Page 1

3 สถานทีท ่ อ่ งเทีย่ ว


เกาะเสม็ด เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญของจังหวัด ระยอง ได้รบั ความนิยมทั้งจากชาวไทยและต่างประเทศ และเป็ นสถานที่พกั ผ่อนตากอากาศยอดนิ ยมแห่งหนึ่ ง สาหรับคนกรุงเทพฯ เพราะมีธรรมชาติอนั งดงาม มีหาด ทรายขาวละเอียดที่สะอาดบริสุทธิ์ อยูไ่ ม่ไกลจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางไป-กลับได้ในวันเดียว เกาะเสม็ดเป็ นเกาะขนาดเล็ก ตั้งอยูใ่ นทะเลอ่าวไทย ฝัง่ ภาคตะวันออก มีหาดทรายธรรมชาติสวยงามที่มีชื่อเสียง หลายแห่ง ได้แก่ หาดทรายแก้ว อ่าวน้อยหน่ า อ่าวลูกโยน อ่าวไผ่ อ่าวพุทรา อ่าวทับทิม อ่าวลุงดา อ่าวช่อ อ่าวตะวัน อ่าววงเดือน อ่าวเทียน อ่าวหวาย อ่าวกิ่ว อ่าวปะการัง อ่าว กะรัง และอ่าวพร้าว นอกจากจะมีชายหาด ขาวสะอาดและน้ าทะเลเย็นใส น่ าลงไปแหวกว่ายแล้ว เกาะเสม็ดยังมีกิจกรรมหลากหลาย แห่งให้นักท่องเที่ยวได้เลือกทา จึงเหมาะสาหรับการไปเที่ยว ทั้งเป็ นหมู่คณะ เป็ นครอบครัว และไปกับคู่รกั โดยช่วงเวลา ที่เหมาะสาหรับท่องเที่ยวเกาะเสม็ด คือ ช่วงเดือน ตุลาคม-เมษายน ซึ่งเป็ นช่วงคลื่นลมสงบ


วิหารพระมงคลบพิตร ตั้งอยูท่ างด้านทิศใต้ของวัดพระศรีสรรเพชญ์ ใช้เส้นทางเดียวกับทางไปคุม้ ขุนแผน วิหารพระมงคลบพิตรจะอยู่ ถัดไปไม่ไกลนัก พระมงคลบพิตรเป็ นพระพุทธรูปบุสมั ฤทธิ์ปางมาร วิชยั มีขนาดหน้าตักกว้าง 9.55 เมตร และสูง 12.45 เมตร นับเป็ น พระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่ งในประเทศไทย ไม่มีหลักฐานแน่ ชดั ว่าสร้างในสมัยใด สันนิ ษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น ระหว่างปี พ.ศ. 1991-2145 สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยจากทิศตะวันออกนอกพระราชวังมาไว้ทางด้านทิศตะวันตกที่ ประดิษฐานอยู่ ในปั จจุบนั และโปรดเกล้าฯ ให้ก่อมณฑปสวมไว้ ในสมัยสมเด็จพระเจ้าเสือ เมื่อปี พ.ศ. 2249 อสุนีบาตตกลง มาต้องยอดมณฑปพระมงคลบพิตรเกิดไฟไหม้ทาให้ส่วนบนขององค์ พระมงคล บพิตรเสียหาย จึงโปรดเกล้าฯ ให้ซ่อมแซมใหม่ แปลง หลังคายอดมณฑปเป็ นมหาวิหารและต่อพระเศียรพระมงคลบพิตร ในสมัยสมเด็จพระ เจ้าบรมโกศ (พ.ศ. 2285-2286) ในคราวเสีย กรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 วิหารพระมงคลบพิตรถูกข้าศึก เผาชารุดทรุดโทรม เครื่องบนวิหารหักลงมาต้องพระเมาฬีและพระ กรขวาของพระมงคลบพิตรหัก รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้การ ปฏิสงั ขรณ์ใหม่ สาหรับบริเวณข้างวิหารพระมงคลบพิตรทางด้านทิศ ตะวันออก แต่เดิมเป็ นสนามหลวง ใช้เป็ นที่สาหรับสร้างพระเมรุพระ บรมศพของพระมหากษัตริยแ์ ละเจ้านายเช่นเดียว กับท้อง สนามหลวงของกรุงเทพฯ


ดอยหัวแม่คา อยูส่ งู จากระดับทะเล 1,850 เมตร เป็ นที่ต้งั หมูบ่ า้ นชาวเขาขนาดใหญ่ ประกอบด้วยเผ่าลีซอ เป็ นกลุ่มชน ส่วนใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีอีกอ้ ม้ง และมูเซอ ในช่วงเวลาซึ่ง ตรงกับตรุษจีนของทุกปี ชาวลีซอจะจัดงานประเพณีกินวอ ซึ่ง เปรียบเสมือนวันขึ้ นปี ใหม่ ในวันนั้นชาวลีซอแต่งกายสวยงาม มีการกินเลี้ ยง เต้นระบา 7 วัน 7 คืน และในเดือน พฤศจิกายนเป็ นช่วงที่ดอยหัวแม่คางดงามไปด้วย “ดอกบัว ตอง” สีเหลืองสดใสสะพรัง่ อยูท่ วั ่ ไปตามแนวเขา เป็ นจุดชมวิว พระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอก การ เดินทางจากเชียงรายใช้เส้นทางเดียวกับทางขึ้ น ดอยแม่สลองสายเก่า ทางหลวงหมายเลข 1130 แล้วเลี้ ยว ขวาที่สามแยกอีกอ้ ผ่านบ้านเทอดไทย ไปจนถึงบ้านแม่คา ห่างจากตัวเมืองเชียงราย 100 กิโลเมตร บ้านหัวแม่คาอยู่ เกือบสุดชายแดน เส้นทางเป็ นทางลูกรังคดโค้งไปตามทิวเขา ใช้เวลาเดินทางราว 3 ชัว่ โมง

3 สถานที่ท่องเที่ยว  

นายกัญจน์ วิเศษไชยศรี ปวช 1/11 เลขที่ 6

3 สถานที่ท่องเที่ยว  

นายกัญจน์ วิเศษไชยศรี ปวช 1/11 เลขที่ 6

Advertisement