Page 1

Эмомалї РАЊМОН: Ä¢ñò áîøåä, Èòòèôî¥ áîøåä!

Øóêðîíàè àíà ³àìèí ñàðçàìèí êóíåä! Øóêðîíàè àíà ³àìèí äàâëàò êóíåä! Øóêðîíà êóíåä, êè ÷óíèí Âàòàíè àçèçó ìà³áóá äîðåä! ÁàíO - îäàì àúçîè ÿêäèãàðàíä Истиќлолияти Тољикистон поянда бод!

Íàøðèÿè Ìà¥îìîòè è¿ðîèÿè ³îêèìèÿòè äàâëàòèè âèëîÿòè Ñó˜ä Панљшанбе, 13 октябри соли 2016

Панљшанбе, 16 июли соли 2015

№ 122 (17647)

25 СИФОТИ ПЕШВОИ МИЛЛАТ Ìåñàçàä, êè ÷àíä ñóõàí äàð áîðàè ñèôàò³îè èíñîíèè Ïåøâîè ìèëëàò ãóôòà øàâàä, çåðî áóí¸äó ðåøàè èí ³àìà êîì¸áè³î, êè äàð ò¢ëè ÷à³îðÿê àñðè çàìîíè Èñòè¥ëîëèÿòè äàâëàòèè êèøâàð áà äàñò îìàäààíä, ìó³àááàòåñò, êè äàð ¥àëáè ¢, äàð óì¥è ñèíàè ¢ íó³óôòààñò. Èíàê, ÷àíäå àç ñèôàò³îè êàñáO âà èíñîíèè Ïåøâîè ìèëëàòè òî¿èê:

¡ манфиати давлату миллатро аз њама чиз боло мегузорад; ¡ мушкилнописанд аст, аз њељ гуна душворї намењаросад ва ѓайрати беандоза ба кор дорад; ¡ дар мавриди риояи ќонуният бисёр љиддї ва бо ќатъият рафтор мекунад ва њамзамон дар баробари инсонњо рањим ва мењрубон аст; ¡ дар ќавлу амали худ устувор аст; ¡ Ватани худ ва халќи худро сидќан дўст медорад ва инро на танњо бо сухан, балки дар њаёт ва фаъолияти њаррўзаи худ амалан нишон медињад; ¡ дар њаёт ва фаъолияти њаррўза ба њамватанони худ, махсусан ба насли љавон намунаи олии матонат, љасорат ва фидокорї нишон медињад; ¡ аз замони наврасию љавонї тарзи њаёти солимро пеша карда, имрўз ин хислати наљибро ба љавонони имрўза низ талќин менамояд; ¡ дар пайи иљрои њар як наќшаву амал, ќабл аз њама, ба халќи худ, махсусан ба табаќаи пешрави он – зиёиёни кишвар такя ва бо онњо маслињату машварат менамояд; ¡ бисёр меомўзад ва маърифати баланд дорад, сари масъалањои касбї ва вижагињои њунар ва эљод бо адибону олимон, рўзноманигорону њунармандон бо иштиёќ сўњбат мекунад; ¡ сабру тањаммулро меписандад, шукргузор ва ќа-

ноатпеша аст ва ањли љомеаи кишварашро ба ин роњ њидоят менамояд; ¡ ба забони тољикї ва дигар муќаддасоти давлат ва миллат бо эњтироми беандоза арљ мегузорад ва аз дигарон низ инро талаб менамояд; ¡ ба ояндаи неку дурахшони Ватан ва халќи худ итминони комил дорад; ¡ бар он аст, ки њељ як мушкили олам њалнашаванда нест ва бањри њалли он танњо завќ ва љањду талоши инсонњо лозим аст; ¡ дар њама љой ва дар њама кор низому тартиботро дўст медорад; ¡ на танњо дар бораи Тољикистон, балки сари мушкилоти умдаи олам, аз ќабили авзои Афѓонистон, норасоии оби ошомиданї, ќочоќи маводи мухаддир, терроризм ва ифротгарої бисёр андеша мекунад ва дар ин бора дар чорабинињои гуногуни сатњи байналмилалї, аз љумла аз минбари СММ низ борњо сухан гуфтааст; ¡ тамоми суннатњо, расму анъанањо ва одобу урфияти мардум ва кишвари худро хуб медонаду дўст медорад ва барои њифзу ривољи онњо њама чорањоро меандешад; ¡ таърихи миллати худро хуб медонад ва дар ин самт асарњои мондагор эљод кардааст; ¡ донандаи хуби осори мардумї ва њунарњои халќї буда, ба онњо арљ мегузорад; ¡ аз тамоми вижагињои њунару санъати касбї чун як мутахассис огоњ аст ва метавонад, мањорати њунарпешагону санъаткоронро арзёбї ва рањнамої кунад; ¡ бисёр касбу њунарњоро омўхтаву аз худ намуда-

аст ва метавонад, масалан, дар сари фармони булдозер ё экскаватор нишинад ва бо камоли кордонї онњоро идора кунад; ¡ маълумоти хубе аз хољагии ќишлоќ, агрономї, заминдорї, боѓу токпарварї, шоликорї, асалпарварї, зироаткорї ва сойири касбу кори кишоварзї дорад ва аз ин маълумотњо дар сарварии худ истифода мекунад; ¡ огоњии хубе аз бинокорї, роњсозї ва коммуникатсия дорад ва ин њама дар бунёдкорињои кишвар рањнамои ўянд; ¡ хотираи аљиб дорад, тамоми шахсиятњо, бењтарин мутахассисони соњањои гуногун, њунармандону соњибкорони номдор, роњбарону мутахассисони варзидаро ном ба ном медонаду мешиносад ва пайваста бо онњо алоќа доштаву аз касбу корашон огоњ аст, ки ин боиси дилгармии онњост; ¡ро падари миллат меноманд ва ин танњо барои он нест, ки ў Сарвари кишвар аст, балки воќеан ў падари тамоми бепадарону ятимону маъюбон ва камбизоатон аст, аз њоли онњо огањ буда, дасти кўмаку навозишаш бар сари онњо мерасад ва тамоми ятимон мегўянд: - Мо ятим нестем, зеро падар дорем ва падари мо Эмомалї Рањмон аст; ¡ мардест, ки бо хоксорию фурўтанї рањ бо водии ќалбњо гирифтааст. (Аз китоби “25 корнома, ташаббус, дастовард, падида, бунёдкорї, иќтибосњо бахшида ба 25-солагии Истиќлолияти давлатии Тољикистон”, Душанбе, нашриёти “Њотамиён”, соли 2016).

ÐÈÑÎËÀÒÈ ÁÓͨÄD ÄÀÐ ÐÓØÄÈ È£ÒÈÑÎÄÈ ÌÈËËD Љ Паёми табрикии Раиси вилоят Абдурањмон Ќодирї бахшида ба таљлили Рўзи соњибкорон

Њамдиёрони гиромї! Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон њанўз ду сол ќабл дар мулоќоти худ бо соњибкорону сармоягузорон чунин иброз карда буданд: «Пешнињод мекунам, ки ба хотири зањматњои кашидаи шумо дар роњи ободии Ватан ва њамчун рамзи дастгирии фаъолияти содиќонаву софдилонаатон 14 октябр дар мамлакат Рўзи соњибкорон эълон карда шавад».

Дар таърихи навини Тољикистони соњибистиќлол таљлили Рўзи соњибкорон бо дастовардњои азими мењнатї, ки ба сўи ояндаи нек ќадамњои боэътимод мегузоранд, наќши муниру барљаста дорад. Дар Паёми худ ба Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон рушди устувори соњибкориро њамчун кафолати боэътимоди иќтисодиёт ва паст гардидани шид-

дати таъсири бўњрони молиявї шуморида, маќом ва рисолати соњибкоронро дар њаёти давлату љамъият ва таљдиди рукнњои бунёдии он пайваста таъкид карда, ба густариши созандагию бунёдкорї даъват менамоянд. Сарвари давлат бо боварї ба нерўи бузурги соњибкорон эътимод доранд, чунки рушди соњибкорї барои ѓанї гардонидани буљети давлатї мусоидат хоњад кард. Барои рушди фаъолияти соњибкорї «Барномаи дастгирии давлатии соњибкорї дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2012-2020», ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 1 декабри соли 2014 тасдиќ шудааст, мусоидат хоњад намуд. Њукумат ва роњбарияти вилоят њар як иќдоми нек ва ташаббуси созандагии соњибкорону сармоягузоронро њамеша дастгирї карда, барои амалишавии маќсаду мароми онњо њамаи шароитњои заруриро муњайё менамояд. Зеро

њадафи аслии њар яки мо ободу зебо сохтани Ватани азизамон мебошад, ки ба ин васила барои наслњои имрўзу ояндаи кишвар шароити хуби кору зиндагиро таъмин намоем. Итминон дорам, ки бо азму талоши Њукумат ва сањми њар як фарди ватандўсту бонангу номуси миллат дар солњои наздиктарин истењсоли мањсулоти ватанї ба маротиб афзун гардида, ин иќдом боиси боз њам тањким ёфтани имкониятњои иќтисодии давлати соњибистиќлоламон ва бењтар шудани сатњу сифати зиндагии мардуми кишварамон мегардад. Сањми соњибкорон дар рушди иљтимоию иќтисодии вилоят, дар ворид намудани технологияњои нави истењсолї ва вусъати корњои созандагию бунёдкорї назаррас аст. Тамоми соњибкоронро бо рўзи касбиашон табрик намуда, ба онњо сарбаландию хонаободї ва дастовардњои навини мењнатиро таманно дорам.

ОМЕАИ имрўзаро бе хабару навгонї ва ВАО-ро бидуни инъикоси рўйдодњои олам тасаввур кардан ѓайриимкон аст. Танњо рўзноманигор метавонад, оммаро аз навгониву рўйдодњои олам бохабар созад. Рўзнома яке аз воситањои асосии иттилоърасонї ва ташаккулдињандаи афкори омма мебошад. Аммо дар бархе аз шањру ноњияњои вилояти Суѓд, бахусус шањри Истаравшан солњои охир шумораи хонандањои матбуот дар миёни љавонону наврасон ва калонсолон коњиш ёфтааст. Бояд гуфт, ки моњи августи соли 2016 ќарори Раиси вилоят «Дар бораи муташаккилона гузаронидани маъракаи обуна ба рўзномаву маљаллањои љумњуриявї, вилоятї ва мањаллї барои соли 2017»-ум

Ф

ЕЊРИСТИ навбатии 500 мусулмони бонуфузтарин 6 октябр аз љониби Маркази исломии тадќиќоти стратегии Шоњигарии Уммон бо дастгирии Маркази тафоњуми мусулмонї насронї дар Жоржтаун ба табъ расид. Фењрист шурӯъ аз соли 2009 њамасола нашр карда мешавад.

ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ЭМОМАЛЇ РАЊМОН БОЗ БА ФЕЊРИСТИ 500 МУСУЛМОНИ БОНУФУЗИ ЉАЊОН ШОМИЛ ШУД! Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон бори сеюм ба ин фењристи маъруфтарин шомил гардид. Њамчунин, бори дуюм ба ин фењрист роњбари Шӯрои уламои Тољикистон Саидмукаррам Абдулќодирзода ворид шуд. Дилшод Назаров низ њамчун мусулмоне, ки соли 2016 дар Бразилия медали тилло ба даст овардааст, ба он шомил гардид. Соли равон дар сархати фењрист яке аз ходимони суннимазњаби Миср Шайх Ањмад Муњаммад Ал-Тайиб ќарор дошта, пас аз он Шоњи Урдун Абдуллоњ II бин Ал-Њусейн љой гирифтааст. Ба фењрист Шоњи Марокаш Муњаммад IV, Президенти Туркия Рељеп Тайиб Эрдуғон ва роњбари олии Эрон (аз соли 1989 то имрӯз) Оятуллоњ Сайид Алї Хоманаї низ дохил шудаанд. Ба Топ-500 чун солњои ќаблї њамчунин роњбари динии исмоилињои љањон Шоњ Карим Ал-Њусайнї (Оғохони IV), ки пайравонаш дар Тољикистон низ зиндагї мекунанд, шомил гардид. Президенти Туркманистон Гурбонгулї Бердимуњаммедов, Президенти Чеченистон Рамзан Ќодиров ва њамчунин муфтии Ӯзбекистон Усмон Олимов ба ин фењрист дохил шудаанд. Ёдовар мешавем, ки Пешвои миллат Эмомалї Рањмон бори аввал ба фењристи 500 мусулмони бонуфузи сайёра соли 2012 ворид шуда буд. Соли 2015 дар якљоягї бо Президенти Љумњурии Тољикистон ба фењрист њамчунин муфтии кишвар Саидмукаррам Абдулќодирзода шомил гардид. АМИТ «Ховар»

ÄÀÐ ÈÑÒÀÐÀÂØÀÍ Ëó¥ìà “²À£È£ÀÒÈ ÑÓFÄ” ÍÀÌÅÕÎÍÀÍÄ? Ðàôòè ìàúðàêàè îáóíà äàð øà³ðó íàâî³èè Èñôàðà, Êîíèáîäîì, Ìàñò÷î³ âà ¯àááîð Ðàñóëîâ íèç áå³áóäèè ¿èääO ìåõî³àä!

