Page 1

หน้า 1

ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2555

วัน อสม.ปลอดเหล้า คอลัมน์ได้เวลาเมืองเลย น. 2 , เที่ยวอย่างวิถีไทเชียงคาน ใส่บาตรข้าวเหนียวล้วนๆ น.6 , โครงการปิดทองหลังพระ จังหวัดเลย น.6 , เที่ยว สปป.ลาว มหกรรมช้างแขวงไชยะบุรี น.8 , ไทวังสะพุงห่วงใย ไม่ทิ้งกัน น.17

ฉบับที่ 27 ปีที่ 3 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2555

www.loeitime.com ราคา 10 บาท

ม็อบมันฯชุมนุมหน้าศาลากลาง

โวยรัฐบาลปูไม่สมค�ำคุย เกษตรกรผูป้ ลูกมันส�ำปะ หลังสามอ�ำเภอปักหลักพักค้างคืน ชุมนุมหน้าศาลกลาง ร้องผู้ว่าฯช่วยเหลือ ต่อหน้า 15

โรคมะเร็งตับคร่าชีวติ ดี.เจ.จอห์น

วงการสื่อสารมวลชนจังหวัดเลยเศร้า ดี.เจ.จอห์น แห่งคลื่นกรีนเอฟเอ็ม 104 เสียชีวิต หลังต่อสู้กับโรค มะเร็งตับมานานกว่า 2 ปี จากโลกไปด้วยวัยเพียง 40 ปี ฝากคติเตือนใจในเฟสบุ๊คก่อนสิ้นลม ต่อหน้า 7

‘ดีเอสไอ’แฉคนในเครือ่ งแบบพัวพันแร่เถือ่ น

ผูว้ า่ ฯสัง่ ปราบปรามเด็ดขาด ป่านาแห้วถูกรุกกว่า500ไร่

นอภ.น�ำเจ้าหน้าทีย่ ดึ คืน

รปภ.ห้างโลตัสชาวขอนแก่นหัวใจสุดหล่อ เข้าท�ำงานวัน แรก เก็บกระเป๋าใส่เงิน 420,000 บาท คืนเถ้าแก่สวน ยางจากอ�ำเภอนาด้วงที่ลืมไว้บริเวณลานจอดรถ ทั้งๆ ที่เหลือเงินในกระเป๋ากางเกงแค่ 22 บาท ด้านเจ้าของ เงินตบรางวัลตอบแทนความดี 3,000 บาท ด้าน ผูว้ า่ ฯขอดูตวั พร้อมมอบใบประกาศเกียรติคณ ุ เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคม ต่อหน้า 7

ต่อหน้า 15

ทต.เชียงคานจัดสงกรานต์ป5ี 5

กมลชาติ อยู่ศิริ

รปภ.เก็บเงิน4แสนคืนเจ้าของ ทัง้ ๆทีม่ เี งินติดตัว22บ.

“ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์รมิ ฝัง่ โขง”

ต่อหน้า 12

เลยจบที7่ 1“ขอนแก่นเกมส์”

‘บุญยอร’เหมา1เงิน1ทองแดง

คุ้มค่า คุ้มเลย ที่คุ้มหลวงย่าอิน

ต่อหน้า 15

เจ้าหน้าทีก่ รมสอบสวนคดีพเิ ศษเข้าพบผูว้ า่ ราชการจังหวัด เลย พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามแร่ เถื่อน เผยมีข้าราชการทหาร ต�ำรวจร่วมขบวนการกับผู้มี อิทธิพล ด้านผู้ว่าฯเลย เดินหน้าลุย เตรียมสั่งด�ำเนินการ ลงโทษขั้นเด็ดขาดหากพบข้าราชการมีเอี่ยว ต่อหน้า 15

ต่อหน้า 19

อลังการงานบุญพระเวส ทต.นาอาน น.13

ฮอนด้าเมืองเลยจัดหนัก แจกมอ’ไซค์เวฟ 100 i น.13

คุ้มหลวงย่าอิน อาหาร เครื่องดื่ม รับจัดงานเลี้ยง สังสรรค์ เปิด 11.00 -23.00 น.

ร้านอาหารพืน้ เมืองของจังหวัดเลย ร้านอาหารทีม่ มี ากกว่าเรือ่ งราว และความอร่อย ทีเ่ รียงร้อยมายาวนาน หากได้ลองแวะเวียนมาเยีย่ มเยือน จะติดตรึงและประทับใจไปอีก แสนนาน ให้เราได้ดแู ลความอร่อยและอิม่ เอมแก่ทา่ น.....

ถ.เลย-เชียงคาน ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย โทร. 081-6410426 , 042-811596


หน้า 2

ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2555

วัน อสม.แห่งชาติ

ชมรมสื่อเสรีเลย แม้สื่อมวลชนในจังหวัดเลยจะมีจ�ำนวนมากพอเหมาะกับขนาด จ�ำนวนประชากรของจังหวัด แต่การรวมกลุม่ กันเป็นชมรม หรือสมาคม อย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้ง “สื่อเสรีเลย” ถือเป็นการรวมกลุ่มของผู้ที่มีวิชาชีพนักข่าวหรือ สือ่ สารมวลชน เริม่ ก่อตัง้ เมือ่ ประมาณ 4 ปีทผี่ า่ นมา จากผูส้ อื่ ข่าว นัก ธุรกิจ ข้าราชการ และบุคคลากรที่ท�ำงานอยู่ในองค์กรพัฒนาเอกชน หัวก้าวหน้า โดยมีเจตนารมณ์ปฏิบัติตามหลักจริธรรม จรรยาบรรณ ของวิชาชีพตนเองอย่างเคร่งครัด บัดนี้ ถึงเวลาแล้วทีก่ ลุม่ สือ่ เสรีเลยจะได้ยกระดับองค์กรขึน้ มาเป็น “ชมรมสื่อเสรีเลย” ภายใต้วิสัยทัศน์ “สื่อพัฒนา สื่อสร้างสรรค์ สื่อสิ่งดี สื่อเสรีเลย” ชมรมสื่อเสรีเลยได้ก�ำหนดเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 เมษายน 2555 นี้ มีผู้ประสานงานหลักคือ และนายวิชัย จินดาเหม ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ข่าวสดเป็นประธานชมรมคนแรก โดยมีนาย ด�ำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ผูส้ อื่ ข่าวหนังสิอิ พิมพ์เดลินวิ ส์เป็นเลขานุการ ทีป่ ระชุมมีแนวคิด กรอบการท�ำงาน ก�ำหนดบทบาทของสือ่ ภาย ใต้จิตวิญญาณ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่ดีของคนเมืองเลยดังนี้ 1. สะท้อนความจริงทีเ่ กิดขึน้ ในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนือ่ งทัง้ ความสุข และความทุกข์ของประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย 2. น�ำเสนอข้อมูลความจริง ความรู้ที่แสดงความเป็นเมืองเลย ในทุก ๆ ด้าน 3. เป็นสือ่ กลางในการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กบั ประชาชน หรือชุมชนที่ได้รับความเดือนร้อน 4. สะท้อนการท�ำงานของหน่วยงานรัฐที่มีผลต่อประชาชนใน พื้นที่ทั้งด้านดีและไม่ดี 5. เป็นผู้เปิดประเด็นสาธารณะที่ประชาชนให้ความสนใจ 6. มุ่งสู่การพัฒนาสังคม ชุมชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัด เลย เช่น กิจกรรมสื่อรักน้อง, กิจกรรมการเปิดเวทีสาธารณะในพื้นที่ จังหวัดเลย,กิจกรรมการออกร้านงานกาชาดดอกฝ้ายบานมะขามหวาน เมืองเลย,กิจกรรมนันทนาการเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับภาคีต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเลย ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 สมาชิกชมรมสื่อเสรีเลยได้เรียน เชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และรองผู้ว่าฯ มาร่วมรับฟังความคิดเห็น ในอันทีจ่ ะน�ำไปปรับใช้พฒ ั นาบ้านเมืองร่วมกัน โดยมีขอ้ เสนอแนะดังนี้ 1. จังหวัดควรให้ความส�ำคัญกับสื่อทุกส�ำนักและทุกแขนง ไม่ เลือกให้ข้อมูลข้อมูลให้แก่สื่อใดสื่อหนึ่ง พร้อมทั้งอ�ำนวยความสะดวก ให้กับสื่อในการสัมภาษณ์หรือการน�ำเสนอข่าวกรณีเร่งด่วน 2. หากเกิดเหตุการณ์ส�ำคัญในจังหวัดเลยซึ่งมีผลประทบต่อ สาธารณชน ทางจังหวัดต้องจัดแถลงข่าวและน�ำสื่อมวลชนลงพื้นที่ 3. ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานในจังหวัดส่งข่าวแก่ สื่อมวลชนก่อนจัดกิจกรรมอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 4. จังหวัดควรจัดการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐเรื่องการ เขียนข่าว,ส่งข่าว,ภาพข่าว ทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ โดยให้ สื่อมวลชนมีส่วนร่วม 5. ควรเปิดแถลงข่าวอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง จากข้อเสนอดังกล่าว นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่า ราชการจังหวัดเลยยินดีนอ้ มรับ และจะน�ำไปปรับปรุงการท�ำงานให้ได้ มากที่สุด เท่าที่จะท�ำได้.

รัฐบาลสมัยนายชวน หลีกภัย เมือ่ ปี 2537 ได้ก�ำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม ข อ ง ทุ ก ป ี เ ป ็ น วั น อ า ส า ส มั ค ร สาธารณสุ ข แห่ ง ชาติ (อสม.) เพื่ อ เป็นการสร้างขวัญและก�ำลังใจและส่ง เสริมให้ อสม.ได้รวมพลังสร้างคุณภาพ ชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวไทย อสม. ถือเป็นผู้น�ำ เป็นตัวอย่างที่ ดีในด้านการรักษาสุขภาพอนามัยให้ กับชาวบ้าน แต่จากภาพลักษณ์ของ การจัดงานวัน อสม.ในแต่ละปี จะเห็น ได้ว่า เป็นเพียงการพบปะสังสรรค์ของ เหล่าสมาชิก อสม. งานในช่วงเช้า เป็น พิธีการเปิดงานยังพอดูได้ แต่เมื่อถึง ช่วงบ่ายกลายเป็นงานรืน่ เริงบันเทิงอย่างเดียว สมาชิกทีร่ ว่ มงานกว่า ร้อยละ 80 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรีอยูใ่ นสภาพเมามายหลังจากดืม่ เหล้าและเบียร์ เหมือนว่าไม่ได้พบกันมาเป็นแรม 10 ปี ขณะเดียวกัน นักการเมืองยังใช้ชาว อสม. เป็นฐานคะแนนเสียง จนชาว อสม.ลืมอุดมการณ์ความเป็น“อาสาสมัครสาธารณสุข”ที่ หมายความถึง บุคคลที่สมัครใจ เสียสละ ท�ำงานเพื่อสังคมโดยส่วน รวม ในด้านการพัฒนาสุขภาพ โดยไม่ได้รบั ค่าตอบแทนเป็นรายเดือน พอดีวา่ ผมเปิดในเฟสบุก๊ เข้าไปเจอข่าวจากเว็บไซต์ “เลยดีดอท

คอม” ของหนังสือพิมพ์เมืองเลยนิวส์ เสนอข่าวที่น่าสนใจอยู่ชิ้น หนึ่ง ข่าวชิ้นนี้พาดหัวว่า “สสอ.ด่านซ้าย จัดงานวัน อสม.ปลอด เหล้าน�ำร่อง ครั้งแรกของ จ.เลย” ในเนื้อข่าวระบุว่า นายช�ำนาญ มีมูล สาธารณสุข อ.ด่านซ้ายกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า 21 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ได้มกี ารประชุมบุคคลากรของสาธารณสุข และสมาชิก อสม.อ�ำเภอด่านซ้าย เพื่อหารือและเตรียมจัดงาน วัน อสม. ปลอด เหล้า ทีจ่ ะมีขนึ้ ณ โรงเรียนด่านซ้าย วัน ที่ 24 มีนาคม 55 โดยมี รมว.กระทรวง ทรั พ ยากรธรรมชาติ ฯ (ปรี ช า เร่ ง สมบูรณ์สุข) เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ ชมรม อสม.ระดั บ ชาติ ที่ ร ่ ว มกั น ประกาศ เจตนารมณ์ เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม ทีผ่ า่ น มา และเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดี แก่ สังคมและเยาวชน ตลอดจนปฏิบตั ติ าม กฎหมายพรบ.ควบคุมเครื่องดื่มฯ ที่ ห้ า มขาย-ดื่ ม ในสถานที่ ร าชการ โรงเรียน ฯลฯ จากข่าวนี้ ท�ำให้ผมรูส้ กึ ชืน่ ชมของ บุคคลที่เกี่ยวข้องริเริ่มให้การจัดงาน สนุกสนานได้โดยไม่ต้องมีเหล้า การจัดงาน อสม.ในปีตอ่ ไป ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในฐานะ หน่วยงานที่ก�ำกับดูแล อสม.ควรเข้าไปรณรงค์อย่างจริงจริง ไม่ให้จัด งานรื่นเริง ดื่มสุราจน “เกินงาม” เหมือนที่ผ่านๆ มา โดยน�ำเอาความ ส�ำเร็จของ อสม.ด่านซ้ายที่ท�ำไว้แล้วไปเป็นต้นแบบ จะได้ไม่ต้องมา สิ้นเปลืองเงินซื้อเหล้า และที่ส�ำคัญไม่ต้องสิ้นเปลืองสุขภาพของชาว อสม.เองด้วย.   

นายกท้องถิ่นลาออกก่อนครบวาระ จ่ายค่าเลือกตั้งเอง ประธาน กกต.เลย แถลงข่าวความ กกต.ประจ� ำ หมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชน เพื่ อ มี พร้อมในการจัดเลือกตั้งท้องถิ่นในปีนี้ บทบาททางสังคม ให้การช่วยเหลือหน่วย 52 แห่ง ตั้งลูกเสือ-เนตรนารีช่วยสอด เลื อ กตั้ ง อ� ำ นวยความสะดวกภายนอก ส่ อ งคนท� ำ ผิ ด กฎหมาย และอ� ำ นวย หน่วยเลือกตั้ง ตลอดจนสังเกตการณ์กับผู้ ความสะดวก ขณะเดียวกันเตรียมเสนอ ใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง และประชาชนทั่ ว ไป แก้ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น นายกที่ลา นอกจากนี้ยังสร้างเครือข่ายในการเลือกตั้ง ออกก่ อ นครบวาระโดยไม่ มี เ หตุ ผ ล ให้มากที่สุด คือตั้งกองลูกเสือ กกต.และ สมควร ต้องจ่ายค่าเลือกตั้งเอง เนตรนารี ทีม่ อี ดุ มการณ์ขนึ้ ให้ครอบคลุมทุก นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปญ ั ญา ประธาน อ�ำเภอ สถาบันการศึกษาระดับมัธยมร่วมจัด สมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา กกต.จ.เลย กล่าวว่า คณะกรรมการการ งบประมาณเข้าร่วมสนับสนุนโครงการดัง เลื อ กตั้ ง ประจ� ำ จั ง หวั ด เลยชุ ด ใหม่ นี้ เ ริ่ ม ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ มื่ อ วั น ที่ 1 กล่าวนี้ เพื่อพัฒนาการเลือกตั้งให้เกิดความบริสุทธิ์และยุติธรรม เพื่อ พฤศจิกายน 2554 ทีผ่ า่ นมา ในปี 2555 นีจ้ งั หวัดเลยมีองค์กรปกครอง ส่งเสริมประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน ส่วนท้องถิน่ ทีค่ รบวาระทัง้ หมด 50 แห่ง ประกอบด้วย ส.อบ.จ. 1 แห่ง, ส�ำหรับกรณีทนี่ ายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ลาออกก่อนครบ เทศบาลเมือง 1 แห่ง เทศบาลต�ำบล 12 แห่งและองค์การบริหารส่วน วาระและรัฐต้องสูญเสียงบประมาณเพือ่ จัดการเลือกตัง้ จ�ำนวนมากเพิม่ ต�ำบล 36 แห่ง นอกจากครบวาระแล้วยังมีนายกเทศบาลต�ำบล ขึ้นนั้น เรื่องนี้ในอดีตเมื่อนายกลาออก สภาจะเป็นผู้แต่งตั้งแทนโดย ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย และนายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลนามาลา ไม่มกี ารเลือกตัง้ แต่ปจั จุบนั กฎหมายเลือกตัง้ เป็นการเลือกตัง้ นายก อ.นาแห้ว ลาออกจากต�ำแหน่งก่อนครบวาระ ดังนั้นในปีนี้ กกต.เลย โดยตรงจึงมีการเลือกตัง้ ใหม่ ซึง่ กกต.ได้ประชุมเพือ่ พิจารณาแล้วจะมี จึงต้องจัดการเลือกตั้งเพิ่มอีก 2 รวมทั้งจังหวัดเป็น 52 แห่ง ผลสรุปออกมาในเร็ว ๆ นี้ เป็นการเสนอร่างขอแก้ไขกฎหมาย หากมี ประธาน กกต.เลย กล่าวอีกว่า กกต.จ.เลย ได้จัดโครงการเลือก การลาออกโดยไม่มเี หตุผลอันสมควรผูน้ นั้ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จา่ ย ตัง้ เชิงสมานฉันท์ โครงการโรงเรียนประชาธิปไตย ขึน้ สร้างอาสาสมัคร ในการเลือกตั้งใหม่ทั้งหมด นายสมพงศ์กล่าว.

หนังสือพิมพ์เลยไทม์พลัสนิวส์ ที่ปรึกษา นายคุ้มพงษ์ ภูมิภูเขียว พล.ต.ต.อรรถกฤษ ธารีฉัตร นายสมศักดิ์ ขจรเฉลิมศักดิ์ นายยงยุทธ ทิพรส ผศ.ไพฑูรย์ ยาบุษดี บรรณาธิการอ�ำนวยการ นายธงชัย ชัยสา บรรณาธิการ นายภัทราวุธ บุญประเสริฐ กองบรรณาธิการ นายบุญชู ศรีไตรภพ นายเลิศล�้ำ อุดมรัตนพงศ์ นายวสันต์ สุนา ฝ่ายการตลาด นางสาวปนัดดา หมื่นสา ส�ำนักงานเลขที่ 29/20 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทรศัพท์-โทรสาร 042-813243 www.loeitime.com อีเมล์ loeitimeplusnews@hotmail.com , muangloeitime@hotmail.com


หน้า 3

ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2555

‘ปรีชา’เตรียมงบกว่า100ล้านแก้ปัญหาน�้ำท่วม-แล้ง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 นายปรีชา เร่ง สมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เดินทางมาตรวจราชการ ที่จังหวัดเลย พร้อมมอบนโยบายแก้ปัญหาน�้ำท่วม และภั ย แล้ ง ให้ กั บ ข้ า ราชการของหน่ ว ยงานที่ เกีย่ วข้อง โดยได้เดินทางไปทีอ่ า่ งเก็บน�ำ้ ห้วยอีเลิศ บ้านเขตอุดมศักดิ์ หมู่ 13 ต.วังสะพุง และพื้นที่ บ้านนาโป่ง ต.นาโป่ง อ.เมืองเลย เพื่อตรวจ โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งล�ำน�้ำฮวย และตรวจ โครงการฝายกั้นน�้ำวังเลา ต.เอราวัณ อ.เอราวัณ จ.เลย นายปรีชากล่าวว่า ในวันนีไ้ ด้ตรวจอ่างเก็บน�ำ้ ห้วยอีเลิศ เห็นความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งพัฒนาเพือ่ น�ำ้ เพือ่ การเกษตร น�้ ำ เพื่ อ อุ ป โภคบริ โ ภคและป้ อ งกั น ปัญหาน�้ำท่วมจึงอนุมัติเงินจ�ำนวน 50 ล้าน เพื่อ

ด�ำเนินการขุดลอก ส่วนทีล่ ำ� น�ำ้ ฮวย บริเวณบ้านน�ำ้ ฮวย ต.นาโป่ง ได้อนุมัติเงินจ�ำนวน 65 ล้านบาท เพือ่ ท�ำแก้มลิง รวมทัง้ ปรับปรุงแห่ลงน�ำ้ อีก 1.5 ล้าน บาทเนื่องจากเป็นต้นน�้ำล�ำธารที่ไหลลงสู่แม่น�้ำเลย นายปรีชากล่าวต่อไปว่า ส�ำหรับพื้นที่จังหวัด เลย มีโครงการในพระราชด�ำริ สร้างอ่างเก็บน�้ำเลย หรือห้วยกระโปะ (เขือ่ นน�ำ้ เลย)ทีบ่ ริเวณต้นน�ำ้ อ.ภู หลวง จ.เลย ได้รบั งบประมาณมาในปี 2555 จ�ำนวน 50 ล้านบาท เป็นก้อนแรก ส่วนการชดเชยค่า เวนคื น ที่ ดิ น นั้ น เสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว โดยจะเริ่ ม ก่ อ สร้ า งได้ เ ลยงบประมาณในส่ ว นโครงการนี้ ประมาณ 500 กว่าล้านก็จะเสร็จสมบูรณ์ เพราะ เป็นอ่างเก็บน�้ำจะเป็นประโยชน์ในหลายด้าน โดย เฉพาะเก็บกักน�ำ้ เพือ่ การเกษตร และการประปา ที่ ส�ำคัญลดจะปัญหาน�้ำท่วมใหญ่ได้ด้วย.

