Page 1

Соли нав бошад муборак, њамзамонон, Соли нав, Шавќи нав, шодии нав, уммеди нав, иќболи нав! ÁàíO - îäàì àúçîè ÿêäèãàðàíä Истиќлолияти Тољикистон поянда бод!

Íàøðèÿè Ìà¥îìîòè è¿ðîèÿè ³îêèìèÿòè äàâëàòèè âèëîÿòè Ñó˜ä Шанбе, 31 декабри соли 2016

Панљшанбе, 16 июли соли 2015

№ 156 (17681)

Мулоќоти Пешвои миллат бо љавонон ва варзишгарон Пас аз ифтитоњи як ќатор иншооти муњими варзишї ва сайёњї дар Маљмааи кўњию лижаронии «Сафед-Дара» Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар њамин љо бо намояндагони љавонон ва варзишгарони кишвар мулоќоти судманду самимї доир карданд. Нахуст Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон кулли љавонони кишвар ва дўстдорони варзиши зимистонаро ба муносибати пурра ба фаъолият оѓоз кардани Маљмааи кўњию лижаронии «Сафед-Дара» самимона табрик намуда, ба соњибкорони ватанї ва сармоягузорон барои иќдоми ватандўстонаашон изњори сипос карданд. Зимни суханронї Сарвари давлат, мўњтарам Эмомалї Рањмон аз имкониятњои бузурги сайёњї, мављудияти ёдгорињои гуногуни таърихиву фарњангї, мавзеъњои нодири тиббиву муолиљавї, кўњнавардиву варзишї ёдовар шуда, таъкид доштанд, ки Њукумати мамлакат љињати боз њам густариш додани варзишу сайёњї ба бунёди инфрасохтори замонавии сайёњиву варзишии мутобиќ ба меъёрњои љањонї таваљљўњи хосса зоњир мекунад. Аз љумла, бо маќсади рушди њамаљонибаи сайёњї Њукумати мамлакат тасмим гирифтааст, маќоми нави ваколатдори соњаро таъсис дињад, ки масъалањои соњаи сайёњиро мустаќиман њаллу фасл намояд. Президенти мамлакат, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба корман-

дони масъули Маљмааи кўњию лижаронии «Сафед-Дара» дастур доданд, ки дар баробари ободу зебо гардонидан ва бо шароити муосири истироњату фароѓатї - варзишї таъмин намудани маљмаа сатњи баланди хизматрасониро барои варзишгарону сайёњон фароњам созанд. Дар робита ба масъалаи ба меъёрњои муосир мутобиќ гардонидани инфрасохтори коммуникатсионии маљмаа маќомоти дахлдори давлатї вазифадор шуданд, ки бо љалби маблаѓњои грантї барои дар сатњи байналмилалї таљдид ва нигоњдорї кардани 14 километр роњњои минтаќаи сайёњии имрўза тадбирњои зарурї андешанд. Дар охир Сарвари давлат, мўњтарам Эмомалї Рањмон бо итминон иброз доштанд, ки маљмааи навбунёд дар самти дарёфту тарбияи варзишгарон ба ин намуди зебои варзиш ва љалби сайёњону варзишгарони кишварњои гуногун ба ин мавзеи зебо сањми сазовори худро мегузорад. Пас аз суханронии Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон намояндагони љавонон ва сокинони ноњияи Варзоб баромад карда, ба Сарвари давлат барои талошњои созанда, таъмини шароити мусоиди кору зиндагї, рушди бахши сайёњию варзиш ва эълон кардани соли 2017 њамчун Cоли љавонон изњори сипосу миннатдорї намуданд. www.prezident.tj

Њумоюн бод, Соли нави мелодї! Ѓамхорї нисбат ба табаќаи

À¸äàòè cîëèíàâO

ниёзманд - фазилати неки инсонї

Субњи 29 декабри соли 2016 Раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї ба Мактаб-интернати Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд дар шањри Бўстон омад ва бошандагони ин муассисаи иљтимоиро бо Соли нави мелодї табрик намуд.

²àìäè¸ðîíè àçèç!

Соли 2016 дар таърихи халќу мамлакатамон соли воќеоти фарањбахш, рўйдодњои таърихї ва фаромўшнашаванда ба њисоб меравад. Дар ин соли файзбор мардуми вилоят дар роњи татбиќи сиёсати оќилонаву дурандешонаи Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба дастовардњои назарраси мењнатї ноил гардида, љашни бошукўњи 25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистонро бо рўњияи баланди ватандорию мењанпарастї истиќбол гирифтанд. Чунонки Пешвои миллат дар Паёми солонаи худ таъкид намуданд: “Истиқлолият бароямон дастоварди бузургтарин ва ѓояи муќаддаси миллї буда, мо барои ҳимоя ва пойдору устувор мондани он тамоми саъю талоши худро равона месозем ва ин неъмати бузурги миллатамонро чун гавњараки чашм эњтиёту њифз мекунем”. Ќобили таъкид аст, ки ба шарофати ин неъмати беназир соли 2016 дар вилоят љињати иљрои дастуру супоришњои Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон ва таъмини њадафњои созандаи Њукумати љумњурї таъмиру таљдиди саросарии роњњои вилоят, бунёди шањракњои ањолинишин, сохтмони корхонаву коргоњњои замонавї, муассисањои таълимию тандурустї, кохњои фарњангию маърифатї, эњёи суннатњои ќадимаи ќолинбофии дастї ва адрасу атласбофї дар байни занону духтарон ба таври муназзам идома ёфт. Сафарњои навбатии Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба вилоят ва мавриди истифода ќарор гирифтани иншооти њаётан муњим ба ањли љомеа рўњу илњоми тоза бахшида, эътимоди мардумро ба шукуфоии Ватани азизамон - Тољикистон бамаротиб афзун намуд. Ифтихормандем, ки мањз бо талошу кўшишњои бесобиќаи Пешвои миллат кишвари азизамон дар арсаи дунё баландмаќому соњибмартаба гардидааст. Аз љониби ташкилоти бонуфузи љањонии СММ пазируфта шудани иќдоми навбатии Љумњурии Тољикистон оид ба Дањсолаи нави байналмилалии амал «Об-барои рушди устувор» бори дигар аз нуфузи давлати соњибистиќлоли мо дар арсаи байналмилалї дарак медињад. Итминони комил дорам, ки дар Соли нав низ сокинони вилоят чун тамоми мардуми шарифи кишвар дар татбиќи сиёсати созандаву оќилонаи Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон сањми бештар мегузоранд. Бо чунин ниятњои нек фарорасии Соли нави 2017-ро аз номи худ ва Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят ба њамаи њамватанони азиз муборакбод гуфта, оромию осудагї, дастархони пур аз нозу неъмат ва саломатию хотирљамъї таманно дорам.

Ñîëè íàâ ìóáîðàê áîøàä!

