Page 1

โครงการ 160 ชั่วโมง

เสนอ อาจารย์ นวภรณ์ แซ่ ต้งั

จัดทาโดย นางสาวอรนิชา เลขที่ 7

สายสหัส ปวส.2/2 เสาร์ -อาทิตย์

โครงงานฉบับนี้เป็ นส่ วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสู ตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสู ง สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจวิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยา สงขลา ปี การศึกษา 2556


สรุปกิจกรรมการเข้ าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่ 1 2 3

วันที่ 8 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2556 9 มิ.ย. 2556

เวลา 13.00-17.00 น. 08.30-12.00 น. 08.30-12.00 น.

กิจกรรม การศึกษาการเขียนโครงการ หาเนื้อหาจัดบอร์ด การจัดบอร์ด(การเตรี ยมเนื้อหา)

4 5

10 มิ.ย. 2556 11 มิ.ย. 2556

09.30-10.30น. 09.00-15.00น.

ออกแบบบัตรโปรโมทร้าน

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

13 มิ.ย. 2556 17 มิ.ย. 2556 21 มิ.ย. 2556 26 มิ.ย. 2556 4 ก.ค. 2556 9 ก.ค. 2556 10ก.ค. 2556 11 ก.ค. 2556 18 ก.ค. 2556 24 ส.ค. 2556 25 ส.ค. 2556

11.00-17.00น. 11.00-17.00น. 11.00-17.00น. 13.00-15.00น. 09.00-14.00 น. 11.00-17.00น. 09.30-15.30 น. 09.30-15.30 น. 09.00-12.00 น. 08.30-17.30 น. 08.30-12.30 น.

ติดตั้ง Windows(PC) ติดตั้ง Windows (PC) ประกอบเครื่ อง PC ประกอบเครื่ อง PC ศึกษาดูงานสินค้า otop ติดตั้ง Windows (PC) ติดตั้งWindows (Notebook) ติดตั้ง Windows8 (Notebook) ติดตั้ง Windows7 (Notebook) เปลี่ยนฮาร์ดดิส วางแผนและนาเสนอโครงงาน สื่อการสอน CAI (หน้าลงทะเบียน)

รวมชั่วโมง 4 4 4

หลักฐาน ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

1 6

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

6 6 6 2 5 6 6 6 3 9 4

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

หมายเหตุ


17 18 19 20 21 22 23 24 25

31 ส.ค. 2556 1 ก.ย. 2556 8 ก.ย. 2556 14 ก.ย. 2556 21 ก.ย. 2556 22 ก.ย. 2556 28 ก.ย. 2556 29 ก.ย. 2556 20 ม.ค. 2557

26 27

27 พ.ย 2556 28 พ.ย 2556

28 29 30 31

21 ม.ค. 2557 21 ม.ค. 2557 21 ก.พ. 2557 1 มีนาคม 2557

ทาสื่อการสอน CAI (หน้าคาแนะนาการเรี ยน) ทาสื่อการสอน CAI (หน้าเมนูหลัก) ทาสื่อการสอน CAI (หน้าคาแนะนาการเรี ยน) ทาสื่อการสอน CAI (หน้าทดสอบก่อนเรี ยน) ทาสื่อการสอน CAI (หน้าเมนูเนื้อหา) ทาสื่อการสอน CAI (หน้าทดสอบหลังเรี ยน) ทาสื่อการสอน CAI (หน้าวีดีโอ) ทาสื่อการสอน CAI (หน้าผูจ้ ดั ทา) เตรี ยมโครงการบริ การสอน Dropboxและ Google Drive 08.30 -16.30 น. เขาร่ วมการอดรายการแบไต๋ ไฮเทค

4 4 4 9 5 9 4 4 8

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

8

ภาพถ่ าย

08.30 -16.30 น. ทัศนศึกษาดูงานที่ไบเทคบางนา

8

ภาพถ่ าย

8 8 4 4

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

08.30-12.00 น. 08.30-12.00 น. 08.30-12.00 น. 08.30-17.30 น. 08.30-12.00 น. 08.30-17.30 น. 08.30-12.00 น. 08.30-12.00 น. 08.30-16.30 น.