ба тавсиб расида, раисони шањру навоњї ва мутасаддиёни соња вазифадор гардиданд, ки ин маъракаи муњими сиёсї дар сатњи зарурї гузаронида шавад. Аз он дам то имрўз зиёда аз ду моњ гузашта бошад њам, аммо вазъият дар баъзе шањру навоњї бетаѓйир боќї мондааст. Бахусус, вазъи обуна дар шањри Истаравшан ташвишовар буда, дар шањр аз моњи август то кунун ба рўзномаи вилоятие, ки фарогири тамоми масъалањои иќтисодиву иљтимої, сиёсиву фарњан-

гии љомеа аст, ягон нусха обуна нашудаанд. Магар дар Истаравшани бостонї мардум рўзномаи вилоятии «Њаќиќати Суѓд»-ро намехонанд? Магар барои мардуми ин минтаќаи бостонї, ки шўњраташ то ба дурињо рафтааст, бохабар шудан аз пешравию ободї, дастовардњои Истиќлолияти давлатї ва њаёти иќтисодиву иљтимоии вилоят зарур нест? Њамзамон, вазъи маъракаи обуна дар шањру навоњии Исфара, Конибодом, Мастчоњ ва Љаббор Расулов бењбудї мехоњад. Чаро мардуми шањри Истаравшан рўзномаи «Њаќиќати Суѓд»-ро намехонанд? Ин суолест, ки љавоби мушаххас металабад! Нодир ТУРСУНЗОДА, «Њаќиќати Суѓд»


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Панљшанбе, 13 октябри соли 2016

№ 122 (17647)

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

НАТИЉАЊОИ НАЗАРРАС БОЯД ДАЛЕЛИ БЕЊДОШТИ САТЊУ СИФАТИ ЗИНДАГИИ МАРДУМ БОШАНД! ÌÀÊÐÎÈ£ÒÈÑÎÄÈ¨Ò ÂÀ ÌÎËÈß

Мувофиќи маълумоти фаврии Сарраёсати молияи вилояти Суѓд, ќисми даромади буљети вилоят ба 1 октябри соли 2016 ба андозаи 103,0 фоизи наќша иљро гардида, 997494,7 њазор сомониро ташкил кард. Иљроиши ќисми харољоти буљети вилоят дар ин давра 979358,0 њазор сомониро ташкил карда, нисбат ба наќша 99,4 фоиз мебошад. Барои маблаѓгузории соњањои маориф 99,5 фоизи њамаи маблаѓњо, нигањдории тандурустї 99,6 фоиз, хољагии коммуналї 99,9 фоиз, чорабинињои фарњангию варзишӣ 99,6 фоиз, суѓуртаи иљтимої ва њифзи иљтимої 99,3 фоиз ва ѓайра маблаѓ сарф карда шудааст.

ÑÀÍÎÀÒ Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 корхонањои саноатї ба маблаѓи 4699292,6 њазор сомонї мањсулот истењсол кардаанд, њаљми истењсоли мањсулоти саноатї нисбат ба њамин давраи соли 2015-ум бо назардошти индекси нархњои истењсолкунандагони мањсулоти саноатї 137,2 фоизро ташкил кард. Ба афзоиши њаљми мањсулоти саноатї дар моњњои январ-сентябри соли 2016 нисбат ба моњњои январ-сентябри соли 2015 афзоиши истењсоли мањсулоти хўрокворї, якљоя бо нўшокињо ва тамоку, истењсоли њар гуна мањсулоти ѓайрифилизии маъданї, истењсоли металлургї ва истењсоли маснуоти тайёри филизї, коркарди чўбу тахта ва истењсоли маснуот аз чўб ва ѓайрањо мусоидат намуданд. Аз 632 корхонаи саноатии њисоботдињанда дар моњњои январ - сентябри соли 2016-ум 316 корхона ( 50,0 фоиз) нисбат ба моњњои январ-сентябри соли гузашта сатњи истењсолро баланд бардоштаанд. Дар айни замон, миќдори корхонањои бозистода дар моњњои январ-сентябри соли 2016-ум 140 воњид ё 22,2 фоизро ташкил карда, 176 ё 27,8 фоиз сатњи истењсолро нисбат ба њамин давраи соли гузашта кам кардаанд. Дар моњњои январ-сентябри соли 2016-ум дар њаљми умумии истењсолоти саноатї њиссаи мањсулоти саноати коркард 60,4 фоиз, саноати истихрољи маъдан 36,3 фоиз, истењсол ва таќсими ќувваи барќ, газ ва об 3,3 фоизро ташкил дод. Дар саноати истихрољ дар моњњои январ-сентябри соли 2016 ба маблаѓи 1704049,3 њазор сомонї мањсулот истењсол карда шудааст, истењсоли мањсулоти саноатї нисбат ба моњњои январ-сентябри соли 2015-ум 62,3 фоиз, аз он љумла истихрољи ѓайриэнергетикї 65,5 фоиз, энергетикї 25,2 фоиз зиёд шудааст. Њаљми истењсолот дар саноати коркард дар моњњои январ-сентябри соли 2016 –ум 2837882,4 њазор сомонї, аз он мањсулоти хўрокворї якљоя бо нўшокињо ва тамоку 1339777,4 њазор сомонї, истењсоли мањсулоти нассољї ва дўзандагї 219111,1 њазор сомонї, њар гуна маснуоти ѓайрифилизии маъданї 236596,7 њазор сомониро ташкил дод. Њаљми истењсоли мањсулоти саноатї умуман дар соњаи коркард 26,4 фоиз зиёд шудааст. Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 њаљми истењсоли мањсулоти хўрокворї 15,5 фоиз зиёд шуд, ки он аз њисоби истењсоли мањсулоти биринљї 62,3 фоиз, њасиб 44,7 фоиз, панир 28,1 фоиз, меваи хушк 26,8 фоиз,орд 25,7 фоиз, равѓани маска 25,0 фоиз, гўшт 16,2 фоиз, мањсулоти ќаннодї 8,4 фоиз, яхмос 3,2 фоиз ба вуљуд омадааст. Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 индекси истењсоли мањсулоти нассољї ва дўзандагї њамагї 93,1 фоизро ташкил дод, ки ин асосан аз њисоби зиёд истењсол шудани мањсулоти дўзандагї 46,8 фоиз, ќолин ва маснуоти ќолинї 37,4 фоиз, калобаи пахтагин 8,4 фоиз ба вуљуд омадааст. Њаљми истењсол ва таќсимоти нерўи барќ, газ ва об дар моњњои январ-сентябри соли 2016-ум 157360,9 њазор сомониро ташкил кард, њаљми истењсолот аз рўи намуди фаъолияти мазкур 93,3 фоизро ташкил дод. Аз он љумла њаљми таќсимоти нерўи барќ, газ ва об дар моњњои январсентябри соли љорї 113741,9 њазор сомонї ё нисбат ба њамин давраи соли гузашта 96,7 фоизро ташкил кард. Аз 106 намуди муњимтарини мањсулоти саноатии истењсолшаванда дар моњњои январ-сентябри соли 2016 истењсоли 66 номгўй (62,3 фоиз) афзуда, 35 номгўй (33,0 фоиз) кам шуда, 5 номгўй (4,7 фоиз) истењсол карда нашудааст.

ÊÈØÎÂÀÐÇD, ØÈÊÎÐ ÂÀ ÕίÀÃÈÈ ¯ÀÍÃÀË Њаљми мањсулоти умумии кишоварзї дар моњњои январ-сентябри соли 2016 дар њамаи бахшњои хољагї 4112,1 млн. сомонї (бо нархњои соли 2015) нисбат ба њамин давраи соли 2015-ум 10,8 фоиз, аз он љумла дар соњаи растанипарварї 3052,9 млн. сомонї ё 13,3 фоиз ва чорводорї 1059,2 млн. сомонї ё 4,1 фоиз зиёд шудааст.

ÐÀÑÒÀÍÈÏÀÐÂÀÐD Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 дар њамаи категорияњои хољагї 258128,4 тонна ѓаллагињо ё нисбат ба њамин давраи соли гузашта 6,1 фоиз зиёд, мутаносибан 278016,6 тонна картошка ё 6,6 фоиз, 309244,2 тонна сабзавот ё 2,8 фоиз, 45701 тонна пахта ё 15,7 фоиз, 42388 тонна ангур ё 7,8 фоиз, 96386,6 тонна меваљот ё 2,8 баробар зиёд, аммо 100712 тонна полезї ё 15,4 фоиз кам истењсол карда шудааст. Њамагї хўроки чорво ба њисоби воњиди хўрока 232578 тонна ё 8,2 фоиз нисбат ба њамин давраи соли гузашта зиёд тайёр карда шудааст. Дар хољагињои љамъиятї ва хољагињои дењќонии вилоят мавсими љамъоварии њосил давом карда истодааст. То 1 октябри соли 2016 дар хољагињои вилоят њамагї зироати ѓалладона ва лўбиёгї (ѓайр аз љуворимакка) дарав карда шуд, аз майдони 96,0 њазор гектар аз онњо кўфта шуд, 96,0 њазор гектар, ки њосили он 185,2 њазор тоннаро ташкил кард, бо њосилнокии 19,3 сентнер аз њар гектар мебошад. Њамагї љуворимакка барои дон аз 4459,7 гектар замин 20,5 њазор тонна сўтаи љуворимакка гирифта шуд, ки њосилнокии њар як гектар 45,9 сентнериро ташкил медињад. Картошка њамагї аз 6987,1 гектар 180,3 њазор тонна љамъоварї карда шудааст, ки њосилнокии њар як гектар 258,0 сентнериро ташкил медињад. То 1 октябри соли 2016 дар хољагињои вилоят њамагї аз 6190,5 гектар замини сабзавоти ѓундошташуда 151,3 њазор тонна сабзавот, ки њосилнокии њар як гектар 244,3 сентнериро ташкил медињад ва 306,5 тонна сабзавот аз гармхонањо љамъоварї карда шудааст. Зироати полезї њамагї аз 5189,4 гектар 93,8 њазор тонна ѓундошта шуд, ки њосилнокии њар як гектар 180,8 сентнериро ташкил медињад. Аз боѓњои хољагињои љамъиятї ва њољагињои дењќонї 75,7 њазор тонна мева ва 29,2 њазор тонна ангур љамъоварї карда шудааст, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта мева 4,8 баробар ва ангур 12,0 фоиз зиёд шудааст. Дар хољагињои кишоварзии вилоят ѓалладонаи тира-

моњї барои дон ва хўроки сабзи чорво дар майдони 8796,4 гектар кишта шуд, ки аз он барои дон 8763,5 гектарро ташкил медињад. Òàé¸ð êàðäàíè õ¢ðîêè ÷îðâî Дар хољагињои љамъиятї ва њољагињои дењќонии вилоят мавсими тайёр ва захираи хўроки чорво давом карда истодааст. Хољагињои љамъиятї ва њољагињои дењќонї октябри соли 2016 барои таъмини хўроки чорвои љамъиятї дар давраи тирамоњу зимистон ба миќдори 316,4 њазор тонна ва ё нисбат ба њамин давраи соли гузашта 111,3 фоиз хўроки дурушт, аз он љумла 141,8 њазор тонна ё 110,0 фоиз хасбедаи алафњои корам ва табиї, 6,0 њазор тонна ё 91,1 фоиз тарбеда, 168,7 њазор тонна ё 113,3 фоиз коњ, 18,0 њазор тонна ё 93,4 фоиз хўроки ширадор тайёр ва захира кардаанд. Њамагї ба њисоби воњиди хўрока 116,2 њазор тонна ё нисбат ба сатњи соли гузашта 114,7 фоиз, ба њисоби њар сар чорвои калони шартї 13,0 сентнерї воњиди хўрок тайёр карда шудааст. Êèøòè áàðâà¥òO Дар хољагињои кишоварзї ва хољагињои дењќонии вилоят дар заминњои њосилаш ѓундошташуда кишти такрориро ба охир расониданд. То 1 октябри соли 2016 њамагї дар майдони 628 гектар замин кишти барваќтии бањорї гузаронида шудааст, ки он пиёз мебошад. Нисбат ба њамин давраи соли гузашта баробар аст. Çàõèðàè òóõìO Њамагї то 1 октябри соли 2016 дар хољагињои љамъиятї ва хољагињои дењќонии вилоят тухмии зироатро захира карданд: тухмии ѓалладона ва лўбиёгињо (бе љуворимакка) – 579,6 тонна, аз он љумла гандум – 358,8 тонна, љав – 156,4 тонна, шолї – 63,2 тонна, љуворимакка – 9,0 тонна, картошка – 758,8 тонна.