Раиси вилоят дар сўњбат бо кўдакону наврасон ва кормандони ин муассисаи иљтимої онњоро бо фарорасии Соли нави мелодї табрик намуда, зикр дошт, ки мањз сиёсати пешгирифтаи Њукумати Љумњурии Тољикистон, хоса Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон аст, ки имрўзњо ятимону бепарасторон тањти таваљљўњ ќарор доранд. Тавре таъкид карда шуд, зимни ироаи Паёми навбатии худ ба Маљлиси Олии мамлакат Президенти мамлакат, мўњтарам Эмомалї Рањмон аёдати шахсони яккаву танњо, табаќаи ниёзманди љомеа ва ѓамхорї нисбати ятимону бепарасторонро аз фазилатњои неки инсонї унвон карда, масъулини маќомотњои мањаллї, корхонаву ташкилот ва шахсони дороро бањри анљоми кори хайру савоб њидоят намуданд. Раиси вилоят дар идомаи суханронї таъкид дошт, ки бошандагони мактаб-интернати мазкур

танњо нестанд ва давлату Њукумат доим соябону парастори онњо мебошад. Зикр гардид, ки бањри бартараф намудани камбудињои љойдоштаи муассиса роњбарияти вилоят тадбирњои судманд меандешад. Аз љумла, бањри таъмини тамоми бинои мактаб-интернат бо системаи ягонаи гармидињї аллакай маблаѓњои зарурї равона гардида, таъмири хобгоњ, харидани 100 адад мизу курсї ва либосњои варзишї ба наќша гирифта шудааст. Инчунин, давоми соли оянда барои тарбиятгирандагон майдони варзишї ва њавзи

шиноварї бунёд карда мешавад. Сипас, дар фазои тантанавї Раиси вилоят ба 106 нафар хонандаи мактаб-интернат тўњфањои идона, аз ќабили маљмўи сару либоси зимистона, чор адад компютер, тўбњои варзишї, 19 намуди асбоби мусиќї, ду адад дастгоњи адрасу атласбофї ва ѓайраро таќдим намуд. Раиси вилоят кулли тарбиятгирандагонро ба омўзиши фанњои даќиќ ва забонњои хориљї, азхудкунии њунарњои мардумї њидоят намуда таъкид дошт, ки бањри њунаромўзї ва тањсили хонандагон

тамоми шароит фароњам карда мешавад. Дар идома Раиси вилоят бо шароити кунунии мактаб-интернат аз наздик шинос гардида, бањри бартараф намудани камбудињои љойдошта ба масъулин дастуру супоришњои мушаххас дод. Аз љумла, таъкид карда шуд, ки дар мўњлатњои кўтоњтарин тамоми бинои муассисаро бо системаи ягонаи гармидињї таъмин намуда, барои шустушўи бошандагон шароити муосид фароњам оваранд. Инчунин, ба масъулин дастур дода шуд, ки лоињаи бунёди њавзи шиноварї ва варзишгоњро тањия ва пешнињод намоянд. Барои бошандагони Мактабинтернати Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд барномаи рангини консертии ањли фарњанги шањри Бўстон намоиш дода шуда, дастархони идона густурда шуд. Хотирнишон бояд кард, ки бо ташаббус ва дастгирии роњбарияти Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд ва сарпарастон дар њамаи муассисаи иљтимоии шањру ноњияњои вилоят чорабинињои идона доир гардида, бошандагони онњо ба аёдату ѓамхорї фаро гирифта шуданд. Хадамоти матбуоти Раиси вилояти Суѓд

Дар њошияи Дањсолаи нави байналмилалии амал “Об-барои рушди устувор, солњои 2018-2028” бо иќдоми Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї соли 2017 дар вилоят “Соли дастрасии ањолї ба оби тозаи нўшокї” эълон гардид.


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ Àç äàðè÷àè òàúðèõ

СОЛИ 2016 - СОЛИ БУРДБОРИВУ ХУШБАХТИЊО Бо дастгирии Раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї зани фаъолу номдори ноњияи Деваштич Норбибї Дўстмуродова, ки бо маблаѓи Њаљи худ роњро обод кардааст, аёдат карда шуд. Аз номи Раиси вилоят ба ин зани фаъолу бунёдкор тўњфањо таќдим гардид. * * * Бо иќдоми бевоситаи Раиси вилояти Суѓд, мўњтарам Абдурањмон Ќодирї мактабиёни Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ва водии Рашт, ки аз заминларза осеб дида буданд, дар “Истироњатгоњи ба номи 20-солагии Истиќлолияти Љумњурии Тољикистон” бо мењрубониву ѓамхорї фаро гирифта шуданд. * * * 29 январ Раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї ба роњбарони калонтарин корхонањои саноатї бобати зиёд намудани њаљми истењсоли мањсулот дастурњои мушаххас дод. * * * Санаи 5 феврали соли 2016 Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї ба шањраки навбунёди Сайњун ташриф оварда, ба сокинони шањри Хуљанд, ноњияи Бобољон Fафуров ва дигар шањру навоњии вилоят барои бунёди боѓњои интенсивї замин људо намуд. * * * Моњи феврали соли 2016-ум Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї ба шањрњои Исфара ва Конибодом сафар намуда, бо љараёни сохтмони як ќатор иншоот шинос шуд. * * * 15 марти соли равон Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї дар мавзеи назди Ёдгории шањидони Љанги Бузурги Ватании маркази вилоят ба фаъолияти фавворањои шањри Хуљанд оѓози расмї бахшид. * * * Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар Кохи Борбади пойтахт чун анъанаи накўи наврўзї дар арафаи ин љашни фархундаи љањонишуда бо зиёиёни мамлакат мулоќоти судманд намуданд. * * * Бо маќсади шиносої бо фаъолияти саноатчиёну кишоварзон ва омодагињо ба мавсими нави киштукор Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї ба ноњияи Бобољон Fафуров сафарї корї анљом дод. * * * Дар Маљмааи таърихию фарњангии Ќалъаи Хуљанд ярмарка-фурўши гулњо баргузор гардид. * * * Корхонаи сементбарории ЉДММ «Хуаксин Fаюр-Суѓдсемент» дар ноњияи Бобољон Fафуров бунёд гардид. * * * Дар ноњияи Ашт ифтитоњи Кохи фарњанг дар Боѓи ба номи Мањмудљон Воњидов, мактаби нави тањсилоти умумї дар дењаи Хиштхонаи Љамоати дењоти Понѓоз, дар шањраки Шайдони ноњия ифтитоњи чойхона бо 200 љойи нишаст бо иштироки Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон сурат гирифт. * * * Дар шањри Конибодом Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар мавзеи сохтмони роњи мошингарди Исфара - Конибодом-Љаббор Расулов ба корњои таљдиду азнавсозии ин роњ оѓоз бахшид. * * * Бо иштироки Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон Корхонаи коркарди нафти «Нафтрасон» дар Љамоати дењоти Пўлодон ва фаъолияти корхонаи коркарди меваи хушки Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди «Меваи Канд»и шањри Конибодом ифтитоњ гардид. * * * Маљмааи корхонањо ва муассисањои хизматрасонї дар хиёбони Исмоили Сомонии шањри Исфара бо иштироки Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба истифода дода шуд. * * * Дар доираи сафари кории худ ба вилояти Суѓд Асосгузори сулњу Вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар ноњияи Мастчоњ барои бунёди шањраки наву замонавии Мењробод санги асос гузошт. * * * Раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї бо љараёни корњои ободонї, кабудизоркуниву гулпўшнамої ва фаъолияти “Маљмааи таърихиву фарњангии «Ќалъаи Хуљанд» шинос гардид. * * * Аз 27 то 30 апрел чорабинии љумњуриявии Рўзи Вањдати миллї дар Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон баргузор гардид, ки дар он беш аз 260 нафар ањли фарњангу санъат ва илму адаби вилоят низ ширкат варзиданд. * * * Тўи хайриявии 33 нафар кўдаки маъюб ва тифлон аз оилањои камбизоат дар тўйхонаи «Хистеварз»-и Љамоати дењоти Хистеварзи ноњияи Бобољон Fафуров баргузор гардид.

№ 156 (17681)

Шанбе, 31 декабри соли 2016

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

2

Òàí³î äàð ñîëè 2016 àç ³èñîáè ³àìàè ñàð÷àøìà³î 201 áèíîè òàúëèìO áà ìàáëà˜è 540 ìèëëèîí ñîìîíO áóí¸ä âà àçíàâñîçO ãàðäèäà, 39 ³àçîð ¿îéè íèøàñò ìó³àé¸ êàðäà øóä.

