส่วนที่ใช้ท�ำยา ผลดิบสดหรือแห้ง สรรพคุณและวิธีใช้ แก้คลื่นไส้อาเจียน อันเกิดจากธาตุไม่ปกติ ใช้ผลดิบสดหัน่ เป็นแว่นย่างไฟพอเหลือง หรือใช้ผลดิบทีห่ นั่ เป็นแว่นตาก แห้งไว้ก็ได้ น�ำมาย่างไฟพอเหลือง ใช้ครั้งละ 1 ก�ำมือ หรือประมาณ 15 กรัม ต้มเอาน�้ำดื่ม ผลิตภัณฑ์ น�ำ้ มะตูม สรรพคุณ เป็นยาระบาย ขับลม ท้องเฟ้อ ช่วย ย่อยอาหาร บ�ำรุงธาตุ ท�ำให้ขับถ่ายดี และเจริญอาหาร ขับเสมหะ แก้ อาการร้อนในได้ดี หมายเหตุ คัดลอกจากศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบันวิจัย สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

เมืองเลย 11 คน รองลงมาคืออ�ำเภอนาด้วง 8 คน และอ�ำเภอภูเรือ 7 คน ดัง นั้น จึงขอเตือนมายังประชาชนอย่าน�ำเห็ดที่ไม่รู้จักดี/เห็ดที่รู้จักแต่มีลักษณะ ผิดไปจากปกติ/เห็ดที่ไม่แน่ใจ/เห็ดที่เก็บตามป่ามารับประทานโดยเด็ดขาด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวทิง้ ท้ายว่า จากทีง่ านควบคุมโรค ติดต่อ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย ไปสอบสวนโรค คนทีป่ ว่ ยพบว่า โดย มากจะเกิดจากเห็ดระโงกและเห็ดเครื่อง และยังพบว่าเกิดจากเห็ดขาว เห็ด เผาะ เห็ดไค เห็ดผึง้ เห็ดกากถัว่ เหลือง ดังนัน้ จึงห้ามเก็บเห็ดทีม่ ลี กั ษณะดังนี้

มารับประทาน คือ มีสนี ำ�้ ตาล, มีหมวกเห็ดสีขาว, มีปลอกหุม้ โคน, มีวงแหวน ใต้หมวก, มีโคนอวบใหญ่, มีปมุ่ ปม, เห็ดทีม่ หี มวกเห็ดเป็นรูๆ แทนทีจ่ ะมีชอ่ ง คล้ายครีบปลา, มีลักษณะคล้ายสมองหรืออานม้า เพราะบางชนิดต้มแล้วกิน ได้ แต่บางชนิดมีพิษร้ายแรง, เห็ดตูมที่มีเนื้อในสีขาว, เห็ดที่ขึ้นที่ มูลสัตว์ หรือใกล้มูลสัตว์ , เห็ดที่ขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่ท�ำการเกษตรโดยใช้สารเคมี เป็นต้น ไม่แน่ใจอย่ากินเป็นอันขาด เพราะอาจท�ำให้เสียชีวิตได้ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเลยกล่าว.

สารเคมีที่ใช้ก�ำจัดศัตรูพืชถูก สารพิษในสงครามโลกครั้งที่2 โดยท�ำเป็นสารเพื่อท�ำลายประสาท ออกแบบมาให้ ใ ช้ ก� ำ จั ด พื ช หรื อ 2. กลุ่มคาร์บาเมท ยาฆ่าแมลงกลุ่มนี้จะท�ำลายประสาท และรบกวน สัตว์หรือแมลงทีเ่ ป็นภัยต่อพืชทีเ่ รา เอนไซม์ซึ่งควบคุมอเซติลคอรีน ซึ่งเป็นสารที่ใช้ในการส่งกระแสประสาท ต้องการ สารเคมีเหล่านี้ถูกน�ำมา 3. กลุม่ ออร์การ์โนคลอรีน กลุม่ นีใ้ ช้กนั มากในอดีต ตัวอย่างเช่น ดีดที ี ปัจจุบนั เนือ่ งจากมีผลกระทบต่อสุขภาพและสิง่ แวดล้อมอย่างมากมาย จึง ได้มีการเลิกใช้ 4. กลุม่ ไพรีทอยด์ กลุม่ นีเ้ กิดจากการพัฒนาและสังเคราะห์สารซึง่ ออก ฤทธิ์ใกล้เคียงกับไพรีทรินธรรมชาติ ถึงอย่างไรก็ตามพบว่ากลุ่มไพรี ใช้ เพื่อก�ำจัดแมลงก�ำจัดวัชพืชหรือก�ำจัดเชื้อรา ซึ่งอยากจะขอเรียกกลุ่ม ทอยด์นี้มีฤทธิ์ต่อประสาทเช่นกัน สารเคมีนี้โดยรวมตามที่เราเข้าใจง่าย ๆ ว่ายาฆ่าแมลง ยาฆ่าแมลงจะถูก ผลจากการได้รบั ยาฆ่าแมลง ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว ดูดซึมโดยทางผิวหนัง การกิน และการหายใจ ยาฆ่าแมลงสามารถแพร่ พันธุกรรมบกพร่อง เป็นหมัน ตับถูกท�ำลาย โรคผิดปกติของต่อมไทรอยด์ ไปตามที่ต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า พื้นดินหรือบ่อน�้ำ โรคเบาหวาน โรคไต เด็ก ๆ ในบ้านอาจจะถูกยาฆ่าแมลงทีต่ กค้างอยู่ ระบบประสาทถูกท�ำลาย ลดจ�ำนวนสะ โดยไม่รู้ตัว มีการศึกษาพบว่ามีเพียง 5% ของ เปิร์มในเพศชาย โรคภูมิแพ้ และโรคภูมิคุ้มกัน ยาฆ่าแมลงทีไ่ ด้ออกฤทธิต์ รงกลุม่ เป้าหมาย แต่ บกพร่อง เด็ก ๆมักจะได้รับผลกระทบจากโรค ส่วนใหญ่ที่เหลือจะแพร่กระจายไปในบริเวณ เหล่านีอ้ ย่างมาก รวมถึงการเกิดความพิการเกิด ต่ า ง ๆ และแหล่ ง น�้ ำ ที่ ใ กล้ เ คี ย ง การแพร่ ความผิดปกติในการเรียนรูแ้ ละความผิดปกติใน กระจายของยาฆ่าแมลงนี้สามารถกระจายจาก เรือ่ งพฤติกรรม เด็กทีอ่ ยูใ่ นบ้านทีใ่ ช้ยาฆ่าแมลง จุดที่ใช้ได้ตั้งแต่ 3 เมตรถึง 20 กิโลเมตร ดังนั้น เป็นประจ�ำพบว่ามีความเสีย่ งทีจ่ ะเป็นโรคมะเร็ง เราพอจะเห็นภาพคร่าว ๆ คือ อันตรายจาก เม็ดเลือดขาวมากกว่าเด็กปกติ 6.5 เท่า ผลกระ การตกค้างของยาฆ่าแมลงต่อสิ่งแวดล้อมนี้มา ทบนีย้ งั พบว่าสัตว์เลีย้ งในบริเวณบ้านทีใ่ ช้ยาฆ่า กมายคณานับ แมลงก็ได้รับความเสี่ยงนี้เช่นกัน ผลกระทบจากการสูดดมยาฆ่าแมลงมีมากกว่าการดูดซึมทางผิวหนัง การสะสมของยาฆ่าแมลงในร่างกายของเรา ยาฆ่าแมลงจะถูกสะสม หรือการทานเข้าไป การศึกษาในรัฐวิสคอนซิน สหรัฐอเมริกา พบว่ายา ไว้ในเซลล์ไขมัน เนื่องจากโมเลกุลของยาฆ่าแมลงนี้เป็นสารพิษ ร่างกาย ฆ่าแมลงสามารถหลุดลอดเข้าไปในแหล่งน�้ำใต้ดินซึ่งอยู่ลึกลงไปได้ ท�ำให้ จะน�ำไขมันไปล้อมสารพิษไว้ และเก็บไว้ในเซลล์ไขมัน เพื่อไม่ให้ออกมา การใช้น�้ำบาดาลในปัจจุบัน ไม่มีความปลอดภัยเสียแล้ว ยาฆ่าแมลงกลุ่ม ท�ำอันตรายต่อร่างกาย ระบบร่างกายที่ได้รับผลกระทบจากยาฆ่าแมลง หลัก ๆ ที่ใช้ในการเกษตรได้แก่ เหล่านี้โดยตรงได้แก่ ตับ ไต และระบบประสาท (ข้อมูลจาก www.good1. กลุ่มออร์กาโนฟอสเซส ยาฆ่าแมลงในกลุ่มนี้สามารถท�ำลายระบบ health.co.th) ประสาทโดยการรบกวนการท�ำงานของเอนไซม์ อเซติลคอรีน ซึ่งเป็นสาร ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลเมืองเลย ราม ส่งกระแสประสาท โทร. 042-833-400 (อัตโนมัติ 10 คู่สาย) สายด่วน ยาฆ่าแมลงกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ใช้ส�ำหรับแมลง ยาฆ่าแมลงกลุ่มนี้ถูก สุขภาพ โทร. 089-5699132 สายด่วนห้องฉุกเฉิน พัฒนาขึ้นตั้งแต่สมัยปีค.ศ.1932บางตัวมีฤทธิ์รุนแรงมากและน�ำมาใช้ท�ำ โทร. 042-832522.

ผลกระทบของยาก�ำจัดศัตรูพืชต่อสุขภาพ


ฉบับฉบั ที่ 30 ำเดือำนมิ ุนายน 25552555 บที่ประจ� 30 ประจ� เดือถนมิ ถุนายน

หน้าหน้10า 10

พัฒนชัยยนต์บิ๊กเซอร์ไพรส์ขอบคุณลูกค้าหนองหิน เมือ่ วันที่ 4 มิถนุ ายน 2555 หจก.พัฒนชัยยนต์-ปืนวิฑรู ย์ ได้มโี อกาสจัดงานใหญ่ประจ�ำปีอกี ครัง้ โดยงานนีย้ กทัพความ สนุก ความบันเทิง และความเซอร์ไพรส์ต่างๆไปมอบให้กับ ลูกค้าชาวอ�ำเภอหนองหิน ซึ่งงานนี้ก็อัดแน่นไปด้วยกิจกรรม ต่างๆมากมาย ทั้งบริการตรวจเช็ค เปลี่ยนถ่ายน�้ำมันเครื่อง เพียงแค่ 9 บาท ลงทะเบียนยังได้ลุ้นรับรางวัลใหญ่ ทีวีสี 21 นิ้ว และเครื่องใช้ไฟฟ้ามากมาย และแน่นอนกับความบันเทิงด้านหน้าเวทีของศิลปินลูก ทุง่ จากทีมงานหนูภาร วิเศษศิลป์พร้อมตลกชุดใหญ่ และการ ประกวดร้องเพลง ส่วนน้องๆหนูๆก็ได้สนุกกับบ้านลมสไล เดอร์ชดุ ใหญ่ แบบฟรีๆ สนุกมาเหนือ่ ยเราก็มเี ครือ่ งดืม่ เย็นและ อาหารมาบริการกันอย่างเต็มที่ งานนีอ้ มิ่ หน�ำ่ ส�ำราญไปตามๆ

จันทร์ผาช่อใหม่

กัน และที่ขาดไม่ได้งานนี้เรามาพร้อมกับโปรโมชั่นรถใหม่ที่ ดาวน์ถูกแสนถูก เพียงแค่ 900 บาทเท่านั้น รับของแถมเป็น เครื่องเล่นดีวีดี งานนี้บอกได้ค�ำเดียวว่าสนุกสุดคุ้มจริงๆ ทาง ผูบ้ ริหารก็ตอ้ งขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านทีอ่ ดุ หนุนตลอดมา ต่อ ไปเราจะท�ำให้ยิ่งใหญ่กว่านี้..แน่นอน

นั ก ศึ ก ษาใหม่ ม.ราชภั ฏ เลย กว่ า 3,000 คน ท�ำพิธี ถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และร่วมจุดเทียน ชัยถวายพระพรชัยมงคล โดยมีการ พิธอี ญ ั เชิญตราพระราชลัญจกรสูแ่ ท่น พระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อประกอบ พิ ธี ถ ว า ย สั ต ย ์ ป ฏิ ญ า ณ ต น ข อ ง นักศึกษาด้วย โดยมี ผศ.สนิท เหลือง บุตรนาค อธิการบดี ม.ราชภัฏเลย เป็นประธาน ณ ลานเอนกประสงค์ หน้าคณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม เมือ่ 15 มิ.ย. 2555

บริษัท เค เอ็น ซี มอเตอร์เซลส์ (ทาทาเมืองเลย) โทร.042-812-366


หน้ หน้าา 11 11

ฉบัฉบั บทีบ่ 30 ประจ� ำเดืำอเดืนมิ ถุนถายน 2555 ที่ 30 ประจ� อนมิ ุนายน 2555

ที.เจ.การ์เม้นท์ โรงงานผู้ผลิต รับสั่งท�ำและจ�ำหน่ายเสื้อแจ็กเก็ต เสื้อยีด เสื้อโปโล ยูนิฟอร์ม เสื้อโฆษณาทุกชนิด และสินค้าพรีเมียร์ ต่างๆ ด้วยเครื่องมือที่มีคุณภาพสูงและทันสมัย ดังนั้นท่านวางใจในสินค้าของบริษัทเราได้