ไปซี่

เกี๊ยวกุ้ง

วกุ้ง

เกี๊ยวหมู

บะหมี่ไก่ส

บะหมี่เกี๊ย

เกี๊ยวซ่า

ไก่จ๊อ

สญี่ปุ่น

ไก่ซอ ข้าวสเต๊ก

ี่ปุ่น

่างซอสญ

บะหมี่ไก่ย

ูแดง

บะหมี่หม

อร่อย สะอาด มาตรฐาน 5 ดาว เปิดบริการทุกวัน 11.00 น. - 23.00 น. รับเหมาออกงาน โทร 089-778-7977 ร้านอยู่ซ้ายมือก่อนถึง ธ.ไทยพาณิชย์

สาขาวังสะพุง

บริษัท เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) รับสมัครผู้รับสิทธิ์จัดจ�ำหน่าย

บริ ษั ท เสริ ม สุ ข จ� ำ กั ด (มหาชน) ผู ้ ผ ลิ ต และจ� ำ หน่ า ยเครื่ อ งดื่ ม น�้ ำ อั ด ลม เป็ ป ซี่ , มิ ริ น ด้ า เซเว่นอัพ , น�้ำดื่มคริสตัล , โซดาคริสตัล , ชาลิปตัน , เครื่องดื่มเกลือแร่เกเตอเรด , โออิชิ และเครื่องดื่ม คาราบาวแดง ซึ่งได้ด�ำเนินงานด้านการผลิต และการกระจายสินค้าทั่วประเทศ โดยขณะนี้บริษัทฯมี ความยินดีที่จะรับสมัครผู้สนใจรับสิทธิ์การจ�ำหน่ายประจ�ำพื้นที่เพื่อเป็นแนวร่วมทางด้านการขายและ การกระจายสินค้า ในพื้นที่ขอบเขตการขายที่บริษัทฯก�ำหนด หากท่านเป็นผูห้ นึง่ ทีม่ ภี มู ลิ ำ� เนา หรือมีธรุ กิจในพืน้ ทีจ่ งั หวัดหรืออ�ำเภอทีบ่ ริษทั ก�ำหนด ซึง่ ได้แก่พนื้ ที่ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สังคม จ.หนองคาย และมีความต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา ทาง บริษทั ฯ ยินดีทจี่ ะสนับสนุนเพือ่ พัฒนาธุรกิจร่วมกัน โดยผูส้ มัครรับสิทธิจ์ ดั จ�ำหน่ายต้องมีคณ ุ สมบัตเิ บือ้ ง ต้น ดังนี้ คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ไม่ด�ำเนินธุรกิจการขายผลิตภัณฑ์ในประเภทเดียวกันกับของบริษัทฯ 2. มีเงินลงทุนตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป และสามารถจัดท�ำสัญญาค�้ำประกันตามวงเงินที่บริษัทฯ ก�ำหนดได้ 3. สามารถทุ่มเทเวลาเพื่อบริหารกิจการได้อย่างเต็มที่ 4. สามารถจัดหาสถานที่ประกอบการ รถขาย ทีมงานบุคลากรผู้ร่วมงาน และอื่นๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ ด�ำเนินธุรกิจ 5. สามารถปฏิบัติตามนโยบาย และระบบการท�ำงานที่บริษัทฯ ก�ำหนดได้ 6. หากมีประสบการณ์ททางด้านธุรกิจการค้า หรือการกระจายสินค้าจะได้รบั การพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจโปรดส่งจดหมายแนะน�ำตัว พร้อมแจ้งรายละเอียดความพร้อมการลงทุน และ แนวทางการบริหารธุรกิจ ส�ำหรับพืน้ ทีท่ ที่ า่ นสนใจ มายัง ฝ่ายขายและฝ่ายบัญชี บริษทั เสริมสุข จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 211 หมู่ 4 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044278637-40 ต่อ 127-138 ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวัชระ หิรัญตียะกุล โทร.089-8464047 คุณนิรันดร์ ศรีระอุดม โทร.081-7906232 คุณวิศรุต ดาษจันทึก โทร.081-3808615 คุณรักมงคล สมบูรณ์ โทร.089-4495838

เครื่องยนต์ตระกูล ดูราแม็กซ์ ในต�ำนาน กระบะอเมริกันพันธุ์แกร่ง ลิขสิทธิ์เฉพาะ ของเชฟโรเลต

ทนทาน แรงจริง ประหยัดจริง


หน้า 4 เลยไทม์พลัสนิวส์ ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือน มีนาคม 2555 “แมงโป้ง เป้ง” มาพบกับท่านผูอ้ า่ น ในยุคข้าวยาก หมากแพง แพงทัง้ แผ่นดิน...... กิตติศกั ดิ์ ยุตธิ รรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.เลย แจ้งตัวเลขผู้ที่สมัครลง ทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จ.เลย ระหว่างวันที่ 18-29 กุมภาพันธ์ 2555 มีจ�ำนวน 80,928 คน เป็นล�ำดับที่ 6 ของประเทศ แต่แท้ทจี่ ริงแล้ว ตัวเลขทีพ่ ากันปลืม้ ปิตนิ ี้ มีผสู้ มัครจ�ำนวนมากยังไม่เข้าใจ ถึงวัตถุประสงค์ของกองทุนที่แท้จริง ส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่าสมัครแล้วจะ

ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2555 ได้กู้เงินคนละ 1 แสนบาท โดยปลอดดอกเบี้ย หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ ได้ประชาสัมพันธ์ชแี้ จงเท่าทีค่ วร ถึงรายละเอียดของกองทุน ว่าต้องมีขนั้ ตอนกระบวนการอีกมากมาย ไม่ใช่จะได้กเู้ งินกันง่ายๆ สุดท้ายก็เป็นเพียง “กลนโยบาย” หาเสียงของรัฐบาลเพื่อไทยเท่านั้นเอง ...... ขอแสดง ความยินดีกับก้าน กุณะวงษ์ นายกเทศมนตรีต�ำบลนาอ้อ ที่น�ำพา องค์กรเข้ารับรางวัลชนะเลิศเทศบาลที่มีการบริหารจัดการดีเด่น โดยได้ กล่าววลีเด็ดไว้หลังรับรางวัลจาก ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่า “แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินเกิด นาอ้อเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของผม ผมจะ ท�ำให้ชาวนาอ้อมีความสุข มีสทิ ธิ์ มีศกั ดิศ์ รี เพือ่ ใช้หนีแ้ ผ่นดินเกิด” ไม่รู้ ว่า “นายก้าน” ลืมไปแล้วหรือ ว่ายังมีชาวบ้านอีกมากมายทีย่ งั “ทุกข์”

บทบาทไลออนส์ ต ่ อ สั ง คม ไลออน พงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์. ประธานสภาผู ้ ว ่ า การภาครวม 310 ประเทศไทย ร่วมถ่ายภาพ กั บ ก ลุ ่ ม นั ก ธุ ร กิ จ ก า ร ค ้ า อ.วั ง สะพุ ง หลั ง การบรรยาย พิ เ ศษ เรื่ อ ง “บทบาทสโมสร ไลออนส์ ต ่ อ สั ง คม” โดยมี น าย โสภณ สุ ว รรณรั ต น์ นอภ. วังสะพุงร่วมรับฟังบรรยายด้วย พร้อมกับได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็น นายกคนแรก ดร.วิง กุน ตัน ประธานนายกสโมสรไลออนส์โลก ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสโมสร มอบเกียรติ บัตรแสดงความยินดีกับนางจริยาพร พัฒนชัยกุล เนื่องในงาน ไลออนส์ เ มื อ งวั ง สะพุ ง คนแรก วันสถาปนานายกก่อตั้งสโมสรไลออนส์เมืองวังสะพุง โดยมีนายกสโมสร เพื่อร่วมกันช่วยเหลือสังคมและ พัฒนาบ้านเกิด. ไลออนส์ชุมแพเป็นพี่เลี้ยง ที่ รร.แชงกรีล่า กทม.

กับกลิ่นเหม็นจากลานมันมานานกว่า 5 ปี นับตั้งแต่พวกเขาร้องเรียนไป ยังไม่มีอะไรดีขึ้น ทั้งๆที่ลานมันแห่งนี้อยู่ห่างจากส�ำนักงานเทศบาลแค่ 300 เมตร และห่างจากบ้านนายกก้านแค่ไม่ถึง 100 เมตร ธรรมาภิบาล จริงหรือปลอม คงรูด้ อี ยูแ่ ก่ใจ ...... เลือกตัง้ นายกเทศมนตรีและสมาชิก สภาเทศบาลเมืองเลย แทบจะไม่มีคนหน้าใหม่ ให้เป็นทางเลือกกับ ประชาชน คงต้องก้มหน้ารับกรรมกับผลคะแนนที่ออกมากันต่อไปอีก 4 ปี ตัวแปรอยู่ที่เงิน กระสุนดินด�ำ และฐานเสียงจากกลุ่ม ส.ท. กว่าคน รุ่นใหม่จะโผล่ ต้องรออีกสมัยหน้า ...... ในที่สุดกลุ่มสื่อเสรีเลย ที่ ถือว่าเป็นกลุ่มสื่อสารมวลชนในจังหวัดเลยที่ทรงพลังที่สุดในยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นที่รวมของผู้สื่อข่าว นักวิชาการ นักวิจัย ศิลปินท้องถิ่น ได้เวลา สุ ก งอม ถื อ ฤกษ์ 1 เมษายน 2555 ก่อตั้งเป็น “ชมรมสื่อเสรี เลย” พร้อมแถลงนโยบาย การ ท� ำ งานด้ า นสื่ อ ร่ ว มกั บ ทาง จังหวัด โดยมี สมพงศ์ อรุณ โรจน์ปัญญา พ่อเมืองเลย เข้า รับฟัง และพร้อมน�ำไปปฏิบัติ ... ... ชาวบ้ า นฝากไปถึ ง หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ ออกเอกสารสิทธิท์ ดี่ นิ ว่าไม่ได้รบั ความสะดวกในการไปติ ด ต่ อ ราชการ เจ้าหน้าที่พูดจาโยกโย้ ไว้อาลัย นายด�ำรงค์ รักษ์จรรยาวงศ์ ตัวแทนชมรมสือ่ เสรีเลย มอบเงินท�ำบุญ ถ่วงเวลา แต่ถ้าใครมีค่าน�้ำร้อน ช่วยเหลือพิธีฌาปนกิจศพนายกมลชาติ อยู่ศิริ หรือดีเจ.จอห์น นักจัดรายการวิทยุกรีน น�้ ำ ชายั ด มื อ ให้ ก็ จ ะได้ รั บ การ เอฟเอ็ม 104 เมกกะเฮิร์ต โดยมีนางชลลดา อยู่ศิริ ภรรยา เป็นผู้รับมอบ ที่วัดศรีบุญเรือง บริการแบบลื่นปรึ้ด ๆ สงสัยเงิน บ.ติ้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย เมื่อ 23 มี.ค. 2555. เดือนทีห่ ลวงจ้างให้มาท�ำงานไม่ พอกิน ...... ผศ.สนิท เหลือง บุตรนาค อธิการบดี ม.ราชภัฏ เลยแจ้ ง ก� ำ หนดการเข้ า ร้ บ พระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 19 เมษายน 2555 ที่ ม.ราชภัฏ สกลนคร และก� ำ หนดการฝึ ก ซ้ อ มรั บ พระราชทานปริ ญ ญา ของฝากจากบึงกาฬ นายบุญชู ศรีไตรภพ รับมอบกระเช้าของฝากจากนาย บัตร วันที่ 8-11 เมษายน 2555 พรศักดิ์ เจียรณัย ผวจ.บึงกาฬ ในโอกาสที่สมาชิกชมรมสื่อเสรีเลยเดินทางไปเยี่ยม และ ที่ ห อ ป ร ะ ชุ ม ขุ ม ท อ ง วิ ไ ล ม.ราชภัฏเลย. ศึกษาดูงาน ที่ รร.เดอะวัน อ.เมืองบึงกาฬ เมื่อ 10 มี.ค. 2555


หน้ หน้าา 55

ฉบัฉบั บทีบ่ 27 ประจ� ำเดืำอเดืนมี นาคม 2555 ที่ 27 ประจ� อนมี นาคม 2555

จ�ำหน่ายหิน ทราย รับขุดสระ ถมที่ บริการให เ้ ช า่ เครื่องจักรกลหนัก รถบรรทุกขนย า้ ย โทร.080-7550531 081-0534000 (โหน่ง)

เลขที่ 45/32 (หัวสะพานบ า้ นนาเขิน) ถ.มลิวรรณ ต.กุดป อ่ ง อ.เมือง จ.เลย

เหล็กเส้น , เหล็กรูปพรรณ , เหล็กแผ่น ฯลฯ ท่อประปา , ท่อพีวีซี , อุปกรณ์ประปา , สายยาง ฯลฯ ประตูม้วนทุกระบบแผ่นหลังคาเมทัลชีส - อะไหล่ อุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิด

ส�ำนักงานใหญ่ เลขที่ 312 หมู ่ 8 ถ.ภูมวิ ถิ ี ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 42130 โทร.0-4284-1053 , 0-4284-1205 , 0-4284-1398 แฟกซ์ 0-4285-0714 สาขาเลย เลขที่ 525 หมู ่ 9 ถ.มลิวรรณ ต.นาอาน อ.เมืองเลย 42000 โทร.0-4283-2338 , 0-4283-3656


หน้า 6

ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2555

โดย...ทนง สุวรรณสิงห์

โครงการปิดทองหลังพระ จังหวัดเลย พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ ทรงเป็ น พระมหา กษัตริย์ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ มาเป็นเวลาถึง ๖๕ ปี ไม่มีพื้นที่ใดที่ไม่เคยเสด็จฯเลย ได้เสด็จฯจังหวัดเลย ครัง้ แรกเมือ่ ปีพ.ศ.๒๔๙๘ ขณะนัน้ เส้นทางคมนาคมของ จังหวัดเลยมีล�ำบาก ถนนจากจังหวัดขอนแก่นเป็นฝุ่น และได้เสด็จฯเยีย่ มราษฎรจังหวัดเลย อีกหลายครัง้ ทรง พระราชทานแนวทางการพัฒนาจังหวัดเลยให้มีความ เจริญ ทรงพระราชทานโครงการในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนเป็นจ�ำนวน กว่า ๔,๐๐๐ และเมื่อเสด็จฯ ไปที่ใด ก็จะพระราชทานพระราชด�ำรัสแก่ผู้ที่เฝ้ารับ เสด็จฯ อยูเ่ สมอ ฉบับนีข้ อน้อมน�ำเอาพระราชด�ำรัสเกีย่ ว การพัฒนา ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบ “...งานทุกอย่างมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหมือน เหรียญบาท งานด้านหน้านัน้ มีคนท�ำกันเยอะแยะและมี คนแย่งกันท�ำ เพราะมีผลเห็นได้ชดั และก็ปนู บ�ำเหน็จกัน ได้เต็มที่ แต่งานด้านหลังที่ไม่ปรากฏต่อสายตาคน ต้อง เป็นคนที่เข้าใจงาน และหน้าที่ของตัวจริงๆ ถึงจะท�ำได้ และต้องเสียสละด้วย เพราะงานด้านหลังเป็นงานปิดทอง หลังพระ ถ้าท�ำดีแล้วต้องไม่ให้เห็นปรากฏ และต้อง ยอมรับว่าไม่ได้อะไรตอบแทนเลย นอกจากความภาค ภูมใิ จในการท�ำงานในหน้าทีข่ องตน...” โครงการ ๔,๐๐๐ กว่าโครงการ ส�ำนักงาน กปร.ได้จ�ำแนกเป็น ๑. โครงการส่ ว นพระองค์ เป็ น โครงการที่ ท รง ทดลองในพระต�ำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อได้ผลดีก็จะ พระราชทานให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปด�ำเนินการต่อ ๒. โครงการหลวง เป็นโครงการที่เกิดขึ้นบริเวณ ภูเขาสูงในภาคเหนือ ซึง่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของชาวไทยภูเขา ให้เลิกการท�ำไร่เลือ่ นลอย และลักลอบการปลูกฝิน่ มีการ ปลูกไม้ดอกเมืองหนาว ไม้ผล ไม้ยนื ต้น เพราะเป็นแหล่ง ต้นน�้ำที่ส�ำคัญ ต่อมาเมื่อมีผลผลิตออกมา ได้โปรดฯ ให้ เรียกว่า ผลิตผลจากดอยค�ำ หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ๓. โครงการในพระบรมราชานุ เ คราะห์ เป็ น โครงการที่ภาคเอกชน ต้องการสนองพระราชด�ำริ เมื่อ ทรงทราบก็รับไว้ในพระบรมรานุเคราะห์ เช่น โครงการ สารานุกรมส�ำหรับเยาวชนของสโมสรโรตารี่ ๔. โครงการพระราชด� ำ ริ เป็ น โครงการที่ ภ าค ราชการ ได้จดั ท�ำขึน้ พระสนองพระราชด�ำริ โครงการนีม้ ี อยู่เกือบทุกจังหวัด โครงการทัง้ หมดนี้ ส�ำนัก กปร.ให้เรียกว่า โครงการ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริในพื้นที่ของจังหวัดเลย มี โครงการอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ จ� ำ นวน ๒๖ โครงการด้วยกัน มีโครงการพระราชด�ำริโครงการหนึง่ ทีก่ ำ� ลังด�ำเนิน การอยู่ที่บ้านกลาง หมู่ ๓ ต�ำบลปลาบ่า อ�ำเภอภูเรือ เป็นหมู่บ้านที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ คัดเลือกให้เป็น พื้นที่โครงการแห่งแรกของจังหวัดเลย ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้น้อมน�ำเอาพระราชด�ำรัส มาเป็นแนวทางปฏิบัติตาม รอยพระยุคลบาท ตลอดจนหลักการทรงงาน

โครงการปิดทองหลัง พระได้ ด� ำ เนิ น การมา ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ มี พั น ธ กิ จ ต า ม ม ติ ค ณ ะ รัฐมนตรี เพื่อเฉลิมฉลอง ที่ พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว เจริ ญ พระชนมพรรษา ครบ ๘๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๐ และ ๘๔ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ และมีพัฒนาต่อเนื่องเป็น มู ล นิ ธิ ป ิ ด ทองหลั ง พระ สื บ สานตามแนวพระ ราชด�ำริ จัดตั้งขึ้นตาม มติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพื่อให้ประชาชนสามารถ เรี ย นรู ้ แ ละสร้ า งประสบ การณ์ตรงจากแนวทางโครงการพระราชด�ำริ มาปรับใช้ ในชีวติ ประจ�ำวัน ส่งเสริมการเรียนรูใ้ นโครงการอันเนือ่ ง มาจากพระราชด�ำริให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิ ภาพเพิม่ ขึน้ เพือ่ ยกระดับฐานะความเป็นอยูแ่ ละส่งเสริม อาชีพประชาชน รวมทัง้ ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และ กระตุ้นจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ง แวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม ต่ อ มาเพื่ อ ให้ มี ห น่ ว ยงานเฉพาะรองรั บ ภารกิ จ สืบสานตามแนวพระราชด�ำริให้ขยายผลสู่ชุมชนอย่าง รวดเร็ว จึงมีการจัดตั้งมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสาน แนวพระราชด�ำริ มีศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย เป็นประธาน ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เป็นกรรมการและ เลขานุการและ “สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด�ำริ ” ขึ้นแทน ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้ ๑. หลักการที่ยึดมั่น ด�ำเนินการมุง่ มัน่ โดยยึด ๓ หลักการ ในการปฏิบตั ิ งานตามรอยพระยุคลบาท คือ ๑.) หลักองค์ความรู้ ๖ มิติ ประกอบด้วย มิติที่ ๑ น�้ำ - การป้องกันและแก้ไขปัญหาตั้งแต่ ต้น น�้ำ ไป จนถึงปลายน�้ำ มิติที่ ๒ ดิน - การป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรือ่ งของสภาพดิน ซึ่งเป็นปัจจัยส�ำคัญในการท�ำการเกษตร มิติที่ ๓ เกษตร - การน�ำเกษตรทฤษฎีใหม่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด มิติที่ ๔ พลังงานทดแทน – การปรับใช้พลังงานให้เหมาะสมกับท้องถิ่น โดย คิดค้นและพัฒนาพลังงานทางเลือกที่ชุมชนสามารถ พึ่งพาตนเองได้ มิติที่ ๕ ป่า - การลดการตัดไม้ท�ำลายป่า และส่งเสริมให้มีการ ปลูกป่าในรูปแบบต่างๆ โดยการปลูกฝังจิตส�ำนึกให้ ชุมชนเห็นความส�ำคัญของป่า มิติที่ ๖ สิ่งแวดล้อม - การน�ำแนวทางการก�ำจัดขยะและบ�ำบัดน�ำ้ เสียมา ใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยการด�ำรงชีวิตอยู่อย่างเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ๒.) หลักการพัฒนาตามแนวพระราชด�ำริ คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นบันได ๓ ขั้นสู่ความส�ำเร็จ (๑.) เข้าใจ คือ การสร้างให้เกิดความเข้าใจในข้อมูล พื้นที่ฐานด้วยการศึกษาข้อมูลทุกมิติของชุมชน ค้นหา รากของปัญหา และรวบรวมองค์ความรู้ ของโครงการ พระราชด�ำริทั่วประเทศ (๒.) เข้าถึง คือ เป็นการสื่อสารและสร้างการมีส่วน ร่วม โดยมุ่งสื่อสารความเข้าใจ และ ความมั่นใจกับชุมชน ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและ ความต้องการของชุมชน และให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน กระบวนการพัฒนามากที่สุด (๓.) พัฒนา คือ เป็นเรื่องการเรียนรู้และพัฒนา ศักยภาพชุมชน สร้างทีมพี่เลี้ยง การออกแบบหลัก สู ต รและเมนู ก ารพั ฒ นา การศึ ก ษาดู ง าน แลก เปลีย่ นความรู้ และฝึกปฏิบตั ขิ องชุมชนรวมทัง้ การให้ทมี พี่ เ ลี้ ย งให้ ค� ำ แนะน� ำ ในชุ ม ชน และติ ด ตามสนั บ สนุ น ประเมินผล ๓.) หลักการทรงงานและหลักการโครงการ

หลั ก การทรงงาน และหลักการโครงการใน พระบาทสมเด็จพระเข้า อยู่หัว ที่น�ำมาปรับใช้กับ พื้ น ที่ บ ้ า นกลาง หมู ่ ๓ ต�ำบลปลาบ่า อ�ำเภอภูเรือ (๑.) หลั ก การทรง งาน ๑๔ ประการ - ศึกษาข้อมูลอย่าง เป็นระบบ - มององค์รวม - ไม่ยึดติดต�ำรา - ท�ำให้ง่าย - เน้นการมีส่วนร่วม - คิดถึงประโยชน์สว่ น รวม - ขาดทุน คือ ก�ำไร - ความเพียร - เศรษฐกิจพอเพียง - ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ - ปลูกป่าในใจคน - ท�ำงานอย่างมีความสุข - รู้ – รัก –สามัคคี ๒. ประหยัด เรียบง่าย ได้ประโยชน์สูงสุด หลักการโครงการ ๙ ประการ - ระเบิดจากข้างใน - แก้ปัญหาที่จุดเล็ก - ท�ำตามล�ำดับขั้นตอน - ใช้อธรรม ปราบอธรรม - การพึ่งตนเอง - พออยู่พอกิน - ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน - ค�ำนึงถึงภูมิสังคม - บริการที่จุดเดียว ๓.แนวทางปฏิบัติ ๑.) แนวทางด�ำเนินงาน เป็นการยึดหลักการ ท�ำงานบริหารเชิงบูรณาการ ตั้งแต่ ระดับ ต้นน�้ำ กลาง น�้ำและปลายน�้ำ (๑.) ต้นน�้ำ – เป็นแหล่งองค์ความรู้ ตามแนวพระราชด�ำริ ซึ่ง เป็ น ความรู ้ จากศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นา ต่ า งๆ และ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ (๒.) กลางน�้ำ – มุ่งเน้นการจัดการความรู้ การส่งเสริมการพัฒนา และการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือ จุดนี้จะเป็น สะพานเชื่อม ต้นน�้ำ กับ ปลายน�้ำ (๓.) ปลายน�้ำ – จะเป็นการบูรณาการระดับพื้นที่ ชุมชน ท้องถิ่น และจังหวัด ให้มีการน�ำเอาความรู้จากต้นน�้ำ มาปรับใช้ อย่างเหมาะสม กับภูมิสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี เป้าหมายให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ๒.) แนวทางการขับเคลือ่ นการพัฒนาตามแนวพระ ราชด�ำริ ๗ ขั้นตอน (๑.) การสร้างความเข้าใจกับชุมชน (๒.) การก�ำหนดพื้นที่ (๓.) การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ แ ละการพั ฒ นา ศักยภาพของชุมชน (๔.) การลงมือปฏิบัติ (๕.) การแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละการพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง (๖.) การให้ค�ำปรึกษาอย่างใกล้ชิด (๗.) การวัดผล ๓.) แนวทางการบริ ห ารจั ด การเชิ ง พื้ น ที่ อ ย่ า ง บูรณาการ เน้นการบริหารจัดการเพื่อน�ำศักยภาพของพื้นที่ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นพลังส�ำคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนา และให้ความส�ำคัญต่อการพัฒนาด้านต่างใน จังหวัด ทัง้ ความรูจ้ ากศูนย์ศกึ ษาการพัฒนา งบประมาณ และโครงการพระราชด�ำริ เพื่อน�ำไปสู่การแก้ไขปัญหา และพัฒนาอย่างสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และ ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โครงการปิดทองหลังพระที่บ้านกลาง ต�ำบล ปลาบ่า อ�ำเภอภูเรือ เป็นโครงการที่ทุกภาคส่วน ทั้ง ราชการ เอกชน ร่วมแรงร่วมใจกันทีจ่ ะท�ำให้หมูบ่ า้ น ตัวอย่างในการพัฒนาและขยายผลไปทุกอ�ำเภอ. ..................

