Page 1

ข่าวสาร​คณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่ ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554

8-9

ติดตาม EdPEx: โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

19

พิธีดำ�หัวผู้อาวุโส คณะแพทยศาสตร์

20-21 รุ่น 3 สังสรรค์ ชวนกันเยือนถิ่นเก่า

2 ธารน้ำ�ใจมอบให้สวนดอก 4 ข่าวน่ารู้จากที่ประชุม​คณะฯ 5 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปรีคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง) 6-7 การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 10 โครงการพัฒนาการศึกษาแบบสหสาขา สำ�หรับทีมสุขภาพ 12-13 สัมภาษณ์นักศึกษาแพทย์จากโครงการแลกเปลี่ยน 14-15 Do you believe in destiny “คุณเชื่อในโชคชะตาหรือไม่” 16 ก๋วยเตี๋ยวเจ๊ดา 17 ท่ากายบริหารสำ�หรับผู้ที่มีปวดหลังส่วนล่าง 22 อาจารย์ข้า ใครอย่าแตะ


2

ธ า ร น้ ำ� ใ จ ม อ บ ใ ห้ ส ว น ด อ ก

01

01– ศ.พญ.มาลัย มุตตารักษ์ มอบเงินบริจาค จำ � นวน 10,000 บาท สมทบทุ น มู ล นิ ธิ โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ภาคใต้ ข อง ประเทศไทย โดยมี รศ.นพ.พงษ์ รั ก ษ์ ศรีบัณฑิตมงคล เลขานุการมูลนิธิฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 ณ ห้องรับรอง งานประชาสั ม พั น ธ์ อาคารเฉลิ ม พระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

02

02– คุณอนงค์ รักประชา มอบเงินบริจาคจำ�นวน 200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธโิ รงพยาบาลสวนดอก

คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำ�หรับหอผู้ป่วยหนัก ไอ ซี ยู โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ รองผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. 03– คุณนิลวรรณ

03

ประมัยพิมพ์ มอบเงินบริจาคจำ�นวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อจัด ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำ�หรับหอผู้ป่วยหนัก ไอ ซี ยู โดยมี รศ.นพ. วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช. 04– ผศ.นพ.ต่อพงษ์ บุญมาประเสริฐ มอบเงินบริจาคจำ�นวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อจัด ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ 80 พรรษา มหาราชา โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมือ่ วันที่ 18 เมษายน 2554 ณ ห้องรับรองสำ�นักงานคณบดีชนั้ 8 อาคาร ราชนครินทร์ คณะแพทยศาสคร์ มช.

05

05– คุณบุญเฉลา

สุริยวรรณ หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการพยาบาลฯ มอบเงินบริจาคจำ�นวน 63,484 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำ�ท่วมภาคใต้ โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก รับมอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

04


3

ส า ร จ า ก ค ณ บ ดี

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

รศ​.​นพ​.​นิเวศน์​​นันท​จิต​ ​คณบดี

ระเพณีสงกรานต์ปีนี้ผ่านไปแล้ว คณะแพทยศาสตร์ได้ทำ�นุ บำ � รุ ง ประเพณี ไ ว้ อ ย่ า งดี โ ดยจั ด งานดำ � หั ว อาจารย์ อ าวุ โ ส ทีอ่ าคารสันทนาการ โดยมี ศ.นพ.ยงยุทธ สัจจวานิชย์ เป็นผูแ้ ทน อาวุโสกล่าวอำ�นวยพร และคณะฯ ได้เข้าร่วมพิธีดำ�หัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโส ประจำ�ปี 2554 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่ ง มี ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นพ.เกษม วั ฒ นชั ย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ เดื อ นพฤษภาคมเป็ น การเปิ ด ภาคเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ปีที่ 2 เข้ามายังฝั่งสวนดอก นับจากเดือนนี้ไปก็จะมีการรับน้องตาม ประเพณีอันดีงามซึ่งถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่นๆ เพื่อสร้างความรักและ ผูกพันระหว่างนักศึกษาด้วยกัน และกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ เดือนที่ผ่านมาทราบว่าอัตรานักศึกษาสอบ ศรว. ขั้นตอนที่หนึ่งผ่าน คือร้อยละ 86.59 (เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ร้อยละ 76.86) และ ขั้นตอน ที่สอง สอบผ่านร้อยละ 94.77 (เฉลี่ยทั่วประเทศอยู่ที่ร้อยละ 92.75) ถือว่าเป็นที่น่าพอใจ แต่ยังไม่ถึงจุดที่ดีที่สุด ทีมบริหารจะมุ่งมั่นพัฒนา ต่อไปให้อัตราสอบผ่านเพิ่มขึ้น ปีนี้ฝนฟ้าอากาศผิดเพี้ยนไปจากที่เคยเป็น หนาวในหน้าร้อน มีแผ่นดินไหวเป็นครัง้ คราว คณะแพทยศาสตร์กเ็ ตรียมความพร้อมและ ให้ความรู้คนสวนดอกเกี่ยวกับการเอาตัวรอดในสถานการณ์ดังกล่าว คณะแพทยศาสตร์ ยั งได้ ม อบเงิ น ช่ ว ยเหลื อ ชาวญี่ ปุ่ น ที่ ป ระสบภั ย แผ่นดินไหวและสึนามิที่ผ่านมาไปจำ�นวนหนึ่ง ญี่ปุ่นกับไทยมีความ สัมพันธ์กันหลายด้านรวมทั้งด้านการศึกษาด้วย ส่วนความช่วยเหลือชาวใต้พนี่ อ้ งคนไทยด้วยกันทีป่ ระสบภัย

นํ้าท่วมจากฝนหลงฤดูก่อความเสียหายไม่น้อยที่ทางกรรมการ ประจำ�คณะมอบให้ คื อให้ นำ�เบี้ ย ประชุ ม ทั้ ง หมดสมทบมู ล นิ ธิ โรงพยาบาลสวนดอกส่งไปช่วยเหลือเพื่อนพึงช่วยกันยามยาก จิตที่มีเมตตาย่อมนำ�ความสุขมาให้เสมอ… คณะ​ผู้​จัด​ทำ�​​ข่าวสาร​คณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​

ท​ ี่​ปรึกษา​:​​คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​• ผ​ ู้​บริหาร​คณะ​แพทยศาสตร์​​สาย​วิชาการ​และ​ปฏิบัตงิ​ าน​ บรรณาธิการ​บริหาร​:​รศ​.​นพ​.​ชยั ​รตั น์​​คณ ุ ​วกิ ​ต​กิ ลุ ​​​บรรณาธิการ​:​​รศ​.​ดร​.​นมิ ติ ร​ม​ รกต​ กอง​บรรณาธิการ​:​ร​ ศ​.​พญ​.ย​ พุ า​​ส​มุ ติ ​สวรรค์​ •​​รศ​.​นพ​.​คม​สุค​ นธ​สรรพ์​​•​​อ​.น​ พ​.​ศิวั​ฒน์​​​ภู่​ริ​ยะ​พันธ์​​•​​อ​.​พญ​.​วร​ลักษณ์​​​สัป​จาตุ​ระ​​•​​อ​.น​ พ​.​สม​ศักษิ์​​​วงษ์​ไวย​เวช •​​ประธาน​องค์กร​การ​แพทย์​•​​หัวหน้า​ฝ่าย​การ​พยาบาล​​•​​หัวหน้า​ฝ่าย​เภสัชกรรม​​•​​เลขานุการ​สำ�นักงานคณะ​แพทยศาสตร์​ ​•​​หัวหน้า​งาน​บริหาร​ทั่วไป​​•​​หัวหน้า​งาน​บริการ​การ​ศึกษา​​•​​หัวหน้า​งาน​นโยบาย​และ​แผน •​​หัวหน้า​งาน​ประกัน​คุณภาพ​การ​ศึกษา​​•​​หัวหน้า​งาน​บริหาร​งาน​วิจัย​​•​​หัวหน้า​งาน​โภชนาการ ​•​​หัวหน้า​งานเลขานุการ​โรง​พยาบาล​​•​​หัวหน้า​งาน​ประกัน​สังคม​​​ฝ่าย​จัดการ​:​​หัวหน้า​งาน​ประชาสัมพันธ์​และ​คณะ​ ส่ง​ข้อคิดเ​ห็น​และ​ข้อ​เสนอ​แนะ​ได้ที่​:​​www​.​med​.​cmu​.​ac​.​th​/​pr​/​news หรือ​​E​-​mail​:​​prmedcm​@​hotmail​.co​.​th

วิสัย​ทัศน์​

ค​ ณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ ​เป็น​สถาบัน​ทางการ​แพทย์​ชั้น​นำ�​ระดับ​มาตรฐาน​สากล​

​ ​พันธ​กิจ​

ผ​ ลิต​บัณฑิต​ที่​มี​คุณภาพ​​คุณธรรม​เป็น​สากล​​ สร้างสรรค์​งาน​วิจัย​​เพื่อ​ชี้นำ�​ด้าน​สุขภาพ​ ​ให้​บริการ​ที่​ได้​มาตรฐาน​​ทำ�นุ​บำ�รุงศิลป​​วัฒนธรรม ​และ​​สิ่ง​แวดล้อม ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554


4

ข่ า ว น่ า รู้ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ฯ

​ รางวัลผลงานวิจัย ประจำ�ปี 2553 โครงการวิจัยร่วมสหสถาบัน “การเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนทางวิสัญญี ในประเทศไทย และการ ค้นหาปัจจัยเกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาแนวทางป้องกันเชิงระบบ” ที่ รศ.นพ. ยอดยิ่ง ปัญจสวัสดิ์วงศ์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้วิจัยร่วม และ ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษ ณานันท์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้า โครงการ ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดี ประจำ�ปี 2553 ของสภา วิจัยแห่งชาติ

​ แนะนำ�หัวหน้าภาควิชาใหม่ ศ.นพ.อภิชาต สุคนธสรรพ์ หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ และ รศ.นพ.นิมิตร อิทธิพันธุ์กุล หัวหน้าภาควิชา จักษุวิทยา ​ อาจารย์ภาควิชารังสีวิทยาได้รับเลือกเป็น Secretary of Asian Musculoskeletal Society ผศ.พญ.นั ท ธยา ปั ท มภาสพงษ์ ภาควิ ช า รังสีวิทยา ได้รับเลือกเป็น Secretary of Asian Musculoskeletal Society วาระปี ค.ศ. 20112013 ​ การแต่งตั้งผู้อำ�นวยการศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แต่งตัง้ รศ.นพ.พงษ์ รั ก ษ์ ศรี บั ณ ฑิ ต มงคล ดำ � รง ตำ�แหน่ง ผอ.ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โดยมี ว าระการดำ �รงตำ � แหน่ ง เท่ า กั บ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ​ ผลการสอบ ศ.ร.ว.ขั้นตอนที่ 3 นักศึกษา แพทย์เชียงใหม่ สอบ ศ.ร.ว.ขัน้ ตอนที่ 3 เมือ่ วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 มีผู้เข้าสอบจำ�นวน 9 คน สอบผ่านจำ�นวน 6 คน ไม่ผ่านจำ�นวน 3 คน

(มีนาคม 2554)

27 คน เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร เหรียญทอง 6 คน เหรียญเงิน 23 คน ปริญญา เกียรตินิยมอันดับ 1 จำ�นวน 29 คน ปริญญา เกียรตินิยมอันดับ 2 จำ�นวน 35 คน ​ การใช้ เ ครื่ อ ง Print on demand คณะกรรมการฯ ได้กำ �หนดประเภทในการ ใช้เครื่อง Print on demand ดังนี้ • งานที่เป็น ของโครงการตำ �รา • งานที่ ส นั บ สนุ น การ ขอตำ�แหน่งทางวิชาการ (จะพิมพ์ให้ 15 เล่ม) • งานที่ ค ณบดี อ นุ ญ าตให้ พิ ม พ์ • งานอื่ น นอกจากนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการพิมพ์

​ การประเมินผลการศึกษานักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปีที่ 4 นศพ.จำ�นวนทัง้ หมด 229 คน ได้ล�ำ ดับ ขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดปีการศึกษาตั้งแต่ 3.50 ขึ้ น ไป สมควรได้ รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ ขอรั บ เกียรติบตั รรางวัลเรียนดีประจำ�ปี จำ�นวน 41 คน

​การปรับปรุงทุนคณะฯ คณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาคณะฯ ได้ปรับเพิม่ อัตราค่าใช้จา่ ย สำ�หรับผู้ขอรับทุนการจัดสรรทุนพัฒนาคณะฯ และทุน พัฒนาบุคลากร ประเภททุนศึกษา/ ฝึ ก อบรม ในประเทศ-ระยะยาว เพื่ อให้ สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ

​การประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปีที่ 6 จำ�นวนนักศึกษาแพทย์ทงั้ หมด 184 คน ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รรางวั ล เรี ย นดี ป ระจำ � ปี

​ผลการจัดสรรทุนคณะ • พญ.ปัทมา โกมุทบุตร ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว ได้รบั ทุนฝึกอบรม Research Fellowship สาขาวิชา Palliative

