Page 1

¯óì³óðèè Òî¿èêèñòîí äàð àðñàè áàéíàëìèëàëO áà ñèôàòè òàøàááóñêîð âà ïåøñàôè ôàúîëè ³àëëè ìàñîèëè ãëîáàëèè âîáàñòà áà èñòèôîäàè áîñàìàðè çàõèðà³îè îá ýúòèðîô ãàðäèäààñò.

Àç Ïà¸ìè Ïðåçèäåíòè ¯óì³óðèè Òî¿èêèñòîí ÝìîìàëO Ðà³ìîí áà Ìà¿ëèñè Îëèè ¯óì³óðèè Òî¿èêèñòîí, 22 декабри соли 2016

ÁàíO - îäàì àúçîè ÿêäèãàðàíä Истиќлолияти Тољикистон поянда бод!

Íàøðèÿè Ìà¥îìîòè è¿ðîèÿè ³îêèìèÿòè äàâëàòèè âèëîÿòè Ñó˜ä Панљшанбе, 29 декабри соли 2016

Панљшанбе, 16 июли соли 2015

№ 155 (17680)

Санаи 27 декабри соли 2016 дар бинои Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят тањти раёсати Раиси Маљлиси вакилони халќи вилоят, Раиси вилояти Суѓд Абдурањмон Ќодирї Иљлосияи нўњуми Маљлиси вакилони халќи вилоят, даъвати панљум баргузор шуд. Дар кори иљлосия аз 70 вакил 65 нафар иштирок намуданд. Њамчунин, сардорони маќомоти њифзи њуќуќи вилоят, сохторњои вилоятї, шўъбаву бахшњои дастгоњи Раиси вилоят ва дигар шахсони дахлдор ширкат варзиданд. Нахуст вакилон њайати котиботро иборат аз 3 нафар интихоб намуда, сипас масъалањои баррасишавандаро мавриди муњокима ќарор доданд. Рўзномаи Иљлосияи нуњўми Маљлиси вакилони халќи вилоят, даъвати панљум аз 10 масъала - њисоботи Раиси вилояти Суѓд дар бораи фаъолияти Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят дар 11 моњи соли 2016, тасдиќ намудани ваколати вакили Маљлиси вакилони халќи вилоят ба ивази вакили хориљшуда аз њавзаи интихоботии “Сарбанд 55”-и ноњияи Спитамен, ќабули буљети вилоят барои соли 2017, њисоботи комиссияи доимии Маљлиси вакилони халќи вилоят оид ба масъалањои њифзи иљтимої, сињатии омма, њифзи табиат, масоили оила ва занон, њисоботи вакили вилоятї аз њавзаи интихоботии “Ворух 11”, оид ба тасдиќи ќарори Раиси вилоят «Дар бораи нишондињандањои асосии дурнамои рушди иќтисодию иљтимоии вилояти Суѓд барои солњои 2017-2019», дар бораи ворид намудани таѓйирот ба њайати комиссияи доимии Маљлиси вакилони халќи вилоят оид ба масъалањои сохтмон, саноат, наќлиёту алоќа, хољагии роњ ва хољагии рифоњї, номгузории физикиву љуѓрофии бархе аз дењаву муассисањои шањру навоњї, тасдиќ намудани Барномаи вилоятии «Соли 2017 - Соли дастрасии ањолї бо оби тозаи нўшокї» ва тасдиќи ќарорњои Раиси вилоят иборат буд.

Баргузории Иљлосияи нўњуми Маљлиси вакилони халќи вилоят, даъвати панљум Аз рўи масъалаи якуми рўзномаи иљлосия вакилони вилоятї Сулаймонзода Акрам Рањимро ба љои вакили хориљшуда њамчун вакили Маљлиси вакилони халќи вилоят аз њавзаи интихоботии “Сарбанд 55” ќабул намуданд. Оид ба фаъолияти Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят давоми 11 моњи соли 2016 Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї назди њозирин маълумот дод. Зикр карда шуд, ки Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят фаъолияти худро дар асоси дастуру супоришњои Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба роњ монда, кулли сокинони Суѓди бостонї фаъолияти минбаъдаи худро дар асоси Паёми навбатии Президенти мамлакат пеш мебаранд. Давоми 11 моњи соли равон наќшаи даромадњои буљети давлатї ба андозаи 101,9 фоиз таъмин гардидааст, ки ин нисбат ба наќшаи тасдиќгардида 25,9 млн. сомонї ва нисбат ба њамин давраи соли гузашта 157,9 млн. сомонї зиёд мебошад. Соли равон бо маќсади таъмини рушди соњањои афзалиятноки хусусияти иљтимоидошта маориф, тандурустї, њифзи иљтимоии ањолї, фарњанг ва варзиш беш аз 80 фоизи харољоти умумии буљети вилоят равона карда шудааст. Њамзамон, дар ин давра ба суратњисоби Раёсати Агентии давлатии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа 546,3 млн. сомонї андози иљтимої ворид карда шуда, нафаќаи нафаќахўрон пурра маблаѓгузорї шуда истодааст. Давоми 11 моњи соли равон дар вилояти Суѓд 92 корхонаи хурду бузурги саноатї бо фарогирии 2,5 њазор љойи нави корї мавриди бањрабардорї ќарор гирифт, ки, бешубња, ба рушди соњаи саноати вилоят такони љиддї бахшид. Дар ин давра ба маблаѓи умумии 6,2 млрд. сомонї мањсулоти саноатї истењсол гардид, ки бо назардошти индекси нархњо 139 фоизро ташкил медињад. Дар баробари ин дар соњаи саноати вилоят имкониятњои истифоданашуда хеле зиёд мебошанд. Чунончї, дар ин давра аз 625 корхонаи саноатии њисоботдињанда дар 324 корхона ё 51,8 дарсад аз теъдоди умумї њаљми истењсоли мањсулотро зиёд намуда бошанд, аз шумораи боќимонда 193 корхона њаљми истењсолро нисбат ба њамин давраи соли гузашта кам намуда, 108-тои онњо умуман фаъолият набурдаанд. Дар њамаи шаклњои хољагидории вилоят дар давраи њисоботї ба маблаѓи умумии беш аз 5,5 млрд. сомонї мањсулоти кишоварзї истењсол шудааст, ки афзоиш нисбат ба њамин давраи соли гузашта ба 110,2 фоиз баробар гардид. Дар 11 моњи соли љорї дар вилоят беш аз 315 њазор тонна ѓаллагињо, 433 њазор тонна сабзавот, 348,4 њазор тонна картошка, 108 њазор тонна мева, 36 њазор тонна гўшт, 218,5 њазор тонна шир истењсол карда шуд, ки назар ба њамин давраи соли гузашта зиёд мебошад. Њамчунин, дар вилоят назар ба њамин давраи соли гузашта 11 њазор тонна зиёд пахта

љамъоварї гардидааст. Наќшаи захираи мањсулот барои зимистони солњои 2016 - 2017 ба миќдори 2090 тонна тасдиќ гардида, 2335 тонна мањсулот захира шудааст. Фаровонии бозорњои вилоят ва паст рафтани нарху навои мањсулоти кишоварзї бозгўи самараи неки таљдиди хољагињои калонњаљми кишоварзї ва фаъолияти пурсамараи марди дењќон мебошад. Дар давраи њисоботї бо маќсади таъмини сариваќтии кишоварзон бо оби полезї ва таъмири пойгоњњои обкашї аз буљети вилоят зиёда аз 6 млн. сомонї мабалаѓ људо карда шуд, ки дар натиља њолати мелиоративии як ќатор мавзеъњои вилоят дар шањру ноњияњои Бобољон Ѓафуров, Зафаробод, Мастчоњ, Панљакент хеле бењтар гардид. Соли равон барои кулли мардуми тољик соли таърихї ба њисоб меравад, зеро дар ин сол халќи тољик баробари дигар љашну идњои миллї солгарди 25-уми Истиќлолияти давлатии хешро сазовор љашн гирифтанд. Дар раванди корњои ободониву созандагї ба пешвози љашнњои миллї давоми соли равон аз њисоби буљети вилоят ва бо љалби сармояњои дохилї силсилаи иншооти љашнї сохта, ба истифода дода шуданд. Аз љумла ба истиќболи љашни Наврўзи байналмилалї ва 25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон бо иштироки Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон силсилаи иншооти љашнї дар шањру ноњияњои Хуљанд, Исфара, Мастчоњ, Ашт, Бўстон, Зафаробод, Кўњистони Мастчоњ, Спитамен ва Љаббор Расулов мавриди истифода ќарор гирифтанд. Дар ин давра ба соњаи маорифи вилоят беш аз 665 млн. сомонї маблаѓ равона гардид, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта наздик 70 миллион сомонї зиёд мебошад. Ин таваљљўњ ба мустањкам гаштани базаи моддиву техникии муассисањои соња ва баланд бардоштани сатњу сифати таълим таъсири мусбї расонд. Инчунин, фарогирии омўзгорон, хонандагону донишљўёни фаъол ба таътил аз њисоби Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят, таъсиси мукофотпулињои Раиси вилоят барои ѓолибони олимпиадањои байналмилалї ва ѓайра дар баланд бардоштани сифати таълим дар муассисањои маорифи вилоят заминаи воќеї гузошт. Бо маќсади бењтар намудани хизматрасонии тиббї ва эмин доштани сокинон аз њар гуна беморињо соли 2016 дар вилоят “Соли фарди солим” эълон карда шуда, дар доираи барномаи мазкур таъмиру таљдиди муассисањои соња, таъмини беморхонањо бо навтарин дастгоњњои тиббї, харидории наќлиётњои ёрии таъљилии тиббї, таъмири системаи гармидињї ва хатти обу ташноби муассисањои соња ба итмом расонида шуд. Аз љумла 45 иншооти соња бо харљи зиёда аз 12 миллион сомонї бунёд ва таъмиру азнавсозї гардид. Пас аз њисоботи Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї чанд нафар аз вакилони мардумї аз