เที่ยวอย่างวิถีไทเชียงคาน ใส่บาตรข้าวเหนียวล้วนๆ การใส่ บ าตรด้ ว ย “ข้ า วเหนี ย ว” เป็ น วั ฒ นธรรมที่ สื บ ทอดมาอย่ า งยาวนานจนถึ ง ปัจจุบัน ด้วยอุบายที่อยากให้คนไปวัดประการ หนึง่ และด้วยความเมตตาทีม่ ตี อ่ พระสงฆ์ในการ ที่ ท� ำ ให้ ท ่ า นไม่ ต ้ อ งอุ ้ ม บาตรที่ เ พี ย บไปด้ ว ย อาหาร น�้ำดื่ม ผลไม้ ของหวาน ดอกไม้ ....ภาพ ในอดีตทีท่ ำ� ให้เราเห็นถึง ความส�ำรวม ของพระ สงฆ์ ในการเดินรับข้าว (แต่พอค�ำ) ใส่บาตร ปิด ฝา พร้อมสวดมนต์เป็นการให้พร และเดินจาก ไปอย่างสงบ ไม่วุ่นวาย มองซ้าย ขวา เพื่อหา เด็กวัดช่วยถ่ายเทของออกจากบาตร หรือช่วย หิว้ ถุงพะรุงพะรังจากตัวท่านอย่างในปัจจุบนั .... และที่ส�ำคัญมุมมองการถ่ายภาพยามเช้ากับ วัฒนธรรมการใส่บาตรจะดูเรียบง่าย สวยงาม สมกับเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา

ส� ำ หรับอาหารคาว-หวาน-น�้ ำ ดื่ ม ผลไม้ ดอกไม้ หลังจากใส่บาตรแล้ว ก็สามารถน�ำไป จัดส�ำรับถวายทีว่ ดั ได้ จากนัน้ หากประสงค์ทจี่ ะ ถวายปัจจัยอื่นๆ หรืออยากถวายเงินท�ำบุญ ก็ ควรจัดใส่ซองถวาย หรือ ใส่ตู้ท�ำบุญในโบสถ์ เท่านีก้ ถ็ อื ว่าได้ทำ� บุญครบถ้วนแล้ว และหากไม่ รีบสามารถอยู่รอรับพรจากพระท่านได้อีกรอบ ด้วย สิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ คือ ไม่ควรน�ำธนบัตร (ใบ ละ 20/50/100 บาท) ใส่ปะปนลงไปกับ “ข้าว เหนียว” ในบาตรพระ เพราะจะท�ำให้ท่านไม่ กล้าฉันท์ขา้ วเหนียวนัน้ (ลองถามตัวเองว่า หาก ตักข้าว ใส่จานและมีธนบัตรปนอยู่กับข้าว จะ กล้ารับประทานหรือไม่? และส�ำหรับคุณผู้หญิง ทีใ่ ช้ครีมทามือ ขอได้โปรดล้างมือด้วยน�ำ้ สะอาด จนแน่ ใ จว่ า ไม่ มี ก ลิ่ น ของครี ม หลงเหลื อ อยู ่ เนือ่ งจากเมือ่ ปัน้ ข้าวใส่บาตรกลิน่ เหล่านัน้ จะติด ไปกับข้าวด้วย) ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพื่ออยากที่จะให้ทุก ท่ า นเข้ า ใจและร่ ว มเป็ น หนึ่ ง ที่ จ ะอนุ รั ก ษ์ วิ ถี วัฒนธรรมที่สวยงามของชาวไทเชียงคานไว้ เพื่อให้คงอยู่กับชุมชนตลอดไป เพราะสิ่งนี้เป็น เอกลักษณ์ของชุมชน อย่างแท้จริง เราชืน่ ชมกับ ก า ร ใ ส ่ บ า ต ร ที่ ห ล ว ง พ ร ะ บ า ง แ ล ะ ที่ นี่ “เชียงคาน” ก็ได้สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามนั้น มาจากหลวงพระบางเช่นกัน ด้วยเหตุและผลดังกล่าว ททท.ส�ำนักงาน เลย จึ ง ได้ ร ่ ว มหารื อ ถึ ง ความเป็ น ไปได้ กั บ ผู ้ ประกอบ การธุ ร กิ จ ด้ า นการท่ อ งเที่ ย วใน เชียงคานบางส่วน ซึง่ มี “คุณช้าง” เจ้าของและ ผู ้ จั ด การที่ พั ก “วั น -เดื อ น-ปี ” เป็ น รายแรกที่ ชักชวนชาวชุมชนซอย 9 (ล่าง) ให้หันมาร่วม ด้วยช่วยกันในการจัดให้บริษัททัวร์ที่จะน�ำนัก ท่องเที่ยวจ�ำนวนหนึ่งร้อยคนมาใส่บาตร “ข้าว เหนียว”ตามวิถีไทเชียงคาน เพื่ อ เป็ น “ต้ น แบบให้ ก ารท่ อ งเที่ ย ว เชียงคานยัง่ ยืน” นักท่องเทีย่ วทุกท่านเหล่านัน้ จะได้รับเกียรติบัตรจาก ททท.ส�ำนักงานเลย เพื่อแทนค�ำขอบคุณจากใจ ที่ “ท่านเป็นหนึ่ง ในผูร้ ว่ มอนุรกั ษ์วฒ ั นธรรมการใส่บาตรข้าว เหนียววิถีไทเชียงคาน”


หน้า 7

ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2555

ข่าวต่อหน้า 1

จับหนุ่มโรงพยาบาลมีดจี้คอข่มขืนเมียเพื่อน

รปภ. ผูส้ อื่ ข่าวรายงานว่า เมือ่ เวลา 17.30 น. วันที่ 21 มีนาคม 2555 ร.ต.อ. ณั ฐ กานต์ ท้ า วกลาง พนั ก งานสอบสวน สบ. 2 สภ. เมืองเลย ได้รบั แจ้งว่ามีพลเมืองดี เก็บเงินได้ 420,000 บาท น�ำเงิน มาแจ้งความ หาตัวเจ้าของ เหตุ เกิดที่เทสโก้โลตัส สาขาเลย โดย ทราบชื่อพลเมืองดีรายนี้ คือนาย ละม่วน ทีภูเวียง อยู่บ้านเลขที่ 60 หมูท่ ี่ 2 ต�ำบลภูผาม่าน อ�ำเภอ ภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น เป็น พนั ก งานรั ก ษาความปลอดภั ย ของห้างเทสโก้โลตัส นายละม่ ว นกล่ า วหลั ง เกิ ด เหตุการณ์ว่า ตนเพิ่งมาท�ำงานที่ เทสโก้โลตัสเพียงวันแรก ตอน แรกตั้ ง ใจจะมาเยี่ ย มลู ก สาวที่ ท� ำ งานอยู ่ โ ลตั ส แต่ ลู ก สาวไม่ สบายหนัก เข้ารับการรักษาที่โรง พยาบาลเลย พอลูกสาวหายป่วย ตนจึงได้มาส่งลูกสาวมาท�ำงาน ตามปกติ ซึ่งจังหวะนั้นตนก็ว่าง งาน จึงลองสมัครงานที่โลตัสใน ต� ำ แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ รั ก ษาความ ปลอดภัย ทางห้างก็รบั เข้าท�ำงาน ทั น ที ใ นวั น นี้ โดยมี เ งิ น ติ ด ตั ว เพียง 22 บาท เงินกินข้าวก็แทบ จะไม่มี และได้รบั หน้าทีด่ แู ลความ ปลอดภัยทั่วไป ขณะเดินจะมา เก็บรถเข็นที่บริเวณลานจอดรถ ได้เห็นกระเป๋าสีน�้ำตาลวางอยู่ใน รถเข็น จึงหยิบขึ้นมาดู รู้สึกว่า กระเป๋าใบดังกล่าวหนักเป็นพิเศษ

ผู้ว่าฯเลยมอบใบประกาศเกียรติคุณให้นายละม่วน ทีภูเวียง พลเมืองดี

นึกว่าเป็นกระเป๋าใส่โน๊ตบุค๊ ตนจึง น�ำไปให้หัวหน้า รปภ. เพื่อคืน เจ้าของ แต่พอเปิดกระเป๋าดูเห็น เงินจ�ำนวนมาก จึงนับดู เป็นเงิน จ�ำนวน ประมาณ 420,000 บาท หั ว หน้ า ชุ ด จึ ง น� ำ กระเป๋ า ใบดั ง กล่าวเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ ต�ำรวจ เพื่อลงบันทึกประจ�ำวัน ติดตามหาเจ้าของต่อไป เจ้ า หน้ า ที่ ต� ำ รวจได้ ต รวจ สอบในกระเป๋ า มี เ งิ น จ� ำ นวน 420,000 บาท และพบใบสั่งจอง รถที่มีเบอร์โทรศัพท์นายสุรสิทธิ์ แซ่มัด อายุ 43 ปี 306 หมู่ 15 บ้านนาดอกค�ำ ต�ำบลนาดอกค�ำ จังหวัดเลย เจ้าของกระเป๋าเงิน จึ ง โทรศั พ ท์ แ จ้ ง ให้ ม ารั บ เงิ น ที่ สถานีต�ำรวจภูธรจังหวัดเลย และ ให้ น� ำ หลั ก ฐานบั ต รประจ� ำ ตั ว ประชาชนมารับเงินคืน จากนั้น ไม่ถึง 20 นาที ผู้เสีย หายได้เข้ามาแสดงตัวและแสดง หลั กฐานเพื่อ รั บเงิน คืน และได้ มอบเงินจ�ำนวน 3,000 บาท กับ นายกัมปนาท ช่างเหล็ก หัวหน้า หน่วยรักษาความปลอดภัยเทสโก้ โลตัส เพือ่ น�ำไปมอบให้กบั นายละ ม่วน พลเมืองดีต่อไป

ต่อมา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2555 นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ไ ด ้ ท� ำ พิ ธี ม อ บ ใ บ ป ร ะ ก า ศ เกียรติคุณพลเมืองดีให้แก่นายละ ม่วน ทีภเู วียง รปภ. เทสโก้โลตัส สาขาเลย ทีท่ ำ� คุณงามความดีเก็บ เงินของลูกค้าที่มาใช้บริการห้าง แล้วคืนให้เจ้าของ โดยมีนายสม พร ฤทธิ์ค�ำ ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการ เทสโก้โลตัส สาขาเลย 2 นายกิติ พร เกษเกสร ผูจ้ ดั การฝ่ายป้องกัน และรักษาผลประโยชน์ ร่วมเป็น เป็ น พยาน มี สื่ อ มวลชนหลาย ส�ำนักร่วมท�ำข่าว นายละม่วน กล่าวสั้นๆ ว่า รู้สึกดี ที่มีโอกาสท�ำความดี ถึงจะ ไม่มีเงิน เป็นคนจน แต่สิ่งของ ของคนอืน่ ก็จะไม่เอาของเขา เป็น อันขาด ด้าน นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ ปัญญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่ า วว่ า อยากให้ ทุ ก คนเอา ตั ว อย่ า งนายละม่ ว น ในการ ท�ำความดี ไม่เห็นกับเงิน สังคม เรานั้น ต้องการคนดี อยากให้ทุก คนเป็นคนดี เพื่อสังคมจะได้มีแต่ สิ่งดีๆ.

ดี.เจ.จอห์น เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 21 มีนาคม 2555 ผู้สื่อข่าวได้รับการ เปิ ด เผยจากบุ ค คลใกล้ ชิ ด ของ นายกมลชาติ อยู่ศิริ หรือดี.เจ. จอห์น อายุ 40 ปีนักจัดรายการ วิทยุคลืน่ 104 กรีนเอฟเอ็ม จ.เลย ว่า นายกมลชาติได้เสียชีวิตลง แล้ ว ในบ้ า นพั ก ของพี่ ส าวที่ จ.ชลบุรี เนือ่ งจากอาการป่วยโรค มะเร็งตับ โดยก่อนหน้านี้นาย กมลชาติได้เข้ารับการรักษาตัวใน โรงพยาบาล หลังจากการอาการ ทุเลาก็ได้มาท�ำหน้าที่จัดการราย วิทยุ และนิตยสารเลยก๋อตามปกติ แต่อาการก็ได้กลับมาก�ำเริบขึ้น อีก จนกระทั่งมาเสียชีวิตลง นายกมลชาติ เกิดเมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2515 ที่กรุงเทพฯ มี พี่น้อง 2 คน จบการศึกษาชั้น ประถมศึกษาและชั้นมัธยมต้นที่ โรงเรียนเซนต์จอห์น หลังจากนัน้ ได้ย้ายตามมารดามาอยู่ที่จังหวัด เลย เข้าเรียนต่อระดับ ปวช.ช่าง อิเล็คทรอนิคส์ วิทยาลัยเทคนิค เลย หลังจากจบชั้น ปวช.ได้เข้า ท�ำงานเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ สถานี วิ ท ยุ อสมท 100 MHz จ.เลย นับเป็นนักจัดรายการวิทยุที่ มีนำ�้ เสียงไพเราะ เริม่ มีชอื่ เสียงใน ขณะที่จัดรายการวิทยุอยู่ที่คลื่น อสมท มี ค วามรอบรู ้ ทั้ ง เรื่ อ ง

หนุ่มโรงพยาบาลอารมณ์เปลี่ยว หลังกินเหล้า อยู่บ้านกับเมียเพื่อนสอง ต่อสอง ยั้งใจไม่อยู่ ใช้มีดจี้คอข่มขืนเมีย เพื่อน เจ้าทุกข์เข้าแจ้งความกับต�ำรวจ สภ.เมื อ งเลย ก่ อ นถู ก ตามจั บ ได้ ที่ วังสะพุง เมื่ อ เวลา 06.00 น.วั น ที่ 6 มี น าคม 2555 พ.ต.ท.ทวนทอง พุทธเสน สว.สส.สภ.เมืองเลย พร้อมด้วย ชุดสืบสวน สอบสวนจ�ำนวนหนึ่ง ได้น�ำ หมายจับของศาลจังหวัดเลย ไปท�ำการ จับกุมตัว นายคนึง แสงชมภู อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลขที่ 210 หมู่ 4 บ้านน�้ำภู ต.เมือง อ.เมืองเลย จ.เลย ในข้อหา ข่มขืนกระท�ำช�ำเรา โดยผูต้ อ้ งหาได้ไปหลบอยูบ่ า้ นเพือ่ น ทีบ่ า้ นบุง่ คล้า ในเขตเทศบาลเมืองวังสะพุง จ.เลย พร้อม กับคุมตัวมามอบให้ พ.ต.ท.คมเดช สุวรรณชาติ ร้อยเวร สอบสวน สภ.เมืองเลย เจ้าของคดี จากการสอบสวน นายคะนึง แสงชมพูรับสารภาพ ว่า ตนเองท�ำงานเป็นลูกจ้างที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งใน จังหวัดเลย คืนวันเกิดเหตุวันที่ 4 มีนาคม 2555 ตนได้

ไปที่บ้านเพื่อนที่ท�ำงานเป็นลูกจ้างด้วยกัน พอเที่ยงคืน เพื่อนออกไปท�ำงาน ปล่อยให้ตนอยู่กับภรรยาของเพื่อน ซึง่ เป็นแบบนีบ้ อ่ ยครัง้ แต่คนื วันทีเ่ กิดเหตุตนนัง่ กินเหล้า รู้สึกมึนๆ จึงเกิดอารมณ์ทางเพศขึ้นกะทันหัน อีกทั้งช่วง เวลานั้นตนอยู่ห้องเพียงสองต่อสอง ตนจึงใช้มีดปลาย แหลมขูภ่ รรยาเพือ่ นและท�ำการข่มขืนจนส�ำเร็จความใคร่ หลังจากนั้นจึงหลบหนี พอรุ่งเช้าผู้เสียหายได้เล่าให้สามี ฟัง จึงเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจและตามจับกุมตัว ได้ในเวลาต่อมา.

จับ2หญิงลาวรับจ้างขนยาบ้าข้ามเชียงคานส่งพ่อค้าไทย เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 13 มีนาคม 2555 พ.ต.อ.ภุชงค์ ภัทรพงศ์สินธุ์ ผกก. สภ.เมืองเลย หลังได้รบั รายงานทางลับว่า มี ชาวลาวน�ำยาบ้าข้ามจากฝั่ง สปป.ลาว มา ส่งให้กบั พ่อค้ายาบ้าชาวไทย โดยข้ามมาขึน้ ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอ�ำเภอเชียงคาน ก�ำลังมุง่ หน้ามาทีส่ ถานีขนส่งจังหวัดเลย จึง สัง่ การให้ พ.ต.ท.ทวนทอง พุทธเสน สส.สว. น�ำก�ำลังเจ้าหน้าที่ออกตรวจรถโดยสารสอง แถวที่เดินทางมาจากอ�ำเภอเชียงคานเข้า เทียบที่ท่าทุกคัน จนกระทั่งเวลาดังกล่าว พบหญิงชาวลาววัยกลาง 1 คนก�ำลังน�ำกระเป๋าถือสีน�้ำตาลส่งให้กับหญิงชาวลาววัย ใกล้เคียงกันอีกคนทีร่ ออยูบ่ นรถโดยสารสายเลย-อุดรธานี ตรงกับลักษณะที่สายรายงาน จึงสั่งให้เข้าจับกุม พร้อม น�ำบุคคลทั้งสองน�ำไปยังสภ.เมืองเลย เพื่อตรวจค้น หญิงชาวลาวทราบชื่อนางพัด แสงพระจันทร์ อายุ 41 ปี อยูบ่ า้ นาสัก เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์ สปป. ลาว และนางค�ำหล้า ทองวันค�ำ อายุ 36 ปี อยู่หมู่บ้าน เดียวกัน พบยาบ้า 2 ก้อนพันด้วยเทปพลาสติกสีด�ำซุก อยูใ่ นกระเป๋าสีด�ำอีกใบหนึง่ ในกระเป๋าถือสีน�้ำตาล นับได้ จ�ำนวน 585 เม็ด นางพัด แสงพระจันทร์ ให้การรับ สารภาพว่า มีนายทุนชาวลาวจ้างให้น�ำยาบ้าจ�ำนวนดัง กล่าวไปส่งให้กบั คนไทยทีอ่ ำ� เภอเอราวัณ จังหวัดเลย โดย ได้ค่าจ้าง 6,000 บาท แบ่งกัน 2 คน และท�ำมาแล้วหลาย ครัง้ จนจ�ำไม่ได้ แต่นางค�ำหล้า ทองวันค�ำ ทีม่ าด้วยให้กนั

ปฏิเสธว่า เป็นคนบ้านเดียวกัน และเพิง่ มาเจอกันทีท่ า่ รถ อ�ำเภอเชียงคาน จนมาถึงท่ารถ บขส.เมืองเลย นางพัด วานให้สง่ กระเป๋าขณะขึน้ รถโดยสาร โดยทราบว่านางพัด ค้ายาบ้าจนรวย และขณะนีส้ ามีของนางพัดถูกศาลตัดสิน จ�ำคุก 9 ปี ข้อหาจ�ำหน่ายยาบ้าในเรือนจ�ำจังหวัดเลย ส่วน ตนไม่รู้ไม่เห็น ยินดีให้ตรวจสอบได้ว่าไม่เคยมีประวัติมา ก่อน เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันมียาเสพติดประเภท 1 เพื่อการจ�ำหน่าย.

ทพ.21-สภ.โพนทองจับ‘พลพล’ขนยาบ้า3,000เม็ด ข้อความที่นายกมลชาติโพสต์ไว้ในเฟสบุ๊ค เมื่อ 8 ม.ค. 2555

การเมือง เศรษฐกิจ สังคม มักน�ำ เรื่องราวข่าวสารบ้านเมืองมาพูด สอดแทรกในรายการเพลง จึง มั ก ได้ รั บ การทาบทามไปเป็ น ผู ้ ด� ำ เนิ น รายการเสวนาเกี่ ย วกั บ การเมืองในจังหวัดเลยอยู่เสมอ น.ส.กัญญา อยูศ่ ริ ิ พีส่ าวเล่า ว่า ตอนเป็นเด็กชอบเล่นดนตรีได้ ถู ก คั ด เลื อ กให้ ไ ปเล่ น ในวง ดุรยิ างค์ของโรงเรียน แม้นอ้ งชาย จะจบการศึกษาแค่ชั้น ปวช. แต่มี นิ สั ย ชอบอ่ า นหนั ง สื อ ค้ น คว้ า ข้อมูลข่าวสารอยู่เป็นประจ�ำ หลั ง บริ ษั ท ที่ เ ช่ า เวลากั บ อสมท หมดสัญญาลง นายกมล

ชาติได้มาร่วมงานกับ ตี้หลุง หรือ นายจีระพงษ์ ไตรรัตนพงศ์ นัก ธุรกิจยานยนต์หนุ่มไฟแรง ร่วม กันก่อตั้งสถานีวิทยุคลื่นกรีนเอฟ เอ็ม 104 นอกจากนี้นายกมลชาติ ยั ง ได้ รั บ มอบหมายให้ ดู แ ลงาน เคเบิลทีวี และนิตยสารเลยก๋อ จน กระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ในขณะที่ รู ้ ตั ว ว่ า ตั ว เองเริ่ ม ป่วยเป็นโรคมะเร็งตับ ในระยะ สุดท้ายได้โพสต์ขอ้ ความลงในเฟส บุค๊ ของตัวเอง เพือ่ เตือนใจเพือ่ นๆ ว่า ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติ และให้ ท�ำความดี.

เมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2555 เวลาประมาณ 18.00 น. เจ้าหน้าทีท่ หารพรานกองร้อย ทพ.2103 และ เจ้าหน้าที่ ต�ำรวจ สภ.โพนทอง ร่วมกันตั้งจุดตรวจชั่วคราว ถนน สายท่าลี่-อาฮี ที่บริเวณพื้นที่บ้านอาฮี ได้ตรวจพบรถ จั ก รยานยนต์ ขั บ มาจากบ้ า นอาฮี เจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ใ ห้ สั ญ ญาณหยุ ด รถเพื่ อ ตรวจค้ น แต่ ค นขั บ ขี่ ร ถ จักรยานยนต์ได้ทิ้งสิ่งของลงข้างถนนแล้วขับรถมาหยุด

ที่จุดสกัด เจ้าหน้าที่จึงตรวจสิ่งของที่ทิ้งลงพบว่าเป็น ยาบ้า เจ้าหน้าที่จับกุมผู้กระท�ำผิดคือนายพลพล ค�ำงาม อายุ 18 ปี บ้านเลขที่ 253 ม.4 บ.สวัสดิพัฒนา ต.ท่าลี่ อ.ท่าลี่ จ.เลย พร้อมของกลางยาบ้าบรรจุถุงพลาสติก กดปิดสีฟ้า และห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกใสแล้วบรรจุถุง ขนมโก๋แล้วรัดด้วยยางรัด เป็นชนิดเม็ดสีส้ม จ�ำนวน 1,513 เม็ด ชนิดสีเขียว จ� ำ นวน 17 เม็ ด รวม 1,530 เม็ ด และรถ จักรยานยนต์ ยี่ห้อ ซูซูกิ รุ่น แสมชสีน�้ำเงิน – เทา ทะเบียน กพย 34 เลย 1 คัน ส่งตัวด�ำเนินคดีตาม กฎหมาย ในข้อหามียา เสพติดประเภทที่ 1 ไว้ใน ครอบครอง. ภาพจากกรมทหารพรานที่ 21


หน้า 8

ฉบับฉบั ที่ 27 ำเดือำนมี าคมนาคม 25552555 บที่ประจ� 27 ประจ� เดือนนมี

ทต.นาด้วงจัดแข่งเปตอง“นาด้วงคัพ”ครั้งที่ 1 ‘นายกชาติชาย’เตรียมฟื้นฟูกีฬามุ่งพัฒนาคน

พนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ และองค์กร ต่างๆ ได้ออกก�ำลังกาย ซึ่งจะน�ำไปสู่สุขภาพจิตใจที่ สมบูรณ์ และให้มกี ารพัฒนาการเล่นกีฬาเปตองได้อย่าง ถูกต้อง เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในโครงการส่ง เสริมกีฬาให้ได้มาตรฐานห่างไกลจากอบายมุข และสิ่ง เสพติด เพื่อพัฒนากีฬาเปตองในจังหวัดเลยไปสู่ความ

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2555 ที่หน้าที่ว่าการ อ�ำเภอนาด้วง จ.เลย มีพธิ เี ปิดการแข่งขันเปตอง “นา ด้วงคัพ” ครัง้ ที่ 1 โดยมีนายนายชาติชาย มังคละไชยา นายกเทศมนตรีต�ำบลนาด้วง เป็นประธานพิธีเปิด นายสมศักดิ์ แจ่มทิม ผู้อ�ำนวยการกองการ ศึกษาเทศบาลต�ำบลนาด้วงกล่าวว่า การจัดการ แข่งขันเปตองครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมร�ำลึกถึง พระมหากรุณาธิคุณและสืบสานปณิธานของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือสมเด็จย่า เพื่อ ส่ ง เสริ ม ให้ เ ด็ ก เยาวชน ประชาชน ข้ า ราชการ

ชาติชาย มังคละไชยา

สมศักดิ์ แจ่มทิม

เป็นเลิศ ระดับจังหวัดและระดับชาติ เพื่อส่งเสริมการ ท่องเที่ยวในจังหวัดเลย และเพื่อหารายได้สนับสนุน นักกีฬาตัวแทนจังหวัดเลยในการเข้าร่วมการแข่งขันใน รายการต่าง นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่า ส�ำหรับผู้ให้การสนับสนุน ในภาคราชการประกอบด้วย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ ปัญญา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย นายณรงค์ จีนอ�ำ่ นาย อ�ำเภอนาด้วง เทศบาลต�ำบลนาด้วง สภ.นาด้วง และ

กกท.เลย ส�ำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ส่วนภาคเอกชนประกอบด้วย ช่างแอ๋ง ร้านครัวรี แล็กซ์ และน�้ำดื่มหยดทิพย์ ด้านนายชาติชาย มังคละไชยา กล่าววอีกว่า ตนมีนโยบายพัฒนากีฬาทุกประเภท ซึ่งในสมัยที่ตน บริหารงานเทศบาลต�ำบลนาด้วงนี้ได้ตั้งงบประมาณ ไว้ส�ำหรับพัฒนากีฬาโดยเฉพาะ ทั้งจัดการแข่งขัน กีฬาในชุมชน การจัดสร้าง และปรับปรุงสนามกีฬาที่ มีอยูใ่ นเขตเทศบาลต�ำบลนาด้วงให้ได้มาตรฐาน ขณะ เดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามกีฬาของเทศบาล โดย การปูพื้นหญ้าสนามฟุตบอลใหม่ทั้งหมด ให้ได้ตาม มาตรฐานแข่งขัน อีกทั้งยังเพิ่มลู่วิ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนได้เล่นกีฬากันอย่างแพร่ หลาย ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาคนอีกรูปแบบหนี่ง หากประชาชนมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ แล้ ว การพั ฒ นาในด้ า นอื่ น ๆก็ จ ะท� ำ ได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ด้ ว ย นายกเทศมนตรี ต� ำ บล นาด้วงกล่าว.


หน้า 9

ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2555

จ.เลยชนะเลิศแข่งแรลลี่แพทย์ฉุกเฉินระดับประเทศ นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเลย กล่าวว่า ตามที่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งชาติ ได้จดั การแข่งขันพัฒนาทักษะผูป้ ฏิบตั กิ ารการ ช่วยเหลือผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ ด้วยกระบวนการ EMS Rally เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สวน กีฬา กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี นั้น ผลการ แข่งขันปรากฏว่า ทีมชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง

(ALS) และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FR) จากโรง พยาบาลเลย ซึ่งเป็นตัวแทนจากเขต ๑๐ เข้าร่วมการ แข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้ง ๒ ทีม โดยจะเข้ารับโล่ รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ในการประชุมวิชาการการแพทย์ ฉุกเฉินระดับชาติ ครั้งที่ ๖ ที่จังหวัดอุบลราชธานี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า การ ช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยเบื้อง ต้ น เป็ น สิ่ ง ที่ จ� ำ เป็ น และ ส�ำคัญมาก จึงขอให้ทุกคน ได้ดูแลสุขภาพของตนเอง และบุ ค คลในครอบครั ว และป้องกันโรค โดยเฉพาะ โรคที่ ส ามารถป้ อ งกั น ได้ หากไม่สามารถช่วยตัวเอง ได้ ต้องการความช่วยเหลือ สามารถ โทร.ไปที่ ศู น ย์ อุ บั ติ เ หตุ เ จ็ บ ป่ ว ยฉุ ก เฉิ น โทร.๑๖๖๙ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง.

สสจ.เตือนระวังบาดทะยัก เผยเดือนเดียวคนเลยตาย 3 ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย เปิดเผยข้อมูล จากงานควบคุมโรค ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลยว่า เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา ได้รับรายงานว่า มีผู้ ป่วยเสียชีวิตจากโรคบาดทะยักแล้ว ๓ คน คนแรกที่ อ�ำเภอท่าลี่ สาเหตุจากการเหยียบตะปู คนที่สองจาก อ�ำเภอเมืองเลย สาเหตุไม่ทราบแน่ชัด คนที่สามจาก อ�ำเภอผาขาว สาเหตุมีประวัติปั่นจักรยานล้ม มีแผลที่ นิว้ กลางมือขวาบวม โรคบาดทะยัก เป็นโรคติดเชือ้ ทีจ่ ดั อยู่ในกลุ่มของโรคทางประสาทและกล้ามเนื้อ เกิดจาก เชื้อแบคทีเรีย ชื่อ คลอสตริเดียม เต็ดตานัย ซึ่งผลิตสาร พิษ ที่มีพิษต่อเส้นประสาทที่ควบคุมการท�ำงานของ กล้ามเนือ้ ท�ำให้มกี ารหดเกร็งตัวอยูต่ ลอดเวลา เริม่ แรก กล้ามเนื้อขากรรไกรจะเกร็ง ท�ำให้อ้าปากไม่ได้ โรคนี้จึง

มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โรคขากรรไกรแข็ง ผู้ป่วยจะมี คอแข็ง หลังแข็ง ต่อไปจะมีอาการเกร็งของกล้ามเนือ้ ทัว่ ตัว ท�ำให้มีอาการชักได้ เชื้อนี้มักจะเข้าทางบาดแผล แผลอาจจะเล็กมากจนไม่สังเกต แผลที่ลึก แผลที่มีเนื้อ ตายมากจะเกิดการติดเชื้อบาดทะยักได้ง่าย นายวิวรรธน์ ก่อวิริยกมล นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดเลย กล่าวว่า วิธีการป้องกันโรคบาดทะทักที่ดี ทีส่ ดุ คือ ให้วคั ซีนป้องกันบาดทะยักกับเด็กตัง้ แต่อายุ ๒ เดือนขึน้ ไป และหลังจากนัน้ เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขจะนัก ผู้ปกครองมารับวัคซีนตามก�ำหนด และหญิงตั้งครรภ์ ทุกคนต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก โดยให้ ๒ ครั้งห่างกัน ๑ เดือน ครั้งสุดท้ายควรจะต้องให้ก่อน คลอดเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๑ เดือน.

หมาก เป็นไม้ยนื ต้นทีม่ ลี ำ� ต้นสูงโปร่ง ค่อนข้างเรียว สูงได้ถึง 20 เมตร ต้นอ่อนสีเขียวเมื่อแก่ต้นเป็นสี เทา ใบเป็นใบประกอบมีขนาดใหญ่ ยาว 0.5-1.5 เมตร เรียงสลับกันเป็นกระจุกที่ปลายยอด แต่ละ ใบมี ก ้ า นใบใหญ่ แ ละสั้ น ประกอบด้ ว ยใบย่ อ ย จ�ำนวนมาก รู ป ร่ า งขอบขนานที่ มี ป ลายใบเรี ย วแหลม กว้าง 2-4 ซม. ยาวได้ 30-50 ซม. ดอกออกตาม ซอกโคนก้านใบ ออกรวมกันเป็นช่อใหญ่ ยาวได้ ถึง 50 ซม. ดอกสีเหลือง เมือ่ เป็นผลมีรปู ร่างรูปไข่ หรือรี ขนาดแตกต่างกันไปตามพันธุ์ มีทงั้ ใหญ่และ เล็ก แต่ขนาดใหญ่ไม่เกินกว้าง 5 ซม. และยาว 7 ซม. ภายในมีเมล็ด 1 เมล็ด สีน�้ำตาลแดง ขนาด ไม่เกิน 3 ซม.

ส่วนที่ใช้ท�ำยา เนื้อผลหมากใช้ทั้งสดหรือ แห้ง และเปลือกผลหมากแห้ง สรรพคุณและวิธีใช้ แก้อาการท้องเดิน (ที่ ไม่ใช่บิดหรืออหิวาตกโรค) - ใช้ผลสด 0.5-1 ผล หรือผลแห้ง 1-2 ผล (5-10 กรัม) หรือใช้เปลือกผลแห้งประมาณ 1 ก�ำ มือ (10-20 กรัม) ต้มเอาน�้ำดื่ม หมายเหตุ คัดลอกจากศูนย์ข้อมูลสมุนไพร สถาบันวิจัย สมุนไพร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จะท�ำลายแฟ้มประวัติ คนไข้ ที่ขาดการติดต่อกับทางโรงพยาบาลเกินกว่า 10 ปี ในวันที่ 1 เมษายน 2555 โดยท่านสามารถ ตรวจสอบรายชื่อแฟ้มรอท�ำลายได้ที่เคาน์เตอร์ แผนกประชาสัมพันธ์-เวชระเบียน หรือทาง โทรศัพท์ 042-833400


ฉบับฉบั ที่ 27 ำเดือำนมี าคมนาคม 25552555 บที่ประจ� 27 ประจ� เดือนนมี

หน้หน้ า 10า 10

์ ย ด เ ี ด ้ ี ป สกู๊ป

บริษัทฮอนด้าเมืองเลย จ�ำกัด ได้จัดกิจกรรม “สกู๊ปปี้ดีเดย์” วันหยุดสุดหรรษา โดยงานนี้ได้น�ำกลุ่มสมาชิกที่ขับขี่รถ จักรยานยนต์สกู๊ปปี้ร่วมรับประทานอาหารร้านริมคลอง โดยมีสมาชิกเข้ามาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก ต่าง แฮปปี้กับกิจกรรม งานหน้ามีที่ไหน...รับรองไม่พลาด และขอให้สมาชิกติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่พลาด กิจกรรมครั้งต่อไป งานหน้ารับรองว่าสนุกกว่าเดิมแน่นอน ผ่านไปเมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2555.

พนักงานดีเด่นฮอนด้าเมืองเลย ประจ�ำเดือน พ.ค. - ธ.ค. 54

น.ส.ณัฐหทัย บุตรเต (อ้อม) ฝ่ายสินเชื่อ

น.ส.กานต์ชนิต มาราน (ปิ๊ก) ฝ่ายบัญชี

“พนักงานดีเด่น มาปฏิบัติงานสม�่ำเสมอ รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย”

ครัวรีแล็กซ์ ครัวสหกรณ์ อาหาร เครื่องดื่ม ไอศครีมบุฟเฟต์ รับจัดงานเลี้ยง ทั้งในและนอกสถานที่ โทร.087-2139954 , 081-7685748

บริหารงานโดย... ทัศนัย มงคลวัจน์ (The Tuk)

รถกระบะแค็บ ดีเซล พื้นเรียบ

รายแรกของคนไทย

หน้า 10

รับคืนเงินจาก กรมสรรพสามิต สูงสุด 70,000 บาท

ขนคนก็ได้ ขนของก็จุใจ ทาทา ซีนอน แม็กซ์แค็บ บริษัท เค เอ็น ซี มอเตอร์เซลส์ (ทาทาเมืองเลย) โทร.042-812-366


ฉบัฉบั บทีบ่ 27 ประจ� ำเดืำอเดืนมี นาคม 2555 ที่ 27 ประจ� อนมี นาคม 2555

หน้ หน้าา 11 11


หน้า 12

ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2555

ส�ำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เลยพร้อมแล้ว เจ้าภาพกีฬาชาวเขาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 24 “เมืองเลยเกมส์” นายสุ พ จน์ วงศ์ พรหมท้าว ท่องเที่ยว และกี ฬ าจั ง หวั ด เลย กล่าวว่า ในระหว่างวัน ที่ 7-11 พฤษภาคม 2555 นี้ กระทรวงการ ท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าได้ มอบหมายให้ จั ง หวั ด เลยเป็ น เจ้ า ภาพการ แข่ ง ขั น กี ฬ าชาวไทย ภูเขาแห่งประเทศไทย ครัง้ ที่ 24 “เมืองเลยเกมส์” โดย มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คน จาก 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ก�ำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน ล�ำปาง สุพรรณบุรี

ราชบุรี เพชรบูรณ์ สุโขทัย แม่ฮ่องสอน แพร่ ประจวบคีรีขันธ์ อุทัยธานี และจังหวัดเลย โดยมี 6 ช นิ ด กี ฬ า ส า ก ล ดั ง นี้ ฟุตบอล 7 คน วอลเล่ยบ์ อล หญิ ง เซปั ก ตะกร้ อ ชาย เปตอง กรี ฑ า วู ้ ด บอล และ 10 ชนิดกีฬาพื้นบ้าน ประกอบด้วย วิ่งแบกก๋วย วิง่ ขาหยัง่ ยิงหน้าไม้ ขว้างลูกข่าง ชักเย่อ ขว้างสาก มอง กลิ้งครก พุ่งหอกซัด ตักน�้ำใส่กระบอก ขว้าง มีดสั้น นอกจากการแข่งขันกีฬาแล้ว ยังมีกิจกรรม การประกวดธิดาชนเผ่า ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2555 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์สนามกีฬากลางจังหวัด เลยด้วย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กล่าวอีกว่า การ แข่งขันกีฬาครั้งนี้นอกจากจะเป็นโอกาสในการเผย แพร่ภาพลักษณ์ที่ดีงามของจังหวัดเลย อันเป็นสร้าง ความภาคภู มิใจให้กับชาวจัง หวั ดเลยแล้ ว ยั ง เป็น โอกาสส�ำคัญที่ชาวไทยภูเขาจาก 20 จังหวัด จะได้ ประกาศศักดิศ์ รีของตนให้สงั คมได้ตระหนักและยอมรับ ในสถานะและศักยภาพของชาวไทยภูเขาด้วย ซึง่ การ ส่งเสริมให้ประชาชนกลุ่มชาวไทยภูเขาออกก�ำลังกาย ถือเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติ อีกทัง้ ยัง ท�ำให้ทุกคน รู้รักสามัคคี รู้จักการให้อภัย สมานฉันท์ เกิดความมั่งคงในประเทศชาติ.

สนง.ท่องเที่ยวและกีฬา จ.เลยรับสมัครเยาวชน10-18ปี เข้าโครงการ “ร้อนนี้มีกีฬาเพื่อลูกรัก” ช่วงปิดเทอมใหญ่ นายสุพจน์ วงศ์พรหมท้าว ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเลย กล่าวว่า เป็นการด�ำเนินงานฝึกสอนกีฬา ชนิดต่างๆในช่วงฤดูร้อน นับเป็นกิจกรรมที่ส�ำนักงาน การท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเลย ได้จดั ขึน้ เป็นประจ�ำ ทุกปี เพื่อปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน ด้วยการฝึกทักษะเสริมสร้างประสบการณ์และความ สามารถในเชิงกีฬาตามทีต่ นเองถนัด และมีความสนใจ ทัง้ นี้ จะท�ำให้เขาทัง้ หลายมีสขุ ภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถประกอบภารกิจ ต่ า งๆได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น การสนอง นโยบายของรัฐบาลในการปลูกฝังให้นักเรียน และ

เยาวชนรักการเล่นกีฬาจนถือเป็นวิถีชีวิต ผู ้ ที่ ส นใจจะสมั ค รเข้ า ร่ ว มโครงการ ต้ อ งเป็ น นักเรียน นักศึกษาและเยาวชน อายุตงั้ แต่ 5-18 ปี ตาม ชนิดกีฬาที่ระบุ นอกจากนี้ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้าย แรง สามารถสมัครได้ทที่ วี่ า่ อ�ำเภอในจังหวัดเพชรบุรที ี่ ผู ้ ส มั ค รต้ อ งการที่ จ ะสมั ค รเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมทั้ ง นี้ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่เจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจ�ำอ�ำเภอโดยจะเปิดรับสมัครเยาวชนอายุระหว่าง 10-18 ปี ตั้ ง แต่ วั น นี้ จ นถึ ง 30 มี น าคม 2555 ที่ ส�ำนักงานท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเลย หรือเจ้าหน้าที่ พลศึ ก ษาทุ ก อ� ำ เภอ ซึ่ ง จะเริ่ ม ด� ำ เนิ น โครงการใน ระหว่างเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม 2555

ส�ำนักงานท่องเท่ี่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ก�ำหนด จัดการแข่งขัน PRIME MINISTER CUP STREET SOCCER การแข่งขันฟุตบอล 5 คนต้านยาเสพติด ประจ� ำ ปี 2555 ขึ้ น โดยวั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากยา เสพติด ด้วยการเล่นกีฬาออกก�ำลังกายผ่านฟุตบอล สตรีท ซอคเกอร์ ปลูกฝังให้เยาวชนซึ่งเป็นทรัพยากร

หลักของชาติที่มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาชุมชนและ ประเทศให้มสี ขุ ภาพดี มีความรักสามัคคี มีสปิรติ นักกีฬา รูแ้ พ้ รูช้ นะ รูอ้ ภัย อันเป็นพืน้ ฐานส�ำคัญในการอยูร่ ว่ มกัน ในสังคมอย่างเป็นสุข โดยเปิดรับสมัครทีมเยาวชนอายุ ไม่เกิน 18 ปี หรือผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2537 โดยเปิดรับสมัคร ทีมฟุตบอลเข้าร่วมการแข่งขันตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ี 30 มีนาคม 2555 ทีส่ ำ� นักงานท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดเลย.

รับสมัครทีมร่วมโม่แข้งสตรีทซอคเกอร์ 55

เทศบาลต�ำบลเชียงคาน ทต.เชียงคานร่วมจัดกิจกรรมวันสตรีสากล ท�ำบุญตักบาตร-ปัดกวาดบ้านเมืองสะอาดสดใส

เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นายหล่ง แก้วนิรันดร์ นายกเทศมนตรี ต�ำบลเชียงคาน พร้อมคณะผู้บริหาร เทศบาลต�ำบลเชียงคาน เจ้าหน้าที่ ร่วม กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน สถาน ศึกษา อสม. ชุมชนในเขตเทศบาล จัด กิจกรรมโครงส่งเสริมคณะกรรมการ พัฒนาสตรีกบั การพัฒนาท้องถิน่ เนือ่ ง ในวันสตรีสากล ซึ่งร่วมกันท�ำความ สะอาดบริ เ วณถนนชายโขง เขื่ อ น ป้ อ งกั น ริ ม ตลิ่ ง และสวนสุ ข ภาพ เฉลิมพระเกียรติเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก.