523 บ.ดงมะไฟ ต.ขมิ้น อ.เมือง จ.สกลนคร โทร.042-759089 , 081-6623532 , 081-8737863 แฟกซ์ 042-746264

ครัวรีแล็กซ์ ครัวสหกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ไอศครีมบุฟเฟต์ รับจัดงานเลี้ยง ทั้งในและนอกสถานที่ โทร.087-2139954 , 081-7685748

บริหารงานโดย... ทัศนัย มงคลวัจน์ (The Tuk)


หน้า 12

ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555

ส�ำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ท่องเที่ยวและกีฬาเลยเตรียมจัดกีฬานักเรียน-นักศึกษา 55

บอลสตรีทซอคเกอร์ได้คู่ชิง4เขตแล้ว เลยพิทย์ชดกันเอง นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว ผอ.ส�ำนักงานท่อง เที่ยวและกีฬา จ.เลย เปิดเผยว่า ตามที่ส�ำนักงาน การท่องเทีย่ วและกีฬาได้รบั มอบหมายให้ดำ� เนิกการ จัดการแข่งขันกีฬาในจังหวัดเลย และส่งแข่งขัน ฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย จังหวัดเลยได้สทิ ธิ์ เป็นตัวแทนไปเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ จ�ำนวน 1 รุ่นอายุ คือ รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย สังกัดทีม โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 1 ชนะเลิศใน รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 4 ได้เป็นตัวแทน ไปเข้า ร่วมการแข่งขันฯ ระดับประเทศไทย ระหว่างวันที่ 7 - 14 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดอ่างทอง ส่วนการแข่งขันสตรีทซอคเกอร์ต้านภัยยาเสพ ติด รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนเขตเลือกตัง้ จังหวัด เลย จ�ำนวน 4 เขต โดยมีการแข่งขันในรอบแรก และรอบรอง ณ สนามกีฬาในเขตพืน้ ทีก่ ารเลือกตัง้ จังหวัดเลย ดังนี้ เขตการเลือกตั้งที่ 1 ประชุมผู้ จัดการทีม / ท�ำการแข่งขัน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียน เลยพิทยาคม เขตการเลือกตัง้ ที่ 2 ประชุมผูจ้ ดั การทีมท�ำการ แข่งขัน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิน

เขตการเลือกตัง้ ที่ 3 ประชุมผูจ้ ดั การทีมท�ำการ แข่งขัน ในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านด่านซ้าย เขตการเลือกตัง้ ที่ 4 ประชุมผูจ้ ดั การทีม ท�ำการ แข่งขัน ในวันที่ 9 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00 น. ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาด้วงวิทยา ส�ำหรับในรอบชิงชนะเลิศ ท�ำการแข่งขันในวัน ที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ สวนสุขภาพกุดป่อง เทศบาลเมืองเลย อ�ำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึง่ ได้คู่ชิงชนะเลิศ แต่ละเขตการเลือกตั้ง ดังนี้ เขตการเลือกตั้งที่ 1 คู่แข่งขันระหว่างทีม เลย พิทย์ A พบกับ ทีม เลยพิทย์ B , เขตการเลือก ตั้งที่ 2 คู่แข่งขันระหว่างทีม ทต.ภูกระดึง พบกับ ทีม ทต.ผาขาว , เขตการเลือกตั้งที่ 3 คู่แข่งขัน ระหว่างทีม ทต.ด่านซ้าย พบกับ ทีม ทต.ภูเรือเขต การเลือกตัง้ ที่ 4 คูแ่ ข่งขันระหว่างทีม อบต.นาด้วง พบกับ ทีม อบต.ผาสามยอด นอกจากนี้ในช่วงเดือนสิงหาคม 2555 จะมี โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วน ภูมิภาค ประจ�ำปี 2555 จัดการแข่งขัน จ�ำนวน 4 รุ่นอายุ ประกอบด้วย รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย – หญิง , รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย – หญิง , รุ่นอายุ ไม่เกิน 16 ปี ชาย – หญิง และรุ่นอายุไม่เกิน 18

ปี ชาย–หญิง แข่งขันระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2555 ชนิดกีฬาทีด่ ำ� เนินการจัดการแข่งขัน อาทิเช่น ฟุ ต บอล ฟุ ต ซอล เซปั ก ตะกร้ อ วอลเลย์ บ อล บาสเกตบอล เปตอง กรีฑา เป็นต้น สามารถติดต่อ สอบถามรายละเอียดได้ที่ เจ้าหน้าทีพ่ ลศึกษาประจ�ำ อ� ำ เภอทุ ก อ� ำ เภอในเขตพื้ น ที่ จั ง หวั ด เลย และ ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย.

ได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เห็นได้จากยอดสัง่ จอง เครื่องจักรกลการเกษตรภายในงานสูงถึง 80 ล้าน บาท คาดว่ า การจั ด งานในครั้ ง นี้ จ ะมี ย อดสั่ ง จอง มากกว่า 100 ล้านบาท ซึง่ การจัดงานมีวตั ถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ได้เลือกซื้อ สินค้าจากผูผ้ ลิตโดยตรง อาทิ รถแทรกเตอร์ รถไถนา เดินตาม รถตัดอ้อย เครื่องตัดหญ้า เครื่องจักรกล การเกษตร รวมถึงรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ หลากหลายยี่ห้อ นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ได้ร่วมมือกับ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จ�ำกัด จัดท�ำโครงการสินเชื่อ รถยนต์ขนส่ง เพื่อพัฒนาคุณ ภาพชีวิต (ปิคอัพ ขับ สบาย) เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้ซอื้ รถยนต์เพือ่ ขนส่ง ผลผลิต และใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพ ชีวิต โดยวางเงื่อนไขพิเศษอัตราดอกเบี้ย 0% ใน 6 เดือนแรก ผ่อนช�ำระแบบต้นเงินลดดอกเบีย้ ลด สูงสุด นานถึง 8 ปี พร้อมตั้งเป้าขยายโครงการสู่ข้าราชการ และประชาชนทัว่ ไป ผูท้ สี่ นใจสามารถติดต่อสอบถาม

ธ.ก.ส.เลยจับมือสกต.ปล่อยกู้ดอกเบี้ยต�่ำลดต้นลดดอก

ให้เกษตรกรซื้อรถยนต์-เครื่องจักรกลผ่อนนาน8ปี

นางศิริเพ็ญ โกษารักษ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ธนาคารเพื่ อ การเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (ธ.ก.ส.) จังหวัดเลย และนางชนันญาภา นพกิติลาภ ผู ้ จั ด การสหกรณ์ ก ารเกษตรเพื่ อ การตลาดลู ก ค้ า ธ.ก.ส.เลย จ�ำกัด (สกต.เลย) ร่วมเปิดงานมหกรรม ตลาดนัดเครื่องจักรกลการเกษตร ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ ธุรกิจ สกต.เลย จ�ำกัด บ้านปากปวน อ�ำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นางศิริเพ็ญ โกษารักษ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดเลย กล่าวภายหลังพิธเี ปิดงานว่า “งาน มหกรรมตลาดนัดเครือ่ งจักรกลการเกษตรครัง้ นีจ้ ดั ขึน้ เป็นครัง้ ที่ 2 โดยครัง้ ทีผ่ า่ นมาเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.

ข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกสาขาใกล้บา้ นท่าน ตัง้ แต่ บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 นี้” ในส่ ว นของการด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก งาน ธ.ก.ส.จังหวัดเลย มีเป้าหมายในการอ�ำนวยสินเชือ่ ใน ภาพรวม ประมาณ 12,000 ล้านบาท และมีโครงการ รวบรวมผลิตผลหลักของจังหวัด ร่วมกับ สกต.เลย จ�ำกัด จ�ำนวน 4 พืชหลัก ได้แก่ ข้าวโพด มันส�ำปะหลัง ยางพารา และอ้อย โดยมีเป้าหมายการรวบรวมอ้อย ผ่านโควต้า สกต.เลย จ�ำกัด ประมาณ 40,000 ตัน ซึง่ ในงานนี้ยังได้มีการมอบรางวัลให้แก่สมาชิกเครือข่าย ที่ส่งอ้อยผ่านโควต้า สกต.เลย มากที่สุดอีกด้วย ผู้ อ�ำนวยการส�ำนักงาน ธ.ก.ส. เลย กล่าว.

‘เลย’ ได้หรือเสียจากประชาคมอาเซียน เหลือเวลาอีกเพียงสามปีที่ประเทศไทยจะเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว ซึ่งจังหวัดเลยเป็นพื้นที่ ชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับ สปป.ลาว หนึง่ ในสมาชิก 11 ประเทศ ทีเ่ ริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ปี พ.ศ.2510 มีสมาชิกก่อตัง้ 6 ประเทศ ได้แก่ บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย มีสมาชิก เพิ่ม เติม 4 ประเทศ คือ กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม จังหวัดเลยจะต้องได้รับโดยตรงผล กระทบทั้ ง บวกและลบทัั้ ง ด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม วัฒนธรรม และความมั่นคง ชัดเจนกว่าจังหวัดที่ไม่มี พื้นที่ติดแนวชายแดน สปป.ลาว ถึงวันนี้จังหวัดเลยมีความพร้อมมากน้อยเพียงใด กับการปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน “เลยไทม์พลัส นิวส์” ได้สัมภาษณ์พิเศษกับนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ ปัญญา พ่อเมืองเลย ในฐานะผูม้ หี น้าทีเ่ กีย่ วข้องโดยตรง กับการก�ำหนดอนาคต ทิศทางของจังหวัด เลยไทม์พลัสนิวส์ : เราจะได้ รั บ หรื อ เสี ย ผล ประโยชน์อะไรบ้าง หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สมพงศ์ : จังหวัดเลย เป็นจังหวัดชายแดน มีพนื้ ที่ ติดต่อ กับ สปป.ลาว ซึ่งเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน ด้วย จึงมีความเกี่ยวข้อง กับประชาคมอาเซียนโดยตรง เพราะมีช่องทางไปมาหาสู่กัน ถึง 6 ช่องทาง ทั้งด่าน ถาวร และจุดผ่อนปรนต่างๆ สมัยก่อน เรียกว่า ประตูสู่ อินโดจีน และยังมีหมูบ่ า้ นของจังหวัดเลยตัง้ อยูต่ ามแนว ชายแดนทั้ ง แม่ น�้ ำ เหื อ ง และแม่ น�้ ำ โขง จ� ำ นวน 33 หมู่บ้าน ใน 6 อ�ำเภอ จังหวัดเลยจึงก�ำหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดเป็นการเสริมสร้างการค้าชายแดนและ การลงทุน และเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน เมื่อมีการติดต่อกันมากขึ้น ผู้ค้นผ่านไปมามากขึ้น การ ซือ้ ขายสินค้าต่างก็มมี ลู ค่ามากขึน้ ผลดีกจ็ ะท�ำให้พนี่ อ้ ง ประชาชนทั้งสองประเทศมีรายได้มากขึ้น แต่สิ่งที่ต้อง

รถยนต์จาก สปป.ลาวเริ่มเข้ามาในเมืองเลยมากขึ้น

เฝ้าระวังก็คือ ภาษีที่ลดลง กับปัญหาแรงงาน “มีค�ำถามว่า หลังเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว จะมี คนจากจังหวัดเลยเข้าไปท�ำงานในลาวมากน้อยเท่าไหร่ กั บ ชาวลาวที่ เ ข้ า มาท� ำ งานที่ จั ง หวั ด เลย อั น ไหนจะ มากว่ากัน แน่นอนก็คงต้องเป็นแรงงานไม่มคี ณ ุ ภาพเข้า มายังฝั่งจังหวัดเลยมากกว่า เรื่องนี้จึงต้องเฝ้าระวัง อย่างไรก็ตาม จังหวัดเลยไม่มแี รงงานภาคอุตสาหกรรม มากนัก จึงอาจจะไม่มีผลกระทบรุนแรง ส�ำหรับแรงงาน ที่มีคุณภาพ ซึ่ีงประชากรของลาวจบการศึกษาในระดับ อุดมศึก ษาและมีคุณภาพจ�ำนวนมาก แต่ไม่มีต ลาด แรงงานรองรับ แรงงานเหล่านีอ้ าจจะเข้ามาแย่งงานกับ