њавзањои интихоботии шањру ноњияњои вилоят ба музокира баромада, натиљаву дастовардњои Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоятро дар давраи њисоботї мусбї арзёбї намуданд. Эњё ва рушди њунарњои мардумї, бамаротиб зиёд гаштани истењсоли мањсулоти саноатї ва кишоварзї, бунёди шањракњои наву замонавї ва таъмини шањрвандон бо заминњои наздињавлигї, бењтар намудани њолати мелиоративии заминњои кишоварзї, таъмиру таљдиди муассисањои тандурустї ва таъмини онњо бо навтарин дастгоњњои замонавї аз фаъолияти пурсамари Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят арзёбї карда шуд.

имии Маљлиси вакилони халќи вилоят оид ба масъалањои сохтмон, саноат, наќлиёту алоќа, хољагии роњ ва хољагии рифоњї Расулзода Дилшод Љабборї интихоб гардид. Вобаста ба масъалаи номгузории обеъктњои физикиву љуѓрофї маърўзаи муовини Раиси вилоят Назира Ѓаффорї шунида шуд. Тавре ќайд гардид, бо пешнињоди вакилони шањри Конибодом номи дењаи Ѓалчамуллои Љамоати дењоти Пўлодони шањри Конибодом ба номи Боѓдорон иваз карда шуд. Дар идомаи иљлосия вакилони мардумї як ќатор ќарорњои ба тасвибрасидаи Раиси вилоятро тасдиќ карданд. Дар ин замина бо ќарори Раиси вилоят дар вилояти Суѓд «Соли 2017 Соли дастрасии ањолї бо оби тозаи нўшокї» эълон ва доир ба ин масъала барномаи махсус ќабул карда шуд. Вобаста ба масъалаи мазкур муовини Раиси вилоят Файзуллозода Заробиддин Ќудрат баромад намуд. Номбурда таъкид дошт, ки маќсад аз ќабули барномаи мазкур ин, пеш аз њама, дастрасии ањолї ба оби босифати нўшиданї, пешгирии касалињои сироятї ва ѓайра

А

З оѓози фаъолияти марказњои адрасу атласбофї дар вилояти Суѓд дар маљмўъ 27,8 њазор метри тўлонї матои адрасу атлас истењсол гардид. Њамчунин, 159 маркази таълимию истењсолї дар љамоатњои шањраку дењоти вилоят ташкил шуда, дар онњо 490 дастгоњи адрасу атласбофї насб гардиданд.

Истењсоли матои адрасу атлас 27,8 њазор метр Аз идораи кор бо занон ва оилаи вилоят чунин хабар доданд. Ба иттилои манбаъ, теъдоди њунармандони адрасу атласбоф дар ин марказњо 240 нафар ва шогирдони ба онњо вобаста 1149 нафарро ташкил медињад. Илова бар ин, дар вилоят 52 маркази ќолинбофии дастї фаъолият доранд, ки дар онњо 190 дастгоњи ќолинбофї насб карда шудаанд. «Давоми ёздањ моњи соли 2016-ум 22449 нафар шањрванд ба омўзиши касбу њунар, аз љумла ба ќолинбофї 554 нафар, сўзанидўзї 107 нафар, ќуроќдўзї 78 нафар, гулдўзї 181 нафар ва зардўзї 37 нафар фаро гирифта шуданд. Њамчунин, бо маќсади њамоњангсозии фаъолияти марказњои таълимию истењсолии адрасу атласбофї ва ќолинбофии дастї ва эњёи дигар њунарњои мардумї «Мактаби эњё ва рушди адрасу атласбофии дастї ва дигар њунарњои халќї» таъсис шуда, марказњои њунаромўзї фаъолияти худро тањти сарпарастии ин муассиса давом дода истодаанд»,-зикр намуд манбаъ.

А

З ЉОНИБИ Созмони Милали Муттањид бо ташаббуси Асосгузори сулњу Вањдати миллї Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон Дањсолаи байналмилалии амал “Об-барои рушди устувор, солњои 20182028” пазируфта шуда, аз љониби 193 кишвари олам дастгирї гардид.

Њамоиши љавонони фаъол

Сипас сардори Сарраёсати молияи вилоят Мирзозода Анвар Сайфиддинї оид ба ќабули буљети вилояти Суѓд барои соли 2017 маърўза намуд. Номбурда иброз дошт, ки пас аз омўзишу баррасињо буљети вилоят барои соли 2017 зиёда аз 1 миллиарду 698 миллион сомонї пешбинї шудааст. Дар ќисмати харољоти буљети вилоятї ба дастгирии соњањои иљтимої, аз љумла маорифу тандурустї таваљљўњи хоса дода шуда, маблаѓузорї ба ин самт нисбати соли равон афзоиш ёфтааст. Аз љумла барои соњаи маориф 693 млн. сомонї, тандурустї 370 млн. сомонї, њифзи иљтимоии ањолї 13,1 млн. сомонї пешбинї шудааст. Вакилони мардумї буљети вилояти Суѓдро барои соли 2017 ќабул намуданд ва сипас маърўзаи иловагии комиссияи доимии Маљлиси вакилони халќи вилоят оид ба масъалањои ислоњоти иќтисодї ва буљет Абдулатиф Рањимов шунида шуд. Дар идомаи иљлосия њисоботи раиси комиссияи доимии Маљлиси вакилони халќи вилоят оид ба масъалањои њифзи иљтимої, сињатии омма, њифзи табиат, масоили оила ва занон Мављуда Бобоева, њисоботи вакили вилоятї аз њавзаи интихоботии “Ворух 11” Карима Њакимова шунида шуда, ќарори Раиси вилоят «Дар бораи нишондињандањои асосии дурнамои рушди иќтисодию иљтимоии вилояти Суѓд барои солњои 2017-2019» тасдиќ ва роњбари комиссияи до-

ба њисоб рафта, дар партави ќабули Ќатъномаи Созмони Милали Муттањид оид ба Дањсолаи байналмилалии амал «Об-барои рушди устувор, солњои 2018 - 2028» амалї карда мешавад. Дар доираи барномаи мазкур бо маќсади бењтар намудани њолати оби нўшокї дар минтаќањо аз њисоби њамаи сарчашмањо харљи зиёда аз 200 миллион сомонї ба наќша гирифта шудааст. Дар фарљом Раиси вилоят ба масъулин љињати бартараф намудани камбудињои љойдошта, иљрои дастуру супоришњои Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон, љамъбасти бомуваффаќияти натиљањои иќтисодиву иљтимоии соли 2016, вусъати корњои ободониву бунёдкорї, аёдати табаќаи ниёзманди љомеа, татбиќи бомуваффаќияти “Соли љавонон”, ба истироњат фаро гирифтани омўзгорон, толибилмон ва донишљўён дар таътили зимистона, бозомўзии дењќонон бо маќсади боло бардоштани боздењи замин ва ѓайра дастуру супоришњои мушаххас дода, њозиринро бо фарорасии Соли нави милодї табрик намуд. Иљлосияи нуњўми Маљлиси вакилони халќи вилоят, даъвати панљум бо садо додани Суруди миллии Љумњурии Тољикистон ба кори худ анљом бахшид. Хадамоти матбуоти Раиси вилояти Суѓд