ทต.เชียงคานเปิดถนนชายโขงจัดงานสงกรานต์ย้อนอดีต

นายหล่ ง แก้ ว นิ รั น ดร์ นายกเทศมนตรีตำ� บลเชียงคาน เปิ ด เผยว่ า ในช่ ว งเทศกาล สงกรานต์ ที่ ก� ำ ลั ง จะมาถึ ง ใน เดือนหน้านี้ ทางเทศบาลต�ำบล เชียงคานได้เตรียมก�ำหนดจัด งาน จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ�ำปี 2555 ณ บริเวณลาน วัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก และ ชุมชนวัดป่าใต้ ในระหว่างวันที่ วันที่ 12 – 15 เมษายน 2555 เพื่อส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์ และสืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงามของท้องถิ่นชาว เชียงคานให้คงอยู่เป็นมรดกของชาติต่อไป เพื่อเป็นการ ส่งเสริมรักษาจารีตประเพณีและการสรงน�้ำพระการรดน�ำ้ ขอพรผูใ้ หญ่ทเี่ คารพของท้องถิน่ และเพือ่ เป็นการส่งเสริม สนองนโยบายของรัฐบาล ในการจัดงานประเพณีและ พัฒนาการท่องเที่ยวของท้องถิ่น นายกเทศมนตรีตำ� บลเชียงคาน กล่าวอีกว่า การจัด งานครัง้ นีจ้ ะมีกจิ กรรมประกอบด้วย การตักบาตรพระสงฆ์

ก�ำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ�ำปี 2555 “ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์ริมฝั่งโขง”

200 รู ป กิ จ กรรมวั น กตั ญ ญู ผู ้ สู ง อายุ แ ห่ ง ชาติ แ ละ ครอบครัวชุมชน การแข่งขันการเล่นสะบ้า โป่งตีเล็งของ ชุมชนคุ้มวัด และการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ขบวนรถแห่ พระพุทธรูปและเทพีสงกรานต์ ของชุมชนคุ้มวัดต่าง ๆ ขบวน 100 ปี ขบวนน�้ำ ขบวนแห่ดอกไม้ ขบวนแห่รถ พระพุทธรูป รถเทพีสงกรานต์ และขบวนแสดงการละเล่น “ม่วนชื่นสงกรานต์” การสรงน�้ำพระพุทธรูป สรงน�้ำพระ เถระผูใ้ หญ่ รดน�ำ้ ขอพร ผูส้ งู อายุและข้าราชการชัน้ ผูใ้ หญ่ ที่เคารพนับถือของชาวเชียงคาน.

วันที่ 12 เมษายน 2555 กิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ ณ วัดป่าใต้ เวลา 06.30 น. - กิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ 200 รูป เริ่มจากซอย 1 ถึงลานวัฒนธรรม วัดท่าคก เวลา 10.00 น. - กิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุแห่งชาติและครอบครัวชุมชน เวลา 12.00 น. - รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน พบปะเสวนาของผู้สูงอายุชุมชน เวลา 13.00 น. - กิจกรรมการแข่งขันการเล่นสะบ้า / โป่งตีเล็งของชุมชนคุ้มวัด - การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ณ วัดป่าใต้ วันที่ 13 เมษายน 2555 ภาคเช้า พิธีท�ำบุญตักบาตร เวลา 07.00 น. - ท�ำบุญตักบาตรพระภิกษุ – สามเณร ณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่า คก ภาคบ่าย พิธีเปิดงาน “ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์ริมฝั่งโขง” เวลา 12.00 น. - ขบวนรถแห่พระพุทธรูปและเทพีสงกรานต์ ของชุมชนคุ้มวัดต่าง ๆ เริ่มต้นที่บริเวณ ลานวัฒนธรรมหน้าวัดท่าคก เวลา 13.00 น. - มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของชุมชนคุ้มวัดในเขตเทศบาล - พิธีเปิดงาน “สงกรานต์ที่เชียงคาน สุขส�ำราญริมฝั่งโขง” - เคลื่อนขบวน 100 ปี ขบวนน�้ำ ขบวนแห่ดอกไม้ ขบวนแห่รถพระพุทธรูป รถเทพี สงกรานต์ และขบวนแสดงการละเล่น “ม่วนชื่นสงกรานต์” เวลา 17.00 น. - พิธีสรงน�้ำพระพุทธรูป สรงน�้ำพระเถระผู้ใหญ่ รดน�้ำขอพร ผู้สูงอายุและข้าราชการ ชั้นผู้ใหญ่ ที่เคารพนับถือของชาวเชียงคาน - ม่วนซื่นสงกรานต์ที่ถนนชายโขง วันที่ 14 – 15 เมษายน 2555 กิจกรรมถนนชายโขง “ย้อนวันวานเชียงคาน สุขสงกรานต์รมิ ฝัง่ โขง” ม่วนซืน่ สงกรานต์ ที่ถนนชายโขง

นายทัศน์พงษ์ สุขศิริ และนายธีระพงษ์ สายจันทร์ รองนายกเทศมนตรีตำ� บลเชียงคาน พร้อมด้วยนาย ทองใส โยวะ หัวหน้ากองการศึกษา ลงพื้นที่ตรวจ เยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลเชียงคาน พร้อมมอบขนมให้แก่เด็ก จ�ำนวน 4 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลเชียงคาน ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กวัดมหาธาตุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด ป่ากลาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสิกขาเอเชีย เพื่อ เตรียมความพร้อมในการจัดการด้านการศึกษาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�ำบลเชียงคาน ตาม นโยบายนายกเทศมนตรีต�ำบล เชียงคาน เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2555.


หน้า 13

ที่ 27ประจ� ประจ� อนมี นาคม2555 2555 ฉบัฉบั บทีบ่ 27 ำเดืำอเดืนมี นาคม

ทต.นาอานจัดงานประเพณีบุญมหาชาติพระเวสสันดรชาดก เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ บ้านขอนแดง ต.นาอาน อ.เมืองเลย จ.เลย นายเกรียง ฤทธิ์ ผิวเหลือง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลย เป็นประธานเปิดงานบุญประเพณีพระเวสสันดร” จั ด โดยเทศบาลต� ำ บลนาอาน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น จังหวัดเลย และประชาชาบ้านขอนแดงฯ เพื่อสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีบญ ุ มหาชาติพระเวสสันดรชาดก จัด ขึน้ ระหว่างวันที่ 8-10 มี.ค.2555 อันมีกจิ กรรมร�ำวงย้อน

ยุคของชาวบ้าน มีขบวนแห่งพระเวสสันดรเข้า เมือง ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 12 ขบวน ด้วยเท้า และมีช้าง 2 เชือก ร่วมในขบวนฯ ระยะ ทางยาว 4 ก.ม.จากตัวเมืองเลยถึงบริเวณงาน นายถวัลย์ จันทศร ก�ำนันต�ำบลนาอาน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อสืบสานงานประเพณี งานบุญงาน แสดงถึงด้านศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ของท้องถิน่ ส่งเสริมการมีสว่ นร่วม สร้ า งความรั ก ความสามั ค คี ระหว่ า ง ข้ า ราชการ องค์ ก าร ปกครองส่วนท้องถิน่ ผูน้ ำ� หมูบ่ า้ นและ ประชาชน ตลอดจนเพือ่ ส่งเสริมด้านการ ท่องเทีย่ วทางวัฒนธรรมของเทศบาล ต�ำบลนาอาน และ จังหวัดเลยอีก ด้วย นายวิเวทย์ วิไชโย นายก เทศมนตรีต�ำบลนาอาน กล่าว ว่า การจัดงานบุญประเพณีบุญ พระเวสเป็ น งานที่ ส� ำ คั ญ งาน หนึ่งของต�ำบลนาอานและของ จังหวัดเลย งานดังกล่าวนีท้ ำ� ให้ ต� ำ บลนาอานและเทศบาล ต�ำบลนาอานได้รบั รางวัลดี เด่นในด้านกากรพัฒนา อ นุ รั ก ษ ์ ส ่ ง เ ส ริ ม สื บ ทอด วั ฒ นธรรม เมือ่ ปี 2554 ทีผ่ า่ นมา โดย บุญพระเวส หรือ บุ ญ พระเวสสั น ดร หรื อ บุ ญ มหาชาติ (ที่จริงมหาชาติมีอยู่ 10 ชาติ มิ ใ ช่ มี เ ฉพาะพระเวสสั น ดร ในหลวง ร. 9 ทรงเอาพระมหาชนก มาน�ำเสนอเรือ่ งวิรยิ ะบารมี พระสงฆ์

เรา น่าจะน�ำไปดัดแปลงเป็นเทศน์มหาชาติบ้าง ชาว พุทธจะได้ไม่หลงงมงาย คอยแต่พึงเลขหวย และสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ อะไรที่ ม องไม่ เ ห็ น และ ตนเองไม่สามารถท�ำได้ จะ ได้เป็นชาวพุทธที่แท้เสียที) เป็นประเพณี ส�ำคัญ อย่ า งหนึ่ ง ของฮี ต สิ บ ส อ ง ห รื อ ป ร ะ เ พ ณี

สิบสองเดือนของภาคอีสาน เนื่องจากเป็นบุญที่เทศนา เกีย่ วประวัติ ของพระโพธิสตั ว์ ทีม่ นี ามว่า พระเวสสันดร ซึง่ เป็นชาติสดุ ท้าย ก่อนที่ พระองค์จะประสูตมิ าเป็นเจ้า ชายสิทธัตถะ แล้วตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จึงนับว่าเป็น ชาติ ที่ ส� ำ คั ญยิ่ ง เนื่ อ งจากเป็ น พระชาติ ที่ ไ ด้ บ� ำ เพ็ ญ ทานบารมี อันเป็นบารมีที่ทรงเสียสละอย่างใหญ่หลวง เพื่อประโยชน์สุขของผู้อื่น หรือสังคม.

หนังสือพิมพ์เลยไทม์พลัสนิวส์ รับสมัครพนักงานจัดหน้าหนังสือพิมพ์

คุณสมบัติ ไม่จ�ำกัดเพศ อายุไม่เกิน 40 ปี มีความสามารถใช้โปรแกรม Adobe InDesign , Photoshop มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส�ำนักงาน น.ส.พ. เลยไทม์พลัสนิวส์ 20/29 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร. 042-813243 , 081-7174263

ปั่นสองน่อง เที่ยวสงกรานต์ ฮอนด้าเมืองเลยจัดหนัก แจกรถเวฟ 100 ไอ ชม..แห่ต้นดอกไม้..ท่าลี่ 16 เมษายน 2555

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

สามารถสมัครได้ที่ ททท.ส�ำนักงานเลย และ ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพ จ.เลย วันที่ 10 มีนาคม - 10 เมษายน 2555 โทร. 042-812812

เมื่อวันที่ 17 มี.ค. 2555 บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จ�ำกัด ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ จ� ำ หน่ า ย และ บริการรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ทุกรุ่น ได้จัดกิจกรรมฮอนด้า เมืองเลย ไบค์เฟสติวัล บริเวณ วงเวียนน�ำ้ พุ โดยภายในงานมี

รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท ส่วนไฮไลท์ในงานมีแจกรางวัลใหญ่ รถจักรยานยนต์ ฮอนด้าเวฟ 110 ไอ ส�ำหรับลูกค้าทีซ่ อื้ รถกับบริษทั ฮอนด้า เมืองเลย จ�ำกัด อีกทัง้ มีบริการรับเปลีย่ นถ่ายน�ำ้ มันเครือ่ ง กิจกรรมให้ลูกค้าร่วมสนุก อาทิ ร่วมเล่นเกมส์ชิงรางวัล ราคาเพียง 20 บาท พร้อมมีบริการอาหารและเครื่องดื่ม ประกวดรถแต่ง ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท ผลปรากฏ ฟรีตลอดงาน ว่า คุณธนพิชญ์ ศตกุลพิพัฒน์ เป็นผู้ชนะเลิศ เงินรางวัล “เราสัญญาว่าเราจะสร้างความมั่นใจในด้าน 7,000 บาท , คุณกษิดเิ์ ดช แสงไพฑูรย์ รองชนะเลิศอันดับ บริการ และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กบั ลูกค้าของ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท และคุณรุ่งเพชร บุญจันทร์ , เราตลอดไป”


หน้า 14

อย่าเสียเวลาตามหาคนดี นัน่ ซินะ่ คงจะมีคำ� ถามตามมาว่า ท�ำไมจึงจะไม่ตอ้ ง มาเสี ย เวลาตามหาคนดี จะให้ ต ามหาคนชั่ ว หรื อ อย่างไร?.. 555 คงไม่ถึงขนาดนั้นมั้ง เมื่อพูดถึงคนดีมัก จะโยงไปถึงผลสัมฤทธิท์ างการศึกษาทีป่ จั จุบนั เมือ่ มีผล การประเมินผลทางการศึกษาแล้วพบว่า เด็กเรียนไม่เก่ง เด็กเกเร มีผลท�ำให้คณ ุ ภาพชีวติ และสติปญ ั ญาตกต�ำ่ ผู้ ที่ เ ป็ น จ� ำ เลยคนแรกก็ ค งหนี ไ ม่ พ ้ น ครู ไ ปได้ เ สี ย ด้ ว ย ปัจจัยอื่น ไม่ว่าจะเป็นเด็กเอง พ่อแม่ คนในครอบครัว เพื่อนฝูง สิ่งแวดล้อม สังคม วั ฒ นธรรมต่ า งชาติ รวมถึ ง เทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีท่ นั สมัย จน ท� ำ ให้ เ ด็ ก ปั จ จุ บั น คลั่ ง ไคล้ หลงใหล ไม่ ค ่ อ ยจะตกเป็ น จ�ำเลยเท่าไร จึงมีโจทย์ตามมา ว่า ครูของเราไม่มคี ณ ุ ภาพหรือ อย่างไร แล้ววิธีพัฒนาครูที่ท�ำ อยู ่ ไ ปไม่ ถู ก ทางหรื อ อย่ า งไร โจทย์ผิดหรือเปล่า ซึ่งในความ เป็นจริงทุกวันนี้ครูส่วนใหญ่มี ความรู้ มีวิทยฐานะสูงเป็นส่วนใหญ่ จบปริญญาตรีถึง ปริญญาเอก เยอแยะไปหมด พัฒนาจากครูธรรมดา กลายเป็นครูชำ� นาญการพิเศษ จนถึงครูเชึย่ วชาญก็เยอะ แยะไปหมด ค�ำถามจึงมีตามมามากมายว่า หรือครูของ เราปฏิบัติหน้าไม่เต็มที่ ปัญหาของครูเองที่ขาดก�ำลังใจ เกิ ด ความท้ อ แท้ เ พราะงานสอนมากเกิ น ไป ต้ อ งไป ท�ำงานด้านธุรการด้วย ท้อแท้เพราะปัญหาส่วนตัวทั้ง ด้านสุขภาพร่างกาย จิตใจ ทีไ่ ม่ได้ปนู บ�ำเหน็จบ�ำนาญที่ เป็นธรรม จนขาดขวัญก�ำลังใจในการท�ำงาน ท้อแท้ เพราะปัญหารายได้ไม่พอกับรายจ่าย หนี้สินเยอะ ซึ่ง ความท้อแท้นเี้ องเป็นปัญหาใหญ่มากของครูทวั่ ไทย ซึง่ มีข่าวแว่วมาว่ารัฐบาลนายกปูก็ก�ำลังตั้งตัวแทนพรรค เข้ามาหาทางช่วยอยู่เหมือนกัน ก็ขอให้เป็นจริงเน้อ เมื่อเป็นเช่นนี้ ท�ำไมเราจึงไม่ต้องเสียเวลาตามหา คนดี นั่นคือเป็นกระแสของสังคมทุกวันนี้ ที่มักจะเรียก ร้องหาคนดี หัวหน้าหน่วยงานก็แสวงหาคนดีมาท�ำงาน ในหน่วยงานของตัวเอง คนในหน่วยงานก็ตอ้ งการเพือ่ น ร่วมงานที่ดี บริษัทห้างร้านหน่วยงานต่าง ๆ ก็แสวงหา คนดีมาท�ำงานด้วย ซึ่งต่างก็มองไปที่คนอื่นที่ไม่ใช่ตัว

ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2555 เอง ท�ำให้คนบางส่วนต่างก็ตามหาคนดี แต่ถ้าคนส่วน ใหญ่มองมาที่ตัวเอง ท�ำตัวเอง พัฒนาตัวเอง ประกอบ อาชีพตัวเอง ให้ดใี ห้สมบูรณ์ ท่านพุทธทาสสอนว่า การ ท�ำงานคือการปฏิบัติธรรม สังคมส่วนใหญ่ก็จะมีแต่ คนดี แทนทีจ่ ะไปแสวงหาคนดีจากคนอืน่ เมือ่ พูดถึงคน ดีประเทศไทยของเราโชคดีที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนา ประจ�ำชาติ ซึ่งปีนี้เรามีการฉลองพุทธชยันตี หรือ สัม พุทธชยันตี (Sambuddha jayanthi) ซึง่ เป็นฉลองปีแห่ง ชัยชนะของศาสนาพุทธหรือครบรอบวันเกิดของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่นับจากการปรินิพพานของ พระพุทธเจ้าย้อนไปอีก 45 ปี คือปีที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเอง จึงท�ำให้มีการฉลอง พุทธชยันตี หรือ สัมพุทธชยันตี 2600 ปี เกิดขึ้นในปีนี้ สังคมทุกวันนี้ ทีแ่ ต่ละคนต้องพยายามดิน้ รน ต่อสู้ กั บ ชี วิ ต เพื่ อ เอาตั ว รอดอยู ่ ไ ด้ ใ นสั ง คม ท� ำ งานเพื่ อ แสวงหารายได้เพื่อบ�ำบัด และ สนองความต้องการของตัวเอง ซึ่งความอยากความต้องการ ของมนุ ษ ย์ นั้ น มี ห ลั ก พุ ท ธ ศาสนาสอนว่า เปรียบเหมือน ไฟ ไม่รู้จักอิ่มด้วยเชื้อ หรืออีก ด้านหนึ่งเปรียบเหมือนแม่น�้ำ ไม่รู้จักเต็ม แม้เราจะเทน�้ำลง ไปสั ก เท่ า ไรก็ ต าม ดั ง นั้ น ผู ้ เขี ย นจึ ง ขอเสนอ หลั ก ทาง พระพุทธศาสนาเรื่อง ทรัพย์ ประเสริฐ หรือ อริยทรัพย์ คือ ทรัพย์ภายในไว้ 7 ประการ เพื่อพวกเราๆท่านๆ จะได้มีหลักการในการที่จะท�ำตัว เป็นคนดี ไม่ต้องเสียเวลาตามหาคนดี คือ 1. ศรัทธา ความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อ ไม่งมงาย หลงใหลในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อ 2. ศีล การรักษากายวาจา ให้เรียบร้อย ไม่ล่วงละเมิดในสิทธิและเสรีภาพคนอื่น 3.หิริ มีความละอายต่อบาปทุจริต ไม่กล้าทีจ่ ะท�ำในสิง่ ที่ ไม่ ถู ก ต้ อ ง 4.โอตตั ป ปะ เกรงกลั ว ต่ อ บาปทุ จ ริ ต ๕. พาหุสัจจะ สดับตรับฟังหรือเล่าเรียนมาก ใฝ่รู้และ เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 6. จาคะ รู้จักเสียสละ แบ่งปันสิ่งที่ ควรแบ่งปัน ไม่คิดที่จะเอาอย่างเดียว 7. ปัญญา มี ปัญญารอบรู้สิ่งที่เป็น ประโยชน์ และไม่เป็นประโยชน์ ถ้าพวกเราต่างก็ด�ำรงชีวิต เรียนหนังสือ ท�ำงาน ประกอบอาชีพ ด้วยสติปัญญา เสมือนการปฏิบัติธรรม มุง่ หวังทีจ่ ะท�ำตนให้เป็นคนดี ยึดหลักธรรมทางพระพุทธ ศาสนาเอาแค่เพียง อริยทรัพย์เจ็ดประการตามที่กล่าว มานี้ พวกเราๆ ท่าน ๆ ก็คงไม่ต้องเสียเวลาตามหาคน ดี ครับท่าน สาธุ...

มอบทุนมูลนิธิพลเอกอาทิตย์เพื่อสวัสดิการนักเรียน ร.ร.เมืองเลย

ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 19 (สพม.19) จัดการ ประชุมลงนามความร่วม มือโครงการเพศวิถีศึกษา จังหวัดเลย เพือ่ ขับเคลือ่ น กระบวนการเรี ย นรู ้ เ พศ ศึกษาในโรงเรียน ปีที่ 9 – 11 ทุกเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา จั ง หวั ด เลย จ� ำ นวน 30 โรงเรียน เมื่ อ วั น ที่ 6 มี น าคม 2555 ที่ห้องประชุมโรงเรียนเลยพิทยาคม อ�ำเภอเมือง เลย จังหวัดเลย นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็น ประธานการประชุมและลงนามความร่วมมือโครงการ เพศวิถีศึกษาจังหวัดเลย เพื่อหารือร่วมวางแผนขับ เคลือ่ นยุทธศาสตร์การจัดกระบวนการเรียนรูเ้ พศศึกษา ในโรงเรียน ปีที่ 9 – 11 (2555 - 25557) ระหว่างองค์กร แพธ (PATH) ประเทศไทย ผู้อ�ำนวยการ สพม. เขต 19 ผู้อ�ำนวยการ สพป.เลย เขต 1 เขต 2 และเขต 3 นาย แพทย์สาธารณสุขจังหวัดเลย พัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์จังหวัดเลย อธิการบดีมหาวิทยาลัย ราชภัฎเลย ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย คณะ ท� ำ งานเพศวิ ถี ศึ ก ษาจั ง หวั ด เลย กั บ ผู ้ อ� ำ นวยการ โรงเรียนในโครงการเพศวิถศี กึ ษาจังหวัดเลย จ�ำนวน 30 โรงเรียน การประชุมลงนามครั้งนี้นางพรภัทรา จ�ำเริญ รอง คณะบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เป็นวิทยากรพิเศษชี้แจงโครงการและน�ำเสนอผลการ ด�ำเนินงานเพศศึกษารอบด้าน และมีการบรรยายพิเศษ จากนายธรรมรงค์ เสนจันทร์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนศรี สองรักษ์วิทยา และคณะครู นักเรียน พร้อมกับนาย วิวรรธน์ วงศ์ตาขี่ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลสมเด็จ พระยุพราชด่านซ้าย ในเรื่องการสะท้อนผลที่เกิดขึ้นทั้ง ในและนอกสถานศึกษาจากการเข้าร่วมโครงการ และ

การด�ำเนินการร่วมภาคีเครือข่ายในปี 2553-2554 ทีผ่ า่ น มา นอกจากนีย้ งั มีกจิ กรรมและนิทรรศการ ของนักเรียน โรงเรียนศรีสองรักษ์วทิ ยา อ.ด่านซ้าย และโรงเรียนบ้าน ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง จ.เลย นางสาวจันทร์พิมพ์ สุขเสริม นักวิชาการศึกษา ช�ำนาญการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โครงการส่ง เสริมการจัดการกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษารอบด้าน ส�ำหรับเยาวชนในสถานศึกษา “ก้าวย่างอย่างเข้าใจ” ได้ เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2546 โดยความ ร่ ว มมื อ ระหว่ า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารและกระทรวง สาธารณสุข ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนโลกเพือ่ แก้ ปัญหาเอดส์ วัณโรคและมาลาเรีย (Global Fund) และ มีองค์การแพธ (PATH) ประเทศไทย เป็นหน่วยงานรับ ผิดชอบในการบริหารโครงการและด�ำเนินงานร่วมกับ องค์กรภาคีเครือข่ายเพศศึกษาทัง้ จากหน่วยงานรัฐและ องค์กรพัฒนาเอกชน “จากผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมา จังหวัดเลยได้รับ การประเมินเป็นที่พอใจ จากทั้งหมด 43 จังหวัดทั่ว ประเทศ และได้เพิ่มจ�ำนวนโรงเรียนอีก 8 โรงเรียน จาก เดิม 22 โรงเรียน รวมเป็น 30 โรงเรียน โดยมีโรงเรียน ในสังกัด สพม.19 จ�ำนวน 17 โรงเรียน สพป.เลย เขต 1 จ�ำนวน 5 โรงเรียน สพป.เลย เขต 2 จ�ำนวน 5 โรงเรียน และสพป.เลย เขต 3 จ�ำนวน 3 โรงเรียน “นางสาวจันทร์ พิมพ์ กล่าว.

