Page 1

Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат Эмомалї РАЊМОН:

Äàð ñîëè òà¿ëèëè áèñòóïàí¿ñîëàãèè Èñòè¥ëîëèÿòè äàâëàòèè Òî¿èêèñòîí áà èñòèôîäà ñóïîðèäàíè ñàä³î èíøîîòè è¥òèñîäèâó è¿òèìîO âà î˜îçè áóí¸äó àçíàâñîçèè äà³³î èíøîîòè äèãàð, àç ¿óìëà èíôðàñòðóêòóðàè ãèäðîýíåðãåòèêO ãóâî³è ðàâøàíè òà³êèìè çàìèíà³îè ðóøäè è¥òèñîäèè êèøâàðè ñî³èáèõòè¸ðàìîí âà ¥àäàì³îè óñòóâîðè õàë¥àìîí áà ñ¢è îÿíäàè îáîäó îñóäà ìåáîøàä.

ÁàíO - îäàì àúçîè ÿêäèãàðàíä Истиќлолияти Тољикистон поянда бод!

Íàøðèÿè Ìà¥îìîòè è¿ðîèÿè ³îêèìèÿòè äàâëàòèè âèëîÿòè Ñó˜ä Сешанбе, 22 ноябри соли 2016 Ðàâàíäè òàòáè¥è Ëîè³à äàð òà³êèìè è¥òèñîäè ìèëëO

Панљшанбе, 16 июли соли 2015

№ 139 (17664)

ОЃОЗИ КОРЊОИ ТАЉДИДУ БАРЌАРОРСОЗИИ НБО «САРБАНД»

Дирўз Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон бо маќсади ошної бо тарзи зисту зиндагонии сокинон, иштирок дар маросими мавриди бањрабардорї ќарор додан ва оѓози сохтмони чанд иншооти муњим ба шањри Сарбанди вилояти Хатлон ташриф оварданд. Дар фурудгоњи шањр Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмонро роњбарият ва сокинони шањри Сарбанд бо самимияти хоса истиќбол гирифтанд. Дар чањорчўбаи боздиди корї Сарвари давлат, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба фаъолияти Нерўгоњи барќи обии «Сарбанд» ва љараёни татбиќи Лоињаи барќарорсозии таљњизоти истењсолии энергияи барќ ошної пайдо карданд. Зикр рафт, ки Нерўгоњи барќи обии «Сарбанд» дар доираи бунёди силсиланерўгоњњои барќи обї дар дарёи Вахш соли 1962 муваќќатан ба кор дароварда шуда, соли 1966 пурра ба истифода дода шуд. Давоми фаъолияти тўлонии худ нерўгоњи мазкур 50 миллиард киловатт-соат ќувваи барќ истењсол кардааст. Иќтидори лоињавии ин иншооти муњими гидроэнерге-

тикии мамлакат 240 мегаваттро ташкил медињад. Аммо он дар натиљаи фаъолияти тўлонї иќтидори мављудаи худро аз даст дода, њамагї бо тавоноии 160 мегаватт фаъолият дорад. Бояд зикр намуд, ки бо шарофати оромию суботи љомеа, фазои мусоиди инвеститсионии кишвар ва бо дастуру супоришњои бевоситаи Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон бобати бењтар намудани соњаи энергетика тамоми чорањо андешида шуда, бо љалби сармояи байналмилалї татбиќи як ќатор лоињањо дар силсиланерўгоњ-

њои барќи обии Вахш сомон ёфт. Дар њамин замина Ёддошти њамкорї байни Вазорати энергетика ва захирањои об, Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, Ширкати сањњомии холдингии кушодаи «Барќи тољик» ва Бонки Рушди Осиё оид ба “Барќарорсозии Нерўгоњи барќи обии «Сарбанд» бо иќтидори 240 мегаватт” ба имзо расид, ки маблаѓи лоињаи мазкур 136 миллион доллари амрикої буда, он аз ду марњала иборат мебошад ва амалишавии лоиња 3 сол ба наќша гирифта шудааст. Мутобиќи ќисми якуми лоиња, ба анљом расонидани таљдиду азнавсозии гидроагрегатњои раќамњои 1, 2, 5, таъмири асосии гидроагрегатњои раќамњои 3, 6, таљдиду азнавсозии дарѓотњои обпарто, таъмири механизмњои борбардор, системаи њавои фишоршудаи нерўгоњ, системаи сўхторхомўшкунї, иваз намудани автотрансформаторњои ќудратии раќамњои 2 ва 3, сохтани бинои нави маркази идоракунии нерўгоњ, иваз намудани таљњизот дар устохонањои механикию электрикї, соњилмустањкамкунии дарё ва канали пайвасткунанда дар назар аст. Дар ќисмати дуюми лоиња бошад, таљдиди зеристгоњњои таќсимкунандаи кушодаи 220 ва 110-киловолта, таљдиду азнавсозии зеристгоњи таќсимкунандаи кушодаи 35 ва 6киловолта амалї карда хоњад шуд. Аз љумла соли 2004 бо дастгирињои бевоситаи роњбарияти олии сиёсии Тољикистон як адад автотрансформатори нави сефаза бо тавоноии 250 мегаватт бо маблаѓи ќариб 17 миллиону 700 њазор сомонї иваз карда шуд. Инчунин дар доираи таљдиди нерўгоњ сохта ба истифода додани хатти барќии 220-киловолта байни НБО-и «Сарбанд» ва НБО-и «Сангтўда – 2» ва иваз кардани 64 адад њисобкунаки электронии истењсоли Шветсия сурат гирифт. Мувофиќи барномаи ЛОТ-2, бо љалби сармояи

хориљї таљдиди гидроагрегати раќами 4-и Нерўгоњи барќи обии «Сарбанд» њанўз соли 2012 ба анљом расонида шуда, айни њол дар њолати хуби корї ќарор дорад ва бо тарзи компютерї идора карда мешавад. Маблаѓи сарфшуда барои анљоми ин тадбир 13 миллиону 951 359 доллари амрикоиро ташкил дода, амалї карда шуд. Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон аснои шиносої бо кори иншоот ва љараёни татбиќи лоиња ба масъулони соња дастур доданд, ки тадбирњои барќарорсозї дар ин нерўгоњ ба таври матлуб ба роњ монда шавад. Тавре хабар дода шуд, дар Нерўгоњи барќи обии «Сарбанд» 160 нафар бо кор таъмин буда, он ба таври мўътадил фаъолият мекунад. Сипас, Сарвари давлати Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон баъд аз ошної бо фаъолияти Нерўгоњи барќи обии «Сарбанд» дар вазъияти тантанавї парда аз болои лавњаи Лоињаи барќарорсозии таљњизоти истењсолии энергияи барќ бардошта, ба оѓози ин тадбир асос гузоштанд. Пудратчии корњои барќарорсозї ширкати Синохайдрои Љумњурии Мардумии Чин буда, роњбарияти он аз тарафи Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон муваззаф шуданд, ки корњои таљдидро бо суръату сифати баланд ба анљом расонанд. Дар љараёни боздиди кории худ Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар њузури кормандони Нерўгоњи барќи обии «Сарбанд» ва сокинону фаъолони ин шањри саноатї сухан ронда, перомуни амалишавии барномањои давлатии рушди иќтисодиву иљтимоии мамлакат ва тадбирњои таъмини некўањволии сокинон ибрози андеша намуданд.

Мулоќоти Пешвои миллат бо фаъолони шањри Сарбанд ва коргарони ЉСК «Азот» Дар шањри Сарбанд Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон бо коргарони корхонаи «Азот» ва фаъолони шањр мулоќоти судманд баргузор карданд.

Нахуст Сарвари давлат Эмомалї Рањмон њозиринро бо маросими оѓози таљдиду азнавсозии иншооти њаётан муњими соњаи энергетика - Нерўгоњи барќи обии «Сарбанд» ва корхонаи калони истењсоли нурињои минералї - Љамъияти сањњомии кушодаи «Азот» табрику тањният гуфтанд. Президенти мамлакат, мўњтарам Эмомалї Рањмон оид ба сањм ва ањамияти Нерўгоњи барќи обии “Сарбанд” ва Љамъияти сањњомии кушодаи «Азот» дар рушди иќтисодиёти кишвар андеша ронда, таъкид доштанд,

ки фаъолияти пурсамари нерўгоњи «Сарбанд» дар расидан ба истиќлолияти энергетикї ва корхонаи саноатї дар таъмини талаботи соњаи кишоварзии мамлакат бо нурињои азотї такони љиддї мебахшад.

Таъкид гардид, ки Љамъияти сањњомии кушодаи «Азот»-и шањри Сарбанд аз соли 2011 инљониб аз фаъолият бозмонда буд. Бо шарофати сиёсати созандаи Њукумати љумњурї имрўз корњои таъмиру таљдиди он оѓоз

гардид ва баъди ба истифода додан корхона бо истифода аз ангишти худї мањсулот истењсол менамояд. Бо дарназардошти талаботи корхонањои саноатии мамлакат ба сўзишвории алтернативии ангишт Сарвари давлат,

Òàäáèð³î äàð òàúìèíè ¿îé³îè íàâè êîð мўњтарам Эмомалї Рањмон Вазорати саноат ва технологияњои навро вазифадор намуданд, ки љињати тадриљан зиёд кардани истихрољи ангишт ва таъмини талаботи корхонањо тадбирњои иловагї андешанд. Дар охири суханронї Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон таъкид намуданд, ки њадафи асосии давлату Њукумати кишвар тавассути воридоти таљњизоту технологияњои пешрафта ба кор андохтани иќтидорњои нави истењсолї, яъне таљдиди иќтидорњои истењсолии амалкунанда, таъсиси корхонањои хурду миёна ва бузурги саноатї, тањкими инфрасохтор, таъмин намудани пешрафти устувори иќтисодї ва таќвияти иќтидори содиротии мамлакат, таъсиси љойњои нави корї ва баланд бардоштани сатњи некўањволии мардум мебошад. АМИТ «Ховар»

Б

О маќсади мустањкам намудани робитањои судманди иќтисодї, баргузор намудани ярмарка-намоишгоњњо, ворид намудани технологияи муосири њозиразамон, барќарор намудани робитањо миёни соњибкорон, ташкили корхонањои муштарак ва ба ин васила рушди воридоту содироти мол соли 2015 байни Палатањои савдо ва саноати вилояти Суѓд ва шањри Минск созишномањои њамкорї ба имзо расонида шуда буд.

