Page 1


1.เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการรู้จกั การบันทึกรายได้ และค่าใช้ จ่ายและ การจัดทาบัญชีในครัวเรื อน 2.เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการเข้ าใจวิธีการควบคุมค่าใช้ จ่าย 3.เพื่อเป็ นการเชื่อมโยงและบูรณาการ การบริ การวิชาการสูส่ งั คม เข้ ากับการเรี ยนการสอน 4.เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าร่วมโครงการรู้จกั การวางแผนการใช้ จ่ายเงินซึง่ จะช่วย ให้ สถานการณ์การเงินของครอบครัวดีขึ ้น 5.เพื่อส่งเสริ มการเรี ยนรู้และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งให้ ชมุ ชน


เป็ นการนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการ วางแผนชีวิตประจาวันเพื่อให้ เกิดรูปธรรมในการปฏิบตั ิ หมายถึง การบันทึกจ านวนเงิน รับ – จ่าย ประจาวันของ ครัวเรื อน โดยแสดง วัน เดือน ปี รายการรับ-จ่าย และ จานวนเงิน


วันที่ Date

รายการ Item

รายรับ Income

รายจ่ าย EXPEND

คงเหลือ BALANCE

หมายเหตุ Remark


วันที่ Date 1/1/2012

31/1/2012 บันทึก Memo

รายการ

ITEM

รายรับ INCOME

เงินเดือน

15,000 บาท

รายจ่ าย EXPEND

คงเหลือ BALANCE

หมายเหตุ REMARK

15,000 บาท

ค่าผ่อนบ้ าน

4,000บาท

11,000บาท

ค่าน ้า+ค่าไฟ

800บาท

10,200บาท

ของใช้ จาเป็ นในบ้ าน

1,200บาท

9,000บาท

*แบ่งเก็บ 1,000 บาท

แบ่งเก็บ (เงินออม)

1,000บาท

8,000บาท

(1,000บาท)

บีฝากซื ้อของ

1,000 บาท

9,000บาท

เดือนมากราคม มีเงินออม 1,000 บาท (บี ฝากซื ้อของ 1,000 บาท)

*ฝากให้ ผ้ อู ื่นยืม

(….)เงินที่ติดลบ,ติดหนี ้

รวมยอเงินออม 1,000 บาท


1. การจดบันทึกรายการรับ-จ่ายเงินในชีวิตประจาวันเป็ นการช่วยเตือนความจา 2. ทาให้ ทราบรายรับ รายจ่ายของครอบครัว 3. ทาให้ ทราบว่าเงินคงเหลือ ณ วันใดวันหนึง่ ของครอบครัว และฐานะการเงินของ ครอบครัวประโยชน์ของการจัดทาบัญชีครัวเรื อน 4. ทาให้ ครอบครัวมีการบริ หารจัดการด้ านการเงินอย่างเป็ นระบบ ช่วยแก้ ไขปั ญหา หนี ้สิน 5. รู้จกั การวางแผนการใช้ จ่ายเงินอย่างเหมาะสม รู้จกั การออมเงิน 6. รู้ผลกาไร หรื อ ขาดทุนจากการประกอบอาชีพ 7. ช่วยในการวางแผนการลงทุนในครัง้ ต่อไป

Kant  
Kant  
Advertisement