08.30-16.30 น. 08.30-12.00 น. 08.30-12.00 น. 08:00-12:00น.

กาใช้งานของDropboxและ Google Drive ก้าวทันลูกค้ายุคใหม่สร้างรายได้ให้ธุรกิจ วัยใส ห่างไกลยาเสพติด ฟังการให้ความรู้เรื่ องระบบเครื อข่าย


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม การศึกษาการเขียนโครงการ วันที่ 8 มิ.ย. 2556 เวลา 08.00-17.00 น. รวม 9 ชั่วโมง กิจกรรม โครงการ คือ กระบวนการทางานที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลายๆกิจกรรม ซึ่งมีการทาโครงการ เป็ นไปตามลาดับ โดยการทางานจะต้องเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้งั ไว้ เช่นการผลิตสินค้า หรื อ ทางาน บริ การ โดยจะมีการกาหนดระยะเวลาและงบประมาณที่จากัด ในการดาเนินงานโครงการจะต้องมีผทู้ ี่มี หน้าที่รับผิดชอบต่อโครงการ มีหน้าที่ทาการบริ หารงาน กิจกรรมต่างๆ ให้เป็ นไปตามแผนงาน เหมาะสม กับเวลา และงบประมาณที่ต้งั ไว้ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการวางแผนและการศึกษาค้นคว้าการเขียนโครงการ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม หาเนื้อหาจัดบอร์ด วันที่ 9 มิ.ย. 2556 เวลา 08:00-12:00น. จานวน 4 ชั่วโมง กิจกรรม ได้แบ่งกลุ่มกัน คิดหัวข้อเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ช่วยกันหาเนื้อหา โดยการจัดบอร์ดสมาชิกในกลุ่มแต่ ละคนก็ช่วยกัน เพือนาเนื้อหาได้ไปติดในบอร์ด ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ

ได้รู้ถึงการจัดการแหล่งเรี ยนรู้กิจกรรมการเรี ยนการสอน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม การจัดบอร์ด(การเตรี ยมเนื้อหา) วันที่ 9 มิ.ย. 2556 เวลา 08.30-12.00น. จานวน 4 ชั่วโมง กิจกรรม นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2 คอมพิวเตอร์ เสาร์-อาทิตย์ แบ่งกลุ่มกัน คิดหัวข้อเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กลุ่มละหัวข้อแล้วนาเนื้อหาที่ได้ นามาทาสื่อการเรี ยนรู้ โดยการจัดบอร์ดสมาชิกในกลุ่มแต่ละคนก็ช่วยกัน ไม่ว่าจะเป็ นการออกไปซื้อของ การหาข้อมูลในอินเตอร์เน็ต การปริ้ น การตัดกระดาษ ทากาว และอื่นๆ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ศึกษาค้นคว้าเนื้อหาและรุ ปแบบการจัดบอร์ด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม การออกแบบบัตรโปรเพื่อโปรโมทร้าน วันที่ 10 มิ.ย. 2556 เวลา 09.30-10.30น. จานวน 1ชั่วโมง กิจกรรม การออกอบบบัตรโปร เพื่อทาการโปรโมทร้าน เอ็กซ์ คอมพิวเตอร์ ด้วยโปรแกรม Business Card Designer Pro v1.3 Work good ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้เรี ยนรู้การใช้โปรแกรมใหม่ๆ และได้รู้กฎของการทาบัตรโปรโมทร้าน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม ติดตั้ง Windows (PC) วันที่ 11 มิ.ย. 2556 เวลา 09.00-15.00น. จานวน 6ชั่วโมง กิจกรรม การติดตั้งWindows นัน่ ต้องเก็บงานที่สาคัญของลูกค้า จากนัน่ ก็ลง Windows ตามที่ลกู ค้าต้องการ จากนัน่ ก็ทาความสะอาดเครื่ องPC ให้กบั ลูกค้า ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วิธีการการติดตั้ง Windows และได้ทบทวนในสิ่งที่เคยได้เรี ยนรู้มา หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม ติดตั้ง Windows (PC) วันที่ 13 มิ.ย. 2556 เวลา 11.00-17.00น. จานวน 6ชั่วโมง กิจกรรม ก่อนที่จะทาการติดตั้งWindows นัน่ ต้องเก็บงานที่สาคัญลูกค้า จากนัน่ ก็ลง Windows ตามที่ลกู ค้า ต้องการ เมื่อเสร็ จก็ติดตั้งโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า จากนัน่ ก็ทาความสะอาดเครื่ อง PC ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ได้รู้วิธีการการติดตั้ง Windows และได้ทบทวนในสิ่งที่เคยได้เรี ยนรู้มา หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม ประกอบเครื่ อง PC วันที่ 17 มิ.ย. 2556 เวลา 11.00-17.00น. จานวน 6ชั่วโมง กิจกรรม อุปกรณ์ในการประกอบเครื่ อง - CPU หรือ หน่ วยประมวลผลกลาง ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูล และควบคุมการทางานใน คอมพิวเตอร์ - Mainboard เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ถือว่าเป็ นศูนย์กลางของคอมพิวเตอร์ - RAM หรือ หน่ วยความจา ทาหน้าที่เป็ นหน่วยความจาชัว่ คราว ใช้สาหรับเก็บข้อมูล - Harddisk ทาหน้าที่ในการเก็บบันทึกข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ - VGA Card ใช้สาหรับประมวลผลข้อมูลที่จะแสดงบนหน้าจอ เชื่อมต่อกับ จอภาพ - Sound Card หรือ การ์ ดเสียง ใช้สาหรับประมวลผลข้อมูลที่จะแสดงออกมาในรู ปแบบของเสียง ผ่านทางลาโพง - Modem ใช้สาหรับเชื่อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์เครื่ องอื่นโดยผ่านทางสายโทรศัพท์ - LAN Card ใช้สาหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่ องเข้าด้วยกัน ผ่านทางเครื อข่ายท้องถิ่น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้จกั อุปกรณ์ในการประกอบเครื่ อง PC หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรม ประกอบเครื่ อง PC วันที่ 21มิ.ย. 2556 เวลา 11.00-17.00น. จานวน 6ชั่วโมง กิจกรรม อุปกรณ์ในการประกอบเครื่ อง - CPU หรือ หน่ วยประมวลผลกลาง ทาหน้าที่ประมวลผลข้อมูล และควบคุมการทางานใน คอมพิวเตอร์ - Mainboard เป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สาหรับติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ถือว่าเป็ นศูนย์กลางของคอมพิวเตอร์ - RAM หรือ หน่ วยความจา ทาหน้าที่เป็ นหน่วยความจาชัว่ คราว ใช้สาหรับเก็บข้อมูล - Harddisk ทาหน้าที่ในการเก็บบันทึกข้อมูลและโปรแกรมต่างๆ - VGA Card ใช้สาหรับประมวลผลข้อมูลที่จะแสดงบนหน้าจอ เชื่อมต่อกับ จอภาพ - Sound Card หรือ การ์ ดเสียง ใช้สาหรับประมวลผลข้อมูลที่จะแสดงออกมาในรู ปแบบของเสียง ผ่านทางลาโพง - Modem ใช้สาหรับเชื่อมต่อกับเครื่ องคอมพิวเตอร์เครื่ องอื่นโดยผ่านทางสายโทรศัพท์ - LAN Card ใช้สาหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่ องเข้าด้วยกัน ผ่านทางเครื อข่ายท้องถิ่น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้จกั อุปกรณ์ในการประกอบเครื่ อง PC หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรม ศึกษาดูงานสินค้า otop วันที่ 26 มิ.ย. 2556 เวลา 13.00-15.00น. จานวน 2 ชัว่ โมง กิจกรรม ทัศนศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดทาสินค้า otop ของจังหวัดต่างๆ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงเอกลักษณ์ของสินค้าแต่ละจังหวัด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรม ติดตั้ง Windows (PC) วันที่ 4ก.ค. 2556 เวลา 09.00-14.00น. จานวน 5 ชัว่ โมง กิจกรรม ก่อนที่จะทาการติดตั้งWindows นัน่ ต้องเก็บงานที่สาคัญลูกค้า จากนัน่ ก็ลง Windows ตามที่ลกู ค้า ต้องการ เมื่อเสร็ จก็ติดตั้งโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า จากนัน่ ก็ทาความสะอาดเครื่ อง PC ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วิธีการการติดตั้ง Windows และได้ทบทวนในสิ่งที่เคยได้เรี ยนรู้มา หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ


กิจกรรมครั้งที่ 11 ชื่อกิจกรรม ติดตั้งWindows (Notebook) วันที่ 9 ก.ค. 2556 เวลา 11.00-17.00น. จานวน 6ชัว่ โมง กิจกรรม ก่อนที่จะทาการติดตั้งWindows นัน่ ต้องเก็บงานที่สาคัญลูกค้า จากนัน่ ก็ลง Windows ตามที่ลกู ค้า ต้องการ เมื่อเสร็ จก็ติดตั้งโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า จากนัน่ ก็ทาความสะอาดเครื่ อง Notebook ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วิธีการการติดตั้ง Windows และได้ทบทวนในสิ่งที่เคยได้เรี ยนรู้มา หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ


กิจกรรมครั้งที่ 12 ชื่อกิจกรรมติดตั้ง Windows8 (Notebook) วันที่ 10ก.ค. 2556 เวลา 09.30-15.30 น. รวม 6ชั่วโมง กิจกรรม ก่อนที่จะทาการติดตั้งWindows8 นัน่ ต้องเก็บงานที่สาคัญลูกค้า จากนัน่ ก็ลง Windows ตามที่ลกู ค้า ต้องการ เมื่อเสร็ จก็ติดตั้งโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้า จากนัน่ ก็ทาความสะอาดเครื่ อง Notebook ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วิธีการการติดตั้ง Windows8 และได้ทบทวนในสิ่งที่เคยได้เรี ยนรู้มา หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 13 ชื่อกิจกรรมติดตั้ง Windows7 (Notebook) วันที่ 11 ก.ค. 2556 เวลา 09.30-15.30 น. รวม 6ชั่วโมง กิจกรรม ก่อนที่จะทาการติดตั้งWindows7 นัน่ ต้องเก็บงานที่สาคัญลูกค้า เมื่อเสร็ จก็ติดตั้งโปรแกรมตาม ความต้องการของลูกค้า จากนัน่ ก็ทาความสะอาดเครื่ อง Notebook ใหกับลูกค้า ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วิธีการการติดตั้ง Windows7 และได้ทบทวนในสิ่งที่เคยได้เรี ยนรู้มา หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 14 ชื่อกิจกรรมเปลี่ยนฮาร์ดดิส วันที่ 18 ก.ค. 2556 เวลา 09.00-12.00 น. รวม 3ชั่วโมง กิจกรรม วิธีเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนฮาร์ดดิสก์โน๊ตบุค๊ ก่อนเปลี่ยนเราต้องรู้ก่อนว่าเคี่องHDDแบบไหน เป็ นแบบ SATA หรื อ IDE โดยทัว่ ไปแล้วตั้งแต่ ปี 51 เป็ นต้นมา โน๊ตบุ๊คจะใช้ HDแบบsata กันหมดแล้ว เหตุผมมา จากความเร็ วในการทางาน sata ทาได้ดีและเร็ กว่า IDE เพราะฉะนั้นคุณมันใจได้ว่าเครื่ องขิงคุณใช้ HD แบบ SATA แน่นอน ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วิธีการเปลี่ยนฮาร์ดดิสโน๊ตบุค๊ และได้รู้จกั แบบต่างๆของฮาร์ดดิสก์ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 15 ชื่อกิจกรรมวางแผนและนาเสนอโครงงาน วันที่ 24 ส.ค. 2556 เวลา 08.30-17.30 น. รวม 9ชั่วโมง กิจกรรม ทาการวางแผน ออกแบบสื่อการสอน พร้อมทั้งค้นคว้าหาข้อมูลและนาเสนอโครงงานการสร้างสื่อ การสอนกับอาจารย์ปรึ กษาโครงการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้วิธีการวางแผนและการศึกษาค้นคว้าการเขียนโครงการ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 16 ชื่อกิจกรรมทาสื่อการสอน CAI (หน้าลงทะเบียน) วันที่ 25 ส.ค. 2556 เวลา 08.30-12.30 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ขั้นตอนการทาหน้ากรุ ณาลงทะเบียน  สร้างกล่องใส่ขอ้ ความให้ใช้เครื่ องมือในเมนู Tools วาดขึ้นมาตามต้องการ  หลังจากนั้นนา Interaction Icon มาวางบน Flow Line  นา Calculation Icon มาวางไว้ทางด้านหลังของ Interaction Icon แล้วจะพบกับกรอบ Respones Type ให้เลือกที่ Text Entry จากนั้นคลิก ต่อจากนั้นให้เปลี่ยนชื่อ Icon เป็ น “*”  จากนั้นดับบิ้ลคลิกที่ Calculation Icon ชื่อ “*” แล้วพิมพ์ name:=EntryText เพื่อให้ตวั แปร name เก็บข้อความที่กรอกเข้ามา  ให้เปลี่ยนเส้นทางเดินของโปรแกรมโดยกดแป้ น Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกที่หวั ลูกศรใต้ InteractionIcon ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงขั้นตอนการทาสื่อการสอน(หน้าลงทะเบียน) หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 17 ชื่อกิจกรรมทาสื่อการสอน CAI (หน้าคาแนะนาการเรี ยน) วันที่ 31 ส.ค. 2556 เวลา 08.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม  