Àç Ïà¸ìè Ïðåçèäåíòè ¯óì³óðèè Òî¿èêèñòîí ÝìîìàëO Ðà³ìîí áà Ìà¿ëèñè Îëèè ¯óì³óðèè Òî¿èêèñòîí

Дирўз дар Кохи фарњанги ба номи Рўдакии маркази вилоят муовини Раиси вилоят Назира Ѓаффорї бо варзишгарони вилоят мулоќот орост. Назира Ѓаффорї нахуст кулли варзишгарон ва мураббиёнро аз номи Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї бо фарорасии Соли нави мелодии 2017 табрику тањният гуфта, ќайд кард, ки боиси ифтихор аст, ки соли 2016 соли таърихї – таљлили 25-умин солгарди Истиќлолияти давлатии Тољикистон буд ва он бо дастовардњои хеле назаррас љамъбаст шуд. Дар ин айём Паёми навбатии Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти мамлакат, мўњтарам Эмомалї Рањмон ироа гардид ва таъкид шуд, ки дар Тољикистон рушди босуботи иљтимоиву иќтисодї таъмин гардидааст. Њамзамон, Барнома оид ба эълон намудани Дањсолаи байналмилалии амал “Об-барои рушди устувор, солњои 2018-2028”, ки аз љониби Пешвои миллат пешнињод гардида буд, аз љониби љомеаи љањонї дастгирї ёфт. Дар ин радиф дар љаласаи фаъолони вилоят Барномаи давлатии вилоятии Соли 2017 - “Соли дастрасии ањолї ба оби тозаи нўшокї” ќабул шуд. Њамчунин, Пешвои миллат дар Паёми хеш бори дигар таъкид сохтанд, ки љавонон ояндаи давлат мебошанд. Зикр доштанд, ки «ман аз љавонони даврони Истиќлол ифтихор мекунам». Дар ин замина соли 2017-ро «Соли

Ìóëî¥îò áî âàðçèøãàðîí

ÂÀÐÇÈØ - василаи муаррифии давлату миллат

љавонон» эълон карда, таъкид доштанд, ки љавонони имрўза аз љавонони солњои 90-уми асри гузашта ба куллї фарќ мекунанд. Љавонони вилоят љавобан ба ин ѓамхорї дар аксар шањру навоњии вилоят роњпаймої, аксия ва дигар чорабинињоро доир намуданд. Боиси сарбаландист, ки Президенти кишвар ба варзишгарон њамеша таваљљўњи хоса зоњир менамоянд. Мулоќоти Пешвои мил-

лат санаи 20-уми декабри соли 2010 бо варзишгарон ва 27 майи соли 2016 бо Шўрои илмии кор бо љавонони назди Президенти Љумњурии Тољикистон боис шуданд, ки ќасрњо ва толорњои варзишї бунёд, варзиши миллї аз нав эњё гарданд ва барои ќадршиносии варзишгарони бењтарини љумњурї Љоизаи Президенти Тољикистон таъсис дода шавад. Н. Ѓаффорї доир ба дастовардњои

варзишгарони вилоят дар соли равон ќайд кард, ки тибќи наќшаи таќвими ягона варзишгарони вилоят дар мусобиќањои варзишии вилоятї, љумњуриявї ва байналмилалї, ба монанди баскетбол, дастхобонї, тэквандо, ќаиќронї, бокс, вазнбардорї, намудњои гўштини миллї, самбо, камонварї, варзиши сабук, шоњмот ва ѓайра 2929 нафар, аз љумла 390 нафар духтарон дар 75 мусобиќаи вилоятї ва 44 мусобиќаи байналмилалї аз њисоби буљети давлатї ва дастгирии сарпарастон иштирок карда, љойњои намоёнро соњиб гаштанд. Дар соли равон дар мусобиќањои љумњуриявї ва байналмилалї аз намудњои олимпї ва ѓайриолимпї 1536 нафар варзишгарон иштирок карда, аз онњо 470 нафар ѓолиб, 505 нафар барандаи маќоми дуюм ва 561 нафар љойи сеюмро соњиб шуданд. Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят як силсила ќарорњо ва барномањоро барои мунтазам рушд ёфтани соњаи варзиш ќабул кард. Њанўз 18 ноябри соли 2011 наќшаи

чорабинињои амалї намудани барномањои маљмааи рушди тарбияи љисмонї барои солњои 2011-2015 ќабул шуда, бо ин маќсад беш аз 1 миллиону 370 њазор сомонї људо гардид. Таъсиси стипендияи Раиси вилоят барои 49 нафар варзишгарон, иштироки ду дастаи футболи вилоят дар лигаи олї, гузарондани беш аз 500 мусобиќаи вилоятї ва мањаллї, иштироки онон дар чемпионатњои байналмилалї шањодати он аст. Дар ду соли охир беш аз 350 иншооти варзишї дар сатњи вилоят ќомат афрохта, бо ин маќсад 23 миллиону 425 њазор сомонї маблаѓ аз њисоби буљети вилоят ва сарпарастон масраф гардид. Дар натиља дар ин муддат 4 нафар устоди варзиши дараљаи байналмилалї, 30 нафар устоди варзиши Тољикистон, 187 устоди варзиши дараљаи якум ва 279 нафар номзад ба устоди варзиш шуданд. Назира Ѓаффорї дар баробари рушди соњаи варзиш оид ба камбудињо низ нуќтаи назари хешро баён кард. Устодони соњаи варзиш Усто Устопиров ва Акмал Ќодиров таклифу пешнињодоти худро иброз доштанд. Дар љамъбаст устоди варзиш Мирзомуњиддин Ќутбиддинов ба муносибати 70 - солагии мавлудаш ва гурўњи калони варзишгарон, мураббиён ва сарварони мактабњои варзишї барои иштирок дар мусобиќањои варзишии байналхалќї бо мукофот ќадрдонї шуданд. Тавњида ЉЎРАЕВА, «Њаќиќати Суѓд»

СОЛИ БАРОРУ КОМЁБИЊОИ НАЗАРРАС БУД Б

Муассисаи давлатии «Маркази илмии Камоли Хуљандї» дар партави сиёсати фарњангофари Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон ва дастурњои илмпарваронаву дастгирињои Раиси вилояти Суѓд, мўњтарам Абдурањмон Ќодирї дар љодаи худшиносии миллї ва тарѓиби илму адабиёти тољик фаъолият мебарад. Муассиса дар соли 2016 дар чанд самт кўшиш ба харљ дод ва дар ташаккули илму адаби миллї сањмгузорї намуд.

Дар соли 2016 аз љониби ходимони илмии муассиса ќисмати бештари китобњои «Мунтахаби «Девон»-и Камоли Хуљандї» (бо шарњ), «Тазкират-ул-хавотин» (Тазкираи занони шоира), «Ахлоќи Љалолї», «Нигористон», «Бањори хубон», «Осор-ул-билод» ва чанд китобу рисолањои дигари адибони тољик анљом пазируфт. 18 дастхат ва китобњои нодири «Хона-музейи Камоли Хуљандї» тањия ва чопи инфиродї ёфтанд, ки «Шавоњид-ун-нубувват»-и Абдурањмони Љомї, «Рашањот»-и Фахриддин Алии Сафї, «Тўтинома»-и Зиёи Нахшабї, «Девон»-и Ањмади Љомї, «Армуѓони Хислат», "Рисолањо дар андарзу њикмат", «Хористон»-и Маљди Хофї аз љумлаи муњимтарини онњо мебошанд.