การเรียนรู้ประเพณี วัฒนธรรมการเมือง การ ปกครองในประเทศในอาเซียน เลยไทม์พลัสนิวส์ : เมือ่ เกิดสภาวะเช่น นี้ภายใต้ 3 เสาหลัก ที่ประกอบด้วย ด้าน การเมือง-ความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และ ด้านสังคม-วัฒนธรรม ของประชาคมอาเซียน ในส่วนของจังหวัดเลยจะให้ความส�ำคัญกับเสา หลักไหนมากที่สุด สมพงศ์ : ด้านการเมืองความมัน่ คง จะ มีการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้าม ชาติ กาค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์และการฟอก เงิน อย่างต่อเนื่อง ด้านเศรษฐกิจ จังหวัดเลย ก�ำหนด กลยุทธ์ “เชือ่ มเลย เชือ่ มลาว เชือ่ มโลก” โดย จะเปิดประตูทางการค้า การลงทุน และการ ท่ อ งเที่ ย ว ในอนาคต จะมี ก ารตั้ ง เขต เศรษฐกิจพิเศษ และนิคมอุตสาหกรรมที่ อ�ำเภอท่าลี่ พี่น้องชาวจังหวัดเลยหากเดิน ทางไปอ�ำเภอท่าลี่ ในขณะนี้ จะเห็นโกดังเก็บ สินค้าเกิดขึน้ โดยขณะนี้ ได้มกี ารรองรับโดย การขยาย ปรับปรุงเส้นทางคมนาคม มีการ ห้างค้าปลีก ค้าส่งขนาดใหญ่ผุดขึ้นใน จ.เลย ตัวชี้วัดการเติบโตทางเศรษฐกิจ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการอาเซียน หรือ ศูนย์ AEC มีหน้าที่จะคอบบริการข้อมูลการค้า แรงงานฝีมอื ของเรา ซึง่ เขามีจดุ แข็งคือ เขารูภ้ าษาสากล การลงทุน การท่องเที่ยวให้กับทุกภาคส่วน โดยตั้งศูนย์ มากกว่าเรา ในขณะทีค่ นไทยทีจ่ บมายังต้องมาแย่งงาน ปฏิบัติการที่ส�ำนักงานจังหวัดเลย กันเองอยู่” นอกจากนีจ้ ะมีการสร้างการค้าเส้นทางใหม่ ทีจ่ ะมุง่ “เมื่ อ อาเซี ย นเป็ น หนึ่ ง เดี ย ว คล้ า ยกั บ การไม่ มี สู่เมืองคุนหมิง มลฑยูนนานของจีน โดยผ่านเมืองหลวง พรมแดน การไปมาหาสู่กันจะสะดวก แต่สิ่งที่จะตามมา พระบางของลาว ซึ่ ง มี ก ารความประมาณ 1,363 จะมีแรงงานข้ามไป–มา เพื่อหางานท�ำ ซึ่งเป็นไปได้มี กิโลเมตร ในห้วงทีผ่ า่ นมาได้มกี ารส�ำรวจเส้นทาง ทัง้ การ มิจฉาชีพ จะอาศัยตรงนี้ มีการซุกซ่อนยาเสพติด การ ค้า และการท่องเที่ยวไปแล้ว แพร่ระบาดของโรค เช่น โรคเอดส์ การก่ออาชญากรรม ส�ำหรับด้านสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดเลยได้มี เมื่อมีชุมชนแรงงานเกิดขึ้นเมืองเลยของเราก็จะมีการ การเตรียมความด้านนีก้ า้ วหน้าไปมากสถาบันการศึกษา ขยายตัวอย่างไร้การวางแผน จะเกิดการเหลื่อมล�้ำทาง ในท้องถิน่ มีการสร้างความสัมพันธ์ ทางด้านการศึกษษ สังคม เกิดความขัดแย้ง” วัฒนธรรม เช่น การให้ทนุ การศึกษาในแกนักศึกษาของ เลยไทม์พลัสนิวส์ : เราจะเตรียมคนของเราให้ ลาว มาเรี ย นในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา อุ ด มศึ ก ษา ที่ แข่งขันกับเขาได้อย่างไร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การศึกษาดูงาน อบรม ด้าน สมพงศ์ : ขณะนี้ทุกสถาบันการศึกษาในจังหวัด การสาธารณสุ ข ที่ โ รงพยาบาลสมเด็ จ พระยุ พ ราช เลยได้เร่งพัฒนาปรับตัวกันแล้ว หลายแห่งมีหลักสูตร ด่านซ้าย ส�ำหรับอาเซียนโดยตรง ทั้งด้านภาษา เทคโนโลยี และ ในอนาคต จะมี ก ารร่ ว มมื อ กั น ในการขจั ด อุ บั ติ

สมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ขนานใหญ่ การบริหารจัดการน�ำ้ การแก้ไขปัญหา หมอก ควัน เลยไทม์พลัสนิวส์ : ปัจจุบันจะเห็นรถยนต์ป้ายสี เหลืองของ สปป.ลาว เข้ามาวิ่งในจังหวัดเลย มากขึ้น ภาพเหล่านี้บ่งบอกถึงอะไร สมพงศ์ : จากสถิตกิ ารค้าชายแดน ทีด่ า่ นศุลกากร ทุกแห่ง และด่านตรวจคนเข้าเมืองจ�ำนวนผูค้ นทีข่ า้ มไป มา ส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้า นักธุรกิจ ของลาวจากแขวง ไชยะบุรี และแขวงเวียงจันทน์ ซึ่งอยู่ใกล้ จ.เลย และ สะดวกทีส่ ดุ จึงข้ามมาซือ้ สินค้าประเภท อุปโภค บริโภค วัสดุก่อสร้าง โดยข้ามมาซื้อกับผู้ประกอบการ ในพื้นที่ จังหวัดเลย อ.เชียงคาน อ.ด่านซ้าย ใช้ความสัมพันธ์สว่ น ตัว แบบพี่น้อง สินค้าอุปโภค บริโภค จึงมีมูลค่าส่งออก ประมาณ 4 พันกว่าล้านบาท ในปี 2555 และคาดว่าจะ สูงขึ้นอีก ทั้งดัชนีชี้วัด คือ ศูนย์การค้าประเภทขายปลีก – ขายส่งขนาดใหญ่ ได้เปิดในตัวจังหวัดเลยถึง 3 แห่ง ในเวลาใกล้เคียงกัน นอกจากนี้ประชาชนลาวที่ข้ามมาจังหวัดเลย รอง ลงมาจะเป็นไปในลักษณะการท่องเที่ยว ซื้อของ รับ ประทานอาหารตามร้านอาหารไทยทีม่ ชี อื่ และมีบางส่วน ทีม่ าตรวจสุขภาพ และเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลทัง้ รัฐ และเอกชน.


หน้า 13

ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555

รัฐบาลลาวแถลงระงับสร้างเขื่อนไซยะบุรี รมว.สิ่งแวดล้อมฯเปิดสถานีอุตุ-อุทกวิทยา เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 ทางการ สปป.ลาว ประกาศระงับการก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี มูลค่า 3.8 พัน ล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ก่อน จนกว่าจะได้รับอนุมัติจาก คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง โดยนายวีระพอน วีระวงศ์ อธิบดีกรมการไฟฟ้า กระทรวงพลังงานและเหมืองแร่ ลาว เผยทางโทรศัพท์ตอ่ ส�ำนักข่าวเอเอฟพี ในกรุงเทพฯ ในวันนี้ว่า การก่อสร้างเขื่อนไซยะบุรี กั้นแม่น�้ำโขงใน แขวงไซยะบุรี ทางตะวัน ตกเฉี ย งเหนื อ ของประ เทศ จะถูกระงับไว้ก่อน แต่การก่อสร้างเบื้อง ต้น เช่น ถนน ที่พักอาศัย และการเตรียมการส�ำหรับ โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า ห ลั ง ได ้ รั บ อนุ มั ติ จ าก รั ฐ บาลลาว ได้ มี ก าร ก่อสร้างไปบ้างแล้ว บริษทั ช.การช่าง ของไทย ประกาศ เมื่อเดือน เม.ย. ที่ผ่านมาว่า บริษัทได้ลงนามในสัญญา มูลค่า 2.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กับบริษทั ไซยะบุรี พาว เวอร์ เพื่อการจัดสรรด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังน�ำ้ จากเขือ่ นไซยะบุรี

ซึง่ ตัง้ อยูห่ า่ งจากใจกลางแขวงไซยะบุรี ไปทางทิศตะวัน ออกราว 30 กิโลเมตร โดยตามสัญญา ช.การช่างจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 8 ปี ซึ่งการก่อสร้างได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2555 ก่อให้เกิดกระแสวิตกว่าโครางการจะเดินหน้า แม้ว่าจะ ถูกคัดค้านจากหลายประเทศทีอ่ ยูใ่ ต้แม่นำ�้ โขงลงไป เมือ่ เดือนธันวาคม 2554 คณะกรรมาธิการแม่น�้ำโขง ซึ่ง ประกอบด้วยตัวแทนของ รัฐบาลกัมพูชา ไทย ลาว และเวียดนาม ร่วมตกลงที่ จะให้ระงับโครงการเขื่อน ไซยะบุรีไว้ก่อน จนกว่า การศึ ก ษาผลกระทบใน ด้านต่างๆ จะเสร็จสิ้น นายวีระพอน กล่าว อี ก ว่ า รั ฐ บาลลาวจะรอ การอนุมตั จิ ากบรรดาประเทศทีเ่ กีย่ วข้อง และว่ารายงาน ใหม่ผลการศึกษาเกีย่ วกับผลกระทบของโครงการ ถูกส่ง ให้กลุ่มประเทศเพื่อนบ้านของลาวแล้ว ซึ่งลาวมั่นใจว่า จะท�ำให้ประเทศเหล่านี้เข้าใจ และการก่อสร้างเขื่อน สามารถเดินหน้าต่อไปได้.

ชาวห้วยม่วงขอความเป็นธรรมจากอัยการ สู้ไม่ถอยคดีหมิ่นประมาทนายทุนเหมืองแร่ ชาวบ้ า นห้ ว ยม่ ว ง ต.นาดินด�ำ อ.เมืองเลย แห่ ให้ ก� ำ ลั ง ใจแกนน� ำ ต้ า น เหมื อ งแร่ เ หล็ ก เข้ า พบ อั ย การ คดี น ายทุ น ฟ้ อ ง หมิ่ น ประมาท พร้ อ มตั้ ง กองทุ น ท� ำ ผ้ า ป่ า หาเงิ น สู ้ คดี เมื่ อ วั น ที่ 5 มิ ถุ น ายน 2555 ที่ ส� ำ นั ก งานอั ย การ จังหวัดเลย กลุ่มอนุรักษ์ภู หิ น เหล็ ก ไฟ บ้ า นห้ ว ยม่ ว ง ต.นาดินด�ำ อ.เมือง จ.เลย พร้อมด้วยแกนน�ำกลุ่มรักษ์บ้านเกิด บ้านนาหนองบง ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง จ.เลย กว่า 100 คน เดินทาง มาให้ก�ำลังใจนายชาลิน กันแพงศรี รองประธานกลุ่ม อนุ รั ก ษ์ ภู หิ น เหล็ ก ไฟ ที่ เ ดิ น ทางมารายงานตั ว ต่ อ อั ย การจั ง หวั ด ตามนั ด ในคดี ห มิ่ น ประมาท ที่ น าย กรินทร์ ทองปัดโชติ ประธานบริษัทโอ. เอ็น. เค. ไม นิ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จ�ำกัด ผู้ประกอบการท�ำ เหมืองแร่เหล็กในพื้นที่ ต.นาดินด�ำ อ.เมืองเลย เป็นผู้ ฟ้องร้องด�ำเนินคดีกบั แกนน�ำกลุม่ อนุรกั ษ์ภหู นิ เหล็กไฟ โดยกลุม่ ชาวบ้านได้นำ� ป้ายเขียนข้อความขอความเป็น ธรรมจากอัยการจังหวัด โดยระบุว่าได้ต่อสู้ปกป้อง ทรั พ ยากรของท้ อ งถิ่ น ตามสิ ท ธิ ที่ ก� ำ หนดไว้ ใ น รัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ นายชาลิน กันแพงศรี ได้ยื่นหนังสือต่อ อัยการจังหวัดเลย โดยมีเนื้อหาขอให้พิจารณาคดีนี้ อย่างเป็นธรรม ซึง่ ข้อความทีน่ ายกรินทร์ ทองปัดโชติ น�ำมาประกอบในส�ำนวนคดี มาจากหนังสือการท�ำ ประชาคมของกลุ่มชาวบ้านที่มีมติเป็นเอกฉันท์อย่าง ท่วมท้นว่าไม่ตอ้ งการให้มเี หมืองแร่ใดๆ เกิดขึน้ ในพืน้ ที่ หมู่บ้าน พร้อมทั้งได้ยื่นหนังสือฉบับดังกล่าวให้ผู้ว่า ราชการจังหวัดเลยเข้ามาตรวจสอบกระบวนการขอ อนุญาตประทานบัตรให้นายทุนเข้ามาท�ำเหมืองแร่ว่า ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายหรือไม่ ซึ่งหลังจากนี้กลุ่มเครือข่ายจะมีการจัดท�ำผ้าป่า ระดมทุนเพื่อเป็นกองทุนในการต่อสู้คดีเพื่อทวงถาม ความยุติธรรมต่อไป.