โกอินเตอร์โฟน จ�ำหน่าย ปลีก-ส่ง โทรศัพท์มือถือทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ และอุปกรณ์เสริมทุกชนิด รับลงโปรแกรม เกม แอพลิเคชั่นต่างๆ BB , i Phone , i PAD , SAMSUNG

โรงเรียนเมืองเลย อ�ำเภอเมือง จังหวัดเลย มอบทุน การศึกษามูลนิธพิ ลเอกอาทิตย์ ก�ำลังเอก เพือ่ สวัสดิการ นักเรียนโรงเรียนเมืองเลย และมอบทุนการศึกษาจากผู้ มีอปุ การคุณ จ�ำนวนทัง้ สิน้ 78 ทุน เป็นเงิน 57,000 บาท โดย ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 เป็นประธานในพิธี มอบ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมอัสนีย์วสันต์ โชติกุล โรงเรียน เมืองเลย

นายอนุ ช ธรรมวรรณ ผู ้ อ� ำ นวยการโรงเรี ย น เมืองเลย กล่าวว่า การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิ พลเอกอาทิตย์ ก�ำลังเอก เพือ่ สวัสดิการนักเรียนโรงเรียน เมื อ งเลย ได้ จั ด ให้ มี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทุ ก ปี ตาม เจตนารมณ์ ข องมู ล นิ ธิ เพื่ อ กระตุ ้ น และส่ ง เสริ ม ให้ นักเรียนมีความมานะพยายาม ขยันหมัน่ เพียรตัง้ ใจเรียน หนั ง สื อ รวมทั้ ง เพื่ อ เป็ น การสร้ า งขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจให้ นักเรียนที่เรียนดี และเพื่อให้นักเรียนมีความกตัญญู กตเวที ต่อผู้มีพระคุณและส�ำนึกตนที่จะกระท�ำความดี

สพม.19 เดินหน้ายุทธศาสตร์เรียนรู้เพศศึกษาในโรงเรียน

ศูนย์ซ่อม-จ�ำหน่ายมือถือไอโมบาย และ G-NET บัตรเครดิต ทุกธนาคาร 27/4 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย 42000 โทร.042-815432 FAX.042-833678

ตลอดไป ส�ำหรับมูลนิธิพลเอกอาทิตย์ ก�ำลังเอก ได้เริม่ ก่อตั้งและด�ำเนิน งานมาตัง้ แต่เดือนมิถนุ ายน 2536 โดย ฯพณฯพลเอกอาทิตย์ ก�ำลัง เอก มอบเงินเป็นกองทุนมูลนิธิฯ ครั้งแรก จ�ำนวน 500,000 บาท และได้มี ผู้บริจาคเพิ่มเข้าเป็นทุน ทุกปี ปัจจุบนั มีเงินกองทุนรวมทัง้ สิน้ 847,994.63 บาท ซึง่ การมอบ ทุนในครั้งนี้ ได้น�ำเงินส่วนหนึ่งจากดอกผลของมูลนิธิฯ จ�ำนวน 30,000 บาท และจากผู้มีอุปการคุณบริจาคเงิน สมทบ จ�ำนวน 27,000 บาท โดยแบ่งเป็นทุกการศึกษา ประเภทต่างๆ ประกอบด้วย ทุนประเภทผลการเรียน ยอดเยีย่ ม จ�ำนวน 8 ทุน ๆ ทุนละ 1,000 บาท รวม 8,000 บาท ทุนประเภทผลการเรียนดีเด่น จ�ำนวน 49 ทุน ๆ ละ 700 บาท รวม 34,300 บาท และทุนประเภทนักเรียน มารยาทดี จ�ำนวน 21 ทุน ๆ ละ 700 บาท รวม 14,700 บาท.


หน้า 15

ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2555

ผู ้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า ที่ ห ้ อ ง ประชุม OR ชัน้ 2 ศาลากลางจังหวัด เลย นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย นายชัยภัทร หิรณ ั ยเลขา รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด เลย พล.ต.ต.ศักดา วงศ์ศิริยานนท์ ผบก.ภ.จว.เลย พร้อมด้วยหัวหน้า ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ อ งอาทิ ส�ำนักงานอัยการจังหวัด ส�ำนักงาน สปก. ส�ำนักงานทรัพยากรธรมชาติ แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล ้ อ ม ส� ำ นั ก ง า น อุตสาหกรรม ร่วมเข้าประชุมปรึกษา

และอีกคดีทบี่ า้ นป่าเป้า ต.ปาก ปวน อ.วังสะพุง เกิดขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2554 ในพื้นที่ป่าไม้ ปี 2484 ป่าห้วยพูน ป่าภูไสม้า ป่า สงวนแห่งชาติ ป่าห้วยอีเลิศ ช่วง ปี 2 553-2554 มี ก ลุ ่ ม นายทุ น ใช้ เครื่องจักรกลหนักปรับพื้นแผ้วถาง และเปิดหน้าดิน เจาะเป็นหลุมลึก บนเนื้อที่ประมาณ 80-100 ไร่ น�ำ แร่มากองไว้หลายกอง จ�ำนวนแร่ 50 ตันน�ำเข้าโรงแต่งแร่บริเวณใกล้เคียง กั น มี แ ร่ ค งค้ า งในพื้ น ที่ เ กิ ด เหตุ ประมาณ 50,000 ตันตรวจยึดแร่และ ของกลางที่มีไว้กระท�ำผิด ประกอบ ด้วย แร่ปน หิน ดิน ทรายประมาณ 50,000ตัน เครือ่ งจักรกล รถบรรทุก

หารื อ กั บ คณะเจ้ า หน้ า ที่ จ ากกรม สอบสวนคดี พิ เ ศษ (ดี เ อสไอ) กระทรวงยุติธรรม พร้อมแถลงข่าว ต่อสื่อมวลชน ผลการด�ำเนินการคดี การลั ก ลอบขุ ด แร่ เ ถื่ อ นในพื้ น ที่ จังหวัดเลย โดยมี พ.ต.ต.สุรยิ า สิงห กมล ผู้บัญชาการส�ำนักคดีคุ้มครอง ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ดีเอสไอ พร้อมพนักงานสอบสวน คดีพิเศษ 30 นาย นายพิเชษฐ์ ทองศรีนุ่น รักษา การในต�ำแหน่งเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ ช�ำนาญการพิเศษ ดีเอสไอ รายงาน ว่า กรณีมีผู้กระท�ำผิดลักลอบขุดแร่ โดยไม่ได้รับประทานบัตรชั่วคราว โดยเฉพาะพื้นที่เขต อ.เมือง และ อ.วังสะพุงที่ผ่านมา หลังจากได้รับ แจ้งเบาะแสจากเครือข่ายพันธมิตร ดีเอสไอและแหล่งข่าวอื่น ๆ และได้ รับหนังสือร้องขอจากผู้ว่าราชการ จังหวัดเลยฉบับลงวันที่ 19 ธันวาคม 2554 ให้ ก รมสอบสวนคดี พิ เ ศษ ด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีผู้ท�ำ เหมื อ งแร่ โ ดยที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ประทาน บัตรชั่วคราว การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ ป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่บ้านติ้ว น้อย ต.นาโป่งอ.เมืองเลย ซึ่งเป็น เขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าโคกภูเหล็ก มี ก ารลุ ก ลอบขุ ด แร่ ม าตั้ ง แต่ ป ี 2553 -2554 มีกลุม่ นายทุนน�ำเครือ่ ง จักกลหนักปรับพืน้ ทีเ่ ปิดแร่ เจาะขุด แร่บนเนือ้ ที่ 5 ไร่ มีการปรับเส้นทาง เพื่อล�ำเลียงแร่ใช้รถบรรทุกแร่น�ำ มากองไว้ ณ จุดพักแร่ ใกล้หมู่บ้าน ติว้ น้อย มีรถบรรทุกพ่วงแร่ไปยังโรง แต่งแร่ที่มีแร่ขนไปแล้ว ประมาณ 20,000 ตัน คงค้างไว้ที่จุดพักแร่ ประมาณ 20,000 ตัน ด�ำเนินการ เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2554 มีทาง อุตสาหกรรมจังหวัดเลยได้รอ้ งขอไป ยังกรมสอบสวนคดีพิเศษสนธิก�ำลัง ตรวจสอบตรวจยึดจับกุมผู้กระท�ำ ความผิ ด ที่ ใ ช้ เ ครื่ อ งจั ก รกลพื้ น ที่ จับกุมผู้กระท�ำผิด 4 คนพร้อมอาวุธ ปืน รถแม็คโคร รถบรรทุก รถยนต์ กระบะ ในข้อกล่าวหากระท�ำผิดใน พื้นที่ไม่ได้รับประทานบัตรชั่วคราว พ.ร.บ.ป่าไม้ กรณีดงั กล่าวนี้ ในเวลา กลางคืนได้มีกลุ่มคนอ้างตัวเองว่า เป็นทหารและต�ำรวจเข้ามาขอเจรจา ไม่ให้เอาผิด และไม่ให้ยึดทรัพย์

แร่และโรงแต่งเถือ่ น มีหม้อแปลงไฟ ฟ้ า เครื่ อ งแต่ ง คั ด แยกแร่ แผง ควบคุมไฟฟ้าก้อนแร่ สายแร่ พร้อม พนักงาน คนงาน จ�ำนวนหนึง่ ทาง เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจสภ.วังสะพุง และ ดี เอสไอจึงแจ้งข้อกล่าวหาว่ากระท�ำ ผิดในพื้นที่ไม่ได้รับประทานบัตรชั่ว คราวพ.ร.บ.ป่าไม้ กรณี ท�ำการแผ้ว ถาง บุ ก รุ ก พื้ น ที่ ป ่ า อั น เป็ น การ ท�ำลายป่าโดยไม่ได้รับอนุญาต จาก การสอบสวนทราบว่าการกระท�ำผิด ทั้ง 2 คดี ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวกับลักลอบ ขุ ด แร่ เ ถื่ อ นในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เลย ประกอบด้ ว ย กลุ ่ ม ผู ้ มี อิ ท ธิ พ ล ข้าราชการฝ่ายปกครอง ฝ่ายทหาร และ ข้าราชการต�ำรวจ ส่งผลกระทบ ทางด้านเศรษฐกิจมูลค่า1,800 ล้าน บาท พ.ต.ต.สุ ริ ย า สิ ง หกมล ผู ้ บั ญ ชาการส� ำ นั ก คดี คุ ้ ม ครองผู ้ บริ โ ภคและสิ่ ง แวดล้ อ ม(ดี เ อสไอ) กล่าวว่าส�ำหรับผลทางคดีที่จับกุม แล้ ว นั้ น ดี เ อสไอได้ ด� ำ เนิ น การ สอบสวนในชัน้ ต้นเพือ่ พิสจู น์ขอ้ เท็จ จริ ง ว่ า มี ก ลุ ่ ม มี ข บวนการผู ้ ใ ด เกี่ยวข้องบ้างสอบสวนหาข้อมูลกับ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเจ้าของ พื้นที่มีผู้เชี่ยวชาญส�ำรวจพื้นที่เสีย หายเป็ น จุ ด ประสงค์ ห ลั ก ส่ ว น ค�ำถามทีผ่ กู้ ระท�ำผิดเป็นข้าราชการ ร่วมด้วย นั้น ส�ำนวนทั้งหมดจะ เอาผิ ด กั บ ทุ ก คนที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ ละเว้ น ผู ้ ใ ดจะด� ำ เนิ น การถึ ง ที่ สุ ด ส่วนรายชือ่ ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ขอเน้นว่าเราท�ำชัดเจน รวมทั้งผู้มี อิ ท ธิ พ ลด้ ว ยจะไม่ ล ะเว้ น ส� ำ หรั บ ค�ำถามทีว่ า่ มีการลักลอบขุดแร่เถือ่ น มาตั้งแต่ปี 2550 เมื่อถูกจับกุมแล้ว ก็กลับมากระท�ำผิดขึ้นอีก นั้นเรื่อง นี้ไมได้นิ่งนอนใจอยู่ระหว่างการขอ ข้อมูลและหลักฐาน ดังนั้นหากท่าน ใดมีขอ้ มูลมีพยานหลักฐานทีช่ ดั เจน ออกมาส่งได้ทั้งทางตรงและทางลับ และขอยื น ยั น ว่ า หลั ง จากกรม สอบสวนคดีพเิ ศษเข้ารับเป็นคดีแล้ว ยังไม่มีการเข้าไปกระท�ำผิดซ�้ำแต่ อย่างใด นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปญ ั ญา ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า เมื่อตนเข้ามารับต�ำแหน่งผู้ว่าฯเมื่อ

ข่าวต่อหน้า 1 ‘ดีเอสไอ’

เดือนพฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ก็ได้รบั รายงานสภาพปัญหาตามทีผ่ ู้ สื่อข่าวได้ตั้งค�ำถามตลอดมาจึงได้ พบปะกับ ดีเอสไอ เพือ่ หาทางแก้ไข ด่วน เรือ่ งนีจ้ ะไม่มกี ารละเว้นจะต้อง รี บ ด� ำ เนิ น การทั น ที ไ ม่ ว ่ า จะเป็ น กลุ่มผู้มีอิทธิพล มีข้าราชการฝ่าย ไหนมาเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์จะ ต้องได้รับการลงโทษทางวินัยและ ทางกฎหมายต่อไปอย่างแน่นอน.

ป่านาแห้ว นายอ�ำเภอนาแห้วน�ำก�ำลังเจ้า หน้าที่ป่าไม้ ต�ำรวจ ทหารพราน อส. บุกยึดป่าไม้คืน หลังถูกชาว บ้านบุกรุกแผ้วถางรอค่าชดเชย สร้างอ่างเก็บน�้ำกว่า 1,000 ไร่ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ที่หน้าที่ว่าการอ�ำเภอนาแห้ว มีการ สนธิ ก� ำ ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ อ .ส. ต� ำ รวจ สภ.นาแห้ว ตชด. กรมทหารพราน ที่ 21 เจ้าหน้าที่รักษาป่า น�ำโดย นายสรกฤช ชื่นจิตต์ นายอ�ำเภอ

แสงจันทร์ ศรีพลเมือง

ไว้อยู่ส่วนใดให้ชัดเจน ด้าน พ.ต.อ.อาคม พิพัฒน์เดช พงศ์ ผกก.สภ.นาแห้ว เปิดเผยว่า ทางด้านคดี ตอนนี้ทางต�ำรวจก�ำลัง เร่งสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระท�ำ ผิดมาด�ำเนินคดี และอยู่ในระหว่าง ท�ำความเข้าใจกับราษฎร เนื่องจาก พืน้ ทีอ่ ำ� เภอนาแห้ว ไม่มเี รือ่ งการน�ำ มวลชนออกมากดดันทางราชการ ผู้ กระท� ำ ผิ ด ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น บุ ค คลใน ท้องที่ เป็นผูห้ ลงผิด เนือ่ งจากมีผมู้ า ปลุ ก ปั ่ น ให้ ช าวบ้ า น เชื่ อ ว่ า จะมี

อ.นาแห้ว จะสามารถท�ำความเข้าใจ กั น ได้ เนื่ อ งจากเคยมาด� ำ รง ต�ำแหน่งที่นี่ เมื่อ 5 ปี ก่อน นายทวี จันทคุณ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 บ้านนาแห้วใหม่ ต.นาแห้ว อ.นาแห้วเปิดเผยว่า ตนก็เป็นผู้ หนึ่งที่เข้าบุกรุกป่าเนื่องจากมีการ ประโคมข่าวมาแล้วกว่า 3 ปีว่าจะมี การสร้ า งอ่ า งเก็ บ น�้ ำ ขึ้ น บริ เ วณนี้ เพื่อเข้าจับจองพื้นที่ป่าปลูกพืชไร่ โดยการบุกรุกนั้นไม่มีนายทุนและ นักการเมืองหรือส่วนราชการใด ๆ มายุยงมาจ้างวานแต่อย่างใด ชาว บ้านกระท�ำกันเอง.

ม็อบมันส�ำปะหลัง เกษตรกรผู ้ ป ลู ก มั น ส� ำ ปะ หลังสามอ�ำเภอปักหลักพักค้างคืน ชุมนุมหน้าศาลกลาง ร้องผู้ว่าฯ ช่วยเหลือแก้ปัญหาราคาตกต�่ำ กว่าที่รัฐบาลรับปาก ลานมันมีไม่ พอรับซื้อ ด้านรองผู้ว่าฯเปิดห้อง ประชุมกล่อมส�ำเร็จ รับปากจะเร่ง เพิ่มจุดรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 2.70 บาท ท�ำให้ผชู้ มุ นุมพอใจยอม สลายตัว ผู ้ สื่ อ ข่ า วรายงานว่ า เมื่ อ เวลา 14.00 น. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 ที่หน้าศาลากลางจังหวัดเลย มีชาว บ้านตัวแทนเกษตรกรผู้เดือดร้อน ราคามันส�ำปะหลังตกต�่ำ และปัญหา นาแห้ว พ.ต.อ.อาคม พิพัฒน์เดช พงศ์ ผกก.สภ.นาแห้ว ร.อ.เสถียร ตาสว่าง ผบ.ทพ.2101 พ.ต.ท.จ�ำเนียร จันค�ำ้ ผบ.ร้อย ตชด. 247 อ.ด่านซ้าย พร้อมก�ำลังกว่า 30 นาย ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่ป่าสงวน ห้วยน�้ำไพ้ อ.นาแห้ว จ.เลย พบชาว บ้ า นบุ ก รุ ก แผ้ ว ถางป่ า ตั ด ไม้ เ ป็ น พื้ น ที่ ก ว่ า 1,000 ไร่ ซึ่ ง ป่ า ที่ ถู ก ท� ำ ลายอยู ่ ด ้ า นหน้ า ของที่ ว ่ า การ อ� ำ เ ภ อ น า แ ห ้ ว ป ร ะ ม า ณ 5 กม.ประกอบด้วยป่าห้วยน�ำ้ ไพ้ ป่าภู เปือย ป่าภูเรือและป่าภูขี้เถ้า นายสรกฤช ชื่ น จิ ต ต์ นาย อ�ำเภอนาแห้ว เปิดเผยว่า พืน้ ทีท่ ถี่ กู บุ ก รุ ก ท� ำ ลายสาเหตุ ม าจากราคา ผลผลิ ต การเกษตรโดยเฉพาะ ข้าวโพดราคาสูงเป็นแรงจูงใจให้ชาว บ้ า นบุ ก รุ ก ป่ า อ� ำ เภอนาแห้ ว ได้ ประสานหน่วยงานก�ำ ลังจากส่วน ราชการดั ง กล่ า ว ตรวจป่ า เป็ น ระยะๆเดือนละ 3-4 ครั้งเมื่อพบว่ามี การบุกรุกพื้นที่ซึ่งได้ตรวจยึดแล้วก็ จะด� ำ เนิ น ดคี โ ดยเฉี ย บขาด ส่ ว น ประชาชนที่เคยท�ำกินในพื้นที่การ อนุโลมผ่อนผันท�ำกิน ตามมติ ครม. ปี2541 จะให้หน่วย ลย. 9 มาประชุม ร่วมกับประชาชนในพื้นที่มาชี้แจง ชัดเจนว่าเหตุที่เข้าไปท�ำกินได้ว่า เป็นพืน้ ทีต่ รงไหนบ้าง และพืน้ ทีห่ า้ ม

โครงการชลประทาน เข้ามาในพืน้ ที่ โดยอ้างว่า จะมีโครงการชลประทาน ในแหล่ ง ต้ น น�้ ำ ที่ บ ้ า นหนองหวาย หมู่ 5 ต.นามาลา อ.นาแห้ว ไหลลง สู่ร่องน�้ำห้วยไพล้ และไหลลงสู่ ห้วย หู จากนัน้ จะไหลลงสู่ ล�ำน�ำ้ เหือง ซึง่ เป็นล�ำน�้ำกั้นเขตแดนไทย-ลาว ที่ บ้านเหมืองแพร่ ซึ่งล�ำน�้ำสายนี้ไหล ผ่านในเขต ต.นาพึง ที่บ้านเกลี้ยง หมู่ 5 บ้านลาด หมู่ 6 และพื้นที่ ต.นาแห้ว ที่บ้านนาสี หมู่ 7 บ้านนา แห้วใหม่ หมู่ 5 จึงชักชวนชาวบ้าน ทีล่ ำ� น�ำ้ ดังกล่าวไหลผ่าน เข้าแผ้วท�ำ เป็นไร่ข้าวโพด เพื่อเรียกร้องเงิน ชดเชยจากรัฐ หลังโครงการมีการ อนุมัติ แต่แท้ที่จริงยังไม่มีโครงการ ดังกล่าวเข้าสู่อ�ำเภอต่อย่างใด จึง ต้องใช้รฐั ศาสตร์ เพือ่ ท�ำความเข้าใจ จากนั้นจึงจะใช้นิติศาสตร์ เข้าไป ด�ำเนินการภายหลัง แต่เชื่อว่าชาว

ที่ดินท�ำกิน จ�ำนวน 200 คน จาก อ�ำเภอนาด้วง อ�ำเภอเอราวัณ และ อ�ำเภอนาแห้ว พร้อมด้วยรถยนต์ และรถอีแต็ก ประมาณ 20 คัน จอด บริเวณหน้าศาลา เพือ่ เรียกร้องขอให้ นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผู้ว่า ราชการจังหวัดเลย ช่วยเหลือ แต่ เวลาผ่านไป 2 ชั่วโมง ยังไม่มีใครมา รับหนังสือ นายแสงจั น ทร์ พลเมื อ ง ส.อบจ.เลย เขตอ�ำเภอนาด้วง แกน น�ำกลุ่มผู้ชุมนุม กล่าวว่า ในวันนี้มี