ÑÎÇÈØÍÎÌÀ²ÎÈ ²ÀÌÊÎÐD ÁÀ ÈÌÇÎ ÐÀÑÈÄÀÍÄ

Дар асоси созишномањои басташуда њайати расмии намояндагони тиљорати шањрњои Минск, Витебск ва Городени Љумњурии Белорус бо роњбарии муовини раиси Палатаи савдо ва саноати шањри Минск санањои 15-16 ноябр ба вилоят сафари корї анљом доданд. Дар ин сафар намояндагони 6 корхонаи бонуфузи саноатии ин кишвар-ЉСК «БЕЛАВТОМАЗ», ЉСК «БелОМО – корхонаи механикии Минск ба номи С.И. Вавилов», ЉСК «Корхонаи шишабарории Неман», ЉСП «Корхонаи технологияи инструменталї», ЉСК «Комбинати шири Полоск» ва Маъмурияти Минтаќаи озоди иќтисодии «Минск» шомил буданд. Дар асоси барнома санаи 15 ноябр дар Палатаи савдо ва саноати вилоят вохӯрии мењмонон бо соњибкорони вилоят доир ба масъалањои њамкорињои дуљониба ва манфиатбахш баргузор карда шуд. Дар вохурї 25 нафар роњбарон ва масъулини корхонањову соњибкорон, кормандони Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят ва шањри Хуљанд, роњбарият ва кормандони Палатаи савдо ва саноати вилоят ва намояндагони васоити ахбори омма иштирок намуданд. Нимаи дуюми рӯз мењмонон аз бозори марказии «Панљшанбе», корхонаи мањсулоти ширии ЉДММ «Порсои Хуљанд», шањраки Сайњун, ЉСК «Ќолинњои Ќайроќќум» ва Маљмааи фарњангию таърихии Ќалъаи Хуљанд дидан намуданд. Мењмонон њамзамон бо муовини Раиси вилоят Анвар Яъкубї сӯњбат намуданд ва зимни сӯњбат ба мењмонон оид ба имкониятњои мављудаи саноати вилоят, вазъи иќтисодию иљтимоии вилоят маълумот дода шуд. Пас аз боздиду мулоќотњо миёни Минтаќаи озоди иќтисодии «Суѓд» ва Минтаќаи озоди иќтисодии «Минск» созишномаи њамкорї, ёддошти тафоњум байни ЉДММ «Файзи Расул» ва ЉСК «Комбинати шири Полоск», шартномаи њамкорї миёни ЉДММ «Роњи сомон» ва ЉСК «БЕЛАВТОМАЗ» барои оѓози њамкорињо ва воридоти технология ба имзо расонида шуданд.

С

ОЛИ равон бахшида ба Соли 2016-Соли фарди солим дар байни кормандони соњаи байтории вилояти Суѓд озмуни вилоятї эълон гардида буд.

£ÀÐÄØÈÍÎÑÈÈ FÎËÈÁÎÍÈ ÎÇÌÓÍÈ ÂÈËÎßÒD

Озмуни мазкур, ки бори аввал бо дастгирии Раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї сурат гирифт, 18 ноябр дар Раёсати назорати байтории вилояти Суѓд љамъбаст шуд ва ба ѓолибон, дар маљмӯъ 50 њазор сомонї мукофотпулињо таќдим карда шуд. Бино ба иттилои масъулини Раёсат, Стансияи мубориза алайњи беморињои њайвоноти шањри Исфара бењтарин дониста, роњбарияти он бо Диплом ва мукофотпулї дар њаљми 10 000 сомонї ќадршиносї шуд. Њамчунин, ѓолибони озмун - Стансияи мубориза алайњи беморињои њайвоноти шањру навоњии Хуљанд, Айнї, Љаббор Расулов, Гулистону Конибодом бо мукофотпулињо дар њаљми аз 2 то 7000 сомонї ќадршиносї шуданд. Диплому мукофотпулињоро ба ѓолибони озмун Вазири кишоварзии мамлакат Иззатулло Сатторї ва муовини Раиси вилоят Ориф Хољазода таќдим намуданд. Хадамоти матбуоти Раиси вилояти Суѓд


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Љ

№ 139 (17664)

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

2

²èäîÿò³îè Ïåøâîè ìèëëàò - òà¿àññóìãàðè ³à¸òè áîñàîäàò!

ИЊАТИ огоњї пайдо намудан аз љараёни корњои кишоварзии хољагидорон, аз љумла рафти чиниши пахта ва фаъолияти кунунии нуќтањои ќабули он аз љониби коргоњњои коркарди пахта, њамчунин гузаронидани кишти такрории тирамоњї ва шудгори майдонњо ба ноњияи Спитамен сафари хизматї кардем. Масъулини Раёсати кишоварзии ноњия изњор доштанд, ки тибќи тањлилњои ќаблї масъулини ноњияи Спитамен бањри ба даст овардани њосили дилхоњ соли оянда, яъне соли 2017 тасмим гирифтаанд, ки дар майдони наздик 8600 гектар шудгор гузаронанд ва ба санаи 21 ноябр он ба 5525 гектар расидааст.

Дар ин замина кишти зироатњои тирамоњї, аз он љумла кишти ғалладонагињо дар майдони 2100 гектар ба наќша гирифта шуда, алњол дар майдони беш аз 1800 гектар ба иљро расидааст. Кишти зироатњои ғалладонагињо бошад, идома дорад. Фасли тирамоњ мавсими љамъоварии њосили бо мењнату араќи љабин рӯёнидаи марди дењќон буда, имсол низ кишоварзону сањмдорони ноњия бањри рўёнидани њосили хуби пахта њамаљониба мусоидат намуданд. Алњол дар аксари хољагињои пахтакори вилоят љамъоварии дурри гаронбањо бомаром љараён дошта, заркорон азми ќавї доранд, бо истифода аз обу њавои мусоид њосилро беталаф то паѓаи охирон ѓунучин намоянд. Соли равон дар хољагињои кишоварзии ноњия њамагї дар майдони 4866 гектар кишти пунбадона гузаронида шуда, нисбат ба дурнамои пешбинишуда 2134 гектар кам буда, иљрои дурнамо 69,5 фисад таъмин гардид. Бино ба маълумоти муовини сардори Раёсати кишоварзии ноњия Муњаммад Обидзода дурнамои истењсоли пахта мувофиќи ноњия 11 530 тонна буда, ба њолати 21 ноябри соли равон 85,9 фисад иљро гардидааст. Њосилнокии пахта дар ин давра аз њар як гектар ќариб 18 сентнерї буда, чиниши пахта дар хољагињои дењќонї идома дорад. Дар арафаи љашни 25-солагии Истиќлолияти давлатї дар ноњия коргоњи коркарди пахтаи Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди «25 - солагии Истиќлолият» ба фаъолият оѓоз намуда, имрўз бо 300 хољагии кишоварзї барои ќабул ќардани пахта шартнома бастааст. То имрўз аз сањмдорони хољагињои кишоварзї ба миќдори беш аз 3 њазору 800 тонна, яъне ќариб 41 фисади њосили рӯёнидаи кишоварзони ноњияро

Н

Сешанбе, 22 ноябри соли 2016

Äàð ³îøèÿè äàñòóðó ñóïîðèø³îè Ðàèñè âèëîÿò

ЊОСИЛ, КОРГОЊ ВА ЉОЙИ КОР ДАР РАВАНДИ БЕЊДОШТИ ЗИНДАГЇ

барои коркард харидорї намудааст. Коргоњ, њарчанд нав ба фаъолият шурӯъ намудааст, аллакай дар муддати кӯтоњ тавонист, ба боварии хољагидорон сазовор гардад. Сарвари коргоњи мазкур Алиљон Рањматов тавонист, ба шароити кунунии иќтисоди бозоргонї нигоњ накарда, корњоро дар самти таъсиси корхонаи саноатї дуруст роњандозї намояд. Чї тавре дар сўњбат Алиљон Рањматов зикр намуд, таљњизотро коргоњи мазкур аз давлати Туркия ворид намудааст. Иќтидори истењсолии он дар як шабонарўз 80 тонна буда, дар як сол метавонад, 20 њазор тонна пахтаро хушсифат коркард намояд. Корхона аз оғози фаъолият бањри њамкории

хуби њамаљониба шарту шароити мусоид фароњам овардааст. Алњол бо хољагињои дењќонии «Янгиобод», «Неъматљон», «Маърифат», «Саидмурод-саркор», «Дењќонбоев», «Мањмудота», «Миркамол», «Б.Комилов» ва дигар хољагињо шартнома баста, аз ин хољагињо пахтаи босифатро бо нархњои аз 4 то 5 сомонї ќабул намудааст. Бояд гуфт, ки фаъолияти коргоњ мавсимї буда, имрӯзњо дар ин коргоњ 34 нафар сокинони мањаллї бо љойи корї таъминанд ва дар ду баст кор мекунанд. Музди маоши миёнаи онњо 500 сомониро ташкил медињад. Дар мавриди содироти мањсулот ба давлатњои хориљ роњбарияти коргоњ изњор дошт, ки ќариб 90 фисади мањсулоти истењсолии коргоњ