×ÎÐÂÎÏÀÐÂÀÐD Ба 1 октябри соли 2016 дар њамаи бахшњои хољагї саршумори чорвои калон 622,4 њазор сарро ташкил кардааст, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 19,7 њазор сар ё 3,3 фоиз, саршумори гўсфанду буз 68,9 њазор сар ё 4,9 фоиз ва саршумори мурѓ 7,1 њазор сар ё 0,4 фоиз афзуд. Аз саршумори умумї 92,8 фоизи саршумори чорвои калон ва 84,7 фоизи саршумори гўсфанду буз ба хољагињои ањолї рост меояд. Афзоиши саршумори чорвои калон дар хољагињои ноњияи Мастчоњ – 11,5 фоиз, Кўњистони Мастчоњ – 7,1 фоиз, Истаравшан – 6,3 фоиз, Зафаробод – 4,4 фоиз, Панљакент – 3,8 фоизро ташкил дод. Ба 1 октябри соли 2016 њаљми истењсоли гўшт дар њамаи бахшњои хољагї 26813,5 тоннаро ташкил намуд, ки нисбат ба 1 октябри соли 2015 - ум 6,3 фоиз зиёд аст. Истењсоли гўштро хољагињои ноњияњои Конибодом – 39,2 фоиз, Ашт – 11,6 фоиз, Деваштич – 11,4 фоиз, Шањристон – 5,9 фоиз, Исфара – 5,8 фоиз, Айнї– 4,8 фоиз зиёд намуданд. Њаљми умумии истењсоли шир бошад, дар вилоят 175266,9 тоннаро ташкил намуд, ки нисбат ба 1 октябри соли 2015-ум 2,5 фоиз зиёд аст, аз он љумла дар хољагињои ноњияњои Шањристон – 25,1 фоиз, Кўњистони Мастчоњ – 16,4 фоиз, Исфара – 8,0 фоиз афзудааст. Таносуби шири истењсолнамудаи хољагињои ањолї дар њаљми умумї 91,9 фоизро ташкил менамояд. Ба 1 октябри соли 2016 ба миќдори 99712,4 њазор дона тухм истењсол карда шудааст, ки нисбат ба 1-уми октябри соли 2015 -ум 1,5 фоиз зиёд аст. Истењсоли тухмро хољагињои ноњияњои Конибодом – 67,4 фоиз, Ашт– 23,6 фоиз, Спитамен – 23,1 фоиз, Зафаробод – 10,9 фоиз, Деваштич – 7,8 фоиз, Истаравшан – 7,1 фоиз зиёд намуданд. Ба 1 октябри соли 2016 дар хољагињои љамъиятї ва хољагињои дењќонї бошад, 6407 сар гўсола гирифта шудааст. Нисбат ба 1 октябри соли 2015 хољагињои вилоят 4,5 фоиз ва ноњияњои Кўњистони Мастчоњ – 30,3 фоиз, Конибодом – 22,2 фоиз, Айнї – 8,1 фоиз, Ашт – 7,2 фоиз, Истаравшан – 6,7 фоиз, Б.Fафуров – 5,5 фоиз зиёд гўсола гирифтаанд. Ба 1-уми октябри соли 2016 дар хољагињои љамъиятї ва хољагињои дењќонї 79790 сар барраю бузѓола гирифтаанд. Нисбат ба 1-уми октябри соли 2015 хољагињои вилоят 7,1 фоиз ва хољагињои ноњияњои Кўњистони Мастчоњ – 40,8 фоиз, Зафаробод – 32,6 фоиз, Исфара – 23,4 фоиз, Ашт – 16,2 фоиз, Мастчоњ – 16,0 фоиз, Конибодом – 13,5 фоиз зиёд барраю бузѓола гирифтанд. Ба 1 октябри соли 2016 дар хољагињои љамъиятї ва хољагињои дењќонї ба њисоби миёна аз њар сар модагов 1111 кг шир дўшида шудааст, ки нисбат ба 1 октябри соли 2015ум 2,8 фоиз ё 36 кг зиёд аст. Њисоби миёнаи ширдўшї аз њар сар модагов нисбат ба 1 октябри соли 2015 дар хољагињои ноњияњои Исфара – 278 кг, Мастчоњ – 40 кг, Љ.Расулов – 28 кг зиёд шудааст. Аз њар сар мокиёни тухмдињанда бошад, 191 донагї тухм гирифта шудааст, ки нисбат ба 1 октябри соли 2015-ум 12,4 фоиз ё 21 донагї зиёд аст. Ба 1 октябри соли 2016 дар вилоят ба њисоби миёна аз 100 сар модагов 42 сарї гўсола гирифта шудааст, ки нисбати њамин давраи соли 2015-ум 2,4 фоиз ё 1 сар зиёд шудааст. Ба 1 октябри соли 2016 дар хољагињои љамъиятї ва хољагињои дењќонї ба њисоби миёна аз њар 100 сар меш 87 сарї барра ва бузѓола гирифта шудааст. Нисбат ба сатњи миёнаи нишондињандаи вилоят дар хољагињои ноњияњои Ашт - 21 сарї, Бобољон Ѓафуров - 3 сарї кам барраю бузѓола гирифта шудааст.

ÕίÀÃÈÈ ¯ÀÍÃÀË Мувофиќи Таснифоти умумии намуди фаъолияти иќтисодї, мањсулоти хољагии ёрирасони љангалпарварї ба соњаи кишоварзї дохил мешаванд. Аз њаљми умумии мањсулоти кишоварзї соњаи љангалпарварї дар моњњои январ-сентябри соли 2016-ум 3203 њазор сомониро ташкил кардааст, ки нисбат ба њамин давраи соли 2015-ум 1,8 баробар зиёд шудааст. Дар моњњои январ-сентябри соли 2016-ум аз истењсоли умумї ѓалла 158,8 тонна, сабзавот 60 тонна, хўроки чорво 261,8 тонна, меваљот 341,1 тонна ва ангур 4,7 тонна ба хољагињои љангалпарвари вилоят рост меояд. Дар моњњои январ-сентябри соли 2016-ум аз истењсоли умумї гўшт 10,4 тонна, шир 11,4 тонна ва пашм 1,4 тонна ба хољагињои љангалпарвари вилоят рост меояд. Аз саршумори умумии чорвои хољагињои љамъиятї 81 сар чорвои калон, 3608 сар гўсфанду буз, 86 сар асп дар сатњи хољагињои ёрирасони љангалпарварї ба њисоб гирифта шудааст.

ÌβÈÏÀÐÂÀÐD Њаљми мањсулоти моњипарварї дар моњњои январ-сентябри соли 2016-ум 2,7 млн. сомониро ташкил кардааст, ки нисбат ба њамин давраи соли 2015-ум 1,7 фоиз зиёд шудааст. Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 дар хољагињои моњипарварии вилоят сайди моњї 134,8 тоннаро ташкил намуд. Дар њаљми умумии истењсоли моњї намуди моњии пешонаѓафси сафед – 6,3 фоиз, намуди заѓорамоњї – 12,8 фоиз,

намуди амури сафед – 3,35 фоиз, намуди суфмоњї – 7,4 фоиз ва дигар намуди моњињо – 70,3 фоизро ташкил намудааст.

ÑÎÕÒÌÎÍÈ ÀÑÎÑD

ÑàðìîÿãóçîðO áà ñàðìîÿè àñîñO Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 сармоягузории сармояи асосї аз њисоби њамаи манбаъњои маблаѓгузорї ба маблаѓи 1437480,0 њазор сомонї истифода карда шудааст, ки нисбат ба моњњои январ-сентябри соли 2015-ум 114,4 фоизро ташкил медињад (бо нархњои муќоисавї). Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 дар иншоотњои таъиноти истењсолї ба маблаѓи 1073859,2 њазор сомонї ё ба андозаи 74,7 фоизи њаљми умумии сармоягузорињои вилоят иљро гардидааст. Дар сохтмони иншооти энергетикї 102763,3 њазор сомонї сармоягузорињои сармояи асосї аз худ карда шудааст. Áà êîð àíäîõòàíè ôîíä³îè àñîñO Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 аз њисоби њамаи манбаъњои сармоягузорї фондњои асосї ба маблаѓи 360647,2 њазор сомонї ба кор андохта шудаанд, ки нисбат ба њамин давраи соли 2015-ум 100,4 фоизро ташкил медињад. Аз рўи иншоотњои таъиноти истењсолї ба маблаѓи 173727,8 њазор сомонї ё 48,2 фоизи њаљми умумии фондњои асосии ба кор андохташудаи вилоятро ташкил кардааст, ки дар ноњияи Бобољон Ѓафуров фабрикаи истихрољи нуќра ва дигар металлњо бо иќтидори коркарди 5 тонна дар як сол аз тарафи фармоишгар ЉДММ «Нуќрафом», иншооти корхонаи истењсоли орд бо иќтидори коркарди 60 тонна дар як шабонарўз аз тарафи фармоишгар ЉДММ «Астана», дар шањри Гулистон сехи истењсоли ќубурњои оњанини даврашакл ва чоркунља аз тарафи фармоишгар ЉДММ «Хайри Хуршед», дар ноњияи Спитамен аз њисоби соњибкорони хусусї – заводи пахтатозакунї бо иќтидори коркарди 80 тонна дар як шабонарўз, заводи равѓанбарорї бо иќтидори коркарди 1000 тонна дар як моњ аз тарафи фармоишгар ЉДММ» «Спитамен Ойл», аз тарафи фармоишгар ЉСП «Норд Азия Металл» - сехи коргоњи истењсолї бо иќтидори коркарди 60000 тонна ќубурњои профилї дар як сол, аз њисоби маблаѓњои хориљї – заводи асфалтбарорї ва таљњизоти сангмайдакунї бо иќтидори 50 тонна асфалт ва 120 тонна сангмайда дар як соат, фармоишгарШС «Инновейтив Роуд Солюшнз ЛТД» ва дар шањру ноњияњои вилоят сохтмони як ќатор нуќтањои сўзишворї ва савдо сохта, ба истифода дода шудааст. Фондњои асосї аз њисоби маблаѓњои соњибкорони хусусї – 50926,4 њазор сомонї ё 14,1 фоиз, давлатї – 51665,2 њазор сомонї ё 14,3 фоиз, љамъиятњои сањњомї 11757,8 њазор сомонї ё 3,3 фоиз, ЉДММ – 71868,8 њазор сомонї ё 19,9 фоиз, корхонањои муштарак – 52477,4 њазор сомонї ё 14,6 фоиз, маблаѓњои ањолї – 67214,4 њазор сомонї ё 18,6 фоиз, аз њисоби корхонањои хориљї 52183,8 њазор сомонї ё 14,5 фоиз, Тољикматлубот -2553,4 њазор сомонї ё 0,7 фоиз, ки аз њаљми умумии фондњои асосии ба кор андохташудаи вилоят мебошанд. Ñîõòìîíè èíøîîò³îè ñî³à³îè è¿òèìîO – ôàð³àíãO Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 барои инкишофи соњањои иљтимої сармоягузорї ба маблаѓи 363620,8 њазор сомонї равона карда шудааст, ки 25,3 фоизи њаљми умумии сармоягузории вилоятро ташкил медињад (бо нархњои аслии амалкунанда). Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 ба масоњати 277995 метри мураббаъ хонањои истиќоматї ба истифода дода шуданд, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 100,3 фоизро ташкил медињад. Хонањои истиќоматї аз њисоби маблаѓњои ањолї ба масоњати 247610 метри мураббаъ, аз њисоби маблаѓњои ЉДММ - 12878 метри мураббаъ ва аз њисоби маблаѓњои соњибкорони инфиродї - 17507 метри мураббаъ ба истифода дода шудааст. Дар шањри Хуљанд – боѓчаи бачагона бо 280 љой фармоишгар – ИСА-и шањри Хуљанд ва дар ноњияи Шањристон мактаб барои 100 љои талаба, дар ноњияи Ашт мактаб барои 360 нафар хонанда ва ќасри фарњанг барои 800 љой сохта, ба истифода дода шуд. Êîð³îè ïóäðàòO Ташкилотњои пудратии вилоят дар моњњои январ-сентябри соли 2016 бо ќувваи худ ба маблаѓи 457394,6 њазор сомонї корњои пудратиро иљро кардаанд, ки нисбат ба моњњои январ-сентябри соли 2015 ба маблаѓи 40752,2 њазор сомонї ё 9,8 фоиз зиёд шудааст. Њаљми корњои пудратї, ки ташкилотњои шакли моликияташон гуногун иљро кардаанд, чунин тавсиф мешавад: давлатї 1766,3 њазор сомонї (0,4 фоиз), сањњомї 14244,3 њазор сомонї (3,1 фоиз), љамъиятњои масъулияташон мањдуд 406236,8 њазор сомонї (88,9 фоиз), соњибкорони инфиродї 26754,6 њазор сомонї (5,8 фоиз), хориљї 8392,6 њазор сомонї (1,8 фоиз) њаљми умумиро ташкил медињанд.