ฉลองพุทธชยันตี

ชาวบ้านเต้นร�ำ อย่างเมามันส์ หน้าเวทีหมอล�ำ ซิ่งที่มีหางเครื่องนุ่งน้อย ห่มน้อย ในงานฉลอง พระพุทธเจ้าตรัสรู้ 2,600 ปี พุทธชยันตี ที่วัด ศรีภูมิ บ.แฮ่ ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย สร้างกระ วิพากษ์วิจารณ์ในเฟซบุ๊คว่าไม่เหมาะสม ขัดกับ วัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์ของการจัดงาน.

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2555 ที่โรงแรมเลยพาเลซ ส�ำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น�้ำโขง ร่วมกับ กรมทรัพยากรน�้ำ ในฐานะส�ำนักงานเลขาธิการคณะ กรรมการแม่นำ�้ โขงแห่งชาติไทย จัดสัมมนาการใช้เครือ่ ง มือเพื่อการวางแผนพัฒนาลุ่มแม่น�้ำโขงและพิธีรับมอบ สถานีอุตุ-อุทกวิทยา โดยมีนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น ประธาน ฝรัง่ เศสในฐานะหุน้ ส่วนการพัฒนา ให้ ใ ช้ ง บประมาณสนั บ สนุ น ค้ า น ความรูแ้ ละวิชาการ การติดตัง้ การ ใช้เครื่องมือ การดูแล บ�ำรุงรักษา สถานีอตุ -ุ อุทกวิทยา ในการสัมมนา ครั้งนี้มีตัวแทนจากประเทศลุ่มน�้ำ โขงและคณะกรรมการลุ่มแม่น�้ำชี มูล ภาคประชาชนกลุ่มลุ่มน�้ำ เจ้า หน้าที่กรมทรัพยากรน�้ำ เข้าร่วม ประมาณ 200 คน. จากนั้น นายนายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นตัวแทน รัฐบาลไทย ได้รับมอบสถานีอุตุ-อุทกวิทยา ณ ศูนย์ อุทกวิทยาเชียงคาน จาก MR.Hans Guttman and Mr.Oliviver Gilard ผู้แทนส�ำนักงานเลขาธิการคณะ กรรมการแม่น�้ำโขง (MRCS ) ร่วมกับตัวแทนประเทศ

รักษาป่า นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผวจ.เลย พร้อมด้วยผู้แทนจาก 5 กระทรวง ประกอบด้วย กระทรวง มหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ ที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกท�ำลายป่าไม้ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง ในการป้องกัน รักษาป่าของจังหวัดเลย.


หน้า 14

ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555

แก้ปัญหาทางการศึกษาโดย การใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส ข่าวความเคลื่อนไหวทางการศึกษา ช่วงต้น เดือนพฤษภาคม มีอย่างเข้มข้นและหลากหลาย เพราะเป็นช่วงของการหาที่เรียนของนักเรียน เป็น เวลาที่ผู้ปกครองต้อง เตรียมเงินเป็นค่าเทอม ค่า เสือ้ ผ้า และค่าอุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ แต่กม็ ขี า่ วที่ สะเทื อ นขวั ญ ชาวไทยมากที่ สุ ด คื อ การอดข้ า ว ประท้ ว งของนั ก เรี ย น ที่ พ ลาดจากการเข้ า เรี ย น โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียน ชื่อดัง ซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ประเภทสหวิ ท ยา สั ง กั ด กรมสามั ญ กระทรวง ศึกษาธิการ ตัง้ อยู่ ทีซ่ อยรามค�ำแหง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร โรงเรียนแห่งนีไ้ ด้เปิดเรียนตัง้ แต่ปี การศึกษา 2514 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้นาย เฉลิม สิงหเสนี เป็นอาจารย์ใหญ่คนแรก ได้รับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ�ำนวน 6 ห้องเรียน และนักเรียนชัน้ ม.4 จ�ำนวน 12 ห้องเรียน มีนกั เรียน 838 คน ครู-อาจารย์ 43 คน วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุ ล ยเดช พระราชทานพระบรมราชานุ ญ าตให้ โรงเรียนใช้ตรา “พระเกีย้ ว” เป็นเครือ่ งหมายประจ�ำ โรงเรียน และโรงเรียนได้อนั เชิญตรานีป้ ระดับอกเสือ้ เหนืออักษรย่อ บ.ด.ส�ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย ด้วยความดังและมีชื่อเสียงเป็นโรงเรียนรางวัล พระราชทานประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด ใหญ่พิเศษได้รับคัดเลือกเข้ารับพระราชทานป้าย สวนพฤกษศาสตร์ ได้ รั บ รางวั ล ชนะเลิ ศ ถ้ ว ย พระราชทานโครงการรักชาติถกู ทาง สร้างเสริมความ ซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต และได้ รั บ ใบรั บ รองมาตรฐานการ จั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม ISO14001 จากสถาบั น สิ่ ง แวดล้อมไทย ด้วยความเด่นดังนี้เอง ท�ำให้เป็นที่ ใฝ่ฝนั ของนักเรียนทีช่ อบเรียนในโรงเรียนทีม่ ชี อื่ เสียง และเด่ น ดั ง ในสั ง คม เสมื อ นที่ เ กิ ด ขึ้ น ที่ เ มื อ งเลย นักเรียนก็แย่งกันเข้าเรียนทีโ่ รงเรียนเลยพิทยาคม แต่ข่าวการการอดข้าวประท้วงของนักเรียนก็ลงเอย ด้วยการที่นักเรียนได้เรียนสมใจอยาก โดยการเปิด ห้องเรียนภาคค�่ำเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งห้อง ข่าวที่เกิดขึ้นมันสะท้อนถึง การจัดการศึกษา ที่ไม่เท่าเทียมกัน โรงเรียนที่ไม่ดังก็ขาดแคลนทุก ด้าน ทัง้ ด้านงบประมาณ ด้านครูผสู้ อน ด้านอุปกรณ์ การสอน ด้านอาคารเรียน และอืน่ ๆ อีกมากมาย จน ผู้ปกครองที่รักลูกถ้ามีทางเลือกได้จะไม่ส่งลูกไป เรียนในโรงเรียนที่ไม่ดัง และมีขนาดเล็ก แถมด้วย

การขาดแคลนทุกๆด้านอีกต่างหาก ท่ามกลางวิกฤต ทีโ่ รงเรียนใหญ่ๆ มีแต่เด็กแย่ง กันเข้าเรียน ส่วนโรงเรียนเล็กๆ ทีข่ าดแคลนทุกด้าน ไม่มีทั้งเด็กและครูผู้สอนจนเกิดปรากฏการณ์แปลก ๆ ครูคนหนึง่ สอนตัง้ สองสามห้องเรียนก็มโี ดยเฉพาะ อย่างยิ่งโรงเรียนในชนบท ยิ่งโรงเรียนในท้องถิ่น ทุรกันดาร มีนักเรียนเพียง 20 กว่าคน มีครูอยู่สาม คนเป็นผอ.เสียหนึง่ เหลือสองคนๆหนึง่ ก็สอนอนุบาล และเด็ ก เล็ ก ครู อี ก คนหนึ่ ง ที่ เ หลื อ ก็ ส อนโดยใช้ ห้องเรียนที่มีอยู่ห้องเดียว สอนควบโดยต้องเอานัก เรียนป.1- 4 มาเรียนรวมกัน แล้วท่านผู้เจริญทั้ง หลายก็ไม่ตอ้ งเรียกร้องหาคุณภาพการศึกษาให้เมือ่ ย ตุ้ม ท่ามกลางวิกฤตดังกล่าวนีเ้ อง เกิดสิง่ ทีด่ ๆี ทีน่ า่ ยกย่องก็เกิดมีขึ้นที่เมืองเลย นั่นคือ แก่งจันทร์ โมเดล ซึง่ เลยไทม์พลัสนิวส์ ก็เคยเสนอรูปแบบทีด่ ี งามที่น่าภาคภูมิใจของชาวเลยนี้มาแล้ว คงไม่เสีย เวลาและเปลืองหมึกของหนังสือพิมพ์ที่ทรงคุณค่า ของเลยไทม์พลัสนิวส์ ถ้าจะน�ำมาวิเคราะห์วิจารณ์ อีกครั้งหนึ่ง แต่ก่อนที่จะเข้าไปศึกษาในรายละเอียด ของแก่งจันทร์โมเดล เราทราบผูท้ เี่ ป็นผูก้ อ่ การดีกอ่ น แล้วฉบับต่อไปเราค่อยมาวิเคราะห์ถึงรายละเอียด ของโมเดลกันต่อไป แก่ ง จั น ทร์ โ มเดล (Kangjan Model) คื อ นวัตกรรมการบริหารจัดการเพือ่ พัฒนาคุณภาพการ ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก ในต�ำบลหาดคัมภีร์ อ.ปากชม จ.เลย ซึ่ ง เป็ น ความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง โรงเรียนขนาดเล็ก 4 โรงเรียนประกอบด้วย โรงเรียน บ้านนาโม้ โรงเรียนบ้านปากมัง่ ห้วยทับช้าง โรง เรียนบ้านคกเว้า และโรงเรียนบ้านหาดคัมภีร์ ซึง่ มี นายวิรัตน์ พุทธทองศรี รองผู ้ อ� ำ นวยการ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา เลย เขต 1 ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผู้อ�ำนวยการ เป็นผู้รับผิด ชอบ ก�ำกับ ติดตาม นิเทศการศึกษากลุ่มคุณภาพ การศึกษานครหงส์ ท�ำหน้าที่ผู้ประสานงานระหว่าง โรงเรียนในเครือข่ายและเขตพื้นที่การศึกษา การแก้ ปัญหาทางการศึกษาโดยการใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส โดยแก่งจันทร์โมเดล ป๋าหนุ่มจะน�ำรายละเอียดมา เสนอท่านผู้อ่านในฉบับเดือนต่อไป ครับท่าน แต่ก็มีข่าวที่น่าชื่นขมออกมาว่า ฯพณฯ ศ.ดร. สุชาติ ธาดาธ�ำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ เห็นด้วยว่าการด�ำเนินงานของเครือข่าย แก่งจันทร์ จะสามารถแก้ปญ ั หาโรงเรียนขนาดเล็กได้ อย่างแท้จริง จึงได้สงั่ เป็นนโยบายให้ สพฐ.ด�ำเนินการ ให้เกิดเครือข่ายอย่างน้อย 1,000 เครือข่ายในปีการ ศึกษา 2555 และให้ตั้งงบประมาณจัดซื้อรถรับส่ง นักเรียนให้ดว้ ย ชาวเราขอขอบคุณผูก้ อ่ การดีทกุ ท่าน ครับ ที่พยายามแก้ปัญหาทางการศึกษา เพื่อลูก หลานของเราจะได้กลายเป็นคนเก่ง คนดี และมีความ สุขในการด�ำรงชีพ ต่อไป...เอ้อน้อ ข่าวดีๆ ก็พอมีให้ เห็นเหมือนกัน.   

‘หญิง’ เลือกเรียนภาษาไทย เพราะอยากเป็นครูภาษาจีนที่ีราชภัฏเลย

ระหว่างการจัดงานปฐมนิเทศ ประเทศไทยก็ มี สิ่ ง ที่ น ่ า สนใจ นักศึกษาโครงการแลกเปลีย่ นแลก มากมาย โดยเฉพาะแหล่งท่อง เปลี่ยนตามโครงการความร่วมมือ เที่ยวที่สวยงามอีกทั้งประเทศไทย ทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย กับจีนก็มีความผูกพัน ใกล้ชิดกัน ราชภั ฏ เลยและมหาวิ ท ยาลั ย ยู ่ และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ ที่ หลิ น นอร์ ม อล จากประเทศ จังหวัดเลยอาการไม่ค่อยร้อน ใกล้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ห้อง เคียงกับจีน ประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคาร 50 หลังจากจบการศึกษาระดับ พรรษา มหาวชิ ร าลงกรณ มหา มหาวิทยาลัยแล้ว ตั้งใจอยากกลับ วิทยาลัยราชภัฏเลย มาที่นี่ เป็นครูสอนภาษาจีนให้กับ น.ส.เฉียน เชี่ยวหลิง หรือ คนไทย เพราะชอบประเทศไทย น่า น.ส.เฉียน เชี่ยวหลิง (หญิง) ชื่อเล่นภาษาไทยว่า น้องหญิง ได้ อยู่ น่าท�ำงาน และน่าเที่ยว น�ำเพือ่ นๆ ร่วมรุน่ อีก 24 คนทีเ่ ดินทางข้ามน�ำ้ ข้ามทะเล ส่ ว นเรื่ อ งการปรั บ ตั ว เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ ม จากแดนมังกรแผ่นดินใหญ่ขึ้นกล่าวแนะน�ำตัวเป็น ระหว่างการใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ 1 ปี โดยเฉพาะเรื่องอาหาร ภาษาไทย ซึง่ น้องหญิงสามารถพูดภาษาไทยได้อย่าง ที่นี่รสชาติหลากหลาย แต่เค็ม และเผ็ดมาก แต่ก็จะ ฉะฉาน ผู้สื่อข่าวจึงต้องเชิญมาสัมภาษณ์ถึงการเดิน พยายามปรับตัวให้ชิน คงไม่มีปัญหาอะไร ทางมาเรียนภาษาไทยที่ ม.ราชภัฏเลย “ขอบพระคุณอาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาไทยที่ น้องหญิงเล่าว่า เหตุผลทีเ่ ลือกเรียนภาษาไทย ที่ คอยช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ คนไทยใจดีมากค่ะ” น้อง ม.ราชภั ฏ เลย เพราะภาษาไทยเรี ย นไม่ ค ่ อ ยยาก หญิงกล่าว.