ÒÀ²£È£ÃÀÐÈ ÂÎËÎÈßÒÈ £ÎÍÓÍ

Н.Ќањњоров соли 2008 фаъолияти мењнатиашро њамчун муаллими забонњои хориљї дар мактаби миёнаи раќами 34, Љамоати дењоти Хистеварзи ноњияи Бобољон Ѓафуров оѓоз намуда буд. Соли 2011 њамчун муаллими калон дар кафедраи забонњои хориљии Донишкадаи илмњои иљтимоии шањри Москва ва муаллими калони кафедраи фанњои давлатї - њуќуќии факултаи чоруми Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон фаъолияташро идома дод. Падараш Мазбутљон Ќањњоров ва модараш Дилором Орифова орзу доштанд, ки Насимљон соњибмаърифат бошад. Бобоњо Абдукамол Ќањњоров ва Абдухолиќ Орифов, модаркалонњо Биомина Ќањњорова ва Санъат Исматова, ки дар тарбияи Насимљон Ќањњоров сањми арзанда гузоштаанд, мушоњида мекарданд, ки набераашон мунтазам бо бањои аъло тањсил мекунад. Онњо барои донишомўзии Насимљон њамаи шароитњоро муњайё сохта буданд. Њамсараш Машњура Ќодирова, ки омўзгори мактаби миёнаи раќами 5, Љамоати дењоти Хистеварз мебошад, низ пайгири роњи илму дониш будани Насимљонро њамаљониба дастгирї намудааст. Санаи 30 сентябри соли равон дар љаласаи Шўрои диссертатсионии назди Донишгоњи славянии Ќирѓизистону Русия ба номи аввалин Президенти Русия Б.Н.Елтсин ва Донишкадаи давлатии њуќуќи шањри Ўш Насимљон Ќањњоров рисолаи илмии худро барои дарёфти дараљаи номзади илми њуќуќ дар мавзўи «Асосњои принсипи мубоњиса дар пешбурди судии парвандањои љиноятии Љумњурии Тољикистон: масъалањои назариявї - њуќуќї» бомуваффаќият њимоя намуд. Олими љавон тањти роњбарии доктори илми њуќуќ Тоњир Сайфутдинов ва мушовири илмї, доктори

илми њуќуќ, профессор, мудири кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурории Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон Абдуљаббор Рањматуллоев тадќиќоти илмиашро бо мењнати шабонарўзї ба иљро расонид. Мавзўи рисолаи илмї ба масъалаи муњими рўз - пешбурди парвандаи љиноятї дар асоси мубоњисаи тарафњо бахшида шудааст, ки дар љомеаи демократї ва њуќуќбунёд ба таъмини адолати судї тавъам буда, дар раванди демократикунонї ва ислоњоти љомеа, алалхусус барои Љумњурињои Осиёи Марказї хеле бамаврид аст. Кори илмї дар кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурории Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон иљро гардида, дастурњои олимони ин кафедра ба њимояи бомуваффаќияти рисолаи номзадии Насимљон Ќањњоров мусоидат намудаанд. Доктори илми њуќуќшиносї, профессори Донишгоњи давлатии Алмаато Лязиза Берсугова ва мушовири Вазорати корњои дохилии Љумњурии Ќирѓизистон, номзади илми њуќуќ, дотсент Асел Осмонова - муќарризони илмии Насимљон Ќањњоров буда, љустуљўњои илмии олими љавони тољикро, ки ба суръатбахшии ислоњоти мурофиаи судии љиної мусоидат менамоянд, зикр карданд. Бино ба гуфти онњо, «тадќиќоти илмї оид ба мурофиаи судии љиної дар таъмини њуќуќњои баробари тарафњо дар мурофиањои судї ањамияти калон дорад, зеро тањкими ќонуният ба таъини љазои одилона, ба сариваќт кушодашавии љиноят, тартиботи њуќуќї ва паст гардидани сатњи љинояткорї дар љомеа мусоидат мекунад». Њамчунин, аъзои Шўрои диссертатсионї - докторони илми њуќуќ Кайрат Осмоналиев, Канат Сманалиев, Венера Табалдиева,

Маъмурахон САМАДОВА, Нодир ТУРСУНЗОДА, «Њаќиќати Суѓд»

М

Ðà³îâàðäè èëì

АСИМЉОН Ќањњоров олими љавону болаёќат аст. Мавсуф факултаи забонњои хориљии Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров ва факултаи њуќуќшиносии Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистонро бо дипломи аъло хатм кардааст.

асосан ба давлатњои Туркия, Белорусия ва Федератсияи Русия содирот мегардад ва дар самти њамкорињои муфид корњои ташкилии њамаљониба идома доранд. Роњбари корхона Алиљон Рањматов афзуд, ки дар наќшањои оянда љараёни корњои коркард то ба истењсоли мањсулоти нињої расонида, бо ин барои ба миён омадани љойњои нави корї мусоидат намоянд. Корманди коргоњи мазкур Фаррух Юсуфї шукрона аз он дорад, ки имрӯз дар Ватани хеш, яъне дар назди пайвандону волидайн кору фаъолият мебараду бо ин ба бењдошти зиндагиашон сањмгузор аст. -Чанд сол ќабл барои дарёфти музди маоши хуб ба муњољирати мењнатї рафта будам. Дар мусофират бисёр азият кашидаву сарсон гаштам. Маљбур шуда ба Ватан баргаштам. Алњол аз оғози таъсиси коргоњ дар ин љо бо љойи корї таъмин гаштаму маоши хуб мегирам,-изњор дошт ӯ. Мањфуза Собирова низ сокини ноњияи Спитамен буда, аз ташкили чунин як корхона хеле ќаноатманд мебошад. -Мањз, дастгириии Сарвари давлат ва роњбарияти вилоят аст, ки имрӯз соњибкорони мањаллї дар њамаи шањру навоњии вилоят корхонањои хурду бузург сохта, ба истифода дода истодаанд, ки мо, сокинон бо истифода аз шароити хубу мусоид кору фаъолият дорем ва бо ин рӯзгори хешро пеш мебарем,-мегӯяд М.Собирова. Ба арсаи фаъолият омадани чунин коргоњњо таќозои замона буда, љињати ғанї намудани буљети вилоят ва њам бењтар гаштани шароити зиндагии мардум боманфиат мебошад.

УЊАЌЌИЌОН ва коршиносон бар ин назаранд, ки ба зуњуроти номатлуби љомеа бунёдгарої (фундаментализм) ва гурўњњои тундгаро, ифротгаро (экстремистї), дањшатафканї (террористї) ќишрњои камфаъоли иљтимої шомил мегарданд ва дар натиља миёни љомеа, бахусус ќишрњои осебпазири иљтимої зўроварию бадбинї (агрессия), истибдод (деспотизм) ва хушунат тавлид мекунанд. Айбек Адилов ќайд намуданд, ки кори илмии Н.Ќањњоров ба он равона шудааст, ки дар рафти тафтишоти љиноятњои гуногун раќобати фаъолияти прокурор њамчун айбдоркунандаи давлатї ва њимоятгар ва шахсони манфиатдор таъмин карда шавад. Ба хулосаи Шўрои диссертатсионї кори илмии олими љавони њуќуќшинос Насимљон Ќањњоров барои аз байн бурдани нобаробарии мурофиавї ба раванди тањќиби љиноятї ва суд мусоидат хоњад кард. Лейла Сиддиќова бо ќаноатмандї изњор намуд, ки њамкорињои илмї ва эљодї байни олимони њуќуќшиноси донишгоњњои Душанбе, Бишкек, Хуљанд ва Алмаато сол аз сол тањким ёфтаву рушд карда истодааст, зеро пешгирии унсурњои љиної дар љомеа, гузоштани меъёрњои баробарњуќуќї барои њамаи шањрвандон вазифаи масъулиятноки њуќуќшиносон ва ќонунгузорони кишварњои њамсояи Иттињоди Давлатњои Мустаќил аст. Аъзои Шўро оид ба дифои рисола ба олими њуќуќшинос Насимљон Ќањњоров пешнињод карданд, ки тадќиќотро аз рўи ин мавзўъ дар доираи рисолаи докторї давом дињад. Насимљон Ќањњоров дар ин бора чунин мегўяд: «Солњои машѓули рисолаи илмї буданам фањмидам, ки дар соњаи њуќуќшиносї муаммоњои зиёди њалношуда вуљуд доранд. Масалан, таъмини принсипи мубоњиса ва баробарии тарафњоро дар мурофиаи судии љиної дар назар дошта, маслињатњои роњбарони илмии худро ба инобат гирифта, мехоњам, тадќиќотњои илмиамро дар атрофи масъалањои мубрами адлия ва ќонуният идома дињам. Умедвор њастам, ки кафили комёбињоямон њамкорињои илмї ва эљодї байни олимони њуќуќшиноси тољик, ќирѓиз ва ќазоќ мегардад». Комёбиву дастовардњои љавонони соњибилму мењнатќарини мо бори дигар собит месозанд, ки Љумњурии азизамон - Тољикистон дар соњаи илму маориф устуворона пеш меравад. Улуѓбек ХУДОЙБЕРДИЕВ, «Њаќиќати Суѓд»

ХИЁНАТКОР ВАТАН НАДОРАД!