Бахшида ба ин воќеаи муњими таърихї ва эълон гаштани соли 2017 чун Соли љавонон санаи 26 декабр дар майдони «Ситорањои «Хуљанд» -и маркази вилоят бо иштироки бештар аз 2 њазор нафар љавонону наврасони маркази вилоят њамоиш тањти унвони “Мо љавонон аз ташаббуси Пешвои миллат ифтихор дорем!” доир гашт. Чорабиниро бо сухани ифтитоњї мудири бахши љавонон, варзиш, сайёњии шањри Хуљанд Бахтиёр Исматљонов оѓоз намуда, изњор дошт, ки Паёми Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон ба Маљлиси Олї ва эълон гаштани соли 2017 Соли љавонон, њамчунин пазируфта шудани Дањсолаи байналмилалии амал “Об-барои рушди устувор” аз љониби Созмони Милали Муттањид байни љавонон њамовозии њамаљониба пайдо намуд. Њамчунин, дар назди њозирон намояндаи Раёсати љавонон, варзиш ва сайёњии вилоят Мадина Њомидова ва љавонони фаъол баромад намуда, доири ањамияти ин ташаббуси таърихии Сарвари давлатро изњор доштанд. Аз љониби гурўњи волонтёрон вараќањо бо номаи табрикотии Дабири кулли СММ ба унвони Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон байни иштирокдорони њамоиш ва дар мавзеъњои серодами шањр пањн карда шуд. Дар интињои њамоиш аз љониби њунармандони њаваскор ва соњибистеъдодњои љавони Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Ѓафуров барномаи консертї намоиш дода шуд. Хадамоти матбуоти Раиси вилояти Суѓд


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Панљшанбе, 29 декабри соли 2016

№ 155 (17680)

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

2

Паёми Президент – рањнамои имрўзу фардо

Ñàäîè äèë³îè ïóðý³ñîñè íàñëè Èñòè¥ëîë

П

АЁМИ навбатии Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон оид ба самтњои асосии сиёсати дохилї ва хориљии мамлакат дар замоне ироа гардид, ки кишвари азизи мо баъди љашни 25-солагии Истиќлолият ба марњалаи нави рушду инкишоф ќадам мегузорад. Бешубња, дар давоми 25 соли Истиќлолият дар Ватани азизи мо пояњои сулњу Вањдат ва Истиќлол тањким ёфт, ки саромади ин амали неку хайр Асосгузори сулњу Вањдати миллї-Пешвои миллат, Президенти Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон мебошанд. Њамзамон, давоми чањоряк аср тавассути зањмату фидокорї миллати мо дар љодаи сиёсату иќтисодиёт ва иљтимоиёту фарњанг ба дастовардњои шоиста сазовор гардид. Пешвои миллат дар Паёми худ ќабл аз њама ба њамин масъала, яъне Истиќлолият, Вањдат ва сулњ эътибор дода, зикр намуданд, ки “бо вуљуди мушкилоти љойдошта барои њимоя ва пойдору устувор мондани он минбаъд низ тамоми саъю талоши худро равона месозем ва ин неъмати бузурги миллатамонро чун гавњараки чашм эњтиёту њифз мекунем”.

ȯÐÎÈ ÂÀÇÈÔÀ²ÎÈ ÍÀÂÁÀÒD ÒÀ£ÎÇÎÈ ÌÀÑÚÓËÈßÒØÈÍÎÑÈÈ ÁÀËÀÍÄ!

М

О, љавонони саодатманди тољик, зодагони даврони соњибистиќлолии кишвари мањбубамон аз муњаббату самимияти беандозаи Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон пайваста бањравар буда, пайрави њамешагии ин шахсияти беназир дар роњи созандагиву бунёдкории Ватани бињиштосоямон - Тољикистони муосир то абад боќї мемонем.

ЉАВОНОН – ПАЙРАВОНИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ

Бо ифтихори баланд иброз менамоем, ки фарзанди фарзонаи миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар давраи њассоси таърихї миллатро аз марг ва давлатро аз парокандагї рањо намуда, кохи мўњташами сулњи тољиконро эъмор, низоми давлатдории муосири халќро асос гузошта, тољиконро њамчун миллати дорои Ватан, забон, фарњанг ва таърихи ќадима ба љањониён муаррифї ва дар навбати худ давлати Тољикистонро њамчун давлати соњибихтиёр, демократї, њуќуќбунёд, дунявї ва ягона дар радифи халќу миллатњои соњибдавлат љойгузин намуданд, ки ин њама ќудрату тавоної аз љавонмардиву љасорат ва вањдатофарии Пешвои муаззами миллати тољик шањодат медињад. Мо-насли наврасу љавон сиёсати хирадмандонаву дурандешона ва бунёдкоронаи Пешвои миллатро пайравї намуда, дар тањкими Истиќлолият, пойдории сулњу Вањдат, њимояи манфиатњои миллї ва пешрафту тараќќиёти давлат арљ гузошта, бо донишу маърифат, љањонбинии васеъ ва заковати баланди худшиносию ватанпарастї барои ба кишварњои мутамаддин баробар гардидани Тољикистони азиз сањми арзанда мегузорем. Мо-љавонон доимо њидоятњои наљиб ва созандаи Пешвои миллатро сармашќи кори худ намуда, бо набзи њаёт ва асри нав њамќадам ва талаботи замонро пайваста эњсос менамоем ва манфиати миллату амнияти давлати соњибистиќлоли худро дар раванди пурталотуми бархўрдњои љањонї бо зиракии сиёсии хеш њимоя менамоем. Дар њаќиќат, хизматњои шоёни Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар рушди соњаи маориф, тайёр намудани мутахассисони сатњи љањонї, тарбияи насли наврасу љавон дар рўњияи ватанпарастї, пос доштани муќаддасоту арзишњои миллї, дўст доштани Ватан ва миллати худ бебањост. Хушбахтии мо – љавонон дар он аст, ки дар фазои сулњу суботи комил, тараннуми якдиливу якпорчагии Ватани мањбуб, тањкими давлатдории навини миллї ва марњалаи рушди устувор ва босуботи љомеа умр ба сар бурда, бањри амалї намудани сиёсати дурандешона ва муваффаќонаи Пешвои миллат, ки рамзи иттињоду сарљамъї ва саодату осудагии њар як сокини кишвар мебошад, камари њиммат баста, њамеша дар сафи пеши соњибватанон ќадамњои устувор мегузорем. Мо аз он ифтихормандем, ки љавонон дар мењвари сиёсати дурандешонаи Пешвои миллат ќарор дорем, ки таъсиси Шўрои миллии кор бо љавонон дар назди Президенти Љумњурии Тољикистон нишонаи олии ин гуфтањост. Пешвои миллат бо як самимият ва муњаббати беандоза ба мардуми шарафманди тољик иброз намуданд: «Миллати бузурги ман! То зиндаам, ман бо номи ту сидќан ифтихор мекунам, туро самимона дўст медорам ва тамоми њастии худро дар роњи хизмат ба ту бедареѓ мебахшам!» Дидањо диданд, сарњо тафаккуру фањм карданд, ки дар самои даврон шахсияти Эмомалї Рањмон барои миллат рањнамои воќеист, зеро Роњбари давлат љонфидои ин халќу Ватананд. Мо-љавонон низ дар роњи хизмат ба халќу Ватан мисли Пешвои миллат њастии худро фидо мекунем.

Дар Паём Пешвои миллат оид ба иљрои вазифањо барои расидан ба се њадафи стратегии миллї - таъмини истиќлолияти энергетикї, рањої аз бунбасти коммуникатсионї ва њифзи амнияти озуќаворї андеша ронда, бо санаду далелњои мушаххас корњои бузурги ба анљомрасидаро баён сохтанд, ки дар ин самт низ дар шањрамон корњои бузурги созандагї амалї гардиданд. Масалан, дар љодаи расидан ба истиќлолияти энергетикї имрўзњо азнавсозии хатти интиќоли барќ, хусусан насби њисобкунакњои электронї босуръат идома дорад, ки он аз талафот, аз ѓайриќонунї истифода бурдан ва нињоятан пардохти сариваќтии нерўи истифодашударо таъмин месозад. Дар љодаи таъмини амнияти озуќаворї бошад, соли 2016 корхонањои саноатї дар маљмўъ ба маблаѓи 691430,8 сомонї мањсулот истењсол карданд, ки нисбат ба соли 2015 бо нархи муќоисавї 17,6 фоиз зиёд аст. Дигар аз вазифаи мушаххасе, ки мо дар љойњо онро истифода мебарем, ба кор андохтани иќтидорњои нав дар соњаи саноат ва истифодаи самараноки корхонањои мављуда мебошад. Дар ин бобат Пешвои миллат зикр карданд, ки “мањз рушди соњањои воќеї, фароњам овардани фазои мусоиди сармоягузорї, љалби сармояи мустаќим ва воридоти технологияњои нави инноватсионї имкон медињад, ки раванди саноатикунонии мамлакат таъмин гардида, њаљми истењсоли мањсулоти саноатї ва шумораи љойњои нави корї мунтазам афзоиш дода шавад.” Дар ин самт Хуљанд на танњо чун шањри фарњангї, инчунин чун шањри саноатї сањмаш дар истењсоли мањсулот на фаќат дар вилоят, балки дар