การทาหน้าคาแนะนาการเรี ยนรู้ ลาก Display Icon มาไว้ที่ Flow Line จากนั้นใช้เครื่ องมือ Text พิมพ์ขอ้ ความที่ตอ้ งการเข้าไปได้เลย

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการทาสื่อการสอน(หน้าคาเนาะนาการเรี ยนรู้) หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 18 ชื่อกิจกรรมทาสื่อการสอน CAI (หน้าเมนูหลัก) วันที่ 1 ก.ย. 2556 เวลา 08.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม ขั้นตอนการทาหน้าเมนูหลัก  ทาการสร้าง Display ขึ้นมาตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ  จากนั้นลาก Interaction Icon มาวางไว้ดา้ นล่างของ Display แล้วลาก Map Icon มาไว้ทาง ด้านหลังของ Interaction Icon ให้เลือกที่ Hot Spot ในหน้ากรอบ Respones Type เพื่อที่จะทาปุ่ ม ลิงค์ไปยังหน้าที่ตอ้ งการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงขั้นตอนการทาสื่อการสอน(หน้าเมนูหลัก) หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 19 ชื่อกิจกรรม ทาสื่อการสอน CAI (หน้าคาแนะนาการเรี ยน) วันที่ 8 ก.ย. 2556 เวลา 08.30-12.00 น. รวม 5 ชั่วโมง กิจกรรม ขั้นตอนการทาหน้าเมนูหลัก  ทาการสร้าง Display ขึ้นมาตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ  จากนั้นลาก Interaction Icon มาวางไว้ดา้ นล่างของ Display แล้วลาก Map Icon มาไว้ทาง ด้านหลังของ Interaction Icon ให้เลือกที่ Hot Spot ในหน้ากรอบ Respones Type เพื่อที่จะทาปุ่ ม ลิงค์ไปยังหน้าที่ตอ้ งการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงขั้นตอนการทาสื่อการสอน(หน้าเมนูหลัก) หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 20 ชื่อกิจกรรมทาสื่อการสอน CAI (หน้าทดสอบก่อนเรี ยน) วันที่ 14 ก.ย. 2556 เวลา 08.30-17.30 น. รวม 9 ชั่วโมง กิจกรรม ขั้นตอนการทาหน้าแบบทดสอบก่อนเรี ยน  ทาการสร้าง Display ขึ้นมาตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ  จากนั้นใส่ขอ้ ความตามที่ตอ้ งการ  ลาก Interaction Icon มาวางไว้ดา้ นล่างของ Display แล้วลาก Map Icon มาไว้ทางด้านหลังของ Interaction Icon ให้เลือกที่ Hot Spot ในหน้ากรอบ Respones Type แล้วเลื่อนให้ตรงกับข้อความที่เรา พิมพ์เป็ นช้อยส์หรื อตัวเลือก  ดับเบิ้ลคลิก Map Icon ที่ตรงกับช้อยส์หรื อตัวเลือกแต่ละข้อแล้วทาการใส่ตวั แปรเก็บข้อมูลที่อยูใ่ นข้อ หรื อหน้านั้นๆ  จากนั้นทาการปรับในส่วน Properties ของ Map Icon แต่ละอัน โดยปรับ Cursor ให้เป็ นรู ปมือและตรง Respones ถ้าเป็ นตัวเลือกที่ถกู ต้องให้ปรับ Status > correct response และ Score > 1  ในส่วนของหน้ารวมคะแนนให้สร้าง Display ขึ้นมาตามรูปแบบที่ตอ้ งการ  หลังจากนั้นลาก Calculation Icon มาไว้ Flow Line และดับเบิ้ลคลิกเพื่อพิมพ sum:=pre1+pre2+pre3+…+ pre30 ( sum คือตัวแปรเก็บผลรวมตั้งแต่ขอ้ ที่1-30 และ Pre1…30 คือตัว แปรที่เก็บลาดับข้อหรื อลาดับหน้า ) percent:=sum*100/30 ( percent คือตัวแปรเก็บค่าเฉลี่ยของคะแนน ที่ได้ ) ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงขั้นตอนการทาสื่อการสอน(หน้าแบบทดสอบการเรี ยน) หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 21 ชื่อกิจกรรมทาสื่อการสอน CAI (หน้าเมนูเนื้อหา) วันที่ 21 ก.ย. 2556 เวลา 08.30-12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ขั้นตอนการทาหน้าเข้าสู่บทเรี ยน เมนูเนื้อหา  ทาการสร้าง Display ขึ้นมาตามรู ปแบบที่ตอ้ งการ  จากนั้นลาก Interaction Icon มาวางไว้ดา้ นล่างของ Display แล้วลาก Map Icon มาไว้ทางด้านหลังของ Interaction Icon ให้เลือกที่ Hot Spot ในหน้ากรอบ Respones Type เพื่อที่จะทาปุ่ มลิงค์ไปยังหน้าที่ ต้องการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงขั้นตอนการทาสื่อการสอน(หน้าเข้าสู่บทเรี ยน เมนูเนื้อหา) หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 22 ชื่อกิจกรรมทาสื่อการสอน CAI (หน้าทดสอบหลังเรี ยน) วันที่ 22 ก.