Ифротгароии динї мањсули фарњанги номукаммал ва натиљаи љањолати мардумист. Њар ќадар дар љомеа љањлу зулмот мусаллат бошад, њамон ќадар беназмї, беадолатї ва ќонуншиканињо решадор мегарданд. Гурўњњои махсусе тањти пўшиши Хадамоти љосусї афродро дар доираи дину мазоњиб мағзшўї мекунанд ва барои анљом додани амалиёти дањшатафканї ва тахрибкорї сафарбар менамоянд. Баъди гузаронидани мағзшўии маќсаднок ва дар шуури торики онњо љой кардани афсонањои бофтаи «љињоду шањодат» онњоро љониби худкушї роњнамун месозанд ва ин манќуртњои аќлбохта бо боварию итминони роњёбї дар бињишти хаёлиашон дањњо нафар бегуноњонро ба коми марг мефиристанд. Одатан љавонон, ки аз лињози зењнї ва аќлонї рушд наёфтаанд, осебпазиртар буда, зуд ба ин љараёнњо љалб мешаванд. Дар зењни онњо, ки мисли «лавњи сафед» тозаю покиза аст, ифроту хурофот пур карда мешавад ва азбаски љавонон сахт њассосанд (чун хунашон дар љўш аст), бегумон, шефтаю мутамоили аќидаи бебунёд мешаванд. Муњимтар аз ин онњо фикр мекунанд, ки дар пешгоњи Худованд иззат доранд ва бо ин гумон њар кореро, ки хољагонашон дар ќолаби љињоди динї мефармоянд, ќатъиян иљро карда, ба бињишти ваъдагї мерасанд. Бозї кардан бо зењни насли љавон, мутаассибон ва эњсоси мардуми хурофотї аз мушаххасоти кори хадамоти махсус мањсуб меёбад. Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон дар яке аз суханронињои худ аз пайравони гурўњњои террористї изњори нигаронї намуда, таъкид карданд, ки «Аз марги баъзеашон ба падару модар маълумот расида, онњо бо ин амали нангини фарзандашон миёни хешу табор ва њамсояњову ањли љомеа дар хиљолатанд, чунки фарзанди онњо њам ба Ватан– Модар ва њам мазњаби њанафї хиёнат кардаанд. Дар тўли таърих ягон халќу миллат хиёнат ба Ватан – Модар, давлат ва мардумро набахшидааст ва намебахшад». Њар шањрванди Љумњурии Тољикистон, ки ба ин гурўњњои ифротї њамроњ мешавад, дар маќсадњои шум ва фаъолиятњои зиддидавлатї ва зиддимиллии онњо шарик аст. Яъне, ў бевосита дар муќобили давлати худ, бар зидди Ватани

худ ва дар душманї ба миллати худ ќарор мегирад. Њамин тавр, ў бо тамоми маънояш хоини Ватан мешавад! Сабабу омилњои гароиши босуръати бархе аз љавонон ба ин љараён зиёд аст. Тањлилњо нишон медињанд, ки тайи солњои гузашта паст будани сатњи огоњии љавонони мусулмон аз мазмун ва моњияти дини мубини Ислом, коњиши асосњои ахлоќї, бештар шудани тафовут ва сатњи зиндагии ќишрњои љомеа, талош барои љустуљўи адолати иљтимої аз љумлаи омилњои рушди ин раванд будааст. Бархе аз коршиносон бар он аќидаанд, ки наќши муњимро дар ин љо назарияи љањонишавї дар мафкураи онон мебозад. Назарияи љањонишавї пешнињоде аз љониби намояндагони тамаддуни Ѓарб ба оламиён аст, ки бо њадафњои сиёсї, акнун хеле ошкору васеъ барои аз байн бурдани марзњои сиёсї, идорї ва тағйири љуғрофии кишварњо истифода мешавад. Тарафи дигари масъала он аст, ки муњољирати шањрвандони зиёди Тољикистон ба Русия боиси афзоиши шумораи фарзандони дур аз назорат шудааст, ки дар оянда эњтимоли зиёд шудани њиљрат ва пайвастан ба гурўњњои ифротиро бештар мекунанд. Аз тарафи дигар, он љавононе, ки дар тўли зиндагии худ шањрвандии Русияро гирифтаанд, метавонанд, озодона ба кишварњои дигар, аз љумла ба Ироќу Сурия раванд. Коршиносон бар ин назаранд, ки ба доми террористњо бештар љавонони муњољир ва ё муњассилини кишварњои арабї љалб мешаванд. Барои љалб кардани онњо аз шабакањои интернетї ба таври васеъ истифода мебаранд. Барои љалби љавонони минтаќањои Осиёи Марказї сомонањои мухталифи интернетї василаи асосї мебошад. Њамзамон, омили дигаре, ки гурўњњои тундгарои исломї аз он ба таври васеъ истифода мебаранд, ин муњољирати танзимношудаи љавонони тољик ба Русия мебошад, зеро дар ин кишвар љавонони тољик, ки синни аксарияташон аз 18 то 30 аст, бо роњњои гуногун фирефтаи макру њиллаи эмиссарњо мегарданд. То љое мусаллам аст, дар Русия гурўњњои тундгарои исломї ва ифротї фаъолият менамоянд, ки онњо асосан аз њисоби намояндагони мардумони ќафќозї созмон дода шудаанд ва ин гурўњњо љавононеро фирефтаи худ мегардо-

Âîêóíèø

М

АЌОМОТИ иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Спитамен оиди рафти иљрои фармони Президенти Љумњурии Тољикистон № 622 аз 7 феврали соли 2009 «Дар бораи вокуниши шахсони мансабдор, маводи танќидї ва тањлилии воситањои ахбори омма» иброз медорад, ки дар рўзномаи «Њаќиќати Суѓд», тањти № 121 аз 11 октябри соли 2016 маќолаи танќидии «Масъулони номасъул» ба чоп расида буд.

«Масъулони номасъул» («Њаќиќати Суѓд», № 121, 11 октябри соли 2016)

Масъалаи мазкур дар маљлиси машваратии назди раиси ноњия мавриди баррасї ќарор гирифт. Аз масъулини соњањо, ки њангоми ќабули намояндагони васоити ахбори омма бемасъулиятї зоњир намудаанд, пурсиш ба амал оварда, бањри минбаъд хуб ба роњ мондани ќабули тамоми намояндагони васоити ахбори омма тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи матбуот ва дигар васоити ахбори омма» ва дигаргунї намудан дар фаъолияти худ бањри ислоњи камбудињои дар маќола нишондодашуда андешидани чорањои зарурї онњо дастуру супоришњо дода шуд. Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия барои ислоњи камбудињои дар маќола љойдошта минбаъд чораљўї хоњад кард. А.СУЛАЙМОНЗОДА, раиси ноњияи Спитамен

¯îìåà âà çàìîí нанд, ки онњо аз лињози ахлоќї - аќидавї заиф буда, зудбоваранд, аз маърифати исломї фарсахњо дуранд ва иродаи ќавї надоранд. Ин љавонони гумроњ ба љангњои Шарќи Наздик – Сурия ва Ироќ кашида мешаванд. Барои љилавгирї намудан аз ин зуњуроти манфї Хадамоти муњољирати кишвар ва Шўрои уламоро лозим аст, ки фаъолияти худро таќвият бахшида, бо муњољирони мењнатї њарчи бештар вохўрию сўњбатњо анљом дињанд. Њамчунин, ташаккул ва таќвият додани идеологияи миллї, ки асоси онро сулњ ва Вањдати миллї ташкил менамояд, аз омилњои муњими љилавгирии љавонон аз гаравидан ба гурўњњои ифротию тундгарои исломї шуда метавонад. Яке аз сабабњои ба гурўњњои ифротию тундгарои исломї пайвастани љавонони тољик ба омилњои иљтимоию иќтисодї, бекорї, фаќр ва коррупсия вобаста мебошад. Дигар омилњое, ки љавонони тољикро тўъмаи гурўњњои ифротию тундгарои исломї мегардонад, ин дур будани љавонон аз маърифати исломї ё бесаводии динї, яъне надонистани асолати исломї, суннатї, инчунин таблиғоти шадиди гурўњњои ифротї тавассути васоити ахбори омма, хусусан шабакањои интернетист, ки ин таблиғот ба муќобили арзишњои маънавї ва динии мардум нигаронида шудааст. Њамзамон, ба андешаи сарвари Маркази тадќиќотї - стратегии кишвар Худойбердї Холиќназар, мављудияти омилњои марзї њам яке аз зарфиятњои пайвастани љавонон ба ин гурўњњои тундгаро мањсуб меёбад, зеро Тољикистон бо Афғонистон, ки яке аз минтаќањои ноороми дунё мањсуб меёбад, 1400 км марзи давлатї дошта, баъзе аз зуњуроти хатарафзо, мањз аз убур намудани марзи давлатї сурат мегирад. Марзбонони тољик дар њифзи сарњади давлатї содиќона хизмат намуда, њушёриро аз даст намедињанд ва нахоњанд гузошт, ки эмиссарњо ва дигар аъзои гурўњњои ифротї марзро убур карда, вориди кишвари мо гарданд. Тамоюл ва гароиши баъзе љавонон ба њар гуна њизбу равияњо боиси ихтилоф, тафриќа ва нооромии љомеа мегардад. Дар ин љо тарбияи дурусти динии фарзандон дар айёми љавонї бисёр муњим аст. Агар дар њамин давра маълумоти лозим ва дурусти динї ба онњо дода нашавад, эътиќоди онњо ноќис мемонад. Натиља чунин мешавад, ки њар як инсон ё гурўњи ғаразнок бо гуфтани чанд љумлаи зебо дар зоњир метавонанд, онњоро фиреб дињанд. (Давом дорад) Њабибулло ТОАТОВ, ТОАТОВ, дотсенти Донишгоњи давлатии њуќуќ, њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Б

О ибтикори роњбарияти Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд Фестивали вилоятии «Атласу адраси Суѓд - 2016» рўзи 29 октябри соли равон дар бинои Кохи фарњанги “Суѓд” баргузор гардид. Дар сањни Кохи фарњанг духтарони атласпўши хуљандї адраси зебои бо эъљози дастонашон бофташударо ба намоиш гузошта буданд. Тањти навои мусиќии форам духтарони адраспўш тасмаи бузурги адрасї дар дастон ба сањна баромаданд. Љилои рангњо дар сањна ба чашми бинанда онро љилвагар сохт, ки гўё бастаи бузурги кушодашудаи адрас дар дастони духтарони зебову атласу адраспўш ба раќс даромада бошад. Чашми бинанда аз ин ангеза ва љилои рангњои зебо «хира» мешуд. Оре, коргардони ин намоиш тавре онро ба сањна гузошта, ки бинанда ба њунари волои мардуми Суѓд сари таъзим фуруд меовард.