љумњурї низ назаррас аст. Имсол аз 161 корхонаи саноатии амалкунанда 77 адади он нисбат ба соли гузашта мањсулотро бештар истењсол намуданд. Шумораи умумии соњибкорони воќеию њуќуќї ба 9255 нафар расидааст, ки нисбат ба соли 2015-ум 248 нафар зиёд аст. Бо маќсади таъмини рушди иќтисодиёти шањр барои сармоягузории дохилї ва хориљї муњити солим мављуд буда, то ин давра 13,5 миллион доллари амроикої, аз љумла сармояи дохилї 5,1 миллион доллари ИМА ва сармояи хориљї 8,4 миллион доллари ИМА-ро ташкил дод. Музди миёнаи маоши кормандони соњањои хољагии халќ ба 1081,41 сомонї расид, ки нисбат ба соли гузашта 39 сомонї зиёд аст. Умуман, соли 2016 дар маркази вилоят 10 иншооти маданї-маишї, истиќоматї ва коммуналї, 7 бинои баландошёна, 4 муассисаи томактабии замонавї бо тамоми шароити таълиму тарбия, 14 майдончаи варзишї ва 3 толори варзишї, њамчунин 4 фаввора сохта, ба истифода дода шуд. Дар доираи иљроиши наќша - чорабинињои соли 2016 - «Соли фарди солим» муассисањои тиббї ба маблаѓи 1983,8 њазор сомонї аз таъмир бароварда шуда, њамзамон барои сифатан бењтар намудани сатњи хизматрасонии тиббї ба марказњои саломатї, дармонгоњу табобатгоњњо ва таваллудхонаи шањрї 41 адад таљњизоти муолиљавї, 19 адад таљњизоти муоинавї, 13 адад таљњизоти ёрирасон ба маблаѓи умумии 502,3 њазор сомонї аз буљаи мањаллї харидорї гардид.

Шањри Хуљанд дар љодаи эњёи њунарњои ќадимаи атласу адрасбофї ва ќолинбофї низ ба дастоварду муваффаќиятњои зиёд ноил гардид. Айни њол дар ќаламрави шањр 4 маркази таълимї - истењсолии њунарњои ќадимаи атласу адрас амал мекунанд. Барои дастгирии рушди њунарњои миллї, љалби њарчи бештари занон ба њунармандї аз љониби маќомоти иљроияи њокимияти давлатии мањаллї ба муносибати таљлили 25 - солагии љашни Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ба 15 нафар бонувони њунарманд ба маблаѓи умумии 50 њазор сомонї грант супурда шуд. Дар ин радиф бонувони хуљандї аз асрори њунарњои ќадима занону духтарони хонанишини шањру ноњияњои минтаќањои дигар кишварро низ меомўзонанд. Ќумрї Вањњобова ва Лутфї Файзибоева устоњои калони Маркази таълимї-истењсолии ба номи З. Бањриддинова дар шањри Турсунзода, Фотима ва Саида Маллаевањо дар ноњияи Файзобод дар маљмўъ 75 нафар занону духтаронро њунар омўзонда, дар таъсиси Маркази омўзиши њунарњои ќадима ва тарбияи њунармандони ин минтаќањо сањм гузоштанд. Соли 2016 барои мардуми сарбаланди Хуљанд бо воќеаву рўйдодњои муњим фаромўшнопазир хоњад буд. Баргузори чорабинињои идона бахшида ба Наврўзи оламафрўз, алалхусус «Корвони Наврўзї» бо иштироки Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон ва «Корвони Истиќлолият» ба муносибати

25-умин солгарди Истиќлолияти давлатї бо иштироки Роњбари олимаќоми кишвар аз зумраи онњо буданд, ки бањои баландро сазовор гардиданд. Ин ва дигар дастовардњои сокинони шањрамон дар сатњи Њукумати кишвар ба таври арзандаю сазовор ќадршиносї шуд. Дар рўзњои таљлили солгарди Истиќлолияти давлатї шањри Хуљанд ѓолиби озмуни умумиљумњуриявии «Бењтарин шањр»-и Тољикистон дониста шуд. Дар партави Амри Президенти Љумњурии Тољикистон, ќарорњои Раиси вилояти Суѓд ва раиси шањр «Дар бораи гузаронидани мусобиќа бахшида ба 25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон байни мањалла, хона ва оилањои намунавї» ба тасвиб расиданд, ки дар асоси он њайати комиссияи шањрї мањалла, манзили истиќоматї ва оилаи бењтаринро муайян намуд. Дар озмуни “Мањаллаи бењтарин” њайати комиссия љойи якумро ба кумитаи мањаллаи “Сирдарё”, љойи дуюмро ба кумитаи мањаллаи “Масљиди Савр” ва љойи сеюмро ба кумитаи мањаллаи “Чорчароѓ” сазовор донистанд. Њамчунин, ба озмуни “Оилаи намунавї” аз мањалњои гуногуни шањр 42 оила ва дар озмуни “Хонаи намунавї” 65 манзили истиќоматї ба њайси довталаб ширкат карда, се оилаи намунавї ва се хонаи бењтарин дониста шуданд. Итминони комил дорам, ки соли 2017 низ барои мардуми мо соли тањкими пешравињои нав ба нав гашта, заминаи устувори боз як марњалаи таърихии Тољикистони соњибистиќлоламон хоњад буд. Бо истифода аз фурсати муносиб кулли мардуми сарбаланди шањру вилоятро бо фарорасии Соли нави милодии 2017-ум аз номи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри Хуљанд самимона табрику муборакбод намуда, ба њамагон саломативу сарбаландї ва дар кору зиндагиашон барору комёбињоро таманно дорам. Шарифзода Шариф ФАЙЗ, ФАЙЗ, раиси шањри Хуљанд

МАОРИФ САМТИ КАЛИДЇ БОЌЇ МЕМОНАД

Дар сиёсати иљтимоии кишвар соҳаи илму маориф ҳамчун яке аз самтҳои калидї боқї монда, Ҳукумати Љумњурии Тољикистон барои рушди он тамоми имконоти худро истифода мебарад ва маблағгузории соҳаро ҳамасола ба таври назаррас афзоиш медиҳад. Ва ин нуктаро бори дигар дар Паёми хеш Пешвои миллат, Асосгузори сулњу Вањдат, Президенти кишвар Эмомалї Рањмон таъкид доштанд: «…Барои баланд бардоштани сифати таълиму тарбия моро зарур аст, ки дар тамоми зинањои тањсилот, бахусус дар зинаи тањсилоти касбї, на ба шумора, балки ба сифати он диќќати љиддї дода, мутахассисони љавобгўи талаботи замони муосирро тарбия намоем. Вобаста ба ин, аз устодону омўзгорон ва падару модарон талаб карда мешавад, ки диќќати наврасон ва хонандагону донишљўёнро барои аз бар намудани донишњои муосир љалб намоянд, ба сатњи азхудкунии фанњои даќиќ бештар таваљљўњ зоњир кунанд, забонњои хориљї ва омўзиши технологияњои иттилоотиву коммуникатсиониро ба роњ монанд ва ба касбомўзии шогирдону фарзандон эътибори љиддї дода, онњоро дар рўњияи донишомўзиву мењ-

натдўстї тарбия намоянд»... Пас аз шунидани Паёми навбатии Президенти кишвар ба Маљлиси Олї дилгармии ман њамчун мутахассиси љавон ба сиёсати пешгирифтаи давлату Њукумат ва Ватани ободу соњибистиќлоламон боз њам бештар шуд. Аз суханони Сарвари давлат бармеояд, ки минбаъд низ љињати ҳалли масъалаҳои соҳаи маориф ва баланд бардоштани мақому манзалати омўзгор дар љомеа ҳамаи чораҳои зарурї андешида мешавад. «…Такроран хотирнишон месозам, ки омўзгорон тарбиятгарони наслҳои ояндасози миллатанд…» - таъкид намуданд Президенти кишвар дар Паём. Аз ин хотир мо, омўзгорони љавон бояд тамоми

кўшишу ѓайрат ва донишу мањоратамонро бањри он сафарбар намоем, ки њамеша сазовори чунин эњтирому боварї бошем. Љавобан ба арљгузорињои Роњбари давлат нисбат ба мењнати омўзгор мо мутахассисони соњаи маориф боз њам масъулияти љиддї эњсос намуда, кўшиш менамоем, ки дар раванди таълиму тарбияи насли ватандўсту мењнатќарин ва маърифатнок сањмгузор бошем. Гулорохон ТЎРАЕВА , устоди кафедраи забонњои хориљї, Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон

ÑÀ²ÌÈ ÁÅØÒÀÐÈ ÂÎËÈÄÀÉÍ Д

Ман ин Паёмро мехонаму нисбат ба њаёти љавонон бо њавас менигарам. Аз он меболам, ки Сарвари давлат ва Њукумати мамлакат сол аз сол ба тамоми ќишри љомеа, махсусан нисбат ба љавонон ѓамхории зиёд зоњир менамоянд. Давраи љавонии мо ба солњои 6070-уми асри гузашта рост омад. Он ваќт дар мактабу институтњо тањсил доштем. Дар хусуси калкулятор, телефони мобилї, интернет, компютер, китобхонаи электронї тасаввурот њам надоштем. Зиндагонии њамаи мо-љавонон хоксоронаю оддиякак мегузашт. Аммо кўшишу ѓайрати илмомўзї доштем, ростќавлу росткор, мењнатпарасту

АР Паёми навбатии Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон зикр шудааст, ки дар кишварамон соли 2017 Соли љавонон эълон карда шавад. Ин ташаббус ќобили дастгирї мебошад, зеро ки аксарияти ањолии Тољикистонро љавонон ташкил менамоянд. Љавонон низ аз ин пешнињоди Пешвои миллат хеле рўњбаланд гашта, дар кори ободониву тараќќиёти Ватан сањми арзанда хоњанд гузошт.