นิทรรศการ

จากคนสวนดอก สู่องคมนตรี ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Medicine ณ Palliative Care Program at the university of California, San Francissco ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 6 เดือน • นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี ภาควิชาวิสัญญีวิทยา ได้รบั ทุนฝึกอบรม สาขาวิชาวิสญ ั ญีวทิ ยาสำ�หรับ การผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก ณ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเวลา 1 ปี • นางทัศนีย์ เขื่อนแก้ว, นายนฐภาพ สิทธิ ปัญญา, นางสังวาลย์ ฟองมูล, น.ส.ปรานอม เลาหะวีร์, น.ส.รัชนีกร วินิจกุล, น.ส.ขนิษฐา ตรีชน, นางเตือนใจ สุวรรณวงศ์ และ น.ส. ณัฐพร ปิ่นคำ� ได้รับทุนสมทบในการฝึกอบรม สาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตผู้ใหญ่และ ผูส้ งู อายุ ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เป็นเวลา 4 เดือน • นพ.ปารเมศ เทียนนิมิตร ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้รับทุน ในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชา Microbiology ณ University of California, Davis Health System ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปี

ขอเชิญเข้าร่วมชมนิทรรศการ “จากคนสวนดอกสู่องคมนตรี” ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 ณ พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุ คณะแพทยศาสตร์ ในพิธีเปิด มีปาฐกถา โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย


5

วิ ช า ก า ร วิ จั ย วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ระดับปรีคลินิก (หลักสูตรปรับปรุง)

อ.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ

คณะแพทยศาสตร์ ได้ปรับปรุงหลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต ที่เน้นวิธีการเรียนรู้ ให้ นั ก ศึ ก ษารู้ จั ก วิ เ คราะห์ ปั ญ หา รู้ จั ก แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง และเรียนรูอ้ ย่างมี วิจารณญาณ เพื่อให้เกิดการใฝ่รู้ตลอดชีวิต คณะแพทยศาสตร์ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ครั้งแรก เรียกว่าหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 และใช้สอนในปีการศึกษา 25482552 นักศึกษาแพทย์รุ่นแรกของหลักสูตรนี้ ได้สำ�เร็จการศึกษาไปแล้วในปีการศึกษา 2553 ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เป็นรุน่ แรกที่ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 ซึง่ เป็นหลักสูตรปรับปรุงครัง้ ที่ 2 ทีต่ อ้ ง การเน้นวิชาทั่วไปมากขึ้น เพื่อให้มีโลกทัศน์ ที่กว้างไกล รอบด้าน ได้แก่ การสื่อสาร สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ รวมทัง้ การพัฒนา การเรียนรู้ชีวิตผ่านกิจกรรม ซึ่งจะเป็นวิชา ในหมวดการศึกษาทั่วไป ส่วนวิชาเฉพาะที่ เป็นวิชาแกนและวิชาเอก ส่วนใหญ่ยังคงไว้ ซึ่งวิชาการ ของวิชาชีพแพทย์อยู่ หลักสูตรปรับปรุงใหม่นี้ ได้เน้นการ เรี ย นรู้ โ ดยใช้ ปั ญ หาเป็ น หลั ก ฝึ กให้ รู้ จั ก หาความรู้ เลือกแหล่งความรู้ที่เหมาะสม กับ ตน โดยอาจอาศั ย หรือไม่อ าศัยความ ช่ ว ยเหลื อ จากผู้ อื่ น ก็ ไ ด้ ประเด็ น สำ � คั ญ ในการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นหลัก มีสิ่งที่แตกต่างจากการเรียนแบบบรรยาย ทั้งชั้น ได้แก่

โจทย์ปัญหา (Scenario) หลักสูตร ใหม่ได้เน้นการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็น ฐาน (Problem-based learning, PBL) ซึ่งเป็นการนำ�ปัญหาทางการแพทย์มาเป็น โจทย์ปัญหาและใช้เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียน ได้คิดแบบมีวิจารณญาณ วิเคราะห์อย่างมี เหตุมีผล และให้ไปศึกษาแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง เพื่อนำ�มาใช้ในการแก้ปัญหานั้น การเรี ย นแบบนี้ จ ะเรี ย นเป็ น กลุ่ ม ย่ อ ยให้ ผู้เรียนทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น อภิปราย ซักถาม และโต้แย้ง ได้รับฟัง ความคิดเห็นของคนอื่นและได้รับคำ�ติชม ทำ�ให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งความรู้ ความคิด พัฒนาการเป็น นักฟังและนักพูดที่ดี และ ทำ�ให้มีความเชื่อมั่นในวิชาชีพสูงขึ้น กระบวนการหรือวิธีการเรียนโดยใช้ ปัญหาเป็นหลักนี้ จะมีการให้โจทย์ปัญหาที่ ผูเ้ รียนไม่ทราบมาก่อน ผูเ้ รียนจะใช้ความรูท้ มี่ ี อยูห่ รือทีเ่ คยเรียนมาก่อน และประสบการณ์ มาอภิปรายกันอย่างกว้างขวาง กระบวนการ จะทำ�ให้นักศึกษาสามารถตั้งวัตถุประสงค์ การเรี ย นรู้ ห รื อ กำ � หนดได้ ว่ า จะต้ อ งไป เรียนรู้อะไรเพิ่มเติม เพื่อนำ�ความรู้มาตอบ โจทย์ปัญหาให้ได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม โจทย์ปญ ั หาจึงเป็นปัจจัยสำ�คัญทีต่ อ้ งมีความ สมบูรณ์ ผูเ้ รียนต้องไม่เคยทราบมาก่อนว่าจะ เรียนโจทย์ปญ ั หาเรือ่ งอะไร และโจทย์ปญ ั หา ต้องทำ�ให้ผเู้ รียนอยากไปศึกษาเพิม่ เติม แต่ถา้

ผู้เรียนทราบโจทย์ปัญหานั้นก่อนแล้ว หรือมี การหาคำ�ตอบไว้ให้แล้วจะทำ�ให้การอภิปราย ในกลุ่ ม ไม่ ก ว้ า งขวาง ผู้ เ รี ย นจะมุ่ งไปใน ประเด็นเดียวกันหมด เพราะทราบข้อสรุป กันแล้ว เกิดการขัดขวางการพัฒนาความคิด และไม่แสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ดังนัน้ เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์ของการเรียนแบบ PBL จึงเป็นหน้าที่ของผู้สอนที่จะต้องคิดตั้งโจทย์ ปัญหาหรือปรับเปลี่ยนให้ใหม่อยู่เสมอ อาจารย์ผู้สอนในการเรียนกลุ่มย่อย (Facilitator) การเรียนกลุ่มย่อยจะมี อาจารย์ประจำ�กลุม่ ย่อย 1 คน ต่อผูเ้ รียน ประมาณ 8-10 คน อาจารย์จะมีหน้าที่คอย กระตุ้นให้สมาชิกกลุ่มอภิปรายไปด้วยกัน และไม่ออกนอกเรือ่ ง และสามารถสรุปได้ใน เวลาทีเ่ หมาะสม ดังนัน้ การเรียนกลุม่ ย่อยจึง ต้องมีอาจารย์คอยกำ�กับดูแลให้กระบวนการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การทำ�งานกลุ่ม (Group Project) ทุกกระบวนวิชาในชั้นปีที่ 2 และ 3 จะ ให้ผเู้ รียนศึกษาหาความรูใ้ นหัวข้อที่ได้ รับมอบหมาย โดยทำ�งานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ ประมาณ 10 คน เพื่อฝึกให้ผู้เรียนศึกษา หาความรู้รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ และประสบการณ์แก่กลุ่มเป้าหมาย โดยเลือกใช้สื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสม ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554


6 ​ ​ วิ ช า ก า ร วิ จั ย วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์

การวั ด และประเมิ น ผล การเรียน การสอนของหลักสูตรใหม่ จะมีการวัด และประเมิ น ผลทุ ก พิ สั ย ทางการ ศึ ก ษา ตามเกณฑ์ ม าตรฐานผู้ ป ระกอบ วิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา นอกจาก การสอนภาคบรรยาย และภาคปฏิบตั กิ ารซึง่ ต้องมีการประเมินผลการเรียนรู้ ทักษะ และ ประเมินเจตคติแล้ว ยังต้องมีการประเมิน ผลของกระบวนการกลุ่มด้วย การวัดความรู้ ทั ก ษะทำ � ได้ โ ดยการสอบข้ อ เขี ย นและ สอบปฏิบัติจริง การประเมินทักษะในการ ถ่ายทอดความรู้แก่ผู้อื่น ได้แก่ การประเมิน ผล group project การวัดเจตคติ (attitude) เป็ น การวั ด การมี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ ต่อการนัดหมายและงานที่ ได้รับมอบหมาย รวมทั้งต้องมีเจตคติในการพัฒนาคุณภาพ งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและต่ อ เนื่ อ ง ซึ่งประเมินได้จากการเซ็นชื่อ การทุจริต การส่งงาน การร่วมมือในภาระที่ทางคณะฯ จัดขึ้น เป็นต้น ส่วนการวัดกระบวนการกลุ่ม (group process) ทำ�ได้โดยการประเมิน การมี ส่ ว นร่ ว มของนั ก ศึ ก ษาคนนั้ น ใน กระบวนการกลุม่ (individual assessment) เป็นการวัดความสามารถในการเรียนรู้ด้วย ตนเองและการแก้ปญ ั หา และมีการประเมิน ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ ของการทำ�งานกลุ่ม (group assessment) โดยรวมด้วย การเรี ย นการสอนจะมี ก ารพั ฒ นา อย่างต่อเนื่องให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทางสั ง คม วั ฒ นธรรม และเศรษฐกิ จ ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปตามเวลา การเปลีย่ นแปลง ของสภาพสั ง คม ปั ญ หาสิ่ ง แวดล้ อ ม อุบัติการณ์ของโรคใหม่ นโยบายของชาติ รวมทั้งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การเรียนรู้แบบ ไร้พรมแดน การเปิดตลาดการค้าเสรี ฯลฯ ล้วนมีผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา แพทย์ เป็ น หน้ า ที่ ข องทุ ก สถาบั น แพทย์ ที่จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพื่ อให้ ไ ด้ แ พทย์ ที่ มี ค วามรู้ แ ละสามารถ ปรับตัวได้ตอ่ การเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การบริ ห ารงานวิ จ ย ั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากการประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดการงานวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2553 และ ครั้งที่ 1/2554 สรุปได้ ดังนี้ สภาพข้อมูลแหล่งทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2553 รวมทั้งสิ้น 1,092.5 ล้านบาท เป็นทุน จากภายในจำ�นวน 86.2 ล้านบาท และภายนอกจำ�นวน 1,006.3 ล้านบาท ทุนพัฒนามหาวิทยาลัย วิจัยแห่งชาติ (ชื่อเดิม : ทุนไทยเข้มแข็ง) ปีแรก 160 ล้านบาท ถ้าประเมินผ่าน ปี 2 และ 3 ปีละ 80 ล้านบาท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ถูกตัดงบประมาณแผ่นดินด้านการวิจัย จาก 80 ล้านบาท เหลือ 34 ล้านบาท, งบด้านบริการวิชาการจาก 90 ล้านบาท เหลือ 40 ล้านบาท สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ ใช้เงินกองทุนสนับสนุนงานวิจัย วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทเนื่องจากดอกผลจากกองทุนสนับสนุน การวิจัยประมาณ 2 ล้านบาทต่อปี แนวทางการร่วมทุนของมหาวิทยาลัยในอนาคต ได้ผ่านการประชุมผู้บริหารแล้วเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 มี 3 แนวทางคือ ให้มีการร่วมทุนในทุนนักวิจัยใหม่ ทุกสาขา, การพัฒนาบุคลากร การร่วมทุนของบัณฑิตศึกษา ขอให้ร่วมทุนในรายที่เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยก่อน และด้าน strategy ให้เป็นไปตามที่กรรมการมีความเห็นแต่จะไม่ร่วมในส่วนของค่าตอบแทนและครุภัณฑ์ แนวทางวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศใน 3 ด้าน คือ ด้าน ศักยภาพการวิจยั สูง ได้แก่ วิศวกรรมเนือ้ เยือ่ ฟิสกิ ส์ คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ เคมี วัสดุทางการ แพทย์ และ เทคโนโลยีชีวภาพ, ด้านการเป็น niche เช่น ล้านนาคดี ชาติพันธุ์ ความหลากหลาย ทางชีวภาพ และด้านการเป็นความต้องการของท้องถิ่น ประเทศ เพื่อการพัฒนาและการพึ่งพา ตนเองอย่างยั่งยืน เช่น biomedical engineering การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีกลุ่มเรื่อง วิจัยที่ควรมุ่งเน้น (พ.ศ. 2555-2559) 1. การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง 2. ความมั่นคงของรัฐและการสร้างเสริมธรรมาภิบาล 3. การปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ 4. การจัดการทรัพยากรน้ำ� 5. ภาวะโลกร้อนและพลังงานทางเลือก


7 ​ ​ วิ ช า ก า ร วิ จั ย วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์

6. การเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตรเพื่ อ การ ส่งออกและลดการนำ�เข้า 7. การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ 8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการ พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ 9. เทคโนโลยี ใหม่และเทคโนโลยีที่สำ�คัญ เพื่ออุตสาหกรรม 10. การบริหารจัดการการท่องเที่ยว 11. สังคมผู้สูงอายุ 12. ระบบโลจิสติกส์ 13. การปฏิรูประบบวิจัย การสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ประกอบด้วย 3 ด้านคือ ผลักดันให้ เกิดกลุม่ วิจยั แบบบูรณาการ และความร่วมมือ กับองค์การต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ ใช้งบ ประมาณการพัฒนามหาวิทยาลัยวิจยั แห่งชาติ ให้มกี ารทำ�กลุม่ วิจยั ทัง้ หมด 6 กลุม่ (cluster), พัฒนานักวิจัย 3 กลุ่มอายุ นักวิจัยรุ่นใหม่ โดยใช้ทุนวิจัยจาก สกว. และ มช. นักวิจัย รุ่ น กลาง โดยทุ น วิ จั ย งบประมาณแผ่ น ดิ น ผ่าน วช. เหลือเพียง 34 ล้าน ส่วนมากต้อง เป็นโครงการต่อเนือ่ ง นักวิจัยรุ่นใหญ่ ต้องหา ทุนวิจัยจากภายนอกทั้งในและต่างประเทศ

เก็บตก :

ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ Module 1 เมื่ อ วั น ที่ 7-8 กุ ม ภาพั น ธ์ 2554 คณะ แพทยศาสตร์ ได้ เ ชิ ญ พลอากาศตรี นายแพทย์บญ ุ เลิศ จุลเกียรติ ศิษย์เก่าแพทย์ เชียงใหม่ รหัส 08 และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์จงดี สุขถมยา มาให้ข้อคิดเห็น และมุมมองต่างๆ เกี่ยวกับบทบาทของครู แพทย์ ยุ คใหม่ ในการปฐมนิ เ ทศอาจารย์ ใหม่ Module 1 : จิตวิญญาณการเป็นครู แพทย์ วิทยากรทั้ง 2 ท่าน ได้ให้แง่คิดและ มุมมองแก่อาจารย์ใหม่ของคณะฯ 24 คน ทั้งในด้านความสำ�คัญของครู ครูแพทย์ก็ คือมนุษ ย์ที่ต้องการความสุขเหมือนมนุษ ย์

และให้มีผู้ช่วยเขียนบทความตีพิมพ์วารสาร ระดับนานาชาติ ค่าตอบแทนผลงานวิชาการ วารสาร ระดั บ ประเทศ อัตราไม่เกิน 5,000 บาท วารสารที่ อ ยู่ ใ นฐานข้ อ มู ล มาตรฐานระดั บ นานาชาติ อัตราไม่เกิน 10,000 บาท การสนั บ สนุ น ค่ า ตี พิ ม พ์ ผ ลงานทาง วิ ช าการ พิ จ ารณาปี ล ะ 3 ครั้ ง เมษายน สิ ง หาคม ธั น วาคม สนั บ สนุ น ค่ า ตี พิ ม พ์ ผลงานในระดั บ นานาชาติ เ รื่ อ งละไม่ เ กิ น 30,000 บาท ผลงานที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร ในประเทศเรื่องละไม่เกิน 10,000 บาท การเผยแพร่ผลงานวิจัย จะมีวารสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMU Journal of Natural Science เข้า Scopus ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 impact factor = 0 TCI = 0.033 Chiang Mai University Press การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข ประกาศทุ น คณะ แพทยศาสตร์ ปัจจุบัน มีการแก้ไขช่วงเวลาของการรับทุน วิจยั โดยเปิดรับสมัครตลอดปี และปรับเปลีย่ น รายงานผลการวิจัย ดังนี้ • ทุ น พั ฒ นาสุ ข ภาพ ภาคเหนื อ และทุ น

ทุกคน ความสุขจากการเป็นครูแพทย์ในยุค บริโภคนิยม ความสำ�เร็จของศิษย์กบั บทบาท อาจารย์ที่ปรึกษา ฯลฯ ซึ่งแง่คิดและมุมมอง บางประเด็นสมควรนำ�มาเล่าสูก่ นั อ่าน ได้แก่ 1. เรามี 3 ตน อยู่ในคนเดียว • ตนที่หนึ่ง ตนที่เราคิดว่าเราเป็น • ตนที่สอง ตนที่คนอื่นมองว่าเราเป็น • ตนที่สาม ตนที่เราเป็นจริงๆ 2. คำ� 5 คำ�ที่เราทุกคนควรนำ�มาใช้ในชีวิต ประจำ�วันและการทำ�งาน คือ สติ ปัญญา ศรัทธา กุศลกรรม สายกลาง 3. สายกลาง • สิ่งที่ประพฤติแล้วต้องไม่ทำ�ให้ตนเอง และผู้อื่นเดือดร้อน • ทำ�แล้วต้องมีความสุขมากกว่าทุกข์ • ได้ประโยชน์แก่องค์รวม คุ้มค่า ไม่ ฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ ไร้สาระ 4. ทำ�ดี แล้วไม่ได้ดี เพราะว่า • ทำ�ดีไม่พอ ไม่ทำ�ทั้งกาย วาจา และใจ

วิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐาน ให้ส่ง Manuscript/ ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการระดับ นานาชาติ/สิทธิบัตร • ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ และทุนวิจัยนำ�ร่อง ให้ส่ง Manuscript หรือ ผลงานตีพิมพ์ • ทุ น วิ จั ย สร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ ทุ น พั ฒ นา คุ ณ ภาพ และทุ น วิ จั ย แพทยศาสตรศึ ก ษา ให้ส่ง Final report หรือ Manuscript หรือ ผลงานตีพิมพ์ ในการขอรับทุน หัวหน้าโครงการต้อง เสนอโครงการผ่ า นระบบบริ ก ารงานวิ จั ย (online) http://www.med.cmu. ac.th/research/ris_med/main_page. php?menu=menu_login พร้อมส่ง hard copy ผู้ วิ จั ย ต้ อ งตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ ผ ลงาน วิ จั ย ในวารสารวิ ช าการและ/หรื อ วิ ธี อื่ น ๆ ตามความเหมาะสม ภายในระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันสิ้นสุดโครงการวิจัย ต้องรายงาน ความก้ า วหน้ า รายงานการใช้ จ่ า ยเงิ น ทุ น ผ่านระบบบริการงานวิจัยพร้อมส่งแบบฟอร์ม รายงานการเงิน โดยนักวิจัยต้องเป็นผู้เก็บ หลักฐานการเงิน ทุกอย่างไว้เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 5 ปี

• ทำ � ดี ไ ม่ ถู ก กาลเทศะ ทำ � แล้ ว คุ ย โว ไม่ทำ�ทั้งต่อหน้าและลับหลัง • ทำ�ดีแต่ไม่สมํ่าเสมอและไม่ต่อเนื่อง 5. ปุถุชนทั้งหมดสามารถแบ่งได้เป็น บัวสี่ เหล่ า ซึ่ ง มี บุ ค ลิ ก ภาพและความสามารถ แตกต่างกันตั้งแต่ขั้นตํ่าสุด ปานกลาง สูง และสูงสุด ถ้าทุกคนเข้าถึงความจริงข้อนี้ ก็จะเลิกรังเกียจคนทีแ่ ตกต่างจากเรา เลิกหยิง่ ผยองว่าตัวเองเหนือคนอื่น 6. ผู้ ที่ มี ปั ญ หาด้ า นบุ ค ลิ ก ภาพและความ ฉลาดทางอารมณ์ มักจะไม่ค่อยกล่าวคำ� 3 คำ�นี้ คือ ขอโทษครับ สวัสดีค่ะ และขอบคุณ ครับ

หวังว่าเก็บตกจาก Module 1 คงมีประโยชน์ต่อผู้อ่านบ้าง ไม่มากก็น้อย และคอยติดตามเก็บตก จาก Module ต่อๆ ไปอีกนะคะ

ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554


8

ข่ า ว พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ โ ร ง พ ย า บ า ล

ติดตาม EdPEx:

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สู่ความเป็นเลิศ

ณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชียงใหม่ ได้เริ่มดำ�เนินการประกัน คุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนเป็ น รู ป ธรรมในปี พ.ศ.2543 (ปีการศึกษา 2542) ได้ดำ�เนินการตรวจ สอบและประเมิ น ระบบประกั น คุ ณ ภาพ การศึกษาภายในคณะ (ระดับภาควิชา) เป็น ครั้งแรก ผ่านการตรวจสอบและประเมิน ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับคณะ) เป็นครั้งแรกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และ ทบวงมหาวิทยาลัย (สำ�นักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาในปัจจุบัน)ในปี พ.ศ. 2543 (ปีการศึกษา 2542) และได้ดำ�เนินการตรวจ สอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการ ศึ ก ษาภายในคณะ รั บ การตรวจประเมิ น คุณภาพการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสนับสนุน มหาวิทยาลัยในคราวรับการ ตรวจประเมินจากสำ�นักรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) มา อย่างต่อเนื่อง โดยใช้มาตรฐาน หลักการ และแนวทางของมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และ สมศ. จนกระทั่งในปีการศึกษา 2549 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้นำ�แนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

(TQA) ซึ่งเป็นแนวทางเดียวกับเกณฑ์รางวัล คุ ณ ภาพของ The Malcolm Baldrige National Quality Award Program (MBNQA) อันเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับในระดับสากล มาใช้เสริมการพัฒนาคุณภาพ

สำ�นักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) เห็นความสำ�คัญของเกณฑ์ ดังกล่าว จึงได้จัดโครงการ นำ�ร่องขึ้น คือ โครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาสู่ความ เป็นเลิศ (EdPEX) ระยะเวลาดำ�เนินการ ตุลาคม 2553 ถึง กุมภาพันธ์ 2555 โดยคาดหวังว่าสถาบัน อุดมศึกษาสามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษา เทียบได้ในระดับสากล และมีแผนการดำ�เนิน งานการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาระดั บ อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศอย่างก้าวกระโดด สกอ. ได้ขอให้สถาบันอุดมศึกษา 15 แห่ง พิ จ ารณาเลื อ กคณะวิ ช านำ �ร่ อ ง เพื่ อ การ จั ด ที ม พี่ เ ลี้ ย งจาก สกอ. ลงไปช่ ว ยให้ คำ �

แนะนำ� ติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด สำ�หรับ คณะแพทยศาสตร์ ได้ รั บ การเสนอจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นตัวแทนของ มหาวิทยาลัย โดยมีกลุ่มพี่เลี้ยงประกอบด้วย รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ และ รศ.จันทนี อิทธิพาณิชพงษ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้ประสานงานโครงการจาก สกอ. ได้แก่ คุณสมสมร วงศ์รจิต และคุณศุภมาส ลิมาวัฒนาชัย รวมทั้งที่ปรึกษาจากสถาบัน เพิ่ ม ผลผลิ ต แห่ ง ชาติ ได้ แ ก่ คุ ณ กุ ล ชุ ด า ดิษยบุตร และได้มกี จิ กรรมตามโครงการแล้ว 2 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 (First visit) วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ผลที่ได้จากกิจกรรมคือ มีการทบทวน โครงร่างองค์กร (Organization Profile, OP) และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง OP ครั้งที่ 2 (Second visit) วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2554 ที่ผ่านมา กิจกรรมในวันนั้น คือ นำ�โครงร่างองค์กรที่ ได้ปรับปรุงแล้ว กับ feedback report ที่ได้รับจากการตรวจ เยี่ยมคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง TQA โดย กสพท. เมื่อวันที่ 18-19 มีนาคม 2553 มาวิเคราะห์ในทีป่ ระชุม ผลที่ได้จากกิจกรรม คือ แผนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ที่เร่งด่วน และสำ�คัญ ซึ่งให้ชื่อว่า 3I: Innovative Integrative Information เพื่อพัฒนาฐาน ข้อมูลการศึกษาให้เชือ่ ถือได้ เป็นปัจจุบนั และ เป็นระบบ ใช้ตัดสินในเชิงยุทธศาสตร์


9 ​ ​ ข่ า ว พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ โ ร ง พ ย า บ า ล

ผลของแผนจะนำ�ไปเสนอในกิจกรรมครั้งที่ 3 (Third visit) วันที่ 24 พฤษภาคม 2554 รศ.พญ.นันทนา ศิริทรัพย์ (พี่เลี้ยง)

“มีความเชื่อว่าคนที่นี่มีความมุ่งมั่น…คณะแพทยศาสตร์ มีโอกาสพัฒนาถ้าทั้งหมดไม่ใช่การสร้างฉาก ไม่ใช่เป็นการเอาใจ คนที่มา ก็มีความเชื่อว่าถ้าทุกวันเป็นแบบนี้ บรรยากาศเป็นแบบนี้ พี่ว่ามันดีและน่าชื่นชม…ดีใจที่มาแล้วเป็นประโยชน์”

ผู้แทนจากศูนย์แพทยศาสตรศึกษาลำ�ปางและเชียงราย

“ที่ลำ�ปางก็ทำ�หมวด 3 ถึงหมวด 7 ส่วนหมวด 2 รอของคณะแพทยศาสตร์เพื่อทำ�ให้สอดคล้องกัน ที่มานี้อยากศึกษาแนวทาง คงนำ�ไปทำ�ต่อไป เพราะมีกลุ่ม QA รับผิดชอบอยู่แล้ว” “เชียงรายกลับไปเขียน OD ตาม Worksheet ที่ได้ไปคราวแล้ว ประกอบกับ EdPEX ตอนนี้เขียน ได้ประมาณ 20 เปอร์เซนต์แล้ว” “อยากให้คณะแพทยศาสตร์สนับสนุนวิทยากร เผยแพร่ความรู้และความสำ�คัญของ TQA ต่อการ ศึกษา แก่อาจารย์ทางลำ�ปางและเชียงราย เพราะมีศัพท์เยอะและเข้าใจยาก” ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554