25นศ.จีนเลือกเรียนภาษาไทยม.ราชภัฏเลย เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัย ราชภั ฏ เลย ผศ.สนิ ท เหลื อ งบุ ต รนาค อธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย เป็ น ประธานพิ ธี เ ปิ ด งาน ปฐมนิเทศให้แก่นักศึกษาแลกเปลี่ยนตามโครงการความ ร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและ มหาวิทยาลัยนยู่หลิน นอร์มอล จากประเทศสาธารณรัฐ ประชาชนจีน โดยมีนายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ ประธาน หอการค้ากลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และ นายเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญ อุปนายกสภาอุตสาหกรรม จ.เลย เข้าร่วมงานด้วย อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย กล่ า วว่ า โครงการนีเ้ ป็นโครงการพัฒนานักศึกษาสูส่ ากล โดยมีการ แลกเปลีย่ นนักศึกษากับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ใน ปีนมี้ นี กั ศึกษาจากมหาวิทยาลัยยูห่ ลิน นอร์มอล สมัครมา ศึกษาภาษาไทยและฝึกประสบการณ์การสอนภาษาจีน ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย จ�ำนวน 25 คน จากปีทแี่ ล้วสมัครมา 18 คน ใช้เวลาศึกษา 1 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมประสบการณ์ด้านการ

เรี ย นรู ้ วิ ถี ชี วิ ต ประเพณี และวั ฒ นธรรมไทยให้ กั บ นักศึกษาจีน ขณะเดียวกันทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ก็ได้ส่งนักศึกษาไปเรียนภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยยู่หลิน นอร์มอลด้วย นายตู้ สวีต่ ง เลขาธิการคณะกรรมการพรรคประจ�ำ คณะวรรณคดีและสือ่ สารมวลชนแห่งมหาวิทยาลัยยูห่ ลิน นอร์มอล กล่าวว่า จากการส่งนักศึกษามาแลกเปลีย่ นกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เมือ่ ปีทแี่ ล้ว ปรากฎว่า นักศึกษา

ได้ รั บ ความรู ้ แ ละประสบการณ์ จ ากการสอนจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จนสามารถท�ำให้นกั ศึกษาได้รบั รางวัลที่ 2 ในการประกวดกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาไทย จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นการแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยยู่ หลิ น ฯ ได้ รั บ การเอาใจใส่ ดู แ ลอย่ า งมี คุ ณ ภาพจาก คณาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย ในปี นี้ จึ ง ได้ ส ่ ง นักศึกษามาเพิ่มเป็นจ�ำนวน 25 คน นายตู้ สวี่ตง กล่าว

สพม.19 จัดค่ายเยาวชนทางสายใหม่ต้านภัยยาเสพติด เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 นายสมเจษฎ์ ศรีสม จั ก ร์ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา มัธยมศึกษา เขต 19 ภายหลังจากการเป็นประธานในพิธี ปิดโครงการค่ายเยาวชนทางสายใหม่ ซึง่ ด�ำเนินการมาระ หว่างวันที่ 13 – 15 มิถุนายน 2555 ที่โรงเรียนธาตุ พิทยาคม อ�ำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย นายสมเจษฎ์ กล่าวว่า ค่ายเยาวชนทางสายใหม่เป็น โครงการที่ ดี มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง และโชคดี ที่ ไ ด้ ชุ ด วิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผูน้ ำ� ชุมชนเข้มแข็งที่

2101 กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในภาค 2 ส่วน แยก 1 มาด�ำเนินกิจกรรม เพือ่ ปลูกฝัง่ คุณธรรมจริยธรรม ห่างไกลยาเสพติด ปลูกจิตส�ำนึกในการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ร�ำลึกถึงพระคุณบิดา มารดา ครูบา อาจารย์ ให้กบั นักเรียนโรงเรียนธาตุพทิ ยาคม จ�ำนวน 279 คน นายสมเจษฎ์กล่าวต่อไปว่า นับว่าเป็นนิมิตหมายที่ ดี ที่มีผู้น�ำชุมชน ชาวบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน โดย เฉพาะทางอ�ำเภอเชียงคาน และเทศบาลต�ำบลธาตุได้เข้า

มาให้การส่งเสริม สนับสนุน รวม ถึงได้เข้ามาร่วมสังเกตการณ์ และร่วมกิจกรรมครั้งนี้ โดยมี เป้าหมายเดียวกันคือมาร่วมกัน ปลูกจิตส�ำนึกให้ทุกคนรู้จักพิษ ภั ย ของยาเสพติ ด มาร่ ว มกั น ป้องกัน และสอดส่องดูแลไม่ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่น ทัง้ นี้ หลังจากมีพธิ ปี ดิ โครงการค่ายเยาวชนทางสาย ใหม่ นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พันตรีอนุชิต อุดม ทรัพย์ ผบ.ร้อย ทพ.2104 นายขุนเทือง ธนสูตร นายก เทศมนตรีต�ำบลธาตุ นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผู้อ�ำนวย การโรงเรียนธาตุพิทยาคม และคณะครู นักเรียน ประชน ผูป้ กครองได้รว่ มกันปลูกต้นไม้เพือ่ ลดภาวะโลกร้อนเฉลิม พระเกียรติฯ.


หน้า 15

ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555

ข่าวต่อหน้า 1 ดีเอสไอ เรียกกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ ครูหลายจังหวัดในภาคอีสานและ ภาคกลางเข้ารับทราบข้อกล่าวหา ฉ้อโกงประชาชน พร้อมเตรียม แจ้งความด�ำเนินคดีกับกรรมการ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ส ามั ญ จั ง หวั ด เลยอี ก 4-5 คน สรุ ป สหกรณ์ทั่วประเทศที่ได้รับความ เสียหาย 20 แห่ง รวมงินกว่า 7.5 พันล้านบาท เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2555 พันเอก ปิยะวัฒก์ กิง่ เกตุ ผูเ้ ชีย่ วชาญ เฉพาะด้านคดีพิเศษ กรมสอบสวน คดี พิ เ ศษ หรื อ ดี เ อสไอ หั ว หน้ า พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ “คดีแชร์ ล็อตเตอรี่” ได้แจ้งความคืบหน้าการ ด� ำ เนิ น คดี ผ ่ า นสื่ อ มวลชนมายั ง สมาชิกสหกรณ์ฯ และประชาชนใน พื้นที่จังหวัดเลย และสหกรณ์ออม ทรั พ ย์ ค รู ใ นจั ง หวั ด อื่ น ๆ ที่ ไ ด้ รั บ ความเสียหายจากแชร์ล็อตเตอรี่ได้ ทราบทั่ ว กั น ว่ า ขณะนี้ ก รรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต่าง ๆ ได้แก่ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ชั ย ภู มิ , กาฬสินธุ,์ สกลนคร, ร้อยเอ็ด, ยโสธร, ปทุมธานี, ราชบุรี, เชียงราย และ สงขลา ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน คดีพิเศษ ดีเอสไอ เพื่อรับทราบข้อ กล่าวหาในความผิดฐานร่วมกันกูย้ มื เงิ น ที่ เ ป็ น การฉ้ อ โกงประชาชน, ยักยอกทรัพย์ และฟอกเงิน คงเหลือ เพียงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรฯี ซึง่ ได้นดั หมายกับพนักงานสอบสวน คดีพิเศษเพื่อรับทราบข้อกล่าวหา ภายในสัปดาห์นี้ รวมทั้งกรรมการผู้ แทนนิติบุคคลทั้ง 3 บริษัท ก็จะได้ เรียกมารับทราบข้อกล่าวหาเพิม่ เติม ในสัปดาห์นี้ด้วย ขณะนี้ได้แจ้งข้อ กล่าวหาแก่กรรมการสหกรณ์ฯ และ กรรมการผู ้ แ ทนนิ ติ บุ ค คลทั้ ง 3 บริ ษั ท รวมทั้ ง บุ ค ค ลที่ มี ส ่ วน เกี่ยวข้องกับการกระท�ำความผิดไป แล้วจ�ำนวน 72 คน ส� ำ หรั บ ความผิ ด ของคณะ กรรมการด� ำ เนิ น การสหกรณ์ ฯ

พ.อ.ปิยะวัฒก์ กิ่งเกตุ

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ไม่ สามารถด�ำเนินการจัดหาสลากไป จ�ำหน่ายให้กับสมาชิกได้ เพราะมิใช่ กิ จ การร่ ว มกั น ตามประเภทของ สหกรณ์ที่ขอจดทะเบียนตามมาตรา 33 (1) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 เป็นการด�ำเนินธุรกิจที่ เข้าข่ายแสวงหาผลก�ำไรมาแบ่งปัน กัน และขัดต่อวัตถุประสงค์ของการ จัดตั้งสหกรณ์ตามกฎหมาย คณะ กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์จึงไม่ สามารถขอจดทะเบี ย นแก้ ไ ขข้ อ บังคับสหกรณ์ฯ ในเรือ่ งวัตถุประสงค์ เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด หาสลากมา จ� ำ หน่ า ยแก่ ส มาชิ ก ได้ ซึ่ ง นาย ทะเบียนสหกรณ์ ได้มีหนังสือแจ้ง สหกรณ์จังหวัดแล้วว่า ไม่ควรรับจด ทะเบี ย นแก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ ฯ ในเรื่ อ ง วัตถุประสงค์ดังกล่าว นอกจากนั้น อธิบดีกรมส่งเสริม สหกรณ์ ใ นฐานะนายทะเบี ย น สหกรณ์ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการ ทุ ก จั ง หวั ด เมื่ อ วั น ที่ 22 กั น ยายน 2553 แจ้ ง แนวทางปฏิ บั ติ ก รณี สหกรณ์จะด�ำเนินธุรกิจจัดหาสลาก กินแบ่งรัฐบาลมาจ�ำหน่ายแก่สมาชิก ว่า ไม่สามารถด�ำเนินการได้เพราะขัด ต่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการจั ด ตั้ ง สหกรณ์ตามกฎหมาย ฉะนั้น ไม่ว่าสหกรณ์จะด�ำเนิน การจัดหาสลากโดยได้รับความเห็น ชอบจากมติ ที่ ป ระชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ / วิ ส ามั ญ ก็ ดี ห รื อ เป็ น มติ ข องคณะ กรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ ก็ดี ล้วนเป็นมติทมี่ ชิ อบด้วยกฎหมายทัง้ สิน้ แต่ทคี่ ณะกรรมการฯ ตัดสินใจน�ำ เงินของสหกรณ์ฯ จ�ำนวนหลายร้อย ล้ า นบาทไปจองซื้ อ สลากล่ ว งหน้ า หรือเทคอม และท�ำสัญญาซื้อขาย

สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลกั บ บริ ษั ท คู ่ สั ญ ญา ทั้ ง ๆ ที่ บ ริ ษั ท เทวาสิ ท ธิ พิฆเนศ จ�ำกัด และบริษัท ศรีโสภา มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด มิใช่คู่สัญญาของ ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จึง มิได้รับโควต้าสลากจากส�ำนักงาน สลากกินแบ่งรัฐบาล คงมีเพียงบริษทั จัมโบ้ซัพพลายแอนด์เซอร์วิส จ�ำกัด ที่ ไ ด้ รั บ โควต้ า สลากการกุ ศ ลจาก ส�ำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเพียง งวดละ 15 เล่ม (เล่มเล็ก) เท่านั้น บางสหกรณ์ ไ ด้ ท� ำ สั ญ ญาซื้ อ ขาย สลากกิ น แบ่ ง รั ฐ บาลทั้ ง ๆ ที่ ไ ม่ มี หนังสือค�้ำประกันของธนาคารเป็น หลักประกันสัญญาแต่อย่างใด คงมี เพียงเช็คของบริษัทฯ มอบให้ไว้เป็น หลักประกัน และเมื่อเกิดความเสีย หายขึ้ น พร้ อ มกั น ทุ ก สหกรณ์ เ มื่ อ ประมาณเดื อ นกรกฎาคม 2554 สหกรณ์ต่าง ๆ ได้น�ำเช็คไปขึ้นเงินก็ ปรากฏว่าธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน ตามเช็ค จากการตรวจสอบความ เคลื่ อ นไหวทางการเงิ น ของกรรม การฯ พบว่ามีผลประโยชน์แอบแฝง ซ่อนเร้น และผลประโยชน์ที่ได้ไปก็ คื อ เงิ น ของสหกรณ์ นั้ น ๆ นั่ น เอง ขณะนี้ ก� ำ ลั ง เร่ ง รั ด การตรวจสอบ ข้ อ มู ล จากสถาบั น การเงิ น และ เตรี ย มออกหมายเรี ย กกรรมการ สหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ ค รู ก รมสามั ญ ศึกษาจังหวัดเลยฯ อีกประมาณ 4– 5 คน ไปรับทราบข้อกล่าวหาภายใน สัปดาห์นี้ พันเอกปิยะวัฒก์ฯ กล่าวสรุปว่า เหตุที่ต้องเลื่อนการส่งส�ำนวนให้กับ พนั ก งานอั ย การฝ่ า ยคดี พิ เ ศษ เนื่ อ งจากอธิ บ ดี ก รมสอบสวนคดี พิเศษได้อนุมตั ใิ ห้นำ� ส�ำนวนคดีพเิ ศษ ของสหกรณ์ออมทรัพย์อนื่ ๆ จ�ำนวน 9 คดี อันเป็นคดีตอ่ เนือ่ งเกีย่ วพันกัน ไปผูกรวมส�ำนวนกับส�ำนวนคดีพเิ ศษ ที่ 86/2554 (จังหวัดเลย) ซึ่งจ�ำเป็น ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการ รวบรวมพยานหลั ก ฐานที่ มี เ ป็ น จ�ำนวนมากโดยเฉพาะการตรวจสอบ ข้อมูลจากสถาบันการเงินเพื่อน�ำไป วิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชื่อมโยง ระหว่างกลุม่ ผูก้ ระท�ำผิดให้ชดั เจนยิง่ ขึ้ น ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้