Зинда гардонидан ва барќарор сохтани њунарњои суннатии мардуми тољик яке аз наќшањои асосии Њукумати Тољикистон, хусусан Сарвари он, Пешвои миллат, Президенти Тољикистон Эмомалї Рањмон мебошад. Дар њар як вохўриашон бо мардуми тољик Пешвои миллат ин нуктаро таъкид мекунанд, ки суннатњои мардумї њатман бояд барќарор карда шаванд. Њунари волои атласу адрасбофї дар шањрњои ќадимаи мардуми тољик, хусусан дар вилояти Суѓд таърихи хело ќадим дошта, аз авлод ба авлод ба мерос гузашта, то замони мо омада расидааст. Дастгоњњои бофандагї, ќариб дар аксари хонадони мардуми тољик вуљуд дошт. Њар як бонуи ин минтаќаи Тољикистон дар баробари кору бори зиндагии рўзмарраашон касби хуби дастмузд низ доштанд. Онњо атласу адрас мебофтанд ва аз он дастмояи хубе њам пайдо менамуданд. Мутаассифона, дар солњои 50-60-ум бо ќарори Њукумати онваќтаи шўравї ва инкишоф додани соњаи пахтакорї ва таъмин намудани корхонањои бузурги бофандагї бо ашёи хом, хусусан, нахи пахта тамоми дастгоњњои бофандагї мусодира ва нест карда шуданд. Барои пинњон доштани дастгоњњо љазо низ дода мешуд. Мардум дигар натавонистанд, ки њунари аљдодии худро давом дињанд. Дар тайи солиёни зиёд ин матои зебои тољикї њусну тароват ва рисолати худро ќариб ки гум карда буд. Мардуми тољик фирефтаи матою тикањои рангоранги бегона гардиданд. Дигар касе андешаи онро намекард, ки гузаштагонаш аз кадом матоъ либос медўхтанд ва мепўшиданд. Њама талоши фарњангу либосу матои бегонагон мекарданд. Атласи зебои тољикї дигар либоси асосии зану духтари тољик набуд. Як муддат он либоси кории пешхизматони ошхонаву тарабхонањо гашт, хусусан дар шањри Душанбе. Дар сўњбате як мењмони хориљї гуфт, ки чаро аз ин матои зебо занону духтарони тољик барои худ либос намедўзанд. Ин хело зебост-ку? Фестивали атласу адрас дар шањри Хуљанд нишон дод ва собит сохт, ки зану духтари тољикро аз њама бештар либосе, ки аз њамин матоъ дўхта шудааст, бештар зиннат медињад. Имрўз ин њунари аљдодї танњо дар вилояти Суѓд боќї мондааст. Новобаста ба он ки ин њунарро ќариб нест карда буданд, аммо хонадонњои косиб дар вилояти Суѓд ва водии Фарѓона онро аз нобудшавї њифз намуданд. Дар замони Њокимияти Шўравї корхонањои бузурги атласбофї сохта шуда буд, ки яке аз ин корхонањо дар вилояти Суѓд ќисман фаъол аст, аммо мањсулоти ин корхона он матое, ки бо сифати баланд бо даст бофта мешавад, иваз карда наметавонад. Талаботи мардум ба ин навъи

Сешанбе, 22 ноябри соли 2016

№ 139 (17664)

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

Òààññóðîò àç Ôåñòèâàëè âèëîÿòèè “Àòëàñó àäðàñè Ñó˜ä-2016”

¯ÈËÎÈ ²ÓÍÀÐÈ ÌÀÐÄÓÌÈ ÑÓFÄ

матоъ хело њам зиёд мебошад. Рушд ва ривољи ин њунари дастии мардум боиси он мегардад, ки зану духтари тољик дар баробари иљрои тамоми кору бори рўзгори рўзмаррааш соњиби пасандози шахсии худаш низ бошад. Бисёр мушкилоти зиндагиашро худаш аз њамин њисоб саришта карда метавонад. Раиси вилояти Суѓд, мўњтарам Абдурањмон Ќодирї дар сўњбат бо мењмонони хориљї, мањз њамин нуктаро таъкид намуданд, ки њадафи асосии мо аз эњёи ин њунарњо бо кори фоиданок таъмин намудани занону духтарони тољик мебошад. Ба хотири рушд ва инкишоф додани ин њунар Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Роњбарияти вилояти Суѓд њама ваќт кўмаки беѓаразонаи худро расонда истодааст. Дар њудуди вилоят курсњои зиёди касбомўзї ташкил карда шудааст, ки дар ин курсњо ба занону духтарон устоњои чирадаст ин њунарњоро меомўзанд. Бояд тазаккур дод, ки ин иќдоми Њукумати Љумњурии Тољикистон аст, ки Пешвои миллат дар тамоми сафарњо ва вохўрињояшон бо мардуми кишвар мавзўи бо кор таъмин намудани занону духтарони тољики хонанишинро дар мадди аввал гузошта, таъсиси марказњоро барои бонувон дар њама манотиќи кишвар тавсия медињанд. Корхонањои хурди бофандагии атласу адрас ва ќолинњои дастиро њатман бояд инкишоф дод. Агар, аз як тараф, сохтани дастгоњњои бофандагї бо усули бобої ё ин ки аљдодї исрофи зиёди маводи хомро кам кунад, аз тарафи дигар, аз лињози экологї барои муњити атроф зараре низ намерасонад. Дар озмун-фестивали дар шањри Хуљанд гузашта тарроњони зиёди хуљандї мањсули дасту тахайюли эљодии њунари хешро ба намоиш гузош-

танд. Онњо барои занону духтарони тољик аз либоси кўдакона сар карда, то либосњои расмиро ба намоиш гузоштанд. Бо намунањои гуногуни атласу адрас духтарони зебои хуљандї ба сањна баромаданд. Љилои рангњо, либосњо ва чењрањои зебои гулдухтарони Хуљанд як сањнаи афсонавиеро љилвагар месохт, ки бештари тамошогарон худро дар олами афсона тасаввур мекарданд. Мењмони мисрї намоишро олами афсона гуфт. Фестивал аз рўйи барнома гузаронида шуд. Дар барномаи фестивал намоиши «Либосњои ќадима», «Либосњои рўзмарра», «Либосњои расмии бонувон», «Либосњои идона» ва ѓайра дар зери навои мусиќї ва бо иштироки њунармандони мумтози хуљандї Олим Воњидов, Толиб Исмоилов, гурўњи дойранавозони коллељи санъат, ансамбли фолклории ноњияи Ашт, ансамбли раќсии «Зебо» гузаронида шуд. Дар њамоиши Наврўзи байналмилалї, ки таљлили он бевосита бо дастури Пешвои миллат сурат гирифта буд, шањри Душанбе пурра гулпўш буд ва тамоми занону духтарони тољик атласпўшу адраспўш буданд, ки ќалбњои мењмонони љашнро тасхир карда буд. Бештари мењмонон мањз њамин нуктаро борњо таъкид карданд, ки миллати тољик табиатан зебост. Зебоии онро ин матои миллиаш боз зеботар кардааст. Дар аксари хотироташон дар кишварњояшон мањз њамин зебоии Наврўзи Тољикистонро навиштаанд ва дар васоити ахбори умуми кишварњояшон онро таблиѓ намуда буданд. Тарроњони чирадасти хуљандї собит сохтанд, ки ин либос либоси арўсї, хонагї, мактабї, расмї ва асрї шуда метавонад. Аз адрас на ин ки барои занону духтарон, балки барои мардњо

²óíàðè âîëîè àòëàñó àäðàñáîôO äàð øà³ð³îè ¥àäèìàè ìàðäóìè òî¿èê, õóñóñàí äàð âèëîÿòè Ñó˜ä òàúðèõè õåëî ¥àäèì äîøòà, àç àâëîä áà àâëîä áà ìåðîñ ãóçàøòà, òî çàìîíè ìî îìàäà ðàñèäààñò. Эмомалї РАЊМОН

низ либосњои хуб бо мудели замони имрўза дўхта мешавад. Ин либосњоро метавон дар љашнњо ва дигар маросимњо истифода бурд. Ин суннати миллиро мањз дар њамин замони гардиши бузурги фикрї ва тамаддунї, пеш аз њама, бояд инкишоф дод ва таблиѓ намуд. Забон ва суннатњои миллї метавонанд, њувияти миллиро нигоњ доранд ва миллатро аз вартаи њалокат наљот дињанд. Барои њаматарафа њифз намудани ин суннатњо зарур аст, ки рамзи умумии миллиро интихоб намуд. Оё бад аст, ки мардуми Туркманистон асолати миллии худро хуб нигоњ доштанд. Мењмонони хориљие, ки дар Конфронси байналмилалї бахшида ба таљлили љашни дар пешистодаи 700-солагии Шайх Камоли Хуљандї дар рўзњои Фестивал дар шањри Хуљанд ташриф доштанд ва бо даъвати Раиси вилояти Суѓд, мўњтарам Абдурањмон Ќодирї дар Фестивал ширкат варзиданд, бањои баландтаринро ба ин фестивали бошукўњ доданд. Эшон ќайд намуданд, ки либосеро бо ин зебої ва таровату рангорангї дигар тасаввур карда наметавонанд. Чаро занону