Баргузории конфронсњои «Тањќиќ ва нашри осори илмї-адабї: ањамият, зарурат ва натиљањо», “Истиќлолият ва ташаккули нашрияњои илмї-адабї”, «Китоб – сарчашмаи маърифат ва худшиносї», конфронси байналмилалии «Камоли Хуљандї: ташаккули адабиётшиносї ва равобити адабї” намоёнтарини онњо ба шумор мераванд, ки бо иштироки муњаќќиќони вилояти Суѓд, пойтахти кишвар ва вилоятњои Хатлону Бадахшон ва донишмандони номвари хориљї аз кишварњои Олмон, Туркия, ИМА, Њиндустон, Покистон, Миср, Љумњурии Исломии Эрон, Афѓонистон ва Ўзбекистон доир гардиданд. Муассиса дар соли 2016 бо чандин марказњои илмии ватаниву хориљї њамкорї намуд, ки њосили он

бештар дар ташкили "Китобхонаи Камоли Хуљандї" ва табодули илмї инъикос меёбад. Дар ин самт, илова бо марказњои илмии кишвар, бо нињодњои илмии Њиндустон, Туркия, Ўзбекистон, Афѓонистон, Покистон ва Миср робитаи хуби илмї сурат гирифт. Њамчунин, зиёда аз чањор њазор нусха китобу дастоварди илмии Муассиса ба таври ройгон ба марказњои илмии ватаниву хориљї таќдим гардид ва муњаќќиќони марказ бо иштирок дар дањњо конфронсу семинарњои баландсатњи илмї робитаи илмиро тањкими бештар бахшиданд. Дар соли 2017 наќшаи муассиса њамчунин пурбор аст. Мувофиќи наќша, дар соли пешистода бештар болои "Донишномаи Камоли Хуљандї" кор анљом хоњад гирифт. «Донишномаи Камоли Хуљандї» китоби љомеъ хоњад буд. Дар он чопи бештар аз 3000 маќола дар назар аст. Китоб дар давоми солњои 2019-2020 ба нашр хоњад расид. Њамчунин, корњои муњими Камолшиносї, ки дар дурнамои панљсолаи муассиса ќарор доранд, ба мисли "Китобшиносии комили Камоли Хуљандї", "Мунтахаби «Девон»-и Камоли Хуљандї (бо шарњ), тасњењи илмї-интиќодии тоза аз "Девон"-и Камоли Хуљандї, "Фарњанги мавзўии ашъори Камоли Хуљандї", "Шарњи муарработи "Девон"-и Камоли Хуљандї кўшиш сурат хоњад гирифт. Нашри муттасили фаслномаи "Камоли Хуљандї", чопи китобњои "Мењру моњ"-и Љамоли Дењлавї, «Ахлоќи Љалолї»-и Љалолиддини Давонї, «Нигористон»-и Муинии Љувайнї, "Тазкират-улхавотин" (Тазкираи занони шоира) ва баргузории чанд мањфилу конфронсњо низ дар наќша аст. Итминон дорем, ки муассиса дар соли 2017 бо таваљљўњ бар сиёсати пешгирифтаи Пешвои миллат, Президенти мамлакат, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар ташаккули илму фарњанг ва худшиносии миллї сањми назаррас хоњад гузошт. Соли нави мелодиро ба кулли њамватанон шодбош гуфта, орзу мекунем, зиндагии саодатёр насибашон бошад. Хонаободу сињатманд бошед, азизон!

- Тољикистонро тарк накардам. Имрўз 8 фарзанду 30 набера ва 15 абера дорам. Рости гап, ањли оила - мо баробари мустаќилият пайдо кардани Ватани азизамон - Тољикистон дар ќатори њамаи рўзњои таърихиву миллии тољикї Соли нави мелодиро низ бесаброна мунтазир мешавем. Зеро он ва барои авлоди мо анъанаву суннати аљдодї низ ба шумор меравад. Аз Соли нави 2017 умедњои калон дорем. Орзу дорем, ки сулњу амонї ва тинљиву осудагї њамеша пойдор бошад. Њусейни НАРЗУЛЛО, шањри Истаравшан

Лоиќ ТЎЙЧИЕВ, ноњияи Деваштич

Фахриддин НАСРИДДИНОВ, НАСРИДДИНОВ, директори Муассисаи давлатии «Маркази илмии Камоли Хуљандї»

И

НАК , боз Соли нави мелодї фаро мера сад. Баробари ворид шудани он, муво фиќи солшумории исавї, соли мурѓ оѓоз меёбад. Мардум њулули онро таљ лил хоњанд кард ва аз ин сол чї умеду интизорињо доранд?

Кургунова Екатерина Михайловна, собиќадори мењнат, Аълочии маорифи Љумњурии Тољикистон: - Ман зодаи дењаи Котихаи ноњияи Арзамаси вилояти Нижего-

матљон Бобоев, ки омўзгори забону адабиёти тољик шуда кор мекард, ба шавњар баромадам ва соли 1963 ба дењаи Суркати шањри Ўротеппа (њоло Истаравшан), ки зодгоњи шавњарам буд, кўчида омадем ва њар ду дар мактаби њафтсолаи дења, ки имрўз ба мактаби тањсилоти миёнаи умумии №43 табдил ёфтааст, омўзгор таъин гардидем. Таи ин муддат мо соњиби њашт фарзанд (се духтару панљ писар) гардидем. Зиёда аз 26 сол дар њамин мактаби дења ба тарбияи насли наврас машѓул будем. Моњи сентябри соли 1989 шавњарам Неъматљон Бобоев вафот кард. Баъд дар Тољикистон љангу љидол сар шуд. Вале ман Ватани дуюмам

ÏÀÉÐÀÂÎÍÈ ÏÅØÂÎÈ ÌÈËËÀÒÅÌ!

Њадафи баргузории ин мулоќотњо дар рўњияи ватандўстию ватанпарварї тарбия намудани насли нав-рас аст, зеро Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон пайваста ба љавонон такя намуда, таъкид менамоянд, ки «Рушди сиёсиву иќтисодї ва иљтимоиву фарњангии ягон давлатро бе иштироки фаъолонаи љавонон тасаввур кардан аз имкон берун аст». Аз ин љо бояд насли љавони мо њамеша софдилонаву содиќона дар хизмати Ватани мањбуби хеш камари њиммат бубанданд. Дар муассисаи таълимии №20-и дењаи Истиќлоли ноњияи Деваштич бо љонибдорони фаъоли ташкилоти «Созандагони Ватан» мулоќот баргузор гардид, ки дар љараёни он рафти донишомўзї, даъвати љавонон ба хизмати њарбї ва мавзўи мубрами рўз, пешгирии шомилшавии љавонон ба њизбу њаракатњои ифротгаро мавриди муњокима ќарор гирифт. Иљрокунандаи вазифаи сарвари созмон дар ноњия Сарвар Саидов ќайд кард, ки барои посдории фарњанги миллии аљдодиамон њар яки мо, љавонони бонангу ор бояд кўшиш ба харљ дињем. Сиёсати хирадмандона ва пешгирифтаи Пешвои миллатро, ки барои ободониву шукуфоии кишвари соњибистиќлоламон бахшида шудааст, содиќона љонибдорї намуда, бо љону дил барои ободонии Ватанамон хизмат намоем. Мутаассифона, имрўзњо дар миёни љавонон нафарони гумроње њастанд, ки худро барои ноором кардани Ватан ба њар гуна њизбу њаракатњои тундрав мезананд ва љони худрову дигаронро зери хатар мегузоранд, ки ин амали ношоиста ва номатлубашон онњоро ба љинояткорї равона намуда, дар охир аз кирдору амали содирнамудаашон пушаймон мегарданд, вале суде надорад. Бо бовари комил гуфта метавонем, ки маърифати њуќуќї, њуввияти миллї, масъулияти волидону омўзгорон дар тарбияи насли наврас имрўзњо баланд гардида, мардуми шарафманди мо барои пешгирии њодисањои номатлуб, љинояткорї, шомилшавии љавонон ба њизбу њаракатњои ифротгаро ва таќлиди фарњанги бегона дастаљамъона мубориза бурда, намегузоранд, ки ягон ашхоси бегонапараст сулњу оромии Тољикистони соњибистиќлоламонро халалдор созад.