ÍÀ£ËÈ¨Ò Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 бо њамаи намудњои наќлиёт 19,7 миллион тонна бор кашонида шудааст, ки он нисбат ба њамин давраи соли 2015-ум 100,2 фоизро ташкил медињад. Аз он љумла: бо наќлиёти автомобилии њамаи вазорату идорањо, корхонаву ташкилотњои њамаи шаклњои моликият, инчунин бо наќлиёти автомобили шахсони воќеї, ки бо боркашонии тиљоратї машѓуланд, 16,6 миллион тонна (нисбат ба соли гузашта 0,6 фоиз зиёд шудааст) ва бо наќлиёти роњи оњан 3,1 миллион тонна (нисбат ба соли гузашта 98,1 фоиз) бор кашонида шудааст. Гардиши бор бо њамаи намудњои наќлиёт дар њаљми 1771,9 миллион тонна-км ба ќайд гирифта шудааст, ки нисбат ба соли гузашта 3,4 фоиз зиёд шудааст. Бо њамаи намудњои наќлиёт дар моњњои январ-сентябри соли 2016-ум 120,3 миллион нафар мусофир кашонида шудааст, ки нисбат ба соли 2015-ум 104,8 фоизро ташкил медињад. Аз он љумла: бо наќлиёти автомобилии њамаи вазорату идорањо, корхонаву ташкилотњои њамаи шаклњои моликият, соњибкорони хусусї 120,2 миллион нафар мусофир (нисбат ба соли гузашта 104,8 фоиз), бо наќлиёти роњи оњан 22,6 њазор нафар мусофир (нисбат ба соли гузашта 147,7 фоиз), бо наќлиёти њавої 168,1 њазор нафар (нисбат ба соли гузашта 100,6 фоиз) мусофир кашонида шудааст. Гардиши мусофирон бо њамаи намудњои наќлиёт 2271,3 миллион мусофирон-км-ро ташкил дода, нисбат ба соли гузашта 100,2 фоиз мебошад.

ÕÈÇÌÀÒÐÀÑÎÍÈÈ ÏÓËÀÊD Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 њаљми хизмати пулакї, њамаи соњањои хизматгузор, ки ба ањолии вилоят расонидаанд, 2228,2 миллион сомониро ташкил дод, ки ин бо нархњои муќоисавї нисбат ба соли 2015-ум 2,4 фоиз кам шудааст. Корхонаю ташкилотњои расман ба ќайд гирифташуда бошад, ба маблаѓи 914,4 миллион сомонї хизматгузорї кардаанд, ки 41,0 фоизи њаљми умумии хизматро ташкил намуда, нисбат ба соли 2015 бо нархњои муќоисавї 3,1 фоиз зиёд шудааст. Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 аз њаљми умумии хизматрасонии пулакї ба њисоби миёна ба њар як нафар ањолии вилоят 879,8 сомонї рост меояд.

2

АХБОРИ САРРАЁСАТИ АГЕНТИИ ОМОРИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН ДАР ВИЛОЯТИ СУFД

“Äàð áîðàè âàçúè è¿òèìîèþ è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä äàð ìî³³îè ÿíâàð-ñåíòÿáðè ñîëè 2016” гузашта 11,0 фоиз афзудааст. ÑÀÂÄÎÈ ×ÀÊÀÍÀ, Музди миёнаи њармоњаи мењнат дар вилояти Суѓд ÒÀÚÌÈÐÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈ˲Πдар солњои 2010-2016 (сомонї) ÂÀ ÌÎ˲ÎÈ ÌÀÈØD

Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 гардиши савдо, таъмири мошинњо, молњои маишї ва ашёњои истифодаи шахсї њамагї дар вилоят 4679,0 миллион сомониро ташкил дод. Нисбат ба њамин давраи соли 2015 суръати афзоиши гардиши моли чакана, таъмири мошинњо, молњои маишї ва ашёњои истифодаи шахсї бо нархњои муќоисавї 6,5 фоиз ё ба маблаѓи 500,6 миллион сомонї зиёд шудааст. Њаљми гардиши савдои чакана дар моњњои январ - сентябри соли 2016-ум 4584,3 миллион сомонї буда, нисбат ба њамин давраи соли 2015-ум 6,0 фоиз афзудааст, таъмири мошинњо 48,6 фоиз афзудааст. Њаљми гардиши корхонањои таъмири молњои маишї ва ашёњо барои истифодаи шахсї бошад, 29,6 фоиз зиёд шудааст. Таносуби гардиши моли чакана дар сектори ѓайридавлатї 99,9 фоизи њаљми умумиро ташкил кард. Дар бозорњои озуќаворї, ашё ва омехтаи вилоят ба маблаѓи 2576,4 миллион сомонї мол фурўхта шуд. Таносуби молњои озуќа дар њаљми умумии гардиши моли чакана 53,5 фоиз ё 2452,6 миллион сомониро ташкил кард. Дар њаљми умумии фурўши озуќаворї молњои зерин афзалият доранд: гўшту њасиб (17,1 фоиз), орд (9,6 фоиз), мањсулоти ќаннодї (7,7 фоиз), равѓани растанї (4,6 фоиз), сабзавот (3,0 фоиз). Таносуби молњои ѓайриозуќа 46,5 фоиз ё 2131,7 миллион сомониро ташкил кардааст, ки аз молњои ѓайриозуќа ањолї бештар масолењи сохтмонї (17,0 фоиз), мањсулоти нафтї (12,9 фоиз) газвор (12,2 фоиз), пойафзол (7,8 фоиз), мебел ва маснуотї ќолинї (6,2 фоиз), асбобу анљоми барќї - маишї (3,9 фоиз) ва либос (3,1 фоиз)-ро харидорї мекунанд. Манбањои ташаккули гардиши моли чакана: Сохтори тиљоратї 25,3% Савдои давлатї 0,1%

Савдои кооперативии “Тољикматлубот” 0,1%

Бозори номуташаккил 74,5%

Аз њама зиёд таносуби гардиши моли чакана дар шањрњои Хуљанд, Исфара, Истаравшан, Бўстон, Конибодом ва ноњияи Б.Ѓафуров мушоњида карда мешавад. Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 аз њаљми умумии гардиши савдои чакана ба њисоби миёна ба њар як нафар ањолии вилоят 1810,0 сомонї рост меояд. Њаљми хизматрасонии мењмонхонањо ва тарабхонањо дар моњњои январ-сентябри соли 2016-ум 234,6 миллион сомониро ташкил дод, ки нисбат ба њамин давраи соли гузашта 4,7 фоиз зиёд шудааст.

ÔÀÚÎËÈßÒÈ È£ÒÈÑÎÄÈÈ ÕÎÐȯD Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 гардиши савдои хориљии вилояти Суѓд 1301262,5 њазор доллари ИМА-ро ташкил дод, ки нисбат ба моњњои январ-сентябри соли 2015-ум 20,6 фоиз ё 338511,9 њазор доллар кам аст. Тарози савдо манфї буда, 649674,3 њазор долларро ташкил кард. Вилояти Суѓд бо 56 мамолик, аз он љумла бо 10 мамолики ИДМ ва бо 46 мамолики хориљи дур муносибати савдои хориљї дорад. Дар гардиши савдои хориљї ба њиссаи мамлакатњои ИДМ 72,9 фоиз ё 948877,8 њазор доллар ва ба њиссаи мамлакатњои хориљи дур 27,1 фоиз ё 352384,7 њазор доллар рост меояд. Таносуби содирот дар моњњои январ-сентябри соли 2016 нисбат ба гардиши савдои хориљии вилояти Суѓд 25,0 фоиз ва воридот бошад, 75,0 фоизро ташкил мекунад, ки касри тарози савдо бо мамлакатњои ИДМ – 603799,6 њазор доллар, бо мамлакатњои хориљи дур – 45874,7 њазор долларро ташкил додааст. Умуман, њаљми гардиши савдои хориљї дар моњњои январ-сентябри соли 2016 нисбат ба моњњои январ - сентябри соли 2015 бо мамлакатњои ИДМ 20,8 фоиз ё 249899,9 њазор доллар, бо мамлакатњои хориљи дур бошад, 20,1 фоиз ё 88612,0 њазор доллар кам шудааст. Дар моњњои январ - сентябри соли 2016 содироти мол 325794,1 њазор долларро ташкил кард, ки нисбат ба моњњои январ - сентябри соли 2015-ум 11,9 фоиз ё 43825,4 њазор доллар кам шудааст. Воридоти мол ба вилоят 975468,4 њазор долларро ташкил кардааст, ки нисбат ба моњњои январ - сентябри соли 2015-ум 23,2 фоиз ё 294686,5 њазор доллар кам мебошад. Дар айни њол нисбат ба моњњои январ - сентябри соли 2015 содироти мањсулоти маъданї 44,7 фоиз ё 50924,1 њазор доллар зиёд, нахи пахта бошад, 36,7 фоиз ё 9211,8 њазор доллар кам шудааст. Воридоти мошинолот ва таљњизот 62,6 фоиз ё 42152,0 њазор доллар кам шудааст, воридоти орд низ 47,0 фоиз ё 21433,0 њазор доллар кам шудааст. Чї хеле ки аз маълумоти овардашуда дида мешавад, оид ба содирот шарикони асосї инњоянд: Ќазоќистон – 41,6 фоиз, Шветсария – 30,4 фоиз, Чин – 7,0 фоиз, Италия - 2,8 фоиз, Туркия – 1,8 фоиз. Воридоти мол асосан аз мамлакатњои зерин сурат гирифтааст: аз Русия - 42,8 фоиз, аз Ќазоќистон – 31,2 фоизи њаљми умумии воридот, Чин - 13,8 фоиз, Ўзбекистон-2,1 фоиз, Литва – 1,9 фоиз, Туркия-1,5 фоиз ва ѓайрањо.

¨ÐÈÈ ÁÀØÀÐÄ¡ÑÒÎÍÀ Дар моњњои январ - сентябри соли 2016 ба вилояти Суѓд аз мамлакатњои хориљии дуру наздик ба маблаѓи 1933,2 њазор доллар ё 2574,4 тонна ёрии башардўстона расонида шуд, аз он љумла мањсулоти озуќа 1803,5 њазор доллар ё 2525,7 тонна, воситањои наќлиёт 20,5 њазор доллар ё 1,9 тонна мебошад.