дар мактабњо онро њамчун либоси мактабї ќабул накунем? Оё ин зиёне дорад? Мактаби миллї бояд њаматарафа љавобгўйи онро дошта бошад. Таќлид ба ѓарбиён ин нобуд сохтани суннатњои миллист. Барои интихоби модели ягонаи либосњои расмї ва мактабї бо матоъњои мањаллї њамаи тарроњони бењтарини шањрњои бузурги кишварро бояд љалб сохт ва бењтарин намунаи онро барои муњокимаи умум гузошт ва назари мардуми шарифи кишварро дар ин замина низ бояд ба эътибор гирифт. Ин амри хайр, агар аз як тараф, миллат ва асолати миллиро нигоњ дорад, аз тарафи дигар саноати сабук ва дастии мардумиро инкишоф дода, њазорон зану духтари тољик соњибкасбу соњиби музду маош мегарданд. Ин њунар бештар дар манотиќи мухталифи кишвар пањн хоњад шуд. Фестивали зебои атласу адрас барои ман, ки њамчун мењмон дар он ширкат варзида будам, хотирмон буда, ба созмондињандагони ин намоиши хело зебо арзи сипос намуда, умеди онро дорам, ки ин њунари суннатии мардуми тољикро боз бештар инкишоф дода, онро то сатњи умумиљумњуриявї

духтарони тољик онро дарк намекунанд, ки либосе, ки аз нахи тозаи пахтаву пилла тањия шудааст, бењтар аст аз тикањои рангоранги маснуъї ва пўшидани либос аз чунин тикањои рангоранги сергул хоси мардуми лўлї буд ва имрўз низ мебошад. Имрўз дастгоњњои тикабофии Чину Њинду Покистон тикањои рангоранги нафтиро барои мардуми тољик бофта мефиристанд ва мардуми тољик онњоро харидорї намуда мепўшанд. Чаро аз он даст накашем? Чаро мо рўй ба мероси аслии худ ва ба асли худ нагардонем? Чаро мо

бурда расонанд. То ин ки рўзе нашавад, ки онро дигарон аз худ намоянд. Нашавад, ки ин намуди матои миллї, ки ба њазорсолањои тамаддуни мардуми тољик алоќаманд аст, дигарон онро расман моли худ њисоб кунанд… Сайидхоља АЛИЗОДА, мудири шўъбаи матншиносї, тањќиќ ва нашри мероси хаттии Институти забон, адабиёт, шарќшиносї ва мероси хаттии Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон

ЗУЊУРИ КАСБЊОИ АЉДОДЇ ДАР МАНОТИЌИ КИШВАР

Дар асри ХХ Хуљанд яке аз марказњои тиљоратї ва њунармандї дар ќаламрави Осиёи Миёна ба њисоб мерафт. Осорхонањои машњури тамоми дунё имрўз зиёда аз 90 хели матоъњои гуногуни Осиёи Марказиро, ки бо номи абраи Суѓд машњуранду бештари онњо дар Суѓди бостон истењсол мешуданд, нигоњдорї менамоянд. Оѓоз аз асрњои Х то ХХ дар Осиёи Марказї санъати шоњибофї ба ављи баланди худ расида, матои атлас, ки аз калимаи арабї гирифта шуда, маънои “матои бонаќш”-ро дошт, машњури оламиён гардид. Дар масири таърих халќи шарафманди вилояти Суѓд бо дарки баланди масъулият ва зебоиофарї матоъњои атласу адрас мебофтанду пешкаши харидорони зиёд мегардонданд. Ин иќдом чанд сол ќабл бо дастгирии Раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї эњё гардида, њунармандони зиёдеро ба њам овард. Имрўзњо бо шарофати соњибистиќлолии кишвар бањри рушди њунарњои ниёгон ва њифзи арзишњои миллї иќдомњои шоиста рўи кор омада, зиёдшавии шумораи марказњои таълимї боиси бо шуѓли доимї фарогир шудани занону духтарони хонашин гардид. Дар зиёда аз 150 адад маркази таълимї 500 дўкони адрасбофї гузошта шуда, занону духтарони

њунарманд машѓули кори доимианд. Имрўзњо пешаи адрасбофї то андозае рушд ёфтааст, ки њатто ихлосмандони љумњурињои бародар ва ба мо наздик аз он бањра мебардоранд. Дар ин замина ба наздикї намояндагони вилояти Хатлон, Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, шањри Душанбе ва шањру ноњияњои тобеи љумњурї дар бобати шиносої аз рушди њунарњои ќолинбофии дастї ва адрасу атласбофї дар сарзамини суѓдиён ба вилояти Суѓд омада, бо фаъолияти коргоњњои адрасу атласбофї бевосита аз наздик шинос шуданд. Мењмонон нахуст аз Маркази таълимию истењсолии «Озода»-и ноњияи Љаббор Расулов боздид ба амал оварда, дар бобати пайдо намудани огањї аз њунари адрасбофї бо њунармандони ин коргоњ мулоќоти судманд анљом доданд. Инчунин, њайати мењмонон аз марказњои таълимї-истењсолии «Куруш» ва «Ориёно»-и ноњияи Спитамен, «Шероз» ва «Савр»-и шањри Хуљанд, «Лаби њавзча» , «Дугонањо» ва «Арбоб»-и ноњияи Бобољон Fафуров дидан намуда, бо рафти истењсоли матоъњои пахтагиву абрешимии атласу адрас аз наздик шинос шуданд. Идораи рўзнома тасмим гирифт, ки таассуроти мењмононро бобати сафарашон ба вилоят манзури хонандагон гардонад. Баќо Њотамов-сардори Раёсати саноати сабук ва пиллаи Вазорати саноат ва технологияњои нави Љумњурии Тољикистон: - Вобаста ба иљрои банди 24-уми ќарори маљлиси Њукумати Љумњурии Тољикистон тањти раќами 11 дар бобати рушди њунарњои ќолинбофии дастї ва адрасу атласбофї дар вилояти Хатлон, Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, шањри Душанбе ва ноњияњои тобеи љумњурї тавассути баргузор намудани сафарњои омўзишї ва аз њунармандони вилояти Суѓд омўхтани мањорати чунин касбњо Вазорати саноат ва технологияњои нав, Вазорати мењнат, муњољират ва шуѓли ањолї, Кумитаи кор бо занон ва оила, Маќомотњои иљроияи њокимияти давлатии Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилояти Хатлон, шањри Душанбе, шањру ноњияњои

3

Àíäåøà³î àç ñàôàð

тобеи љумњурї тасмим гирифтанд, ки њамкориро ба роњ монанд. Рафтуомади намояндагони минтаќањо барои таќвият додани њамкорињо, фазои корї пайдо кардани соњибкорон, дастгирї љињати рушди анъанањои миллї, бахусус њунарњои мардумї, аз љумла адрасу атласбофї таъсири љиддии худро мерасонад. Албатта, то ин дам давра ба давра аз љониби минтаќањои љануби кишвар, бахусус вилояти Хатлон дар якчанд шањру ноњияњои вилояти Суѓд, аз љумла дар коргоњи «Дугонањо»-и ноњияи Бобољон Fафуров ва «Шероз»-и шањри Хуљанд занону духтарон ин њунарро аз бар карданд. Бо боварии том гуфта метавонам, ки ин сафари намояндагон аввалу охир набуда, рафтуомадро бештар мегардонанд ва мутахассисони соњибкасби адрасбофї ба занону духтарони хонанишини вилояти Хатлон, Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, ноњияњои тобеи марказ ва дигар манотиќи кишвар ин касбро меомўзанд. Умед дорем, ки даъвати њамкоронро њунармандон ба хушї ќабул карда, ба минтаќањои љануб ташриф меоваранд ва аз нозукињои касби пешакардаашон соњибхоназанњои он манотиќро низ бохабар хоњанд кард. Гул Халифаева - мудири бахши кор бо занон ва оилаи ноњияи Файзобод: - Бори аввал аст, ки ба вилояти Суѓд омадам. Маќсади ташрифи мо дар он буд, ки нахуст бо фарњангу маданияти ин сарзамин ошно гардида, дар ин замина омўзиши њунарњои дастї, аз ќабили ќолинбофиву сўзанидўзї,

ќуроќдўзиву гулдўзї, атласу адрасбофиро аз ин њунармандон омўзем. Шуѓли асосии занону духтарони файзободї асосан сабадбофию кулолгарї буда, ањён-ањён попукзаниву гулдўзї ва зарзанї ба назар мерасад. Чун огоњ гаштем, ки суѓдиён ба њунари аљдодї-адрасу атласбофї рў овардаанду бо эњё кардани ин њунар барои худ шуѓли доимї дарёфтаанд, хостем, аз нозукињои ин пеша бохабар шавем. Хушбахтона, давоми чанд рўзе, ки бо њунармандони марказњои таълимиву истењсолии атласу адрасбофии «Озода», «Куруш», «Ориён», «Шероз», «Савр», «Арбоб», «Лаби њавзча» ва «Сирдарё»-и шањру навоњии вилоят аз наздик ошно гардидем, беихтиёр дар ќалбам эњсоси зебоиофарї ва худогоњии миллї боло гирифт. Тасмим гирифтем, ки албатта, бо њунармандони адрасбоф њамкориро ба роњ монда, занону духтарони файзободиро њунари ќадима омўзонем. Махсуддин Ќодирзода-муовини раиси ноњияи Ховалинг: - Агар гўем, ки мањсули дастони сењрофари мардуми вилояти Суѓд, ки бароямон пешкаш намуданд, бењтарини бењтаринњо буд, хато нахоњем кард. Зеро дар намоишгоњњо аз ќуроќдўзиву сўзанидўзї, гулдўзиву зарзанї, мўњрадўзиву бозичањои дастисохт то матоъњои атласу адрас он ќадар зебо гузошта шуда буданд, ки чашмрабо ба назар мерасиданд. Љилои матоъњои тавассути дастгоњи бофандагї бофташуда тани занону духтаронро зебанда буду