СОЛИ НАВ: ìàðäóì àç îí ÷O èíòèçîðè³î äîðàíä? родскии Федератсияи Русия мебошам. Соли 1956 Омўзишгоњи педагогии Арзамас ба номи Аркадий Гайдарро хатм кардаму аввали моњи август мо-105 нафар дастпарвари њамонсолаи омўзишгоњро ба Тољикистон ба кор фиристоданд. Зеро дар он солњо дар аксари мактабњои шањру дењоти Тољикис-тон омўзгорони забону адабиёти рус намерасиданд. Ман, ваќте ки ба Тољикистон омадам, њамагї 19 сол доштам. Њоло бошад, 80-солаам. Фаъолияти педагогиро соли 1956 дар мактаби њафтсолаи дењаи Косабулоќи ноњияи Ленин (њоло ба номи Рўдакї) оѓоз кардаам. Дар њамон љо ба љавонписари истаравшанї Неъ-

АЊРИ тарѓибу ташвиќи самтњои барномавии Њизби Халќии Демократии Тољикистон љињати таъмини њуќуќу озодињои инсон ва шањрванд, нигоњдории ризоияти љомеа ва устувории сиёсї дар мамлакат, тарбияи ватандўстї ва тањкими ягонагии халќ, пойдорї ва инкишофи арзишњои моддї ва маънавии љамъият, таѓйирнопазирии сохти конститутсионии Љумњурии Тољикистон, пурзўр намудани мубориза бар зидди љинояткорї, аз љумла намудњои муташаккили он - мубориза бар зидди терроризм, экстремизм дар ноњияи Деваштич аз љониби созмони «Созандагони Ватан» дар муассисањои таълимии ноњия силсиламулоќотњо баргузор гардида истодаанд.


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Шанбе, 31 декабри соли 2016

№ 156 (17681)

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

3

Àç äàðè÷àè òàúðèõ

СОЛИ 2016 - СОЛИ БУРДБОРИВУ ХУШБАХТИЊО

²àçë³îè ñîëèíàâèè Øîèðè õàë¥èè Òî¿èêèñòîí Íóðìó³àììàä ÍȨÇD Áà óñòîä Àòîõîí ÑÀÉÔÓËËÎÅ Пири хирад Атохон, Дасти мадад Атохон, Бинад зи њиммати худ Сад бор сад Атохон. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà Äîðî ÍÀ¯ÎÒ – Øîèðè õàë¥èè Òî¿èêèñòîí Шеъри Доро Наљот аст Сафед, оби њаёт аст, Зеро ки кайњо тамом Сиёњї-ш дар давот аст. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà Äèëøîä ÍÀÇÀÐΠ– ×åìïèîíè îëèìïO - 2016 Дилшод ба гурзи гарон Ларзонд замину замон. Якбора боло нишаст Чанд зина Тољикистон. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà Ìèðçîîòà ÌÈÐÀÇÈÌ – äèðåêòîðè øà³ðàêè íàâáóí¸äè Ñàé³óí Мирзоота Миразим Њам раису њам муќим, Ба Сайњун хеле муњим, Дуои љонаш кунем: Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà Ìóçàôôàðè ÌÓ²ÈÄÄÈÍ – äèðåêòîðè ÌÄ “Ñó˜äñèíàìî” Музаффари Муњиддин Комил Ёрматов барин. Суѓдкино-ш хеле рангин, Арзандаи офарин. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà Ñàëèìà ÊÀÐÈÌÎÂÀ òàððî³è íîìO Салимабону чї хел? Њам тарроњу њам вакил. Аз бањри хубї-ш орам Якто не, садто далел. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà Áàðîàò ÌÀ£ÑÓÄÎÂÀ ñàðâàðè Òåàòðè òàìîøîáèíè íàâðàñè áà íîìè Îäèë¿îí Íàçàðîâ Бароати Маќсудї, Њаргиз намеосудї. Парчами њунармандон Соли дароз ту будї. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà Ñàé¸äà ÒÓÐÑÓÍÎÂÀ óñòîäè ðà¥ñè Àíñàìáëè ôîëêëîðO ýòíîãðàôèè “Ôàëàê”-è âèëîÿò Сайёди сањна њастї, Устоди сањна њастї. Бовар намекунам, гар Бе ёди сањна њастї. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà Õàéðóëëî ÁÎÁÎÇÎÄÀ – ñàðäîðè Ñàððà¸ñàòè êèøîâàðçèè âèëîÿò Хайруллои Бобољон Бекор не дар зимистон. Дар соли мурѓ тухм барин Њосил шавад фаровон. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà Àñêàð ²ÀÊÈÌ, Øîèðè õàë¥èè Òî¿èêèñòîí Доди сухан ки медод, Аскар Њаким ба њафтод Дар њељ рањ наафтод. Бо аскари худодод Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

!

Ñîëè íàâ >óññàñ¢ç àñò, Çà³ìàòêàøè ³àð ð¢ç àñò. £óò - ¥óòè îí øóíèäà, Áàëàíä ¿å>è õóð¢ñ àñò. Øóìî øîäó ìî ³àì øîä, Ñîëè íàâ ìóáîðàê áîä!

Áà Ôàðçîíàáîíó âà Òîëèáè ÎÇÀÐÀÕØ Фарзонаву Озарахш Њамеша андар дурахш. Дар пањнои шеъристон Љавлон мезанад ду Рахш. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà Áàõòè¸ð ÑÓËÒÎÍ ñàðäîðè Ðà¸ñàòè àíäîçè âèëîÿò

Áà ðî³áàðèÿòè ò¢éõîíà³îè øà³ðè Õó¿àíä

Бахтиёри Султонзод: «Андоз кї дод? Кї надод? Илоњї масъулият Соли нав шавад зиёд». Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà Àáäóñàëîì ÂÀ²²ÎÁÇÎÄÀ – ñàðäîðè Ðà¸ñàòè òàíäóðóñòèè âèëîÿò Соли саломатї ку? Рафт ў аз мо баобрў. Суст шудани кору бор Дигар аз табиб наљў. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Тўйхонањо дакаданг, Мардум зи нархаш гаранг. Танзимгарон беилољ Пеши њар гуна найранг. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà ðî³áàðèÿòè áîçîðè “Ïàí¿øàíáå” Ба бозори “Панљшанбе” Рафтан ё нарафтан бењ. Бетартибињои вай То кай ба мо њаст танбењ? Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà Îñèì ÊÀÐÈÌÇÎÄÀ – ñàðäîðè Ðà¸ñàòè ìàîðèôè âèëîÿò

Áà ðî³áàðèÿòè øèðêàò³îè ìà³ñóëîòè ã¢øòó øèðO

Хонандагони суѓдї Партавфишони суѓдї. Маорифро пеш баранд, Замон замони суѓдї. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà Èñðîèë ÔÀÉÇÈÄÄÈÍ ²óíàðïåøàè õàë¥èè Òî¿èêèñòîí Исроилљон халќї шуд, Аз шавќе, аз завќе шуд. Њама њарчї мегўянд, Ў аз ранљи њалќе шуд. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà ²î¿O ²óñàéí Ì¡ÑÎÇÎÄÀ – ðàèñè Ø¢ðîè óëàìîè äèíè âèëîÿò Њар љо бувад истеъдод, Аммо кам аст худодод. Худо ѓазал сурудан Якбора бар шумо дод. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Рекломи мўл ба чизе, Ба њасиби «Азизї», «Полвонча», «Маша, Медвед», «Кабирї…» кард пешхезї. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà ðî³áàðîíè øèðêàò³îè ñîõòìîíO Хонањое аз берун Хеле баланду мавзун. Лекин хароб аз дарун Чун китоби бемазмун. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áàðîè õóä Соли кўњна сї кам сад Шуд, вале љавон тобад. Нуре синни садро њам Аз љавонияш ёбад. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà Àáäóðà³ìîí ÒÎØÌÀÒΠáàñòàêîð, äîðàíäàè ìóêîôîòè Áîðáàä Устоди хорсароён Тошматов шуд намоён. Дар сад сол ташвишњояш Намерасад ба поён. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà Êîìèë ¨ÄÃÎÐΠÐàññîìè õàë¥èè Òî¿èêèñòîí Садњо сурат табъи дил, Маќсад бувад бањосил. Ман як сирро медонам, Обу ранг аст аз Комил. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Áà øèðêàòè “Ôàéçè ÐÀÑÓË” Файзи Расул дорад буз На беш аз як автобус. Таъмин кунад саропо Ватан бо шири махсус. Шумо шоду мо њам шод, Соли нав муборак бод!