ÁÎÇÎÐÈ ÌŲÍÀÒ ÂÀ ÌÓÇÄÈ ÌŲÍÀÒ Шумораи ќуввањои корї (ба ѓайр аз шахсони дар хољагињои ёрирасон ва дењќонї машѓулбуда ва шахсони бо фаъолияти мустаќилонаи касбї машѓулбуда) дар моњњои январ-августи соли 2016-ум 401,2 њазор нафарро ташкил дод, ки аз онњо 256,7 њазор нафарашон дар бахши воќеї ва 144,5 њазор нафарашон дар бахши хизматрасонї машѓуланд. Шумораи бекорони расмї ба ќайд гирифташуда то 1 сентябри соли 2016-ум 11,4 њазор нафарро ташкил карда, аз он љумла 52,6 фоизашро занњо ташкил додаанд. Сатњи бекорони расмї ба ќайд гирифташуда 1,4 фоизи шумораи ќуввањои кориро ташкил кардааст. Музди миёнаи њармоњаи номинали (њисобшуда)-и мењнат дар моњњои январ – августи соли 2016-ум 757,01 сомониро ташкил кард ва нисбат ба њамин давраи соли

(январ август)

Маблаѓи умумии ќарздорї аз пардохти музди мењнат бо назардошти солњои гузашта то 1 сентябри соли 2016-ум 9762,6 њазор сомонї, аз љумла дар соли 2016-ум 2625,8 њазор сомонї (26,9 фоиз)-и маблаѓи умумии ќарздориро ташкил додааст. Ќарздории аз њама зиёд дар саноати истихрољи маъданњои кўњї ва коркарди конњо 5644,7 њазор сомонї (57,8 фоизи маблаѓи умумии ќарздорї), дар кишоварзї, шикор ва љангалпарварї 2986,3 њазор сомонї (30,6 фоиз) ва дар саноати коркард 1057,0 њазор сомонї (10,8 фоиз)- ро ташкил додааст.

ÍÀÐÕ ÍÀÐÕ²ÎÈ ÈÑÒÅÚÌÎËD Индекси нархњои истеъмолї дар моњњои январ-сентябри соли 2016-ум нисбат ба њамин давраи соли гузашта 104,3 фоиз, аз он љумла: молњои озуќа – 104,6 фоиз, молњои ѓайриозуќа – 105,8 фоиз ва хизматрасонии пулакї ба ањолї – 104,6 фоизро ташкил дод. Аз аввали соли 2016 индекси нархњои истеъмолї 5,1 фоиз афзуд. Суръати миёнаи моњонаи беќурбшавї дар бахши истеъмолї 0,5 фоизро ташкил кард (дар њамин давраи соли гузашта 0,3 фоиз буд). Аз аввали соли 2016 сатњи таваррум дар вилоят 5,1 фоизро ташкил дод. Аз аввали соли 2016 аз нархњои мушоњидашудаи молњои озуќа бештар ќимат шудаанд: нахўд – 75,9 фоиз, сабзї – 73,0 фоиз, пиёзи кабуд, шибит, кашнич ва ѓайра – 49,0 фоиз, ярмаи марљумак – 39,2 фоиз, љавњари сирко (уксус) – 34,7 фоиз, лимон – 32,8 фоиз, кулчаи ќандин (пряники) – 19,8 фоиз, нўшокињои беспирт – 19,0 фоиз, себ – 18,5 фоиз, ќаламфури булѓорї – 18,2 фоиз, тарбуз – 16,9 фоиз, шакар – 15,3 фоиз, лаблабу – 15,2 фоиз, намаки ошї – 15,1 фоиз, сирпиёз (чеснок) – 13,1 фоиз, моњии яхкунонидашуда – 13,0 фоиз, мурчи сиёњи кўфташуда дар пакет – 12,5 фоиз, нахўди сабз дар ќуттии тунукагї – 11,7 фоиз, чормаѓз – 9,9 фоиз, мавиз – 8,8 фоиз, карам – 7,7 фоиз, ангур – 7,4 фоиз, хамираи помидор – 6,4 фоиз ва гўшти боустухон – 5,2 фоиз. Зимнан дар њамин давра арзон шудааст: бодиринг – 78,0 фоиз, помидор – 19,1 фоиз, чакка – 14,7 фоиз, биринљ – 11,9 фоиз, банан – 11,4 фоиз, бехпиёз – 11,3 фоиз, харбуза – 11,4 фоиз, асал – 9,1 фоиз, ќањва – 8,8 фоиз, майонез – 7,9 фоиз, шир – 7,5 фоиз, орди гандуми навъи якум – 4,7 фоиз, тухм – 4,4 фоиз, соддаи хўрокворї – 4,4 фоиз ва ярмаи дили гандум – 4,2 фоиз. Аз аввали соли 2016 нархи молњои ѓайриозуќаи зерин ќимат шудаанд: курсии нарм – 65,8 фоиз, рўзномаи мактабї – 60,0 фоиз, ќандили электрикї – 51,2 фоиз, куртаи шабпўши занона – 47,3 фоиз, ќолини синтетикї – 40,9 фоиз, гаваккашаки (ползунки) кўдакона – 39,0 фоиз, газвор аз абрешим – 33,0 фоиз, рўймолчаи бинипоккунї – 30,1 фоиз, гази моеъ – 28,4 фоиз, воситаи моеъи шустушўй – 26,9 фоиз, пойпўшаки духтарона – 25,7 фоиз, дарзмоли истењсоли хориљї – 21,5 фоиз, футболкаи бачагона – 20,6 фоиз, куртаи тагпўши занона – 19,8 фоиз, куртаи тобистона барои духтарбачањо – 18,2 фоиз, пойафзоли кроссовии фирмавї – 16,9 фоиз, љўроби писарона – 15,1 фоиз, пойафзоли варзишї (кедї) – 9,7 фоиз, майкаи мардона – 9,5 фоиз, љемпери бофтаи духтарона – 6,4 фоиз, куртаи занона – 5,9 фоиз ва шими љинсї барои бачањо – 5,8 фоиз. Зимнан дар њамин давра арзон шудааст: гулњои зинда – 22,3 фоиз, омехтакунанда (растворител) – 27,2 фоиз, шамъ – 23,8 фоиз, семент – 18,1 фоиз, ранги миної – 16,2 фоиз, ангишт – 13,2 фоиз, хишти пухта – 10,3 фоиз ва равѓани олиф – 10,0 фоиз. Аз аввали сол нарху таърифаи хизматрасонии пулакии зерин бештар ќимат шудаанд: хизматрасонии наќлиёти њавої – 77,0 фоиз, наќлиёти мусофиркашии роњи оњан – 23,1 фоиз ва арзиши боѓчаи кўдакон – 13,5 фоиз.

ÒÀÍÄÓÐÓÑÒD

Ба беморињои сирояткунандаи људогона гирифтор шудани ањолї дар моњњои январ-августи соли 2016 (аз рўи маълумоти Раёсати тандурустии вилояти Суѓд) Дар моњњои январ-августи соли 2016-ум 10628 њодисаи ба беморињои сирояткунанда гирифтор шудани ањолї ба ќайд гирифта шудааст, ки нисбат ба моњњои январ-августи соли 2015-ум 2,1 фоиз зиёд аст. Ба њиссаи гепатитњои шадиди вирусї 18,6 фоизи беморињо рост меояд, беморињои сирояткунандаи шадиди рўда 35,3 фоизи шумораи умумии беморињои сирояткунандаро ташкил медињанд. Дар моњњои январ-августи соли 2016-ум 8085 њодисаи ба беморињои паразитарї гирифтор шудани ањолї ба ќайд гирифта шудааст, ки нисбат ба моњњои январ-августи соли 2015-ум 4,8 фоиз кам аст.

ÏÀÐÄÎÕÒÈ ÍÀÔÀ£À ÂÀ Ê¡ÌÀÊÏÓËD Мувофиќи маълумоти «Амонатбонк»-и вилоят, маблаѓи аз Раёсати Агентии давлатии суѓуртаи иљтимої ва нафаќа дар вилояти Суѓд гузаронидашуда дар моњњои январ-сентябри соли 2016-ум 402,1 млн. сомониро ташкил додааст. Маблаѓи ба нафаќа ва кўмакпулї пардохташуда дар моњњои январ-сентябри соли 2016-ум бо назардошти баќияи аввали сол (20,4 млн. сомонї) 415,6 млн. сомониро ташкил кардааст. Шумораи нафаќахўрон то 1 октябри соли 2016-ум 205253 нафарро ташкил медињад.

ÕÓÑÓÑÈÃÀÐÄÎÍÈÈ ÀÌÂÎËÈ ÄÀÂËÀÒD ÂÀ ÌÀÍÇÈË Дар моњњои январ-сентябри соли 2016 дар вилоят 62 иншоот хусусї гардонида шуд ва ба буљет 1104,0 њазор сомонї маблаѓ гузаронида шудааст. Дар сохтори соњавии хусусигардонии амволи давлатї њиссаи соњањои кишоварзї 66,1 фоиз, савдо ва хўроки умумї 9,7 фоиз, хизмати маишї 4,8 фоиз ва дигар соњањо 19,4 фоизро ташкил кард. То 1 октябри соли 2016 дар вилоят (аз аввали хусусигардонї) 43321 њуљра хусусї карда шудааст, аз он љумла 21179 њуљра фурўхта шуда, 920 њуљра бо пардохти ќисми пулаш ба ањолї дода шуд, 21222 њуљра бошад, ба ањолї бепул дода шудааст. Масоњати умумии њуљрањои хусусигардонидашуда 2614,5 њазор метри мураббаъро ташкил медињад. ÑÀÐÐÀ¨ÑÀÒÈ ÀÃÅÍÒÈÈ ÎÌÎÐÈ ÍÀÇÄÈ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÈ ¯Ó̲ÓÐÈÈ ÒίÈÊÈÑÒÎÍ ÄÀÐ ÂÈËÎßÒÈ ÑÓFÄ


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Њ

Панљшанбе, 13 октябри соли 2016

№ 122 (17647)

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

3

Äàð ïàðòàâè äàñòóðó ñóïîðèø³îè Ñàðäîðè äàâëàò

АЁТУ фаъолияти фарзандони бузурги миллат, аз љумла Ќањрамонони Тољикистон барои насли љавони имрўзу оянда тимсоли барљастаи пайравї ва ибратомўзист. Дар пайванд ба ин масъала Раёсати илм ва инноватсияи Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон моњи феврали соли 2016 наќшаи кории лоињаи Моњномаи Ќањрамони Тољикистонро тарњрезї намуд. Тибќи наќшаи мазкур, моњњои феврал, март ва апрел дар боргоњи илму маонї вобаста ба њаёту фаъолияти Ќањрамонони Тољикистон Садриддин Айнї, Мирзо Турсунзода ва Бобољон Ѓафуров силсилаи чорабинињои илмию маърифатї љараён гирифта, онњо дар бобати дар нињоди донишандўзон таќвият бахшидани њисси худшиносї, худогоњии миллї, ватандўстї, арљ гузоштан ба хидматњои барљастаи бузургони миллат мусоидати зиёде намуданд. Шурўъ аз ибтидои соли хониши нав ин иќдоми наљиб идомаи масъуди хешро ёфт. Ин навбат наќшаи кории лоињаи Моњномаи Ќањрамонони Тољикистон тањти мавзўи «Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон Эмомалї Рањмон – Ќањрамони Тољикистон» дар иртибот ба њаёту фаъолияти ибратомўзи фарзанди фарзонаи миллат, мўњтарам Эмомалї Рањмон тарњрезї ва бо конференсияи илмию назариявии устодону донишљўёни факултети сиёсатшиносї ва муносибатњои байналхалќї њусни оѓоз ёфт. Дар конференсияи илмї-назариявї ректори донишгоњ, доктори

Òèìñîëè áàð¿àñòàè èáðàòîì¢çO

Пешвои муаззами пазируфтаи халќ!

илмњои таърих, профессор Љўразода Љамшед Њабибулло маърўза намуда, ёдовар гашт, ки барои миллати мо вожањои Ватан, Истиќлолият, озодї, њуввият арзиши бебањо доранду дар айёми мураккаб ва пурфољиаи таърихи башар эњёи дубораи таърихии миллат кори сањлу осон нест. Дар ин роњ танњо халќу миллате муваффаќу ќодир аст, ки фарзандони сарсупурдаву љоннисор ва сарвари оќилу хирадпешаи худро дошта бошад.

Миллати тољик дар симои Асосгузори сулњу Вањдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон чунин шахсияти ормонии худро дарёфт. Бо иќдомњои роњнамо, шуљоату боварї, фидо кардани њастии худ барои мењан, бунёди Кохи бебањои сулњу дўстї ва истиќлолият Пешвои пазируфтаи халќ, мўњтарам Эмомалї Рањмон миллати моро ба пирўзињо ва сўи фатњи ќуллањои орзу мебаранд.