กลุม่ เกษตรกรผูเ้ ดือดร้อน ได้ยนื่ หนัง สือ่ เรียกร้องไปยังรัฐบาลผ่านทางผูว้ า่ ราชการจังหวัดเลย ให้เข้าไปดูแล ปัญหาเกษตรของอ�ำเภอนาด้วง ทีน่ ำ� มันส�ำปะหลัง มาขายให้กับลานมัน แต่ไม่สามารถขายได้ในราคาที่ทาง รัฐบาลก�ำหนดไว้ที่ 2.80 บาท ขายได้ เพียงกิโลกรัมละ 1.70 บาท และใน วันนีส้ ามารถขายได้เพียงกิโลกรัมละ 1.30 บาท ซึ่งทางกลุ่มเกษตรกรได้ ชุมนุมที่หน้าที่ว่าการอ�ำเภอนาด้วง มาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ปัญหายังไม่ได้ รับการแก้ไข ทางผูว้ า่ ราชการจังหวัด เลยไม่สามารถ มาด�ำเนินการได้ และ ไม่สามารถควบคุมราคาในการรับซือ้ ไม่ เ ข้ า ไปดู แ ลปั ญ หา ท� ำ ให้ ก ลไก ปัญหาดังกล่าว ทวีมากขึ้น จนท�ำให้ เกษตรกรผู ้ ป ลู ก มั น เดื อ นร้ อ นเป็ น อย่างมาก ต่อมา เมือ่ วันที่ 6 มีนาคม 2555 นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ว่า ราชการจังหวัดเลย นายพงษ์ศักดิ์ วรวงศ์ พานิชย์จังหวัดเลย ได้เชิญ แกนน� ำ กลุ ่ ม ผู ้ ขึ้ น ไปเจรจาที่ ห ้ อ ง ประชุมใหญ่ศาลากลางชั้น 5 นายชัยภัทร หิรัณยเลขา รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เลย กล่ า วว่ า จังหวัดเลยเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมัน ส�ำปะหลังมากทีส่ ดุ ในภาคอีสาน โดย มีจุดรับซื้อมันส�ำปะหลัง 13 จุด และ โรงงานแป้งมันอีก 1 จุด นั้น ทาง จังหวัดได้ปรึกษาหารือกับทางคณะ กรรมการแล้วนั้น โดยได้เชิญชวนผู้ ประกอบการเปิ ด จุ ด รั บ จ� ำ น� ำ มั น ส�ำปะหลังเพิ่มอีก 2 จุด ภายใน 3 วัน นี้ และในส่ ว นที่ ท างตั ว แทนกลุ ่ ม เกษตรได้เสนอมา อีกคือการขอจ�ำน�ำ มั น ใ น ดิ น นั้ น สามารถจ� ำ น� ำ ได้ 30 เปอร์เซ็นต์ต่อ ไร่ คนละไม่ เ กิ น 50,000 บาท เอา เงินไปใช้ก่อน ใน

ส่วนนี้ ทาง ธ.ก.ส.สามารถด�ำเนินการ ได้แล้ว โดยให้เกษตรกรไปติดต่อที่ ธ.ก.ส.ใกล้บ้านได้เลย ส่วนเรื่องการ ชดเชยส่ ว นต่ า งที่ ร าษฎรขายมั น ส�ำปะหลังได้ต�่ำกว่า 2.70 บาท ก่อน ที่ จ ะเปิ ด รั บ จุ ด จ� ำ น� ำ มั น นั้ น ทาง จังหวัดเลยได้สง่ เรือ่ งไปทีร่ ฐั บาลแล้ว เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาให้ความช่วย เหลือต่อไป จากแนวทางการแก้ไขปัญหาดัง กล่าวท�ำให้กลุ่มผู้ชุมนุมพอใจ จึงได้ แยกย้ายสลายตัวกลับภูมิล�ำเนา.


หน้ หน้า า1616

ฉบับที่ ฉบั 27บประจ� อนมีำเดืนาคม ที่ 27ำเดื ประจ� อนมีน2555 าคม 2555


ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2555

หน้า 17

เบาหวาน และความดันโลหิตสูง บางวันไม่มีข้าวให้ หลานกิน ก็ได้เพื่อนบ้านคอยแบ่งปัน จุนเจือ รายได้ที่ จะเข้ามามีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือนละ 500 บาท เท่านั้น บ้านที่เป็นที่พ�ำนักพักพิงบั้นปลายชีวิตก็ทรุด โทรมไปตามกาลเวลา ท�ำให้อยู่อาศัยอย่างยากล�ำบาก ยิ่งนัก ส่วนนายพิชิตมีลูก 3 คน ลูกคน โตพิการเป็นใบ้ตั้งแต่ก�ำเนิด ลูกคนที่ 2 มีอาชีพรับจ้างทั่วไป และลูกสาวคนสุด ท้ อ งชื่ อ นางจั น ทร์ เ พ็ ญ อายุ 24 ปี แต่งงานและมีบตุ รแล้ว ได้ปว่ ยเป็นเชือ้ โครงการไทวังสะพุงรวมใจ ในกระแสเลือดท�ำให้พิการเดินไม่ได้ ห่วงใยไม่ทิ้งกันได้จัดท�ำขึ้นตาม ท�ำให้ผเู้ ป็นสามีของนางสาวจันทร์เพ็ญ นโยบายของทางคณะผู ้ บ ริ ห าร ได้แยกทางกัน เป็นเหตุนางทองริน เทศบาลเมืองวังสะพุง เพือ่ จะดูแล พลซา ผู้เป็นมารดา จากที่เคยช่วย ประชาชนในเขตเทศบาลเมื อ ง เหลื อ นายพิ ชิ ต ท� ำ งานหาเลี้ ย ง บริษัท บิ๊กโฮม จ�ำกัด ร่วมบริจาควัสดุก่อสร้าง วังสะพุง โดยมุ่งหวังที่ต้องการให้ ครอบครัวต้องอยู่บ้านคอยดูแลลูกสาว สังคมเป็นสังคมที่มีเอื้ออาทรต่อ และหลาน ท�ำให้ภาระทั้งหมดตกอยู่ กันเพือ่ สูเ่ มืองน่าอยู่ ตามนโยบาย ที่นายพิชิตผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวท�ำงานหนัก ของรัฐบาลที่ต้องการให้องค์กร ด้วยความขยัน และอดทน ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม นายพิชิตมีความตั้งใจจะสร้างบ้านเป็นที่อยู่อาศัย สังคมอยู่ดีมีสุขให้สังคมมีความ อันแสนอบอุ่นเพื่อทุกคนในครอบครัวและเป็นที่พักพิง เอือ้ อาทรต่อกัน โดยมีหลักการส�ำคัญในการน�ำนโยบาย ในการเชิญชวนคนวังสะพุงที่มีความพร้อม และประสบ ครัง้ สุดท้ายในชีวติ และแล้วความฝันนัน้ ก็ตอ้ งสิน้ สลาย ความส� ำ เร็ จ ในชี ว ต ิ เป็ น ผู ย ้ น ่ ื โอกาสเพื อ ่ เข้ า มาช่ ว ยเหลื อ สู่การปฏิบัติ คือ การให้ประชาชนร่วมคิดร่วมท�ำ ร่วม พังทลาย เมื่อนายพิชิตได้เริ่มล้มป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ไม่ พิจารณา ร่วมไตรตอง ร่วมด�ำเนินการ มีการระดม จัดหาเครือ่ งอุปโภคบริโภคในการด�ำรงชีพและรับบริจาค สามารถเดินด้วยตัวเองได้ ต้องใช้ไม้ค�้ำยันในขณะยืน พลังจากชุมชนเสริมสร้างโอกาสให้แก่ผู้ด้อยโอกาสใน สิง่ ของในการซ่อมแซมบ้าน หรือจัดสร้างบ้านช่วยเหลือ หรือเดิน กอปรกับอายุมากแล้วสายตาเริม่ พล่ามัว เป็น ผู ด ้ อ ้ ยโอกาสในเขตเทศบาลเมื อ งวั ง สะพุ ง ชุมชนให้ได้รบั โอกาสทีด่ เี พือ่ ให้เกิดความสุขทัง้ ผูใ้ ห้และ เหตุให้ไม่สามารถออกไปท�ำงานนอกบ้านได้ตามปกติ ทั ้ ง นี ้ ผู ้ ท ่ ี ไ ด้ ร ั บ การคั ด เลื อ กให้ ไ ด้ ร ั บ การช่ ว ยเหลื อ นางไมต้ อ งอยู ่ อ ย่ า งโดดเดี ่ ย ว มาร่ ว ม 30 ปี ผู้รับ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชน ซึ่งเป็นกลไกลส�ำคัญ เหมือนเช่นแต่ก่อน มีลูกชายคอยตระเวนออกรับจ้าง ในการพัฒนาประชาชนในชุมชน ให้มวี ธิ ดี ำ� รงชีวติ อยูใ่ น 2 รายแรก ประกอบด้วย นางไม คามะดา อายุ 82 ปี เนื่องจากผู้เป็นสามีได้เสียชีวิต แม้จะมีลูกถึงสามคน ทั่ ว ไป หารายได้ บ ้ า งเป็ น บางวั น และนางสาวยุ พิ น อยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 4 ชุมชนวัดจอมมณี 2 ต�ำบล แต่หามีผู้ใดสนใจเลี้ยงดู ยิ่งกว่านั้นลูกยังได้ทิ้งหลานไว้ ลูกสาวคนโตที่เป็นใบ้ท�ำงานรับจ้างล้างจาน ได้ค่าแรง สังคมได้อย่างมีความสุข จากโครงการนีเ้ ทศบาลเมืองวังสะพุงได้ดำ� เนินการ วังสะพุง อ�ำเภอวังสะพุง และนายพิชิต พลซา อายุ ให้เป็นภาระเลี้ยงดูอีกสองคน เมื่อก่อนก็ยังพอออกรับ วันละ 100 บาท เพือ่ ประทังชีวติ คนในครอบครัวไปวันๆ ค้นหาผู้ด้อยโอกาส พิจารณาคัดเลือกประชาชนใน 56 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 67/1 หมูท่ ี่ 3 ชุมชนบุง่ ผักก้าม ต�ำบล จ้างหาเลี้ยงตนและหลานได้ แต่มาบัดนี้ด้วยวัยอันชรา หนึ่งเท่านั้น จึงไม่มีเรี่ยวแรงที่จะรับจ้างใครได้ แถมยังป่วยเป็นโรค ชุมชน 20 ชุมชน โดยเทศบาลเมืองวังสะพุงเป็นสือ่ กลาง วังสะพุง อ�ำเภอวังสะพุง เทศบาลเมืองวังสะพุง ขอเชิญชวนพี่น้องชาว เทศบาลเมืองวังสะพุง ผู้ใจบุญ ทั้ ง หลาย ได้ ร ่ ว มกั น บริ จ าค สิ่ ง ของเพื่ อ ซ่ อ มแซมบ้ า นของ นางไม คามะดา และนายพิชิต พลซา หรื อ ปั จ จั ย ตามก� ำ ลั ง ศรัทธา ติ ด ต ่ อ ส อ บ ถ า ม ร า ย ละเอี ย ดได้ ที่ ห มายเลข โทร. สภาพบ้านนางไม สภาพบ้านนายพิชิต นางไม คามะดา ครอบครัวนายพิชิต พลซา 0-8622-12311 , 0-8575-89376

ไทวังสะพุงรวมใจห่วงใยไม่ทิ้งกัน

อพท.เปิดรับฟังความเห็นท�ำแผนท่องเที่ยวเมืองเลย

ชาวบ้านจี้แบ่งให้ชัด เขตอุตฯเหมืองแร่-แหล่งท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2555 ที่ห้องประชุมโรงแรม เลยพาเลซ นายสมพงษ์ อรุณโรจน์ ปัญญา ผูว้ า่ ราชการ จังหวัด เป็นประธานเปิดอบรมสัมมนาโครงการจัดท�ำ แผนแม่บทบูรณาการบริหาร การพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน จัดโดยโดยองค์การบริหารการ พัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(อพท.) นายด�ำรงค์ แสงกวีเลิศ รองผู้อ�ำนวยการ อพท. กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจัดท�ำแผนแม่บท

การพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดเลยในลักษณะองค์รวม เพิ่มศักยภาพของแหล่ง ท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากล เพื่อจัดท�ำผังแม่บทการใช้ ประโยชน์พนื้ ทีท่ อ่ งเทีย่ วเชือ่ มโยง เพือ่ ก�ำหนดแผนงาน โครงการต่างๆในพืน้ ทีพ่ เิ ศษรวมทัง้ การก�ำหนดกรอบวิธี การประสานการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานของภาค รัฐอย่างมีบรู ณาการ เพือ่ ก�ำหนดกรอบแนวทางแผนงาน โครงการ และเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วน โดย อพท.ได้มอบหมายให้บริษทั เทสโก้ จ�ำกัด เป็น

ผู้ด�ำเนินงานบนพื้นที่ 7,193 ตาราง กิโลเมตร 9 อ�ำเภอ ประกอบด้วย อ� ำ เภอเมื อ งเลย เชี ย งคาน ท่ า ลี่ ด่านซ้าย ภูเรือ นาแห้ว ภูกระดึง หนองหิน อ�ำเภอภูหลวง และเขต รักษาพันธ์สตั ว์ปา่ ภูหลวง มีระยะการ ด�ำเนินงาน 5 เดือน ก�ำกับดูแลโดย ส� ำ นั ก ง า น พื้ น ที่ พิ เ ศ ษ จั ง ห วั ด เลย(สพพ.5) ด้านผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบ ด้วย ตัวแทนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตัวแทนผู้ประกอบการท่อง เทีย่ ว และองค์กรภาคประชาชน ส่วนใหญ่ได้แสดงความ คิดเห็นว่า จังหวัดเลยควรมีการจัดการด้านธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม เพราะถือเป็นจุดขายของการท่องเทีย่ ว ปัจจุบนั มีการบุกรุกท�ำลายป่าเพือ่ ปลูกยางพารากันมาก ขึ้น ขณะเดียวกันยังมีการลักลอบขุดแร่ในพื้นที่ป่า อนุรักษ์ และยังมีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ อพท.ประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่าง ยั่งยืน หากไม่จัดระเบียบ แบ่งโซนนิ่งกันอย่างชัดเจน แล้ว เสน่ห์ของการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นลงทุนที่ สะอาด และต้นทุนต�่ำมาก จะถูกท�ำลายลงไป.

แก้ภัยแล้ง นายภานุ แย้มศรี

รอง ผวจ.เลย พร้อมด้วยนายกองสิ นทร์ เกตะวันดี นายก อบต.ศรีสอง รัก พร้อมด้วย พ.ท.คฑาสิทธิ์ เสียง อ่อน รอง ผบ.กรมทหารพรานที่ 21 ลงพื้นที่ให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าที่ทหาร และชาวบ้าน ในการก่อสร้างฝาย กระสอบทรายชัว่ คราว กัน้ แม่นำ�้ เลย ที่ บ ้ า นปากหมาก ต.ศรี ส องรั ก อ.เมืองเลย โดยเป็นความร่วมมือกัน ระหว่างประชาชน , กรมทหารพรานที่ 21 , กองพัน ทหารราบที่ 8 กรมทหารราบที่ 1 ค่ายศรีสองรัก , อบต. ศรีสองรัก , ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เลย และเพื่อกักเก็บน�้ำให้ประชาชนน�ำไปใช้ใน การเกษตร อย่างเพียงพอในฤดูแล้ง เมือ่ 16 มี.ค. 2555.


หน้า 18

ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2555

Plus Music Hit Top 10 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2555 “คลื่นอันดับ 1 ของคนเมืองเลย” อันดับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

สติ๊กเกอร์

หน่อย...ต�ำซั้ว

ชื่อเพลง ศิลปิน นท The Star 7 feat. จูเนียร์ The Star 7 อยากจะรู้ มีอะไรให้ท�ำอีกไหม ชิน ชินวุฒ Second Chance Singular Only You หนูนา หนึ่งธิดา รักเมียที่สุดในโลก Illslick พิเศษ..พิเศษ อุ๋งอิ๋ง กรกช นาที ว่าน ธนกฤต ความพยายาม No More Tear เสี่ยง บอย Peacemaker คนข้างๆ 25Hours เลยไทม์ออนไลน์ เลยไทม์รายวัน เลยไทม์ดอทคอม

www.loeitime.com

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลกิจกรรม SMS Send Me Lucky Nember ประจ�ำเดือนกุมภาพันธ์ รับโทรศัพท์มอื ถือ GNET A2 Android มูลค่า 3,650 บาท จากร้านโกอินเตอร์ตรงข้ามกับโอเรียนทอล พริน้ เซส จ�ำนวน 1 เครื่อง ผู้โชคดีประจ�ำเดือนคือ คุณหนูมิตร จ�ำปาทิ เย้ๆๆๆๆ ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ Plusfm 88 ชวนคุ ณ ร่ ว มสนุ ก และลุ ้ น รั บ ของรางวั ล มากมายในกิจกรรม “SMS Send Me Lucky Number” ง่ า ยๆเพี ย งแค่ ส ่ ง SMS พิมพ์ P เว้น วรรค ตามด้ ว ยชื่ อ ของคุณ แล้วส่งมา ที่ 4221225 ส่งมาก ยิ่งมีสิทธิมาก... คุณอาจเป็นผู้ โชคดีคนต่อไป..

สมัครสมาชิก หนังสือพิมพ์เลยไทม์พลัสนิวส์ ปีละ 200 บาท (รวมค่าส่ง) โทร.042-813243

ผมชอบกินส้มต�ำร้านนี้...เป็นที่สุด ต�ำได้ใจ สะอาด แซ่บจริงๆ มีมันหมูทอด...เป็นเครื่องเคียง ทอดแล้วเป็นสีน�้ำตาลเข้ม เท่ากันหมดเลย แล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้ง ทุกวัน แสดงให้เห็นถึง การควบคุม และพิถีพิถันในการทอดมากๆ รสชาติคงเดิมทุกครั้ง บวกกับส้มต�ำที่รสชาติคงมือทุกครั้ง ความกรอบของเส้นมะละกอพอดีกันทุกครก ดูแล้ว คงต้องมีกระบวนการคัดสรรวัตถุดิบที่ดี และมีความตั้งใจในการท�ำมากๆ แต่...ก็พอดีว่า คอลัมน์นี้ ก็ไม่ได้เป็นคอลัมน์สัมภาษณ์ ก็เลยได้แต่เขียนถึงด้วยความชื่นชมอยู่ฝ่ายเดียว ทีแรกก็ว่าจะเขียนถึงร้านส้มต�ำอร่อยหลายๆร้าน เพราะในเมืองเลยก็มีร้านอร่อยเยอะแหละ แต่อยากเขียนให้มันดู สเปชเชี่ยล เอาทีละร้าน เริ่มจากที่ชอบจริงๆ จึงขออนุญาตเริ่มที่ร้านนี้ก่อนนะครับ จะว่าไปร้านนี้เขาดังมานานแล้วหละครับ ถึงจะไม่เขียนถึง...ร้านก็ขายดีจนไม่พอขาย...แทบไม่มีที่จะนั่งอยู่แล้ว แล้วเสือกเขียนไปท�ำให้แกขายน้อยลง ใครจะรับผิดชอบเนี่ย พี่หน่อยครับ...ขอบอกว่า ผมชอบลีลาการต�ำส้มต�ำของพี่มากครับ รับออเดอร์มา นิ่งอยู่พักนึง เหมือนพี่ก�ำลังไหว้ครู คิดถึงบุญบารมีครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ ประสาทวิชาต�ำส้มมาให้ ดีนะ...ที่ไม่ถึงกับหลับตาพนมมือยกสากขึ้นมาจ่อหน้าผากก่อนต�ำ แฮะๆ ไม่ใช่หรอกครับ ต�ำส้มต�ำ!!! ไม่ใช่จะขอหวย พี่แกเก่งของแกเองอยู่แล้ว คงก�ำลังแบบว่า ใช้สมาธิ มุ่งมั่นคิดวางแผนการผลิต เรียงล�ำดับการใส่วัตถุดิบ และค�ำนวนน�้ำหนักในการลงสาก จัดล�ำดับการถ่ายทอดพลังการต�ำ จากขา มาเอว มาไหล่ ปล่อยพลังลงไปที่ต้นแขน ควบคุมทิศทางของปลายสากด้วยสมองและข้อมือ เพื่อสร้างความแม่นย�ำ ต�ำเครื่องทุกอย่างผสมลงตัวได้อย่างพอเหมาะ..เห็นแล้วก็ทึ่ง ยกให้เป็นมือสาก(ต�ำส้ม)ล�ำดับต้นๆของเมืองเลย ด้วยความตั้งใจเอาใจใส่...ไม่มีดึงช้า...แกล้งเดินไปโน่นมานี่ หรือแกล้งคุย แก้เมื่อยแขน ลูกค้าไม่ต้องรอนาน ด้วยใจกระสับกระส่าย ที่สั่งไป จะลัดคิวมั้ย ที่บอกว่า ขอเผ็ดๆใส่น�้ำตาลนิดเดียวจะได้ตามสั่งมั๊ย ไม่มีพลาดครับ สั่งแบบไหนได้แบบนั้น!!! ถือว่า...เป็นร้านส้มต�ำที่รับผิดชอบและใส่ใจลูกค้าดีมากกกก ขอชมๆ ได้ไปกิน ไปเห็นบ่อยๆ จึงรู้ว่าพี่หน่อยใช้สมาธิ อุตสาหะ และวิริยะประกันภัย...ในการต�ำส้มต�ำเป็นอย่างมาก มิน่า...ส้มต�ำ...ที่ผ่านมือเธอ ถึงได้อร่อยหนักหนา เสาร์ อาทิตย์ไปช้า แทบจะไม่เหลืออะไรให้กิน ขั้นตอนการต�ำส้ม...ของพี่หน่อยนะครับ ผมไปแอบดูมา เริ่มด้วยพริกกระเทียม เวลาโขลกพริกกระเทียมเหมือนลงสากแค่สองสามโป๊ก ต�ำส้มต�ำไป...ส่ายสายตามองลูกค้าที่ก�ำลังเดินเข้าร้าน สั่งงานไป คิดก�ำไร หักต้นทุน ค�ำนวนภาษีไป โอ...แต่ดูเนียนมากกก จากนั้นเติมด้วยเครื่องต่างๆ แล้วแต่ใครจะสั่งแบบไหน ใส่ลงไปแล้วก็โขลกโป๊กๆอีกไม่กี่ที เป็นอันเสร็จ ลองชิมดูซะก่อน รสชาติไม่มีเพี้ยน เป๊ะครับเป๊ะ ...เหมือนง่าย...แต่ขอร้อง...แน่จริง...ลองไปลงทุนเปิดร้านส้มต�ำข้างๆ แข่งกะแกดู สามวันไม่ร้องเปลี่ยนอาชีพ เชิญมาเหยียบ......บอกอ ผมตั้งใจที่จะเขียนงานชิ้นนี้...ด้วยความที่ว่า บ้านเรา มีร้านดีๆที่ควรต้องเขียนสนับสนุนแนะน�ำตั้งหลายร้าน คนมาจากที่อื่น ยังรู้เลยว่าต้องมากินร้านไหนรู้จากทีวีหรือจากหนังสือบ้าง จะดีเพิ่มขึ้นมาอีกมั้ยครับ ถ้าพวกเราเชียร์กันเอง มองได้สองอย่าง คือหนึ่ง...เขียนไปมีคนไปอุดหนุนเยอะๆ ร้านก็ต้องรักษาและพัฒนาคุณภาพทั้งรสชาติ ความสะอาดและการบริการ หรือสอง...ก็คือมั่วๆไป เอาแต่ปริมาณเพื่อเพิ่มก�ำไร ไม่ใส่ใจคุณภาพ สุดท้ายก็ไม่มีใครอยากไปกินอีก เสียชื่อเสียงไปทั้งจังหวัด ทั้งประเทศ ก็หวังอยากจะให้เป็นอย่างแรกนั่นแหละครับ ที่เขียนถึงร้านหน่อยต�ำซั้ว ก็หวังให้รักษาคุณภาพแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพ จะได้มีแรง....ต�ำส้มต�ำให้พวกเรากินไปนานๆครับ...