ย. 2556 เวลา 08.30-17.30 น. รวม 9ชั่วโมง กิจกรรม ขั้นตอนการทาหน้าทดสอบหลังเรี ยน  ทาการสร้าง Display ขึ้นมาตามรู ปแบบที่เราต้องการ  จากนั้นใส่ขอ้ ความตามที่ตอ้ งการ  ลาก Interaction Icon มาวางไว้ดา้ นล่างของ Display แล้วลาก Map Icon มาไว้ทางด้านหลังของ Interaction Icon ให้เลือกที่ Hot Spot ในหน้ากรอบ Respones Type แล้วเลื่อนให้ตรงกับข้อความที่เรา พิมพ์เป็ นช้อยส์หรื อตัวเลือก  ดับเบิ้ลคลิก Map Icon ที่ตรงกับช้อยส์หรื อตัวเลือกแต่ละข้อแล้วทาการใส่ตวั แปรเก็บข้อมูลที่อยูใ่ น ข้อหรื อหน้านั้นๆ  จากนั้นทาการปรับในส่วน Properties ของ Map Icon แต่ละอัน โดยปรับ Cursor ให้เป็ นรู ปมือและ ตรง Respones ถ้าเป็ นตัวเลือกที่ถกู ต้องให้ปรับ Status > correct response และ Score > 1  ในส่วนของหน้ารวมคะแนนให้สร้าง Display ขึ้นมาตามรูปแบบที่ตอ้ งการ  หลังจากนั้นลาก Calculation Icon มาไว้ Flow Line และดับเบิ้ลคลิกเพื่อพิมพ sum:=pre1+pre2+pre3+…+ pre30 ( sum คือตัวแปรเก็บผลรวมตั้งแต่ขอ้ ที่1-30 และ Pre1…30 คือตัว แปรที่เก็บลาดับข้อหรื อลาดับหน้า ) percent:=sum*100/30 ( percent คือตัวแปรเก็บค่าเฉลี่ยของคะแนน ที่ได้ ) ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงขั้นตอนการทาสื่อการสอน(หน้าแบบทดสอบหลังเรี ยน) หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 23 ชื่อกิจกรรมทาสื่อการสอน CAI (หน้าวีดีโอ) วันที่ 28 ก.ย. 2556 เวลา 08.30-12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ขั้นตอนการทาหน้าหน้าวีดีโอ ดาวน์โหลดไฟล์วดี ีโอที่เราต้องการ จากนั้นให้แปลงไฟล์วีดีโอให้เป็ นไฟล์ .swf และมาถึงขั้นตอน การแทรกวีดีโอ เลือกคาสัง่ Insert > Media > Flash movie ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงขั้นตอนแทรกวีดีโอเข้าไปในการทาสื่อการสอน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 24 ชื่อกิจกรรมทาสื่อการสอน CAI (หน้าผูจ้ ดั ทา) วันที่ 29 ก.ย. 2556 เวลา 08.30-12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ขั้นตอนการทาหน้าผูจ้ ดั ทา  ทาการสร้าง Display ขึ้นมาตามร๔ปแบบที่เราต้องการ  จากนั้นทาการใส่ขอ้ ความและรู ปภาพที่เราต้องการ ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงขั้นตอนการใส่ขอ้ ความและรู ปภาพที่เต้องการลงไปในสื่อการสอน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 25 ชื่อกิจกรรม เขาร่ วมการอดรายการแบไต๋ไฮเทค วันที่ 27 พ.ย 2556 เวลา 08.30 -16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ ารับชมออกรายการแบไต๋ไฮเทค ซึ่งเป็ นรายการที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง IT ต่างๆ มากมาย ประโยชน์ ที่ได้ รับ ได้ รู้ถึงขั้นตอนการอัดรายการทางโทรทัศน์ หลักฐานประกอบ (ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อื่นๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 26 ชื่อกิจกรรม ทัศนศึกษาดูงานที่ไบเทคบางนา วันที่ 28 พ.ย 2556 เวลา 08.30 -16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม เข้ าชมนิทรรศการภาพถ่ ายต่างๆ และดูสิ่งที่น่าสนใจ ประโยชน์ ที่ได้ รับ ได้ รู้ถึงขั้นตอนการถ่ ายภาพที่มีเทคนิคการถ่ ายที่แตกต่างกนั หลักฐานประกอบ (ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อื่นๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 27 ชื่อกิจกรรมเตรี ยมโครงการบริ การสอน Dropboxและ Google Drive วันที่ 20 ม.ค. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม จัดเตรี ยมสถานที่และศึกษาค้นคว้าเนื้อหาในการทาโครงการบริ การสอน Dropboxและ Google Drive ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงเนื้อหาที่เกี่ยวกับโครงการบริ การสอน Dropboxและ Google Drive

หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 28 ชื่อกิจกรรมกาใช้งานของDropboxและ Google Drive วันที่ 21 ม.ค. 2557 เวลา 08.30-16.30 น. รวม 8ชั่วโมง กิจกรรม Google Drive มีความสามารถซิงค์ขอ้ มูลผ่าน Desktop ได้เหมือนกับ Dropbox เเล้วก็ทาให้สามารถ ใช้งานได้ง่ายขึ้นมาก ซึ่งอาจจะใช้งานควบคู่กบั Dropbox ได้ โดยถ้าต้องการอัพไฟล์ในบริ มาณมากเเละมี ขนาดไม่ใหญ่มากเกินไป (ไฟล์ละไม่เกิน 2GB) ส่วน Dropbox นั้นสามารถอัพได้โดยไม่จากัดขนาดความจุ ส่วน Google Drive นั้นถึงจะมีฟีเจอร์ที่ถือว่าใช้งานได้ เเต่ก็ไม่ได้มีจุดเด่นเหนือ Dropbox หรื อ SkyDrive อย่างชัดเจน จึงยังไม่น่าสนใจมากนัก ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ว่าถึงความสามารถของ Google DriveและDropbox หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 29 ชื่อกิจกรรมก้าวทันลูกค้ายุคใหม่สร้างรายได้ให้ธุรกิจ วันที่ 16 ก.พ. 2557 เวลา 08.30-12.00 น. รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม เข้าร่ วมโครงการสัมมนาของแผนกการตลาด เรื่ อง ก้าวทันลูกค้ายุคใหม่สร้างรายได้ให้ธุรกิจ เพื่อให้ ผูป้ ระกอบธุรกิจเข้าใจลูกค้ามากยิง่ ขึ้น ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงวิธีการในการก้าวทันลูกค้ายุคใหม่สร้างรายได้ให้ธุรกิจ หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 30 ชื่อกิจกรรมวัยใส ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 21ก.พ. 2557 เวลา 08.30-12.00 น. รวม 4ชั่วโมง กิจกรรม เมื่อพูดถึงปัญหายาเสพติด คนส่วนใหญ่ก็มกั จะมุ่งความสนใจไปที่กลุ่มผูผ้ ลิตผูค้ า้ และ ผูเ้ สพยาเสพ ติด โดยเฉพาะผูเ้ สพยาเสพติดที่เป็ นเยาวชน ซึ่งเป็ นผูเ้ สียหายโดยตรงจึงทาให้ ทุกฝ่ าย ไม่ว่าจะเป็ นบิดา มารดา ครู ผูป้ กครอง องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจน สื่อมวลชนต่างก็ให้ความสนใจที่จะเข้ามามี ส่วนร่ วม ในการ ป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการพยายามสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ ถูกต้องแก่เด็กและเยาวชน ให้มีชีวิตที่ดีงาม ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงโทษและความเสียหายของผูท้ ี่เสพยาเสพติด รวมถึงวิธีการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )


กิจกรรมครั้งที่ 31 ชื่อกิจกรรม ฟังการให้ความรู้เรื่ องระบบเครื อข่าย วันที่ 1 มีนาคม 2557 เวลา 08:00-12:00น. จานวน 4 ชั่วโมง กิจกรรม อุปกรณ์เครื อข่ายทีส่ ร้างข้อมูล, ส่ งมาตามเส้นทางและบรรจบข้อมูลจะเรี ยกว่าโหนดเครื อข่าย. โหนด ประกอบด้วยโฮสต์เช่นเซิร์ฟเวอร์, คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและฮาร์ดแวร์ของระบบเครื อข่าย อุปกรณ์สองตัวจะ กล่าวว่าเป็ นเครือข่ายได้ก็ตอ่ เมื่อกระบวนการในเครื่ องหนึ่งสามารถทีจ่ ะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกระบวนการในอีก อุปกรณ์หนึ่ งได้เครื อข่ายจะสนับสนุนแอปพลิเคชันเช่นการเข้าถึงเวิลด์ไวด์เว็บ, การใช้งานร่ วมกันของแอป พลิเคชัน, การใช้เซิร์ฟเวอร์สาหรับเก็บข้อมูลร่ วมกัน, การใช้เครื่ องพิมพ์และเครื่ องแฟ็ กซ์ร่วมกันและการใช้ อีเมลและโปรแกรมส่ งข้อความโต้ตอบแบบทันทีร่วมกัน

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้รู้ถึงเครื อข่ายที่เราไม่เคยทราบมาก่อน หลักฐาน ประกอบ ( ภาพถ่ าย / เอกสารอบรม / ใบลงชื่อ / อืน่ ๆ )

อรนิชา  
อรนิชา  

ส่งอาจารย์หลินค่ะ 160ชั่วโมง ฉบับแก้ไข

Advertisement