10

ศู น ย์ ศ รี พั ฒ น์

โครงการพัฒนาการศึกษา

แบบสหสาขา สำ�หรับทีมสุขภาพ

นย์ ศ รี พั ฒ น์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เล็งเห็นความ สำ � คั ญ ของแนวคิ ด การให้ บ ริ ก าร ทีม่ ผี ปู้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง (Patient-centered Care) การดูแลผสมผสานและเป็นองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและจิตวิญญาน จึงได้จดั ทำ�โครงการพัฒนาการศึกษาแบบสห สาขาสำ�หรับทีมสุขภาพ เพื่อศึกษารูปแบบ และความเป็นไปได้ในการจัดการศึกษาแบบ สหสาขา (Interprofessional Education) เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปี สุดท้ายก่อนไปปฏิบตั งิ านจริง โดยเชือ่ ว่าการ จัดการศึกษาที่ดีจะนำ�ไปสู่การให้บริการที่ ดีและเป็นองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติ และ ต้องด้วยการนำ�เอาความรู้และทักษะของ แต่ละสาขาวิชาชีพมาใช้อย่างเต็มที่ จึงจะเกิด ประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วย

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ระยะเวลาการอบรมรวม 5 วัน ระหว่าง วันที่ 21-25 มีนาคม 2554 ผู้สนใจเข้ารับ การอบรมจำ�นวน 19 คน ประกอบด้วย นักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์จ�ำ นวน 5 คน คณะพยาบาลศาสตร์ 5 คน คณะเทคนิค การแพทย์ (กายภาพบำ�บัด) 6 คน และ คณะสังคมศาสตร์ (สังคมสงเคราะห์) 3 คน นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนบุคลากรศรีพัฒน์ฯ พยาบาล เภสั ช กร และลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ รวมจำ�นวน 10 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแบ่งปันประสบการณ์กับน้องๆ ด้วย ผู้เข้าอบรมได้รับการบ่มเพาะแนวคิด Patient-centered care, Humanistic care, Leaderships& Management in Healthcare และการตะหนักรู้ในคุณค่า แห่ ง วิ ช าชี พ ตน จุ ด แข็ ง ของแต่ ล ะสาขา วิชา การฝึกปฏิบัติการทำ�งานเป็นทีมแบบ Collaborative Team Work และการดูแล ผู้ ป่ ว ยอย่ า งเป็ น องค์ ร วม โดยยึ ด ผู้ ป่ ว ย เป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้มีคณาจารย์ทำ�หน้าที่ เป็น Facilitators ประกอบด้วย รศ.พญ. รั ต นา พั น ธ์ พ านิ ช , รศ.นพ.พี ร ะศั ก ดิ์ เลิศตระการนนท์, ผศ.บุญต่วน แก้วปินตา จากคณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.ดวงฤดี ลาศุขะ จากคณะพยาบาลศาสตร์ และ อ.ดร. สุรีพร อุทัยคุปต์ จากคณะเทคนิกการแพทย์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ นอกจากนี้ ยั ง มี หน่วยงานที่ ให้ความร่วมมือสนับสนุนด้าน การฝึ ก ปฏิ บั ติ บ นหอผู้ ป่ ว ย คื อ ที ม แพทย์ พยาบาล และผู้ป่วย หออายุรกรรมชาย 2 และ โรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ศรีพัฒน์ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ด้วย


11 ​ ​ ศู น ย์ ศ รี พั ฒ น์

การประชุมวิชาการ

ของศูนย์ศรีพัฒน์

วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2554 ศูนย์ศรี พัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการขึน้ หัวข้อ “การบริหารจัดการภายใต้สภาวะการณ์ เปลี่ยนแปลง” ณ ห้องประชุมอิมพีเรียล ฮอลล์ 1 รร.อิมพีเรียลแม่ปิง โดยมีคุณ ประสพสุข พ่วงสาคร ผอ.ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาค เหนือ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทยและการ อยู่รอดของเศรษฐกิจภาคเหนือ” และ คุณนิวัฒน์ เหล็กดี ผอ.ศูนย์ ควบคุมการบินเชียงใหม่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำ�กัด บรรรยายเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่ความยั่งยืน” ช่วงเช้า รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาววิศิษฐ์เสรี ผอ.ศูนย์ศรีพัฒน์ เป็น วิทยากรบรรยายเรื่อง “เป้าหมายสู่ความยั่งยืน” และ รศ.พญ.รัตนา พันธ์พานิช รอง ผอ.ศูนย์ศรีพัฒน์ ดำ�เนินรายการ “Journal Club” หัวข้อ Management ช่วงบ่าย โดยมีวัถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร ระดับหัวหน้างานมีการพัฒนาศักยภาพด้านความรูก้ ารบริหารจัดการ ภายใต้สภาวะการณ์เปลี่ยนแปลง เพื่อการเรียนรู้แนวทางการแก้ไข ปัญหา และเพื่อให้มีการปรับตัวเข้ากับสภาวะเศรษฐกิจที่มีการ เปลี่ยนแปลงได้ทุกสถานการณ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์และศูนย์ศรีพัฒน์ จำ�นวน 24 ท่าน และหัวหน้า งานของศูนย์ศรีพัฒน์ จำ�นวน 85 ท่าน รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 109 ท่าน

ในการประชุมครั้งนี้ทำ�ให้ได้รับทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ ของประเทศไทยและภาคเหนือ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร ของบริษัท วิทยุการบิน แห่งประเทศไทย จำ�กัด และเป้าหมายการดำ�เนินงาน ของศูนย์ศรีพัฒน์ภายใน 4 ปี

ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554


12

ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า

สัมภาษณ์

Miss Elizabeth Bailey นักศึกษาแพทย์จาก Columbia University ที่เดินทางมาศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ ระหว่าง วันที่ 4-29 เมษายน 2554

สิ่ ง ที่ ทำ � ให้ ฉั น สนใจเดิ น ทางมา ประเทศไทย และเลือกมาฝึกปฏิบัติงานที่ มหาวิทยาลั ย เชี ย งใหม่ แ ห่ง นี้ เป็น เพราะ ฉันคาดหวังว่าจะได้รับประสบการณ์ในการ เรียนรู้และฝึ กฝนทั กษะทางการแพทย์ใน พื้นที่ที่ต่างออกไป และอยากทราบถึงโรค และปั ญ หาทางสาธารณสุ ข ที่ พ บในแถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงระบบการ ทำ�งานและการประยุกต์ใช้ทรัพยากรทางการ แพทย์ นอกจากนี้ เ มื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว ฉั น มี โ อกาส ทำ�งานร่วมกับนักศึกษาแพทย์และแพทย์จาก ทัว่ โลกจากคำ�เชิญชวนของอาจารย์ ทำ�ให้ฉนั ได้เห็นความเหมือนและความแตกต่างของ ความต้องการทางการแพทย์ของผู้ป่วยใน พื้นที่ต่างๆ ของโลก และฉันคิดว่าคงไม่มีวิธี ทีด่ กี ว่า ทีจ่ ะทำ�ให้ฉนั ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับความ ต้องการทางด้านสาธารณสุขโลกได้ นอกไป เสียจากการมาเรียนรู้จริงในพื้นที่ที่แตกต่าง ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่นี่…ทุกคนในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับฉันเป็นอย่างดี การทำ�งาน ร่ ว มกั บ บุ ค ลากรที่ นี่ เ ป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น เพราะทุกคนให้ความเป็นกันเอง ฉันได้เรียนรู้ อะไรหลายอย่างตลอด 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา และเป็นทีน่ า่ สนใจมากว่าระบบการเรียนและ การทำ�งานของโรงเรียนแพทย์ทนี่ ี่ คล้ายคลึง กับโรงเรียนแพทย์ มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย แม้ว่าพวกเราจะห่างไกลกันเกือบครึ่งโลก ก็ตาม การอยู่ Service Round ของหน่วย โรคติดเชื้อทำ�ให้ฉัน มีโอกาสได้เรียนรู้บาง โรค เช่น การติดเชื้อราและ Mycobacterial ทีฉ่ นั ได้เรียนรูเ้ กีย่ วกับมัน แต่ไม่เคยเห็นทาง คลินิก ดังนั้นการมาฝึกปฏิบัติงานในครั้งนี้ เชื่อว่าจะทำ�ให้ฉันได้เตรียมพร้อมมากขึ้น หากเจอโรคในกลุ่ ม นี้ ซึ่ ง พบได้ ไ ม่ บ่ อ ยใน ประเทศสหรัฐอเมริกา

ในการฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้ ทำ�ให้ฉัน ก่อเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้ทางการแพทย์ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ฉั น ได้ เ ข้ าใจและเรี ย นรู้ วัฒนธรรมประเพณีไทย ได้เรียนรู้ถึงระบบ การเรี ย นการสอน และการปฏิ บั ติ ง าน โรงเรียนแพทย์ที่นี่ว่าเป็นอย่างไร และสิ่งที่ ฉันได้รบั มาทัง้ หมดนีฉ้ นั จะนำ�ไปใช้ในอนาคต เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติของฉันในประเทศ สหรั ฐ อเมริ ก าและในต่ า งประเทศ และ สุดท้ายนีฉ้ นั ขอขอบคุณทุกคนทีม่ หาวิทยาลัย เชียงใหม่ ที่ทำ�ให้การมาโครงการการแลก เปลี่ยนฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้เกิดขึ้น มันช่าง เป็ น โอกาสที่ ดี แ ละเติ ม เต็ ม ประสบการ ทางการแพทย์ของฉันอย่างแท้จริง


13 ​ ​ ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า

สัมภาษณ์นักศึกษาแพทย์จาก

Gunma University Graduate School of Medicine ที่เดินทางมาศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 6-14 เมษายน 2554

“ทำ�ไม…ใครๆ ก็มาไทย”

วันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์นักศึกษาแพทย์ญี่ปุ่นปี 6 จาก Gunma University ประเทศญี่ปุ่น ว่าทำ�ไมพวกเขาถึงเลือกมาเรียน Elective ที่เมืองไทย โดยสมาชิกมี 4 คน ชาย 2 หญิง 2 ได้แก่ Yutaro, Masataka, Ayaka, และ Maiko

“ทำ�ไมถึงเลิอกมาประเทศไทยคะ”

Yutaro: ผมเคยมาแลกเปลี่ยนที่ ไทยแล้ว หนหนึง่ เมือ่ 2 ปีทแี่ ล้ว และนักศึกษาไทยทีม่ า แลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นก็เป็นที่ประทับใจพวกเรา มาก ผมเลยตัดสินใจเลือกมาที่นี่อีกครั้ง Masataka: ผมชอบเดินทาง และชอบอาหาร ไทย ทั้งต้มยำ� แกงกะหรี่ อร่อยมากๆ Ayaka: เพื่อนแนะนำ�ค่ะ Maiko: ฉันเคยมาไทยหลายครัง้ แล้ว ชอบมาก และยั ง สนใจเกี่ ย วกั บ โรคติ ด เชื้ อ ของ ประเทศไทยด้วย

“หลั ง จากที่ ไ ด้ ไ ปหลายวอร์ ด ใน โรงพยาบาลแล้ว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ต่ า งจากที่ ญี่ปุ่น อย่างไรคะ”

Yutaro: ที่นี่มีคนไข้เยอะมาก นักศึกษา ได้สัมผัสคนไข้ตั้งแต่ปีแรกๆ ไม่ว่าจะเป็น การทำ�หัตถการ การสั่งยา และทุกคนก็ดู รับผิดชอบต่อคนไข้ดีมาก Masataka: ผูป้ ว่ ยทีน่ เี่ ชือ่ ฟังหมอ คล้ายๆ กับ อุทศิ ตัวเพือ่ การแพทย์ดว้ ย อาจเป็นเพราะค่า รักษาทีน่ ตี่ าํ่ มาก เทียบกับทีญ ่ ปี่ นุ่ ทีผ่ ปู้ ว่ ยต้อง ออกค่ารักษาเอง 30% และถ้าหมอผิดพลาด แม้แต่นิดเดียวก็จะโดนฟ้อง Ayaka: ฉันชอบการแพทย์ทางเลือกพวก สมุนไพร เช่น นำ�สมุนไพรมาช่วยเลิกบุหรี่ หรือเพื่อลดผลข้างเคียงของยา

Maiko: คนไข้ ที่ นี่ มี ห ลากหลายโรคมาก ทีญ ่ ปี่ นุ่ ไม่มี เช่น เด็กขาดสารอาหาร (marusmus) หรือ อุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ซึ่งพบเยอะมากๆ ที่ศูนย์อุบัติเหตุ

ณะแพทยศาสตร์ได้จัดให้มีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์กับสถาบันต่างชาติ จำ�นวน 16 สถาบัน ใน 4 ประเทศ ซึ่งได้ร่วมลงนาม ในข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding) ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และออสเตรีย ในปี พ.ศ. 2553 มีจำ�นวนนักศึกษาแพทย์แลกเปลี่ยนชาวต่างชาติ มาศึกษาที่คณะแพทยศาสตร์ 35 คน นักศึกษาแพทย์ต่างชาติจะได้ รับการสนับสนุนด้านที่พักและยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียน พร้อมทั้งได้รับการดูแลจากนักศึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิด ส่วนนักศึกษาแพทย์ของเรา ที่เดินทางไปศึกษาและฝึกปฏิบัติงาน ณ สถาบันต่างประเทศมีจำ�นวน 41 คน เป็นนักศึกษาแพทย์ปี 3-5 โดยคณะแพทยศาสตร์ได้สนับสนุน ค่าใช้จ่ายบางส่วน รวมงบประมาณ 800,000 บาท/ปี

ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554


14

ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า

ณเชือ่ ในโชคชะตาหรือไม่? เป็ น คำ � ถามที่ ห ลายคน อยากหาคำ�ตอบ หลาย คนเชื่อ แต่หลายคนอาจ ไม่เชือ่ สำ�หรับตัวข้าพเจ้าเอง เชือ่ ใน เรื่องนี้มาก เมื่อเร็วๆ นี้ข้าพเจ้า ได้ดูโทรทัศน์ช่องหนึ่ง ซึ่งนำ�เสนอ เกี่ ย วกั บ Dr.Mel Gill ผู้ เ ขี ย น หนังสือเรื่อง The meta secret ที่กล่าวถึง ชีวิตหลังความตาย 19 นาทีที่ผู้เขียนประสบ และนำ�มาถ่ายทอดเป็นหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียน ได้รับเชิญไปพูดในสถานที่ต่างๆ เพื่อสร้าง แรงบันดาลใจให้กับคนหลากหลายอาชีพ และทำ�ให้หลายชีวิตเปลี่ยนไปเมื่อได้อ่าน หนั ง สื อ เรื่ อ งนี้ ตอนหนึ่ ง พิ ธี ก รได้ ถ ามว่ า “คุณเชื่อในโชคชะตาหรือไม่” ท่านตอบว่า “เชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ โชคชะตาได้กำ�หนด ให้คุณเป็นแบบนี้ จะต้องเจอเหตุการณ์นี้ ในชีวิต เพื่อที่คุณจะได้เจอภรรยา เพื่อนแท้

ทีเ่ หลือไปพักผ่อน พอใกล้สอบก็ อ่านหนังสือ ชีวิตอยู่อย่างสบาย แต่ ในชั้นคลินิก เราไม่มีเวลา เป็นของตัวเองมากนัก เพราะ เราต้องเรียนที่หอผู้ป่วย ต้อง ดูแลคนไข้ ต้องอยู่เวรและต้อง ทำ�รายงาน และต้องทำ�สิง่ ต่างๆ สารพัดอย่าง จากที่ไม่เคยนอน เกินเที่ยงคืน ต้องลงเวรเกินเที่ยงคืนทุกครั้ง ส่วนการทำ�รายงานในฉบับแรกๆ นั้น ก็ไม่รู้ ว่าจะเริ่มเขียนอย่างไรดี จะต้องซักประวัติ อะไรบ้าง จะต้องวินิจฉัยแยกโรคอะไรบ้าง แล้วจะรักษาอย่างไร เหมือนปัญหาต่างรุมเร้า เข้ามาในเวลาเดียวกัน ซึง่ เป็นช่วงชีวติ ทีท่ �ำ ให้ ข้าพเจ้ารู้สึกแย่มาก จากเด็กผู้หญิงพูดเสียงดัง เชื่อมั่นใน ตัวเอง… ร่าเริงแจ่มใส หัวเราะได้ตลอดเวลา ชีวิตไม่เคยมีเรื่องทุกข์ร้อนใดๆ สิ่งที่ผ่านมา ในชีวิตเป็นเรื่องสบายๆ ไม่มีอุปสรรคใดๆ

Do you

believe

in destiny หรืออีกเหตุการณ์ หนึ่งในชีวิต ชะตานำ�ทาง และตัวเราเป็นผู้ลิขิต ความคิด การกระทำ� และการตัดสินใจในปัจจุบันเป็นตัวลิขิตชีวิต ในอนาคต” ประสบการณ์ ต รงที่ ทำ � ให้ ข้ า พเจ้ า ศรั ท ธาในเรื่ อ งนี้ … เริ่ ม ต้ น ขึ้ น เมื่ อ ข้ า พเจ้ า ขึ้นปีสี่ ภาควิชาแรกที่ข้าพเจ้าอยู่เป็นแผนก ที่หนักที่สุด ข้าพเจ้าไม่คาดคิดมาก่อนเลย ว่าชีวิตจะถึงจุดตกตํ่าขนาดนี้ ตอนเรียนชั้น พรีคลินิกเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวตั้งแต่ แปดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น สามารถนำ�เวลา ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

และยึดถือสโลแกน “ผู้หญิงอย่าหยุดสวย” กลายเป็ น คนไม่ ค่ อ ยพู ด พู ด เสี ย งเบา ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง ไม่เคยหัวเราะ หรื อ ยิ้ ม ไม่ ใ ส่ ใจตั ว เอง ผมเผ้ า ยุ่ ง เหยิ ง หน้าตาเศร้าสร้อย ดูเป็นคนไม่มีความสุข ในชีวิต กลับมาที่หอพัก นั่งจ้องคอมพิวเตอร์ จนเกือบรุ่งสาง แต่เขียนรายงานไม่ได้แม้แต่ บรรทัดเดียว ตื่นเช้าขึ้นมาไม่อยากทำ�อะไร ทั้ ง สิ้ น แต่ ด้ ว ยหน้ า ที่ ที่ แ บกรั บ ทำ �ให้ ต้ อ ง ไปเรียน แต่ร่างกาย ความคิดและจิตใจ ไม่ขึ้นไปด้วย เป็นช่วงชีวิตที่เลวร้ายที่สุด

รู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ไม่มีประโยชน์ ทำ�อะไร ก็ไม่ดี ทำ�อะไรก็ผิดไปหมด แม้แต่ความคิด ก็ไม่ดี

เพื่อนทุกคนต่างช่วยให้ กำ�ลังใจ คนที่เพิ่งรู้จัก ก็พยายามให้กำ�ลังใจ แต่ข้าพเจ้ารู้สึกว่าสิ่งที่ ทุกคนพยายามบอก เหมือนกับสายลมที่ผ่านไป ข้าพเจ้าทราบถึงสายลม ที่หวังดีเหล่านั้น แต่ไม่ได้ ทำ�ให้ข้าพเจ้ารู้สึกหรือ คิดได้จริงๆ เมื่อถึงเวลา จะสอบลงกอง ข้าพเจ้าคิด ที่จะไม่ไปสอบ เพราะข้าพเจ้า ไม่อยากทำ�ในสิ่งที่คิดไว้แล้ว ว่าต้องออกมาไม่ดีแน่นอน แต่พ่อแม่ของข้าพเจ้าบอกว่า เราจ่าย เงินเพื่อเรียนแล้ว อย่างน้อยไปเห็นข้อสอบ ก็ยังดี จะทำ�ได้หรือไม่ก็ไม่เป็นไร ซึ่งข้าพเจ้า ก็เห็นว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นจริง จึงไปสอบ หลังจากสอบ ข้าพเจ้าได้ขนึ้ เรียนภาควิชาใหม่ ซึ่งข้าพเจ้ายังคงรู้สึกเหมือนเดิม จนกระทั่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปออก ชุมชน… ได้พบกับชาวบ้านที่น่ารัก พี่เลี้ยง และเพือ่ นทีด่ ี ได้ท�ำ สิง่ ต่างๆ เพือ่ คนในชุมชน ทำ�ให้ข้าพเจ้ามองเห็นคุณค่าในตัวเอง ความ คิดต่างๆ ดีขนึ้ และข้าพเจ้ายังได้อา่ นข้อเขียน


15 ​ ​ ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า

ดีๆ จากนักปราชญ์ และนักเขียนชือ่ ดังหลายท่าน ทุกวลีทกี่ ล่าวล้วนให้ก�ำ ลังใจ และสร้างกำ�ลัง ใจให้กับเราในเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้หรือสิ้นหวัง เมื่อใดก็ตามที่เราเริ่มคิดได้ด้วยตัวเอง เมื่อนั้น เราจะรู้สึกได้ด้วยจิตวิญญาณอันแท้จริง และความคิดนั้นจะติดอยู่กับเราตลอดไป หากท่าน รู้สึกท้อแท้หรือ หมดกำ�ลังใจ ขอให้ทำ�ใจให้สงบ แล้วนึกถึงเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่ท่านสามารถ ผ่านมาได้ เหตุการณ์ในครั้งนี้ก็ต้องผ่านไปได้เช่นกัน ความคิดของท่านเป็นสิง่ ที่ส�ำ คัญทีส่ ุด ท่านต้องคิดว่าท่านทำ�ได้ แม้ครั้งนี้จะไม่ส�ำ เร็จยังมี ครั้งหน้าให้เริ่มใหม่ เพราะโลกเรามีแรงดึงดูด จึงมีทฤษฏีเกี่ยวกับกฎของแรงดึงดูดว่า “ถ้าคิด แต่สิ่งที่ดีดี จะดึงดูดสิ่งที่ดีดีเข้ามาในชีวิต” เมื่อคิดดี ทำ�ดี พูดดี สิ่งดีดีจะเข้ามาในชีวิตแน่นอน และอย่าคิดว่าตัวเอง “ไร้ค่า” คนเราทุกคนมีค่าในตัวเอง อย่างน้อยที่สุดพ่อแม่ของเราก็เห็นว่า เรามีค่ามากที่สุด คุณค่าในตัวเองจะเกิดขึ้นเอง เมื่อเราสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น วิธีที่ข้าพเจ้าใช้ เมื่อรู้สึกท้อแท้หรือหมดหวัง คือ อ่านข้อคิด ข้อเขียนดีๆ สงบจิตใจ และ พยายามคิดหาเหตุและผลในทางทีด่ ี เรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ มีเหตุและผลในอนาคต เป็นสิง่ ทีเ่ ราต้อง เผชิญและสามารถผ่านมันไปให้ได้ หากเมือ่ ใดทีเ่ ราคิดว่าชีวติ เรายากลำ�บาก ขอให้คดิ ไว้วา่ ยังมี คนหลายคนบนโลกใบนี้ ที่ไม่มแี ม้กระทัง่ พ่อแม่ ไม่มอี าหารทีจ่ ะทาน ชีวติ อยูท่ า่ มกลางอันตราย วันพรุ่งนี้พวกเค้ายังไม่รู้ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไร แต่เรายังมีพ่อหรือแม่ มีเพื่อน มีอาหารให้ทาน ครบสามมื้อ ยังมีโอกาสที่จะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้อื่น ขอให้ท่านจงสู้ต่อไป เกิดมามีเพียงหนึ่ง ชีวิต จงทำ�ชีวิตของท่านให้ดีที่สุด จากวันนั้นถึงวันนี้…โชคชะตาได้กำ�หนดให้ข้าพเจ้าได้เจอเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต เพื่อที่ข้าพเจ้าจะได้เรียนรู้จากสิ่งเหล่านั้น พบคนที่รักและหวังดีกับข้าพเจ้าที่สุดในชีวิตซึ่งก็คือ พ่อกับแม่ พบเพื่อนแท้ และความคิดของข้าพเจ้าก็เติบโตขึ้นกว่าเดิม และเหตุการณ์นั้นทำ�ให้ ข้าพเจ้าได้มีโอกาสถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นจุดวิกฤตในชีวิต ให้แก่ผู้อ่าน เพื่อหวังว่าจะเป็น ประโยชน์และให้กำ�ลังใจแก่ผู้ที่ท้อแท้…

โชคชะตานำ�ทาง และตัวเราเป็นผู้ลิขิต ไม่มีอะไรน่าเสียใจ ถ้าเราต้องเริ่มต้นใหม่ อยู่เสมอ…เพราะถ้า พระอาทิตย์ไม่ตกดิน เราก็จะไม่เห็นรุ่งอรุณ ที่สวยงาม

​ นศพ.เจนจิรา จิโน

ห นั ง สื อ ใ ห ม่ ห้ อ ง ส มุ ด

01

02

04

05

03

01​– Forensic applications of high performance liquid chromatography QD 79.C454 B361f 2010 Shirley Bayne, Michelle Carlin 02– Cellular and molecular immunology QW 568 A122c 2010 Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai 03​– Encyclopedia of the eye R WW13 E57 2010 editor in chief, Darlene A. Dartt editors, Joseph C. Besharse, Reza Dana 04​– Operative techniques in orthopaedic surgery WE 190 O61 2011 editor in chief, Sam W. Wiesel 05​– Zollingers atlas of surgical operations WO 517 Z86a 2011 Robert M. Zollinger, Jr., E. Christopher Ellison

ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554


16

อ า ห า ร ก า ร กิ น

ก๋วยเตี๋ยว

เจ๊ดา “ลองชิมดู”

เวลาพูดถึงก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลา ชาวสวนดอก คงนึกถึงร้าน “ลิ้มเหล่าโหง” หรือ “สะอาด” ที่ศาลากลางเก่า หรือไม่งั้นก็ร้าน “เซี๊ยะ” สันผีเสื้อ วันนี้มาดูร้านใหม่ ชื่อ “เจ๊ดา ลูกชิ้นปลาไร้สาร”