กฎหมายกับผูก้ ระท�ำความผิดเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ส� ำ หรั บ สหกรณ์ ที่ ไ ด้ รั บ ความ เสียหายในคดีแชร์ล็อตเตอรี่จากทั่ว ประเทศมีทั้งสิ้น 20 แห่ง รวมมูลค่า เงินเทคอม หรือค่าจองสลากฯจ�ำนวน 7,556,800,000 บาท (เจ็ดพันห้าร้อย ห้าสิบหกล้านแปดแสนบาทถ้วน)

‘สื่อเสรีเลย’ ชมรมสื่อเสรีเลยยื่นหนังสือ เรียกร้องให้ผวู้ า่ สมพงศ์ ระงับการ อนุ ญ าตให้ เ ปิ ด ตลาดคาราวาน สิ น ค้ า ข้ า งศู น ย์ ร าชการจั ง หวั ด หลั ง ได้ รั บ การร้ อ งเรี ย นจาก ประชาชนว่าได้รบั ความเดือดร้อน รับส่งลูกหลานโรงเรียนเมืองเลย ทุ ลั ก ทุ เ ล เสี่ ย งอุ บั ติ เ หตุ คนมา ติดต่อราชการไม่มีที่จอดรถ ขณะ ที่พ่อค้าท้องถิ่นถูกแย่งลูกค้าท�ำ รายได้หด ด้านผูว้ า่ ฯรับปากจะแก้ ปัญหาให้ ขณะที่นายกเล็กเมือง เลยแนะให้ไปจัดที่ตลาดสามชั้น แทน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555

เศษซากขยะหน้าป้ายศูนย์ราชการ หลังจากคาราวานสินค้ากลับไป

ระหว่างการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ประจ�ำเดือนของผู้ว่าราชการจังหวัด เลย ชมรมสื่อเสรีเลย น�ำโดยนาย วิชัย จินดาเหม ประธานชมรม ได้ น�ำสมาชิกชมรมเข้ายื่นหนังสือเปิด ผนึกเรียกร้องกรณีความเดือดร้อน จากการเปิดตลาดนัดข้างศาลากลาง จังหวัด ต่อนายสมพงศ์ อรุณโรจน์ ปัญญา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย เพือ่ ให้แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน หนั ง สื อ ฉบั บ ดั ง กล่ า วระบุ ว ่ า ตามทีช่ มรมสือ่ เสรีเลยได้เริม่ ก่อตัง้ มา

ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2555 โดย เป็นการรวมกลุม่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพที่ เกีย่ วข้องกับสือ่ สารมวลชนในจังหวัด เลย เพื่อท�ำหน้าที่สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์นโยบายหรือโครงการ ของรัฐบาล และเป็นสือ่ กลางการร้อง เรี ย นปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ ประชาชนให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้ รับทราบ และน�ำไปสูก่ ารแก้ไขปัญหา ในหนั ง สื อ ระบุ อี ก ว่ า ตลอด ระยะเวลาที่ผ่านมา สมาชิกชมรมสื่อ เสรีเลยได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้อง เรียนปัญหาความเดือดร้อนจากการ เปิดตลาดคาราวานขายสินค้าราคา

ถูกที่จัดอยู่บริเวณถนนจรัสศรี ข้าง ศาลากลางจังหวัด และบริเวณถนน มลิวรรณ หน้าศาลากลาง และหน้า โรงเรียนเมืองเลย จากประชาชนที่ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ผู ้ ป กครองนั ก เรี ย น โรงเรียนเมืองเลย และประชาชนทีม่ า ติดต่อราชการบริเวณศูนย์ราชการ จังหวัด ไม่ได้รับความสะดวก ที่จอด รถไม่เพียงพอ การจอดรถรับส่งบุตร หลานยั ง เป็ น ไปอย่ า งยากล� ำ บาก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ และยัง ท� ำ ให้ บ ดบั ง ภู มิ ทั ศ น์ อ าคารศู น ย์ ราชการของจังหวัด และท�ำให้บ้าน เมืองไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด งามตา ไม่เหมาะสมกับเป็นเมืองท่อง เที่ยว ซึ่งการท่องเที่ยวถือเป็นหนึ่ง ในนโยบายส�ำคัญของทางจังหวัดที่ ก�ำลังรณรงค์ส่งเสริม นอกจากนี้ กลุ่มนักธุรกิจพ่อค้า ของท้องถิน่ ยังร้องเรียนมายังชมรมฯ ด้วยว่า การอนุญาตให้เปิดตลาด คาราวานสินค้าราคาถูกบริเวณดัง กล่ า วยั ง ส่ ง ผลกระทบถึ ง รายได้ ลูกค้าลดลง ซึง่ กลุม่ พ่อค้าเหล่านีต้ อ้ ง จ่ า ยภาษี ใ ห้ กั บ ท้ อ งถิ่ น แต่ ก ลุ ่ ม คาราวานสินค้าราคาถูกมาจากต่าง จั ง หวั ด กลั บ ไม่ เ สี ย ภาษี ใ ดๆ ตอบแทนให้ท้องถิ่น ดั ง นั้ น ชมรมสื่ อ เสรี เ ลย ใน ฐานะสือ่ กลางรับเรือ่ งราวร้องทุกข์จงึ ขอให้ท่านพิจารณาออกค�ำสั่ง หรือ กระท�ำการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อ ยกเลิก หรือระงับการอนุญาตเปิด ตลาดคาราวานสิ น ค้ า ราคาถู ก ใน บริเวณดังกล่าว หรือจัดหาสถานที่ ส�ำหรับเปิดตลาดคาราวานสินค้าจุด อื่น ซึ่งจะเป็นการขจัดปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน และปกป้อง ผลประโยชน์ของกลุม่ พ่อค้านักธุรกิจ ท้องถิ่น หนังสือร้องเรียนระบุ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ได้รับปากว่าจะหารือกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้เร็ว ที่สุด ขณะที่นายสัมพันธ์ คูณทวี ลาภผล นายกเทศมนตรีเมืองเลย ได้ เสนอให้ตลาดแสดงสินค้าในเทศกาล ต่างๆ ไปใช้สถานที่ตลาดแห่งใหม่ ของเทศบาล เพราะมีทจี่ อดรถสะดวก สบาย พืน้ ทีว่ างจ�ำหน่ายสินค้ามีอย่าง เพียงพอ.


หน้ หน้า า1616

ฉบับที่ ฉบั 30บประจ� อนมิำเดืถุนอายน ที่ 30ำเดื ประจ� นมิถุน2555 ายน 2555


หน้า 17

ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555

ทม.วังสะพุงเปิดศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนเพื่อพ่อหลวง ซีที ชุมชน ในชุมชนต่างๆ หลาก หลายรู ป แบบ กระจายทั่ ว ประเทศไทย และยั ง มุ ่ ง สร้ า ง แหล่งเรียนรู้ให้แก่ชุมชน โดย การสร้างต้นแบบศูนย์การเรียน รู้ไอซีทีชุมชน ขึ้นอ�ำเภอละ 1 แห่ ง ในระยะเริ่ ม ต้ น และเพื่ อ เป็ น การร่ ว มเทิ ด พระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่ อ งในวโรกาสครบรอบ 84 พรรษา นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุง

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 สมพงศ์ อรุณโรจน์ ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดศูนย์ การเรี ย นรู ้ ไ อซี ที ชุ ม ชนเพื่ อ พ่ อ หลวง เทศบาลเมื อ ง วังสะพุง จังหวัดเลย พร้อมด้วยนายเลิศศักดิ์ พัฒนชัย กุ ล นายกเทศมนตรี เ มื อ งวั ง สะพุ ง ในนามของคณะ กรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ไอซีที ชุมชนเพื่อพ่อ หลวง เทศบาลเมืองวังสะพุง นักเรียนนักศึกษา และพ่อค้า ประชาชนเข้าร่วมในครัง้ นี้ ณ ศูนย์การเรียนรูไ้ อซีที ชุมชน เพื่อพ่อหลวง เทศบาลเมืองวังสะพุง นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงกล่าวว่า จากนโยบาย หลักของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารที่ มุง่ พัฒนาประเทศไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมปิ ญ ั ญาและการ เรียนรู้ โดยกระทรวงฯ ได้ท�ำการสร้างศูนย์การเรียนรู้ไอ

ทม.วังสะพุงจับมือทีโอทีปล่อยวายฟายฟรีทั่วเมือง เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 เทศบาลเมือง วังสะพุง ได้จัดท�ำพิธีส่งมอบอินเตอร์เน็ตวายฟาย ใน เขตเทศบาลเมืองวังสะพุง และนายเลิศศักดิ์ พัฒน ชัยกุล นายกเทศมนตรีเมืองวังสะพุงได้ลงนามบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU ) ระหว่างเทศบาลเมือง วังสะพุง กับ บริษัท ทีโอที จ�ำกัด (มหาชน) โดยนาย บรรจักร์ เจียระพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายข่ายและบริการ ลูกค้าภูมภิ าคที่ 2.1 ในโครงการอินเตอร์เน็ตวายฟาย ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง เพือ่ ให้บริการประชาชน และผู้สนใจได้รับทราบข่าวสารที่ทันสมัย สามารถ สืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้รวดเร็วทันใจ โดยเทศบาลได้

จัดหาพื้นที่ติดตั้ง 3 จุด คือ ศาลากลางบ้านศรีบุญเรือง ศาลากลางบ้ า นเลิ ง และ ศาลากลางบ้านวัดจอมมณี ผู้ ที่สนใจสามารถรับรหัสผ่าน ได้ทกี่ องวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองวังสะพุง โทร 042 841393-108 ซึง่ ได้ตดิ ตัง้ แล้ ว เสร็ จ และได้ ท ดลองใช้ งานตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 เป็นต้นมา.

ข่าวต่อหน้า 1 จับสึกเจ้าอาวาส ต� ำ รวจวั ง สะพุ ง จั บเจ้ า คณะ ต�ำบลหนองงิ้่ว หลังได้รับแจ้งจาก ชาวบ้านเพราะทนพฤติกรรมไม่ ไหว ตรวจพบฉี่สีม่วง เจ้าตัวรับ สารภาพเสพยาบ้าคาผ้าเหลืองมา นานกว่า 2 ปี เมื่ อ เวลา 15.00 น.วั น ที่ 15 มิถุนายน 2555 พ.ต.ท.รัฐพล เพ็ญ สงคราม สวป.สภ.วังสะพุง ได้รบั แจ้ง จาก ชาวบ้านบ้านปากเป่ง หมู่ 4 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง ว่า พระสุพฒ ั น์ ธมฺมิโก เจ้าอาวาสวัดจอมมณี บ้าน ปากเป่ง หมู่ 4 ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง บ้านเดียวกัน และมีดำ� รงต�ำแหน่งเจ้า คณะต�ำบลหนองงิ้ว อ�ำเภอวังสะพุง เสพยาบ้ามีอาการมึนเมา จึงพร้อม ด้วย พ.ต.ท.จันทา สาคร อาจารย์(สบ. 2) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรม ต�ำรวจ ภาค 4 ช่วยราชการ สภ. วังสะพุง และก�ำลังเจ้าหน้าที่ต�ำรวจ เดินทางไปยังวัดดังกล่าว

กล่าวว่า เทศบาลเมืองวังสะพุง ในฐานะองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ ทีใ่ ห้บริการสาธารณะแก่ประชาชนได้เล็งเห็น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการสร้ า งแหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ ห้ กั บ เด็ ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป และเพื่อเป็นการร่วมเทิด พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาส ครบรอบ 84 พรรษา จึงได้สมัครเข้าร่วมคัดเลือกจัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนดังกล่าว และได้รับคัดเลือก จากกระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร ส�ำนักงานสถิติจังหวัดเลยในฐานะหน่วยงานตัวแทนของ กระทรวงเทคโนโลยีฯ ให้ด�ำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียน รู้ไอซีทีชุมชนเพื่อพ่อหลวงขึ้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร การแลกเปลีย่ น เรียนรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อไป.