Àð÷à áèíãàðàì, ã¢ÿä: “Ñîëè íàâ ìóáîðàê áîä!” ²àð ÷O áèíãàðàì, ã¢ÿä: “Ñîëè íàâ ìóáîðàê áîä!”

23 июни соли 2016 Ќарори Раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї дар бораи гузаронидани озмун-мусобиќаи «Адрасбофи бењтарин» ба имзо расид. * * * Барои ширкат дар лагери эко-туристии «Артуч» 65 нафар љавон аз тамоми гўшаву канори кишвар номнавис ва 50 нафари онњо тариќи озмун ба лагер љалб карда шуданд. * * * 30-юми июл маљмўи машќњои муштараки амалиётї-тактикї дар машќгоњњои низомии Чоруќдаррон бомуваффаќият ба анљом расид. * * * 5-уми августи соли 2016 дар Кохи ба номи Абўабдуллоњи Рўдакии маркази вилоят љамъбасти озмун-мусобиќаи «Адрасбофи бењтарин» доир гардида, Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї ѓолибонро бо диплом ва мукофотпулї сарфароз гардонд. Њамчунин, ба 30 нафар зану духтарони њунарманд Грантњо дар њаљми 200 њазор сомонї таќдим карда шуд. * * * Чорабинињои вилоятии «Сайри харбуза», «Иди асал» ва намоиш-фурўши мањсулоти кишоварзї дар майдони назди муљассамаи Камоли Хуљандии маркази вилоят баргузор гардид. * * * 20-уми август ба оилањои аз офати табиї зарардидаи шањри Панљакент калиди хонањои нав супурда шуд. * * * Шоњљоиза дар фестивал-озмуни «Андалеб-2016» насиби њунармандони шањри Панљакент гардид. * * * Дар шањраки навбунёди Мењрони ноњияи Кўњистони Мастчоњ кашидани хатти интиќоли барќ ва оби нўшокї ифтитоњ ёфт. * * * Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон барои таљлили 25-умин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ба вилояти Суѓд омада, баъд аз ба истифода додани Маљмааи таърихї-фарњангии «Истиќлол» дар хиёбони Исмоили Сомонии шањри Хуљанд дар тантанањои идона бо гузашти низомї ва роњпаймоии беш аз 15 њазор нафар сокинони вилоят иштирок карданд. * * * Дар доираи таљлили 25-умин солгарди Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон Асосгузори сулњу Вањдат - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон бинои нави Раёсати вилоятї ва шањрии Сабти асноди њолати шањрвандї, Кохи аќди никоњи шањри Хуљанд ва Кохи фарњангии «Суѓдиён»-ро ифтитоњ намуданд. * * * Президенти мамлакат ба бунёди бинои асосии Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Fафуров дар маркази шањри Хуљанд санги асос гузошта, дар мањаллаи 19-уми шањри Хуљанд бинои баландошёнаро ба истифода доданд. * * * Дар ноњияи Зафаробод муљассамаи нахустин бунёдгузори давлати тољикон-шоњ Исмоили Сомонї ќомат афрохта, коргоњи њунаромўзии «Азиза» ба фаъолият шурўъ кард. * * * Дар ноњияи Спитамен корхонаи равѓанбарории ЉДММ «Спитамен Ойл» ва корхонаи истењсолии ЉСП «Норд Азия Металл», њамчунин муассисаи нави таълимии ѓайридавлатї барои хонандагони болаёќат ифтитоњ ёфт. * * * Филми кўтоњмуддати «Коса»-и Муассисаи давлатии «Суѓдсинамо ба номи Комил Ёрматов», ки коргардон Муњиддини Музаффар ба навор гирифтааст, дар Ќазон се роњхат ба фестивалњои байналмилалї ба даст овард. * * * Боѓи истироњатии ба номи Камоли Хуљандии шањри Хуљанди вилояти Суѓд ѓолиби мусобиќаи љумњуриявии «Соли бунёди боѓњои фарњангї-фароѓатї» гардид. * * * 3-юми октябр Раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї бо њайати намояндагони санъати Љумњурии Афѓонистон, ки барои иштирок дар чорабинии «Шоми дўстї» ба вилояти Суѓд ташриф оварданд, мулоќот орост. * * * Дар «Маљмааи фарњангию таърихии Ќалъаи Хуљанд»-и маркази вилоят бо маќсади ташвиќу тарѓиби фарњанги рўзгордорї, эњё ва рушди анъана ва суннатњои мардумї Фестивали «Оши палав» баргузор гардид. * * * 11 декабри соли 2016 њунармандони Ансамбли давлатии халќии русии «Россия» ба номи Людмила Зикинаи Федератсияи Русия бо сафари њунарї ба маркази вилоят- шањри Хуљанд омаданд. * * * Бо маќсади шиносої бо таљрибаи эњёи њунарњои мардумї гурўњи корї аз шањри Душанбе ба Суѓд омад.


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Шанбе, 31 декабри соли 2016

С

С

Тибќи иттилои Раёсати фарњанги вилоят, ки њунармандони љавони боистеъдоди шањру ноњияњои вилоят соли 2016 берун аз марзи кишвар низ дар чорабинињои бонуфузи фарњангї, аз ќабили Фестивал, барномањои консертї, озмунњои байналмилалї ширкат варзида, санъату њунари миллиамонро ба љањониён муаррифї намуданд. Моњи марти соли равон донишљўёни Коллељи санъати ба номи Содирхон Њофиз Дилноза Бойматова дар сози рубоб, Хуршед Бойматов дар сози ѓижжак, Оиша Дадобоева дар сози дутор дар Фестивали байналмилалии «Дўстї», ки дар шањри Боткенти Љумњурии Ќирѓизистон баргузор гардид, иштирок намуданд. Моњи май ансамбли созњои халќии Коллељи санъати ба номи Содирхон Њофиз дар њайати 8 нафар донишљўён дар озмуни байналмилалии «Садои Наврўз» дар шањри Тошканди Љумњурии Ўзбекистон иштирок намуда, сазовори љойи дуюм гардиданд. Моњи август омўзгори љавони ин боргоњи њунар Тањмина Исматї бо

М

АЉМААИ фарњангию таърихии «Ќалъаи Хуљанд» яке аз љойњои сертамошобинтарини вилояти Суѓд ба њисоб меравад. Боѓи Камоли Хуљандї яке аз ќисмати ин маљмаа мањcуб ёфта, ки дар вилоят ва љумњурї њамто надорад. Боѓи Хоља Камол барои сокинон ва мењмонони вилоят макони сайру тамошо аст. Њамарўза садњо нафар сайёњони хориљї аз осорхона ва Боѓи Камол дидан намуда, бо таърихи ѓании кишвари тољикон огоњ мегарданд.