ватандўст ба воя расидем. Худи ман бошам, пас аз хатми мактаби миёна ба Институти давлатии педагогии шањри Ленинобод (њоло ДДХ ба номи академик Бобољон Ѓафуров) дохил шуда, касби омўзгориро пеша кардам. 39 сол машѓули тарбияи мактабиён гашта, чун дигарон зиндагии хоксорона доштам. Аз ин пешаи интихобкардаам њељ гоњ норозї набудам ва нестам. Шукр мекунам, ки соњиби фарзандон ва набераву аберањо гаштаам. Давраи љавонии наберагони ман (12 нафар) ба солњои Истиќлолият рост меояд. Баъзеи онњо дар мактабњои

олї хондаанд ва њоло њам хонда истодаанд. Њама ваќт тањсил ва рафтори онњоро назорат мекунам, бо мактаб ва муаллимони онњо робитаи доимї дорам. Аз хонишу рафтори наберагонам имрўз ќаноатмандам. Ин аст, ки набераам Фирўзљон дар мактаби олї шўъбаи мутахассиси барќро хатм карда, дар шањри Бўстон аз рўи ихтисоси худ кор мекунад. Нигора пас аз хатми Коллељи тиббии шањри Хуљанд дар Беморхонаи бачагонаи вилоятї фаъолият дорад. Њоло бошад, Фирдавс хатмкунандаи Донишгоњи тиббии шањри Барнаули кишвари Олтой, Фарида донишљўи курси сеюми Кол-

лељи тиббии маркази вилоят, Муаззама донишљўи Донишгоњи давлатии иќтисод мебошанд. Сафияю Парвина, Амирљон, Фурќатљон, Бињољира, Фархунда ва Бењрўзљон талабагони мактабиянд. Кўшиш дорам, ки њамаи онњо хушсаводу бомаърифат ба воя расанд, оянда нафърасони љомеа гарданд. Њамчун омўзгори собиќадор њамсолони худро даъват менамоям, ки таълиму тарбияи фарзандон, наберагон ва аберагони худро њељ гоњ аз мадди назар дур насозанд, зеро ки як лањза бепарвогии мо дар ин бобат оќибати нохушро ба бор оварданаш мумкин аст. Бо ин васила мо њам дар тарбияи насли наврас сањмгузор мешавему њам Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд»-ро амалан иљро менамоем. Алиљон ОЛИМОВ , омўзгори собиќадор аз


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Панљшанбе, 29 декабри соли 2016

№ 155 (17680)

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

3

Ôà¥àò äîíèø àñò, êè òàâîíîO âà îçîäO ìåáàõøàä âà ñàîäàòè ¿îâèäîíO äóíáîëè äîíèø ðàôòàí âà òîëèáè ëàççîòè à¥ëO áóäàí àñò. Масъули сањифа Сурайё ЊАКИМОВА Ахтарони тобон

Сент-Экзюпери Антуан де (1900-1944)

Нависанда ва њавонаварди фаронсавї дар шањри Лион, дар хонаводаи асилзодаи музофотї зода шудааст. Ў соли 1930 барои

романи «Парвози шабона» барандаи Љоизаи адабии «Фемина» гаштааст. Асарњои мондагори ў дар асоси таљрибањои њавонавардиаш навишта шудаанд. Романњои «Номабари љанубї» ва «Парвози шабона» диду шинохти љањон аз нигоњи як тан њавонавард ва эњсосу андешањои ўст. «Замини одамон» аз лањзањои фољиабор, тасвири пилотњо ва андешањои фалсафї танида шудааст. Соли 1935 барои романи «Бод, рег ва ситорањо» ду Љоизаи адабии франсавиву амрикоиро дарёб кард. Асари шарњињолии «Пилоти низомї» низ мањбубияти хос дорад.

Ëà³çàå áî øîèð

Ôàðíîçè ¯ÀÚÔÀÐÇÎÄÀÃÎÍ

Фарнози Љаъфарзодагон зодаи шањри Шероз аст. Аз кўдакї ва ба сурати љиддитар аз соли 1997 сурудани шеърро оѓоз намудааст. Хонум Љаъфарзодагон дорои ду китоби шеърї бо унвонњои " Соняњои гиљ" (чопи аввал соли 2013 ва чопи дувум соли 2015) ва " Инсон аз кадом фасл ба замин афтод" (2016) аст. Ў њамчунин ашъор ва наќдњои адабии худро дар рўзномањо ва маљаллањои мўътабари Эрон ба чоп расондааст. Њамсари Эраљи Забардаст, аз љумлаи шоирони барљастаи рубоисарои Эрон аст, ки осораш дар Тољикистон бо талоши шоири тољик Бахтиёри Аминї чоп шудааст. Мунаќќидони эронї аз оќои Забардаст ба унвони " Хайёми сонї" ном мебаранд. Фарзанди онњо Бањор низ истеъдоди шеъргўї дорад. Фарнози Љаъфарзодагон ва Эраљи Забардаст алоќаву муњаббати фаровоне ба Тољикистон доранд ва, ба гуфтаи худашон, боздид аз кишвари тољикон орзуи то њанўз бароварданашудаи ин хонаводаи эљодкор аст.

Ñàäî³î Садоњо Аз сад* гузаштанд, Ман аз сад** Ва таърих гирист барои садае, ки дигар ное надорад*** барои дидор бо хуршед *сад-раќам **садд-монеъа ***ное надорад-тавоне надорад

* * *

Дар ин гургу меш*, мудом дом мечинанд. "Гургам ба њаво"**-ро дигар њавое нест. Мадори рост дорест бар гардани рўзњо

Одам будан эњсоси масъулият кардан аст. * * * Дар дунё њама ба љинси худ мекашад, њатто гулњо ба њангоми бод мехаманд ва ба якдигар мерасанд, турнањо бо њама турнањо ошноянд, танњо одам мањкум ба танњоист. * * * Љанг њодиса нест, љанг беморист монанди тиф. * * * Њаќиќат на он аст, ки исбот мешавад, њаќиќат чизи оддї аст.

* * * Шукўње болотар аз шукўњи муоширати одамон нест. * * * Њукм бар хеш душвортар аз њукм бар дигарон аст. * * * Он чї ба зиндагї маънї медињад, маргро низ маънї мебахшад. * * * Зиндагии одам бебањост, мо аммо ба гунае кор мегирем, ки гўё гаронбањотар аз он чизи дигаре низ њаст. * * * Хуб аст агар аз бањси миёни тамаддунњо чизе нав ва комилтар ба пайдо ояд, аммо бад аст агар онњо якдигарро фурў баранд. * * * Ба хотири молу сарват кор мекунем ва ба худ зиндон месозем.

Ч

АНДЕ пеш дар шањри Лондони Британияи Кабир Фестивали кушоди байналмиллалии Осиёи Марказї -2016 баргузор гардида буд, ки кишвари моро дар ин фестивал намоишномаи «Суди девонагон»-и Театри ба номи Тўњфа Фозиловаи шањри Конибодом ва филми кўтоњмуддати «Коса»-и Киностудияи «Суѓдсинамо» ба номи Комил Ёрматов намояндагї кард. Ќаблан аз дастовардњо ва љоизањои бадастовардаи њунармандони тољик дар ин фестивал иттилоъ дода будем. Баъди анљоми фестивали мазкур Девид Перї, драматург ва санъатшиноси англис таассуроти хешро дар сањифањои матбуоти Лондон интишор кард, ки фишурдаи онро манзури хонандагон мегардонем.