ที่วัดจอมมณี พบ เจ้ า อาวาสยื น อยู ่ ห น้ า กฏิ จึงแจ้งจุดประสงค์ ให้ทราบ จากนั้นจึงเข้า ค้นในกฏิ แต่ไม่พบยา เสพติ ด หรื อ อุ ป กรณ์ เสพยา จึ ง นิ ม นต์ ไ ป สุพัฒน์ สภ.วังสะพุง เพื่อตรวจ สอบสารเสพติด โดยมีผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้ า นที่ เ ลื่ อ มใสเดิ น ทาง ติดตามไปด้วยราว 20 คน ผลจากการตรวจสอบปัสสาวะ ปรากฏว่ามีสีม่วง พระสุพัฒน์ จึงรับ สารภาพว่า ได้เสพยาบ้ามาเป็นเวลา กว่า 2 ปีแล้ว เพียงแต่อา้ งว่าเสพเป็น

ครั้ ง คราว หรื อ ยามมี ง า น บุ ญ ง า น กุ ศ ล ภายในวัด โดยแอบเสพ ในกุ ฏิ ลั บ ตาคน ไม่ ใ ห้ ใครเห็น โดยมีชาวบ้าน ในหมู่บ้านน�ำมาขายให้ ในราคาเม็ ด ละ 300 นามพิลา บาท หลังจากรับสารภาพเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจได้น�ำพระสุพัฒน์ ไปสึกที่วัด จอมมณี โดยมีพระอาจารย์เวียง เจ้า อาวาสวัดป่าศรีศรัทธาราม บ้านห้วย ทรายค�ำ ต.ศรีสงคราม ท�ำการสึกให้ และนายสมบูรณ์ ดีเสมอ ผู้อ�ำนวย การส� ำ นั ก พระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด

เลย เดินทางมาร่วมด�ำเนินการจับสึก เนื่องจากต้องอาบัติ จากนั้นจึงน�ำตัว ส่งพนักงานสอบสวน สภ.วังสะพุง ด�ำเนินคดีต่อไป ด้าน พ.ต.ท.รัฐพล เพ็ญสงคราม สวป.สภ.วังสะพุงเปิดเผยว่า ทราบ เรื่องว่าเจ้าอาวาสเสพยาบ้ามานาน แล้ ว แต่ ไ ม่ ส ามารถด� ำ เนิ น การได้ เนื่องจากเกรงว่า จะไปผิดกับชาว บ้านบางกลุ่มที่ยังนิยมเลื่อมใสในตัว เจ้าอาวาสรูปนี้ นอกจากนี้ยังมีเรื่อง เงินกฐินจ�ำนวน 2 แสนบาท ที่หาย ไปจากวั ด และอยู ่ ใ นระหว่ า งการ สอบสวน ส�ำหรับพระสุพัฒน์ ธมฺมิโก เจ้า อาวาสวั ด จอมมณี แ ละคณะต� ำ บล หนองงิ้ว เดิมชื่อนายสุพัฒน์ นามพิ ลา อายุ 48 ปี เกิดที่บ้านคึมชาด อ.เมือง จ.หนองบัวล�ำภู บวชเป็นพระ เมื่อปี 2541 พรรษา 14 พรรษา โดย มีพระอาจารย์เวียง เจ้าอาวาสวัดป่า ศรี ศ รั ท ธาราม เป็ น พระอุ ป ั ช ฌาย์ หลังจากบวช ได้มาจ�ำพรรษาที่วัด จอมมณี จนปัจจุบัน. ภาพ-ข่าว ด�ำรงค์ รักษ์จรรรยาวงศ์

ตวงทรัพย์เกสต์เฮาส์

บริการห้องพัก รายเดือน แอร์ น�้ำอุ่น เคเบิ้ลทีวี บริการอินเตอร์เน็ต ฟรี

ใกล้วงเวียนน�้ำพุ ติดร้านเมืองเลยเกษตรยนต์ ส�ำรองห้องพัก โทร 086-4110626


หน้า 18

ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555

Plus Music Hit Top 10 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555 “คลื่นอันดับ 1 ของคนเมืองเลย” อันดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ชื่อเพลง ศิลปิน ใครนิยาม ETC วินาทีเดียวเท่านั้น เก้า จิรายุ ผีเสื้อที่หายไป Klear คนเดิมของเธอ บี้ สุกฤษฎิ์ คนถูกทิ้ง หมู Muzu รักเธอ 24 ชั่วโมง แกงส้ม the star 8 ร่มสีเทา WhatChaRaWaLee คนข้างๆ 25 Hours สักนาที FUNKY BURGER พิมพ์ไว้ในใจ กัน นภัทร

‘นาธาน โอมาน’โผล่เมืองเลย เผยก�ำลังเขียนหนังสือชีวิตในคุก ช่วงค�่ำคืนวันที่ 16 มิถุนา ยน 2555 นายนาธาน โอมาน อดีตดารานักร้องชือ่ ดัง เดินทาง มาที่ร้านติวเข้ม บริเวณแหล่ง บันเทิงหน้า ม.ราชภัฏเลย ก่อน จะเปิดเผยกับผูส้ อื่ ข่าวเลยไทม์ฯ ว่า มาเมืองเลยครั้งนี้เพื่อท�ำบุญ กั บ ญาติ ๆ ที่ วั ด ป่ า ศรี ม งงคล ต.เสี้ยว อ.เมืองเลย และพบปะ เพื่อนฝูงที่เคยถูกคุมขังอยู่ในเรือนจ�ำด้วยกัน และตัง้ ใจจะมาขอบคุณชาวเมืองเลยทีค่ อยไป เยีย่ ม ดูแลช่วยเหลือด้วยดีตลอดมา ทราบซึง้ ในน�้ำใจคนเมืองเลยมาก ขณะนี้ตนก�ำลังกลับเข้าสู่วงการบันเทิง อีกครั้ง โดยก�ำลังเขียนพ๊อกเก็ตบุ๊คเล่าถึง เรื่องราวที่ได้จากการใช้ชีวิตในเรือนจ�ำ เพื่อเตือนใจส�ำหรับคนที่ก�ำลังจะท�ำความ ผิด นอกจากนี้ได้เตรียมท�ำงานเพลงแนวลูกทุ่งเพื่อชีวิต ก�ำลังจะส�ำเร็จในเร็วๆนี้.

พิสูจน์เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ ลุยทุกสภาพถนนเมืองไทย เชฟโรเลต เทรลเบลเซอร์ ซึ่งได้รับการเปิดตัวครั้งแรก ในโลกทีก่ รุงเทพฯ ประเทศไทย เมือ่ เดือนมีนาคมทีผ่ า่ นมา ขับ เคลื่อนด้วยขุมพลังดูราแม็กซ์ ดีเซลเทอร์โบ เอกสิทธิ์เฉพาะ ของเจนเนอรัล มอเตอร์ส ที่เพียบพร้อมทั้งพละก�ำลัง แรงบิด ตลอดจนความประหยัดน�้ำมัน และด้วยเทคโนโลยีอันโดดเด่น ในเรื่องความทนทาน เทรลเบลเซอร์จึงมีก�ำหนดเข้าเช็คระยะ ที่ 20,000 กิโลเมตร โดยเชฟโรเลต จะประกาศรายละเอียดของ การรับรองค่าบ�ำรุงรักษาของเทรลเบลเซอร์ ในอนาคตอันใกล้ เหมือนกับทีเ่ คยประกาศรับรองค่าบ�ำรุงรักษาของโคโลราโด ไปแล้วเมื่อไม่นานมานี้ เทรลเบลเซอร์ ยังมาพร้อม กับอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวก อันโดดเด่นสไตล์รถเอสยูวีระดับ พรีเมียม ทั้งช่วงล่างแบบคอยล์ สปริงทั้ง 4 ล้อ ระบบกันสะเทือน ด้านหลังแบบ 5 ลิงค์เพือ่ การควบคุม ที่ดีเลิศ รวมถึงระบบดิสก์เบรกทั้ง 4

เชื่อมั่นทุกการขับขี่ ระบบควบคุม ความเร็วอัตโนมัติเมื่อลงทางลาดชัน (HDC) ระบบระบบควบคุมป้องกันการ ไหลของรถเมื่อขึ้นทางลาดชัน (HSA) ตลอดจนช่วงล่างหลังแบบ 5 ลิงค์ คอยล์สปริง 4 ล้อ และระบบดิสก์เบรก 4 ล้อ เป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์อันโดด เด่นที่ติดตั้งอยู่ในเทรลเบลเซอร์.

ล้ อ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ การหยุดรถอย่างมั่นใจ มาพร้อมกับสีสันตัวถัง 7 สี มาร์ติน แอพเฟล ได้แก่ ขาว Summit White ด�ำ ประธานกรรมการ Black Sapphire แดง Sizzle ประจ� ำ ประเทศไทย Red ซึ่ ง เป็ น สี โ ปรดส� ำ หรั บ และเอเชียตะวันออก แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ เฉียงใต้ บริษทั เจนเนอรัล มอเตอร์ส ยูไนเต็ด พันธมิตรทางการกีฬา (ประเทศไทย) จ� ำ กั ด และบริ ษั ท ของเชฟโรเลต นอกจากนีย้ งั มีสี เชฟโรเลต เซลส์ (ประเทศไทย) น�้ำตาล Auburn Brown น�้ำเงิน จ�ำกัด กล่าวว่า “เทรลเบลเซอร์ มี Blue Mountain เทา Royal Gray ความแข็งแกร่งและมีศกั ยภาพรอบด้าน พร้อมทีจ่ ะลุยเส้นทางออฟ และเงิน Switchblade Silver โดย โรด และรองรับการขับขี่ในเมืองและการเดินทางไกลได้อย่างสะดวก ราคาจ�ำหน่ายในประเทศไทย มีดังต่อไปนี้: สบาย เป็นรถเอสยูวีที่ผลิตขึ้นในไทยเพื่อประเทศไทย ก่อนจะถูกส่ง เทรลเบลเซอร์ 2.5 LT ขับเคลื่อนสองล้อ เกียร์ธรรมดา ออกไปยังอีกหลายตลาดทั่วโลกในเร็ววันนี้ ถือเป็นรถเชฟโรเลตระดับ 1,059,000 บาท โลกอีกหนึ่งรุ่นที่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ ความมุ่งมั่น และความ เทรลเบลเซอร์ 2.8 LT ขั บ เคลื่ อ นสองล้ อ /สี่ ล ้ อ ใส่ใจในทุกรายละเอียดของพนักงานชาวไทย ซึ่งการส่งมอบเทรลเบล 1,249,000/1,299,000 บาท เซอร์ให้แก่ลูกค้านั้นได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ณ บัดนี้” เทรลเบลเซอร์ 2.8 LTZ ขับเคลื่อนสี่ล้อ 1,389,000 บาท เชฟโรเลต เริม่ เปิดจ�ำหน่ายเทรลเบลเซอร์ ในเดือนมิถนุ ายน 2555 เทรลเบลเซอร์ 2.8 LTZ1 ขับเคลื่อนสี่ล้อ 1,489,000 บาท.