Давоми соли 2016 зиёда аз 600 000 нафар тамошобинон аз ин макони бињиштосо дидан намуданд. Њангоми тамошо ва сайругашт бо мењмонон сокинони вилоят дўстї пайдо намуда, аз таърих ва мавзеъњои хушманзараи диёри худ васфи ифтихормандї мекунанд. Умуман, соли 2016 барои ањли кормандони Маљмааи фарњангию таърихии «Ќалъаи Хуљанд» соли фаромўшнашаванда ва таърихї мањсуб меёбад. Зеро давоми сол якчанд љашнворањо ва конфронсњои илмиву адабї, ба монанди таљлили 25 – солагии Истиќлолияти давлатї ва баргузории рўзњои фарњанги шањру навоњии вилоят, рўзњои дарњои кушод ва сайри илмї доир гардид. Њамасола дар арафаи Соли

дастгирии Раиси вилоят дар шањри Толяттии Федератсияи Россия дар Фестивали байналмилалии санъат бо

нави мелодї ќабули мењмонон бо Бобои барфию Барфак сурат мегирад. Бино ба иттилои Омири кулли Муассисаи

давлатии Маљмааи фарњангиву таърихии «Ќалъаи Хуљанд» Иброњим Иброњимов, Боѓи Камоли Хуљандї аз боѓњои зеботарин ва тоза-

Соли 2017 дар зери мучали Мурѓ ва бо ранги ба унсури он хосбуда, ки ин сол тањти њамин мучал идора ва парасторї карда мешавад, мегузарад. Дар соли 2017 унсури идоракунї оташ мебошад, ки бо ранги сурх ќувва, тавоної, нерўи њаракат, навоварї ва роњбариро таљассум мекунад, ки дар якљоягї бо шўњратпарастии намояндаи худи ин мучал солро бо дурнамоињои калон ва бисёр лањзањои муайянкунандаи њаёт пур мекунанд.

Áî êàäîì ðàíã³î áîÿä ñîëè 2017-ðî ïåøâîç ãèðèôò? Мучали Мурѓ ба ранг-њои сурх, ёќутї, ќирмизї, гулгун (сурхи баланд), зард, тиллої, арѓувонї, сурхи сиёњтоб, ки онњоро метавон бо рангњои сиёњ (тира), љилодори сафед, садафї якљоя кард, хайрхоњ аст, барои њамин Соли навро метавон бо ин гуна рангњои Мурѓи оташбор пешвоз гирифт. Ѓайр аз ин чунин рангњоро метавон дар оро додани макон ва интихоби либоси солинавї истифода бурд. Барои ононе, ки либосњои расмї, классика мепўшанд, бояд аз рангњо ва тобишњои хокранг ва ботлоќї худдорї намуда, њамчунин аз ранги ќаланфурї, хокистарранг ё осмонии сафедтоб, зарди сабзтоб даст кашанд. Њангоми интихоби

сози скрипка баромад намуда, бо Ифтихорнома ва тўњфаи хотиравї ќадрдонї шуд. Сарвари Филармонияи

МАКОНИ САЙРУ ТАМОШО

ÓÍÑÓÐ ÂÀ ÐÀÍÃÈ ÑÎËÈ 2017

ранг ба рангњои паст ё баръакс омехтањои хеле канорї роњ надињед. Бигзор, симои Шумо бо

Индекси обуна 68894

Хабарнигори «Њаќиќати Суѓд»

тарини љумњурї ба шумор меравад. Ањли кормандони ин боргоњ соли 2017 - ро бо хушиву хурсандї ва дастовардњои назаррас пешвоз мегиранд. Соли 2017 низ барои ањли кормандони њифзи ёдгорињои таърихї ва муаррифгари осори баргузидаи Хоља Камоли Хуљандї соли таърихї ба њисоб меравад. Дар ин сол љашни шахсияти барљастаи таърихї, бостоншинос ва таърихшинос, академик Нўъмон Неъматов таљлил карда мешавад. Љашнгирии санањои таърихї ва таљлили љашнњои миллї дар мењвари фаъолияти ин муассиса ќарор гирифтааст. Дар охири сўњбат Иброњим Иброњимов чунин изњор намуд: - Њамаи њамватанонро бо Соли нави мелодї табрику муборакбод гуфта, аз сањифаи рўзномаи дўстдоштаи мардум - «Њаќиќати Суѓд» барои њар сокини вилоят тани сињат, дастархони пурнозу неъмат ва барору комёбињо орзу менамоям. Соли нав барои Ватани азизамон – Тољикистон соли пурфайзу бобарор бошад. Њамеша кабўтари сулњу амонї дар осмони софи Тољикистони соњибистиќлол парвоз намояд.

Õóñóñèÿòè ñîëè ìó÷àëè Ìóð˜ Мурѓи оташин 365 рўзро бо шумораи бисёр њодисањое, ки метавонанд, иќтидори инсониро кушоянд, хислати роњбарикуниро намудор созанд ва бо такя ба хислатњои мусбии худ имкнонияти сохтани тахассусиятро ба даст оранд, метавонад, таъмин намояд. Мурѓ дар зери унсури оташ ва ранги сурх чун дигар намояндагони ин аломат, ки бо дигар унсур идора карда мешаванд –об, њаво, хок ё фулузот на он ќадар дурусткор аст. Оташ ба ў барои муќобилият нишон додан ба бењаракатї ё сустии њаёт, ки аз сарчашмааш бо њолатњои махсус канда мешаванд, дар мурѓ барои дигар одамон баризофа мављуд мебошад, ќувва мебахшад. Барои њамин ин роњбари боќувватро аз рўзњои аввалини Соли нав хашмгин кардан мумкин нест. Рангњои мувофиќро омода намоед, намуди худро фикр карда бароед, ба он таваљљўњ кунед, ки соли оянда соли оддї набуда, барои амалигардонии орзуњои Шумо ваќти хеле муносиб мебошад. Тањияи Улуѓбек ХУДОЙБЕРДИЕВ

Соли 1980 ба муносибати 50-солагии таъсисёбиаш рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” (“Њаќиќати Ленинобод”) бо ордени “Нишони Фахрї” сарфароз гардидааст Рўзнома дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон тањти № 0171/рз ба ќайд гирифта шудааст

шањри Толятти Л. В. Семёнова ба унвони Раиси вилоят мактуби миннатдорї ирсол намуд. Моњи сентябри соли равон бахшида ба 25 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва Пойтахти фарњангии исломї эълон шудани давлати Ќувайт ансамбли раќсии «Зебо», гурўњи дойранавозон бо роњбарии Хайрулло Дадобоев, њунарманди ансамбли фолклорї – этнографии «Фалак» Давлатманд Ќутбиддинов, љамъ 35 нафар дар чорабинии фарњангии давлати Ќувайт ширкат варзида, бо суруду раќсњои љаззоби миллии тољикї баромад намуда, сазовори бањои баланди тамошобинон гаштанд. Моњи ноябри соли равон Гулноза Ѓаффорова ва Абдуќањњор Ѓаффоров аз ноњияи Бобољон Ѓафуров дар Фестивали байналмилалии «Муѓаннихонї» дар Љумњурии Озарбойљон ширкат варзида, ба љойњои ифтихорї ва Диплом сарфароз шуданд.

Сафобахши дилњо

рангњо ва тобишњои ќимматбањо ва оташин, ки дар омехтагї бо тиллои солинавии сафед ё расмии сиёњ тарзи идеалї барои љашнгирии Соли нави 2017 пурра гардад.

Áà òàâà¿¿¢³è ìóøòàðè¸í: øóìîðàè íàâáàòèè ð¢çíîìà 5-óìè ÿíâàðè ñîëè 2017 íàøð ìåøàâàä.

Нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд

Аз сўйи Кањкашон Нуру зиё расид. Бикшода болу пар, Мурѓи Њумо расид! Тимсоли Соли нав Зоти паранда аст. Шодї барад ба ављ, Fамафкананда аст! Бањри бани башар Иќбол оварад. Дар бурљи орзу Шањбол оварад! Њар шахсро шавад Ќадраш баландтар. Бо зиндагии хуш Ў арљмандтар. Њар гўшаи Ватан Ободтар шавад. Мардум зи бахти хеш Дилшодтар шавад. Роѓун ба кори худ Нерўфизо шавад. Њар нияти накў Аз он раво шавад! Сад коргоњи нав Бар коргар дињад. Боѓоти барзагар Ширин самар дињад! …Тимсоли солњо Аслан, бањона аст. Хубиву зиштияш Ранги фасона аст. Пешомаду ќазо Дар дасти Одам аст. Аз хулќу хўйи ў Њаргуна олам аст! Њар кас, ки софдил Ў бо Љило бувад. Дорад чу эътиќод,Бо Пешво бувад! Арзанда Сарвар аст Дар мулки тољикон. Фатњу зафар аз ў Бошад љањон-љањон!

²ÓÍÀÐ ÌÀÐÇ ÍÀÄÎÐÀÄ…

Мучали Мурѓ

²À£È£ÀÒÈ ÑÓFÄ

ÌÓÐFÈ ²ÓÌÎ

Эмомалї РАЊМОН ОЛИ 2016 њунармандони љавони вилоят дар чорабинињои фарњангии берун аз марзи кишвар фаъолона ширкат доштанд.

4

Сайидамин ЉИЛО

¯àâîíîíè èìð¢çàè ìî, ÿúíå íàñëè çàìîíè Èñòè¥ëîë àç íàñë³îè ïåøèíà áî ñàâèÿè èëìó äîíèø, ìàúðèôàòó ¿à³îíáèíO, ñàò³è òàôàêêóð âà îäîáó àõëî¥ ôàð¥è êóëëO äîðàíä, êè èí ³àìà áîèñè èôòèõîðè ìî ìåáîøàä.

ОЛИ 2016 дар масири таърихи давлатдории навини тољикон ба унвони соли бобарор ва идомабахши пешрафту тараќќиёти давлати соњибистиќлол сабт хоњад шуд.

Он пешравињое, ки дар соњаи маориф дар ин сол ба даст омаданд, хеле назаррас мебошанд. Солњои охир мо – кормандони соњаи маориф ѓамхорињои пайвастаи давлатро њис карда истодаем. Аз дастовардњои худ бањри баланд бардоштани сатњи дониш ва маънавияти мардум рўњбаланд гардида, бо дили гарму дасти тоза барои ояндаи неки ањли диёр шоиста мењнат менамоем. Танњо соли 2016 бунёд ва азнавсозї гардидани 201 бинои таълимї ба маблаѓи 540 миллион сомонї барои 39 њазор љои нишаст, инчунин љињозонидани синфхонањо бо воситањои техникии њозиразамон ва дигар асбобњои таълимї моро водор месозад, ки аз фаъолияти давлату Њукумат шукрона карда, ворисони арзандаи диёрро тарбия намоем. Итминони комил дорам, ки ба шарофати Соли нав пайки шодию нишот ва оромию субот дар Тољикистони азиз дучанд мегардад. Ба ин тартиб метавон соли 2016-ро, ки кунун аз таќвими зиндагии мо мегузарад, соли бобарору комёбињо ва музаффариятњои кишвар унвон кард. Бигзор, бо рафтани ин соли накў соли накўтаре боз ояд, ки њомили рўзу рўзгори нек ва рушду шукуфоии давлату миллати тољик бошад. Малоњат БОБОЕВА, мудири шўъбаи маорифи ноњияи Бобољон F афуров

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

Ñîëè 2017 – Ñîëè ¿àâîíîí

Òàìàííè¸òè ñîëèíàâO

²ÎÌÈËÈ Ð¡ÇÓ Ð¡ÇÃÎÐÈ ÍÅÊ

№ 156 (17681)

ØÓÊÐÎÍÀ Эй соли нав, њазор тасанно ба омадат, Шукронаи ќудуми хушу босаодатат. То омадї ту, хонаи мо файзбор шуд, Осоишу нишоти њама аз кароматат. Дар чарх гашта нурфишон мову ахтарат, Карда баланд нусрату фатњу зафар сарат. Сулњу салоњ шуд абадї дар макони мо, Бо азму љазму раъйи накўяст Сарварат!

Истамљони НАЉМИДДИН, "Њаќиќати Суѓд"

Порсои КЎЊИСТОНЇ, ноњияи Зафаробод

Áèðæàè ìîëó ìóëêè âèëîÿòè Ñó˜ä оид ба фурўши амволи зерин музояда эълон мекунад:

Моликияти коммуналии шањри Исфара ва ноњияи Шањристон: Музоядаи №2

Музояда 31 январи соли 2017, соати 11:00 бо тарзи англисї дар савдои биржа баргузор мегардад. Ба савдои музоядавї ашхоси воќеї ва њуќуќї даъват карда мешаванд. Бољи комиссионї 5 фоиз, бољи давлатї 0,5 фоизи маблаѓи умумии фурўшро ташкил медињад. Баќайдгирии иштирокчиён ва ќабули кафолатпулї дар шањри Хуљанд, кўчаи Ленин 41 сурат гирифта, аз рўзи дарљи хабари иттилоотї оѓоз мегардад ва барои ашхоси бо тариќи наќдї пардохткунанда як соат пеш, барои ашхоси бо тарзи ѓайринаќдї пардохткунанда бошад, як рўз пеш аз музояда ќатъ карда мешавад. Музояда дар асоси талаботњои низомномаи №98 аз 1 марти соли 2004 баргузор мегардад. Маълумоти иловагиро тавассути телефонњои 4-02-89, 4-09-21 дастрас намудан мумкин аст.

Аз эътибор соќит * Дафтарчаи имтињонотие, ки соли 2016 Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Fафуров, факултети химия ва биология ба Бобоназарова Парвина Кишварљоновна додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. *Шањодатномаи сањми замин №603005, ки Хољагии дењќонии Гулистони ноњияи

Ñàðìó³àððèð Ìóõòîð ÀÁÄÓËËÎÅ Суроѓа ва телефонњои идора: 735700, шањри Хуљанд, мањаллаи 20, бинои 35 КВДК “ Кохи матбуот ” ошёнаи 4 - ум Ќабулгоњ - 2-06-54, муовини сармуњаррир - 2-06-53, шўъбаи мактубњо, эълонњо, мурољиат ва ќабули шањрвандон - 2-06-55

Деваштич ба Бойљонов Мулло додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. * Дипломи Я-I №273994, ки соли 1977 Омўзишгоњи омўзгории Ќўрѓонтеппа ба номи А.Љомї бо ихтисоси тањсилоти ибтидої ба Fаффоров Абдувосит додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад.

Рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” ба хотири гуногунандешї навиштањоеро низ интишор мекунад , ки хилофи аќидаи њайати тањририя њастанд . Идораи рўзнома барои мазмуни эълону рекламањо масъул нест.

Њуруфчин Раъно Юсуфова Веростор Маъруфљон Њомидов Рўзнома дар маркази компутерии “Њаќиќати C уѓд” омода ва дар ЉДММ “Хуросон” чоп шудааст. Навбатдори шумора: Гулљањон МАЊКАМОВА

Адади нашр 5400 нусха Супориши №

№156  

ҲАҚИҚАТИ СУҒД 31-12-2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you