Дар ин росто, омўзиши њаёту фаъолияти вусъатбори ин абармарди миллат барои насли љавони мењан шоиставу вољиб аст. Баъдан, декани факултети сиёсатшиносї ва муносибатњои байналхалќї, дотсент М.Акмалова, мудири кафедраи муносибатњои байналхалќї, дотсент Б.Алимов, роњбари шўрои олимони љавони донишгоњ, дотсент Ш.Саидов, роњбари шўрои илмии донишљўёни факултет, муњассили соли чорум С.Юсуфов дар мавзўъњои «Фарзанди фарзонаи тољик Эмомалї Рањмон – Пешвои миллат», «Эмомалї Рањмон – Асосгузори сулњу Вањдати миллї», «Мактаби дипломатияи Эмомалї Рањмон», «Эмомалї Рањмон ва Вањдати миллї дар Тољикистон» маърўзањои пурмуњтаво намуданд. Намоиши асарњои Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон, бозбини мусавварањо ва слайдњои љолиб, матбуоти даврї, китобњои олимону адибон дар хусуси њаёту фаъолияти ибратомўзи Сарвари давлат дар хотири иштирокдорони ин чорабинии илмї наќши муассир боќї гузоштанд. Шавкатљон РУСТАМОВ, РУСТАМОВ, Анварљон ЃАФУРОВ, шањри Хуљанд

И

Càîäàò áà ôàðäîè íåê

МРЎЗЊО мардуми тољик ид дорад, иди бошарафу пурифтихори Истиќлолияти Ватан! Иде, ки барои якояки мо тољикон азизу муќаддас аст. Истиќлолияти мо барои рушди илму маърифат, соњаи саноат, болоравии маданият, амнияти мардум заминањои навинро фароњам овард, ки дар ин боб сањми Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон, мўњтарам Эмомалї Рањмон хеле бузург аст.

²àìäèëO ìå³ðè Âàòàí ôèçîÿä!

Њадафу наќшањои созандаи Пешвои миллатамон, мўњтарам Љаноби Олї буд, ки имрўз дар фазои тинљиву осудагї бо Вањдату ягонагї аз насими тозаи субњи атромези Ватан нафаси озод мегирем. Барои ба ин рўзњои босаодат расидани мардуми тољик Сарвари давлат, Пешвои миллат ба бисёр давлатњо, аз љумла Афѓонистони ноором сафарњои пурхатар намуда, бо мухолифин гуфтушунидњои зиёдеро анљом дод. Суханронињо аз минбари баланди СММ, муаррифии давлати љавони тољикон ба љањониён, сањмгирї дар татбиќи амалиёти «Соли 2003 - Соли оби тоза», идомаи иќдоми Дањсолаи амалиёти «Об - барои њаёт» барои солњои 20052015, ба истифода дода шудани наќбњои Анзоб ва Шањристон, ба кор шурўъ на-

мудани НОБ Сангтўда 1-2, оѓози корњо дар НБО Роѓун, ба истифода дода шудани хатти баландшиддати барќии Љанубу Шимол, азнавсозии зиёда аз 2000 км роњ, аз љумла роњи Айнї-Панљакент то сарњади Ўзбекистон, шомил гар-

È¿ðîè Áàðíîìà äàð ÷O ³îë àñò?

ОЊИ ДИЛИ МАРДУМИ ШЎРОБРО КЇ МЕШУНАВАД?! Масоњати умумии шањраки Шўроб 19,5 километри мураббаъ буда, 0,2 фисади масоњати умумии шањри Исфараро ташкил медињад. Љамоат аз 5 мањалла-Айнї, Боѓпарвар, Авитсена, Олимпийский ва «40-солагии Тољикистон» иборат аст. Шўроб аз даврањои пеш макони шахтёрон ба њисоб меравад. Ањолии мањаллї аз ќадим аз ангишти Шўроб огоњ буда, онро истифода мебурданд.

ÁÀ ¯ÎÉÈ ÏÅØÃÓÔÒÎÐ Давоми солњои 70-уми ќарни гузашта дар њудуди ноњия ва њатто вилояти Суѓд яке аз мавзеъњои ободу сарсабз ва файзбор шањраки ангиштканони тољик Шўроб буд. Дар пайи огањї ёфтан аз он, ки алњол шањраки замоне шўњратманду сарсабзи ќаламрави вилоят чї њол дорад ва мардумаш чї гуна зиндагї доранд, озими шањри Исфара гардидам. Чун ба маркази шањри Исфара омадам, маро намояндаи шањрак - алњол Љамоати шањраки Шўроб њамроњї намуда, роњ сўйи ин мавзеъ гирифтем. Пеш аз сафари хеш бањри маълумоти бештар дар бораи ин мавзеъ гирифтан ба чанде аз китобњову манбаъњои таърихї рўй овардам. Љоизи зикр аст, ки шањраки Шўроб дар гузашта барои њазорон сокинони дењањои атроф - Чоркўњ, Сурх, Ворух, Навгилем, Чорќишлоќ, Зумрадшоњ, Шўроб ва њатто маркази шањри Исфара љойи кору сарчашмаи дарёфти ризќу рўзї мањсуб меёфт. Ањолии ќариб дањ њазорнафараи шањрак иборат аз намояндагони миллатњову халќиятњои гуногун, аз ќабили тољикону русњо, ќирѓизу тоторњо, немисњову ўзбекон бари њам истода, ањлу тифоќ шабу рўз мењнат мекарданд. Њамеша дар сарсабзиву ободонии ин љой кўшиш менамуданду дар шањрак низоми бењтарини шањрдорї вуљуд дошт. Боѓи истироњативу фароѓатии шањраки Шўроб на танњо макони дамгириву осоиши сокинону ангиштаканон ва фарзандони онњо, балки љойи дўстдоштаву њаловатбахш барои аксари сокинони шањри Исфара мањсуб меёфт. Шўроб шањраки ободу зебо буду њамагон орзу доштанд, ки дар ин мавзеъ манзил дошта бошанду кору зиндагї кунанд.

Вале торафт чун бо роњи вайронаву валангор ба сўйи љамоати шањраки мазкур наздиктар ме-

шудем, тааcсуроти ќаблиам тамоман дигаргун шуда, њуш аз сарам парид. Биноњову хонањои вайронаи беболопўши ќади кўчањои нообод, иншоотњои ба харобазор табдилгашта, дар маљмўъ манзараи њузнангези гирду атроф дили њар нафарро бемуболиѓа реш-реш менамуд. Дар кўчањо ќариб, ки касе набуд. Ба назари кас чунин менамуд, ки гўё дар ин љо ягон муњориба ва ё офати табиии шадиде ба амал омада бошад. Аз ободкориву сарсабзињои даврањои пешин не наќше мондаву не нишон…

“ÌÓÀÌÌÎÈ ÐÀ£ÀÌÈ 1 ÒÀÍ£ÈÑÈÈ ÎÁ,” - ìåã¢ÿíä ñîêèíîí Роњбаладам, ки сокини њамин минтаќа буд, аз рўзноманигор буданам воќиф гардида, ба дард дар хусуси шўњрату шароити ќаблии шањрак наќл кард. -Алњол он замонњои гузашта ба назарамон чун афсона ё хобу хаёле метобаду халос. Он солњо њамаи иншооти маишиву зарурии љамъиятї ба таври намунавї дар хизмати мардум буданд. Њамаи ашёву лавозимоти рўзгор дар ин љо муњайё буд. Њоло ѓайр аз 1-2 дўкони хурд дигар љойи харидуфурўш нест. Агар як ё ду сол пеш ба ин мавзеъ меомадед, вазъият аз ин њам бадтар буд. Бино ба гуфти ў кўчањо аз ѓарами партовњои њархела пур буда, мардум парвое надоштанд. Соли гузашта бо ташаббуси роњбарияту дигар масъулини љамоати шањрак ва устодону шогирдони макотиби ин минтаќа ифлосињову партовњо аз кўчањо бароварда шуд. - Муаммои асосии љамоати шањрак ин танќисии об мебошад, - мегўяд ў.

Ин масъаларо раиси Љамоати шањраки Шўроб Юнусхўља Ўзбеков низ бо таассуф ба миён оварда,

изњор дошт, ки воќеан чандин сол инљониб таъмини ањолї, муассисањои таълимию тандурустї ва корхонањои саноатї бо оби нўшокї яке аз масъалањои мубрами шањрак мебошад. Таъмини об дар фасли гармо ба ањолї ва корхонањои саноатии шањрак тариќи воситањои наќлиёти обкашонии хусусї, коргоњњои шањри Исфара, ЉСШК «Ангишт», ЉДММ «Тољик-Кедр» сурат мегирифт. Он ваќт барои бо сўзишворї таъмин намудани мошинњои обкашон маблаѓ људо мешуд. Соли 1969 хатти оби худљории «ВорухШўроб» бо дарозии 32 км мавриди бањрабардорї ќарор гирифта буд, ки он аз љињати экологї тоза ва ба туфайли он њама љо обшорон мешуд. Ќайд кардан бамаврид аст, ки 17 километри он аз њудуди Љумњурии Ќирѓизистон ва 15 км-и он аз дењоти Воруху Хољаи Аълои шањри Исфара мегузарад. Њарчанд он солњо ин мавзеъ бо гузариши хатти оби «Ворух-Шўроб» дашти холї буд, айни њол дар ин мавзеъњо зиёда аз 53 њазор ањолї (аз он 30 њазор тољикон ва 23 њазор ќирѓизњо) зиндагї мекунанд. Бино ба гуфти масъулин, ањолии ин мањалњо манбаъњои дигари об мављуд бошад њам, худсаронаву ѓайриќонунї ба хатти оби «Ворух-Шўроб» пайваст шуда, дар мавсими корњои кишоварзї њамчун оби полезї истифода мебаранд. Ин боис гаштааст, ки дар фасли гармо (моњњои апрелсентябр) сокинон бе об мемонанду маљбуранд, ки обро тавассути кашонидани мошинњо харидорї намоянд. Дар мањалњои ањолинишини дењоти Воруху Хољаи Аълои Љумњурии Тољикистон ва дењоти Оќсой, Уш-дебо, Оќтатир, Янгибоѓу Самарќандаки Љумњурии Ќирѓизистон айни њол 249 адад нуќтаи ѓайриќонунї пайвастшуда муайян гардида, дар њамаи ин нуќтањо аз лињози мављуд набудани љумакњову обченкунакњо об доимо љорї мебошад, ки ин боиси нигаронии мардуми шањрак гаштааст. Тибќи санљишњои гузаронидашуда, талафоти об дар мањалњои дар боло зикргардида ќариб ки 96, 8 фоизро ташкил намуда, воридоти об ба шањраки Шўроб дар њаљми 34 мукаабметр дар як соат 3,2 фоиз нисбат ба њаљми умумии воридоти об, ки соњибони аслї мањсуб меёбанд, басо ноодилонаву ташвишовар мебошад. Айни замон аз сабаби кам ворид шудани об ва фишори пасти он хонањои баландошёна бе об буда, ба талаботи санитарию гигиенї љавобгўй нестанд, ки боиси пайдо шудани беморињои сироятї шуданаш аз эњтимол дур нест.