หน้า 19

ฉบับที่ 30 ประจ�ำเดือนมิถุนายน 2555 ฟุตบอลโลกถึง 3 ครั้ง (ปี 1974,1978 และ2010) แต่ เป็นทีมเดียวที่แพ้นัดชิงหมด เป็นไงล่ะจอมอกหักใช่ มั้ย ผมอยากเห็นฮอลแลนด์ประสบความส�ำเร็จอีก ชอบบอลสไตล์ดุดันกองเชียร์มีสีสัน ไปตรงไหนก็จ�ำ ได้ แถมนักเตะหลายคนชือ่ ชัน้ ระดับเวิลด์คลาสมาทุก ยุคทุกสมัย ยูโรหนนี้มีตั้งกี่คนที่อยู่กับสโมสรใหญ่ ค่าตัวแพงระยับ แต่พ่อเจ้าประคุณเอ๋ย อย่างที่เห็น นัดแรกแพ้เดนมาร์กแบบไม่น่าแพ้ทั้งที่เกมเหนือกว่า เยอะแถมมีโอกาสยิงประตูตั้ง 20 กว่าครั้งแต่พลาด มหกรรมยูโรฟีเวอร์ 2012 เทีย่ วนีไ้ ม่มอี ะไรจะพูด กันเองเขกกะโหลกใครก็ไม่ได้โดยเฉพาะร็อบเบนหรือ กันมากมายนอกจาก เรื่องลิขสิทธิ์ของแกรมมี่ที่เล่น แม้แต่โรบิน ฟาน เพอซี่ บทโหดเหีย้ มกับประชาชนชาวไทยทีจ่ ะต้องเสียเงินดู แพ้ทมี โคนมเป็นเกมพลิกล็อกมากทีส่ ดุ ในยูโรหน ได้เท่านั้น หรือแม้แต่มีเงินอย่างสมาชิก ทรูวิชั่น ก็ยัง นี้ แพ้แบบขายขี้หน้า “ดวงแตก” เสียหายเป็นที่สุด ไม่มีบุญได้ดู “จอด�ำ” คือกระแสบอลยูโรของคนไทย เล่นเอาบรรยากาศกร่อยลงไปถนัดใจ ก่อนเกมเตะกับ อย่างแท้จริง เยอรมันในที่สุดฮอลแลนด์ก็สู้เยอรมันไม่ได้ เป็นไป ส่วนอีกกระแสที่ต้องพูดถึงคือ ทีมยักษ์ใหญ่ที่ ตามคาดแพ้แบบนักเตะในทีมหงุดหงิดกันเองวุน่ ป่วน สร้างความผิดหวังให้แฟนบอลอย่างแรงคือ “อัศวิน ไปหมด ตอนนี้นักเตะฮอลแลนด์บางคนชัก อยากกลับบ้านซะแล้วไม่อยากเสียเวลา กับบอลยูโร 2010ทัง้ ทีด่ นั้ ด้นผ่านรอบคัด เลือกมาเป็นชาติแรกๆของยูโรเลยนะเนีย่ นึกเสียดายแทนแฟนสีสม้ ทีล่ งทุนตามไป เชียร์เป็นหมื่น เจอสภาพทีมแบบนี้งาน กร่อยกลายเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ล้มเหลว มากสุดในประวัตศิ าสตร์ เห็นสภาพของ เบริท ฟาน มาไวท์ คุมทีมแล้วเหมือน โรบิน ฟาน เพอซี่ จะหมดความท้าทายสะแล้ว....ข่าวมาว่า สีส้ม” ฮอลแลนด์ที่จะกระเด็นตกรอบแรกยูโรหนนี้ นักเตะในทีมทะเลาะกันเพือ่ แย่งกันเป็นตัวจริง นักเตะ งามหน้าไปเลยจากต�ำแหน่งรองแชมป์โลก แพ็กข้าว ฮอลแลนด์มีค่าตัวสูงลิ่วในสโมสร ถูกยกให้เป็นคน ของกลับบ้านไปเรียบร้อย ส�ำคัญ ท�ำให้ความเชื่อมั่นสูงเกินไป จึงเกิดเรื่องกัน เฮ้อ! นึกแล้วน่าใจหายเหมือนกันไม่มฮี อลแลนด์ แบบนี้ รอบ 2 ซึ่งอันที่จริงก็คงจะมีทีมอื่นที่กระเด็นตกรอบ โทษใครไม่ได้ครับ นอกจากมองดูตวั เองใหม่ ไปตามวาระแต่กับฮอลแลนด์เป็นทีมที่นายเลิฟเอก เอาสปิริตของความรักชาติกลับคืนมา มองส่วน ชื่นชอบมานานชอบมาตั้งแต่ยุค รุด กุลลิทกับ มาร์ รวมเป็นทีต่ งั้ แล้ว อัศวินสีสม้ ฮอนแลนด์ จะกลับ โก แวน บาสเท่น แต่กลับไม่ประสบความส�ำเร็จจะ มาเป็นทีมแกร่งที่น่าเกรงขามเช่นเดิม...นายเลิฟ ว่าเป็นทีมอาภัพก็ใช่ เพราะฮอลแลนด์เคยเข้าชิง เอกขอเป็นก�ำลังใจให้...

ฮอลแลนด์ เป็นไปได้ยังไง

เด็กเลยสร้างประวัติศาสตร์ คว้า2ทองเยาวชนแห่งชาติ

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 28 “ภูเก็ตเกมส์” ที่จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวัน ที่ 26 พฤษภาคม - ถึง 5 มิถุนายน 2555 จั ง หวั ด เลยส่ ง นั ก กี ฬ าที่ ผ ่ า นการคั ด เลื อ ก ระดับภูมิภาคจ�ำนวนจ�ำนวน 13 คน จาก 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา 3 คน วูซู 2 คน มวยไทยสากลสมัครเล่น 2 คน และเท ควันโด 6 คน โดยการดูแลของศูนย์ กกท. เลย สมาคมกีฬาจังหวัดเลย และจังหวัดเลย ผลการแข่ ง ขั น ปรากฏว่ า นั ก กี ฬ า จั ง หวั ด เลยสามารถคว้ า มาได้ 4 เหรี ย ญ ประกอบด้วย เหรียญทอง 2 เหรียญ จากนาย กรกช โฮมหงษ์ นักกีฬามวยไทยสมัครเล่น รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท และเด็กชายสหภาพ บูรณเจริญ คู่กับ นายสหรัฐ บูรณ์เจริญ นัก กีฬาวูซูยุทธลีลา ประเภท ยุทธลีลาชุดต่อสู้ ประกอบอุปกรณ์ ส่วน 1 เหรียญเงิน ได้จาก นายรามณรงค์ โภควิบลู ย์ นักกีฬา มวยไทย สมัครเล่น รุ่นเฟเธอร์เวท ขณะที่ 1 เหรียญ ทองแดงได้จาก นางสาวพัณนิภา ธรรมผล นักกีฬาเทควันโด รุน่ ไม่เกิน 59 กิโลกรัม อยู่ ในอันดับที่ 49 จาก 76 จังหวัดที่เข้าร่วมการ แข่งขัน ถือเป็นครั้งแรกของจังหวัดเลยที่ได้ รับเหรียญรางวัลมากที่สุด นับตั้งแต่มีการ แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ 28 ครั้ง ส�ำหรับประวัตินักกีฬาที่ได้รับเหรียญ รางวัล นายกรกช โฮมหงษ์ เกิดวันที่ 27 พฤศจิกายน 2538 เป็นชาว ต. โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ. เลย ก�ำลังเรียนอยูโ่ รงเรียนสันติ วิทยาสรรพ์ นายสหรัฐ บูรณเจริญ เกิดวันที่ 9 มกราคม 2540 เป็ น ชาว อ.เมื อ ง จ.เลย ปัจจุบันก�ำลังศึกษา โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรินทร์ เด็กชายสหภาพ บูรณเจริญ เกิดวันที่

สหภาพ บูรณ์เจริญ

สหรัฐ บูรณ์เจริญ

กรกช โฮมหงษ์

รามณรงค์ โภควิบูลย์

พัณนิภา ธรรมผล

24 กุมภาพันธ์ 2542 เป็นชาว อ. เมื อ ง จ.เลย ก� ำ ลั ง เรี ย นอยู ่ โรงเรียนสังขะวิทยาคม จ.สุรนิ ทร์ นายรามณรงค์ โภควิบูลย์ เกิดวันที่ 21 มิถุนายน 2538 ต. โนนป่าซาง อ.ผาขาว จ. เลย ก�ำลังเรียนอยูโ่ รงเรียนสันติวทิ ยา สรรพ์ นางสาวพัณนิภา ธรรมผล เกิด 15 สิงหาคม 2539 ต. กุด ป่อง อ.เมือง จ.เลย ก�ำลังเรียนอยู่ โรงเรียนเมืองเลย.

แชมป์ 2 สมัย

โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองวังสะพุง 2 ตัวแทนจังหวัดเลย คว้าแชมป์ฟุตบอลไพรมินิสเตอร์ รุ่นอายุ 14 ปี รอบคัด เลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ที่จังหวัดหนองคาย นัดชิงชนะเลิศชนะ จ.สกลนคร 3-0 คว้าแชมป์เป็น สมัยที่สองติดต่อกัน โดยจะได้เป็นตัวแทนภาคไปแข่งขันในรอบสุดท้าย ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 10 – 17 กรกฎาคม นี้ที่จังหวัดอ่างทอง.

โปรโมชั่นพิเศษ.... ช่วงวันที่ 17 เม.ย ถึง 30 ก.ย. 55 ราคาห้องพัก

ลด 20%

รีสอร์ทธรรมชาติริมแม่น�้ำโขง ห้องพัก 60 ห้องพร้อมห้องชุด ห้องเดี่ยว และห้องหมู่คณะ ท่ามกลางแมกไม้ และสวนดอกไม้ นานาพันธุ์ พรั่งพร้อมด้วยอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกครบครัน สามารถชม ทัศนียภาพล�ำน�้ำโขง และแก่งคุดคู้อย่างใกล้ชิด ส�ำรองห้องพักได้ที่ 042-821-414 , 081-902-8810 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chiangkhanhill.com


หน้ หน้า า2020

มอบของที่ระลึก คุณสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (ขวา) รับมอบของที่ระลึก จากคุณบรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่าง ประเทศและ นักธุรกิจไทย พร้อมร่วมรับประทานอาหาร ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว เมื่อเร็วๆนี้

ฉบับที่ ฉบั 30บประจ� อนมิำเดืถุนอายน ที่ 30ำเดื ประจ� นมิถุน2555 ายน 2555

เยี่ยมชมระบบ ฯพณฯ เสริมศักดิ์ พงษ์พานิช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (คนที่ 4 จากขวา) และ คณะ รับมอบกระเช้าของขวัญจาก คุณวิวัฒน์ชัย จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริษัทอุดรพัฒนา (1994) จ�ำกัด (คนที่ 6 จากซ้าย) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร โดยมีคุณคุณกาญจนา สุวรรณเกษม ผู้ช่วยผู้จัดการ ต่างประเทศ (คนที่ 4 จากซ้าย) และคณะ ร่วมถ่ายภาพที่ระลึก เมื่อเร็วๆนี.้

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2555 คุณบรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานกรรมการ บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จ�ำกัด และประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 4 จากขวา) กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2555 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทอุดรพัฒนา (1994) จ�ำกัด เพื่อชี้แจงความก้าวหน้าและเป้าหมายในปี 2555 ของ มอบของที่ระลึก ฯพณฯ วิทวัส ศรีวิหค เอกอัครราชทูตไทยประจ�ำกรุงเวียงจันทน์ ประจ�ำ ส.ป.ป.ลาว (ซ้าย) รับมอบ โรงพยาบาลเอกอุดร ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อเร็วๆนี้. ของที่ระลึกจากคุณบรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่2 จากขวา) และคุณอรุณี จิวาศักดิ์ อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร ในโอกาสเข้าร่วมการประชุมระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศและนักธุรกิจ ไทย พร้อมร่วมรับประทานอาหาร ณ สถานทูตไทยประจ�ำกรุงเวียงจันทน์ ส.ป.ป.ลาว เมื่อเร็วๆนี้

มอบวารสารศาลแรงงานภาค 4 ท่านพงษ์ศักดิ์ กิติสมเกียรติ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 (คนที่ 7 จาก ซ้าย) พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลแรงงานภาค 4 และคณะ รับมอบวารสารศาลแรงงานภาค 4 จากคุณ อรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร/ผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 4 (คนที่ 9 จากขวา) ที่ให้การสนับสนุนในการจัดพิมพ์วารสารศาลแรงงานภาค 4 โดยท�ำพิธีมอบ ณ ห้องรับรองศาลแรงงานภาค 4 จังหวัด อุดรธานี เมื่อเร็วๆนี้.

ตรวจสุขภาพพิเศษ Beneficial health คุณสวาท ธีระรัตนนุกูลชัย ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี (คนที่ 5 จาก ขวา) รับมอบนาฬิกาเรือนใหญ่และตุ๊กตาบาร์บี้พร้อมบัตรของขวัญ Beneficial Health 2012 จากคุณธนัตพร วะสาร หัวหน้าแผนกศูนย์บริการลูกค้า/เคลมประกัน (คนที่ 4 จากซ้าย) และคณะเนื่องในโอกาสให้ความไว้วางใจเข้ารับการ ตรวจสุขภาพพิเศษ Beneficial Health 2012 ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเอกอุดรเมื่อเร็วๆนี้.

Krungsri Exclusive Luncheon คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดชมพู) พร้อม ครอบครัว มอบของที่ระลึกให้กับ Mr.Dan Harsono ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านการตลาดธ.กรุงศรีอยุธยาจ�ำกัด (มหาชน) (คนที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วย คุณประพันธ์ เหล่ากิตติชัย ผู้จัดการภาคฯ (คนที่ 2 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสที่ ธนาคารฯเลี้ยงขอบคุณลูกค้า Krungsri Exclusive Luncheon ณ โรงแรมเซ็นทาราฯ อุดรธานี เมื่อเร็วๆนี้.

เยี่ยมลูกค้า คุณวิเชียร ชมดง ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 3 จากซ้าย) คุณพรรณอุษา ทรงสุจริต ผู้ จัดการต่างประเทศ (คนที่2 จากซ้าย) และคณะ มอบกระเช้าเยี่ยมแด่ คุณMr.Thongsa Sayavongkhamdy อธิบดี กระทรวงวัฒนธรรม ส.ป.ป.ลาว (คนที่ 4จากขวา) ในโอกาสออกเยี่ยมผู้ป่วยประจ�ำโรงพยาบาลเอกอุดร เพื่อเป็นก�ำลังใจ และขอบคุณที่ให้ความไว้วางใจเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อเร็วๆนี้ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ ส.ป.ป. ลาว.

เลยไทม์พลัสนิวส์ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2555  

เลยไทม์พลัสนิวส์ฉบับประจำเดือนมิถุนายน 2555