шеъру сурудхонии онњо њунармандони асилро мемонд. Бешак, њунармандзанони ин сарзамин сазовори тањсину офаринанд. Огоњии мо дар бобати фаъолияти маркази таълимию истењсолии «Дугонањо»-и мањаллаи Кулангири Љамоати дењоти Њайдар Усмонови ноњияи Бобољон Fафуров басо хотирмон буд. Дар маркази мазкур 20 дастгоњи бофандагї насб, 20 нафар адрасбофи соњибкасб ба кор љалб ва инчунин шогирдони зиёде аз њисоби љавонзанони хонашин ва духтарон барои омўзиши касби адрасбофї даъват карда шудаанд. Фаъолияти 8 нафари дигар, ки бо омодасозии ашёи хом машѓуланд, хеле назаррас буда, тасмим гирифтем, ки бо онњо шартномаи њамкориро ба роњ хоњем монд. Кенљамоњ Маљидова-муовини раиси шањри Кўлоб: - Албатта, барои он нафаре, ки бори аввал сари дастгоњи адрасбофї менишинад, эњсосоти њаяљоноваре падид меояд. Сари дастгоњи адрасбофии Маркази таълимию истењсолии «Дугонањо»-и дењаи Кулангири Љамоати дењоти Њайдар Усмонови ноњияи Бобољон Fафуров нишаставу аз нозукињои њунари матоъбофї огоњї пайдо намуда, тасмим гирифтам, ки њарчи зудтар занону духтарони Кўлобшањр низ бояд омўзиши ин касб намоянд. Зеро дар баробари пайдо намудани шуѓли доимї барои худ метавонанд, таъмингари эњтиёљоти оилавї низ бошанд. Њарчанд адрасбофиро касби душвор дарёфтам, аммо бе мењнат роњат ба даст нахоњад омад. Огоњ шудам, ки адрасро аз нахи пахта тайёр мекунанду аз он 7 намуди ресмон ресида мешавад. Аввал тор мекашанду ќат карда, гул мебанданд. Наќшбандии адрас бо њамаи њафт намуди ресмон сурат мегираду дар дастгоњ ду намуди сўрохї-теѓ ва гула бояд мављуд бошад. Аз теѓу гула гузарондану ба бофтан тайёр кардани ресмони хушкшударо на њар кас иљро карда метавонад. Бо вуљуди он хоњем омўхт, зеро ин касбро шавќовар дарёфтам. Шоира САЛИМОВА, «Њаќиќати Суѓд»


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Т

АРЗИ ҳ аёти солим чун шакли рафтори фаъол ва ма қ саднок, ки ҳ ифз ва нигаҳ нигаҳ бони тўлонии солимии равонї ва љисмониро таъмин месозад, бояд устувор гардад. Чї хеле ки дар урфият мегўянд, варзиш гарави саломатист. ВоВоќеан, гузаштагони мо дуруст ќайд намудаанд, ки барои солисолимии инсон ањамияти варзиш бисёр бузург аст. Агар аз ни го ҳ и тиб назар андозем, сало матї ганљинаи бузургу беназир ма ҳ суб меёбад, ки бо варзиш алоќамандии зич дорад. Махсусан, варзиши сабук барои саломатии инсон бениҳоят манфиатбашх аст. Ҳангоми ба ин намуди варзиш машғул шудан фаъолияти тамоми бадани инсон беҳтар мегардад. Варзиши сабукро аввалан аз давидан оғоз намуда, баъд дигар қисматҳои онро бояд иљро намоем. Дар ин ҳолат нафаскашии бадан хуб шуда,

Сешанбе, 22 ноябри соли 2016

Ñîëè 2016 – Ñîëè ôàðäè ñîëèì

Тан ва рўњи солим зебої физояд!

боиси бењтар фаъолият намудани узвњои бадани инсон мегардад. Гузаштагони мо низ робитаи саломатиро бо варзиш хуб баён намудаанд. Абўалї ибни Сино донишманди соњаи тиб дар ин хусус чунин гуфтааст: «Фориѓ будан аз варзиш инсонро камќувват ва мушаку бофтањо, банду буѓумњоро сусту заиф мегардонад ва дар натиља инсон ба беморињои гуногун дучор мегардад». Аз ин лињоз, варзиш мањаки асосии њаёти инсони солим ба њисоб меравад ва тану рўњро солим нигоњ медорад. Дар сурати ба варзиш машѓул будани инсон саломатї ва зебоии ў дучанд мегардад.

Агар инсон чї ќадаре, ки варзишро пешаи худ гардонад, ҳамон қадар солимии бадани ў зиёд мешавад. Ҳар кї хоҳад, то ҳамеша солиму зебо ва қобилу тавоно бошад, бояд ба варзиш машғул шавад ва њаргиз аз он канораљўї накунад. Мутахассисоне, ки бо варзиш сарукор доранд, тавсия медињанд, ки њар як нафар камаш 150 даќиќа варзиши мулоим ё 75 дақиқа варзиши шадидро дар як њафта љињати њифзи саломатии худ иљро намояд. Гимнастика яке аз намуди дигари варзиши сабук ба њисоб рафта, он барои мустањкам намудани узвњои бадани инсон ва бањри зудњаракатї ва ќобилияти

№ 139 (17664)

њаракатнамоии узвњои бадан ањамияти хоса дорад. Њангоми иљрои ин намуди варзиш љисми инсон ва рўњи ў пурфарањ гардида, ба болидахотирї оварда мерасонад. Њамчунин, барои зебогии њар нафар ва тануманду солим мондани њар яки мо чунин намуди варзиш ањамияти беандоза дорад. Донишмандон дар омўзиш ва тадќиќотњои хеш маълум намудаанд, ки хубтарини иќдом бањри љавон ва бардаму солим мондан дар як рўз 30 дақиқа пиёда роњ гаштан аст. Бинобар њамин њар як инсонро зарур аст, пайваста ба варзиш машѓул шавад ва саломативу љавонии худро нигоњ дорад, зеро ки тани сињат давлати бебањо мањсуб меёбад. Муњаммадљон ЉЎРАБОЕВ, омўзгори тарбияи љисмонии Коллељи тиббии ноњияи Бобољон F афуров

ÁÈÐÆÀÈ ÌÎËÓ ÌÓËÊÈ ÂÈËÎßÒÈ ÑÓFÄ оид ба фурўши амволи зерин музояда эълон мекунад:

Моликияти коммуналии шањру ноњияњои Исфара, Истаравшан, Зафаробод ва Ашт: Музоядаи №27

Музояда 22 декабри соли 2016, соати 11- 00 бо тарзи англисї дар толори савдои биржа баргузор мегардад. Ба савдои музоядавї ашхоси воќеї ва њуќуќї даъват карда мешаванд. Бољи комиссионї 5 фоиз, бољи давлатї 0,5 фоизи маблаѓи умумии фурўшро ташкил медињад. Баќайдгирии иштирокчиён ва ќабули кафолатпулї дар шањри Хуљанд, кўчаи Ленин 41 сурат гирифта, аз рўзи дарљи хабари иттилоотї оѓоз мегардад ва барои ашхоси бо тарзи наќдї пардохткунанда як соат пеш, барои ашхоси бо тарзи ѓайринаќдї пардохткунанда бошад, як рўз пеш аз музояда ќатъ карда мешавад. Музояда дар асоси талаботи Низомномаи №98 аз 1 марти соли 2004 баргузор мегардад. Маълумоти иловагиро тавассути телефонњои 4-02-89, 4-09-21 дастрас намудан мумкин аст.

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

4

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä Музоядаи №219 оид ба савдои оммавии молу мулки ба гарав гузошташуда - њавлии истиќоматї воќеъ дар шањри Истаравшан, кўчаи Пионер №46 «а», ки барои таъмин намудани иљроиши истењсолоти иљро аз рўи вараќаи иљрои Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2-505/2016, №2-16/2016 аз 15 марти соли 2016 оид ба аз њисоби соњибкори инфиродї Шокиров Илњом Икромович, њамљавобгарон Ибодуллоев Атавулло Насруллоевич ва Назарќулов Ањмадхон Салоњиддинович ба фоидаи ЉДММ ТАЌХ «Матин»-и шањри Хуљанд рўёнидани маблаѓи ќарз ба андозаи 38642,95 доллари ИМА, мутаносибан ба 251063,24 сомонї ва бољи давлатї ба андозаи 5021, 26 сомонї аз љониби иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ба њабс гирифта шудааст:

Музоядаи №219 23 декабри соли 2016, соати 9:00 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи К.Хуљандї №181а, ошёнаи якум, њуљраи №2) бо тартиби пешбининамудаи моддањои 39-41-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ипотека» барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 9:00, 23 декабри соли 2016 дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-64-99 дастрас намоед.

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä Музоядаи такрории №220 оид ба фурўши молу мулки ѓайриманќули ба гарав гузоштаи ќарздор, ки барои таъмин намудани иљроиши истењсолоти иљро аз рўи вараќаи иљрои Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2-216/2016 аз 25 июли соли 2016 оид ба аз њисоби соњибкори инфиродї Мирбобоева Мукарам Кучкарбоевна ва љавобгари дигар Мирбобоев Зариф Мирмухамедович ба фоидаи ЉДММ ТАЌХ “Матин”-и шањри Хуљанд ба тариќи муштарак рўёнидани 55 867,82 доллари ИМА баробар ба 439 623,87 сомонї ва 8792,48 сомонї харољоти судї аз њисоби фурўши молу мулки ба гарав гузошташуда аз љониби иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ба њабс гирифта шудааст:

Музоядаи такрории №220 23 декабри соли 2016, соати 9:30 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи К.Хуљандї №181а, ошёнаи якум, њуљраи №2) бо тартиби пешбининамудаи моддањои 39-41-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ипотека” барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 9:30, 23 декабри соли 2016 дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-64-99 дастрас намоед.