ขับรถไปประมาณ 20 นาที ออกจากสวนดอก ไปสี่แยก ตลาดต้นพยอม เลีย้ วซ้ายเข้าถนนคลองชลประทาน ไปเรือ่ ยๆ ครับ ผ่านตลาดแม่เหียะ ตรงไปถึงสี่แยกสะเมิง หากเลี้ยวขวา จะไปสะเมิงครับ แต่เราเลีย้ วซ้าย แล้วดูซา้ ยมือ จะพบร้านเจ๊ดา ฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดสดวิบูลย์ทอง มีทางเข้าจอดรถด้านใน ร้านนี้จะแน่นตอนกลางวัน เสาร์ อาทิตย์ จุดเด่นคือลูกชิ้นปลา (ทะเล) กลม ขาว นุ่ม ความอร่อย อยู่ ที่ ลู ก ชิ้ น เด้ ง กำ � ลั ง พอดี ไม่ แ ข็ ง เกิ น ไป ไม่ อ่ อ นเกิ น ไป เป็นลูกชิ้นแท้ ไม่ผสมแป้ง สั่งก๋วยเตี๋ยวมากินเลย ชามละ 30 บาท ความอร่อยอยู่ที่ นํ้าซุปที่ ใส่ก๋วยเตี๋ยวที่กลมกล่อมดีมาก เคยไปกินบางร้านแล้ว เจอนํ้าก๋วยเตี๋ยวยังกะนํ้าประปา ไม่ มี เ ย็ น เตาโฟ หรื อ ข้ า วราดแกง กิ น แต่ ก๋ ว ยเตี๋ ย ว เกาเหลา ลูกชิ้นลวกจิ้ม แต่อร่อยครับ ที่สำ�คัญคือสะอาดด้วย โดยเฉพาะเครือ่ งปรุง พริกดองจะใสสะอาด ร้านไหนทีข่ นุ่ คลัก แสดงว่าไม่เคยเปลี่ยน ตอนไปกิ น เจอคนสวนดอกหลายคนแล้ ว แสดงว่ า อร่อยจริงๆ หากซื้อลูกชิ้นไปกินบ้านก็กิโลละ 260 บาท ก็ขอ เขาแถมซุปก็แล้วกัน ถ้าซื้อซุปกลับบ้านก็ลิตรละ 15 บาท คราวนี้ไม่ได้สัมภาษณ์เจ้าของร้าน เห็นลวกก๋วยเตี๋ยวอยู่ ใครสนใจไปกินก็ลองคุยกันดูเอง…

แสดง​ความ​คิด​เห็น​ได้ที่​​longchimdo​@​gmail​.​com ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


17

ฟิ ต แ อ น ด์ เ ฟิ ร์ ม

ท่สำ�หรัากายบริ ห าร บผู้ที่มีปวดหลังส่วนล่าง ​ ผศ.นพ. จักรกริช กล้าผจญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รคปวดหลั ง ส่ ว นล่ า ง มากกว่ า 80% มีสาเหตุจากกล้ามเนื้อตึงตัว อีก 5% จากหมอนรองกระดู ก สั น หลั ง เสื่ อ ม สภาพ และที่เหลือเป็นจากสาเหตุอื่นๆ เช่น กระดูกพรุน เนื้องอก หรืออาการปวดที่ร้าว มาจากอวัยวะอื่นๆ ท่ากายบริหารต่อไปนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาอาการปวดที่เกิดจากกล้ามเนื้อ โดยเพิ่มพิสัยและความลดความตึงตัวของ กล้ามเนื้อหลังส่วนล่าง และกล้ามเนื้อต้นขา ด้านหลัง เพิม่ ความแข็งแรงให้กล้ามเนือ้ หน้า ท้อง และปรับสมดุลท่าทาง อย่างไรก็ตาม ผูท้ มี่ อี าการปวดหลังเรือ้ รังควรปรึกษาแพทย์ เพื่อให้วินิจฉัยที่ถูกต้องด้วย • ท่าออกกำ�ลังเพื่อยืดกล้ามเนื้อ • ท่าออกกำ�ลังกายเพิ่มความแข็งแรง กล้ามเนื้อหน้าท้อง • ท่าออกกำ�ลังกายเพื่อปรับสมดุลท่าทาง

1. ท่า Pelvic tilting

2. ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง

3. ท่า Sit-up

4. ท่าบริหารเพื่อเหยียดกล้ามเนื้อหลัง

1. ท่า Pelvic tilting ให้นอนหงายชันเข่าทั้ง 2 ข้าง เกร็งกล้ามเนื้อท้องกดให้หลังแนบ ติดพื้น พร้อมกับกระดกเชิงกรานขึ้น นับ 1-10 แล้วกลับมาอยู่ในท่าเดิมทำ� 5-10 ครั้ง ท่านี้ จะช่วยลดความแอ่นของหลัง โดยอาศัยการหดตัวร่วมกันของกล้ามเนือ้ หน้าท้องและกล้ามเนือ้ เหยียดสะโพก 2. ท่ายืดกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลัง ให้นั่งหลังตรง ขาข้างหนึ่งเหยียดยาวเข่าตรง ชันเข่า อีกข้างขึ้นมา โน้มตัวไปข้างหน้าให้ไกลที่สุดจนรู้สึกตึงที่หลังขาข้างที่เหยียด นับ 1-10 จึงค่อย เอนหลังกลับท่าเดิม ควรทำ�อย่างน้อยวันละ 10-20 ครัง้ ต่อข้าง กล้ามเนือ้ ต้นขาด้านหลังทีต่ งึ ตัว มากมักพบร่วมในภาวะกระดูกหลังส่วนล่างเสื่อม ทำ�ให้ปวดหลังจากการที่หลังแอ่นมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีกระดูกพรุนไม่ควรก้มตัวมากเกินไป 3. ท่า Sit-up ให้นอนหงายชันเข่า 2 ข้างแล้วเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้องยกลำ�ตัวและ ศีรษะขึน้ โดยยืน่ มือไปแตะเข่า ทำ�ค้างไว้ นับ 1-10 แล้วกลับท่าเดิม ทำ�อย่างน้อยวันละ 10-20 ครัง้ กล้ามเนื้อหน้าท้องที่แข็งแรงจะช่วยลดความแอ่นของหลัง และสามารถต้านทานแรงหดตัว ของกล้ามเนื้อหลังซึ่งมักจะแข็งแรงกว่า 4. ท่าบริหารเพื่อเหยียดกล้ามเนื้อหลัง ให้นอนหงาย เอามือช้อนใต้เข่า ดึงเข่างอชิด หน้าอก เกร็งค้างไว้ นับ 1-10 แล้วกลับท่าเดิม ทำ�อย่างน้อยวันละ 10-20 ครั้ง ท่านี้จะช่วย ลดความแอ่นของกระดูกสันหลังส่วนล่าง และยืดกล้ามเนื้อหลัง ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554


18

กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ ฯ

สวนดอกไนท์

ยุพา สุมิตสวรรค์

พื่อเป็นการตอบแทนนํ้าใจของคนสวนดอก ทีร่ ว่ มแรง ร่วมใจดึงพลังความสามารถต่างๆ มาช่ ว ยกั น ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพโรงพยาบาล คุณภาพการศึกษา และคุณภาพโดยรวมของ สวนดอกเรา คณะฯ จึงได้จดั งาน “สวนดอกไนท์” ขึน้ ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 โดยถือเอาฤกษ์ เดือนแห่งความรัก คนสวนดอกรักคนสวนดอก คนสวนดอกรักกัน มาเป็นโอกาสจัดงาน และ เพื่อฉลองให้หายเหนื่อย โดยเฉพาะการรับ Hospital Reaccreditation ครั้งที่ 2 ที่ทาง ฝ่ า ยโรงพยาบาล ไม่ ว่ า จะเป็ น ผอ.วั ฒ นา นาวาเจริ ญ , ผอ.เงา ลั ด ดา เฉลยกิ ต ติ , ผอ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี, อ.วุฒิเดช โอภาส เจิรญสุข, คุณอาภรณ์ ชัยรัตน์ หัวหน้าฝ่าย บุญเฉลา สุริยวรรณ กับทุกภาคทุกส่วนใน สวนดอกที่ลุ้นจนผ่านได้อย่างงดงาม คราวนี้ได้ มาลุ้นรับรางวัล และร่วมงานบันเทิงต่างๆ โดยปกติ ท างโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ จะจัดงานกีฬาสีในช่วงก่อนปีใหม่ โดยมี ที ม สี ต่ า งๆ จั ด นั ก กี ฬ ามาแข่ ง ขั น กั น ทั้ ง ประเภทลู่ แ ละลาน เช่ น การวิ่ ง กระสอบ ชักคะเย่อ ที่น่าสนใจมั่กๆ ก็คือกองเชียร์ ที่ ล่าสุดมี 6 สี คือ สีขาว, สีม่วง, สีฟ้า, สีชมพู, สีส้ม, สีเขียว โดยตัดสีเหลือง สีแดงออกไป เพราะเป็นสีต้องห้าม ป้องกันมวยนอกสนาม ยังจำ�ได้วา่ ปีทแ่ี ล้วชุม่ ฉํา่ ๆ แสนจะเฉอะแฉะ เพราะเกิดฝนหลงฤดูในเดือนธันวาคม ก่อนวัน จัดงานฉีดน้ำ�รดสนามไว้กันฝุ่น พอวันจัดงาน นักกีฬาแทนที่จะคลุกฝุ่น กลายเป็นคลุกโคลน แทน ปี นี้ มี เ ฉพาะงานกลางคื น ที่ เ ริ่ ม ตั้ ง แต่ แดดร่มลมตก เอาใจคนลงเวรเช้า ผู้คนค่อยๆ ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ท ย อ ย กั น ม า ที่ ส น า ม ฟุ ต บ อ ล ใ น ค ณ ะ แพทยศาสตร์ ที่แปลงโฉมจากการมีแต่ประตู ฟุตบอล มาเป็นโต๊ะ เก้าอี้ เต็มพรืด แถมด้วย เวทีทางทิศตะวันออก ซุม้ อาหารทางทิศตะวันตก ส่ ว นทิ ศ ใต้ มี ส วนสนุ กไว้ ใ ห้ ลู ก หลานได้ เ ล่ น เพลิ น ๆ พ่ อ แม่ จ ะได้ เ อ็ น จอยกั บ งานบนเวที ซึ่งมีวงโซดาซาวน์บรรเลงเพลงแดนซ์กระจาย พร้ อ มพิ ธี ก ร นพ.ดิ เ รก บรรณจั ก ร กั บ นพ.ศิ วั ต ม์ ภู่ ริ ย ะพั น ธุ์ อาชี พ หลั ก คื อ ตลก อาชีพรองคืออาจารย์แพทย์ พร้อมคุณสุรางค์ เมืองแก้ว แห่งงานประกันสังคม งานนี้ ไม่รู้ คุณศรีทัย ศรีทิพย์แอบไปรับจ๊อบที่ ไหนไม่รู้ ไม่มาให้เห็น หน้าเลย ส่วนขำ�กลิ้งลิงกับหมา ไม่เกี่ยวกับพิธิการงานนี้ แม้ไม่มีงานกลางวัน ก็ยังมีการประกวด การแสดงของสีต่างๆ บนเวที แต่ละชุดสุด อลังการ ทีมสีชมพูนำ�โดยณรงค์ชัย เป็งภีระ ชนะเลิศ “Suandok Singing + Dancing” รั บ ถ้ ว ยพร้ อ มเงิ น รางวั ล จากคณบดี นิ เ วศน์ ไปครอง ส่วนทีมสีเขียวได้รางวัล “ขวัญใจ คนสวนดอก” พูดถึงเรื่องรางวัล เพื่อให้คนสวนดอก มีแรงใจมากขึ้น “Believe it or not” ปีนี้ สวนดอกแจกทอง 45 เส้น ทั้งที่อยู่ในช่วงพีค ราคาทองแพงเป็นประวัติการณ์ ราคาบาทละ 24,000 บาท ผอ.วัฒนา นาวาเจริญ ไม่ยอมถอย กระจายให้ผู้โชคดีอย่างทั่วถึง ใช้คณิตศาสตร์ มัธยม 1 เข้ามาช่วย คนในหน่วยมีเท่าไหร่ มีสดั ส่วนการได้เท่าไหร่ เฉลีย่ แล้วโอกาสลุน้ ทอง มี 1 ใน 100 ฝ่ายการพยาบาลได้ไป 20 เส้น หนักเส้นละ 1 สลึง (5,200 บาท) งานนี้ถ้าจะ ให้ดีได้ไป 1 สลึงแล้ว พึงบรรจบให้ครบบาท

ตามแบบสุภาษิตไทยโบราณ โดยเก็บเงินไว้ ซื้อเองอีก 3 สลึง นอกจากนี้ยังแจกคูปองมัจฉาพาเพลิน อีกคนละ 1 ใบ ให้มาลุ้นกันเองกับของขวัญชิ้น เล็กบ้าง ใหญ่บา้ ง ของเล็กอันเป็นทีห่ มายตาของ แม่บ้านสวนดอกเห็นจะเป็นนํ้ามันพืช ที่ไม่เคย ปรากฏมาก่ อ นในประวั ติ ศ าสตร์ ไ ทยว่ า มี เหตุการณ์นํ้ามันปาล์มขาดตลาด หลายคนถึง มีเงินก็ซื้อไม่ได้เพราะไม่มีขาย โดยที่จะไปอิง คำ�กล่าวที่ว่า “สุขภาพไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้อง ทำ�เอง” นัน้ ไม่ได้ ทำ�นาํ้ มันพืชเองไม่ได้ มีคนบ่น ว่าทำ�ไมรางวัลใหญ่ไม่แตก อย่างเช่น ทีวี ตู้เย็น ความจริงเขามีเจ้าของหมดแล้ว แต่ยังไม่ได้ บรรทุกกลับบ้านจ้า อาหารการกินมีให้ไม่อน้ั ทัง้ อาหารพืน้ เมือง อาหารไทย จีน ฝรัง่ ข้าวนึง่ ไก่ทอด นํา้ พริกหนุม่ ผัดไทย ทอดมัน มันทอด ขนมจีบ ซาลาเปา ยำ�สะป๊ะ ฯลฯ แต่ว่าบางเจ้าก็หมดแต่หัววัน เหลือไว้แต่ปา้ ยกับคนขาย หลายเจ้าคิวยาว มีคน บอกว่าอุตส่าห์เข้าคิวตั้งนาน พอมาถึงตาเรา หมดพอดีเลยอดได้ แต่ไม่เป็นไร ไปตัง้ ต้นคิวใหม่ พอใกล้จะถึงปรากฏว่าต้องใช้คปู อง คนไปมือเปล่า อดอีกแล้ว ไม่เป็นไร ก๋วยเตีย๋ วนํา้ ก๋วยเตีย๋ วผัดไทย มีให้ไม่อนั้ งานมีให้สนุกสนานกันจนเกือบ 5 ทุม่ โภชนาการตบท้ายด้วยข้าวต้มร้อนๆ จากงาน โภชนาการ ในงานปีหน้าถ้าช่วยกันให้โรงพยาบาล ได้เป็น World Class Hospital ได้ TQA ผอ.วัฒนา จะยอมเปลี่ยนจากเส้นละ 1 สลึง เป็น 1 บาท โดยไม่ต้องไปสะสมเองหรือเปล่า?