ØÀ²ÐÀÊÐÎ ×D ÈÍÒÈÇÎÐ ÀÑÒ? Пас аз пош хўрдани Иттињоди Шўравї ва канда шудани робитањои иќтисодиву њамкорї, бесарусомонињои солњои 90-уми ќарни гузашта дар кишвар боиси таназзули шањраки Шўроб ва њолати ногувори сокинони он гардид. Аз ин рў, аксарияти халќиятњои ѓайритањљої манзилњои худро фурўхта, ин мавзеъро тарк карданд. Агар солњои пеш ањолии ин минтаќа беш аз 10 њазор бошад, алњол ќариб 3, 5 њазор нафарро ташкил мекунаду халос. Вазъияти имрўзаи Љамоати шањраки Шўробро дида, кас ба риќќат меояд. Воќеан бо чанд нафаре, ки њамсўњбат шудам, бо таассуф аз гузаштаи ободу зебои шањраки ангиштканон сухан мегуфтанд. Ќариб 90 фисади дарахту буттањо аз беобї хушкидаву њолати экологии шањрак низ вайрон гашта, нокифоягии њавои тоза њис мегардад. Коршиносон омилњои зеринро, аз љумла нооромињои сиёсии љумњурї дар охирњои ќарни гузашта, рўз аз рўз кам шудани истихрољи ангишт ва муаммо шудани дарёфти љойи корї, танќисии оби нўшокї ва нокифоягии рафтуомади наќлиётиро боиси таназзул ёфтани шањри Шўроб медонанд. - Хушбахтона, Њукумати Љумњурии Тољикистон дар таърихи 4-уми октябри соли 2011, тањти раќами 482 «Оид ба барќарорсозї ва рушди иљтимоию иќтисодии шањраки Шўроби шањри Исфараи вилояти Суѓд барои солњои 2011-2015» ќарор ќабул намуд, ки он аз таваљљўњи махсуси роњбарияти Њукумати љумњурї ва ояндаи неки шањрак шањодат медињад. Бо маќсади иљрои ќарори мазкур ќарори Раиси вилоят тањти раќами 366, аз 4–уми ноябри соли 2011 ва ќарори раиси шањр тањти раќами 688, аз 2-юми декабри соли 2011 ба тасвиб расидааст. То имрўз дар ин раванд чанд наќша-чорабинињо тартиб дода шуданд ва зиёда аз 35 фоизи он амалї гардидааст. Амалишавии боќимонда аз ин наќшањо ба маблаѓ вобаста буда, дар назар аст, ки то охири соли равон роњи њалли худро меёбад, -изњор дошт раиси љамоат Юнусхўља Ўзбеков. Боварї њаст, ки барои амалї гардидани ќарори Њукумати љумњурї роњбарону масъулин масъулияти бештар зоњир менамоянду вазъияту шароити мардуми ин мавзеъ бењтар мегардад ва шањраки ангиштканони тољик-Шўроб шаъну шўњрати пешинаи худро аз нав барќарор месозад. Маъмурахон САМАДОВА, «Њаќиќати Суѓд», Хуљанд–Исфара–Шўроб–Хуљанд

дидан ба узвияти Созмони њамкории Шанхай, бунёди беморхонаву кўдакистонњову дабистонњо, корхонањои саноатї, такмил додан, даровардани таѓйироту иловањо ба Конститутсияи кишвар ва мутобиќ намудани он ба санадњои меъёрї - њуќуќии байналхалќї дар солњои 1999, 2003, 2016 ва рушди сайёњї иќдомњои некбинона ва дурандешона, дастовардњои бузурги 25 соли Истиќлолият ба шумор мераванд. Рамзист, ки соли 2016 соли шукуфоии Тољикистони бињиштосои мо аст. Тавре ки Пешвои миллат гуфтаанд: «Истиќлолият шараф ва номуси њар як шањрванди озодандеш ва соњибхираду соњибэњтиром аст! Истиќлолият рамзи саодати миллат ва давлати соњибихтиёри миллї, нишонаи пойдории баќои он мебошад». Бо њидояти Пешвои миллат љавонон созандагони ояндаи дурахшони Тољикистони соњибистиќлол хоњанд буд. Аз ин рў, љавононро зарур аст, ки зиракии сиёсиро аз даст надода, бо эњсоси баланди ватандўстї, бо мењнати њалолу виљдони пок арзишњои миллии ниёгонамонро њифз намуда, дар пешрафти ин сарзамини аљдодї ва ободии он сањмгузор бошанд! Нодира НАЗАРЇ, НАЗАРЇ, сокини шањри Истиќлол

Ìàñëè³àòè ìóòàõàññèñîí

Б

АРГИ дарахтони тут манбаи хўрокаи кирмак ба њисоб рафта, дар баробари бисёр омилњо ба онњо касалињо ва зараркунандањои гуногун таъсири манфї мерасонанд.

«Оташак» - зараррасони барги дарахти тут

Зараррасонњои асосии дарахти тут оташак, кирми уштурча, тортанаккана, шапараки сафеди амрикої ба шумор мераванд. Мавќеи пањншавии «Оташак» асосан тутќаторњо ва тутмайдонњои назди обанбор ва зањбурњо, шафати роњи дохилихољагињо буда, ба дарахтони куњансол ва суст инкишофёфтаи баргаш калони тут зарар мерасонад. Аз рўи мушоњида ва тањлилњо, шапараки он дар шароити мањалли мо хусусияти «рўшноигурезї» (фототаксисии мусбї) дошта, бо фарорасии торикї, яъне шабона ба ќисмати поёнии барги дарахти тут ба њисоби миёна 40 60 дона тухм мегузорад. Вобаста ба шароити гигротермикї ва мусоид омадани иќлими мањал (гармии њарорати рўзона ва пастшавии њарорати шабона) баъди 11 -13 рўз кирминаи ин њашарот атрофи баргро «пардамонанд» ба худ печонида, дар 4-6 давра - аз моњи май то охири моњи сентябр ва оѓози моњи октябр паренхимаи барги дарахтони тутро хўрда, ба манбаи хўрокаи кирмаки абрешимї зарар мерасонад. Кирми «оташаки тут» ранги сабзи зардчатоб бо 4 хатти давомдори холњои сиёњ дошта, ќисмати сари он ранги равшани зардча ва ќисмати пушти љисмашро мўйчањои беранг пўшонидааст. Ранги зочаи он зард ва дарозиаш 9 - 11 мм буда, пањноии болњои шапараки «оташак» 18-22 мм, рангаш сафеди љигарї, ќафаси синааш бо пойњояш ранги рўшноии тиллоранг дорад. Дар баробари андешидани тадбирњои агротехникии корњои тутпарварї буридани навдањои хушкшудаи дарахти тут, љавон намудани дарахтони кўњансол, аз алафњои бегона тоза кардан ва нарм намудани атрофи дарахтон, озуќадињї ва обмонии сариваќтї, пањншавии оташаки тут, инчунин бо роњи истифодаи зањрдоруњо, инсектисидњои гуногун, аз он љумла хлоропирифос, моспилан, нурел Д, толстар, неоотсидол, асифед бо меъёри 1 - 1,2 л: 400 л об барои 1500 - 1600 м тутќатор вобаста аз дараљаи зарарбинии дарахт ва њолати техникаи дорупошак пешгирї намудан мумкин аст. Абдукарим ТЎХТАЕВ, номзади илмњои кишоварзї Љањонгир МАЪРУФОВ , мудири шўъбаи тутпарварии Стансияи таљрибавии пиллапарварии АИКТ


²À£È£ÀÒÈ ÑÓNÄ

Ќ

АБЛАН бисёрњизбиро њамчун нишонаи адолати демократия дар љумњуриямон хуш пазируфта будам. Њизбњо ба худ аъзо, рўзнома ё њафтанома, коргоњ ва ѓайра доштанд. Аз адолати ќонун сўиистифода намуда, ѓаразу њадафњои шахсиро пиёда намудани саркардагони ЊНИТ њамаро дар њайрат гузошт. Мехост, њамчун баъзе роњбарони њангомаљўи ибтидои солњои 90-ум гурўњњое дошта бошад, ки ўро чун пешвою ќањрамони замони худ шиносанд. То андозае тавонист, пайравони худро дошта бошад. Баъзан андеша мекардам, ки чаро Кабирї барин инсон ман-

Панљшанбе, 13 октябри соли 2016

¯îìåà âà çàìîí

ÀÇ ÌÓÊÎÔÎÒÈ ÀÌÀË FÎÔÈË ÌÀÁÎØ!

сабро дар њизб ва парлумон банд намуда, дар њамин Ватан зиндагї дорад, вале пешрафту ободию осудагии кишварро дидан намехоњад. Дар вохўрињояш бо мардум ва дар баромадњояш дар матбуоту шунавандагони хориља бо баён намудани муаммоњои рўзгори мо љониби давлату Њукумат санг меандозад. Шояд ин чиз худи аъзоёни њизбро ба ташвиш овард,

ки худ даста-даста сафи њизбро тарк карданд. Њизбе, ки роњбараш Кабирї буд, на танњо аъзоёни худ, балки боварии мардумро њам аз даст дод. Дар дунёи пурмољаро роњбарияти њизб ба њар сў калавиш хўрда, бо изњороту амалњои ѓаразнок мавќеи худро аз даст дод. Њизб пуштибони террористону

Øàâêàò ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ äèðåêòîðè ìóàññèñàè äàâëàòèè “Êëóáè ôóòáîëè “Õó¿àíä”:

№ 122 (17647)

ифротгароёни хориљї гардида, барои дар љумњурї роњ ёфтани онњо замина фароњам меовард. Натиљаи интихоботи парлумонии соли 2015 ин эътиќод ва бањои мардуми кишвар ба фаъолияти њизбњо буд. Алњол бузургтарин ва бадтарин љазое, ки сарвари собиќи њизб кашида истодааст, ин нафрати халќ аст. Носипосии ў ба халќу давлат ва подоши он бузургтарин сабаќ аст барои онњое, ки оянда ин роњро интихоб менамоянд. Анвари АСРОР, АСРОР, устоди кафедраи педагогикаи Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон Fафуров

Ôóòáîë áî ãîë çåáîñò!

ЊАДАФИ МО – БОЗИИ ХУБИ ФУТБОЛ - Омодагии даста ба бозии љавобии Љоми Тољикистон бо дастаи «Њосилот» дар кадом сатњ аст? - Албатта, ин бозї ањамияти калон дорад, зеро мо як имконият дорем: дар бозии нињої иштирок намоем пас аз танаффуси њаштсола. Тамринњои даста аз рўи наќшаи ситоди мураббиён идома дорад. Дар се бозии охир бахт ба мо омад накард ва мо ин бозињоро бохтем. Пас аз ин бо бозингарон ва мураббиён сўњбати судманд ва хулосабарорї кардем. Ин њолат, албатта, сабабњои худро дорад, зеро пас аз таъин шудани ман ба ин вазифа мўњлати сабти футболбозони нав ба охир расида буд ва мо натавонистем, он бозингароне, ки мехостем, бубинем, ба даста љалб намоем. Ба мо муяссар шуд, ки бозингаронро дар бозии љавобии ¼ нињої ба муќобили дастаи «Регар» дуруст омода созем ва футболбозон бозии хуб нишон дода, ѓалаба ба даст оварданд. - Мухлисон дар бозињои охирини даста кам

мушоњида карда шуданд? - Ин як чизи маъмулї аст. Ваќте ки даста натиљаи хуб нишон намедињад, мухлисонро аз даст медињад. Мо масъулияти худро дар назди мухлисон ва роњбарияти вилоят дарк мекунем. Зеро футбол ин аввал барои мухлисон аст ва ман бисёр хурсандам, ки новобаста аз ин бисёре аз мухлисон дар ин њолатњои вазнин моро дастгирї мекунанд ва ин, албатта, боиси ифтихори мо мебошад… - Оё дастгирии даста аз тарафи муассис дар сатњи матлуб аст? - Дар ин бобат дар марњалаи дуюм ман ягон мушкилиро намебинам. Зеро футболбозон вобаста ба хизмати худ маош ва мукофотпулиро дар ваќташ мегиранд. Албатта, њамаи ин бевосита бо дастгирии Раиси вилоят, мўњтарам Абдурањмон Ќодирї сурат гирифта истодааст. Даста дар назди бозингарон ќарздор нест. - Дар мавсими имсола дастаи футболи

Њарфи мо њам шўълае аз офтоби мењан аст!

Рўзномаи вилоятии «Њаќиќати Суѓд» - нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд дар тарѓибу ташвиќи сиёсати Њукумати Љумњурии Тољикистон, дастуру њидоятњои Асосгузори сулњу Вањдати миллї - Пешвои миллат, Президенти мамлакат, супориш ва ќарору њадафњои созандаи Раиси вилоят, инъикоси дастовардњои Истиќлолияти давлатии Тољи-

кистон ва њаёти иќтисодиву иљтимоии кишвар, аз љумла вилояти Суѓд сањми амиќ мегузорад. «Њаќиќати Суѓд» соли 2017 низ њафтае се маротиба-рўзњои сешанбе, панљшанбе ва шанбе нашр гардида, аз њаёти сиёсиву иќтисодї ва иљтимоии вилоят, кишвару хориљи он маводњои љолиб интишор карда, робитаро бо Шумо, хонандагони азиз,

Нархи обуна барои 1 Индекси Барои гирифтани маълумоти раи рўзнома) ва 6-39-74 (КВД

густариш мебахшад. Ба рўзномаи «Њаќиќати Суѓд» ќабули обуна барои соли 2017 оѓоз гардид. Обуна дар шўъбањои шањриву ноњиявии КВД «Почтаи тољик» ва идораи рўзнома (шањри Хуљанд, мањаллаи 20, бинои 35, «Кохи матбуот», ошёнаи 4-ум) тариќи наќдї ва ѓайринаќдї бе мањдудият ќабул карда мешавад.

сол њамагї 80 сомонї аст. обуна: 68894. иловагї бо телефонњои 2-06-55 (идо«Почтаи тољик») мурољиат намоед.