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä Музоядаи №221 оид ба савдои оммавии молу мулки ба гарав гузоштаи ќарздор, ки барои таъмин намудани иљроиши вараќаи иљрои Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2-223/2015 аз 9 июни соли 2016 оид ба аз њисоби соњибкори инфиродї Шарипов М.М. ба фоидаи ЉСП ТАЌХ «Имон интернешнл» дар шањри Хуљанд рўёнидани маблаѓи ќарзи асосї бо назардошти фоизњои њисобшуда ба миќдори 40337, 95 доллари ИМА аз рўи ќурби бањисобгирии Бонки миллии Љумњурии Тољикистон бо асъори миллї дар лањзаи њар як давраи пардохт ва маблаѓи харољоти судї 5040,97 сомонї аз љониби иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ба њабс гирифта шудааст:

БЮЛЛЕТЕНИ ХАРИДИ ДАВЛАТ B

ÁÀ ÒÀÂÀ¯¯¡²È ÌÎËÐÀÑÎÍÓ ÏÓÄÐÀÒ×ȨÍ! Äàúâàòíîìàè èøòèðîê äàð îçìóíè õàðèä

Комиссияи муштараки озмуни хариди Бахши Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд (шањри Хуљанд, кўчаи академикњо Раљабовњо-55, тел: 6-35-79) ва ташкилоти Харидор довталабони салоњиятдорро барои иштирок дар озмунњои хариди номгўи зерини мол, кор ва хизматрасонї, ки дар як давр гузаронида мешавад, даъват менамояд:

Музоядаи №221 23 декабри соли 2016, соати 10:00 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи К.Хуљандї №181а, ошёнаи якум, утоќи №2) бо тартиби пешбининамудаи моддањои 39-41-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ипотека” барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 10:00, 23 декабри соли 2016 дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-64-99 дастрас намоед.

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè øà³ðè Êîíèáîäîì

1. Довталабон барои гирифтани њуљљатњои тендерї ва маълумоти иловагї дар бораи тендер метавонанд, ба маќоми Ваколатдор ба суроѓаи дар боло зикршуда мурољиат намоянд. 2. Довталабоне, ки хоњиши дар озмун иштирок кардан доранд, баъди супоридани њаќќи бебозгашт њуљљатњои тендерии худро дар лифофањои мўњр кардашуда ба суроѓаи дар боло зикршуда то ваќти дар сутуни «Сана ва ваќти кушодани лифофањо» муайяншуда пешнињод намоянд. Мўњлати муќарраршуда мўњлатест, ки баъди анљоми ваќт аз довталабон пешнињодот ќабул карда намешавад. 3. Лифофањо бо пешнињодњои довталабон аз љониби комиссияњои муштарак тибќи тартиби муќарраргардида кушода мешаванд. Намояндагони довталабон њуќуќ доранд, ки дар раванди озмун иштирок намоянд.

* Шиносномаи техникии манзили истиќоматї воќеъ дар шањри Хуљанд, кўчаи Б.Ёќубов, бинои 1/5, њуљраи 33, ки дар асоси ќарори Њукумати шањри Хуљанд аз 24 июни соли 2004, тањти №458 ба Ќосимова Луфтинисо тааллуќ дорад, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. *Номаи камоли Т-ШТУ №0529116, ки соли 2012

²À£È£ÀÒÈ ÑÓFÄ Нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд Индекси обуна 68894

Аз эътибор соќит

мактаби тањсилоти миёнаи умумии №1-и ноњияи Деваштич ба Шокирова Дилноза Ќурбонбоевна додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. *Дафтарчаи имтињонотие, ки соли 2013 Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон, факултети молия ба Зарифиён

Соли 1980 ба муносибати 50-солагии таъсисёбиаш рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” (“Њаќиќати Ленинобод”) бо ордени “Нишони Фахрї” сарфароз гардидааст Рўзнома дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон тањти № 0171/рз ба ќайд гирифта шудааст

Комрон Мањмадраљаб додааст, бинобар гум шудашуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. *Дафтарчаи имтињонотие, ки соли 2015 Кол лељи тиббии шањри Хуљанд бо ихтисоси кори дан донсозї ба Ќобилова Муазама Музаффаровна додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад.

Иљрочиёни Суди шањри Конибодом музоядаи оммавии такрорї-амволи дар асоси њалномаи Суди шањри Конибодом аз 6 октябри соли 2015 ва ќарор оид ба тањти њабс ќарор додани амвол аз 10 марти соли 2016 – и љавобгар Љалилова Гулчењра иборат аз 12 адад номгўи амвол ба њабс гирифта шудааст, ба 12 декабри соли 2016, соати 10:00 дар ошёнаи 2-юми бинои адлияи шањри Конибодом, утоќи кории №1 таъин карда шудааст. Арзиши ибтидоии амволи дар асоси ќарор тањти њабс ќарордошта мувофиќи њисоботи нархгузорї тањти №0231-СН ба миќдори 15 фоиз кам карда шуда, як адад ќолини 3х5 ба маблаѓи 260 сомонї, як адад телевизор ба маблаѓи 208 сомонию 25 дирам, як адад телевизор ба маблаѓи 208 сомонию 25 дирам, як адад ќолини 2,5х3,5 ба маблаѓи 208 сомонию 25 дирам, як адад яхдон ба маблаѓи 682 сомонї, як адад љевон ба маблаѓи 195 сомонию 50 дирам, як адад шифонер ба маблаѓи 342 сомонию 55 дирам, як адад шкаф ба маблаѓи 440 сомонї, як адад ќолини 2х4 ба маблаѓи 182 сомонї, як адад гўсола ба маблаѓи 1955 сомонї, як адад гўсола ба маблаѓи 1955 сомонї, як адад асп ба маблаѓи 4250 сомониро ташкил медињад. Иштирокчиёни музоядаи оммавии мазкур ўњдадоранд, ки ба суратњисоби депозитии иљрочиёни Суди шањри Конибодом 5 фоиз аз маблаѓи дар боло зикршуда пешпардохт намуда, дар музоядаи мазкур иштирок намоянд. Маблаѓи супоридаи шахси дар музояда ѓолибомада ба њисоби нархи харид дохил карда мешавад. Ба иштирокчиёни боќимонда маблаѓи пешпардохтнамудаи онњо пас аз анљоми музояда дар давоми се рўз баргардонида мешавад. *** Иљрочиёни Суди шањри Конибодом музоядаи оммавии такрорї – амволи дар асоси њалномаи Суди шањри Конибодом аз 24 декабри соли 2015 ва ќарор оид ба тањти њабс ќарор додани амвол аз 6 апрели соли 2016 – љавобгар Бабаев Хушбахт иборат аз 15 адад номгўи амволи манќули лавозимоти хона ба њабс гирифта шудааст, ба 12 декабри соли 2016, соати 10:00 дар ошёнаи 2-юми бинои адлияи шањри Конибодом, утоќи кории №1 таъин карда шудааст. Арзиши ибтидоии амволи тањти њабс ќарордошта мувофиќи њисоботи нархгузорї тањти №0222-СН ба миќдори 15 фоиз кам карда шудааст: Як адад телевизор ба маблаѓи 193 сомонї, як адад стенка ба маблаѓи 386 сомонї, як адад кинотеатри хонагї ба маблаѓи 620 сомонї, як адад яхдон ба маблаѓи 452 сомонї, як адад дивани дукаса ба маблаѓи 358 сомонї, як адад диван - кресло ба маблаѓи 276 сомонї, як адад трюмо ба маблаѓи 440 сомонї, як адад дивани яккаса ба маблаѓи 165 сомонї, як адад маркази мусиќї ба маблаѓи 104 сомонї, як адад тафдон ба маблаѓи 116 сомонї, як адад балони газ ба маблаѓи 57 сомонї, як адад плитаи газї ба маблаѓи 74 сомонї, як адад сандуќ ба маблаѓи 74 сомонї, як адад тагмонаки телевизор ба маблаѓи 104 сомонї, як адад DVD ба маблаѓи 22 сомониро ташкил медињад. Иштирокчиёни музоядаи оммавии мазкур ўњдадоранд, ки ба суратњисоби депозитии иљрочиёни Суди шањри Конибодом 5 фоиз аз маблаѓи дар боло зикршуда пешпардохт намуда, дар музоядаи мазкур иштирок намоянд. Маблаѓи супоридаи шахси дар музояда ѓолибомада ба њисоби нархи харид дохил карда мешавад. Ба иштирокчиёни боќимонда маблаѓи пешпардохтнамудаи онњо пас аз анљоми музояда дар давоми се рўз баргардонида мешавад.

Áàð³àì ìåõ¢ðàä

ЉДММ «Агентии иттилоотї-тањлилии «Вароруд» (РЯМ -511000799, РМА-510010242) ва ЉДММ рўзномаи «Вароруд» (ИНН 510017257, РЯМ 5110007962) барњам мехўрад.

Ñàðìó³àððèð Ìóõòîð ÀÁÄÓËËÎÅ Суроѓа ва телефонњои идора: 735700, шањри Хуљанд, мањаллаи 20, бинои 35 КВДК “ Кохи матбуот ” ошёнаи 4 - ум Ќабулгоњ - 2-06-54, муовини сармуњаррир - 2-06-53, шўъбаи мактубњо, эълонњо, мурољиат ва ќабули шањрвандон - 2-06-55

Рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” ба хотири гуногунандешї навиштањоеро низ интишор мекунад , ки хилофи аќидаи њайати тањририя њастанд . Идораи рўзнома барои мазмуни эълону рекламањо масъул нест.

Њуруфчин Раъно Юсуфова Веростор Маъруфљон Њомидов Рўзнома дар маркази компутерии “Њаќиќати C уѓд” омода ва дар ЉДММ “Хуросон” чоп шудааст. Навбатдори шумора: Нодир ТУРСУНЗОДА

Адади нашр 5400 нусха Супориши №

№139  

ҲАҚИҚАТИ СУҒД №139

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you