Хулоса (шарњ)-и фестивали кушоди байналмилалии Осиёи Марказї -2016

Як гурўњ њолатњое њастанд, ки ваќти ситоиши чорабинињо нигоњ доштани онњо душвор аст. Ваќте ки навгонињои аниќи фикрї ё мањорати нотакрор то дараљаи баланди ѓайричашмдошт мерасад. Аз љумла дастгирии махфии калисоњои мањаллї захираи арзишнок барои љашнњои якхелаи ањли башар. Мазмунан аввалин бор дар тўли таърих Фестивали кушоди байналмилалии Осиёи Марказї 2016 арзиши мадании худро исбот кард. Дар њаќиќат, намунаи калонтари њодисаи соли оянда, љашнњои бешумор дар тамоми шањр дар давоми ду њафтаи охир ќариб ба шакли афсона даромад. Дар он тамошобинон њунармандонро аз тамоми Осиёи Марказї Ќирѓизистон, Ќазоќистон, Ўзбекистон, Тољикистон ва Туркманистон бо шавќ тамошо мекарданд, ки онњо барои намоиш додани расму оин ва анъанањои муосир, шеър, драма, суруд, раќс ва суханварї якљо љамъ шуда буданд. Ѓайр аз ин боз филми радикалї ба намоиш гузошта шуд ва филм-

Девид ПЕРЇ , драматург ва санъатшиноси англис

њои њуљљатии охирон Би Би Си дар ин мавзеи шавќовар ба намоиш гузошта шуд. Њар як љанбаи ид аз љониби фантазёрњои эстетикї сарпарастї карда мешуд, ки ин ба хотири њамкории байналмилалї бахшида шуда буд. Йулдош Љўрабоев, режиссёр, њунарманд ва асосгузори Орзу Артс њамроњи мусиќинавоз Джозеф Сандерс дар Камберуэлле якчанд раќсњои ќадимї тањти муси-

ќие, ки пештар бо њаракатњои беохир њамоњанг шуда буд, иљро карда шуд. Боз ду драмаи намоён (дар дараљаи байналмилалї) таваљљўњи мунаќќидон ва тамошобинонро ба худ љалб кард, ки яке “Суфлер” драматурги намоёни ќирѓиз ва ходими сиёсї Султон Раев ва дигаре намоишномаи «Суди девонагон» бо њамроњии љавони болаёќати тољик Муњиддини Музаффар. Воќеан, мањорат ва истеъдоди ин љавонон шоистаи тањсин аст. Њадафи асосии Фестивали кушоди байналмилалии Осиёи Марказї- 2016 ин њавасмандгардонї ба эљодиёт ва тањкими робитањои фарњангї дар байни минтаќањои гуногун мебошад, ки он дар санъати Британия њамчун њавои софу беѓубор ба шумор меравад. Минбаъд ин гуна фестивалњо бояд њамчун идњои байналмилалї, ки дар шўрои Авруосиё дар СентПитерс, Клэпхем баргузор мегарданд, дастгирї карда шаванд. Дар робита ба ин мардуми мо на танњо инро истиќбол мегирад, балки тасдиќ мекунад, ки эљодиёт на танњо ањамияти миллї, балки ањамияти глобалї дорад.

Àêñ³îè 㢸

гургу меш - субњидам "гургам ба њаво"-навъе бозии кўдакона

* * *

Аз чашмњои хиёбонї То хоњишњои як гулу дастфурўш* То иттифоќњое**, Ки бикр*** буду... Ростї**** кадом хиёбон Марямро ба Байтулмуќаддас мерасонад? Дигар дарахте нест То оромишеро сабз ва як гулро ба њазорон Марям пайванд дињад. Марям гул медињад, аммо њељ гули маряме муќаддас нест! *дастфурўш-савдогари хиёбонї **иттифоќњое-њодисањое бикр-дастнахўрда*** ростї-ба ростї****

Борух ИСПИНУЗО

Аз зовияи шеъри занони љањон Äåëìèðà ÀÂÃÓÑÒÈÍÀ Óðóãâàé (1886-1914) Аз дањсолагї ба сурудани шеър рўй овард. Даврони пурбори шеъри ў бо издивоиздивољаш фарљоми ѓамангезе ёфт. Вай ки ќодир ба тањаммули осоиши хонаводагї ба бањои аз даст додани шеъраш набуд, таќозои талоќ кард ва шавњараш баъд аз ба ќатл расонирасонидани ў худро кушт.

Çóëìîò Ѓарќ мешавам дар зулмоти тобноки шигифтангез, Ситорае ба сони шабање соя меафканад бар зиндагиам. Ва њамчун парвонае бо болњои тиллої гирди ман ба парвоз меояд Ва ё шояд ин манам, ки љазбаи њолаи нуронии ў мегирадам? Намедонам… Зулмоти шигифтангез тира мегардонад љањонамро, Эй шабењи ситорагон, ки бо ту бармехезаму мехуспам. Ба ман бубахш рўшноиятро ва љањонро аз чашми ман пинњон кун!

Àëôîíñèÿ ÑóðíO

Àðãåíòèíà (1892-1938) Аз падару модари итолиёї зода шуд ва дар сесолагї њамроњи хонаводааш ба АргенАргентина муњољират кард. Интишори нахустин маљмўаи шеъраш соли 1914 шўњрат ва мувафмуваффаќияти ўро ба унвони яке аз шоирони бабаландпояи Аргентина боло бурд.

Ñèðî Дасти нумрае Менавозад ба оромї Љони ѓамгин љањони гузаронро, Касе, ки намедонам кист, Диламро гарм кардааст. Дар барфи моњи њаштум Шукуфаи зудраси дарахти њулу Оѓўш мекушояд ба рўи нури хуршед Густурда бар доманаи ноњамвори риштаи кўњи «Сиро». Бод зузакашон замзама мекунад, Андўњи оѓўши танњоии занеро Аз санги хоро. Парвонагони моњ Аз пистонњои сангинаш менависанд Дар паноњи шаб Ва аз шикофи пилкњои ман Ќатраи ашк берун мерезад Куњансолтар аз љонам!

ÝìO Ëîâåë

Àìðèêî (1874-1925) Ин шоира аз тарафдорони шеъри имоиможистњо (пайравони ташбењоти зинда ва мавзўмавзўоти љадиду бикр ва озодї аз ќайди саљ ва ќофия) буд ва илова бар шеъру ќитъаоти адабї, дар наќди адабиву тарљумаи ашъор осори боарзише аз худ боќї гузошт. Маљмўаи ашъораш пас аз марги ў, соли 1925 ба нашр расид ва барандаи љоизаи адабї шуд.

Òàêñ= Ваќте аз назди ту бозмегардам Ќалби љањон аз тапидан бозмемонад. Њамчун табли аз садо афтода Туро фарёд мезанам рў дар рўи ситорагони дурахшон. Ва чењраи вазони бод, Хиёбонњо бошитоб аз баробари чашмонам мегузаранд. Ва яке пас аз дигаре туро аз ман дур мекунанд, Чароѓњои шањр њамчун сўзан дар чашмонам фурў мерезанд. Чандон ки ман дигар наметавонам чењраатро бубинам Чаро мебояд туро тарк кунам? Ва худро бар лабњои тези шаб харош дињам?

Ìàí àç ³å¿ ìàê òàáå ïàéðàâ= íà ìåêóíàì, àç ³å¿ óñòîäå ÷îïëóñ= íàìåêóíàì. Äåâîíàå ³àñòàì, êè ¥ o è¥àìðî õóäàì ³èäîÿò ìåêóíàì. øòå

Шаб бо чашмњои ту мехобад, агар бедор бошї!

Îðîìãî³è Óìàðè Õàé¸ì. Нишопур, Эрон

Ìè¸íè îáó ãèë õèëâàò ãóçèäàì, Çè Àôëîòóíó Ôîðîá= áóðèäàì. Íàêàðäàì àç êàñå äàðþçàéè ÷àøì, ¯à³îíðî ¿óç áà ÷àøìè õóä íàäèäàì. È¥áîë


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Панљшанбе, 29 декабри соли 2016

№ 155 (17680)

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

Ñàíúàòè ðà¥ñèè âîëî

ÇÅÁÈ ÑÀ²ÍÀ - “ÇÅÁΔ

Ансамбли раќсии «Зебо» 12-уми декабри соли 2012-ум таъсис ёфта, дар оѓоз њайат аз 47 нафар иборат буд. Муаррифии ансамбли номбурда 4-уми апрели соли 2014-ум бо иштироки Пешвои миллат, Љаноби Олї, мўњтарам Эмомалї Рањмон дар Ќасри маданияти “Арбоб” баргузор гашта, барнома аз тарафи Президенти мамлакат бањои баланд гирифт. Раќси миллї нафосату назокати худро набояд гум кунад. Солњои пеш дар раќсњо њаракату љањишњои бемантиќ, дастљунбонданњои зиёд буд, ки ин хоси раќси тољикона нест. Раќс бояд ботинан нафосат ва нозукињои худро бо эњсосот ба рўи сањна барорад. Чењра ифодагари ботин буда, нигоњ ва њатто як ангуштљунбонї метавонад, назокати раќсро хубтару љолибтар нишон дињад. Њамин вожањо дар раќсњои ансамбли раќсии «Зебо» дида мешавад. «Зебо» соли сеюм аст, ки бо раќсњои љолиб бар дили мухлисонаш маъво гирифтааст. Санифамо Вализода, Оксана Москалёва, Мунира Љўраева ва дигарон тањти роњбарии устоди раќс Шањло Љалилова барои омода намудани раќсњои якка ва гурўњї имрўзњо тамрини пайваста доранд. Тўли се сол инљониб ањли њунари ансамбли номбурда якчанд раќси