«Хуљанд» чї наќшањо дорад? -Њадафи мо яктост: ба даст овардани натиљањои хуб дар бозињои боќимондаи чемпионат ва роњ ёфтан ба бозии нињої барои дарёфти Љоми Тољикистон. Хабарнигори «Њаќиќати Суѓд»

Ñóäè øà³ðè Õó¿àíä áàðîè èø˜îëè âàçèôà³îè õîëèè õèçìàò÷èè äàâëàòèè Äàñòãî³è Ñóäè øà³ðè Õó¿àíä îçìóíè êóøîäà ýúëîí ìåíàìîÿä. Номгўи вазифањои холї: -Сардори шўъбаи Суди шањри Хуљанд бо маоши 1150 сомонї (як баст); -Сармуњосиб-сармутахассиси Суди шањри Хуљанд бо маоши 852 сомонї (як баст); -Мутахассиси пешбар - тарљумони Суди шањри Хуљанд бо маоши 696 сомонї (як баст); -Котиби судии Суди шањри Хуљанд бо маоши 572 сомонї (як баст).

Талаботи асосї нисбат ба довталабон: - доштани маълумоти олии њуќуќшиносї ва иќтисодї-сармуњосибї; - донистани забонњои хориљї (барои мутахассиси пешбар-тарљумон); - кор бо компютер; - доштани одоби хуби муошират; - донистани забони тољикї. Њуљљатњои довталабон барои иштирок дар озмун то 31 октябри соли 2016 ќабул карда мешаванд. Маълумоти иловагиро бо телефони 4-09-82 аз ќабулгоњи раиси Суди шањри Хуљанд гирифта метавонед. Озмун 3 ноябри соли 2016 дар бинои Суди шањри Хуљанд баргузор мегардад.

мии №13-и дењаи Зарнисори ноњияи Деваш тич ба Љабборов Равшан Умарќулович до дааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. *Шиносномаи шањрвандии А№1072278, ки соли 2001 Шўъбаи корњои дохилии ноњияи Бобољон F афуров ба Азимова Сало матљон Салимовна додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. *Шиносномаи техникии манзили истиќо матї воќеъ дар шањри Бўстон, мањаллаи Новый, хонаи 11, њуљраи 15, ки дар асоси шартномаи харидуфурўш аз 22 декабри соли 2015, тањти №3Ш-706 ба Абдуллоев

Раёсати фарњанги Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд ба солисти ансамбли созию овозии «Садои Суѓд» Њасани Камол нисбат ба вафоти ÌÎÄÀÐÀØ андўњгин буда, ба ањли хонадон ва пайвандон аз даргоњи Худованд сабри љамил хоњон аст.

²À£È£ÀÒÈ ÑÓFÄ Нашрияи Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд Индекси обуна 68894

Рустам Толибљонович тааллуќ дорад, би нобар гум шуданаш, аз эътибор соќит до ниста шавад. *Дафтарчаи имтињонотие, ки соли 2013 Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Бобољон F афуров, факултети молия ва иќтисодиёти бозор ба Узакова Гулнигор Њакимовна додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. *Номаи камоли №074065, ки соли 1987 мактаби миёнаи №20-и шањри Хуљанд ба Ашўрова Моњира Њазратќуловна додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад.

Ањли кормандони ЉСП ТАЌХ «Имон-Интернешнл» ба иљрокунандаи вазифаи директори филиали ноњияи Деваштич Комилов Мўњсин Маќсудович бинобар вафоти бармањали ÕβÀÐÀØ сахт андўњгин буда, ба хешону наздикон аз даргоњи Офаридгор сабри љамил хоњонанд.

Соли 1980 ба муносибати 50-солагии таъсисёбиаш рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” (“Њаќиќати Ленинобод”) бо ордени “Нишони Фахрї” сарфароз гардидааст Рўзнома дар Вазорати фарњанги Љумњурии Тољикистон тањти № 0171/рз ба ќайд гирифта шудааст

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä

Музоядаи такрории №172 оид ба фурўши амволи ба њабс гирифташуда, ки барои таъмин намудани иљроиши њуљљатњои иљровараќањои иљрои Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон тањти №2-404/15 аз 24 майи соли 2016 ва Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2-404/2015, К-338/2015 аз 18 июли соли 2016 оид ба аз њисоби љавобгарон- соњибкорони инфиродї Мамадљонова Саидахон Султоновна ва Мањмудова Гулсарахон Султоновна ба фоидаи даъвогар - ЉСП «АксесБонк Тољикистон» рўёнидани 56473,89 доллари ИМА, мутаносибан ба 289716,70 сомонї маблаѓи ќарзи асосї, 1876 доллари ИМА, мутаносибан ба 9624 сомонї фоиз ва 1876 доллари ИМА, мутаносибан бо асъори миллї ба 9624 сомонї љарима, љамъ 60225 доллари ИМА, мутаносибан ба 308964 сомонї ва 6179 сомонї маблаѓи харољоти судї, ки аз њисоби фурўши хонаи истироњатї воќеъ дар ноњияи Љаббор Расулов, Љамоати дењоти Ѓўлакандоз, кўчаи М.Латипов, хонаи бераќам ба роњ монда шавад, 22 августи соли 2016 аз љониби иљрочии суд ќарор дар бораи ба њабс гирифтани молу мулки ба гарав гузошташуда дар намуди хонаи истироњатї воќеъ дар ноњияи Љаббор Расулов, Љамоати дењоти Ѓўлакандоз, кўчаи М.Латипов, хонаи бераќам ќабул карда шудааст:

Музоядаи такрории №172 дар асоси моддањои 39-41-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ипотека» 14-уми ноябри соли 2016, соати 11:00 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи К.Хуљандї №181а) барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 11:00, 14-уми ноябри соли 2016 дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-65-99 дастрас намоед.

Музоядаи такрории №173 оид ба фурўши амволи ба њабс гирифташуда, ки барои таъмин намудани иљроиши њуљљатњои иљровараќањои иљрои Суди Олии иќтисодии Љумњурии Тољикистон тањти №2-446/15 аз 21 июни соли 2016 ва Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2-446/2015, К-368/2015, К-25/2016 аз 20 июли соли 2016 оид ба аз њисоби љавобгарон Мањмудова Гулсарахон Султоновна ва Мамадљонов Муњаммадамин ба фоидаи даъвогар ЉСП «АксесБонк Тољикистон» рўёнидани 265719,25 сомонї маблаѓи ќарзи асосї, 46455,20 сомонї фоизњои њисобшуда, 5900 сомонї маблаѓи љарима, љамъ ба маблаѓи умумии 318074,45 сомонї ва 6361,49 сомонї маблаѓи харољоти судї аз њисоби фурўши хонаи истиќоматї воќеъ дар шањри Хуљанд, кўчаи Ленин, бинои 79, њуљраи 22 ба роњ монда шавад, 3 августи соли 2016 аз љониби иљрочии суд ќарор дар бораи ба њабс гирифтани молу мулки ба гарав гузошташуда дар намуди хонаи истиќоматї воќеъ дар шањри Хуљанд, кўчаи Ленин, бинои 79, њуљраи 22 ќабул карда шудааст:

Аз эътибор соќит *Раќами ќайди давлатии автомобилии 6117 АО 02 TJ, ки ба Ниёзбобоев Абдумалик Фаттоевич тааллуќ дорад, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. *Сертификати њуќуќи истифодаи замин дараљаи А№014373 оид ба истифодаи бемўњлат, ки Кумитаи замини Љум њурии Тољикистон дар асоси ќарори њуку мати Нов аз 22 октябри соли 1996, №147 ба ЉДММ «МП Звук» додааст, бинобар гум шуданаш, аз эътибор соќит дониста шавад. *Шањодатномаи Т-ШТА№0497710, ки соли 2010 мактаби тањсилоти миёнаи уму -

4

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä

Ба таваљљўњи шањрвандон!

Îáóíà-2017

e-mail: h_sugd@mail.ru www.hakikati-sugd.tj

Музоядаи такрории №173 дар асоси моддањои 39-41-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ипотека» 14-уми ноябри соли 2016, соати 14:00 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи К.Хуљандї №181а) барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 14:00, 14-уми ноябри соли 2016 дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-65-99 дастрас намоед.

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä

Музоядаи такрории №174 оид ба савдои оммавии молу мулки ба гарав гузошташуда, ки барои таъмин намудани иљроиши истењсолоти иљро тањти №37/4 аз 13 июни соли 2016 аз рўи вараќаи иљрои Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2-86/2016 аз 29 марти соли 2016 оид ба аз њисоби соњибкори инфиродї Раљабов Фаррух Воситович, њамљавобгарон Раљабов Восит Мазбутович ва Холбоев Иномљон Тошбоевич ба фоидаи филиали ЉСП «Аввалин бонки молиявии хурд» дар шањри Хуљанд рўёнидани 20220 доллари ИМА маблаѓи ќарз ва ўњдадорињои њисобшуда, њамарз ба 137358,50 сомонї ва 2747 сомонї бољи давлатї аз љониби иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ба њабс гирифта шудааст:

Музоядаи такрории №174 14 ноябри соли 2016, соати 9:00 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи К.Хуљандї №181а, ошёнаи якум, њуљраи №2) бо тартиби пешбининамудаи моддањои 39-41-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ипотека” барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 9:00, 14 ноябри соли 2016 дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-64-99 дастрас намоед.

È¿ðî÷è¸íè Ñóäè è¥òèñîäèè âèëîÿòè Ñó˜ä

Музоядаи оммавии №175 оид ба савдои оммавии молу мулки тањти њабс ќарордошта, ки барои таъмин намудани иљроиши вараќаи иљрои Суди иќтисодии вилояти Суѓд тањти №2-393/2015 аз 12 июли соли 2016 оид ба он, ки созишномаи оштии ихтиёран иљронагардида дар асоси вараќаи иљро ва тибќи тартиби Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи истењсолоти иљро” муќаррарнамуда ба таври маљбурї ба иљро расонида шуда, аз њисоби соњибкори инфиродї Абдуназарова Дилфуза Орзуќуловна, љавобгари дигар Турсунова Гулшод Чуянбоевна ба фоидаи ЉСП “Аксесбонк Тољикистон” мувофиќи созишномаи оштї ва љадвали дар созишномаи оштї бо асъори муќарраршуда ба маблаѓи 65068,27 доллари ИМА ва маблаѓи бољи давлатии пардохтшуда ба андозаи 7926 сомонї аз љониби иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ба њабс гирифта шудааст:

Музоядаи №175 14 ноябри соли 2016, соати 9:30 дар бинои Суди иќтисодии вилояти Суѓд (њуљраи кории иљрочиёни суд дар шањри Хуљанд, кўчаи К.Хуљандї №181а, ошёнаи якум, утоќи №2) бо тартиби пешбининамудаи моддањои 39-41-и Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи ипотека” барпо мегардад. Иштирокчиёни музояда аз рўзи нашри эълон оид ба барпошавии музояда то соати 9:30, 14 ноябри соли 2016 дар суроѓаи дар боло зикргардида ба ќайд гирифта мешаванд. Маълумоти иловагиро метавонед, аз иљрочиёни Суди иќтисодии вилояти Суѓд ё бо телефони (83422) 6-64-99 дастрас намоед.

£àòúè ôàúîëèÿò Љамъияти дорои масъулияташ мањдуди «СЕХРИЧ», ки бо шањодатномаи №5110005001 амал мекард, фаъолияташро ќатъ менамояд.

Ñàðìó³àððèð Ìóõòîð ÀÁÄÓËËÎÅ Суроѓа ва телефонњои идора: 735700, шањри Хуљанд, мањаллаи 20, бинои 35 КВДК “ Кохи матбуот ” ошёнаи 4 - ум Ќабулгоњ - 2-06-54, муовини сармуњаррир - 2-06-53, шўъбаи мактубњо, эълонњо, мурољиат ва ќабули шањрвандон - 2-06-55

Рўзномаи “Њаќиќати Суѓд” ба хотири гуногунандешї навиштањоеро низ интишор мекунад , ки хилофи аќидаи њайати тањририя њастанд . Идораи рўзнома барои мазмуни эълону рекламањо масъул нест.

Њуруфчин Раъно Юсуфова Веростор Маъруфљон Њомидов Рўзнома дар маркази компутерии “Њаќиќати C уѓд” омода ва дар ЉДММ “Хуросон” чоп шудааст. Навбатдори шумора: Нодир ТУРСУНЗОДА

Адади нашр 5400 нусха Супориши №

№122  

ҲАҚИҚАТИ СУҒД №122

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you