หน้า 19

ฉบับที่ 27 ประจ�ำเดือนมีนาคม 2555

ฟุตบอลการกุศล

นายสมพงศ์ อรุณโรจน์ปัญญา ผวจ. เลย เป็นประธานการแข่งขันฟุตบอล การกุ ศ ลผ้ า ป่ า สามั ค คี เพื่ อ หาเงิ น สมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญเมตตา ศรัทธาธรรม วัดป่าหนองสิม บ้านโคก ขมิ้นใหม่ อ.วังสะพุง ระหว่างทีมวี.ไอ. พี เลย กับทีมฟุตบอลสิงห์ยูสตาร์ที่น�ำ ทีมโดย นายสุชาติ แจสุรภาพ และสม จิตร จงจอหอ อดีตฮีโร่เหรียญทอง โอลิมปิก โดยได้มอบอุปกรณ์การกีฬา ให้กับ ร.ร.ต�ำรวจตระเวนชายแดนวัง ชมพู อ.เอราวัณ ที่สนามกีฬากลาง จ.เลย เมื่อ 17 มี.ค.2555

เลยคว้า1เงิน1ทองแดงกีฬาแห่งชาติ ฟุตบอลสร้างประวัติศาสตร์ทะลุรอบ8ทีม

การแข่ ง ขั น กี ฬ าแห่ ง ชาติ ค รั้ ง ที่ 40 “ขอนแก่นเกมส์” ระหว่างวันที่ 3-13 มีนาคม 2555 มีนักกีฬาของจังหวัดเลยลงชิงชัย ทั้งหมด 9 ชนิดกีฬา ท�ำผลงานได้ 1 เหรียญ เงิน จากนางบุญยอร เพ็งวึก นักกีฬาปันจัก สี ลั ต และมวยไทยสมั ค รเล่ น 1 เหรี ย ญ ทองแดง จากนางบุ ญ ยอร เพ็ ง วึ ก เช่ น เดียวกัน ท�ำให้จังหวัดเลยได้เหรียญรางวัล รวมเป็นล�ำดับที่ 71 ของประเทศ ส่วนผลการแข่งขันกีฬาประเภทอื่นที่มี นักกีฬาจากจังหวัดเลยลงแข่งขัน มีดังนี้ ฟุตบอลชาย รอบแรก เลยชนะ นนทบุรี 6 : ลีลาการต่อสู้ที่แข็งแกร่ง ดุดัน ของบุญยอร เพ็งวึก ในกีฬาวูซู (ภาพโดย กกท.เลย) 4 (เตะลูกโทษ) ในเวลา 1 : 1 นัดที่ 2 แพ้ ลพบุรี 1 : 2 รอบ 8 ทีมสุดท้าย แพ้นครราชสีมา 0 : 1 วินาที ไม่ผ่านรอบคัดเลือก อย่างไรก็ตามทีมฟุตบอลชุดนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์ให้ เปตอง ประเภททีมคู่ผสม นายพิทยา อนุโยธา กับ วงการฟุตบอลของจังหวัดเลย ด้วยการเข้ารอบ 8 สุดท้าย นางสาวเจนจิรา เกษนาค ได้อันดับ 8 เป็นครั้งแรก มวยไทยสมัครเล่น รุน่ แบนตัม้ เวท ไม่เกิน 54 กก. นายจีระศักดิ์ น้อยก�ำ่ ผูจ้ ดั การทีม จ.เลย กล่าวภาย (ชาย) นายสมัย อินทะศรี รอบ 8 คนสุดท้าย , รุ่นเฟเธอ หลังจบเกมที่พบกับทีม จ.นครราชสีมาว่า น่าเสียดายที่ผู้ ร์เวท ไม่เกิน 57 กก. (หญิง) นางบุญยอร เพ็งวึก ชนะเลิศ เล่นตัวหลักไม่สามารถลงสนามช่วยทีมได้ โดยเฉพาะผู้ อันดับ 3 , รุ่นไลท์เวท ไม่เกิน 60 กก. (หญิง) นางสาวศศิ สมาชิกชมรมสื่อเสรีเลยเดินทางไปเตะฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธไมตรีกับทีมสื่อมวลชน พ่อค้า และข้าราชการ วิมล แสงอะโน รอบแรก จ.บึงกาฬ มีนายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู้ว่าฯ จ.บึงกาฬ อดีตผู้ว่าฯ จ.เลย และคณะให้การต้อนรับ ผลการแข่งขันเจ้าบ้าน ปันจักสีลัต รุ่น A ชนะ 4-2 ที่สนามโรงเรียนบึงกาฬ ผ่านไปเมื่อ 10 มี.ค.2555. น�ำ้ หนักเกิน 45 ไม่เกิน 50 กก. นางสาวยุ พ าพร โคตรทอง รอบ 8 คน เยาวชน โดยจัดลีกของเยาวชนจนมาถึงสนับสนุนทีม สุดท้าย , รุ่น C น�้ำหนัก เมืองทองยูไนเต็ด จนกระทั่งมาสร้างสนามที่ทันสมัย เกิน 55 ไม่เกิน 60 กก. ทีส่ ดุ ในประเทศไทยอย่าง “สนามยามาฮ่าสเตเดียม” นางบุญยอร เพ็งวึก ชนะ ผูบ้ ริหารมีวสิ ยั ทัศน์ทพี่ ฒ ั นาวงการฟุตบอลอย่างจริงจัง เลิศอันดับ 2 ตลอดจนเลงเห็นว่า ฟุตบอลไทยเป็นอีกหนึ่งของการ มวยสากลสมั ค ร ทีมฟุตบอลจังหวัดเลย กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “ขอนแก่นเกมส์” สร้างภาพลักษณ์ของการตลาดรถจักรยานยนต์ยามา เล่น รุน่ ไลท์ฟลายเวท ไม่ ฮ่าเป็นอย่างดี เกิ น 48 กก. (หญิ ง ) ซึ่ ง นั่ น เองก็ ส ่ ง ผลให้ ภ าพลั ก ษณ์ ข องรถ นางสาวพั ช รา ค� ำ ขั น ยามาฮ่า เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของคน การตลาดกับวงการฟุตบอลไทย จักีกฬรยานยนต์ รอบแรก าหลายๆคนและเป็นแบรนด์ทหี่ ากจะนึกถึงฟุตบอล วูซู ประเภทยุ ท ธ หลายๆคนจะนึกถึงรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า ลีลา นายยุทธลีลา ฉาง ยามาฮ่าลีก 1 ถือว่าเป็นอีกตัวใหม่ที่ยามาฮ่า ได้ ฉวน กั บ นายสหภาพ ระเบิดแข้งกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับฟุตบอลลีก มุง่ หวังจะช่วยพัฒนาวงการฟุตบอลไทยและจะส่งเสริม บูรณเจริญ ได้อันดับ 9 อาชีพของไทย ทั้ง 3 ดิวิชั่น เช่นเดียวกับทีมลีกของ ภาพลักษณ์ที่ดี.. ฟุตบอลดีวิชั่น1 ปีนี้เราจะได้เห็น ยุทธลีลา ไท่จี๋ฉวน นาย จังหวัดเราอย่างเลยซิตที้ กี่ ำ� ลังเริม่ ต้นกันใหม่อกี ครัง้ กับ ฟอร์มของหลายๆทีมที่จะเล่นอย่างเต็มที่ที่จะก้าวไปสู่ นักเตะจากเมืองเลยขับเคี่ยวกับนักเตะเมืองย่าโมในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ก่อนพ่ายไปอย่างสูสี 0-1 ประตู สหภาพ บู ร ณเจริ ญ ได้ ดิวิชั่น 2 ที่มาพร้อมกับนักเตะใหม่ๆผู้บริหารคนใหม่ ไทยพรีเมียร์ลีก ในปีหน้า 2013 อันดับ 7 , ยุทธลีลา ดาบ มีทีมที่น่าสนใจอย่าง “เดอะดราก้อน” ราชบุรี ผลจะเป็นอย่างไร นายเลิฟเอกก็ขอเป็นก�ำลังแรงใจ รักษาประตู ซึง่ รูปเกมโดยรวมแล้วเราไม่เป็นรอง แต่เด็ก (เตาซู่) เด็กชายสหรัฐ บูรณเจริญ ได้อันดับ 5 , ยุทธลีลา มิ ต รผล เอฟซี มี ที ม อย่ า ง “ช้ า งศึ ก ยุ ท ธหั ต ถี ” เชียร์สุดใจเหมือนเดิม ท�ำผลงานได้ขนาดนีก้ ถ็ อื ว่าต้องชืน่ ชม นักบอลและทีมงาน ชุดต่อสู้ นายสหภาพ บูรณเจริญ ได้อันดับ 4 , อุปกรณ์ สุพรรณบุรี เอฟซี ซึ่งมีหัวหน้าอย่าง ทุกคนได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการ ทั่วไป เด็กชายสหรัฐ บูรณเจริญ , ประเภทประลองยุทธ พิพัฒน์ ต้นกันยา ที่ย้ายมาจากโอสถ ฟุตบอลจังหวัดเลยแล้ว หลังจากนีจ้ ะใช้นกั เตะทัง้ หมดฝึก รุ่นไม่เกิน 48 กก. (ชาย) นายวัชรินทร์รา ยศกล้า ไม่ผ่าน สภาเป็นตัวน�ำทัพ รวมไปถึง วรวุฒิ ซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาฝีเท้า และประสบการณ์ ส่ง รอบคัดเลือก วังสวัสดิ์ , ปณัย คงประพันธ์ และ เข้าแข่งขันในนามจังหวัดเลยต่อไป คาราเต้ – โด รุ่นน�้ำหนักไม่เกิน 61 กก. นางบุญ ศิวเมต ธนูศร กรี ฑ า วิ ง ่ ข้ า มรั ว ้ 400 เมตร (ชาย) นายพงษ์ ส ท ิ ธิ ์ ยอร เพ็งวึก รอบแรก อีกทีมที่น่าจับตามองคือ “สวาท ตึ ง ทอง สถิ ต ิ 58.28 วิ น าที ไม่ ผ า ่ นรอบคั ด เลื อ ก , วิ ง ่ ข้ า ม ซอล์ฟบอล แพ้ ชลบุรี 5 : 12 , แพ้ ขอนแก่น แคท” นครราชสีมา เอฟซี ทีมคู่แค้น รัว้ 200 เมตร (ชาย) นายสุพฒ ั ชัย แสนสะอาด สถิติ 23.30 2 : 9 , แพ้ ระยอง 14 : 15 , แพ้ สุพรรณบุรี 1 : 16 ของเลยซิตี้ของเรา โดยคีย์แมนส�ำคัญ คือ “เจ้าด�ำ” อานนท์ สังข์สระน้อย ที่ ย ้ า ยมาจากที ม เอสซี จี เ มื อ งทอง ยูไนเต็ด และอีกทั้งทีมอย่าง ป.ต.ท. ระยอง ของโค้ชโอ่ง ดุสิต เฉลิมแสน แบงค๊ อ ก ยู ไ นเต็ ด ของสะสม พบ นายธวัชชัย อินธิราช ประธานชมรม ประธานชมรมฟุ ต บอลสนามหญ้ า ประเสริฐ ก็นา่ จับตามอง รวมไปถึงทีม ฟุตบอลสนามหญ้าเทียม จ.เลย กล่าวว่า เทียม จ.เลย กล่าวต่อไปว่า การแข่งขันครัง้ จากความนิ ย มในกี ฬ าฟุ ต บอลของชาว นี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง เก่าของไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก อย่างศรี จั ง หวั ด เลยมี ก ระแสตื น ่ ตั ว เป็ น อย่ า งมาก หลั ง และแนะน�ำให้ชาวจังหวัดเลยได้สัมผัสกับ ราชาเอฟซี และขอนแก่นเอฟซี ก็น่า จากสโมสรฟุตบอลเลยซิตที้ ำ� ผลงานได้อย่าง สนามหญ้าเทียม เพือ่ เป็นการจัดกิจกรรมให้ จับตามองเช่นกัน โดดเด่ น ในการแข่ ง ฟุ ต บอลลี ก ภู ม ภ ิ าคดิ ว ช ิ น ่ ั ชาวจั ง หวั ด เลยได้ ใ ช้ เ วลาว่ า งให้ เ ป็ น แค่ชอื่ ของแต่ละทีม นายเลิฟเอก 2 จนท�ำให้ภาคเอกชนได้เล็งเห็นถึงความ ประโยชน์ในการเล่นกีฬา ห่างไกล ยาเสพติด เชื่อว่าคอบอลไทยคงต้องร้องซี้ด..กัน ส� ำ คั ญ ในการมี ส นามฟุ ต บอลที ่ ไ ด้ ม าตรฐาน และอบายมุขทั้งปวง ส่งเสริมและพัฒนา ส่วนฟุตบอลไทยดิวชิ นั่ 1 ในฤดูกาลนี้ ได้ปรับโฉม ไม่แพ้ไทยแลนด์ลีก อย่างแน่นอน ส�ำหรับการฝึกซ้อม และแข่งขัน เพื่อพัฒนา ศักยภาพของนักฟุตบอล ในจังหวัดเลยภาย นายเลิฟเอกขอชมการตัดสินใจของผู้บริหารรถ ใหม่หลังจากที่เงียบไปนาน จะว่าไปดิวิชั่น 1ดูแล้วมี ศักยภาพของนักฟุตบอลมุ่งสู่ความเป็นเลิศ ใต้ ร ะบบการจั ด การแข่ ง ขั น ที่ มี ม าตรฐาน ธวัชชัย อินธิราช คนสนใจน้อยกว่าลีกดิวิชั่น 2 ซะด้วยซ�้ำไป...มาถึงปีนี้ จักรยานยนต์ยามาฮ่า ทีเ่ ข้ามาสนับสนุนลีกดีวชิ นั่ 1 มา จึงได้มกี ารก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม เทียบเท่าระดับสากล เพือ่ เป็นการสร้างภาพ มีโอกาสแล้วทีจ่ ะได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวเสียที โดยมีผู้ เป็น “ยามาฮ่าลีก-วัน” ว่าเข้ามาถูกที่ถูกเวลาอย่าง ขนาด 7 คน 2 สนามขึ้น มีชื่อว่าสนาม“โปรซอคเกอร์” ซึ่ง ลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั สนามกีฬาและจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขัน เข้ามาโอบอุ้มโดยสปอนเซอร์เจ้าประจ�ำอย่างของกีฬา แท้จริง เพราะจะเป็นการสร้างการรับรู้ที่ดีของสินค้า ลงทุนโดยนักธุรกิจหนุ่มชาวเมืองเลย ดังนั้น เพื่อเป็นการ จากการสนับสนุนวงการฟุตบอลไทย และสร้างกิจกรรมที่มี ยามาฮ่ า ที่ จ ะเข้ า ไปอยู ่ ใ นใจของแฟนบอลอย่ า ง ฟุตบอลอย่าง “รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า” กระตุ้นให้เกิดการเล่นฟุตบอลกันมากขึ้น ทางชมรมฟุตบอล ประโยชน์ให้ชาวจังหวัดเลยได้เข้าร่วม ด้วยการที่นายเลิฟเอกเป็นคนหนึ่งซึ่งเป็นส่วน แน่นอน... สนามหญ้ า เที ย ม จ.เลย จึ ง ได้ ร ่ ว มกั บ การกี ฬ าแห่ ง ผู้ที่สนใจสมัตรเข้าร่วมการแข่งขันสามารถติดต่อขอ งานนี้เรียกว่าคุ้มกว่าไปสนับสนุนคอนเสิร์ต หนึ่งของบริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จ�ำกัด นายเลิฟ ประเทศไทย สมาคมกีฬา จ.เลย จัดการแข่งขันฟุตบอล “โปร ทราบรายละเอียดได้ที่คุณศิริพงศ์ ทวีวงศ์ โทร.082-1220เอกเห็นว่าบริษทั นี.้ .มีความมุง่ หวังในการพัฒนาวงการ บอยแบรนด์เกาหลี อย่างที่เคยท�ำเป็นไหนๆ.. มา ซอคเกอร์คัพ” ครั้งที่ 1 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่น 299 โดยจะเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2555 คือ รุ่นประชาชนทั่วไป รุ่นอาวุโสกลาง และรุ่นอาวุโสเก๋ากึ้ก แข่งขันเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่า่งวันที่ 5-29 เมษายน ฟุ ต บอลไทยอย่ า งแท้ จ ริ ง สนั บ สนุ น มาตลอดตั้ ง แต่ ถูกทางแล้วล่ะครับ..... ประเภทละ 16 ทีม ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 7 หมื่นบาท 2555.

เชื่อมสัมพันธ์

“ยามาฮ่าลีก-วัน”

ระเบิดศึกมหกรรมฟุตบอลสนามหญ้าเทียม


หน้ หน้า า2020

ฉบับที่ ฉบั 27บประจ� อนมีำเดืนาคม ที่ 27ำเดื ประจ� อนมีน2555 าคม 2555

วันรวมน�้ำใจสู่กาชาดจังหวัดหนองคาย ท่านวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย (คนที่ 6 จากซ้าย) ท่าน รับมอบเหรียญและโล่ห์เกียรติคุณ ดร.ณัติเทพ พิทักษานุรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (ขวา) มอบ พจนา ลิ้มสุวัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคาย (คนที่ 5 จากซ้าย) และคณะรับมอบบัตรของขวัญและสิ่งของ เหรียญและโล่ห์ผู้ท�ำคุณประโยชน์ให้คุณบรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (ซ้าย) ที่ให้การ บริจาคจากคุณ อรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่5 จากขวา) และคณะในวันรวมน�้ำใจ สู่กาชาดจังหวัดหนองคาย ณ ส�ำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดหนองคายเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555. สนับสนุนและท�ำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 วันราชภัฏ.

มอบเงินมูลนิธิผู้ยากไร้ ส.ป.ป.ลาว คุณบรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่4 จากขวา) คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 3 จากขวา) และคณะมอบเงินจ�ำนวน 30,000,000 (สามสิบล้านกีบ)ให้แก่มูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยากแห่ง ส.ป.ป.ลาว โดยมีคุณแม่พูทอน พูมสะหวัน ประธานที่ปรึกษา มูลนิธิช่วยเหลือคนทุกข์ยาก แห่ง ส.ป.ป. ลาว (คนที่ 5 จากซ้าย) และคณะเป็นผู้รับมอบ เพื่อประโยชน์แก่ผู้ยากไร้ใน ส.ป.ป. ลาว ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 4 โรงพยาบาลเอกอุดร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555.

เยี่ยมชมระบบ ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา ประธานมหาวิทยาลัยอาเซียน (คนที่ 2 จากขวา) รับมอบของที่ระลึกจากคุณ พรรณอุษา ทรงสุจริต ผู้จัดการต่างประเทศโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 3 จากซ้าย) และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมชมระบบ บริหารโรงพยาบาลเ อกอุดรเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555.

มอบของที่ระลึก Mrs. Bu Jianguo เอกอัครราชทูตจีนประจ�ำกรุงเวียงจันทน์ ประจ�ำ ส.ป.ป. ลาว (คนที่ 3 จากขวา) รับมอบตุ๊กตาบาร์บี้และของที่ระลึก จากคุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 3 จาก ซ้าย) ในโอกาสให้ความไว้วางใจเข้ามารับการตรวจสุขภาพประจ�ำปีโดยมีอาจารย์นายแพทย์รัชนัย ยศสิงห์ คลีนิกสูติ นรีเวชกรรมและผู้มีบุตรยาก(คนที่4 จากขวา) ร่วมให้เกียรติถ่ายภาพเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555.

เยี่ยมชมระบบ คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 5 จากซ้าย) อาจารย์แพทย์ หญิงรัมภางค์ พงศ์พานิช ผู้อ�ำนวยการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 4 จากซ้าย) อาจารย์แพทย์หญิงภารดี สงวน ดีกุล คลีนิคอายุรกรรมประสาท โรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 3 จากซ้าย) และคณะมอบของที่ระลึกให้นายแพทย์ฤกษ์ชัย ตุลยาภรณ์โชติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญระบบประสาทโรงพยาบาลบ�ำรุงราษฏร์และคณะในโอกาสพาคณะมาเยี่ยมชมระบบ บริหารโรงพยาบาลเอกอุดรเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2555.

มอบเงินเกษียณอายุพนักงาน คุณบรรเจิด ฉัตรไพฑูรย์ ประธานบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 3 จากขวา) คุณ อรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (ชุดสีชมพู) คุณวิเชียร ชมดง ผู้อ�ำนวยการโรงพยาบาล มอบเตียงผู้ป่วย คุณอรุณี จิวาศักดิ์อภิมาศ กรรมการบริหารโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 6 จากขวา) คุณวิเชียร ชมดง ผู้ เอกอุดร (ขวา) อาจารย์แพทย์หญิงรัมภางค์ พงศ์พานิช ผู้อ�ำนวยการแพทย์โรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 3 จากซ้าย) และ อ�ำนวยการโรงพยาบาลเอกอุดร (คนที่ 5 จากขวา) และคณะ มอบเตียงผู้ป่วยให้กับคุณมนัส หว้านเครือ คนไข้ประจ�ำของโรง คณะมอบเงินโครงการเกษียณอายุให้คุณมุ่งมาตย์ แก้วพิจารย์ พนักงานแม่บ้านแผนกผู้ป่วยหนัก/ไตเทียมโรงพยาบาล เอกอุดรที่ท�ำงานครบวาระ 55 ปีเป็นคนแรก เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555. พยาบาลเอกอุดร โดยมีคุณฉัตรชัย หว้านเครือ (คนที่ 3 จากซ้าย) เป็นตัวแทนรับมอบเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555.

loeitime 27 มี.ค. 55  

เลยไทม์พลัสนิวส์ฉบับเดือนมีนาคม 2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you