нави гурўњии «Ифтихор», «Чилдухтарон», «Гулафшон», «Њиндї», «Бадахшонї» ва «Гулчин»-и раќсњои минтаќањои Тољикистонро манзури тамошобинон гардонида ва аз тарафи мутахассисони варзидаи соњаи санъат бањои баландро сазовор гардидааст. Дар ансамбли мазкур се њайати эљодї фаъолият дорад: гурўњи кўдакон, наврасон ва љавондухтарони аз 16 то 18сола. - Комёбињои ансамбл ин буд, ки дар соли 2016-ум дар бахшњои раќси оммавї, аз он љумла дар «Корвони наврўзї» ва «Корвони Истиќлол» бахшида ба 25-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон дар ви-

лояти Суѓд 5 раќси алоњидаро пешнињод намуд ва муаррифии раќси тољик дар давлати Кувайт барои мо муваффаќияти калон буд, - иброз дошт Ориф Набиев, сардори Раёсати фарњанги вилояти Суѓд. Шањло Љалилова директори ансамбли «Зебо»: - Ансамбл наќша дорад, ки дар оянда раќси яккаро ба роњ монад. Алњол ансамбл камолоти эљодиро идома дода, анъанањои неки ансамбли номдори тољик - ансамбли «Лола» ва собиќ ансамбли «Зебо»-ро идома дода истодаем. Бояд ќайд намуд, ки ансамбл дар њамаи чорабинињо фаъолона иштирок намуда, санъати волои тољикро пеш

бурда истодааст. Бо дастгирии Љаноби Олї, мўњтарам Эмомалї Рањмон ансамбли «Зебо» соњиби бинои боњашамату зебо гардид. Барои пешрафти ансамбл њамаљониба бо дастгирии Маќомоти иљроияи њокимиятии давлатии вилоят мо ба сўи муваффаќиятњо равонем. Дар баробари гурўњњои раќсї гурўњњои овозхонї низ таъсис дода шуда, мутрибон, сарояндагон, санъати балети муосир ва гурўњи раќси љавонмардон таъсис дода шудааст. Муассиса тасмим гирифт, ки барномањо бо иштироки сарояндагон ва навозандагон тариќи зинда, бе истифодаи фонограма фаъолият барад. Бо ташаббуси Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилоят якљоя воњиди љои корї зиёд карда шуда, 4 ансамбл таъсис ёфта, айни њол дар њайати ансамбл зиёда аз 87 нафар корманд фаъолият дорад, ки синну соли гуногунро дарбар мегиранд. Барои боз њам такмил додани фаъолияти ансамбл мо тариќи кастинг-озмун ба ансамбли устод Fаффор Валаматзода зиёда аз 30 нафар љавонписаронро интихоб намудаем ва онњое, ки ба љои хоб ниёз доранд, бо хобгоњ таъмин менамоем. Њайати балети муосир ва ансамбли созию овозии «Борбад», созњои миллии Сайњун ба тариќи кастинг - озмун њунармандонро љалб намуда, барномањои љолибро пешнињод намуда истодаанд, ки айни њол кастинг - озмун аз 10-уми декабр то арафаи љашни Наврўз идома меёбад. Шањноза ЊОМИДОВА, «Њаќиќати Суѓд»

Òààññóðîò

Бонувони њунарманд таљриба иваз намуданд

Моњи ноябри соли равон дар пойтахти мамлакатамон-шањри Душанбе Форуми бонувони соњибкор баргузор гардид. Дар ин чорабинии бонуфуз соњибкорзанон аз вилояти Хатлон, Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, њамчунин аз љумњурињои Ўзбекистон, Ќирѓизистон ва Ќазоќистон намояндагони Ассотсиатсияњои бонувони соњибкор иштирок намуданд. Њадаф аз баргузории форум, пеш аз њама, баланд бардоштани маќоми бонувони соњибкор буд. Аз вилояти Суѓд дар форум намояндагони се ширкати бонувони њунарманд«Армуѓон», «Ороста» ва «Озара» бо мањсулоти худ иштирок намуданд. Ширкати «Армуѓон»(сарвараш Мунира Оќилова) дар миќёси мамлакат ва берун аз он бо истењсоли мањсулоти кашидадўзии дастї шўњрат ёфтааст. «Ороста» бошад, бо роњбарии бонуи хушкору њунарманд Нилуфар Љумъабоева бо истењсоли мањсулоти њунармандии ќуроќдўзии худ дар шањру дењоти мамлакат маъруфият пайдо кардааст. Ширкати мо – ЉДММ Ташкилоти «Озара» бо дўхтани сўзании миллї, љилди болишти армуѓонї бо наќши сўзанињои хуљандї, хатлонї, помирї, кўлобї, дарвозї дар мамлакат ва кишварњои хориљї харидор дорад. Бояд гўям, ки як самти фаъолияти ташкилоти мо ба дастгирии бонувон нигаронида шуда, давоми панљ-шаш сол ба бонувони дењот љињати оѓоз кардани соњибкории онњо, баќайдгирии соњибкорї, њунаромўзии бонувон кўмак мерасонем. Аз рўи лоиња, дар мањалњо, аз љумла дар дењоти дурдасти шањрњои Панљакент ва Истаравшан ба беш аз панљсад нафар бонувон њунар омўзонидем. Ќабл аз баргузории форум дастранљи њунарњои бонувон ба маърази тамошо гузошта

шуданд. Ин намоиш боиси он гашт, ки иштирокчиён ва мењмонон на танњо аз эъљози њунари њамдигар воќиф гарданд, балки бањри рушди фаъолияти хеш аз њам таљриба низ андўзанд. Дар чорабинї мењмонон аз кишварњои њамсоя моро бо барномањо бобати равнаќи соњибкории бонувон ошно намуданд. Баргузории чунин чорабинии сатњи љумњуриявї ва байналмилалї ба мо, бонувони соњибкор бањри пайдо намудани харидор ба мањсулоти худ ва такомули њунарамон мусоидат кард.

Вокуниш

М

АЌОЛАИ хабарнигори рўзномаи “ Њ аќиќати Суѓд” Нодир Турсунзода тањти унвони «Умедамон ба Вазири мао риф!», ки дар шумораи 8 декабрии рўзнома интишор шу дааст, санаи 13 декабри соли љорї дар Раёсати маорифи вилоят мавриди баррасї ќарор гирифт.

“ÁÅÌÎÐÀÍÄ, ÂÀËÅ ÄÓÎÈ ÍÅÊ ÌÅÊÓÍÀÍÄ”

ÒÀÄÁÈвΠÀÍÄÅØÈÄÀ ÌÅØÀÂÀÍÄ

Раёсати тандурустии вилояти Суѓд маќолаи «Беморанд, вале дуои нек мекунанд…»-ро, ки дар рўзномаи " Њаќиќати Суѓд" аз санаи 26-уми ноябри соли 2016, № 141 (17666) ба чоп расидааст, мавриди баррасї ќарор дод.

Он камбудињое, ки дар мавод зикр шудаанд, ислоњшавандаанд. Тавре мудири шўъбаи маорифи ноњияи Зафаробод Дилафрўз Ниёзќулова тазаккур дод, љињати ислоњи сариваќтиашон дар муассисањои маориф тадбирњои зарурї андешида мешаванд. Таъмири муассиса ба наќшаи дурнамои 5-солаи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия ворид карда шудааст. Таълимгоњи мазкур аз њисоби маблаѓњои махсуси муассиса бо мизу курсињои нав таъмин шудааст. Сабаби ба таъмири пурра фаро гирифта нашудани муассиса дар он аст, ки маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњия таъмири муассисањоро вобаста ба вазъи кунуниашон ба навбати таъмир гирифтааст. Бинои муассисаи таълимии №4 нисбат ба бинои дигар муассисањои таълимии ноњия дар њолати хубтар ќарор дорад. Тибќи наќша, солњои оянда бинои муассиса аз таъмири пурра бароварда мешавад. Бинои муассисаи мазкур њамасола аз њисоби маблаѓњои волидайн ва сарпарастон аз таъмири љорї бароварда мешавад. Аз љумла, соли гузашта бар асари шамоли сахт 30 адад шифери боми бино корношоям гардида, њамаи онњо пурра барќарор карда шуд ва туфайли ин дар рўзњои боришот об намегузаронад. Шўъбаи маорифи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Зафаробод дар масъалаи бо омўзгори фанни технологияи информатсионї таъмин намудани муассиса чорањои зарурї андешид. Бо фармоиши мудири шўъбаи маориф мутахассиси соња Бењзод Абдувоњидов дар муассиса омўзгори ин фан таъин гардид. Осим КАРИМЗОДА , сардори Раёсати маорифи вилоят

ÒÀѲŲ Бахши Агентии хариди давлатии мол, кор ва хизматрасонии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд хабар медињад, ки дар даъватномаи иштироки озмун №2332S/5-1271, ки дар рўзномаи «Њаќиќати Суѓд» аз 27 декабри соли 2016, соати 16:30 №154 нашр шудааст, санаи кушодани лифофањо 29 декабри соли 2016 хонда шавад.