19 ​ ​ กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ ฯ

ต้อนรับนักศึกษาแพทย์จากต่างประเทศ ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบัน รศ.นพ.นิเวศน์ นัน ทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Miss.Elizabeth Bailey นักศึกษาแพทย์จาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Miss. Ai Nakamura นักศึกษาแพทย์จาก Toho University และ Mr.Masataka Kamiyama, Mr.Yutaro Oshima, Miss. Ayaka Tagahara, Miss.Maiko Hirai นักศึกษาแพทย์ จาก Gunma University Graduate School of Medicine ประเทศญี่ ปุ่ น ที่ เ ดิ น ทางมาเยี่ ย มชมและศึ ก ษาดู ง าน/ ฝึกปฎิบตั งิ านทีค่ ณะแพทยศาสตร์ มช. ตามโครงการแลกเปลีย่ น นักศึกษาระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ณ ห้อง ประชุมชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมพิธีดำ�หัว ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาล ประเพณี สงกรานต์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ นำ�โดย รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ เจ้าหน้าที่ จัดขบวนร่วมพิธีดำ�หัวผู้ว่าราชการ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เนื่ อ งในเทศกาลประเพณี สงกรานต์ ประจำ�ปี 2554 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม สืบต่อไป เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2554

พิธีดำ�หัวผู้อาวุโส คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มช. นำ�โดย รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จัดพิธี ดำ�หัวผูอ้ าวุโสคณะแพทยศาสตร์ ประจำ�ปี 2554 เพือ่ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม และเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554


20

ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า แ พ ท ย์ เ ชี ย ง ใ ห ม่

รุ่น 3 สังสรรค์ ชวนกันเยือนถิ่นเก่า ยุพา สุมิตสวรรค์ รุ่น 8

มื่อวันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554 แพทย์ เชียงใหม่รุ่น 3 มารวมรุน่ กันทีเ่ ชียงใหม่ ช่วงเช้านัดเจอกันทีอ่ าคารราชนครินทร์ ในสวนดอก ทุกคนตอนนี้เป็น Senior Citizen แซวกันเองว่าชาวบ้านเขาคงคิด ว่าเป็นการพาพวกที่อยู่ใน Nursing Home ออกมาเปิดหูเปิดตา เจ้าถิน่ เชียงใหม่มพี กี่ ติ ติ รัตน์ดิลกพานิช แห่งเชียงใหม่ราม พร้อม พี่นิลพรรณ ศรีภรรยา อดีตอาจารย์คณะ พยาบาล อย่าอ่านผิดเป็นอดีตภรรยานะคะ …เจ้าถิ่นที่อยู่กรุงเทพฯ มี: พี่เกียรติ สันดุษฎี แห่งกรุงเทพคริสเตียน พี่สุรพจน์+พี่พิสมัย สุวรรณพานิช, พีว่ ไิ ลวรรณ ละอองทอง จาก หัวเมือง : พีเ่ สรี เกาศล จากสัตหีบ, พีพ่ พิ ฒ ั น์ +พี่นพมาลี อังกราวิรุทธ์ จากเพชรบุรี, พี่สม เกียรติ วัชราชันย์ จากลพบุรี …เจ้ า ถิ่ น สวนดอกมี ค ณบดี นิ เ วศน์ (รุน่ 11) มายืนรอรับพีๆ่ ทีห่ น้าตึกเป็นคนแรก ปฏิบตั หิ น้าที่ได้สมบูรณ์แบบ แต่ยงั ไงๆ ก็ไม่มี สิทธิเป็นคณบดีสมัย 3 เพราะคุณระเบียบ ไม่อนุญาตค่ะ… …ส่วนผู้มาแต่ไกล (USA) นำ�ทีมโดย พีส่ นัน่ แสงสำ�ราญ มาเยีย่ มน้องๆ ทีส่ วนดอก แถมพกเช็คสัง่ จ่ายมูลนิธโิ รงพยาบาลสวนดอก ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มาให้บ่อยๆ เสร็จแล้วก็เลยไปลำ�พูน บ้าน ภรรยาที่สวยไม่สร่าง…ในทีม เป็นพี่ศุภชัย สุวัฒนะพงศ์เชฎ, พี่หยาดพิรุณ วงศ์ธรรม, พีส่ นั ต์ สันตินรนนท์, พี่ไพรัช วิบลุ ะเคาว์พนั ธ์, พี่ชูเกียรติ เอี่ยมแก้ว, พี่วัฒนาและพี่บุญฟู บุญญาลัย ทำ�การทักทายปราศรัยกันจ้อกแจ้ก จอแจ พอประมาณแบบว่าน้องๆ นกกระจอก เข้ารังที่หน้าตึกตอนเย็น เมื่อมากัน(เกือบ) พร้อมแล้ว ก็มีการถ่ายรูปหมู่เป็น ที่ระลึก หน้าอาคารราชนครินทร์ ที่ยังสวยงามด้วย ควันหลงจากงานรับปริญญายังไม่จางคลาย ตากล้องยายกล้องถ่ายกันใหญ่ แถมแอบ ภู มิ ใ จที่ มี ฝ รั่ ง หนุ่ ม มาสนใจเก็ บ ภาพด้ ว ย แต่มารู้ที่หลังว่าเป็นลูกเขยของขบวนที่มา นี่เอง ไม่ใช่ใครที่ไหน…

…ณ ชั้น 8 ก่อนเข้าห้องประชุมมีการ ทบทวนความจำ � ด้ ว ยการดู แ ลนด์ ม าร์ ค เช่น แท๊งค์ประปา หอชาย 1 หอหญิง 1 สัน ทนาการ หอพยาบาล แล้วจึงเข้าห้อง 801 ต้อนรับอย่างเป็นทางการ โดยมียุพา สุมิตสวรรค์ (รุ่น 8) วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ (รุน่ 11) วัฒนา นาวาเจริญ (รุน่ 15) พงษ์รกั ษ์ ศรี บั ณ ฑิ ต มงคล (รุ่ น 23) บรรณกิ จ โลจนาภิวัฒน์ (รุ่น 25) เป็นผู้ร่วมต้อนรับ ดู เ หมื อ นพี่ ส นั่ น ก็ จ ะอยู่ ฝ่ า ยโฮสท์ ด้ ว ย เพราะมาบ่อย …คณบดีนิเวศน์ ภูมิใจนำ�เสนอ VCD เกีย่ วกับสวนดอกเพือ่ การบันทึงถึงความหลัง มี ชุ ด Back to the past ที่ ชุ ด คณบดี สุพจน์ วุฒิการณ์ ถ่ายทำ�ไว้เพื่องาน Home Coming Day พ.ศ. 2547 พร้อมชุดสัมภาษณ์ อาจารย์ เ ก่ า ๆ ตั้ ง แต่ อ าจารย์ ห มอชาญ ผูล้ ว่ งลับไปแล้ว อาจารย์หมอมนตรี กันตะบุตร ชื่อนี้ศิษย์เก่ารุ่นเล็กเท่านั้นที่อาจจะไม่รู้จัก …อาจารย์ประณีต สวัสดิรักษา ผู้มาบุกเบิก ด้ า นพยาบาลซึ่ ง สำ � คั ญ มาก รู้ ไ หมว่ า มี แต่หมอจะไม่สามารถเป็นโรงพยาบาลได้ แล้ ว ก็ มี อ าจารย์ บ ริ บู ร ณ์ พรพิ บู ล ย์ ให้ สัมภาษณ์ที่กินใจว่าประมาณปี พ.ศ. 2510 อาจารย์ ฝ รั่ ง ที่ เ คยมาช่ ว ยสอนถอนกำ � ลั ง กลั บ ไปหมด อาจารย์ ค นไทยก็ ไ ม่ มี เ พิ่ ม จนคิดว่าอาจจะต้องปิดโรงเรียนแพทย์แห่งนี้ เสียแล้ว ขาสัน่ ไปหมด… ภูมใิ จมากทีล่ กู ศิษย์ สวนดอกไม่เคยทิ้งอาจารย์…


21 ​ ​ ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า แ พ ท ย์ เ ชี ย ง ใ ห ม่

เชียงใหม่คนแรก พีก่ รรณิการ์-พีช่ าลี พรพัฒน์กลุ ผู้บริหารโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ พี่สุธี-พี่ จุฑามาศ สุทัศน์ฯ พี่สุจินต์ วงศ์ชูศรี จากลำ�ปาง อาจารย์วรวัฒน์ ชุมสายฯ

หลังจากนั้นมีการอภิปรายทั่วไป ก็ต้องขอบคุณพี่ๆ ที่ได้ให้คำ�แนะนำ�ที่ดี ทั้งเรื่อง การเตรียมคนรุ่นถัดไป ที่จะเชื่อมโยงสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียนแพทย์ใน USA เพราะ รุน่ ต้นๆ ทยอยกันเกษียณจวนจะหมดแล้ว แล้วก็เรือ่ งทีค่ ณะฯ ควรมีสว่ นร่วมในอีกปลายหนึง่ ของ Excellence คือการทำ�เพื่อผู้ที่อยู่หางแถวของสังคมไทย การดูแลศิษย์เก่าและการ ดูแลผู้ป่วย ก่อนไปทานข้าวกลางวัน…ขบวนได้ เคลื่ อ นไปเยี่ ย มเยื อ นหอพั ก ห้ อ งนี้ ใ คร เคยอยู่ ห้องข้างๆ ใครล้มหายตายจาก กันไปบ้างแล้ว พร้อมแวะชม OPD ใหม่ ที่อาคารเฉลิมพระบารมี …ตกคาํ่ มีฉลองกันทีโ่ รงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด ในรูปเห็นมีเพิ่มอีกหลายคน เช่น พีส่ ขุ มุ รังคสิริ นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์

นอกจากจะได้สังสรรค์ร้องรำ�ฮำ�เพลง แล้วยังได้ควักกระเป๋าช่วยเหลือ มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ของโรงเรียนเก่าด้วย ขอขอบคุณ ทุกๆ ท่านที่มีรายนามข้างท้าย นี้มากๆ ค่ะ ขอให้ท่านถึงพร้อมด้วย ความเจริญในโภคทรัพย์และ อริยทรัพย์ทุกประการ

รายนามแพทย์เชียงใหม่รุ่น 3 ผู้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก จำ�นวนทั้งสิ้น 579,449 บาท 1. นายแพทย์สนั่น แสงสำ�ราญ 2. นายแพทย์ไพรัช วิบุละเคาว์พันธ์ 3. นายแพทย์ชูเกียรติ เอี่ยมแก้ว 4. นายแพทย์ศุภชัย สุวัฒนะพงศ์เชฏ 5. นายแพทย์วีระศักดิ์ แสงรุจี 6. นายแพทย์วุฒิศักดิ์ สูณับตระกูล 7. นายแพทย์ธัชพงษ์ สิมปิติพัฒน์ 8. นายแพทย์สันต์ สันตินรนนท์ 9. นายแพทย์สมพร พวงสุวรรณ 10. นายแพทย์ประเสริฐ ธนพัฒน์ชัยพงศ์ 11. คุณกาญจนา ปฤชาบุตร 12. Thai physician association of America foundation (TPAAF)

1,000 ดอลล่าร์ 1,000 ดอลล่าร์ 1,000 ดอลล่าร์ 1,000 ดอลล่าร์ 500 ดอลล่าร์ 500 ดอลล่าร์ 500 ดอลล่าร์ 500 ดอลล่าร์ 500 ดอลล่าร์ 300 ดอลล่าร์ 100 ดอลล่าร์ 1,000 ดอลล่าร์