²À£È£ÀÒÈ ÑÓFÄ Нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд Индекси обуна 68894

“Њаќиќати Суѓд”, 26 ноябри соли 2016, № 141

Ба ањолии вилояти Суѓд ёрии тиббии равонї аз љониби Маркази равонпизишкии вилоят, Беморхонаи вилоятии касалињои рўњии Лаккони шањри Исфара ва марказњои равонпизишкии шањру ноњияњои Конибодом, Истаравшан, Бобољон Fафуров, Панљакент, Зафаробод ва Айнї расонида мешавад. Маблаѓгузорї барои хўрок ва доруворї ба беморони руњї дар вилоят дар доираи имкониятњои буљети давлатї сол аз сол зиёд шуда истодааст. Бояд ќайд кард, ки меъёри маблаѓи хўрок барои як нафар бемор дар як рўз 8,30 сомонї ва барои доруворї ба як нафар 6,09 сомониро ташкил медињад. Соли 2016 ба Беморхонаи вилоятии касалињои руњии Лаккони шањри Исфара барои хўрок 210 њазор сомонї ва барои доруворї 50 њазор сомонї маблаѓ људо шуда, ба як нафар бемор дар як рўз 3,2 сомонї барои хўрока ва 0,76 сомонї барои доруворї рост меояд, ки нисбат ба меъёри тасдиќшуда барои хўрок 5,1 сомонї ва барои доруворї 5,33 сомонї кам мебошад. Тањлил нишон дод, ки ба Беморхонаи вилоятии касалињои руњии Лаккони шањри Исфара дар соли 2016 барои хўрок бояд 542,9 њазор сомонї ва барои доруворї 398,4 њазор сомонї лозим аст.

Љињати таъмин намудани Беморхонаи вилоятии касалињои руњии Лаккон бо маводи хўрокаву доруворї ба унвони Раиси вилоят мактуб ирсол гардид. Бояд ќайд кард, ки аз љониби саховатмандон ва шахсони алоњида ба Беморхонаи вилоятии касалињои руњии Лаккон соли 2016 маводи хўрока, ба монанди орд, равѓани растанї 911 кг, гўшт 324 кг, пиёз 320 кг, сабзї 487 кг, картошка 1700 кг, биринљ 1836 кг, намак 45 кг, шакар 337 кг, макарон 528 кг, нон 380 дона, нахўд 200 кг, ярмаи љав 220 кг, чойи хушк 22,5 кг, лўбиёи сурх 88 кг ва гречка 64 кг ба маблаѓи умумии 91 912 сомонї ворид гаштааст. Инчунин соли 2016 аз љониби саховатмандон насоси обкашї ба маблаѓи 15 њазор сомонї, барои таъмири наќлиёт 4 њазор сомонї, таљњизоти њаммом 17 њазор сомонї, рангубори фарши шўъбањо 3,5 њазор сомонї ворид гардидааст. Дар шўъбањои мардона ва занонаи беморхона 2 адад њавз барои нигоњдории об сохта, ба истифода дода шудааст. Дар Беморхонаи вилоятии касалињои руњии Лаккон беморон аз љониби духтури амрози занона, дандонпизишк ва амрози дохила, ки дар асоси шартномаи мењнатї бо беморхонаи мазкур фаъолият ме-

Дархост Бинобар рўзи истироњатї будани 31 декабри соли 2016 санаи баргузории музоядаи №231 аз рўи вараќаи иљрои Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2521/2015, №2-20/2016 аз 20 октябри соли 2016 ба 3 январи соли 2017 гузаронда шавад.

4

баранд, муоина карда мешаванд. Дар њолати фаврї ва нишондоди беморї духтурони гуногунсоња аз Беморхонаи марказии шањри Исфара даъват мешаванд. Дар Беморхонаи вилоятии касалињои руњии Лаккон тањлилгар бо як воњиди корї фаъолият мебарад, ки ташхисњои заруриро мегузаронад. Њамзамон, аз љониби ташхисгоњи Беморхонаи марказї ва МНДСЭ-и шањри Исфара ташхисњои иловагї тариќи ройгон амалї гардонида мешавад. Соли 2009 бо дастгирии Раиси вилоят ба Беморхонаи вилоятии касалињои руњии Лаккон 1 адад наќлиёти санитарии тамѓаи «Хайфей» ва соли 2015 аз љониби Раёсати тандурустии вилоят 1 адад мошинаи љомашўї дастрас карда шудааст. Раёсати тандурустии вилоят иќдом гирифтааст, ки бо маќсади таъмин намудани Беморхонаи вилоятии касалињои руњии Лаккон бо наќлиёти санитарї ташхисгоњ, мошинаи љомашўї ва рахти хоб дар соли 2017 чорањои зарурї андешад. Умуман, тамоми кўшиш ва ѓайрати Раёсати тандурустии вилоят ба он равона гардидааст, ки муассисањои тиббии вилоят хизматрасонии хубро ба беморон дар ваќташ иљро намуда, дар пешрафти ин соњаи муњим њиссаи шоёни худро гузорад. Абдусалом ВАЊЊОБЗОДА , сардори Раёсати нигањдории тандурустии вилояти Суѓд

Тањмина КАРИМОВА, иштирокчии Форуми бонувони соњибкори Тољикистон

Бахшида ба Соли нав ярмарка-фурўши мањсулоти кишоварзї

Ба диќќати шањрвандон ва мењмонони маркази вилоят расонида мешавад, ки бо ибтикори Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд бахшида ба Соли нави мелодї санањои 29 ва 30 декабри соли 2016 дар Регистони Панљшанбеи шањри Хуљанд ярмарка-фурўши мањсулоти кишоварзї баргузор мегардад. Дар ярмарка корхонањо ва кишоварзони шањру ноњияњои вилоят мањсулоти гуногун, аз љумла картошка, пиёз, сабзї, гўшт, биринљ, равѓан, меваљот, полезињо, мањсулоти шириву ќаннодиро нисбати нархњои бозор аз 30 то 40 фоиз арзон пешнињоди сокинон менамоянд. Θîçè ÿðìàðêà: ñîàòè 8:00. Ìàð³àìàò áà ÿðìàðêà-ôóð¢øè ìà³ñóëîòè êèøîâàðçO! Хадамоти матбуоти Раиси вилояти Суѓд

Аз эътибор соќит * Номаи камоли БП№372201, ки соли 1974 мактаби миёнаи №3-и дењаи Лолазори ноњияи Fончї (Деваштич) ба Fафурова Мавлуда додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. * Дафтарчаи имтињонотие, ки соли 2013 Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Fафуров, факултети телекоммуникатсия ва технологияи иттилоотї ба Дадобоева Му-

Соли 1980 ба муносибати 50-солагии таъсисёбиаш рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” (“Њаќиќати Ленинобод”) бо ордени “Нишони Фахрї” сарфароз гардидааст Рўзнома дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон тањти № 0171/рз ба ќайд гирифта шудааст

њайё Абдуњакимовна додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. * Китоби хона, шартномаи харидуфурўш ва шиносномаи техникии манзили истиќоматї воќеъ дар шањри Хуљанд, мањаллаи 19, бинои 27, њуљраи 19, ки ба Љумабоева Муќаддам Абдурањимовна тааллуќ дорад, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. * Номаи камоле, ки соли 1999 мактаби тањси-

Ñàðìó³àððèð Ìóõòîð ÀÁÄÓËËÎÅ Суроѓа ва телефонњои идора: 735700, шањри Хуљанд, мањаллаи 20, бинои 35 КВДК “ Кохи матбуот ” ошёнаи 4 - ум Ќабулгоњ - 2-06-54, муовини сармуњаррир - 2-06-53, шўъбаи мактубњо, эълонњо, мурољиат ва ќабули шањрвандон - 2-06-55

лоти миёнаи умумии №12-и Љамоати Њайдар Усмонови ноњияи Бобољон Fафуров ба Дадохўљаева Нурихон додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. * Номаи камоли Т-АТУ №0033179, ки соли 2014 филиали гимназияи «Нур» дар ноњияи Бобољон Fафуров ба Холиќов Шањбоз Бойназарович додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад.

Рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” ба хотири гуногунандешї навиштањоеро низ интишор мекунад , ки хилофи аќидаи њайати тањририя њастанд . Идораи рўзнома барои мазмуни эълону рекламањо масъул нест.

Њуруфчин Раъно Юсуфова Веростор Маъруфљон Њомидов Рўзнома дар маркази компутерии “Њаќиќати C уѓд” омода ва дар ЉДММ “Хуросон” чоп шудааст. Навбатдори шумора: Нодир ТУРСУНЗОДА

Адади нашр 5400 нусха Супориши №

№155  

ҲАҚИҚАТИ СУҒД 29-12-2016

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you