13. นายแพทย์วัฒนา บุญญาลัย 14. นายแพทย์สุรพจน์ สุวรรณพานิช 15. เงินจากการจัดงาน Meeting 45 ปี แพทย์เชียงใหม่รุ่น 3 16. นายแพทย์ธาดา เปี่ยมพงศ์สานต์ 17. นายแพทย์กิติ รัตน์ดิลกพาณิชย์ 18. แพทย์หญิงสุจินต์ วงศ์ชูศรี แพทย์หญิงปิยะดา ฉัตรบริรักษ์ (รุ่น 32) นายแพทย์คมกฤช ฉัตรบริรักษ์ (รุ่น 32) 19. นายแพทย์พิพัฒน์ อังกุราวิสุทธิ์ 20. นายแพทย์เกียรติ สันดุษฎี

1,000 ดอลล่าร์ 10,000 บาท 5,000 บาท 10,000 บาท 50,000 บาท 10,000 บาท 5,000 บาท 100,000 บาท

ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554


22 ​ ​ ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า แ พ ท ย์ เ ชี ย ง ใ ห ม่

อาจารย์ข้า ใครอย่าแตะ

ถทัวร์ เชียงใหม่-กรุงเทพฯ กำ�ลังจะออก นั ก ศึ ก ษาแพทย์ เ ชี ย งใหม่ จำ � นวน ประมาณ 30 คน เห็นจะได้ ยืนเข้าแถว คล้ า ยต้ อ นรั บ ผู้ ยิ่ ง ใหญ่ ข องประเทศ พอรถทั ว ร์ เ ชี ย งใหม่ - กรุ ง เทพฯ ออกรถ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ก็ โ ค้ ง คำ � นั บ แบบเล่ น เวฟ ของการเชียร์กีฬา ทุกคนในรถหันมามอง กลุ่มนักศึกษาแพทย์เชียงใหม่ เห็นคนในรถ พูดกันพึมพำ� แต่กจ็ ะเดาได้วา่ เขาพูดอะไรกัน เขาคงพูดว่าใครคือผู้ยิ่งใหญ่ที่นั่งอยู่ ในรถ แต่ ค นที่ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ เ ชี ย งใหม่ ม าส่ ง กั น เป็ น ขบวนใหญ่ คื อ อาจารย์ วิ นั ย ศั ก ดิ์ ขัตติพัฒนาพงษ์ หรือพี่วินัยศักดิ์ ของพวกเรา บุคคลทีน่ กั ศึกษาแพทย์ ประทับใจมากที่ทำ�ไมอาจารย์จึงมี พลังในการสอนนักศึกษามากมาย ขนาดนั้น ติว 2 ทุ่ม ถึง 4 ทุ่ม วันเว้นวัน เอาฟิล์ม X-ray ตัวอย่าง โดยมี Arrow sign คือลูกศรชีจ้ ดุ ผิดปกติเป็นตัง้ ๆ มี Sheet แบบ ตัวอย่างข้อสอบมาเป็นพันๆ ข้อ มาให้ทำ� ช่วย Resident ผ่าตัดตอนดึกๆ บ่อยมาก เดินไปดูคนไข้ ทีส่ �ำ คัญคือ พานักศึกษาแพทย์ ไปกินข้าวต้มหลังติว 4 ทุ่ม ผมอาสาขับรถ ให้อาจารย์ ไปจังหวัดน่าน “วิวัฒน์ขับเอง อาจารย์นั่งเฉยๆ” ความดีทกุ อย่าง อาจารย์ท�ำ ให้นกั ศึกษา แพทย์ เ สี ย จนไร้ ข้ อ กั ง ขาถึ ง ความบริ สุ ท ธิ์ ใจ ในการกระทำ � ทุ ก ๆ อย่ า งที่ อ าจารย์ ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วินยั ศักดิท์ �ำ ให้กบั นักศึกษาแพทย์ พอเพือ่ นๆ ชวนกัน วันนี้เราไปส่งพี่วินัยศักดิ์ขึ้นรถทัวร์ แล้ ว เราจะเข้ า แถว แสดงความเคารพ ทุ ก ๆ คนที่ ไ ม่ ติ ด งานอะไร พร้ อ มใจกั น ขีร่ ถเครือ่ งมาเป็นขบวนใหญ่โดยไม่ลงั เลเลย ทุกคนเต็มใจ…

อาจารย์ข้าใครอย่าแตะ ทำ�ให้พวกเรามีความรู้สึกว่า อาจารย์ข้าใครอย่าแตะ เป็นความผูกพัน หลายๆ ท่านที่ อ่านบทความ นี้ อ ย่ า มองไป ในเชิ ง ลบนะ ครับ…เป็นการ แสดงออกถึง ความรู้สึกต่ออาจารย์ที่ทุ่มเทให้กับนักศึกษา นักศึกษาจึงมีความรู้สึกดีๆ และซาบซึ้งใจ อย่ า งยิ่ ง สวนดอกเรายื น หยั ด ยั้ ง ยื น ยง ยิง่ ใหญ่อยูไ่ ด้ทกุ วันนีเ้ พราะอาจารย์ทกุ ๆ ท่าน ทำ�ให้นักศึกษาแพทย์และศิษย์เก่า มีความ รู้สึกอาจารย์ข้าใครอย่าแตะ มีอาจารย์อีก หลายท่านทีม่ อิ าจจะเอ่ยนามได้หมด ทุกๆ ท่าน เป็นผู้มีพระคุณ รื้อฟื้นความสุขความสำ�เร็จ ในอดีตมา เป็นเครือ่ งหล่อเลีย้ งจิตใจ ณ ปัจจุบนั เพือ่ เป็น พลังในการต่อสูก้ บั ปัญหาในอนาคต สวนดอก

ในอดี ตมีพ ลัง มหาศาล รื้อ ฟื้ น กั น นะครั บ เพื่อต่อยอดออกไปในอนาคต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชียงใหม่ โรงพยาบาลสวนดอก สมาคม ศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ คณาจารย์ในอดีต ปัจจุบนั นักศึกษาแพทย์ ล้วนเป็นส่วนประกอบ ของแพทย์เชียงใหม่ด้วยกันทั้งสิ้น ภาพความทรงจำ�เก่าๆ ผุดขึน้ มาในห้วง ความคิดแล้วอดยิ้มไม่ได้ เรื่องราวมากมาย ที่อยากจะสื่อสารให้พวกเราได้รับรู้ถึงความ รู้สึกที่ดีๆ ด้วยกัน ตามหาเพื่อนแล้วรวมกลุ่มกันนะครับ แล้ ว บอกคนอื่ น ว่ า ผมจบแพทย์ เ ชี ย งใหม่ นะครับ…

​ นายแพทย์วิวัฒน์ วิริยกิจจา 157049


23 ​ ​ ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า แ พ ท ย์ เ ชี ย ง ใ ห ม่

ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี

นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่คนที่ 13 ดร.นพ.สมยศ ดีรัศมี อายุ 52 ปี ได้รับคัดเลือกเป็นนายกสมาคมศิษย์เก่า แพทย์เชียงใหม่วาระ 1 มกราคม 2554 ถึง 31 ธันวาคม 2555 ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เป็นศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่รุ่นที่ 15 จบปี พ.ศ. 2521 ฝึกอบรบเป็น แพทย์เฉพาะทาง สาขาสูติศาสตร์และนรีเวชกรรมที่ภาควิชาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2533 ได้รับประกาศนียบัตรสาขามะเร็งอวัยวะสืบพันธ์สตรี จาก National Cancer Center ประเทศญี่ปุ่น และได้รับปริญญาเอก สาขาอายุรศาสตร์เขตร้อนจากมหาวิทยาลัยมหิดล ​ได้รบั การฝึกอบรมทางด้านบริหารหลาย หลักสูตร คือ • ประกาศนียบัตรการบริหารโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปี 2536 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับผู้อำ�นวย การกอง สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน สำ�นักงาน ก.พ. ปี 2537 • ประกาศนียบัตรนักบริหารการแพทย์และ สาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขรุ่น 12 ปี 2539 • ประกาศนี ย บั ต รนั ก บริ ห ารระดั บ สู ง สำ�นักงาน ก.พ. (นบส.1) รุ่น 32 ปี 2544 • ประกาศนี ย บั ต รผู้ บ ริ ห ารเทคโนโลยี สารสนเทศระดับสูง (CIO) รุ่นที่ 16 ปี 2547 • ประกาศนียบัตร หลักสูตรการปกครอง ในระบอบประชาธิป ไตยสำ�หรับนักบริหาร ระดับสูง รุ่น ที่ 8 (ปรร.8) สถาบัน พระ ปกเกล้า ​ ตำ�แหน่งทางการบริหาร • ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลเชียงแสน จังหวัด เชียงราย พ.ศ. 2522-2524

• ผู้อำ�นวยการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรค มะเร็ง จังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2536-2539 • ผู้ อำ � นวยการสถาบั น มะเร็ ง แห่ ง ชาติ (นายแพทย์ 9 บส.) พ.ศ. 2539-2544 • รองอธิบดีกรมการแพทย์ (นายแพทย์ 9 บส.) พ.ศ. 2544-2547 • ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำ�นักงานปลัด กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2547-2551 • อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ พ.ศ. 2551-2552 ​หน้าที่พิเศษ • จัดทำ�แผนป้องกันและควบคุมโรคมะเร็ง แห่งชาติในประเทศไทย พ.ศ. 2544 • โครงการนำ �ร่ อ ง การตรวจวิ นิ ฉั ย และ รักษาโรคมะเร็งปากมดลูกครบวงจรร่วมกับ องค์การอนามัยโลก WHO, IARC จังหวัด นครพนม • หัวหน้าโครงการศึกษาและวิจัยค้นคว้า โรคมะเร็งในโรงงานอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมกับองค์การวิจัยมะเร็งนานาชาติ

• หัวหน้าคณะผูจ้ ดั ทำ�และวิจยั โรคมะเร็งตับ ในประเทศไทย โดยร่วมกับองค์การวิจัย มะเร็งนานาชาติ LARC (1998) และ TSUKUBA UNIVERSITY ประเทศญี่ปุ่น • หัวหน้าโครงการตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง ปากมดลูกในจังหวัดชลบุรี สระบุรี อุดรธานี อุบลราชธานี และสุราษฎร์ธานี ในผู้หญิง อายุ 35-44 ปี • ทำ �โครงการตรวจคั ด กรองโรคมะเร็ ง ปากมดลูกครบวงจรในประเทศ 76 จังหวัด ในสตรีอายุ 35, 40, 45, 50, 55 และ 60 ปี • บรรณาธิการหนังสือ Cancer in Thailand Vol.ll, 1992-1994 • Advisory Board หนังสือ ASIAN PACIFIC JOURNAL CANCER PREVENTION • ประธานมูลนิธิกาญจนบารมี • เลขานุการโครงการแก้วตาดวงใจ เทิดไท้ 72 พรรษามหาราชินี

แจ้ง​ข่าว​…​สมาคม​ศิษย์​เก่า​แพทย์​เชียงใหม่​ ​•​ ​ศิษย์​เก่า​ท่าน​ใด​ทปี่​ ระสบ​ความ​สำ�เร็จ​ใน​หน้าที่​การ​งาน​​งาน​อดิเรก​หรือ​กิจกรรม​ที่​ชอบ​​ต้องการ​เผย​แพร่​ให้​ศิษย์​เก่า​ท่าน​อื่น​ได้​ทราบ​​เพื่อ​เป็น​ตัวอย่าง​อัน​ดี​​ ขอ​ติดต่อ​มา​ที่​สมา​คมฯ​ ​•​ ​ศิษย์​เก่า​ที่​เปลี่ยนแปลง​ที่​อยู่​​กรุณา​แจ้ง​ทอี่​ ยู่​ใหม่​มา​ให้​กับ​ทาง​สมา​คมฯ​​ด้วย​​เพื่อท​ ี่​จะ​ได้​ปรับปรุง​แก้ไข​ใน​ทำ�เนียบ​ศิษย์​เก่า​แพทย์​เชียงใหม่​ต่อ​ไป​ ​ติดต่อ​ได้ที่​:​ สมาคม​ศิษย์​เก่า​แพทย์เ​ชียงใหม่​​คณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​​110​​ถนน​อิน​ทว​โร​รส​​ต.​​ศรี​ภูมิ​​อ​.เ​มือง​​จ​.​เชียงใหม่​​50200​ ​โทรศัพท์​​053​-​946291​,​​084​-​8095636​,​​089​-​4349383​​(​จันทร์​-​ศุกร์​​เวลา​​08.00​-​16.00​​น​.​)​​E​-m​ ail​:​​mdalumni​@​mail​.m​ ed​.c​ mu​.​ac​.​th​ ​บรรณาธิการ​: นพ​.ส​ ม​ศักษิ์​​วงษ์​ไวย​เวช​​2307081 ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 ประจำ�เดือนพฤษภาคม 2554


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน “มูลนิธโิ รงพยาบาลสวนดอก”

เพือ่ จัดซือ้ ครุภณ ั ฑ์ทางการแพทย์ สำ�หรับหอผูป้ ว่ ยหนัก (ห้อง ไอ ซี ยู) อาคารเฉลิมพระบารมี

บริจาคผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกร้อยดวงใจ” • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 566-494611-9 • ธนาคารกรุงไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 521-0-36234-5 • ธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 968-0-02499-0 • ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน) สาขาถนนสุเทพ เชียงใหม่ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 471-2-33331-1

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข

0 5394 7400, 0 5394 5672 หรือ โทรสาร 0 5394 7888

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พ.ค. 54  

มีอีกมากมายที่ท่านยังไม่รู้ หาคำตอบได้จากที่นี่

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you